Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/ z 16

2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy, organizace výuky 5 3. Personální zabezpečení činnosti školy 7 4. Údaje o zápisu do 1. třídy Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 8 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Školní družina Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání..13 Výroční zpráva projednána s pedagogickými pracovníky dne: Výroční zpráva projednána se školskou radou:.. Výroční zpráva schválena školskou radou dne... V Jeseníku nad Odrou Mgr. Libuše Maxnerová, ředitelka 2 z 16

3 1. Základní údaje o škole Název školy : Rozhodnutí z : Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Sídlo: Jeseník nad Odrou 58, PSČ Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zařazení organizace: Dne zařazena do sítě škol Od škola zřízena a zapsána v obchodním rejstříku jako příspěvková organizace Identifikátor právnické osoby: IZO: Zřizovatel: Obec Jeseník nad Odrou 256 Adresa pro dálkový přístup: ová adresa: Telefon: Vedení školy: Ředitelka školy: Mgr. Libuše Maxnerová Školská rada: Zřízena dle 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), na základě usnesení Rady obce Jeseník nad Odrou č ze dne a na základě Volebního řádu vydaného obcí Jeseník nad Odrou. Počet členů: 6 Zástupci obce: Karel Sládeček, Mgr. Ivana Machýčková Zástupci rodičů: Mgr. David Kadlčík, Edita Štecová Zástupci školy: Mgr.Zdenka Fusková, Hana Micková Součásti školy zařazené do sítě škol: Základní škola IZO: Kapacita: 120 žáků Školní družina IZO: Kapacita: 30 žáků Charakteristika školy: individuální přístup k dětem, dostatek času na plnění úkolů klidný a laskavý, ale přesto náročný přístup k dětem zájem dětí udržovat pěkné pracovní prostory zájem učitelů o využití moderních pomůcek kvalitní počítačové vybavení - učebna informatiky přístup na Internet ve výuce i v kroužcích vzdělávání bez šikanování a drog aprobovaná výuka cizího jazyka 3 z 16

4 pomoc a individuální vzdělávání žáků nízké počty žáků ve třídách (vhodné pro děti LMD) výuka skupinové nápravy pro žáky s poruchami učení vše pod jednou střechou vzdělávání v ZŠ, zájmové vzdělávání v ŠD, zájmové kroužky dostatečná nabídka mimoškolních akcí a zájmových kroužků návštěvy divadla, muzea, knihovny, výstav a plaveckého bazénu zajímavé školní výlety nebo vícedenní relaxační pobyt zapojení do projektu Školní mléko a Zdravé zuby zajištění pitného režimu (mléko a čaj) Snažíme se být moderní školou, a to nejen vybavením, ale především novým moderním přístupem k žákům. Co se pro žáky snažíme získat změnou školy: mít možnost všichni se ve škole realizovat mít opravdu pěkný a kladný vztah ke škole dokázat se chovat zodpovědně k sobě a svému okolí pro rodiče zajímat se o program školy mít dobrý pocit, že je dítě v naší škole pro učitele možnost seberealizace dostatečnou možnost vzdělávání Další údaje o škole V tomto školním roce se vyučovalo v 1. a 2. ročníku podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem Škola vzájemného porozumění a spolupráce. Ve ročníku probíhala výuka podle vzdělávacího programu Základní škola. Hlavní úkoly školy zahrnuje celoroční plán sestavený pedagogy a zástupci SRPŠ. Snažíme se být moderní školou, a to nejen vybavením, ale především novým moderním přístupem k žákům. Škola se zaměřuje na výchovu podporující zdravý styl života a děti mají možnost o velkých přestávkách relaxovat venku. Dodržuje se pitný režim a cvičí se jóga. Žáci docházejí do kroužku sportovních her, často se uskutečňují vycházky do blízké přírody a také výlety s rodiči. Většina chlapců dochází do oddílu kopané, která je organizována ve spolupráci s místní TJ Slavoj. V rámci utužování zdraví plní žáci druhého a třetího ročníku povinný plavecký výcvik a žáci prvního, čtvrtého a pátého ročníku dobrovolný plavecký výcvik. Zdravou školu podporuje i školní družina děti často pobývají venku, sportují na hřišti a vycházejí do blízkého okolí. Letos se opět uskutečnil pobyt žáků mimo školu, tentokrát třídenní ve středisku ekologické výchovy ve Fulneku Vlkovicích. V průběhu pobytu se vyučovalo projektově, podnikli jsme pěší výlet pěknou přírodou do blízkých Tošovic a pobývali na čerstvém vzduchu. Při zpáteční cestě jsme navštívili památník J. A. Komenského a poznali město Fulnek. Velmi podnětný výukový program o protipožární ochraně pro první a druhý ročník předvedli hasiči, zajímavá beseda s úkoly o ekologii proběhla s členy Klubu ochránců přírody. Zdařilý byl projektový 4 z 16

5 den s místním panem hajným Zajímavá místa v Hrabětickém lese a několik dalších třídních projektů. V rámci mimoškolní činnosti škola stále nabízí žákům práci v zájmových kroužcích a společné výlety s rodiči. V tomto roce docházely děti do sedmi kroužků. Děti, které navštěvují sborový zpěv Berušky, Skřivánci - se zúčastnily mezinárodního festivalu Svátky písní Olomouc, kde získaly stříbrnou medaili. Jely i na zájezd do Itálie a poznávaly život v italských rodinách. Pěkné a zajímavé práce dětí, které vznikají nejen v hodinách výtvarné výchovy nebo ve školní družině, ale i v kroužcích, zdobí celou budovu, prezentují školu příležitostně na různých výstavkách nebo jsou zasílány do výtvarných soutěží. Materiálně technické zajištění: Škola se nachází v nově zrekonstruované budově. K výuce dětí slouží čtyři vhodně a vkusně zařízené učebny. Jedno oddělení družiny využívá 3 místnosti. Již všechny třídy jsou vybaveny novými stavitelnými lavicemi, také zcela novým nábytkem a koberci. Postupně byly zabudovány ve všech učebnách nové tabule. Vybavenost učebními pomůckami a metodickým materiálem se každoročně zlepšuje, je podle ČŠI na standardní úrovni. Letos byly zakoupeny nové pomůcky pro tělesnou výchovu k využití cvičení na hřišti, další nástěnné obrazy a dějepisné osy, názorné pomůcky do českého jazyka a matematiky pro skupinovou práci, několik kusů her pro rozvoj logického myšlení. Darem jsme dostali klavír a repasovanou barevnou kopírku. Při výuce a také ve ŠD jsou využívány televize, videa a DVD přehrávače, hifi věž, CD přehrávače a episkop. Do jedné z učeben byl nainstalován již dříve zakoupený dataprojektor, nově bylo zakoupeno projekční plátno a další notebook. V učebně informatiky je sedm počítačů a často se instalují nové programy, které žáci využívají i v odpoledních kroužcích. Ve všech učebnách je internetové připojení. Na podzim se rekonstruoval školní dvůr, kde byla položena dlažba. Stará hospodářská budova má pěknou novou fasádu, místnosti v ní byly opraveny a vymalovány. Okolí školy je teď velmi hezké a prostor je častěji využíván nejen o přestávkách, ale i odpoledne školní družinou. 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy, organizace výuky Škola pokračovala ve výuce podle vlastního školního vzdělávacího programu (ŠVP) s názvem Škola vzájemného porozumění a spolupráce ( s platností od ) a to v prvním a druhém ročníku. Ve třetím, čtvrtém a pátém ročníku se pokračovalo ve vzdělávacím programu Základní škola, čj / z 16

6 Učební plány: Škola vzájemného porozumění a spolupráce. Vzdělávací oblast Předmět 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. Celkem Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Celkem hodin v ročníku Základní škola, čj /96-2. Předmět 3. ročník 4. ročník 5. ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova z 16

7 Týdenní časová dotace povinných předmětů 3. Personální zabezpečení činnosti školy V průběhu školního roku 2008/2009 pracovali v naší škole tito zaměstnanci: Mgr. Libuše Maxnerová ředitelka školy Mgr. Eva Hrančíková učitelka Mgr. Zdenka Fusková učitelka Hana Micková učitelka Světlana Netočná pedagogický asistent (v 1.pololetí) PaedDr.Marier Mutinová pedagogický asistent (v 2. pololetí) Milada Ratajová vychovatelka Oldřiška Pavlíková školnice, topič Pedagogičtí zaměstnanci Osoby Úvazky Kvalifikace Ředitelka školy 1 1,0 1 Učitelky ZŠ 3 3,1 2 Pedagogický asistent 1 1,0 1 Vychovatelka ŠD 1 1,0 1 CELKEM 6 6,1 5 Věková struktura pedagogického sboru: Věkové rozmezí Počet pedagogických pracovníků a víc 6 Aprobovanost výuky: 83 % Výuka cizího jazyka: anglického je povinně zařazena do učebního plánu od 3. ročníku. Aprobovanost v anglickém jazyce je 100 %. Ve ročníku vyučovaly anglickému jazyku Mgr. Zdenka Fusková a Mgr. Eva Hrančíková. Obě vyučující absolvovaly kurzy anglického jazyka při KVIC Nový Jičín a získaly způsobilost pro výuku Aj ve 4. a 5. ročníku a dále se metodicky zdokonalují v seminářích anglického jazyka. Provozní zaměstnanci Osoby Úvazky Délka praxe Školnice 1 1,0 29 let Topič 0 0,25 29 let CELKEM 1 1, Údaje o zápisu do 1. třídy Zápis do první třídy proběhl na naší škole dne 3. února 2009 od 13:00 do 18:00 hodin. Zápis žáků do 1. třídy: Počet dětí u zápisu Počet odkladů 7 z 16

8 navržen skutečnost Očekávaný počet dětí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Prospěch žáků (stav k 31.8.): Počet žáků Prospělo s celkem vyznamenání m Prospělo Neprospělo Opravné zkoušky Očekávaný počet tříd Hodnoceno slovně Základní škola je školou malotřídní ve čtyřech třídách se vyučovalo pět ročníků. I. třídu tvořil první ročník, ve II. třídě byly spojeny dva ročníky žáci druhého a třetího ročníku, ve III. třídě se vyučoval čtvrtý ročník a ve IV. třídě se učili žáci pátého ročníku. Počet žáků, kteří plní povinnou školní docházku dle 38 školského zákona (v zahraničí): 0 Počet žáků, kteří plní povinnou školní docházku jiným způsobem dle 41 školského zákona (individuální vzdělávání): 0 Chování žáků: Snížený stupeň z chování 1. pololetí (stav k ) 2. stupeň stupeň pololetí (stav k ) Docházka žáků: Zameškané hodiny celkem průměr na 1 žáka = 32,9 - z toho neomluvené 0 Výše omluvené absence je ovlivňována také zvýšeným počtem případů uvolnění z výuky žáků z důvodů jejich rodinné rekreace v ekonomicky výhodných termínech (konec června, začátek září). Jedná se především o týdenní pobyty. Počet žáků, kteří odešli ze ZŠ: Žáci, kteří přešli do ZŠ 2.stupeň 11 Žáci, kteří přešli do SŠ 0 Volitelné ani nepovinné předměty nebyly realizovány. Uskutečňovaly se dvě skupiny nápravy pro pět zdravotně postižených žáků a v prvním ročníku je vřazena žákyně s autismem. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Na naší škole pracuje jeden pověřený preventista SPJ, který koordinuje působení všech pedagogických pracovníků v oblasti prevence. Preventista spolupracuje s PPP v Novém Jičíně,ostatním pedagogům předává informace z porad a doporučuje vhodný materiál pro práci s dětmi. 8 z 16

9 Ve školním roce 2008/09 se polovina pedagogů zúčastnila akce Sborovna Dynamika a vyšetřování školní šikany, kterou vedl Bc. Pavel Letý z PPP v Novém Jičíně. Zakoupili jsme nové publikace pro žáky, které využijeme v hodinách čtení, prvouky či přírodovědy s následným preventivním využitím. V knihách jsou zastoupena nejrůznější témata - kouření, alkohol, drogy, šikana atd. až po zdravou výživu a zdravý životní styl. Dlouhodobě se zaměřujeme především na primární prevenci, na naší malé škole jsme s dětmi v neustálém kontaktu, škola nabízí několik volnočasových aktivit, kde mohou děti pod vedením dospělých smysluplně trávit svůj volný čas. Spolupracujeme s klubem Mladých ochránců přírody a s TJ Slavoj v Jeseníku nad Odrou, kde jsou žáci naší školy také aktivně zapojeni. Během celého školního roku se žáci věnují preventivním aktivitám v rámci 3. hodiny tělesné výchovy v ročníku, dále pak v hodinách čtení, prvouky a přírodovědy v rámci Výchovy ke zdraví. Uskutečnili jsme besedu s lékařem o první pomoci spojenou s prohlídkou sanitky, dětem se velmi líbila akce Hasiči ve škole. Rodiče jsou o preventivních aktivitách ve škole informováni na třídních schůzkách i prostřednictvím informačních letáčků. Ve školním roce 2008/09 jsme ve škole neřešili žádný závažný problém z oblasti sociálně patologických jevů. Hodnocení plnění plánu environmentální výchovy za školní rok 2008/2009 Cíle plánu environmentální výchovy ve školním roce 2008/2009 byly naplněny jak v rámci výuky, tak i v mimoškolních činnostech. V rámci výuky se realizovaly projekty, které byly v kompetencích třídních učitelek. Děti jsou ve výuce vedeny k uvědomování si místa, kde žijí /CHKO Poodří/. Téma CHKO Poodří nabízí nové metody práce: - kritické myšlení - projektové vyučování - využití audio techniky ve výuce - Vánoce ve Štramberku dětem byly přiblíženy tradice a život Lašska v minulém století - besedy se zástupcem mysliveckého sdružení v terénu - beseda se zástupcem firmy ASOMPO - Den Země akce sběru papíru - průběžné udržování čistoty prostředí v okolí školy, ve škole, v okolí svého bydliště - škola v přírodě program byl zaměřen na ekologii a výchovu ke zdraví Oblast mimoškolní - zájmové kroužky plní principy environmentální výchovy v oblasti výchovy ke zdraví, ekologie a dopravní výchově: jóga a sportovní hry jsou zaměřeny na tělesnou hygienu a rozvíjení tělesné zdatnosti dramatický kroužek se zaměřením na tance rozvíjení duchovna a seznamování s tradicemi výtvarný kroužek a dílny zpracovávání různých přírodních materiálů a udržování lidových tradic - škola se zapojila do sítě škol M.R.K.E.V, která spolupracuje s ekologickou organizací VITA - aktivity rodičů a přátel školy výlet do Oder, podpora v soutěžích - práce na projektu KOUZELNÁ ZAHRADA O zvýšení ekologického vědomí nejen našich žáků, ale i jejich rodičů, jsme se snažili v průběhu celého roku. Aktivity byly zapracovány do plánu školy a do spolupráce s rodiči. 9 z 16

10 Nejvíce poznatků získávají žáci při vycházkách a výuce ve volné přírodě. Školní výlety zaměřujeme na místa do přírody tentokrát byl pro děti uspořádán 3 denní relaxační pobyt ve středisku ekologické výchovy ve Fulneku Vlkovicích. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo dle vytyčeného plánu DVPP, který odráží priority školy. Jedná se především o : Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Vzdělávání v oblasti výpočetní techniky Vzdělávání v ostatních oblastech DVPP vedoucích k prohloubení odbornosti učitelů oborové vzdělávání Vzdělávání v oblasti strukturované učení Vzdělávání v oblasti vedoucích pracovníků Další vzdělávání ostatních pracovníků školy Počet kurzů 24 Počet účastníků 6 Poznatky ze vzdělávání jsou znatelně využívány ve výuce. Pedagogové se účastní školení, která převážně nabízí KVIC Nový Jičín a PPP Nový Jičín, objasňující nové metody práce, a která jsou přínosem pro projektové vyučování, pro zlepšení komunikace učitel - žák rodiče. Narůstající problémy nutí učitele vybírat si psychologická školení a školení, která jsou zaměřená na poruchy učení nebo na vzdělávání nadaných dětí. Letos se uskutečnila dvě školení pro celou sborovnu a téma bylo: vyšetřování školní šikany, MS Office Excel S ochotou se oslovení učitelé také zapojili do dalších kurzů k ŠVP, např. Ladění aneb ŠVP nejen na papíru, Ekoateliér, Hobby dílny, Výuka prvouky nově, Genetická metoda čtení a Sfumato splývavé čtení, Inspirace pro Čj, Autismus, Country tance aj. Učitelka 1. ročníku a pedagogická asistentka, které vyučují autistické dítě, se proškolily v oblasti Strukturované učení u žáků s PAS Aspergerův syndrom. Častěji si vybíráme jednodenní a odpolední školení, protože je finančně náročné zajistit zastupování. Učitelé se však vzájemně informují a poznatky si předávají. Zvlášť si ceníme kurzů, které podporují vzájemnou úctu mezi žáky, důvěru, ale hlavně odpovědnost, ale také kurzů, kde je možné získat metodické materiály pro výuku a práci s dětmi. Stále pravidelně navštěvujeme metodické poradny pro ředitele a dny výchovného poradenství. Ředitelka školy se zúčastnila regionálního setkání řídících pracovníků Vzdělávací lídr, Jak změnit proces změny ve školách, Školení BOZP a PO aj. Jedna učitelka si zvyšuje kvalifikaci pro výuku na 1. stupni dálkovým studiem na PF Ostrava. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zájmové vzdělávání organizované školou pro žáky: sportovní hry sborový zpěv jóga výtvarný kroužek dramatický a hudební kroužek informatika 10 z 16

11 Zájmové vzdělávání organizované ve spolupráci s TJ Slavoj, s Klubem ochránců přírody a skautským oddílem: kopaná mladších žáků schůzky v Klubu mladých ochránců přírody oddíl Vlčata a Světlušky S námi se nenudíte náboženství výuka na faře Účast školy v soutěžích: žáci ročníku matematické testy Klokánek a Klokan žáci 3. a 5. ročníku testy Kalibro žáci 4. a 5. ročníku okrsková dopravní soutěž v Odrách, okresní ve Frenštátě p/r. soutěž ve florbalu v ZŠ v Bernarticích nad Odrou mezinárodní festival Svátky písní Olomouc Účast žáků a pedagogů na životě v obci ( a ve spolupráci s KS ): slavnostní zahájení školního roku s účastí pana starosty a pozvaných hostů podzimní jarmark a výstava Ovoce, zelenina výstava prací žáků vystoupení Sborového zpěvu (Berušky, Vrabčáci) na Vánočním koncertě a Dni matek vítání jara společně s MŠ účast na divadel. představeních Kouzelné křesadlo, Černé divadlo Den Země úklid prostranství v obci, sběr papíru výstava - jaro a Velikonoce práce žáků Svátek matek s kulturním programem vystoupil pěvecký sboreček Spolupráce s rodiči: vinobraní s taneční zábavou podzimní keramická dílna čert a Mikuláš ve škole advent vazba věnců ve ŠD, vánoční besídka v 1. ročníku s rodiči školní ples výzdobu tvoří práce žáků výlet vlakem s dětmi a rodiči - Štramberk a jeho okolí zájezd dětí ( členů ) sborového zpěvu do Itálie Ve škole jsme zorganizovali celodenní podzimní vycházku do lesa, Drakiádu Den otevřených dveří předvánoční výlet do Štramberku výstavka betlémů a do zámku v Novém Jičíně vánoční dílny zimní vycházka do lesa odlévání stop, krmení zvěře tradice Vánoc a Velikonoc projektové dny s paní Bokovou a Polzerovou vánoční besídku ve třídě s programem Děti dětem dětský maškarní rej dobrovolný plavecký výcvik pro 1., 2. a 4. ročník, povinný pro 2. a 3. ročník jízdu zručnosti a testy z dopravní výchovy Den Země sběr papíru Velikonoční keramickou dílnu třídní a školní kolo pěvecké soutěže 11 z 16

12 Den dětí soutěžení v disciplínách lehké atletiky návštěvu Beskydského divadla v Novém Jičíně besedu Požární ochrana pro 2. ročník besedu První pomoc pro 2. a 3.ročník focení tříd třídenní relaxační pobyt v ekologickém středisku Vlkovice, turistickou vycházku do Tošovic a návštěvu města Fulnek Spolupráce s MŠ návštěva dětí ze školní družiny v MŠ, společné zábavné odpoledne návštěva předškoláků z MŠ v 1. ročníku zápis v 1. třídě za účasti učitelek z MŠ v pololetí a ke konci školního roku účast učitelky ze školy v MŠ 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V letošním školním roce nebyla provedena inspekce na naší škole. 10. Školní družina Počet dětí: 30 Dívky: 14 Chlapci: 16 Ranní provoz: 6,30 7,45 hodin odpolední: 11,40 16,00 hodin Ve ŠD pracuje vychovatelka na celý úvazek, probíhá ranní a odpolední provoz. Kroužek pořádaný školní družinou: Dílna dobrých nápadů. Náplň kroužků byla orientována na aktuální téma: 1. Podzimní romance 2. Bubáci z dýní 3. Adventní dekorace 4. Valentýnky 5. Pletení košíčků 6. Drátovaná vejce 7. Dáreček pro maminku 8. Netradiční obrázek Spolupráce s MŠ: - návštěva v herně MŠ - vytváření podzimníčků z přírodnin - kreslení na asfalt před školou Ve spolupráci s jednotlivými třídami se uskutečnily Drakiáda, Keramická dílna, Sběr bylin do herbáře. Děti jsou vedeny ke kamarádskému a kladnému vztahu ke spolužákům, dospělým a veškerého zařízení školní družinky a okolí. Udržují si svůj pořádek, čistotu pracovního i herního prostoru. Z hygienických důvodů si pravidelně po obědě čistí zuby. Těší mě, že naplněnost ŠD je každoročně stoprocentní, i když měsíční poplatek činí 60,- Kč. 12 z 16

13 Vychovatelka Milada Ratajová 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. V letošním školním roce se škola nezapojila do těchto programů. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. Zaměstnanci školy se do vzdělávání nezapojili. 13. Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání K nejdůležitějším partnerům v oblasti spolupráce při plnění úkolů ve vzdělávání patří především: Název instituce, sdružení Sdružení rodičů při ZŠ Mateřská škola KÚ Ostrava Okresní úřad Obecní úřad PPP Nový Jičín, SPC Ostrava KVIC Nový Jičín Kulturní středisko-obecní knihovna Jes. n.o. Školská rada Forma spolupráce Spolupráce při formování ročních plánů, finanční podpora pořádaných akcí. Spolupráce při tvorbě projektů, školního zápisu a metodická spolupráce. Metodologie čerpání státního rozpočtu. Metodická pomoc při rozpočtování, kontrola. Finanční zajištění provozu školy, spolupráce při tvorbě projektů. Spolupráce při realizaci individuálních plánů v rámci integrace. Spolupráce při zajištění DVPP pro pedagogické pracovníky. Divadelní představení a besedy pro žáky. Schvalování dokumentů školy, projednávání rozpočtu a záměrů školy. Prohlášení: Zaměstnanci organizace souhlasí s uvedením údajů použitých o své osobě ve výroční zprávě a na www stránkách školy a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (ve znění pozdějších předpisů). 13 z 16

14 Svůj podpis stvrzují podpisem na prezenční listině jednání pedagogické rady dne z 16

15 14. Základní údaje o hospodaření školy a) Příjmy (kalendářní rok 2008) Rozpočet Použito dotace na přímé náklady ze státního rozpočtu , ,00 dotace na zvýšení nenar.složek platů ze SR , ,00 celková dotace ze SR , ,00 dotace na náklady z rozpočtu zřizovatele - MZDY , ,00 dotace na provozní náklady (obec) , ,00 celková dotace od zřizovatele , ,00 poplatky od rodičů - školné na družinu , ,00 čerpání fondu rezerv , ,00 příjmy z doplňkové činnosti 0,00 0,00 ostatní výnosy (úroky+ jiné náhrady) , ,13 celkem ostatní výnosy provozní , ,13 výnosy celkem , ,13 b) Výdaje (kalendář. rok 2008) Rozpočet Použito mzdové prostředky na platy , ,00 mzdové prostředky - OPPP , ,00 zákonné odvody + FKSP , ,58 ONIV , ,42 z toho: náklady na učební pomůcky , ,92 DVPP 8 000, ,00 stravování zaměstnanců 3 800, ,50 čerpání dotace na přímé náklady , ,00 dotace na zvýšení nenar.složek platů ze SR , ,00 čerpání dotace na SIVPZ , ,00 čerpání dotací SR , ,00 - provozní náklady (z rozpočtu obce) spotřeba materiálu , ,08 energie , ,57 opravy a údržba nemovitého majetku , ,00 cestovné 400,00 379,00 ostatní služby , ,56 mzdové náklady 3 000, ,00 zákonné sociální náklady , ,00 ostatní pokuty a penále- zapojení rezervního fondu 0,00 0,00 jiné ostatní náklady , ,00 čerpání provozních nákladů , ,21 dotace na náklady z rozpočtu zřizovatele - MZDY , ,92 celkové provozní náklady , ,13 náklady celkem , ,13 výsledek hospodaření za rok ,00 0,00 KOMENTÁŘ: - prostředky ze státní rozpočtu (2 628 tis. Kč) byly v plné výši vyčerpány. 15 z 16

16 16 z 16

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí 561 65 Jamné nad Orlicí 207, IČO: 70982244 tel: 465649140 e-mail: zsjamne@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpráva schválena

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Vypracovala: PaedDr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA-KOMÁROV příspěvková organizace U Školy 1, Opava Komárov 747 70 IČO: 70 999 163, bank.spoj: ČSOB Opava 181707987/0300 Tel: 553 794 129, e-mail: zskomarov@tiscali.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j.: 85/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program školy 3. Přehled pracovníků školy 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Libčice nad Vltavou

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Základní škola a Mateřská škola Krchleby. okres Kutná Hora. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Krchleby. okres Kutná Hora. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Krchleby okres Kutná Hora příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok - 4 a) Základní údaje o škole: Podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol vydaného

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více