Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Býchory, okres Kolín, příspěvková organizace Býchory 99,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Býchory, okres Kolín, příspěvková organizace Býchory 99, 280 02"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Býchory, okres Kolín, příspěvková organizace Býchory 99, školní rok 2012/2013 1

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Charakteristika školy Přehled oborů vzdělání Přehled pracovníků školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce Údaje o výsledcích ve vzdělávání Chování žáků Absolventi a jejich další uplatnění Úroveň jazykového vzdělávaní ve škole Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Vzdělávání žáků ve školní družině Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Další činnost školy Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí...16 Základní škola a Mateřská škola Býchory, okres Kolín, příspěvková organizace Býchory 99, Kolín 2

3 1. Základní údaje o škole Název: Základní škola a Mateřská škola Býchory, okres Kolín, příspěvková organizace Sídlo: Býchory Kolín Sdružuje: Mateřská škola IZO: Základní škola IZO: Školní družina IZO: Školní klub IZO: Školní jídelna IZO: Zřizovatel: Statutární zástupce: Obec Býchory, Býchory 57, Kolín Mgr. Ivana Wiedermannová, ředitelka školy Mgr. Romana Podhrázská, zástupkyně ředitelky pro výchovu a vzdělávání Telefon: ředitelka školy zástupce ředitele výchovná poradkyně Mateřská škola Školní jídelna Školská rada: http: Ing. Roman Müller Květoslava Vedralová Regina Hroudová Radka Vokounová Mgr. Zuzana Kesnerová Mgr. Jarmila Jeníková zástupce zřizovatele zástupce zřizovatele zástupce rodičů zástupce rodičů zástupce pedagogů zástupce pedagogů 3

4 1.1 Charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola Býchory patří mezi vesnické školy. Je úplnou základní školou pro děti ze spádových obcí (Býchory, Dománovice, Konárovice, Němčice, Ohaře, Ovčáry, Polní Chrčice). Školu navštěvují i žáci z jiných obcí Jestřabí Lhota, Kolín, Žehuň, Choťovice. Výuka probíhá ve dvoupodlažní budově, která byla postavena v roce Od roku 1996 je ke škole připojena mateřská škola, která má k dispozici 2 učebny, 1 ložnici a dětské hřiště v areálu základní školy. Děti z mateřské školy také využívají tělocvičnu školy. Pro výuku žáků základní školy je k dispozici 14 učeben, z toho 5 odborných, keramická dílna, učitelská a žákovská knihovna, tělocvična a venkovní hřiště. Základní škola se nachází v těsné blízkosti mateřské školy. Výhodou této venkovské školy je prostředí, které je nejenom zalesněné, ale i upravené dostatečným množstvím zeleně, které tvoří příjemné prostředí. Ze všech tříd v přízemí mohou žáci ihned odcházet terasovými dveřmi do areálu školy, kde najdeme fotbalové hřiště, běžecký ovál, doskočiště, hřiště určené k míčovým hrám, hřiště pokryté antukou a dětské hřiště s pískovištěm, které slouží MŠ i ZŠ. Zde mohou děti trávit nejenom čas o velkých přestávkách, ale v odpoledních hodinách aktivně odpočívat v rámci ŠD Ve všech kmenových učebnách mají učitelé k dispozici keramické tabule, které slouží společně s dataprojektorem k interaktivní výuce. Obdobně mohou děti pod vedením pedagogů pracovat s interaktivní tabulí. Při této činnosti lze využívat moderní metody práce spojené s vlastním prožitkem. Žák tedy není učitelem pouze veden, ale zapojuje i vlastní fantazii, která mu téměř vždy umožňuje zažít pocit úspěchu.za účelem této výuky byly zakoupeny interaktivní učebnice, které jsou v naprostém souladu s učebnicemi, které má žák v lavici. Liší se řadou aplikací, mezi které patří videa, obrázky, kvízy a mnoho dalších aktivit. Toto vybavení bylo financováno z peněz EU, konkrétně z programu EU peníze škole. Tento projekt pomohl mimo jiné škole obnovit vybavení počítačové učebny, která umožňuje žákům využívat přístup k internetu a získávat či prohlubovat informace spojené s výukou a vzděláváním. Kromě standardní výuky nabízíme žákům výchovně vzdělávací akce, návštěvy kin a divadel, kde mohou získávat poznatky z různých oblastí kultury, pracovně právních vztahů atd. V rámci prevence zajišťujeme žákům přednášky a besedy. Úzce spolupracujeme s Pedagogicko psychologickou poradnou a Úřadem práce v Kolíně. V rámci mimoškolních aktivit se účastníme soutěží organizovaných Středočeským krajem a Domem dětí a mládeže v Kolíně. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží a do testování všeobecných znalostí. Na škole spolupracují metodická sdružení I. a II. stupně. Učitelé se společně podílejí na výběru učebnic a učebních pomůcek, na přípravě tematických plánů, koordinují exkurze, besedy, výy a snaží se zapojit žáky do různých akcí a soutěží. Výchovný poradce, který současně vykonává funkci preventisty sociálně patologických jevů, řeší individuální problémy žáků (nezvládání učiva, záškoláctví, problémy ve vztazích k učitelům, rodičům a spolužákům) a problémy v oblasti drogové prevence. Úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, zákonnými zástupci žáků a s PPP v Kolíně. Od nového školního roku je na 2.stupni vyučován další cizí jazyk, konkrétně se jedná o německý a ruský jazyk. Žáci by se měli naučit konverzovat i v jiném jazyce než v mateřském a anglickém. 4

5 2. Přehled oborů vzdělávání Ve školním roce 2012/2013 probíhala výuka ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu: C/01 Základní škola ŠVP. Tabulka č.1 Počet tříd a žáků ZŠMŠ (k ) Mateřská škola 1. stupeň 2. stupeň Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř K zahájilo výuku 163 žáků, k byl stav 169 žáků. Tabulka č. 2 Součásti školy nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost (k ) IZO a název součásti Nejvyšší povolený počet žáků Skutečný počet žáků z toho dívek ZŠ MŠ ŠD ŠK Tabulka č. 3 Součásti školy počet strávníků (k ) IZO a název součásti Skutečný počet strávníků Školní jídelna MŠ ZŠ zaměstnanci cizí Školní jídelna vykazuje doplňkovou činnost z toho

6 Tabulka č. 4 Přírůstky a úbytky žáků během školního roku Název součásti počet žáků k Počet žáků k Přírůstky +/ úbytky - Mateřská škola ZŠ 1.stupeň stupeň Celkem ZŠ Školní družina Školní klub Školní jídelna Přehled pracovníků školy Tabulka č. 5 Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedagogických pracovníků do nad 60 Z toho důchodci Průměrný věk Celkem Z toho žen ,7 Základní údaje o pedagogických pracovnících školy Ředitelka školy: Zástupkyně ředitelky školy: Vedoucí učitelka MŠ: Učitelka MŠ: Učitelé 1. stupně ZŠ: Učitelé 2. Stupně ZŠ: Mgr. Ivana Wiedermannová Mgr. Romana Podhrázská Eva Kašparová Jana Patočková Mgr. Zuzana Kesnerová tř. učitelka 1. třídy Mgr. Ivana Drahovzalová tř. učitelka 2. třídy Andrea Holanová tř. učitelka 3. třídy Mgr. Milan Vendl tř. učitel 4. třídy Mgr. Jarmila Jeníková tř. učitelka 5. třídy Bc. Martin Litera tř. učitel 6. třídy Mgr. Jaroslav Jon tř. učitel 7. třídy Mgr. Hana Bartecká ml. tř. učitelka 8. třídy Mgr. Hana Bartecká st. tř. učitelka 9. třídy Mgr. Miloslava Hovorková Mgr. Naděžda Nováková Mgr. Daniela Pražanová Yvona Štrýglová 6

7 Vychovatelky ŠD: Jana Holanová Eva Novotná Hana Pěnková Personální změny ve školním roce 2012/2013: Ve školním roce 2012/2013 nedošlo k žádným personálním změnám. Tabulka č. 6 Věková struktura nepedagogických zaměstnanců (k ) Počet nepedagogických pracovníků do nad 60 Z toho důchodci Průměrný věk Celkem ,6 Z toho ženy Základní údaje o provozních zaměstnancích Vedoucí školní jídelny: Kuchařky: Pomocná pracovnice v ŠJ: Školník: Uklízečky: Marie Machová Stanislava Bocková Zdena Trnková Marcela Židlická Zdeněk Daneš Lidmila Kalinová Marta Lísková Irena Radlová 7

8 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zápis dětí do 1. ročníku se konal 11. března 2013 Tabulka č. 7 Údaje o zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2013/2014 Zapisovaní z toho celkem dívky Zapsaní na naší škole celkem z toho dívky Žádost o odklad celkem Poprvé u zápisu z toho dívky Po odkladu školní docházky Narození Údaje o výsledcích ve vzdělávání Tabulka č. 8 Prospěch a docházka žáků všech ročníků 1. stupně 1.stupeň 1.poloí 2.poloí Žáků celkem z toho chlapci dívky Prospěch do 1, Prospěli Neprospěli 0 0 z toho opakují ročník 0 0 Průměrný prospěch žáků 1,38 1,52 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 32,35 32,01 z toho neomluvených na žáka 0 0 Slovní hodnocení bylo využito u 2 žáků 1.stupně ZŠ v předmětech Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Prvouka, Vlastivěda a Přírodověda. 8

9 Prospěch a docházka žáků všech ročníků 2. stupně 2.stupeň 1.poloí 2.poloí Žáků celkem z toho chlapci dívky Prospěli s vyznamenáním 10 9 Prospěli Neprospěli 6 0 z toho opakují ročník 0 0 Neklasifikováni 0 0 Průměrný prospěch žáků 2,132 2,057 Průměrný počet omluvených hodin na žáka 64,8 57,34 Průměrný počet neomluvených hodin na žáka 0 0 Tabulka č.10 Opravné a dodatečné zkoušky Ročník - počet žáků Předmět Vykonali Zeměpis Dějepis Chování žáků Tabulka č.11 Chování žáků a udělená výchovná opatření v průběhu školního roku (k ) Hodnocení chování Udělená výchovná opatření 1.stupeň ZŠ 2.stupeň ZŠ 1.poloí 2.poloí 1.poloí 2.poloí velmi dobré uspokojivé 0 1 neuspokojivé 0 0 napomenutí třídního učitele 5 7 důtka třídního učitele 6 1 důtka ředitele školy 2 3 pochvala třídního učitele pochvala ředitele školy 0 0 V 1. a 2. poloí byly uděleny pochvaly za aktivní přístup k výuce a k činnostem nad rámec základních povinností. Výchovná opatření byla naopak udělena na základě neplní základních povinností žáka ZŠ, které vyplývají ze školního řádu. 9

10 5.2 Absolventi a jejich uplatnění Tabulka č.12 Přehled umístění žáků 9. třídy na středních školách Počet žáků 9.tř. Přijatí žáci na gymnázium Přijatí na OA Přijatí na SOŠ Přijatí na SOU Bez základního vzdělání Úroveň jazykového vzdělávání na škole Výuka anglického jazyka je propojena již od MŠ, kde se děti seznamují s tímto jazykem v přirozených podmínkách s přihlédnutím k jejich věku a individuálním možnostem. Vyučování probíhá v týdenní hodinové dotaci a žáci se seznamují se slovní zásobou formou hry, zejména prostřednictvím obrázků a pohybových her. Od 3.ročníku je výuka intenzivnější. Hlouběji je rozvíjena slovní zásoba a žáci vytváří jednoduché věty. Výuka neprobíhá jen formou komunikace, ale děti si zapisují slovíčka a tím se seznamují i s psanou formou jazyka. Ve 4. a 5. třídě se žáci dělí do dvou skupin a osvojení jazyka je mnohem intenzivnější v menším počtu dětí na skupinu Od 2. stupně ZŠ jsou hodiny zaměřeny na rozvoj slovní zásoby, průběžné osvojování gramatiky, plynulé čtení a překlad. Ve všech hodinách je využívána interaktivní výuka. 5.4 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Základní škola integruje 6 žáků, u kterých byla diagnostikována dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyspraxie, dyskalkulie, ADHD a v jednom případě Aspergerův syndrom. Pro všechny integrované žáky je vytvářen IVP (individuální vzdělávací plán), který je třeba konzultovat se všemi vyučujícími a rodiči. Dle potřeby je vhodné tyto plány upravovat a přihlížet tak k individuálním potřebám těchto žáků. V rámci speciální péče o tyto žáky je nutná spolupráce školy a rodiny. 5.5 Vzdělávání žáků nadaných S žáky mimořádně nadanými je třeba pracovat soustavně, neboť tito žáci mají své specifické vzdělávací potřeby a jejich rozvoj má podstatný význam pro celou společnost. Snažíme se včas identifikovat nadání a vytvářet výukové standardy s ohledem na vysoké intelektové požadavky. 10

11 5.6 Vzdělávání žáků ve školní družině Ve školní družině pracovala 3 oddělení, ve kterých se děti rozvíjely ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, tělesné a hudební výchově. V rámci přiměřené formy se děti seznamovaly se světem lidí, zvířat, rostlin a pohádek. Dětem z družiny je umožněn přístup na terasy, ihned vedle třídy, kde mohou děti odpočívat, nebo dle zájmu sportovat. Pod vedením vychovatelek se žáci rozvíjeli v pracovních a výtvarných činnostech, nebo se věnovali hudebně pohybovým aktivitám. Výchovně vzdělávací akce 1.-3.oddělení Vý do Vigvamu Řepařská drážka Den duchů Divadlo Jak šel kozlík do světa Čertovská diskotéka Vánoční besídka Filmové představení Stammyho dobrodružství Maškarní Čarodějné odpoledne Vynášení Moreny Vycházka do lesa za konvalinkami Divadlo Já muzikant Filnové představení Tajemství lesních strážců Otevření dětského hřiště v DD Pohádková cesta lesem Vý do Vigvamu Vý do Milovic 5.7 Školní zájmové útvary Ve škole pracovaly tyto zájmové útvary: a) Zájmové kroužky pro žáky ročníku Kroužek flétny Výtvarný kroužek Keramika Břišní tance Stolní tenis 11

12 b) Zájmové kluby pro žáky ročníku Břišní tance Literární kroužek Kroužek flétny Stolní tenis Florbal Kroužky a školní kluby jsou zpoplatněny ve výši 200,- Kč za poloí. V rámci keramického kroužku je od žáků vybírána ještě částka ve výši 100,- Kč na materiál. Poplatek za školní družinu činí 500,- Kč za poloí. 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Paní učitelka Andrea Holanová pokračovala v započatém akreditovaném magisterském studiu v oblasti pedagogických věd zaměřených na přípravu učitelů 1. stupně ZŠ. Studium k prohlubování odborné kvalifikace Pedagogičtí pracovníci se v rámci zkvalitnění výuky a rozšíření odbornosti zúčastnili vzdělávacích akcí, po jejíž absolvování obdrželi certifikáty a osvědčení. Nedílnou součástí jejich dalšího vzdělávání je i forma samostudia odborné literatury. Tabulka č. 13 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Název akce Počet účastníků Pracovní zařazení Učitelství pro 1.stupeň základní školy 1 učitelka Právní odpovědnost pedagogických pracovníků 4 učitelka 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Sport Základní škola se pravidelně účastní sportovních akcí pořádaných různými organizacemi. Na řadě těchto setkání se naši žáci umístili na předních místech a předvedli mnoho úspěšných výkonů 12

13 7.1.1 Sportovní úspěchy ve školním roce 2012/2013 OKRESNÍ KOLO: 1. Místo A. Vyhnánek J. Štěpánková KSD-stolní tenis 7.tř. D. Záhora, A. Vyhnánek, V. Jedlička KSD-sport. střelba druž. 7.tř. 2. Místo T. Jeřábková, J. Štěpánková, K. Vedralová KSD-sport. střelba druž. 7.tř. D. Záhora KSD-sport. střelba 7.tř. T. Jeřábková KSD-sport. střelba 7.tř. T. Jeřábková KSD-stolní tenis 7.tř. L. Nespěchal KSD-60m 9.tř. N. Vršťalová KSD-skok vysoký 7.tř. L. Karban KSD-kriketový míček 7.tř. L. Nespěchal Pohár rozhlasu-60 m 9.tř. L. Karban Pohár rozhlasu-kriket. m. 7.tř. 3. Místo A. Vyhnánek KSD-800 m A. Chvalovský, J. Tlučhoř, T. Kubíček, Florbal-okr. Přebor V. Klepal, D. Záhora, A. Vyhnánek, L. Karban, V. Jehlička A. Vyhnánek KSD-sport. Střelba 7. N. Vršťalová Pohár rozhlasu-skok vysoký 7. V. Jehlička, L. Karban, A. Vyhnánek KSD-florbal V. Klepal, D. Záhora, T. Kubíček, A. Chvalovský, J. Tlučhoř L. Nespěchal Pohár rozhlasu m 9. A. Vyhnánek, D. Záhora, L. Karban Minikopaná J. Karban, V. Jehlička, J. Pokorný T. Kubíček, V. Klepal, J. Tlučhoř, A. Chvalovský, M. Simčo OKRSKOVÉ KOLO: 1. Místo D. Záhora, A. Vyhnánek, J. Pokorný, Florbal L. Karban, V. Jehlička, M. Simčo, A. Chvalovský, J. Tlučhoř, T. Kubíček, V. Klepal, F. Stibůrek 13

14 Sportovní soutěže ve školním roce 2012/ Kopaná okres Florbal-d okrsek Florbal-d okrsek Florbal-ch okrsek Florbal-ch okres Košíková-d okres Stolní tenis d+ch okres Kolínská vánoční laťka okres Stolní tenis-ván. turnaj ZŠ Osecká laťka okres McDonald s Cup (kop.) okrsek McDonald s Cup (kop.) okrsek Kinderiáda (atl.) kraj Pohár rozhlasu (atl.) okres Minikopaná okres Pohár rozhlasu (atl.) okres Kolínské sportovní dny Stolní tenis ch+d Florbal - ch Lehká atika ch+d Košíková - d Sportovní střelba ch+d Školní ples Pro žáky 9.ročníku je již tradičně pořádán absolventský ples. Snahou této akce je uvést mladé lidi do společenského života a to před zraky svých spolužáků a pedagogů, ale i za přítomnosti rodiny. Mladí lidé mají možnost setkat se s odlišným způsobem výuky a naučit se nahlížet na své pedagogy zcela jinýma očima. 7.3 Vzdělávací pořady, besedy, exkurze, projekty Ve všech ročnících celoročně probíhá řada projektů zahrnující akce, besedy a exkurze na téma příroda, soužití a respektování lidí. S žáky je často hovořeno o multikulturních otázkách. 14

15 7.4 Projekt Odpad z nebe nespad V ošním roce opět pokračoval projekt, ve kterém třídíme papír, plasty a bioodpad. Třídění probíhá v ZŠ i MŠ. Postupně se stává automatickou záležitostí přenášenou i do rodinného prostředí. 7.5 Výchovné a kariérní poradenství Konzultační hodiny výchovného poradce byly v pátek 14:00 14:45 pro rodiče i děti. Po telefonické dohodě kdykoliv (děti si mohou domlouvat schůzky i v jiné dny) V tomto roce děti ani rodiče příliš neřešili otázky přihlášek na střední školy. Vzhledem k malému počtu dětí byli žáci přijati na školy, které si vybrali. Již tradičně se objevovaly problémy mezi spolužáky. V září byl aktualizován plán VP a nástěnka věnovaná problematice výchovného poradenství a drogové problematice. Zároveň byla provedena aktualizace seznamu integrovaných žáků a nově příchozí učitelé o nich byli informováni. Rodiče žáků 9.třídy byli informováni o způsobu předávání informací v kariérním poradenství. V září proběhla také první informativní schůzka s žáky 9. Třídy týkající se budoucí volby povolání. Rodiče vycházejících žáků byli informováni o existenci poradenského střediska v Kolíně. Postupně během roku navštívili školu zástupci některých středních škol a učilišť, aby děti informovali o možnostech studia na jejich školách (Chvaice, Městec Králové, Poděbrady, OA Kolín). Většina žáků posledního ročníku ZŠ se účastnila Burzy škol v Kolíně. Během prosince byly s dětmi vyplněny kopie přihlášek ke studiu. V březnu byli žáci 8. Třídy informování o dalších možnostech vzdělávání byli hlavně seznámeni s tím, co pro ně může při jejich rozhodování VP zajistit, s čím poradit. V této třídě nebyl os zaznamenán zájem o testy SCIO, které mají prokázat schopnosti k dalšímu vzdělávání. Během celého školního roku řada vyučujících zařadila do svých plánů výuky sexuální a protidrogovou výchovu, především v hodinách ZŽS, OV, VV, PŘ, CH, TV.. Děti měly možnost zapůjčit si literaturu s touto problematikou v žákovské knihovně. Bohužel této možnosti využívalyn minimálně a informace získávaly zejména z internetu. Volně přístupné jsou také áky a brožury s touto tematikou na chodbě 2.stupně. Výchovný poradce se průběžně účastnil seminářů pořádaných PPP v Kolíně. Proběhla řada setkání s pracovnicí této poradny, paní Ilonou Jarošovou, která na škole uskutečnila i kontrolu plánů integrovaných žáků. Děti 8. a 9. ročníku se zúčastnily programu Hrou proti AIDS v Kolíně Během roku došlo pouze k méně závažnému porušování školního řádu. Tyto prohřešky byly řešeny společně s třídním učitelem i rodiči. Nově došlo k rozpracování a aktualizování úkolů v akcích s protidrogovou a sexuální výchovou. 15

16 8. Další činnosti školy 8.1 Školská rada Školská rada schválila hospodaření školy v roce 2012, návrh rozpočtu na rok 2013 a výroční zprávu za rok 2011/ Klub rodičů Spolupráce rodičů se školou byla úspěšná. Klub rodičů zakoupil keramickou pec, která je v současné době majetkem školy. Bližší informace o další spolupráci nejsou známy. 8.3 Sponzoři školy Ve školním roce 2012/2013 škola obdržela finanční hotovost ve výši 5 000,- Kč a věcné dary ve výši ,- Kč. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V tomto školním roce nebyla uskutečněna žádná kontrola ČŠI Datum zpracování zprávy: Podpis ředitele a razítko školy: 16

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín. Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov. Identifikátor školy: 600 076 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín. Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov. Identifikátor školy: 600 076 377 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov Identifikátor školy: 600 076 377 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Minimální preventivní program na školní rok 2014 2015 1. Seznámení ředitele školy s minimálním preventivním programem - proběhne v září 2014. 2. Seznámení

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní a mateřská škola Jetřichov, okres Náchod adresa školy Jetřichov 126 549 83 Meziměstí 3 právní

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1 Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Minimální preventivní program 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice I.Východiska MPP navazuje na předcházející MPP a respektuje dokumenty

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více