Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala: Bc. Helena Jarošová vedoucí učitelka Mgr. Jarmila Bučková ředitelka školy ŠVP PV byl vydán dne , č.j.: 61/2011 Platnost: na dobu neurčitou Aktualizace: září 2014

2 Obsah 1 Identifikační údaje Obecná charakteristika školy Podmínky vzdělávání Věcné podmínky Životospráva Psychosociální podmínky Organizace chodu školy Řízení mateřské školy Personální zajištění Spoluúčast rodičů Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných Organizace vzdělávání Charakteristika vzdělávacího obsahu Filozofie školy, vzdělávací cíle a záměry Formy a metody vzdělávací práce Vzdělávací obsah Evaluační systém Vnitřní evaluace a hodnocení Vnější evaluace a hodnocení Předmět a nástroje evaluace Přílohy Provozní řád mateřské školy Provozní řád pro stanovení podmínek provozu hrací plochy s pískovišti Organizační řád školy Personální zajištění Rozvrh pracovní doby Delegování pracovních povinností zaměstnanců mimo přímou pedagogickou činnost Plán kontrolní činnosti Plán DVPP Plán samostudia Plán pedagogických a provozních porad Plán spolupráce se ZŠ Křížová Program k prevenci sociálně patologických jevů Kriteria pro hodnocení zaměstnanců Motivační program školy Plán evaluace

3 1 Identifikační údaje Název a sídlo školy: Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace Zřizovatel: Statutární město Jihlava Ředitelka školy: Mgr. Jarmila Bučková Tel.: Místo poskytovaného vzdělávání: Mateřská škola Mahenova 3, Jihlava Vedoucí učitelka: Bc. Helena Jarošová Tel.: , Zástupkyně vedoucí učitelky: Jana Kubů Tel.: , Vedoucí školní jídelny: Dana Munduchová Tel.: , Kapacita školy: 166 dětí Počet tříd: 6 Provoz školy: hod. 3

4 2 Obecná charakteristika školy Mateřská škola Mahenova 3, Jihlava, jedna z osmnácti odloučených pracovišť právního subjektu Mateřská škola Mozaika Jihlava, je sídlištní mateřská škola s dobrou dopravní obslužností, situovaná nedaleko Krajského úřadu Jihlava a Nemocnice Jihlava. Činnost v této škole byla zahájena Do byla MŠ čtyřtřídní s kapacitou 100 dětí. Přestavbou objektu bývalých jeslí, které byly do roku 1991 součástí mateřské školy se kapacita navýšila o 2 třídy na 166 dětí. V současné době je v mateřské škole 6 tříd s věkově heterogenními skupinami 3 6 letých dětí. Mateřská škola je koncipovaná jako dvoupodlažní budova, přičemž v každém podlaží jsou tři třídy. Škola má dva vstupní vchody (nový vstupní vchod vznikl při začlenění části budovy bývalých jeslí v roce 2008) a je volně průchozí. Spojovací chodbou je průchod do hospodářské budovy, kde se nachází školní kuchyně se zázemím, prádelna a dílna údržbáře. Prostorné a prosluněné třídy dávají dostatek možností pro pohybové, herní a vzdělávací aktivity dětí. Naše mateřská škola má název Školka u čtyř barviček proto mají třídy svůj barevný ráz ( žlutá, zelená, modrá, červená, žlutozelená a modročervená) a od barev se odvíjí i názvy tříd Žlutá, Zelená, Modrá, Červená, Kostičky a Proužky. Školu obklopuje velká zahrada, která je využívána k pohybovým aktivitám dětí a k akcím školy. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, využíváme prvky tvořivé dramatiky, programů Začít spolu a Zdravá mateřská škola. Velký důraz klademe na spolupráci s rodiči, spolupracujeme také se Základní školou Křížová, Pedagogicko-psychologickou poradnou Jihlava, Speciálně pedagogickým centrem Jihlava a dalšími organizacemi. V mateřské škole pracuje 12 pedagogických pracovnic, 3 kuchařky, vedoucí stravovny a 5 provozních zaměstnanců. Součástí školy jsou školní jídelna, která má po rozsáhlé rekonstrukci kapacitu do 500 jídel a může zajišťovat rozvoz stravy pro jiná pracoviště a také prádelna, která zajišťuje praní prádla pro MŠ Mahenova a další odloučená pracoviště. Veškerá snaha všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby u nás děti byly maximálně šťastné a spokojené. 4

5 3 Podmínky vzdělávání Podmínky vzdělávání jsou zpracovány na základě předchozího období SWOT analýza, dotazníky pro rodiče, dotazníky pro učitelky, kontrolní činnost, výsledky evaluace. 3.1 Věcné podmínky Prostředí, ve kterém žijeme určitě ovlivňuje náš zdravotní i psychický stav, naše jednání a chování. Mateřská škola je pro dítě po rodině nejdůležitějším prostředím. Zde se setkává s dalšími dětmi, rozvíjí komunikaci, pohybové schopnosti, estetické cítění, kreativitu, empatii, sebevědomí, samostatnost. Všechno, co dítě ve školce obklopuje na něj působí (teplo, osvětlení, čistota, vybavení ). Ve školkách platí určité normy a hygienické předpisy, které musí školka dodržovat. Naše mateřská škola je šestitřídní s kapacitou 166 dětí, kapacita odpovídá hygienickým požadavkům. Je umístěná na sídlišti v okrajové části Jihlavy. Třídy jsou prosluněné a prostorné s vlastním sociálním zařízením, šatnou, kuchyňkou, kabinetem na pomůcky a zázemím pro zaměstnance. Všechny třídy jsou dostatečně vybaveny hračkami, pomůckami, tělocvičným nářadím, dětskými kuchyňkami, klavírem, audio a video technikou, počítači a jsou zařízeny novým nábytkem. Třídy jsou uspořádány do center aktivit pro různé činnosti dětí (pohybové aktivity, námětové hry, výtvarné a pracovní aktivity). Nábytek i zařízení školy odpovídá požadavkům bezpečnosti, hygieny i antropometrickým požadavkům. Ve dvou třídách jsou herní patra a ve třech třídách v přízemí mají děti k dispozici terasy, na kterých si mohou v případě dobrého počasí také hrát. Využíváme je například ke hře s pískem a vodou. Školu obklopuje velká zahrada, která je využívána nejen k pobytu venku, ale i k různým akcím školy. Jsou zde herní sestava s prolézačkami, klouzačkou, horolezeckou stěnou, houpačka Hnízdo, 5 pískovišť, zahradní domeček, houpadla, ohniště, zahradní nábytek, tabule na kreslení. Děti se učí, že mohou ovlivnit prostředí, ve kterém žijí. Ať už je to výzdobou třídy, či šatny, ale i tím, že se učí třídit odpad. Ve všech třídách a na chodbách jsou umístěny nádoby na papír a plasty poskytnuté zřizovatelem. Záměr: Na školní zahradě vybudovat ve spolupráci se zřizovatelem některé prvky přírodní zahrady Vybavit další třídy herními patry 5

6 3.2 Životospráva Stravování Nedílnou součástí zdravého životního stylu, je výživa. Ve školce dítě dostává pestrou stravu, která souhlasí s výživovou pyramidou, čerstvé ovoce a zelenina jsou stálým doplňkem jídelníčku. MŠ se podílí i na vytváření stravovacích návyků dítěte. U přesnídávek mají děti možnost výběru nápojů. Děti se obsluhují samy, samozřejmě pod dohledem učitelky a s pomocí provozních zaměstnanců. Pitný režim je zajišťován v dostatečném množství a kvalitě, nápoje jsou volně k dispozici. Každé dítě má svůj hrneček a učitelka má tak možnost připomenout těm dětem, které pít zapomínají. Samozřejmostí je zajištění pitného režimu při pobytu venku v letních měsících. Zdravá výživa ovlivňuje naše zdraví, kondici, pohodu. Příjem a výdej energie by měl být v rovnováze. Mnohdy je strava ve školce odlišná od stravy doma a dětem někdy trvá nějakou dobu, než si na stravu ve školce zvyknou. Je zapotřebí všechno řešit v klidu, s rozvahou, dítě do jídla nenutíme.v současné době čím dál více dětí trpí různými potravinovými alergiemi, ve spolupráci s rodiči a vedoucí stravovny se snažíme o přizpůsobení jídelníčku těmto dětem. Záměr: Ve spolupráci s rodiči a vedoucí stravovny zajistit přizpůsobení jídelníčku dětem, které trpí potravinovými alergiemi. Spolupracovat s vedoucí stravovny a kuchařkami při sestavování jídelníčků, obohacovat stravování dětí o nové receptury, omezit používání polotovarů. Odpočinek Odpočinek, spánek je zařazen v režimu dne od do hod. Přihlíží se k individuálním potřebám dětí. Ty, které neusnou mají možnost po krátkém odpočinku poslech či sledování pohádky na DVD, řízených činností nebo práce s výukovými programy na PC. Tuto dobu věnují učitelky také individuální práci s dětmi, které vyžadují zvláštní péči a s předškoláky k přípravě na úspěšný vstup do ZŠ. Záměr: Vést děti k respektování pravidla ohleduplnosti k dětem, které spí. 6

7 Pohybové aktivity v mateřské škole Pobyt na čerstvém vzduchu je pro děti velkým přínosem, takže pokud počasí dovolí, je každodenní pobyt venku samozřejmostí. Během celého dne jsou zařazovány různé pohybové aktivity. Podporujeme správné držení těla, zvyšujeme celkovou obratnost, fyzickou zdatnost. Snažíme se, aby cvičení bylo co nejpestřejší, při cvičení používáme hudbu, různé, pro děti lákavé, pomůcky, volíme také různé formy cvičení, dáváme prostor zejména spontánnímu pohybu dětí. Pohybové aktivity musí být všestranné. Ve školce zařazujeme různá zdravotní, dechová, relaxační, psychomotorická cvičení, využíváme spoustu sportovních pomůcek, náčiní. Cvičení s míči, šátky, overbaly, na trampolíně, využívání žebřin a gymnastické sestavy, je většinou běžnou součástí cvičení ve školce. Samozřejmě je důležité dbát na bezpečnost dětí, vhodně dětem poskytovat dopomoc, či záchranu. V naší mateřské škole nabízíme pro děti také bruslení a podle zájmu rodičů předplaveký výcvik. Dvakrát ročně jezdíme do školy v přírodě, několikrát za rok absolvujeme s dětmi polodenní a celodenní tematicky zaměřené výlety do přírody mimo město. Záměr: Důsledně dodržovat čas určený k pobytu dětí venku. Častěji zařazovat vycházky mimo areál MŠ delší vycházky do přírody. 7

8 Péče o zdraví dětí Děti vedeme k péči o své zdraví zejména v oblasti osobní hygieny, ve všech třídách si děti po obědě čistí zuby. Ve školce také nabízíme saunování dětí a ozdravně relaxační pobyty v solné jeskyni. Upozorňujeme děti na možnost nebezpečí úrazů a jejich prevence, zúčastňujeme se projektu dětského oddělení Nemocnice Jihlava Nebojte se nemocnice, děti mají možnost seznámit se s prostředím letecké záchranné služby, hasičského záchranného sboru. V rámci eliminace sociálně - patologických jevů spolupracujeme s Policií ČR, která v rámci preventivní činnosti připravuje pro děti různé aktivity. Program pro děti v Nemocnici Jihlava Nebojte se nemocnice 8

9 Děti jsou vedeny k otevřenému a odpovědnému postoji k životnímu prostředí. Mateřská škola je členem celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou/environmentální výchovu Mrkvička. Záměr: Vést děti ke zdravému životnímu stylu. 3.3 Psychosociální podmínky Naší snahou je aby se v MŠ cítili děti i dospělí dobře, spokojeně, jistě a bezpečně, snažíme se vytvořit prostředí duševní pohody pro všechny zúčastněné, nedávat prostor strachu a stresu. Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci, umožňujeme společný pobyt rodičů a dětí. Oddělení jsou spojována pouze v mimořádných případech. Pro děti je školka především místem, kde má možnost sejít se s ostatními dětmi. V mateřské škole má dítě velký prostor pro hru, v níž se rozvíjí spolupráce, komunikace, děti se učí konstruktivně řešit problémy, zažijí si určité věci,, nanečisto, děti mají příležitost získávat určité sociální zkušenosti ve skupině. Podporujeme prosociální a neformální vztahy mezi dětmi a učitelkami. Děti mohou (ale nemusí) oslovovat učitelku křestním jménem a používat tykání. Třídy naší mateřské školy jsou z věkově smíšených skupin dětí. Věkově smíšené třídy poskytují přirozený prostor pro spolupráci, mohou být spolu sourozenci, děti mají svojí paní učitelku od počátku docházky do jejího ukončení, nemusí měnit prostředí třídy. Při zařazování nových dětí do tříd zohledňujeme přání rodičů, děti jsou ve třídách se svými sourozenci, kamarády. Volnost a svoboda dětí je vyvážena nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat určitý řád. Ve třídách se děti podílí na vytváření Pravidel třídy, tím že si je spoluvytváří, nejsou pro ně tolik omezující. Děti mohou chodit bez dovolení na toaletu, pokud požádají o pomoc ochotně vyhovíme. Záměr: Snažit se o to, aby učitelka byla dětem partnerem, který respektuje jejich potřeby je empatická a přistupuje ke všem dětem stejně. Děti zbytečně nestresovat spěchem a chaosem, promýšlet organizaci dne v mimořádných situacích. 9

10 3.4 Organizace chodu školy Organizace MŠ Mozaika je dána Organizačním řádem MŠ Mozaika Provozním řádem daného pracoviště Školním řádem Provozním řádem ŠJ daného pracoviště Provozním řádem pro stanovení podmínek hrací plochy s pískovišti daného pracoviště Režim dne je dostatečně pružný a umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich potřeby. Spojování tříd je co nejvíce omezeno, pokud k němu dojde, jsou informováni rodiče i děti. Záměr: Operativně reagovat na situace, které se vyskytnou v průběhu dne, nezatěžovat děti stresem a spěchem, přizpůsobit režim dne těmto situacím. 3.5 Řízení mateřské školy V MŠ jsou jasně vymezeny povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků. Jsou dány pracovními náplněmi, delegováním dalších pracovních povinností pracovníků.vedoucí odloučeného pracoviště kontroluje dodržování pracovních povinností pracovníků. Ve škole je vypracován informační systém. Zaměstnanci jsou informováni na pedagogických a provozních poradách, které se konají 1 x za měsíc, nebo operativně. Informace jsou dále poskytovány osobně, oběžníkem a ovou poštou. Kontrolní činnost pedagogických pracovníků provádí vedoucí pracoviště náhodnými vstupy nebo tematicky zaměřenými hospitacemi. Kontrolní činnost odloučeného pracoviště navazuje na kontrolní činnost MŠ Mozaika. Na základě analýzy naplňování potřeb dle Maslowova byl vypracován Motivační program mateřské školy (viz. příloha 8.14). Plánování probíhá na úrovni školy a třídy. Všechny pracovnice přispívají svými náměty k tvorbě ŠVP PV, podílí se na dlouhodobém plánování a strategii školy. Na úrovni třídy učitelky společně vypracovávají na základě Školního vzdělávacího programu svůj 10

11 Třídní vzdělávací program, ve kterém jsou již konkrétně rozpracované cíle a záměry vzdělávání. Vedoucí učitelka kontroluje, zda je TVP PV v souladu se ŠVP PV a RVP PV. Kvalita řízení je posuzována zejména z hlediska funkčnosti, účinnosti a efektivity. K tomuto nám slouží množství nástrojů: rozhovory s rodiči a zaměstnanci, 1 x ročně je vypracován a vyhodnocen dotazník pro rodiče. Vedoucí pracoviště provádí kontrolní činnost pedagogické práce náhodnými vstupy a záměrným pozorováním hospitacemi. Kvalitu řízení zjišťuje vedoucí formou anonymního dotazníku ze strany zaměstnanců 1x za rok. Záměr: Zlepšit komunikaci a informovanost mezi pedagogickými a provozními zaměstnanci. Ke kontrolní činnosti využívat videonahrávky, která bude v rámci pohospitačního pohovoru vyhodnocován. 3.6 Personální zajištění Všech dvanáct pedagogických pracovníků má předepsanou odbornou kvalifikaci. Zájemcům o zvyšování kvalifikace studiem na VŠ je toto umožněno a podporováno ze strany vedení MŠ a zaměstnavatele. Je zpracován dlouhodobý plán DVPP pedagogických pracovníků, plán samostudia a plán profesního rozvoje. Pracovnice získávají nové poznatky a zkušenosti také na základě vzájemných konzultací, předávání zkušeností z DVPP. Všechny pracovnice si vedou portfolio DVPP, které vedoucí školy 2x za rok kontroluje. Ve škole je kvalitně vybavená učitelská knihovna a pracovnice mohou využívat pedagogickou knihovnu na ředitelství MŠ. Záměr: Nadále podporovat odborný růst všech zaměstnanců. 3.7 Spoluúčast rodičů Je velice důležité, aby výchova ve školce i v rodině,,korespondovala. Hodně záleží na spolupráci mateřské školy a rodiny, je zapotřebí aby na dítě působily pokud možno jednotně. Rodiče chápeme jako své nejdůležitější partnery a na vztazích s nimi nám velmi záleží. Naše školka je rodičům otevřená. Do tříd mají kdykoliv přístup, pokud mají 11

12 čas, mohou si společně s dětmi pohrát, nebo jen být v roli pozorovatele, či se zúčastnit našich řízených činností. Adaptace na školku je pro nás samozřejmostí. Rodiče se mohou zapojovat do každodenních činností v MŠ, svými podněty a nápady spolupracují na přípravě Školního vzdělávacího programu. O dění a připravovaných akcích jsou informováni na nástěnkách, učitelkami, e- mailem nebo Každým rokem připravujeme pro rodiče množství mimoškolních a školních akcí. Dvakrát ročně organizujeme pro rodiče s dětmi Víkend plný her, několikrát ročně si každá třída připravuje společná setkání - Pohádková odpoledne, Tvořivé dílny. Rodiče tak získávají více informací o svém dítěti, vidí, jak se projevuje v kolektivu ostatních dětí, prožijí se svým dítětem více času. Při společných akcích se rodiče spolu seznamují a navazují nové kontakty. Záměr: Pokračovat v nastoleném trendu Školka otevřená veřejnosti, snažit se aktivně zapojit do dění v mateřské škole co nejvíce rodičů. Získávat z řad rodičů sponzory, dárce. 12

13 3.8 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných MŠ podle potřeb a zájmu rodičů zajišťuje integraci dětí se zdravotním postižením v běžných třídách. Vzdělávání je přizpůsobeno potřebám, které vyplývají ze zdravotního postižení dítěte. Ve spolupráci s SPC, PPP a případně dalšími odborníky je vypracován individuální vzdělávací program a je zajištěno proškolení a vzdělávání učitelek v příslušné třídě. Také jsou zajištěny speciální pomůcky k danému postižení. Škola vytváří podmínky pro vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním a pro děti mimořádně nadané. Ve spolupráci s odborníky přizpůsobuje vzdělávací metody a nabídku potřebám těchto dětí. Individuálně s nimi pracuje odpočinku. např. v době odpoledního Od září 2014 pracují ve školce 2 logopedické preventistky, které pracují s dětmi s vadami v řeči a spolupracují s klinickým logopedem. Záměr: V rámci DVPP se vzdělávat v oblasti speciální pedagogiky a problematiky vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním. 4 Organizace vzdělávání Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla po dovršení tří let věku. Zápis do mateřské školy vyhlašuje ředitelka po dohodě se zřizovatelem a koná se zpravidla v měsíci dubnu příslušného roku. Přesný termín a kriteria k přijetí bývají zveřejněny v místním tisku, na školy a na jednotlivých mateřských školách. Do mateřské školy jsou přednostně přijímány děti poslední rok před vstupem do základní školy. V mateřské škole Mahenova 3 je 6 tříd, které se naplňují do kapacity 28 dětí v pěti třídách a 26 dětí v jedné třídě. Třídy jsou věkově smíšené. Při umísťování dětí do tříd je zohledněno přání rodičů, pokud to kapacita dané třídy umožňuje. Názvy tříd vychází z našeho ŠVP PV Barevná školka. Jsou jimi názvy barev Žlutá, Zelená, Modrá, Červená, Kostičky a Proužky. Třídy Kostičky (žlutozelená) a Proužky (modročervená) vznikly po rozšíření mateřské školy v roce 2008 o dvě nové třídy podle nápadu dětí. Třídy mají svůj barevný ráz, který koresponduje s jejich názvem. V prvním podlaží jsou třídy Kostičky, Žlutá a Zelená, v druhém podlaží to jsou třídy 13

14 Proužky, Modrá a Červená. Pro lepší orientaci ve školce vedou k jednotlivým třídám barevné pásy na zdech chodby a barevné ukazatele. Všechny třídy jsou uspořádány do center aktivit pro různé činnosti dětí ( pohybové aktivity, námětové hry, výtvarné a pracovní aktivity) učitelky pracují podle vzdělávacího obsahu ŠVP PV, integrované bloky si dále rozpracovávají ve svých třídách do tématických celků. Spontánní a řízené činnosti jsou v mateřské škole v rovnováze. Po ranních hrách ( hod.) jsou zařazovány řízené činnosti. Pro hru mají děti dostatek prostoru, pomůcek a hraček, které jsou pro děti dostupné a mohou si je samy brát. Při hře je učitelka pozorovatelem a partnerem. Děti mají možnost svačit v průběhu her (od 7.30 do 8.30 hod.), tak mohou využít čas k volné hře podle své volby. Spontánní činnosti jsou samozřejmostí při pobytu venku a po odpoledním odpočinku. Pokud to klimatické podmínky dovolí, využíváme k odpoledním činnostem zahradu. Učitelky nabízí dětem činnosti odpovídající jejich věku, k účasti v řízených činnostech zejména mladší děti nenutíme, předškolní děti motivujeme tak, aby se řízených činností účastnily, vzhledem k jejich úspěšnému vstupu do základní školy. Charakteristika jednotlivých tříd: Žlutá třída: Ve žluté třídě se snažíme o to, aby se děti cítily dobře, proto mohou oslovovat učitelky a pani školnici jménem. Ve třídě se zaměřujeme na výtvarné a hudební činnosti, děti se pravidelně účastní muziko-terapeutických aktivit pod odborným vedením, mají také možnost hrát na flétnu.v rámci zvyšování fyzické zdatnosti chodíme bruslit, plavat, navštěvujeme solnou jeskyni a rádi jezdíme na celodenní tématické výlety. Ve třídě působí logopedická preventistka která pracuje s dětmi s vadami řeči a spolupracuje s logopedem. 14

15 Zelená třída: V průběhu roku poznáváme lidové zvyky a tradice z Horácka formou písní, říkadel a tanečních her pro děti. Nabyté dovednosti předáváme dál při různých veřejných vystoupeních. Hravou formou se děti seznamují s hrou na zobcovou flétnu. Pravidelně bruslíme. Modrá třída: Klademe důraz na naplňování všech potřeb dětí, snažíme se rozvíjet jejich prosociální cítění, vzájemně se respektujeme (děti učitelkám tykají a oslovují je jménem). Pořádáme třídenní školu v přírodě (Čeřínek) a každý týden jdeme na výpravu mimo areál MŠ. V rámci vzdělávání se seznamujeme hravou formou se základy anglického jazyka a hrou na zobcovou flétnu. Podporujeme své zdraví návštěvami v sauně, v solné jeskyni a bruslením. Rádi navštěvujeme kulturní akce ( kino, divadlo, koncerty, zoo). Naší prioritou je, aby se děti do školky těšily, přicházely s úsměvem a odcházely spokojené a s novými poznatky. 15

16 Červená třída: Učíme se ekologickému chování každodenním životě. Radostná atmosféra ve třídě je podpořena o každodenní zpěv písniček, které skládá paní učitelka. Tělesné zdraví a kondici upevňujeme v pravidelných návštěvách bruslení. Kostičky: Chceme, aby se děti ve školce cítily jako doma. Vedeme je k rozvíjení prosociálního chování, ochotě spolupracovat, radovat se z úspěchů vlastních, ale i kamarádů. Při pravidelných výpravách (1 x týdně) zvyšujeme fyzickou zdatnost dětí a poznáváme přírodu a naše město. Pravidelně chodíme bruslit a hrajeme na flétnu. 16

17 Proužky: V úzké spolupráci s rodiči rozvíjíme prosociální chování dětí moje chování přináší užitek mně samému i ostatním, pomáhám a nečekám na odměnu, poznávám emoce své i druhých. V rámci projektu Pojďme do školky spolupracujeme s Charitou v Jihlavě Pravidelně chodíme bruslit, jezdíme na výlety a také na divadelní představení do Dukly. Ve třídě působí logopedická preventistka, která pracuje s dětmi s vadami řeči a spolupracuje s logopedem. 17

18 5 Charakteristika vzdělávacího obsahu 5.1 Filozofie školy, vzdělávací cíle a záměry Vize školy Šťastné a spokojené dítě, připravené na vstup do základní školy Výborná spolupráce s rodiči Příznivé klima školy a její součinnost s okolím Podpora partnerství a kooperace mezi zaměstnanci školy i mezi rodiči Filozofie školy: Nástupem do mateřské školy opouští dítě bezpečí rodiny a stává se součástí nového společenství dětí a dospělých. Filosofií naší školy je vytvořit mateřskou školu s úzkými vazbami na rodiče. Chceme umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytvoříme pohodové a přátelské prostředí, kde se budou cítit dobře, kde bude kamarádská nálada, pochopení a láska. Je nutné se zaměřit na zdravý vývoj dítěte, který je spojen s přiměřenou pohybovou aktivitou a vychovat samostatné a sebevědomé děti, schopné komunikovat a spolupracovat. Cíle mateřské školy: Otevřít školu veřejnosti, rodičům a aktivně s nimi spolupracovat Rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti, zvyšovat fyzickou zdatnost dětí Připravit děti na úspěšný vstup do základní školy Respektovat individuální potřeby dětí, podporovat jejich duševní pohodu Vést děti k poznání, že každý může přispět k tomu, aby se nám žilo lépe a zdravěji Záměr: Záměrem našeho výchovně vzdělávacího působení je dovést děti na konci jejich předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získaly věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání, naplnění rámcových cílů předškolního vzdělávání. 18

19 5.2 Formy a metody vzdělávací práce Abychom rozvíjeli osobnost dětí snažíme se, aby nám bylo dítě partnerem, přijímáme ho takové jaké je, uznáváme ho jako osobnost, empaticky mu nasloucháme, rozvíjíme jeho potenciality. Důraz je kladen na úctu k dítěti, respekt a důvěru, vlastní prožitky a zkušenosti, podporu jeho vlastních aktivit, respektování jeho vývojových zvláštností, jeho temperamentových vlastností. Tomu odpovídají formy a metody vzdělávací práce v naší mateřské škole. Naší snahou je, aby vzdělávání probíhalo přirozeným způsobem, který je dětem blízký a jeho mentalitě vlastní, aby učení bylo co nejnázornější, založené na vlastní činnosti, experimentování, jejich prožitcích. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. To, co děti zažijí si lépe pamatují a hlavně je to daleko zábavnější. Mají také možnost se v činnosti realizovat, mohou ovlivnit, co se dozvídají. To všechno vede k samostatnosti, ale také zodpovědnosti za výsledek, spolupráci, komunikaci. V mateřské škole využíváme také kooperativní učení, zejména při dětských hrách, pohybových hrách, konstruktivních činnostech a různých tvořivých činnostech, kdy děti spolu vzájemně komunikují, musí řešit různé náhodně vzniklé situace, konflikty, učí se vzájemně naslouchat, vyjadřují svůj souhlas či nesouhlas. Při těchto činnostech učitelka v roli pozorovatele, či facilitátora a zasahuje v situacích, které to nezbytně vyžadují a tak dává dětem prostor pro samostatné vyřešení situace, či problému. V naší mateřské škole hodně využíváme prvků tvořivé dramatiky. Děti si rády hrají na něco, na někoho, vyzkouší si různé situace nanečisto, podporujeme empatii a zjišťujeme, že každý je jiný a může reagovat jinak, než my. 19

20 6 Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah je uspořádán do integrovaných bloků, na jejichž tvorbě se podílely všechny učitelky, a které jsou společné pro všechny třídy. Časový rozsah těchto bloků je pouze orientační, učitelky si je přizpůsobují a rozpracovávají ve svých Třídních vzdělávacích programech do dílčích tématických celků podle svých potřeb a podmínek. Součástí vzdělávacího obsahu je školní preventivní program, který je zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů ( příloha č. 8.12) Barevné cesty a cestičky Cesty nikdo nedohoní, utíkají tam a zpět. Zvol si jednu a jdi po ní, poznáš celý širý svět Na cestách děti poznávají samy sebe, své kamarády, prostředí školy, ale i svého města, země, celého světa, orientují se v čase, ve světě dospělých lidí. Poznávají přírodu a její zákonitosti. Krůček za krokem barevnou školkou Charakteristika integrovaného bloku: Nově nastupující děti se adaptují na prostředí mateřské školy, na odloučení od rodičů, získávají, relativní citovou samostatnost, seznamují se s prostředím mateřské školy, s dětmi a dospělými v mateřské škole. Poznávají nové kamarády, navazují nové kontakty. V tom všem se jim snažíme co nejvíce pomoci, umožňujeme rodičům pobyt s dětmi v mateřské škole, v tomto období realizujeme společný víkend rodičů a dětí, kde děti poznávají učitelky v jiném prostředí než v mateřské škole. září Vzdělávací záměry seznamovat děti s prostředím MŠ, s ostatními dětmi, s dospělými rozvíjet a podporovat kamarádské vztahy 20

21 posilovat prosociální chování seznamovat s pravidly chování ve vztahu k ostatním zdokonalovat se v sebeobsluze dbát na dodržování bezpečnosti při pobytu dětí venku učit děti bezpečnému chování ve skupině na ulici a v dopravních prostředcích zapojit rodiče do aktivit třídy, mateřské školy podporovat tvořivost, představivost a fantazii získávání praktické orientace ve městě vytváření zdravých životních návyků rozvíjení schopností získané dojmy a pocity vyjádřit podporovat u dětí kladný vztah k hudbě poznat základní barvy starší děti i doplňkové Vzdělávací nabídka, činnosti: seznamovací kontaktní hry, poznávací hry poznávání prostor MŠ po barevných stopách poznávat prostředí školky (třídy, kancelář, kuchyně, prádelna) při sebeobsluze vedeme starší děti k pomoci novým a mladším volná hra společné vytváření třídních pravidel a jejich dodržování hry a praktické činnosti pro rozvoj sebeobsluhy hra na Orfovy nástroje, zpívání písniček, hra Na tělo pohybové aktivity motivovaná cvičení, bruslení, vycházky, návštěva divadla výtvarné aktivity kreslení zážitků, mateřské školy, experimentování s barvami, grafomotorické cviky pohybové hry Na barevné domečky, Na jména sebeobsluha při stravování využití pracovních listů 21

22 Očekávané výstupy: dítě zná ostatní děti a učitelky jménem dítě se orientuje v mateřské škole odloučí se bez problémů od rodičů zná blízké okolí mateřské školy ví jak se bezpečné chovat v dopravním prostředku a na ulici zná pravidla třídy a snaží se je dodržovat ví co je prospěšné jeho zdraví čištění zubů, stravování recituje básničky, zpívá písničky Barevné podzimní létání Charakteristika integrovaného bloku: Podzim nám nabízí barevnou paletu a změny typické pro toto období.pěkného počasí využíváme k vycházkám do okolí mateřské školy, zařazujeme jednodenní výlet do přírody. Rozvíjíme estetické vnímání dětí při hře a práci s přírodninami. Zveme rodiče do mateřské školy na společné odpoledne kdy si mohou s dětmi pohrát, tvořit. říjen listopad Vzdělávací záměry vytváření povědomí o širším přírodním prostředí a jeho proměnách, pozorování změn v přírodě, poznávat a určovat listnaté a jehličnaté stromy rozvíjet psychickou a fyzickou zdatnost vytváření zdravých životních návyků rozvíjení schopností získané dojmy a pocity vyjádřit pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí poškozovat a ničit seznamovat s místem a prostředím ve kterém dítě žije rozvíjet poznatky o počasí, změny počasí Vzdělávací nabídka, činnosti: vycházky do přírody 22

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SPECIÁLNÍ při Mateřské škole a Základní škole Sluníčko, Turnov Platnost dokumentu od 1.9.2013

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Barvínek.. razítko, podpis ŘŠ č.j.010908 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2.

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Radomyšl okres Strakonice Školní 164, Radomyšl 387 31 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název programu JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ. Školní rok 2013/14 Školní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program 30/2013 Č.j. Mateřská škola Parléřova Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/14 V Praze dne 26. 8. 2013 Holušová školy Věra ředitelka 0 Obsah OBSAH... 1 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný na základě RVP PV č.j. 32 405 / 2004 22 Č. j. MŠOEB 165/2010 vydán: 10. 6. 2010

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROSTE ZE MNE OSOBNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Na období 2012-2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Měnín 664 57 Měnín 376 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SVĚT NA DOSAH RUKY OBSAH: I. Identifikační údaje II. Obecná charakteristika školy III. Charakteristika vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Č.j. MŠ/181/2010 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Ústřední téma školy: Poznáváme všemi smysly Mateřská škola Motto: Správně vidíme jen srdcem Identifikační údaje Adresa zařízení: Dětský

Více