14. MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ JEDINCI VE SPOLEČNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "14. MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ JEDINCI VE SPOLEČNOSTI"

Transkript

1 14. MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ JEDINCI VE SPOLEČNOSTI A) PŘEHLED MENTÁLNÍCH VAD A PORUCH, CHARAKTERISTIKA AUTISMU (ETIOLOGIE, SYMPTOMY, DIAGNOSTIKA) MENTÁLNÍ RETARDACE - Mentální porucha je rozumová porucha, porucha intelektu. - Mentální retardace je souhrnné označení souhrnného defektu rozumových schopností. - IQ se pohybuje mezi 70 a 0. - Nižší úroveň rozumových schopností omezený vývoj myšlení, řeči, snížená schopnost učení, problémy s adaptací na změny prostředí. Je to stav trvalý, může se zlepšit, ale nedá se zvrátit. PŘÍČINY (ETIOLOGIE) - Obvykle se jedná o vady vrozené nebo vzniklé v průběhu porodu až do jednoho roku života. Dědičnost Porucha počtu nebo struktury chromozomů (Downův syndrom). Monogenní poruchy primárně porucha metabolická a sekundárně dochází k poškození mozku (např. fenylketonurie vrozená metabolická porucha aminokyselin). Menší počet genů pro rozvoj inteligence. Vlivy prostředí - Mohou působit v prenatálním, perinatálním prostředí až do jednoho roku života. Fyzikální faktory nerentgenovat v těhotenství, mechanické poškození plodu při porodu, porodní trauma (krvácení do mozku, dušení). Chemické faktory negativní působení léků, vliv alkoholu, kouření, FAS, čistící prostředky, instantní potraviny. Biologické faktory onemocnění matky (zarděnky), imunologická nesnášenlivost matky a plodu, nevhodná životospráva a výživa matky. STUPNĚ MENTÁLNÍ RETARDACE (FORMY) 1. Lehká duševní zaostalost (dříve debilita) IQ Středně těžká duševní zaostalost (dříve imbecilita) IQ Těžká duševní zaostalost (dříve idiocie) IQ Hluboká duševní zaostalost (idiocie) IQ PSYCHICKÉ ZVLÁŠTNOSTI MENTÁLNĚ POSTIŽENÝCH - Zpomalená chápavost jednoduchých úsudků. - Snížená mechanická a logická paměť. - Nedostatečná slovní zásoba a jednoduché vyjadřování, špatná výslovnost. - Impulzivní hyper-hypo aktivní aktivita (everitní, torpidní). - Problémy v osobní identifikaci, sebepojetí začíná později, prohlubuje se závislost na jiných, žádná potřeba perspektivy života. - Problémy s učením, mají rádi zaběhlé rituály. - Snížená přizpůsobivost k sociálním požadavkům. - Nerovnováha aspirace a výkonu. - Egocentrismus, zaměření se na sebe, ovlivnitelní ostatními. 1

2 PSYCHOPEDICKÁ DIAGNOSTIKA 1) Vstupní období - V krátkém čase získat velké množství údajů nutných pro správné zařazení dítěte do odpovídajícího druhu školy. - Výchozí jsou: vztahy v rodině, anamnéza žáka, případná fyzická diagnóza ze ZŠ či MŠ, vliv rodiny na dítě, mimorodinné vztahy. 2) Adaptační období - Potvrzení správnosti či nesprávnosti zařazení do příslušné školy a zařazení do příslušného ročníku. - Zpřesňování výchozí charakteristiky. - Jak se žák přizpůsobuje nárokům a prostředí školy (vztahy k dospělým a spolužákům, vyrovnávání se s odloučením od rodičů u internátních škol). - Sledujeme úroveň pracovních a hygienických návyků (sebeobsluha, kultura chování, komunikativnost, počáteční vyučovací výsledky žáka). - Maximální doba 5-6 měsíců. 3) Průběžné období - Zjišťování příčin výchovných obtíží i úspěchů, mozaiky schopností i předpokladů dalšího vývoje, zvláštností poznávacích procesů, citů, vůle, charakteru volba nápravných, výchovných a vzdělávacích metod. - Po dobu pobytu dítěte v příslušném zařízení se dosavadní poznatky doplňují a kompletují, soustavně se sledují výsledky výchovných činností a modifikují v používané metody. 4) Závěrečné období - Sledují se předpoklady žáka pro praktické uplatnění v povolání a dalším životě. - Psychopedická diagnostika zde vyúsťuje ve volbu povolání, která je v souladu s jeho zájmy i schopnostmi. DOWNŮV SYNDROM - Longdon Down Vývojová vada, označovaná také jako mongolismus, trizomie. - Nejrozšířenější forma mentální retardace. - V každé buňce je o jeden chromozom více (46 47). - Lze zjistit v těhotenství screeningový test (amniocentéza vzorek z plodové vody ve týdnu těhotenství). - Příčiny nejsou jasné, matka moc nemůže ovlivnit vznik syndromu svou životosprávou, vyšší riziko u příliš mladých nebo starých rodičů (1:1500 dětí). - Tělesné znaky: kulatý vzhled, malý nos, placatější obličej, úzká a šikmá oční víčka, uši menší a nízko, malá ústa (někdy vyčnívá jazyk z úst), malé čelisti křivé zuby. Krk širší a mohutnější. Asi 40% trpí srdeční vadou mají velké srdce. Krátké prsty, zakřivený malíček, ploché nohy. Menší postava. - Zdravotní problémy: trpí zrakovými problémy, může být lehká nedoslýchavost (problém u rozvoje řeči), nemoci respiračního traktu, funkce štítné žlázy, zažívací trakt, nejčastěji paradentóza. - IQ se nachází ve středním pásmu

3 DEMENCE - Souhrnný název pro ireversibilní (nevratný) úbytek intelektu: různé etiologie, jde o ztrátu již rozvinutých intelektuálních schopností. - Vzniká po 2 roce života. - Příčiny: je to stav získaný na základě onemocnění, např. encefalitis (zánět mozku), následkem úrazu či otrav, stařecká demence. - Progrese je velmi různá jednorázové zhoršení. - Je to stav trvalý nelze počítat s úplnou nápravou, v rámci léčby může dojít k určitému zlepšení. Projevy demence v dětském věku. Odchylky v emočním ladění (výkyvy nálad, dráždivost, labilita) regresivní tendence ztráta schopnosti empatie, zlomyslnost, bezohlednost. Zhoršuje se celková adaptibilita dítěte přestává plnit své povinnosti, respektovat dříve osvojené normy chování, ztrácí pocity viny, studu, hanby, neakceptuje výtky jiných lidí. Zpomalují se všechny psychické procesy zhoršuje se pozornost, paměť, učení, myšlení je ulpívavé, ztráta vědomostí a dovedností, ztráta zájmu o cokoli. PSEUDOOLIGOFRENIE - Je to retardace rozumového vývoje způsobená nedostatečnou stimulací. - Odlišnosti od mentální retardace: v etiologii (jde o stav získaný), v prognóze (stav do značné míry reparabilní). - Příčiny: výchovná zanedbanost, nedostatek podnětů dítě se projevuje jakoby bylo mentálně postižené. - Projevy: vývojové opoždění je nerovnoměrné, opoždění pasivní i aktivní, složky řeči (menší slovní zásoba, mnoha sdělením nerozumí, neumí adekvátně komunikovat), stagnuje vývoj mluvení (hlavně verbální složka), praktický úsudek je lepší, chybí běžné hygienické a sociální návyky, adaptační poruchy často negativismus a agresivní výbuchy. Proti pravé mentální retardaci svědčí zachování pohybových schopností a nápadné zrychlení vývojové dynamiky při zlepšení výchovného prostředí. - Řešení: stav dítěte můžeme zlepšit umístěním do dobrého výchovného prostředí. Úspěch závisí na věku, vrozených dispozicích a zdravotním stavu. F.A.T. (FETÁLNÍ ALKOHOLOVÝ SYNDROM) - Užívání alkoholu v těhotenství ovlivňuje růst plodu, alkohol přes placentu proniká k plodu. Játra plodu nedokáží alkohol odbourávat tak rychle. Alkohol zůstává v játrech déle. - Teratogen obsažen v alkoholu poškozuje plod. - F.A.E. = Fetal Alkohol Efekt lehčí poškození než F.A.S. - Doporučeno v těhotenství vůbec nepít. V 1. trimestru je to nejkritičtější (tvoří se orgány dítěte alkohol může poškodit růst a vývoj orgánů); 2 trimestr je riziko potratu; 3. trimestr je riziko poškození orgánů. - Poprvé byl F.A.S. popsán v 70. letech 20. století v USA (Johns) v ČR (docentka Tichá). Po narození může být dítě poškozeno Vzhledové anomálie: malá velikost hlavy, úzké oční štěrbiny, plochá střední část obličeje, nízký hřbet nosu, chybí rýha mezi nosem a rtem, nízko posazené odstávající uši, deformace končetin. Vnitřní anomálie: poškození mozku mentální retardace, slabý sací reflex, poruchy spánku, podrážděnost, pomalý růst a opožděný pohybový vývoj, problémy s učením, rozeny předčasně s nízkou porodní váhou, svalové problémy, pohlavní defekty, problémy ledvin, mozkové problémy. 3

4 AUTISMUS CHARAKTERISTIKA - Autismus se zpočátku zařazoval mezi duševní onemocnění. - Melicharová: Děti s vrozenou neschopností vytvořit obvyklý biologicky podmíněný citový kontakt s dospělými. - Pozná se během roku života dítě se nechce mazlit, nerozlišuje osoby známé a cizí, problémy s jídlem. - Je to vývojová porucha s neurobiologickým základem projevující se neschopností dítěte komunikovat a navazovat vztahy s rodiči či jinými lidmi. Velmi obtížně vyjadřují svá přání a potřeby, nechápou, proč jim ostatní nerozumí, a proto se uzavírají do vlastního světa. - Dodnes není přesně zjištěná příčina s největší pravděpodobností neurobiologický základ. - Trpí jím častěji chlapci /10000 narozených dětí (2/3 zůstávají celoživotně vážně postižené). - Velká role dědičnosti může se narodit i více sourozenců s autismem (5% šance). DIAGNOSTICKÁ TRIÁDA (PŘÍZNAKY) Poruchy v oblasti sociální integrace - Problém v navazování kontaktu s druhými lidmi, reagují na všechny stejně. - Nerozlišují mezi lidmi a předměty bližší vztah mívají k věcem. - Nevyhledávají kontakt a hru v kolektivu raději si hrají sami. - Neudrží oční kontakt, neusmějí se (nemají sociální úsměv), velmi strohá mimika. - Minimální sociální dovednosti, empatie, kooperace. - Nereagují na lidský hlas. Problémy v oblasti komunikace - Asi polovina nemluví vůbec. - Jiní se naučí slova, ale přestanou je používat řeč je opožděná, vynechané období žvatlání, mluví v jednoduchých větách, echolálie, nepoužívají zájmena mluví o sobě ve 3. osobě. - Nerozumí řeči, nechápou slova, sdělení, nereagují na lidský hlas X nepřiměřeně reagují na jiné zvuky. - Neužívají nonverbální komunikaci. - Mají oblíbená stereotypní témata stereotypní způsob dotazování vyžadují stereotypní odpovědi. Problémy v oblasti představivosti, stereotypní chování - Motorické stereotypy (kývání, hraní si s prsty). - Omezené zájmy. - Stereotypní manipulace s předměty, zaujímají je neobvyklé předměty a stereotypně s nimi zacházejí. - Preferují rituály časové, prostorové. - Buď jsou hyperaktivní nebo hypoaktivní. - Při vybočení reagují ječením, agresivním chováním, sklony k sebedestrukci, záchvaty vzteku. - Žádné spontánní chování žádná hra v kolektivu chybí motivace k činnosti. - Přidružené poruchy chování. - Ne každý autista má všechny tyto příznaky. MENTÁLNÍ ÚROVEŇ - Asi u 2% jsou nadprůměrné speciální schopnosti. - Profil inteligence nevyvážený lepší mechanická paměť a abstraktní myšlení X podprůměr v sociálních dovednostech. - ¾ trpí mentální retardací (1/4 lehká, 2/4 těžká až hluboká). 4

5 ASPERGERŮV SYNDROM - IQ vyšší než Mohou toužit po sociálních i intimních vztazích, ale mají problémy jich dosahovat. - Řeč se rozvíjí opožděně, ale je na dobré úrovni. - Tito lidé jsou dobře vzdělavatelní. 5

6 B) PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH, SOCIÁLNÍCH A ALTERNATIVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SPECIÁLNÍ MOŽNOSTI PRÁCE, MOŽNOSTI INTEGRACE MENTÁLNÍ RETARDACE ŠKOLY PRO MENTÁLNĚ RETARDOVANÉ Speciální mateřské školy - Menší počet dětí ve třídě (max. 4). - Dvě učitelky ve třídě + logoped. - Plní funkci základní, vzdělávací a diagnostickou. - Speciální vzdělávací program zaměřen na dovednosti dětí, smyslová výchova, pohybová výchova a pracovní dovednosti, logopedická péče individuální i skupinová. - Získávají se zde informace o vývoji dítěte návrh pro zařazení dítěte do další školy. Dnes asi 1% dětí nepokračuje v dalším vzdělávání, běžný je 1-2 roky odklad. Povinná školní docházka Zvláštní školy ZŠ se speciálním vzdělávacím programem. - Převážně děti s lehkou mentální retardací. - Trvá 9 let (rozčleněna na 3 stupně po 3 letech). - Absolvent získá základní vzdělání. - Speciální vzdělávací program: obsahuje všechny předměty, ale nemají cizí jazyk, redukce obsahu a náročnosti, posunuté hodiny, logopedická péče, jiný počet žáků ve třídě, doplňovací hodina využitá k doučování, alternativní hodnocení. Pomocná škola středně těžká nebo těžká mentální retardace a kombinace vad. - Poskytuje pouze základy vzdělání let školní docházky. - Jsou zde rehabilitační třídy děti s těžkou mentální retardací nejsou schopny absolvovat další stupně školy. - Učitelé se speciálním vzděláním + asistenti. - Komunikace pomocí Makatonu pomocná řeč, obrázky. - Učební plány obsahují čtení, psaní a počítání. - Věcné učení pro orientaci v běžném životě. - Pracovní, hudební, tělesná výchova. Smyslová výchova a logopedická péče. - Cíle: vytvořit základy společenského chování, osvojení základních pracovních návyků, rozvoj motoriky, pohodlnost překonat, rozvoj čtení, psaní, počtů, příprava na další stupeň vzdělávání. Speciální střední školy Odborná učiliště (asi 70 oborů, 2 a 3leté obory). - Určeny pro absolventy zvláštní i pomocných škol. - Obory se vztahují hlavně ke stavebnictví, potravinářství, pečovatelské služby. - Síť oborů vychází z regionálních potřeb. - Větší podíl odborného výcviku v odborném učilišti než ve středním odborném učilišti, redukce z hlediska množství obsahu a nároků na studenta. - Absolventi získají výuční list. Praktické školy (1-2leté programy). - Většinou přiřazené k pomocným nebo zvláštním školám. - Nedostávají žádný výuční list mají být prakticky připraveni pro život v rámci pomocných prací. - Předměty: M, OV, ČJ, HV, TV, VV, mytí nádobí, vaření, hygiena, uklízení, pomáhají v různých institucích (LDN, nemocnice, továrny, atd.). Večerní školy pro dospělé mentálně postižené - Forma dobrovolného vzdělávání. - Zřizuje je Sdružení pro pomoc mentálně postiženým (SPMP). 6

7 - 2x týdně 2-3 hodiny, učí zde speciální pedagog. - Nemají vlastní budovu v prostorách zvláštních nebo pomocných škol. - Financováno z grantů nebo sponzorských darů. - Cíl: prohloubení nebo rozšíření vzdělání, nabídka volnočasové aktivity. - Program se přizpůsobuje složení žáků. - Rozvoj komunikačních dovedností, opakování přírodovědy, vlastivědy na úrovni pomocné školy, psaní dopisů, čtení novin, výuka na PC, HV, TV, VV, dramatická výchova. Speciálně pedagogická centra - Jsou to školská zařízení. - Pomáhají dětem, rodičům a učitelům ve školách, které integrují dítě se zvláštními potřebami. - Služby poskytují ambulantně nebo terénně v rodinách a ve školách. - Činnost: vypracování individuálního plánu, vyhodnocení a rozhodování o zařazení do speciální školy, vedou přesnou evidenci a diagnostiku, poradenská a metodická činnost, vyhodnocují vhodnost a úspěšnost integrace, pomáhají určit další školu po ZŠ, osvětová činnost, pomoc s kontaktem s vnějším světem. - Pracovníci: psychoped, etoped, sociální pracovník, psycholog, logoped. MIMOŠKOLSKÝ SYSTÉM PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENÉ Ústav pro mentálně postižené - Státní sociální zařízení dotované státem, zřizované obcí, magistrátem nebo krajem. - Ve 26 letech klient většinou neodchází (nemá kam), je tam zvyklý, zaběhlý systém. - Nejen pro mentálně postižené, ale i pro osoby s kombinovanými vadami. - Neměli by zde být klienti s psychickou poruchou nebo vyžadující lůžkovou péči. - Při ústavech se zřizují i pomocné školy klienti se zde mohou i vzdělávat. Pokud zde nemají školu, mají pracovní rehabilitaci: HV, VV, TV, pro zdravější klienty bývají chráněné dílny. - Podle délky provozu: denní, týdenní, celoroční pobyty. Alternativní zařízení pro mentálně postižené - Vznikaly až po revoluci. - Zřizují je nadace, sdružení, soukromé osoby. - Převažují denní zařízení důležité je zachovat kontakt s rodinou. - Lepší menší zařízení než pro hodně klientů. - Nabízejí programy: a) Denní stacionář (např. Duha) forma pracovní rehabilitace, chráněné dílny, záuční střediska (pekárny, kuchyň, prádelna). b) Job coaching práce s asistencí (individuální nebo skupinové). Asistent odpovídá za klienty, řeší za ně problémy, pomáhá jim s komunikací se zaměstnavatelem. c) Různé formy bydlení trvalé bydlení pro omezený počet klientů, zacvičují je, jak později bydlet v chráněném bytě. d) Chráněné bydlení bydlí se zdravými, ale pod dohledem osobních asistentů (sami nakupují, vaří, uklízí). Přes den jsou ve stacionáři nebo pracují, učí je cestovat MHD. e) Podporované individuální bydlení např. zdědí byt a jsou schopni v něm sami bydlet, dochází k nim asistent, kontroluje je, radí jim, ale není s nimi nepřetržitě. f) Centrum přechodné péče krizové centrum pomoc těm, kteří se o mentálně postiženého starají (max. 3 měsíce). g) Vzdělávací programy pomocné, praktické, večerní školy. 7

8 Zařízení Duha (Praha 10) klienti 18 let a výše. Modrý klíč (Modřany) klienti 3-45 let + autistické středisko. Diakonie církevní spíše pro děti s kombinovanými vadami a mentálním postižením. Domov svaté rodiny. Oáza volnočasové zařízení pro mentálně postižené. Paralympiáda pro mentálně postižené. Pražské centrum (Praha 8) oblastní pobočky, zřizovatel alternativních zařízení, škol, rehabilitační pobyty, organizují odborné přednášky a semináře, časopis Mentální retardace. Psychopedická společnost organizace pro odbornou činnost v oblasti mentální retardace, sdružuje odborné pracovníky. Rytmus děti, mládež, dospělí. Služby: škola pro všechny, sami za sebe, job coaching. AUTISTÉ TEACCH PROGRAM - Jedná se o výchovně vzdělávací program pro děti s autismem. - Teach = Treatment and Eduaciton of autistic and related Communication handicapped Children (terapie a vzdělávání dětí s autismem a dětí s příbuznými vadami komunikace). - Speciální výchovně vzdělávací program, mluví se o tzv. strukturovaném učení. - Pro děti, které mají problém s přijímáním informací, neumí udělat selekci mezi tím, co je a není důležité. Chápou jen to, co konkrétně vidí, nemají rádi změny, potřebují pravidelnost, neumí si kontrolovat svou práci když se s nimi pracuje individuálně podle úrovně jejich schopností, vědomostí a dovedností, tak se předchází jejich strachu. - Základní principy: zlepšení dovedností, komunikace, adaptace. Strukturalizace s vizuální podporou (kde prostředí, kdy časový rozvrh, denní režim, jak instrukce). Zpevnění (program vychází z prvků kognitivně behaviorální terapie forma odměn za splnění úkolů). - S dětmi se komunikuje formou rozvrhu (shora dolů nebo zprava doleva) dle úkolu mají různé piktogramy. Občanské sdružení autistik (1992) - Ozdravně-rehabilitační programy a pobyty pro rodiče s autistickými dětmi. - Odborné semináře o autismu. - Poradenská činnost. - Překládají a vydávají dostupnou zahraniční literaturu o autismu. 8

9 C) PRÁVNÍ ÚPRAVA INVALIDNÍCH A ČÁSTEČNÝCH INVALIDNÍCH DŮCHODŮ V ČR - Zásady pro přiznání invalidního důchodu: musí nastat sociální událost (invalidita) o čemž rozhodne OSSZ a musí být potřebný počet let pojištění. Před dosažením 18 let je nárok na důchod i bez potřebné doby pojištění. - Postižení se určuje podle tabulek (např. člověk přijde o ucho 5%; o oko 40%; o ruku 40%; o nohu 40%). Postižení se nesčítají, ale vytváří se z nich integrál, která postižení jsou největší a ostatní jsou nulová. Takže člověk, který má všechny tyto postižení, má nárok pouze na DIČ, jeho pracovní schopnost je snížena pouze o 40%. PLNÝ INVALIDNÍ DŮCHOD - Nárok na něj má pojištěnec, jestliže se stal plně invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud nesplnil nárok na dosažení starobního důchodu. - Plně invalidní je automaticky následkem pracovního úrazu. - Plná invalidita = dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav a z toho důvodu poklesla výdělečná schopnost nejméně o 66% nebo z důvodu zdravotního postižení je člověk schopen soustavné výdělečné činnosti pouze za zcela mimořádných podmínek. Potřebná doba pojištění pro nárok na plný invalidní důchod činí u pojištěnce ve věku do 20 let méně než jeden rok, od 20 let do 22 let jeden rok, od 22 let do 24 let dva roky, od 24 let do 26 let tři roky, od 26 let do 28 let čtyři roky a nad 28 let pět roků. Výše plného invalidního důchodu - Základní výměra činí 680 Kč + procentní výměra činí 1,5% výpočtového základu měsíčně za každý celý rok doby pojištění. Výjimka (1) Na plný invalidní důchod má nárok též osoba, která dosáhla aspoň 18 let věku, má trvalý pobyt na území České republiky a je plně invalidní, jestliže plná invalidita vznikla před dosažením 18 let věku a tato osoba nebyla účastna pojištění po potřebnou dobu ( 40). (2) Výše procentní výměry plného invalidního důchodu osoby uvedené v odstavci 1 činí měsíčně 45 % výpočtového základu; pro účely stanovení výpočtového základu se za osobní vyměřovací základ považuje všeobecný vyměřovací základ, který o dva roky předchází roku přiznání plného invalidního důchodu, vynásobený přepočítacím koeficientem ( 17 odst. 4) pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Pro výši základní výměry tohoto důchodu platí 41 odst. 1 obdobně. ČÁSTEČNÝ INVALIDNÍ DŮCHOD - Postižený ho získává, jestliže se stal částečně invalidním a získal potřebnou dobu pojištění nebo následkem pracovního úrazu. - Částečná invalidita = ztráta pracovní schopnosti klesla nejméně o 33% nebo mu zdravotní stav znemožňuje plnohodnotně vykonávat výdělečnou činnost. Výše - Základní výměra činí 680 Kč měsíčně + procentní výměra činí 0,75% výpočtového základu měsíčně za každý celý rok doby pojištění. 9

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 347/99-1001 Oblastní pracoviště č.1 Signatura: oa2as101 Okresní pracoviště Praha, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola U Zásobní zahrady

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Mentální postižení, osoby s mentálním postižením

Mentální postižení, osoby s mentálním postižením Mentální postižení, osoby s mentálním postižením Mentální retardace je vývojová porucha rozumových schopností demonstrující se především snížením kognitivních, řečových, pohybových a sociálních schopností

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. pro školní rok 2015/2016

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. pro školní rok 2015/2016 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ŘŠ-01-2015-2 IČO 7 0 8 3 1 4 3 2 Č.j. ZŠspecVM 40/2015 Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

Psychologické aspekty školní úspěšnosti

Psychologické aspekty školní úspěšnosti Psychologické aspekty školní úspěšnosti Co ovlivňuje školní úspěšnost vnější faktory učivo učitel a vyuč. metoda celkový kontext vzdělávání vnitřní faktory motivace vědomosti vlastnosti metoda učení biolog.

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY strach (konkrétní) X úzkost (nemá určitý podnět) Separační úzkostná porucha v

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 12. Profesní poradenství specifickému uživateli uživatel s mentálním postižením Nezaměstnaní lidé s mentálním postižením představují skupinu uživatelů, kteří se v okolním světě orientují obtížněji než

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Bc. Ilona Knížková Vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ Pardubice ČSSZ Praha http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/ Nová právní úprava rozlišuje vedle nároku na starobní

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Obtíže žáků s učením a chováním III.

Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. (1) Vybrané skupiny žáků s obtížemi v učení a chování Příčiny školního neprospěchu - snížená úroveň rozumových schopností - nerovnoměrné

Více

Mentální postižení, osoby s mentálním postižením

Mentální postižení, osoby s mentálním postižením Mentální postižení, osoby s mentálním postižením Mentální retardace je vývojová porucha rozumových schopností demonstrující se především snížením kognitivních, řečových, pohybových a sociálních schopností

Více

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE TŘÍDA PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA NEBO/A INTEGRACE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V DĚTSKÉM REHABILITAČNÍM CENTRU

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie

Více

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ poruchy učení PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most Nabídka pro rodiče Logopedická terapie žák & rodič Včasná péče u dítěte poradenství, intervence

Více

Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny

Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Škola: Základní škola Rokytnice nad Rokytnou, příspěvková organizace Ředitel

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Speciálně pedagogická diagnostika

Speciálně pedagogická diagnostika Speciálně pedagogická diagnostika pojetí, diagnostika v raném a předškolním věku, diagnostika školní zralosti, přehled základních diagnostických metod ve speciálně pedagogické diagnostice, hlavní oblasti

Více

Tam,kde postižení není překážkou. Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha

Tam,kde postižení není překážkou. Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha Tam,kde postižení není překážkou Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Most Příklady dobré praxe ZŠ a MŠ Bílý Potok

Více

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007).

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Získané neurogenní poruchy komunikace u dospělých osob Terminologie poruchy, které mají svou lingvistickou,

Více

Příloha č. 1. Mezinárodní klasifikace nemocí 10 revize 1

Příloha č. 1. Mezinárodní klasifikace nemocí 10 revize 1 Příloha č. 1 Mezinárodní klasifikace mocí 10 revize 1 F84 Pervazivní vývojové poruchy Skupina těchto poruch je charakterizována kvalitativním porušením reciproční sociální interakce na úrovni komunikace

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20:

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: PŘÍLOHY Příloha č. 1 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: (1) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19 OBSAH Autoři jednotlivých kapitol..................................... 11 O autorech................................................... 13 Seznam zkratek...............................................

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS BRNO 14. LISTOPADU 2013 DĚTSTVÍ Sociální služby > Raná péče Vzdělávání > Školní

Více

Mgr. Zuzana Šimková Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava

Mgr. Zuzana Šimková Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava Mgr. Zuzana Šimková 1. 11. 2016 Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava poskytuje základní a střední vzdělání žákům s těžkým zdravotním postižením

Více

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy,

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy, Strana 2750 Sbírka zákonů č. 198 / 2012 198 ZÁKON ze dne 2. května 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1 569 92 BYSTRÉ IČO: 70838267 Základní škola speciální Bystré Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou

Více

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno XX. Neonatologické setkání XIV. Hanákovy dny 8.-10. června 2012 Hotel Diana, Velké

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

Autistické poruchy. MUDr. Jana Schmidtová Psychiatrická ambulance Praha ADITEA Centrum osobního rozvoje

Autistické poruchy. MUDr. Jana Schmidtová Psychiatrická ambulance Praha ADITEA Centrum osobního rozvoje Autistické poruchy MUDr. Jana Schmidtová Psychiatrická ambulance Praha ADITEA Centrum osobního rozvoje AUTISTICKÉ PORUCHY Dětský autismus F 84.0 Atypický autismus F 84.1 Rettův syndrom F84.2 Aspergerův

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne.. 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

FYZICKÁ ZNEVÝHODNĚNÍ (HENDIKEPY) Kvalita vzdělávacího a pracovního prostředí Podtéma 2.1

FYZICKÁ ZNEVÝHODNĚNÍ (HENDIKEPY) Kvalita vzdělávacího a pracovního prostředí Podtéma 2.1 FYZICKÁ ZNEVÝHODNĚNÍ (HENDIKEPY) Kvalita vzdělávacího a pracovního prostředí Podtéma 2.1 Hlavní fyzická postižení se týkají: A. Pohybu osob B. Zraku mají brýle nebo používají Braiilovo písmo C. Sluchu

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková LOGOPEDICKÝ ASISTENT Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková 25.11. 2014 V LIBERCI Logopedická prevence 01 Dětský věk, zejména prvních 7 let, je dobou

Více

Mgr.Naďa Erbová. Mgr.Naďa Erbová

Mgr.Naďa Erbová. Mgr.Naďa Erbová . Mgr.Naďa Erbová Mgr.Naďa Erbová Struktura domova Tři rodinné skupiny v centrální budově Dvě rodinné skupiny v upravených bytových jednotkách v sídlištích Jedna rodinná skupina v panelákové zástavbě Tři

Více

Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou

Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou poruchu dle DSM-IV Příloha č. 3: Komunikační sešit Příloha

Více

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru)

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru) Otázka: Psychotické a pervazivně vývojové poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Sanguares PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY Podstatou je závažné a komplexní poškození psychiky jedince. Dětský

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. /00 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků ze dne. ledna

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY. 1. V části první Čl. I dosavadní bod 6. nově zní :

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY. 1. V části první Čl. I dosavadní bod 6. nově zní : POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

DOTAZNÍK K POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

DOTAZNÍK K POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ DOTAZNÍK K POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ DATUM PŘIJETÍ DOTAZNÍKU: ČÍSLO JEDNACÍ:. 1. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE: Jméno a příjmení : Datum narození: Státní příslušnost: Trvalé bydliště:

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI Ing. David Fresar Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1 Krátce o škole: hlavní areál budov Učňovská 1, Praha 9 (Jarov) škola teorie a OV stavebních

Více

ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci s.r.o Jivenská 7, 140 00 Praha 4 E-mail: spcvadyreci@seznam.cz tel/fax: 222 51 82 80

Více