Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah (dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v aktuálních zněních) 1/ Základní údaje o škole 2/ Vzdělávací program školy 3/ Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí pracovníci Další údaje o pedagogických pracovnících Nepedagogičtí pracovníci Další údaje o nepedagogických pracovnících Další vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) 4/ Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2011/12 5/ Výsledky vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol Hodnocení výsledků výchovného působení Pochvaly a ocenění Napomenutí a důtky Snížené stupně z chování na konci školního roku Neomluvené hodiny za školní rok 2011/12 Údaje o integrovaných žácích Oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření 6/ Prevence sociálně patologických jevů 7/ Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 8/ Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 9/ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 10/ Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 11/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 12/ Základní údaje o hospodaření školy v roce / Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 1

2 1/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace změna od usnesením Zastupitelstva obce Lukov č.81/2011 ze dne : Základní škola Lukov, příspěvková organizace Sídlo: Pod Kaštany 32, Lukov Odloučené pracoviště do : Mateřská škola, K Lůčkám 350, Lukov Zřizovatel: Obec Lukov Adresa zřizovatele: K Lůčkám 350, Lukov Právní forma školy: příspěvková organizace, od Jméno ředitele školy: PaedDr.Jolana Vlková, od Kontakt na zařízení: tel.: , web: datová schránka: ID wq6arq Pracovník pro informace: ředitel školy: Jolana Vlková Datum založení školy: roku 1866 Datum zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení: Poslední aktualizace v rejstříku škol a školských zařízení: IZO ředitelství: Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: Základní škola: kapacita 130 žáků, IZO: , provozní doba 8:00 14,30 do Mateřská škola: kapacita 60 dětí, IZO: , provozní doba 6:30 16:00 Školní družina: kapacita 50 žáků, IZO: ,provozní doba: 6:30 7:50, 11:40 16:00 Počet tříd Počet žáků Počet žáků na Přepočtený počet Počet žáků / skupin třídu / skupinu ped.pracovníků / ped.úvazek 1. stupeň ZŠ ,8 5,0 14,8 k Školní družina ,4 33 k Mateřská škola ,0 14 k Rada školy zřízena dne změna volebního řádu k členů volby školské rady na nové funkční období zástupci rodičů M.Holíková, P.Hnilová zástupci učitelů R.Mikšíková, M.Ponížilová zástupci zřizovatele S.Hudečková, M.Teplý 2

3 2/ Vzdělávací programy školy a jejích součástí název programu Č.j. v ročnících počet žáků ŠVP Lukovská škola 498/ pro základní vzdělávání ŠVP pro školní družinu 498/ při ZŠ Lukov ŠVP pro mateřské školy Můj domov obec Lukov 498/2008 do / Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí pracovníci k Ve školním roce 2011/2012 došlo k výměně vychovatelky školní družiny za vychovatele - studenta posledního ročníku magisterského pedagogického studia. Kvalifikace vychovatele jako učitele ZŠ byla využita od 2.pololetí, kdy odešla jedna učitelka na mateřskou dovolenou. Ranní družinu na vedlejší pracovní úvazek vedla jedna z učitelek ZŠ, o 2.oddělení odpolední družiny se na vedlejší pracovní úvazek starala další učitelka. Ředitelka školy a dva další učitelé si rozdělili část úvazku učitelky na mateřské dovolené jako přespočetné hodiny. Vysokoškolsky vzdělaný nepedagogický pracovník školy absolvoval studium k získání osvědčení Pedagogické minimum, aby byla odborně zajištěna případná pomoc při suplování, dohledu nad žáky ve vyučování i při dalších aktivitách školy. Škola má logopedického asistenta. Speciálně pedagogickou péči zajišťuje učitelka základní školy. Ve škole působí dle zákonných požadavků vyškolený koordinátor školního vzdělávacího programu, metodik ICT, metodik prevence a zdravotník. V letošním školním roce dokončí studium koordinátor ICT. Pokračovali jsme v osvědčeném systému kolegiálních hospitací. V rámci tvorby digitálních učebních materiálů v projektu EU peníze školám jsme zorganizovali několik vzájemných ukázkových hodin. Poněvadž se škola stále potýká s počtem žáků těsně pod hranicí naplněnosti, je po finanční stránce téměř nemožné diferencovaně odměňovat učitele za odvedenou práci. I přesto služebně starší učitelé ochotně pomáhají začínajícím pedagogům metodickými připomínkami a radami, nezištně jim předávají vlastní zkušenosti z dlouholeté praxe. V průběhu školního roku pracovala uvádějící učitelka se dvěma začínajícími učiteli. Osvědčeným systémem krátkých ranních porad, společnou účastí na mimoškolních aktivitách žáků, pravidelnými rekondičně relaxačními výjezdy zaměstnanců a především vzájemným respektem se daří vytvářet ve škole příjemné pracovní klima pro všechny zaměstnance, které se odráží na celkovém klimatu školy. Opatření pro příští období: - dále zaměřovat DVPP na oblast ICT - dokončit studium koordinátora ICT. počet fyzických osob k přepočtené úvazky Interní pracovníci 11 11,83 Externí pracovníci 0 0 3

4 Další údaje o pedagogických pracovnících: Pracovní zařazení Úvazek kvalifikace,aprobace ped.praxe ředitelka 1,0 VŠ, ,1.st. 12 třídní učitelka 1,0 VŠ, 1.st. ZŠ 1 třídní učitelka 0,0 VŠ, 1.st. 6 - mateřská dovolená třídní učitelka 1,0 VŠ, 1.st. ZŠ 23 třídní učitel 1,0 VŠ, 1.st. ZŠ 20 třídní učitelka 1,0 VŠ, 1.st. ZŠ 40 vychovatel 1,0 VŠ 0 vychovatelka 0,2 VŠ, 1.st. ZŠ 23 vychovatelka 0,2 VŠ, 1.st. ZŠ 1 Další vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) Název školení, semináře, studia Počet účastníků Zdravý životní styl z pohledu BOZP 1 Školení pro začínající metodiky prevence 1 Logopedie 2 Proměny předškolního vzdělávání 1 Čteme s nečtenáři 1 Hrátky s hudbou 1 Rozvoj grafomotoriky 1 Standardy základního vzdělávání 1 Studium pro koordinátory ICT 1 Speciální pedagogika 1 Speciální edukace 1 Školení metodiků prevence 2 Interaktivní učebnice pro 1.stupeň 2 Školení školních zdravotníků 1 Pedagogika pro učitele odborných předmětů a vychovatele 1 Smart Klub - podpora interaktivní výuky 6 Formulář google 1 Školení ČŠI - testování 1 Spisová služba, archivní zákon 1 Manažerské trivium 1 Celkem Celkové náklady : Kč 28 Vzhledem k nedostatku finančních prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků jsme vyhledávali především školení financovaná z projektů podpořených v rámci EU OP VK. 4

5 Nepedagogičtí pracovníci k počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 3 1,3 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících: Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání, obor školnice 1,0 SO technický pracovník 0,25 VŠ administrativní pracovnice 0,05 SŠ Počet nepedagogických pracovníků a finanční prostředky na jejich platy ze strany státu jsou nedostačující. Nižší počet dětí ve třídách neznamená výrazný úbytek práce týkající se úklidu, údržby a topení. Navíc nepedagogický personál pomáhá s řadou projektů (Recyklohraní, Ovoce do škol, Mléčný program, Sběrové dny), dohledem nad žáky a významně se tak podílí na utváření klimatu školy. Navýšením provozní dotace tuto situaci v druhém pololetí školního roku vyřešil zřizovatel školy. 4/ Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2011/2012: Zapsaní do 1. třídy Počet žádostí o odklad Nastoupili do1. třídy 2010/ (z toho 1 38) Zápis na školní rok 2012/13: Zapsaní do 1.třídy Počet žádostí o odklad 22 1 Pravidelně před zápisem do 1.třídy probíhá setkání učitelky 1.třídy s rodiči předškoláků, na kterém rodiče seznamujeme s požadavky na školní zralost dětí. Jedno sobotní dopoledne v lednu věnují učitelé školy pořádání Miniškoličky pro předškoláky a jejich rodiče za účelem seznámení dětí se školním prostředím a předcházení stresovým situacím při vlastním zápisu. 5

6 5/ Výsledky vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok: Ročník Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo Z toho hodnoceno celkem * s vyznamenáním pouze slovně Celkem: *) k Počty žáků přijatých ke studiu na osmiletá gymnázia: Gymnázium osmileté přihl. přij. 4 4 Hodnocení výsledků výchovného působení : Pochvaly a ocenění Třída Počet žáků Kdo udělil Důvod 0 Napomenutí a důtky Třída Počet žáků Typ opatření Důvod 4.,5. 8 napomenutí třídního učitele záznamy v napomínací kartě dle Školního řádu Snížené stupně z chování na konci školního roku Počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé neuspokojivé 0 0 Neomluvené hodiny za školní rok 2011/12 Počet % ze všech zameškaných hodin za školní rok 0 0 Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami: Ročník Počet žáků Způsob vzdělávání Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 S vadami řeči 0 0 Tělesné postižení 0 0 S kombinací postižení 0 0 S vývojovými poruchami učení (VPU) 4. a IVP (individuální vzdělávací program) Aspergerův syndrom 0 0 Mimořádné nadání 0 0 Zaznamenáváme stále větší pohyb žáků mezi školami. Je velmi pozitivní, že rodiče mohou pro své dítě vybrat optimální způsob vzdělávání vzhledem k jeho specifickým potřebám a nadání a vytvářet tak mezi školami konkurenční prostředí. Praxe je bohužel jiná. Možnost přestupu využívají především rodiče vyžadující pro své dítě úlevy jak v oblasti vzdělávání, tak výchovného působení školy. 6

7 Oblasti podle cílů ve školním vzdělávacím programu, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola je živý dokument, se kterým pravidelně pracujeme a na jehož průběžné aktualizaci se podílí všichni pedagogové školy. Opatřením ministra školství byly vydány Standardy pro základní vzdělávání jako příloha Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Náš školní vzdělávací program těmto standardům plně odpovídá. Cílem našeho úsilí je dále vzdělavatelný kultivovaný žák a spokojený rodič. K naplnění tohoto cíle směřuje celý pedagogický sbor za vydatné podpory provozních zaměstnanců. Pěstujeme u žáků snahu a zájem o učení jako nástroje celoživotního vzdělávání. Snažíme se o vlídné, ale důsledné vedení žáků na cestě ke vzdělání s důrazem na dodržování dohodnutých pravidel chování, samostatnou práci, rozvoj kreativity, sebereflexi a vzájemnou propojenost vzdělávacích oblastí. Každému žákovi je věnován diferencovaný přístup s ohledem na jeho individuální vývoj. Využíváme širokou škálu forem a metod práce. Běžné vyučovací jednotky jsou doplňovány vycházkami, exkurzemi, soutěžemi, výstavkami, pobytovými akcemi a celoročními i krátkodobými projekty. Vedle frontálního vyučování nutného pro výklad učiva a memorování základních znalostí využíváme metody činnostního učení, tvořivé školy, skupinového a projektového vyučování, některé nástroje Montessori, Waldorfské pedagogiky, experimentu Děti učí děti a řady dalších pedagogických směrů. Při vzdělávání využíváme informační a komunikační technologie s průběžně aktualizovaným programovým vybavením. K práci s žáky napomáhá výborné materiální zázemí školy a především ochota učitelů věnovat čas i nad rámec svých povinností kreativní přípravě nejen vlastních vyučovacích hodin, ale i různých didaktických her, soutěží, exkurzí, projektů a přehlídek práce žáků. Výsledky naší práce ve vzdělávacích oblastech Jazyk a jazyková komunikace a Matematika a její aplikace prošly na konci loňského školního roku generální zkouškou celoplošného testování žáků 5.tříd (viz kapitola 11/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI). Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět má vedle získávání vědomostí řadu praktických dopadů. Vzhledem k tradici školy prolínají celým vzdělávacím procesem prvky etické a environmentální výchovy. V řadě projektů (Školní mléko, Recyklohraní, Praha, škola v přírodě, cykloputování) se snažíme o propojení teorie s praxí přizpůsobené věku žáků za účelem rozvoje jejich finanční gramotnosti. 7

8 V oblasti Člověk a jeho zdraví jsme dosáhli významného snížení úrazovosti žáků zařazováním řady aktivit k posílení tělesné zdatnosti dětí a následnou harmonizací jejich celkového psychomotorického vývoje (relaxační přestávky, výchova k řízené sebekontrole, soutěže, výuka plavání, lyžování, cyklistika, pobytové akce s rozvojem sebeobsluhy, dopravní výchova, besedy s hasiči a policisty, teambuidingové aktivity,...). V započatém trendu chceme pokračovat zvýšením počtu hodin tělesné výchovy a rozšířením nabídky vzdělávacího obsahu o nové tělovýchovné aktivity. Vzhledem ke stále více sedavému způsobu života je potřeba ve zvýšené míře zařazovat i prvky zdravotní tělesné výchovy. Vzdělávací oblasti Umění a kultura a Člověk a svět práce se navzájem prolínají a procesem vzdělávání jdou ruku v ruce. Prostředí učeben a celé školy podporuje estetické cítění dětí, pravidelná péče o květiny, nástěnky a tabule pěstuje v žácích pocit zodpovědnosti za vzhled své třídy, svěřené učebnice, pomůcky a své osobní věci. Mimo péči o prostor třídy a svoje osobní věci žáci v hodinách pracovních činností pomáhají s údržbou okolí školy a veřejných prostranství obce. V následujícím školním roce bychom chtěli klást vyšší důraz na rozvoj pracovních kompetencí žáků rukodělnou výrobou drobných praktických předmětů a podněcovat tím v dětech budoucí zájem o řemeslné profese. Protože je naše škola pouze prvostupňová, snažíme se především v 5.třídě připravovat žáky na přechod do jiných škol. Vybraní žáci 5.třídy se dvakrát sešli nad sobotními zkušebními SCIO testy k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia, ostatní páťáci si prohlédli spádové školy pro 2.stupeň - ZŠ Fryšták a ZŠ Štípa. Opatření pro příští období: - úprava učebních plánů - 3 hodiny tělesné výchovy ve 2.-5.třídě - zařazení výuky písma Comenia Script do ŠVP vedle klasického psacího písma - pilotáž učebnice Etické výchovy ve 3.třídě - zapojení do realizace projektu Tvorba nových interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka - tvorba interaktivních testů a jejich využívání ve výuce jako příprava žáků na celostátní testování - zvýšení důrazu na rozvoj pracovních kompetencí žáků v oblasti studia i rukodělných činností. 6/ Prevence sociálně patologických jevů Škola má zpracovaný preventivní program, jehož součástí je Směrnice k prevenci a řešení šikany a Směrnice k prevenci rizikového chování u dětí a žáků školy. V jeho rámci jsme spolupracovali s občanským sdružením Madio, Policií ČR, Hasičským záchranným sborem Zlín a farou Lukov. Nedílnou součástí programu je bohatá nabídka soutěží, přehlídek, mimoškolní zájmové činnosti a účasti ve školních projektech. V celém výchovně vzdělávacím procesu se snažíme vytvářet přátelskou a tvořivou atmosféru, předcházet stresovým situacím, vyvarovat se ukvapenosti v jednání. Svoje problémy mají žáci možnost řešit pod vedením učitelů v pravidelných komunitních kruzích ve třídách nebo prostřednictvím schránky důvěry se školním metodikem prevence. 8

9 7/ Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Na podporu vzdělávání a rozvoje kompetencí žáků pořádáme řadu aktivit, kterých se účastní všichni žáci školy za přítomnosti zástupců rodičů a přátel školy. Zpravidla sestavujeme dvě hodnotící poroty - odbornou "dospěláckou" a dětskou "žákovskou", složenou ze zástupců všech tříd. Aktivní účastí v soutěžích a projektech se žáci učí chápat souvislosti mezi společenskými jevy a orientovat se v současném světě. Naplňujeme tak Komenského heslo "Správná škola je pro děti modelem světa" začleňováním průřezových témat vzdělávání jako přirozené součásti života školy. Soutěže: Lukovský slavík - pěvecká soutěž Rýmařík- recitační soutěž spojená se soutěží ve spellingu Písařík- soutěž ve psaní klasickým písmem a Comenia Script Matematický Klokan- mezinárodní soutěž v matematice Atletický čtyřboj - sprint a dlouhý běh, hod kriketem, skok do dálky Dopoledne plné her- turnaj ve florbalu, stolním tenisu, piškvorkách a stolních hrách Lukovský famfrpál- školní turnaj v míčové hře Pálí vám to, Kufr- vědomostní soutěže žáků 4. a 5.tříd Superškolák a superškolačka - všestranná soutěž žáků 3.-5.tříd na škole v přírodě 9

10 Trnavský vrch, Kašavský běh - atletické soutěže škol v regionu Hravě žij zdravě- výchova ke zdraví formou celostátní on-line soutěže pro žáky 5.tříd Sjezdové lyžování- slalom žáků 3.-5.tříd v rámci školy v přírodě Plavecké závody - plavecký víceboj žáků 3.-5.tříd v rámci školy v přírodě Projekty: celoroční- Školní mléko- podpora zdravého životního stylu a rozvoj finanční gramotnosti žáků pomocí Mléčného šeku - v loňském roce obsadila naše škola 4.místo v ČR v soutěži Mlékonto Ovoce do škol- podpora správných stravovacích návyků a rozvoj pracovních kompetencí žáků Zdravé zuby- výchova k pravidelné prevenci a péči o zdraví Aktivní přestávka- žáci využívají stolní tenis a fotbal, každá třída má hrací koutek, za příznivého počasí děti svačí a relaxují na školní zahradě Recyklohraní- třídění odpadu ve třídách, sběr druhotných surovin a elektrických zařízení, environmentální výchova Školní časopis žáci 5.tříd v hodinách literární výchovy a informatiky vytvářejí mediální sdělení v elektronické i písemné formě Čtu, čteš, čteme- s využitím prvků dramatické výchovy a experimentu Děti učí děti vychováváme v dětech vztah ke čtení knih a podporujeme rozvoj čtenářské gramotnosti, žáci se učí pravidelně navštěvovat školní knihovnu, pod vánočním stromečkem nacházejí knihy pro společné čtení ve třídách Lukovský zpravodaj- informace o činnosti školy a výběr z prací žáků Lukov-brána Hostýnských vrchů- vzdělávací okruhy v okolí Lukova využívané v oblastech Člověk a jeho svět a Jazyk a jazyková komunikace 10

11 vícedenní- Praha- 3 denní exkurze žáků 5.třídy za účelem bližšího seznámení s českou historií, posílení vlastenectví a navštívení představení v Národním divadle Barevný týden- týdenní projekt - Den Země, Den pro Lukov, sportovní vyžití, skupinová práce ve smíšených výtvarných dílnách, budování třídních kolektivů Cykloputování- 3 denní putování okolo Dalešické přehrady s návštěvou vodní a jaderné elektrárny, projekt je zároveň vyvrcholením dopravní výchovy, která je součástí ŠVP v 1.-5.třídě Škola v přírodě- 5 denní pobyt, který se svými aktivitami dotýká rozvoje většiny klíčových kompetencí žáků a obsahuje všechna průřezová témata vzdělávání Babi, dědo- spolupráce s Domovem seniorů podporuje etickou výchovu a témata sociální a multikulturní výchovy příměstský tábor - o hlavních prázdninách proběhly 3 týdenní turnusy, kterých se zúčastnilo 72 dětí z Lukova a okolí jednodenní- Lucerničkový pochod- setkání s rodiči, dětmi z mateřské školy a ostatními obyvateli obce s malým kulturním představením, lampiónovým průvodem obcí a posezením u posledního táboráku před zimou Slunce, Měsíc, Hvězdy- výborný vzdělávací program Hvězdárny Valašské Meziříčí pro žáky 4.-5.tříd doplněný v rámci Lucerničkového pochodu pozorováním oblohy hvězdářskými dalekohledy Živý Betlém- dramatizace biblického příběhu se zpěvem vánočních koled a adventním setkáním u obecního vánočního stromu Velikonoční jarmark- udržování lidových tradic, rozvoj pracovních kompetencí a finanční gramotnosti žáků při výrobě a prodeji velikonočních ozdob a pochoutek Brno a Moravský kras- vzdělávací exkurze v brněnském planetáriu spojená se zájezdem do Moravského krasu byla určena nejen žákům, ale i jejich rodinným příslušníkům a přátelům školy Výstavka podzimních plodů Co u nás v přírodě nenajdete- vynikající páťácké projekty na podporu výuky přírodovědy a mediální výchovy 11

12 Všechny třídy se zúčastnily výchovných koncertů Filharmonie Bohuslava Martinů v novém Kongresovém centru Zlín, divadelního představení pro děti v Městském divadle Zlín a přehlídky amatérských divadelních souborů Hvozdenský měšec. Velmi přínosný byl pro žáky vzdělávací pořad uspořádaný v tělocvičně školy Hudební nástroje. Již podruhé se celá škola rozvířila v rytmu Country tanců, které nadchly všechny žáky i učitele. Při těchto kulturních akcích získávají žáci představu o možnostech vlastní seberealizace, kterou se potom dle svých schopností snaží předvést při různých školních soutěžích a besídkách. Do této kategorie vzdělávacích aktivit patří i tradiční vánoční koncert společných žáků naší školy a ZUŠ Morava. Zájmové kroužky: Dětem jsme nabídli výběr z 8 zájmových kroužků, na jejichž vedení se podíleli spolu s učiteli i ochotní rodiče či přátelé školy. V rámci kroužků děti nejen aktivně tráví volný čas, ale zároveň se podílejí na řadě prospěšných činností: - v rámci výtvarníka se žáci podíleli na grafické podobě informačních panelů před budovou školy, výtvarně ztvárnili dveře v žákovské šatně a panelovou zástěnu počítačové učebny - Hlídka mladých zdravotníků obsadila vynikající 3.místo v krajském kole soutěže - mladí florbalisté se úspěšně zúčastnili dvou turnajů škol Zlínského kraje - v divadelním kroužku žáci nacvičili a předvedli téměř hodinové půvabné představení Peklo s Aničkou V prostorách školy působí hudební obory ZUŠ Morava (klavír, housle, kytara, dechové nástroje, violoncello, hudební nauka, souborová hra), folklórní soubor Lukovjánek Sdružení přátel lidové kultury Kašava a cvičení rodičů s dětmi pod záštitou Centra pro rodinu Zlín. Název kroužku: Výtvarník počet žáků: 25 Zpívánky 19 Divadelník 14 Sportovky 25 Střelecký 8 Florbal 21 Zdravotník 14 Modelář 8 12

13 8/ Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola se účastnila pokusného ověřování písma Comenia Script, abychom si po počátečních rozdílných názorech odborné veřejnosti utvořili vlastní názor. Po získaných zkušenostech ze zahraničí při používání podobného typu písma jsme v 1.třídě učili oba typy písma - klasický i Comenia Script. Naše zkušenosti jsou po dvou letech ověřování následující: - žáci úhledněji psali a rychleji četli - při psaní typem Comenia stále přetrvává problém s mezerami mezi slovy a rychlostí psaní - žáci raději používají klasický typ psacího písma - zapojili jsme do projektu i žáky vyšších tříd, kteří mají dysgrafické problémy - tito žáci psaní Comenia Script běžně nepoužívají a píší klasickým psacím písmem. Naše připomínky k průběhu projektu: Hned z počátku se ukázalo, že projekt nebyl dobře připraven pro start. Ještě v září nebyly písanky pro děti. Dorazily až na konci měsíce. Dalších podpůrných pomůcek pro výuku byla jen jedna sada s tím, že pro děti si je můžeme přiobjednat a zaplatit. Což bylo značně nepatřičné, protože pilotáž jsme dělali bezplatně. Písanky pro druhou třídu jsou po grafickém ztvárnění velmi pěkné, ale obsahově naprosto nevhodné pro tuto věkovou kategorii. Zdá se nám, že o naše názory na používání písma nikdo z kompetentních osob nestojí. Ze setkání v Praze jsme vždy měli dojem, že se celý projekt točí hlavně kolem několika zainteresovaných škol a učitelů. Naše závěry projektu: Písmo Comenia Script budeme nadále zařazovat do výuky psaní vedle klasického psacího písma vzhledem k rychlejšímu rozvoji čtenářských a psacích dovedností žáků. Písmo považujeme za vhodnou alternativu psaní pro žáky vyšších ročníků, kteří si vytvářejí svůj osobitý písemný projev. V žádném případě bychom písmo Comenia Script nedoporučili jako jediný vyučovaný typ psacího písma. 9/ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Na projekt Lukov brána Hostýnských vrchů získala škola podporu od Zlínského kraje z Podprogramu pro rozvoj EVVO PF03-08/36. Učitelé školy vyznačili v okolí Lukova 3 vzdělávací okruhy. Pro tyto okruhy připravili pracovní listy ve 14 tematických oblastech, které jsou v průběhu školního roku využívány ve výuce škola obdržela od MŠMT ČR Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.1338/21/7.1.4/2010 pro oblast podpory 1.4., prioritní osy 1,OP VK, na projekt Zlepšení podmínek pro vzdělávání v lukovské škole. Učitelé školy vytvořili a ve výuce ověřili 60 digitálních učebních materiálů v oblasti podpory rozvoje ICT a 504 učebních materiálů v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti, matematických dovedností, výuky cizích jazyků a přírodních věd. V březnu 2012 proběhla kontrola provádění projektu poskytovatelem podpory. Kontrola neshledala žádné vážné nedostatky. 19.června 2011 jsme obdrželi finanční podporu na školní rok 2011/2012 od Nadace Děti-Kultura-Sport na projekt Zájmová činnost při ZŠ a MŠ Lukov. Prostředky byly vynaloženy na vybavení Klubu pro mládež a školní družiny. 10/ Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola se snaží obohacovat výuku i život v obci o netradiční aktivity a přibližovat se modelu komunitního vzdělávání. V uplynulém školním roce jsme s podporou obce a Nadace Děti-Sport-Kultura otevřeli Klub mládeže. Jeden večer v týdnu mají návštěvníci klubu možnost společného trávení volného času, udržují si kontakt se svou bývalou školou a spolužáky, vytvářejí si i v náročném období dospívání vztah k obecní komunitě. Připravili jsme minikurz sebeobrany, meditace, všichni účastníci se mohli věnovat volným činnostem - zasportovat si v tělocvičně, zahrát si stolní tenis nebo fotbal, využívat drobné společenské hry, tvořit ve výtvarné dílně nebo si jen tak posedět a popovídat s kamarády. Od října do května byla průměrná návštěvnost klubu 21 účastníků. 13

14 11/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2011/2012 neproběhla v příspěvkové organizaci kontrola České školní inspekce. V závěru školního roku se žáci 5.třídy zúčastnili celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5.ročníků základních škol. Výsledky našich žáků byly v poměru k celostátnímu průměru velmi dobré. Vzhledem k rozsahu testování považujeme za velmi dobrou i přípravu a informovanost ze strany ČŠI. V hodnotícím rozhovoru s pracovníkem ČŠI jsme uvedli následující připomínky k průběhu a obsahu testování: Český jazyk V testu českého jazyka převažoval větný rozbor nad mluvnicí, kterou na 1.stupni základní školy považujeme za prioritní. Ve větných spojeních se objevovaly v běžném jazyce nepoužívané spojky. Opatření pro příští školní rok: - posílit výuku větného rozboru a souvisejících mluvnických kategorií. Anglický jazyk Test anglického jazyka se potýkal s nejvíce nedostatky. I při nadstandardním vybavení naší počítačové učebny včetně sluchátek pro každého žáka nešla nahrávka v průběhu testování na jednotlivých počítačích pustit a poslech musel být společný pro celou třídu. V testu se řada úkolů týkala stupňování přídavných jmen, které do učiva na 1.stupni není vhodné zařazovat plošně pro všechny žáky, ale pouze zájmově.podobně jako v testu češtiny byla použita řada výrazů a větných spojení pro tuto věkovou kategorii velmi náročných (např.probably because). Opatření pro příští školní rok: - zařazovat do výuky více poslechu s následným rozborem - rozvíjet ve vyšší míře konverzační dovednosti žáků. 14

15 Matematika V matematice se vyskytly slovní úlohy s velmi nejasným a nejednoznačným zadáním. Podstatná část úloh se z neznámých příčin týkala osové souměrnosti. Naopak chyběly úlohy ověřující schopnost žáků používat základní algoritmy řešení početních operací, jejichž pochopení a upevnění na 1.stupni ZŠ je základem pro další studium matematických věd. Opatření pro příští školní rok: - aplikovat rozvoj čtenářské gramotnosti na řešení matematických úloh. 15

16 12/ Hospodaření školy v roce 2011 Prostorové a materiálně technické podmínky V průběhu školního roku dokončil zřizovatel stavbu multifunkčního centra. Jeho součástí je tělocvična a venkovní hřiště, které budou sloužit i pro vzdělávací potřeby školy. Na stavbu centra byla využita větší část školní zahrady. Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání návrh vedení školy na oplocení a úpravy zbývajících částí zahrady a školního nádvoří. Vznikne tak bezpečný prostor pro vzdělávací aktivity školy zahrnuté do projektu Malé školní arboretum lukovské školy. Z vlastní hospodářské činnosti a obdržených dotací od obce, EU a sponzorů bylo během školního roku 2011/12 obnoveno vybavení počítačové učebny, školní server, antivirové zabezpečení školní počítačové sítě, zakoupeny nové šatnové věšáky s lavičkami a vyměněna podlahová krytina v žákovské šatně. Dle projektové dokumentace pokračovala rekonstrukce otopného systému školy výměnou plynového kotle a funkčními úpravami za účelem zvyšování efektivity vytápění jednotlivých sektorů školní budovy a následné úspory nákladů na topení. Opatření pro příští období: - rekonstrukce pracovních dílen v budově školy - opravení příjezdové komunikace, bezbariérového a zásobovacího vstupu do školy - nové oplocení školního areálu - zapojení do Rámcové smlouvy škol Zlínského kraje se společností Microsoft na dodávku softwarových produktů - postupné budování venkovní učebny, pěstitelské, vzdělávací, relaxační, sportovní a shromažďovací zóny na pozemcích okolo školy Finanční podmínky Celkové příjmy Dotace celkem: z toho: - dotace ze státního rozpočtu dotace obec - prostředky EU Příjmy mimo dotace: Hlavní činnost: - tržby z prodeje služeb úroky ostatní příjmy - zúčtování fondů Doplňková činnost: Vyúčtování neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Příjmy Výdaje 1. náklady na platy pracovníků školy z toho OPPP zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění Další vzdělávání pedagogických pracovníků 0 4. výdaje na učebnice a uč. pomůcky ostatní provozní výdaje 0 6. Kooperativa, odvod náhradních plnění ZPS tvorba FKSP plavání Celkem výdaje

17 Výsledek hospodaření bez neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Příjmy Dotace obec Úroky Ostatní příjem úplata mš, školné šd Dotace EU Příjem z doplňkové činnosti- pronájem, kroužky Zúčtování fondů Ostatní příjmy-škola v přírodě, exkurze, projekty Výdaje Nákup materiálu a služeb (uč.pomůcky, ICT, telefony,internet, EZS) Odpisy drobného hmotného majetku Energie Energie v doplňkové činnosti Mzdové náklady v doplňkové činnosti Mzdové náklady z obce (HM+odvody+FKSP) Opravy a udržování Služby (účto, mzdy, přefakturace z obce, cestovné) Odpisy dlouhodobého majetku EU výdaje Mzdové náklady z projektu EU Zisk roku Daňové přiznání za rok 2011 bylo schváleno auditorem a daňovým poradcem ing. Annou Martinů. Vzhledem k situaci ve financování regionálního školství se každoročně snažíme o získávání finančních prostředků na činnost příspěvkové organizace z dalších zdrojů. V uplynulém školním roce jsme podali žádost na finanční podporu projektů z různých dotačních titulů. Podpořené projekty: Zlepšení podmínek vzdělávání v lukovské škole - EU OP VK - Peníze školám Zájmová činnost při ZŠ a MŠ Lukov - Nadace Děti-Kultura-Sport - Milionový grant na vzdělávání I přes náročnou ekonomickou situaci se našli sponzoři, kteří podpořili školní vzdělávání. Děkujeme těmto sponzorům za poskytnuté dary a finanční příspěvky: sestra Benedikta pan Ernest manželé Holíkovi sdružení Kaštánek pan Glacner manželé Adámkovi. Situace ve financování regionálního školství je velmi neutěšená. Stát nařizuje povinnou školní docházku a deklaruje bezplatné základní vzdělávání. Stávající systém je ale ze strany státu dlouhodobě podfinancovaný a neexistuje žádný strategický plán, který by umožnil koncepční řízení školy. Vedení školy je každoročně postaveno před tvorbu provizorního plánu práce a personálního zabezpečení činnosti školy, poněvadž se celý rok pohybuje v podfinancované rozpočtové nejistotě. Naštěstí lukovská škola má tradičně dobrou oporu ve svém zřizovateli, který podporuje vzdělávací proces po stránce materiálně technické i finanční a umožňuje tak nejen udržení, ale i další rozvoj obecního školství. Opatření pro příští období: - zodpovědná příprava provozního rozpočtu školy a jednání se zřizovatelem - aktivní vyhledávání dalších finančních zdrojů ( sponzoři, doplňková činnost, granty, operační programy, ). 17

18 13/ Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Rodiče žáků Hlavními partnery školy ve vzdělávání jsou rodiče našich žáků. Rodiče měli možnost pravidelného setkávání s pedagogy na třídních schůzkách, konzultačních hodinách a v rámci společných akcí (Lucerničkový pochod, Živý Betlém, Velikonoční jarmark, Pálení čarodějnic, výlet do Brna, řada soutěží). Zrealizovali jsme projekt Děti učí rodiče, v jehož rámci si žáci jednotlivých tříd připravili pro rodiče testy, vědomostní soutěže a kvízy. Rodiče měli možnost blíže se seznámit s moderními formami výuky a následné diskusi si s učiteli vyměnit svoje postřehy. Rodiče a přátelé školy již tradičně pomáhají škole s financováním vzdělávacích programů sběrem starého papíru a vyřazených elektropřístrojů. Rodiče nám celoročně pomáhali s odborným vedením zájmových kroužků, s organizací soutěží a při náročných projektech (Škola v přírodě, Cykloputování). Spoluprací rodičů, žáků a všech zaměstnanců školy byly vytvořeny podklady pro projekt Malé arboretum lukovské školy, jehož cílem je založení a údržba přírodní učebny na zahradě školy. Na finanční podporu projektu byla podána žádost o grant z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR. Dobrovolné sdružení rodičů Kaštánek Občanské sdružení rodičů při Základní škole Lukov Kaštánek založené v roce 1999 bylo na výroční schůzi zrušeno. Rodiče se dohodli se zřizovatelem a vedením školy, že budou nadále pomáhat při organizaci různých aktivit a vedení zájmových kroužků jako dobrovolné sdružení Kaštánek a budou tak pokračovat v tradičně výborné spolupráci se školou. V uplynulém školním roce se podařilo uspořádat několik velmi zdařilých akcí: Čertovskou diskotéku spojenou s mikulášskou nadílkou, Karneval a zábavné odpoledne ke Dni dětí. Spolek přátel hradu Lukova Jedná se o občanské sdružení založené v roce 1990 za účelem obnovy a rozvoje hradu Lukov. Společné aktivity spolku a školy : možnost využívání alternativní učebny ve věži hradu, vzájemné partnerství v projektech Lukov brána Hostýnský hor, Lukov brána Hostýnských vrchů, brigády na úklid hradu a okolí, využívání učebny a ubytovací kapacity Domu Rudolfa Matouše. Fara Lukov Společné aktivity: adventní setkání, slavnostní předávání vysvědčení z nepovinného předmětu náboženství a dopoledne plné her spojené s prohlídkou kostelní věže. 18

19 19

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZLÍN-ŠTÍPA PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Osnova je v souladu s ustanovením 10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov Nový Svět 77, 512 46 Harrachov tel: 481 528 134, e-mail: skola@harrachov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 zpracovala : Ing. Helena

Více