14. MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ JEDINCI VE SPOLEČNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "14. MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ JEDINCI VE SPOLEČNOSTI"

Transkript

1 14. MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ JEDINCI VE SPOLEČNOSTI A) PŘEHLED MENTÁLNÍCH VAD A PORUCH, CHARAKTERISTIKA AUTISMU (ETIOLOGIE, SYMPTOMY, DIAGNOSTIKA) MENTÁLNÍ RETARDACE - Mentální porucha je rozumová porucha, porucha intelektu. - Mentální retardace je souhrnné označení souhrnného defektu rozumových schopností. - IQ se pohybuje mezi 70 a 0. - Nižší úroveň rozumových schopností omezený vývoj myšlení, řeči, snížená schopnost učení, problémy s adaptací na změny prostředí. Je to stav trvalý, může se zlepšit, ale nedá se zvrátit. PŘÍČINY (ETIOLOGIE) - Obvykle se jedná o vady vrozené nebo vzniklé v průběhu porodu až do jednoho roku života. Dědičnost Porucha počtu nebo struktury chromozomů (Downův syndrom). Monogenní poruchy primárně porucha metabolická a sekundárně dochází k poškození mozku (např. fenylketonurie vrozená metabolická porucha aminokyselin). Menší počet genů pro rozvoj inteligence. Vlivy prostředí - Mohou působit v prenatálním, perinatálním prostředí až do jednoho roku života. Fyzikální faktory nerentgenovat v těhotenství, mechanické poškození plodu při porodu, porodní trauma (krvácení do mozku, dušení). Chemické faktory negativní působení léků, vliv alkoholu, kouření, FAS, čistící prostředky, instantní potraviny. Biologické faktory onemocnění matky (zarděnky), imunologická nesnášenlivost matky a plodu, nevhodná životospráva a výživa matky. STUPNĚ MENTÁLNÍ RETARDACE (FORMY) 1. Lehká duševní zaostalost (dříve debilita) IQ Středně těžká duševní zaostalost (dříve imbecilita) IQ Těžká duševní zaostalost (dříve idiocie) IQ Hluboká duševní zaostalost (idiocie) IQ PSYCHICKÉ ZVLÁŠTNOSTI MENTÁLNĚ POSTIŽENÝCH - Zpomalená chápavost jednoduchých úsudků. - Snížená mechanická a logická paměť. - Nedostatečná slovní zásoba a jednoduché vyjadřování, špatná výslovnost. - Impulzivní hyper-hypo aktivní aktivita (everitní, torpidní). - Problémy v osobní identifikaci, sebepojetí začíná později, prohlubuje se závislost na jiných, žádná potřeba perspektivy života. - Problémy s učením, mají rádi zaběhlé rituály. - Snížená přizpůsobivost k sociálním požadavkům. - Nerovnováha aspirace a výkonu. - Egocentrismus, zaměření se na sebe, ovlivnitelní ostatními. 1

2 PSYCHOPEDICKÁ DIAGNOSTIKA 1) Vstupní období - V krátkém čase získat velké množství údajů nutných pro správné zařazení dítěte do odpovídajícího druhu školy. - Výchozí jsou: vztahy v rodině, anamnéza žáka, případná fyzická diagnóza ze ZŠ či MŠ, vliv rodiny na dítě, mimorodinné vztahy. 2) Adaptační období - Potvrzení správnosti či nesprávnosti zařazení do příslušné školy a zařazení do příslušného ročníku. - Zpřesňování výchozí charakteristiky. - Jak se žák přizpůsobuje nárokům a prostředí školy (vztahy k dospělým a spolužákům, vyrovnávání se s odloučením od rodičů u internátních škol). - Sledujeme úroveň pracovních a hygienických návyků (sebeobsluha, kultura chování, komunikativnost, počáteční vyučovací výsledky žáka). - Maximální doba 5-6 měsíců. 3) Průběžné období - Zjišťování příčin výchovných obtíží i úspěchů, mozaiky schopností i předpokladů dalšího vývoje, zvláštností poznávacích procesů, citů, vůle, charakteru volba nápravných, výchovných a vzdělávacích metod. - Po dobu pobytu dítěte v příslušném zařízení se dosavadní poznatky doplňují a kompletují, soustavně se sledují výsledky výchovných činností a modifikují v používané metody. 4) Závěrečné období - Sledují se předpoklady žáka pro praktické uplatnění v povolání a dalším životě. - Psychopedická diagnostika zde vyúsťuje ve volbu povolání, která je v souladu s jeho zájmy i schopnostmi. DOWNŮV SYNDROM - Longdon Down Vývojová vada, označovaná také jako mongolismus, trizomie. - Nejrozšířenější forma mentální retardace. - V každé buňce je o jeden chromozom více (46 47). - Lze zjistit v těhotenství screeningový test (amniocentéza vzorek z plodové vody ve týdnu těhotenství). - Příčiny nejsou jasné, matka moc nemůže ovlivnit vznik syndromu svou životosprávou, vyšší riziko u příliš mladých nebo starých rodičů (1:1500 dětí). - Tělesné znaky: kulatý vzhled, malý nos, placatější obličej, úzká a šikmá oční víčka, uši menší a nízko, malá ústa (někdy vyčnívá jazyk z úst), malé čelisti křivé zuby. Krk širší a mohutnější. Asi 40% trpí srdeční vadou mají velké srdce. Krátké prsty, zakřivený malíček, ploché nohy. Menší postava. - Zdravotní problémy: trpí zrakovými problémy, může být lehká nedoslýchavost (problém u rozvoje řeči), nemoci respiračního traktu, funkce štítné žlázy, zažívací trakt, nejčastěji paradentóza. - IQ se nachází ve středním pásmu

3 DEMENCE - Souhrnný název pro ireversibilní (nevratný) úbytek intelektu: různé etiologie, jde o ztrátu již rozvinutých intelektuálních schopností. - Vzniká po 2 roce života. - Příčiny: je to stav získaný na základě onemocnění, např. encefalitis (zánět mozku), následkem úrazu či otrav, stařecká demence. - Progrese je velmi různá jednorázové zhoršení. - Je to stav trvalý nelze počítat s úplnou nápravou, v rámci léčby může dojít k určitému zlepšení. Projevy demence v dětském věku. Odchylky v emočním ladění (výkyvy nálad, dráždivost, labilita) regresivní tendence ztráta schopnosti empatie, zlomyslnost, bezohlednost. Zhoršuje se celková adaptibilita dítěte přestává plnit své povinnosti, respektovat dříve osvojené normy chování, ztrácí pocity viny, studu, hanby, neakceptuje výtky jiných lidí. Zpomalují se všechny psychické procesy zhoršuje se pozornost, paměť, učení, myšlení je ulpívavé, ztráta vědomostí a dovedností, ztráta zájmu o cokoli. PSEUDOOLIGOFRENIE - Je to retardace rozumového vývoje způsobená nedostatečnou stimulací. - Odlišnosti od mentální retardace: v etiologii (jde o stav získaný), v prognóze (stav do značné míry reparabilní). - Příčiny: výchovná zanedbanost, nedostatek podnětů dítě se projevuje jakoby bylo mentálně postižené. - Projevy: vývojové opoždění je nerovnoměrné, opoždění pasivní i aktivní, složky řeči (menší slovní zásoba, mnoha sdělením nerozumí, neumí adekvátně komunikovat), stagnuje vývoj mluvení (hlavně verbální složka), praktický úsudek je lepší, chybí běžné hygienické a sociální návyky, adaptační poruchy často negativismus a agresivní výbuchy. Proti pravé mentální retardaci svědčí zachování pohybových schopností a nápadné zrychlení vývojové dynamiky při zlepšení výchovného prostředí. - Řešení: stav dítěte můžeme zlepšit umístěním do dobrého výchovného prostředí. Úspěch závisí na věku, vrozených dispozicích a zdravotním stavu. F.A.T. (FETÁLNÍ ALKOHOLOVÝ SYNDROM) - Užívání alkoholu v těhotenství ovlivňuje růst plodu, alkohol přes placentu proniká k plodu. Játra plodu nedokáží alkohol odbourávat tak rychle. Alkohol zůstává v játrech déle. - Teratogen obsažen v alkoholu poškozuje plod. - F.A.E. = Fetal Alkohol Efekt lehčí poškození než F.A.S. - Doporučeno v těhotenství vůbec nepít. V 1. trimestru je to nejkritičtější (tvoří se orgány dítěte alkohol může poškodit růst a vývoj orgánů); 2 trimestr je riziko potratu; 3. trimestr je riziko poškození orgánů. - Poprvé byl F.A.S. popsán v 70. letech 20. století v USA (Johns) v ČR (docentka Tichá). Po narození může být dítě poškozeno Vzhledové anomálie: malá velikost hlavy, úzké oční štěrbiny, plochá střední část obličeje, nízký hřbet nosu, chybí rýha mezi nosem a rtem, nízko posazené odstávající uši, deformace končetin. Vnitřní anomálie: poškození mozku mentální retardace, slabý sací reflex, poruchy spánku, podrážděnost, pomalý růst a opožděný pohybový vývoj, problémy s učením, rozeny předčasně s nízkou porodní váhou, svalové problémy, pohlavní defekty, problémy ledvin, mozkové problémy. 3

4 AUTISMUS CHARAKTERISTIKA - Autismus se zpočátku zařazoval mezi duševní onemocnění. - Melicharová: Děti s vrozenou neschopností vytvořit obvyklý biologicky podmíněný citový kontakt s dospělými. - Pozná se během roku života dítě se nechce mazlit, nerozlišuje osoby známé a cizí, problémy s jídlem. - Je to vývojová porucha s neurobiologickým základem projevující se neschopností dítěte komunikovat a navazovat vztahy s rodiči či jinými lidmi. Velmi obtížně vyjadřují svá přání a potřeby, nechápou, proč jim ostatní nerozumí, a proto se uzavírají do vlastního světa. - Dodnes není přesně zjištěná příčina s největší pravděpodobností neurobiologický základ. - Trpí jím častěji chlapci /10000 narozených dětí (2/3 zůstávají celoživotně vážně postižené). - Velká role dědičnosti může se narodit i více sourozenců s autismem (5% šance). DIAGNOSTICKÁ TRIÁDA (PŘÍZNAKY) Poruchy v oblasti sociální integrace - Problém v navazování kontaktu s druhými lidmi, reagují na všechny stejně. - Nerozlišují mezi lidmi a předměty bližší vztah mívají k věcem. - Nevyhledávají kontakt a hru v kolektivu raději si hrají sami. - Neudrží oční kontakt, neusmějí se (nemají sociální úsměv), velmi strohá mimika. - Minimální sociální dovednosti, empatie, kooperace. - Nereagují na lidský hlas. Problémy v oblasti komunikace - Asi polovina nemluví vůbec. - Jiní se naučí slova, ale přestanou je používat řeč je opožděná, vynechané období žvatlání, mluví v jednoduchých větách, echolálie, nepoužívají zájmena mluví o sobě ve 3. osobě. - Nerozumí řeči, nechápou slova, sdělení, nereagují na lidský hlas X nepřiměřeně reagují na jiné zvuky. - Neužívají nonverbální komunikaci. - Mají oblíbená stereotypní témata stereotypní způsob dotazování vyžadují stereotypní odpovědi. Problémy v oblasti představivosti, stereotypní chování - Motorické stereotypy (kývání, hraní si s prsty). - Omezené zájmy. - Stereotypní manipulace s předměty, zaujímají je neobvyklé předměty a stereotypně s nimi zacházejí. - Preferují rituály časové, prostorové. - Buď jsou hyperaktivní nebo hypoaktivní. - Při vybočení reagují ječením, agresivním chováním, sklony k sebedestrukci, záchvaty vzteku. - Žádné spontánní chování žádná hra v kolektivu chybí motivace k činnosti. - Přidružené poruchy chování. - Ne každý autista má všechny tyto příznaky. MENTÁLNÍ ÚROVEŇ - Asi u 2% jsou nadprůměrné speciální schopnosti. - Profil inteligence nevyvážený lepší mechanická paměť a abstraktní myšlení X podprůměr v sociálních dovednostech. - ¾ trpí mentální retardací (1/4 lehká, 2/4 těžká až hluboká). 4

5 ASPERGERŮV SYNDROM - IQ vyšší než Mohou toužit po sociálních i intimních vztazích, ale mají problémy jich dosahovat. - Řeč se rozvíjí opožděně, ale je na dobré úrovni. - Tito lidé jsou dobře vzdělavatelní. 5

6 B) PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH, SOCIÁLNÍCH A ALTERNATIVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SPECIÁLNÍ MOŽNOSTI PRÁCE, MOŽNOSTI INTEGRACE MENTÁLNÍ RETARDACE ŠKOLY PRO MENTÁLNĚ RETARDOVANÉ Speciální mateřské školy - Menší počet dětí ve třídě (max. 4). - Dvě učitelky ve třídě + logoped. - Plní funkci základní, vzdělávací a diagnostickou. - Speciální vzdělávací program zaměřen na dovednosti dětí, smyslová výchova, pohybová výchova a pracovní dovednosti, logopedická péče individuální i skupinová. - Získávají se zde informace o vývoji dítěte návrh pro zařazení dítěte do další školy. Dnes asi 1% dětí nepokračuje v dalším vzdělávání, běžný je 1-2 roky odklad. Povinná školní docházka Zvláštní školy ZŠ se speciálním vzdělávacím programem. - Převážně děti s lehkou mentální retardací. - Trvá 9 let (rozčleněna na 3 stupně po 3 letech). - Absolvent získá základní vzdělání. - Speciální vzdělávací program: obsahuje všechny předměty, ale nemají cizí jazyk, redukce obsahu a náročnosti, posunuté hodiny, logopedická péče, jiný počet žáků ve třídě, doplňovací hodina využitá k doučování, alternativní hodnocení. Pomocná škola středně těžká nebo těžká mentální retardace a kombinace vad. - Poskytuje pouze základy vzdělání let školní docházky. - Jsou zde rehabilitační třídy děti s těžkou mentální retardací nejsou schopny absolvovat další stupně školy. - Učitelé se speciálním vzděláním + asistenti. - Komunikace pomocí Makatonu pomocná řeč, obrázky. - Učební plány obsahují čtení, psaní a počítání. - Věcné učení pro orientaci v běžném životě. - Pracovní, hudební, tělesná výchova. Smyslová výchova a logopedická péče. - Cíle: vytvořit základy společenského chování, osvojení základních pracovních návyků, rozvoj motoriky, pohodlnost překonat, rozvoj čtení, psaní, počtů, příprava na další stupeň vzdělávání. Speciální střední školy Odborná učiliště (asi 70 oborů, 2 a 3leté obory). - Určeny pro absolventy zvláštní i pomocných škol. - Obory se vztahují hlavně ke stavebnictví, potravinářství, pečovatelské služby. - Síť oborů vychází z regionálních potřeb. - Větší podíl odborného výcviku v odborném učilišti než ve středním odborném učilišti, redukce z hlediska množství obsahu a nároků na studenta. - Absolventi získají výuční list. Praktické školy (1-2leté programy). - Většinou přiřazené k pomocným nebo zvláštním školám. - Nedostávají žádný výuční list mají být prakticky připraveni pro život v rámci pomocných prací. - Předměty: M, OV, ČJ, HV, TV, VV, mytí nádobí, vaření, hygiena, uklízení, pomáhají v různých institucích (LDN, nemocnice, továrny, atd.). Večerní školy pro dospělé mentálně postižené - Forma dobrovolného vzdělávání. - Zřizuje je Sdružení pro pomoc mentálně postiženým (SPMP). 6

7 - 2x týdně 2-3 hodiny, učí zde speciální pedagog. - Nemají vlastní budovu v prostorách zvláštních nebo pomocných škol. - Financováno z grantů nebo sponzorských darů. - Cíl: prohloubení nebo rozšíření vzdělání, nabídka volnočasové aktivity. - Program se přizpůsobuje složení žáků. - Rozvoj komunikačních dovedností, opakování přírodovědy, vlastivědy na úrovni pomocné školy, psaní dopisů, čtení novin, výuka na PC, HV, TV, VV, dramatická výchova. Speciálně pedagogická centra - Jsou to školská zařízení. - Pomáhají dětem, rodičům a učitelům ve školách, které integrují dítě se zvláštními potřebami. - Služby poskytují ambulantně nebo terénně v rodinách a ve školách. - Činnost: vypracování individuálního plánu, vyhodnocení a rozhodování o zařazení do speciální školy, vedou přesnou evidenci a diagnostiku, poradenská a metodická činnost, vyhodnocují vhodnost a úspěšnost integrace, pomáhají určit další školu po ZŠ, osvětová činnost, pomoc s kontaktem s vnějším světem. - Pracovníci: psychoped, etoped, sociální pracovník, psycholog, logoped. MIMOŠKOLSKÝ SYSTÉM PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENÉ Ústav pro mentálně postižené - Státní sociální zařízení dotované státem, zřizované obcí, magistrátem nebo krajem. - Ve 26 letech klient většinou neodchází (nemá kam), je tam zvyklý, zaběhlý systém. - Nejen pro mentálně postižené, ale i pro osoby s kombinovanými vadami. - Neměli by zde být klienti s psychickou poruchou nebo vyžadující lůžkovou péči. - Při ústavech se zřizují i pomocné školy klienti se zde mohou i vzdělávat. Pokud zde nemají školu, mají pracovní rehabilitaci: HV, VV, TV, pro zdravější klienty bývají chráněné dílny. - Podle délky provozu: denní, týdenní, celoroční pobyty. Alternativní zařízení pro mentálně postižené - Vznikaly až po revoluci. - Zřizují je nadace, sdružení, soukromé osoby. - Převažují denní zařízení důležité je zachovat kontakt s rodinou. - Lepší menší zařízení než pro hodně klientů. - Nabízejí programy: a) Denní stacionář (např. Duha) forma pracovní rehabilitace, chráněné dílny, záuční střediska (pekárny, kuchyň, prádelna). b) Job coaching práce s asistencí (individuální nebo skupinové). Asistent odpovídá za klienty, řeší za ně problémy, pomáhá jim s komunikací se zaměstnavatelem. c) Různé formy bydlení trvalé bydlení pro omezený počet klientů, zacvičují je, jak později bydlet v chráněném bytě. d) Chráněné bydlení bydlí se zdravými, ale pod dohledem osobních asistentů (sami nakupují, vaří, uklízí). Přes den jsou ve stacionáři nebo pracují, učí je cestovat MHD. e) Podporované individuální bydlení např. zdědí byt a jsou schopni v něm sami bydlet, dochází k nim asistent, kontroluje je, radí jim, ale není s nimi nepřetržitě. f) Centrum přechodné péče krizové centrum pomoc těm, kteří se o mentálně postiženého starají (max. 3 měsíce). g) Vzdělávací programy pomocné, praktické, večerní školy. 7

8 Zařízení Duha (Praha 10) klienti 18 let a výše. Modrý klíč (Modřany) klienti 3-45 let + autistické středisko. Diakonie církevní spíše pro děti s kombinovanými vadami a mentálním postižením. Domov svaté rodiny. Oáza volnočasové zařízení pro mentálně postižené. Paralympiáda pro mentálně postižené. Pražské centrum (Praha 8) oblastní pobočky, zřizovatel alternativních zařízení, škol, rehabilitační pobyty, organizují odborné přednášky a semináře, časopis Mentální retardace. Psychopedická společnost organizace pro odbornou činnost v oblasti mentální retardace, sdružuje odborné pracovníky. Rytmus děti, mládež, dospělí. Služby: škola pro všechny, sami za sebe, job coaching. AUTISTÉ TEACCH PROGRAM - Jedná se o výchovně vzdělávací program pro děti s autismem. - Teach = Treatment and Eduaciton of autistic and related Communication handicapped Children (terapie a vzdělávání dětí s autismem a dětí s příbuznými vadami komunikace). - Speciální výchovně vzdělávací program, mluví se o tzv. strukturovaném učení. - Pro děti, které mají problém s přijímáním informací, neumí udělat selekci mezi tím, co je a není důležité. Chápou jen to, co konkrétně vidí, nemají rádi změny, potřebují pravidelnost, neumí si kontrolovat svou práci když se s nimi pracuje individuálně podle úrovně jejich schopností, vědomostí a dovedností, tak se předchází jejich strachu. - Základní principy: zlepšení dovedností, komunikace, adaptace. Strukturalizace s vizuální podporou (kde prostředí, kdy časový rozvrh, denní režim, jak instrukce). Zpevnění (program vychází z prvků kognitivně behaviorální terapie forma odměn za splnění úkolů). - S dětmi se komunikuje formou rozvrhu (shora dolů nebo zprava doleva) dle úkolu mají různé piktogramy. Občanské sdružení autistik (1992) - Ozdravně-rehabilitační programy a pobyty pro rodiče s autistickými dětmi. - Odborné semináře o autismu. - Poradenská činnost. - Překládají a vydávají dostupnou zahraniční literaturu o autismu. 8

9 C) PRÁVNÍ ÚPRAVA INVALIDNÍCH A ČÁSTEČNÝCH INVALIDNÍCH DŮCHODŮ V ČR - Zásady pro přiznání invalidního důchodu: musí nastat sociální událost (invalidita) o čemž rozhodne OSSZ a musí být potřebný počet let pojištění. Před dosažením 18 let je nárok na důchod i bez potřebné doby pojištění. - Postižení se určuje podle tabulek (např. člověk přijde o ucho 5%; o oko 40%; o ruku 40%; o nohu 40%). Postižení se nesčítají, ale vytváří se z nich integrál, která postižení jsou největší a ostatní jsou nulová. Takže člověk, který má všechny tyto postižení, má nárok pouze na DIČ, jeho pracovní schopnost je snížena pouze o 40%. PLNÝ INVALIDNÍ DŮCHOD - Nárok na něj má pojištěnec, jestliže se stal plně invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud nesplnil nárok na dosažení starobního důchodu. - Plně invalidní je automaticky následkem pracovního úrazu. - Plná invalidita = dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav a z toho důvodu poklesla výdělečná schopnost nejméně o 66% nebo z důvodu zdravotního postižení je člověk schopen soustavné výdělečné činnosti pouze za zcela mimořádných podmínek. Potřebná doba pojištění pro nárok na plný invalidní důchod činí u pojištěnce ve věku do 20 let méně než jeden rok, od 20 let do 22 let jeden rok, od 22 let do 24 let dva roky, od 24 let do 26 let tři roky, od 26 let do 28 let čtyři roky a nad 28 let pět roků. Výše plného invalidního důchodu - Základní výměra činí 680 Kč + procentní výměra činí 1,5% výpočtového základu měsíčně za každý celý rok doby pojištění. Výjimka (1) Na plný invalidní důchod má nárok též osoba, která dosáhla aspoň 18 let věku, má trvalý pobyt na území České republiky a je plně invalidní, jestliže plná invalidita vznikla před dosažením 18 let věku a tato osoba nebyla účastna pojištění po potřebnou dobu ( 40). (2) Výše procentní výměry plného invalidního důchodu osoby uvedené v odstavci 1 činí měsíčně 45 % výpočtového základu; pro účely stanovení výpočtového základu se za osobní vyměřovací základ považuje všeobecný vyměřovací základ, který o dva roky předchází roku přiznání plného invalidního důchodu, vynásobený přepočítacím koeficientem ( 17 odst. 4) pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Pro výši základní výměry tohoto důchodu platí 41 odst. 1 obdobně. ČÁSTEČNÝ INVALIDNÍ DŮCHOD - Postižený ho získává, jestliže se stal částečně invalidním a získal potřebnou dobu pojištění nebo následkem pracovního úrazu. - Částečná invalidita = ztráta pracovní schopnosti klesla nejméně o 33% nebo mu zdravotní stav znemožňuje plnohodnotně vykonávat výdělečnou činnost. Výše - Základní výměra činí 680 Kč měsíčně + procentní výměra činí 0,75% výpočtového základu měsíčně za každý celý rok doby pojištění. 9

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 1 ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc. Praha, VŠCHT 2015 Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36318) 2 Obsah: 1. Speciální

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2007 VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PhDr. Mgr. Barbora

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Erika Sychrová, DiS. Katedra: Katedra sociální pedagogiky Vedoucí práce: Mgr.

Více

Z Á K L A D Y ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. - katedra speciální a sociální pedagogiky

Z Á K L A D Y ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. - katedra speciální a sociální pedagogiky ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH - katedra speciální a sociální pedagogiky Z Á K L A D Y S P E C I Á L N Í P E D A G O G I K Y Obor: Rehabilitační-psychosociální péče

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Komunikace u dětí s autismem Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce : Autor práce : PhDr. Mgr. Lucie Procházková Markéta

Více

14.2. Pracovní rehabilitace...35 14.3. Výhody pro zaměstnavatele zaměstnávající zdravotně postižené jako součást motivace...36 14. 3. 1.

14.2. Pracovní rehabilitace...35 14.3. Výhody pro zaměstnavatele zaměstnávající zdravotně postižené jako součást motivace...36 14. 3. 1. OBSAH OBSAH...3 0. Úvod...5 1. Charakteristika mentálního postižení...6 2. Snaha o integraci...7 3. Právo lidí s mentálním postižením na práci...7 4. Klasifikace mentální retardace...9 4.1. Lehká mentální

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Hana Číšecká

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Hana Číšecká UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Magisterské/kombinované studium 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Hana Číšecká Grafomotorická příprava na výuku matematiky na základní škole speciální Praha 2011 Vedoucí

Více

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Andrea Kučerová Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji Olomouc

Více

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27 1 1 Základní pojmy str. 3 2 Zásady pro chování dobrovolníka v organizaci str. 6 3 Práva a povinnosti dobrovolníků str. 9 4 Pravidla dobrovolnického programu str. 12 5 Přijímající organizace str. 16 6

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Školní vzdělávací program Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Škola pro život Verze I. z 23. 10. 0006 Platnost od 1. 9. 2007 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika

Více

Evropský sociální fond - Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond - Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond - Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávání pedagogů přednáška ze dne 1.4. 2011 Nové trendy ve vzdělávání a výchově dětí a mladistvých

Více

Diagnostika narušené komunikační schopnosti

Diagnostika narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Diagnostika narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Barbora Bočková, Ph.D. Vypracovala:

Více

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace 8 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace V odborné literatuře pedagogické, psychologické se setkáváme s termínem specifické poruchy učení a chování,

Více

Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením

Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb, reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením Eva Čadová a kolektiv Univerzita Palackého

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Současné možnosti vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007 PRÁCE, SOCIÁLNÍ STATISTIKY Ročník 2008 Školství, kultura, zdravotnictví V Praze dne 30. dubna 2008 Kód publikace: 3309-08 Č.j.: 341/2008-63 Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ III. ročník kombinované studium Obor: Speciální pedagogika předškolního věku ROZVOJ GRAFOMOTORIKY U

Více

kapitoly ze speciální pedagogiky

kapitoly ze speciální pedagogiky kapitoly ze speciální pedagogiky PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

Raná péče a integrace zrakově postižených dětí

Raná péče a integrace zrakově postižených dětí MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Lékařská fakulta Raná péče a integrace zrakově postižených dětí bakalářská práce vedoucí práce: MUDr. Tomáš Jurečka vypracovala: Kateřina Vávrová Optika a optometrie Brno,

Více

Nemusíte na to být sami

Nemusíte na to být sami Nemusíte na to být sami příručka pro osoby pečující o osobu blízkou Obsah Principy sdílené péče, síť sociálních služeb a možnosti využití dalších běžných služeb, úloha poskytovatelů sociálních služeb 1

Více

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje - 1 - Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje A jako sebeúrodnější půda nemůže být plodná bez obdělávání, tak ani duše nenese plody bez učení. Cicero email zskolodeje@email.cz

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Postoje žáků k integrované tělesné výchově

Více

Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji

Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji Sociální práce Vypracovala: Michaela Kalousová Vedoucí práce: PaedDr.

Více

Integrace zrakově postižených dětí do mateřských a základních škol ve Zlínském kraji. Lenka Prachařová

Integrace zrakově postižených dětí do mateřských a základních škol ve Zlínském kraji. Lenka Prachařová Integrace zrakově postižených dětí do mateřských a základních škol ve Zlínském kraji Lenka Prachařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou integrace zrakově postižených

Více

Muzikoterapie u osob s těžkou poruchou hybnosti při DMO

Muzikoterapie u osob s těžkou poruchou hybnosti při DMO Akademie Alternativa Umělecké terapie Modul A. Muzikoterapie Absolventská práce Muzikoterapie u osob s těžkou poruchou hybnosti při DMO Autor: Mgr. Pavla Lanková 2013 Prohlašuji, že jsem absolventskou

Více

Metodika pro pedagogy základních škol

Metodika pro pedagogy základních škol Metodika pro pedagogy základních škol Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obsah Potřeby žáků

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více