Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Verze: k

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole Základní škola Zřizovatel Součásti školy Základní údaje o součástech školy Základní škola Mateřská škola Školní družina Školní jídelna výdejna Materiálně-technické podmínky školy Školská rada Přehled vzdělávacích programů Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy Údaje o pedagogických pracovnících Odborná kvalifikace Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Údaje o nepedagogických pracovnících Zápis k povinné školní docházce Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o zameškaných hodinách Údaje o integrovaných žácích Výsledky výchovně - vzdělávacího procesu školy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Významné celoškolní akce Jiné akce školy Projekty Mimořádné výsledky a úspěchy žáků Spolupráce školy s rodiči Péče o volný čas žáků - zájmová činnost Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Finanční podmínky vzdělávání Základní údaje o hospodaření školy za rok Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků Plnění závazných ukazatelů rozpočtu Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších prostředků Finanční vypořádání dotací Vyúčtování prostředků NIV Hospodářský výsledek Ukazatele nákladovosti za rok Mateřská škola Základní škola Školní družina Školní jídelna výdejna Přehled podaných grantů za školní rok 2005/ Závěr /2

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní škola Název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Adresa školy Lhotecká 39, Hradec Králové, Právní forma příspěvková organizace IČO IZO Identifikátor ZŠ Identifikátor MŠ Identifikátor ŠD Identifikátor ŠJ Vedení školy Zástupce ředitele Mgr. Jaroslava Bímová Mgr. Iva Trojnová Kontakt tel.: fax: http: Základní škola v Malšově Lhotě je školou základní se čtyřmi třídami a pěti postupnými ročníky. Součástí školy je třída školní družiny a od školního roku i jedna třída mateřské školy s dopoledním provozem. Škola se orientuje na esteticko-výchovné předměty v rámci zájmových aktivit dětí. Ve školním roce jsme se orientovali na pedagogickou výchovně-vzdělávací oblast a další vzdělávání učitelů se zaměřením na využívání počítačů ve výuce. Ve všech předmětech jsme se snažili zkvalitnit výchovně vzdělávací proces. Výuka a didaktické pomůcky byly zaměřeny na rozvoj komunikace, samostatnosti a spojení výuky se životem. K dosažení těchto náročných cílů nám velmi pomáhá klima školy, o kterém se domníváme, že je zcela odlišné od velkých škol. Kulturní a estetické prostředí školy působí na utváření dobrých mezilidských vztahů: učitel žáci, učitel ostatní pracovníci školy, učitelé rodiče. Myslíme si, že v těchto oblastech se nám práce daří. Velmi se nám osvědčila úzká spolupráce ZŠ a MŠ. Práce dětí v MŠ je koncipována tak, že tvoří výbornou přípravu dětí na vstup do první třídy. Dětem je tak usnadněn přechod z MŠ do ZŠ a je tak částečně eliminován strach, který mnohé děti před vstupem do velké školy mají. 3/3

4 1.2 Zřizovatel Škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, etickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků; umožňuje též výchovu náboženskou... Toto nám ukládá Zřizovací listina, která nabyla platnosti1. ledna 2001, kdy přešla naše škola do právní subjektivity a změnila se v příspěvkovou organizaci. 12B Název zřizovatele Magistrát města Hradec Králové Adresa zřizovatele ČSA 408, Hradec Králové Kontakt tel.: fax: Součásti školy 34B Součásti školy Kapacita Mateřská škola 20 Základní škola 80 Školní družina 25 Školní jídelna Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd Počet dětí/žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga Mateřská škola stupeň ZŠ ,25 14,6 Školní družina Školní jídelna x 80 x X 35B Základní škola Škola v Malšově Lhotě měla ve školním roce 2006/2007 až 73 žáků (počty žáků se často během školního roku mění). Spádově k nám přicházejí hlavně děti z Malšovy Lhoty a Svinar, ale v posledních letech také děti z Bělče. Ve škole vyučujeme podle vzdělávacího programu Základní škola, ale oživujeme vyučování o prvky z alternativních pedagogik. Zařazujeme různé metody a formy práce, používáme moderní techniku a využíváme ve vyučování počítače. 4/4

5 1.3.3 Mateřská škola Mottem naší mateřské školy je: Jen si děti všimněte,co je krásy na světě! Ve školním roce došlo v mateřské škole nejen k rekonstrukci sociálního zařízení a přilehlých prostor, ale i k personálním změnám. Učitelka Ivona Adamcová odešla do důchodu a vystřídala ji učitelka Radka Peterová. Toto se však nijak nedotklo základní filosofie naší mateřské školy a jejím mottem nadále zůstává Mateřská škola, základní škola, rodina a příroda spolu a pohodově. V mateřské škole je uplatňován pedagogický styl respektující dítě jako jedinečnou osobnost. Svým působením se učitelka snaží přispívat k tomu, aby si děti vytvářely pozitivní vztah k sobě samým, aby měly zdravé sebevědomí, dokázaly se prosazovat s ohledem na druhé, dokázaly pomoci slabším a znevýhodněným jedincům. Vzdělávací nabídka je dětem předkládána formou integrovaných bloků při jejichž tvorbě vycházíme především z vnímání přírody a jevů souvisejících se střídáním ročních období, dále pak různých výročí, svátků a tradic. Dané téma prolíná činnostmi ve všech oblastech(výtvarné, hudební, pohybové ). Jsou využívány i nahodile vzniklé situace a nápady, zkušenosti či přání dětí. Předškoláci jsou individuálně a cíleně připravováni na zahájení školní docházky. Při vzdělávání dětí je upřednostňována hra, jakožto nejpřirozenější činnost dítěte předškolního věku. Podnětné přírodní prostředí využíváme nejen k pobytu dětí venku a tím k posilování jejich současného zdraví, jejich tělesné kondice a pohybových dovedností, ale i k seznamování s přírodou a k vytváření postojů vedoucích k zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí a jeho ochraně. Důraz klademe na spolupráci MŠ s rodinami dětí. Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně informováni o prospívání svého dítěte a jeho pokrocích.spolupráce funguje na základě partnerství. Důležitou úlohou MŠ je připravit dítě na vzdělávání na dalším stupni vzdělávací soustavy. Za velkou přednost ZŠ a MŠ Malšova Lhota lze pokládat to, že se MŠ účastní akcí ZŠ.Prostředí školy, kam začnou chodit do první třídy, je tedy dětem důvěrně známé. Znají paní učitelky, jejichž spolupráce je zárukou bezproblémového, plynulého přechodu dětí z MŠ na ZŠ a lepší návaznosti a propojenosti obou stupňů vzdělávací soustavy. 5/5

6 Ve školním roce 2006/2007 se výchovná práce zaměřovala na přípravu do školy, ale i na individuální péči o mladší děti. Úkoly vzdělávacího programu byly plněny tak, aby docházelo k propojení jednotlivých vzdělávacích oblastí citové a sociální, smyslové a poznávací, pohybové a estetické. Naším cílem je, aby děti pracovaly s chutí, zájmem a radostí, proto se jim snažíme dávat dostatek času a prostoru na projevení vlastních přání, nápadů a schopností. Do výchovného programu se zapojovali i rodiče (pomůcky pro výchovnou práci, nápady, náměty, diskuse) a s radostí prožívali úspěchy a aktivity svých dětí. Program výchovné práce byl během roku neustále doplňován o nové náměty a nápady různého zaměření, zejména z časopisů, knih a pracovních listů. Nejčastější formou činnosti byla hra řízená učitelkou, např. hry s pravidly, hry konstruktivní, dramatické, didaktické, pohybové a námětové atd., které dětem nabídly přímý prožitek. Součástí byla i volná hra na základě zkušeností a zájmu dětí. Všechny aktivity probíhaly radostně a spokojeně. Předškoláci se vždy těší na vstup do 1. třídy a mladší žáčci se po prázdninách rádi vrací do naší pohodové třídy MŠ. Ve spolupráci s rodiči je dán dětem prostor k rozvoji dětské aktivity, iniciativy, zdravého sebevědomí a vlastních dětských tvořivých schopností. Úspěchem je také integrace předškolních dětí do zájmových kroužků při základní škole (výtvarný, hudební, sportovní, keramika). Děti takto získají nové kamarády a zkušenosti. 6/6

7 1.3.4 Školní družina Ve školním roce navštěvuje školní družinu 25 žáků. Jsou to převážně děti z první, druhé a třetí třídy. Pokud potřebují družinu starší děti, i jim rádi vyhovíme. Školní družina začíná po vyučování a končí v 16:30. Vzhledem k různému věku žáků klademe důraz na ohleduplné chování mezi žáky. Činnosti školní družiny jsou zaměřeny na odstranění únavy žáků, aktivní odpočinek a zájmové aktivity. Odpoledne je věnováno odpočinkovým a rekreačním činnostem, rozvíjení zájmů dětí a přípravě na vyučování formou didaktických her, soutěží, kvízů apod. Děti si mohou zde vypracovat domácí úkoly i s rodiči. Pokud počasí dovolí, snažíme se pobývat co nejvíce venku na čerstvém vzduchu na školní zahradě. Zde mají žáci možnost využít prolézačky, houpačky a velké pískoviště. Dále zde malují na chodník, jezdí na koloběžkách a malém kole, hrají míčové a pohybové hry. Za nepříznivého počasí družina využívá prostory tělocvičny - zde je aktivita dětí zaměřena na sportovní činnosti a prostory školních tříd - zde si děti hrají společenské hry, hry na počítači, malují a vyrábějí různé věci z papíru. Děti se ve školní družině učí úctě, porozumění a vzájemné toleranci. Rozvíjí své komunikativní dovednosti schopnost vyjádřit se, naslouchat a uplatnit se v kolektivu. Družina nabízí dětem příjemné prostředí, je místem pro odpočinek a radost dětí Školní jídelna výdejna Školní jídelna zajišťuje vydávání obědů pro mateřskou školu, žáky základní školy a učitele MŠ a ZŠ. Obědy a svačiny pro mateřskou školu jsou dováženy ze školní jídelny MŠ Čajkovského. Ve škole a mateřské škole je zajištěn dostatečný pitný režim (pravidelný odběr mléka pro školáky úterý, středa, čtvrtek, každodenní vaření čaje pro děti ZŠ a MŠ). 1.4 Materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny 6 Odborné pracovny, multimediální učebna 1 Odpočinkový areál, zahrada, hřiště 1 Sportovní zařízení 1 Dílny a pozemky 1 Žákovský nábytek ano Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. ano Vybavení žáků učebnicemi a uč. texty ano Vybavení kabinetů a učeben pomůckami ano Vybavení školy audiovizuální technikou ano 7/7

8 1.5 Školská rada Školská rada byla zřízena k a má 6 členů. Dva zástupci jsou z řad pedagogů, dva z řad rodičů, 1 člena jmenoval zřizovatel a 1 člen je ze zastupitelstva města. V říjnu roku 2005 došlo k volbě zástupců do školské rady. Za městský úřad Hradec Králové byli do rady zvoleni Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. a Mgr. Libuše Moníková, za školu Mgr. Iva Trojnová a Mgr. Pavla Jemelková a za rodiče PhDr. Martin Scháněl, Ph.D. a Ing. Richard Nádvorník. Ustavující setkání všech členů školské rady se uskutečnilo na pozvání paní ředitelky Mgr. Jaroslavy Bímové 16. února Předsedou byl zvolen pan PhDr. Martin Scháněl, Ph.D., místopředsedou pan Ing. Richard Nádvorník a zapisovatelkou paní Mgr. Pavla Jemelková. Všichni členové školské rady se seznámili s jednacím řádem. Bylo schváleno jeho rozšíření o pravidelnou účast paní ředitelky na jednáních školské rady. Jednací řád byl schválen všemi hlasy. Kontakt na školskou radu (telefonní čísla, ové adresy) na webových stránkách školy. Ve školním roce se scházela podle předem domluveného harmonogramu. ŠR projednala a jednohlasně schválila klasifikační řád a školní řád. Dále vzala na vědomí čerpání rozpočtu pro rok Rada školy souhlasila s předloženým návrhem rozpočtu na rok 2007 a s dlouhodobou koncepcí školy. Školská rada zhodnotila rok 2006 jako velice úspěšný a vyjádřila velkou spokojenost. Členové rady byli seznámeni se ŠVP a dalšími dokumenty. 2. Přehled vzdělávacích programů V mateřské škole je vyučováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je formulován tak, aby v souladu s odbornými požadavky současné kurikulární reformy akceptoval přirozená vývojová specifika dětí předškolního věku, umožňoval rozvoj každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb. Zaměřuje se na vytváření základů klíčových kompetencí dosažitelných v etapě předškolního vzdělávání. Tak je definována kvalita předškolního vzdělávání z hlediska cílů vzdělávání, podmínek, obsahu i výsledků, které přináší. RVP PV určuje společný rámec, který je východiskem pro tvorbu školního vzdělávacího programu, je otevřený pro školu, učitele i pro děti. Všechny ročníky základní školy pracují podle vzdělávacího programu: ZÁKLADNÍ ŠKOLA č. j /96-2. V rámci přípravy na školní vzdělávací program jsme se přihlásili k projektu Modelový školní vzdělávací program Tvořivá škola. Pouze dva žáci jsou vzděláváni v oboru ZŠ speciální. 8/8

9 Ve škole bylo pět postupných ročníků vyučováno ve čtyřech třídách. Spojená byla pouze 4. a 5. třída, kde bylo 24 žáků. Ostatní třídy byly vyučovány samostatně. Celoškolní projekt Ruce probíhal ve všech třídách po celý školní rok. U žáků s vývojovými poruchami byla pod vedením dyslektické asistentky prováděna náprava. Velmi dobře škola spolupracovala s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Hradci Králové a dalšími speciálně-pedagogickými centry. 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 12 Počet učitelů ZŠ 5 Počet vychovatelů ŠD 1 Počet učitelek MŠ 1 Asistent pedagoga 2 Počet správních zaměstnanců ZŠ 2 Počet správních zaměstnanců MŠ Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Funkce Úvazek Roků pedag. Stupeň Aprobace pracovníci praxe vzdělání 1 Ředitelka 1,0 do 35 VŠ ročník 2 Učitelka 1,0 do 25 VŠ ročník 3 Učitelka 1,0 do 25 VŠ ročník 4 Učitelka 1,0 do 25 VŠ ročník 5 Učitelka 0,45 do 15 VŠ ročník 6 ŠD vychovatelka 1,0 do 15 VŠ ročník 7 MŠ učitelka 1,0 do 5 SPgŠ x 3.3 Odborná kvalifikace Všechny učitelky mají 100 % aprobovanost k výuce. 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let - v důchod. důchod.věku věku Celkem Muži Ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Komentář: Do kategorií v důchodovém věku a do 35 let byly zařazeny asistentky pedagoga. 9/9

10 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Uklizečka 1,0 Základní Uklizečka 0,8 Základní Výdej jídla 0,2 Základní 4. Zápis k povinné školní docházce Do mateřské školy bylo zapsáno 23 dětí a nastoupilo 19 dětí. Do prvního ročníku k 1. září 2006 nastoupilo 14 dětí. Zápis do 1. ročníku ZŠ a do mateřské školy pro školní rok proběhl podle termínu vyhlášeného Magistrátem města Hradec Králové. Během školního roku pravidelně nastoupí ještě několik žáků i do ostatních tříd. Jsou to žáci, kteří mají adaptační či speciální problémy na jiných velkých školách. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Z pátého ročníku se hlásili 3 žáci na víceleté gymnázium. Všichni u zkoušky uspěli, ale pouze jeden žák vyhověl podmínkám přijímacího řízení. Přehled o prospěchu 1. stupeň Ročník Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků s vyzn. dostatečnou 1. stupeň Na 1. stupni nebyla udělena žádná pochvala, třídní důtka byla udělena 4 žákům. 5.2 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. třída , třída , třída , třída , třída Celkem , /10

11 5.3 Údaje o integrovaných žácích Speciální vzdělávací potřeby Počet žáků Forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) Individuální vzdělávací plán zdravotní postižení zdravotní znevýhodnění sociální znevýhodnění 5.4 Výsledky výchovně - vzdělávacího procesu školy Celým školním rokem se prolínal projekt Ruce. V průběhu celého školního roku bylo toto téma zpracováváno a objevovalo se ve všech předmětech a mezipředmětových vazbách všech ročníků. V mateřské škole byl projekt rozpracován do časových období podzim až léto. Při praktické realizaci projektu měla paní učitelka velké množství podnětů na doplnění třídního vzdělávacího programu. Rámcový program je pro paní učitelku MŠ živým materiálem, který se stále doplňuje a obměňuje. Stejnou zkušenost jsme učinili při realizaci projektu na 1. stupni ZŠ. Vzniklo mnoho krásných námětů. Velmi zajímavé bylo i to, jak téma děti samostatně zpracovaly a prezentovaly na elektronické tabuli s programem InterWrite. Jsem velmi ráda, že děti malé školy mohou poznat velmi zajímavou multimediální techniku a mají pravidelný přístup do počítačové učebny, kde pracují s internetem a dalšími zajímavými didaktickými programy. Naše škola se již druhým rokem zapojuje do programu Tvořivá škola. Ve výuce proto používáme metody a formy práce, které napomáhají dětem při zvládaní nových poznatků a snažíme se děti co nejvíce zapojovat do všech druhů činností. Našim hlavním krédem je objevovat v dětech vše dobré a volbou vhodných metod a forem práce posilovat jejich sebevědomí. Motivovat děti pro plnění všech úkolů je pro nás to nejdůležitější. Ale v našem pojetí nejde pouze o napsanou větu na tabuli, ale je to každodenní mravenčí práce, která nás těší. Kdybych měla zhodnotit naši pedagogickou práci, domnívám se, že je na velmi dobré úrovni. Pedagogický sbor je velmi kvalitní a pracujeme ve stejném složení již přes deset let. Velký vliv na naši práci má hlavně klima a vybavení školy a možnosti, které nám toto vybavení poskytuje. V mateřské i základní škole máme funkční variabilní nábytek a bezplatně dětem poskytujeme všechny učební potřeby a pomůcky, ale zároveň je důsledně vedeme k tomu, aby o tyto věci dobře pečovaly a vážily si jich. V poslední době se snažíme lépe využívat prostor třídy jeho členěním na různá pracovní místa. Týmová práce dětí rozvíjí jejich všestrannost a nadání. 11/11

12 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Předmět Počet kurzů Zaměření Pedagogika a psychologie 15 Vedení a práce s kolektivem. Alternativní způsoby vyučování. Inovace ve vzděl. procesu. Diagnostika vztahů v tř. kolektivu. Duševní hygiena a relaxace. Žáci s ADHD. Aspergerův syndrom a autismus. Informační a komunikační Tvorba www stránek. Práce s digitální 4 technologie videokamerou. Jazyková kultura 1 Péče o řeč dětí. Anglický jazyk 2 Výuka AJ v heterogenních třídách. Činnostní učení ve výuce AJ. Hudební výchova 1 Náměty pro hudební činnosti. Výtvarná výchova 2 Čarování s provázkem. Projekt Vánoce. Tělesná výchova 1 Motivovaná cvičení s náčiním. ŠVP 2 Specifika tvorby ŠVP na malotřídních ZŠ. Environmentální výchova 2 Projekt kámen. K aktuálním otázkám v MŠ. Management 5 Jak psát projekty. Předškolní pedagog a ŠVP. Evaluace v MŠ. Účetnictví. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Významné celoškolní akce Typ akce Počet tříd Počet žáků Poznámka (název akce, výsledek) Škola v přírodě 5 + MŠ 85 Hotel Bára Benecko Žákovská vystoupení 5 + MŠ 85 Vánoční besídka pro rodiče a veřejnost Koncerty 5 + MŠ 87 Helligerová-Vánoční zpívání Výstavy 4 50 Historie vesnice Soutěže T-mobile (aukce výtvarných prací) Matematická soutěž ZŠ M. Horákové 5 kol v průběhu roku Já a počítač (FIM, Univerzita HK) Matematická soutěž Máme rádi přírodu výtvarná s. 12/12

13 Typ akce Počet tříd Počet žáků Poznámka (název akce, výsledek) 2 16 Máme rádi přírodu literární s Praskačský slavík Filmový hrdina 21. století Výtvarná a literární soutěž (Jak nejraději trávím volný čas, Kde se cítím nejbezpečněji, Co si představuji pod pojmem nebezpečí) Lehkoatlet. přebory okrskové Návrh známky /EU/ 7.2 Jiné akce školy - Divadla ve škole - Muzeum - výstava - Divadlo Drak - Rokytova síň Indiáni - výstava - Policie ČR dopravní vých., prevence - Sb ěr bylin, papíru - Pouštění draků - Výroba posvícenských koláčů - Mikuláš a čert ve škole (rodiče) - Vánoční turnaj ve vybíjené málotřídních škol - Vánoční besídky ve třídách, dárky - Slavnostní předání vodního kufříku - Sběr papíru - Šibřinky akce pro rodiče a přátele školy - Dopravní hřiště - Velikonoční tradice - Velikonoční turnaj ve vybíjené - Den dětí - Slavnostní oběd 5.ročníku - Spolupráce s hasiči soutěže - Závod triatlonových nadějí - Poslední zvonění- akce pro děti, rodiče - Adoptuj panenku UNICEF - Požární ochrana - Podzimní toulky přírodou - Slavnostní otevření školního hřiště - Návštěva divadla - Hledání jara - Haló, pane Karnevale, račte dál! - Kompostér - Slavnostní vyhlášení Miss panenka - Šerpování žáků 5. ročníků 13/13

14 7.3 Projekty Během celého školního roku probíhalo mnoho projektů. Do těchto projektů se zapojovali všichni žáci i děti z mateřské školy. Přehled projektů je pro přehlednost uveden v grafech. Počty projektů ve školním 3 3 roce 2006/07 Celoroční 15 2 Týdenní Dvoudenní Celodenní 12 Hodinové Počet zúčastněných v celoročních projektech Ruce Zdravý způsob života Roční období Počet zúčastněných v týdenních projektech Čert a Káča - 1. ročník Čert a Káča - 2. ročník Vánoce 0 14/14

15 Počet zúčastněných v celodenních projektech Halloween - kroužek VV Hallow ee n - 2. ročník Perníková chaloupka Mikuláš - 2. ročník Mikuláš - 3. a 5. ročník Advent - MŠ Advent - 3. a 5. ročník Velikonoce - 1. ročník Velikonoce - 2. ročník Velikonoce - 3. a 5. ročník Velikonoce - 4. ročník Významné dny Počet zúčastněných v hodinových projektech Zdravé zuby - 1. ročník Zdravé zuby - 2. ročník Zdravé zuby - 3. a 5. ročník Zdravé zuby - 4. ročník Poštovní známky Den tříkrálový Sluníčkový den Indiánský den 10 9 Pampeliškový den Vajíčkový den Lidské výtvory 5 Mikuláš a čert - 2. ročník Mikuláš a čert - 3. a 5. ročník Dinosauři 0 Londýn 7.4 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků Název akce Počet žáků Výsledek, umístění Já a počítač 5 1. Máme rádi přírodu 1 3. Filmový hrdina 21. století Praskačský slavík Adoptuj panenku UNICEF Lehkoatletické přebory Škola hrou Jak si představuji nebezpečí (MMHK) Nejlepší práce Čestné uznání 3.,3. Mezi 5ti vybranými 2., 3., 3.,3. 2., /15

16 7.5 Spolupráce školy s rodiči - Zahájení školního roku - Vánoční besídka pro děti a rodiče - Loučení s létem - Šibřinkový ples - Mikulášská nadílka - Vánoční dílna pro děti a rodiče - Dětský den - Loučení se školním rokem - Poslední zvonění - Články do novin Radnice - Dny otevřených dveří 7.6 Péče o volný čas žáků - zájmová činnost Jednou z mnoha předností naší školy je bohatý výběr zájmových činností a mimoškolních aktivit. Snažíme se vyplnit volný čas, který děti mají po skončení vyučování a vytváříme tak drobné preventivní programy proti případným negativním jevům, které by mohly děti v dnešní době ovlivňovat. Žáci základní a mateřské školy společně navštěvují zájmové kroužky, kterých naše škola nabízí celkem šest (výtvarný, počítačový, sportovní, anglický, hudební a německý). Kroužky navazují na vyučování a na vedení kroužků se podílejí všechny učitelky. Některé kroužky vedou i rodiče dětí. Přehled kroužků na ZŠ Malšova Lhota Název kroužku Počet dětí Výtvarný 18 Počítačový 18 Sportovní ml. 25 Sportovní st. 16 Anglický 13 Hudební 30 Německý 2 16/16

17 Návštěvnost kroužků Výtvarný Počítačový Sportovní ml. 18 Sportovní st. Anglický Hudební Německý Účast chlapců a dívek v kroužcích Název kroužku Počet dětí chlapců Dívek Výtvarný 7 11 Počítačový 13 5 Sportovní ml Sportovní st Anglický 8 3 Hudební Německý 2 0 Návštěvnost kroužků Počet dětí Chlapci Děvčata Výtv arný Počítačov ý Sportov ní ml. Sportov ní st. Anglický Hudební Německý Název kroužku 17/17

18 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce proběhla na naší škole orientační inspekce, kterou vykonala inspektorka Bc. Jana Rybková. Inspekce proběhla ve dnech března Předmětem inspekce byla výchova ke zdraví v předškolním vzdělávání podle 174 odst. 2 písm. b), c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Inspekční zpráva je uložena u ředitelky školy. 9. Finanční podmínky vzdělávání 9.1 Základní údaje o hospodaření školy za rok 2006 a) příjmy celkové příjmy poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců 0 3. příjmy z doplňkové činnosti ostatní příjmy b) výdaje investiční výdaje celkem 0 2. neinvestiční výdaje celkem a z toho náklady na platy pracovníků školy ostatní osobní náklady zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky stipendia 0 - ostatní a provozní náklady /18

19 9.2 Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků Plnění závazných ukazatelů rozpočtu Stanoveno rozpočtem Ukazatele s tanovené krajským úřadem (konečný stav po Stav k úpravách) Přímé NIV celkem z toho - Platy OON Limit počtu zaměstnanců 9,8 9,8 Odvody FKSP Závazné ukazatele Orientač ní ukazatele zné atele Záva u kaz ONIV Stanoveno rozpočtem Prostředky poskytnuté a stanovené (konečný stav po zřizovatelem úpravách) Stav k Příspěvek NIV Příspěvek na investice 0 0 Příjmy 0 0 Údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Prostředky Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) Stav k Peněžní fondy Fond odměn Fond rezervní Fond investiční Účelové prostředky kapitoly MŠMT Prostředky na SIPVZ Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších prostředků Finanční vypořádání dotací Účelový znak Ukazatel Poskytnuto k Použito k Vratka při finančním vypořádání Přímé NIV celkem Platy z OON toho - Ostatní (pojistné + FKSP ONIV) Státní informační politika Neinvestiční dotace celkem /19

20 Jedná se o finanční vypořádání dotací na přímé výdaje na vzdělávání a dalších státních účelových dotací poskytnutých z kapitoly školství (dotace MŠMT ČR), které byly poskytnuty přímo z krajského úřadu Vyúčtování prostředků NIV Ukazatel Hlavní činnost Doplňková činnost Rozpočet Stav k Rozpočet Stav k Náklady c elkem Příjmy (v ýnosy) celkem Hospodářský výsledek a) Hlavní činnosti Nákladové položky Rozpočet Stav k Knihy, učební pomůcky DHM Nákup materiálu j.n Voda Elektrická energie Plyn Služby pošt Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Školení a vzdělávání Zpracování mezd a účetnictví Nákup služeb j.n Drobné opravy a údržba Programové vybavení Cestovné Odpisy Náklady j.n Náklady celkem Příjmové položky R ozpočet Stav k Příspěvek zřizovatele Úplata za školní stravování 0 0 Úplata za předškolní vzdělávání Úplata za zájmové vzdělávání 0 0 Další příjmy Příjmy celkem Hospodářský výsledek 0 20/20

21 b) Doplňková činnosti Nákladové položky Rozpočet Stav k Nákup materiálu j.n Elektrická energie Drobné opravy a údržba Náklady j.n Náklady celkem Příjmové položky Rozpočet Stav k Výnosy z pronájmu Příjmy celkem Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek Ukazatel Kč Hospodářský výsledek z hlavní činnosti 0 Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti Hospodářský výsledek celkem k (před zdaněním) 0 Předpokládané zdanění 0 Celkem po zdanění Dodatečné odvody a vratky 0 Úhrada ztráty z minulých let 0 Další položky upravující hospodářský výsledek 0 Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -) Ukazatele nákladovosti za rok Mateřská škola Řádek Skutečné náklady Číslo k Jednotka NIV za MŠ skutečnost Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON) Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a Kč na nepedagogické pracovníky 2b 0 Kč ONIV Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a 0 Kč na DVPP 3b Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Přepočtený počet jednotek výkonu 4 20 osoba Přímé náklady na vzdělávání ř.1/ř Kč/osoba Mzdové náklady ř.2/ř Kč/osoba ONIV ř. 3/ř Kč/osoba Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby ř.3 a/ř.4 0 Kč/osoba 21/21

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chrast, okres Chrudim. U Pošty 5, Chrast. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chrast, okres Chrudim. U Pošty 5, Chrast. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chrast, okres Chrudim U Pošty 5, 538 51 Chrast Identifikátor školy: 650 020 936 Termín konání inspekce: 27., 31. 3. a 3. 4.

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno č. j.: 446/12 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 V Kolči, dne 29. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Michaela Kalkušová Výroční

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční zprávy podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2015/2016

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 015/01 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 48/1, 40 01 Liberec 1, příspěvková organizace 4 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více