Název práce Vliv poruchy autistického spektra na výuku hry na klavír v ZUŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název práce Vliv poruchy autistického spektra na výuku hry na klavír v ZUŠ"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra klavírní interpretace Klavírní pedagogika Název práce Vliv poruchy autistického spektra na výuku hry na klavír v ZUŠ Bakalářská práce Autor práce: Jana Marušníková Vedoucí práce: doc. Mgr. Vladimíra Sláviková Oponent práce: prof. MgA. Alena Vlasáková Brno 2014

2 Bibliografický záznam MARUŠNÍKOVÁ, Jana. Vliv poruchy autistického spektra na výuku hry na klavír v ZUŠ. [Effect of autism spectrum disorders on ability to learn piano play at music schoul] Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, Katedra klavírní interpretace, rok. 2014, 24 s. Vedoucí bakalářské práce doc. Mgr. Vladimíra Sláviková. Anotace Bakalářská práce Vliv poruchy autistického spektra na výuku hry na klavír v ZUŠ pojednává o problému výuky ve hře na klavír u dětí postižených autismem. Okrajově se dotýká i historie vzniku a vývoje autismu jako takového včetně stručného a neodborného popisu této poruchy u dětské populace. Práce se zabývá pouze rozborem jednoho žáka autisty. Annotation Diploma thesis "Effect of autism spectrum disorders on ability to learn piano play at music school" deals with the problem of teaching autistic children playing the piano. It marginally touches the topics of genesis and development of autism itself, including a brief and lay description of this disorder in the pediatric on population. The work deals with analysis of only one autistic student. Klíčová slova Autismus, Aspergerův syndrom, výuka hry na klavír na ZUŠ, četnost výskytu v dětské populaci a samo-vzdělávání učitele na ZUŠ Keywords Autism, Asperger Syndrome, Learning to play piano at music school, incidence in the pediatric population and self-education of teachers at music school

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené prameny a literaturu. V Brně, dne 17. ledna 2014 Jana Marušníková:.

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala paní doc. Mgr. Vladimíře Slávikové za odborné vedení mé bakalářské práce, jejíž vhodné podněty a vlídné slovo pomohlo k sepsání této práce.

5 Obsah ÚVOD OBECNĚ O AUTISMU VE VÝUCE DOSTUPNOST OBECNÉ LITERATURY SEBEVZDĚLÁNÍ UČITELE NA ZUŠ CO JE TO PAS HISTORIE SOUČASNOST VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA AUTISMU ČETNOST VÝSKYTU POSTIŽENÝCH DĚTÍ VE SPOLEČNOSTI POZNATKY Z PRÁCE SE ŽÁKEM POSTIŽENÝM PAS OSOBNOST ŽÁKA VÝUKOVÁ HODINA A JEJÍ USPOŘÁDÁNÍ SPOLUPRÁCE S RODINOU ZVLÁŠTNÍ SCHOPNOSTI ŽÁKA ZÁVĚRY Z PRAKTICKÉ VÝUKY MÍRA VYUŽITÍ KLASICKÉHO ZPŮSOBU VÝUKY NEJÚČINNĚJŠÍ PODPŮRNÉ AKTIVITY ZÁVĚR POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE... 24

6 Úvod Komunikace prostřednictvím umění hudby zvyšuje citlivost vnímání člověka a ten se stává lidštějším, více společenským a méně osamělým. Z. Mátejová Tento citát vyjadřuje hlubokou životní moudrost vycházející z tisícileté lidské zkušenosti. Podle mého názoru lze obecně konstatovat, že každý člověk vnímá hudbu jinak. Je jí jinak oslovován a je i jinak citlivý k jejím projevům a sdělením. Tyto rozdíly ve vnímání způsobuje lidská psychika, individualita a jedinečnost každého člověka, které určují, jeho schopnost se hudebně vzdělávat. Hudební vzdělání s vlastní metodologií výuky, stejně jako ostatní druhy vzdělání, v sobě zahrnuje metodické postupy, které směřují k dosažení maximálního efektu, v hudebním vzděláváním jedince. Jedná se o způsoby a metody, které jsou obecně platné. Existují však i výjimky, vyžadující jisté vybočení z osvědčených metod a postupů, což klade na učitele hudby vysoké nároky a nutí ho hledat nové netradiční cesty ve snaze dosáhnout toho, aby i žáci ne zcela mentálně disponovaní, byli v hudbě vzdělávatelní. Ve své práci bych se chtěla zabývat touto výjimkou. Vztahem dítě učitel v oblasti hudby, který je ale do jisté míry jiný odlišný a zvláštní, ve kterém nelze využít obecné metody výuky, podle nichž jsou vyučovány děti na ZUŠ. Chci se zabývat vztahem, učitele a žáka vybočujícího ze skupiny zdravých dětí. Toto vybočení lze charakterizovat jako druh psychické nemoci. V dětské populaci se naštěstí jedná o malopočetné skupiny jednotlivců, u nichž nelze použít stejné metody práce shodné s majoritní skupinou. A právě touto malou nepočetnou skupinkou dětí bych se chtěla zabývat, a to nejen jimi samými, ale hlavně způsoby a metodami práce, při jejich vyučování hry na klavír. Touto zvláštní skupinkou jsou bezesporu děti, které jsou postiženy poruchami autistického spektra (dále jen PAS). Jsem přesvědčena, že stále více pedagogů se s takovýmito dětmi ve své praxi setkává a setkávat bude. Je to i můj případ. Vzhledem k tomu, že to pro mne byla a je stále nová zkušenost, musím ustavičně hledat nové formy a metody výuky, které jsou v danou chvíli podle mne nejsprávnější a nejúčinnější k dosažení cíle, kterým je naučit hrát dítě na klavír. Proto jsem se také rozhodla vybrat si toto téma pro svou bakalářskou práci a podělit se o své poznatky se svými kolegy z praxe. 6

7 1. Obecně o autismu ve výuce 1.1 Dostupnost obecné literatury V populární literatuře se můžeme setkat s názorem, že se postupně zvyšuje počet dětí, postižených PAS. Na otázku proč dochází k tomuto nárůstu počtu takto postižených dětí, však nedokáže nikdo uspokojivě odpovědět. Názory na toto se různí. Na jedné straně je určitou skupinou lékařů prosazován názor, že důvodem postupně se zvyšujících počtů postižených dětí je povinné očkování dětí v nejútlejším věku. Dalším názorem je tvrzení, že je to díky zdokonalování metod identifikace tohoto postižení, tedy zjištění, zda dítě spadá do skupiny dětí postižených PAS nebo ne. Já osobně zastávám názor, že nárůst počtů postižených dětí má za následek zvyšování kvality diagnostiky a díky tomu i stále přesnější určování hranice ve vymezení tohoto pojmu a tedy konečného určení kdo z dětí postižen je a kdo není, kdo spadá do majoritní skupiny a kdo spadá do minoritní skupiny. I když tedy definitivně není prokázána příčina nárůstu, tento fakt existuje a pro postižené děti, rodinu, učitele a všechny zainteresované na výchově takového jedince to znamená, nejen se se situací smířit, ale s nemocí a z ní vyplývajícími omezeními odhodlaně a vytrvale bojovat. Dostupná literatura se s tímto faktem vyrovnává tak jak umí. Materiálů jak učit minoritní postižené děti je celá řada. Nejlépe a nejdokonaleji jsou procesy výuky rozpracovány na základních školách. Méně toho bylo popsáno o zvláštnostech výuky na školách středních a nejméně na školách vysokých. Zvláštnosti výuky přitom chápu jako zvláštnosti postupů, zvláštnosti chápání a působení na postiženého žáka jak ze strany učitele, tak i ze strany jeho spolužáků, rodiny apod. Žalostně málo je však materiálů, ze kterých by bylo možno čerpat zkušenosti pro práci s postiženými dětmi při výuce hry na hudební nástroj na základní umělecké škole. O specifice výuky na různé hudební nástroje už ani nemluvě. Učitelům na ZUŠ potom nezbývá nic jiného, než s využitím obecných materiálů v práci s dětmi postiženými autismem a s využitím znalostí a zkušeností z jiného typu výuky na jiných druzích škol a zařízení, aplikovat tyto obecné zásady na 7

8 svoji specifickou výuku, na hru na hudební nástroj v mém případě konkrétně ve výuce hry na klavír. Ve snaze získat jakékoliv poznatky o takto orientované výuce jsem dospěla k názoru, že příčinou nedostatku odborných materiálů je zřejmě skutečnost, že toto téma, tato problematika doposud neinspirovala i zkušené hudební pedagogy, aby zveřejněním svých zkušeností z praxe v této oblasti, přispěli k větší informovanosti. Napomohli by tím mladším a nezkušeným kolegům snáze překonávat problémy, na něž mohou ve své praxi narazit. 1.2 Sebevzdělání učitele na ZUŠ S určitostí lze konstatovat, že na poli populárně naučném, bylo v posledních letech napsáno mnoho článků a statí týkajících se této problematiky. To by tedy logicky mělo nasvědčovat, že není problém nalézt dostatečné množství informací jak v těchto výjimečných případech postupovat i jak učit. Ale není tomu tak. Dá se sice říci, že se tomuto tématu věnuje ze strany pedagogů i lékařů určitá významná pozornost, ale chybí zde podle mě celkové sjednocení pohledu na věc. Z výše uvedených důvodů pak je tíživý nedostatek literatury, ze které bychom se mohli samo-vzdělávat my, učitelé na základním stupni hudebního vzdělání a tím dosáhnout alespoň minimální připravenosti ke zvládnutí výuky žáků - postižených autismem. V této situaci nemohu jinak než souhlasit s vyjádřením doktora Šuly, který uvádí, že Pokud se jedná o dostupnost informací potřebných k případnému dodatečnému samo-vzdělávání, zjistil jsem, že literatury týkající se autismu je u nás dost, a to jak odborné, tak určené pro širší veřejnost. Problém je v tom, že většina lékařů nezná ani tu populární, natož odbornou, navíc je v České republice spolupráce mezi lékaři a pedagogy velmi špatně organizovaná. Dalším nešvarem je, že pokud je dítě příliš dynamické, většinou dostane sedativa a problém je vyřešen. 1 Mám za to, že tento nedostatek literatury je zřejmě příčinou toho, že někteří učitelé (a znám to ze své vlastní praxe), vyskytne-li se dítě postižené autismem ve škole, raději se jeho výuce snaží vyhnout. Prostě si nejsou jisti, zda ji zvládnou. Je tedy pro ně jednodušší tento problém přesunout na někoho jiného, vyhnout se mu, než ho fakticky v praxi, sice s vypětím sil, ale přeci jen řešit a postupně jej i vyřešit 1 MUDr. Jan Šula, časopis Regenerace 5/2009,s

9 ku prospěchu dítěte. Teoreticky by totiž mohl nastat krajní případ, že by takto postižené dítě nakonec nikdo neučil. Jeví se mi to tak, že neznalost této problematiky vede k obavám a následně k vyhýbání se výuce postižených žáků, což logicky vychází z nedostatku informací o výchově těchto dětí. Učitel neví jak s takovými dětmi komunikovat a motivovat je cíleně k učení hry na nástroj. Já takového žáka mám, jmenuje se Petr, je žákem 6. třídy základní školy. Je postiženým dítětem s prvky Aspergerova syndromu (ne zcela vyhraněného). V naší ZUŠ je žákem třetího ročníku hry na klavír a já jej učím druhým rokem. Ve své práci bych se chtěla zabývat jak způsoby, kterými vedu jeho výuku, tak i vlastní specifikou této výuky. Chtěla bych také objasnit, jaký vliv má Petříkova nemoc na moji výuku. Co musím v přístupech různě měnit, co musím zkoušet, přidávat a ubírat, co vše je nutno brát v úvahu, aby výuka Petříka postupovala dopředu, aby Petřík plnil úkoly, aby jej správně vnímali jeho spolužáci a on je a mnoha dalšími zvláštnostmi a změnami zavedených pravidel výuky. Chtěla bych se pokusit tyto mnou používané metody a postupy popsat s tím, že nechci a z pochopitelných důvodů ani nemohu dělat jakákoliv zobecňování. Vše o čem píši, je jednoznačně spjato jen s osobností Petříka, a tedy jedinečné. Snad kdybych měla těchto žáků více, daly by se některé postupy a metody zobecnit, ale jeden příklad k zobecnění samozřejmě nestačí. Nicméně, (a to je moje přesvědčení), popsal-li by své metody a postupy každý, kdo vede takového žáka, potom z více různých případů by se daly nalézt společné, obecné závěry. Jejich zevšeobecnění, by pak mohlo přispět k sebevzdělávání, a k poučenosti všech učitelů. Zmizely by pak určitě obavy, o kterých píši v úvodu této stati a také strach a neznalost při výuce takto postižených dětí. 9

10 2. Co je to PAS 2.1. Historie I když jsem přesvědčena, že autismus jako takový je starý jako lidstvo samo, přesto se jím sami lidé zabývají vážně a na úrovni vědeckého zkoumání poměrně krátkou dobu. Dříve majoritní společnost zkrátka každého, kdo se vymykal z normy, ať už svou mentalitou, chováním či jednáním, vytěsnila a odsunula na okraj společnosti. Zkrátka se tito lidé odklidili z očí, aby nebyli vidět a tím byl problém vyřešen. Mnohdy je měli za blázny a podobně. Postupem času, tak, jak se vyvíjely společenské a sociální vědy, se tento pohled na minoritní zvláštní skupiny lidí či jednotlivce mění a začínají se zkoumat a hledat důvody proč lidé z normality vybočují, co je příčinou. Lze říci, že skutečně první seriosní zmínky speciálně o dětském autismu potvrzené diagnosticky byly zaznamenány až ve 40. letech 20. století, kdy americký psychiatr Leo Kanner vydal v roce 1943 článek o nepřiměřeném chování u skupinky svých dětských pacientů. Poprvé tehdy použil termín časný dětský autismus - Early Infantile Autism EIA 2. Nezávisle na něm potom v krátkém časovém odstupu popsal Hans Asperger (1944) vídeňský pediatr kazuistiky čtyř chlapců se zvláštnostmi v chování v odborném článku a zavádí také pojem autistická psychopatie. Asperger kladl důraz především na specifickou psychopatologii sociální interakce, řeči a myšlení. Dalším významným jménem v historii a výzkumu autismu, je jistě také Lorna Wingová britská lékařka, která se významně zasloužila o rozšíření poznatků z psychopatologie poruch autistického spektra a v roce 1981 zavádí pojem Aspergerův syndrom. V souvislosti s tím popisuje také tzv. triádu symptomů. Wingová také sepsala řadu odborných publikací a příruček pro rodiče dětí s PAS. Triáda obsahuje popis a chování dětí postižených PAS v oblasti sociální interakce a sociálního chování, v oblasti komunikace a završuje triádu popisem představivosti, zájmů a her. Tím podstatně napomáhá rodičům takto postižených dětí. Z popisu chování a příslušných definicí příznaků lze potom přesně stanovit co je to vlastně PAS, čím že jsou děti postiženy, jak se projevuje jejich onemocnění a jak se k nim chovat a jak s nimi jednat, čím je i motivovat. 2 GILLBERG, Christoph, PEETERS, Theo. Autismus, zdravotní a výchovné aspekty. Praha, Portál 2003,ISBN s. 7-8; THOROVÁ, Kateřina. Poruchy autistického spektra. Praha, Portál 2006,ISBN s

11 2.2. Současnost Lze říci, jak uvádí Kateřina Thorová ve své knize Poruchy autistického spektra že PAS je celoživotní neuro-vývojová porucha, která má vliv na sociální a komunikační schopnosti jedince, tzn. ovlivňuje to, jak se dotyčný chová k ostatním a jak s nimi komunikuje. Důsledkem poruchy je, že dítě špatně vyhodnocuje informace, které k němu přicházejí (nerozumí dobře tomu, co vidí, slyší a prožívá) z toho plyne narušení v oblasti komunikace, sociálního chování a představivosti. PAS vyvozujeme ze specifického chování. PAS patří mezi pervazivní vývojové poruchy (pervazivní = vše či hluboko pronikající), kdy vývoj dítěte je narušen v mnoha směrech. V důsledku vrozeného postižení mozkových funkcí, které dítěti umožňují komunikaci, sociální interakci, fantazii a kreativitu 3. Faktem je, že cesta k těmto závěrům trvala dlouho a je poseta řadou postižených a strádajících v celé historii lidstva. Trvalo skutečně poměrně delší dobu, než lidé pochopili, že jde o nemoc jako každou jinou a že není důvodů, aby lidé takto postiženi, byli vytlačováni ze společnosti Vymezení a charakteristika autismu Tím, že se tímto problémem začali zabývat specialisté, seriosní a uznávaní odborníci v oblasti psychologie a dalších vědních oborů, došlo také ke změnám v postojích a náhledech na lidi postižené autismem ze strany celé společnosti. Začalo docházet k vysoce odborným diagnostickým postupům a hodnocením, hledání cest komunikace atd. Snad nejvýstižněji je to vyjádřeno v knize od Kateřiny Thorové Poruchy autistického spektra, kde autorka uvádí, že...dříve byly poruchy autistického spektra mylně zařazovány mezi psychotické poruchy. V současné době jsou specifikovány jako pervazivní vývojové poruchy. K diagnostice PAS jsou pak využívány všeobecně uznávané a rozšířené především dva diagnostické systémy diagnostická kritéria vydaná Světovou zdravotnickou organizací MKN-10 (Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize z roku 1992, v ČR platnost od roku 3 7 s. 58 THOROVÁ, Kateřina. Poruchy autistického spektra. Praha, Portál 2006,ISBN

12 1993) a kritéria vydaná Americkou psychiatrickou asociací DSM-IV v roce Mezinárodní přesah řešení tohoto onemocnění je tedy zřejmý Četnost výskytu postižených dětí ve společnosti Je nesmírně zajímavé, že krom toho, že se odborníci a specialisté vědních oborů věnovali přesným diagnostickým určením PAS, zabývali se ve svých závěrech i stanovení četnosti postižení jednotlivých pohlaví. Myslím si, že i tato skutečnost je pro nás učitele dosti důležitá. Ve své knize Poruchy autistického spektra Kateřina Thorová uvádí, že obecně platí, že vývojovými poruchami častěji trpí chlapci. Nejčastěji uváděným poměrem u všech PAS jsou 3-4 chlapci s autismem na jednu dívku. U Aspergerova syndromu je poměr chlapců k děvčatům ještě vyšší. Existuje však předpoklad, že vysoký nepoměr mezi pohlavími může být způsoben nedokonalou diagnostikou syndromu u děvčat 5. To proč tomu tak je sice neumíme ještě dnes přesně vysvětlit, ale bezesporu i toto bude časem zodpovězeno. Pro naši práci, pro práci učitelů ZUŠ je podle mého názoru velmi důležitá znalost toho, jak se projevují děti s PAS, jaká je charakteristika jednotlivých příznaků AS. Jejich znalost je klíčem k tomu, abychom uměli správně reagovat a naše úsilí ve výuce bylo korunováno úspěchem. Tady snad nejucelenější charakteristiky a obsahové vymezení popisuje M. Vosmik a L Bělohlávková ve své knize Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole. Uvádí zde krom jiného, že ve školní praxi se lze setkat v podstatě s pěti typy. Prvním typem je typ osamělý samotářský, který se vyznačuje minimální či žádnou snahou o fyzický kontakt, druhým typem je typ pasivní, vyznačující se omezenou spontaneitou a vyhýbáním se kontaktu. Třetím typem je pak typ aktivní, který se oproti typu druhému naopak vyznačuje vysokou spontaneitou. Čtvrtý typ autory označený jako typ formální-afektovaný, pro který je charakteristické vyšší IQ a vyznačuje se dobrými vyjadřovacími schopnostmi a konečně pátým typem je typ smíšený zvláštní, vyznačující se nesourodým sociálním chováním 6. Sám Hans Asperger velmi výstižně charakterizuje obecně tento syndrom a budu-li ho parafrázovat, tak 4 7s.60 5 THOROVÁ,Kateřina. Poruchy autistického spektra. Praha, Portál 2006,ISBN THOROVÁ, Kateřina. poruchy autistického spektra. Praha, Portál 2006,ISBN s VOSMIK, Miroslav, BĚLOHLÁVKOVÁ, Lucie. žáci s poruchou autistického spektrav běžné škole. Praha, Portál 2010,ISBN , s

13 říká, že kdo chce být vynikajícím vědcem nebo skvělým umělcem, musí mít alespoň nějaké znaky Aspergerova syndromu, které mu umožní odpoutat se od tohoto světa. Za oceánem na otázku co je to vlastně Aspergerův syndrom odpovídají, že je to otázka, mající cenu milionů dolarů. Tým amerických vědců ve složení prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. s prof. Blaylockem odpovídá na tuto otázku již s veškerou vážností takto: s naším vysvětlením nemusí mnozí badatelé, lékaři či rodiče souhlasit. Přesto vysvětlení předkládáme s nadějí, že může přiblížit a usnadnit život mnoha rodinám. Prudký nárůst výskytu PAS v průběhu 20-let vysvětlit pouze zdokonalením diagnostických metod, nelze. Se spoustou dalších odborníků se shodujeme v tom, že čistě genetická příčinnost autismu je nepravděpodobná. Naše sjednocující teorie je založena na předpokladu, že centrálním mechanismem je imunoexcitotoxicita. Velké množství experimentálních poznatků ukazuje na poruchy funkce imunitního systému u osob s autismem. Rovněž je spolehlivě prokázáno, že změny v hladinách glutamátu a cytokinů mají významnou roli v období největšího růstu mozku, to je zejména v posledních třech měsících nitroděložního vývoje a dvacet sedm měsíců po narození. V tomto období může nadměrná imunologická stimulace (vakcinace), a nebo akumulace glutamátu v mozku způsobit abnormality v jeho vývoji. Tento názor podporují i nejnovější poznatky. Současné genetické studie potvrzují, že kandidátní geny pro PAS regulují činnost glutamátových receptorů, a to jak monotropních, tak metabotropních. Spojení těchto nálezů svědčí pro to, že hyperaktivita glutamátových receptorů představuje největší riziko v patogenezi autismu. Ke komplexnímu pochopení příčin autismu však je nutné pohlédnout za horizonty a paradigmata současné vědy. Na této cestě jsou děti s PAS našimi učiteli a průvodci. 7 To je zajisté velmi výstižná odpověď ze strany odborníků v oblasti psychologie a vývinu mozku a jeho vlivu na vývoj lidského organismu. Nezní však nijak optimisticky, neboť její obsah svědčí o tom, že vlastní zkoumání a vymezení příčin a důvodů vzniku tohoto onemocnění je zkoumáno paralelně s tím, jak se počet onemocnění zvyšuje. Jeden z optimističtějších pohledů na PAS je informace pro rodiče velmi důležitá a to v tom, že některé děti, kterým byla v raném dětství stanovena tato diagnóza, mají zcela mimořádné a geniální schopnosti dispozice specifické oblasti. 7 STRUNECKÁ, Anna. Přemůžeme autismus? ALMI 2009, ISBN ,s

14 Jako příklad pro toto tvrzení lze použít v současné době snad nejznámějšího genia Daniela Tammeta, který umí počítat rychleji než kalkulačka, hovoří sedmi jazyky, atd. Talenty autistických géniů se přitom projevují v nejrůznějších oblastech. Od schopnosti recitovat zpaměti devět svazků encyklopedie, hrát zpaměti na klavír dlouhé hodiny rozsáhlé skladby a podobně. Dalším příkladem může být postižený PAS a navíc slepý Lesley Lemke, který po vyslechnutí z rádia klavírního koncertu č. 1 od P. I. Čajkovského, byl schopen tento koncert zahrát, přičemž nikdy na klavír nehrál. Těchto příkladů je přitom celá řada. Při hledání léčebných metod hraje zásadní roli komunikace s postiženými. Zde mají vědci vydatného pomocníka, výše jmenovaného Daniela Tammeta, který je schopen o svých prožitcích s vědci a lékaři hovořit, popisovat je dopodrobna, tím napomáhat k nalezení terapie způsobu léčení tohoto postižení. To je asi největší naděje pro celou odbornou vědeckou veřejnost a pro všechny, kteří jsou a v budoucnu ještě budou postiženi touto nemocí, která je ve svých projevech tak různorodá a záhadná, někdy i zlá a zákeřná. 14

15 3. Poznatky z práce se žákem postiženým PAS 3.1. Osobnost žáka Nyní bych se ale chtěla vrátit zpět k Petříkovi, k jeho osobě a k výuce. Chtěla bych popsat jak Petříkovy projevy a reakce, tak i formy a metody práce s ním. Bylo nutné a pokládala jsem to za nejdůležitější, zařadit Petříka do příslušné kategorie. Potřebovala jsem si totiž ujasnit celou řadu údajů, faktů a skutečností, týkající se například jeho komunikace se mnou. Zjistit jakými schopnostmi Petřík v oblasti hudby disponuje, jak vnímá on okolí, a jak okolí vnímá jeho, jak reaguje na své spolužáky a zda je schopen se soustředit a na jak dlouhou dobu...a tak dál. Do individuálního plánu bylo nutno začlenit i to, jakým způsobem uspořádám hodinu, aby výuka byla co nejefektivnější (s ohledem na jedinečnost Petříkových vlastností a podobně). Velmi důležitá přitom byla první hodina, či spíše několik prvních hodin, kdy jsem poznávala a testovala Petříkovy motorické schopnosti, zejména pak na jakém stupni se nacházejí a hledala vhodné způsoby jeho motivace pro práci. Tady je důležitá i skutečnost, kterou jsem se dozvěděla z osobního jednání s maminkou, že Petřík nebyl schopen poslouchat do svých sedmi let jakoukoliv hudbu. Znervózňovala ho. Zlom nastal poté, kdy jeho starší sestra začala hrát na klavír, byť pouze amatérsky (samouk). Toto v Petříkovi vyvolalo změny, které dospěly až do situace, že se ocitl na prahu ZUŠ. Výsledkem mých snah bylo sestavení speciálního individuálního plánu, který obsahuje pedagogické údaje, jehož součástí jsou také poznámky údaje o tom, jak pracuje Petřík doma, jaké a kolik má sourozenců, kdo se s ním učí a podobně. Zjistila jsem, že abych dosáhla určitého úspěchu a potřebných výsledků, musím nejdříve pochopit Petříka jako dítě. Pochopit jeho osobnost, najít citlivá místa a hlavně to sesumarizovat tak, abych věděla, kdy a jak použít adekvátní způsob přístupu postupu. Uvědomila jsem si, že je nutné se Petříkovi intenzivně věnovat, poznat jeho potřeby. Pochopit, kdy a jak je možné a schůdné (výhodné a produktivní) podnítit jeho osobnost k plnění úkolu v mnou požadovaném směru. Dalším důležitým aspektem, který jsem si uvědomila a musela brát do úvahy, byla informovanost o znalosti prostředí, ve kterém žije, znát Petříkovy záliby a koníčky, znát jeho svět. To 15

16 je podle mého názoru nesmírně důležité, mnohem důležitější než u ostatních dětí. Poznala jsem, že Petřík je schopen náhle reagovat úplně podle mých představ, když dokážu v pravý okamžik nalézt správné řešení. I když není dosti pohybově nadaný, Petřík nesmírně rád jezdí na kole, dokonce jezdí i na koni (hypoterapie), hraje šachy, hraje fotbal, hokej a dokonce i badminton a stolní tenis. Problém je v tom, že než dosáhne relativně dobré úrovně, trvá to dosti dlouho, a je to výsledkem trpělivé a dlouhodobé práce rodiny. I on, stejně jako ostatní děti postižené PAS, nechápe kolektivní sport, zejména komplikovanost jeho vztahů na hřišti s ostatními spoluhráči. Klade si třeba otázku typu proč mám tomu druhému nahrát? a podobně. Chápe však, že při každé jednotlivé zábavě a hře, při každém sportu, který provozuje, je třeba se jinak pohybovat, jinak soustředit a jinak reagovat. Že je nutné se při každé z činností nějak jinak i chovat. Ze specifického jiného chování vyplývají i jiné reakce, podněty, které každá z činností a her vyžaduje. Ví, a na tom stavím, že jinou rychlostí se pohybuje s balonem a s pukem, jinou pak, když jde na procházku s maminkou, nebo do školy s babičkou. A právě všech těchto jeho vědomostí a schopností, které jsou pro něho logické, a které si dokáže představit i pochopit, jsem se rozhodla využívat při Petříkově výuce hry na klavír. Díky jeho chápání rozdílných činností při hrách a sportu mu dokáži zcela jasně vysvětlit tempo hry, styl úhozu, charakter skladby a podobně Výuková hodina a její uspořádání Při stanovení způsobů, kterými povedu hodiny, jsem vycházela ze stavu výkonnosti, ve kterém se Petřík nacházel. Ten nebyl na obvyklé úrovni, odpovídající délce jeho studia hudby. Byl na tom dosti špatně. Vycházela jsem tedy z informací babičky, která Petříka na hodiny doprovázela. Její informace mi posloužila k tomu, abych věděla, jak s Petříkem bylo pracováno, neboť babička s ním byla v minulosti vždy celou dobu vyučování. Následně jsem se snažila na základě všech poznatků sestavit co nejefektivnější (alespoň podle mého názoru) profil výukové hodiny, samozřejmě bez příslušných zkušeností pouze s využitím obecných metod a aplikováním metod z jiných druhů škol. 16

17 Petřík je v mém profesním životě prvním žákem tohoto typu a stejně jako u ostatních žáků se nemohu a nechci spoléhat na improvizaci. Rozhodla jsem se také stanovit si pevný řád pro výuku obecně a zvláště pro Petříka, neboť právě pevný řád a organizace (pokud možno bez jakýchkoliv překvapení) je to, čemu Petřík rozumí a v čem se umí poměrně dobře pohybovat. Moje příprava začíná ještě před tím, než Petřík vstoupí do třídy a končí dlouho poté, kdy Petřík třídu opustí. Než se dostaví na hodinu, telefonují mi někdy jeho rodiče a sdělují mi (pokud to považují za nutné) příslušné informace o Petříkovi. Pokud nevolají, vím, že se nic mimořádného doma nestalo a že všechny pro mne potřebné informace obdržím od babičky, která Petříka na hodinu vždy doprovází. Informace se týká o tom, v jaké dispozici se Petřík nachází, jak doma cvičil, co mu činilo potíže a podobně. Na základě těchto údajů si pak ujasňuji, co budu po Petříkovi požadovat, jakou formou. Výuková hodina s Petříkem se téměř nikdy nevyprofiluje jako čistě teoretická nebo praktická. Je to prolínání teorie a praktického hraní. U Petříka je zajímavé to, že přímo prahne po poznatcích z oblasti teorie. Prostě ho to baví. Po teorii následuje přezkoušení ze zadaných úkolů. Vyhodnocení a zdůraznění důležitých závěrů je samozřejmostí. Dále probíráme látku novou. Vyhodnocení hodiny, zadání úkolu a s tím spojená veškerá administrativa je také pravidlem. Poté, pokud si to situace a zadání úkolu vyžaduje, následuje telefonát rodičům s příslušným sdělením, popřípadě informace babičce, která se už dnes hodin neúčastní, protože to obě nepovažujeme za nutné. Rodina se přesvědčila, že jsem schopna s Petříkem komunikovat a on že reaguje podle jejich i mých představ. Faktem je, že vše týkající se Petříka je mnohem náročnější, než u ostatních žáků. Začala jsem spolupracovat i s Petříkovou sestrou, kterou nyní také vyučuji, a to je pro náš vzájemný vztah s Petříkem bezesporu veliká výhoda. Přesto, že mám individuální plán práce s Petříkem, stále se otevírám novým poznatkům a hledám jakékoliv další nové zkušenosti a rady, o které bych tento plán mohla časem obohatit a tím zdokonalit. Příkladem může být i nedávný víkendový seminář Základy muzikoterapie, pod vedením Mgr. Zdeňka Šimanovského. Studuji zkrátka všechny informace, které by mi mohly v mé práci pomoci. Materiály hledám jak na internetu, tak sbírám poznatky i mezi svými kolegy. Při hledání informací, zkušeností a nápadů jsem narazila na názor, který mne velmi zaujal. Kolegyně mi při rozhovoru sdělila, že by možná prospělo s takovýmto 17

18 žákem, hodinu nahrávat (samozřejmě pouze stěžejní prvky části této hodiny) a poté mu nahrávku předat, aby si ji doma pustil. Žák si jasně připomene, co bylo na hodině probráno, jaký byl její průběh a co dostal za úkol s autentickým zadáním učitele. Nějaký čas jsem si tuto metodu promýšlela, zejména její možnou praktickou realizaci, aby mi v případě jejího použití nezabralo příliš mnoho času, a mělo to potřebný přínos pro výuku. Když jsem poté navrhla tuto formu Petříkovým rodičům, nesetkala jsem se s přílišným nadšením. Takže jsem od této formy upustila. Nicméně si myslím, že by toto nahrávání a následné sledování nahrávky mohlo být úspěšné všude tam, kde by dokázalo motivovat žáka třeba jen k napodobování hry učitele. Pravdou je také to, že to, co by pro jednoho mohlo být přínosem, pro druhého by to mohlo být třeba nepoužitelné, neúčinné a možná i kontraproduktivní. U Petříkových rodičů jsem nesouhlas chápala. Důvodem zavržení tohoto nápadu bylo zejména to, že se Petřík nerad vidí ve filmu. Fotka mu ale nevadí. Z mého pohledu, ale fotka nic neřeší, neboť neumí zaznamenat hudbu a dění kolem ní při hodině. Vše, co jsem výše uvedla, podle mého názoru jenom potvrzuje, že každý jedinec, byť postižený autismem, je skutečně jedinečný. Pro mne je tento poznatek velmi cenný a poučný. Možná v jiných, či budoucích situacích, bude využit. Podařilo se mi, ale na základě znalostí Petříkových koníčků a zálib (sport) využívat některé jeho schopnosti v klavírní výuce a na nich stavět jak při hře, tak i jeho vlastní motivaci. Například když potřebuji Petříka přimět, aby hrál živěji, rychleji, s příslušnou dynamikou, potom při vlastním předvádění, svoji ukázku doprovázím slovy například, a teď běžíš za balonem, nebo a teď jedeš na svém koníkovi cvalem, nebo nyní musíš udeřit silněji, jako když udeříš do puku, jindy zase a nyní klávesu pohlaď něžně, jako když uchopíš dámu při pohybu na šachovnici a podobně. Všude tam, kde Petřík méně chápe a já to cítím, snažím se použít nějaký příměr, na který slyší a rozumí mu. Výsledkem potom je, že Petřík mnohem rychleji pochopí, co vlastně po něm chci a zcela automaticky pak i reaguje při vlastní hře, kdykoliv těchto a podobných příměrů použiji. Po tomto zásahu začne hrát živě, dynamicky, nebo s něhou tak, jak si to skladba vyžaduje. Jak jsem již uvedla, vyučovací hodina není téměř nikdy čistě teoretická, nebo čistě praktická. Protože Petříka vyučuji jak teorii, tak i hru na nástroj, pokouším se s využitím všech svých poznatků dosáhnout maximálního efektu a pochopení mnou požadovaných znalostí a dovedností ze strany Petříka. Díky tomu, že to tak 18

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Poruchy autistického spektra MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Úvod pervazivní (všeprostupující) vývojová porucha triáda poškození - narušené sociální chování, komunikace, představivost

Více

C)T)A) Centrum Terapie Autismu

C)T)A) Centrum Terapie Autismu VČASNÁ INTENZIVNÍ TERAPIE ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY AUTISMU Mgr. Romana Straussová Speciální pedagog, ABA terapeut, videotrenér, supervizor, garant atestační přípravy klinických logopedů ředitel Centra Terapie

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Kateřina Panáčková dětský psycholog Oddělení dětské neurologie při Fakultní nemocnici v Ostravě Historický vývoj terminologie E. Bleuler, 1911:

Více

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE?

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? Brožura pro dospívající s Aspergerovým syndromem PhDr. Lucie Bělohlávková Dostal jsem diagnózu Aspergerův syndrom. V hlavě mi běží řada myšlenek a otázek... Je to některá z

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Metodika práce s dětmi a žáky s PAS

Metodika práce s dětmi a žáky s PAS Metodika práce s dětmi a žáky s PAS autor: Mgr. Helena Pěnkavová Projekt Komplexní systém služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami města Ostrov, reg.č. CZ.1.07/1.2.11/03.0002, spolufinancovaný

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Červenec 2009 Mgr Ladislava Ulrychová Nemoc Chápat jako narušení jednoty a celistvosti organismu a prostředí

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času Milan Pšenička MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/2014 Úvod Za všeobecný cíl pedagogiky vůbec se klade dosažení relativní samostatnosti jedince ve společnosti, tzv. umět se svobodně,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Výběr z nových knih 3/2013 psychologie

Výběr z nových knih 3/2013 psychologie Výběr z nových knih 3/2013 psychologie 1. Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem : traumata v raném vztahu a psychická odolnost / Kate Cairns ; [z anglického originálu... přeložila Hana Antonínová]

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Šachová školička. Realizátor projektu:

Šachová školička. Realizátor projektu: Šachová školička Realizátor projektu: Šachový klub Spartak Chodov ČSA 689 357 35 Chodov IČO: 22749411 www.sachychodov.cz, e-mail: sachychodov@seznam.cz Aktualizováno: srpen 2015 Šachová školička 2015/16

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Zábavná forma výuky angličtiny Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Ranné dětství je pro děti ten nejlepší čas naučit se anglicky. Pružnost mozku a kapacita mozku při

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI kolující flipy

PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI kolující flipy Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Palackého 524 769 01 Holešov www.gymhol.cz PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI kolující flipy Název projektu Číslo projektu Číslo a název klíčové aktivity Označení DUM Název školy

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Výběr z nových knih 10/2012 psychologie

Výběr z nových knih 10/2012 psychologie Výběr z nových knih 10/2012 psychologie 1. Inteligence a učení / Nick Lund ; Nigel Holt, Rob Lewis (eds.) ; [z anglického originálu... přeložila Helena Hartlová] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 146 s.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční A05 Stanovení způsobů ověření Způsob ověření se stanovuje pro každé jednotlivé kritérium. Určuje, jakým postupem je kritérium ověřováno. Základní způsoby ověření jsou: - praktické předvedení - písemné

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Školící osnovy_spa. Prevence stresu v lodní dopravě

Školící osnovy_spa. Prevence stresu v lodní dopravě Školící osnovy: Prevence stresu v lodní dopravě 1. Úvod 1.1. Základní informace o stresu na pracovišti Pracovní život se v několika posledních desetiletích výrazně změnil. Nyní jsou na pracovníky kladeny

Více

24-41-M/01 Strojírenství

24-41-M/01 Strojírenství Učební osnova vyučovacího předmětu tělesná výchova Obor vzdělání: -1-M/01 Strojírenství 6-1-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium: Platnost:

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více