Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Býchory, okres Kolín, příspěvková organizace Býchory 99,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Býchory, okres Kolín, příspěvková organizace Býchory 99, 280 02"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Býchory, okres Kolín, příspěvková organizace Býchory 99, školní rok 2012/2013 1

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Charakteristika školy Přehled oborů vzdělání Přehled pracovníků školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce Údaje o výsledcích ve vzdělávání Chování žáků Absolventi a jejich další uplatnění Úroveň jazykového vzdělávaní ve škole Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Vzdělávání žáků ve školní družině Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Další činnost školy Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí...16 Základní škola a Mateřská škola Býchory, okres Kolín, příspěvková organizace Býchory 99, Kolín 2

3 1. Základní údaje o škole Název: Základní škola a Mateřská škola Býchory, okres Kolín, příspěvková organizace Sídlo: Býchory Kolín Sdružuje: Mateřská škola IZO: Základní škola IZO: Školní družina IZO: Školní klub IZO: Školní jídelna IZO: Zřizovatel: Statutární zástupce: Obec Býchory, Býchory 57, Kolín Mgr. Ivana Wiedermannová, ředitelka školy Mgr. Romana Podhrázská, zástupkyně ředitelky pro výchovu a vzdělávání Telefon: ředitelka školy zástupce ředitele výchovná poradkyně Mateřská škola Školní jídelna Školská rada: http: Ing. Roman Müller Květoslava Vedralová Regina Hroudová Radka Vokounová Mgr. Zuzana Kesnerová Mgr. Jarmila Jeníková zástupce zřizovatele zástupce zřizovatele zástupce rodičů zástupce rodičů zástupce pedagogů zástupce pedagogů 3

4 1.1 Charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola Býchory patří mezi vesnické školy. Je úplnou základní školou pro děti ze spádových obcí (Býchory, Dománovice, Konárovice, Němčice, Ohaře, Ovčáry, Polní Chrčice). Školu navštěvují i žáci z jiných obcí Jestřabí Lhota, Kolín, Žehuň, Choťovice. Výuka probíhá ve dvoupodlažní budově, která byla postavena v roce Od roku 1996 je ke škole připojena mateřská škola, která má k dispozici 2 učebny, 1 ložnici a dětské hřiště v areálu základní školy. Děti z mateřské školy také využívají tělocvičnu školy. Pro výuku žáků základní školy je k dispozici 14 učeben, z toho 5 odborných, keramická dílna, učitelská a žákovská knihovna, tělocvična a venkovní hřiště. Základní škola se nachází v těsné blízkosti mateřské školy. Výhodou této venkovské školy je prostředí, které je nejenom zalesněné, ale i upravené dostatečným množstvím zeleně, které tvoří příjemné prostředí. Ze všech tříd v přízemí mohou žáci ihned odcházet terasovými dveřmi do areálu školy, kde najdeme fotbalové hřiště, běžecký ovál, doskočiště, hřiště určené k míčovým hrám, hřiště pokryté antukou a dětské hřiště s pískovištěm, které slouží MŠ i ZŠ. Zde mohou děti trávit nejenom čas o velkých přestávkách, ale v odpoledních hodinách aktivně odpočívat v rámci ŠD Ve všech kmenových učebnách mají učitelé k dispozici keramické tabule, které slouží společně s dataprojektorem k interaktivní výuce. Obdobně mohou děti pod vedením pedagogů pracovat s interaktivní tabulí. Při této činnosti lze využívat moderní metody práce spojené s vlastním prožitkem. Žák tedy není učitelem pouze veden, ale zapojuje i vlastní fantazii, která mu téměř vždy umožňuje zažít pocit úspěchu.za účelem této výuky byly zakoupeny interaktivní učebnice, které jsou v naprostém souladu s učebnicemi, které má žák v lavici. Liší se řadou aplikací, mezi které patří videa, obrázky, kvízy a mnoho dalších aktivit. Toto vybavení bylo financováno z peněz EU, konkrétně z programu EU peníze škole. Tento projekt pomohl mimo jiné škole obnovit vybavení počítačové učebny, která umožňuje žákům využívat přístup k internetu a získávat či prohlubovat informace spojené s výukou a vzděláváním. Kromě standardní výuky nabízíme žákům výchovně vzdělávací akce, návštěvy kin a divadel, kde mohou získávat poznatky z různých oblastí kultury, pracovně právních vztahů atd. V rámci prevence zajišťujeme žákům přednášky a besedy. Úzce spolupracujeme s Pedagogicko psychologickou poradnou a Úřadem práce v Kolíně. V rámci mimoškolních aktivit se účastníme soutěží organizovaných Středočeským krajem a Domem dětí a mládeže v Kolíně. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží a do testování všeobecných znalostí. Na škole spolupracují metodická sdružení I. a II. stupně. Učitelé se společně podílejí na výběru učebnic a učebních pomůcek, na přípravě tematických plánů, koordinují exkurze, besedy, výy a snaží se zapojit žáky do různých akcí a soutěží. Výchovný poradce, který současně vykonává funkci preventisty sociálně patologických jevů, řeší individuální problémy žáků (nezvládání učiva, záškoláctví, problémy ve vztazích k učitelům, rodičům a spolužákům) a problémy v oblasti drogové prevence. Úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, zákonnými zástupci žáků a s PPP v Kolíně. Od nového školního roku je na 2.stupni vyučován další cizí jazyk, konkrétně se jedná o německý a ruský jazyk. Žáci by se měli naučit konverzovat i v jiném jazyce než v mateřském a anglickém. 4

5 2. Přehled oborů vzdělávání Ve školním roce 2012/2013 probíhala výuka ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu: C/01 Základní škola ŠVP. Tabulka č.1 Počet tříd a žáků ZŠMŠ (k ) Mateřská škola 1. stupeň 2. stupeň Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř K zahájilo výuku 163 žáků, k byl stav 169 žáků. Tabulka č. 2 Součásti školy nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost (k ) IZO a název součásti Nejvyšší povolený počet žáků Skutečný počet žáků z toho dívek ZŠ MŠ ŠD ŠK Tabulka č. 3 Součásti školy počet strávníků (k ) IZO a název součásti Skutečný počet strávníků Školní jídelna MŠ ZŠ zaměstnanci cizí Školní jídelna vykazuje doplňkovou činnost z toho

6 Tabulka č. 4 Přírůstky a úbytky žáků během školního roku Název součásti počet žáků k Počet žáků k Přírůstky +/ úbytky - Mateřská škola ZŠ 1.stupeň stupeň Celkem ZŠ Školní družina Školní klub Školní jídelna Přehled pracovníků školy Tabulka č. 5 Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedagogických pracovníků do nad 60 Z toho důchodci Průměrný věk Celkem Z toho žen ,7 Základní údaje o pedagogických pracovnících školy Ředitelka školy: Zástupkyně ředitelky školy: Vedoucí učitelka MŠ: Učitelka MŠ: Učitelé 1. stupně ZŠ: Učitelé 2. Stupně ZŠ: Mgr. Ivana Wiedermannová Mgr. Romana Podhrázská Eva Kašparová Jana Patočková Mgr. Zuzana Kesnerová tř. učitelka 1. třídy Mgr. Ivana Drahovzalová tř. učitelka 2. třídy Andrea Holanová tř. učitelka 3. třídy Mgr. Milan Vendl tř. učitel 4. třídy Mgr. Jarmila Jeníková tř. učitelka 5. třídy Bc. Martin Litera tř. učitel 6. třídy Mgr. Jaroslav Jon tř. učitel 7. třídy Mgr. Hana Bartecká ml. tř. učitelka 8. třídy Mgr. Hana Bartecká st. tř. učitelka 9. třídy Mgr. Miloslava Hovorková Mgr. Naděžda Nováková Mgr. Daniela Pražanová Yvona Štrýglová 6

7 Vychovatelky ŠD: Jana Holanová Eva Novotná Hana Pěnková Personální změny ve školním roce 2012/2013: Ve školním roce 2012/2013 nedošlo k žádným personálním změnám. Tabulka č. 6 Věková struktura nepedagogických zaměstnanců (k ) Počet nepedagogických pracovníků do nad 60 Z toho důchodci Průměrný věk Celkem ,6 Z toho ženy Základní údaje o provozních zaměstnancích Vedoucí školní jídelny: Kuchařky: Pomocná pracovnice v ŠJ: Školník: Uklízečky: Marie Machová Stanislava Bocková Zdena Trnková Marcela Židlická Zdeněk Daneš Lidmila Kalinová Marta Lísková Irena Radlová 7

8 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zápis dětí do 1. ročníku se konal 11. března 2013 Tabulka č. 7 Údaje o zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2013/2014 Zapisovaní z toho celkem dívky Zapsaní na naší škole celkem z toho dívky Žádost o odklad celkem Poprvé u zápisu z toho dívky Po odkladu školní docházky Narození Údaje o výsledcích ve vzdělávání Tabulka č. 8 Prospěch a docházka žáků všech ročníků 1. stupně 1.stupeň 1.poloí 2.poloí Žáků celkem z toho chlapci dívky Prospěch do 1, Prospěli Neprospěli 0 0 z toho opakují ročník 0 0 Průměrný prospěch žáků 1,38 1,52 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 32,35 32,01 z toho neomluvených na žáka 0 0 Slovní hodnocení bylo využito u 2 žáků 1.stupně ZŠ v předmětech Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Prvouka, Vlastivěda a Přírodověda. 8

9 Prospěch a docházka žáků všech ročníků 2. stupně 2.stupeň 1.poloí 2.poloí Žáků celkem z toho chlapci dívky Prospěli s vyznamenáním 10 9 Prospěli Neprospěli 6 0 z toho opakují ročník 0 0 Neklasifikováni 0 0 Průměrný prospěch žáků 2,132 2,057 Průměrný počet omluvených hodin na žáka 64,8 57,34 Průměrný počet neomluvených hodin na žáka 0 0 Tabulka č.10 Opravné a dodatečné zkoušky Ročník - počet žáků Předmět Vykonali Zeměpis Dějepis Chování žáků Tabulka č.11 Chování žáků a udělená výchovná opatření v průběhu školního roku (k ) Hodnocení chování Udělená výchovná opatření 1.stupeň ZŠ 2.stupeň ZŠ 1.poloí 2.poloí 1.poloí 2.poloí velmi dobré uspokojivé 0 1 neuspokojivé 0 0 napomenutí třídního učitele 5 7 důtka třídního učitele 6 1 důtka ředitele školy 2 3 pochvala třídního učitele pochvala ředitele školy 0 0 V 1. a 2. poloí byly uděleny pochvaly za aktivní přístup k výuce a k činnostem nad rámec základních povinností. Výchovná opatření byla naopak udělena na základě neplní základních povinností žáka ZŠ, které vyplývají ze školního řádu. 9

10 5.2 Absolventi a jejich uplatnění Tabulka č.12 Přehled umístění žáků 9. třídy na středních školách Počet žáků 9.tř. Přijatí žáci na gymnázium Přijatí na OA Přijatí na SOŠ Přijatí na SOU Bez základního vzdělání Úroveň jazykového vzdělávání na škole Výuka anglického jazyka je propojena již od MŠ, kde se děti seznamují s tímto jazykem v přirozených podmínkách s přihlédnutím k jejich věku a individuálním možnostem. Vyučování probíhá v týdenní hodinové dotaci a žáci se seznamují se slovní zásobou formou hry, zejména prostřednictvím obrázků a pohybových her. Od 3.ročníku je výuka intenzivnější. Hlouběji je rozvíjena slovní zásoba a žáci vytváří jednoduché věty. Výuka neprobíhá jen formou komunikace, ale děti si zapisují slovíčka a tím se seznamují i s psanou formou jazyka. Ve 4. a 5. třídě se žáci dělí do dvou skupin a osvojení jazyka je mnohem intenzivnější v menším počtu dětí na skupinu Od 2. stupně ZŠ jsou hodiny zaměřeny na rozvoj slovní zásoby, průběžné osvojování gramatiky, plynulé čtení a překlad. Ve všech hodinách je využívána interaktivní výuka. 5.4 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Základní škola integruje 6 žáků, u kterých byla diagnostikována dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyspraxie, dyskalkulie, ADHD a v jednom případě Aspergerův syndrom. Pro všechny integrované žáky je vytvářen IVP (individuální vzdělávací plán), který je třeba konzultovat se všemi vyučujícími a rodiči. Dle potřeby je vhodné tyto plány upravovat a přihlížet tak k individuálním potřebám těchto žáků. V rámci speciální péče o tyto žáky je nutná spolupráce školy a rodiny. 5.5 Vzdělávání žáků nadaných S žáky mimořádně nadanými je třeba pracovat soustavně, neboť tito žáci mají své specifické vzdělávací potřeby a jejich rozvoj má podstatný význam pro celou společnost. Snažíme se včas identifikovat nadání a vytvářet výukové standardy s ohledem na vysoké intelektové požadavky. 10

11 5.6 Vzdělávání žáků ve školní družině Ve školní družině pracovala 3 oddělení, ve kterých se děti rozvíjely ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, tělesné a hudební výchově. V rámci přiměřené formy se děti seznamovaly se světem lidí, zvířat, rostlin a pohádek. Dětem z družiny je umožněn přístup na terasy, ihned vedle třídy, kde mohou děti odpočívat, nebo dle zájmu sportovat. Pod vedením vychovatelek se žáci rozvíjeli v pracovních a výtvarných činnostech, nebo se věnovali hudebně pohybovým aktivitám. Výchovně vzdělávací akce 1.-3.oddělení Vý do Vigvamu Řepařská drážka Den duchů Divadlo Jak šel kozlík do světa Čertovská diskotéka Vánoční besídka Filmové představení Stammyho dobrodružství Maškarní Čarodějné odpoledne Vynášení Moreny Vycházka do lesa za konvalinkami Divadlo Já muzikant Filnové představení Tajemství lesních strážců Otevření dětského hřiště v DD Pohádková cesta lesem Vý do Vigvamu Vý do Milovic 5.7 Školní zájmové útvary Ve škole pracovaly tyto zájmové útvary: a) Zájmové kroužky pro žáky ročníku Kroužek flétny Výtvarný kroužek Keramika Břišní tance Stolní tenis 11

12 b) Zájmové kluby pro žáky ročníku Břišní tance Literární kroužek Kroužek flétny Stolní tenis Florbal Kroužky a školní kluby jsou zpoplatněny ve výši 200,- Kč za poloí. V rámci keramického kroužku je od žáků vybírána ještě částka ve výši 100,- Kč na materiál. Poplatek za školní družinu činí 500,- Kč za poloí. 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Paní učitelka Andrea Holanová pokračovala v započatém akreditovaném magisterském studiu v oblasti pedagogických věd zaměřených na přípravu učitelů 1. stupně ZŠ. Studium k prohlubování odborné kvalifikace Pedagogičtí pracovníci se v rámci zkvalitnění výuky a rozšíření odbornosti zúčastnili vzdělávacích akcí, po jejíž absolvování obdrželi certifikáty a osvědčení. Nedílnou součástí jejich dalšího vzdělávání je i forma samostudia odborné literatury. Tabulka č. 13 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Název akce Počet účastníků Pracovní zařazení Učitelství pro 1.stupeň základní školy 1 učitelka Právní odpovědnost pedagogických pracovníků 4 učitelka 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Sport Základní škola se pravidelně účastní sportovních akcí pořádaných různými organizacemi. Na řadě těchto setkání se naši žáci umístili na předních místech a předvedli mnoho úspěšných výkonů 12

13 7.1.1 Sportovní úspěchy ve školním roce 2012/2013 OKRESNÍ KOLO: 1. Místo A. Vyhnánek J. Štěpánková KSD-stolní tenis 7.tř. D. Záhora, A. Vyhnánek, V. Jedlička KSD-sport. střelba druž. 7.tř. 2. Místo T. Jeřábková, J. Štěpánková, K. Vedralová KSD-sport. střelba druž. 7.tř. D. Záhora KSD-sport. střelba 7.tř. T. Jeřábková KSD-sport. střelba 7.tř. T. Jeřábková KSD-stolní tenis 7.tř. L. Nespěchal KSD-60m 9.tř. N. Vršťalová KSD-skok vysoký 7.tř. L. Karban KSD-kriketový míček 7.tř. L. Nespěchal Pohár rozhlasu-60 m 9.tř. L. Karban Pohár rozhlasu-kriket. m. 7.tř. 3. Místo A. Vyhnánek KSD-800 m A. Chvalovský, J. Tlučhoř, T. Kubíček, Florbal-okr. Přebor V. Klepal, D. Záhora, A. Vyhnánek, L. Karban, V. Jehlička A. Vyhnánek KSD-sport. Střelba 7. N. Vršťalová Pohár rozhlasu-skok vysoký 7. V. Jehlička, L. Karban, A. Vyhnánek KSD-florbal V. Klepal, D. Záhora, T. Kubíček, A. Chvalovský, J. Tlučhoř L. Nespěchal Pohár rozhlasu m 9. A. Vyhnánek, D. Záhora, L. Karban Minikopaná J. Karban, V. Jehlička, J. Pokorný T. Kubíček, V. Klepal, J. Tlučhoř, A. Chvalovský, M. Simčo OKRSKOVÉ KOLO: 1. Místo D. Záhora, A. Vyhnánek, J. Pokorný, Florbal L. Karban, V. Jehlička, M. Simčo, A. Chvalovský, J. Tlučhoř, T. Kubíček, V. Klepal, F. Stibůrek 13

14 Sportovní soutěže ve školním roce 2012/ Kopaná okres Florbal-d okrsek Florbal-d okrsek Florbal-ch okrsek Florbal-ch okres Košíková-d okres Stolní tenis d+ch okres Kolínská vánoční laťka okres Stolní tenis-ván. turnaj ZŠ Osecká laťka okres McDonald s Cup (kop.) okrsek McDonald s Cup (kop.) okrsek Kinderiáda (atl.) kraj Pohár rozhlasu (atl.) okres Minikopaná okres Pohár rozhlasu (atl.) okres Kolínské sportovní dny Stolní tenis ch+d Florbal - ch Lehká atika ch+d Košíková - d Sportovní střelba ch+d Školní ples Pro žáky 9.ročníku je již tradičně pořádán absolventský ples. Snahou této akce je uvést mladé lidi do společenského života a to před zraky svých spolužáků a pedagogů, ale i za přítomnosti rodiny. Mladí lidé mají možnost setkat se s odlišným způsobem výuky a naučit se nahlížet na své pedagogy zcela jinýma očima. 7.3 Vzdělávací pořady, besedy, exkurze, projekty Ve všech ročnících celoročně probíhá řada projektů zahrnující akce, besedy a exkurze na téma příroda, soužití a respektování lidí. S žáky je často hovořeno o multikulturních otázkách. 14

15 7.4 Projekt Odpad z nebe nespad V ošním roce opět pokračoval projekt, ve kterém třídíme papír, plasty a bioodpad. Třídění probíhá v ZŠ i MŠ. Postupně se stává automatickou záležitostí přenášenou i do rodinného prostředí. 7.5 Výchovné a kariérní poradenství Konzultační hodiny výchovného poradce byly v pátek 14:00 14:45 pro rodiče i děti. Po telefonické dohodě kdykoliv (děti si mohou domlouvat schůzky i v jiné dny) V tomto roce děti ani rodiče příliš neřešili otázky přihlášek na střední školy. Vzhledem k malému počtu dětí byli žáci přijati na školy, které si vybrali. Již tradičně se objevovaly problémy mezi spolužáky. V září byl aktualizován plán VP a nástěnka věnovaná problematice výchovného poradenství a drogové problematice. Zároveň byla provedena aktualizace seznamu integrovaných žáků a nově příchozí učitelé o nich byli informováni. Rodiče žáků 9.třídy byli informováni o způsobu předávání informací v kariérním poradenství. V září proběhla také první informativní schůzka s žáky 9. Třídy týkající se budoucí volby povolání. Rodiče vycházejících žáků byli informováni o existenci poradenského střediska v Kolíně. Postupně během roku navštívili školu zástupci některých středních škol a učilišť, aby děti informovali o možnostech studia na jejich školách (Chvaice, Městec Králové, Poděbrady, OA Kolín). Většina žáků posledního ročníku ZŠ se účastnila Burzy škol v Kolíně. Během prosince byly s dětmi vyplněny kopie přihlášek ke studiu. V březnu byli žáci 8. Třídy informování o dalších možnostech vzdělávání byli hlavně seznámeni s tím, co pro ně může při jejich rozhodování VP zajistit, s čím poradit. V této třídě nebyl os zaznamenán zájem o testy SCIO, které mají prokázat schopnosti k dalšímu vzdělávání. Během celého školního roku řada vyučujících zařadila do svých plánů výuky sexuální a protidrogovou výchovu, především v hodinách ZŽS, OV, VV, PŘ, CH, TV.. Děti měly možnost zapůjčit si literaturu s touto problematikou v žákovské knihovně. Bohužel této možnosti využívalyn minimálně a informace získávaly zejména z internetu. Volně přístupné jsou také áky a brožury s touto tematikou na chodbě 2.stupně. Výchovný poradce se průběžně účastnil seminářů pořádaných PPP v Kolíně. Proběhla řada setkání s pracovnicí této poradny, paní Ilonou Jarošovou, která na škole uskutečnila i kontrolu plánů integrovaných žáků. Děti 8. a 9. ročníku se zúčastnily programu Hrou proti AIDS v Kolíně Během roku došlo pouze k méně závažnému porušování školního řádu. Tyto prohřešky byly řešeny společně s třídním učitelem i rodiči. Nově došlo k rozpracování a aktualizování úkolů v akcích s protidrogovou a sexuální výchovou. 15

16 8. Další činnosti školy 8.1 Školská rada Školská rada schválila hospodaření školy v roce 2012, návrh rozpočtu na rok 2013 a výroční zprávu za rok 2011/ Klub rodičů Spolupráce rodičů se školou byla úspěšná. Klub rodičů zakoupil keramickou pec, která je v současné době majetkem školy. Bližší informace o další spolupráci nejsou známy. 8.3 Sponzoři školy Ve školním roce 2012/2013 škola obdržela finanční hotovost ve výši 5 000,- Kč a věcné dary ve výši ,- Kč. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V tomto školním roce nebyla uskutečněna žádná kontrola ČŠI Datum zpracování zprávy: Podpis ředitele a razítko školy: 16

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Minimální preventivní program na školní rok 2014 2015 1. Seznámení ředitele školy s minimálním preventivním programem - proběhne v září 2014. 2. Seznámení

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní školy a Mateřské školy Deštná

Základní školy a Mateřské školy Deštná Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Základní školy a Mateřské školy Deštná OBSAH 1. Účel plánu DVPP ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 2. Základní podmínky dalšího vzdělávání 3. Formy a druhy dalšího vzdělávání

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov. Adresa: Kadaňská 163, Vilémov. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov. Adresa: Kadaňská 163, Vilémov. Identifikátor: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov Adresa: Kadaňská 163, 431 54 Vilémov Identifikátor: 600 077 322 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Pivovarská 323, 344 42 Domažlice Identifikátor školy: 600 008 908 Termín konání inspekce: 7.,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Plán činnosti výchovného poradce

Plán činnosti výchovného poradce Plán činnosti výchovného poradce pro školní rok 2015/2016 BAREVNÁ ŠKOLA Konzultační hodiny : žáci : kdykoli rodiče: čtvrtek 14.00 17.00 Telefonní kontakt : 354 594 128 E-mailová adresa : Matejickova@seznam.cz

Více

Výroční zpráva

Výroční zpráva Základní škola Kaplice Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2011-2012 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum

Více