Dobříš MĚSTO DOBŘÍŠ - stručné dějiny Mírové náměstí čp. 119 (radnice) Náměstí Svobody čp. 2 (areál bývalého statku)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dobříš MĚSTO DOBŘÍŠ - stručné dějiny Mírové náměstí čp. 119 (radnice) Náměstí Svobody čp. 2 (areál bývalého statku)"

Transkript

1 Dobříš MĚSTO DOBŘÍŠ - stručné dějiny Město Dobříš je obklopeno ze všech stran lesy a leží v nadmořské výšce 371 metrů nad mořem. Z hlediska historického vývoje je Dobříš osídlena od pradávna. Nejstarší archeologické nálezy pocházejí z mladší doby kamenné. V dobříšském muzeu je uložen pozůstatek kamenné sekery z období přibližně 3500 let př.n.l. nalezený u Dobříše. Dalším nálezem je část hradiště na vrchu Hradec u Dobříše, které mělo původně rozměry 220 m délky a 94 m šířky. Obehnáno bylo kamenným valem u paty až 12 m širokém a 3 až 5 m vysokém. V 10. století procházela Dobříší ZLATÁ STEZKA z Prahy do Bavor. U myslivny Obora Mírové náměstí čp. 119 (radnice) (v lesích za osadou Vlaška) jsou dodnes patrné zbytky slovanského nížinného kruhového hradiště zvané Dvorce, ale také Na valech. Jsou zde ještě viditelné hliněné valy 12 až 21 m široké o výši 2-3 m a vodní příkop široký 5 až 13 m. V době českých králů byly lesy v okolí Dobříše oblíbenou loveckou honitbou a od pradávna patřilo dobříšské zboží do majetku českých panovníků. Dle pověsti jakýsi vladyka Dobřich (či Dobroch) dal na skalnatém ostrohu nad ohybem cesty vybudovat dřevěnou tvrz, která měla tuto důležitou komunikaci střežit a měla poskytovat útulek zejména projíždějícím kupcům při odpočinku. Později tu dal panovník, snad Přemysl Otakar I. vybudovat královský dvorec. Nejstarší písemná historická zmínka o Dobříši je z roku 1252, kdy na dobříšském opevněném dřevěném loveckém dvorci sídlil král Václav I. s celým svým dvorem a kanceláří a vydal zde čtyři královské listiny (uložené v archivu ve Vídni). Opevněný lovecký hrádek na skalním ostrohu VARGAČ byl za Jana Lucemburského a jeho syna Karla IV. přestavěn kolem roku 1340 (před stavbou hradu Karlštejna) na pevný kamenný hrad. Ten pak převzal správu nad okolními vesnicemi a byl zabezpečen soustavou služebních manství k jeho provozu a obraně. Někteří manové měli povinnost k hradu Dobříši a někteří k hradu Karlštejn.Kolem hradu vyrostla původně trhová ves (písemně připomínána r.1321), Náměstí Svobody čp. 2 (areál bývalého statku) která

2 Dobříšský zámek (jižní pohled) postupně vzrostla na městečko. V r přenesl Karel IV. úřad nejvyššího lovčího království Českého z Kamýku na hrad Dobříš. Královský hrad Dobříš spolu s hradem Karlštejn udržoval královskou moc v Podbrdí. Na začátku husitských válek dorazilo před Dobříš Žižkovo vojsko, k němuž se připojily oddíly revolučních Pražanů a celkem se zde soustředilo sedm tisíc bojovníků a 250 válečných vozů. Oddíly udeřily na dobříšský hrad, který po dobytí vypálily a vypálily i městečko v podhradí (současný hřbitov a návrší nad rybníkem Koryto U Ovčína). K této události došlo dne 6.února Poté dal tehdejší král Zikmund hrad Dobříš v roce 1422 do zástavy bratřím Hanušovi a Bedřichovi z Kolovrat. Úřad královského lovčího přeložil na hrad Žebrák. Zdejší statky pak byly po dobu téměř půl druhého století v zástavním držení. Avšak zástavní držitelé na svěřených statcích příliš dobře nehospodařili, a tak se tu poměry zlepšily teprve po roce 1569, kdy královská česká komora dobříšské zboží vyplatila a převzala zpět pod svoji správu.samotné městečko po svém vypálení husity se již neobnovilo v podhradí na původním místě ( po husitských válkách v polovině 16. století zde zůstalo pouze 27 vesnických usedlostí), ale středem nového osídlení v 16. století se stalo přibližně dnešní hlavní náměstí. Král Ferdinand I. v roce 1543 potvrdil pro Dobříš výsady udělené kdysi Janem Lucemburským. To povzbudilo dobříšskou obec, aby si roku 1569 na císaři Maxmiliánu II. vyžádala nové povýšení na město, právo pečetiti i některé hospodářské výsady. V zastoupení panovníka vedli správu Dobříše královští hejtmani z nichž první byl Pavel Kůrka z Korkyně. Za něho došlo k rozsáhlejším opravám hradu a k založení pivovaru. Za správcovství hejtmana Oldřicha Doudlebského z Doudleb císař Rudolf II. roku 1589 povýšil opět Dobříš na město s právem používat městského znaku a pečeti. Starý dobříšský hrad však přestal vyhovovat náročným renesančním požadavkům na bydlení a pro panovníky nebyl Dobříš již tak přitažlivý. Nepřitahovalo ani nové renesanční sídlo vybudované v poslední třetině 16. století pod starým hradem (nynější zámek). V roce 1606 dal Rudolf II. dobříšské panství znovu do Dukelské náměstí čp. 443 (Dům s pečovatelskou službou) Francouzský park dobříšského zámku s fontánou zástavy. Královským majetkem po několika stoletích přestala být Dobříš natrvalo za třicetileté 2

3 války. Císař Ferdinand II. potřeboval mnoho peněz na vydržování vojska a proto v roce 1627 dobříšské panství zastavil a v roce 1630 prodal císařskému radovi a nejvyššímu lovčímu Bruno Mannsfeldovi. Přitom však vyhradil sobě, svým dědicům a příštím českým králům právo lovit v dobříšských lesích červenou a černou zvěř. Toto právo bylo zaznamenáno v Deskách Zemských a zrušeno bylo až v roce Z konce 16. století jsou zaznamenány první zmínky o židovské obci. Z tohoto období pocházejí náhrobky na židovském hřbitově na severním okraji města. Náměstí Svobody - kostel nejsvětější Trojice Doba středověkého rozkvětu končí po bitvě na Bílé Hoře. Za třicetileté války je Dobříš několikrát vypleněna cizími žoldáky. Už v roce 1629 vyplenila Dobříš císařská vojska, vedená bělohorským vítězem Maxmiliánem Bavorským. V roce 1631 vydrancovalo všechny domy v Dobříši vojsko Valdštejnovo. Po necelých dvou letech pak Dobříš vypálili a zpustošili vojáci švédského generála Jana Gustavssona Bannéra. I Sasové, kteří Dobříší protáhli v roce 1634 tu napáchali velké škody. A pak ještě třikrát ničili Dobříš Švédové. V roce 1639 ve dnech října bylo město opět celé vypáleno včetně zámku. V té době mělo město Dobříš 53 městských usedlostí. Bruno Mannsfeld již příležitost k obnově Dobříše neměl, neboť v roce 1648, kdy končila válka, zemřel. Dobříšské panství se vzpamatovávalo jen pomalu. Teprve když v 50. letech 17. století syn Bruna, František Maxmilián založil ve Staré Huti železárnu a začal průmyslově podnikat, válkou rozrušené hospodářství se postupně zotavovalo. Radnice - Mírové náměstí (severní pohled) Karnetova zahrada - nová bytová zástavba Přišli noví obyvatelé a městečko se rozrostlo směrem k západu, kde vzniklo nové podélné náměstí. V roce 1675 císař Leopold I. obnovil městečku Dobříši někdejší privilegia. Renesanční zámek dal Mannsfeld přebudovat na velkou barokní rezidenci (původně měl čtyři křídla viz plánek z roku 1727). Za silnicí před průčelím zámku nechal postavit loretánskou kapli, která sloužila jako kaple zámecká, ale i jako farní kostel obyvatel městečka.starší, značně poničený kostelík na návrší (první dobříšský kostel ), který stál snad již od 14. století na vyvýšině proti hradu, přestavěný v roce 1589, dal František Maxmilián Mannsfeld v roce 1688 opravit 3

4 Hrad Vargač (pohled od zámku) a zřídit v něm rodinou hrobku. Za panování jeho syna Karla Františka Adama Mannsfelda bylo Dobříšské panství a Dobříš postižena morovou epidemií a 20. května 1720 po velkém požáru vyhořela čtvrtina města a celý zámek. V té době panství spravovala vdova Elenora (po Karlovi) s nezletilým Jindřichem Pavlem. Podařilo se jim získat prostředky na opravu zámku. Při tom si Mannsfeld vymohl přeložit silnici před zámkem do oblouku, aby byla dále od vjezdu do zámku. Přestavba byla započata v roce 1745 a ukončena byla v roce Interiéry se zařizovaly ještě kolem roku Starý hrad byl po přestavbě změněn v sýpku. Dobříšské panství měl v držení tento rod až do r Dne 24. listopadu 1775 se stala rodinná úmluva stran spojení rodu a erbu knížat z Mannsfeldu a na Dobříši a knížat z Colloredo a na Opočně. S těmito jmény jsou pak spojeny další osudy Dobříše prakticky až do dnešních dob. Zámek a další majetek byl v držení rodiny Colloredo-Mannsfeld až do roku 1945, kdy byl dekretem prezidenta republiky znárodněn. Po rozhodnutí soudu ve věci restituce byl v roce 1977 zámek vrácen bratru posledního majitele Jeronýmu Colloredo-Mannsfeldovi (zemřel ).Novým majitelem zámku po zemřelém se stal jeho synovec Ing.Jerome Colloredo Mannsfeld. V 18. století nastává mohutný rozmach Dobříše. V letech byl postaven zámek, v roce 1797 dokončena stavba kostela Nejsvětější Trojice, po požáru byl obnoven i starý hrad Vargač, který však po přestavbě začal sloužit jako sýpka. Jako hospodářské centrum sloužil knížecímu dvoru statek, který je dodnes nejrozsáhlejším stavebním komplexem v Dobříši. Kromě zemědělství se v Dobříši mimořádně rychle rozvíjí průmyslová výroba. V druhé polovině 17. století v sousední Staré Huti vznikají železárny, v Dobříši byla postavena parní pila, Dobříš měla svůj pivovar, lihovar a další menší továrny. Město se začalo rychle rozrůstat a v roce 1811 čítalo již 235 domů. Rovněž se zlepšily komunikační možnosti přebudováním Pasovské silnice, zřízením poštovní stanice v roce 1825, telegrafního úřadu a železnice z Dobříše do Prahy v roce Oživení cestovního ruchu bylo vzpruhou pro místní živnosti, zvláště obchodní a hostinské. V roce 1865 byla zahájena faktorská výroba rukavic, posléze nejvýznamnější obor zdejšího průmyslu. V roce 1850 se město stalo sídlem okresního soudu, později i okresní samosprávy a berního úřadu. V 19. století se zdrojem obživy kromě zemědělství, stávalo rostoucí měrou rukavičkářství (po II. světové válce byly založeny Rukavičkářské závody n.p.dobříš a několika tisíci zaměstnanci a městu se říkalo: Dobříš město rukavic ), kovovýroba ( v současné době zůstala ve městě tradiční výroba svěráků YORK a v dalším objektu bývalého závodu Kovosvit je výroba malých zemních strojů ), těžba a zpracování dřeva (původně parní knížecí pila, nyní závod Bios a depo Lesního závodu Dobříš). Výhodná poloha města podnítila stavbu Masarykova Zámek Dobříš (pohled přes rybník Strž) 4

5 Mírové náměstí - alejka sanatoria, dokončeného v roce Rozvoj města si počátkem 20. století vynutil zbudování veřejného vodovodu a kanalizace. Rovněž bylo město elektrifikováno, elektřinu vyráběla dobříšská elektrárna na pile. Společenský a kulturní život města je velmi bohatý. V Dobříši byla v období jeho historie založena celá řada spolků s velmi intenzivní činností. Roku 1864 byla založena Občanská beseda, roku 1866 zpěvácký spolek Zvonař a roku 1880 další spolek Přátelé hudby. Roku 1868 byl na Dobříši založen Sokol, který od té doby patří svou činností k nejvýznamnějším občanským sdružením v Dobříši. Ke konci 19. století vznikl Sbor dobrovolných hasičů a Červený kříž. V prvních letech 20. století se počaly objevovat další sportovní spolky, například Klub českých velocipedistů pro Dobříš a okolí, tenisový klub, fotbalový klub a další. Roku 1909 se Dobříš stala cílem motocyklových závodů. Vznikl také Okrašlovací spolek, veřejná knihovna, křesťansko sociální spolek Osvěta a další. Dobříšské školství se datuje od počátku výuky ve farní škole v čp.110, v roce 1888 byla založena živnostenská a pokračovací škola. V roce 1899 byla postavena nová školní budova na Komenského náměstí (současná I. ZŠ), v roce 1914 jí navštěvovalo 854 dětí. V šedesátých až devadesátých létech 20. století byly postaveny nové školní pavilony (současná II.ZŠ a gymnázium), zrekonstruovány budovy pro Zvláštní školu Strž ve Staré Huti - památník K. Čapka Kostelíček - pohled přes rybník Koryto a Základní uměleckou školu. Pro sportovní vyžití byly postaveny nové tělocvičny u škol, sportovní hala, fotbalový stadion, zimní stadion, volejbalové a tenisové kurty a další sportovní zařízení včetně dětských hřišť. Současné společenské a ekonomické podmínky umožňují, aby se zvolna rostoucím městem dále rozvíjela oblast průmyslu, obchodu a služeb. Město připravilo nové stavební zóny jak pro výstavbu nových rodinných domů tak i pro výrobu v průmyslových zónách. Novou výstavbu zajistilo nalezením a připojením nových vodních zdrojů z Brdských lesů, posílením přívodu elektřiny, plynu (město je nyní již téměř celé plynofikováno), vybudováním nových komunikací a dalších potřebných sítí a zařízení. Město Dobříš má také velkou výhodu tím, že leží na jednom z hlavních dopravních 5

6 Sousoší Sv. Šebestiána - Náměstí Svobody tahů z Prahy na jih Čech. Těsně po jeho okraji vede čtyřproudová komunikace, která zajišťuje velmi pohodlné a zejména rychlé spojení města s hlavním městem a dalšími regiony ČR. Vzhledem k tomu je zde i pro cestující velmi dobré autobusové spojení, které představuje to, že každou půlhodinu po celý den je možno odjet do Prahy nebo na opačnou stranu. Fontána v anglickém parku dobříšského zámku V současnosti je osmitisícové město Dobříš, díky své poloze uprostřed pohoří Hřebeny, Brdy a Kozí Hory, vyhledávaným místem zimní a letní rekreace. Lesnatá krajina s četnými rybníky nabízí množství turistických tras pro pěší turistiku, lyžaře a další. Pro cyklisty jsou vyznačeny nové cyklotrasy. Pro návštěvníky Dobříše je rovněž připraveno kulturní vyžití, zejména v dobříšském zámku, kde jsou pořádány různé kulturní akce, je zde zámecká expozice, dobříšské muzeum ve kterém jsou vystaveny i historické motocykly československé výroby, galerie JCM, muzeum hodin a další možnosti. Kulturní dům Dobříš pořádá pravidelně výstavy obrazů a fotografií ve svém výstavním sále a ve společenském sále je téměř každý týden nějaký kulturní pořad (hudba, divadlo, přednášky apod.). Ve městě je však pořádáno ještě mnoho dalších kulturních, společenských a sportovních akcí. V měsíci srpnu 2005 sepsal kronikář města Dobříše Oldřich Průša. MÚ Dobříš Mírové náměstí Dobříš tel.: ústředna tel.: starosta fax: ,

VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV

VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV Obec Bohdíkov, společně s osadami Raškov a Komňátka vznikla pravděpodobně během slovanské kolonizace moravského vnitrozemí podél řeky Moravy počátkem 13. století, o čemž svědčí

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

Severní valašsko. 9. 16. srpna 2014. Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích.

Severní valašsko. 9. 16. srpna 2014. Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích. Severní valašsko 9. 16. srpna 2014 Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích. Adresa pobytu: Hotel Rusava, 768 41 Rusava 334. Tel. 573 392 076; e-mail recepce@hotelrusava.cz

Více

Šanovcové ze Šanova. erb Šanovců Vikhartů

Šanovcové ze Šanova. erb Šanovců Vikhartů Šanovcové ze Šanova Starý vladycký a šlechtický rod, který se nazýval podle vesnice Šanov západně od Rakovníka. Prvně se tento rod připomíná v r. 1275, kdy Bohuslav z Trnovan usadil se v Šanově a postavil

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Radomíra ZVEJŠKOVÁ SROVNÁNÍ SOCIOEKONOMICKÉHO VÝVOJE MĚST VELKÉ OPATOVICE A JEVÍČKO PO ROCE 1989 Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň SCHVÁLILO ZASTUPITELSTVO MĚSTA KADAŇ DNE 26. ZÁŘI 2013 USNESENÍM Č. 130/2013 1. ÚVOD 1.1. Úvod Městský program regenerace Městské památkové

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním,

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, 1966 Činnost MěstNV a společenských organizací První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, aby v dobré práci rady a všech jejich orgánů bylo pokračováno

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice Bakalářská práce Brno 2008 Autorka práce: Kateřina Malchárková Vedoucí

Více

1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené?

1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené? 2.4 Otázky a odpovědi 1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené? Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism je státní příspěvkovou organizací Ministerstva

Více

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků 1 Z d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků Vznik orelských odborů Orel v letech 1909-1917 První obnova Orla a vznik samostatného,, Čsl. Orla Rozvoj Orla v prvních letech ČSR Od roku 1862 se začaly

Více

Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD

Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD na období 2013-2021 06/2013 Projekt CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ METODICKÁ PODPORA TVORBY ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ OBCÍ OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města Příbora pro období 2008-2016 prosinec 2007 Strana 1 (celkem 46) Strategický plán rozvoje města Příbora 1. část současný stav prosinec 2007 Strana 2 (celkem 46) Příbora Část

Více

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu 1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE 1.1 Zadání úkolu Průzkumy a rozbory pro územní plán města Kralupy nad Vltavou byly odevzdány v březnu 1999. Následovalo zpracování, projednání a schválení "Zadání územního plánu města"

Více

Stavění májí v obci Jetřichovec

Stavění májí v obci Jetřichovec Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Stavění májí v obci Jetřichovec (Kraj Vysočina) David Šenigl Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra antropologie

Více

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně PAMĚŤ MÍST Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně Foto: Jaroslav Hroudný OBSAH: PhDr. Ladislav Valihrach: Milí Žarošáci,

Více

Volný čas Spoustu zajímavostí a míst k navštívení najdete také zde : http://virtualpanorama.cz/lk/

Volný čas Spoustu zajímavostí a míst k navštívení najdete také zde : http://virtualpanorama.cz/lk/ Volný čas Spoustu zajímavostí a míst k navštívení najdete také zde : http://virtualpanorama.cz/lk/ Za přírodou Český ráj http://www.cesky-raj.info/ V tomto romantickém kraji ležícím na středním toku Jizery

Více

SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICK Á

SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICK Á SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICK Á ANALÝZA MĚSTSK É ČÁSTI PRAHA 10 Zpracoval: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Na Václavce 46 150 00 Praha 5 OBSAH 1. Cíl sociálně dem ografické analýzy... 4 2. Správní a územ

Více

Vlastivědný kroužek Kulturního a společenského střediska Mariánské Lázně 11.

Vlastivědný kroužek Kulturního a společenského střediska Mariánské Lázně 11. Vlastivědný kroužek Kulturního a společenského střediska Mariánské Lázně Ročník VIII. (88.) 11. Mar. Lázně 7. května 1980 Zdařilý výlet na Ovčí vrch u Krasíkova V prostřední sváteční den, 2. května 1980,

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší 2011-2020

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší 2011-2020 Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší 2011-2020 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ PODZVIČINSKO... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ PODKRKONOŠÍ... 3 3. ZPRACOVÁNÍ STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIII, Duben 2014 / číslo 4 Klecanský zpravodaj duben 2014 Partneři města Vydává Městský úřad Klecany,

Více

Kraj se rozvíjí. vítaly slezské klobásy, tlačenka a tradiční slezská miodu-

Kraj se rozvíjí. vítaly slezské klobásy, tlačenka a tradiční slezská miodu- SC 72129/1 Bouchal vyhrál Populární pedagog z Havlíčkova Brodu zvítězil v krajském kole Zlatého Ámose. strana 2 Kraj se rozvíjí Vysočina bude mít vlastní policejní ředitelství a postupně vznikne i krajský

Více

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 10 11/ 14 (198) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Vesnice roku 2014 Kateřinice. Přátelé, kamarádi, Kateřinice, je to Vaše! zvolal

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více