Metodika práce asistenta pedagoga

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika práce asistenta pedagoga"

Transkript

1 Metodika práce asistenta pedagoga

2 Kam směřuje vzdělávání Moderní pedagogika směřuji k integraci žáků do hlavního vzdělávacího proudu Sociální soudružnost Vytvoření podmínek pro integraci Podpůrná opatření Asistenti pedagogů 2

3 Definice pojmu asistent pedagoga Asistent pedagoga je pedagogickým pracovníkem, je tedy zaměstnancem školy a působí ve třídě, v níž je integrován žák se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavním posláním funkce asistenta pedagoga je podpořit integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu. Činnost asistenta pedagoga není zaměřena pouze na individuální pomoc žákům při zprostředkování učební látky, ale také na vytváření pozitivních sociálních vazeb při začleňování žáka do školního prostředí běžné třídy. Pomáhá při komunikaci se žáky a jejich zákonnými zástupci. 3

4 Definice pojmu asistent pedagoga Žákům s těžkým zdravotním postižením pomáhá při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou. Pomoc při komunikaci s komunitou, ze které žák pochází. Pomoc všem aktérům vzdělávacího procesu: žákovi, učitelce či učiteli, ale také ve vybraných situacích celé třídě. 4

5 Asistent pedagoga V optimálním případě, je "asistent pedagoga pracovníkem, jenž je ve třídě "k ruce "všem aktérům vzdělávacího procesu: žákovi, učiteli, ale také, ve vybraných situacích celé třídě. Chyba: Asistent někdy pracuje jen s integrovaným dítětem, často Učitel se na dítě obrací jen výjimečně v případě prozkoušení. Většinou sedí spolu s asistentem izolovaně od zbytku třídy. Dítě tak přichází o kooperaci s ostatními spolužáky. V tomto případě nemůžeme hovořit o úspěšné integraci. Takový způsob asistence není rozhodně přínosem pro pedagoga a už vůbec ne pro znevýhodněné dítě. 5

6 Právní úprava činnosti asistenta pedagoga Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 6

7 Kvalifikační předpoklady asistenta pedagoga Asistentem pedagoga může být každý, kdo splňuje tyto předpoklady: je plně způsobilý k právním úkonům, je bezúhonný, má odbornou kvalifikaci, je zdravotně způsobilý, prokázal znalost českého jazyka. 7

8 Základní kompetence AP dosažené vzděláváním orientace v systému a organizaci školy, orientace ve školských právních předpisech a vnitřních předpisech školy, schopnost spolupracovat s učitelem při výchovně-vzdělávací práci ve třídě a podpora žáků při zvládání požadavků školy, schopnost orientace v obecných zásadách pedagogické práce (příprava na výuku, podpora v průběhu vyučování, orientace v systému hodnocení žáka, pobyt dítěte ve škole) a v základních pedagogických pojmech, orientace v systému spolupracujících institucí (školství, poradenství, sociální a zdravotní péče, zařízení ústavní výchovy, policie, nestátní neziskové organizace atd.), 8

9 Základní kompetence AP dosažené vzděláváním schopnost reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy schopnost cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka, schopnost k smírčímu dojednávání v případě konfliktů a nedorozumění mezi školou, dítětem, rodinou, případně a dalšími institucemi, schopnost pedagogicky pracovat s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v podmínkách školy, schopnost pedagogicky pracovat s dětmi se zdravotním postižením, schopnost spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami školní práce. 9

10 Práce asistenta pedagoga je tvořena především přímou pedagogickou činností v rozsahu 20 až 40 hodiny týdně (příloha nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálněpedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb.), přípravou na výchovně-vzdělávací činnost (příprava pomůcek, kooperace s učitelem, další vzdělávání, ). možnost druhé smlouvy ve školní družině 10

11 Asistenti pedagoga dle vyhlášky č. 73/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. (1) Hlavními činnostmi asistenta pedagoga jsou: a) pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, pomoc při komunikaci se žáky a zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze které žák pochází, b) podpora žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí, c) pomoc žákům při výuce a při přípravě na výuku, d) nezbytná pomoc žákům s těžkým zdravotním postižením při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou mimo místo. 11

12 Činnosti asistenta pedagoga pro žáky se zdravotních postižením individuální pomoc žákům při začleňování se a přizpůsobení se školnímu prostředí, spolupráce s pedagogickými pracovníky školy při realizaci výchovné a vzdělávací činnosti, individuální pomoc žákům v průběhu výuky, zejména při zprostředkování učební látky při výkladu textu, obrazového materiálu a další učební látky, individuální práce s žáky podle stanovených vzdělávacích programů a pokynů učitele, vzdělávací a výchovná činnost podle stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřená na speciální vzdělávací nebo specifické výchovné potřeby žáka nebo skupiny žáků, 12

13 Činnosti asistenta pedagoga pro žáky se zdravotních postižením pomoc a zprostředkování při vzájemné komunikaci pedagogů se žáky a žáků mezi sebou, včetně užití alternativních komunikačních systémů, pomoc při výchově žáků, upevňování jejich sociálních, pracovních, hygienických a jiných návyků, péče a pomoc při pohybové aktivizaci žáků, pomoc při vytváření pomůcek a zaškolování práce s pomůckou, jíž žák využívá, úprava pracovních listů a učebních textů, 13

14 Činnosti asistenta pedagoga pro žáky se zdravotních postižením poskytování potřebné pomoci při úkonech sebeobsluhy a pohybu žákům, kteří tuto pomoc potřebují (zahrnuje také pomoc při výchovných a vzdělávacích činnostech organizovaných školou mimo místo), pomoc s doučováním a přípravou na výuku i mimo vyučovací hodiny (v rámci školních klubů, družin a doučovacích aktivit v prostorách škol), kontrolování a zajištění materiálního vybavení dítěte, 14

15 Činnosti asistenta pedagoga pro žáky se zdravotních postižením pomoc při zajišťování spolupráce se zákonnými zástupci žáka, podávání informací o žácích a studentech pedagogickým pracovníkům, účast na pedagogických poradách a třídních schůzkách, účast na vzdělávacích aktivitách určených pro asistenty pedagoga. 15

16 Činnosti asistenta pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním postižením Navíc: Spolupráce s pedagogickými pracovníky školy při realizaci výchovné a vzdělávací činnosti, Informování pedagogických pracovníků o vzdělávacích potřebách žáka Spolupráce s třídními učiteli a poradenskými pracovníky při navrhování podpůrných opatření, spolupráce s OSPOD Prohlubování a upevňování základních návyků sociálních, pracovních a hygienických Pomoc při překonávání bariér kulturních, jazykových Kontrola domácí příprav žáků a kontrola školních potřeb 16

17 Doučování Činnosti asistenta pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním postižením Účast na poradách a třídních schůzkách Komunikace se zákonnými zástupci žáků (návštěvy rodin, pozvání do školy) Pomoc při řešení konfliktních situací Řešení sociálně patologických jevů Účast na mimoškolních aktivitách Informační a osvětová činnost 17

18 Vyhláška č. 73/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů Individuální vzdělávací plán - 6 Individuální vzdělávací plán: Vychází ze ŠVP Ze závěrů speciálně pedagogického vyšetření, popřípadě psychologického vyšetření školským poradenským zařízením Je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Individuální vzdělávací plán je součástí dokumentace žáka. 18

19 Vyhláška č. 73/2005 Sb. Individuální vzdělávací plán - 6 Individuální vzdělávací plán obsahuje: Pedagogickou, speciálněpedagogickou a psychologickou diagnostiku údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu poskytování individuální speciálně pedagogické nebo psychologické péče žákovi včetně zdůvodnění, údaje o cíli vzdělávání žáka, časové a obsahové rozvržení učiva, volbu pedagogických postupů, způsob zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení, 19

20 Vyhláška č. 73/2005 Sb. Individuální vzdělávací plán 6 vyjádření potřeby dalšího pedagogického pracovníka další úprava organizace vzdělávání, seznam kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, jmenovité určení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, se kterým bude škola spolupracovat při zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka, předpokládanou potřebu navýšení finančních prostředků, závěry speciálně pedagogických, popřípadě psychologických vyšetření. 20

21 Osobnost asistenta pedagoga Kladný vztah k žákovi aby byl byl pozitivně naladěn, a to za všech okolností, vzájemná úcta, pochopení, empatie, předvídavost a dostatečná míra tolerance, nepodléhat haló efektu Odbornost znalost problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, znalost metodiky práce dle druhu postižení či znevýhodnění, znalost IVP, posudků poradenských pracovišť, rodiny, právních norem 21

22 Osobnost asistenta pedagoga Zájem o práci a plné pracovní nasazení - Není vždy žádoucí, aby asistent pedagoga tvořil se žákem nerozlučnou dvojici. Trpělivost, vytrvalost a důslednost - Práce se žákem je častokrát zdlouhavá a nepřináší vždy dobré a okamžité výsledky. Být trpělivý a vytrvalý a nenechal se odradit, když i při sebevětší snaze nedosáhne bezprostředního úspěchu. Na místě není uspěchanost ani rezignace. 22

23 Osobnost asistenta pedagoga Duševní odolnost a celková citová vyrovnanost Je v neustálém psychickém a emočním tlaku. Proto je třeba, aby jeho osobnost byla odolná a citově vyrovnaná a on sám zvládal základy duševní hygieny a relaxace. Pečlivost a svědomitost - vysoký stupeň spolehlivosti a odpovědnosti za práci, důkladnost a sebekontrola. Pečlivé vedení dokumentace. 23

24 Osobnost asistenta pedagoga Rozhodnost a odpovědnost nečekat vždy na pokyn učitele, odpovídá nejen za výsledky vzdělávání, ale i za bezpečnost. Organizační schopnosti a plánovitost - naplánovat a zorganizovat činnosti, začlenění do kolektivu spolužáků, posilování pozitivních vazeb mezi žáky, vzájemná kooperace a účast na školních i mimoškolních akcích. 24

25 Osobnost asistenta pedagoga Schopnost srozumitelné písemné a ústní komunikace - informace jasně a stručně formulovat a srozumitelně sdělovat. Rytmus, pauzy, intonace, modulace hlasu. Neverbální komunikace mimika, oči, ruce, dotyky, 25

26 Osobnost asistenta pedagoga Vyrovnaná sebedůvěra a sebevědomí se zdravou ctižádostivostí - nenechat se odradit případnými počátečními neúspěchy, být připraven na to, že výsledky nejsou hned viditelné, znát své silné a slabé stránky Schopnost zvládat konflikty bez afektu, v klidu, neřešit před kolektivem, naučit se reagovat na konflikt 26

27 Rizika ve vztahu asistenta pedagoga k žákovi Špatně nastavená nebo zcela chybějící pravidla vzájemného vztahu První setkání asistenta pedagoga se žákem Stanovení mantinelů a pravidel Míra tolerance a vyváženost vztahů přílišná shovívavost, kamarádský přístup x přehnaný autoritativní a neosobní přístup 27

28 Rizika ve vztahu asistenta pedagoga k žákovi Není správná motivace Asistent pedagoga je aktivizační činitel Umění motivace žáka počáteční, ale hlavně průběžné, zejména tam, kde se nedaří plnit úkol Práce se nedaří, když asistent pedagoga neumí žáka zaujmout, není schopen improvizovat, nemá trpělivost a nechá se vyprovokovat Časté kárání, nesmyslné požadavky na žáka 28

29 Rizika ve vztahu asistenta pedagoga k žákovi Přílišná citová vazba na dítě Schopnost empatie, avšak s hranicemi litování, omlouvání, nadměrná pomoc, než je žádoucí, asistent pedagoga plní úkoly za žáka místo toho, aby je plnil žák 29

30 Rizika ve vztahu asistenta pedagoga k žákovi Přehnaná péče Asistent pedagoga se na dítě příliš fixuje Asistent pedagoga dovolí, aby se dítě příliš fixovalo na něj Díky přehnané péči nedává žákovi příležitost zvládnout ani běžné úkoly, mluví a rozhoduje za něj 30

31 Rizika ve vztahu s pedagogickými pracovníky školy Špatná komunikace v týmu Role třídního učitele zadává úkoly asistentovi Atmosféra třídy vytváří třídní učitel, učitelé, asistent pedagoga Asistent pedagoga je v problematice speciální pedagogiky erudován více než samotný pedagog Konfrontace mezi asistentem, třídním učitelem a ostatními pedagogy 31

32 Rizika ve vztahu s pedagogickými pracovníky školy Dehonestace pozice asistenta pedagoga ze strany třídního učitele a ostatních učitelů Vnímání asistenta pedagoga ze strany pedagoga jako pracovníka pro všechno přesně dle příkazů pedagoga Absurdní interpretaci jeho nesamostatnosti Dehonestace jeho pracovní pozice v roli jakéhosi poskoka a zneužívání k činnostem, které mu nepřísluší Pozice asistenta pedagoga není vedlejší ani podřadná, ale přesně vyspecifikovaná Plní své úkoly jako plnohodnotný člen týmu 32

33 Rizika ve vztahu s pedagogickými pracovníky školy Obrácené role Učitel, který není příliš silnou osobností, ztrácí svou pozici a vedoucí roli přebírá asistent pedagoga Třenice mezi učitelem a asistentem pedagoga Do konfliktu jsou vtahováni žáci, jejich rodiče a ostatní učitelé 33

34 Rizika ve vztahu s pedagogickými pracovníky školy Zvládání základů týmové práce Práce v týmu vyžaduje umění komunikace Učitel učí a asistent sedí se žákem a nějak s ním pracuje 34

35 Rizika ve vztahu k rodičům Příliš otevřený vztah Příliš těsná vazba na rodiče, tykání si, vzájemné navštěvování se i v mimopracovní době, přílišná otevřenost, familiárnost Ztráta autority Asistent pedagoga si musí udržet určitý profesionální odstup, vymezit si prostor, míru, do které je možné přijímat návrhy rodičů, diskutovat s nimi a stanovit hranici, kde už diskusi není možno připustit Zdravý vztah mezi rodiči a asistentem pedagoga je založen na vstřícnosti, vzájemné důvěře, úctě a komunikaci, která však má svá pravidla 35

36 Příklad dobré praxe práce asistenta pedagoga Základní škola Dr. F. L. Riegra Semily 36

37 Zkušenosti školy ZŠ Semily Asistent byl přítomen přímo v hodinách, později některé děti docházely k asistentovi do speciální učebny, po vyučování zde probíhala příprava na výuku na další den Nyní děti dochází za asistentem do učebny, jak dopoledne, tak i odpoledne, doplňují si učivo 37 37

38 Činnost asistenta pedagoga ZŠ Semily žáci 1.st. - v klidném prostředí dokončí práci,kterou nestačili vypracovat ve třídě, potřebují individuální přístup, často stačí malá pomoc při opakování učiva žáci se sníženou pozorností a soustředěním AP se jim může věnovat delší čas než učitel ve třídě 38

39 Činnost asistenta pedagoga ZŠ Semily žáci II. st.zš individuální přístup při procvičování probírané látky, žáci kteří dostatečně nepochopili učivo AP jim objasní a s nimi procvičí danou látku 39

40 Činnost asistenta pedagoga žáci, kteří nestačí sledovat a pochopit látku, kterou většina třídy zvládá, potřebují pomalejší tempo a zopakovat to nejpodstatnější z dané látky žáci, kteří zameškali vyučování si doplňují mezery AP vysvětlí znovu látku tak,aby postupně vše zvládli a zapojili se do práce ve třídě 40

41 Činnost asistenta pedagoga ZŠ Semily domácí úkoly někteří rodiče nedohlédnou na přípravu dítěte do školy nebo sami již učivo nezvládnou od 4. a 5. roč. ZŠ na psaní domácích úkolů pod vedením AP některé děti chodí rády a pravidelně jiné se tomu snaží vyhnout na ty čekáme u šaten.., 41

42 Činnost asistenta pedagoga ZŠ Semily důležitou činností je také úklid a kontrola školní tašky, hygienické návyky umýt se doma,vyměnit si prádlo, vše proběhne v soukromí, bez zvědavých pohledů a poznámek od spolužáků děti se svěří se svými starostmi (tatínek je v nemocnici), postesknou si (p. učitelka mě nemá ráda, ) 42

43 Činnost asistenta pedagoga ZŠ Semily děti zažijí úspěch a pochvalu,odměnou je občas malá sladkost děti milují psaní na tabuli, (ve třídě se k ní málokdy dostanou) AP je zde jen pro ně, respektuje jejich tempo 43

44 Činnost asistenta pedagoga ZŠ Semily efektivnost činnosti AP jedno dítě pod vedením AP je výkonnější, zvládne mnohem více učiva, než ve skupině více dětí důležitá je osobnost asistenta a jeho postoj k dané skupině dětí každý z asistentů se stará o jinou skupinu dětí, (1. 3.roč., roč., 6. 9.roč.) 44

45 Činnost asistenta pedagoga ZŠ Semily děti chodí na tyto hodiny rády, vědí, že jim to pomůže a postupně se vyrovnají kolektivu důležitá je spolupráce a komunikace s učiteli každý den se domlouváme, co které dítě potřebuje doplnit, procvičit,. asistent má stanovený rozvrh a náplň činnosti s dítětem 45

46 Metodiky práce asistentů pedagoga se žákem S mentálním postižením S tělesným postižením Se sluchovým postižením S poruchami autistického spektra (PAS) S narušenou komunikační schopností vady řeči, ADHD Se zrakovým postižením Více na: 46

47 Metodika práce se žákem s mentálním postižením Rodina: Obavy o osud a zdraví dítěte vedoucí k větší opatrnosti Nedůvěra a zvýšená citlivost vůči institucím a jejich představitelů. Výrazně pociťovaná ekonomická a sociální nejistota. Větší závislost na poradenských a posudkových institucích a jejich pracovnících. 47

48 Metodika práce se žákem s mentálním postižením Stupeň mentální retardace je určen na základě posouzení struktury inteligence a posouzení schopnosti adaptibility (adaptačního chování), orientačně taktéž inteligenčním kvocientem a mírou zvládání obvyklých sociálně-kulturních nároků na jedince: Lehká mentální retardace IQ 50 69, dříve debilita. Střední mentální retardace IQ 35 49, dříve imbecilita. Těžká mentální retardace IQ 20 35, dříve idiocie. Hluboká mentální retardace do IQ 19, dříve vegetativní idiocie. 48

49 Metodika práce se žákem s tělesným postižením postižením Klima školy pedagogové, rodiče, žáci, veřejnost Druh tělesného postižení DMO diparéza, hemiparéza, kvadruparéza Získaná tělesná postižení Kombinovaná postižení Epilepsie Další svalová dystrofie, Perthes Seznámení AP se závěry SPC a lékaře 49

50 Metodika práce se žákem s tělesným postižením postižením Role osobního asistenta Bezbariérovost škol Hrubá motorika Grafomotorika Tělesná výchova Kompenzační pomůcky Pohybové aktivity plavání, jógová cvičení, kompenzační cvičení 50

51 Metodika práce se žákem se zrakovým postižením postižením Zrakově postižení jsou nejlépe přijímáni Sebeobsluha osobní asistent Slabozrací, těžce slabozrací Nevidomí Osleplí Jiné porucha barvocitu, nádory a další Brailovo písmo - každý znak Braillova písma tvoří mřížka šesti bodů uspořádaných do obdélníku 2 3, Pichtův stroj, digitální lupa 51

52 Metodika práce se žákem se zrakovým postižením Obsah učiva může být modifikován i redukován Používání speciálních učebnic, didaktických a kompenzačních pomůcek, nutná úprava pracovního prostředí Výhody integrace: žák nemusí do internátu, stýká se zdravými dětmi Asistent učí dítě samostatně pracovat ve třídě, k samostatnému pohybu Zohledňovat zrakovou vadu geometrie, výtvarná výchova, tělesná výchova, pracovní činnosti 52

53 Metodika práce se žákem se zrakovým postižením Čeho se vyvarovat: Neodpovídat za žáka Nenapovídat žákovi v lavici, neopakovat zbytečně pokyn učitele Nesedět se žákem vzadu ve třídě Nepožadovat maximální školní úspěšnost Neodcházet se žákem do jiné místnosti, aby ho asistent tam učil 53

54 Metodika práce se žákem se sluchovým postižením Včasná péče, orientační diagnostika Stupně postižení nedoslýchavost, těžká nedoslýchavost, úplná hluchota Individuální sluchadla, kochleární implantát Žák sedí v prostřední řadě, lavice Mluvit výrazně, výhodou nalíčené rty, nevýhodou vousy Komunikace ve znakovém jazyce 54

55 Metodika práce se žákem s poruchami autistického spektra Výrazně narušená schopnost přiměřeně užívat neverbální chování v různých situacích (týká se postoje těla, gest, mimiky, očního kontaktu) Snížená schopnost vytvářet vztahy s vrstevníky Minimální schopnost spontánně sdílet s ostatními radost a zájmy, mít potěšení ze společné činnosti Nedostatečná schopnost sociální a emocionální empatie Autisté nemají rádi náhlé hlasité zvuky, některé pachy a náhlé změny v okolní teplotě či intenzitě osvětlení. 55

56 Metodika práce se žákem s poruchami autistického spektra Nemají rádi mazlení nebo doteky Opakují slova či fráze, které slyší a jejich projev může znít více formálně a strojeně Často uzavřeni sami do sebe Autismus je celoživotní postižení Častěji jsou postiženi chlapci 56

57 Metodika práce se žákem s poruchami autistického spektra Aspergerův syndrom: Chybí abstraktní myšlení Vynikají v učení se faktům, vzorcům a seznamům Inteligence je normální až nadprůměrná Pohybová neobratnost a podivínské chování 57

58 Metodika práce se žákem s poruchami autistického spektra Jsou poměrně společenští, nerozumí však neverbální komunikaci Stále hovoří a jsou schopni v takovém stavu setrvat, i když už je nikdo neposlouchá Vyžívají se v rutině. Mají v oblibě každý den provádět své rituály, změnu nemají rádi Výbušnost, agresivita při neúspěších a neporozumění Tvrdohlavost 58

59 Zdroje a literatura Metodiky práce žáků se zdravotním postižením, Metodiky práce asistenta pedagoga Teplá, M., Šmejkalová, H.: Základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením, IPPP Praha, 2010, ISBN

60 Zdroje a literatura Obecné (Národní rada osob se zdravotním postižením ČR), Zrakové postižení (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých), Sluchové postižení (Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR) (Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel) 60

61 Zdroje a literatura Tělesné postižení (Svaz tělesně postižených) (Liga vozíčkářů), (Centrum paraple) Mentální postižení (Společnost pro pomoc lidem s mentálním postižením) Poruchy autistického spektra (Asociace pomáhající lidem s autismem) Řečové postižení (Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci) (Občanské sdružení Balbus) 61

Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením

Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb, reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením Eva Čadová a kolektiv Univerzita Palackého

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole Jana Halašová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku integrace dětí se zdravotním postižením do běžných škol

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE U n i v e r z i t a P a l a c k é h o v O l o m o u c i Filozofická fakulta katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie obor: Školský management I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á

Více

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 1 ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc. Praha, VŠCHT 2015 Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36318) 2 Obsah: 1. Speciální

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011.

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011. Škola Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11 Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011 Obsah: 1. Právní východiska 1.1 Základní právní východiska 1.2 Další

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně Úvod Tematiku integrace a prointegračních či inkluzivních snah a jejich reálných možností v aktuálních podmínkách české společnosti, jsem zvolila na základě vlastní zkušenosti a osobní angažovanosti v

Více

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová Metodika pro pedagogy Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami PhDr. Kateřina Fořtová 2013 1 Tato metodika vznikla za podpory projektu: Nastavení funkčního modelu integrace dětí se SVP

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Mechanik opravář motorových vozidel - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Profil absolventa...4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání...4 2.2 Klíčové kompetence...4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Text k modulu Integrace žáků se speciáln. Autor: Mgr. Dana Moravcová

Text k modulu Integrace žáků se speciáln. Autor: Mgr. Dana Moravcová Žák k se zdravotním m postižen ením Text k modulu Integrace žáků se speciáln lními vzdělávac vacími potřebami Autor: Mgr. Dana Moravcová Specifické rysy osobnosti postižen eného Postižení není onemocnění,

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Diplomová práce LEGISLATIVNÍ RÁMEC VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZŠ: VÝVOJ OD ROKU 1984 A SOUČASNÁ

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace 8 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace V odborné literatuře pedagogické, psychologické se setkáváme s termínem specifické poruchy učení a chování,

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více