Rozvoj kompetencí pedagoga II.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj kompetencí pedagoga II."

Transkript

1 VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga II. CZ.1.07/1.3.05/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2

3 Obsah Obsah str. 1 Úvodní slovo zástupců realizačního týmu str. 2 3 Základní informace o projektu str. 4 Představení projektu str. 5 Výstupy a výsledky projektu str. 6-7 Aktivita č. 1 DVPP, Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků II. str. 8 9 Aktivita č. 2 DVPP, Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami str Aktivita č. 3 DVPP, Rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí str ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17 str ZŠ Bruntál, Jesenická 10 str ZŠ Bruntál, Okružní 38 str ZŠ Bruntál, Cihelní 6 str Závěrem str

4 Úvodní slovo zástupců realizačního týmu Vážené dámy, vážení pánové, V základní škole by měly získat nejen potřebné vědomosti a znalosti v různých oblastech dle předmětů, které se běžně vyučují, ale především by z nich škola měla vychovat zdravě sebevědomé jedince, kteří budou pro svůj budoucí život připraveni čelit různým nástrahám, úkolům, vlivům společnosti Škola by je měla přichystat tím, že jim předá nejen znalosti, ale také návyky, napomůže formovat jejich postoje, rozvine jejich myšlení a podpoří je tak, aby byli schopni plnohodnotně prožít svůj život a něčeho v něm dosáhnout. Tento velmi náročný úkol leží na bedrech osob, se kterými se děti v rámci základní školní docházky setkávají takřka denně a které mají v rukou tu moc položit základy k jejich rozvoji a ovlivnit je tak na celý jejich budoucí život ve společnosti. Touto klíčovou osobou v životě každého z nás je, byl a bude dobrý učitel. Jak se ale pozná dobrý učitel? pro současnou společnost, a tedy pro každého z nás, je fungování školského systému a jeho kvalita velmi důležitá. Abychom budovali kvalitní a zdravou společnost, svět, ve kterém žijeme a pohybujeme se, je klíčové začít na tomto úkolu pracovat již od základu. Tímto základem, budoucností naší společnosti, jsou naše děti. Je to ten, který rozdává jedničky? Je to člověk, který umí naslouchat druhým? Je to duševně vyrovnaný jedinec? Je to osoba, která oplývá širokým spektrem vědomostí ve svém oboru? Člověk, který dokáže poutavě a se zaujetím zprostředkovávat své znalosti ostatním? Je to osobnost, která si věří a je spokojená sama se sebou?... Každý z nás může mít jiná kritéria hodnocení dobrého pedagoga. Nicméně jistě se většinově shodneme na tom, že kvalitní a erudovaný pedagog má být především respektovaným člověkem, který dokáže nadchnout své žáky pro vzdělávání tak, aby se sami ze svého rozhodnutí chtěli pídit po informacích a dozvídat se něco nového, má je motivovat, povzbuzovat, oceňovat jejich snahu a podporovat je v dalším rozvoji. Tento člověk je pro své žáky vzorem, proto by měl být vzdělaný a neustále na sobě pracovat. Měl by být zároveň dobrým psychologem, protože pro děti je často důvěrníkem, kterému se svěřují se svými problémy a on by je měl dokázat podpořit. Takto bychom mohli ve vyjmenovávání atributů dobrého učitele pokračovat ještě dále. Souhrn toho, co by měl dobrý pedagog mít, velmi dobře vystihuje výrok Konfucia: Moudrý muž vyučuje své žáky tak, že je vede, ale nevleče, pobízí je vpřed, ale netlačí, otevírá jim cestu, ale nepřivádí je k cíli -2-

5 Vzhledem k tomu, že se mění společnost a její nároky na jednotlivce, je zapotřebí začít měnit i budování stěžejní základny společnosti, tedy školství. Proto by pedagogové neměli usínat na vavřínech, že získali vysokoškolský diplom, a tudíž už mají patřičné vzdělání ve svých studijních oborech. Základním atributem úspěšného a kvalitního pedagoga je i to, že si uvědomuje potřebnost přizpůsobování se době a změnám ve společnosti, že na sobě neustále pracuje, dále se rozvíjí a vzdělává v nových oblastech, které si doba vyžaduje, a tyto své nově nabyté znalosti, dovednosti a zkušenosti je pak dále schopen předávat svým žákům. Prostřednictvím projektu Rozvoj kompetencí pedagoga II. jsme pedagogům na čtyřech základních školách v okrese Bruntál nabídli možnost dalšího seberozvoje v oblastech, které jsou aktuálně pro jejich práci velmi potřebné. Učitelům byly projektem zprosředkovány aktivity, které jim poskytly nabídku možností alternativních a inovativních přístupů k jejich práci, k žákům i rodičům, které dále rozvinuly jejich kompetence na poli zavádění nových ICT technologií do výuky, nabídly jim nové prostředky v oblastech hodnocení a sebehodnocení žáků, motivace, naučily je, jak efektivně používat nástroje k měření klimatu třídy a školy, díky čemuž jim byly mnohdy odhaleny jevy a sociální vztahy ve třídě, se kterými mohli potom dále pracovat. Velmi potřebným a v rámci DVPP poměrně opomíjeným tématem bylo také přiblížení nástrojů práce s dětmi se specifickými poruchami učení, jejichž počty každým rokem neutěšeně narůstají a pedagogové často nevědí, jak poruchy rozpoznat, ale hlavně, jak s takovými dětmi metodicky pracovat a jak jim pomoct, aby i pro ně nebylo učení mučení, ale naopak aby si našly svůj způsob, kterým jsou v rámci svých možností schopny zvládnout studium s dobrým pocitem, že mohou dosáhnout úspěchu, a tak je učení začne bavit. Vzhledem k hodnocením projektu a jeho aktivit jednotlivými školami lze konstatovat, že na tomto poli se nám společnými silami podařilo opět přiblížit k cíli zapracovat na zlepšení současného školství. Pedagogové velmi ocenili přínosnost jednotlivých aktivit a každý z účastníků si odnesl to, co pro něj a jeho vlastní rozvoj a práci s dětmi bylo nejdůležitější. Velmi pozitivním jevem bylo také to, že učitelé získali chuť k užívání nových metod a některé z nich vzali postupně za své. Hmatatelným důkazem této změny jsou i pohodovější žáci, spokojenější rodiče a pedagogové, kteří ve většině případů objevili další, nové cesty a svou práci dělají se zapojením srdce a obrovskou zainteresovaností. I díky tomuto přístupu se žáci začali více těšit do školy. Transformace ve vzdělávání pedagogů a odbourávání zažitých a zastaralých metod a přístupů je během na dlouhou trať. K této změně myšlení lidí a přístupu kantorů k dalšímu seberozvoji a vzdělávání nemůže dojít ze dne na den. Ale pokud tito lidé začnou brát inovativní metody ve vzdělávání i sebevzdělávání za své a budou chtít změnu k lepšímu, je postupně šance, že se ke zlepšení školství, a tím i společnosti, dopracujeme. Pokud totiž chci někomu něco předat a dělám to s vědomím, že je to důležité, užitečné a smysluplné, tedy dané věci věřím, pak mám obrovský dar a schopnost přesvědčit o tom i ty druhé. A to by mělo platit pro každého dobrého učitele. za tým realizátorů projektu Mgr. Lucie Butorová Ing. Pavel Čech -3-

6 Základní informace o projektu vzdělávacích programů Název projektu: Rozvoj kompetencí pedagoga II. Realizátor projektu: EDUCO CENTRUM s.r.o. Partneři projektu: Základní škola Bruntál, Jesenická 10 Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Základní škola Bruntál, Cihelní 6, příspěvková organizace Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo a název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Vyhlašovatel: Moravskoslezský kraj, oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/ Termín realizace: Celková výše finanční podpory: ,90,-Kč -4-

7 Představení projektu Rozvoj kompetencí pedagoga II. Cílem projektu je zvýšit a posílit odborné kompetence cílové skupiny pedagogických pracovníků v návaznosti na předchozí projekt Rozvoj kompetencí pedagoga=cesta k moderní škole. Hlavní cíle projektu: - Zvýšit profesionalitu pedagogických pracovníků 4 základních škol, a to rozšířením jejich již získané kvalifikace v oblasti komunikace s žáky, kolegy a okolím školy. - Odstranit nerovnosti v dosavadních znalostech a tímto dosažení stejné úrovně znalostí a dovedností u všech skupin zaměstnanců na daných ZŠ. - Vytvořit podmínky pro okamžitou aplikaci nových metod do praxe ZŠ, stimulovat možnosti růstu rozvoje a modernizace systémů vzdělávání za účelem posílení konkurenceschopnosti v rámci ČR. - Posílit vztahy v kolektivu a s dalšími účastníky z jiných ZŠ, budovat pozitivní sociální klima ve školách a školských zařízeních, přenositelnost nabytých znalostí a zkušeností na žáka, prohloubit umění prezentace a komunikačních dovedností u pedagogických pracovníků s důrazem na zkvalitnění a zefektivnění výuky a technik pro zvládání krizových situací vznikajících při jednání s žáky, rodiči a okolím. Klíčové aktivity projektu: 1. Rozvoj psychologických kompetencí pedagogických pracovníků II. 2. Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami 3. Rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí -5-

8 Výstupy a výsledky projektu Indikátor Cíl Skutečnost Výsledek Počet podpořených osob - klienti služeb % z toho muži % z toho ženy % Počet úspěšně podpořených osob % z toho muži % z toho ženy % 160 Účastníci vs. absolventi vzdělávacích programů cíl skutečnost Počet podpořených osob - klienti služeb Počet úspěšně podpořených osob Počet účastníků jednotlivých aktivit Cíl Skutečnost Výsledek Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků II. Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí % % % -6-

9 Počet účastníků jednotlivých aktivit cíl 40 skutečnost 20 0 Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků II. Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí Výstupem projektu mělo být 125 osob proškolených v Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků II., 87 osob v Efektivní m učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a 67 osob v kurzu Rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí. Tyto cíle byly splněny, u dvou programů dokonce překročeny. Titulní strany výukových materiálů -7-

10 Aktivita č. 1 DVPP P R O H L U B O V Á N Í P S Y C H O L O G I C K Ý C H K O M P E T E N C Í P E D A G O G I C K Ý C H P R A C O V N Í K Ů II. Cílem první aktivity s názvem Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků II. bylo zpracovat a nabídnout pedagogům nové nástroje a způsoby v oblasti hodnocení a sebehodnocení žáků, progresivní motivační metody, ale i efektivní metody komunikace nejen se žáky, ale také s jejich rodiči. Vzdělávací kurz v rozsahu 16 vyučovacích hodin rozdělených do dvou dnů byl zacílen na zvyšování psychologické gramotnosti pedagogických pracovníků se zaměřením nejen na jejich samotnou osobnost, ale také na rozvoj jejich kompetencí v této oblasti směrem k žákům, kolegům, rodičům a všem osobám ze školy a jejího okolí. Samotná výuka probíhala interaktivní formou tréninku s aktivním zapojením všech frekventantů. V oblasti psychoemocionální sféry získali účastníci tohoto programu nové dovednosti a nástroje pro zkvalitnění nejen výuky samotné, naučili se také, jak např. pracovat s třídním klimatem a klimatem školy, jak je zlepšit, jak efektivním způsobem vést třídní schůzky a i samotnou přípravu na ně, jak hodnotit a co nejlépe motivovat děti k výkonům, jak předcházet konfliktním situacím se žáky či rodiči, popř. jak tyto situace řešit, jak pěstovat psychohygienu u sebe, ale i u dětí. Učitel se s těmito situacemi setkává ve svém profesním životě denně, a proto by je měl zvládat na co nejlepší úrovni, protože i v této oblasti je pro své žáky vzorem. Jako nejpřínosnější učitelé označili měření klimatu třídy, které bylo i součástí individuálního poradenství s lektorem aktivity. Na měření třídního klimatu pedagogové nejvíce ocenili, že se pomocí strukturovaných výstupů získaných z dotazníků dozvěděli o svých žácích, o třídě, ale i o sobě spoustu zajímavých, důležitých a často i nových informací, s nimiž dále mohou pracovat. Lektorem aktivity byl Mgr. Robert Čapek, Ph.D., který je autorem publikací Třídní klima a školní klima a Odměny a tresty ve školní praxi. V současné době působí na Univerzitě v Hradci Králové, kde realizuje výuku psychologických předmětů na Fakultě informatiky a managementu a kde vyučuje předměty jako např. Komunikační dovednosti, Psychologie 1 4, Psychologie a sociologie, atd. Jako lektor působí v různých školicích organizacích s tématy jako suportivní a alternativní výukové metody, odměny a tresty ve školní praxi, hodnocení a sebehodnocení, aktuální problémy kurikulární reformy (tedy realizace ŠVP, rozvoj klíčových kompetencí, apod.). Program absolvovalo celkem 6 skupin pedagogických pracovníků (125 osob) z okresu Bruntál. Tento kurz byl akreditován pod č. j / V dané problematice se lektor orientuje excelentně, dostal mě svou pohotovostí, že se nedal zaskočit, vždy měl odpověď a vysvětlení. Účastník kurzu -8-

11 Mgr. Robert Čapek Lektor kurzu Učitelé v současné české škole (obecně řečeno) bohužel stále nemají zažité a zvnitřněné dovednosti, které jsou u pedagogů nezbytné a v jiných školských systémech obvyklé. Jejich učitelský um se formuje na základě vtisku (z období, kdy byli sami žáky a studenty), nepříliš kvalitní přípravy na pedagogických fakultách (od níž u některých uběhla již řádka let) a jejich vlastní učitelské praxe, kterou ale často nejsou schopni správně analyzovat. Bohužel, obecně známá nechuť učitelů být učen a již zaběhnutí vlastního pedagogického stylu vede u některých z nich i k tomu, že tento svůj mix racionalizují a vnitřně obhajují a nejsou schopni připustit si i zcela zjevné nedostatky ve své práci. V případě kurzu se to projevilo také na reakci učitelů na poznatky, předávané lektorem. V oblasti, která byla pro učitelé nová (měření klimatu ve třídě) se jevili jako pozorní žáci, avšak například při přijímání nových poznatků v oblasti klasifikace se někteří tvrdošíjně drželi svých systémů. I když snad se i nepochybně seznámili s nedostatkem při svém známkování, hledali výmluvy ve společnosti, systému, rodičích apod. Kurz byl rozdělen na dva vyšší celky. První z nich, Učitelovo sebepoznání, mělo jako primární cíl sebepoznání jedince ne již jen jako člověka, ale jako učitele profesionálního vzdělavatele, jenž má své klady a nedostatky, se kterými je nutné pracovat. Jedním z důležitých prvků je sebereflexe a sebekontrola. Tuto činnost však nemusí učitel provádět jenom sám, ale měl by se obrátit na nejpovolanější hodnotitele své klienty, žáky. Lektor se v celém kurzu vždy snažil pracovat v několika vrstvách. V tomto případě například snahu zbavit učitele ze strachu a obav zeptat se žáků doprovázely poznatky o způsobu zjišťování zpětné vazby, různé druhy reflexe jako didaktické techniky apod. Druhá část kurzu, Učitel v psychosociálním prostředí se snažila naplnit filozofii celého kurzu, spojit dva světy osobní psychiku učitele a jeho profesní prostředí Nemělo tedy jít o pouhé hrátky s psychikou učitele, ale ukázat mu sebe sama v typickém školním prostředí, kde jsou psychosociální prvky velmi důležitým faktorem. Zvláště část Učitel jako spolutvůrce a konzument třídního a školního klimatu se ukázala pro celkové pochopení určitých ( klimatických ) zákonitostí jako klíčová. V této části se aktivity již plně zaměřily na školní praxi, sborovny například připravovaly svůj vlastní nástroj na měření školního klimatu. Zcela konzistentní a logické bylo zakončení kurzu tématem, který je pro utváření školního společenství (a tedy školního klimatu) skoro fatální: Rozhovor s rodičem a vedení třídní schůzky. Podle mého názoru jsou nabízená témata velmi důležitým, dokonce klíčovým prvkem práce učitele. Protože jsou ale vždy tím nejdůležitějším postoje učitele, je velmi obtížné posoudit, nakolik byly stávající postoje pedagogů posunuty tím správným směrem, tedy k moderním způsobům výuky a správnému chápání třídního a školního klimatu. U některých se to nepochybně povedlo, u jiných zcela jistě ne a mezitím je celá široká škála malých a velkých změn, procitnutí, potvrzení správné cesty a nových pohledů zapojených učitelů na věc. Je však také nutné konstatovat, že všechny zapojené sborovny pracovaly (na české poměry) nestandardně aktivně a kvalitně. Vytvořily přátelskou a dělnou atmosféru, která vedla k úspěšnému plnění úkolů a plné pozornosti ke sdělovaným poznatkům nebo tréninku dovedností. Nicméně již horší kvalitu mělo následné plnění domácího úkolu, měření klimatu ve své třídě a interpretace dat, které bylo předmětem konzultací několik měsíců po kurzu. Potvrdilo se, že pouze menšina učitelů je schopna nebo ochotna měnit svůj zaběhnutý styl nebo aplikovat poznatky z dalšího vzdělání. Bohužel až příliš mnoho pedagogů pojalo svůj úkol velmi formálně, a tak se potvrdilo, odkud se bere stejný nešvar žáků. Nepochybně se tito žáci sociálním učením časem naučí od svých pedagogů neblahý poznatek - úkoly je možné plnit jen pro formu, s co nejmenším možným úsilím a vkladem. Čest učitelům, kteří se snaží zkvalitnit ve své práci a nejsou líní vyzkoušet něco, co je v tomto zlepšování posune. Právě pro ně měl celý kurz nepochybně smysl a právě kvůli nim není marné se o tyto projekty dále pokoušet. -9-

12 Aktivita č. 2 DVPP E F E K T I V N Í U Č E N Í Ž Á K A S E S P E C I F I C K Ý M I V Z D Ě L Á V A C Í M I P O T Ř E B A M I Kurz Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami se věnoval práci s dětmi s SPU nejen ve výuce, ale i během celého pobytu žáka ve škole. V současné době ve školách stále stoupá počet dětí s různými specifickými poruchami učení, z nichž nejčastější jsou např. dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, ale objevují se také poruchy logopedického charakteru (dyslalie). Stále více vzrůstá také počet dětí s poruchami pozornosti, dětí hyperaktivních (syndrom ADHD). Většina pedagogických pracovníků, kromě speciálních pedagogů, získá v rámci studia na vysoké škole pouze stručné teoretické informace o specifických poruchách učení u dětí, ale v praxi má často problém tyto potíže rozeznat a mnohdy detailněji neví, jak s takovými dětmi metodicky pracovat. Cílem aktivity č. 2 bylo dát pedagogům nástroje a metody k diagnostice SPU a stylů učení těchto dětí, k práci s nimi, a to na základě příkladů dobré praxe. Samotná výuka programu probíhala interaktivní zážitkovou formou. Pedagogové se mimo jiné mohli prostřednictvím výukových aktivit vžít do kůže žáka s SPU, což jim poskytlo nové poznání v oblasti vnitřních pocitů a vnímání výuky očima těchto dětí, a tak měli možnost pochopit lépe jejich psychiku a potíže, se kterými každodenně bojují. Jako inovativní prvek jim byla nabídnuta supervize formou Bálintovské skupiny, kdy řešili kauzální případy ze svých škol a k jejich překvapení nalezli několik možných řešení problému u daných žáků. Formou individuálního poradenství mohli dále s paní lektorkou osobně konzultovat jednotlivé případy a problémy konkrétních žáků. Kurz vedla zkušená lektorka Mgr. Jitka Dombiová, která se této problematice věnuje už řadu let, je autorkou metodických listů pro učitele - jak pracovat s dětmi s LMD (ADD, ADHD), pro nápravu SPU, prevence vad řeči, didaktické pomůcky, působí jako metodik projektu SPC Pramínek - Centrum vzdělávání a poradenství pro žáky se specifickými potřebami, Šumperk a ve školství pracuje již 34 let. Tento vzdělávací program absolvovalo celkem 7 skupin pedagogických pracovníků (101 osob) z okresu Bruntál. Tento kurz byl akreditován pod č. j / Kurz byl nad očekávání poskytl nám spoustu informací o dětech s SPU a o práci s nimi. Konečně školení, které něco přineslo. Účastník kurzu -10-

13 Mgr. Jitka Dombiová Lektor kurzu Kurzu se zúčastnilo celkem 101 pedagogů. Šlo o učitele 1. i 2. stupně ZŠ. Program aktivity byl koncipován následovně: 1) Spontánní aktivita: Jaké žáky máme ve třídě? 2) Základní pojmy 3) Peadagogická diagnostika 4) Styly učení 5) Tvoření mentálních map a jejich využití 6) Dotazníky stylů učení, jejich vyhodnocení sebepoznání, využití Úvodem při spontánní myšlenkové aktivitě byly ve 3 skupinách názory na děti celkem vyrovnané (+ i -). Na žádné škole (vyjma jedné, kde uvedli žáka s ADHD) nebyli uváděni žáci s diagnózami je to přínosem, nebo tito žáci se svými problémy zapadají? U základních pojmů dovedli pedagogové velmi jasně vysvětlit SPU- dyslexii, dysgrafii, dysortografii. Hůře se orientovali v názvech řečových vad a, jak učitelé uváděli, s pojmy vývojová dysfázie, balbucies, Aspergerův syndrom a dezintegrační porucha se v praxi tak často nesetkali a moc o nich nevěděli. Při pedagogické diagnostice měli zájem o větší informovanost v problematice diagnostických nástrojů. Některé z nich jim byly blíže vysvětleny- např. sluchové zkoušky, zk. laterality. Celkově jsem se snažila směrovat pedagogy k cílené analýze veškerých projevů jednotlivých žáků, k většímu pochopení jejich individuality, k prevenci potíží a menší potřebě odkazovat do PPP ke stanovení diagnózy, ale spíše pomoci nacházet cestu k překonávání překážek při učení. Ve většině skupin padaly však názory, že z důvodu velkého zatížení učivem nejsou učitelé schopni naplňovat úkoly kvalitní analýzy a řešit problémy jednotlivých žáků. V problematice základních pojmů v oblasti stylů učení se pedagogové celkem teoreticky dobře orientovali. Slabší to bylo při výčtu druhů speciálních inteligencí a udivili mne ve všech skupinách - velmi slabé výkony ve vyjmenování sociálních kompetencí, které bychom u dětí měli jako učitelé rozvíjet: Vytváření a zachovávání vlastního pozitivního obrazu Sebedůvěra Vlastní motivace a schopnost se pro něco nadchnout Schopnost sám sebe zaměstnat Konstruktivní zacházení s porážkami Konstruktivní zacházení se strachem Připravenost ke kompromisům Přesvědčivost Sociální angažmá Empatie - schopnost vžít se do pocitů druhých Konstruktivní zacházení s konflikty Schopnost navazovat styky a pečovat o ně Schopnost pracovat v týmu - stanovit a prosadit s ostatními pracovní strategie a cíle Problematika mentálních map byla zaměřena prakticky. Diskutovalo se o jejich využití a výhodách propojení základních pojmů a vytvoření prostorové struktury. Při tvoření myšlenkových map ve skupinách bylo znát, kteří z učitelů již myšlenkové mapy využívají a kteří ještě plně nepochopili jejich využití i význam. U mentálních map nebyl některým pedagogům jasný celkový význam jejich využití, někteří zapomínali na rozvětvenou strukturu a propojování pojmů v ploše. Učitelé měli velký zájem o vlastní sebepoznání, ale nebyli si jisti, kde mají své kvality, jak jsou na tom. Určitá část byla potěšena výsledkem dotazníku Styly učení, kdy je příjemně překvapila pravidelnost obrazce, jelikož takový výsledek nejlépe korespondoval se schopností pomoci různorodým žákům a dovedností lepšího pochopení odlišnosti dětí a jejich potřeb. Všichni pedagogové pak byli vyzváni k dalšímu sebepoznávání a následně k plnění jednoho z hlavních pedagogických úkolů pomoci najít styl učení u jednotlivých, především však problémových, žáků. V praktické části byli učitelé seznámeni s některými metodickými, především s praktickými postupy. Pro reedukaci byla doporučena speciální cvičení na posilování sluchové a zrakové paměti. Pedagogové projevovali o problematiku zájem a aktivně se zapojovali do diskuzí. Podle reakcí byla patrná rozdílnost jednotlivých týmů a rozmanitost názorů pedagogů na základní problematiku - různorodá vzdálenost ve změně myšlení směrem k moderním trendům chápání jedinečnosti žáka a hlavním úkolům našeho školství v porovnání se světem. Domnívám se, že pochopení základního principu posilování jedinečnosti žáků, většina účastníků porozuměla, ale bohužel všichni se neztotožňovali s nutností změny vlastního myšlení směrem k nejdůležitějším úkolům pedagoga vytvářet u žáků zdravé sebevědomí, umění, jak se učit a pomáhat všem žákům odhalit jejich jedinečné schopnosti - pomoci na cestě k jejich seberealizaci. Domnívám se, že velký význam má, jak se dítě vnímá a jak dokáže zacházet se sebou samým a jakým způsobem dovede překonávat překážky, jak je dokáže uplatnit své schopnosti a zapojit se do života Další témata, která je potřeba řešit s odborníky - soutěživost ve školách a význam a využití slovního hodnocení pro žáky a rodiče. Pomoci žákům při orientaci ve světě, uvědomit si právo na svůj názor, akceptovat daná pravidla, schopnost pracovat týmově atd. -11-

14 Aktivita č. 3 DVPP R O Z V O J P E D A G O G Ů P R A C U J Í C Í C H V E V Ý U C E S I N T E R A K T I V N Í T A B U L Í Třetí aktivita nese název Rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí. Jejím cílem bylo naučit pedagogy 1. i 2. stupně vhodně zapojovat interaktivní tabuli do výuky tak, aby se stala přiměřenou a příjemnou součástí výuky. Obsah kurzu byl tedy zaměřen na využívání interaktivní tabule v praxi. Pedagogové se naučili nejen to, jak interaktivní tabuli ovládat, ale především jak ji začlenit do běžné výuky, jak a kdy ji vhodně využít a zapojit během vyučování, jak na ní názorně předvést dětem probíranou látku v praxi tak, aby si dané téma mohly osahat, představit, poslechnout, pracovat s ním interaktivně samy. Byly jim předány nástroje k vytváření individuálních výukových materiálů, poznali možnosti využití různých zdrojů informací pro přípravu materiálů vlastních. Interaktivní tabule může dětem zábavnou a hlavně praktickou formou obohatit učení. Vyučujícím nabízí k obohacení výuky zábavné formy prezentace učiva, vizualizaci, zvukovou prezentaci či interaktivní testy pro děti apod. Navíc se výuka i pedagog vhodně přibližují počítačové mentalitě a technické zdatnosti dnešních dětí, pro které se výuka najednou stává zajímavější, a jsou k ní přístupnější. Učitelé také ocenili propojení práce s interaktivní tabulí a vytváření výukových materiálů, např. DUMů, pro jiný projekt zaměřený na školství. V rámci této aktivity také poskytovala lektorka pedagogům mimo běžnou výuku i individuální poradenství, a to jak formou osobních konzultací, tak i telefonicky či prostřednictvím u. Lektorkou kurzu byla Mgr. Pavlína Kráčmarová, která se pohybuje v oblasti vzdělávání pedagogů a sociálních pracovníků od roku Sama působila několik let jako učitelka na základní škole a s prací s interaktivní tabulí má ze své pedagogické praxe velmi bohaté zkušenosti. Její hlavní kvalifikací pro výuku tohoto předmětu je tříletá lektorská činnost (od r. 2009) v oblasti interaktivní výuky, kterou realizovala na školách. Vzdělávací program absolvovalo celkem 6 skupin pedagogických pracovníků (80 osob) z okresu Bruntál. Tento kurz byl akreditován pod č. j / Seminář byl velice dobře veden a byl maximálně srozumitelný. Účastník kurzu -12-

15 Mgr. Pavlína Kráčmarová Lektor kurzu Obsah školení byl vytvářen na základě mých několikaletých zkušeností a rozsah i jednotlivé kapitoly odpovídaly potřebám pedagogů. Se začátečníky bylo tempo práce nastaveno pomaleji, ale vzhledem k tomu, že zájem o tento typ výuky pedagogové měli, učili se rychle a kolegové, kteří již s programy pracovali, pomáhali ostatním. Kapitoly byly nastaveny od seznámení s rozhraním programu až k vytváření složitých příprav. Náplň prvního školení byla vždy v duchu seznámení s programem a dále jsme postupovali v souladu se studijními materiály i potřebami pedagogů. Prostřednictvím projektu jsme zvyšovali kompetence pedagogů na poli ICT technologií, které nejen, že jsou prostorem pro profesionální rozvoj každého z nich, ale také velkým přínosem do návazných projektů EU. Jednotlivými lekcemi jsme pedagogy provedli rozhraním programu Activ Inspire s následnými workshopy na tvorbu příprav do hodin, kdy pedagogové odcházeli nejen s novými znalostmi, ale i s vytvořenými předváděcími sešity do svých předmětů. Pedagogové ve své nelehké práci potřebují nové technologie a ani oni nesmí usnout na vavřínech. Učitelství jako takové musí reagovat na nově vzniklé ICT technologie a budoucnost škol je právě v tomto typu tabulí. Vzhledem k probíhajícím projektům na vybavení škol právě touto technologií jsou taková školení velmi potřebná. A je důležité, aby dokázala pedagogy namotivovat. A to se nám podařilo. Celkový přínos projektu je nejen profesionální a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků, ale i šance dostat kvalitní a /i pro ředitele škol/ atraktivní formu vzdělávání v oblasti ICT technologií. Měli možnost se také prostřednictvím studijních materiálů seznámit s dalšími interaktivními programy jako Smart notebook a Edubase. Pedagogové vstupovali do aktivity ve většině případů se zájmem (ti, co již někdy pracovali na interaktivní tabuli) a někteří s nejistotou. Vždy hrálo roli to, zda celkově hodně pracují s počítači. Každý pedagog měl v rámci školení možnost odnést si nejen tištěný materiál, svoje vytvořené předváděcí sešity, ale navíc postupy práce vytvořené přímo lektorkou na míru jejich potřebám. Znalosti získané v průběhu školení mohou tak dále rozvíjet pomocí samostudia a v případě obtíží lektorku i po skončení projektu kontaktovat em. Školení jednoznačně přineslo nový vhled na ICT technologie a zvýšilo zájem o ně i interaktivní výuku jako možný nástroj ke kvalitní a atraktivní výuce. Velmi kladně mohu hodnotit všechny skupiny zapojené do projektu. Jejich zájem byl velký. Zcela určitě to bylo dáno tím, že školy jsou perfektně vybaveny a interaktivní tabule (jakéhokoli druhu) jsou téměř v každé učebně. -13-

16 ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17 Po úspěšné jedničce nás v letošním školním roce čekala dvojka. Už v přípravném týdnu a na podzim oba stupně prošly prvním modulem - Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků II. Lektor, pan Čapek, se zaměřil na důležitost práce s třídním klimatem a na strukturu hodnocení jakožto důležitého faktoru motivace žáků a okrajově také na metody výuky vedoucí k získávání kompetenčních dovedností. Ne všechny nové informace jsme schopni v dnešním vzdělávacím systému uplatnit, ale rozhodně nám školení ukázalo mnohá východiska pro problémy, se kterými se dnes a denně potýkáme. Určitě školení vyvolalo diskuzi a posunulo vnímání důležitosti klimatu a motivačního hodnocení o kus dopředu. Je zajímavé pozorovat, jak některé metody našly u jednotlivých učitelů místo v jejich didaktickém rejstříku a těší mě, že někteří pedagogové mají pozitivní zkušenost i s motivačním hodnocením. Zajímavou zkušeností byly i individuální konzultace s lektorem nad provedenou diagnostikou klimatu jednotlivých tříd. Druhý modul měl název Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Lektorka paní Dombiová s námi probrala základní charakteristiku jednotlivých postižení a na svém semináři se soustředila především na metody a formy výuky žáků s SPU, které respektují různé učební styly a využívají u žáků s SPU ten vjemový kanál, který nebyl oslaben. Zajímavým zjištěním je, že tyto metody jsou přínosné i pro ostatní žáky a v mnoha případech tak není potřeba děti výrazně separovat. Jde o to jen využívat i jiné metody výuky. Třetí modul nesl název Rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí. Tento seminář měl za úkol naučit pedagogy pracovat s interaktivním SW Aktiv Inspire tak, aby byli schopni vytvářet graficky a funkčně zajímavá cvičení a prezentace. -14-

17 I když množství školení představuje pro pedagogy určitou zátěž, je na kolektivu patrné, že si zvyká a ze seminářů si odnáší více realizovatelných podnětů nebo alespoň výraznou změnu v myšlení a postojích. Pedagogové jsou kritičtí a začlenění nových poznatků do výuky zvažují, ověřují je s praktickými zkušenostmi a zařazují až ve chvíli, kdy jsou vnitřně přesvědčeni o jejich správnosti. Tento proces není krátký. Některým stačí jeden seminář a nové poznatky testují v praxi, jiní by potřebovali více podnětů z různých stran, aby se jejich tradiční pohled změnil. Právě proto je přínos tohoto typu školení formou sboroven tak důležitý. Vzniká velký prostor k diskuzi i po skončení výuky a důležitým nositelem změny je také pravidelnost a určitá vnitřní provázanost jednotlivých témat. Vždyť ve finále psychologie souvisí s klimatem, hodnocení s motivací a motivace s chutí překonávat překážky a vlastní handicapy. Graficky a obsahově zajímavé cvičení na interaktivní tabuli může rozvíjet různé druhy učebních stylů. Školení zkrátka zapadá do konceptu naší školy a motta jejího ŠVP Škola pro všechny, tedy pro ty nadané i pro ty, kteří mají nějaký ten handicap. Mgr. Karel Handlíř ředitel školy Kurz byl užitečný - zaměřený na praxi. Konečně školení, které něco přineslo. Účastník kurzu -15-

18 ZŠ Bruntál, Jesenická 10 Projekt vhodně doplňoval roční plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro školní rok Obsah jednotlivých aktivit a nové zkušenosti z kurzů byly vyučujícími zaváděny do pedagogické praxe. První aktivita Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků II. byla velmi kladně hodnocena. Mgr. Robert Čapek, Ph.D předal zkušenosti ze své pestré praxe pedagoga. Teoretické poučky převedl velmi obratně do podoby praktického využití. Velkou pozornost získalo téma Třídní klima hodnocení a také téma Příprava a realizace třídní schůzky. Měření klimatu třídy a jeho vyhodnocení probíhalo formou domácího úkolu a vlastní prezentaci úkolu probral přednášející s každým osobně. Vedení školy obdrželo výsledek šetření klimatu ve třídách s podrobným výkladem Mgr. Čapka. Modernizace vzdělávacích metod a zavádění do praxe bude i nadále vyžadovat soustředěnou pozornost pedagogického sboru. Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání bylo zaměřeno na získání základních a specifických znalostí a praktických pedagogických dovedností v oblasti specifických poruch učení. Po teoretické části, která uvedla posluchače do problematiky, následovalo intenzivní seznámení a procvičování praktických dovedností, technik učení dětí s SPU a SPCH, vhodné výukové strategie a návodné techniky, jak postupovat při výuce. Nezapomínalo se ani na systémy hodnocení a sebehodnocení žáků. Teoretické znalosti pedagogů jsou na dobré úrovni, ale dochází nápady a postupy jak v současném školním prostředí postupovat a zefektivnit výuku dětí s poruchami učení. Další plán vzdělávání bude nutné rozšířit o tuto problematiku pedagogické práce. -16-

19 Práce s interaktivní tabulí - v hodnocení tohoto kurzu se nejčastěji objevují profesionalita, odbornost, trpělivost lektorky. Výuka byla srozumitelná a přehledná. Práci s interaktivní tabulí rozšíříme i při hodinách reedukace pro žáky s SPU. To je pozitivní výsledek školení. Je třeba však připomenout, že i když byl výběr účastníků kurzu proveden na základě úrovně počítačové gramotnosti jednotlivých účastníků, objevily se velké rozdíly. Pro lepší upevnění učiva Jak pracovat s interaktivní tabulí jsou vhodné domácí úkoly a příprava. Je na vedení školy, aby se pedagogové samostatně udržovali v této aktivitě. Mgr. Miroslav Šimůnek ředitel školy Potvrdila jsem si, že jdu správnou cestou. Účastnice kurzu -17-

20 ZŠ Bruntál, Okružní 38 Celý projekt obsahoval tři moduly: 1. MODUL Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků II. byl zaměřen na zkvalitnění vlastní osobnosti pedagoga pod vedením Mgr. Roberta Čapka, PhD. Absolvováním kurzu pedagogové získali nástroje, jak se lépe poznat a jak pracovat se svými emocemi. Rovněž získali znalosti a dovednosti, jak pracovat v psychosociálním prostředí třídy a školy. Úkoly a aktivity byly zaměřeny na školní realitu a praxi. Vše bylo procvičováno tak, aby získané poznatky bylo možné realizovat a aplikovat s žáky ve třídě. Odnesli jsme si z kurzu různé výukové metody (jak získávat zpětnou vazbu, rozvíjet dovednost sebekontroly, řešit neočekávanou situaci ve třídě, vést správně třídní schůzku, měřit klima třídy a také školy ). Tento modul se setkal s velkým ohlasem a pedagogové ocenili zejména přímou komunikaci s lektorem, jeho otevřenost v diskuzi, zaměření úkolů a aktivit na školní realitu a praxi. Vyústěním modulu byl samostatně vedený rozhovor každého zúčastněného pedagoga s lektorem, kde si všichni ověřili, že problematika řešená na výjezdním sezení naplnila očekávanou skutečnost. -18-

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Dotazník pro žáky SŠ

Dotazník pro žáky SŠ Dotazník pro žáky SŠ Poznatky ze všech předmětů, které se na mém oboru vyučují, uplatním při výkonu povolání. Očekávám, že budu vykonávat povolání, pro které mě obor připravuje. Během výkladu nové látky

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOTICE, OKRES BENEŠOV 2014-2019

STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOTICE, OKRES BENEŠOV 2014-2019 STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOTICE, OKRES BENEŠOV 2014-2019 Votická škola splňuje všechny předpoklady být nejenom kvalitní vzdělávací institucí, ale i místem důležitým pro život města a využívaným

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Moderovaný workshop - zápis

Moderovaný workshop - zápis Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.01/05.0015 Cítíme zodpovědnost za vzdělávání pedagogických pracovníků námi zřizovaných MŠ Závěrečná aktivita klíčové aktivity 03 - Sdílení zkušeností dobré praxe

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR (Výstupy diskuze kulatého stolu Potřebnost kreativních metod a implementace programu Creative

Více

Kariérní systém učitelů

Kariérní systém učitelů Kariérní systém učitelů 1 Obsah příspěvku Seznámení s připravovaným KS Rozbor standardu učitele a jeho postavení v kariérním systému Předání podrobných informací k nově připravované kariérní cestě cestě

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Viz pedagogická rada 25. listopadu 2010 a porada 5. listopadu 2010 Co je cílem projektu, která témata je potřeba na škole podpořit a proč

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov 2014 2017 Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné. Každá chyba je příležitostí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Příklad dobré praxe III

Příklad dobré praxe III Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe III pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 5. 2013 Datum ukončení realizace 31.

Více

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu Registrační číslo CZ.1.07/1.2.10/02.0027 Název projektu ŠKOLA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Datum

Více

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů ODBORNÁ ŠKOLA VÝROBY A SLUŽEB PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů Evaluace ŠVP Bc. Lenka Radová 7.10.2013 Zhodnocení tvorby ŠVP Od roku 2008 do současnosti jsme vytvořili

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Dotazník obsahuje celkem čtyři otázky, z toho tři uzavřené a jednu otevřenou. spíše nespokojen/a

Dotazník obsahuje celkem čtyři otázky, z toho tři uzavřené a jednu otevřenou. spíše nespokojen/a Úvodní seminář V rámci proběhlého Úvodního semináře aktivity KA01, které se konalo ve dvou termínech: 14. 15. 10. 2014 v Otrokovicích, kterého se zúčastnilo celkem 19 osob (12 vedoucích pracovníků a 7

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Naši milí čtenáři, Krásné letní a prázdninové dny vám všem. přeje za celý realizační tým. Zuzana Fiedlerová. Obsah: Projekt Nadání brána k úspěchu

Naši milí čtenáři, Krásné letní a prázdninové dny vám všem. přeje za celý realizační tým. Zuzana Fiedlerová. Obsah: Projekt Nadání brána k úspěchu Naši milí čtenáři, připravili jsme pro vás předposlední číslo našeho zpravodaje, které věnujeme výsledkům našeho projektu; děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na případné reakce - stále (až do ukončení

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Projekt Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Proč a jak prezentovat výsledky své práce? Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Motto Je potřeba sebe sama

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Rozvoj podnikatelských dovedností na SŠ ve ZK. Podnikání se může vyvíjet různě

Rozvoj podnikatelských dovedností na SŠ ve ZK. Podnikání se může vyvíjet různě Podnikání se může vyvíjet různě Co dělal dobře? Co dělal špatně? Cílem projektu je připravit a realizovat prvky výuky podnikatelství na SPŠ Zlín a výsledky aplikovat u dalších SŠ ve ZK. Projekt je realizován

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Modernizace vzdělávání na základní škole (Projektový záměr) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více