Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720"

Transkript

1 Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Mgr. Jitka Vlčková ředitelka školy Tel./fax: http:

2 1. Základní údaje o škole k Název a sídlo školy: Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Podbělohorská 26/ Praha 5 Zřizovatel školy: Městská část Praha 5 Nám. 14. října Praha 5 2. Charakteristika školy Základní škola Podbělohorská 26/720 je jedinou školou I. stupně na Praze 5, tj. navštěvují ji žáci od 1. do 5. postupného ročníku. To má své výhody hlavně pro ty nejmenší, kteří tak klidně a plynule přecházejí z mateřské školy. Hlavní budova, postavená před více než 100 lety ve vilové čtvrti na Smíchově, působí rodinným dojmem. V rozlehlé zahradě, využívané zejména k volnočasovým aktivitám, je umístěn pavilon I. tříd, malá tělocvična a víceúčelové hřiště. Sportovní vyžití dětí umožňuje také vybavení dětským dřevěným programem. Všechny tyto aspekty spolu s kvalitní výukou přispívají k oblíbenosti a zájmu rodičů a jejich dětí o naši školu. Bezproblémový provoz školy zajišťuje 10 učitelek, 1 asistentka pedagoga, 4 vychovatelky, 4 technicko-hospodářští pracovníci a 3 zaměstnankyně školní výdejny. Škola je samostatným právním subjektem od Na základě usnesení RMČ Praha 5 byla naše škola sloučena se Základní školou Praha 5 Košíře, Plzeňská 117/39. K jsme se stali nástupnickou organizací. 2

3 3. Údaje o vedení školy Ředitelka školy: Mgr. Jitka Vlčková Zástupci školské rady: za pedagogy Mgr. Marie Štolcová PaedDr. Zuzana Pešíková za rodiče Ing. Jarmila Němcová Šárka Šebelová za MČ Praha 5 Mgr. Terezie Hradílková RNDr. Jan Martinec, CSc. 4. Zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání vzdělávací program počet škol počet tříd počet žáků základní škola obecná škola národní škola waldorfská škola montessori škola začít spolu zdravá škola ŠVP Náš ŠVP je tvořen na míru žákům I. stupně. Posílili jsme hodiny matematiky a od druhého ročníku vyučujeme anglický jazyk. Ve všeobecně vzdělávacích předmětech připravujeme žáky na přechod do dalších škol. Aby se snadno zapojili do nových kolektivů, dbáme na skupinovou práci ve třídách. Dle pozitivní zpětné odezvy usuzujeme, že se nám práce úspěšně daří. Děti se v nových školách dobře adaptují a prospívají s vyznamenáním. Orientačně jsme už 2x absolvovali testování žáků V. tříd. Výsledky v ČJ, M a Aj se pohybují v pásmu krajského průměru, ale celostátního nadprůměru. Podle vytvořeného ŠVP se nám pracuje dobře, tvoříme dle něj tematické plány, které koordinujeme v rámci metodických sdružení. 3

4 Učební plány platné od 1. září 2007: ŠVP Dobrý začátek Předmět 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. Český jazyk Anglický jazyk Prvouka Vlastivěda Přírodověda Matematika Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní výchova Informatika Týdenní počet hodin Nepovinné předměty: Logopedie Jazykové vzdělávání a jeho podpora žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět žáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň AJ NJ FJ ŠJ RJ ostatní Na škole je kromě mateřského jazyka vyučován i anglický jazyk. Podle ŠVP výuka AJ začíná ve 2. ročníku s časovou dotací jedna hodina týdně a navazuje ve ročníku s časovou dotací tři hodiny týdně. V hodinách anglického jazyka hojně využíváme mobilní počítačovou učebnu, interaktivní tabule a multimediální programy. Při práci je uplatňován individuální přístup k dětem se speciálními poruchami učení a chování, též je kladen důraz na slovní projev. Nadaní žáci se aktivně zapojují do nejrůznějších soutěží. Obecným cílem jazykového vyučování je rozvíjet komunikační dovednosti žáků a naučit je užívat jazyk jako prostředek k dorozumívání a projevu myšlení, sdělování a výměně informací. Podporujeme další vzdělávání učitelů jazyků účastmi na vybraných kurzech a seminářích. 4

5 6. Údaje o pracovnících školy a) personální zabezpečení pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci pedagogičtí 16 15, ,19 nepedagogičtí 8 5,73 8 5,54 celkem 24 21, ,73 Ve školním roce 2011/2012 nadále na škole působil stabilizovaný pedagogický sbor, v němž převažují pedagogové s dlouholetou praxí. V dubnu 2012 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. proběhl konkurz na ředitelku školy. Od září 2011 byla přijata na dobu určitou asistentka pedagoga k žákovi s Aspergerovým syndromem. b) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (odborná a pedagogická způsobilost) k ped.prac. s odbornou kvalifikací ped.prac. bez odborné kvalifikace I. stupeň 11 2 II. stupeň - - vychovatelé 4 0 C e l k e m 15 2 Kvalifikovanost: 87% Dvě pí učitelky mají aprobaci obor vychovatelství. Absence odborné kvalifikace u těchto vyučujících nemá na kvalitu výuky negativní dopad, obě mají mnohaletou praxi na I. stupni. 7. Věková struktura pedagogických pracovníků k Počet fyzických osob: 15 věk 20 a méně let let let let 61 a více z toho důchodci počet z toho žen Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 51,3 - odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce: 0 Během školního roku nikdo z pedagogických pracovníků neodešel. - nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce: 0 Nebyl přijat žádný absolvent učitelského studia. 5

6 - nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce: 0 Nebyl přijat ani žádný absolvent neučitelského studia. 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pořadatel Název akce Rozsah Č. akreditace MŠMT NIDV Právní rámec zájmového vzdělávání 7 hod / FZŠ Barrandov Tipy pro pomoc dyslektikům,využití počítače 2 hod 1 SSPŠ P5 Preslova Symposium pro uč. se zaměř. na ICT 6 hod 3 FZŠ Barrandov Prezentace s využitím PowerPointu 2 hod 1 FZŠ Barrandov Motivace 4 hod 1 FZŠ Barrandov Komunikace s rodiči 2 hod 1 FZŠ Barrandov Autoevaluační nástroje 2 hod 1 FZŠ Barrandov Public relations školy 2 hod 1 Hl. m. Praha Praha bezpečně on line 8 hod 1 Učitelské centrum Metody vyučování čtení 5 hod / Dys centrum Strategie učení u dětí se SPUCH 6 hod 16003/ Dys centrum Jsem neposedný 8 hod 16003/ Dys centrum Dyslexie dysortografie prakticky 5 hod / Mgr. Jiří Maček POWERPOINT,MS OFFICE 5 hod 5 VISK Povinná dokumentace v zájmovém vzdělávání 4 hod / VISK Právní odpovědnost školy 5 hod / VISK Novela školského zákona 6 hod / MHMP Integrace 60 hod 28571/ Ped fak UK Studijní program pro výchovné poradce 25730/ NIDV Bezpečnost žáků při šk.a mimošk.akcích 6 hod / NIDV Výukové materiály na interaktivní tabuli 6 hod / Počet účast. Ve školním roce 2011/2012 se vzdělávání zúčastnili téměř všichni pedagogičtí pracovníci. Pí učitelky i vychovatelky si doplňovaly a prohlubovaly své znalosti, zejména na seminářích a kurzech zaměřených na práci s dětmi nižšího školního věku. V průměru se jednalo o 5 hod. na jednoho účastníka. Vzdělávání probíhalo formou seminářů a kurzů, které pořádaly Národní institut pro další vzdělávání (NIDV), Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK), Dys centrum, Učitelské centrum, FZŠ Barrandov a další akreditovaná střediska. Odbornou kvalifikaci si nikdo z pedagogických pracovníků nedoplňoval. 6

7 Pí učitelka, která vykonává funkci výchovné poradkyně, dokončila dvouleté studium Školní pedagogicko-psychologické služby výchovný poradce na PedF-UK. 9. Počet tříd I. stupeň (+přípr. tř.) II. stupeň celkem k k z toho počet specializovaných tříd I. stupeň II. stupeň celkem k k b. Počet žáků I. stupeň ( +přípr.tř. ) II. stupeň Celkem k k z toho počet žáků ve specializovaných třídách I. stupeň II. stupeň celkem k k Průměrný počet žáků a) na třídu: I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy za I. a II. st. běžných tříd 21, ,6 b) na učitele: I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy za I. a II. st. běžných tříd Zaměření tříd s rozšířenou výukou (uvést kterých předmětů): předmět M+Př TV jazyky HV VV informatika jiné předm. počet tříd počet žáků

8 Zaměření specializovaných tříd Počet žáků ve specializovaných třídách celkem z toho poruchy učení z toho poruchy chování Počet integrovaných dětí celkem: SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované ADHD (SPU + ADHD) 1 V uplynulém školním roce bylo vyšetřeno 35 žáků. 18 dětí má na základě diagnostikované poruchy (či dispozice k ní) nárok na toleranci v hodnocení podle 16 nového školského zákona 561/2004. Ve škole byli evidováni a pracovalo se s 4 integrovanými žáky (ADHD - III. třída, Aspergerův syndrom - IV. třída, vývojová dysfázie - IV. třída, dyslexie, dysgrafie, dysortografie - V. třída). Speciální vzdělávací potřeby žáka s Aspergerovým syndromem vyvolaly nutnost přidělení osobní asistentky. Přeřazení do ZvŠ: ze kterých roč. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. počet žáků Počet zapsaných dětí do prvních tříd pro školní rok 2012/2013 Počet prvních tříd Počet zapsaných dětí Počet přijatých dětí Počet odkladů škol. doch Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 9 - soukromá gymnázia - - církevní gymnázia - - b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště

9 c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků - - e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy - v devátém ročníku: 0 - v nižším ročníku: Hodnocení činnosti školních družin a klubů počet oddělení počet žáků Školní družina Školní klub - - ŠD se zaměřuje na posilování citových vazeb a vzájemně pěkných vztazích mezi spolužáky, sžívání se v kolektivu, na toleranci a snášenlivost, procvičování komunikačních dovedností, vytváření sebevědomí a na schopnost vyjádřit vlastní názor. Dále pak apeluje na vedení dětí k odpovědnosti za své chování, přijímaní důsledků svých činů, posilování schopnosti nepodléhat cizím vlivům a na ochranu svého zdraví. Zaměřuje se také na pravidla společenského chování a zejména jejich uplatňování v denním životě, na prohlubování návyků osobní hygieny, sebeobslužných činností, účelného a vkusného oblékání, péče o pořádek a čistotu prostředí. Ve školním roce 2011/12 navštěvovalo ŠD 120 dětí. Byly rozděleny do čtyř oddělení tvořených dětmi různých věkových skupin. Zájem o ŠD opětně převyšoval počet kapacitních míst. Proto byla některým dětem nabídnuta možnost docházky do ŠD jen 2x v týdnu nebo alespoň do ranní ŠD (celkem 9 dětí). ŠD pracovala podle ŠVP. Dětem byl nabídnut pestrý a různorodý program. Kromě pravidelných činností odpočinkových, zájmových a rekreačních, mohly děti navštěvovat 1x týdně v rámci družiny i zájmové útvary tvořivé činnosti (16 dětí) a výtvarné činnosti (9 dětí). Možnost zapůjčení knihy z žákovské knihovny využilo mnoho dětí (316 výpůjček). Dětem bylo maximálně umožněno docházet do zájmových kroužků (angličtina, hip-hop, výtvarná výchova, sportovní hry, florbal, modeláři, šachy, bojové sporty a sebeobrana), které probíhaly v odpoledních hodinách v rámci nabídky školy. 9

10 V průměru jedenkrát měsíčně byly pořádány pro děti celodružinové akce. Těch se účastní i děti, které do ŠD pravidelně nechodí. Vychovatelky pro děti zorganizovaly: - Vánoční hrátky (89 dětí) - Mikulášská diskotéka (78 dětí) - Vánoční divadélko v ZUŠ (40 dětí) - Soukromá výstava Lidová tvořivost (32 dětí) - Masopustní karneval (76 dětí) - Beseda s nevidomou dívkou (2 skupiny 23 a 29 dětí) - Dopravní soutěž (71 dětí) - Zahradní pouť (105 dětí) Vychovatelky ŠD se také zapojily do organizace Svatováclavské pouti. Během školního roku byly uskutečněny 4 poznávací výlety (ve spolupráci s DDM Praha 5): - Středověká vesnička Botanicus (44 dětí) - Svíčkárna Šestajovice (44 dětí) - Velikonoce na zámku Radim (32 dětí) - Plzeň ZOO, Dinopark (41 dětí) Při všech těchto akcích se děti dobře bavily, zasoutěžily si, získaly nové vědomosti a dovednosti a v neposlední řadě si někteří našly i nové kamarády. Ke své činnosti ŠD využívala tradičně prostředí školní zahrady s venkovní minitělocvičnou, hřiště, dvůr, tělocvičnu, popř. další třídy, žákovskou knihovnu, dětské hřiště Okrouhlík a přilehlý park Klamovku. Při vycházkách si pí vychovatelky kladly za cíl poznávání okolí školy, názvy ulic a taktéž se snažily dětem vštípit pravidla silničního provozu. Vychovatelky ŠD vyjížděly na školy v přírodě, kde pro děti ve spolupráci s třídními učitelkami připravovaly a organizovaly pestrý program. I v tomto školním roce absolvovaly vychovatelky semináře na zajímavá témata: - Právní rámec zájmového vzdělávání a některé další předpisy - Povinná dokumentace v zájmovém vzdělávání i vnitřní řád ŠD - Bezpečnost žáků 11. Poradenské služby školy Na škole stále působí jako výchovná poradkyně Mgr. Barbora Kuznická. V letošním školním roce ukončila dvouleté specializační studium Školní pedagogicko-psychologické služby výchovný poradce na PedF- 10

11 UK. Poskytuje konzultace pro rodiče pro řešení vzdělávacích a výchovných problémů, zprostředkovává a zajišťuje spolupráci školy s OPPP a s orgány státní správy. Společně s vedením školy a třídními učitelkami pomáhá při řešení konfliktních situací a případném zajišťování výchovných opatření v rámci školy. Ve školním roce 2011/2012 naše škola opět spolupracovala s OPPP v Praze 5, Kuncova 158O/1. Mgr. M. Hájková docházela 1x měsíčně do školy a řešila s třídními učitelkami problémy jednotlivých žáků. V tomto školním roce máme vyšetřeno 35 dětí. 18 dětí má na základě diagnostikované poruchy (dispozice k ní) nárok na toleranci v hodnocení podle 16 nového školského zákona 561/2004. Ve škole byli integrováni 4 žáci (ADHD - III. třída, Aspergerův syndrom - IV. třída, vývojová dysfázie - IV. třída, dyslexie, dysgrafie, dysortografie - V. třída). Speciální vzdělávací potřeby žáka s Aspergerovým syndromem vyvolaly nutnost přidělení osobní asistentky, ta s ním pracovala po celý školní rok, účastnila se i ŠvP. V listopadu proběhla schůzka s rodiči žáků pátých tříd. Byly jim sděleny informace o přijímacím řízení na víceletá gymnázia (přihlášky, zápisové lístky, odvolání). Přijato bylo 9 žáků. 20. ledna se sešla výchovná komise, která projednala problém se zameškanými hodinami žáka II. třídy. Sociální odbor sleduje 2 žáky (bratry ze II. a IV. třídy). Konzultace s kolegyněmi probíhaly průběžně po celý rok. 12. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity Spolupráce s rodiči se uskutečňuje pravidelně 5 x ročně při třídních schůzkách. Před jejich konáním se vedení školy setkává se zástupci rodičů jednotlivých tříd a předávají si vzájemně informace o chodu, potřebách a výsledcích práce školy. Několikrát ročně dochází k neformálním setkáním při akcích pořádaných školou, např. již 10. ročník Svatováclavské pouti, kterou tradičně organizují zaměstnanci školy pro žáky a jejich rodiče. Pestrý program plný sportovních klání a soutěží vždy vrcholí vyhodnocením a ochutnávkou nejlepšího posvícenského koláče. Slavnostní, a zároveň smutné, loučení s odcházejícími páťáky a jejich rodiči probíhá u táborového ohně na školní zahradě. Další cenné kontakty jsou navazovány s rodiči, kteří jezdí pomáhat na ŠvP (zdravotníci, pomocní vychovatelé). Rodičů, kteří by se chtěli aktivně podílet na činnosti a chodu školy, je bohužel stále velmi málo. Ve stejném složení pokračovala v činnosti školská rada, v níž spolupracují zástupci pedagogů, rodičů a obce. Schází se minimálně 2 x ročně, schvalují potřebnou dokumentaci, vyjadřují se k hospodaření školy a zabývají se případnými podněty a potřebami školy. Škola dlouhodobě spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Praha 5, což je hlavním přínosem nejen pro pedagogy, ale i pro žáky a jejich rodiče. 11

12 Již několik let úspěšně spolupracujeme s agenturou Kroužky, s DDM Praha 5 a Klubem Klamovka, které organizují mimoškolní aktivity našich dětí. Policie Městské části Prahy 5 zajišťuje přednášky a besedy na téma bezpečnosti a protidrogové prevence. Se žáky se pravidelně zúčastňujeme sportovních a kulturních akcí pořádaných pod záštitou MČ Praha 5 (např. Pohár starosty Prahy 5, Bezpečně Prahou - den s městskou policií, ). Spolupráce se zřizovatelem je dlouhodobě bezproblémová. 13. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech Škola se neúčastnila žádných rozvojových ani mezinárodních programů. 14. Zkušenosti s péčí o nadané žáky Nadané děti na naší škole jsou vhodně motivované. Jejich pracovní tempo a učení je mnohem rychlejší, a proto jsou aktivněji zapojovány do vzdělávacího procesu. Jsou jim zadávány složitější a náročnější úkoly, své vědomosti a znalosti uplatňují v rámci soutěží a olympiád (Mladý Pythagoras, Uvažuj logicky, Cvrček, Klokánek, Soutěž pro děti se zájmem o angličtinu). V odpoledních hodinách je jim umožněn přístup na internet a individuálně využívají vzdělávací programy na PC. Nadaní žáci se většinou hlásí na osmiletá gymnázia a během školního roku se mohou připravovat v rámci odpoledních zkoušek nanečisto. Cílem pí učitelek je záměrné, cílevědomé a soustavné působení na nadané žáky tak, aby byl zajištěn jejich pozitivní rozvoj. Hledají cesty, jak pracovat s žáky, aby dosahovali úspěšnosti ve škole i v životě. Podporují jedinečnost žáka a podněcují ho k lepším výkonům. Sledují výsledky a pomáhají v oblastech, kde nadané dítě zaostává. V tomto roce jsme neměli žádné výrazně nadané dítě, které by vyžadovalo individuální vzdělávací plán. 15. Polytechnická výchova V polytechnické výchově se žáci seznamují, přiměřeně ke svému věku, se základy techniky a výroby a se základními pracovními 12

13 dovednostmi a návyky. V rámci pracovních činností žáci získávají základy konstrukčních činností, práce s drobným materiálem, přípravy pokrmů, pracují na školní zahradě, či pečují o pokojové rostliny. Zařazením organizovaných exkursí vhodných pro žáky I. stupně přibližujeme dětem praktický život. Získané poznatky převádějí učitelé, dle možností školy, do vyučování a formují zručnost žáků. Dle vlastního zájmu v rámci kroužků mají žáci možnost rozvíjet své dovednosti a schopnosti (tvořivé činnosti, výtvarné činnosti, modeláři, ) 16. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Přípravné třídy na škole nejsou zřízeny. Při integraci a začleňování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí škola intenzivněji spolupracuje s rodinou, pomáhá v přístupu k potřebným materiálům a dává žákům možnost zažít radost z úspěchu, a tím podpořit jejich sebedůvěru. Bezproblémově a úspěšně spolupracujeme s odborem péče o rodinu a dítě. S integrací dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí jsme dosud neměli negativní zkušenosti. 17. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Cizí státní příslušníci ze států EU a z ostatních států podle jednotlivých zemí Stát EU počet žáků Slovenská republika 2 Irsko 1 Stát mimo EU počet žáků Kosovo 1 Ruská federace 2 Kazachstán 1 Pedagogové si dobře uvědomují situaci žáků při komunikaci v novém jazykovém prostředí, pomáhají dětem zapojit se mezi ostatní a věnují jim zvýšenou péči a individuální přístup. Při hodnocení žáků cizinců postupujeme podle zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) a Vyhlášky 48/2005 Sb. o základním vzdělávání. Znamená to, že při hodnocení vyučující zohledňuje úroveň znalosti českého jazyka, která samozřejmě ovlivňuje výkon žáka. Dosavadní zkušenosti ve spolupráci s cizinci byly většinou kladné. 18. Enviromentální výchova V letošním roce jsme již podruhé plnili samostatný roční plán EVVO. 13

14 Samozřejmostí na naší škole je třídění odpadu v jednotlivých třídách do sběrných kontejnerů. Nebezpečný odpad (použité baterie) odkládáme do vyhrazené nádoby, která byla zajištěna ve spolupráci s MHMP. Na snížení spotřeby energií nadále upozorňují spolužáky infotabulky vyrobené nejstaršími žáky. Školní rok jsme zahájili besedami se sdružením Ornita na téma Zpěvní ptáci našich zahrad. Po celý rok jsme pak sledovali, a také přikrmovali, ptáky na školní zahradě, kde máme rozmístěno několik ptačích budek. Na jaře jsme pak mohli sledovat vylíhnutí mláďat, jejich kroužkování a následné vylétnutí do světa. Zatímco první třídy upravovaly a pečovaly o záhon u svého pavilonku, druhé třídy se věnovaly problematice zdravé výživy - navštívily centrum sdružení TEREZA. Čtvrté třídy vyrazily do terénu a zkoumaly život lesa s Lesy hl. m. Prahy. Zároveň jsme se snažili opět posílit a rozvinout pozitivní vztah k přírodě a všemu živému na školách v přírodě, kterých se zúčastnily všechny třídy. Nadále sponzorujeme levharta obláčkového v pražské ZOO. 19. Multikulturní výchova Smyslem multikulturní výchovy je seznamovat žáky s rozmanitostí kultur, rozvíjet smysl pro respekt a solidaritu, nacházet způsoby spolupráce s odlišnými kulturami a přiblížit jim kulturu a životní styl těchto skupin. Vzhledem k celosvětové migraci obyvatelstva narůstá i počet žáků cizích státních příslušníků na naší škole. Snažíme se, aby toto žáci lépe pochopili a byli citliví při setkávání s odlišnostmi. Klademe důraz především na rovné zacházení a schopnost porozumět situacím, při kterých se setkáváme s kulturními rozdíly. Multikulturní výchova u nás na škole vychází z předpokladu, že setkávání lidí různých kulturních prostředí je v dnešním světě samozřejmostí. 20. Prevence rizikového chování Cílem v oblasti prevence rizikového chování byla výchova žáků k předcházení a minimalizaci rizikového chování a všech jeho projevů, ke zvládání složitých životních situací, ke zdravému životnímu stylu a k rozvoji pozitivního sociálního chování. 14

15 V rámci primární protidrogové prevence se děti z naší školy zúčastnily během roku různých akcí. Každoročně oblíbený je cyklus pořadů Městské policie, kde návaznost přednášek je zvláště přínosná. 1. ročník - program Malý Péťa sám doma, 2. ročník Bezpečné chování sám venku, 3. ročník - Bezpečné chování Nebezpečné situace, 4. ročník - Rekapitulace a pro 5. třídu - Bezpečné chování v elektronickém světě a interaktivní program Kriminalita ve městě. Všemi tématy se prolínala problematika bezpečného chování ve městě a nebezpečí kontaktu s cizími lidmi. V soutěži O pohár starosty si děti zkoušely s policisty různé úkoly z oblasti dopravní výchovy, učily se záchranu tonoucího a plnily úkoly ze zdravovědy. V září se žáci ze IV. tříd zúčastnili Dne s policií, kde se seznámili s činností integrovaného záchranného systému, plnili různé úkoly s dopravní tematikou, posoudili nebezpečnost alkoholu a drog v životě. Každoročně se setkáváme s úspěchem na sportovním poli v rámci Sportu bez předsudků. Tady mají šanci si zasportovat téměř všechny děti. Absolovali jsme tři treninkové dny ragby, atletika a fotbal - a Velký sportovní den. Zajímavým zpestřením se stala akce O psech ze Širokadaleka. Dětem byl vysvětlen způsob ochrany před útokem psa, dále návod, jak se ke psům chovat a předcházet tak zraněním. V březnu se všechny děti ze školy zúčastnily besedy s nevidomou dívkou. Naučili se způsob provázení a pochopili, jak nevidomým v životě pomáhat. Ve všech třídách proběhlo seznámení se zdravým životním stylem a také besedy na téma zdravověda. 21. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji Kraj: Počet žáků celkem Z toho nově přijatí Žádný z našich žáků nemá trvalý pobyt v jiném kraji. 15

16 22. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité a) granty Kdo grant vypsal pro jakou oblast pro jakou konkrétní činnost Požadova ná částka Přidělená částka MČ Praha 5 Volnočasové aktivity Hurá do školy ,- 0 MČ Praha 5 Volnočasové aktivity Sportovní den ,- 0 MČ Praha 5 Volnočasové aktivity Svatováclavská pouť ,- 0 Celková částka ,- 0 - od sponzorů získané věcné dary, služby, finanční částky Sponzor vypište b) kulturní přehled Každoročně vybíráme z aktuální nabídky pro naše žáky osvědčená, ale prověřená, divadelní a hudební představení: Divadla Představení Ročník Divadlo V Dlouhé Jak jsem se ztratil Divadlo Spejbla a Hurvínka 1. Divadlo Minor Hon na Jednorožce 5. Divadlo Minor Moje II. encyklopedie 3. Divadlo kouzel Kouzelné představení 2. Divadlo bez zábradlí Hej mistře dětská opera Exkurze, besedy, muzea, výstavy, přednášky, kterých se žáci zúčastnili k doplnění všeobecného rozhledu: Prostory školy - Ornita Ptáci našich zahrad přednáška Ročník Prostory školy Psi přednáška o chovu psů Prostory školy Beseda s městskou policií Prostory školy Beseda s nevidomou dívkou Klub Klamovka Vánoční a velikonoční dílny Sdružení Tereza Jíme zdravě a s chutí 2. Barrandov dopravní hřiště Dopravní výchova 4. Lesy hl. m. Prahy Les a lesní zvířata 4. Praha Městká policie ve spolupráci s MČ Praha 5 Program s ukázami HZS, výcvikem psů a jezdecké policie c) Testování žáků Naše škola se zúčastnila první celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. ročníků ZŠ. Testy probíhaly dle harmonogramu z předmětů Aj, Čj a M. Nejlépe dopadli žáci v hodnocení z českého jazyka - 68,63%, z matematiky získali 60,86%, nejméně procent získal anglický jazyk 51,70%. Bližší srovnání a zhodnocení není k dispozici. 16

17 d) Mimoškolní aktivity Na škole funguje žákovská knihovna, která je otevřena každé úterý od do hod. Malí čtenáři si přišli vypůjčit cca 316 knih. Velká část našich žáků navštěvuje ZUŠ Na Popelce a Klub Klamovka V rámci rozšíření kulturního přehledu organizují pí učitelky pravidelně každý měsíc vycházky Prahou pro žáky 4. a 5. ročníků Naše škola již tradičně pořádala pro rodiče výstavu výrobků z vánočních a velikonočních dílen Ve spolupráci s DDM se konaly pohybové hry a modelářský kroužek Ve spolupráci s agenturou Kroužky smluvně byly vedeny kroužky - anglická konverzace, výtvarná výchova - hip-hop, florbal, sportovní hry, bojové sporty a sebeobrana Ve spolupráci s Wattsenglish - angličtina s rodilým mluvčím Probíhal šachový kroužek s lektorem šachové školy Jsme zapojeni do projektu Školní mléko (možnost odběru mléka za dotované ceny) a Ovoce do škol (2x týdně ovoce zdarma) Úspěšně se účastníme projektu Zdravé zuby e) Opravy a údržba V daných termínech probíhaly pravidelné revize a údržba. Pokračovali jsme v péči o stav budov a zahrady. Svahy směrem do dvora byly nově osázeny, ovocné stromy byly revitalizovány, keře a živé ploty upraveny a to vše tak, aby nebránily pohybu dětí. Bohužel zcela marně je opakovaně odstraňováno grafitti na zahradní zdi. Městská část Praha 5 zafinancovala odizolování a opravu vlhkého zdiva v suterénu budovy v prostorách školní výdejny. Během prázdnin jsme provedli výměnu starých, netěsnících oken v pavilonu I. tříd. Nová okna byla doplněna žaluziemi pro odstínění tříd. V přízemí hlavní budovy byla provedena revize elektro a ICT vedení s následným zafrézováním kabelů do zdi. Obě větší akce prováděly firmy, které zvítězily v interním výběrovém řízení. Způsob prezentace školy na veřejnosti Účastí na velkém množství kulturních a sportovních akcí, pořádaných i jinými školami, ale i při pobytech na ŠvP, žáci svým slušným chováním a vystupováním reprezentují naši školu na veřejnosti. Pro veřejnost připravujeme akce s vánoční a velikonoční tématikou, pořádáme tematické besedy s odborníky z řad rodičů a se známými osobnostmi. Pro zájemce pravidelně pořádáme besídky a výstavky žákovských prací. 17

18 K prezentaci školy jsme využili měsíčník Pětka pro vás, kde před zápisem do I. tříd poskytujeme informace o škole. Tyto informace uvádíme i na letáčcích v okolí školy. Pověřená pí učitelka připraví schůzku rodičů dětí z nejbližších MŠ a seznámí je s naší školou, kterou děti v dopoledních hodinách se svou MŠ navštívily. Při zápisech a ve dnech otevřených dveří si rodiče mohou prohlédnout budovu, zúčastnit se hodin výuky v I. třídách, pohovořit s vyučujícími. Budoucí prvňáčci si mezi tím vyzkouší své znalosti formou soutěží a her. K prezentaci naší školy patří i webové stránky. Snažili jsme se je pravidelně aktualizovat a zveřejňovat údaje o dění ve škole a zajímavých akcích a udržovat tak dobré jméno školy. Již od roku 2000 jsou žáci i zaměstnanci školy adoptivními rodiči Levharta obláčkového v pražské ZOO. Školní stravování počty stravovaných žáků: 176 z toho počty žáků z jiných škol: 0 počet jídelen počet výdejen ZŠ: 0 ZŠ: 1 MŠ: 0 MŠ: 0 Do školní výdejny jsme dováželi jídlo ze školní kuchyně ZŠ Plzeňská. Výběr ze dvou jídel byl zajištěn dvakrát týdně vždy v úterý a ve středu. Z našeho podnětu se Školní kuchyně při ZŠ Plzeňská zapojila do projektu Děti, zdraví, Praha, kde se svými jídelními lístky uspěla. Spolupráce s vedoucí školní jídelny pí Hřebíkovou byla vstřícná až do předposledního týdne školního roku 2011/2012, kdy ochotně předala své dlouholeté zkušenosti pí Zoulíkové, hospodářce ze ŠJ Weberova, která se stala naším novým dodavatelem školních obědů. Výjezdy žáků mimo objekt školy počet výjezdů počet žáků vzdělávací výjezdy - - ŠvP lyžařské kurzy

19 Během jarních měsíců se všechny třídy pod vedením třídních učitelek a vychovatelek ŠD zúčastnily škol v přírodě v různých lokalitách ČR (jižní Čechy, střední Čechy, severní Morava). Účast žáků v soutěžích a) vyhlašovaných MŠMT vědomostních (jaké) sportovních (jaké) uměleckých (jaké) b) ostatních vědomostních sportovních uměleckých Soutěž v AJ Kinderiáda Soutěž v recitaci Matematická olympiáda Sport bez předsudků Filmová fantazie Mat. soutěž Cvrček, Klokan McDonald s Cup Pythagoriáda Malý pohár DDM Praha 5 Uvažuj logicky Běh Hvězdou Předveď, co umíš na PC O pohár starosty MČ Praha 5 Hrátky s počítačem ZŠ Petřiny Orion Cup Matematické putování V soutěži Uvažuj logicky byli úspěšnými řešiteli ze IV. tříd: Josef Martinovský a Emma Monková a z V. tříd: Marek Urban, Tomáš Matějka a Michal Hokeš. Pythagoriáda na 3. místě se umístil Marek Urban a mezi úspěšné řešitele patřili i Tomáš Matějka, Vojtěch Donát a Lukáš Hozda. Matematická olympiáda na 1. místě se umístil Marek Urban, diplom úspěšného řešitele získal Jakub Sixta. Filmová fantazie v I. kategorii obsadil I. místo Jakub Kašpar a III. místo František Martinovský. a) organizovaných školou sportovních (jaké) Cyklistická soutěž Vytrvalostní běh Klamovkou uměleckých (jaké) Vánoční a velikonoční dílny Školní kolo v recitaci a zpěvu Naše škola se každoročně účastní několika sportovních akcí Poprask, Kinderiáda, Soutěž o pohár starosty MČ Praha 5, fotbalový turnaj I. a II. tříd, Běh Hvězdou a Sport bez předsudků. 19

20 V září jsme začali Kinderiádou, kde se nejlépe umístili Veronika Matoušková, Klára Šídlová a Jan Přibík. Poprask byl zahájen přespolním během a následně stolním tenisem. Tady družstvo chlapců skončilo na 3. místě. Následovalo plavání a florbalový turnaj. Nejmladší kluci si tradičně zahráli fotbal v turnaji ČMFS na Petřinách. V rámci Poprasku se opět konal fotbalový turnaj Mc Donalds, hrála dvě mužstva za školu - IV. s V. třídou a ti mladší. Následovaly míčové hry, ve kterých každoročně bodujeme. V přehazované kluci vybojovali jednoznačně nejlepší umístění 1. místo, dívky pěkné 4. místo. Z vybíjené opakovaně družstvo chlapců přivezlo stříbrnou medaili a z nohejbalu bronz. Celkově ze všech škol na Praze 5 jsme obsadili 4. místo, které je jistě velkým úspěchem. Na jaře se 40 dětí zúčastnilo Běhu Hvězdou. Tady jsme byli velmi úspěšní: Jan Přibík - 1. místo, Klára Klinková - 3. místo a Jakub Skočdopole - 4. místo. Tradičně se naše škola účastnila Sportu bez předsudků. Do této akce se zapojily děti z III. V. tříd. Nejprve jsme absolvovali tři tréninkové dny - atletika, fotbal a ragby. V červnu proběhl Velký sportovní den, kde naše škola slavila úspěch. V kategorii Mini v atletice Veronika Matoušková obsadila 1. místo, Kryštof Rohan 2. místo a Jan Přibík 3. místo. V kolektivních sportech v kategorii Mini získali kluci 3. místo ve fotbale a v kategorii Bejamin taktéž 3. místo v ragby. Předností Sportu bez předsudků je účast velkého počtu dětí, takže mají možnost si zasportovat téměř všichni. Sportovní život na naší škole je jistě velmi bohatý a děti rády reprezentují svoji školu. Mnozí z nich právě ve sportu zažívají své první velké úspěchy. Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol Dne proběhla kontrola z Hygienické stanice hlavního města Prahy. Kontrola byla provedena v rámci státního zdravotního dozoru a byla zaměřena na: plnění požadavků právních předpisů v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 20

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘĚ, PLZEŇSKÁ 117/39

ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘĚ, PLZEŇSKÁ 117/39 ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘĚ, PLZEŇSKÁ 117/39 Mgr. Irena Prokopová ředitelka Mgr. Magda Fuksíková zástupkyně ředitelky 1 Výroční zpráva Základní školy Praha 5 Košíře, Plzeňská 117/39 za školní rok 2008/2009 1. Přesný

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 OBSAH : 1. Přesný název školy :...2 2. Zřizovatel školy :...2 3. Charakteristika školy...2 a) Rada

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2012 2013 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2013 Školská rada schválila dne xx. xx. 2013 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

1. Přesný název školy. Zřizovatel. 2. Charakteristika školy

1. Přesný název školy. Zřizovatel. 2. Charakteristika školy 1. Přesný název školy Základní škola waldorfská, Praha 5 Jinonice, Butovická 228/9 Datum vydání posledního rozhodnutí: 15.5.2006 Zřizovatel Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5 Smíchov, náměstí 14. října

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH: ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Seznam městských částí patřících do správního obvodu Praha 8 2. Počet základních škol

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Libčice nad Vltavou

Více