Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720"

Transkript

1 Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Mgr. Jitka Vlčková ředitelka školy Tel./fax: http:

2 1. Základní údaje o škole k Název a sídlo školy: Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Podbělohorská 26/ Praha 5 Zřizovatel školy: Městská část Praha 5 Nám. 14. října Praha 5 2. Charakteristika školy Základní škola Podbělohorská 26/720 je jedinou školou I. stupně na Praze 5, tj. navštěvují ji žáci od 1. do 5. postupného ročníku. To má své výhody hlavně pro ty nejmenší, kteří tak klidně a plynule přecházejí z mateřské školy. Hlavní budova, postavená před více než 100 lety ve vilové čtvrti na Smíchově, působí rodinným dojmem. V rozlehlé zahradě, využívané zejména k volnočasovým aktivitám, je umístěn pavilon I. tříd, malá tělocvična a víceúčelové hřiště. Sportovní vyžití dětí umožňuje také vybavení dětským dřevěným programem. Všechny tyto aspekty spolu s kvalitní výukou přispívají k oblíbenosti a zájmu rodičů a jejich dětí o naši školu. Bezproblémový provoz školy zajišťuje 10 učitelek, 1 asistentka pedagoga, 4 vychovatelky, 4 technicko-hospodářští pracovníci a 3 zaměstnankyně školní výdejny. Škola je samostatným právním subjektem od Na základě usnesení RMČ Praha 5 byla naše škola sloučena se Základní školou Praha 5 Košíře, Plzeňská 117/39. K jsme se stali nástupnickou organizací. 2

3 3. Údaje o vedení školy Ředitelka školy: Mgr. Jitka Vlčková Zástupci školské rady: za pedagogy Mgr. Marie Štolcová PaedDr. Zuzana Pešíková za rodiče Ing. Jarmila Němcová Šárka Šebelová za MČ Praha 5 Mgr. Terezie Hradílková RNDr. Jan Martinec, CSc. 4. Zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání vzdělávací program počet škol počet tříd počet žáků základní škola obecná škola národní škola waldorfská škola montessori škola začít spolu zdravá škola ŠVP Náš ŠVP je tvořen na míru žákům I. stupně. Posílili jsme hodiny matematiky a od druhého ročníku vyučujeme anglický jazyk. Ve všeobecně vzdělávacích předmětech připravujeme žáky na přechod do dalších škol. Aby se snadno zapojili do nových kolektivů, dbáme na skupinovou práci ve třídách. Dle pozitivní zpětné odezvy usuzujeme, že se nám práce úspěšně daří. Děti se v nových školách dobře adaptují a prospívají s vyznamenáním. Orientačně jsme už 2x absolvovali testování žáků V. tříd. Výsledky v ČJ, M a Aj se pohybují v pásmu krajského průměru, ale celostátního nadprůměru. Podle vytvořeného ŠVP se nám pracuje dobře, tvoříme dle něj tematické plány, které koordinujeme v rámci metodických sdružení. 3

4 Učební plány platné od 1. září 2007: ŠVP Dobrý začátek Předmět 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. Český jazyk Anglický jazyk Prvouka Vlastivěda Přírodověda Matematika Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní výchova Informatika Týdenní počet hodin Nepovinné předměty: Logopedie Jazykové vzdělávání a jeho podpora žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět žáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň AJ NJ FJ ŠJ RJ ostatní Na škole je kromě mateřského jazyka vyučován i anglický jazyk. Podle ŠVP výuka AJ začíná ve 2. ročníku s časovou dotací jedna hodina týdně a navazuje ve ročníku s časovou dotací tři hodiny týdně. V hodinách anglického jazyka hojně využíváme mobilní počítačovou učebnu, interaktivní tabule a multimediální programy. Při práci je uplatňován individuální přístup k dětem se speciálními poruchami učení a chování, též je kladen důraz na slovní projev. Nadaní žáci se aktivně zapojují do nejrůznějších soutěží. Obecným cílem jazykového vyučování je rozvíjet komunikační dovednosti žáků a naučit je užívat jazyk jako prostředek k dorozumívání a projevu myšlení, sdělování a výměně informací. Podporujeme další vzdělávání učitelů jazyků účastmi na vybraných kurzech a seminářích. 4

5 6. Údaje o pracovnících školy a) personální zabezpečení pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci pedagogičtí 16 15, ,19 nepedagogičtí 8 5,73 8 5,54 celkem 24 21, ,73 Ve školním roce 2011/2012 nadále na škole působil stabilizovaný pedagogický sbor, v němž převažují pedagogové s dlouholetou praxí. V dubnu 2012 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. proběhl konkurz na ředitelku školy. Od září 2011 byla přijata na dobu určitou asistentka pedagoga k žákovi s Aspergerovým syndromem. b) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (odborná a pedagogická způsobilost) k ped.prac. s odbornou kvalifikací ped.prac. bez odborné kvalifikace I. stupeň 11 2 II. stupeň - - vychovatelé 4 0 C e l k e m 15 2 Kvalifikovanost: 87% Dvě pí učitelky mají aprobaci obor vychovatelství. Absence odborné kvalifikace u těchto vyučujících nemá na kvalitu výuky negativní dopad, obě mají mnohaletou praxi na I. stupni. 7. Věková struktura pedagogických pracovníků k Počet fyzických osob: 15 věk 20 a méně let let let let 61 a více z toho důchodci počet z toho žen Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 51,3 - odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce: 0 Během školního roku nikdo z pedagogických pracovníků neodešel. - nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce: 0 Nebyl přijat žádný absolvent učitelského studia. 5

6 - nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce: 0 Nebyl přijat ani žádný absolvent neučitelského studia. 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pořadatel Název akce Rozsah Č. akreditace MŠMT NIDV Právní rámec zájmového vzdělávání 7 hod / FZŠ Barrandov Tipy pro pomoc dyslektikům,využití počítače 2 hod 1 SSPŠ P5 Preslova Symposium pro uč. se zaměř. na ICT 6 hod 3 FZŠ Barrandov Prezentace s využitím PowerPointu 2 hod 1 FZŠ Barrandov Motivace 4 hod 1 FZŠ Barrandov Komunikace s rodiči 2 hod 1 FZŠ Barrandov Autoevaluační nástroje 2 hod 1 FZŠ Barrandov Public relations školy 2 hod 1 Hl. m. Praha Praha bezpečně on line 8 hod 1 Učitelské centrum Metody vyučování čtení 5 hod / Dys centrum Strategie učení u dětí se SPUCH 6 hod 16003/ Dys centrum Jsem neposedný 8 hod 16003/ Dys centrum Dyslexie dysortografie prakticky 5 hod / Mgr. Jiří Maček POWERPOINT,MS OFFICE 5 hod 5 VISK Povinná dokumentace v zájmovém vzdělávání 4 hod / VISK Právní odpovědnost školy 5 hod / VISK Novela školského zákona 6 hod / MHMP Integrace 60 hod 28571/ Ped fak UK Studijní program pro výchovné poradce 25730/ NIDV Bezpečnost žáků při šk.a mimošk.akcích 6 hod / NIDV Výukové materiály na interaktivní tabuli 6 hod / Počet účast. Ve školním roce 2011/2012 se vzdělávání zúčastnili téměř všichni pedagogičtí pracovníci. Pí učitelky i vychovatelky si doplňovaly a prohlubovaly své znalosti, zejména na seminářích a kurzech zaměřených na práci s dětmi nižšího školního věku. V průměru se jednalo o 5 hod. na jednoho účastníka. Vzdělávání probíhalo formou seminářů a kurzů, které pořádaly Národní institut pro další vzdělávání (NIDV), Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK), Dys centrum, Učitelské centrum, FZŠ Barrandov a další akreditovaná střediska. Odbornou kvalifikaci si nikdo z pedagogických pracovníků nedoplňoval. 6

7 Pí učitelka, která vykonává funkci výchovné poradkyně, dokončila dvouleté studium Školní pedagogicko-psychologické služby výchovný poradce na PedF-UK. 9. Počet tříd I. stupeň (+přípr. tř.) II. stupeň celkem k k z toho počet specializovaných tříd I. stupeň II. stupeň celkem k k b. Počet žáků I. stupeň ( +přípr.tř. ) II. stupeň Celkem k k z toho počet žáků ve specializovaných třídách I. stupeň II. stupeň celkem k k Průměrný počet žáků a) na třídu: I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy za I. a II. st. běžných tříd 21, ,6 b) na učitele: I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy za I. a II. st. běžných tříd Zaměření tříd s rozšířenou výukou (uvést kterých předmětů): předmět M+Př TV jazyky HV VV informatika jiné předm. počet tříd počet žáků

8 Zaměření specializovaných tříd Počet žáků ve specializovaných třídách celkem z toho poruchy učení z toho poruchy chování Počet integrovaných dětí celkem: SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované ADHD (SPU + ADHD) 1 V uplynulém školním roce bylo vyšetřeno 35 žáků. 18 dětí má na základě diagnostikované poruchy (či dispozice k ní) nárok na toleranci v hodnocení podle 16 nového školského zákona 561/2004. Ve škole byli evidováni a pracovalo se s 4 integrovanými žáky (ADHD - III. třída, Aspergerův syndrom - IV. třída, vývojová dysfázie - IV. třída, dyslexie, dysgrafie, dysortografie - V. třída). Speciální vzdělávací potřeby žáka s Aspergerovým syndromem vyvolaly nutnost přidělení osobní asistentky. Přeřazení do ZvŠ: ze kterých roč. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. počet žáků Počet zapsaných dětí do prvních tříd pro školní rok 2012/2013 Počet prvních tříd Počet zapsaných dětí Počet přijatých dětí Počet odkladů škol. doch Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 9 - soukromá gymnázia - - církevní gymnázia - - b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště

9 c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků - - e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy - v devátém ročníku: 0 - v nižším ročníku: Hodnocení činnosti školních družin a klubů počet oddělení počet žáků Školní družina Školní klub - - ŠD se zaměřuje na posilování citových vazeb a vzájemně pěkných vztazích mezi spolužáky, sžívání se v kolektivu, na toleranci a snášenlivost, procvičování komunikačních dovedností, vytváření sebevědomí a na schopnost vyjádřit vlastní názor. Dále pak apeluje na vedení dětí k odpovědnosti za své chování, přijímaní důsledků svých činů, posilování schopnosti nepodléhat cizím vlivům a na ochranu svého zdraví. Zaměřuje se také na pravidla společenského chování a zejména jejich uplatňování v denním životě, na prohlubování návyků osobní hygieny, sebeobslužných činností, účelného a vkusného oblékání, péče o pořádek a čistotu prostředí. Ve školním roce 2011/12 navštěvovalo ŠD 120 dětí. Byly rozděleny do čtyř oddělení tvořených dětmi různých věkových skupin. Zájem o ŠD opětně převyšoval počet kapacitních míst. Proto byla některým dětem nabídnuta možnost docházky do ŠD jen 2x v týdnu nebo alespoň do ranní ŠD (celkem 9 dětí). ŠD pracovala podle ŠVP. Dětem byl nabídnut pestrý a různorodý program. Kromě pravidelných činností odpočinkových, zájmových a rekreačních, mohly děti navštěvovat 1x týdně v rámci družiny i zájmové útvary tvořivé činnosti (16 dětí) a výtvarné činnosti (9 dětí). Možnost zapůjčení knihy z žákovské knihovny využilo mnoho dětí (316 výpůjček). Dětem bylo maximálně umožněno docházet do zájmových kroužků (angličtina, hip-hop, výtvarná výchova, sportovní hry, florbal, modeláři, šachy, bojové sporty a sebeobrana), které probíhaly v odpoledních hodinách v rámci nabídky školy. 9

10 V průměru jedenkrát měsíčně byly pořádány pro děti celodružinové akce. Těch se účastní i děti, které do ŠD pravidelně nechodí. Vychovatelky pro děti zorganizovaly: - Vánoční hrátky (89 dětí) - Mikulášská diskotéka (78 dětí) - Vánoční divadélko v ZUŠ (40 dětí) - Soukromá výstava Lidová tvořivost (32 dětí) - Masopustní karneval (76 dětí) - Beseda s nevidomou dívkou (2 skupiny 23 a 29 dětí) - Dopravní soutěž (71 dětí) - Zahradní pouť (105 dětí) Vychovatelky ŠD se také zapojily do organizace Svatováclavské pouti. Během školního roku byly uskutečněny 4 poznávací výlety (ve spolupráci s DDM Praha 5): - Středověká vesnička Botanicus (44 dětí) - Svíčkárna Šestajovice (44 dětí) - Velikonoce na zámku Radim (32 dětí) - Plzeň ZOO, Dinopark (41 dětí) Při všech těchto akcích se děti dobře bavily, zasoutěžily si, získaly nové vědomosti a dovednosti a v neposlední řadě si někteří našly i nové kamarády. Ke své činnosti ŠD využívala tradičně prostředí školní zahrady s venkovní minitělocvičnou, hřiště, dvůr, tělocvičnu, popř. další třídy, žákovskou knihovnu, dětské hřiště Okrouhlík a přilehlý park Klamovku. Při vycházkách si pí vychovatelky kladly za cíl poznávání okolí školy, názvy ulic a taktéž se snažily dětem vštípit pravidla silničního provozu. Vychovatelky ŠD vyjížděly na školy v přírodě, kde pro děti ve spolupráci s třídními učitelkami připravovaly a organizovaly pestrý program. I v tomto školním roce absolvovaly vychovatelky semináře na zajímavá témata: - Právní rámec zájmového vzdělávání a některé další předpisy - Povinná dokumentace v zájmovém vzdělávání i vnitřní řád ŠD - Bezpečnost žáků 11. Poradenské služby školy Na škole stále působí jako výchovná poradkyně Mgr. Barbora Kuznická. V letošním školním roce ukončila dvouleté specializační studium Školní pedagogicko-psychologické služby výchovný poradce na PedF- 10

11 UK. Poskytuje konzultace pro rodiče pro řešení vzdělávacích a výchovných problémů, zprostředkovává a zajišťuje spolupráci školy s OPPP a s orgány státní správy. Společně s vedením školy a třídními učitelkami pomáhá při řešení konfliktních situací a případném zajišťování výchovných opatření v rámci školy. Ve školním roce 2011/2012 naše škola opět spolupracovala s OPPP v Praze 5, Kuncova 158O/1. Mgr. M. Hájková docházela 1x měsíčně do školy a řešila s třídními učitelkami problémy jednotlivých žáků. V tomto školním roce máme vyšetřeno 35 dětí. 18 dětí má na základě diagnostikované poruchy (dispozice k ní) nárok na toleranci v hodnocení podle 16 nového školského zákona 561/2004. Ve škole byli integrováni 4 žáci (ADHD - III. třída, Aspergerův syndrom - IV. třída, vývojová dysfázie - IV. třída, dyslexie, dysgrafie, dysortografie - V. třída). Speciální vzdělávací potřeby žáka s Aspergerovým syndromem vyvolaly nutnost přidělení osobní asistentky, ta s ním pracovala po celý školní rok, účastnila se i ŠvP. V listopadu proběhla schůzka s rodiči žáků pátých tříd. Byly jim sděleny informace o přijímacím řízení na víceletá gymnázia (přihlášky, zápisové lístky, odvolání). Přijato bylo 9 žáků. 20. ledna se sešla výchovná komise, která projednala problém se zameškanými hodinami žáka II. třídy. Sociální odbor sleduje 2 žáky (bratry ze II. a IV. třídy). Konzultace s kolegyněmi probíhaly průběžně po celý rok. 12. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity Spolupráce s rodiči se uskutečňuje pravidelně 5 x ročně při třídních schůzkách. Před jejich konáním se vedení školy setkává se zástupci rodičů jednotlivých tříd a předávají si vzájemně informace o chodu, potřebách a výsledcích práce školy. Několikrát ročně dochází k neformálním setkáním při akcích pořádaných školou, např. již 10. ročník Svatováclavské pouti, kterou tradičně organizují zaměstnanci školy pro žáky a jejich rodiče. Pestrý program plný sportovních klání a soutěží vždy vrcholí vyhodnocením a ochutnávkou nejlepšího posvícenského koláče. Slavnostní, a zároveň smutné, loučení s odcházejícími páťáky a jejich rodiči probíhá u táborového ohně na školní zahradě. Další cenné kontakty jsou navazovány s rodiči, kteří jezdí pomáhat na ŠvP (zdravotníci, pomocní vychovatelé). Rodičů, kteří by se chtěli aktivně podílet na činnosti a chodu školy, je bohužel stále velmi málo. Ve stejném složení pokračovala v činnosti školská rada, v níž spolupracují zástupci pedagogů, rodičů a obce. Schází se minimálně 2 x ročně, schvalují potřebnou dokumentaci, vyjadřují se k hospodaření školy a zabývají se případnými podněty a potřebami školy. Škola dlouhodobě spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Praha 5, což je hlavním přínosem nejen pro pedagogy, ale i pro žáky a jejich rodiče. 11

12 Již několik let úspěšně spolupracujeme s agenturou Kroužky, s DDM Praha 5 a Klubem Klamovka, které organizují mimoškolní aktivity našich dětí. Policie Městské části Prahy 5 zajišťuje přednášky a besedy na téma bezpečnosti a protidrogové prevence. Se žáky se pravidelně zúčastňujeme sportovních a kulturních akcí pořádaných pod záštitou MČ Praha 5 (např. Pohár starosty Prahy 5, Bezpečně Prahou - den s městskou policií, ). Spolupráce se zřizovatelem je dlouhodobě bezproblémová. 13. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech Škola se neúčastnila žádných rozvojových ani mezinárodních programů. 14. Zkušenosti s péčí o nadané žáky Nadané děti na naší škole jsou vhodně motivované. Jejich pracovní tempo a učení je mnohem rychlejší, a proto jsou aktivněji zapojovány do vzdělávacího procesu. Jsou jim zadávány složitější a náročnější úkoly, své vědomosti a znalosti uplatňují v rámci soutěží a olympiád (Mladý Pythagoras, Uvažuj logicky, Cvrček, Klokánek, Soutěž pro děti se zájmem o angličtinu). V odpoledních hodinách je jim umožněn přístup na internet a individuálně využívají vzdělávací programy na PC. Nadaní žáci se většinou hlásí na osmiletá gymnázia a během školního roku se mohou připravovat v rámci odpoledních zkoušek nanečisto. Cílem pí učitelek je záměrné, cílevědomé a soustavné působení na nadané žáky tak, aby byl zajištěn jejich pozitivní rozvoj. Hledají cesty, jak pracovat s žáky, aby dosahovali úspěšnosti ve škole i v životě. Podporují jedinečnost žáka a podněcují ho k lepším výkonům. Sledují výsledky a pomáhají v oblastech, kde nadané dítě zaostává. V tomto roce jsme neměli žádné výrazně nadané dítě, které by vyžadovalo individuální vzdělávací plán. 15. Polytechnická výchova V polytechnické výchově se žáci seznamují, přiměřeně ke svému věku, se základy techniky a výroby a se základními pracovními 12

13 dovednostmi a návyky. V rámci pracovních činností žáci získávají základy konstrukčních činností, práce s drobným materiálem, přípravy pokrmů, pracují na školní zahradě, či pečují o pokojové rostliny. Zařazením organizovaných exkursí vhodných pro žáky I. stupně přibližujeme dětem praktický život. Získané poznatky převádějí učitelé, dle možností školy, do vyučování a formují zručnost žáků. Dle vlastního zájmu v rámci kroužků mají žáci možnost rozvíjet své dovednosti a schopnosti (tvořivé činnosti, výtvarné činnosti, modeláři, ) 16. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Přípravné třídy na škole nejsou zřízeny. Při integraci a začleňování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí škola intenzivněji spolupracuje s rodinou, pomáhá v přístupu k potřebným materiálům a dává žákům možnost zažít radost z úspěchu, a tím podpořit jejich sebedůvěru. Bezproblémově a úspěšně spolupracujeme s odborem péče o rodinu a dítě. S integrací dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí jsme dosud neměli negativní zkušenosti. 17. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Cizí státní příslušníci ze států EU a z ostatních států podle jednotlivých zemí Stát EU počet žáků Slovenská republika 2 Irsko 1 Stát mimo EU počet žáků Kosovo 1 Ruská federace 2 Kazachstán 1 Pedagogové si dobře uvědomují situaci žáků při komunikaci v novém jazykovém prostředí, pomáhají dětem zapojit se mezi ostatní a věnují jim zvýšenou péči a individuální přístup. Při hodnocení žáků cizinců postupujeme podle zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) a Vyhlášky 48/2005 Sb. o základním vzdělávání. Znamená to, že při hodnocení vyučující zohledňuje úroveň znalosti českého jazyka, která samozřejmě ovlivňuje výkon žáka. Dosavadní zkušenosti ve spolupráci s cizinci byly většinou kladné. 18. Enviromentální výchova V letošním roce jsme již podruhé plnili samostatný roční plán EVVO. 13

14 Samozřejmostí na naší škole je třídění odpadu v jednotlivých třídách do sběrných kontejnerů. Nebezpečný odpad (použité baterie) odkládáme do vyhrazené nádoby, která byla zajištěna ve spolupráci s MHMP. Na snížení spotřeby energií nadále upozorňují spolužáky infotabulky vyrobené nejstaršími žáky. Školní rok jsme zahájili besedami se sdružením Ornita na téma Zpěvní ptáci našich zahrad. Po celý rok jsme pak sledovali, a také přikrmovali, ptáky na školní zahradě, kde máme rozmístěno několik ptačích budek. Na jaře jsme pak mohli sledovat vylíhnutí mláďat, jejich kroužkování a následné vylétnutí do světa. Zatímco první třídy upravovaly a pečovaly o záhon u svého pavilonku, druhé třídy se věnovaly problematice zdravé výživy - navštívily centrum sdružení TEREZA. Čtvrté třídy vyrazily do terénu a zkoumaly život lesa s Lesy hl. m. Prahy. Zároveň jsme se snažili opět posílit a rozvinout pozitivní vztah k přírodě a všemu živému na školách v přírodě, kterých se zúčastnily všechny třídy. Nadále sponzorujeme levharta obláčkového v pražské ZOO. 19. Multikulturní výchova Smyslem multikulturní výchovy je seznamovat žáky s rozmanitostí kultur, rozvíjet smysl pro respekt a solidaritu, nacházet způsoby spolupráce s odlišnými kulturami a přiblížit jim kulturu a životní styl těchto skupin. Vzhledem k celosvětové migraci obyvatelstva narůstá i počet žáků cizích státních příslušníků na naší škole. Snažíme se, aby toto žáci lépe pochopili a byli citliví při setkávání s odlišnostmi. Klademe důraz především na rovné zacházení a schopnost porozumět situacím, při kterých se setkáváme s kulturními rozdíly. Multikulturní výchova u nás na škole vychází z předpokladu, že setkávání lidí různých kulturních prostředí je v dnešním světě samozřejmostí. 20. Prevence rizikového chování Cílem v oblasti prevence rizikového chování byla výchova žáků k předcházení a minimalizaci rizikového chování a všech jeho projevů, ke zvládání složitých životních situací, ke zdravému životnímu stylu a k rozvoji pozitivního sociálního chování. 14

15 V rámci primární protidrogové prevence se děti z naší školy zúčastnily během roku různých akcí. Každoročně oblíbený je cyklus pořadů Městské policie, kde návaznost přednášek je zvláště přínosná. 1. ročník - program Malý Péťa sám doma, 2. ročník Bezpečné chování sám venku, 3. ročník - Bezpečné chování Nebezpečné situace, 4. ročník - Rekapitulace a pro 5. třídu - Bezpečné chování v elektronickém světě a interaktivní program Kriminalita ve městě. Všemi tématy se prolínala problematika bezpečného chování ve městě a nebezpečí kontaktu s cizími lidmi. V soutěži O pohár starosty si děti zkoušely s policisty různé úkoly z oblasti dopravní výchovy, učily se záchranu tonoucího a plnily úkoly ze zdravovědy. V září se žáci ze IV. tříd zúčastnili Dne s policií, kde se seznámili s činností integrovaného záchranného systému, plnili různé úkoly s dopravní tematikou, posoudili nebezpečnost alkoholu a drog v životě. Každoročně se setkáváme s úspěchem na sportovním poli v rámci Sportu bez předsudků. Tady mají šanci si zasportovat téměř všechny děti. Absolovali jsme tři treninkové dny ragby, atletika a fotbal - a Velký sportovní den. Zajímavým zpestřením se stala akce O psech ze Širokadaleka. Dětem byl vysvětlen způsob ochrany před útokem psa, dále návod, jak se ke psům chovat a předcházet tak zraněním. V březnu se všechny děti ze školy zúčastnily besedy s nevidomou dívkou. Naučili se způsob provázení a pochopili, jak nevidomým v životě pomáhat. Ve všech třídách proběhlo seznámení se zdravým životním stylem a také besedy na téma zdravověda. 21. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji Kraj: Počet žáků celkem Z toho nově přijatí Žádný z našich žáků nemá trvalý pobyt v jiném kraji. 15

16 22. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité a) granty Kdo grant vypsal pro jakou oblast pro jakou konkrétní činnost Požadova ná částka Přidělená částka MČ Praha 5 Volnočasové aktivity Hurá do školy ,- 0 MČ Praha 5 Volnočasové aktivity Sportovní den ,- 0 MČ Praha 5 Volnočasové aktivity Svatováclavská pouť ,- 0 Celková částka ,- 0 - od sponzorů získané věcné dary, služby, finanční částky Sponzor vypište b) kulturní přehled Každoročně vybíráme z aktuální nabídky pro naše žáky osvědčená, ale prověřená, divadelní a hudební představení: Divadla Představení Ročník Divadlo V Dlouhé Jak jsem se ztratil Divadlo Spejbla a Hurvínka 1. Divadlo Minor Hon na Jednorožce 5. Divadlo Minor Moje II. encyklopedie 3. Divadlo kouzel Kouzelné představení 2. Divadlo bez zábradlí Hej mistře dětská opera Exkurze, besedy, muzea, výstavy, přednášky, kterých se žáci zúčastnili k doplnění všeobecného rozhledu: Prostory školy - Ornita Ptáci našich zahrad přednáška Ročník Prostory školy Psi přednáška o chovu psů Prostory školy Beseda s městskou policií Prostory školy Beseda s nevidomou dívkou Klub Klamovka Vánoční a velikonoční dílny Sdružení Tereza Jíme zdravě a s chutí 2. Barrandov dopravní hřiště Dopravní výchova 4. Lesy hl. m. Prahy Les a lesní zvířata 4. Praha Městká policie ve spolupráci s MČ Praha 5 Program s ukázami HZS, výcvikem psů a jezdecké policie c) Testování žáků Naše škola se zúčastnila první celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. ročníků ZŠ. Testy probíhaly dle harmonogramu z předmětů Aj, Čj a M. Nejlépe dopadli žáci v hodnocení z českého jazyka - 68,63%, z matematiky získali 60,86%, nejméně procent získal anglický jazyk 51,70%. Bližší srovnání a zhodnocení není k dispozici. 16

17 d) Mimoškolní aktivity Na škole funguje žákovská knihovna, která je otevřena každé úterý od do hod. Malí čtenáři si přišli vypůjčit cca 316 knih. Velká část našich žáků navštěvuje ZUŠ Na Popelce a Klub Klamovka V rámci rozšíření kulturního přehledu organizují pí učitelky pravidelně každý měsíc vycházky Prahou pro žáky 4. a 5. ročníků Naše škola již tradičně pořádala pro rodiče výstavu výrobků z vánočních a velikonočních dílen Ve spolupráci s DDM se konaly pohybové hry a modelářský kroužek Ve spolupráci s agenturou Kroužky smluvně byly vedeny kroužky - anglická konverzace, výtvarná výchova - hip-hop, florbal, sportovní hry, bojové sporty a sebeobrana Ve spolupráci s Wattsenglish - angličtina s rodilým mluvčím Probíhal šachový kroužek s lektorem šachové školy Jsme zapojeni do projektu Školní mléko (možnost odběru mléka za dotované ceny) a Ovoce do škol (2x týdně ovoce zdarma) Úspěšně se účastníme projektu Zdravé zuby e) Opravy a údržba V daných termínech probíhaly pravidelné revize a údržba. Pokračovali jsme v péči o stav budov a zahrady. Svahy směrem do dvora byly nově osázeny, ovocné stromy byly revitalizovány, keře a živé ploty upraveny a to vše tak, aby nebránily pohybu dětí. Bohužel zcela marně je opakovaně odstraňováno grafitti na zahradní zdi. Městská část Praha 5 zafinancovala odizolování a opravu vlhkého zdiva v suterénu budovy v prostorách školní výdejny. Během prázdnin jsme provedli výměnu starých, netěsnících oken v pavilonu I. tříd. Nová okna byla doplněna žaluziemi pro odstínění tříd. V přízemí hlavní budovy byla provedena revize elektro a ICT vedení s následným zafrézováním kabelů do zdi. Obě větší akce prováděly firmy, které zvítězily v interním výběrovém řízení. Způsob prezentace školy na veřejnosti Účastí na velkém množství kulturních a sportovních akcí, pořádaných i jinými školami, ale i při pobytech na ŠvP, žáci svým slušným chováním a vystupováním reprezentují naši školu na veřejnosti. Pro veřejnost připravujeme akce s vánoční a velikonoční tématikou, pořádáme tematické besedy s odborníky z řad rodičů a se známými osobnostmi. Pro zájemce pravidelně pořádáme besídky a výstavky žákovských prací. 17

18 K prezentaci školy jsme využili měsíčník Pětka pro vás, kde před zápisem do I. tříd poskytujeme informace o škole. Tyto informace uvádíme i na letáčcích v okolí školy. Pověřená pí učitelka připraví schůzku rodičů dětí z nejbližších MŠ a seznámí je s naší školou, kterou děti v dopoledních hodinách se svou MŠ navštívily. Při zápisech a ve dnech otevřených dveří si rodiče mohou prohlédnout budovu, zúčastnit se hodin výuky v I. třídách, pohovořit s vyučujícími. Budoucí prvňáčci si mezi tím vyzkouší své znalosti formou soutěží a her. K prezentaci naší školy patří i webové stránky. Snažili jsme se je pravidelně aktualizovat a zveřejňovat údaje o dění ve škole a zajímavých akcích a udržovat tak dobré jméno školy. Již od roku 2000 jsou žáci i zaměstnanci školy adoptivními rodiči Levharta obláčkového v pražské ZOO. Školní stravování počty stravovaných žáků: 176 z toho počty žáků z jiných škol: 0 počet jídelen počet výdejen ZŠ: 0 ZŠ: 1 MŠ: 0 MŠ: 0 Do školní výdejny jsme dováželi jídlo ze školní kuchyně ZŠ Plzeňská. Výběr ze dvou jídel byl zajištěn dvakrát týdně vždy v úterý a ve středu. Z našeho podnětu se Školní kuchyně při ZŠ Plzeňská zapojila do projektu Děti, zdraví, Praha, kde se svými jídelními lístky uspěla. Spolupráce s vedoucí školní jídelny pí Hřebíkovou byla vstřícná až do předposledního týdne školního roku 2011/2012, kdy ochotně předala své dlouholeté zkušenosti pí Zoulíkové, hospodářce ze ŠJ Weberova, která se stala naším novým dodavatelem školních obědů. Výjezdy žáků mimo objekt školy počet výjezdů počet žáků vzdělávací výjezdy - - ŠvP lyžařské kurzy

19 Během jarních měsíců se všechny třídy pod vedením třídních učitelek a vychovatelek ŠD zúčastnily škol v přírodě v různých lokalitách ČR (jižní Čechy, střední Čechy, severní Morava). Účast žáků v soutěžích a) vyhlašovaných MŠMT vědomostních (jaké) sportovních (jaké) uměleckých (jaké) b) ostatních vědomostních sportovních uměleckých Soutěž v AJ Kinderiáda Soutěž v recitaci Matematická olympiáda Sport bez předsudků Filmová fantazie Mat. soutěž Cvrček, Klokan McDonald s Cup Pythagoriáda Malý pohár DDM Praha 5 Uvažuj logicky Běh Hvězdou Předveď, co umíš na PC O pohár starosty MČ Praha 5 Hrátky s počítačem ZŠ Petřiny Orion Cup Matematické putování V soutěži Uvažuj logicky byli úspěšnými řešiteli ze IV. tříd: Josef Martinovský a Emma Monková a z V. tříd: Marek Urban, Tomáš Matějka a Michal Hokeš. Pythagoriáda na 3. místě se umístil Marek Urban a mezi úspěšné řešitele patřili i Tomáš Matějka, Vojtěch Donát a Lukáš Hozda. Matematická olympiáda na 1. místě se umístil Marek Urban, diplom úspěšného řešitele získal Jakub Sixta. Filmová fantazie v I. kategorii obsadil I. místo Jakub Kašpar a III. místo František Martinovský. a) organizovaných školou sportovních (jaké) Cyklistická soutěž Vytrvalostní běh Klamovkou uměleckých (jaké) Vánoční a velikonoční dílny Školní kolo v recitaci a zpěvu Naše škola se každoročně účastní několika sportovních akcí Poprask, Kinderiáda, Soutěž o pohár starosty MČ Praha 5, fotbalový turnaj I. a II. tříd, Běh Hvězdou a Sport bez předsudků. 19

20 V září jsme začali Kinderiádou, kde se nejlépe umístili Veronika Matoušková, Klára Šídlová a Jan Přibík. Poprask byl zahájen přespolním během a následně stolním tenisem. Tady družstvo chlapců skončilo na 3. místě. Následovalo plavání a florbalový turnaj. Nejmladší kluci si tradičně zahráli fotbal v turnaji ČMFS na Petřinách. V rámci Poprasku se opět konal fotbalový turnaj Mc Donalds, hrála dvě mužstva za školu - IV. s V. třídou a ti mladší. Následovaly míčové hry, ve kterých každoročně bodujeme. V přehazované kluci vybojovali jednoznačně nejlepší umístění 1. místo, dívky pěkné 4. místo. Z vybíjené opakovaně družstvo chlapců přivezlo stříbrnou medaili a z nohejbalu bronz. Celkově ze všech škol na Praze 5 jsme obsadili 4. místo, které je jistě velkým úspěchem. Na jaře se 40 dětí zúčastnilo Běhu Hvězdou. Tady jsme byli velmi úspěšní: Jan Přibík - 1. místo, Klára Klinková - 3. místo a Jakub Skočdopole - 4. místo. Tradičně se naše škola účastnila Sportu bez předsudků. Do této akce se zapojily děti z III. V. tříd. Nejprve jsme absolvovali tři tréninkové dny - atletika, fotbal a ragby. V červnu proběhl Velký sportovní den, kde naše škola slavila úspěch. V kategorii Mini v atletice Veronika Matoušková obsadila 1. místo, Kryštof Rohan 2. místo a Jan Přibík 3. místo. V kolektivních sportech v kategorii Mini získali kluci 3. místo ve fotbale a v kategorii Bejamin taktéž 3. místo v ragby. Předností Sportu bez předsudků je účast velkého počtu dětí, takže mají možnost si zasportovat téměř všichni. Sportovní život na naší škole je jistě velmi bohatý a děti rády reprezentují svoji školu. Mnozí z nich právě ve sportu zažívají své první velké úspěchy. Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol Dne proběhla kontrola z Hygienické stanice hlavního města Prahy. Kontrola byla provedena v rámci státního zdravotního dozoru a byla zaměřena na: plnění požadavků právních předpisů v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 20

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Kořenského 10/760 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 září 2015 Vypracovala: Mgr. Libuše Daňhelková, ředitelka školy 1 Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1.

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 1.1.2002) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 3. Charakteristika školy

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2012 2013 Č. j.: 905/2013 V Praze dne 29. října 2013 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2012/2013

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Pojem environmenální vzdělávání vychází z anglického termínu environmental education ( environment znamená životní prostředí, education

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Mgr. Jitka Vlčková ředitelka školy Tel./fax: 257 211 633 e-mail: zs.podbelohorska@educ.cz

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Jitka Vlčková ředitelka školy Tel./fax: 257 211 633 e-mail: zs.podbelohorska@educ.cz

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 5. 10. 2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 076 156 Termín

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA (školní rok 2004-2005) Zpracovala: Mgr. Jana Hindlsová, ředitelka školy Praha 2005 OBSAH 1. Název školy 2. Zřizovatel 3. Charakteristika školy

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola Praha 5 Smíchov, Kořenského 10/760 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 září 2012 Vypracovala: Mgr. Libuše Daňhelková, ředitelka školy 1 Základní škola Praha 5 - Smíchov,

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA, U Vršovického nádraží /95 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 25 26 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA, U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ /95, ZA ŠKOLNÍ ROK 25/26. Přesný název školy dle posledního

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více