Název práce Vliv poruchy autistického spektra na výuku hry na klavír v ZUŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název práce Vliv poruchy autistického spektra na výuku hry na klavír v ZUŠ"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra klavírní interpretace Klavírní pedagogika Název práce Vliv poruchy autistického spektra na výuku hry na klavír v ZUŠ Bakalářská práce Autor práce: Jana Marušníková Vedoucí práce: doc. Mgr. Vladimíra Sláviková Oponent práce: prof. MgA. Alena Vlasáková Brno 2014

2 Bibliografický záznam MARUŠNÍKOVÁ, Jana. Vliv poruchy autistického spektra na výuku hry na klavír v ZUŠ. [Effect of autism spectrum disorders on ability to learn piano play at music schoul] Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, Katedra klavírní interpretace, rok. 2014, 24 s. Vedoucí bakalářské práce doc. Mgr. Vladimíra Sláviková. Anotace Bakalářská práce Vliv poruchy autistického spektra na výuku hry na klavír v ZUŠ pojednává o problému výuky ve hře na klavír u dětí postižených autismem. Okrajově se dotýká i historie vzniku a vývoje autismu jako takového včetně stručného a neodborného popisu této poruchy u dětské populace. Práce se zabývá pouze rozborem jednoho žáka autisty. Annotation Diploma thesis "Effect of autism spectrum disorders on ability to learn piano play at music school" deals with the problem of teaching autistic children playing the piano. It marginally touches the topics of genesis and development of autism itself, including a brief and lay description of this disorder in the pediatric on population. The work deals with analysis of only one autistic student. Klíčová slova Autismus, Aspergerův syndrom, výuka hry na klavír na ZUŠ, četnost výskytu v dětské populaci a samo-vzdělávání učitele na ZUŠ Keywords Autism, Asperger Syndrome, Learning to play piano at music school, incidence in the pediatric population and self-education of teachers at music school

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené prameny a literaturu. V Brně, dne 17. ledna 2014 Jana Marušníková:.

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala paní doc. Mgr. Vladimíře Slávikové za odborné vedení mé bakalářské práce, jejíž vhodné podněty a vlídné slovo pomohlo k sepsání této práce.

5 Obsah ÚVOD OBECNĚ O AUTISMU VE VÝUCE DOSTUPNOST OBECNÉ LITERATURY SEBEVZDĚLÁNÍ UČITELE NA ZUŠ CO JE TO PAS HISTORIE SOUČASNOST VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA AUTISMU ČETNOST VÝSKYTU POSTIŽENÝCH DĚTÍ VE SPOLEČNOSTI POZNATKY Z PRÁCE SE ŽÁKEM POSTIŽENÝM PAS OSOBNOST ŽÁKA VÝUKOVÁ HODINA A JEJÍ USPOŘÁDÁNÍ SPOLUPRÁCE S RODINOU ZVLÁŠTNÍ SCHOPNOSTI ŽÁKA ZÁVĚRY Z PRAKTICKÉ VÝUKY MÍRA VYUŽITÍ KLASICKÉHO ZPŮSOBU VÝUKY NEJÚČINNĚJŠÍ PODPŮRNÉ AKTIVITY ZÁVĚR POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE... 24

6 Úvod Komunikace prostřednictvím umění hudby zvyšuje citlivost vnímání člověka a ten se stává lidštějším, více společenským a méně osamělým. Z. Mátejová Tento citát vyjadřuje hlubokou životní moudrost vycházející z tisícileté lidské zkušenosti. Podle mého názoru lze obecně konstatovat, že každý člověk vnímá hudbu jinak. Je jí jinak oslovován a je i jinak citlivý k jejím projevům a sdělením. Tyto rozdíly ve vnímání způsobuje lidská psychika, individualita a jedinečnost každého člověka, které určují, jeho schopnost se hudebně vzdělávat. Hudební vzdělání s vlastní metodologií výuky, stejně jako ostatní druhy vzdělání, v sobě zahrnuje metodické postupy, které směřují k dosažení maximálního efektu, v hudebním vzděláváním jedince. Jedná se o způsoby a metody, které jsou obecně platné. Existují však i výjimky, vyžadující jisté vybočení z osvědčených metod a postupů, což klade na učitele hudby vysoké nároky a nutí ho hledat nové netradiční cesty ve snaze dosáhnout toho, aby i žáci ne zcela mentálně disponovaní, byli v hudbě vzdělávatelní. Ve své práci bych se chtěla zabývat touto výjimkou. Vztahem dítě učitel v oblasti hudby, který je ale do jisté míry jiný odlišný a zvláštní, ve kterém nelze využít obecné metody výuky, podle nichž jsou vyučovány děti na ZUŠ. Chci se zabývat vztahem, učitele a žáka vybočujícího ze skupiny zdravých dětí. Toto vybočení lze charakterizovat jako druh psychické nemoci. V dětské populaci se naštěstí jedná o malopočetné skupiny jednotlivců, u nichž nelze použít stejné metody práce shodné s majoritní skupinou. A právě touto malou nepočetnou skupinkou dětí bych se chtěla zabývat, a to nejen jimi samými, ale hlavně způsoby a metodami práce, při jejich vyučování hry na klavír. Touto zvláštní skupinkou jsou bezesporu děti, které jsou postiženy poruchami autistického spektra (dále jen PAS). Jsem přesvědčena, že stále více pedagogů se s takovýmito dětmi ve své praxi setkává a setkávat bude. Je to i můj případ. Vzhledem k tomu, že to pro mne byla a je stále nová zkušenost, musím ustavičně hledat nové formy a metody výuky, které jsou v danou chvíli podle mne nejsprávnější a nejúčinnější k dosažení cíle, kterým je naučit hrát dítě na klavír. Proto jsem se také rozhodla vybrat si toto téma pro svou bakalářskou práci a podělit se o své poznatky se svými kolegy z praxe. 6

7 1. Obecně o autismu ve výuce 1.1 Dostupnost obecné literatury V populární literatuře se můžeme setkat s názorem, že se postupně zvyšuje počet dětí, postižených PAS. Na otázku proč dochází k tomuto nárůstu počtu takto postižených dětí, však nedokáže nikdo uspokojivě odpovědět. Názory na toto se různí. Na jedné straně je určitou skupinou lékařů prosazován názor, že důvodem postupně se zvyšujících počtů postižených dětí je povinné očkování dětí v nejútlejším věku. Dalším názorem je tvrzení, že je to díky zdokonalování metod identifikace tohoto postižení, tedy zjištění, zda dítě spadá do skupiny dětí postižených PAS nebo ne. Já osobně zastávám názor, že nárůst počtů postižených dětí má za následek zvyšování kvality diagnostiky a díky tomu i stále přesnější určování hranice ve vymezení tohoto pojmu a tedy konečného určení kdo z dětí postižen je a kdo není, kdo spadá do majoritní skupiny a kdo spadá do minoritní skupiny. I když tedy definitivně není prokázána příčina nárůstu, tento fakt existuje a pro postižené děti, rodinu, učitele a všechny zainteresované na výchově takového jedince to znamená, nejen se se situací smířit, ale s nemocí a z ní vyplývajícími omezeními odhodlaně a vytrvale bojovat. Dostupná literatura se s tímto faktem vyrovnává tak jak umí. Materiálů jak učit minoritní postižené děti je celá řada. Nejlépe a nejdokonaleji jsou procesy výuky rozpracovány na základních školách. Méně toho bylo popsáno o zvláštnostech výuky na školách středních a nejméně na školách vysokých. Zvláštnosti výuky přitom chápu jako zvláštnosti postupů, zvláštnosti chápání a působení na postiženého žáka jak ze strany učitele, tak i ze strany jeho spolužáků, rodiny apod. Žalostně málo je však materiálů, ze kterých by bylo možno čerpat zkušenosti pro práci s postiženými dětmi při výuce hry na hudební nástroj na základní umělecké škole. O specifice výuky na různé hudební nástroje už ani nemluvě. Učitelům na ZUŠ potom nezbývá nic jiného, než s využitím obecných materiálů v práci s dětmi postiženými autismem a s využitím znalostí a zkušeností z jiného typu výuky na jiných druzích škol a zařízení, aplikovat tyto obecné zásady na 7

8 svoji specifickou výuku, na hru na hudební nástroj v mém případě konkrétně ve výuce hry na klavír. Ve snaze získat jakékoliv poznatky o takto orientované výuce jsem dospěla k názoru, že příčinou nedostatku odborných materiálů je zřejmě skutečnost, že toto téma, tato problematika doposud neinspirovala i zkušené hudební pedagogy, aby zveřejněním svých zkušeností z praxe v této oblasti, přispěli k větší informovanosti. Napomohli by tím mladším a nezkušeným kolegům snáze překonávat problémy, na něž mohou ve své praxi narazit. 1.2 Sebevzdělání učitele na ZUŠ S určitostí lze konstatovat, že na poli populárně naučném, bylo v posledních letech napsáno mnoho článků a statí týkajících se této problematiky. To by tedy logicky mělo nasvědčovat, že není problém nalézt dostatečné množství informací jak v těchto výjimečných případech postupovat i jak učit. Ale není tomu tak. Dá se sice říci, že se tomuto tématu věnuje ze strany pedagogů i lékařů určitá významná pozornost, ale chybí zde podle mě celkové sjednocení pohledu na věc. Z výše uvedených důvodů pak je tíživý nedostatek literatury, ze které bychom se mohli samo-vzdělávat my, učitelé na základním stupni hudebního vzdělání a tím dosáhnout alespoň minimální připravenosti ke zvládnutí výuky žáků - postižených autismem. V této situaci nemohu jinak než souhlasit s vyjádřením doktora Šuly, který uvádí, že Pokud se jedná o dostupnost informací potřebných k případnému dodatečnému samo-vzdělávání, zjistil jsem, že literatury týkající se autismu je u nás dost, a to jak odborné, tak určené pro širší veřejnost. Problém je v tom, že většina lékařů nezná ani tu populární, natož odbornou, navíc je v České republice spolupráce mezi lékaři a pedagogy velmi špatně organizovaná. Dalším nešvarem je, že pokud je dítě příliš dynamické, většinou dostane sedativa a problém je vyřešen. 1 Mám za to, že tento nedostatek literatury je zřejmě příčinou toho, že někteří učitelé (a znám to ze své vlastní praxe), vyskytne-li se dítě postižené autismem ve škole, raději se jeho výuce snaží vyhnout. Prostě si nejsou jisti, zda ji zvládnou. Je tedy pro ně jednodušší tento problém přesunout na někoho jiného, vyhnout se mu, než ho fakticky v praxi, sice s vypětím sil, ale přeci jen řešit a postupně jej i vyřešit 1 MUDr. Jan Šula, časopis Regenerace 5/2009,s

9 ku prospěchu dítěte. Teoreticky by totiž mohl nastat krajní případ, že by takto postižené dítě nakonec nikdo neučil. Jeví se mi to tak, že neznalost této problematiky vede k obavám a následně k vyhýbání se výuce postižených žáků, což logicky vychází z nedostatku informací o výchově těchto dětí. Učitel neví jak s takovými dětmi komunikovat a motivovat je cíleně k učení hry na nástroj. Já takového žáka mám, jmenuje se Petr, je žákem 6. třídy základní školy. Je postiženým dítětem s prvky Aspergerova syndromu (ne zcela vyhraněného). V naší ZUŠ je žákem třetího ročníku hry na klavír a já jej učím druhým rokem. Ve své práci bych se chtěla zabývat jak způsoby, kterými vedu jeho výuku, tak i vlastní specifikou této výuky. Chtěla bych také objasnit, jaký vliv má Petříkova nemoc na moji výuku. Co musím v přístupech různě měnit, co musím zkoušet, přidávat a ubírat, co vše je nutno brát v úvahu, aby výuka Petříka postupovala dopředu, aby Petřík plnil úkoly, aby jej správně vnímali jeho spolužáci a on je a mnoha dalšími zvláštnostmi a změnami zavedených pravidel výuky. Chtěla bych se pokusit tyto mnou používané metody a postupy popsat s tím, že nechci a z pochopitelných důvodů ani nemohu dělat jakákoliv zobecňování. Vše o čem píši, je jednoznačně spjato jen s osobností Petříka, a tedy jedinečné. Snad kdybych měla těchto žáků více, daly by se některé postupy a metody zobecnit, ale jeden příklad k zobecnění samozřejmě nestačí. Nicméně, (a to je moje přesvědčení), popsal-li by své metody a postupy každý, kdo vede takového žáka, potom z více různých případů by se daly nalézt společné, obecné závěry. Jejich zevšeobecnění, by pak mohlo přispět k sebevzdělávání, a k poučenosti všech učitelů. Zmizely by pak určitě obavy, o kterých píši v úvodu této stati a také strach a neznalost při výuce takto postižených dětí. 9

10 2. Co je to PAS 2.1. Historie I když jsem přesvědčena, že autismus jako takový je starý jako lidstvo samo, přesto se jím sami lidé zabývají vážně a na úrovni vědeckého zkoumání poměrně krátkou dobu. Dříve majoritní společnost zkrátka každého, kdo se vymykal z normy, ať už svou mentalitou, chováním či jednáním, vytěsnila a odsunula na okraj společnosti. Zkrátka se tito lidé odklidili z očí, aby nebyli vidět a tím byl problém vyřešen. Mnohdy je měli za blázny a podobně. Postupem času, tak, jak se vyvíjely společenské a sociální vědy, se tento pohled na minoritní zvláštní skupiny lidí či jednotlivce mění a začínají se zkoumat a hledat důvody proč lidé z normality vybočují, co je příčinou. Lze říci, že skutečně první seriosní zmínky speciálně o dětském autismu potvrzené diagnosticky byly zaznamenány až ve 40. letech 20. století, kdy americký psychiatr Leo Kanner vydal v roce 1943 článek o nepřiměřeném chování u skupinky svých dětských pacientů. Poprvé tehdy použil termín časný dětský autismus - Early Infantile Autism EIA 2. Nezávisle na něm potom v krátkém časovém odstupu popsal Hans Asperger (1944) vídeňský pediatr kazuistiky čtyř chlapců se zvláštnostmi v chování v odborném článku a zavádí také pojem autistická psychopatie. Asperger kladl důraz především na specifickou psychopatologii sociální interakce, řeči a myšlení. Dalším významným jménem v historii a výzkumu autismu, je jistě také Lorna Wingová britská lékařka, která se významně zasloužila o rozšíření poznatků z psychopatologie poruch autistického spektra a v roce 1981 zavádí pojem Aspergerův syndrom. V souvislosti s tím popisuje také tzv. triádu symptomů. Wingová také sepsala řadu odborných publikací a příruček pro rodiče dětí s PAS. Triáda obsahuje popis a chování dětí postižených PAS v oblasti sociální interakce a sociálního chování, v oblasti komunikace a završuje triádu popisem představivosti, zájmů a her. Tím podstatně napomáhá rodičům takto postižených dětí. Z popisu chování a příslušných definicí příznaků lze potom přesně stanovit co je to vlastně PAS, čím že jsou děti postiženy, jak se projevuje jejich onemocnění a jak se k nim chovat a jak s nimi jednat, čím je i motivovat. 2 GILLBERG, Christoph, PEETERS, Theo. Autismus, zdravotní a výchovné aspekty. Praha, Portál 2003,ISBN s. 7-8; THOROVÁ, Kateřina. Poruchy autistického spektra. Praha, Portál 2006,ISBN s

11 2.2. Současnost Lze říci, jak uvádí Kateřina Thorová ve své knize Poruchy autistického spektra že PAS je celoživotní neuro-vývojová porucha, která má vliv na sociální a komunikační schopnosti jedince, tzn. ovlivňuje to, jak se dotyčný chová k ostatním a jak s nimi komunikuje. Důsledkem poruchy je, že dítě špatně vyhodnocuje informace, které k němu přicházejí (nerozumí dobře tomu, co vidí, slyší a prožívá) z toho plyne narušení v oblasti komunikace, sociálního chování a představivosti. PAS vyvozujeme ze specifického chování. PAS patří mezi pervazivní vývojové poruchy (pervazivní = vše či hluboko pronikající), kdy vývoj dítěte je narušen v mnoha směrech. V důsledku vrozeného postižení mozkových funkcí, které dítěti umožňují komunikaci, sociální interakci, fantazii a kreativitu 3. Faktem je, že cesta k těmto závěrům trvala dlouho a je poseta řadou postižených a strádajících v celé historii lidstva. Trvalo skutečně poměrně delší dobu, než lidé pochopili, že jde o nemoc jako každou jinou a že není důvodů, aby lidé takto postiženi, byli vytlačováni ze společnosti Vymezení a charakteristika autismu Tím, že se tímto problémem začali zabývat specialisté, seriosní a uznávaní odborníci v oblasti psychologie a dalších vědních oborů, došlo také ke změnám v postojích a náhledech na lidi postižené autismem ze strany celé společnosti. Začalo docházet k vysoce odborným diagnostickým postupům a hodnocením, hledání cest komunikace atd. Snad nejvýstižněji je to vyjádřeno v knize od Kateřiny Thorové Poruchy autistického spektra, kde autorka uvádí, že...dříve byly poruchy autistického spektra mylně zařazovány mezi psychotické poruchy. V současné době jsou specifikovány jako pervazivní vývojové poruchy. K diagnostice PAS jsou pak využívány všeobecně uznávané a rozšířené především dva diagnostické systémy diagnostická kritéria vydaná Světovou zdravotnickou organizací MKN-10 (Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize z roku 1992, v ČR platnost od roku 3 7 s. 58 THOROVÁ, Kateřina. Poruchy autistického spektra. Praha, Portál 2006,ISBN

12 1993) a kritéria vydaná Americkou psychiatrickou asociací DSM-IV v roce Mezinárodní přesah řešení tohoto onemocnění je tedy zřejmý Četnost výskytu postižených dětí ve společnosti Je nesmírně zajímavé, že krom toho, že se odborníci a specialisté vědních oborů věnovali přesným diagnostickým určením PAS, zabývali se ve svých závěrech i stanovení četnosti postižení jednotlivých pohlaví. Myslím si, že i tato skutečnost je pro nás učitele dosti důležitá. Ve své knize Poruchy autistického spektra Kateřina Thorová uvádí, že obecně platí, že vývojovými poruchami častěji trpí chlapci. Nejčastěji uváděným poměrem u všech PAS jsou 3-4 chlapci s autismem na jednu dívku. U Aspergerova syndromu je poměr chlapců k děvčatům ještě vyšší. Existuje však předpoklad, že vysoký nepoměr mezi pohlavími může být způsoben nedokonalou diagnostikou syndromu u děvčat 5. To proč tomu tak je sice neumíme ještě dnes přesně vysvětlit, ale bezesporu i toto bude časem zodpovězeno. Pro naši práci, pro práci učitelů ZUŠ je podle mého názoru velmi důležitá znalost toho, jak se projevují děti s PAS, jaká je charakteristika jednotlivých příznaků AS. Jejich znalost je klíčem k tomu, abychom uměli správně reagovat a naše úsilí ve výuce bylo korunováno úspěchem. Tady snad nejucelenější charakteristiky a obsahové vymezení popisuje M. Vosmik a L Bělohlávková ve své knize Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole. Uvádí zde krom jiného, že ve školní praxi se lze setkat v podstatě s pěti typy. Prvním typem je typ osamělý samotářský, který se vyznačuje minimální či žádnou snahou o fyzický kontakt, druhým typem je typ pasivní, vyznačující se omezenou spontaneitou a vyhýbáním se kontaktu. Třetím typem je pak typ aktivní, který se oproti typu druhému naopak vyznačuje vysokou spontaneitou. Čtvrtý typ autory označený jako typ formální-afektovaný, pro který je charakteristické vyšší IQ a vyznačuje se dobrými vyjadřovacími schopnostmi a konečně pátým typem je typ smíšený zvláštní, vyznačující se nesourodým sociálním chováním 6. Sám Hans Asperger velmi výstižně charakterizuje obecně tento syndrom a budu-li ho parafrázovat, tak 4 7s.60 5 THOROVÁ,Kateřina. Poruchy autistického spektra. Praha, Portál 2006,ISBN THOROVÁ, Kateřina. poruchy autistického spektra. Praha, Portál 2006,ISBN s VOSMIK, Miroslav, BĚLOHLÁVKOVÁ, Lucie. žáci s poruchou autistického spektrav běžné škole. Praha, Portál 2010,ISBN , s

13 říká, že kdo chce být vynikajícím vědcem nebo skvělým umělcem, musí mít alespoň nějaké znaky Aspergerova syndromu, které mu umožní odpoutat se od tohoto světa. Za oceánem na otázku co je to vlastně Aspergerův syndrom odpovídají, že je to otázka, mající cenu milionů dolarů. Tým amerických vědců ve složení prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. s prof. Blaylockem odpovídá na tuto otázku již s veškerou vážností takto: s naším vysvětlením nemusí mnozí badatelé, lékaři či rodiče souhlasit. Přesto vysvětlení předkládáme s nadějí, že může přiblížit a usnadnit život mnoha rodinám. Prudký nárůst výskytu PAS v průběhu 20-let vysvětlit pouze zdokonalením diagnostických metod, nelze. Se spoustou dalších odborníků se shodujeme v tom, že čistě genetická příčinnost autismu je nepravděpodobná. Naše sjednocující teorie je založena na předpokladu, že centrálním mechanismem je imunoexcitotoxicita. Velké množství experimentálních poznatků ukazuje na poruchy funkce imunitního systému u osob s autismem. Rovněž je spolehlivě prokázáno, že změny v hladinách glutamátu a cytokinů mají významnou roli v období největšího růstu mozku, to je zejména v posledních třech měsících nitroděložního vývoje a dvacet sedm měsíců po narození. V tomto období může nadměrná imunologická stimulace (vakcinace), a nebo akumulace glutamátu v mozku způsobit abnormality v jeho vývoji. Tento názor podporují i nejnovější poznatky. Současné genetické studie potvrzují, že kandidátní geny pro PAS regulují činnost glutamátových receptorů, a to jak monotropních, tak metabotropních. Spojení těchto nálezů svědčí pro to, že hyperaktivita glutamátových receptorů představuje největší riziko v patogenezi autismu. Ke komplexnímu pochopení příčin autismu však je nutné pohlédnout za horizonty a paradigmata současné vědy. Na této cestě jsou děti s PAS našimi učiteli a průvodci. 7 To je zajisté velmi výstižná odpověď ze strany odborníků v oblasti psychologie a vývinu mozku a jeho vlivu na vývoj lidského organismu. Nezní však nijak optimisticky, neboť její obsah svědčí o tom, že vlastní zkoumání a vymezení příčin a důvodů vzniku tohoto onemocnění je zkoumáno paralelně s tím, jak se počet onemocnění zvyšuje. Jeden z optimističtějších pohledů na PAS je informace pro rodiče velmi důležitá a to v tom, že některé děti, kterým byla v raném dětství stanovena tato diagnóza, mají zcela mimořádné a geniální schopnosti dispozice specifické oblasti. 7 STRUNECKÁ, Anna. Přemůžeme autismus? ALMI 2009, ISBN ,s

14 Jako příklad pro toto tvrzení lze použít v současné době snad nejznámějšího genia Daniela Tammeta, který umí počítat rychleji než kalkulačka, hovoří sedmi jazyky, atd. Talenty autistických géniů se přitom projevují v nejrůznějších oblastech. Od schopnosti recitovat zpaměti devět svazků encyklopedie, hrát zpaměti na klavír dlouhé hodiny rozsáhlé skladby a podobně. Dalším příkladem může být postižený PAS a navíc slepý Lesley Lemke, který po vyslechnutí z rádia klavírního koncertu č. 1 od P. I. Čajkovského, byl schopen tento koncert zahrát, přičemž nikdy na klavír nehrál. Těchto příkladů je přitom celá řada. Při hledání léčebných metod hraje zásadní roli komunikace s postiženými. Zde mají vědci vydatného pomocníka, výše jmenovaného Daniela Tammeta, který je schopen o svých prožitcích s vědci a lékaři hovořit, popisovat je dopodrobna, tím napomáhat k nalezení terapie způsobu léčení tohoto postižení. To je asi největší naděje pro celou odbornou vědeckou veřejnost a pro všechny, kteří jsou a v budoucnu ještě budou postiženi touto nemocí, která je ve svých projevech tak různorodá a záhadná, někdy i zlá a zákeřná. 14

15 3. Poznatky z práce se žákem postiženým PAS 3.1. Osobnost žáka Nyní bych se ale chtěla vrátit zpět k Petříkovi, k jeho osobě a k výuce. Chtěla bych popsat jak Petříkovy projevy a reakce, tak i formy a metody práce s ním. Bylo nutné a pokládala jsem to za nejdůležitější, zařadit Petříka do příslušné kategorie. Potřebovala jsem si totiž ujasnit celou řadu údajů, faktů a skutečností, týkající se například jeho komunikace se mnou. Zjistit jakými schopnostmi Petřík v oblasti hudby disponuje, jak vnímá on okolí, a jak okolí vnímá jeho, jak reaguje na své spolužáky a zda je schopen se soustředit a na jak dlouhou dobu...a tak dál. Do individuálního plánu bylo nutno začlenit i to, jakým způsobem uspořádám hodinu, aby výuka byla co nejefektivnější (s ohledem na jedinečnost Petříkových vlastností a podobně). Velmi důležitá přitom byla první hodina, či spíše několik prvních hodin, kdy jsem poznávala a testovala Petříkovy motorické schopnosti, zejména pak na jakém stupni se nacházejí a hledala vhodné způsoby jeho motivace pro práci. Tady je důležitá i skutečnost, kterou jsem se dozvěděla z osobního jednání s maminkou, že Petřík nebyl schopen poslouchat do svých sedmi let jakoukoliv hudbu. Znervózňovala ho. Zlom nastal poté, kdy jeho starší sestra začala hrát na klavír, byť pouze amatérsky (samouk). Toto v Petříkovi vyvolalo změny, které dospěly až do situace, že se ocitl na prahu ZUŠ. Výsledkem mých snah bylo sestavení speciálního individuálního plánu, který obsahuje pedagogické údaje, jehož součástí jsou také poznámky údaje o tom, jak pracuje Petřík doma, jaké a kolik má sourozenců, kdo se s ním učí a podobně. Zjistila jsem, že abych dosáhla určitého úspěchu a potřebných výsledků, musím nejdříve pochopit Petříka jako dítě. Pochopit jeho osobnost, najít citlivá místa a hlavně to sesumarizovat tak, abych věděla, kdy a jak použít adekvátní způsob přístupu postupu. Uvědomila jsem si, že je nutné se Petříkovi intenzivně věnovat, poznat jeho potřeby. Pochopit, kdy a jak je možné a schůdné (výhodné a produktivní) podnítit jeho osobnost k plnění úkolu v mnou požadovaném směru. Dalším důležitým aspektem, který jsem si uvědomila a musela brát do úvahy, byla informovanost o znalosti prostředí, ve kterém žije, znát Petříkovy záliby a koníčky, znát jeho svět. To 15

16 je podle mého názoru nesmírně důležité, mnohem důležitější než u ostatních dětí. Poznala jsem, že Petřík je schopen náhle reagovat úplně podle mých představ, když dokážu v pravý okamžik nalézt správné řešení. I když není dosti pohybově nadaný, Petřík nesmírně rád jezdí na kole, dokonce jezdí i na koni (hypoterapie), hraje šachy, hraje fotbal, hokej a dokonce i badminton a stolní tenis. Problém je v tom, že než dosáhne relativně dobré úrovně, trvá to dosti dlouho, a je to výsledkem trpělivé a dlouhodobé práce rodiny. I on, stejně jako ostatní děti postižené PAS, nechápe kolektivní sport, zejména komplikovanost jeho vztahů na hřišti s ostatními spoluhráči. Klade si třeba otázku typu proč mám tomu druhému nahrát? a podobně. Chápe však, že při každé jednotlivé zábavě a hře, při každém sportu, který provozuje, je třeba se jinak pohybovat, jinak soustředit a jinak reagovat. Že je nutné se při každé z činností nějak jinak i chovat. Ze specifického jiného chování vyplývají i jiné reakce, podněty, které každá z činností a her vyžaduje. Ví, a na tom stavím, že jinou rychlostí se pohybuje s balonem a s pukem, jinou pak, když jde na procházku s maminkou, nebo do školy s babičkou. A právě všech těchto jeho vědomostí a schopností, které jsou pro něho logické, a které si dokáže představit i pochopit, jsem se rozhodla využívat při Petříkově výuce hry na klavír. Díky jeho chápání rozdílných činností při hrách a sportu mu dokáži zcela jasně vysvětlit tempo hry, styl úhozu, charakter skladby a podobně Výuková hodina a její uspořádání Při stanovení způsobů, kterými povedu hodiny, jsem vycházela ze stavu výkonnosti, ve kterém se Petřík nacházel. Ten nebyl na obvyklé úrovni, odpovídající délce jeho studia hudby. Byl na tom dosti špatně. Vycházela jsem tedy z informací babičky, která Petříka na hodiny doprovázela. Její informace mi posloužila k tomu, abych věděla, jak s Petříkem bylo pracováno, neboť babička s ním byla v minulosti vždy celou dobu vyučování. Následně jsem se snažila na základě všech poznatků sestavit co nejefektivnější (alespoň podle mého názoru) profil výukové hodiny, samozřejmě bez příslušných zkušeností pouze s využitím obecných metod a aplikováním metod z jiných druhů škol. 16

17 Petřík je v mém profesním životě prvním žákem tohoto typu a stejně jako u ostatních žáků se nemohu a nechci spoléhat na improvizaci. Rozhodla jsem se také stanovit si pevný řád pro výuku obecně a zvláště pro Petříka, neboť právě pevný řád a organizace (pokud možno bez jakýchkoliv překvapení) je to, čemu Petřík rozumí a v čem se umí poměrně dobře pohybovat. Moje příprava začíná ještě před tím, než Petřík vstoupí do třídy a končí dlouho poté, kdy Petřík třídu opustí. Než se dostaví na hodinu, telefonují mi někdy jeho rodiče a sdělují mi (pokud to považují za nutné) příslušné informace o Petříkovi. Pokud nevolají, vím, že se nic mimořádného doma nestalo a že všechny pro mne potřebné informace obdržím od babičky, která Petříka na hodinu vždy doprovází. Informace se týká o tom, v jaké dispozici se Petřík nachází, jak doma cvičil, co mu činilo potíže a podobně. Na základě těchto údajů si pak ujasňuji, co budu po Petříkovi požadovat, jakou formou. Výuková hodina s Petříkem se téměř nikdy nevyprofiluje jako čistě teoretická nebo praktická. Je to prolínání teorie a praktického hraní. U Petříka je zajímavé to, že přímo prahne po poznatcích z oblasti teorie. Prostě ho to baví. Po teorii následuje přezkoušení ze zadaných úkolů. Vyhodnocení a zdůraznění důležitých závěrů je samozřejmostí. Dále probíráme látku novou. Vyhodnocení hodiny, zadání úkolu a s tím spojená veškerá administrativa je také pravidlem. Poté, pokud si to situace a zadání úkolu vyžaduje, následuje telefonát rodičům s příslušným sdělením, popřípadě informace babičce, která se už dnes hodin neúčastní, protože to obě nepovažujeme za nutné. Rodina se přesvědčila, že jsem schopna s Petříkem komunikovat a on že reaguje podle jejich i mých představ. Faktem je, že vše týkající se Petříka je mnohem náročnější, než u ostatních žáků. Začala jsem spolupracovat i s Petříkovou sestrou, kterou nyní také vyučuji, a to je pro náš vzájemný vztah s Petříkem bezesporu veliká výhoda. Přesto, že mám individuální plán práce s Petříkem, stále se otevírám novým poznatkům a hledám jakékoliv další nové zkušenosti a rady, o které bych tento plán mohla časem obohatit a tím zdokonalit. Příkladem může být i nedávný víkendový seminář Základy muzikoterapie, pod vedením Mgr. Zdeňka Šimanovského. Studuji zkrátka všechny informace, které by mi mohly v mé práci pomoci. Materiály hledám jak na internetu, tak sbírám poznatky i mezi svými kolegy. Při hledání informací, zkušeností a nápadů jsem narazila na názor, který mne velmi zaujal. Kolegyně mi při rozhovoru sdělila, že by možná prospělo s takovýmto 17

18 žákem, hodinu nahrávat (samozřejmě pouze stěžejní prvky části této hodiny) a poté mu nahrávku předat, aby si ji doma pustil. Žák si jasně připomene, co bylo na hodině probráno, jaký byl její průběh a co dostal za úkol s autentickým zadáním učitele. Nějaký čas jsem si tuto metodu promýšlela, zejména její možnou praktickou realizaci, aby mi v případě jejího použití nezabralo příliš mnoho času, a mělo to potřebný přínos pro výuku. Když jsem poté navrhla tuto formu Petříkovým rodičům, nesetkala jsem se s přílišným nadšením. Takže jsem od této formy upustila. Nicméně si myslím, že by toto nahrávání a následné sledování nahrávky mohlo být úspěšné všude tam, kde by dokázalo motivovat žáka třeba jen k napodobování hry učitele. Pravdou je také to, že to, co by pro jednoho mohlo být přínosem, pro druhého by to mohlo být třeba nepoužitelné, neúčinné a možná i kontraproduktivní. U Petříkových rodičů jsem nesouhlas chápala. Důvodem zavržení tohoto nápadu bylo zejména to, že se Petřík nerad vidí ve filmu. Fotka mu ale nevadí. Z mého pohledu, ale fotka nic neřeší, neboť neumí zaznamenat hudbu a dění kolem ní při hodině. Vše, co jsem výše uvedla, podle mého názoru jenom potvrzuje, že každý jedinec, byť postižený autismem, je skutečně jedinečný. Pro mne je tento poznatek velmi cenný a poučný. Možná v jiných, či budoucích situacích, bude využit. Podařilo se mi, ale na základě znalostí Petříkových koníčků a zálib (sport) využívat některé jeho schopnosti v klavírní výuce a na nich stavět jak při hře, tak i jeho vlastní motivaci. Například když potřebuji Petříka přimět, aby hrál živěji, rychleji, s příslušnou dynamikou, potom při vlastním předvádění, svoji ukázku doprovázím slovy například, a teď běžíš za balonem, nebo a teď jedeš na svém koníkovi cvalem, nebo nyní musíš udeřit silněji, jako když udeříš do puku, jindy zase a nyní klávesu pohlaď něžně, jako když uchopíš dámu při pohybu na šachovnici a podobně. Všude tam, kde Petřík méně chápe a já to cítím, snažím se použít nějaký příměr, na který slyší a rozumí mu. Výsledkem potom je, že Petřík mnohem rychleji pochopí, co vlastně po něm chci a zcela automaticky pak i reaguje při vlastní hře, kdykoliv těchto a podobných příměrů použiji. Po tomto zásahu začne hrát živě, dynamicky, nebo s něhou tak, jak si to skladba vyžaduje. Jak jsem již uvedla, vyučovací hodina není téměř nikdy čistě teoretická, nebo čistě praktická. Protože Petříka vyučuji jak teorii, tak i hru na nástroj, pokouším se s využitím všech svých poznatků dosáhnout maximálního efektu a pochopení mnou požadovaných znalostí a dovedností ze strany Petříka. Díky tomu, že to tak 18

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. MAP Místní akční plán

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. MAP Místní akční plán Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra MAP Místní akční plán Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání neboli společné vzdělávání, je založeno na přesvědčení, že všichni žáci mají

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Výběr z nových knih 11/2015 psychologie

Výběr z nových knih 11/2015 psychologie Výběr z nových knih 11/2015 psychologie 1. Antropoložka na Marsu : podivuhodné a výjimečné životy geniálních a psychicky odlišných osobností / Oliver Sacks ; z anglického originálu An anthropologist on

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

Výběr z nových knih 3/2016 pedagogika

Výběr z nových knih 3/2016 pedagogika Výběr z nových knih 3/2016 pedagogika 1. (Re)socializace v rané péči / Zdenka Šándorová -- Vydání první [Pardubice] : Univerzita Pardubice, 2015 -- 139 stran -- cze ISBN 978-80-7395-961-6 Sign.: II 113880V1

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

C)T)A) Centrum Terapie Autismu

C)T)A) Centrum Terapie Autismu VČASNÁ INTENZIVNÍ TERAPIE ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY AUTISMU Mgr. Romana Straussová Speciální pedagog, ABA terapeut, videotrenér, supervizor, garant atestační přípravy klinických logopedů ředitel Centra Terapie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Muzikoterapie a autismus

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Muzikoterapie a autismus Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Muzikoterapie a autismus (muzikoterapeutický program) Autor: Lucie Sladká Předmět: Cílená muzikoterapie

Více

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata.

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. 1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. / Štefan Chudý. Brno: Paido 2006. 141 s. -- cze. ISBN 80-7315-131-6 výchova; vzdělávání; společnost; člověk; filozofie

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA

TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA Charakteristika Taneční a pohybová výchova nabízí výchovu prostřednictvím tanečního umění. Tanec je tvůrčí uměleckou činností, kterou může do jisté míry vykonávat každý. Každý

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova Obor vzdělání: 24-41-M/01 Strojírenství 26-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium:

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK SOCIÁLNÍCH SITUACÍ PRO DĚTI NEJEN S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA ROMANA STRAUSSOVÁ MONIKA KNOTKOVÁ IVANA MÁTLOVÁ

OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK SOCIÁLNÍCH SITUACÍ PRO DĚTI NEJEN S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA ROMANA STRAUSSOVÁ MONIKA KNOTKOVÁ IVANA MÁTLOVÁ OBRÁZKOVÝ ROMANA STRAUSSOVÁ MONIKA KNOTKOVÁ IVANA MÁTLOVÁ Ilustrace: IVA ROŠTÁROVÁ SLOVNÍK SOCIÁLNÍCH SITUACÍ PRO DĚTI NEJEN S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA Tento obrázkový slovník byl připraven pro děti

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI PROJEKT ZŠ ZLATÉ HORY UČÍME SE MODERNĚ, UČÍME SE PRO ŽIVOT! CZ.1.07/1.1.26/02.0020 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI PROJEKTOVÉ VÝUKY DIDAKTICKÉ ZÁSADY PŘI TVORBĚ PROJEKTOVÝCH ÚKOLŮ Mgr. Michal Sedláček, Ph.D.

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Vzdělávání žáků s PAS

Vzdělávání žáků s PAS VT VZ 14: 2008-2013 Vzdělávání žáků s PAS doc. PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D. Interní spolupracovníci PhDr. Jana Nováková, Ph.D. PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. Externí spolupracovníci z SPC Štolcova Mgr.

Více

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Prenatální psychologie a vnímání plodu v této rovině Na významu nabývá nejen zájem o fyzický vývoj plodu, ale dokládají

Více

Stati a zprávy z výzkumu. Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek

Stati a zprávy z výzkumu. Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek Stati a zprávy z výzkumu HUDBA TĚLA - ČESKÁ MUZIKOTERAPEUTICKÁ METODIKA* (1. díl) Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek Anotace: První díl článku popisuje základní koncepci české muzikoterapeutické metodiky

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 4 3 KOMUNIKACE PRO ZDRAVOTNÍ

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Didaktika hudební výchovy v současném systému vzdělávání

Didaktika hudební výchovy v současném systému vzdělávání Didaktika hudební výchovy v současném systému vzdělávání Mgr. Kateřina Šrámková Současný stav hudební výchovy na školách není uspokojivý. Proč tomu tak je, je předmětem zkoumání práce učitelů hudební výchovy

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Obtíže žáků s učením a chováním III.

Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. (1) Vybrané skupiny žáků s obtížemi v učení a chování Příčiny školního neprospěchu - snížená úroveň rozumových schopností - nerovnoměrné

Více

Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními

Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Dotazník pro rodiče Datum: 28. 04. 2016 Graf 1: Celkový

Více

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Poruchy autistického spektra MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Úvod pervazivní (všeprostupující) vývojová porucha triáda poškození - narušené sociální chování, komunikace, představivost

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Koordinátoři péče o mimořádně nadané v ČR Od roku 2003 působí v každém kraji ČR krajští koordinátoři péče o nadané

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Specifické poruchy učení a jejich problematika

Specifické poruchy učení a jejich problematika MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Specifické poruchy učení a jejich problematika Bakalářská práce Brno 2006 Autor práce: Kateřina Večerková Vedoucí práce: doc. PaedDr.

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Rozhovor č. 1: ZŠ Rajhrad Základní škola. Máme dyslektický kroužek. Ne. Nijak, budu stále pracovat na rozvoji

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov internet: www.fotbal.cz - sekce Grassroots e-mail: mestek@fotbal.cz, blazej@fotbal.cz tel: 233 029 111 fax: 233 353 107 3.

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Auticentrum, o.p.s. Auticentrum, o.p.s. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Auticentrum, o.p.s. Auticentrum, o.p.s. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Auticentrum, o.p.s. Auticentrum, o.p.s. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11 1 Slovo úvodem Vážení přátelé, uživatelé služeb a příznivci osob s autismem.

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika.

Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika. Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika. Motivace = souhrn hybných činitelů, který jedince podněcuje, podporuje, aktivizuje, dodává mu energii k určité činnosti či chování k sobě i ostatním,

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře Vzdělávací oblast: ---------------------- Vzdělávací obor: --------------------- Vyučovací předmět: Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika

Více

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Úvod do teorií a metod sociální práce Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Vznik sociální práce Sociální práce, tak jak ji chápeme dnes, se vyvinula zejména v

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

DIDAKTIKA FYZIKY DIDAKTICKÉ PRINCIPY (ZÁSADY) Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

DIDAKTIKA FYZIKY DIDAKTICKÉ PRINCIPY (ZÁSADY) Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY DIDAKTICKÉ PRINCIPY (ZÁSADY) Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. CITÁTY KOMENSKÉHO Poněvadž při všem je nesnadněji odučovati se než učiti se, musí být opatrně přihlíženo k tomu, aby se ničemu

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Mimořádně nadané děti v MŠ a ZŠ a důvody, proč se jim věnovat

Mimořádně nadané děti v MŠ a ZŠ a důvody, proč se jim věnovat 1 / 5 Nadané děti téma radostné, zajímavé, v poslední době často diskutované. Zejména v souvislosti s tím, jak jim zajistit co nejlepší péči odpovídající jejich předpokladům a nárokům Přestože se této

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY strach (konkrétní) X úzkost (nemá určitý podnět) Separační úzkostná porucha v

Více