Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský"

Transkript

1 Při řízení ve věcech důchodového pojištění je základním důkazem listinný doklad. Po obsahové stránce by měla obstát jakákoliv blíže nekonkretizovaná listina, jež by mohla věrohodným způsobem prokázat tvrzené skutečnosti. Při došetřování dob účasti na důchodovém pojištění je třeba zjistit stav věci způsobem a v takovém rozsahu, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 28. května 2012 Sp. zn.: 748/2012/VOP/PKD Vážená paní inženýrko, dovolte, abych Vás tímto dopisem seznámil se závěry, ke kterým jsem dospěl v rámci šetření zahájeného na základě Vašeho podnětu, ve věci postupu České správy sociálního zabezpečení (dále také jen ČSSZ ) při vyřizování Vaší důchodové záležitosti. Ve svém podnětu jste především uvedla, že jste v letech pracovala jako průvodkyně na základě pracovních smluv s cestovními kancelářemi. Letos v září by Vám měl vzniknout nárok na přiznání starobního důchodu. Po vyžádání informativního osobního listu důchodového pojištění jste zjistila, že Vám doba výkonu práce ve výše uvedeném období nebyla českými orgány sociálního zabezpečení zhodnocena. Doložila jste ČSSZ úředně ověřené kopie různých dokladů, avšak tyto dle úřadu nejsou k prokázání Vašeho tvrzení ohledně zaměstnání a výše výdělků dostačující. Dne jsem ve věci Vašeho podnětu zahájil šetření v souladu s ustanovením 14 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a požádal ředitele odboru interního auditu a kontroly ČSSZ o zaslání vyjádření a kopie Vaší spisové dokumentace. Z vyžádaných materiálů jsem zjistil, že jste požádala ČSSZ o vyhotovení informativního osobního listu důchodového pojištění před vznikem nároku na přiznání starobního důchodu. Osobní list vystavila ČSSZ na podkladě evidenčních listů, které vede ve své evidenci. Následně jste předložila úřadu dohody o pracovní činnosti za roky 1978 až 1983, kdy jste působila v různých cestovních kancelářích a požádala jste o započtení těchto nově doložených dob pojištění (zaměstnání), a to v plném rozsahu. Ředitel odboru interního auditu a kontroly mi k Vámi doloženým podkladům sdělil, že uvedené doby se částečně překrývají s již započtenými dobami zaměstnání, které jste získala u organizace P. a Č., kde jste byla zaměstnána dle dohod o pracovní činnosti na nepravidelnou výpomoc.

2 ČSSZ s odvoláním na vyhlášku č. 128/1975 Sb., ve znění účinném do a vyhlášku č. 165/1979 Sb., ve znění účinném do , uvedla, že Vámi předložené doklady neprokazují splnění podmínek účasti na důchodovém pojištění, a to vzhledem ke skutečnosti, že neobsahují údaje o skutečně doloženém výdělku v jednotlivých kalendářních měsících. Dle ČSSZ není z dohod o pracovní činnosti prokázáno, že jste dosahovala v předmětných zaměstnáních měsíčního výdělku alespoň ve výši 400,- Kčs. Relevantní ustanovení zmíněných právních předpisů a skutečnost o neprůkaznosti Vámi předložených dokladů Vám ČSSZ sdělila dopisem ze dne Předložila jste tedy fotokopie složenek (výplatních pásek) a znovu jste požádala o zhodnocení získaných dob pojištění. Tyto doklady předložila ČSSZ Pražské správě sociálního zabezpečení (dále také jen PSSZ ) s žádostí o provedení rekonstrukce a vyhotovení evidenčních listů důchodového pojištění dle ustanovení 6 odst. 4 písm. u) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Dle sdělení PSSZ ovšem nejsou předložené složenky platnými doklady pro provedení rekonstrukce, a tuto tedy dle orgánů sociálního zabezpečení nelze provést. ČSSZ Vám to oznámila dopisem ze dne bez dalšího podrobnějšího vysvětlení. Z vyjádření ředitele odboru interního auditu a kontroly ČSSZ jsem dále vyrozuměl, že jste předložila úřadu další dokument, a to Čestné prohlášení o dobách zaměstnání, kde jsou obsažena svědecká prohlášení dvou Vašich bývalých spolupracovnic o dobách zaměstnání u stejných cestovních kanceláří, kde působily od do Uvedly, že jste pracovaly spolu a předmětnou dobu zaměstnání mají obě dvě zhodnocenou při výpočtu důchodu. K tomuto důkazu Vám ČSSZ dopisem ze dne sdělila, že dle tohoto prohlášení není možno Vámi požadované doby zaměstnání do osobního listu důchodového pojištění dohodnotit, neboť se nejednalo o řádný pracovní poměr a výše výdělků nejsou potvrzeny na evidenčních listech důchodového pojištění. Nadále tedy zůstává v platnosti osobní list důchodového pojištění ze dne S ohledem na platnou právní úpravu uvádím, že dle ustanovení 40a zákona č. 589/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zasílají orgány sociálního zabezpečení občanům na základě jejich písemné žádosti informativní osobní list důchodového pojištění. Informativní list obsahuje přehled dob důchodového pojištění a za dobu od roku 1986 přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob, které jsou v evidenci příslušného orgánu sociálního zabezpečení. Orgán sociálního zabezpečení na základě žádosti občana vyhotoví nový informativní list, prokáže-li občan dobu účasti na důchodovém pojištění podle příslušných ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona jsou na důchodovém pojištění mj. účastni za podmínek v zákoně stanovených i zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce. Jestliže orgán sociálního zabezpečení nepovažuje doby a další údaje za dostatečně prokázané, nový informativní list nevyhotoví a do 90 dnů ode dne doručení žádosti podle odstavce 2 věty první zašle občanu písemné sdělení se zdůvodněním, že doby a další údaje nejsou dostatečně prokázány a že o těchto dobách a dalších údajích bude rozhodnuto v řízení o přiznání dávky důchodového pojištění. 2

3 Zaměstnavatelé a orgány plnící úkoly v důchodovém pojištění jsou povinni vést pro každého občana evidenční list, kde se mimo jiné zapisuje doba účasti na důchodovém pojištění a vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Okresní správy sociálního zabezpečení (PSSZ) mohou převzít plnění některých úkolů spojených s prováděním důchodového pojištění zaměstnanců zaměstnavatelů, kteří neplní povinnosti při provádění nemocenského pojištění a důchodového pojištění. Předmětná doba zaměstnání, kterou jste žádala zhodnotit pro důchodové účely, je doba v rozmezí let Z toho důvodu je třeba posuzovat možnou účast na pojištění dle tehdy platných právních předpisů. Dle ustanovení 94 odst. 1 vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění účinném do , pracující, kteří jsou činní na základě dohody o pracovní činnosti mimo pracovní poměr, uzavřené s organizací za podmínek stanovených zákoníkem práce (dále jen pracující na dohodu ), jsou s odchylkami dále uvedenými účastni důchodového zabezpečení jako pracující, jestliže, nejsou zabezpečeni (pojištěni) již z důvodu jiné činnosti, nepobírají starobní ani invalidní důchod, příjem z této pracovní činnosti podrobený dani ze mzdy činí alespoň 400,- Kčs měsíčně, nebo jsou povinni platit z příjmu z této pracovní činnosti daň z příjmu obyvatelstva částkou odpovídající příjmu nejméně 400,- Kčs měsíčně. Vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění účinném do , stanoví, že jsou pojištění účastni pracovníci činní na základě dohody o pracovní činnosti, jestliže nejsou pojištěny (zabezpečeni) již z důvodu jiné činnosti, nepobírají starobní ani invalidní důchod a dohoda o pracovní činnosti měla trvat nebo trvala déle než 6 pracovních dnů po sobě jdoucích, a výdělek za ni měl dosáhnout nebo dosáhl alespoň 400,- Kčs měsíčně. Jednou z obecných zásad správního řízení je zásada materiální pravdy. Pro jejíž naplnění je třeba, aby správní orgán postupoval tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. K provedení důkazů lze pak užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy. V řízení ve věcech důchodového pojištění lze dle ustanovení 84 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení použít k důkazu záznamy na technických nosičích dat, mikrografické záznamy, tištěné produkty optického archivačního systému a tištěné nebo fotografické produkty jiné výpočetní techniky místo originálu listiny, podle jehož obsahu byly pořízeny, pokud z povahy věci nevyplývá, že je třeba předložit originál nebo úředně ověřený opis listiny. Dle ustanovení 85 odst. 5 lze k prokázání doby pojištění použít čestného prohlášení nejméně 2 svědků a žadatele o důchod nebo o úpravu důchodu, nelze-li tuto dobu prokázat jinak. Vzhledem ke způsobu vypořádání se s obsahem Vámi předložených dokumentů mám pochybnosti o správnosti postupu orgánů sociálního zabezpečení, a to z následujících důvodů: 1) Rok 1977 mimo doby zaevidované v OLDP jste dle evidenčního listu vystaveného zaměstnavatelem Č. cestovní kancelář vykonávala výdělečnou činnost i v měsíci lednu s dosaženým příjmem ve výši 586,- Kčs a v únoru ve výši 518,- Kčs. Tyto měsíce nemáte v OLDP zaevidované. 3

4 2) Rok 1978 měsíc leden není zaevidován do dob Vaší účasti na pojištění, přestože jste dle evidenčního listu vystaveného zaměstnavatelem Č. cestovní kancelář, dosáhla příjmu ve výši 589,- Kčs. 3) Rok 1980 zaevidováno máte v OLDP pouze 214 dnů zaměstnání, což odpovídá údajům zaneseným v evidenčním listu, vystaveném zaměstnavatelem P. Z těchto údajů ovšem není patrné, o které konkrétní dny, či měsíce se jedná. Na dobu od do jste doložila dohodu o pracovní činnosti se zaměstnavatelem A. Pokud jde o doložení dosahovaných příjmů, předložila jste ústřižky složenek pro příjemce z , znějící na částku ve výši 432,- Kčs, z s částkou ve výši 413,- Kčs a z znějící na částku ve výši 744,- Kčs. Minimálně tyto měsíce, pokud se nekryjí s měsíci již evidovanými ve Vašem osobním listu důchodového pojištění, by dle mého názoru bylo možné zhodnotit do dob pojištění pro důchodové účely. 4) Rok 1981 v OLDP zaevidováno máte pouze 61 dnů zaměstnání, což odpovídá údajům zaneseným v evidenčním listu, vystaveném zaměstnavatelem P. Z těchto údajů ovšem opět není patrné, o které konkrétní dny, či měsíce se jedná. Na tento rok jste dodala od zaměstnavatele A. 2 dohody o pracovní činnosti. Jedna z nich je dohoda, kdy předmětem výkonu práce byla průvodcovská činnost od do K tomu jste doložila pouze jeden ústřižek složenky, a to ze dne znějící na částku ve výši 2.011,- Kčs. Druhá dohoda od stejného zaměstnavatele byla uzavřena na dobu od do , na činnost obchodního referenta v obchodním úseku, se stanovením měsíční hrubé mzdy ve výši 2.320,- Kčs. Jestliže Vám tedy bylo zhodnoceno pouze 61 dnů z celého roku 1981, pak mi nejsou známy důvody, pro které nemohla být hodnocena další doba dle těchto dokladů, když je evidentní, že se nemohla v celém rozsahu překrývat s dobami již hodnocenými. V případě první dohody jste předložila sice pouze doklad o odměně vyplacené v měsíci lednu, je tedy zřejmé, že pouze tento měsíc (31 dnů) může být hodnocen. Ovšem pokud jde o druhou dohodu, z jejího obsahu jasně vyplývá výše měsíčního hrubého příjmu, tudíž není pochyb o tom, že podmínky pro hodnocení celého období, po které jste práci jako obchodní referentka u zaměstnavatele A. vykonávala, jsou naplněny. 5) Rok 1982 ( ) v OLDP máte zaevidováno pouze 120 dnů zaměstnání, což odpovídá údajům zaneseným v evidenčním listu, vystaveném zaměstnavatelem P. Na celý rok 1998 jste doložila dohody o pracovní činnosti, z nichž relevantní pro důchodové účely je dohoda uzavřená se zaměstnavatelem A. Tomu korespondují ústřižky složenek od vyplacených odměn, a to ze dne ve výši 1.102,- Kčs a ze dne znějící na částku ve výši 634,- Kčs. 6) Roky ( ) v OLDP je uvedené období zaevidováno na základě údajů v evidenčním listu, vystaveném zaměstnavatelem Mezinárodní organizace novinářů. Na další období jste ovšem doložila dohodu o pracovní činnosti, a to od se zaměstnavatelem A., kdy jste vykonávala práci stálého zástupce v SFRJ s dohodnutou mzdou ve výši 1.900,- Kčs měsíčně. Výše vyjmenované dohody o pracovní činnosti a konkrétní doklady o vyplacené odměně nejsou všechny dokumenty, které jste orgánům sociálního 4

5 zabezpečení předložila, nýbrž pouze ty, které s přihlédnutím k tehdy platné právní úpravě splňují požadavky k zohlednění jejich obsahu pro důchodové účely. Předložila jste i ústřižky od složenek pro příjemce, které znějí na nižší částku než 400,- Kčs. Tyto z výše uvedených důvodů není možné považovat za doklady prokazující splnění podmínky pro započtení daného období do dob Vaší účasti na důchodovém pojištění. Stejně tak jsem nezmínil dohody o pracovní činnosti, které se pro účely započtení překrývají s jinými dobami, jež jsou již ve Vašem osobním listu důchodového pojištění zohledněny. Pokud jste předložila dohodu o pracovní činnosti, které nekoresponduje žádný doklad o vyplacené mzdě a ve které není konkrétní výše mzdy výslovně sjednána, opět se nejedná o listinu prokazující Váš nárok na započtení onoho období do dob pojištění. Ve všech dalších případech, které jsem výše v bodech specifikoval, se důvodně domnívám, že orgány sociálního zabezpečení měly dostatek prokazujících materiálů k tomu, aby došetřily a započetly Vaše další doby účasti na důchodovém pojištění. Vytýkám jim nepřesnosti při vystavení Vašeho informativního osobního listu důchodového pojištění. Přestože se pokoušely došetřit další doby Vašeho zaměstnání na základě doložených dokladů, spokojily se ve většině případů pouze s údaji obsaženými v nekompletních evidenčních listech, vystavených Vašimi bývalými zaměstnavateli. Bez jakéhokoliv podrobnějšího vysvětlení Vám ČSSZ sdělila, že dle PSSZ nejsou Vámi předložené doklady (útržky složenek) platné pro provedení rekonstrukce evidenčních listů. Protože úřad z nejasných důvodů odmítl uznat platnost těchto dokladů, nemohla být tak naplněna podmínka stanovená právním předpisem (dosažení min. měsíčního příjmu alespoň 400,- Kčs), a proto se již obsahem dalších důkazních materiálů nijak kvalifikovaně nezabýval. Zdůrazňuji ovšem, že některé dohody o pracovní činnosti obsahovaly ustanovení o pevně sjednané měsíční odměně, která ve všech případech dosahovala větší výše než 400,- Kčs. S tímto faktem se orgány sociálního zabezpečení nijak nevypořádaly. Konečně musím vytknout i způsob posouzení obsahu Čestného prohlášení o dobách zaměstnání a prohlášení dvou svědkyň, jež uvedly, že mohou věrohodně prokázat dobu zaměstnání u cestovních kanceláří od 1974 do 1983, kdy jste pracovaly spolu. Tuto dobu mají obě svědkyně zhodnocenou při výpočtu důchodu. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ve svém 85 odst. 5 stanoví, že k prokázání doby pojištění lze použít čestného prohlášení nejméně dvou svědků a žadatele o důchod nebo o úpravu důchodu, nelze-li tuto dobu prokázat jinak. ČSSZ Vám ovšem dopisem ze dne pouze sdělila, že na základě tohoto důkazu nelze doby Vašeho zaměstnání do osobního listu důchodového pojištění dohodnotit, neboť se nejednalo o řádný pracovní poměr a výše výdělků nejsou potvrzeny na evidenčních listech důchodového pojištění. Orgány sociálního zabezpečení nedisponují relevantními informacemi od Vašich bývalých zaměstnavatelů, neboť tito patrně nesplnili svoji povinnost a nepředali příslušné okresní správě sociálního zabezpečení řádně vyplněné evidenční listy důchodového pojištění, případně tuto povinnost splnili, přesto se již v tuto dobu všechny doklady v evidenci úřadu nevyskytují. Tato skutečnost ovšem nemůže jít k tíži žadatele o starobní důchod, a to zvlášť v případě, kdy sám obstarává a dodává relevantní podklady ke zjištění skutečného stavu věci a je při došetřování dob pojištění maximálně součinný. 5

6 Na základě výše uvedeného tedy konstatuji pochybení na straně orgánů správy sociálního zabezpečení spočívající v nesprávném postupu při zohledňování dob Vašeho zaměstnání pro důchodové účely. Dále úřadu vytýkám nedostatečné odůvodňování jeho závěrů. Strohé konstatování neplatnosti dokladu bez jakéhokoliv dalšího vysvětlení rozhodně není v souladu s principy a zásadami dobré správy. Jednotlivé kroky a závěry úřadu mají být průkazné, jasné a pro adresáta srozumitelné, o čemž lze na tomto místě pochybovat. Dnešního dne jsem proto vyzval ředitele odboru interního auditu a kontroly ČSSZ Ing. Zdeňka Josku, aby se k mým závěrům vyjádřil a sdělil, jaká opatření k nápravě přijal. Poté, co obdržím jeho vyjádření, seznámím Vás s jeho obsahem a svým dalším postupem ve Vaší věci. S pozdravem JUDr. Pavel V a r v a ř o v s k ý v. r. (dopis je opatřen elektronickým podpisem) Údolní Brno tel: (+420) , fax: (+420)

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. A. Základní identifikace

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 116/2007-81 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10 Doplněk č. 1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory podle právního

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

Sjednocení vyměřovacího základu pro daně a odvody

Sjednocení vyměřovacího základu pro daně a odvody RICHARD SULÍK A KOLEKTIV Sjednocení vyměřovacího základu pro daně a odvody Materiál zohledňuje legislativní stav k 31.12.2008 Základní konstrukce strana 2 Informace pro pana ministra strana 14 Politické

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Používání slov

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 Obsah 1. PŮSOBNOST

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky vydává, jako stálý rozhodčí

Více

MANUÁL PRO VEDENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH

MANUÁL PRO VEDENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH Program Iniciativy Společenství EQUAL CZ.04.4.09/4.3.00.4/0071 Projekt: Prolomit vlny Zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce Pracovní program: Rovné odměňování Organizace: Poradna pro občanství/občanská

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Úplný text zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a č. 61/2001

Více

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě. Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/11 Článek I.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

Kancelářský řád. HLAVA PRVNÍ Kancelář notáře

Kancelářský řád. HLAVA PRVNÍ Kancelář notáře Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. m) zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více