Výroční zpráva. školní rok 2006/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. školní rok 2006/2007"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Louka u Litvínova, okres Most Louka u Litvínova, Husova 163 telefon: , IČO: Výroční zpráva školní rok 2006/2007 V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání předkládám výroční zprávu školy. Výroční zpráva byla dne projednána a schválena ŠKOLSKOU RADOU. Mgr. Miroslava Fidlerová ředitelka školy

2 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy, Louka u Litvínova, okres Most 1. Základní údaje o škole Název školy Kontaktní osoby Zařazení do sítě škol Zřizovatel školy Charakteristika školy Adresa pro dálkový přístup Údaje o Školské radě 2. Vzdělávací program školy - přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT 3. Údaje o pracovnících školy 4. Zápis do 1. ročníku ZŠ 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7. Prezentace školy na veřejnosti 8. Údaje o hospodaření školy 9. Závěr

3 1. Základní údaje o škole Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol Základní škola a Mateřská škola,louka u Litvínova, okres Most Husova 163, Louka u Litvínova Kontaktní osoby Vedení školy: ZŠ: telefon Ředitelka školy Mgr. Miroslava Fidlerová MŠ: telefon Vedoucí MŠ Jarmila Hejnová (statutární zástupce školy) ZŠ a MŠ: telefon Ekonom a personalista školy, vedoucí školní jídelny Dagmar Křížová Zařazení do sítě škol : s účinností od má - Základní škola Louka u Litvínova IZO: Školní jídelna základní školy IZO: Školní družina IZO: Mateřská škola IZO: Datum posledního vydání rozhodnutí: Identifikátor právnické osoby: IČ: Zřizovatel školy IČO: Obec Louka u Litvínova Sokolovská Louka u Litvínova Starostka obce: Mgr. Milana Štveráčková Charakteristika školy

4 Jedná se o ZŠ málotřídní, vyučování probíhá v 1. až 5. postupném ročníku. Škola má trojtřídní uspořádání: I.třída - samostatný 1. ročník, II.třída - spojený 2.a 3. ročník, III.třída - spojený 4.a 5. ročník Součástí školy je mateřská škola, školní jídelna a školní družina. MŠ je jednotřídní, poskytuje dětem základní péči, výchovu a rozvoj osobnosti dětí ve věku od 3-7 let.ve třídě je zapsáno 28 dětí : 3 leté - 2 děti 3-4 leté 8 dětí 4-5 leté 9 dětí 5-6 leté 7 dětí OŠD 2 děti Provozní doba zařízení je od 6,30 do 16 hodin. Kapacita ZŠ Kapacita MŠ Kapacita školní jídelny Kapacita školní družiny Adresa pro dálkový přístup Webové stránky školy: Údaje o Školské radě Zřízena ke dni Rada školy má 6 členů: dva členové obecního zastupitelstva Petr Kratochvíl a Miluše Kratochvílová dvě pedagogické pracovnice Helena Panochová a Jarmila Hejnová dva zástupci rodičů František Hovorka a Roman Karlovský. Přehled o činnosti Školské rady k nahlédnutí v kanceláři školy a na www. školy

5 2. Přehled oborů vzdělání Vzdělávací program Zařazené třídy ve školním roce 2005/06 UČÍME SE PRO ŽIVOT č.j / ročník ZÁKLADNÍ ŠKOLA č.j / ročník V 1. ročníku uplatněno opatření MŠMT č.j / Od 3. ročníku začíná výuka nového cizího jazyka Anglický jazyk. 3. Přehled pracovníků školy Pracovník školy Úvazek Dosažené vzdělání Praxe v oboru Ředitelka Mgr. Miroslava Fidlerová 1,0 VŠ Nad 20 let Vedoucí učitelka MŠ Jarmila Hejnová 1,0 USO Nad 23 let Učitelka ZŠ Helena Panochová 1,0 USO Nad 32 let Učitelka ZŠ Lenka Radošová 1,0 Studuje VŠ Nad 4 let Vych. ŠD + uč. ZŠ Dáša Bubnová 1,0 USO Nad 18 let Učitelka AJ Dana Vyskočilová 0,5 USO 1 rok Učitelka MŠ Bc. Jana Mikulová 1,0 Bakalářské studium Nad 12 let Asistentka pedagoga Petra Králová 1,0 SO 2 roky Asistentka pedagoga Michala Čádová 1,0 USO 2 roky Vedoucí ŠJ + ekonom Dagmar Křížová 1,0 USO Nad 30 let Uklízečka MŠ Bohuslava Fišerová 1,0 Základní vzdělání neuvedena* Uklízečka ZŠ Janette Šlachtová 1,0 SO neuvedena* Kuchařka Jana Dvořáková 1,0 SO neuvedena* Školník Ota Hájek 0,5 SO Nad 20 let * provozní zaměstnanci nejsou zařazeni podle praxe v oboru Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let Nad 55 let Důchod.věk Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Zápis do 1. ročníku ZŠ Zápisu do 1. ročníku základní školy dne se zúčastnilo 9 dětí. Rozhodnutí ředitelky ZŠ o zařazení žáka do 1. ročníku školy dostali rodiče 15 dětí, s rodiči 3 dětí se řeší dodatečný odklad PŠD. Zápis k povinné školní docházce Počet tříd Počet zapsaných dětí Děti po odkladu Počet odkladů 07/08 Opakuje 1.ročník Zápis do MŠ Počet tříd Počet zapsaných dětí Během prázdnin Odklad PŠD Přestup do základní školy

6 5. Výsledky vzdělávání žáků Ve školním roce 2006/2007 jsme začali v prvním ročníku vyučovat podle vlastního školního vzdělávacího programu UČÍME SE PRO ŽIVOT.V ostatních ročnících plnili žáci pod vedením učitelek cíle stanovené programem ZÁKLADNÍ ŠKOLA a na základě výsledků vzdělávání postoupili do vyššího ročníku všichni, kromě dvou prvňáčků. Na konci školního roku postoupilo na druhý stupeň ZŠ všech 9 žáků 5. ročníku (1 žákyně se během školního roku po přestěhování do Anglie ze školy neodhlásila, podle školského zákona rovněž postupuje do vyššího ročníku ZŠ). Ve všech ročnících byly využívány týdenní plány učiva, díky nim jsou rodiče schopni rozvrhnout domácí přípravu podle individuálních potřeb dětí. Přehled o výsledcích prospěchu žáků Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci Nehodnoceni ročník žáků s vyznamenáním s dostatečnou I ročník II ročník II ročník III ročník III. 5.ročník Přehled o výsledcích chování žáků Třída Počet Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ ročník žáků I ročník II ročník II ročník III ročník III. 5.ročník Údaje o zameškaných hodinách Třída ročník Počet hodin omluvených Počet na žáka Počet hodin neomluvených Počet Na žáka I. 1.ročník II. 2.ročník II. 3.ročník III. 4.ročník III. 5.ročník , (Anglie) 38, , ,89 (Anglie) , , , (Anglie) 51,56

7 Výchovně vzdělávací proces Žáci prvního ročníku měli denně čtyři vyučovací hodiny, ostatní žáci čtyři až pět hodin podle rozvrhu. Vyučování začínalo v 7:55 hodin, přestávky mezi hodinami byly desetiminutové, hlavní přestávka dvacetiminutová. V pondělí vyučování začíná třídnickou půlhodinkou scházíme se společně celá škola nebo samostatně ve třídě. Náplní jsou sociální hry, řešení problémů, oceňování žáků, tvorba pravidel, domlouvání společných akcí a vystoupení. Cílem je napravovat vztahy mezi žáky, navozovat pocit uvolnění, bezpečí. Protože nezvoní, lze využívat tento den ke spojování hodin, práci na projektech apod. V průběhu roku byly pro děti připraveny projektové dny, besedy, návštěvy kulturních akcí. Ve všech ročnících využíváme týdenních plánů učiva. Co se týče materiálních a technických podmínek za zmínku stojí vybavení počítačové učebny s připojením k Internetu (9 ks PC, 1 tiskárna, digitální fotoaparát). Protože je prostorově nevyhovující, plánujeme její přestěhování do knihovny. Bohužel díky financování oprav v obou budovách nezbyly finanční prostředky na zakoupení interaktivní tabule, podle příslibu paní starostky se dočkáme příští rok. Z vlastních i sponzorských zdrojů jsme opravili a zrenovovali vzhled některých prostor ve škole i jejím nejbližším okolí (nová plastová okna, podlaha v MŠ, zeď ve ŠJ, výměna pletiva v zadní části školní zahrady, WC dívek v ZŠ i v přístěnku, kde plánujeme vybudovat dílnu pro žáky ZŠ). Škola nemá školního psychologa, spolupracuje s PPP v Mostě.Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami probíhalo podle jejího doporučení (byly vypracovány individuální výukové plány). Prevence sociálně-patologických jevů se soustředila hlavně na potírání jevů, které by mohly vést k šikaně, intoleranci a xenofobii. Učitelé začleňovali určená témata do hodin prvouky, přírodovědy, vlastivědy a čtení. V této oblasti nás čeká stále ještě plno práce. V průběhu roku se všichni snažili o stmelení kolektivů jak třídních, tak i pracovních. I nadále se rozvíjela spolupráce s rodiči. Mezi další formy komunikace a spolupráce s rodinou patří kromě třídních schůzek i individuální konzultace s rodiči žáků a každoroční zjišťování názorů rodičů na dílčí problémy vzdělávání v ZŠ formou anket a dotazníků. V naší MŠ připravujeme předškoláky, pořádáme akci pro rodiče budoucích prvňáčků. Spolupracujeme se školou, kam přecházejí žáci na II.stupeň. Dáváme o sobě vědět v místních novinách, snažíme se obnovit a pravidelně aktualizovat www stránky. Pomáháme při oživení společenského života obce organizováním plesu školy, který má především pozitivní ohlasy. Výchovně vzdělávací činnost v MŠ je zpracována podle svého vzdělávacího programu: - vytvořit dětem podmínky a možnosti pro všestranný vývoj a podporu jejich zdraví svému a okolí - rovnoměrně a vyváženě působit na rozvoj osobnosti - rozvíjet komunikaci - vést děti k samostatnosti, rozvíjet a podporovat myšlení, prožívání a sebejistotu - zaměřit se na sebeobsluhu, dodržování hygienických návyků (většina dětí pochází ze sociálně slabších rodin) - učit děti přijímat změny a přizpůsobit se jim ( být tolerantní, schopné uplatnit se a prosadit své názory) - respektovat individuální zvláštnosti dítěte - během celého dne vycházet z potřeb dítěte a dbát na jeho rozvoj získaný formou hry a prožitků - snažit se, aby se děti cítily v mateřské škole spokojeně a bezpečně, vytvořit rodinné klima Spolupráce s rodiči dětí z MŠ V tomto školním roce se spolupráce s rodiči velmi zlepšila. Měli možnost se zapojovat do různých akcí a činností společně s dětmi při příchodu dětí do třídy, při vyzvedávání dětí v odpoledních hodinách. Informace byly podávány pomocí nástěnek a konzultací během roku.

8 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Na základě dlouhodobých cílů v oblasti rozvoje pedagogických pracovníků bylo ve školním roce 2006/2007 postupováno podle plánu DVPP. Vybírali jsme z nabídky vzdělávacích institucí. Bohužel, mnoho námi vybraných akcí se pro malý zájem ostatních i letos nekonalo. Mgr. Miroslava Fidlerová Hospitační činnost ŘŠ Cesta časem - projekty Jarmila Hejnová Tvorba třídního evaluačního programu v návaznosti na RVP PV Rozpracování RVP PV Lenka Radošová Co dítě kreslí Činnostní učení ČJ Hravé činnosti Helena Panochová Činnostní učení psaní a čtení Bc. Jana Mikulová Projekt Strom Michala Čádová Aspergerův syndrom Dana Vyskočilová Metody v AJ AJ pro 1. stupeň Dáša Bubnová Pedagogika volného času 7. Prezentace školy na veřejnosti Během celého školního roku byly pro děti i rodiče naší školy každý měsíc připraveny zajímavé akce. Mnohé z nich se pro svou pravidelnost a oblíbenost ze strany dětí stávají školní tradicí. Dalšími aktivitami byly odpolední kroužky pro žáky ZŠ i MŠ. Výčet akcí je přehlednou ukázkou mimoškolních činností školního roku. Základní škola Měsíc ZÁŘÍ ŘÍJEN Akce Beseda s Městskou policií Výlet s rodiči a dětmi do Prahy Sběrová akce: sběr papíru a kaštanů Akce PČR - Litvínov Divadlo - Medvědi Drakiáda LISTOPAD Výstava prací dětí ZŠ a MŠ Martinský lampiónový průvod obcí Zahájení plaveckého výcviku PROSINEC Zdobení stromečku u MŠ+ Mikulášská nadílka Návštěva knihovny + Čtenářský maratón Kouzelník v ZŠ Vánoční zpívání na schodech LEDEN ÚNOR Výlet na Klíny + Sněhulákoviny Týden otevřených dveří Strašidelná škola spaní ve škole Beseda s MěP

9 BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN Divadélko v MŠ Literární odpoledne Peer program Karnevalový rej v KD Ples školy Hudební vystoupení v KD Výjezd na Kateřinu Do školy se těšíme I. Vybíjená žáků 4. ročníku Den Naruby Kouzelné Velikonoce Pálení čarodějnic Divadlo v KD Plavecká štafeta škol Do školy se těšíme II. Výlet s rodiči do Aquaparku Turnaj v ZŠ Ruská Den Matek Brigáda RŠ Hudební soutěž Do školy se těšíme III. Bambiriáda Branný závod Kateřina MDD výlet Ploskovice, Libochovice O pohár starosty Mariánských Radčic Zahradní slavnost

10 Mateřská škola Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Divadelní představení v MŠ Hrnečku, vař Beseda s Městskou policií Litvínov Informační schůzka pro rodiče Vítání občánků Zahájili kurz Vodní hrátky s batolátky Zahájili Veselé pískání Zahájili Příprava budoucích školáků Drakiáda Sběr papíru a PET lahví- zahájení Sběr kaštanů Úklid školní zahrady a posezení s rodiči u táboráku Divadelní představení v MŠ Tři medvědi Putování za světýlky Beseda s Českou policií program Ajax Lampionový průvod Předplavecký výcvik motýlků Zdobení stromečku před MŠ Mikulášská nadílka Čertovská školka Den čertíků v MŠ Vánoce v MŠ sváteční posezení u stromečku s nadílkou Vánoční zpívání na schodech Kouzelník Informační den pro rodiče Zápis do ZŠ Divadlo v MŠ Dětský karneval Literární odpoledne v ZŠ Beseda s Městskou policií Školní ples Zahájení přípravy v ZŠ pro budoucí prvňáčky a rodiče Do školy se těšíme Hudební pořad Akce pro rodiče a děti Kouzelné Velikonoce Rej čarodějnic Den otevřených dveří a Zápis do MŠ Divadlo v MŠ Divadlo v DVD Litvínov Akvapark Most Hrátky s Májou Informační schůzka

11 Květen Červen Den matek besídka pro maminky s posezením Akce pro rodiče s dětmi víkendový výlet Hudební hrátky v ZŠ Brigáda rodičů Dopravní hřiště Most Hudební odpoledne Pohádkový les akce s OÚ Louka u Litvínova Den dětí v MŠ Zahradní slavnost Společný zájezd pro rodiče a děti - Praha Divadelní představení na Vyšehradě Dlouhý, Široký a Bystrozraký Cesta za pokladem a Noc v MŠ Hasičská zdatnost Mariánské Radčice Loučení s motýlky

12 8. Základní údaje o hospodaření školy Vyúčtování dotací Krajského úřadu, Provozních peněz Obec Louka a Úřadu práce Přiděleno Vyčerpáno Vráceno KÚ konektivita P1 P Přímé náklady na vzdělávání Dotace soc.asistenti KÚ celkem Obec Louka Provoz , ,93 Vedlejší činnost , Obec celkem , ,21 Úřad práce Mzdové prostředky na asistentky pedagoga Zůstatek Ostatní dotace M.W.P. s.r.o. pískovnička MŠ Greinier spon.dar (na nábytek MŠ) Pan Zach Pavel výlet Hrady, zámky Pech Antonín vybavení třídy venku Výsledky kontrolní činnosti na škole Datum kontroly Téma provedené kontroly Výsledek kontroly KHS MŠ hygienické požadavky Bez připomínek Na prostory KHS ŠD hygienické požadavky Bez připomínek Na prostory KHS ZŠ učebny hygienické požadavky Bez připomínek Na prostory UP Most docházka dětí do MŠ Bez připomínek Ing. Eva Kratochvílová vedení účetnictví Oprava investičního majetku KHS ŠJ zdravotní dozor Bez připomínek KHS MŠ zdravotní dozor Bez připomínek KHS MŠ zdravotní dozor Bez připomínek KHS ZŠ hygienické požadavky na prost. Bez připomínek ČŠI inspekční činnost 174 odst.2 písm. d) a e) školského zákona Bez připomínek

13 9. Závěry pro další školní rok výchovně vzdělávací ZŠ individuálním přístupem k žákům zavčas předcházet šikanování a uvolnění kázně dále prohlubovat péči o žáky se specifickými potřebami učení, důkladně se seznámit s prvky které by vedly ke zvládnutí daného problému. pokračovat v kroužku náprav učení zkvalitnit práci školní družiny MŠ zajistit dětem dostupnost materiálu a pomůcek vybudovat a doplňovat vybavení dětem umožnit obměnu podporovat sebedůvěru, vzájemnou důvěru a pohodu pokračovat v přípravě pro budoucí školáky vzbuzovat zájem, zvídavost,vlastní tvořivost a fantazii dětí podporovat tradice školy respektovat pravidla soužití pravidelně s dětmi procvičovat logopedii pedagogické ZŠ a MŠ pokračovat ve spolupráci s PPP oblasti šetření žáků, konzultací náprav pokračovat ve spolupráci s PČR ( Ajax, soutěže, přednášky a besedy ) zabezpečit výuku plavání pro všechny žáky školy skloubit vzájemnou spolupráci jednotlivých součástí školy ( ZŠ a MŠ ) dále rozvíjet spolupráci se Školskou radou zdokonalovat a sebevzdělávat se v pedagogické činnosti vytvářet rodinnou atmosféru reprezentovat školu na veřejnosti pracovat podle Školního vzdělávacího programu vzájemná spolupráce (dospělí děti rodiče dospělí) provozní - obnovy a opravy vybavit prostory pro interaktivní tabuli pokračovat na vybavení třídy v přírodě ŠJ postupně vybavit novým nábytkem dále pokračovat v úpravě školní zahrady (MŠ-altánek, ZŠ plot a podkladová plocha) vybavit PC učebnu dalšími novými počítači třídu v MŠ vybavit novým nábytkem výměna zářivek v šatně, ložnici, tělocvičně oblast personální, DVPP pokračovat ve školení pedagogů v oblasti nových metod učení (individuální přístup) studium ŘŠ Všechny další informace naleznete na www. stránkách školy. Za Školskou radu dne

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí 561 65 Jamné nad Orlicí 207, IČO: 70982244 tel: 465649140 e-mail: zsjamne@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpráva schválena

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Hana Navrátilová ředitelka ZŠ a MŠ Grygov V Grygově 1.9.2014 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 byla schválena Školskou radou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j.: 85/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program školy 3. Přehled pracovníků školy 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Habartice okres Liberec, příspěvková organizace Habartice 213, Habartice u Frýdlantu, 463 73 IČO 72741601 tel. 482 345052 www.zsmshabartice.cz Výroční zpráva školy za školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012 Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily PSČ 512 02, tel. 481 689 225 IČO : 701 56 565 E-mail: skola@kostalov.cz č.ú. 162 254 329/0600 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracovala

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Školní rok 2010 / 2011 Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Schváleno na pedagogické radě: 20. 10. 2011 OBSAH:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Projednána na

Více

Výroční zpráva 2009/2010. Základní školy a Mateřské školy Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva 2009/2010. Základní školy a Mateřské školy Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva 2009/2010 Základní školy a Mateřské školy Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí 1 Obsah: I Úvod II Informace o ZŠ a MŠ Jehnědí III Základní škola a školní družina Jehnědí 1.Informace o průběhu

Více

Základní škola a Mateřská škola Krchleby. okres Kutná Hora. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Krchleby. okres Kutná Hora. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Krchleby okres Kutná Hora příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok - 4 a) Základní údaje o škole: Podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol vydaného

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Libčice nad Vltavou

Více