Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Býchory, okres Kolín, příspěvková organizace Býchory 99,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Býchory, okres Kolín, příspěvková organizace Býchory 99, 280 02"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Býchory, okres Kolín, příspěvková organizace Býchory 99, školní rok 2012/2013 1

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Charakteristika školy Přehled oborů vzdělání Přehled pracovníků školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce Údaje o výsledcích ve vzdělávání Chování žáků Absolventi a jejich další uplatnění Úroveň jazykového vzdělávaní ve škole Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Vzdělávání žáků ve školní družině Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Další činnost školy Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí...16 Základní škola a Mateřská škola Býchory, okres Kolín, příspěvková organizace Býchory 99, Kolín 2

3 1. Základní údaje o škole Název: Základní škola a Mateřská škola Býchory, okres Kolín, příspěvková organizace Sídlo: Býchory Kolín Sdružuje: Mateřská škola IZO: Základní škola IZO: Školní družina IZO: Školní klub IZO: Školní jídelna IZO: Zřizovatel: Statutární zástupce: Obec Býchory, Býchory 57, Kolín Mgr. Ivana Wiedermannová, ředitelka školy Mgr. Romana Podhrázská, zástupkyně ředitelky pro výchovu a vzdělávání Telefon: ředitelka školy zástupce ředitele výchovná poradkyně Mateřská škola Školní jídelna Školská rada: http: Ing. Roman Müller Květoslava Vedralová Regina Hroudová Radka Vokounová Mgr. Zuzana Kesnerová Mgr. Jarmila Jeníková zástupce zřizovatele zástupce zřizovatele zástupce rodičů zástupce rodičů zástupce pedagogů zástupce pedagogů 3

4 1.1 Charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola Býchory patří mezi vesnické školy. Je úplnou základní školou pro děti ze spádových obcí (Býchory, Dománovice, Konárovice, Němčice, Ohaře, Ovčáry, Polní Chrčice). Školu navštěvují i žáci z jiných obcí Jestřabí Lhota, Kolín, Žehuň, Choťovice. Výuka probíhá ve dvoupodlažní budově, která byla postavena v roce Od roku 1996 je ke škole připojena mateřská škola, která má k dispozici 2 učebny, 1 ložnici a dětské hřiště v areálu základní školy. Děti z mateřské školy také využívají tělocvičnu školy. Pro výuku žáků základní školy je k dispozici 14 učeben, z toho 5 odborných, keramická dílna, učitelská a žákovská knihovna, tělocvična a venkovní hřiště. Základní škola se nachází v těsné blízkosti mateřské školy. Výhodou této venkovské školy je prostředí, které je nejenom zalesněné, ale i upravené dostatečným množstvím zeleně, které tvoří příjemné prostředí. Ze všech tříd v přízemí mohou žáci ihned odcházet terasovými dveřmi do areálu školy, kde najdeme fotbalové hřiště, běžecký ovál, doskočiště, hřiště určené k míčovým hrám, hřiště pokryté antukou a dětské hřiště s pískovištěm, které slouží MŠ i ZŠ. Zde mohou děti trávit nejenom čas o velkých přestávkách, ale v odpoledních hodinách aktivně odpočívat v rámci ŠD Ve všech kmenových učebnách mají učitelé k dispozici keramické tabule, které slouží společně s dataprojektorem k interaktivní výuce. Obdobně mohou děti pod vedením pedagogů pracovat s interaktivní tabulí. Při této činnosti lze využívat moderní metody práce spojené s vlastním prožitkem. Žák tedy není učitelem pouze veden, ale zapojuje i vlastní fantazii, která mu téměř vždy umožňuje zažít pocit úspěchu.za účelem této výuky byly zakoupeny interaktivní učebnice, které jsou v naprostém souladu s učebnicemi, které má žák v lavici. Liší se řadou aplikací, mezi které patří videa, obrázky, kvízy a mnoho dalších aktivit. Toto vybavení bylo financováno z peněz EU, konkrétně z programu EU peníze škole. Tento projekt pomohl mimo jiné škole obnovit vybavení počítačové učebny, která umožňuje žákům využívat přístup k internetu a získávat či prohlubovat informace spojené s výukou a vzděláváním. Kromě standardní výuky nabízíme žákům výchovně vzdělávací akce, návštěvy kin a divadel, kde mohou získávat poznatky z různých oblastí kultury, pracovně právních vztahů atd. V rámci prevence zajišťujeme žákům přednášky a besedy. Úzce spolupracujeme s Pedagogicko psychologickou poradnou a Úřadem práce v Kolíně. V rámci mimoškolních aktivit se účastníme soutěží organizovaných Středočeským krajem a Domem dětí a mládeže v Kolíně. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží a do testování všeobecných znalostí. Na škole spolupracují metodická sdružení I. a II. stupně. Učitelé se společně podílejí na výběru učebnic a učebních pomůcek, na přípravě tematických plánů, koordinují exkurze, besedy, výy a snaží se zapojit žáky do různých akcí a soutěží. Výchovný poradce, který současně vykonává funkci preventisty sociálně patologických jevů, řeší individuální problémy žáků (nezvládání učiva, záškoláctví, problémy ve vztazích k učitelům, rodičům a spolužákům) a problémy v oblasti drogové prevence. Úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, zákonnými zástupci žáků a s PPP v Kolíně. Od nového školního roku je na 2.stupni vyučován další cizí jazyk, konkrétně se jedná o německý a ruský jazyk. Žáci by se měli naučit konverzovat i v jiném jazyce než v mateřském a anglickém. 4

5 2. Přehled oborů vzdělávání Ve školním roce 2012/2013 probíhala výuka ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu: C/01 Základní škola ŠVP. Tabulka č.1 Počet tříd a žáků ZŠMŠ (k ) Mateřská škola 1. stupeň 2. stupeň Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř K zahájilo výuku 163 žáků, k byl stav 169 žáků. Tabulka č. 2 Součásti školy nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost (k ) IZO a název součásti Nejvyšší povolený počet žáků Skutečný počet žáků z toho dívek ZŠ MŠ ŠD ŠK Tabulka č. 3 Součásti školy počet strávníků (k ) IZO a název součásti Skutečný počet strávníků Školní jídelna MŠ ZŠ zaměstnanci cizí Školní jídelna vykazuje doplňkovou činnost z toho

6 Tabulka č. 4 Přírůstky a úbytky žáků během školního roku Název součásti počet žáků k Počet žáků k Přírůstky +/ úbytky - Mateřská škola ZŠ 1.stupeň stupeň Celkem ZŠ Školní družina Školní klub Školní jídelna Přehled pracovníků školy Tabulka č. 5 Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedagogických pracovníků do nad 60 Z toho důchodci Průměrný věk Celkem Z toho žen ,7 Základní údaje o pedagogických pracovnících školy Ředitelka školy: Zástupkyně ředitelky školy: Vedoucí učitelka MŠ: Učitelka MŠ: Učitelé 1. stupně ZŠ: Učitelé 2. Stupně ZŠ: Mgr. Ivana Wiedermannová Mgr. Romana Podhrázská Eva Kašparová Jana Patočková Mgr. Zuzana Kesnerová tř. učitelka 1. třídy Mgr. Ivana Drahovzalová tř. učitelka 2. třídy Andrea Holanová tř. učitelka 3. třídy Mgr. Milan Vendl tř. učitel 4. třídy Mgr. Jarmila Jeníková tř. učitelka 5. třídy Bc. Martin Litera tř. učitel 6. třídy Mgr. Jaroslav Jon tř. učitel 7. třídy Mgr. Hana Bartecká ml. tř. učitelka 8. třídy Mgr. Hana Bartecká st. tř. učitelka 9. třídy Mgr. Miloslava Hovorková Mgr. Naděžda Nováková Mgr. Daniela Pražanová Yvona Štrýglová 6

7 Vychovatelky ŠD: Jana Holanová Eva Novotná Hana Pěnková Personální změny ve školním roce 2012/2013: Ve školním roce 2012/2013 nedošlo k žádným personálním změnám. Tabulka č. 6 Věková struktura nepedagogických zaměstnanců (k ) Počet nepedagogických pracovníků do nad 60 Z toho důchodci Průměrný věk Celkem ,6 Z toho ženy Základní údaje o provozních zaměstnancích Vedoucí školní jídelny: Kuchařky: Pomocná pracovnice v ŠJ: Školník: Uklízečky: Marie Machová Stanislava Bocková Zdena Trnková Marcela Židlická Zdeněk Daneš Lidmila Kalinová Marta Lísková Irena Radlová 7

8 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zápis dětí do 1. ročníku se konal 11. března 2013 Tabulka č. 7 Údaje o zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2013/2014 Zapisovaní z toho celkem dívky Zapsaní na naší škole celkem z toho dívky Žádost o odklad celkem Poprvé u zápisu z toho dívky Po odkladu školní docházky Narození Údaje o výsledcích ve vzdělávání Tabulka č. 8 Prospěch a docházka žáků všech ročníků 1. stupně 1.stupeň 1.poloí 2.poloí Žáků celkem z toho chlapci dívky Prospěch do 1, Prospěli Neprospěli 0 0 z toho opakují ročník 0 0 Průměrný prospěch žáků 1,38 1,52 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 32,35 32,01 z toho neomluvených na žáka 0 0 Slovní hodnocení bylo využito u 2 žáků 1.stupně ZŠ v předmětech Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Prvouka, Vlastivěda a Přírodověda. 8

9 Prospěch a docházka žáků všech ročníků 2. stupně 2.stupeň 1.poloí 2.poloí Žáků celkem z toho chlapci dívky Prospěli s vyznamenáním 10 9 Prospěli Neprospěli 6 0 z toho opakují ročník 0 0 Neklasifikováni 0 0 Průměrný prospěch žáků 2,132 2,057 Průměrný počet omluvených hodin na žáka 64,8 57,34 Průměrný počet neomluvených hodin na žáka 0 0 Tabulka č.10 Opravné a dodatečné zkoušky Ročník - počet žáků Předmět Vykonali Zeměpis Dějepis Chování žáků Tabulka č.11 Chování žáků a udělená výchovná opatření v průběhu školního roku (k ) Hodnocení chování Udělená výchovná opatření 1.stupeň ZŠ 2.stupeň ZŠ 1.poloí 2.poloí 1.poloí 2.poloí velmi dobré uspokojivé 0 1 neuspokojivé 0 0 napomenutí třídního učitele 5 7 důtka třídního učitele 6 1 důtka ředitele školy 2 3 pochvala třídního učitele pochvala ředitele školy 0 0 V 1. a 2. poloí byly uděleny pochvaly za aktivní přístup k výuce a k činnostem nad rámec základních povinností. Výchovná opatření byla naopak udělena na základě neplní základních povinností žáka ZŠ, které vyplývají ze školního řádu. 9

10 5.2 Absolventi a jejich uplatnění Tabulka č.12 Přehled umístění žáků 9. třídy na středních školách Počet žáků 9.tř. Přijatí žáci na gymnázium Přijatí na OA Přijatí na SOŠ Přijatí na SOU Bez základního vzdělání Úroveň jazykového vzdělávání na škole Výuka anglického jazyka je propojena již od MŠ, kde se děti seznamují s tímto jazykem v přirozených podmínkách s přihlédnutím k jejich věku a individuálním možnostem. Vyučování probíhá v týdenní hodinové dotaci a žáci se seznamují se slovní zásobou formou hry, zejména prostřednictvím obrázků a pohybových her. Od 3.ročníku je výuka intenzivnější. Hlouběji je rozvíjena slovní zásoba a žáci vytváří jednoduché věty. Výuka neprobíhá jen formou komunikace, ale děti si zapisují slovíčka a tím se seznamují i s psanou formou jazyka. Ve 4. a 5. třídě se žáci dělí do dvou skupin a osvojení jazyka je mnohem intenzivnější v menším počtu dětí na skupinu Od 2. stupně ZŠ jsou hodiny zaměřeny na rozvoj slovní zásoby, průběžné osvojování gramatiky, plynulé čtení a překlad. Ve všech hodinách je využívána interaktivní výuka. 5.4 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Základní škola integruje 6 žáků, u kterých byla diagnostikována dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyspraxie, dyskalkulie, ADHD a v jednom případě Aspergerův syndrom. Pro všechny integrované žáky je vytvářen IVP (individuální vzdělávací plán), který je třeba konzultovat se všemi vyučujícími a rodiči. Dle potřeby je vhodné tyto plány upravovat a přihlížet tak k individuálním potřebám těchto žáků. V rámci speciální péče o tyto žáky je nutná spolupráce školy a rodiny. 5.5 Vzdělávání žáků nadaných S žáky mimořádně nadanými je třeba pracovat soustavně, neboť tito žáci mají své specifické vzdělávací potřeby a jejich rozvoj má podstatný význam pro celou společnost. Snažíme se včas identifikovat nadání a vytvářet výukové standardy s ohledem na vysoké intelektové požadavky. 10

11 5.6 Vzdělávání žáků ve školní družině Ve školní družině pracovala 3 oddělení, ve kterých se děti rozvíjely ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, tělesné a hudební výchově. V rámci přiměřené formy se děti seznamovaly se světem lidí, zvířat, rostlin a pohádek. Dětem z družiny je umožněn přístup na terasy, ihned vedle třídy, kde mohou děti odpočívat, nebo dle zájmu sportovat. Pod vedením vychovatelek se žáci rozvíjeli v pracovních a výtvarných činnostech, nebo se věnovali hudebně pohybovým aktivitám. Výchovně vzdělávací akce 1.-3.oddělení Vý do Vigvamu Řepařská drážka Den duchů Divadlo Jak šel kozlík do světa Čertovská diskotéka Vánoční besídka Filmové představení Stammyho dobrodružství Maškarní Čarodějné odpoledne Vynášení Moreny Vycházka do lesa za konvalinkami Divadlo Já muzikant Filnové představení Tajemství lesních strážců Otevření dětského hřiště v DD Pohádková cesta lesem Vý do Vigvamu Vý do Milovic 5.7 Školní zájmové útvary Ve škole pracovaly tyto zájmové útvary: a) Zájmové kroužky pro žáky ročníku Kroužek flétny Výtvarný kroužek Keramika Břišní tance Stolní tenis 11

12 b) Zájmové kluby pro žáky ročníku Břišní tance Literární kroužek Kroužek flétny Stolní tenis Florbal Kroužky a školní kluby jsou zpoplatněny ve výši 200,- Kč za poloí. V rámci keramického kroužku je od žáků vybírána ještě částka ve výši 100,- Kč na materiál. Poplatek za školní družinu činí 500,- Kč za poloí. 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Paní učitelka Andrea Holanová pokračovala v započatém akreditovaném magisterském studiu v oblasti pedagogických věd zaměřených na přípravu učitelů 1. stupně ZŠ. Studium k prohlubování odborné kvalifikace Pedagogičtí pracovníci se v rámci zkvalitnění výuky a rozšíření odbornosti zúčastnili vzdělávacích akcí, po jejíž absolvování obdrželi certifikáty a osvědčení. Nedílnou součástí jejich dalšího vzdělávání je i forma samostudia odborné literatury. Tabulka č. 13 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Název akce Počet účastníků Pracovní zařazení Učitelství pro 1.stupeň základní školy 1 učitelka Právní odpovědnost pedagogických pracovníků 4 učitelka 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Sport Základní škola se pravidelně účastní sportovních akcí pořádaných různými organizacemi. Na řadě těchto setkání se naši žáci umístili na předních místech a předvedli mnoho úspěšných výkonů 12

13 7.1.1 Sportovní úspěchy ve školním roce 2012/2013 OKRESNÍ KOLO: 1. Místo A. Vyhnánek J. Štěpánková KSD-stolní tenis 7.tř. D. Záhora, A. Vyhnánek, V. Jedlička KSD-sport. střelba druž. 7.tř. 2. Místo T. Jeřábková, J. Štěpánková, K. Vedralová KSD-sport. střelba druž. 7.tř. D. Záhora KSD-sport. střelba 7.tř. T. Jeřábková KSD-sport. střelba 7.tř. T. Jeřábková KSD-stolní tenis 7.tř. L. Nespěchal KSD-60m 9.tř. N. Vršťalová KSD-skok vysoký 7.tř. L. Karban KSD-kriketový míček 7.tř. L. Nespěchal Pohár rozhlasu-60 m 9.tř. L. Karban Pohár rozhlasu-kriket. m. 7.tř. 3. Místo A. Vyhnánek KSD-800 m A. Chvalovský, J. Tlučhoř, T. Kubíček, Florbal-okr. Přebor V. Klepal, D. Záhora, A. Vyhnánek, L. Karban, V. Jehlička A. Vyhnánek KSD-sport. Střelba 7. N. Vršťalová Pohár rozhlasu-skok vysoký 7. V. Jehlička, L. Karban, A. Vyhnánek KSD-florbal V. Klepal, D. Záhora, T. Kubíček, A. Chvalovský, J. Tlučhoř L. Nespěchal Pohár rozhlasu m 9. A. Vyhnánek, D. Záhora, L. Karban Minikopaná J. Karban, V. Jehlička, J. Pokorný T. Kubíček, V. Klepal, J. Tlučhoř, A. Chvalovský, M. Simčo OKRSKOVÉ KOLO: 1. Místo D. Záhora, A. Vyhnánek, J. Pokorný, Florbal L. Karban, V. Jehlička, M. Simčo, A. Chvalovský, J. Tlučhoř, T. Kubíček, V. Klepal, F. Stibůrek 13

14 Sportovní soutěže ve školním roce 2012/ Kopaná okres Florbal-d okrsek Florbal-d okrsek Florbal-ch okrsek Florbal-ch okres Košíková-d okres Stolní tenis d+ch okres Kolínská vánoční laťka okres Stolní tenis-ván. turnaj ZŠ Osecká laťka okres McDonald s Cup (kop.) okrsek McDonald s Cup (kop.) okrsek Kinderiáda (atl.) kraj Pohár rozhlasu (atl.) okres Minikopaná okres Pohár rozhlasu (atl.) okres Kolínské sportovní dny Stolní tenis ch+d Florbal - ch Lehká atika ch+d Košíková - d Sportovní střelba ch+d Školní ples Pro žáky 9.ročníku je již tradičně pořádán absolventský ples. Snahou této akce je uvést mladé lidi do společenského života a to před zraky svých spolužáků a pedagogů, ale i za přítomnosti rodiny. Mladí lidé mají možnost setkat se s odlišným způsobem výuky a naučit se nahlížet na své pedagogy zcela jinýma očima. 7.3 Vzdělávací pořady, besedy, exkurze, projekty Ve všech ročnících celoročně probíhá řada projektů zahrnující akce, besedy a exkurze na téma příroda, soužití a respektování lidí. S žáky je často hovořeno o multikulturních otázkách. 14

15 7.4 Projekt Odpad z nebe nespad V ošním roce opět pokračoval projekt, ve kterém třídíme papír, plasty a bioodpad. Třídění probíhá v ZŠ i MŠ. Postupně se stává automatickou záležitostí přenášenou i do rodinného prostředí. 7.5 Výchovné a kariérní poradenství Konzultační hodiny výchovného poradce byly v pátek 14:00 14:45 pro rodiče i děti. Po telefonické dohodě kdykoliv (děti si mohou domlouvat schůzky i v jiné dny) V tomto roce děti ani rodiče příliš neřešili otázky přihlášek na střední školy. Vzhledem k malému počtu dětí byli žáci přijati na školy, které si vybrali. Již tradičně se objevovaly problémy mezi spolužáky. V září byl aktualizován plán VP a nástěnka věnovaná problematice výchovného poradenství a drogové problematice. Zároveň byla provedena aktualizace seznamu integrovaných žáků a nově příchozí učitelé o nich byli informováni. Rodiče žáků 9.třídy byli informováni o způsobu předávání informací v kariérním poradenství. V září proběhla také první informativní schůzka s žáky 9. Třídy týkající se budoucí volby povolání. Rodiče vycházejících žáků byli informováni o existenci poradenského střediska v Kolíně. Postupně během roku navštívili školu zástupci některých středních škol a učilišť, aby děti informovali o možnostech studia na jejich školách (Chvaice, Městec Králové, Poděbrady, OA Kolín). Většina žáků posledního ročníku ZŠ se účastnila Burzy škol v Kolíně. Během prosince byly s dětmi vyplněny kopie přihlášek ke studiu. V březnu byli žáci 8. Třídy informování o dalších možnostech vzdělávání byli hlavně seznámeni s tím, co pro ně může při jejich rozhodování VP zajistit, s čím poradit. V této třídě nebyl os zaznamenán zájem o testy SCIO, které mají prokázat schopnosti k dalšímu vzdělávání. Během celého školního roku řada vyučujících zařadila do svých plánů výuky sexuální a protidrogovou výchovu, především v hodinách ZŽS, OV, VV, PŘ, CH, TV.. Děti měly možnost zapůjčit si literaturu s touto problematikou v žákovské knihovně. Bohužel této možnosti využívalyn minimálně a informace získávaly zejména z internetu. Volně přístupné jsou také áky a brožury s touto tematikou na chodbě 2.stupně. Výchovný poradce se průběžně účastnil seminářů pořádaných PPP v Kolíně. Proběhla řada setkání s pracovnicí této poradny, paní Ilonou Jarošovou, která na škole uskutečnila i kontrolu plánů integrovaných žáků. Děti 8. a 9. ročníku se zúčastnily programu Hrou proti AIDS v Kolíně Během roku došlo pouze k méně závažnému porušování školního řádu. Tyto prohřešky byly řešeny společně s třídním učitelem i rodiči. Nově došlo k rozpracování a aktualizování úkolů v akcích s protidrogovou a sexuální výchovou. 15

16 8. Další činnosti školy 8.1 Školská rada Školská rada schválila hospodaření školy v roce 2012, návrh rozpočtu na rok 2013 a výroční zprávu za rok 2011/ Klub rodičů Spolupráce rodičů se školou byla úspěšná. Klub rodičů zakoupil keramickou pec, která je v současné době majetkem školy. Bližší informace o další spolupráci nejsou známy. 8.3 Sponzoři školy Ve školním roce 2012/2013 škola obdržela finanční hotovost ve výši 5 000,- Kč a věcné dary ve výši ,- Kč. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V tomto školním roce nebyla uskutečněna žádná kontrola ČŠI Datum zpracování zprávy: Podpis ředitele a razítko školy: 16

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Minimální preventivní program na školní rok 2014 2015 1. Seznámení ředitele školy s minimálním preventivním programem - proběhne v září 2014. 2. Seznámení

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Břehy, okres Pardubice. Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč. Identifikátor školy: 600 096 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Břehy, okres Pardubice. Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč. Identifikátor školy: 600 096 599 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Břehy, okres Pardubice Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč Identifikátor školy: 600 096 599 Termín konání inspekce: 19. a

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1. Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více