Základní informace o vzdělávacím kurzu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní informace o vzdělávacím kurzu"

Transkript

1 Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 2 Název kurzu Specifické vzdělávání pracovníků v rezidenčních, terénních a asistenčních sociálních službách pro zdravotně postižené Cílová skupina Pracovníci sociálních služeb a dobrovolníci v přímé práci s klienty v zařízeních pro osoby se zdravotním postižením Odborný garant Mgr. Pavel Zikl tel.: , Obsah kurzu (moduly vč. časové dotace) Celková dotace kurzu: 72 hodin Moduly: Speciálně pedagogická praktika (8) Speciálně pedagogická diagnostika a poradenství (8) Kompenzační pomůcky a nové formy práce se zdravotně postiženými klienty v praxi (8) Efektivní komunikace s problémovým klientem, zdravá komunikace (8) Sociální pracovník v náročných situacích (8) Komunikace s klienty s vadami zraku (8) Komunikace s klienty s vadami sluchu (8) Aktuální legislativa v sociálních službách (8) Autismus a Aspergerův syndrom, úvod do problematiky poruch autistického spektra (8) Doba trvání kurzu 9 dnů Počet účastníků jednoho 15 běhu Počet běhů 6 Metoda hodnocení účastníků kurzu úspěšné absolvování závěrečného testu, 80% účast na kurzu Doklad o absolvování kurzu účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu v rámci celoživotního vzdělávání v souladu s 60 zákona č. Termíny zahájení jednotlivých běhů 111/1998 Sb., o vysokých školách Forma výuky výuka bude probíhat 1x týdně v Hradci Králové (celkem 7 dnů), dva dny budou výjezdní

2 Podrobný obsah jednotlivých modulů SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PRAKTIKA Cíl Cílem tohoto je poskytnout pracovníkům sociálních služeb odpověď na otázku: Jak mi může speciální pedagogika pomoci v přímé práci s klienty se zdravotním postižením? Účastníci získají základní přehled o oboru speciální pedagogika a zejména o oblastech, které se zabývají cílovou skupinou účastníků kurzu, včetně základů metodiky práce s klienty s různým postižením. Součástí kurzu bude řešení modelových situací (problémů), se kterými se účastníci ve své práci setkávají. Podrobný obsah Základní termíny ze speciální pedagogiky (handicap, integrace, speciální potřeby, kvalita života, apod.). Disciplíny speciální pedagogiky a jejich stručná charakteristika. Ucelená rehabilitace (léčebná, pracovní, sociální) a možnosti její realizace pracovníky v sociálních službách. Tvorba osobního plánu a zjišťování osobních cílů klientů. Problematika dodržování lidských práv při poskytování sociálních služeb. Využití speciálně-pedagogických postupů a technik při práci (např. sociální a globální čtení, stimulace motorických aktivit, zvyšování komunikačních schopností klientů). Témata dle zájmu účastníků nebo dle převažující cílové skupiny, se kterou účastníci pracují. Mgr. Pavel Zikl (jméno, telefon, ) tel.: , MÜLLER, O. A KOL. Terapie ve speciální pedagogice. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005 PIPEKOVÁ, J. A KOL. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998, 2006 RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. A KOL. Speciální pedagogika. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, 2004 VALENTA, M., MŐLLER, O. Psychopedie. Praha: Parta, 2003 VÍTKOVÁ, M. (ED.). Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. Brno: Paido, 2004 Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe. Praha: MPSV, 2002

3 Cíl Podrobný obsah (jméno, telefon, ) SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ Seznámit posluchače s diagnostickým procesem ve speciální pedagogice, jako klíčovým východiskem pro poskytování komplexní speciální výchovy a vzdělávání. Informovat o nejpoužívanějších metodách v oblasti speciálně pedagogické diagnostiky. Prostřednictvím seznámení se současnými poradenským systémem představit možnosti poradenské intervence u jedinců se zdravotním postižením. Nácvik sestavení osobní, rodinné, sociální anamnézy a případové studie klienta. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky a její význam. Dělení speciálně pedagogické diagnostiky z hlediska věku, podle druhu postižení. Diagnostické metody ve speciální pedagogice. Charakteristika metod (pozorování, rozhovor, anamnéza, testy, kazuistika). Diagnostické situace (hra, kresba, sebeobsluha) jako východisko pro práci s klientem. Profesní poradenství pro zdravotně postižené. Způsoby poradenské pomoci v sociální práci. Mgr.Miroslava Javorská tel , HADJMOUSSOVÁ,Z. DUPLINSKÝ,J. A KOL. Diagnostika Pedagogickopsychologické poradenství II. Praha: UK,2002 MONATOVÁ,L. Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dětí. Brno: Paido, 2000 MŐHLPACHR, P., STÁNÍČEK, P. Geragogika pro speciální pedagogy. Brno: MU, 2001 NOVOSAD, L. Základy speciálního poradenství. Praha: Portál 2000 NOVOSAD,L. Základy teorie a metod sociální práce. Liberec: TU 2003 OPATŘILOVÁ, D., ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Předprofesní a profesní příprava zdravotně postižených. Brno: MU,2005 PŘINOSILOVÁ, D. Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky a využití v praxi. Brno: MU 1999

4 Cíl Podrobný obsah (jméno, telefon, ) KOMPENZAČNÍ POMŮCKY A NOVÉ FORMY PRÁCE SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝMI KLIENTY V PRAXI Seznámení s problematikou výchovy, vzdělávání a péče o klienty s kombinovaným zdravotním postižením, zejména s možnostmi léčebné rehabilitace. Aktuální trendy v oboru, týmová spolupráce s pracovníky speciálně poradenských zařízení. Praktické ukázky a nácvik práce s pomůckami, individuální práce s klientem. Základní charakteristika těžkého zdravotního postižení. Možnosti realizace léčebné rehabilitace v praxi (léčebná tělesná výchova, rehabilitační a relaxační cvičení, masáže, polohování, fyzikální terapie, metody Vojtova, Bobathova, dle Kabata, Petöho,dle Tardie,, cvičení na balonech, balanční plochy, jóga, apod.). Možnosti využití dalších terapií (dietoterapie, psychoterapie, ergoterapie, hipoterapie, canisterapie, muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie) Rehabilitační a kompenzační pomůcky využívané v praxi. Aktuální trendy v oboru. Videoukázky. Řešení konkrétních problémů z praxe. Prezentace firem s rehabilitačními a kompenzačními pomůckami. Diskuse. Mgr. Daniela Kranátová, tel.: Bc. Hedvika Stolínová, Tel.: , HINTNAUSOVÁ, M.,HINTNAUS, L. Účast rodičů a pedagogů při ergoterapii dětí se zdravotním postižením. Praha : IPPP, 1999 JESENSKÝ,J. Uvedení do rehabilitace zdravotně postižených. Praha: Karolinum,1995 JESENSKÝ,J. Základy komprehenzivní speciální pedagogiky. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000 JANOVSKÝ,J. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením. Triton, Praha 2001 RENOTIEROVÁ,M. Somatopedické minimum. Olomouc: UP, 2002 ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace. Praha: Portál, 2001 VÍTKOVÁ, M. Podpora vzdělávání dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením I. Praha: IPPP, 2001 VOTAVA,J. a kol. Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. Praha: Karolinum, 2003

5 Cíl Podrobný obsah (jméno, telefon, ) EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE S PROBLÉMOVÝM KLIENTEM, ZDRAVÁ KOMUNIKACE Účastníci se seznámí s pojetím mezilidské komunikace, vlastnostmi zdravě komunikujícího jedince a možnými chybami při vnímání druhých osob. Pochopí podstatu problematické komunikace s obtížnými klienty a vyzkouší si možnosti jejího efektivního zvládání. Seznámí se s tématem burn-out syndromu, porozumí důležitosti prevence syndromu vyhoření a osvojí si zásady duševní hygieny 1 Mezilidská komunikace definice, funkce a model mezilidské komunikace; druhy komunikace; chyby při posuzování druhých osob; pravidla efektivní komunikace; PCA v komunikaci. 2 Zásady komunikace s obtížnými klienty akcentované rysy osobnosti; poruchy osobnosti; event. psychózy. 3 Burn-out syndrom definice a podstata syndromu vyhoření; fáze burn-out syndromu; zásady prevence burn-out syndromu. 4 Duševní hygiena definice a pojetí duševní hygieny; praktické zásady duševní hygieny. V rámci budou použity následující metody a formy práce: přednáška, brainstorming, diskuse, samostatná práce ve dvojicích a skupinách, rozmanité techniky nácviku dovedností, techniky s psychoterapeutickým nábojem atd. Mgr. et Mgr. Kamila Ješinová tel.: ,

6 Vymětal, J. & Rezková, V. (2001). Rogersovský přístup k dospělým a dětem. (2. přeprac. vyd.) Praha: Portál. Raboch, Jiří & Pavlovský, Pavel (2003). Psychiatrie minimum pro praxi. Praha: Triton. 211 s. Vágnerová, Marie (1999). Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál. 444 s Kebza, Vladimír & Šolcová, Iva (2003). Syndrom vyhoření. Praha: Státní zdravotní ústav. Kopřiva, Karel (1997). Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál. Křivohlavý, Jaro (2001). Psychologie zdraví. Praha: Portál. Janovec, Miloslav (2004). Braňte své zdraví: jiné nemáte a nedostanete. Blansko: Reprocentrum. 69 s. Křivohlavý, Jaro (1994). Jak zvládat stres. Praha: Grada. 190 s. Pohler, Gerald (1995). Relaxace a zdolávání stresu: praktický úvod do relaxačních metod. Praha: I. Železný. 117 s.

7 SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK V NÁROČNÝCH SITUACÍCH Cíl Procvičit základní dovednosti charakteristické pro komplexní péči o klienty Podrobný obsah Představit pojem náročná situace jako přirozenou součást životního procesu jednotlivce odvisejícího od jeho vnitřních předpokladů a vnějších podmínek. Zvláštnosti výkonu profesí v oblasti sociální péče a práce. Společenské role pracovníků v sociálních službách, rolová adaptace. Podmínky a mechanismus selhávání v aktuálních podmínkách sociální práce. Vymezení pojmů psychická zátěž, optimální psychická zátěž, pesimální psychická zátěž, hraniční a extrémní psychická zátěž. Důsledky interakce člověk, psychická zátěž, stres. Sebereflexní techniky cílené na rozpoznání rizikových faktorů v konkrétních pracovních situacích. Mgr. Josef Kasal (jméno, telefon, ) tel.: , BÁRTLOVÁ, S. Sociologie medicíny a zdravotnictví. Praha: Grada 2005 FROMM, E. Mít nebo být? Praha: Naše vojsko, 1993 KŘIVOHLAVÝ, J. Jak neztratit nadšení. Praha: Grada, 1998 LUKASOVÁ, E. I tvoje utrpení má smysl. Brno: Cesta, 1996 MIKŠÍK, O. Psychologická charakteristika osobnosti. Praha:Karolinum, 2003 MUNZAROVÁ, M. Zdravotnická etika od A do Z. Praha: Grada, 2005

8 Cíl Podrobný obsah (jméno, telefon, ) KOMUNIKACE S OSOBAMI S VADAMI SLUCHU Cílem je účastníkům představit skupiny osob dle typu sluchového postižení, možnosti vhodných způsobů komunikace. Seznámení posluchačů s bariérami a jinými překážkami ovlivňující kvalitu života osob se sluchovým postižením. Nabídnout technické prostředky pro lepší komunikaci s lidmi se sluchovým postižením a kompenzační pomůcky zmírňující dopad sluchového postižení na jedince. Komunikace je pro sluchově postižené drogou i bariérou. Rozdělení skupin osob dle typu sluchového postižení. Respektování specifik při komunikaci se sluchově postiženými. Hluchoslepota a obtíže v komunikaci. Kochleární implantát jako naděje. Jak přistupovat ke komunikaci se sluchově postiženými. Kvalita prostředí, ve kterém probíhá komunikace. Tlumočník, jako zprostředkovatel komunikace. Technické přístroje pro komunikaci se sluchově postiženými. Kompenzační pomůcky usnadňující život sluchově postiženým lidem. Bariéry v životě sluchově postižených. Zákon o znakové řeči. Vyjasnění terminologie. Písemný projev neslyšících. Kultura a tradice neslyšících. Ukázky textů, znaků apod., malý test pro účastníky. Kontakty na zajištění tlumočnické služby. Užitečné odkazy rozšiřující povědomí o životě, kvalitách života, problémech, komunikaci a potřebách sluchově postižených osob. Bc. Monika Krúpová, tel.: ,

9 KOLEKTIV AUTORŮ. Ve světě sluchového postižení. Praha: FRPSP Středisko rané péče Tamtam pro rodiny dětí se sluchovým postižením, 2005 STRNADOVÁ, V. Hádej, co říkám aneb Odezírání je nejisté umění. Praha: ASNEP, 2001 RŮŽIČKOVÁ, M. Znakování pro každý den. Praha: Septima, 2001 RŮŽIČKOVÁ, M. Než půjdeme do školy. Praha: Septima, 2001 RŮŽIČKOVÁ, M. Učíme se českou znakovou řeč. Praha: Septima, 2001 HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících nedoslýchavých po jejich vlastním osudu - 1. díl. Praha: FRPSP, 1999 HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících nedoslýchavých po jejich vlastním osudu - 2. díl. Praha: FRPSP FREEMEN, R. D. A KOL. Tvé dítě neslyší? Praha: FRPSP, 1992 KOWALIK, S. BAŃKA, A. Perspektivy rehabilitace hluchoslepých. Praha, HOLMANOVÁ, J. Raná péče o dítě se sluchovým postižením. Praha: Septima, 2002 WWW odkazy:

10 Cíl Podrobný obsah (jméno,telefon, ) KOMUNIKACE S OSOBAMI S VADAMI ZRAKU Seznámit posluchače s problematikou dopadu zrakového handicapu na kvalitu života člověka, s klíčovými pojmy oboru, oblastmi znevýhodnění a specifiky potřeb, které z nich vyplývají v jednotlivých obdobích života, v souvislostech dimenzí vývoje osobnosti. Přiblížit problematiku specifik komunikace osob se zrakovým handicapem, bariér, které v komunikaci s veřejností nastávají a možnosti jejich eliminace. 1/ Úvod do problematiky, základní terminologie 2/ Dopad zrakového handicapu na kvalitu života člověka, specifická znevýhodnění, průběh akceptace v jednotlivých stádiích vývoje (dětství, dospělost, stáří) 3/ Podstata znevýhodnění slabozrakých, částečně vidících a nevidomých z hlediska komunikace (principy komunikace, úskalí a předsudky, brainstorming k tématu specifik v komunikačních situacích) 4/ Specifika vnímání osob nevidomých od raného věku a osob se získaným postižením 5/ Prostředí komunikačně bariérové a bezbariérové (reedukační, kompenzační a rehabilitační pomůcky a systémy) 6/ Asistence a průvodcovství (modelové situace, trénink) 7/ Význam a možnosti edukační a rehabilitační podpory systém pomáhajících organizací v ČR Mgr. Kamila Růžičková tel.: , JESENSKÝ, J. (ED). Edukace a rehabilitace ZP na prahu nového milénia : Sborník příspěvků vědecké konference Hradec Králové: Gaudeamus, 2002 PEŠATOVÁ, I. Vybrané kapitoly ze speciální pedagogiky zaměřené na tyflopedii I, II. Liberec: Technická univerzita, WIENER, P. Prostorová orientace zrakově postižených.,praha:irzp, ČÁLEK, O. Možnosti přizpůsobení na oslabení nebo ztrátu zraku. Praha, 1978 GALVAS, Z. Vztahy mezi instruktorem a klientem v procesu sociální rehabilitace osob s těžkým zrakovým postižením. Tyflologické listy, roč. 1998, č. 1-2 RŮŽIČKOVÁ, K. Vybrané kapitoly z rehabilitace osob se zdravotním postižením. Gaudeamus, Hradec Králové: 2005 WIENER, P., RUCKÁ, R. Terapie zrak.handicapu. Praha: IRZP 2006

11 Cíl Podrobný obsah (jméno, telefon, ) AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Seznámit posluchače s aktuální problematikou legislativy v sociálních službách, vývojem legislativy a jejích dopadů na prostředí sociálních služeb. Modul zahrnuje rozbor zákona o sociálních službách, prováděcích předpisů k tomuto zákonu a metodik MPSV ČR k jeho naplňování. Modul zahrnuje nejen legislativu sociálních služeb, ale i další aspekty spojené se systémem sociálních dávek, hmotnou nouzí, životním a existenčním minimem. Vymezení sociální služby a jejich atributů. Aktéři sociálních služeb, role orgánů veřejné správy, MPSV ČR, krajů, obcí a poskytovatelů sociálních služeb. Posuzování závislosti na sociálních službách, rozdělení jednotlivých stupňů závislostí. Vymezení sociálních služeb, služby sociálního poradenství, služby sociální péče, služby sociální prevence. Registrace sociálních služeb, její podmínky, způsob posuzování, registrující orgán. Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb. Inspekce kvality sociálních služeb. Plánování v sociálních službách, role obcí a krajů při tvorbě střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb. Vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Správní delikty. Hmotná sociální nouze, základní dávky hmotné a sociální nouze. Životní a existenční minimum. PhDr. Martin Scháněl, Ph.D. tel.: Zákon č. 108/2006 Sb., O sociálních službách Zákon č. 109/2006 Sb., o změnách v souvislosti se zákonem č. 108/2006 Zákon č. 110/2006 Sb., O životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., O pomoci v hmotné nouzi Vyhláška MPSV ČR, kterou se provádí zákon o sociálních službách Vyhláška MPSV ČR, kterou se provádí zákon o pomoci v hmotné nouzi

12 Cíl Podrobný obsah (jméno, telefon, ) AUTISMUS A ASPERGERŮV SYNDROM. ÚVOD DO PROBLEMATIKY PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA Přiblížení problematiky autismu pro dané zájemce, seznámení s klíčovými pojmy, předání praktických poznatků, zkušeností a videoukázek z práce speciálního pedagoga, využití metodiky strukturovaného učení v praxi Obecně o autismu, triáda postižení, postižení v oblasti komunikace, sociálních vztahů, mentálních představ a představivosti, nechuť ke změnám, stereotypie, Aspergerův syndrom disharmonický vývoj osobnosti zákl. informace, autismus a hra, výchova a vzdělávání klientů s PAS, koncepce metodiky strukturovaného učení, vytváření denních režimů, možnosti a formy výchovněvzdělávací péče, videoukázky z přímé práce s klientem, praktické návody, jak reagovat na problémy, které se mohou při výchově a vzdělávání dětí s autismem vyskytnout Mgr. Daniela Kranátová, tel.: , ATTWOOD, T. Aspergerův syndrom. Praha: Portál, BEYER, J., GAMMELTOFT, L. Autismus a hra. Praha: Portál, HOWLIN, P. Autismus u dospívajících a dospělých. Praha: Portál, HRDLIČKA, M., KOMÁREK, V. Dětský autismus. Praha: Portál, JELÍNKOVÁ, M., Netušil, R. Autismus I. V. IPPP Praha, RICHMAN, S. Výchova dětí s autismem. Praha: Portál, SCHOPLER, E. Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami. Praha: Portál, 1998

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011.

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011. Škola Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11 Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011 Obsah: 1. Právní východiska 1.1 Základní právní východiska 1.2 Další

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

Poskytování poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a... - znění dle 116/11 Sb. 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE U n i v e r z i t a P a l a c k é h o v O l o m o u c i Filozofická fakulta katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie obor: Školský management I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á

Více

VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005. ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011,

VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005. ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011, VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011, o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství,

Více

Název vzdělávacího programu: Samostatný vedoucí se zaměřením hudba, divadlo nebo tanec

Název vzdělávacího programu: Samostatný vedoucí se zaměřením hudba, divadlo nebo tanec Název vzdělávacího programu: Samostatný vedoucí se zaměřením hudba, divadlo nebo tanec Minimální kompetenční profil (MKP): Samostatný vedoucí dětí a mládeže - kulturní zaměření hudba nebo tanec nebo divadlo

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, ne každé dítě má to štěstí žít v milující rodině ne každý člověk má to štěstí žít v láskyplném svazku ne každý senior

Více

Úvod...3 Legenda...3 Přidělené kredity...3 Jak objednávat akce...4 Přihláška...6 Místa konání akcí...7 Zdravotnická praxe...8 Ošetřovatelství...

Úvod...3 Legenda...3 Přidělené kredity...3 Jak objednávat akce...4 Přihláška...6 Místa konání akcí...7 Zdravotnická praxe...8 Ošetřovatelství... OBSAH Úvod...3 Legenda...3 Přidělené kredity...3 Jak objednávat akce...4 Přihláška...6 Místa konání akcí...7 Zdravotnická praxe...8 Defibrilace...8 Intoxikace...8 Trauma...9 Urgentní stavy...9 Nozokomiální

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

příručka vzdělávacích činností s cílem pracovní integrace osob se zdravotním postižením

příručka vzdělávacích činností s cílem pracovní integrace osob se zdravotním postižením příručka vzdělávacích činností s cílem pracovní integrace osob se zdravotním postižením 213 215 PŘÍRUČKA VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ S CÍLEM PRACOVNÍ INTEGRACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Ostrava 214 AUTORSKÝ

Více

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Přípravný kurz pro učitelky MŠ a vychovatelky ŠD k jednotlivé maturitní zkoušce Copyright: Ministerstvo školství,

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno duben 2 0 1 5 č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Výuka AJ s podporou ICT...

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro osoby se sluchovým postižením Zpracovala: Eva Souralová 1 Charakteristika cílové skupiny Sluchové postižení představuje závažnou komunikační bariéru, jejíž důsledky si

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně Úvod Tematiku integrace a prointegračních či inkluzivních snah a jejich reálných možností v aktuálních podmínkách české společnosti, jsem zvolila na základě vlastní zkušenosti a osobní angažovanosti v

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové UČÍME SE PRO ŽIVOT

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové UČÍME SE PRO ŽIVOT Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Program zpracovaný podle RVP ZV a

Více

Okénko do světa poznání

Okénko do světa poznání Mateřská škola, základní škola a praktická škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové Okénko do světa poznání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Program zpracovaný podle Rámcového

Více