14. MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ JEDINCI VE SPOLEČNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "14. MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ JEDINCI VE SPOLEČNOSTI"

Transkript

1 14. MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ JEDINCI VE SPOLEČNOSTI A) PŘEHLED MENTÁLNÍCH VAD A PORUCH, CHARAKTERISTIKA AUTISMU (ETIOLOGIE, SYMPTOMY, DIAGNOSTIKA) MENTÁLNÍ RETARDACE - Mentální porucha je rozumová porucha, porucha intelektu. - Mentální retardace je souhrnné označení souhrnného defektu rozumových schopností. - IQ se pohybuje mezi 70 a 0. - Nižší úroveň rozumových schopností omezený vývoj myšlení, řeči, snížená schopnost učení, problémy s adaptací na změny prostředí. Je to stav trvalý, může se zlepšit, ale nedá se zvrátit. PŘÍČINY (ETIOLOGIE) - Obvykle se jedná o vady vrozené nebo vzniklé v průběhu porodu až do jednoho roku života. Dědičnost Porucha počtu nebo struktury chromozomů (Downův syndrom). Monogenní poruchy primárně porucha metabolická a sekundárně dochází k poškození mozku (např. fenylketonurie vrozená metabolická porucha aminokyselin). Menší počet genů pro rozvoj inteligence. Vlivy prostředí - Mohou působit v prenatálním, perinatálním prostředí až do jednoho roku života. Fyzikální faktory nerentgenovat v těhotenství, mechanické poškození plodu při porodu, porodní trauma (krvácení do mozku, dušení). Chemické faktory negativní působení léků, vliv alkoholu, kouření, FAS, čistící prostředky, instantní potraviny. Biologické faktory onemocnění matky (zarděnky), imunologická nesnášenlivost matky a plodu, nevhodná životospráva a výživa matky. STUPNĚ MENTÁLNÍ RETARDACE (FORMY) 1. Lehká duševní zaostalost (dříve debilita) IQ Středně těžká duševní zaostalost (dříve imbecilita) IQ Těžká duševní zaostalost (dříve idiocie) IQ Hluboká duševní zaostalost (idiocie) IQ PSYCHICKÉ ZVLÁŠTNOSTI MENTÁLNĚ POSTIŽENÝCH - Zpomalená chápavost jednoduchých úsudků. - Snížená mechanická a logická paměť. - Nedostatečná slovní zásoba a jednoduché vyjadřování, špatná výslovnost. - Impulzivní hyper-hypo aktivní aktivita (everitní, torpidní). - Problémy v osobní identifikaci, sebepojetí začíná později, prohlubuje se závislost na jiných, žádná potřeba perspektivy života. - Problémy s učením, mají rádi zaběhlé rituály. - Snížená přizpůsobivost k sociálním požadavkům. - Nerovnováha aspirace a výkonu. - Egocentrismus, zaměření se na sebe, ovlivnitelní ostatními. 1

2 PSYCHOPEDICKÁ DIAGNOSTIKA 1) Vstupní období - V krátkém čase získat velké množství údajů nutných pro správné zařazení dítěte do odpovídajícího druhu školy. - Výchozí jsou: vztahy v rodině, anamnéza žáka, případná fyzická diagnóza ze ZŠ či MŠ, vliv rodiny na dítě, mimorodinné vztahy. 2) Adaptační období - Potvrzení správnosti či nesprávnosti zařazení do příslušné školy a zařazení do příslušného ročníku. - Zpřesňování výchozí charakteristiky. - Jak se žák přizpůsobuje nárokům a prostředí školy (vztahy k dospělým a spolužákům, vyrovnávání se s odloučením od rodičů u internátních škol). - Sledujeme úroveň pracovních a hygienických návyků (sebeobsluha, kultura chování, komunikativnost, počáteční vyučovací výsledky žáka). - Maximální doba 5-6 měsíců. 3) Průběžné období - Zjišťování příčin výchovných obtíží i úspěchů, mozaiky schopností i předpokladů dalšího vývoje, zvláštností poznávacích procesů, citů, vůle, charakteru volba nápravných, výchovných a vzdělávacích metod. - Po dobu pobytu dítěte v příslušném zařízení se dosavadní poznatky doplňují a kompletují, soustavně se sledují výsledky výchovných činností a modifikují v používané metody. 4) Závěrečné období - Sledují se předpoklady žáka pro praktické uplatnění v povolání a dalším životě. - Psychopedická diagnostika zde vyúsťuje ve volbu povolání, která je v souladu s jeho zájmy i schopnostmi. DOWNŮV SYNDROM - Longdon Down Vývojová vada, označovaná také jako mongolismus, trizomie. - Nejrozšířenější forma mentální retardace. - V každé buňce je o jeden chromozom více (46 47). - Lze zjistit v těhotenství screeningový test (amniocentéza vzorek z plodové vody ve týdnu těhotenství). - Příčiny nejsou jasné, matka moc nemůže ovlivnit vznik syndromu svou životosprávou, vyšší riziko u příliš mladých nebo starých rodičů (1:1500 dětí). - Tělesné znaky: kulatý vzhled, malý nos, placatější obličej, úzká a šikmá oční víčka, uši menší a nízko, malá ústa (někdy vyčnívá jazyk z úst), malé čelisti křivé zuby. Krk širší a mohutnější. Asi 40% trpí srdeční vadou mají velké srdce. Krátké prsty, zakřivený malíček, ploché nohy. Menší postava. - Zdravotní problémy: trpí zrakovými problémy, může být lehká nedoslýchavost (problém u rozvoje řeči), nemoci respiračního traktu, funkce štítné žlázy, zažívací trakt, nejčastěji paradentóza. - IQ se nachází ve středním pásmu

3 DEMENCE - Souhrnný název pro ireversibilní (nevratný) úbytek intelektu: různé etiologie, jde o ztrátu již rozvinutých intelektuálních schopností. - Vzniká po 2 roce života. - Příčiny: je to stav získaný na základě onemocnění, např. encefalitis (zánět mozku), následkem úrazu či otrav, stařecká demence. - Progrese je velmi různá jednorázové zhoršení. - Je to stav trvalý nelze počítat s úplnou nápravou, v rámci léčby může dojít k určitému zlepšení. Projevy demence v dětském věku. Odchylky v emočním ladění (výkyvy nálad, dráždivost, labilita) regresivní tendence ztráta schopnosti empatie, zlomyslnost, bezohlednost. Zhoršuje se celková adaptibilita dítěte přestává plnit své povinnosti, respektovat dříve osvojené normy chování, ztrácí pocity viny, studu, hanby, neakceptuje výtky jiných lidí. Zpomalují se všechny psychické procesy zhoršuje se pozornost, paměť, učení, myšlení je ulpívavé, ztráta vědomostí a dovedností, ztráta zájmu o cokoli. PSEUDOOLIGOFRENIE - Je to retardace rozumového vývoje způsobená nedostatečnou stimulací. - Odlišnosti od mentální retardace: v etiologii (jde o stav získaný), v prognóze (stav do značné míry reparabilní). - Příčiny: výchovná zanedbanost, nedostatek podnětů dítě se projevuje jakoby bylo mentálně postižené. - Projevy: vývojové opoždění je nerovnoměrné, opoždění pasivní i aktivní, složky řeči (menší slovní zásoba, mnoha sdělením nerozumí, neumí adekvátně komunikovat), stagnuje vývoj mluvení (hlavně verbální složka), praktický úsudek je lepší, chybí běžné hygienické a sociální návyky, adaptační poruchy často negativismus a agresivní výbuchy. Proti pravé mentální retardaci svědčí zachování pohybových schopností a nápadné zrychlení vývojové dynamiky při zlepšení výchovného prostředí. - Řešení: stav dítěte můžeme zlepšit umístěním do dobrého výchovného prostředí. Úspěch závisí na věku, vrozených dispozicích a zdravotním stavu. F.A.T. (FETÁLNÍ ALKOHOLOVÝ SYNDROM) - Užívání alkoholu v těhotenství ovlivňuje růst plodu, alkohol přes placentu proniká k plodu. Játra plodu nedokáží alkohol odbourávat tak rychle. Alkohol zůstává v játrech déle. - Teratogen obsažen v alkoholu poškozuje plod. - F.A.E. = Fetal Alkohol Efekt lehčí poškození než F.A.S. - Doporučeno v těhotenství vůbec nepít. V 1. trimestru je to nejkritičtější (tvoří se orgány dítěte alkohol může poškodit růst a vývoj orgánů); 2 trimestr je riziko potratu; 3. trimestr je riziko poškození orgánů. - Poprvé byl F.A.S. popsán v 70. letech 20. století v USA (Johns) v ČR (docentka Tichá). Po narození může být dítě poškozeno Vzhledové anomálie: malá velikost hlavy, úzké oční štěrbiny, plochá střední část obličeje, nízký hřbet nosu, chybí rýha mezi nosem a rtem, nízko posazené odstávající uši, deformace končetin. Vnitřní anomálie: poškození mozku mentální retardace, slabý sací reflex, poruchy spánku, podrážděnost, pomalý růst a opožděný pohybový vývoj, problémy s učením, rozeny předčasně s nízkou porodní váhou, svalové problémy, pohlavní defekty, problémy ledvin, mozkové problémy. 3

4 AUTISMUS CHARAKTERISTIKA - Autismus se zpočátku zařazoval mezi duševní onemocnění. - Melicharová: Děti s vrozenou neschopností vytvořit obvyklý biologicky podmíněný citový kontakt s dospělými. - Pozná se během roku života dítě se nechce mazlit, nerozlišuje osoby známé a cizí, problémy s jídlem. - Je to vývojová porucha s neurobiologickým základem projevující se neschopností dítěte komunikovat a navazovat vztahy s rodiči či jinými lidmi. Velmi obtížně vyjadřují svá přání a potřeby, nechápou, proč jim ostatní nerozumí, a proto se uzavírají do vlastního světa. - Dodnes není přesně zjištěná příčina s největší pravděpodobností neurobiologický základ. - Trpí jím častěji chlapci /10000 narozených dětí (2/3 zůstávají celoživotně vážně postižené). - Velká role dědičnosti může se narodit i více sourozenců s autismem (5% šance). DIAGNOSTICKÁ TRIÁDA (PŘÍZNAKY) Poruchy v oblasti sociální integrace - Problém v navazování kontaktu s druhými lidmi, reagují na všechny stejně. - Nerozlišují mezi lidmi a předměty bližší vztah mívají k věcem. - Nevyhledávají kontakt a hru v kolektivu raději si hrají sami. - Neudrží oční kontakt, neusmějí se (nemají sociální úsměv), velmi strohá mimika. - Minimální sociální dovednosti, empatie, kooperace. - Nereagují na lidský hlas. Problémy v oblasti komunikace - Asi polovina nemluví vůbec. - Jiní se naučí slova, ale přestanou je používat řeč je opožděná, vynechané období žvatlání, mluví v jednoduchých větách, echolálie, nepoužívají zájmena mluví o sobě ve 3. osobě. - Nerozumí řeči, nechápou slova, sdělení, nereagují na lidský hlas X nepřiměřeně reagují na jiné zvuky. - Neužívají nonverbální komunikaci. - Mají oblíbená stereotypní témata stereotypní způsob dotazování vyžadují stereotypní odpovědi. Problémy v oblasti představivosti, stereotypní chování - Motorické stereotypy (kývání, hraní si s prsty). - Omezené zájmy. - Stereotypní manipulace s předměty, zaujímají je neobvyklé předměty a stereotypně s nimi zacházejí. - Preferují rituály časové, prostorové. - Buď jsou hyperaktivní nebo hypoaktivní. - Při vybočení reagují ječením, agresivním chováním, sklony k sebedestrukci, záchvaty vzteku. - Žádné spontánní chování žádná hra v kolektivu chybí motivace k činnosti. - Přidružené poruchy chování. - Ne každý autista má všechny tyto příznaky. MENTÁLNÍ ÚROVEŇ - Asi u 2% jsou nadprůměrné speciální schopnosti. - Profil inteligence nevyvážený lepší mechanická paměť a abstraktní myšlení X podprůměr v sociálních dovednostech. - ¾ trpí mentální retardací (1/4 lehká, 2/4 těžká až hluboká). 4

5 ASPERGERŮV SYNDROM - IQ vyšší než Mohou toužit po sociálních i intimních vztazích, ale mají problémy jich dosahovat. - Řeč se rozvíjí opožděně, ale je na dobré úrovni. - Tito lidé jsou dobře vzdělavatelní. 5

6 B) PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH, SOCIÁLNÍCH A ALTERNATIVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SPECIÁLNÍ MOŽNOSTI PRÁCE, MOŽNOSTI INTEGRACE MENTÁLNÍ RETARDACE ŠKOLY PRO MENTÁLNĚ RETARDOVANÉ Speciální mateřské školy - Menší počet dětí ve třídě (max. 4). - Dvě učitelky ve třídě + logoped. - Plní funkci základní, vzdělávací a diagnostickou. - Speciální vzdělávací program zaměřen na dovednosti dětí, smyslová výchova, pohybová výchova a pracovní dovednosti, logopedická péče individuální i skupinová. - Získávají se zde informace o vývoji dítěte návrh pro zařazení dítěte do další školy. Dnes asi 1% dětí nepokračuje v dalším vzdělávání, běžný je 1-2 roky odklad. Povinná školní docházka Zvláštní školy ZŠ se speciálním vzdělávacím programem. - Převážně děti s lehkou mentální retardací. - Trvá 9 let (rozčleněna na 3 stupně po 3 letech). - Absolvent získá základní vzdělání. - Speciální vzdělávací program: obsahuje všechny předměty, ale nemají cizí jazyk, redukce obsahu a náročnosti, posunuté hodiny, logopedická péče, jiný počet žáků ve třídě, doplňovací hodina využitá k doučování, alternativní hodnocení. Pomocná škola středně těžká nebo těžká mentální retardace a kombinace vad. - Poskytuje pouze základy vzdělání let školní docházky. - Jsou zde rehabilitační třídy děti s těžkou mentální retardací nejsou schopny absolvovat další stupně školy. - Učitelé se speciálním vzděláním + asistenti. - Komunikace pomocí Makatonu pomocná řeč, obrázky. - Učební plány obsahují čtení, psaní a počítání. - Věcné učení pro orientaci v běžném životě. - Pracovní, hudební, tělesná výchova. Smyslová výchova a logopedická péče. - Cíle: vytvořit základy společenského chování, osvojení základních pracovních návyků, rozvoj motoriky, pohodlnost překonat, rozvoj čtení, psaní, počtů, příprava na další stupeň vzdělávání. Speciální střední školy Odborná učiliště (asi 70 oborů, 2 a 3leté obory). - Určeny pro absolventy zvláštní i pomocných škol. - Obory se vztahují hlavně ke stavebnictví, potravinářství, pečovatelské služby. - Síť oborů vychází z regionálních potřeb. - Větší podíl odborného výcviku v odborném učilišti než ve středním odborném učilišti, redukce z hlediska množství obsahu a nároků na studenta. - Absolventi získají výuční list. Praktické školy (1-2leté programy). - Většinou přiřazené k pomocným nebo zvláštním školám. - Nedostávají žádný výuční list mají být prakticky připraveni pro život v rámci pomocných prací. - Předměty: M, OV, ČJ, HV, TV, VV, mytí nádobí, vaření, hygiena, uklízení, pomáhají v různých institucích (LDN, nemocnice, továrny, atd.). Večerní školy pro dospělé mentálně postižené - Forma dobrovolného vzdělávání. - Zřizuje je Sdružení pro pomoc mentálně postiženým (SPMP). 6

7 - 2x týdně 2-3 hodiny, učí zde speciální pedagog. - Nemají vlastní budovu v prostorách zvláštních nebo pomocných škol. - Financováno z grantů nebo sponzorských darů. - Cíl: prohloubení nebo rozšíření vzdělání, nabídka volnočasové aktivity. - Program se přizpůsobuje složení žáků. - Rozvoj komunikačních dovedností, opakování přírodovědy, vlastivědy na úrovni pomocné školy, psaní dopisů, čtení novin, výuka na PC, HV, TV, VV, dramatická výchova. Speciálně pedagogická centra - Jsou to školská zařízení. - Pomáhají dětem, rodičům a učitelům ve školách, které integrují dítě se zvláštními potřebami. - Služby poskytují ambulantně nebo terénně v rodinách a ve školách. - Činnost: vypracování individuálního plánu, vyhodnocení a rozhodování o zařazení do speciální školy, vedou přesnou evidenci a diagnostiku, poradenská a metodická činnost, vyhodnocují vhodnost a úspěšnost integrace, pomáhají určit další školu po ZŠ, osvětová činnost, pomoc s kontaktem s vnějším světem. - Pracovníci: psychoped, etoped, sociální pracovník, psycholog, logoped. MIMOŠKOLSKÝ SYSTÉM PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENÉ Ústav pro mentálně postižené - Státní sociální zařízení dotované státem, zřizované obcí, magistrátem nebo krajem. - Ve 26 letech klient většinou neodchází (nemá kam), je tam zvyklý, zaběhlý systém. - Nejen pro mentálně postižené, ale i pro osoby s kombinovanými vadami. - Neměli by zde být klienti s psychickou poruchou nebo vyžadující lůžkovou péči. - Při ústavech se zřizují i pomocné školy klienti se zde mohou i vzdělávat. Pokud zde nemají školu, mají pracovní rehabilitaci: HV, VV, TV, pro zdravější klienty bývají chráněné dílny. - Podle délky provozu: denní, týdenní, celoroční pobyty. Alternativní zařízení pro mentálně postižené - Vznikaly až po revoluci. - Zřizují je nadace, sdružení, soukromé osoby. - Převažují denní zařízení důležité je zachovat kontakt s rodinou. - Lepší menší zařízení než pro hodně klientů. - Nabízejí programy: a) Denní stacionář (např. Duha) forma pracovní rehabilitace, chráněné dílny, záuční střediska (pekárny, kuchyň, prádelna). b) Job coaching práce s asistencí (individuální nebo skupinové). Asistent odpovídá za klienty, řeší za ně problémy, pomáhá jim s komunikací se zaměstnavatelem. c) Různé formy bydlení trvalé bydlení pro omezený počet klientů, zacvičují je, jak později bydlet v chráněném bytě. d) Chráněné bydlení bydlí se zdravými, ale pod dohledem osobních asistentů (sami nakupují, vaří, uklízí). Přes den jsou ve stacionáři nebo pracují, učí je cestovat MHD. e) Podporované individuální bydlení např. zdědí byt a jsou schopni v něm sami bydlet, dochází k nim asistent, kontroluje je, radí jim, ale není s nimi nepřetržitě. f) Centrum přechodné péče krizové centrum pomoc těm, kteří se o mentálně postiženého starají (max. 3 měsíce). g) Vzdělávací programy pomocné, praktické, večerní školy. 7

8 Zařízení Duha (Praha 10) klienti 18 let a výše. Modrý klíč (Modřany) klienti 3-45 let + autistické středisko. Diakonie církevní spíše pro děti s kombinovanými vadami a mentálním postižením. Domov svaté rodiny. Oáza volnočasové zařízení pro mentálně postižené. Paralympiáda pro mentálně postižené. Pražské centrum (Praha 8) oblastní pobočky, zřizovatel alternativních zařízení, škol, rehabilitační pobyty, organizují odborné přednášky a semináře, časopis Mentální retardace. Psychopedická společnost organizace pro odbornou činnost v oblasti mentální retardace, sdružuje odborné pracovníky. Rytmus děti, mládež, dospělí. Služby: škola pro všechny, sami za sebe, job coaching. AUTISTÉ TEACCH PROGRAM - Jedná se o výchovně vzdělávací program pro děti s autismem. - Teach = Treatment and Eduaciton of autistic and related Communication handicapped Children (terapie a vzdělávání dětí s autismem a dětí s příbuznými vadami komunikace). - Speciální výchovně vzdělávací program, mluví se o tzv. strukturovaném učení. - Pro děti, které mají problém s přijímáním informací, neumí udělat selekci mezi tím, co je a není důležité. Chápou jen to, co konkrétně vidí, nemají rádi změny, potřebují pravidelnost, neumí si kontrolovat svou práci když se s nimi pracuje individuálně podle úrovně jejich schopností, vědomostí a dovedností, tak se předchází jejich strachu. - Základní principy: zlepšení dovedností, komunikace, adaptace. Strukturalizace s vizuální podporou (kde prostředí, kdy časový rozvrh, denní režim, jak instrukce). Zpevnění (program vychází z prvků kognitivně behaviorální terapie forma odměn za splnění úkolů). - S dětmi se komunikuje formou rozvrhu (shora dolů nebo zprava doleva) dle úkolu mají různé piktogramy. Občanské sdružení autistik (1992) - Ozdravně-rehabilitační programy a pobyty pro rodiče s autistickými dětmi. - Odborné semináře o autismu. - Poradenská činnost. - Překládají a vydávají dostupnou zahraniční literaturu o autismu. 8

9 C) PRÁVNÍ ÚPRAVA INVALIDNÍCH A ČÁSTEČNÝCH INVALIDNÍCH DŮCHODŮ V ČR - Zásady pro přiznání invalidního důchodu: musí nastat sociální událost (invalidita) o čemž rozhodne OSSZ a musí být potřebný počet let pojištění. Před dosažením 18 let je nárok na důchod i bez potřebné doby pojištění. - Postižení se určuje podle tabulek (např. člověk přijde o ucho 5%; o oko 40%; o ruku 40%; o nohu 40%). Postižení se nesčítají, ale vytváří se z nich integrál, která postižení jsou největší a ostatní jsou nulová. Takže člověk, který má všechny tyto postižení, má nárok pouze na DIČ, jeho pracovní schopnost je snížena pouze o 40%. PLNÝ INVALIDNÍ DŮCHOD - Nárok na něj má pojištěnec, jestliže se stal plně invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud nesplnil nárok na dosažení starobního důchodu. - Plně invalidní je automaticky následkem pracovního úrazu. - Plná invalidita = dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav a z toho důvodu poklesla výdělečná schopnost nejméně o 66% nebo z důvodu zdravotního postižení je člověk schopen soustavné výdělečné činnosti pouze za zcela mimořádných podmínek. Potřebná doba pojištění pro nárok na plný invalidní důchod činí u pojištěnce ve věku do 20 let méně než jeden rok, od 20 let do 22 let jeden rok, od 22 let do 24 let dva roky, od 24 let do 26 let tři roky, od 26 let do 28 let čtyři roky a nad 28 let pět roků. Výše plného invalidního důchodu - Základní výměra činí 680 Kč + procentní výměra činí 1,5% výpočtového základu měsíčně za každý celý rok doby pojištění. Výjimka (1) Na plný invalidní důchod má nárok též osoba, která dosáhla aspoň 18 let věku, má trvalý pobyt na území České republiky a je plně invalidní, jestliže plná invalidita vznikla před dosažením 18 let věku a tato osoba nebyla účastna pojištění po potřebnou dobu ( 40). (2) Výše procentní výměry plného invalidního důchodu osoby uvedené v odstavci 1 činí měsíčně 45 % výpočtového základu; pro účely stanovení výpočtového základu se za osobní vyměřovací základ považuje všeobecný vyměřovací základ, který o dva roky předchází roku přiznání plného invalidního důchodu, vynásobený přepočítacím koeficientem ( 17 odst. 4) pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Pro výši základní výměry tohoto důchodu platí 41 odst. 1 obdobně. ČÁSTEČNÝ INVALIDNÍ DŮCHOD - Postižený ho získává, jestliže se stal částečně invalidním a získal potřebnou dobu pojištění nebo následkem pracovního úrazu. - Částečná invalidita = ztráta pracovní schopnosti klesla nejméně o 33% nebo mu zdravotní stav znemožňuje plnohodnotně vykonávat výdělečnou činnost. Výše - Základní výměra činí 680 Kč měsíčně + procentní výměra činí 0,75% výpočtového základu měsíčně za každý celý rok doby pojištění. 9

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 12. Profesní poradenství specifickému uživateli uživatel s mentálním postižením Nezaměstnaní lidé s mentálním postižením představují skupinu uživatelů, kteří se v okolním světě orientují obtížněji než

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Kateřina Panáčková dětský psycholog Oddělení dětské neurologie při Fakultní nemocnici v Ostravě Historický vývoj terminologie E. Bleuler, 1911:

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Bc. Ilona Knížková Vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ Pardubice ČSSZ Praha http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/ Nová právní úprava rozlišuje vedle nároku na starobní

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

5. MENTÁLNÍ RETARDACE

5. MENTÁLNÍ RETARDACE 5. MENTÁLNÍ RETARDACE Mentální retardace celkové snížení intelektových schopností, které vznikají průběhu vývoje. Podle doby vzniku intelektového defektu rozlišujeme oligofrenii a demenci. Oligofrenie

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno XX. Neonatologické setkání XIV. Hanákovy dny 8.-10. června 2012 Hotel Diana, Velké

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti od: 17. února 2005 Ministerstvo školství,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Tam,kde postižení není překážkou. Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha

Tam,kde postižení není překážkou. Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha Tam,kde postižení není překážkou Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Most Příklady dobré praxe ZŠ a MŠ Bílý Potok

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Výkonové vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Výkonové vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Výkonové vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického portálu

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011 Příloha č. 8 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST školní rok 2010/2011 Příloha č. 6 Ročního

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient Modul č. XV Poruchy socializace, problémový klient PORUCHY SOCIALIZACE CO ČLOVĚKA UTVÁŘÍ Na fenotypu (úrovni konečné osobnosti) se podílí faktory: a) vnitřní vrozené (genetická dědičnost) získané (sociální

Více

Mentální retardace, pervazivní poruchy

Mentální retardace, pervazivní poruchy Mentální retardace, pervazivní poruchy Dětská a adolescentní psychiatrie F 80-89: PORUCHY PSYCHICKÉHO VÝVOJE: Pervazivní vývojové poruchy: Autismus, Aspergerův syndrom Poruchy vývoje řeči a jazyka Poruchy

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole

Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole Základní škola Pardubice Studánka, Pod Zahradami 317 bezbariérová, pavilónová škola v zeleném areálu se 720 žáky Zákon č. 561/2004

Více

Poradenské služby školy

Poradenské služby školy Poradenské služby školy 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Změna: 116/2011 Sb. Změna: 103/2014 Sb. Ministerstvo školství,

Více

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE Děti s poruchami hybnosti, opožděným psychomotorickým vývojem, narušenou komunikační schopností a poruchami autistického spektra (PAS) Denní pobyt ve stacionáři

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE TŘÍDA PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA NEBO/A INTEGRACE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V DĚTSKÉM REHABILITAČNÍM CENTRU

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

DOTAZNÍK ke zjištění schopnosti zvládat samostatné bydlení

DOTAZNÍK ke zjištění schopnosti zvládat samostatné bydlení Podpora samostatného bydlení - dotazník 1 DOTAZNÍK ke zjištění schopnosti zvládat samostatné bydlení jméno a příjmení. datum narození. trvalé bydliště... Údaje uvedené v žádosti považuje MPS Louny za důvěrné

Více

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová ŘEČ Typicky lidská duševní funkce Umoţňuje komunikovat

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Příčiny a projevy abnormálního vývoje

Příčiny a projevy abnormálního vývoje Příčiny a projevy abnormálního vývoje Ústav histologie a embryologie 1. LF UK v Praze MUDr. Filip Wagner Předmět: Obecná histologie a obecná embryologie (B02241) 1 Vrozené vývojové vady vývojové poruchy

Více

Poskytování poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a... - znění dle 116/11 Sb. 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS BRNO 14. LISTOPADU 2013 DĚTSTVÍ Sociální služby > Raná péče Vzdělávání > Školní

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? aneb téma pro Reformu psychiatrické péče Marek Páv AGENDA Strana 2 Něco málo o psychiatrii a psychiatrické nemocnici v Bohnicích Lidé s autismem

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122 Česká republika Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122 B. Smetany 1122, 742 21

Více

Metodika práce s dětmi a žáky s PAS

Metodika práce s dětmi a žáky s PAS Metodika práce s dětmi a žáky s PAS autor: Mgr. Helena Pěnkavová Projekt Komplexní systém služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami města Ostrov, reg.č. CZ.1.07/1.2.11/03.0002, spolufinancovaný

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Mgr.Naďa Erbová. Mgr.Naďa Erbová

Mgr.Naďa Erbová. Mgr.Naďa Erbová . Mgr.Naďa Erbová Mgr.Naďa Erbová Struktura domova Tři rodinné skupiny v centrální budově Dvě rodinné skupiny v upravených bytových jednotkách v sídlištích Jedna rodinná skupina v panelákové zástavbě Tři

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Žádost o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení Sv. Michaela, Diecézní charita Brno - Služby Brno, Gorkého 34, 602 00 Brno Vážený žadateli, tato žádost nám poskytne základní informace o Vás a o motivaci,

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D. Cíle Cílem kapitoly je seznámit studenty s poradenským systémem určeným jak osobám s mentálním či jiným duševním

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Žádost o sociální službu Část 1 vyplní žadatel, popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník

Žádost o sociální službu Část 1 vyplní žadatel, popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník Žádost o sociální službu Část 1 vyplní žadatel, popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník Požadovaná služba: denní stacionář týdenní stacionář Datum podání žádosti: Osobní údaje žadatele Datum narození:

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více