Instrukcja obsługi Használati utasítás Návod k obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instrukcja obsługi Használati utasítás Návod k obsluze"

Transkript

1 E~Cover.fm 1 ページ 2007 年 12 月 21 日 金 曜 日 午 前 11 時 50 分 Instrukcja obsługi Használati utasítás Návod k obsluze Przenośny odtwarzacz DVD/CD Hordozható DVD/CD lejátszó Přenosný DVD/CD přehrávač Model No. DVD-LS83 Kod regionalny Odtwarzacz obsługuje płyty DVD-Video oznaczone naklejkami zawierającymi kod regionalny 2 lub ALL. Régiószám A lejátszó a következő régiószám jelzéssel elláttot DVD-Video lemezeket játssza le: 2 és ALL. Číslo regionu Tento přehrávač přehrává disky DVD-Video označené štítky s číslem regionu 2 nebo ALL. Przykład: Például: Příklad: 2 2 ALL 3 5 Niniejsza instrukcja została opracowana na podstawie oryginalnej publikacji firmy MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. E -E

2 ~Body_pol.fm 2 ページ 2007 年 12 月 19 日 水 曜 日 午 後 6 時 56 分 2 2 Szanowni Państwo! Dziękujemy za zakup tego odtwarzacza. W celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania i bezpieczeństwa, prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Przed podłączeniem, użytkowaniem i regulowaniem odtwarzacza, prosimy przeczytać całą instrukcję. Należy zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Czynności wstępne Środki ostrożności Przed rozpoczęciem użytkowania odtwarzacza, prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Należy stosować się do instrukcji bezpieczeństwa na odtwarzaczu oraz wymienionych poniżej. Należy zachować instrukcję w dostępnym miejscu do wykorzystania w przyszłości. 1) Zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. 2) Zachować niniejszą instrukcję obsługi. 3) Przestrzegać wszystkich ostrzeżeń. 4) Stosować się do wszystkich instrukcji. 5) Nie korzystać z odtwarzacza w pobliżu wody. 6) Czyścić wyłącznie suchą szmatką. 7) Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych. Zainstalować odtwarzacz zgodnie ze wskazówkami producenta. 8) Nie instalować odtwarzacza w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, pokrywy grzejnika, piece lub inne nagrzewające się urządzenia (w tym wzmacniacze). 9) Chronić przewód zasilania przed przydeptaniem lub przycięciem; powyższe zalecenie dotyczy szczególnie okolicy wtyczki, gniazda narzędziowego oraz wyjścia zasilania w odtwarzaczu. 10) Korzystać jedynie z przystawek/wyposażenia dodatkowego określonego przez producenta. 11) Używać odtwarzacza jedynie w połączeniu z wózkiem, stojakiem, trójnogiem, wspornikiem lub podstawą poleconą przez producenta lub sprzedawaną razem z odtwarzaczem. W przypadku korzystania z wózka należy zachować szczególną ostrożność podczas przenoszenia odtwarzacza zainstalowanego na wózku w celu uniknięcia obrażeń spowodowanych przewróceniem zestawu. 12) Podczas burzy z piorunami oraz w przypadku niekorzystania z odtwarzacza przez dłuższy czas, należy odłączyć go od źródła zasilania. 13) Serwisowanie powierzać wykwalifikowanym osobom. Naprawy serwisowe należy przeprowadzać w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia odtwarzacza (także uszkodzenia przewodu lub wtyczki przewodu zasilania), dostania się do jego wnętrza płynu lub przedmiotu, wystawienia odtwarzacza na działanie deszczu lub wilgoci oraz niewłaściwej pracy lub upuszczenia odtwarzacza. OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĂ NIEBEZPIECZEĆSTWO POËARU, PORAËENIA PRŔDEM LUB USZKODZENIA URZŔDZENIA: NIE NARAËAJ URZŔDZENIA NA DZIAĚANIE DESZCZU, WILGOCI, KAPANIE LUB ZACHLAPANIE; NA URZŔDZENIU NIE NALEËY TAKËE USTAWIAĂ ËADNYCH POJEMNIKÓW Z PĚYNAMI, NP. WAZONÓW. UËYWAJ WYĚŔCZNIE ZALECANEGO WYPOSAËENIA. NIE ZDEJMUJ POKRYWY (POKRYWY TYLNEJ); WE WNČTRZU NIE MA ËADNYCH CZČŘCI NADAJŔCYCH SIČ DO NAPRAWY PRZEZ UËYTKOWNIKA. POWIERZAJ NAPRAWY WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI. UWAGA! NINIEJSZEGO URZŔDZENIA NIE NALEËY INSTALOWAĂ LUB UMIESZCZAĂ W SZAFCE NA KSIŔËKI, ZABUDOWANEJ SZAFCE LUB INNEJ OGRANICZONEJ PRZESTRZENI, W CELU ZAPEWNIENIA DOBREJ WENTYLACJI. NALEËY SIČ UPEWNIĂ, ËE ZASĚONY I INNE MATERIAĚY NIE ZASĚANIAJŔ OTWORÓW WENTYLACYJNYCH TAK, ABY ZAPOBIEC RYZYKU PORAËENIA PRŔDEM LUB POËARU W WYNIKU PRZEGRZANIA. NIE ZASĚANIAJ OTWORÓW WENTYLACYJNYCH URZŔDZENIA GAZETAMI, OBRUSAMI, ZASĚONAMI I PODOBNYMI PRZEDMIOTAMI. NIE UMIESZCZAJ NA URZŔDZENIU ŚRÓDEĚ OTWARTEGO OGNIA, TAKICH JAK ZAPALONE ŘWIECE. POZBYWAJ SIČ ZUËYTYCH BATERII W SPOSÓB NIE ZAGRAËAJŔCY ŘRODOWISKU NATURALNEMU. UWAGA! W TYM URZŔDZENIU ZNAJDUJE SIČ LASER. WYKONYWANIE REGULACJI INNYCH, NIË OPISANE, LUB POSTČPOWANIE W SPOSÓB NIE PRZEWIDZIANY W INSTRUKCJI OBSĚUGI GROZI NIEBEZPIECZNYM NAŘWIETLENIEM PROMIENIAMI LASERA. PROSIMY NIE OTWIERAĂ OBUDOWY I NIE DOKONYWAĂ NAPRAW SAMODZIELNIE. PROSIMY POWIERZYĂ NAPRAWY KWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI. Gniazdo zasilania powinno znajdowaă sič blisko urzŕdzenia i byă ěatwo dostčpne. Wtyczka przewodu zasilania poděŕczona do gniazdka powinna byă ěatwo dostčpna. Aby caěkowicie oděŕczyă urzŕdzenie od zasilania, oděŕcz wtyczkč przewodu zasilania od gniazdka. To urzŕdzenie moëe odbieraă zakěócenia wywoěane uëyciem telefonu komórkowego. Jeëeli takie zakěócenia wystŕpiŕ, wskazane jest zwičkszenie odlegěořci pomičdzy urzŕdzeniem a telefonem komórkowym. URZŔDZENIE JEST PRZEZNACZONE DO UËYWANIA W KLIMACIE UMIARKOWANYM. Oznaczenie produktu znajduje się na spodzie urządzeń. Środki ostrożności w przypadku słuchania dźwięku przez słuchawki Nie należy odtwarzać dźwięku przez słuchawki z dużym poziomem głośności. Długotrwałe słuchanie głośnego dźwięku może uszkodzić słuch. W przypadku wystąpienia dzwonienia w uszach, należy zmniejszyć głośność lub zaprzestać odtwarzania. Nie należy korzystać ze słuchawek podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego. Grozi to wypadkiem i w wielu krajach jest prawnie zabronione. W sytuacjach zagrożenia należy zachować szczególną ostrożność lub chwilowo zaprzestać korzystania z odtwarzacza. Nawet w przypadku słuchawek zapewniających słyszalność dźwięków otoczenia nie należy zwiększać głośności do poziomu powodującego ich zagłuszanie. Nadmiernie wysokie ciśnienie dźwięku emitowanego ze słuchawek może powodować ubytek słuchu. Zapobieganie uszkodzeniu odtwarzacza Należy unikać: Rozpylania łatwopalnych środków owadobójczych w pobliżu odtwarzacza. Naciskania ekranu LCD. Dotykania soczewki i innych części głowicy laserowej. Nie należy używać odtwarzacza w następujących miejscach: W miejscach zapiaszczonych, np. na plaży. Na poduszkach, sofach lub urządzeniach rozgrzewających się, np. wzmacniaczach. Nie należy pozostawiać odtwarzacza w samochodzie bez wentylacji lub w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur. OSTRZEŻENIE KIEROWCA NIE POWINIEN KORZYSTAĆ Z ODTWARZACZA PODCZAS PROWADZENIA POJAZDU. W przeciwnym razie może to spowodować odwrócenie uwagi od sytuacji na drodze, co grozi wypadkiem i poważnymi obrażeniami oraz szkodami materialnymi. Nie należy trzymać odtwarzacza przez dłuższy czas na kolanach. Odtwarzacz rozgrzewa się podczas pracy i może powodować oparzenia. Akumulatory 1 Akumulator (litowo-jonowy) Do ładowania akumulatora należy używać określonego urządzenia. Nie należy używać akumulatora w urządzeniu innym niż określone. Nie należy używać odtwarzacza podczas opadów śniegu lub deszczu. (Akumulator nie jest wodoodporny.) Należy chronić końcówki akumulatora przed zanieczyszczeniami, piaskiem, płynami i innymi ciałami obcymi. Nie należy dopuszczać do stykania się metalowych przedmiotów z końcówkami (i i j). Nie należy rozbierać, modyfikować, ogrzewać ani wrzucać akumulatora do ognia. Nie należy narażać akumulatora na działanie wysokich temperatur i ognia. Nie należy pozostawiać akumulatora przez dłuższy czas w samochodzie z zamkniętymi drzwiami i oknami wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie należy przechowywać akumulatora w temperaturze powyżej 60 oc. W przypadku zetknięcia się elektrolitu ze skórą lub odzieżą, należy starannie zmyć go wodą. W przypadku kontaktu elektrolitu z oczami, nie należy ich trzeć. Należy starannie przemyć oczy wodą i zasięgnąć porady lekarskiej. 2 Utylizacja akumulatora Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami w tym zakresie i przestrzegać ich. Uwaga dotycząca akumulatora Akumulator nadaje się do powtórnego przetworzenia. Należy przestrzegać lokalnych przepisów w tym zakresie.

3 ~Body_pol.fm 3 ページ 2007 年 12 月 19 日 水 曜 日 午 後 6 時 56 分 Zasilacz sieciowy Zakres napięcia pracy zasilacza sieciowego wynosi od 100 do 240 V prądu zmiennego. Jednak Jeżeli wtyczka nie pasuje do gniazda sieciowego, należy zakupić odpowiednia przejściówkę. Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo pożaru, wybuchu i oparzeń. Nie rozbierać, nie poddawać działaniu temperatury powyżej 60xC ani nie spalać. UWAGA Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu, jeżeli baterie zostaną nieprawidłowo wymienione. Należy zastąpić je bateriami tylko takiego samego rodzaju lub odpowiednikami zalecanymi przez producenta. Zużytych baterii należy pozbywać się według zaleceń producenta. Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych) Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji. Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania. Spis treści Czynności wstępne Środki ostrożności Akcesoria Przygotowanie 1Wkładanie akumulatora Ładowanie akumulatora Regulacja kąta nachylenia ekranu LCD Obsługiwane płyty Odtwarzanie Odtwarzanie płyt Użyteczne funkcje Odtwarzanie płyt CD za pośrednictwem menu Odtwarzanie programów/list odtwarzania Odtwarzanie płyt HighMAT TM Odtwarzanie WMA/MP3, JPEG i MPEG4/DivX Informacje dotyczące materiałów DivX VOD Informacje dotyczące wyświetlania napisów DivX Wskazówki dotyczące tworzenia płyt z danymi Ustawienia Korzystanie z menu ekranowego Zmiana ustawień odtwarzacza Korzystanie z odtwarzacza w różnych warunkach Korzystanie z odtwarzacza w samochodzie Praca z innymi urządzeniami Uwagi Konserwacja Dane techniczne Rozwiązywanie problemów Najczęściej zadawane pytania Indeks Tylna okładka Akcesoria Zamawiając części zamienne, korzystaj z numerów podanych w nawiasach. (Numery produktów według stanu na grudzień 2007 roku. Mogą ulec zmianie.) 1 Kabel audio/wideo 1 Zasilacz sieciowy 1 Przewód zasilania Wyłącznie do użytku z tym odtwarzaczem. Nie używaj z innymi urządzeniami. Nie używaj również przewodów od innych urządzeń z tym odtwarzaczem. 1 Zasilacz samochodowy 1 Uchwyt do mocowania do zagłówka fotela 1 Akumulator W zestawie CGR-H711 Opcjonalny CGR-H701 CGR-H712 Czynności wstępne W zależności od akumulatora, czas odtwarzania może się różnić. [ 4, Przybliżone czasy ładowania i odtwarzania (w godzinach)] Model CGR-H711 nie jest dostępny jako opcja. Dokonując zakupu akumulatora zamiennego, wybierz jeden z modeli opcjonalnych wymienionych powyżej. 3 3

4 RELEASE DETACH ATTACH RELEASE DETACH ATTACH ~Body_pol.fm 4 ページ 2007 年 12 月 19 日 水 曜 日 午 後 6 時 56 分 Przygotowanie 1 Wkładanie akumulatora (Gdy odtwarzacz jest wyłączony) Na rysunkach przedstawiony został model CGR-H711; czynności w przypadku akumulatorów CGR- H712 i CGR-H701 (opcjonalny) są jednak takie same. Spód odtwarzacza Wyjmowanie Przed wyjęciem akumulatora wyłącz odtwarzacz. 2 RELEASE DETACH ATTACH Akumulator Zablokowanie w odpowiednim położeniu Sprawdź poprawność zamocowania. 1 Naciśnij i przytrzymaj Jeżeli odtwarzacz nie jest używany przez dłuższy czas Wyjmij akumulator ( powyżej). (Nawet gdy odtwarzacz jest wyłączony, pobiera on niewielką ilość energii, co może być przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania.) Naładuj akumulator przed ponownym użyciem. 2 Ładowanie akumulatora Akumulator jest dostarczany w stanie nie naładowanym. Przed rozpoczęciem użytkowania odtwarzacza, naładuj akumulator. DC IN Zasilacz sieciowy (w zestawie) Przewód zasilania (w zestawie) Do gniazda sieciowego Po podłączeniu zasilacza sieciowego (świeci się wskaźnik [Í]) odtwarzacz znajduje się w trybie gotowości. Obwód pierwotny jest zawsze pod napięciem, gdy zasilacz jest podłączony do gniazda sieciowego. Oszczędzanie energii Odtwarzacz zużywa 0,4 W energii, nawet gdy jest wyłączony. Jeżeli nie będzie on używany przez dłuższy czas, odłącz przewód zasilania od gniazda sieciowego. Można również korzystać z odtwarzacza bez ładowania akumulatora, podłączając zasilacz sieciowy i przewód zasilania. Można również korzystać z odtwarzacza bez ładowania akumulatora, podłączając zasilacz samochodowy ( 15, Podłączanie zasilacza samochodowego wchodzącego w skład zestawu). Rozpoczęte Zakończone [Í] gaśnie świeci się* [CHG] świeci się gaśnie CHG Czas ładowania: Í *Tylko podczas ładowania przy wyłączonym odtwarzaczu. [Í] Wskaźnik Gdy odtwarzacz jest podłączony do gniazda sieciowego, wskaźnik ten świeci się w trybie gotowości, a gaśnie po włączeniu odtwarzacza. poniżej, Przybliżone czasy ładowania i odtwarzania (w godzinach) Po zakończeniu ładowania, odłącz zasilacz sieciowy i przewód zasilania. 3 Regulacja kąta nachylenia ekranu LCD Standardowy Otwórz ekran LCD Swobodny Przesuń Zablokowani e położenia! Złożony Podczas przenoszenia odtwarzacza: Zamknij ekran LCD. Nie trzymaj za ekran LCD. Funkcje sterowane przyciskami na odtwarzaczu nie działają, gdy ekran LCD jest zamknięty. 4 4 Przybliżone czasy ładowania i odtwarzania (w godzinach) Akumulator Ładowanie (Gdy odtwarzacz jest wyłączony) (w temperaturze 20 C) Odtwarzanie (w temperaturze pokojowej, korzystając ze słuchawek) Poziom jasności ekranu LCD j5 0 5 Ekran LCD wyłączony CGR-H ,5 2,5 8 CGR-H712 (opcja) CGR-H701 (opcja) 4 5, Podane czasy mogą się różnić w zależności od zastosowania. Zmiana jasności ekranu LCD ( 7, Po wybraniu USER MODE ).

5 ~Body_pol.fm 5 ページ 2007 年 12 月 19 日 水 曜 日 午 後 6 時 56 分 Sprawdzanie pozostałego poziomu zasilania Gdy odtwarzacz jest włączony ( 6) i zasilany akumulatorem Naciśnij [DISPLAY], aby wyświetlić na ekranie LCD (wskazanie jest wyświetlane przez kilka sekund). (ekran) (miga) Ładowanie Wyświetla się automatycznie, gdy pozostały poziom zasilania wynosi zaledwie kilka minut. Obsługiwane płyty Ogólnie dostępne płyty Płyta Logo DVD-Video Video CD Oznaczenie w niniejszej instrukcji [DVD-V] [VCD] Uwagi Wysokiej jakości obraz i muzyka Muzyka i obraz W tym SVCD (zgodne ze standardem IEC62107) Nieobsługiwane płyty Płyty Blu-ray, HD DVD, nagrane w formacie AVCHD, DVD-Audio, DVD-RW wersja 1.0, DVD- ROM, CD-ROM, CDV, CD-G, SACD, Photo CD, DVD-RAM, których nie można wyjąć z pudełek, DVD-RAM o pojemności 2,6 GB i 5,2 GB oraz Chaoji VCD dostępne na rynku, w tym płyty CVD, DVCD i SVCD niezgodne ze standardem IEC Czynności wstępne CD [CD] Muzyka Nagrywane płyty (±: dostępne : niedostępne) Płyta Logo DVD-RAM Nagrywane przy użyciu Nagrywane przy użyciu komputera itp. nagrywarki DVD itp. [DVD-VR]* 2 [DVD-V]* 3 [WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX] Zamknięcie* 4 ± ± ± ± ± Niekonieczne DVD-R/RW ± ± ± ± ± ± Niezbędne DVD-R DL ± ± Niezbędne ir/irw (±) Niezbędne ir DL (±) Niezbędne CD-R/RW* 1 ± ± ± ± ± Niezbędne* 5 Odtwarzanie wymienionych powyżej płyt może nie być możliwe w zależności od typu płyty, warunków nagrywania, sposobu nagrywania i tworzenia plików ( 9, Wskazówki dotyczące tworzenia płyt z danymi). *1 Odtwarzacz obsługuje płyty CD-R/RW nagrane w formacie CD-DA lub Video CD. ([WMA] [MP3] [JPEG] Odtwarzacz obsługuje również płyty HighMAT.) *2 Płyty nagrane przy użyciu nagrywarek DVD, kamer wideo DVD itp. z zastosowaniem formatu VR wersja 1.1 (jednolity standard zapisu wideo). Płyty DVD-R DL: Płyty nagrane przy użyciu nagrywarek DVD lub kamer wideo DVD itp. z zastosowaniem formatu VR wersja 1.2 (jednolity standard zapisu wideo). *3 Płyty nagrane przy użyciu nagrywarek DVD lub kamer wideo DVD itp. z zastosowaniem formatu DVD-Video. Płyty ir/irw i ir DL: Płyty nagrane z zastosowaniem formatu innego niż DVD-Video, w związku z czym niektóre funkcje są niedostępne. *4 Proces umożliwiający odtwarzanie w kompatybilnym urządzeniu. W celu odtworzenia płyty, w przypadku której zamknięcie jest Niezbędne, należy ją najpierw zamknąć w urządzeniu, przy użyciu którego została nagrana. *5 Wystarczy również zamknąć sesję. 5 5

6 ~Body_pol.fm 6 ページ 2007 年 12 月 19 日 水 曜 日 午 後 6 時 56 分 Odtwarzanie płyt Gniazdo słuchawkowe [Ë] Mini jack stereo 3,5 mm OPEN Otwórz pokrywę. Zablokowanie w odpowiednim położeniu Włóż płytę i zamknij pokrywę. Płyty dwustronne wkładaj tak, aby etykieta strony, która ma być odtwarzana, była skierowana do góry. DVD-RAM: Przed użyciem wyjmij płytę z pudełka. Niektóre płyty odtwarzane są automatycznie, gdy odtwarzacz jest włączony. AV SELECT VOL ON Naciśnij i przytrzymaj. Odtwarzacz zostaje włączony i rozpoczyna się odtwarzanie. Gdy wyświetlane jest wskazanie AUX, przy użyciu [AV SELECT] wybierz DISC. ( 16, Oglądanie obrazów odtwarzanych w innych urządzeniach) Wyreguluj głośność. W przypadku korzystania ze słuchawek, przed podłączeniem zmniejsz głośność. Zmiana języka wyświetlania 13, Język menu Aby odtworzyć plik dźwiękowy ([MP3]), zdjęcie ([JPEG]) lub film ([MPEG4] [DivX]) z płyty DVD-RAM z nagranymi tytułami ([DVD-VR]), wybierz Odtw. jak pł. z danymi ( 12, Inne menu). Gdy odtwarzanie jest wyłączone, odtwarzacz wyłącza się automatycznie po upływie około 15 minut (w przypadku korzystania z akumulatora, po upływie około 5 minut). Łączna liczba tytułów może nie być wyświetlana prawidłowo w przypadku płyt ir/irw. W przypadku wystąpienia problemów, patrz Rozwiązywanie problemów ( 18). Uwaga PŁYTY OBRACAJĄ SIĘ, GDY WYŚWIETLANE JEST MENU. Po zakończeniu, naciśnij [ OFF] w celu ochrony mechanizmu odtwarzacza. Czynności ON Włączanie odtwarzacza/ odtwarzanie Pauza Gdy odtwarzacz jest wyłączony: Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć zasilanie i rozpocząć odtwarzanie. Gdy odtwarzacz jest włączony: Naciśnij, aby rozpocząć odtwarzanie. Naciśnij [1 ON], aby wznowić odtwarzanie. 6 6 OFF TOP MENU MENU RETURN ENTER Pozycja zostaje zapamiętana, gdy na ekranie pojawia się komunikat Naciśnij PLAY, aby wznowić odtwarzanie. Stop Naciśnij [1 ON], aby kontynuować. (Kontynuowanie odtwarzania) Otworzenie pokrywy płyty lub naciśnięcie [ OFF], gdy na ekranie wyświetlany jest komunikat Naciśnij PLAY, aby wznowić odtwarzanie powoduje anulowanie zapamiętania pozycji. Wyłączanie odtwarzacza Naciśnij i przytrzymaj do wyświetlenia OFF. Pomijanie Wyszukiwanie Odtwarzanie w zwolnionym tempie Naciśnij [:,9]. [DVD-VR] Można również przechodzić do znaczników. Naciśnij i przytrzymaj [:,9] (do 5 kroków). Naciśnij [1 ON], aby przywrócić normalne odtwarzanie. [DVD-VR] [DVD-V] [VCD] Naciśnij i przytrzymaj [:,9] (do 5 kroków) podczas pauzy. Naciśnij [1 ON], aby przywrócić normalne odtwarzanie. [VCD] Tylko [9] Menu główne [DVD-V] Odtwarzanie programów [DVD-VR] ( 7) Menu odtwarzania [WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX] ( 8) Menu [DVD-V] Odtwarzanie list [DVD-VR] ( 7) odtwarzania Menu nawigacji [WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX] ( 8) Powrót Obsługa menu Wybór numeru Odtwarzanie poklatkowe Pomijanie grupy Powrót do poprzedniego ekranu. [VCD] (ze sterowaniem odtwarzaniem) Powrót do menu. Wybierz element przy użyciu [3 42 1] i naciśnij [ENTER], aby zatwierdzić. [VCD] (ze sterowaniem odtwarzaniem) 1 Gdy wyświetlane jest menu płyty, naciśnij [DISPLAY], aby wyświetlić menu ekranowe. 2 Przy użyciu [34] wybierz Wybór numeru. 3 Naciśnij [1], a następnie wprowadź numer przy użyciu [34]. Naciśnięcie i przytrzymanie [34] powoduje szybszą zmianę. 4 Naciśnij [ENTER]. [DVD-VR] [DVD-V] [VCD] Podczas pauzy, naciśnij [21]. [VCD] Tylko [1] [WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX] Naciśnij [34]. Nie działa podczas pauzy.

7 ~Body_pol.fm 7 ページ 2007 年 12 月 19 日 水 曜 日 午 後 6 時 56 分 Użyteczne funkcje Wybór sposobu wyświetlania obrazów w formacie 4:3 na ekranie LCD LCD-SIZE Naciśnij, aby zmienić. MONITOR NORMAL: Normalne MONITOR FULL: Rozciągnięte w poziomie MONITOR OFF: Brak obrazu Jeżeli nie korzystasz z ekranu LCD odtwarzacza, wybierz MONITOR OFF w celu oszczędzania energii. (Miga wskazanie [Í].) Ekran LCD wyłącza się automatycznie po zamknięciu. Wybór jakości obrazu na ekranie LCD BRIGHT-LCD Naciśnij, aby zmienić. DAYLIGHT: MOONLIGHT: USER MODE: Wyświetlany obraz jest nieco jaśniejszy. Wyświetlany obraz jest nieco ciemniejszy. poniżej Po wybraniu USER MODE Przy użyciu [34] wybierz element, a przy użyciu [2 1] zmień ustawienie. ENTER BRIGHT: Regulacja jasności obrazu (s5 do 5) COLOUR: Regulacja odcienia koloru obrazu (s 5 do 5) Wyjście z ekranu: Naciśnij [RETURN]. Wyświetlanie informacji o bieżącym odtwarzaniu (Quick OSD) Podstawowe DISPLAY Np. [DVD-V] Numer bieżącego odtwarzania Stan odtwarzania Tytuł Szczegółowe DISPLAY Naciśnij dwukrotnie. Rozdział Patrz strona 10 Patrz strona 10 Patrz strona 10 Format obrazu aktualnie odtwarzanego tytułu Naciśnij trzykrotnie. [MPEG4] [DivX] Informacje dotyczące obrazu i dźwięku nie są wyświetlane podczas wyszukiwania. Wyjście z ekranu: Naciśnij [RETURN]. Powtarzanie odtwarzania (Tylko wówczas, gdy może być wyświetlony czas odtwarzania. [JPEG]: można używać nawet w przypadku braku wskazania czasu.) Podczas odtwarzania, naciśnij kilka razy, aby Menu REPEAT wybrać materiał do Powtarzanie Wył. powtórzenia. Czas Aktualna pozycja Np. [DVD-V] Czas odtwarzania, który upłynął Szczegóły Audio Napisy Kąt Oryginalne proporcje boków Całk. czas tytułu Łączny czas odtwarzania aktualnie odtwarzanego tytułu Odtwarzanie płyt CD za pośrednictwem menu [CD] Tytuły są wyświetlane wraz z tekstem CD. 1 2 MENU Np. tekst CD Płyta Tytuł Płyta Wykonawca Ścieżka Tytuł Ścieżka Wykonawca XXX, aby wybrać i naciśnij XXX Naciśnij [DISPLAY], aby przełączyć pomiędzy komunikatami pomocniczymi a informacji o odtwarzaniu. ENTER Odtwarzanie programów/list odtwarzania [DVD-VR] Tytuły wyświetlane są tylko, jeżeli zostały wpisane. Nie można edytować list odtwarzania i tytułów. 1 XXX aby wyjść Wybierz ścieżkę przy użyciu [34] i naciśnij [ENTER]. Wyjście z ekranu: Naciśnij [RETURN]. 1 Odtwarzanie programów: Nawigacja bezpośrednia Nr Data Włączony Tytuł Zawartość XXX aby wybrać ŚRO POŃ WTO ŚRO CZW TOP MENU XXX aby wyjść Odtwarzanie list odtwarzania: Tylko gdy płyta zawiera listę odtwarzania. Lista Nr Data Całkowity czas T y t u ł XXX, aby wybrać i naciśnij XXX MENU 2 Wybierz program lub listę odtwarzania przy użyciu [34] i naciśnij [ENTER]. ENTER XXX aby wyjść Naciśnij [1], aby wyświetlić zawartość programu (tylko podczas odtwarzania programu). Wyjście z ekranu: Naciśnij [RETURN]. Odtwarzanie 7 7

8 ~Body_pol.fm 8 ページ 2007 年 12 月 19 日 水 曜 日 午 後 6 時 56 分 Odtwarzanie płyt HighMAT TM [WMA] [MP3] [JPEG] ENTER Gdy wyświetlane jest menu Wybierz elementy przy użyciu [3 42 1] i naciśnij [ENTER]. Menu: Przejście do kolejnego menu zawierającego listy odtwarzania lub innego menu. Lista: Rozpoczęcie odtwarzania. Aby powrócić do ekranu menu, naciśnij [TOP MENU], a następnie [RETURN] kilkukrotnie. Aby zmienić tło menu, naciśnij [DISPLAY]. Tło zmienia się na zapisane na płycie. Wyświetlenie/wyjście z ekranu: Naciśnij [TOP MENU]. Wybieranie z listy 1. Naciśnij [MENU]. 2. Naciśnij [2], a następnie przełączaj pomiędzy listami Lista, Grupa i Zawartość przy użyciu [34]. 3. Naciśnij [1], a następnie wybierz element przy użyciu [34] i naciśnij [ENTER]. Lista Lista Grupa Zawartość XXX aby wybrać All By Artist Nr XXX aby odtwarzać Tytuł zawartości XXX aby wyjść Wyjście z ekranu: Naciśnij [MENU]. Odtwarzanie WMA/MP3, JPEG i MPEG4/DivX [WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX] Wybierz Odtw. jak pł. z danymi ( 12, Inne menu) w następujących sytuacjach: Aby odtworzyć płyty HighMAT bez korzystania z funkcji HighMAT Aby odtworzyć plik dźwiękowy ([MP3]), zdjęcie ([JPEG]) lub film ([MPEG4] [DivX]) z płyty DVD-RAM z nagranymi tytułami ([DVD-VR]) Aby powrócić do odtwarzania tytułów ([DVD-VR]), wybierz Odtwarzaj jako DVD-VR w Inne menu ( 12). Odtwarzanie elementów w kolejności (Menu odtwarzania) ENTER Gdy wyświetlane jest menu Przy użyciu [34] wybierz Wszystko, Audio, Obraz lub Wideo i naciśnij [ENTER]. Wyświetlenie/wyjście z ekranu: Naciśnij [TOP MENU]. Cała zawartość WMA/MP3 JPEG MPEG4 i DivX Menu odtwarzania Wszystko Audio Obraz Wideo XXX, aby wybrać i naciśnij XXX Całość Całość Całość Całość 1 Odtwarzanie z wybranego elementu (Menu nawigacji) MENU Naciśnij jednokrotnie. Menu nawigacji Grupa XXX aby wyświetlić podmenu 2 Wybierz grupę przy użyciu [3 42 1] i naciśnij [ENTER]. ENTER Numer aktualnie odtwarzanej grupy i zawartości Grupa Zawartość Zawartość XXX aby wyjść Odtwarzanie plików WMA/MP3 podczas wyświetlania pliku JPEG na ekranie Wybierz najpierw plik JPEG, a następnie WMA/MP3. (Wykonanie czynności w odwrotnej kolejności jest nieskuteczne.) Wyjście z ekranu: Naciśnij [MENU]. Korzystanie z menu niższego poziomu Gdy wyświetlane jest menu nawigacji ( patrz powyżej). 1 Naciśnij [DISPLAY]. 2 Wybierz menu niższego poziomu przy użyciu [34] i naciśnij [ENTER]. Menu niższego poziomu Drzewa i listy Lista Drzewo Miniatura Następna grupa Poprzednia grupa Wszystko Audio Obraz Wideo Wyświetlacz pomocy Szukaj Grupy i zawartość Tylko zawartość Tylko grupy Miniatury [JPEG] Następna grupa Poprzednia grupa Wyszukiwanie według tytułu zawartości lub grupy Przy użyciu [21] podświetl tytuł grupy, aby wyszukać grupę lub tytuł zawartości, aby wyszukać jej zawartość. 1 Wybierz Szukaj i naciśnij [ENTER]. ( patrz powyżej, Korzystanie z menu niższego poziomu) Odtwarzanie zawartości grupy w kolejności: Naciśnij [ENTER]. Rozpoczęcie odtwarzania z wybranej zawartości: Wybierz przy użyciu [34] i naciśnij [ENTER]. JPEG WMA/MP3 MPEG4 i DivX Aktualnie wybrany numer Cała zawartość Tylko WMA/MP3 Tylko JPEG Tylko MPEG4 i DivX Przełączanie pomiędzy komunikatami pomocniczymi a informacjami o odtwarzaniu Wyszukiwanie według tytułu zawartości lub grupy ( patrz poniżej) 2 Wybierz znak przy użyciu [34] i naciśnij [ENTER]. Powtórz czynności, aby wybrać kolejny znak. Wyszukiwanie obejmuje również wpisy małymi literami. Naciśnij i przytrzymaj [:,9], aby przełączać pomiędzy A, E, I, O i U. Naciśnij [2], aby usunąć znak. Usuń gwiazdkę ( ), aby wyszukiwać tytuły zaczynające się od tego znaku. 3 Przy użyciu [1] wybierz Szukaj i naciśnij [ENTER]. Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone na ekranie. 4 Wybierz zawartość lub grupę przy użyciu [34] i naciśnij [ENTER]. Szukaj 8 8

9 ~Body_pol.fm 9 ページ 2007 年 12 月 19 日 水 曜 日 午 後 6 時 56 分 Informacje dotyczące materiałów DivX VOD Materiały DivX Video-on-Demand (VOD) są zakodowane w celu ochrony praw autorskich. W celu odtworzenia materiału DivX VOD w odtwarzaczu, należy go najpierw zarejestrować. Postępuj zgodnie z instrukcjami online odnośnie do zakupu materiałów DivX VOD w celu wprowadzenia kodu rejestracyjnego odtwarzacza i zarejestrowania odtwarzacza. Więcej informacji na temat DivX VOD znajdziesz na stronie Wyświetlanie kodu rejestracyjnego odtwarzacza ( 13, Rejestracja DivX) Ustawienia Płyta Wideo Audio DivX Wyświetlacz Inne Rejestracja DivX Wideo DivX na żądanie Kod rejestracji : XXXXXXXX Dalsze informacje znajdują się pod adresem Naciśnij XXX, aby kontynuować 8 znaków alfanumerycznych Zalecamy zapisanie kodu w celu wykorzystania w przyszłości. Po odtworzeniu materiału DivX VOD po raz pierwszy wyświetlony zostanie inny kod rejestracyjny w Rejestracja DivX. Nie używaj tego kodu do zakupu materiałów DivX VOD. Jeżeli użyjesz tego kodu do zakupu materiału DivX VOD, a następnie odtworzysz materiał w odtwarzaczu, stracisz możliwość odtwarzania materiałów zakupionych przy użyciu poprzedniego kodu. Jeżeli dokonasz zakupu materiału DivX VOD przy użyciu kodu rejestracyjnego innego niż kod tego odtwarzacza, nie będziesz mógł odtworzyć tego materiału. (Wyświetlany jest komunikat Brak autoryzacji.) Informacje dotyczące materiałów DivX, które mogą być odtwarzane tylko określoną liczbę razy Część materiałów DivX VOD może być odtwarzana tylko określoną liczbę razy. Podczas odtwarzania takiego materiału wyświetlana jest liczba pozostałych odtworzeń. Gdy liczba ta wynosi zero, nie można odtworzyć materiału. (Wyświetlany jest komunikat ( Upłynął okres wypożyczenia.) Podczas odtwarzania materiału tego typu Liczba pozostałych odtworzeń zmniejsza się o jeden: po wyłączeniu odtwarzacza lub wyświetleniu menu Ustawienia. po dwukrotnym naciśnięciu [ ]. po naciśnięciu [:,9] (pomijanie lub wyszukiwanie) itp. i dotarciu do innego materiału. Informacje dotyczące wyświetlania napisów DivX Odtwarzacz umożliwia wyświetlanie napisów nagranych na płycie DivX. Funkcja ta nie ma związku z napisami określonymi w specyfikacjach standardu DivX i nie dotyczy jej żaden jasno określony standard. W zależności od metody tworzenia pliku, poniższe funkcje mogą nie działać. Wyświetlanie napisów ( 10, Napisy) Pliki wideo DivX bez wskazania Tekst nie zawierają napisów. Nie można wyświetlić napisów. Jeżeli napisy nie są wyświetlane poprawnie, spróbuj zmienić ustawienia języka ( 13, Tekst napisów). Obsługiwane typy plików napisów W odtwarzaczu mogą być wyświetlane napisy spełniające następujące warunki: Format pliku: MicroDVD, SubRip lub TMPlayer Rozszerzenie pliku:.srt,.srt,.sub,.sub,.txt lub.txt Nazwa pliku: Nie więcej niż 44 znaki (nie licząc rozszerzenia) Plik wideo DivX i plik napisów znajdują się w tym samym folderze i mają te same nazwy; różnią się tylko rozszerzeniem. Jeżeli w jednym folderze jest więcej niż jeden plik napisów, są one wyświetlane w następującym porządku:.srt,.sub,.txt. Ograniczenia odtwarzacza W poniższych sytuacjach napisy nie mogą być wyświetlane, mimo że są zapisane. Ponadto, w zależności od metody tworzenia pliku lub warunków nagrywania, tylko część napisów może zostać wyświetlona lub mogą one w ogóle nie być wyświetlane. Gdy w napisach występuje specjalny tekst lub znaki specjalne. Gdy rozmiar pliku napisów przekracza 256 KB. Gdy w napisach występują znaki o określonym stylu. Kody określające styl znaków wewnątrz plików są wyświetlane jako znaki napisów. Gdy w napisach występują dane w innym formacie. Jeżeli nazwa pliku wideo DivX nie jest wyświetlana prawidłowo na ekranie menu (nazwa pliku wyświetlana jako _ ), napisy mogą nie być wyświetlane poprawnie. Napisy nie mogą być wyświetlane podczas wyszukiwania, korzystania z funkcji Time Slip i wykonywania innych czynności tego typu. Napisy nie mogą być wyświetlane podczas wyświetlania menu Quick OSD, menu ekranowego, menu nawigacji i innych ekranów menu tego typu. Wskazówki dotyczące tworzenia płyt z danymi Format: [WMA] Płyta: CD-R/RW Rozszerzenie:.WMA,.wma Uwagi: Kompatybilna szybkość kompresji: pomiędzy 48 kbps a 320 kbps Nie można odtwarzać plików WMA zabezpieczonych przed kopiowaniem. Odtwarzacz nie obsługuje wielu szybkości transmisji (Multiple Bit Rate MBR: plik o zawartości zakodowanej z kilkoma różnymi szybkościami transmisji). Format: [MP3] Płyta: DVD-RAM, DVD-R/RW, CD-R/RW Rozszerzenie:.MP3,.mp3 Uwagi: Częstotliwość próbkowania: DVD-RAM, DVD-R/RW : 11,02, 12, 22,05, 24, 44,1 i 48 khz CD-R/RW : 8, 11,02, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 i 48 khz Kompatybilna szybkość kompresji: pomiędzy 32 kbps a 320 kbps Odtwarzacz nie obsługuje znaczników ID3. Format: [JPEG] Płyta: DVD-RAM, DVD-R/RW, CD-R/RW Rozszerzenie:.JPG,.jpg,.JPEG,.jpeg Uwagi: Wyświetlane są pliki JPEG zapisane przy użyciu aparatu cyfrowego, zgodne ze standardem DCF wersja 1.0 (Design rule for Camera File system). Pliki zmieniane, edytowane lub zapisywane przy użyciu oprogramowania do edycji obrazu mogą nie być wyświetlane. Odtwarzacz nie może odtwarzać ruchomych obrazów, MOTION JPEG i innych plików w formatach tego typu, zdjęć w formacie innym niż JPEG (np. TIFF) ani odtwarzać zdjęć z dołączonym dźwiękiem. Format: [MPEG4] Płyta: DVD-RAM, DVD-R/RW, CD-R/RW Rozszerzenie:.ASF,.asf Uwagi: Za pomocą tego odtwarzacza można odtwarzać dane w formacie MPEG4 [zgodne ze specyfikacjami SD VIDEO (standard ASF)/system wideo MPEG4 (SP Simple Profile)/system audiog.726] nagrane przy użyciu kamer Multi SD lub nagrywarek DVD Panasonic. Data nagrania może się różnić od faktycznej. Format: [DivX] Płyta: DVD-RAM, DVD-R/RW, CD-R/RW Rozszerzenie:.DIVX,.divx,.AVI,.avi Uwagi: Odtwarzanie wszystkich wersji DivX (włącznie z DivX 6) [system wideo DivX/system audio MP3, Dolby Digital lub MPEG] ze standardowym odtwarzaniem plików multimedialnych DivX. Funkcje dodane dla DivX Ultra nie są obsługiwane. Pliki DivX o rozmiarze przekraczającym 2 GB lub bez indeksu mogą nie być odtwarzane poprawnie w odtwarzaczu. Odtwarzacz obsługuje wszystkie rozdzielczości do maksimum 720k480 (NTSC)/720k576 (PAL). W odtwarzaczu można wybrać do 8 typów dźwięku i napisów. W przypadku grup utworzonych poza katalogiem głównym, jak 002 group na rysunku poniżej, grupa ósma i kolejne są wyświetlane na tej samej linii pionowej na ekranie menu. Kolejność wyświetlania na ekranie menu i ekranie komputera może się różnić. Odtwarzacz nie może odtwarzać plików zapisanych przy użyciu nagrywania pakietowego. Nazywanie folderów i plików na płytach z danymi (W tym odtwarzaczu pliki są traktowane jak zawartość, a foldery jak grupy.) Podczas nagrywania należy podać prefiks nazwy folderu i pliku. Powinny one zawierać liczby o równej ilości cyfr i być uszeregowane w kolejności, w której mają być odtwarzane (w niektórych przypadkach może to być nieskuteczne). DVD-RAM Płyty muszą być zgodne z UDF 2.0. Np. [MP3] Katalog główny 001 group 001 track.mp3 002 track.mp3 003 track.mp3 002 group DVD-R/RW Płyty muszą być zgodne z UDF Bridge (UDF 1.02/ISO9660). Odtwarzacz nie obsługuje formatu wielosesyjnego. Odtwarzana jest tylko sesja domyślna. CD-R/RW Płyty muszą być zgodne z ISO9660 Level 1 lub 2 (poza formatami z rozszerzeniem). Odtwarzacz obsługuje format wielosesyjny. Jednak w przypadku dużej ilości sesji, rozpoczęcie odtwarzania zajmuje więcej czasu. Aby tego uniknąć, należy zminimalizować ilość sesji group 001 track.mp3 002 track.mp3 003 track.mp3 001 track.mp3 002 track.mp3 003 track.mp3 004 track.mp3 Odtwarzanie 9 9

10 ~Body_pol.fm 10 ページ 2007 年 12 月 19 日 水 曜 日 午 後 6 時 56 分 Ustawienia Korzystanie z menu ekranowego 1 DISPLAY Naciśnij raz. Np. Menu Tytuł Rozdział Czas Audio 1 Napisy Wył. Kąt Inne ustawienia 2 1 Wybierz menu przy użyciu [34]. 2 Naciśnij [ENTER], aby przejść do kolejnego menu i wybierz element przy użyciu [34]. 3 Naciśnij [ENTER], aby zatwierdzić. W razie potrzeby powtórz kroki. ENTER Wyświetlane elementy różnią się w zależności od rodzaju oprogramowania. Niektóre elementy można zmieniać naciskając [1] zamiast [ENTER]. Niektóre funkcje działają tylko podczas odtwarzania. Naciśnij [2], aby przejść do poprzedniego menu. Jeżeli nie jest to możliwe, wyjdź z ekranu ( poniżej) i powtórz powyższe kroki, aby przejść do poprzedniego menu. Wyjście z ekranu: Naciśnij [RETURN]. Menu główne Program, Grupa, Tytuł Rozdział, Ścieżka, Lista Zawartość Czas Wideo Audio Wybór numeru [VCD] (ze sterowaniem odtwarzaniem) Miniatura Napisy Znacznik (VR) Kąt Obróć obraz Rozpoczynanie od konkretnego elementu Wybierz przy użyciu [34] i naciśnij [ENTER]. Naciśnięcie i przytrzymanie [34] powoduje szybszą zmianę elementów. Pomijanie do przodu i do tyłu (Tylko funkcja Time Slip dla odtwarzania) [DVD-VR] [DVD-V] (Oprócz ir/irw) [DivX] 1. Naciśnij [ENTER] dwukrotnie, aby wyświetlić wskazanie Time Slip. 2. Wybierz czas przy użyciu [34] i naciśnij [ENTER]. Naciśnięcie i przytrzymanie [34] powoduje szybszą zmianę. Zmiana wyświetlania pozostałego czasu/czasu, który upłynął Wyświetlanie liczby pikseli [DivX] Wyświetlana jest również liczba klatek na sekundę (fps). Zmiana ścieżki dźwiękowej (filmy) [DVD-VR] [DivX] Menu Można wybrać L, R lub L R. [VCD] Audio Można wybrać L, R, L R lub L + R. [DVD-V] (Płyty karaoke) 1 Przy użyciu [34] wybierz Wokal. 2 Naciśnij [ENTER], a następnie wybierz element przy użyciu [34]. 3 Naciśnij [ENTER]. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi płyty. Dane/typ sygnału LPCM/Î Digital/DTS/MP3/MPEG: Typ sygnału khz (częstotliwość próbkowania)/bit/ch (liczba kanałów) Przykład: 3/2.1ch.1:Efekt niskiej częstotliwości (nie wyświetlane, jeżeli brak sygnału) 0: Bez efektu surround 1: Surround mono 2: Surround stereo (lewy/prawy) 1: Środkowy 2: Lewy przedniiprawy przedni 3: Lewy przedniiprawy przedniiśrodkowy Wprowadzanie numeru ( 6) Naciśnięcie i przytrzymanie [34] powoduje szybszą zmianę numerów. Wyświetlanie miniatur Zmiana napisów (płyty z napisami) 1 Naciśnij [ENTER], a następnie przy użyciu [34] wybierz Wył. lub Wł. i język napisów. 2 Naciśnij [ENTER]. W przypadku płyt ir/irw, może być wyświetlany numer napisów dla napisów nie wyświetlanych. [DVD-VR] (z informacją dotyczącą włączania/wyłączania napisów) Można tylko włączyć lub wyłączyć. Menu Napisy Wył. Informacji dotyczącej włączania/wyłączania napisów nie można nagrać przy użyciu nagrywarek DVD Panasonic. Wywoływanie znacznika zapisanego przy użyciu nagrywarek DVD Wybór ujęć [DVD-V] z kilkoma ujęciami Obracanie obrazu ( Prawo lub Lewo ) Włączanie/wyłączanie pokazu slajdów Zmiana ustawienia czasu pokazu slajdów ( 1 Szybko lub 5 Powoli ) Pokaz slajdów Podczas pokazu slajdów, funkcja pomijania/obracania może nie działać poprawnie, zależnie od pozycji odtwarzania. Inne ustawienia ( 11) 10 10

11 ~Body_pol.fm 11 ページ 2007 年 12 月 19 日 水 曜 日 午 後 6 時 56 分 Inne ustawienia Prędkość odtw. [DVD-VR] [DVD-V] Normalne k0.6 do k1.4 (w krokach co 0,1) Naciśnij [1 ON], aby przywrócić normalne odtwarzanie. Po zmianie szybkości Harmoniczne basy, Zaawans. dź. przestrz. i Sound Enhancement ( poniżej) nie działają. Funkcja ta może nie działać w zależności od nagrania na płycie. Prędkość odtw. Normalne Menu odtwarzania (Tylko gdy może być wyświetlany czas odtwarzania, który upłynął. [JPEG]: Można korzystać z funkcji powtarzania.) Powtarzanie Powtarzanie A-B Powtarzanie określonego fragmentu Advanced Disc Review Przeglądanie tytułów/ programów do odtwarzania Wybierz element do powtarzania. Oprócz [DVD-VR] (fragment ze zdjęciami) [MPEG4] [DivX] i [JPEG] Naciśnij [ENTER] w punkcie początkowym i końcowym. Naciśnij [ENTER] ponownie, aby anulować. [DVD-VR] [DVD-V] (Oprócz ir/irw) Po znalezieniu tytułu/programu do odtworzenia, naciśnij [1 ON]. Można również przeglądać po 10 minut. Wybierz Tryb przeglądania przedziałami ( 13, Advanced Disc Review w karcie Płyta ). Funkcja ta może nie działać w zależności od pozycji odtwarzania. [DVD-VR] Nie działa: w przypadku fragmentu ze zdjęciami. podczas odtwarzania listy odtwarzania. Tytuł Rozdział Menu Powtarzanie A-B Czas Ustawienia Menu obrazu Tryb obrazu Zapewnianie odpowiedniej jakości obrazu odtwarzanych filmów (Kino1/Kino2) Redukcja zakłóceń obrazu (Wzmacniacz głębi/cyfr. red. szum. MPEG) Wybór źródła Normalne: Kino1: Kino2: Użytkownik: Normalne obrazy Bardziej miękkie obrazy i większa szczegółowość ciemnych ujęć. Bardziej ostre obrazy i większa szczegółowość ciemnych ujęć. Regulacja obrazu ( poniżej) Funkcja ta może nie działać w zależności od nagrania na płycie. Regulacja obrazu Wzmacniacz głębi: Cyfr. red. szum. MPEG: Redukcja większych zakłóceń w tle w celu zwiększenia wrażenia głębi. Wygładzanie zakłóceń blokowych i redukcja smug wokół kontrastowych fragmentów obrazu. 1 Przy użyciu [34] wybierz Regulacja obrazu i naciśnij [ENTER]. 2 Przy użyciu [34] wybierz Wzmacniacz głębi lub Cyfr. red. szum. MPEG. 3 Zmień ustawienie przy użyciu [21]. (Wzmacniacz głębi: 0 do i4, Cyfr. red. szum. MPEG: 0 do i3) Funkcja ta może nie działać w zależności od nagrania na płycie. Regulacja obrazu Wzmacniacz głębi [DivX] Po wybraniu Auto metoda tworzenia zawartości DivX jest automatycznie rozpoznawana i odtwarzana. Jeżeli obraz jest zniekształcony, wybierz I (Przeskok linii) lub P (Progresywne) w zależności od metody tworzenia wybranej podczas nagrywania zawartości na płytę. Auto, I (Przeskok linii), P (Progresywne) Menu Tryb obrazu Cyfr. Wzmacniacz red. szum. głębi MPEG Kino Menu dźwięku Harmoniczne basy Odtwarzanie basów Zaawans. dź. przestrz. Odtwarzanie dźwięku z efektem wirtualnego surround Wzmacniacz dialogów Poprawianie słyszalności dialogów w filmach Sound Enhancement Odtwarzanie przyjemnego dźwięku, zbliżonego do analogowego [DVD-V] [DVD-VR] Wł., Wył. Funkcja ta działa w przypadku płyt DVD-Video i DVD-VR z dźwiękiem 5.1-kanałowym. Dotyczy ona również fragmentów płyt z dźwiękiem 2-kanałowym. Jeżeli dźwięk jest zniekształcony lub występują zakłócenia, wybierz ustawienie Wył.. Funkcja ta może nie działać w zależności od nagrania na płycie. Menu Harmoniczne basy Wył. Filmy z dźwiękiem co najmniej 2-kanałowym SP 1 Naturalny, SP 2 Wzbogacony, HP 1 Naturalny lub HP 2 Wzbogacony Efekt surround może być wytworzony przy użyciu 2 głośników (lub innych urządzeń). W przypadku używania słuchawek, naciśnij, aby wybrać HP 1 Naturalny lub HP 2 Wzbogacony. W przypadku korzystania z płyt z dźwiękiem surround, dźwięk zdaje się wydobywać z głośników po obu stronach słuchacza. Optymalna pozycja odsłuchu to 3-4 razy odległość pomiędzy głośnikami lewymi i prawymi lub szerokość telewizora w przypadku odtwarzania dźwięku za pośrednictwem głośników telewizora. Funkcja ta nie działa, gdy włączona jest funkcja Harmoniczne basy ( powyżej). Nie używaj w połączeniu z efektem surround w innym urządzeniu. [DVD-V] (dźwięk Dolby Digital, DTS, MPEG, co najmniej 3-kanałowy, z dialogami nagranymi w kanale środkowym) [DivX] (dźwięk Dolby Digital, co najmniej 3-kanałowy, z dialogami nagranymi w kanale środkowym) Wł., Wył. [DVD-VR] [DVD-V] (tylko dźwięk nagrany z częstotliwością 48 khz) [VCD] [CD] [WMA] [MP3] (dźwięk nagrany z częstotliwością inną niż 8 khz, 16 khz lub 32 khz) Wł., Wył. Funkcja ta nie działa w przypadku [MP3] na płytach DVD-RAM i DVD-R/RW. Funkcja ta nie działa, gdy włączona jest funkcja Harmoniczne basy lub Zaawans. dź. przestrz. ( powyżej). Funkcja ta może nie działać w zależności od nagrania na płycie. (ciąg dalszy na następnej stronie) 11 11

12 ~Body_pol.fm 12 ページ 2007 年 12 月 19 日 水 曜 日 午 後 6 時 56 分 Korzystanie z menu ekranowego (ciąg dalszy) Menu wyświetlacza Informacja Wł., Wył. Położenie napisów 0 do s60 (w krokach co 2) Jasność napisów Auto, 0 do s7 Dokładne dopasowanie Zbliżanie ręczne Wsk.szybk.tr.danych Przezr. interf. graf. Filmy Rozszerzanie obrazu w formacie letterbox w celu dopasowania do ekranu. Przy użyciu [34] wybierz ustawiony format obrazu lub Auto. [DVD-VR] [DVD-V] [VCD] Auto, Standardowy 4:3, Europejski Vista, Standardowy 16:9 ^----. Cinemascope2, Cinemascope1, Amerykański Vista,-----J W zależności od płyty, ustawiony format obrazu może nie być wyświetlany. [MPEG4] [DivX] Standardowy,--. Oryginalne ^ PEŁNY,-----J Filmy Dokonaj dokładnej regulacji przy użyciu [34]. (Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje szybszą zmianę.) od k1.00 do k1.60 (w krokach co 0,01) od k1.60 do k2.00 (w krokach co 0,02) [MPEG4] [DivX] Tylko od k2.00 do k4.00* (w krokach co 0,05) *Powiększenie do k4.00 może nie być możliwe w zależności od podłączonego telewizora i jego ustawień lub warunków nagrywania. Filmy Wł., Wył. Wył., Wł., Auto (Włącza się automatycznie po wyświetleniu obrazów na ekranie.) Inne menu Ustawienia ( 13) Odtwarzaj jako Wybierz Odtw. jak pł. z danymi w następujących sytuacjach: DVD-VR Aby odtworzyć płyty HighMAT bez korzystania z funkcji HighMAT Odtwarzaj jako Aby odtworzyć plik dźwiękowy ([MP3]), zdjęcie ([JPEG]) lub film ([MPEG4] [DivX]) z płyty DVD-RAM z nagranymi HighMAT tytułami ([DVD-VR]) lub Aby powrócić do odtwarzania tytułów ([DVD-VR]), wybierz Odtwarzaj jako DVD-VR. Odtw. jak pł. z danymi Lista kodów językowych Lista kodów dla języków abchaski: 6566 afar: 6565 afrikaans: 6570 ajmara: 6589 albański: 8381 amharski: 6577 angielski: 6978 arabski: 6582 armeński: 7289 assamski: 6583 azerbejdżański: 6590 baskijski: 6985 baszkirski: 6665 bengalski: 6678 białoruski: 6669 biharski: 6672 birmański: 7789 bretoński: 6682 bułgarski: 6671 chiński: 9072 chorwacki: 7282 czeski: 6783 duński: 6865 dżongkha: 6890 esperanto: 6979 estoński: 6984 farerski: 7079 fidżi: 7074 fiński: 7073 francuski: 7082 fryzyjski: 7089 galisyjski: 7176 grecki: 6976 grenlandzki: 7576 gruziński: 7565 guarani: 7178 gudźarati: 7185 hausa: 7265 hebrajski: 7387 hindi: 7273 hiszpański: 6983 holenderski: 7876 indonezyjski: 7378 Interlingua: 7365 irlandzki: 7165 islandzki: 7383 japoński: 7465 jawajski: 7487 jidysz: 7473 joruba: 8979 kannada: 7578 kaszmirski: 7583 kataloński: 6765 kazachski: 7575 keczua: 8185 khmerski: 7577 kirgiski: 7589 koreański: 7579 korsykański: 6779 kurdyjski: 7585 laotański: 7679 lingala: 7678 litewski: 7684 łaciński: 7665 łotewski 7686 macedoński: 7775 malajalam: 7776 malajski: 7783 malgaski: 7771 maltański: 7784 maoryski: 7773 marathi: 7782 mołdawski: 7779 mongolski: 7778 nauru: 7865 nepalski: 7869 niemiecki: 6869 norweski: 7879 orija: 7982 paszto: 8083 pendżabski: 8065 perski: 7065 polski: 8076 portugalski: 8084 retoromański:8277 rosyjski: 8285 rumuński: 8279 samoański: 8377 sanskryt: 8365 serbski: 8382 serbsko-chorwacki: 8372 sindhi: 8368 słowacki: 8375 słoweński: 8376 somalijski: 8379 suahili: 8387 sudański: 8385 szkocki gaelicki: 7168 szona: 8378 szwedzki: 8386 syngaleski: 8373 tadżycki: 8471 tagalski: 8476 tajski: 8472 tamilski: 8465 tatarski: 8484 telugu: 8469 tigrinia: 8473 tonga: 8479 turecki: 8482 turkmeński: 8475 twi: 8487 tybetański: 6679 ukraiński: 8575 urdu: 8582 uzbecki: 8590 volapük: 8679 walijski: 6789 węgierski: 7285 wietnamski: 8673 włoski: 7384 wolof: 8779 xhosa: 8872 zulu: Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby oraz symbol podwójnego D są znakami handlowymi firmy Dolby Laboratories. DTS jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy DTS, Inc., a DTS 2.0 jest znakiem towarowym firmy DTS, Inc. Patenty USA nr 6,836,549; 6,381,747; 7,050,698; 6,516,132; i 5,583,936. Ten produkt wykorzystuje technologię ochrony praw autorskich chronioną patentami zarejestrowanymi w USA i innymi prawami własności intelektualnej. Korzystanie z technologii ochrony praw autorskich podlega wymogowi uzyskania zezwolenia od firmy Macrovision i jest dozwolone tylko w przypadku zastosowań domowych i innych ograniczonych sposobów użytkowania, chyba że firma Macrovision wyraźnie zaznaczyła inaczej. Zabrania się inżynierii wstecznej oraz demontażu urządzenia. Produkt ten jest objęty licencją MPEG-4 Visual (Patent Portfolio License) dotyczącą prywatnego i niekomercyjnego użytku, obejmującą (i) kodowanie obrazu zgodnie ze standardem MPEG-4 ( MPEG-4 Video ) i/lub (ii) dekodowanie materiału MPEG-4 Video, który został zakodowany przez klienta prywatnie i niekomercyjnie i/ lub został otrzymany od dostawcy wideo, posiadającego licencję MPEG LA na dostarczanie materiału MPEG-4 Video. Inne użytkowanie nie jest objęte żadną wyrażonej ani dorozumianą licencją. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące użytku promocyjnego, wewnętrznego i komercyjnego oraz licencjonowania można otrzymać od MPEG LA, LLC. Zobacz HighMAT i logo HighMAT są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Windows Media i logo Windows są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Niniejszy wyrób jest chroniony określonymi prawami do własności intelektualnej należącymi do Microsoft Corporation i osób trzecich. Korzystanie i rozpowszechnianie takich technologii poza niniejszym wyrobem bez licencji Microsoft lub autoryzowanych podmiotów zależnych od Microsoft i osób trzecich jest zabronione. WMA jest formatem kompresji stworzonym przez Microsoft Corporation. Posiada taką samą jakość dźwięku jak MP3, ale rozmiar pliku jest mniejszy niż w przypadku formatu MP3. Produkt posiada oficjalny certyfikat DivX Certified. Odtwarza wszystkie wersje materiałów wideo w formacie DivX (również w formacie DivX 6) przy standardowym odtwarzaniu plików multimedialnych DivX. DivX, DivX Certified i powiązane z nimi loga stanowią znaki towarowe firmy DivX, Inc. i są używane w ramach licencji.

13 ~Body_pol.fm 13 ページ 2007 年 12 月 19 日 水 曜 日 午 後 6 時 56 分 Zmiana ustawień odtwarzacza Dokonaj zmian ustawień, korzystając z tabeli poniżej. Elementy podkreślone to ustawienia fabryczne. Wyświetlane elementy różnią się w zależności od rodzaju oprogramowania. Przełączenie odtwarzacza w tryb gotowości nie powoduje zmiany ustawień. 1 DISPLAY Naciśnij jednokrotnie. Karta Płyta Ograniczenia Ustaw poziom dostępu, aby ograniczyć odtwarzanie płyt DVD-Video. Postępuj według instrukcji na ekranie. Karta Audio Karta DivX Tekst napisów Alfabet łaciński1 Alfabet łaciński2 Cyrylica Turecki Rejestracja DivX Kod rejestracyjny niezbędny do zakupu i odtwarzania materiałów DivX Video-on-Demand (VOD). ( 9) Karta Wyświetlacz 2 1 Przy użyciu [34] wybierz Inne ustawienia. 2 Naciśnij [ENTER], a następnie przy użyciu [34] ENTER Karta Inne Reinicjalizacja ustawienia Przywracanie wartości domyślnych wszystkich ustawień w menu konfiguracji. wybierz Inne menu. 3 Naciśnij [ENTER], a następnie przy użyciu [34] wybierz Ustawienia. 4 Naciśnij [ENTER]. Wybierz menu, element i zawartość przy użyciu [3 42 1] i naciśnij [ENTER]. Wprowadzanie numeru: Wybierz przy użyciu [34] i naciśnij [ENTER]. Powrót do poprzedniego ekranu: Naciśnij [RETURN]. Wyjście z ekranu: Naciśnij [RETURN] kilkukrotnie. Audio Angielski Oryginalne* 1 Opcje językowe Inne * 3 Francuski Hiszpański Napisy Automatyczne* 2 Angielski Niemiecki Polski Inne * 3 Rosyjski Czeski Menu Angielski Inne * 3 Węgierski Tryb przeglądania Przeglądanie każdego tytułu/programu. Advanced Disc Review tytułów: Wybór sposobu przeglądania ( 11). Tryb przeglądania Przeglądanie po 10 minut. przedziałami: Ustawianie poziomu dostępu (Gdy wybrany jest poziom 8) 8 Bez ograniczeń 1 do 7: Uniemożliwienie odtwarzania płyt DVD-Video o odpowiednich, nagranych na nich 0 Zablokuj wszystkie: poziomach dostępu. Zapobieganie odtwarzaniu płyt bez poziomów dostępu. Podczas ustawiania poziomu dostępu wyświetlony zostaje ekran hasła. Postępuj według instrukcji na ekranie. Zapamiętaj hasło. Po włożeniu płyty DVD-Video przekraczającej ustawiony poziom dostępu wyświetlony zostanie komunikat. Postępuj według instrukcji na ekranie. *1 Wybrany zostaje oryginalny język na płycie. *2 Jeżeli język wybrany dla Audio nie jest dostępny, wyświetlane będą napisy w tym języku (Jeżeli są dostępne na płycie). *3 Wprowadź kod korzystając z tabeli na stronie 12. Karta Wideo 4:3 z obciętymi bokami: Normalny format obrazu telewizyjnego (4:3) Boki obrazu panoramicznego zostają obcięte w celu dopasowania do ekranu (jeżeli jest to Rozmiar ekranu możliwe). Wybierz ustawienie odpowiednie do 4:3 panoramiczny: Normalny format obrazu telewizyjnego (4:3) telewizora i upodobań. Obraz panoramiczny jest wyświetlany w formacie letterbox. 16:9: Panoramiczny obraz telewizyjny Zmieniaj sposób wyświetlania obrazu za pośrednictwem trybów ekranu telewizora. Tryb nieruchomego obrazu Automatyczne Określ rodzaj wyświetlanego Pole: Obraz nie jest rozmazany, ale jego jakość jest niższa. obrazu w trybie pauzy. Ramka: Ogólna jakość jest wysoka, ale obraz może być rozmazany. Wyprowadzanie płyty NTSC PAL60: W przypadku podłączenia do telewizora PAL Wybierz wyjście PAL 60 lub NTSC podczas odtwarzania płyt NTSC. NTSC: W przypadku podłączenia do telewizora NTSC Wyprowadzanie obrazu/wideo Automatyczne PAL Wybierz sygnał wideo wyprowadzany dla NTSC/PAL60: Odtwarzanie będzie zależało od ustawienia Wyprowadzanie płyty NTSC ( powyżej). JPEG, MPEG4 i DivX. Jeżeli odtwarzany obraz nie jest płynny, zmień ustawienie. Kompresja zakresu dynamicznego Wyłączona Włączona: Regulacja wyrazistości nawet przy niskiej głośności dzięki kompresji zakresu najniższego i najwyższego poziomu dźwięku. Ustawienie przydatne w przypadku oglądania filmów późno w nocy. (Działa tylko w przypadku Dolby Digital.) Język menu English Français Español Deutsch Polski Pycckий Česky Magyar Komunikaty ekranowe Włączone Wyłączone Tło podczas odtwarzania Wybierz tło podczas odtwarzania JPEG, MPEG4 i DivX. Czarne Szare Tak: Nie Menu Element Zawartość Płyta Wideo Audio Wyświetlacz Inne Ustawienia Audio Napisy Menu Advanced Disc Review Ograniczenia XXX, aby wybrać i naciśnij XXX Angielski Automatyczne Angielski Tryb przeglądan... poziom8 XXX aby wyjść Zostaje wyświetlony ekran hasła, jeżeli ustawiono Ograniczenia ( powyżej). Wprowadź to samo hasło i naciśnij [ENTER]. Po wyświetleniu Zainicjowano na ekranie, odczekaj około 10 sekund. Naciśnij [ENTER] i wyłącz odtwarzacz, po czym włącz go ponownie. Ustawienia 13 13

14 ~Body_pol.fm 14 ページ 2007 年 12 月 19 日 水 曜 日 午 後 6 時 56 分 z odtwarzacza w różnych warunkach Korzystanie z odtwarzacza w samochodzie Nie pozostawiaj odtwarzacza na powierzchni, która może się rozgrzać do wysokiej temperatury, np. desce rozdzielczej. Grozi to usterką odtwarzacza, gdyż nie jest on odporny na działanie wysokich temperatur. KIEROWCA NIE POWINIEN KORZYSTAĆ Z ODTWARZACZA PODCZAS PROWADZENIA POJAZDU. W przeciwnym razie może to spowodować odwrócenie uwagi od sytuacji na drodze, co grozi wypadkiem i poważnymi obrażeniami oraz szkodami materialnymi. Oglądanie filmów na tylnym siedzeniu z wykorzystaniem uchwytu do mocowania do zagłówka fotela 3 Zamocuj odtwarzacz w uchwycie. Trzymając odtwarzacz dwiema rękami ustaw go tuż pod występami uchwytu. Dociśnij odtwarzacz do dołu około 4-5 mm, aby występy uchwytu wpasowały się w otwory na spodzie odtwarzacza. Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdź, czy: odtwarzacz jest poprawnie zamocowany w uchwycie. odtwarzacz jest zamocowany ściśle i nie ma możliwości podniesienia go. Zrównaj z występami. Przy właściwym zamocowaniu słychać odgłos zatrzaśnięcia. Zablokowanie położenia! Pasażerowie na tylnym siedzeniu mogą oglądać filmy po zamocowaniu odtwarzacza na oparciu przedniego fotela. Przed zamocowaniem odtwarzacza w uchwycie, włóż do niego płytę. Nie mocuj ani nie zdejmuj odtwarzacza lub uchwytu podczas jazdy. Nie mocuj odtwarzacza w miejscach: Nie mocuj odtwarzacza w miejsach innych niż oparcie przedniego fotela. gdzie mógłby być obsługiwany lub używany przez kierowcę gdzie przeszkadza w kierowaniu pojazdem gdzie zakłóca funkcjonowanie poduszki powietrznej Upewnij się, że pasek uchwytu jest odpowiednio zamocowany i sprawdź zablokowanie odtwarzacza. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Podczas wypadku, nagłego przyspieszenia lub hamowania, odtwarzacz może odpaść, powodując obrażenia ciała lub szkody materialne. Mocuj odtwarzacz na fotelu samochodu wyłącznie przy użyciu uchwytu Panasonic wchodzącego w skład zestawu. 1 Zamocuj uchwyt na przednim fotelu. 1 Wyreguluj zagłówek, aby odstęp pomiędzy nim a fotelem wynosił około 3 cm. Uchwyt do mocowania do zagłówka fotela (w zestawie) Schemat zamocowanego uchwytu Korzystaj z ekranu w położeniu otwartym, jak na rysunku poniżej, w celu zapobiegania zniekształceniu dźwięku i uszkodzeniu na skutek wstrząsów podczas jazdy. Kąt nachylenia ekranu można wyregulować w zakresie do około 30o. Kąt nachylenia ekranu może ulegać zmianie podczas jazdy na skutek drgań itp. 30 Zamocuj na fotelu w taki sposób, aby etykieta z boku uchwytu była widoczna z tyłu. W zależności od rodzaju zagłówka, zamocowanie uchwytu może być niemożliwe. DOBRZE LE 2 Zapnij sprzączkę i wyreguluj pasek, aby szczelnie opinał zagłówek. Widok z boku DOBRZE LE 23 cm lub mniej Podczas wypadku itp. odtwarzacz może odpaść i spowodować obrażenia. Jeżeli odstęp pomiędzy zagłówkiem a fotelem wynosi więcej niż 3 cm, odtwarzacz może odpaść i spowodować obrażenia podczas wypadku itp. Zdejmowanie odtwarzacza z uchwytu 2 Wyreguluj ekran. Obróć ekran do tyłu, aby był on zwrócony na zewnątrz. 4, Regulacja kąta nachylenia ekranu LCD Przycisk zwalniania blokady 1 Naciśnij przyciski zwalniania blokady (lewy i prawy) w kierunku środka uchwytu. 2 Unieś odtwarzacz, aby go zdjąć. Nie naciskaj przycisków zwalniania blokady w sytuacjach innych niż zdejmowanie odtwarzacza z uchwytu

15 ~Body_pol.fm 15 ページ 2007 年 12 月 19 日 水 曜 日 午 後 6 時 56 分 Podłączanie zasilacza samochodowego wchodzącego w skład zestawu Przed podłączeniem zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika samochodu lub skonsultuj się z dealerem. Podłącz zasilacz do gniazda zapalniczki pojazdu wyposażonego w akumulator 12 V. Nie jest on zgodny z pojazdami wyposażonymi w akumulator 24 V. Jest to specjalny zasilacz samochodowy z uziemionym biegunem ujemnym. Używanie go w samochodzie z uziemionym biegunem dodatnim może być przyczyną usterki i grozi pożarem. Zasilacz samochodowy (w zestawie) DC IN Lewa strona odtwarzacza Umieść odtwarzacz na stabilnej powierzchni. Wymiana bezpiecznika Wymieniaj wyłącznie na określony bezpiecznik 125 V/250 V, 2,5 A. Stosowanie innych bezpieczników może być przyczyną pożaru. 2 Do gniazda zapalniczki Wymień bezpiecznik (125 V/250 V, 2,5 A) Uwagi Ochrona akumulatora samochodu przed rozładowaniem Po zakończeniu użytkowania, odłącz zasilacz samochodowy od gniazda zapalniczki. Zasilacz pobiera energię, mimo że nie jest używany. Jeżeli w odtwarzaczu znajduje się akumulator, rozpocznie się ładowanie, co zużywa jeszcze większą ilość energii. Nie korzystaj z zasilacza samochodowego przez dłuższy czas, gdy silnik jest wyłączony. Podczas korzystania z zasilacza samochodowego, wyłącz odtwarzacz przed wyłączeniem silnika. W przeciwnym razie funkcja kontynuowania odtwarzania ( 6) może nie działać. Przewód nie powinien być naciągnięty. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieprawidłowej instalacji. 3 1 Zamknij Otwórz Korzystanie z odtwarzacza w różnych warunkach Lewa strona odtwarzacza Można odtwarzać dźwięk za pośrednictwem samochodowego zestawu audio po podłączeniu przejściówki magnetofonu samochodowego (nie wchodzi w skład zestawu) do gniazda słuchawkowego z lewej strony odtwarzacza

16 ~Body_pol.fm 16 ページ 2007 年 12 月 19 日 水 曜 日 午 後 6 時 56 分 Korzystanie z odtwarzacza w różnych warunkach Praca z innymi urządzeniami Przed podłączeniem wyłącz wszystkie urządzenia i zapoznaj się z ich instrukcjami obsługi. Odtwarzanie dźwięku stereo AUDIO/VIDEO Lewa strona odtwarzacza Kabel audio (nie wchodzi w skład zestawu) Czarny Oglądanie obrazów na ekranie telewizora Wyjście wideo odtwarzacza połącz bezpośrednio z telewizorem. AUDIO/VIDEO Lewa strona odtwarzacza AUDIO/VIDEO Lewa strona odtwarzacza Żółty Żółty Głośniki odtwarzacza nie są ekranowane magnetycznie. Nie umieszczaj odtwarzacza w pobliżu telewizora, komputera ani innych urządzeń łatwo ulegających wpływowi pola magnetycznego. Nie umieszczaj kart magnetycznych (np. bankomatowych, wejściowych) w pobliżu odtwarzacza. Po zwiększeniu głośności w telewizorze podczas odtwarzania w odtwarzaczu i przełączeniu na program telewizyjny, poziom głośności może być bardzo wysoki. Przed przełączeniem na telewizję, zmniejsz poziom głośności. Oglądanie obrazów odtwarzanych w innych urządzeniach 1 Podłącz urządzenie do odtwarzacza. 2 Naciśnij [AV SELECT], aby przełączyć na AUX. Na ekranie pojawi się wskazanie AUX. Sterowanie odtwarzaniem odbywa się za pośrednictwem podłączonego urządzenia. (Zapoznaj się z instrukcją obsługi podłączonego urządzenia) Odtwarzacz nie wyłącza się automatycznie, gdy włączony jest tryb AUX. Po zakończeniu użytkowania wyłącz odtwarzacz. Biały Czerwony Kabel audio/wideo (w zestawie) Żółty Kabel audio/wideo (w zestawie) Wzmacniacz/element zestawu Biały L R Czerwony Żółty Biały Czerwony AUDIO IN L R Telewizor VIDEO IN AUDIO IN Jeżeli telewizor wyposażony jest w 21-wtykowe złącze SCART, skorzystaj z przejściówki RCAJ (nie wchodzi w skład zestawu). AUDIO/VIDEO Lewa strona odtwarzacza Kabel audio/wideo (w zestawie) Żółty Żółty Biały Czerwony Do 21-wtykowego złącza SCART telewizora Przejściówka RCAJ (nie wchodzi w skład zestawu) Np. kamera wideo L R VIDEO OUT AUDIO OUT 16 16

17 ~Body_pol.fm 17 ページ 2007 年 12 月 19 日 水 曜 日 午 後 10 時 36 分 Uwagi Konserwacja Odtwarzacz należy czyścić miękką, suchą szmatką. Poważniejsze zabrudzenia ekranu LCD należy usuwać przy użyciu płynu do mycia soczewek okularów. Do czyszczenia odtwarzacza nie należy używać alkoholu, rozcieńczalnika ani benzyny. Konserwacja soczewki Należy starannie usuwać kurz przy użyciu gruszki do obiektywów (opcjonalna). Zalecany produkt: Zestaw do czyszczenia soczewki (SZZP1038C) (Dostępny u dealerów Panasonic.) Nie można korzystać z zestawów do czyszczenia soczewek w odtwarzaczach CD. Należy uważać, aby nie dotknąć soczewki palcami. Czyszczenie płyt Przetrzeć wilgotną szmatką i wytrzeć do sucha. Dane techniczne Zasilacz sieciowy: ródło zasilania: Pobór mocy: Wyjście DC: Zasilacz samochodowy: Wyjście DC: DOBRZE Zakres temperatury pracy: i5 do i35 oc Zakres wilgotności pracy: 5 do 85 % wilgotności względnej (bez skraplania) Obsługiwane płyty (8 cm lub 12 cm): (1) DVD (DVD-Video, DivX* 6, 8 ) (2) DVD-RAM (DVD-VR* 9, JPEG* 4, 6, 7, MP3* 2, 6, MPEG4* 5, 6, DivX* 6, 8 ) (3) DVD-R (DVD-Video, DVD-VR* 9, JPEG* 4, 6, 7, MP3* 2, 6, MPEG4* 5, 6, DivX* 6, 8 ) (4) DVD-R DL (DVD-Video, DVD-VR* 9 ) (5) DVD-RW (DVD-Video, DVD-VR* 9, JPEG* 4, 6, 7, MP3* 2, 6, MPEG4* 5, 6, DivX* 6, 8 ) (6) ir/rw (wideo) (7) ir DL (wideo) (8) CD, CD-R/RW [CD-DA, Video CD, SVCD* 1, MP3* 2, 6, WMA* 3, 6, JPEG* 4, 6, 7, MPEG4* 5, 6, DivX* 6, 8, HighMAT Level 2 (dźwięk i obraz)] System sygnału PAL/PAL 60 (NTSC) wybierany telewizyjnego: Ekran LCD: 8,5q α-si, panoramiczny ekran LCD TFT (480k234kRGB) Wyjście/wejście AUDIO/VIDEO: Gniazdo wyjścia/wejścia: Mini jack 3,5 mm Liczba gniazd: 1 system (wyjście/wejście wybierane) Kompozytowe wideo: Poziom wyjścia/wejścia: 1 Vp-p (75 ) Audio: Poziom wyjścia/wejścia: 1,5 Vrms (1 khz, 0 db, 10 k ) Odtwarzanie dźwięku: (1) Pasmo przenoszenia: DVD (liniowe audio): 4 Hz do 22 khz (próbkowanie 48 khz) 4 Hz do 44 khz (próbkowanie 96 khz) CD Audio: 4 Hz do 20 khz (2) Stosunek sygnał/szum: 100 db (3) Zakres dynamiki: 90 db (4) Całkowite zniekształcenia 0,01 % harmoniczne: Głośnik: Moc wyjściowa: 0,5 Wi0,5 W (zniekształcenia 10 %) Wyjście słuchawkowe: Wyjście: Mini jack stereo 3,5 mm Liczba gniazd: 2 systemy Głowica: Długość fali: 655 nm/790 nm (DVD/CD) Moc lasera: CLASS 1M/CLASS 1 (DVD/CD) Zasilanie: 12 V pr. st. (gniazdo DC IN)/7,2 V pr. st. (gniazdo akumulatora) Pobór mocy (podczas korzystania z zasilacza 14 W (Tylko odtwarzacz: sieciowego wchodzącego w skład 12 W) zestawu) : Pobór mocy w trybie gotowości (podczas korzystania z zasilacza około 0,4 W sieciowego wchodzącego w skład zestawu): Pobór mocy w trybie ładowania (podczas korzystania z zasilacza 12 W sieciowego wchodzącego w skład zestawu) : LE 100 do 240 V pr. zm., 50/60 Hz 22 W 12 V, 1,3 A 12 V, 1,5 A (Tylko pojazdy z akumulatorem 12 V) Środki ostrożności w postępowaniu z płytami Nie należy przyklejać na płyty etykiet ani naklejek. (Może to prowadzić do wygięcia się płyty, przez co nie będzie się ona nadawać do użytku.) Nie należy pisać po górnej stronie płyty długopisem ani innym podobnym przyborem do pisania. Nie należy stosować sprayów do czyszczenia płyt, benzyny, rozcieńczalnika, płynów antystatycznych lub jakichkolwiek innych rozpuszczalników. Nie należy stosować elementów chroniących przed zarysowaniem. Nie należy upuszczać płyt, układać ich w stos ani rzucać nimi. Nie należy kłaść ani stawiać niczego na płytach. Aby chronić płyty przed zarysowaniami i zabrudzeniami, kiedy nie są używane, należy przechowywać je w odpowiednich pudełkach. Nie należy stosować następujących rodzajów płyt: Płyty z klejem z usuniętych naklejek lub etykiet (wypożyczane itp.). Płyty mocno odkształcone lub pęknięte. Płyty o nieregularnym kształcie, np. serca. Akumulator (litowo-jonowy) CGR-H711 (w zestawie): Napięcie: 7,2 V Pojemność: 2250 mah Wymiary (szer.kwys.kgł.) (bez części wystających i akumulatora): 242,6 mm (szer.)k46,6* mm (wys.)k173,5 mm (gł.) *23,9 mm w najniższym punkcie (wys. = 46,6 mm z akumulatorem) (gł. = 173,5 mm z akumulatorem) Waga: (z akumulatorem): około 1020 g (bez akumulatora): około 876 g Uwaga Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. *1 Zgodne z IEC62107 *2 MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3 *3 Windows Media Audio Ver 9.0 L3 Bez obsługi wielu szybkości transmisji (Multiple Bit Rate MBR) *4 Pliki Exif Ver 2.1 JPEG Baseline Rozdzielczość obrazu: pomiędzy 160k120 a 6144k4096 pikseli (podpróbkowanie wynosi 4:0:0, 4:2:0, 4:2:2 lub 4:4:4) *5 Dane MPEG4 nagrane przy użyciu kamer Multi SD lub nagrywarek DVD Panasonic Zgodne ze specyfikacjami SD VIDEO (standard ASF)/system wideo MPEG4 (SP Simple Profile)/system audio G.726 *6 Łączna maksymalna liczba rozpoznawalnych materiałów audio, zdjęć i filmów oraz grup: 4000 materiałów audio, zdjęć i filmów oraz 400 grup. *7 Bardzo długie i wąskie zdjęcia mogą nie być wyświetlane. *8 Odtwarzanie wszystkich wersji DivX (włącznie z DivX 6) ze standardowym odtwarzaniem plików multimedialnych DivX. Certyfikat DivX Home Theater Profile. *9 Niekompatybilne z CPRM. Korzystanie z odtwarzacza w różnych warunkach/uwagi 17 17

18 ~Body_pol.fm 18 ページ 2007 年 12 月 19 日 水 曜 日 午 後 6 時 56 分 Rozwiązywanie problemów Przed oddaniem odtwarzacza do serwisu, sprawdź poniższe elementy. W przypadku wystąpienia wątpliwości lub utrzymywania się problemu, skonsultuj się z dealerem. (Numery stron zawierających odnośne informacje podane zostały w nawiasach.) Czynności wykonywane przez zakłady usługowe polegające na sprawdzeniu: działania, parametrów technicznych, czyszczeniu głowic i toru taśmy, regulacji i czyszczeniu mechanizmu, strojeniu programatorów, wymianie żarówek i bezpieczników nie są zaliczane do ilości napraw stanowiących podstawę wymiany sprzętu zgodnie z 36, pkt Uchwały Nr. 71 Rady Ministrów z , opublikowanej w Monitorze Polskim Nr. 21 z Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne zewnętrznych części metalowych i z tworzyw sztucznych oraz sznury przyłączeniowe, słuchawkowe nie podlegają gwarancji. Poniższe zjawiska nie oznaczają usterki. Szum wydobywający się z zasilacza sieciowego podczas ładowania. Rozgrzewanie się akumulatora podczas ładowania lub pracy. Rozgrzewanie się powierzchni wokół odtwarzacza podczas długotrwałego użytkowania. Zasilanie Brak zasilania. Sprawdź podłączenie zasilacza sieciowego lub akumulatora. (4) Odtwarzacz wyposażony jest w obwód ochronny włączany, gdy jego temperatura jest zbyt wysoka lub zbyt niska. W takiej sytuacji odtwarzacz nie będzie działać. Używaj odtwarzacza w temperaturze od 5 oc do 35 oc. Odtwarzacz wyłącza się automatycznie. Ładowanie niemożliwe lub wskaźnik [CHG] się nie świeci. Czas odtwarzania jest znacznie krótszy po ładowaniu. Brak działania Gdy odtwarzanie jest wyłączone, odtwarzacz wyłącza się po upływie około 15 minut (w przypadku zasilania przy użyciu akumulatora, po upływie około 5 minut) w celu oszczędzania energii. Włącz odtwarzacz ponownie. Czas ładowania wydłuża się w wysokiej lub niskiej temperaturze; w pewnych warunkach ładowanie może nie być możliwe. Sprawdź podłączenie zasilacza sieciowego lub akumulatora. (4) Akumulator jest zużyty (można go ładować około 300 razy). Brak reakcji po naciśnięciu przycisku. Zapomniałeś hasła dostępu. Brak obrazu lub dźwięku. Odtwarzacz nie obsługuje płyt innych niż wymienione w niniejszej instrukcji obsługi. (5) Odtwarzacz może nie działać prawidłowo na skutek wyładowań atmosferycznych, elektryczności statycznej lub innego czynnika zewnętrznego. Wyłącz odtwarzacz i włącz go ponownie. Można również wyłączyć odtwarzacz, odłączyć źródło zasilania (zasilacz sieciowy lub akumulator), a następnie podłączyć je ponownie. Doszło do skroplenia pary: Odczekaj 1-2 godziny aż do wyparowania wilgoci. Włóż płytę poprawnie. (6) Gdy wyłączone jest odtwarzanie, naciśnij i przytrzymaj [:] i [;] na odtwarzaczu, a następnie również naciśnij i przytrzymaj [1 ON] na odtwarzaczu aż wskazanie Zainicjowano zniknie z ekranu. Wyłącz odtwarzacz i włącz go ponownie. Zostaną przywrócone wartości domyślne wszystkich ustawień. Sprawdź czy płyta zawiera nagrania. Określona operacja niemożliwa lub nieprawidłowa Rozpoczęcie nagrywania zajmuje więcej czasu. Rozpoczęcie odtwarzania może zająć więcej czasu, gdy ścieżka MP3 zawiera zdjęcia. Nawet po rozpoczęciu odtwarzania, prawidłowy czas odtwarzania może nie być wyświetlany; jest to zjawisko normalne. Jest to zjawisko normalne w przypadku DivX wideo dvx. Menu się nie pojawia. Naciśnij [ OFF] dwukrotnie, a następnie naciśnij [1 ON]. [VCD] (ze sterowaniem odtwarzaniem) Nieprawidłowa pozycja Wyreguluj pozycję. ( Położenie napisów w Menu wyświetlacza) (12) napisów. Brak napisów Wyświetl napisy. (10) Podczas powtarzania Jeżeli ustawiłeś tylko punkt początkowy (A), po osiągnięciu końca elementu staje się on punktem końcowym. fragmentu (powtarzanie A-B), punkt końcowy jest ustawiany automatycznie. Odtwarzanie nie rozpoczyna się. Nieprawidłowy obraz Odtwarzacz może nie odtwarzać plików WMA i MPEG4 zawierających zdjęcia. W przypadku odtwarzania materiałów DivX VOD, patrz strona główna, za pośrednictwem której dokonano zakupu materiału DivX VOD. (Np. Jeżeli płyta zawiera CD-DA i inne formaty, prawidłowe odtwarzanie może nie być możliwe Obraz zniekształcony. Obraz się zatrzymuje. Brak obrazu na ekranie LCD. Obraz może być zniekształcony podczas wyszukiwania; jest to zjawisko normalne. Jakość obrazu może ulec pogorszeniu, a klatki mogą być pomijane w przypadku odtwarzania MPEG4; jest to zjawisko normalne. [DivX] Zmień Wybór źródła w Menu obrazu. (11) Obraz może się zatrzymywać w przypadku plików DivX o rozmiarze przekraczającym 2 GB. Sprawdź połączenia. (4) Wybierz sposób wyświetlania obrazów na ekranie LCD inny niż MONITOR OFF (brak obrazu). (7, Wybór sposobu wyświetlania obrazów w formacie 4:3 na ekranie LCD) Ekran LCD jest ciemny. Wybierz DAYLIGHT lub wyreguluj jasność. (7) Piksele na ekranie LCD są czarne lub świecą różnymi kolorami. Obraz nie jest wyświetlany na ekranie telewizora (lub rozmiar obrazu jest nieprawidłowy). Podczas produkcji ekranu LCD zastosowano precyzyjną technologię. Dzięki temu uzyskano 99,99 % skutecznych pikseli. Jednak pozostałe 0,01 % pikseli jest czarnych lub zawsze świeci. Nie jest to usterka. Sprawdź połączenia. (16) Sprawdź czy telewizor jest włączony. Sprawdź czy tryb wejścia w telewizorze jest prawidłowy. Sprawdź ustawienia Rozmiar ekranu w karcie Wideo. (13) Wyłącz funkcję powiększenia w telewizorze, jeżeli z niej korzystasz. (12) Upewnij się, że odtwarzacz jest podłączony do telewizora bezpośrednio, a nie za pośrednictwem magnetowidu. (16) Zmień format obrazu w telewizorze. Wyreguluj Dokładne dopasowanie w Menu wyświetlacza. (12) (ciąg dalszy na następnej stronie)

19 ~Body_pol.fm 19 ページ 2007 年 12 月 19 日 水 曜 日 午 後 6 時 56 分 Nieprawidłowy obraz (ciąg dalszy) Menu nie jest wyświetlane prawidłowo. Funkcja automatycznego powiększenia nie działa prawidłowo. Nieprawidłowy dźwięk Przywróć wartość ustawienia powiększenia do a1.00. (12) Ustaw Położenie napisów w Menu wyświetlacza na 0. (12) Wyłącz funkcję powiększenia w telewizorze. Skorzystaj z innych ustawionych formatów obrazu lub dokonaj regulacji ręcznie. (12) Funkcja powiększenia może nie działać prawidłowo, zwłaszcza w przypadku ciemnych scen; może ona nie działać w ogóle w zależności od typu płyty. Dźwięk zniekształcony. Wybierz Wyłączone w Zaawans. dź. przestrz.. (11) Odsuń odtwarzacz od telefonu komórkowego. Podczas odtwarzania plików WMA i MPEG4 mogą występować zakłócenia. Efekty nie działają. Niektóre efekty dźwiękowe nie działają lub są mniej zauważalne w przypadku części płyt. Harmoniczne basy, Zaawans. dź. przestrz. i Sound Enhancement nie działają po zmianie szybkości odtwarzania. Brak dźwięku z głośnika odtwarzacza. Brak dźwięku z innych głośników. Brak dźwięku po zmianie szybkości odtwarzania. Głośnik zostaje wyłączony po zamknięciu ekranu LCD lub podłączeniu słuchawek. Zwiększ głośność. (6) Sprawdź wszystkie połączenia i ustawienia. (16) Może występować pauza. Nie oznacza to usterki. Brak dźwięku. [DivX] Dźwięk może nie być odtwarzany w związku z metodą tworzenia plików. (9) Uwagi Wskazania / Czynność uniemożliwiona przez odtwarzacz lub płytę. Brak menu ekranowego. Wybierz Włączone dla Komunikaty ekranowe w karcie Wyświetlacz. (13) Sprawdź płytę. U11 Wyczyść płytę. (17) Włożyłeś niezamkniętą płytę. (5) ERROR 01 Wystąpił błąd akumulatora. Skonsultuj się z dealerem. ERROR 02 Akumulator był ładowany przez 20 godzin, ale ładowanie nie powiodło się z jakiegoś powodu. Naładuj akumulator ponownie. ERROR 03 Ładowanie w miejscu o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze. Naładuj akumulator w normalnej temperaturze (i5 do i35 oc). H oznacza numer. Nie można wyświetlić grupy XX, zawartość YY Brak autoryzacji Upłynął okres wypożyczenia [Í] i [CHG] wskaźniki Wystąpił problem. Numer po H zależy od problemu. Wyłącz odtwarzacz i włącz go ponownie. Można również wyłączyć odtwarzacz, odłączyć źródło zasilania (zasilacz sieciowy lub akumulator), a następnie podłączyć je ponownie i ponownie włączyć odtwarzacz. Jeżeli numery serwisowe są nadal wyświetlane, zanotuj je i skonsultuj się z dealerem. Próbujesz odtworzyć niezgodną grupę lub zawartość. (9) Próbujesz odtworzyć materiał DivX VOD zakupiony przy użyciu innego kodu rejestracyjnego. Nie można odtworzyć takiego materiału w tym odtwarzaczu. (9) Ilość odtworzeń materiału DivX VOD wynosi zero. Nie można go odtworzyć. (9) Wskaźnik [Í] miga Odtwarzacz nie funkcjonuje prawidłowo. Skonsultuj się z dealerem. szybko. Wskaźnik [Í] miga wolno. Odtwarzacz jest włączony i ekran LCD zamknięty lub sposób wyświetlania obrazów na ekranie LCD jest ustawiony na MONITOR OFF (brak obrazu). Po zakończeniu wyłącz odtwarzacz. Wskaźnik [CHG] miga Problem z akumulatorem. Włącz odtwarzacz i sprawdź komunikat na ekranie LCD. (powyżej) szybko. Wskaźnik [CHG] miga Akumulator jest rozładowany. Odtwarzacz wyłączy się automatycznie za kilka minut. wolno. Najczęściej zadawane pytania Numery stron zawierających odnośne informacje podane zostały w nawiasach. Czy można odtwarzać płyty DVD-Video zakupione w innym kraju? Czy można korzystać z odtwarzacza w samolocie lub szpitalu? Czy można korzystać z odtwarzacza w samochodzie? Można odtwarzać płyty o numerze regionu 2 lub ALL. Sprawdź okładkę płyty. (Okładka) Fale elektromagnetyczne emitowane przez odtwarzacz mogą zakłócać działanie urządzeń w samolocie lub szpitalu. Należy stosować się do przepisów oraz/lub instrukcji obowiązujących w samolocie lub szpitalu. Można korzystać z odtwarzacza, zasilając go przy użyciu zasilacza samochodowego. Stosowanie zasilacza samochodowego innego niż określony grozi uszkodzeniem odtwarzacza. (15) Pasażerowie na tylnym siedzeniu mogą oglądać filmy po zamocowaniu odtwarzacza na oparciu fotela przy użyciu wchodzącego w skład zestawu uchwytu do mocowania do zagłówka. (14) Czy można podłączyć odtwarzacz do komputera? Można odtwarzać obrazy na ekranie monitora komputera po podłączeniu odtwarzacza do gniazda wejścia AV w komputerze. Jednak nie można sterować odtwarzaczem jak innymi urządzeniami zewnętrznymi

20 ~Body_hun.fm 2 ページ 2007 年 12 月 19 日 水 曜 日 午 後 6 時 32 分 2 20 Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Saját biztonsága és az optimális teljesítmény érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a jelen útmutatót. A készülék csatlakoztatása, működtetése vagy beállítása előtt kérjük, hogy olvassa el végig a jelen útmutatót. Kérjük, őrizze meg a jelen útmutatót. Kezdeti lépések Óvintézkedések A készülék használata előtt alaposan tanulmányozza át a használati útmutatót. Tartsa be a készülékre vonatkozó és az alábbiakban felsorolt egyéb biztonsági előírásokat. Őrizze meg a használati útmutatót, mert később még szüksége lehet rá. 1) Olvassa ez az alábbi utasításokat. 2) Tartsa be az alábbi utasításokat. 3) Vegyen figyelembe minden figyelmeztetést. 4) Tartson be minden utasítást. 5) Ne használja a készüléket víz közelében. 6) A tisztítást csak száraz ruhával végezze. 7) Ne akadályozza a készülék szellőzőnyílásait. Az üzembe helyezést a gyártó utasításai szerint végezze. 8) Tilos a készülék üzembe helyezése hőforrások (pl. fűtőtestek), hőtárolók, kályhák vagy hőtermelésre képes egyéb berendezések (pl. erősítők) közelében. 9) Védje a hálózati csatlakozókábelt a rálépés vagy összenyomás veszélyétől, különösen a konnektoroknál, fali elágazódobozoknál és a készülékből való kilépés pontjánál. 10) Csak a gyártó által meghatározott kiegészítéseket/tartozékokat alkalmazza. 11) Csak a gyártó által meghatározott vagy a készülékkel együtt értékesített kocsival, állvánnyal, háromlábú állvánnyal, kerettel vagy asztallal együtt használja. Kocsi használatakor ügyeljen arra, hogy a kocsi/készülék együttes mozgatásakor nehogy sérülést okozzon a felbillenés. 12) Húzza ki a hálózati kábelt villámlás és viharok esetén, illetve ha hosszabb időn át nem használja a készüléket. 13) A javítást bízza megfelelő szakszervizre. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék bármilyen módon meghibásodott, tehát ha a hálózati kábel vagy dugasz megsérült, folyadék csepegett vagy tárgyak estek bele a készülékbe, a készüléket eső vagy nedvesség érte, leejtették, vagy nem működik megfelelően. FIGYELEM: A TŰZVESZÉLY, ÁRAMÜTÉS VAGY A TERMÉKSÉRÜLÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN TILOS A KÉSZÜLÉKET ESŐ, NEDVESSÉG, CSÖPÖGŐ VAGY FELFRÖCCSENŐ FOLYADÉKOK HATÁSÁNAK KITENNI, TOVÁBBÁ ÜGYELNI KELL ARRA, HOGY FOLYADÉKKAL TELI TÁRGY (PL. VÁZA) NE KERÜLJÖN A KÉSZÜLÉK TETEJÉRE. CSAK JAVASOLT TARTOZÉKOKAT HASZNÁLJON. TILOS A BURKOLAT (VAGY HÁTLAP) ELTÁVOLÍTÁSA; A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSENEK A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK. A JAVÍTÁST BÍZZA MEGFELELŐ SZAKSZERVIZRE. ÓVINTÉZKEDÉSEK! TILOS A KÉSZÜLÉKET KÖNYVESPOLCON, BEÉPÍTETT SZEKRÉNYBEN VAGY MÁS ZÁRT TÉRBEN FELÁLLÍTANI. GONDOSKODNI KELL A KÉSZÜLÉK MEGFELELŐ SZELLŐZÉSÉRŐL. A FELMELEGEDÉS MIATTI ÁRAMÜTÉSEK VAGY TŰZESETEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN ÜGYELNI KELL ARRA, HOGY A SZELLŐZŐNYÍLÁSOKAT NE FEDJÉK EL FÜGGÖNYÖK VAGY EGYÉB ANYAGOK. TILOS A KÉSZÜLÉK SZELLŐZŐNYÍLÁSAIT ÚJSÁGGAL, TERÍTŐVEL, FÜGGÖNNYEL VAGY MÁS HASONLÓ TÁRGGYAL ELTAKARNI. TILOS A KÉSZÜLÉKRE NYÍLT LÁNGOT (PL. ÉGŐ GYERTYÁT) HELYEZNI. A HASZNÁLT AKKUMULÁTORT KÖRNYEZETBARÁT MÓDON KELL ELTÁVOLÍTANI. FIGYELEM! A KÉSZÜLÉK CD-JÁTSZÓJA LÉZER SUGARAT ÁLLÍT ELŇ. HA A KÉSZÜLÉKET MÁSKÉPPEN HASZNÁLJA ÉS KEZELI, MINT AHOGY AZ A KEZELÉSI ÚTMUTATÓBAN LE VAN ÍRVA, VESZÉLYES SUGÁRZÁS LÉPHET FEL. NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT, ÉS NE PRÓBÁLJA JAVÍTANI. A JAVÍTÁST BÍZZA MEGFELELŇ SZAKEMBERRE. A hálózati aljzatot a készülék közelébe, könnyen elérhető helyre kell tenni. A hálózati zsinór csatlakozójának mindig működőképesnek kell maradnia. A készülék teljes áramtalanításához húzza ki a hálózati zsinór csatlakozóját a konnektorból. A készüléket zavarhatja a mobiltelefonok rádióinterferenciája. Ha ilyen interferenciát tapasztal, növelje a távolságot a mobiltelefon és a készülék között. A KÉSZÜLÉKET MÉRSÉKELT ÉGHAJATI ÖVBEN VALÓ HASZNÁLATRA TERVEZTÉK. A termékazonosító jelzés a készülékek alján található. Óvintézkedések fejhallgató vagy fülhallgató használatakor Fejhallgató vagy fülhallgató használatakor ne alkalmazzon nagy lejátszási hangerőt. A hallásszakértők nem tanácsolnak hosszan tartó, folyamatos lejátszást. Ha csengeni kezd a füle, csökkentse a hangerőt vagy hagyja abba a készülék használatát. Gépjármű üzemeltetése közben tilos használni. Forgalmi veszélyt idézhet elő és sok helyen törvény is tiltja. Potenciálisan veszélyes helyzetekben különös körültekintéssel járjon el, vagy átmenetileg hagyja abba a használatot. A külső hangokat beeresztő open-air kialakítású fejhallgató vagy fülhallgató esetén sem szabad a hangerőt úgy felerősíteni, hogy Ön ne hallja az Ön körül zajló eseményeket. A fejhallgatóból vagy fülhallgatóból érkező túlzott hangnyomás hallásvesztést okozhat. A károsodás elkerülése érdekében Kerülje a következőket: Gyúlékony rovarölőszerek permetezése a készülék közelében. Az LCD megnyomása. A lézeres lejátszólencse vagy a lencsealkatrészek megérintése. Ne használja a készüléket az alábbi helyeken: Homokos helyeken (pl. tengerparton). Párna, heverő vagy meleg berendezések (pl. erősítők) tetején. Ne hagyja a készüléket szellőzés nélküli gépjárműben, illetve közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek kitéve. FIGYELEM GÉPJÁRMŰVEZETÉS KÖZBEN A SOFŐR SZÁMÁRA TILOS A KÉSZÜLÉKET ÜZEMELTETNI VAGY NÉZNI. Ez ugyanis elvonja a sofőr figyelmét és komoly sérüléssel vagy anyagi kárral járó balesetet okozhat. Használat közben tilos a készüléket sokáig ölben hagyni. A készülék ugyanis felmelegedhet és égési sérüléseket okozhat. Akkumulátor 1 Akkumulátoregység (lítiumionos akkumulátoregység) Ezt a készüléket használja az akkumulátoregység feltöltéséhez. Az akkumulátoregységet csak ezzel a készülékkel együtt szabad használni. Havazás vagy eső esetén ne használja szabad ég alatt a lejátszót. (Az akkumulátoregység nem vízálló.) Az érintkezőkre ne kerüljön piszok, homok, folyadék vagy más idegen anyag. Az érintkezőkhöz (i és j) nem szabad kézzel vagy fémtárgyakkal hozzáérni. Tilos szétszedni, átalakítani, hevíteni vagy tűzbe dobni. Tilos melegíteni vagy lángnak kitenni. Ne hagyja sokáig autóban közvetlen napfénynek kitett helyen az akkumulátort akkor, ha az ajtók és ablakok zárva vannak. Tilos az akkumulátoregységet 60 oc feletti hőmérsékleten tárolni. Ha elektrolit kerülne a kezére vagy a ruhájára, akkor bő vízzel mossa azt le. Ha elektrolit kerülne a szemébe, akkor ne dörzsölje a szemét. Alaposan öblítse ki a szemét vízzel, majd forduljon orvoshoz. 2 Az akkumulátor kiselejtezése Ellenőrizze és kövesse a kiselejtezésre vonatkozó helyi előírásokat. Tudnivalók a tölthető akkumulátorról Az akkumulátor újrahasznosítható terméknek minősül. Kövesse az újrahasznosításra vonatkozó helyi előírásokat. Hálózati adapter A hálózati adapter 100 V és 240 V közötti váltóáramról működik. De Használjon megfelelő dugóadaptert, ha a dugó nem megy bele a hálózati csatlakozó aljzatba. Figyelem Tűz, robbanás és égési sérülés veszélye. Tilos szétszedni, 60xC feletti hőmérsékletre hevíteni vagy elégetni. FIGYELMEZETÉS Az elem nem megfelelő behelyezése robbanásveszélyes. Kizárólag a gyártó által javasolt típussal azonos vagy annak megfelelő elemmel cserélje ki. Az elhasználódott elemektől a gyártó előírásainak megfelelően szabaduljon meg.

Zapnutí a tlačítka. Przyciski

Zapnutí a tlačítka. Przyciski Zapnutí a tlačítka DigitalHunter je jednoduchý a snadno ovladatelný puńkohled. Puńkohled zapnete červeným tlačítkem on/off. Takto DigitalHunter bude spuńtěn, v normálním zobrazovacím módě. Zapnutí zabere

Více

DPF 8010 B DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNY FOTORÁMČEK NÁVOD NA OBSLUHU CYFROWA RAMKA FOTOGRAFICZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DPF 8010 B DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNY FOTORÁMČEK NÁVOD NA OBSLUHU CYFROWA RAMKA FOTOGRAFICZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DPF 8010 B DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNY FOTORÁMČEK NÁVOD NA OBSLUHU CYFROWA RAMKA FOTOGRAFICZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DIGITÁLIS KÉPKERET HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITAL PHOTO FRAME OPERATING

Více

Instrukcja Obsługi. OV-DualDrive. User Manual PL CZ SK

Instrukcja Obsługi. OV-DualDrive. User Manual PL CZ SK Instrukcja Obsługi User Manual PL CZ SK OV-DualDrive 1 Wprowadzenie 1.1 Zalecenia Czynności ochronne Należy zwracać uwagę, aby urządzenie pozostawało suche. Nie należy dopuścić aby urządzenie, bateria

Více

Poradnik użytkownika/ Usuwanie problemów. Uživatelská příručka/ Odstraňování problémů. Digital Still Camera DSC-R1 2-654-494-92(1)

Poradnik użytkownika/ Usuwanie problemów. Uživatelská příručka/ Odstraňování problémů. Digital Still Camera DSC-R1 2-654-494-92(1) 2-654-494-92(1) Digital Still Camera Poradnik użytkownika/ Usuwanie problemów Instrukcja obsługi Przed rozpoczęciem używania aparatu należy dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi i Przeczytaj najpierw

Více

Instrukcja użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / HU. OV-Solution7

Instrukcja użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / HU. OV-Solution7 Instrukcja użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / HU OV-Solution7 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Uwaga: Aby obniżyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie należy zdejmować tylnej pokrywy.

Více

Instrukcja Użytkownika User Manual EN / PL / CZ / SK / RO / HU. OV-SteelCore10Gear

Instrukcja Użytkownika User Manual EN / PL / CZ / SK / RO / HU. OV-SteelCore10Gear Instrukcja Użytkownika User Manual EN / PL / CZ / SK / RO / HU OV-SteelCore10Gear 1. Schemat produktu Linia tabletów składa się z kilku modeli o różnych wymiarach. Przedstawiony w niniejszej instrukcji

Více

The provider of the device reserves the right to modify the device without any prior notice.

The provider of the device reserves the right to modify the device without any prior notice. 50.7HD-DVBT 1. User manual 2. Instrukcja obsługi 3. Uživatelská příručka 4. Používateľská príručka 5. A kezelési utasítást The provider of the device reserves the right to modify the device without any

Více

Vertis-01 Telefon komórkowy Instrukcja Użytkownika

Vertis-01 Telefon komórkowy Instrukcja Użytkownika Vertis-01 Telefon komórkowy Instrukcja Użytkownika PL / EN / CZ / SK / RO / HU www.overmax.pl KWESTIE PRAWNE Chroniony prawem autorskim 2013 Overmax Wszelkie prawa zastrzeżone Żaden fragment niniejszej

Více

Části kamery. 3 Przewód zasilania 14 RS485-3 Napájení 14 RS485-4 Złącze BNC wyjścia sygnału 15 RS485+ 4 Konektor BNC pro videovýstup 15 RS485+

Části kamery. 3 Przewód zasilania 14 RS485-3 Napájení 14 RS485-4 Złącze BNC wyjścia sygnału 15 RS485+ 4 Konektor BNC pro videovýstup 15 RS485+ CCIx1345-LP Kamery strumieniowe IP MJPEG/ MPEG-4 o bardzo wysokiej rozdzielczości, z przetwornikiem obrazu 1/3" Podręcznik instalacji CCIx1345-LP 1/3" IP kamery s velmi vysokým rozlišením a podporou streamingu

Více

GENUS PREMIUM EVO GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 SYSTEM 18/24/30 WISZĄCY KOCIOŁ KONDENSACYJNY NÁSTĚNNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL

GENUS PREMIUM EVO GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 SYSTEM 18/24/30 WISZĄCY KOCIOŁ KONDENSACYJNY NÁSTĚNNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL GENUS PREMIUM EVO WISZĄCY KOCIOŁ KONDENSACYJNY NÁSTĚNNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 18/24/30 Szanowni Państwo. Pragniemy podziękować za wybór podczas zakupów kotła

Více

CDR 777 USB BLACK/WHITE

CDR 777 USB BLACK/WHITE CDR 777 USB BLACK/WHITE PŘENOSNÉ RÁDIO S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE PRENOSNÉ RÁDIO S CD PREHRÁVAČOM NÁVOD NA OBSLUHU PRZENOŚNE RADIO Z ODTWARZACZEM CD INSTRUKCJA OBSŁUGI HORDOZHATÓ RÁDIÓ CD-LEJÁTSZÓVAL

Více

Telefon komórkowy Instrukcja Użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU. www.overmax.pl

Telefon komórkowy Instrukcja Użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU. www.overmax.pl Telefon komórkowy Instrukcja Użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU www.overmax.pl 1 Informacje ogólne Aby jak najdłużej utrzymać telefon w doskonałej kondycji, prosimy o uważne przeczytanie

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ MPC 883 FM NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ PŘEHRÁVAČ MP3 / PREHRÁVAČ MP3 ODTWARZACZ MP3 / MP3 PLAYER MP3 LEJÁTSZÓ Obsah 1. Bezpečnostní pokyny

Více

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PL / EN / CZ / SK OV-CAM-02

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PL / EN / CZ / SK OV-CAM-02 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PL / EN / CZ / SK OV-CAM-02 Wyjście USB Wyjście AV Włącznik On/Off / Światło dopełniające Przycisk migawki Przycisk nagrywania (REC) / OK Przycisk trybu (MODE) Przycisk "w górę"

Více

Remote Commander RM-V302T ČESKY. Nastavení ovládače. Dálkový ovládač Návod k použití CZ. Diaľkové ovládanie Návod na použitie SK

Remote Commander RM-V302T ČESKY. Nastavení ovládače. Dálkový ovládač Návod k použití CZ. Diaľkové ovládanie Návod na použitie SK ČEKY POZOR Jakékoli zásahy do výrobku, změny a modifikace, které nejsou výslovně popsány v tomto návodu, mohou být příčinou ztráty vašeho oprávnění výrobek používat a dále ztráty záruky a jakékoli odpovědnosti

Více

PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE

PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE Instrukcja obsługi User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE OV-BasicTabII Przedmowa 1. Uwagi Odnośnie konserwacji: Należy zwracać uwagę, aby urządzenie pozostawało suche. Nie należy dopuścić, aby urządzenie,

Více

Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-SteelCore7II

Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-SteelCore7II Instrukcja użytkownika User Manual OV-SteelCore7II Deklaracja 1. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie mogą być kopiowane, przesyłane, rozprowadzane ani przechowywane, za wyjątkiem sytuacji udzielenia

Více

OV-HOMEBOX(Z) Aby użytkować produkt we właściwy sposób, prosimy uważnie przeczytać tą instrukcję użytkownika i zachować ją do przyszłego wglądu.

OV-HOMEBOX(Z) Aby użytkować produkt we właściwy sposób, prosimy uważnie przeczytać tą instrukcję użytkownika i zachować ją do przyszłego wglądu. Instrukcja użytkownika Internet Media Player OV-HOMEBOX(Z) Aby użytkować produkt we właściwy sposób, prosimy uważnie przeczytać tą instrukcję użytkownika i zachować ją do przyszłego wglądu. WAŻNE INSTRUKCJE

Více

Instrukcja użytkownika. User Manual PL /EN / CZ / SK / RO / HU. OV-NewBase2

Instrukcja użytkownika. User Manual PL /EN / CZ / SK / RO / HU. OV-NewBase2 Instrukcja użytkownika User Manual PL /EN / CZ / SK / RO / HU OV-NewBase2 Informacje 1. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie mogą być kopiowane, przesyłane, rozprowadzane ani przechowywane, za

Více

MAXPAD7G3 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

MAXPAD7G3 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE MAXPAD7G3 Tablet Tablet Tablet Tablet Táblagép NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE Instrukcja obsługi USER MANUAL Használati utasítás Obsah BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 Funkce... 3 TLAČÍTKA... 5 PROVOZ...

Více

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PL / EN / CZ / SK OV-CAM-04

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PL / EN / CZ / SK OV-CAM-04 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PL / EN / CZ / SK OV-CAM-04 1 Instrukcja 1. Wstęp Dziękujemy za zakup produktu naszej firmy, jakim jest wysokiej rozdzielczości rejestrator ruchu, wyprodukowany przy użyciu wiodących

Více

MAX PAD 7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

MAX PAD 7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE MAX PAD 7 Tablet Tablet Tablet Tablet Táblagép NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE Instrukcja obsługi USER MANUAL Használati utasítás Obsah BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 FUNKCE... 4 TLAČÍTKA... 5 PROVOZ 1.1:

Více

HYU DV2H369 DU NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD odtwarzacz DVD player

HYU DV2H369 DU NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD odtwarzacz DVD player HYU DV2H369 DU NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL DVD přehrávač DVD prehrávač DVD odtwarzacz DVD player DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Ve vlastním zájmu si prosím

Více

PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE

PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE Instrukcja obsługi User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE OV-Basis7 Przedmowa 1. Uwagi Odnośnie konserwacji: Należy zwracać uwagę, aby urządzenie pozostawało suche. Nie należy dopuścić, aby urządzenie,

Více

Instrukcja Obsługi. User Manual. OV-Area PL / EN / CZ / SK

Instrukcja Obsługi. User Manual. OV-Area PL / EN / CZ / SK Instrukcja Obsługi User Manual PL / EN / CZ / SK OV-Area 1. Zasilanie Rutera Istnieją 2 sposoby zasilania Rutera OV-Area (zwanego dalej w instrukcji, w skrócie, Ruterem): * Za pośrednictwem baterii. *

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

NÁVOD NA OBSLUHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI www.rmgastro.eu WATER SOFTENERS NÁVOD NA OBSLUHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZMĚKČOVAČE vody ZMIĘKCZACZE DO WODY LT-8 / LT-12 / LT-16 / LT-20 LTP-8 / LTP-12 / LTP-16 / LTP-20 Český výrobce zařízení pro

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI RAC180 / RAC180B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI Rádiobudík / Rádiobudík / Alarm Clock / Radiobudzik Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu.

Více

CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY

CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY odpowiedzi na pytania do testów 1.1, 1.2., 2.2, 2.3, 3.1 wpisuj na kartę odpowiedzi numer 1 odpowiedzi

Více

AL-800 AL-840 H RUS PL CZ D GB DK F WBAHJDJQ KFPTHZSQ RJGBHJDFKMZSQ FGGFHFN

AL-800 AL-840 H RUS PL CZ D GB DK F WBAHJDJQ KFPTHZSQ RJGBHJDFKMZSQ FGGFHFN AL-800 AL-840 WBAHJDJQ KFPTHZSQ RJGBHJDFKMZSQ FGGFHFN ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ DIGITÁLIS LÉZERSUGARAS MÁSOLÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS H RUS DIGITÁLNÍ LASEROVÁ KOPÍRKA NÁVOD K OBSLUZE CYFROWA KOPIARKA LASEROWA

Více

English... 2. Polski... 19. Česky... 36. Slovenčina... 53. Deutsch... 70

English... 2. Polski... 19. Česky... 36. Slovenčina... 53. Deutsch... 70 English... 2 Polski... 19 Česky... 36 Slovenčina... 53 Deutsch... 70 V 1.23 Content Introduction... 3 Intended use... 3 Supplied items... 3 Technical data... 4 System requirements... 4 Safety instructions...

Více

Instrukcja użytkownika Instrukcja Obsługi USER MANUAL

Instrukcja użytkownika Instrukcja Obsługi USER MANUAL Instrukcja użytkownika Instrukcja Obsługi USER MANUAL PL / EN / CZ / SK / RO / HU 1 1. Schemat produktu 1. Przycisk włączania/wyłączania (Włącznik) 2. Port słuchawek 3. Port micro USB 4. Port zasilacza

Více

obsah Úvod...3 důležitá bezpečnostní opatření...3 představení produktu...4 hlavní funkce...5 Základní provoz...5 připojení...7

obsah Úvod...3 důležitá bezpečnostní opatření...3 představení produktu...4 hlavní funkce...5 Základní provoz...5 připojení...7 TA 7500 DUAL Návod k použití Návod na použitie Návod na použitie User Manual User Manual tablet s dotykovým 7 DISPLEJEM tablet s dotykovým 7 displejom tablet s dotykovým 7 displejom 7 Touch Screen Tablet

Více

LEICA X2. Instrukcja obsługi/návod k použití. Ilustracje na wewnętrznych stronach okładki Ilustrace uvnitř

LEICA X2. Instrukcja obsługi/návod k použití. Ilustracje na wewnętrznych stronach okładki Ilustrace uvnitř LEICA X2 Instrukcja obsługi/návod k použití Ilustracje na wewnętrznych stronach okładki Ilustrace uvnitř Leica Camera AG I Oskar-Barnack-Straße 11 I 35606 SOLmS I DEutSChLAnD telefon +49 (0) 6442-208-0

Více

Tenda Wireless-N Router - ČESKY

Tenda Wireless-N Router - ČESKY Tenda Wireless-N Router - ČESKY STRUČNÁ INSTALAČNÍ PŘIRUČKA Určeno pro produkty: W311R+, W311R, W316R, W303R, W308R, W309R, W309R+, W3002R, N150, N3, N30, N301, F300, FH303, FH305, Pro podrobné informace

Více

E-SHARE INSTRUKCJA OBSŁUGI

E-SHARE INSTRUKCJA OBSŁUGI E-SHARE INSTRUKCJA OBSŁUGI WPROWADZENIE Pakiet aplikacji E-Share składa się z czterech aplikacji pozwalających przesyłać bezprzewodowo różne dane pomiędzy urządzeniami z systemem Android. INSTRUKCJA 1.

Více

VALNÍKOVÉ NÁSTAVBY VALNÍKOVÉ NADSTAVBY ZABUDOWY SKRZYNIOWE. Zdvojená podlaha CTD II / Zdvojená podlaha CTD II / Podwójna podłoga CTD II

VALNÍKOVÉ NÁSTAVBY VALNÍKOVÉ NADSTAVBY ZABUDOWY SKRZYNIOWE. Zdvojená podlaha CTD II / Zdvojená podlaha CTD II / Podwójna podłoga CTD II 2010/06/14 Zdvojená podlaha CTD II / Zdvojená podlaha CTD II / Podwójna podłoga CTD II Zdvojená podlaha valníku CTD II je složena z: CTD II podélných nosníků. Airline - upevňovacích profilů pro výškově

Více

Under-Cabinet Radio. Under-Cabinet Radio

Under-Cabinet Radio. Under-Cabinet Radio 4 Under-Cabinet Radio KH 2398 KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: KH 2398-4/10-V4 Under-Cabinet Radio Operating manual Radio kuchenne Instrukcja obsługi Rádió Használati

Více

Fitness schod step UP bedýnka MASTER

Fitness schod step UP bedýnka MASTER Fitness schod step UP bedýnka MASTER MAS4A042 CZ Důležitá upozornění: 1. Před začátkem cvičení zkonzultujte váš zdravotní stav se svým lékařem. 2. Před použitím zkontrolujte, zda je vše bezpečné - pokud

Více

P5507. Digital outdoor timer socket, Venkovní digitální spínací zásuvka, Vonkajšia digitálna spínacia zásuvka,

P5507. Digital outdoor timer socket, Venkovní digitální spínací zásuvka, Vonkajšia digitálna spínacia zásuvka, P5507 GB CZ SK PL Digital outdoor timer socket, type TFE-5 Venkovní digitální spínací zásuvka, typ TFE-5 Vonkajšia digitálna spínacia zásuvka, typ TFE-5 Zewnętrzny cyfrowy programator czasowy, typ TFE-5

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL WS 2033 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL METEOROLOGICKÁ STANICE METEOROLOGICKÁ STANICA STACJA POGODOWA WEATHER STATION 1. Vlastnosti 1.1 Předpověď počasí Animace

Více

RAC 281 PLL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

RAC 281 PLL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL RAC 281 PLL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Rádio s hodinami Rádio s hodinami Radio z zegarem Clock Radio UPOZORNĚNÍ: Z DŮVODU ZAMEZENÍ RIZIKA POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS WS 2200 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS METEOROLOGICKÁ STANICE METEOROLOGICKÁ STANICA STACJA POGODOWA WEATHER STATION IDŐJÁRÁS ÁLLOMÁS 1.

Více

Quick Start Guide NBG-417N. Wireless N-Lite Home Router. Czech, Polish, Slovak

Quick Start Guide NBG-417N. Wireless N-Lite Home Router. Czech, Polish, Slovak NBG-417N Wireless N-Lite Home Router Quick Start Guide Czech, Polish, Slovak Default login details LAN Port: LAN1 LAN4 IP Address: http://192.168.1.1 Password: 1234 Contents Česky... 2 Polski... 18 Slovensky...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO SM 627 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO Sendvičovač 3 v 1 / Sendvičovač 3 v 1 Toster 3

Více

Instrukcja obsługi. User Manual PL/EN/CZ/SK/RO/HU

Instrukcja obsługi. User Manual PL/EN/CZ/SK/RO/HU Instrukcja obsługi User Manual PL/EN/CZ/SK/RO/HU Deklaracja 1. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie mogą być kopiowane, przesyłane, rozprowadzane ani przechowywane, za wyjątkiem sytuacji udzielenia

Více

RAC 381B RAC 381S NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL

RAC 381B RAC 381S NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL RAC 381B RAC 381S NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL RADIOBUDÍK RÁDIOBUDÍK RADIOBUDZIK RADIO ALARM CLOCK Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho

Více

TA 8500 QUAD Návod k použití dotykový tablet Návod NA použitie dotykový tablet instrukcja obsługi tablet dotykowy user manual

TA 8500 QUAD Návod k použití dotykový tablet Návod NA použitie dotykový tablet instrukcja obsługi tablet dotykowy user manual TA 8500 QUAD Návod k použití Návod Na použitie instrukcja obsługi user manual használati ÚtmutatÓ dotykový TABLEt dotykový TABLEt Tablet dotykowy Touch TablEt táblagép Technické specifikace Operační systém

Více

Rychlý manuál / Rýchly manuál / Krótki przewodnik / Quick guide. pro produkty / pre výrobky / dla produktów / for products SCHOOL N9B

Rychlý manuál / Rýchly manuál / Krótki przewodnik / Quick guide. pro produkty / pre výrobky / dla produktów / for products SCHOOL N9B CZ /SK/ PL Rychlý manuál / Rýchly manuál / Krótki przewodnik / Quick guide pro produkty / pre výrobky / dla produktów / for products SCHOOL N9B Kompletní návod najdete na našich internetových stránkách

Více

Plynová kamna MAGNUS GT500, GT550

Plynová kamna MAGNUS GT500, GT550 Plynová kamna MAGNUS GT500, GT550 Návod k instalaci, obsluze, údržbě a použití kamen URČENO K POUŽITÍ V ČESKÉ REPUBLICE PŘED UVEDNÍM KAMEN DO PROVOZU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY Plynová přenosná

Více

II 2H3B/P NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ

II 2H3B/P NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady plynových sporáků. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek

Více

NÁVOD K OBSLUZE - INSTRUKCJA OBSŁUGI - NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - MANUAL DE INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

NÁVOD K OBSLUZE - INSTRUKCJA OBSŁUGI - NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - MANUAL DE INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE CHLADNIČKA - CHŁODZIARKA - HŰTŐSZEKRÉNY - FRIGIDER NÁVOD K OBSLUZE - INSTRUKCJA OBSŁUGI - NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - MANUAL DE INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE ER 7048 C CZ PL SK HU RO 200369845 KE/E/82.

Více

IAN 85866 RICE COOKER SRK 400 A1 RICE COOKER URZĄDZENIE DO GOTOWANIA RYŻU VAŘIČ RÝŽE VARIČ RYŽE REISKOCHER. Operating instructions. Instrukcja obsługi

IAN 85866 RICE COOKER SRK 400 A1 RICE COOKER URZĄDZENIE DO GOTOWANIA RYŻU VAŘIČ RÝŽE VARIČ RYŽE REISKOCHER. Operating instructions. Instrukcja obsługi RICE COOKER SRK 400 A1 RICE COOKER Operating instructions VAŘIČ RÝŽE Návod k obsluze URZĄDZENIE DO GOTOWANIA RYŻU Instrukcja obsługi VARIČ RYŽE Návod na obsluhu REISKOCHER Bedienungsanleitung IAN 85866

Více

Vzory tiskopisů podle 2 odst. 2 písm. a) Vysvědčení o ukončení základní školy a kursu pro získání základního vzdělání

Vzory tiskopisů podle 2 odst. 2 písm. a) Vysvědčení o ukončení základní školy a kursu pro získání základního vzdělání Příloha č. 3 k vyhlášce č. /2015 Sb. Vzory tiskopisů podle 2 odst. 2 písm. a) Vysvědčení o ukončení základní školy a kursu pro získání základního vzdělání 3.1 Vysvědčení o získání základního vzdělání v

Více

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI 6 CZ NÁVOD K OBSLUZE 16 SK NÁVOD NA OBSLUHU 26 DE GEBRAUCHSANWEISUNG 36 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 46

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI 6 CZ NÁVOD K OBSLUZE 16 SK NÁVOD NA OBSLUHU 26 DE GEBRAUCHSANWEISUNG 36 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 46 FK318.3 FK318.3 S FK318.3 X FK318.4 FK268.3 AA / KGC 15427 W FK268.3 S AA / KGC 15428 Si FK268.3 X AA FK318.3 AA / KGC 15429 W FK318.3 S AA / KGC 15430 Si FK319.3 AA / KGC 15431 W FK319.3 S AA / KGC 15432

Více

Tréninkový kemp stolního tenisu zlatý spin stolního tenisu Rakousko 7 dní / 6 nocí

Tréninkový kemp stolního tenisu zlatý spin stolního tenisu Rakousko 7 dní / 6 nocí Tento tréninkový kemp stolního tenisu bude nejen dokonalým spojením sportu a kulturního programu, ale také vám poskytne exkluzivní příležitost trénovat s bývalými mistry světa Miroslavem Cecavou a Mikaelem

Více

DHCF-6025. Instruction manual. Instrukcja obsługi. Návod na použití. Návod na použitie. Kezelési útmutató

DHCF-6025. Instruction manual. Instrukcja obsługi. Návod na použití. Návod na použitie. Kezelési útmutató 7 12 8 5 2 1 4 3 6 10 11 9 14 www.dyras.com Copyright 2010 The dyras wwe.factory LLC U.S.A. No part of the content (including logos, design, photos, text, colour scheme, arrangements, etc.) may be reproduced,

Více

PODĚKOVÁNÍ. Technické parametry. Příkon dolního topného tělesa. Přikon kruhového tělesa Příkon grilovacího tělesa Rozsah nastavení teploty 0 250 C

PODĚKOVÁNÍ. Technické parametry. Příkon dolního topného tělesa. Přikon kruhového tělesa Příkon grilovacího tělesa Rozsah nastavení teploty 0 250 C Elektrická multifunkční trouba vestavná Elektrická multifunkčná rúra vstavaná Elektryczny piekarnik wielofunkcyjny do zabudowy Built-in Multifunctional Electric Oven ETV6760 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ

Více

Společný projekt " Rozvojem všestrannosti k všestranné osobnosti"

Společný projekt  Rozvojem všestrannosti k všestranné osobnosti Společný projekt " Rozvojem všestrannosti k všestranné osobnosti" ZŠ V. Hejny, Komenského 540, Červený Kostelec a Gimnazjum Nr. 2 Zabkowice Slaskie CZ: : Náš projekt " Rozvojem všestrannosti k všestranné

Více

QUICK Start Guide. Thank you for purchasing our product. www.goclever.com

QUICK Start Guide. Thank you for purchasing our product. www.goclever.com QUICK Start Guide Thank you for purchasing our product. To ensure you a quick and convenient use of your new GOCLEVER TAB, please read these instructions carefully prior to use. This short manual describes

Více

WS 2061 GARDEN NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL

WS 2061 GARDEN NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL WS 2061 GARDEN NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL Radiové bezdrátové zařízení na monitorování rostlin s meteorologickou stanicí Rádiové bezdrôtové zariadenia na

Více

barevná obrazovka 1,77 palce (4,5 cm) karta SD/MMC do 16 GB alkalické nebo lithiové baterie Energizer 2x 1,5 V velikosti AA (nejsou přiloženy)

barevná obrazovka 1,77 palce (4,5 cm) karta SD/MMC do 16 GB alkalické nebo lithiové baterie Energizer 2x 1,5 V velikosti AA (nejsou přiloženy) MAXIFOTO Návod k použití Návod na použitie INSTRUKCJA OBSŁUGI User Manual HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Můj první digitální fotoaparát Môj prvý digitálny fotoaparát Mój pierwszy cyfrowy aparat fotograficzny My First

Více

LAMAX ACTION X6 Action Camera

LAMAX ACTION X6 Action Camera LAMAX ACTION X6 Action Camera Waterproof up to 30 m Full HD video 1920 x 1080 12 MP camera WiFi - 1 - Safety precautions 1. Do not drop the camera or subject it to any powerful physical shock that may

Více

QUICK Start Guide. Thank you for purchasing our product. www.goclever.com

QUICK Start Guide. Thank you for purchasing our product. www.goclever.com QUICK Start Guide Thank you for purchasing our product. To ensure you a quick and convenient use of your new GOCLEVER TAB, please read these instructions carefully prior to use. This short manual describes

Více

AMM 20BI / EMW 13180 E

AMM 20BI / EMW 13180 E IO 00492/1 (12.2010) AMM 20BI / EMW 13180 E INSTRUKCJA OBSŁUGI PL Kuchenka mikrofalowa 2 NÁVOD K OBSLUZE CZ Mikrovlnná trouba 26 NÁVOD NA OBSLUHU SK Mikrovlnná rúra 50 INSTRUCTION MANUAL EN Microwave oven

Více

MAXIRADIOG MAXIRADIOO

MAXIRADIOG MAXIRADIOO MAXIRADIOG MAXIRADIOO Přenosný přehrávač USB, MP3 a CD s rádiem Prenosný prehrávač USB, MP3 a CD s rádiom Przenośny odtwarzacz USB/MP3/CD/Radio USB/MP3/CD/Radio Portable Player USB/MP3/CD/ Hordozható Rádió

Více

Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí Strategia zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza

Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí Strategia zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí Strategia zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza Česká republika Polsko. Vytváříme prostor pro spolupráci v regionu střední Evropy

Více

AMM 25BI INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTION MANUAL

AMM 25BI INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTION MANUAL AMM 25BI INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTION MANUAL PL CZ SK DE EN PL Zakupiona kuchenka mikrofalowa jest wyrobem nowoczesnym i łatwym w obsłudze. Niniejsza

Více

EAGET. Rychlý manuál / Rýchly manuál / Krótki przewodnik / Quick guide. pro produkty / pre výrobky / dla produktów / for products

EAGET. Rychlý manuál / Rýchly manuál / Krótki przewodnik / Quick guide. pro produkty / pre výrobky / dla produktów / for products CZ /SK/ PL EAGET Rychlý manuál / Rýchly manuál / Krótki przewodnik / Quick guide pro produkty / pre výrobky / dla produktów / for products RealPlay M3 / M4 / M5 / M6 Kompletní návod najdete na našich internetových

Více

User'sManual STMP-2234_A5:User's Manual for STMP-2234 2011.02.10. 18:07 Page 1

User'sManual STMP-2234_A5:User's Manual for STMP-2234 2011.02.10. 18:07 Page 1 User'sManual _A5:User's Manual for 2011.02.10. 18:07 Page 1 1 6 7 7 2 4 13 10 3 5 11 6 8 9 13 12 14 User'sManual _A5:User's Manual for 2011.02.10. 18:07 Page 2 www.dyras.com Instruction manual EN Instrukcja

Více

FY408.3DFX / KGC15800E

FY408.3DFX / KGC15800E FY408.3DFX / KGC15800E PL INSTRUKCJA OBSŁUGI 6 CZ NÁVOD K OBSLUZE 16 SK NÁVOD NA OBSLUHU 26 DE GEBRAUCHSANWEISUNG 36 EN INSTRUCTION MANUAL 46 FR NOTICE D UTILISATION 56 NL GEBRUIKSAANWIJZING 66 PL WAŻNE

Více

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM / SMLOUVA S UŽIVATELEM. (dalej: Umowa / dále jen smlouva )

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM / SMLOUVA S UŽIVATELEM. (dalej: Umowa / dále jen smlouva ) UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM / SMLOUVA S UŽIVATELEM KONTA W TRYBIE Z ODROCZONĄ PŁATNOŚCIĄ / ÚČET S ODLOŽENOU SPLATNOSTÍ KONTA W TRYBIE PRZEDPŁACONYM / PŘEDPLACENÝ ÚČET Numer identyfikacyjny klienta / Identifikační

Více

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM VIABOX / SMLOUVA S UŽIVATELEM VIABOX. (dalej: Umowa / dále jen smlouva )

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM VIABOX / SMLOUVA S UŽIVATELEM VIABOX. (dalej: Umowa / dále jen smlouva ) UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM VIABOX / SMLOUVA S UŽIVATELEM VIABOX KONTA W TRYBIE Z ODROCZONĄ PŁATNOŚCIĄ / ÚČET S ODLOŽENOU SPLATNOSTÍ KONTA W TRYBIE PRZEDPŁACONYM / PŘEDPLACENÝ ÚČET Numer identyfikacyjny klienta

Více

RÖMER VIP. Instrukcja użytkowania. Spis treści

RÖMER VIP. Instrukcja użytkowania. Spis treści RÖMER VIP Instrukcja użytkowania Cieszymy się, że nasz produkt RÖMER VIP może w bezpieczny sposób służyć Państwa dziecku w nowym okresie życia. Aby właściwie chronić dziecko, należy bezwzględnie przestrzegać

Více

WSC 1917 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI

WSC 1917 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI WSC 1917 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI Rádiem řízený budík Rádiom rizený budík Radio contrlled alarm clock Budzik synchronizowany radiowo Vážený zákazníku, děkujeme

Více

NÁVOD NÁVOD CZ SK PL

NÁVOD NÁVOD CZ SK PL CZ SK PL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady vestavných elektrických spotřebičů. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat

Více

Elektronická skleněná osobní váha s analýzou tělesného tuku, tekutin, svalové hmoty, hmotnosti kostí a doporučenou dávkou KCAL

Elektronická skleněná osobní váha s analýzou tělesného tuku, tekutin, svalové hmoty, hmotnosti kostí a doporučenou dávkou KCAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ PEP 806 Elektronická skleněná osobní váha s analýzou tělesného tuku, tekutin, svalové hmoty, hmotnosti kostí

Více

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU Soution7II Dziękujemy za zakup naszego produktu. Stosowanie się do niniejszej instrukcji pozwoli na prawidłową i bezpieczną obsługę zarówno

Více

TA 11400 QUAD Návod k použití dotykový tablet Návod NA použitie dotykový tablet instrukcja obsługi tablet dotykowy user manual

TA 11400 QUAD Návod k použití dotykový tablet Návod NA použitie dotykový tablet instrukcja obsługi tablet dotykowy user manual TA 11400 QUAD Návod k použití Návod Na použitie instrukcja obsługi user manual használati ÚtmutatÓ dotykový TABLEt dotykový TABLEt Tablet dotykowy Touch TablEt táblagép UPOZORNĚNÍ Chraňte před nárazy tvrdými

Více

WM626 Wireless optical mouse

WM626 Wireless optical mouse WM626 Wireless optical mouse Uživatelský manuál Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Használati útmutató User guide 1. Vložení baterií Bezdrátová optická myš EVOLVE WM626 vyžaduje 2x AAA alkalické baterie

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

MM-360. www.dyras.com. Instruction manual. Instrukcja obsługi. Návod na použití. Návod na použitie. Kezelési útmutató

MM-360. www.dyras.com. Instruction manual. Instrukcja obsługi. Návod na použití. Návod na použitie. Kezelési útmutató 1 2 5 6 9 3 8 7 4 3 www.dyras.com Instruction manual EN Instrukcja obsługi PL Copyright 2012 The dyras wwe.factory LLC U.S.A. No part of the content (including logos, design, photos, text, colour scheme,

Více

www.dyras.com = registered trademark of The dyras wwe.factory LLC U.S.A

www.dyras.com = registered trademark of The dyras wwe.factory LLC U.S.A 5 2 6 3 1 7 9 8 4 13 www.dyras.com Copyright 2012 The dyras wwe.factory LLC U.S.A. No part of the content (including logos, design, photos, text, colour scheme, arrangements, etc.) may be reproduced, reused

Více

CM 700R, 700SS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

CM 700R, 700SS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL CM 700R, 700SS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Kávovar / Kávovar Ekspres przelewowy / Coffee maker Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před

Více

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ENA38953X http://pl.yourpdfguides.com/dref/3964944

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ENA38953X http://pl.yourpdfguides.com/dref/3964944 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX ENA38953X. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

BADANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU ALERGIA NEZNA GRANIC. Výzkum trhu v rámci projektu Alergie nezná hranic. Realizace projektu: červenec 2013

BADANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU ALERGIA NEZNA GRANIC. Výzkum trhu v rámci projektu Alergie nezná hranic. Realizace projektu: červenec 2013 BADANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU ALERGIA NEZNA GRANIC Výzkum trhu v rámci projektu Alergie nezná hranic Realizace projektu: červenec 2013 Metodika výzkumu / Metodyka badania Technika výzkumu Rozhovor proškoleného

Více

WM 250 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

WM 250 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL WM 250 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Minipračka / Minipračka Mini pralka / Mini Washing machine Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před

Více

JE 615 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JE 615 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JE 615 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Odšťavňovač / Odšťavovač Sokowirówka / Juicer extractor Gyümölcscentrifuga 5/2/2014 Vážený zákazníku,

Více

OIL 902 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

OIL 902 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL OIL 902 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Olejový radiátor / Olejový radiátor Grzejnik olejowy / Oil filled radiator Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho

Více

NSA210. 1-Bay Digital Media Server DEFAULT LOGIN DETAILS CONTENTS. Firmware v3.20 Edition 2, 11/2009. Web Address: nsa210.

NSA210. 1-Bay Digital Media Server DEFAULT LOGIN DETAILS CONTENTS. Firmware v3.20 Edition 2, 11/2009. Web Address: nsa210. NSA210 1-Bay Digital Media Server Firmware v3.20 Edition 2, 11/2009 DEFAULT LOGIN DETAILS Web Address: nsa210 Username: admin Password: 1234 CONTENTS ČESKY 3 POLSKI 17 SLOVENSKY 31 LEGAL 45 www.zyxel.com

Více

SI 1011 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

SI 1011 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL SI 1011 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Napařovací žehlička / Naparovacia žehlička / Żelazko parowe / Steam iron Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho

Více

Zprovoznění počítače a mechaniky pro pálení 15 Windows XP: stačí vložit cédéčko a pálit 15 Je to opravdu tak jednoduché? 18

Zprovoznění počítače a mechaniky pro pálení 15 Windows XP: stačí vložit cédéčko a pálit 15 Je to opravdu tak jednoduché? 18 Úvod 9 Kapitola 1: Vypalování snadno a rychle 11 Co k tomu potřebuji? 13 Zprovoznění počítače a mechaniky pro pálení 15 Windows XP: stačí vložit cédéčko a pálit 15 Je to opravdu tak jednoduché? 18 Kapitola

Více

CZ - SPORTOVNÍ ČLUN SÉRIE CHEYENNE Návod k použití Důležité bezpečnostní pokyny k použití sportovních člunů Před použitím člunu důkladně prostudujte

CZ - SPORTOVNÍ ČLUN SÉRIE CHEYENNE Návod k použití Důležité bezpečnostní pokyny k použití sportovních člunů Před použitím člunu důkladně prostudujte CZ - SPORTOVNÍ ČLUN SÉRIE CHEYENNE Návod k použití Důležité bezpečnostní pokyny k použití sportovních člunů Před použitím člunu důkladně prostudujte ISO 6185 BOAT DESIGN CATEGORY D Člun je navržen pro

Více

RAC 180 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI

RAC 180 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI RAC 180 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI Rádiobudík / Rádiobudík / Alarm Clock / Radiobudzik Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Než začnete

Více

WS 1855 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL

WS 1855 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL WS 1855 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL Meterologická stanice / Meterologická stanica / Stacja meteorologiczna / Weather station Funkce: Čas ovládaný rádiem s možností

Více

BB5WH. Owner's Manual Instrukcja obs ugi Návod k pou ití Návod na pou itie Használati útmutató. CD/MP3/USB Boombox

BB5WH. Owner's Manual Instrukcja obs ugi Návod k pou ití Návod na pou itie Használati útmutató. CD/MP3/USB Boombox BB5WH Owner's Manual Instrukcja obs ugi Návod k pou ití Návod na pou itie Használati útmutató CD/MP3/USB Boombox IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Important Safety Instructions Caution: To reduce the risk

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL WS 1817 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL METEOROLOGICKÁ STANICE METEOROLOGICKÁ STANICA STACJA METEOROLOGICZNA WEATHER STATION Technické detaily: Předpověď počasí

Více

OVET 101B, 101S NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

OVET 101B, 101S NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL OVET 101B, 101S NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Elektronická skleněná osobní váha s analýzou tělesného tuku, tekutin, svalové hmoty a hmotnosti kostí Elektronická

Více

LF 720 MULTI NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

LF 720 MULTI NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS LF 720 MULTI NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS Digitální fotorámeček Digitálny fotorámik Cyfrowa ramka na zdjęcia Digital Photo Frame Digitális

Více

PROFIL WINCOTT PEOPLE PROFIL WINCOTT PEOPLE FRANSZYZA FRANŠÍZA. www.wincottpeople.com

PROFIL WINCOTT PEOPLE PROFIL WINCOTT PEOPLE FRANSZYZA FRANŠÍZA. www.wincottpeople.com 1 PROFIL WINCOTT PEOPLE FRANŠÍZA PROFIL WINCOTT PEOPLE FRANSZYZA Chcete-li podnikat pod značkou dynamické společnosti... Każdemu, kto pragnie działać pod marką dynamicznej firmy... 0/0/0/50 2 Láká-li vás

Více