Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/ z 16

2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy, organizace výuky 5 3. Personální zabezpečení činnosti školy 7 4. Údaje o zápisu do 1. třídy Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 8 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Školní družina Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání..13 Výroční zpráva projednána s pedagogickými pracovníky dne: Výroční zpráva projednána se školskou radou:.. Výroční zpráva schválena školskou radou dne... V Jeseníku nad Odrou Mgr. Libuše Maxnerová, ředitelka 2 z 16

3 1. Základní údaje o škole Název školy : Rozhodnutí z : Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Sídlo: Jeseník nad Odrou 58, PSČ Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zařazení organizace: Dne zařazena do sítě škol Od škola zřízena a zapsána v obchodním rejstříku jako příspěvková organizace Identifikátor právnické osoby: IZO: Zřizovatel: Obec Jeseník nad Odrou 256 Adresa pro dálkový přístup: ová adresa: Telefon: Vedení školy: Ředitelka školy: Mgr. Libuše Maxnerová Školská rada: Zřízena dle 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), na základě usnesení Rady obce Jeseník nad Odrou č ze dne a na základě Volebního řádu vydaného obcí Jeseník nad Odrou. Počet členů: 6 Zástupci obce: Karel Sládeček, Mgr. Ivana Machýčková Zástupci rodičů: Mgr. David Kadlčík, Edita Štecová Zástupci školy: Mgr.Zdenka Fusková, Hana Micková Součásti školy zařazené do sítě škol: Základní škola IZO: Kapacita: 120 žáků Školní družina IZO: Kapacita: 30 žáků Charakteristika školy: individuální přístup k dětem, dostatek času na plnění úkolů klidný a laskavý, ale přesto náročný přístup k dětem zájem dětí udržovat pěkné pracovní prostory zájem učitelů o využití moderních pomůcek kvalitní počítačové vybavení - učebna informatiky přístup na Internet ve výuce i v kroužcích vzdělávání bez šikanování a drog aprobovaná výuka cizího jazyka 3 z 16

4 pomoc a individuální vzdělávání žáků nízké počty žáků ve třídách (vhodné pro děti LMD) výuka skupinové nápravy pro žáky s poruchami učení vše pod jednou střechou vzdělávání v ZŠ, zájmové vzdělávání v ŠD, zájmové kroužky dostatečná nabídka mimoškolních akcí a zájmových kroužků návštěvy divadla, muzea, knihovny, výstav a plaveckého bazénu zajímavé školní výlety nebo vícedenní relaxační pobyt zapojení do projektu Školní mléko a Zdravé zuby zajištění pitného režimu (mléko a čaj) Snažíme se být moderní školou, a to nejen vybavením, ale především novým moderním přístupem k žákům. Co se pro žáky snažíme získat změnou školy: mít možnost všichni se ve škole realizovat mít opravdu pěkný a kladný vztah ke škole dokázat se chovat zodpovědně k sobě a svému okolí pro rodiče zajímat se o program školy mít dobrý pocit, že je dítě v naší škole pro učitele možnost seberealizace dostatečnou možnost vzdělávání Další údaje o škole V tomto školním roce se vyučovalo v 1. a 2. ročníku podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem Škola vzájemného porozumění a spolupráce. Ve ročníku probíhala výuka podle vzdělávacího programu Základní škola. Hlavní úkoly školy zahrnuje celoroční plán sestavený pedagogy a zástupci SRPŠ. Snažíme se být moderní školou, a to nejen vybavením, ale především novým moderním přístupem k žákům. Škola se zaměřuje na výchovu podporující zdravý styl života a děti mají možnost o velkých přestávkách relaxovat venku. Dodržuje se pitný režim a cvičí se jóga. Žáci docházejí do kroužku sportovních her, často se uskutečňují vycházky do blízké přírody a také výlety s rodiči. Většina chlapců dochází do oddílu kopané, která je organizována ve spolupráci s místní TJ Slavoj. V rámci utužování zdraví plní žáci druhého a třetího ročníku povinný plavecký výcvik a žáci prvního, čtvrtého a pátého ročníku dobrovolný plavecký výcvik. Zdravou školu podporuje i školní družina děti často pobývají venku, sportují na hřišti a vycházejí do blízkého okolí. Letos se opět uskutečnil pobyt žáků mimo školu, tentokrát třídenní ve středisku ekologické výchovy ve Fulneku Vlkovicích. V průběhu pobytu se vyučovalo projektově, podnikli jsme pěší výlet pěknou přírodou do blízkých Tošovic a pobývali na čerstvém vzduchu. Při zpáteční cestě jsme navštívili památník J. A. Komenského a poznali město Fulnek. Velmi podnětný výukový program o protipožární ochraně pro první a druhý ročník předvedli hasiči, zajímavá beseda s úkoly o ekologii proběhla s členy Klubu ochránců přírody. Zdařilý byl projektový 4 z 16

5 den s místním panem hajným Zajímavá místa v Hrabětickém lese a několik dalších třídních projektů. V rámci mimoškolní činnosti škola stále nabízí žákům práci v zájmových kroužcích a společné výlety s rodiči. V tomto roce docházely děti do sedmi kroužků. Děti, které navštěvují sborový zpěv Berušky, Skřivánci - se zúčastnily mezinárodního festivalu Svátky písní Olomouc, kde získaly stříbrnou medaili. Jely i na zájezd do Itálie a poznávaly život v italských rodinách. Pěkné a zajímavé práce dětí, které vznikají nejen v hodinách výtvarné výchovy nebo ve školní družině, ale i v kroužcích, zdobí celou budovu, prezentují školu příležitostně na různých výstavkách nebo jsou zasílány do výtvarných soutěží. Materiálně technické zajištění: Škola se nachází v nově zrekonstruované budově. K výuce dětí slouží čtyři vhodně a vkusně zařízené učebny. Jedno oddělení družiny využívá 3 místnosti. Již všechny třídy jsou vybaveny novými stavitelnými lavicemi, také zcela novým nábytkem a koberci. Postupně byly zabudovány ve všech učebnách nové tabule. Vybavenost učebními pomůckami a metodickým materiálem se každoročně zlepšuje, je podle ČŠI na standardní úrovni. Letos byly zakoupeny nové pomůcky pro tělesnou výchovu k využití cvičení na hřišti, další nástěnné obrazy a dějepisné osy, názorné pomůcky do českého jazyka a matematiky pro skupinovou práci, několik kusů her pro rozvoj logického myšlení. Darem jsme dostali klavír a repasovanou barevnou kopírku. Při výuce a také ve ŠD jsou využívány televize, videa a DVD přehrávače, hifi věž, CD přehrávače a episkop. Do jedné z učeben byl nainstalován již dříve zakoupený dataprojektor, nově bylo zakoupeno projekční plátno a další notebook. V učebně informatiky je sedm počítačů a často se instalují nové programy, které žáci využívají i v odpoledních kroužcích. Ve všech učebnách je internetové připojení. Na podzim se rekonstruoval školní dvůr, kde byla položena dlažba. Stará hospodářská budova má pěknou novou fasádu, místnosti v ní byly opraveny a vymalovány. Okolí školy je teď velmi hezké a prostor je častěji využíván nejen o přestávkách, ale i odpoledne školní družinou. 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy, organizace výuky Škola pokračovala ve výuce podle vlastního školního vzdělávacího programu (ŠVP) s názvem Škola vzájemného porozumění a spolupráce ( s platností od ) a to v prvním a druhém ročníku. Ve třetím, čtvrtém a pátém ročníku se pokračovalo ve vzdělávacím programu Základní škola, čj / z 16

6 Učební plány: Škola vzájemného porozumění a spolupráce. Vzdělávací oblast Předmět 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. Celkem Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Celkem hodin v ročníku Základní škola, čj /96-2. Předmět 3. ročník 4. ročník 5. ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova z 16

7 Týdenní časová dotace povinných předmětů 3. Personální zabezpečení činnosti školy V průběhu školního roku 2008/2009 pracovali v naší škole tito zaměstnanci: Mgr. Libuše Maxnerová ředitelka školy Mgr. Eva Hrančíková učitelka Mgr. Zdenka Fusková učitelka Hana Micková učitelka Světlana Netočná pedagogický asistent (v 1.pololetí) PaedDr.Marier Mutinová pedagogický asistent (v 2. pololetí) Milada Ratajová vychovatelka Oldřiška Pavlíková školnice, topič Pedagogičtí zaměstnanci Osoby Úvazky Kvalifikace Ředitelka školy 1 1,0 1 Učitelky ZŠ 3 3,1 2 Pedagogický asistent 1 1,0 1 Vychovatelka ŠD 1 1,0 1 CELKEM 6 6,1 5 Věková struktura pedagogického sboru: Věkové rozmezí Počet pedagogických pracovníků a víc 6 Aprobovanost výuky: 83 % Výuka cizího jazyka: anglického je povinně zařazena do učebního plánu od 3. ročníku. Aprobovanost v anglickém jazyce je 100 %. Ve ročníku vyučovaly anglickému jazyku Mgr. Zdenka Fusková a Mgr. Eva Hrančíková. Obě vyučující absolvovaly kurzy anglického jazyka při KVIC Nový Jičín a získaly způsobilost pro výuku Aj ve 4. a 5. ročníku a dále se metodicky zdokonalují v seminářích anglického jazyka. Provozní zaměstnanci Osoby Úvazky Délka praxe Školnice 1 1,0 29 let Topič 0 0,25 29 let CELKEM 1 1, Údaje o zápisu do 1. třídy Zápis do první třídy proběhl na naší škole dne 3. února 2009 od 13:00 do 18:00 hodin. Zápis žáků do 1. třídy: Počet dětí u zápisu Počet odkladů 7 z 16

8 navržen skutečnost Očekávaný počet dětí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Prospěch žáků (stav k 31.8.): Počet žáků Prospělo s celkem vyznamenání m Prospělo Neprospělo Opravné zkoušky Očekávaný počet tříd Hodnoceno slovně Základní škola je školou malotřídní ve čtyřech třídách se vyučovalo pět ročníků. I. třídu tvořil první ročník, ve II. třídě byly spojeny dva ročníky žáci druhého a třetího ročníku, ve III. třídě se vyučoval čtvrtý ročník a ve IV. třídě se učili žáci pátého ročníku. Počet žáků, kteří plní povinnou školní docházku dle 38 školského zákona (v zahraničí): 0 Počet žáků, kteří plní povinnou školní docházku jiným způsobem dle 41 školského zákona (individuální vzdělávání): 0 Chování žáků: Snížený stupeň z chování 1. pololetí (stav k ) 2. stupeň stupeň pololetí (stav k ) Docházka žáků: Zameškané hodiny celkem průměr na 1 žáka = 32,9 - z toho neomluvené 0 Výše omluvené absence je ovlivňována také zvýšeným počtem případů uvolnění z výuky žáků z důvodů jejich rodinné rekreace v ekonomicky výhodných termínech (konec června, začátek září). Jedná se především o týdenní pobyty. Počet žáků, kteří odešli ze ZŠ: Žáci, kteří přešli do ZŠ 2.stupeň 11 Žáci, kteří přešli do SŠ 0 Volitelné ani nepovinné předměty nebyly realizovány. Uskutečňovaly se dvě skupiny nápravy pro pět zdravotně postižených žáků a v prvním ročníku je vřazena žákyně s autismem. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Na naší škole pracuje jeden pověřený preventista SPJ, který koordinuje působení všech pedagogických pracovníků v oblasti prevence. Preventista spolupracuje s PPP v Novém Jičíně,ostatním pedagogům předává informace z porad a doporučuje vhodný materiál pro práci s dětmi. 8 z 16

9 Ve školním roce 2008/09 se polovina pedagogů zúčastnila akce Sborovna Dynamika a vyšetřování školní šikany, kterou vedl Bc. Pavel Letý z PPP v Novém Jičíně. Zakoupili jsme nové publikace pro žáky, které využijeme v hodinách čtení, prvouky či přírodovědy s následným preventivním využitím. V knihách jsou zastoupena nejrůznější témata - kouření, alkohol, drogy, šikana atd. až po zdravou výživu a zdravý životní styl. Dlouhodobě se zaměřujeme především na primární prevenci, na naší malé škole jsme s dětmi v neustálém kontaktu, škola nabízí několik volnočasových aktivit, kde mohou děti pod vedením dospělých smysluplně trávit svůj volný čas. Spolupracujeme s klubem Mladých ochránců přírody a s TJ Slavoj v Jeseníku nad Odrou, kde jsou žáci naší školy také aktivně zapojeni. Během celého školního roku se žáci věnují preventivním aktivitám v rámci 3. hodiny tělesné výchovy v ročníku, dále pak v hodinách čtení, prvouky a přírodovědy v rámci Výchovy ke zdraví. Uskutečnili jsme besedu s lékařem o první pomoci spojenou s prohlídkou sanitky, dětem se velmi líbila akce Hasiči ve škole. Rodiče jsou o preventivních aktivitách ve škole informováni na třídních schůzkách i prostřednictvím informačních letáčků. Ve školním roce 2008/09 jsme ve škole neřešili žádný závažný problém z oblasti sociálně patologických jevů. Hodnocení plnění plánu environmentální výchovy za školní rok 2008/2009 Cíle plánu environmentální výchovy ve školním roce 2008/2009 byly naplněny jak v rámci výuky, tak i v mimoškolních činnostech. V rámci výuky se realizovaly projekty, které byly v kompetencích třídních učitelek. Děti jsou ve výuce vedeny k uvědomování si místa, kde žijí /CHKO Poodří/. Téma CHKO Poodří nabízí nové metody práce: - kritické myšlení - projektové vyučování - využití audio techniky ve výuce - Vánoce ve Štramberku dětem byly přiblíženy tradice a život Lašska v minulém století - besedy se zástupcem mysliveckého sdružení v terénu - beseda se zástupcem firmy ASOMPO - Den Země akce sběru papíru - průběžné udržování čistoty prostředí v okolí školy, ve škole, v okolí svého bydliště - škola v přírodě program byl zaměřen na ekologii a výchovu ke zdraví Oblast mimoškolní - zájmové kroužky plní principy environmentální výchovy v oblasti výchovy ke zdraví, ekologie a dopravní výchově: jóga a sportovní hry jsou zaměřeny na tělesnou hygienu a rozvíjení tělesné zdatnosti dramatický kroužek se zaměřením na tance rozvíjení duchovna a seznamování s tradicemi výtvarný kroužek a dílny zpracovávání různých přírodních materiálů a udržování lidových tradic - škola se zapojila do sítě škol M.R.K.E.V, která spolupracuje s ekologickou organizací VITA - aktivity rodičů a přátel školy výlet do Oder, podpora v soutěžích - práce na projektu KOUZELNÁ ZAHRADA O zvýšení ekologického vědomí nejen našich žáků, ale i jejich rodičů, jsme se snažili v průběhu celého roku. Aktivity byly zapracovány do plánu školy a do spolupráce s rodiči. 9 z 16

10 Nejvíce poznatků získávají žáci při vycházkách a výuce ve volné přírodě. Školní výlety zaměřujeme na místa do přírody tentokrát byl pro děti uspořádán 3 denní relaxační pobyt ve středisku ekologické výchovy ve Fulneku Vlkovicích. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo dle vytyčeného plánu DVPP, který odráží priority školy. Jedná se především o : Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Vzdělávání v oblasti výpočetní techniky Vzdělávání v ostatních oblastech DVPP vedoucích k prohloubení odbornosti učitelů oborové vzdělávání Vzdělávání v oblasti strukturované učení Vzdělávání v oblasti vedoucích pracovníků Další vzdělávání ostatních pracovníků školy Počet kurzů 24 Počet účastníků 6 Poznatky ze vzdělávání jsou znatelně využívány ve výuce. Pedagogové se účastní školení, která převážně nabízí KVIC Nový Jičín a PPP Nový Jičín, objasňující nové metody práce, a která jsou přínosem pro projektové vyučování, pro zlepšení komunikace učitel - žák rodiče. Narůstající problémy nutí učitele vybírat si psychologická školení a školení, která jsou zaměřená na poruchy učení nebo na vzdělávání nadaných dětí. Letos se uskutečnila dvě školení pro celou sborovnu a téma bylo: vyšetřování školní šikany, MS Office Excel S ochotou se oslovení učitelé také zapojili do dalších kurzů k ŠVP, např. Ladění aneb ŠVP nejen na papíru, Ekoateliér, Hobby dílny, Výuka prvouky nově, Genetická metoda čtení a Sfumato splývavé čtení, Inspirace pro Čj, Autismus, Country tance aj. Učitelka 1. ročníku a pedagogická asistentka, které vyučují autistické dítě, se proškolily v oblasti Strukturované učení u žáků s PAS Aspergerův syndrom. Častěji si vybíráme jednodenní a odpolední školení, protože je finančně náročné zajistit zastupování. Učitelé se však vzájemně informují a poznatky si předávají. Zvlášť si ceníme kurzů, které podporují vzájemnou úctu mezi žáky, důvěru, ale hlavně odpovědnost, ale také kurzů, kde je možné získat metodické materiály pro výuku a práci s dětmi. Stále pravidelně navštěvujeme metodické poradny pro ředitele a dny výchovného poradenství. Ředitelka školy se zúčastnila regionálního setkání řídících pracovníků Vzdělávací lídr, Jak změnit proces změny ve školách, Školení BOZP a PO aj. Jedna učitelka si zvyšuje kvalifikaci pro výuku na 1. stupni dálkovým studiem na PF Ostrava. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zájmové vzdělávání organizované školou pro žáky: sportovní hry sborový zpěv jóga výtvarný kroužek dramatický a hudební kroužek informatika 10 z 16

11 Zájmové vzdělávání organizované ve spolupráci s TJ Slavoj, s Klubem ochránců přírody a skautským oddílem: kopaná mladších žáků schůzky v Klubu mladých ochránců přírody oddíl Vlčata a Světlušky S námi se nenudíte náboženství výuka na faře Účast školy v soutěžích: žáci ročníku matematické testy Klokánek a Klokan žáci 3. a 5. ročníku testy Kalibro žáci 4. a 5. ročníku okrsková dopravní soutěž v Odrách, okresní ve Frenštátě p/r. soutěž ve florbalu v ZŠ v Bernarticích nad Odrou mezinárodní festival Svátky písní Olomouc Účast žáků a pedagogů na životě v obci ( a ve spolupráci s KS ): slavnostní zahájení školního roku s účastí pana starosty a pozvaných hostů podzimní jarmark a výstava Ovoce, zelenina výstava prací žáků vystoupení Sborového zpěvu (Berušky, Vrabčáci) na Vánočním koncertě a Dni matek vítání jara společně s MŠ účast na divadel. představeních Kouzelné křesadlo, Černé divadlo Den Země úklid prostranství v obci, sběr papíru výstava - jaro a Velikonoce práce žáků Svátek matek s kulturním programem vystoupil pěvecký sboreček Spolupráce s rodiči: vinobraní s taneční zábavou podzimní keramická dílna čert a Mikuláš ve škole advent vazba věnců ve ŠD, vánoční besídka v 1. ročníku s rodiči školní ples výzdobu tvoří práce žáků výlet vlakem s dětmi a rodiči - Štramberk a jeho okolí zájezd dětí ( členů ) sborového zpěvu do Itálie Ve škole jsme zorganizovali celodenní podzimní vycházku do lesa, Drakiádu Den otevřených dveří předvánoční výlet do Štramberku výstavka betlémů a do zámku v Novém Jičíně vánoční dílny zimní vycházka do lesa odlévání stop, krmení zvěře tradice Vánoc a Velikonoc projektové dny s paní Bokovou a Polzerovou vánoční besídku ve třídě s programem Děti dětem dětský maškarní rej dobrovolný plavecký výcvik pro 1., 2. a 4. ročník, povinný pro 2. a 3. ročník jízdu zručnosti a testy z dopravní výchovy Den Země sběr papíru Velikonoční keramickou dílnu třídní a školní kolo pěvecké soutěže 11 z 16

12 Den dětí soutěžení v disciplínách lehké atletiky návštěvu Beskydského divadla v Novém Jičíně besedu Požární ochrana pro 2. ročník besedu První pomoc pro 2. a 3.ročník focení tříd třídenní relaxační pobyt v ekologickém středisku Vlkovice, turistickou vycházku do Tošovic a návštěvu města Fulnek Spolupráce s MŠ návštěva dětí ze školní družiny v MŠ, společné zábavné odpoledne návštěva předškoláků z MŠ v 1. ročníku zápis v 1. třídě za účasti učitelek z MŠ v pololetí a ke konci školního roku účast učitelky ze školy v MŠ 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V letošním školním roce nebyla provedena inspekce na naší škole. 10. Školní družina Počet dětí: 30 Dívky: 14 Chlapci: 16 Ranní provoz: 6,30 7,45 hodin odpolední: 11,40 16,00 hodin Ve ŠD pracuje vychovatelka na celý úvazek, probíhá ranní a odpolední provoz. Kroužek pořádaný školní družinou: Dílna dobrých nápadů. Náplň kroužků byla orientována na aktuální téma: 1. Podzimní romance 2. Bubáci z dýní 3. Adventní dekorace 4. Valentýnky 5. Pletení košíčků 6. Drátovaná vejce 7. Dáreček pro maminku 8. Netradiční obrázek Spolupráce s MŠ: - návštěva v herně MŠ - vytváření podzimníčků z přírodnin - kreslení na asfalt před školou Ve spolupráci s jednotlivými třídami se uskutečnily Drakiáda, Keramická dílna, Sběr bylin do herbáře. Děti jsou vedeny ke kamarádskému a kladnému vztahu ke spolužákům, dospělým a veškerého zařízení školní družinky a okolí. Udržují si svůj pořádek, čistotu pracovního i herního prostoru. Z hygienických důvodů si pravidelně po obědě čistí zuby. Těší mě, že naplněnost ŠD je každoročně stoprocentní, i když měsíční poplatek činí 60,- Kč. 12 z 16

13 Vychovatelka Milada Ratajová 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. V letošním školním roce se škola nezapojila do těchto programů. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. Zaměstnanci školy se do vzdělávání nezapojili. 13. Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání K nejdůležitějším partnerům v oblasti spolupráce při plnění úkolů ve vzdělávání patří především: Název instituce, sdružení Sdružení rodičů při ZŠ Mateřská škola KÚ Ostrava Okresní úřad Obecní úřad PPP Nový Jičín, SPC Ostrava KVIC Nový Jičín Kulturní středisko-obecní knihovna Jes. n.o. Školská rada Forma spolupráce Spolupráce při formování ročních plánů, finanční podpora pořádaných akcí. Spolupráce při tvorbě projektů, školního zápisu a metodická spolupráce. Metodologie čerpání státního rozpočtu. Metodická pomoc při rozpočtování, kontrola. Finanční zajištění provozu školy, spolupráce při tvorbě projektů. Spolupráce při realizaci individuálních plánů v rámci integrace. Spolupráce při zajištění DVPP pro pedagogické pracovníky. Divadelní představení a besedy pro žáky. Schvalování dokumentů školy, projednávání rozpočtu a záměrů školy. Prohlášení: Zaměstnanci organizace souhlasí s uvedením údajů použitých o své osobě ve výroční zprávě a na www stránkách školy a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (ve znění pozdějších předpisů). 13 z 16

14 Svůj podpis stvrzují podpisem na prezenční listině jednání pedagogické rady dne z 16

15 14. Základní údaje o hospodaření školy a) Příjmy (kalendářní rok 2008) Rozpočet Použito dotace na přímé náklady ze státního rozpočtu , ,00 dotace na zvýšení nenar.složek platů ze SR , ,00 celková dotace ze SR , ,00 dotace na náklady z rozpočtu zřizovatele - MZDY , ,00 dotace na provozní náklady (obec) , ,00 celková dotace od zřizovatele , ,00 poplatky od rodičů - školné na družinu , ,00 čerpání fondu rezerv , ,00 příjmy z doplňkové činnosti 0,00 0,00 ostatní výnosy (úroky+ jiné náhrady) , ,13 celkem ostatní výnosy provozní , ,13 výnosy celkem , ,13 b) Výdaje (kalendář. rok 2008) Rozpočet Použito mzdové prostředky na platy , ,00 mzdové prostředky - OPPP , ,00 zákonné odvody + FKSP , ,58 ONIV , ,42 z toho: náklady na učební pomůcky , ,92 DVPP 8 000, ,00 stravování zaměstnanců 3 800, ,50 čerpání dotace na přímé náklady , ,00 dotace na zvýšení nenar.složek platů ze SR , ,00 čerpání dotace na SIVPZ , ,00 čerpání dotací SR , ,00 - provozní náklady (z rozpočtu obce) spotřeba materiálu , ,08 energie , ,57 opravy a údržba nemovitého majetku , ,00 cestovné 400,00 379,00 ostatní služby , ,56 mzdové náklady 3 000, ,00 zákonné sociální náklady , ,00 ostatní pokuty a penále- zapojení rezervního fondu 0,00 0,00 jiné ostatní náklady , ,00 čerpání provozních nákladů , ,21 dotace na náklady z rozpočtu zřizovatele - MZDY , ,92 celkové provozní náklady , ,13 náklady celkem , ,13 výsledek hospodaření za rok ,00 0,00 KOMENTÁŘ: - prostředky ze státní rozpočtu (2 628 tis. Kč) byly v plné výši vyčerpány. 15 z 16

16 16 z 16

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice Školní 414, 378 42 Nová Včelnice Identifikátor školy: 600 060 535 Termín konání inspekce: 20.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Základní škola Chromeč, okres Šumperk. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Základní škola Chromeč, okres Šumperk. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Základní škola Chromeč, okres Šumperk Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy 1. Základní škola Chromeč, okres Šumperk Chromeč 12, PSČ 78901 právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 5. 10. 2014

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2014/2015 Základní škola GALAXIE, s.r.o. se sídlem K Nemocnici 1/211, 741 01 Nový Jičín, provozovna na ul. B. Martinů 1994/4, Nový Jičín 1. Základní údaje o škole

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2013/2014 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

2011/2012. Výroční zpráva ZŠ Jeseník n.o.

2011/2012. Výroční zpráva ZŠ Jeseník n.o. 2011/2012 Výroční zpráva ZŠ Jeseník n.o. 2011/2012 Výroční zpráva ZŠ Jeseník n.o. R O K 2 0 1 1 / 2 0 1 2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 Lokalizace a velikost školy... 4 Vybavení školy... 5 Záměry

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Jičín, Husova 170. Adresa: Husova 170, Jičín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Jičín, Husova 170. Adresa: Husova 170, Jičín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Královehradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Jičín, Husova 170 Adresa: Husova 170, 506 01 Jičín Identifikátor školy: 600 092 160 Termín konání inspekce: 20. 22. února

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více