Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Býchory, okres Kolín, příspěvková organizace Býchory 99,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Býchory, okres Kolín, příspěvková organizace Býchory 99, 280 02"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Býchory, okres Kolín, příspěvková organizace Býchory 99, školní rok 2012/2013 1

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Charakteristika školy Přehled oborů vzdělání Přehled pracovníků školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce Údaje o výsledcích ve vzdělávání Chování žáků Absolventi a jejich další uplatnění Úroveň jazykového vzdělávaní ve škole Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Vzdělávání žáků ve školní družině Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Další činnost školy Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí...16 Základní škola a Mateřská škola Býchory, okres Kolín, příspěvková organizace Býchory 99, Kolín 2

3 1. Základní údaje o škole Název: Základní škola a Mateřská škola Býchory, okres Kolín, příspěvková organizace Sídlo: Býchory Kolín Sdružuje: Mateřská škola IZO: Základní škola IZO: Školní družina IZO: Školní klub IZO: Školní jídelna IZO: Zřizovatel: Statutární zástupce: Obec Býchory, Býchory 57, Kolín Mgr. Ivana Wiedermannová, ředitelka školy Mgr. Romana Podhrázská, zástupkyně ředitelky pro výchovu a vzdělávání Telefon: ředitelka školy zástupce ředitele výchovná poradkyně Mateřská škola Školní jídelna Školská rada: http: Ing. Roman Müller Květoslava Vedralová Regina Hroudová Radka Vokounová Mgr. Zuzana Kesnerová Mgr. Jarmila Jeníková zástupce zřizovatele zástupce zřizovatele zástupce rodičů zástupce rodičů zástupce pedagogů zástupce pedagogů 3

4 1.1 Charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola Býchory patří mezi vesnické školy. Je úplnou základní školou pro děti ze spádových obcí (Býchory, Dománovice, Konárovice, Němčice, Ohaře, Ovčáry, Polní Chrčice). Školu navštěvují i žáci z jiných obcí Jestřabí Lhota, Kolín, Žehuň, Choťovice. Výuka probíhá ve dvoupodlažní budově, která byla postavena v roce Od roku 1996 je ke škole připojena mateřská škola, která má k dispozici 2 učebny, 1 ložnici a dětské hřiště v areálu základní školy. Děti z mateřské školy také využívají tělocvičnu školy. Pro výuku žáků základní školy je k dispozici 14 učeben, z toho 5 odborných, keramická dílna, učitelská a žákovská knihovna, tělocvična a venkovní hřiště. Základní škola se nachází v těsné blízkosti mateřské školy. Výhodou této venkovské školy je prostředí, které je nejenom zalesněné, ale i upravené dostatečným množstvím zeleně, které tvoří příjemné prostředí. Ze všech tříd v přízemí mohou žáci ihned odcházet terasovými dveřmi do areálu školy, kde najdeme fotbalové hřiště, běžecký ovál, doskočiště, hřiště určené k míčovým hrám, hřiště pokryté antukou a dětské hřiště s pískovištěm, které slouží MŠ i ZŠ. Zde mohou děti trávit nejenom čas o velkých přestávkách, ale v odpoledních hodinách aktivně odpočívat v rámci ŠD Ve všech kmenových učebnách mají učitelé k dispozici keramické tabule, které slouží společně s dataprojektorem k interaktivní výuce. Obdobně mohou děti pod vedením pedagogů pracovat s interaktivní tabulí. Při této činnosti lze využívat moderní metody práce spojené s vlastním prožitkem. Žák tedy není učitelem pouze veden, ale zapojuje i vlastní fantazii, která mu téměř vždy umožňuje zažít pocit úspěchu.za účelem této výuky byly zakoupeny interaktivní učebnice, které jsou v naprostém souladu s učebnicemi, které má žák v lavici. Liší se řadou aplikací, mezi které patří videa, obrázky, kvízy a mnoho dalších aktivit. Toto vybavení bylo financováno z peněz EU, konkrétně z programu EU peníze škole. Tento projekt pomohl mimo jiné škole obnovit vybavení počítačové učebny, která umožňuje žákům využívat přístup k internetu a získávat či prohlubovat informace spojené s výukou a vzděláváním. Kromě standardní výuky nabízíme žákům výchovně vzdělávací akce, návštěvy kin a divadel, kde mohou získávat poznatky z různých oblastí kultury, pracovně právních vztahů atd. V rámci prevence zajišťujeme žákům přednášky a besedy. Úzce spolupracujeme s Pedagogicko psychologickou poradnou a Úřadem práce v Kolíně. V rámci mimoškolních aktivit se účastníme soutěží organizovaných Středočeským krajem a Domem dětí a mládeže v Kolíně. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží a do testování všeobecných znalostí. Na škole spolupracují metodická sdružení I. a II. stupně. Učitelé se společně podílejí na výběru učebnic a učebních pomůcek, na přípravě tematických plánů, koordinují exkurze, besedy, výy a snaží se zapojit žáky do různých akcí a soutěží. Výchovný poradce, který současně vykonává funkci preventisty sociálně patologických jevů, řeší individuální problémy žáků (nezvládání učiva, záškoláctví, problémy ve vztazích k učitelům, rodičům a spolužákům) a problémy v oblasti drogové prevence. Úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, zákonnými zástupci žáků a s PPP v Kolíně. Od nového školního roku je na 2.stupni vyučován další cizí jazyk, konkrétně se jedná o německý a ruský jazyk. Žáci by se měli naučit konverzovat i v jiném jazyce než v mateřském a anglickém. 4

5 2. Přehled oborů vzdělávání Ve školním roce 2012/2013 probíhala výuka ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu: C/01 Základní škola ŠVP. Tabulka č.1 Počet tříd a žáků ZŠMŠ (k ) Mateřská škola 1. stupeň 2. stupeň Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř K zahájilo výuku 163 žáků, k byl stav 169 žáků. Tabulka č. 2 Součásti školy nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost (k ) IZO a název součásti Nejvyšší povolený počet žáků Skutečný počet žáků z toho dívek ZŠ MŠ ŠD ŠK Tabulka č. 3 Součásti školy počet strávníků (k ) IZO a název součásti Skutečný počet strávníků Školní jídelna MŠ ZŠ zaměstnanci cizí Školní jídelna vykazuje doplňkovou činnost z toho

6 Tabulka č. 4 Přírůstky a úbytky žáků během školního roku Název součásti počet žáků k Počet žáků k Přírůstky +/ úbytky - Mateřská škola ZŠ 1.stupeň stupeň Celkem ZŠ Školní družina Školní klub Školní jídelna Přehled pracovníků školy Tabulka č. 5 Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedagogických pracovníků do nad 60 Z toho důchodci Průměrný věk Celkem Z toho žen ,7 Základní údaje o pedagogických pracovnících školy Ředitelka školy: Zástupkyně ředitelky školy: Vedoucí učitelka MŠ: Učitelka MŠ: Učitelé 1. stupně ZŠ: Učitelé 2. Stupně ZŠ: Mgr. Ivana Wiedermannová Mgr. Romana Podhrázská Eva Kašparová Jana Patočková Mgr. Zuzana Kesnerová tř. učitelka 1. třídy Mgr. Ivana Drahovzalová tř. učitelka 2. třídy Andrea Holanová tř. učitelka 3. třídy Mgr. Milan Vendl tř. učitel 4. třídy Mgr. Jarmila Jeníková tř. učitelka 5. třídy Bc. Martin Litera tř. učitel 6. třídy Mgr. Jaroslav Jon tř. učitel 7. třídy Mgr. Hana Bartecká ml. tř. učitelka 8. třídy Mgr. Hana Bartecká st. tř. učitelka 9. třídy Mgr. Miloslava Hovorková Mgr. Naděžda Nováková Mgr. Daniela Pražanová Yvona Štrýglová 6

7 Vychovatelky ŠD: Jana Holanová Eva Novotná Hana Pěnková Personální změny ve školním roce 2012/2013: Ve školním roce 2012/2013 nedošlo k žádným personálním změnám. Tabulka č. 6 Věková struktura nepedagogických zaměstnanců (k ) Počet nepedagogických pracovníků do nad 60 Z toho důchodci Průměrný věk Celkem ,6 Z toho ženy Základní údaje o provozních zaměstnancích Vedoucí školní jídelny: Kuchařky: Pomocná pracovnice v ŠJ: Školník: Uklízečky: Marie Machová Stanislava Bocková Zdena Trnková Marcela Židlická Zdeněk Daneš Lidmila Kalinová Marta Lísková Irena Radlová 7

8 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zápis dětí do 1. ročníku se konal 11. března 2013 Tabulka č. 7 Údaje o zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2013/2014 Zapisovaní z toho celkem dívky Zapsaní na naší škole celkem z toho dívky Žádost o odklad celkem Poprvé u zápisu z toho dívky Po odkladu školní docházky Narození Údaje o výsledcích ve vzdělávání Tabulka č. 8 Prospěch a docházka žáků všech ročníků 1. stupně 1.stupeň 1.poloí 2.poloí Žáků celkem z toho chlapci dívky Prospěch do 1, Prospěli Neprospěli 0 0 z toho opakují ročník 0 0 Průměrný prospěch žáků 1,38 1,52 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 32,35 32,01 z toho neomluvených na žáka 0 0 Slovní hodnocení bylo využito u 2 žáků 1.stupně ZŠ v předmětech Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Prvouka, Vlastivěda a Přírodověda. 8

9 Prospěch a docházka žáků všech ročníků 2. stupně 2.stupeň 1.poloí 2.poloí Žáků celkem z toho chlapci dívky Prospěli s vyznamenáním 10 9 Prospěli Neprospěli 6 0 z toho opakují ročník 0 0 Neklasifikováni 0 0 Průměrný prospěch žáků 2,132 2,057 Průměrný počet omluvených hodin na žáka 64,8 57,34 Průměrný počet neomluvených hodin na žáka 0 0 Tabulka č.10 Opravné a dodatečné zkoušky Ročník - počet žáků Předmět Vykonali Zeměpis Dějepis Chování žáků Tabulka č.11 Chování žáků a udělená výchovná opatření v průběhu školního roku (k ) Hodnocení chování Udělená výchovná opatření 1.stupeň ZŠ 2.stupeň ZŠ 1.poloí 2.poloí 1.poloí 2.poloí velmi dobré uspokojivé 0 1 neuspokojivé 0 0 napomenutí třídního učitele 5 7 důtka třídního učitele 6 1 důtka ředitele školy 2 3 pochvala třídního učitele pochvala ředitele školy 0 0 V 1. a 2. poloí byly uděleny pochvaly za aktivní přístup k výuce a k činnostem nad rámec základních povinností. Výchovná opatření byla naopak udělena na základě neplní základních povinností žáka ZŠ, které vyplývají ze školního řádu. 9

10 5.2 Absolventi a jejich uplatnění Tabulka č.12 Přehled umístění žáků 9. třídy na středních školách Počet žáků 9.tř. Přijatí žáci na gymnázium Přijatí na OA Přijatí na SOŠ Přijatí na SOU Bez základního vzdělání Úroveň jazykového vzdělávání na škole Výuka anglického jazyka je propojena již od MŠ, kde se děti seznamují s tímto jazykem v přirozených podmínkách s přihlédnutím k jejich věku a individuálním možnostem. Vyučování probíhá v týdenní hodinové dotaci a žáci se seznamují se slovní zásobou formou hry, zejména prostřednictvím obrázků a pohybových her. Od 3.ročníku je výuka intenzivnější. Hlouběji je rozvíjena slovní zásoba a žáci vytváří jednoduché věty. Výuka neprobíhá jen formou komunikace, ale děti si zapisují slovíčka a tím se seznamují i s psanou formou jazyka. Ve 4. a 5. třídě se žáci dělí do dvou skupin a osvojení jazyka je mnohem intenzivnější v menším počtu dětí na skupinu Od 2. stupně ZŠ jsou hodiny zaměřeny na rozvoj slovní zásoby, průběžné osvojování gramatiky, plynulé čtení a překlad. Ve všech hodinách je využívána interaktivní výuka. 5.4 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Základní škola integruje 6 žáků, u kterých byla diagnostikována dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyspraxie, dyskalkulie, ADHD a v jednom případě Aspergerův syndrom. Pro všechny integrované žáky je vytvářen IVP (individuální vzdělávací plán), který je třeba konzultovat se všemi vyučujícími a rodiči. Dle potřeby je vhodné tyto plány upravovat a přihlížet tak k individuálním potřebám těchto žáků. V rámci speciální péče o tyto žáky je nutná spolupráce školy a rodiny. 5.5 Vzdělávání žáků nadaných S žáky mimořádně nadanými je třeba pracovat soustavně, neboť tito žáci mají své specifické vzdělávací potřeby a jejich rozvoj má podstatný význam pro celou společnost. Snažíme se včas identifikovat nadání a vytvářet výukové standardy s ohledem na vysoké intelektové požadavky. 10

11 5.6 Vzdělávání žáků ve školní družině Ve školní družině pracovala 3 oddělení, ve kterých se děti rozvíjely ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, tělesné a hudební výchově. V rámci přiměřené formy se děti seznamovaly se světem lidí, zvířat, rostlin a pohádek. Dětem z družiny je umožněn přístup na terasy, ihned vedle třídy, kde mohou děti odpočívat, nebo dle zájmu sportovat. Pod vedením vychovatelek se žáci rozvíjeli v pracovních a výtvarných činnostech, nebo se věnovali hudebně pohybovým aktivitám. Výchovně vzdělávací akce 1.-3.oddělení Vý do Vigvamu Řepařská drážka Den duchů Divadlo Jak šel kozlík do světa Čertovská diskotéka Vánoční besídka Filmové představení Stammyho dobrodružství Maškarní Čarodějné odpoledne Vynášení Moreny Vycházka do lesa za konvalinkami Divadlo Já muzikant Filnové představení Tajemství lesních strážců Otevření dětského hřiště v DD Pohádková cesta lesem Vý do Vigvamu Vý do Milovic 5.7 Školní zájmové útvary Ve škole pracovaly tyto zájmové útvary: a) Zájmové kroužky pro žáky ročníku Kroužek flétny Výtvarný kroužek Keramika Břišní tance Stolní tenis 11

12 b) Zájmové kluby pro žáky ročníku Břišní tance Literární kroužek Kroužek flétny Stolní tenis Florbal Kroužky a školní kluby jsou zpoplatněny ve výši 200,- Kč za poloí. V rámci keramického kroužku je od žáků vybírána ještě částka ve výši 100,- Kč na materiál. Poplatek za školní družinu činí 500,- Kč za poloí. 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Paní učitelka Andrea Holanová pokračovala v započatém akreditovaném magisterském studiu v oblasti pedagogických věd zaměřených na přípravu učitelů 1. stupně ZŠ. Studium k prohlubování odborné kvalifikace Pedagogičtí pracovníci se v rámci zkvalitnění výuky a rozšíření odbornosti zúčastnili vzdělávacích akcí, po jejíž absolvování obdrželi certifikáty a osvědčení. Nedílnou součástí jejich dalšího vzdělávání je i forma samostudia odborné literatury. Tabulka č. 13 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Název akce Počet účastníků Pracovní zařazení Učitelství pro 1.stupeň základní školy 1 učitelka Právní odpovědnost pedagogických pracovníků 4 učitelka 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Sport Základní škola se pravidelně účastní sportovních akcí pořádaných různými organizacemi. Na řadě těchto setkání se naši žáci umístili na předních místech a předvedli mnoho úspěšných výkonů 12

13 7.1.1 Sportovní úspěchy ve školním roce 2012/2013 OKRESNÍ KOLO: 1. Místo A. Vyhnánek J. Štěpánková KSD-stolní tenis 7.tř. D. Záhora, A. Vyhnánek, V. Jedlička KSD-sport. střelba druž. 7.tř. 2. Místo T. Jeřábková, J. Štěpánková, K. Vedralová KSD-sport. střelba druž. 7.tř. D. Záhora KSD-sport. střelba 7.tř. T. Jeřábková KSD-sport. střelba 7.tř. T. Jeřábková KSD-stolní tenis 7.tř. L. Nespěchal KSD-60m 9.tř. N. Vršťalová KSD-skok vysoký 7.tř. L. Karban KSD-kriketový míček 7.tř. L. Nespěchal Pohár rozhlasu-60 m 9.tř. L. Karban Pohár rozhlasu-kriket. m. 7.tř. 3. Místo A. Vyhnánek KSD-800 m A. Chvalovský, J. Tlučhoř, T. Kubíček, Florbal-okr. Přebor V. Klepal, D. Záhora, A. Vyhnánek, L. Karban, V. Jehlička A. Vyhnánek KSD-sport. Střelba 7. N. Vršťalová Pohár rozhlasu-skok vysoký 7. V. Jehlička, L. Karban, A. Vyhnánek KSD-florbal V. Klepal, D. Záhora, T. Kubíček, A. Chvalovský, J. Tlučhoř L. Nespěchal Pohár rozhlasu m 9. A. Vyhnánek, D. Záhora, L. Karban Minikopaná J. Karban, V. Jehlička, J. Pokorný T. Kubíček, V. Klepal, J. Tlučhoř, A. Chvalovský, M. Simčo OKRSKOVÉ KOLO: 1. Místo D. Záhora, A. Vyhnánek, J. Pokorný, Florbal L. Karban, V. Jehlička, M. Simčo, A. Chvalovský, J. Tlučhoř, T. Kubíček, V. Klepal, F. Stibůrek 13

14 Sportovní soutěže ve školním roce 2012/ Kopaná okres Florbal-d okrsek Florbal-d okrsek Florbal-ch okrsek Florbal-ch okres Košíková-d okres Stolní tenis d+ch okres Kolínská vánoční laťka okres Stolní tenis-ván. turnaj ZŠ Osecká laťka okres McDonald s Cup (kop.) okrsek McDonald s Cup (kop.) okrsek Kinderiáda (atl.) kraj Pohár rozhlasu (atl.) okres Minikopaná okres Pohár rozhlasu (atl.) okres Kolínské sportovní dny Stolní tenis ch+d Florbal - ch Lehká atika ch+d Košíková - d Sportovní střelba ch+d Školní ples Pro žáky 9.ročníku je již tradičně pořádán absolventský ples. Snahou této akce je uvést mladé lidi do společenského života a to před zraky svých spolužáků a pedagogů, ale i za přítomnosti rodiny. Mladí lidé mají možnost setkat se s odlišným způsobem výuky a naučit se nahlížet na své pedagogy zcela jinýma očima. 7.3 Vzdělávací pořady, besedy, exkurze, projekty Ve všech ročnících celoročně probíhá řada projektů zahrnující akce, besedy a exkurze na téma příroda, soužití a respektování lidí. S žáky je často hovořeno o multikulturních otázkách. 14

15 7.4 Projekt Odpad z nebe nespad V ošním roce opět pokračoval projekt, ve kterém třídíme papír, plasty a bioodpad. Třídění probíhá v ZŠ i MŠ. Postupně se stává automatickou záležitostí přenášenou i do rodinného prostředí. 7.5 Výchovné a kariérní poradenství Konzultační hodiny výchovného poradce byly v pátek 14:00 14:45 pro rodiče i děti. Po telefonické dohodě kdykoliv (děti si mohou domlouvat schůzky i v jiné dny) V tomto roce děti ani rodiče příliš neřešili otázky přihlášek na střední školy. Vzhledem k malému počtu dětí byli žáci přijati na školy, které si vybrali. Již tradičně se objevovaly problémy mezi spolužáky. V září byl aktualizován plán VP a nástěnka věnovaná problematice výchovného poradenství a drogové problematice. Zároveň byla provedena aktualizace seznamu integrovaných žáků a nově příchozí učitelé o nich byli informováni. Rodiče žáků 9.třídy byli informováni o způsobu předávání informací v kariérním poradenství. V září proběhla také první informativní schůzka s žáky 9. Třídy týkající se budoucí volby povolání. Rodiče vycházejících žáků byli informováni o existenci poradenského střediska v Kolíně. Postupně během roku navštívili školu zástupci některých středních škol a učilišť, aby děti informovali o možnostech studia na jejich školách (Chvaice, Městec Králové, Poděbrady, OA Kolín). Většina žáků posledního ročníku ZŠ se účastnila Burzy škol v Kolíně. Během prosince byly s dětmi vyplněny kopie přihlášek ke studiu. V březnu byli žáci 8. Třídy informování o dalších možnostech vzdělávání byli hlavně seznámeni s tím, co pro ně může při jejich rozhodování VP zajistit, s čím poradit. V této třídě nebyl os zaznamenán zájem o testy SCIO, které mají prokázat schopnosti k dalšímu vzdělávání. Během celého školního roku řada vyučujících zařadila do svých plánů výuky sexuální a protidrogovou výchovu, především v hodinách ZŽS, OV, VV, PŘ, CH, TV.. Děti měly možnost zapůjčit si literaturu s touto problematikou v žákovské knihovně. Bohužel této možnosti využívalyn minimálně a informace získávaly zejména z internetu. Volně přístupné jsou také áky a brožury s touto tematikou na chodbě 2.stupně. Výchovný poradce se průběžně účastnil seminářů pořádaných PPP v Kolíně. Proběhla řada setkání s pracovnicí této poradny, paní Ilonou Jarošovou, která na škole uskutečnila i kontrolu plánů integrovaných žáků. Děti 8. a 9. ročníku se zúčastnily programu Hrou proti AIDS v Kolíně Během roku došlo pouze k méně závažnému porušování školního řádu. Tyto prohřešky byly řešeny společně s třídním učitelem i rodiči. Nově došlo k rozpracování a aktualizování úkolů v akcích s protidrogovou a sexuální výchovou. 15

16 8. Další činnosti školy 8.1 Školská rada Školská rada schválila hospodaření školy v roce 2012, návrh rozpočtu na rok 2013 a výroční zprávu za rok 2011/ Klub rodičů Spolupráce rodičů se školou byla úspěšná. Klub rodičů zakoupil keramickou pec, která je v současné době majetkem školy. Bližší informace o další spolupráci nejsou známy. 8.3 Sponzoři školy Ve školním roce 2012/2013 škola obdržela finanční hotovost ve výši 5 000,- Kč a věcné dary ve výši ,- Kč. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V tomto školním roce nebyla uskutečněna žádná kontrola ČŠI Datum zpracování zprávy: Podpis ředitele a razítko školy: 16

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/2013 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2013 Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo náměstí 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne:

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1 OBSAH: Obsah 2 A. Údaje o škole 4 B. Zřizovatel školy 4 C. Charakteristika školy 4 1. Základní

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2012 2013 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2013 Školská rada schválila dne xx. xx. 2013 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více