Mgr. Filip Abramčuk. Klíčová slova: školní integrace, ţák se zdravotním postiţením, asistent pedagoga

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Filip Abramčuk. Klíčová slova: školní integrace, ţák se zdravotním postiţením, asistent pedagoga"

Transkript

1 Asistent pedagoga jako důležitá součást školní integrace Mgr. Filip Abramčuk SPI o.s. Rytmus, Hálkova 4, Praha 2 Abstrakt: Asistent pedagoga jako důležitá součást školní integrace Tato studie se zabývá mapováním podmínek fungování asistenta pedagoga na 2.stupni běţných ZŠ. Zajímalo nás: Jakým způsobem jsou realizovány různé podmínky této oblasti integrace? Jak vidí jejich realizování různé skupiny osob angaţovaných v integraci? Jak se jejich realizování liší na jednotlivých školách? Sběr dat proběhl v Praze a některých mimopraţských regionech. Pouţili jsme dotazník s otevřenými a s uzavřenými otázkami. Výsledky ukazují na mnohé aspekty fungování asistenta, které se daří naplňovat, ale i na ty, které by si zaslouţily větší podporu (např. role poradce/mentora, role zodpovídající osoby, uvedení asistenta do školy, formulace, vymezení a předávání kompetencí, předání práce po předchozím asistentovi). Klíčová slova: školní integrace, ţák se zdravotním postiţením, asistent pedagoga ÚVOD V následujícím příspěvku bychom vás rádi seznámili s některými výsledky našeho výzkumu v oblasti školní integrace, který proběhl v průběhu roku Náš výzkum se týkal celkem 12 oblastí, podmínek integrace. Zde se zaměříme pouze na jednu oblast a sice asistenta pedagoga. Výzkum se týkal tříd 2.stupně běţných ZŠ, které navštěvuje integrovaný ţák se zdravotním postiţením a má asistenta. Z našich zkušeností se ukazuje, ţe na 2.stupni bývá integrace v mnohém obtíţnější rostoucí tlak na vyšší výkon běţných ţáků a tím také stoupající nároky na výkon, dostačivost a určitou oprávněnost přítomnosti integrovaného ţáka v běţné třídě, rostoucí sloţitost učební látky, více učitelů a sloţitější sociální prostředí, nastupující puberta a s tím spojené konfrontativnější chování spoluţáků atd. Integrace se v důsledku toho stává celkově náročnější zejména na souhru všech zúčastněných osob. Zajímalo nás, jakým způsobem jsou různé podmínky fungování integrace realizovány, co se daří a co je nutné více podporovat a rozvíjet. Jako širší cíle výzkumu jsme si určili tyto: 1. získat zevrubnou, empirickými daty podloţenou zpětnou vazbu o tom, jak funguje integrace na vybraných ZŠ, 2. zjistit, na které oblasti se zaměřit v dalším rozvoji integrace, 3. vyuţít výsledky jako informační podklad pro rozvojové aktivity ve školách, 4. pouţít výsledky jako podklad k vytvoření sjednocujícího materiálu praktických standardů školní integrace. Následují hlavní výzkumné otázky: 1. Jakým způsobem jsou realizovány různé podmínky a oblasti integrace? 2. Jak vidí jejich realizování různé skupiny osob angaţovaných v integraci? 3. Jak se jejich realizování liší na jednotlivých školách? 1

2 METODA Sběr dat proběhl ve dvou kolech. V 1.kole jsme se zaměřili na některé praţské školy. Při výběru škol jsme se z pragmatických důvodů opřeli o seznam praţských škol, které s námi jiţ někdy v minulosti spolupracovali, měli ţáka integrovaného na 2.stupni a ve třídě pracoval asistent pedagoga. Spolu s podmínkou ochoty ředitele s námi spolupracovat nám ze seznamu zbylo nakonec 9 škol. Výzkumný vzorek vypadal takto: Respondenti počet škol: 9 Třídní učitelé 11 Ostatní učitelé 48 Ředitelé 8 Asistenti 10 Rodiče 11 Muţi 14 Ţeny 74 celkem osob 88 Integrovaní ţáci: Škola 1 Škola 2 Škola 3 Škola 4 Škola 5 Škola 6 Škola 7 Škola 8 Škola 9 počet ţáků pohlaví m m;m m z z;m m m m z;m ročník 9 8; ; ;6 věk 17 15; ; ;14 roky integrace 9 8; ; Popis postiţení integrovaného ţáka (popis od rodičů ţáka): 1.ţák 2.ţák spastická kvadruparéza, centrální porucha zraku, stav po apalickém Škola 1 syndromu po tonutí v 5-ti letech Škola 2 autismus, těţká forma LMD opoţdění ve vývoji Škola 3 Aspergerův syndrom lehká mentální retardace, vývojová Škola 4 dysfázie Škola 5 Škola 6 Škola 7 DMO - spastická dipareza, na invalidním vozíku, vrozená vývojová vada prstů DMO, na invalidním vozíku rukou, lehká oční vada Aspergerův syndrom LMD, opoţděný vývoj řeči, dyslexie, dysgrafie 2

3 Škola 8 Škola 9 DMO, na vozíčku, poruchy drobné motoriky, slabozraký (vidí na 1 oko+dioptrická vada) porucha CNS v důsledku úrazu hlavy, porucha fatických funkcí - těţká porucha Williamův syndrom (mentální lexie, slabá verbální pohotovost, porucha retardace, srdeční vada, poruchy výbavnosti slov, porucha motoriky a motoriky, hypotrofie svalů) grafomotoriky dominantní ruky V 2.kole jsme se zaměřili na některé mimopraţské regiony (Olomouc, Ţatec, Pardubice). Při výběru oblastí opět hrála roli vůbec moţnost navázání spolupráce s osobou, která se v dané oblastí vyzná, má přístup na školy a byl by ochotný data sesbírat. Respondenti: počet škol 12 TU 13 U 40 A 13 R 12 RO 10 muţi 16 ţeny 72 celkem 88 Integrovaní ţáci: pohlaví ţáka ročník postiţení ţáka Škola 1 m 9 imobilní, porucha růstu, intelekt nezasaţen Škola 2 z 8 dětská mozková obrna,oční vada Škola 3 m 7 spastická kvadruparéza, dyslexie, dysortografie Škola 4 z lehká mentální retardace, porucha prostorové orientace, 7 dyskalkulie Škola 4 z 8 downův syndrom Škola 5 m 9 DMO kvadruparéza, slabozrakost, tupozrakost Škola 6 m 9 mentálně postiţený Škola 7 z úroveň rozumových schopností a postiţení by opravňovalo k 8 zařazení do speciální školy Škola 8 m 6 Aspergerův syndrom Škola 9 m 9 DMO - spastická diparéza Škola 10 m DMO - svalové onemocnění - diparésa,dyslalie,operace achillové 8 šlachy Škola 11 m DMO - spastická qvadrupareza,stav po tenotomii flexorů 8 kolen,addurtorů a operaci slc.strayer bilat. Škola 12 z 7 zrakové postiţení + tělesné postiţení Jako metodu sběru dat jsme zvolili v 1.kole hloubkový dotazník s otevřenými otázkami. Otázky dotazníku byly tematicky zaměřené na několik předem vymezených parametrů integrace, které vznikly několikafázovým expertním brainstormingem. Vysokou návratnost 3

4 dotazníků jsme si zajistili jejich osobním předáním i odevzdáním a přiměřenou kvalitu odpovědí jsme pojistili zpětným dotazováním respondenta při odevzdání dotazníku. V 2.kole jsme pouţili dotazník s uzavřenými otázkami a výběrem odpovědí, které jsme sestavili na základě výsledků 1.kola. Data jsme zpracovávali v 1.kole systémem otevřeného kódování odpovědí, ve vícečlenném týmu s moţností triangulace. V takto redukovaných datech jsme hledali výrazné (nejčetnější) odpověďové tendence u různých skupin respondentů, jejich shody a rozpory, ale také obsahovou variabilitu. Výsledky jsme pouţili jednak jako empirickou ilustraci nově formulovaných standardů (podmínek) školní integrace. Ale také jako podklad ke konstrukci dotazníku pro 2.kolo sběru dat. V 2.kole jsme pouţili prosté četnosti odpovědí u daných otázek a srovnávání rozdílů mezi různými skupinami respondentů. Nesmíme zapomenout, ţe se jedná se o subjektivní názory a postoje a jejich ne/shody a nikoli o tvrdá fakta, která by vzešla z přímého zkoumání dokumentů, z pozorování výuky apod. A jako takové je musíme i brát. Signifikantní pro nás je, kdyţ o jedné skutečnosti vypovídají různí respondenti různě, bez vzájemné shody, nebo kdyţ o určité oblasti nevypovídají vůbec. To je potom ukazatelem, ţe zde je nutné něco podniknout, podpořit, rozvinout, coţ směřuje zpět k našim výzkumným cílům. 4

5 VÝSLEDKY Standard: Asistent pedagoga Škola, popř. spolu s jinou organizací financují funkci asistenta pedagoga. Zajišťují předání práce asistentovi, jeho odbornou průpravu, uvedení do školy (představení pedagogickému sboru, žákům ve třídě), jmenování jeho poradce na škole, předání jeho kompetencí, vymezení oblastí podpory a její míry, pravidelné hodnocení a supervizi, zázemí ve škole, pravidelné poznámky k výuce. 1. Škola, popř. jiná organizace, finančně zajišťuje funkci asistenta pedagoga, nebo se o náklady dělí více stran. 2. Práce po předchozím asistentovi je řádně předána novému asistentovi (třídním učitelem, přímo předchozím asistentem osobně nebo písemnou zprávou, hospitace budoucího asistenta ve třídě atd., včetně osvědčených metod a postupů). Nový asistent si prohlédl dokumentaci ţáka a poslední IVP. V případě, ţe je prvním asistentem, je větší důraz kladen také na setkání s rodiči a SPC. 3. Asistentovi je zajištěná nezbytná odborná průprava, před nebo nejpozději na začátku jeho působení. Stejně tak je podporováno jeho odborné vzdělávání i v průběhu školního roku. 4. Asistent byl představen ostatním pedagogům jako jejich kolega, spolu s vysvětlením důvodu jeho působení. Zároveň byly prakticky prodiskutovány jeho kompetence a odpovědnost v kaţdodenním fungování ve třídě. 5. Asistent byl představen žákům ve třídě (nejlépe bývalým asistentem) jako pedagog, s moţností pomoci i ostatním ţákům, srozumitelně byla zdůvodněna jeho přítomnost ve třídě, zavedeny pravidla oslovování aj. 6. Mezi pracovníky školy byl jmenován jeho mentor (poradce) pro konzultaci jakýchkoli okolností a potíţí plynoucí z práce. 7. Asistentské kompetence a odpovědnost plynoucí z jeho práce byly nejen podrobně sepsány ve smlouvě, nýbrţ také prakticky prodiskutované vzhledem ke kaţdodennímu fungování ve vyučování, ve vztahu ke kompetencím ostatních učitelů. Tyto kompetence mu předal pracovník školy, nejlépe v diskusi s mentorem. Zároveň je ujasněná jeho role ve výuce, při přestávkách a obědech. 8. Z kompetencí a převzaté práce jasně vyplývají oblasti potřebné podpory a její míra, ve které bude ţákovi asistovat. 9. Asistent získává pravidelné hodnocení a supervizi své práce a fungování ve škole. 10. Škola vytvoří asistentovi zázemí stejně jako ostatním učitelům, vlastní místo, kam můţe ze třídy odcházet atd. 11. Asistent si vede průběžné záznamy o svých přípravách na vyučování, průběhu výuky a pouţitých metodách, které potom můţe reflektovat a případně předat svému nástupci. 5

6 Graf: standard: asistent pedagoga Průběžné záznamy práce Finanční zajištění (škola, jiná organizace) Předání práce novému asistentovi Zázemí ve škole Odborná průprava (počáteční i průběžná) Asistent pedagoga Pravidelné hodnocení a supervize Představen pedagogům, jeho status, kompetence Oblasti potřebné podpory žákovi, její stupeň Kompetence a odpovědnost v každodenním fungování Mentor (poradce) ve škole 6

7 Empirické ověření: (u vybraných oblastí) V 1.kole: Zatímco asistenti nejvíce uvádějí bývalého asistenta, ředitelé hovoří o třídním učiteli (kterého asistenti vůbec nezmínili) jako o tom, kdo jim předal práci. Svou roli hrají i jiné osoby, ale pouze ojediněle. Písemné podklady jsou zmíněny jen zřídka. Na 5 školách se obě strany shodly, ţe předání neproběhlo dostatečně. V 2.kole: Předání práce nejčastěji podle asistenta neproběhlo, jelikoţ byl jeho prvním asistentem, popř. předáním informací ústně od třídního učitele nebo osobní schůzkou s bývalým asistentem. Podle ředitelů převaţovalo předání informací ústně od rodičů a osobní schůzka s bývalým asistentem. Míra angažovanosti bývalého asistenta by mohla být vyšší, stejně tak hospitace v hodině a předání písemných materiálů by bylo dobré zdůraznit. V situaci, kdy je asistent prvním v řadě, by bylo nasnadě provést návštěvu na jiné škole s integrovaným žákem. Dobrá praxe: kontakt s bývalým asistentem, hospitace v jeho hodině nebo na jiné škole, písemné podklady k práci. V 1.kole: Asistent byl třídě představen nejčastěji třídním učitelem a ředitelem ostatním pedagogům na jejich radě. Často se musel představit také sám nebo aţ v průběhu, nebo jen formálně. Jen zřídka byl vyuţit bývalý asistent nebo dohodnuta pravidla chování ţáků vůči asistentovi. V 2.kole: Dětem byl asistent většinou krátce formálně představen (bez podrobnějších informací) třídním učitelem v den nástupu ve třídě. Pedagogickému sboru většinou formálně představen nebyl příleţitostně individuálně. Opět by bylo výhodné být představen bývalým asistentem, pokud jeho pozice ve třídě nebyla něčím ohrožená. Také otázky chování vůči asistentovi by bylo dobré probrat hned a otevřeně při představení se. Dobrá praxe plyne z předchozího: bývalý asistent, pravidla chování, představen ostatním učitelům, včetně jeho funkce a statutu v rámci systému školy. V 1.kole: Jako poradce (mentor) asistenta nejčastěji vystupuje pracovník SPC a nebo fakt, ţe není určen. Ředitelé toto příliš neuvádějí a jmenují ještě pracovníka jiné organizace nebo třídního učitele. Často z výpovědí vyplývá neshoda obou stran, kdo touto osobou je. V 2.kole: V této otázce se objevují ano i ne (je, není) stejně často, jak u asistentů tak u ředitelů. V případě kladných odpovědí jím byl většinou výchovný poradce, popř. pracovník SPC nebo třídní učitel. Zřejmě funkce mentora není oficiálně určená. Tuto funkci by rozhodně neměla suplovat matka žáka ani fakt, že může jít za kýmkoli. V této roli fungují více externí pracovníci než pracovníci školy, což může snižovat jejich každodenní dostupnost pro asistenta. V 1.kole: Situaci mentora dokládají ještě výpovědi o osobě, které se asistent zodpovídá: většinou řediteli a rodičům (ty uvádějí jen asistenti). Neshoda (asistenta a ředitele), kdo je touto osobou, panuje na 6 školách a na 3 se shodují, ţe to není nikdo. Také názor na to, s kým se o své práci mohou radit, je poměrně roztříštěný, nejčastěji s jednotlivými učiteli, se speciálním pedagogem, s třídním učitelem, s ředitelem atd. Ale shoda v tom, kdo touto osobu je, panuje pouze na 1 škole! Hodnocení práce asistentů padá nejčastěji na hlavu řediteli a speciálnímu pedagogovi. Tyto výpovědi ukazují, že v oblasti kompetencí a zpětné vazbě asistentovi o jeho práci chybí většinou promyšlený systém. Opět se vracíme k funkci případného mentora, který by toto ve své roli zajišťoval a tudíž centralizoval. 7

8 V 1.kole: Otázka kompetencí asistenta pouze na 2 školách asistenti uvádějí jejich srozumitelnost. Na 4 školách uvádějí nesrozumitelnost, nekonkrétnost nebo ţe s nimi nebyli seznámeni (nezformulované). Nejčastěji se objevují jako součást písemné smlouvy. Ohledně předání kompetencí se často objevuje, ţe je nikdo asistentovi nepředal. Nebo to provedl ředitel, ale v těchto školách paradoxně asistenti často uvádějí, ţe nikdo. V 2.kole: Kompetence jsou podle ředitelů většinou písemně formulované mimo pracovní smlouvu, popř. ve smlouvě. Podle asistentů je předal většinou ředitel. Zdá se, že předávání kompetencí nefunguje dobře a je třeba tuto oblast podpořit. Můžeme uvažovat o spojitosti s funkcí mentora, který by byl ze školy a asistenta by mohl uvést do jeho kompetencí. Dostačujícím se nezdá ani uvedení z pozice ředitele. V 1.kole: V otázce vztahu kompetencí asistenta a učitele se ukazuje, ţe se často doplňují, jsou rovnocenné, asistent pomáhá s výukou ostatních ţáků, záleţí na předmětu. U několika učitelů se také objevuje, ţe nahrazuje ţákovi učitele. Opět někteří asistenti zmiňují, ţe kompetence nejsou stanoveny. V 2.kole: Asistenti si většinou myslí, ţe nevykonávají činnosti, které by podle nich byly spíše úkolem učitele, a jsou si spíše jistí v tom, co je v jejich kompetenci a co není. Větší polovina si myslí, ţe nesou za ţáka největší zodpovědnost. V 1.kole: Asistenti komentují respekt k vymezení jejich kompetencí: na 4 školách spíše nerespektují, na 3 spíše ano. V negativních odpovědí se objevuje nepřesné vymezení kompetencí nebo to, ţe neodpovídají realitě. To doplňuje mozaiku, že v této oblasti často chybí důsledné formulování kompetencí, jejich předávání a také dodržování (mentorem). 8

9 Parciální výsledky: Integrace očima asistenta (z výsledků 1.kola) Kompetence asistenta: (graf 1) (kurzíva bez závorky = interpretace, kurzíva v závorce nebo v uvozovkách = citace respondenta) V 6 případech z 10 jsou nějak zformulované (nejčastěji jako součást pracovní smlouvy, na kurzu Rytmu a ústně s učiteli). Zde jejich předání zajistil nejčastěji ředitel/vedení školy, Rytmus nebo osobní domluva s učiteli. Nejčastěji se kompetence asistenta a učitele doplňují, spolupracují, asistent se můţe zapojit jako pomocný učitel v celé třídě. Ale také je zmíněn překryv a to, ţe mnohé by šlo mezi nimi prohodit, ale tyto odpovědi jsou v menšině. Zdá se, že formulace kompetencí mohla mít pozitivní vliv na spolupráci učitel asistent, resp. na její systémovost a funkčnost. Ve 4 případech ale jejich formulace chybí. Samozřejmě v těchto 4 případech nikdo nic nepředal. Jeden asistent dále uvádí, ţe na sebe s učitelem navazují, další ţe mu je podřízen, jiný tvrdí, ţe se překrývají (učitel se nemusí tolik starat). Další asistent uvádí jako výhodu to, ţe ţádný systém nebyl oficiálně stanoven, jelikoţ si to můţe individuálně domluvit s jednotlivými učiteli a je to tak dobré. Zde vztah formulace kompetencí nevystupuje tak jasně ve vztahu k rozdělení kompetencí mezi učitelem a asistenta. Nicméně vidíme, že spolupráce učitel asistent může být v důsledku toho nahodilejší a jednostrannější. Ačkoli všichni asistenti reflektují svou kompetentnost jako dobrou, resp. ţe se snaţí, z předchozích 4 případů si 3 asistenti na něco stěţovali (chybí mi odborné vzdělání, chybí spolupráce s psychologem, chtěla bych návaznost a propojenost systému, být průbojnější ve vztahu s učiteli). Pouze jeden asistent, kde kompetence zformulované byly, zmiňuje nějaké nedostatky (začít si vést záznamy co děláme, mít plán, víc spolupracovat s učiteli, mít jejich plán). Nabízí se úvaha, že nezformulování kompetencí asistenta, nemusí být přímo reflektováno vlastní nekompetentností (mám pocit, že svou práci dělám dobře), nýbrž se odrazí spíše v nedostatku fungování systému, tedy fungování v návaznosti na někoho a něco (učitel, psycholog, systém vzdělávání atd.) 4 asistenti tvrdí, ţe kompetence v praxi fungují (a byly u nich zformulované). Na druhé straně 1 asistent (bez zformulovaných kompetencí) uvádí vyváţený podíl učitele a asistenta. Další 2 asistenti (a 1 měl zformulované kompetence a 1 ne) uvádějí svou samostatnost (odpovědná sama sobě, dělám jak uznám za vhodné). Další (s nezformulovanými kompetencemi) uvádí operativní řešení. Zajímavá je situace u 1 asistenta (který měl zformulované kompetence), který uvádí nefunkčnost integrace (integrace nefunguje, hodili to na mě, bez výměny rolí ). Zdá se, že v pozadí toho, jak kompetence a jejich rozdělení mezi učitelem a asistentem v praxi fungují, může být ještě jiný faktor v kombinaci s ne/zformulováním kompetencí. Nicméně často (4 případy z 10) se zde ukazuje, že asistenti přebírají větší díl odpovědnosti za výuku žáka než učitel a rozdělení kompetencí mezi nimi se zdá méně vyvážené. 9

10 graf 1: kompetence asistenta Kompetence asistenta zformulované (6/10) (součást pracovní smlouvy, na kurzu Rytmu, ústně s učiteli) nezformulované/chybí (4/10) předané (ředitel/vedení školy, Rytmus, osobní domluva s učiteli) nepředané většinou se doplňují s učitelem, méně často překryv nejednotné (navazují, podřízenost, překrývání, nesystémost) reflexe vlastní kompetentnosti bez stížností (5/6) reflexe vlastní kompetentnosti stížnosti (3/4) kompetence v praxi fungují (4/6) x samostatnost, nefunguje (2/6) kompetence v praxi fungují (1/4), samostatný (1/4), operativní řešení (2/4) 10

11 Poradce a zodpovědná osoba: (graf 2) Zajímavé je srovnání toho, kdo vystupuje v roli poradce a kdo v roli hodnotitele. Zatímco v roli poradce (mentora) vystupuje nejčastěji SPC a jen zřídka někdo ze školy, na otázku s kým se mohou radit o plnění kompetencí uvádějí prakticky různé osoby ze školy (učitele, třídního učitele, ředitele, jiného asistenta, méně často také někoho mimo školu SPC, Rytmus, psycholog). Můžeme se na to podívat tak, že SPC bývá zřejmě zdrojem odborných rad a vedení. Zatímco ten, s kým se radí, bývá spíše zdrojem rad a sdílení otázek praktického a každodenního fungování ve škole. Z tohoto pohledu by se ukazovalo jako nevhodné, pokud v obou případech je uváděn jen někdo mimo školu, jelikož ten nemívá dostatečný vhled a vliv na fungování ve škole a asistenta to může určitým způsobem izolovat. Ve 4 případech, kdy poradcem je jen SPC a popř. ještě rodič, uvádějí asistenti, že se zodpovídají sami sobě a jednou že jen rodičům! A 3 asistenti, kteří uvádějí někoho ze školy jako poradce, se zodpovídají opět také někomu ze školy nejčastěji řediteli. Osoby, které asistenty za jejich práci hodnotí a oceňují jsou v 6 případech zčásti i ten,s kým se radí, a ve 4 případech někdo úplně jiný. Nejčastěji je uváděn ředitel. Ve 3 případech je to někdo zcela mimo školu. Otázkou je, zda externí hodnotitel opět nepřispívá k izolovanosti asistenta ve škole. Ten, komu se zodpovídají za svou práci, bývá ve 3 případech nikdo (sám sobě), ve 3 případech někdo mimo školu (rodiče ţáka, Rytmus je zaměstnavatelem), ve 3 případech řediteli, 1 také řediteli i rodičům. Z jiného úhlu pohledu: ve 3 případech jde o stejnou osobu jako hodnotící, ve 3 případech někdo zcela jiný, ve 4 případech stejná osoba a k ní ještě někdo další. Zvláštní je častá neshoda osob. Ukazuje to snad na nedostatek systému a ukotvení role asistenta v hierarchii školy vlivem toho, že se vztahuje odpovědností také k rodičům a případnému externímu zaměstnavateli. V případech, kdy asistent neuvádí nikoho nebo sebe jako osobu, které se zodpovídá, můžeme uvažovat o zvýšené odpovědnosti a případné zátěži na asistenta, zejména v krizových situacích. Celý systém zůstává jako by neuzavřený (chybí manažer). 11

12 graf 2: poradce a zodpovědná osoba poradce a zodpovědná osoba (komu se zodpovídají asistenti) poradce (mentor) SPC, zřídka osoba ze školy poradce pro plnění kompetencí většinou různé osoby ze školy komu se zodpovídají nikomu/sobě (3/10), osoba mimo školu (3/10), řediteli (3/10), řediteli+rodičům (1/10) poradce jen SPC (a rodič) (4/10) zodpovídají se sami sobě, rodičům = osoba hodnotící a oceňující (6/10) (nejvíce ředitel) = osoba hodnotící a oceňující (3/10) poradce jen někdo ze školy (3/10) zodpovídají se osobě ze školy osoba hodnotící a oceňující je jiná (4/10) (3/10 osoba mimo školu) osoba hodnotící a oceňující je jiná (3/10) = osoba hodnotící a oceňující + někdo další (4/10) 12

13 Příprava asistenta a předání práce: (graf 3) 10 asistentů lze rozčlenit na 4 podskupinky podle kontaktu s bývalým asistentem. 1.Ti, co měli kontakt (4 případy), získávali další informace převáţně (3) od rodičů a SPC, absolvovali kurz pro asistenty (3) a byli představeni třídě většinou třídním učitelem. 2.Ti, co neměli kontakt (3), získávali informace jak od školy (ředitel, třídní učitel), tak od rodičů nebo SPC (jednou jen rodiče, jednou jen škola, jednou smíšeně) a dále se 2 z nich připravovali sami, bez cizího organizování a sami se museli seznámit s třídou. Jen v jednom případě byl kurz i představení od třídního učitele. 3.Ti, co znali žáka už předtím (2), získali další informace od rodiče a třídního učitele a jejich příprava byla spíše samostatná, resp. s pomocí kolegů a přátel odborníků. 4.Jeden asistent uvedl, ţe před tím tu jiný nebyl, informace získal zejména od třídního učitele a ředitele a dále se připravoval sám. Z předchozí analýzy můžeme vysuzovat na to, že v některých případech celý proces proběhl více uceleně a úplně (viz 1.podskupina) v porovnání s jinými (2. a 4.podskupinka). Specifikum představuje 3.podskupinka zdá se, jako by fakt, že žáka znali z dřívějška, vytlačil organizovanou přípravu jinou než samostatnou nebo svépomocí a pomocí okruhu známých., jako by toto bylo podceněno, jelikož žáka již znají. Jako příklad velice dobré praxe u jedné asistentky slouţí tato sekvence: několikrát jsem se setkala s bývalou asistentkou, navštívila jsem školu, prohlédla si všechny materiály, od bývalé asistentky jsem získala informace o postižení, povaze, učení a práce s žákyní, od rodičů popis celkové situace, vyšetřeních, nemoci, reakce, učení, od SPC informace z IVP z minulého roku, také absolvovala kurz asistenta a byla uvedena prostřednictvím předchozí asistentky, dětem představena na začátku roku třídním učitelem, schůzka s učiteli. 13

14 Graf 3: příprava a předání práce Příprava a předání práce Měli kontakt s bývalým asistentem (4/10) Neměli kontakt s bývalým asistentem (3/10) Neměli kontakt ale znali žáka z dříve (2(10) Byl prvním asistentem (1/10) Informace od rodičů i SPC (3) Informace jen od ředitele+třídního učitele (1), jen od rodičů (1), smíšeně (i SPC)(1) Informace od rodiče a třídního učitele Informace od třídního učitele a ředitele Kurz pro asistenty (3) Samostatná příprava (2), kurz pro asistenty (1) Samostatná příprava, s pomocí kolegů a přátel - odborníků Samostatná příprava Třídní učitel je představil třídě Sami se museli představit třídě (2) 14

15 Organizace žákovy výuky: (graf 4) Ţáci se nám dělí do 3 podskupinek podle toho, nakolik postupují ve výuce s ostatními. 1.Ti, co postupují bez potíží s ostatními žáky (6 případů), dostávají všechny písemky, úkoly atd. jako ostatní a hlavní roli v tom většinou hraje učitel. Do výuky bývá zapojován bez problému, tak jako ostatní ţáci. Jen v menšině případů (2) výrazně převaţuje podíl asistenta na výuce. Ţáci jsou zapojováni do výuky jako ostatní. Postiţení ţáka (graf 5): 1 LMD, opožděný vývoj řeči, dyslexie, dysgrafie 2 autismus-aspergerův syndrom 3 DMO, na vozíčku, drobná motorika, slabozraký (vidí na 1 oko + dioptrická vada) 4 Aspergerův syndrom 5 DMO, invalidní vozík 6 DMO - spastická dipareza, invalidní vozík, VVV prstů rukou, lehká oční vada 2.Ti, co zčásti postupují se spolužáky (zejména v Čj a M postupují individuálně; 3 případy). spastická kvadruparéza, centrální porucha zraku, stav po apalickém syndromu po tonutí v 1 5-ti letech Williamův syndrom - mentální retardace, srdeční vada, motorika, hypotrofie svalů, 2 důvěřivost 3 lehká mentální retardace, vývojová dysfázie Zapojování do výuky bývá v něčem omezené (např. není zkoušen před třídou, vyvolán jen když se sám přihlásí, v některých předmětech nezapojován vůbec). Ohledně poţadavků výuky se objevuje celá škála přístupů (zadává jen asistent, ve spolupráci s učiteli, písemek a úkolů má méně, ale zadává je učitel, nikomu nevadí, když úkol neodevzdá, standardní požadavky kladené učitelem). Také v přípravě výuky má větší podíl asistent, jelikoţ ţákova výuka vyţaduje více individuálního přístupu, který poskytuje převáţně asistent, učitelé méně. Ve 2 případech se objevuje převáţně frontální výuka. Ve všech 3 případech asistenti uvádějí, ţe jejich kompetence se překrývají s učitelskými. Ţáci bývají vyvoláváni, nikoli však zkoušení (2 případy) a nebo zapojováni alespoň ve většině předmětů (1 případ). 3.Ten, kterému se vůbec nedaří postupovat se spoluţáky (1 případ). 1 opoždění ve vývoji Zde pracuje s ţákem pouze asistent, převaţuje frontální výuka, která není propojována s výukou ţáka, přípravu výuky zajišťuje převáţně asistent, učitelé se ţákovi individuálně nevěnují. Do výuky je zapojován jen vyjímečně a v menšině předmětů. U všech skupin se ale objevuje bezproblémová (dobrá) komunikace. Jak vidíme, odlišnost skupiny 1 a 2 zřejmě tkví také v druhu postižení žáka. Obecně se často traduje, že v pozadí toho, jak se daří žáka zapojovat do výuky, stojí možná náročnost plynoucí z jeho výukových potřeb a tedy z jeho postižení. Tato domněnka však nemusí platit zcela jako první a jediná příčina. Svou roli zde opět hraje celý systém nepřístupnost učitelů učit i jinak než frontálně (viz 2.podskupina), opuštění nebo velká benevolence v kladení nároků na žáka, rostoucí podíl asistenta na výuce žáka, který tím přebírá více kompetencí učitele. A vidíme, že na komunikaci si asistenti až tak nestěžují, zřejmě proto, že systém i takto nastavený nějak poběží. Zatímco u 1.skupinky jsou kompetence učitele a asistenta převáţně v doplňujícím se vztahu, u 2.skupinky se objevuje překrývání kompetencí. U 3.skupinky se objevuje vztah podřízenosti. Tedy v případě 2. a 3.skupinky je integrace zřejmě náročnější a tudíž se větší zátěž přesunuje na asistenta. 15

16 Graf 4: organizace ţákovy výuky Organizace žákovy výuky Žák postupuje bez potíží s ostatními žáky (6/10) Zčásti postupuje se spolužáky (3/10) (individuálně zejména v ČJ a M) Vůbec se mu nedaří postupovat se spolužáky (1/10) Dostávají všechny písemky, úkoly aj. jako ostatní, hlavní role - učitel Některé požadavky výuky jsou vynechány Nezmíněny žádné Do výuky zapojován bez problémů jako ostatní Do výuky zapojován omezeně Není zapojován do výuky Hlavní role učitele ve výuce (4/6) Větší podíl asistenta ve výuce i přípravě Výuku i přípravu zajišťuje jen asistent Kompetence učitele a asistenta se doplňují Kompetence učitele a asistenta se překrývají Vztah podřízenosti učiteli 16

17 graf 5: postiţení ţáka Druh postižení žáků s ohledem na předchozí diagram 1LMD, opožděný vývoj řeči, dyslexie, dysgrafie 2autismus-aspergerův syndrom 3DMO, na vozíčku, drobná motorika, slabozraký (vidí na 1 oko + dioptrická vada) 4Aspergerův syndrom 5DMO, invalidní vozík 6DMO - spastická dipareza, invalidní vozík, VVV prstů rukou, lehká oční vada 1spastická kvadruparéza, centrální porucha zraku, stav po apalickém syndromu po tonutí v 5-ti letech 2Williamův syndrom - mentální retardace, srdeční vada, motorika, hypotrofie svalů, důvěřivost 3lehká mentální retardace, vývojová dysfázie 1opoždění ve vývoji Žák postupuje bez potíží s ostatními žáky Zčásti postupuje se spolužáky (individuálně zejména v ČJ a M) Vůbec se mu nedaří postupovat se spolužáky 17

18 ZÁVĚRY A DISKUZE V závěrečné diskuzi o získaných výsledcích bychom se rádi vrátili k pozici mentora (poradce). Připadá nám tato funkce klíčová a ústřední pro fungování asistenta jako součásti školy. Mentor pro nás znamená osobu, která předně nesupluje funkci SPC jako odborného poradce, nýbrţ funguje jako podporující osoba pro funkci asistenta. Tudíţ by jím měla být osoba z řad pracovníků školy, dostatečně pedagogicky zkušená, se stabilní silnou pozicí v pedagogickém sboru školy, která by fungovala jako opora pro asistenta a poradce pro kaţdodenní fungování. Zdá se, ţe taková funkce se na mnohých školách etabluje jaksi polooficiálně, smíšeně s dalšími funkcemi a rolemi. Máme za to, ţe její oficiální určení by napomohlo zlepšení systému práce asistenta v mnohých oblastech, které zdá se potřebují cílenější podporu. Co se týče metodologických úskalí, uvědomujeme si, ţe v daném výzkumu se jich objevila celá řada. Ať uţ se jedná o způsob výběru vzorku, který nemůţeme povaţovat za reprezentativní pro celou republiku (tudíţ ani výsledky nelze přímo zobecňovat). Navíc se zde jistě podílel efekt dobrovolného samovýběru škol. Poněkud problematická je i věrohodnost získaných odpovědí, jelikoţ nemusí přesně odpovídat realitě školy. Jde o subjektivní názory z dotazníku. Nicméně i přes tyto a další moţné výhrady celý výzkum ukazuje zajímavé výsledy a můţe naznačit směr dalšího úsilí v procesu integrování na školách. Námětem k dalšímu zkoumání by se mohly stát jednotlivé části standardů a sice jinými metodami (např. pozorování, rozbor dokumentů) a na jiném vzorku. Dále by bylo zajímavé věnovat se např. oblasti přechodu absolventů integrované výuky do dalších škol nebo do zaměstnání v porovnání se ţáky ze speciálních škol apod. Dalších témat by se našla celá řada. Literatura: Michalík, J. (2005). Školská integrace žáků s postižením na základních školách v České republice. Olomouc: Univerzita Palackého. Smékalová, E. (2004). Vybrané problémy školské integrace a jejich psychologické aspekty. Nepublikovaná disertační práce. Olomouc: Univerzita Palackého. Booth, T., Ainscow, M. (2002). Index for Inclusion: developing learning and participation in schools. Bristol: CSIE. 18

Koordinátor integrace a integrační tým: situace jejich fungování na ZŠ Mgr. Filip Abramčuk

Koordinátor integrace a integrační tým: situace jejich fungování na ZŠ Mgr. Filip Abramčuk Koordinátor integrace a integrační tým: situace jejich fungování na ZŠ Mgr. Filip Abramčuk SPI o.s. Rytmus, Hálkova 4, 120 00 Praha 2 email: filipa@rytmus.org, philip.abra@seznam.cz Abstrakt: Koordinátor

Více

Standardy inkluzívního vzdělávání

Standardy inkluzívního vzdělávání Standardy inkluzívního vzdělávání I. Příprava školy na inkluzívní vzdělávání Škola se v rámci přípravy na inkluzi zaměřuje na přípravu pedagogů, žáků a spolužáků, rodičů a na přípravu prostředí a podmínek

Více

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ Projekt realizovaný v rámci JPD 3, spolufinancovaný ESF, státním rozpočtem ČR a rozpočtem HMP Cílem je vytvořit

Více

INTEGRACE OČIMA ASISTENTA

INTEGRACE OČIMA ASISTENTA INTEGRACE OČIMA ASISTENTA ASISTENT PEDAGOGA versus OSOBNÍ ASISTENT Asistent je zaměstnancem školy výhody: je součástí pedagog.sboru je více zapojován do dění ve škole má práva i povinnosti jako ostatní

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL VE ŠKOLSKÉ

ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL VE ŠKOLSKÉ ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL VE ŠKOLSKÉ PRAXI RNDr. Jaroslav Honza, CSc. Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních služeb, Brno, Kotlářská

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Pracovní konference: MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ŠKOLSTVÍ PŘI ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ DO BĚŽNÝCH ŠKOL Ostrava, 11.1.2012 PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Leona Nováková

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ. Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě

SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ. Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě CESTA KE KVALITĚ SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz INTEGRACE DĚTÍ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM DO HODIN BĚŽNÉ TV Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz Integrace (začlenění ţáků) Pojem začlenění ţáků znamená zařazení různých typů

Více

TMZ 7: Asistenti pedagoga na školách, kde je realizován projekt RAMPS VIP III. Mgr. Jana Mrázková PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, PhD. Praha, 25.9.

TMZ 7: Asistenti pedagoga na školách, kde je realizován projekt RAMPS VIP III. Mgr. Jana Mrázková PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, PhD. Praha, 25.9. TMZ 7: Asistenti pedagoga na školách, kde je realizován projekt RAMPS VIP III Mgr. Jana Mrázková PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, PhD. Praha, 25.9.2013 Tematická metodická zpráva č. 7 - ŠSP realizace květen,

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda Ondřej Šimik Kontext přírodovědného vzdělávání na 1. stupni ZŠ Transformace české školy - RVP ZV Člověk a jeho svět

Více

Žáci -Výzdoba školy se mi líbí

Žáci -Výzdoba školy se mi líbí Autoevaluace ZŠ, Praha 13, Klausova 2450, 155 00 Praha 5 Velká Ohrada Rozhodli jsme se provést autoevaluaci školy prostřednictvím žáků, učitelů i rodičů přesto, že již není povinná. Chtěli jsme však zpětnou

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

Hodnocení vzdělávací akce.

Hodnocení vzdělávací akce. Projekt terénního výzkumu Hodnocení vzdělávací akce. NEWTON CENTER, spol. s r.o. Praha 4, Krč, Štúrova 55, PSČ 142 00 IČO: 250 80 211 WWW.NEWTONCENTER.CZ 1 Obsah: I. Přípravná fáze...3 II. Realizační fáze...4

Více

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací CZ.1.07/1.1.00/54.0050 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a:

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a: 1. Legislativní východiska Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Platné metodické prováděcí předpisy.

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Dítě v předškolním věku a naplňování klíčových kompetencí pohledem pedagogů a v porovnání s předškolním kurikulem Jarmila Hořejší

Dítě v předškolním věku a naplňování klíčových kompetencí pohledem pedagogů a v porovnání s předškolním kurikulem Jarmila Hořejší Téma disertační práce: Dítě v předškolním věku a naplňování klíčových kompetencí pohledem pedagogů a v porovnání s předškolním kurikulem Jarmila Hořejší Obsah 1. Hlavní cíl 2. Návaznost dizertační práce

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20%

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20% Anketa HODNOCENÍ VYSOKÝCH ŠKOL z pohledu zaměstnavatelů VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU PRO Úvod Výsledky hodnocení za jednotlivá kritéria: V první polovině roku 2008 proběhlo mezi členy Svazu u a dopravy ČR dotazníkové

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Činnost speciálněpedagogických center Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Integrace x inkluze při vzdělávání Integrované vzdělávání - diagnostika zdravotního postižení zaměřená primárně na konstatování

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM (SPC) Zřízení SPC: 1. 1. 2010 Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo novou zřizovací listinu Speciální základní školy Skuteč, kde bylo nově

Více

Základní škola Slušovice. 2. stupeň

Základní škola Slušovice. 2. stupeň Základní škola Slušovice Vyhodnocení dotazníků pro rodiče 2. stupeň Duben 2 I. Informovanost Informuje vás škola dostatečně o svých aktivitách? 8 7 6 4 3 2 1 68 44 7 1 ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE NE Informuje

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová Jak inovovat ŠVP Zora Syslová OBSAH 1. Inovace ŠVP východiska, význam 2. Problémy spojené s tvorbou ŠVP 3. Obsah ŠVP a jeho inovace - podmínky - integrované bloky ŠVP - evaluace práce v MŠ 4. Revize RVP

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Vzdělávání žáků s PAS na běžných základních a středních školách

Vzdělávání žáků s PAS na běžných základních a středních školách Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského Základní škola J. Gutha-Jarkovského Centrum pro podporu integrace dětí s PAS Truhlářská 22, Praha 1 Vzdělávání žáků s PAS na běžných základních a středních školách Miroslav

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Co je SOCIOKLIMA? komplexní online diagnostika školních tříd

Co je SOCIOKLIMA? komplexní online diagnostika školních tříd Co je SOCIOKLIMA? komplexní online diagnostika školních tříd nástroj pro běţnou pedagogickou praxi online dotazníky: obrázkové, textové zdroj komplexních informací o ţákovi, školní třídě, škole, regionu,

Více

ŽÁK S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

ŽÁK S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM V ZÁKLADNÍ ŠKOLE Stati a výzkumná sdělení ŽÁK S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM V ZÁKLADNÍ ŠKOLE Pavel Zikl Anotace: Příspěvek se zabývá vzděláváním žáků s kombinovaným postižením (mentálním a tělesným) a komplexní péčí o tyto

Více

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006.

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006. 26. Asistent pedagoga Téma: systémová podpora Anotace Asistent pedagoga se v posledních letech ukazuje jako jedno z nejlépe fungujících vyrovnávacích a podpůrných opatření, které se velice dobře osvědčuje

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

NA SPRÁVNÉ CESTĚ. realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

NA SPRÁVNÉ CESTĚ. realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. NA SPRÁVNÉ CESTĚ realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. DOTACE PROJEKTY STUDIE SEMINÁŘE STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU Obsahem

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Základní škola Slušovice. 1. stupeň

Základní škola Slušovice. 1. stupeň Základní škola Slušovice Vyhodnocení dotazníků pro rodiče 1. stupeň Duben 29 I. Informovanost Informuje vás škola dostatečně o svých aktivitách? 12 1 8 6 4 2 114 61 6 1 ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE NE Informuje

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

K INTEGRACI TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ

K INTEGRACI TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ K INTEGRACI TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ Hana Šmejkalová J a k d á l v i n t e g r a c i K zjištěni stavu výchovně-vzdělávací péče o tělesně postižené děti a mládež v běžných mateřských, základních a středních

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013 Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor Praha, 23. 10. 2013 OBSAH 1. Příprava a realizace mezinárodních výzkumů v počátečním vzdělávání a v oblasti celoživotního učení 2. Národní systém inspekčního

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 ZÁKONY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně Výsledky průzkumu úrovně podpory znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně v akademickém roce 2011/2012 Podpora znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně Úvod Dotazníkové šetření, provedené

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE TŘÍDA PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA NEBO/A INTEGRACE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V DĚTSKÉM REHABILITAČNÍM CENTRU

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více