Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Verze: k

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole Základní škola Zřizovatel Součásti školy Základní údaje o součástech školy Základní škola Mateřská škola Školní družina Školní jídelna výdejna Materiálně-technické podmínky školy Školská rada Přehled vzdělávacích programů Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy Údaje o pedagogických pracovnících Odborná kvalifikace Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Údaje o nepedagogických pracovnících Zápis k povinné školní docházce Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o zameškaných hodinách Údaje o integrovaných žácích Výsledky výchovně - vzdělávacího procesu školy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Významné celoškolní akce Jiné akce školy Projekty Mimořádné výsledky a úspěchy žáků Spolupráce školy s rodiči Péče o volný čas žáků - zájmová činnost Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Finanční podmínky vzdělávání Základní údaje o hospodaření školy za rok Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků Plnění závazných ukazatelů rozpočtu Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších prostředků Finanční vypořádání dotací Vyúčtování prostředků NIV Hospodářský výsledek Ukazatele nákladovosti za rok Mateřská škola Základní škola Školní družina Školní jídelna výdejna Přehled podaných grantů za školní rok 2005/ Závěr /2

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní škola Název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Adresa školy Lhotecká 39, Hradec Králové, Právní forma příspěvková organizace IČO IZO Identifikátor ZŠ Identifikátor MŠ Identifikátor ŠD Identifikátor ŠJ Vedení školy Zástupce ředitele Mgr. Jaroslava Bímová Mgr. Iva Trojnová Kontakt tel.: fax: http: Základní škola v Malšově Lhotě je školou základní se čtyřmi třídami a pěti postupnými ročníky. Součástí školy je třída školní družiny a od školního roku i jedna třída mateřské školy s dopoledním provozem. Škola se orientuje na esteticko-výchovné předměty v rámci zájmových aktivit dětí. Ve školním roce jsme se orientovali na pedagogickou výchovně-vzdělávací oblast a další vzdělávání učitelů se zaměřením na využívání počítačů ve výuce. Ve všech předmětech jsme se snažili zkvalitnit výchovně vzdělávací proces. Výuka a didaktické pomůcky byly zaměřeny na rozvoj komunikace, samostatnosti a spojení výuky se životem. K dosažení těchto náročných cílů nám velmi pomáhá klima školy, o kterém se domníváme, že je zcela odlišné od velkých škol. Kulturní a estetické prostředí školy působí na utváření dobrých mezilidských vztahů: učitel žáci, učitel ostatní pracovníci školy, učitelé rodiče. Myslíme si, že v těchto oblastech se nám práce daří. Velmi se nám osvědčila úzká spolupráce ZŠ a MŠ. Práce dětí v MŠ je koncipována tak, že tvoří výbornou přípravu dětí na vstup do první třídy. Dětem je tak usnadněn přechod z MŠ do ZŠ a je tak částečně eliminován strach, který mnohé děti před vstupem do velké školy mají. 3/3

4 1.2 Zřizovatel Škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, etickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků; umožňuje též výchovu náboženskou... Toto nám ukládá Zřizovací listina, která nabyla platnosti1. ledna 2001, kdy přešla naše škola do právní subjektivity a změnila se v příspěvkovou organizaci. 12B Název zřizovatele Magistrát města Hradec Králové Adresa zřizovatele ČSA 408, Hradec Králové Kontakt tel.: fax: Součásti školy 34B Součásti školy Kapacita Mateřská škola 20 Základní škola 80 Školní družina 25 Školní jídelna Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd Počet dětí/žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga Mateřská škola stupeň ZŠ ,25 14,6 Školní družina Školní jídelna x 80 x X 35B Základní škola Škola v Malšově Lhotě měla ve školním roce 2006/2007 až 73 žáků (počty žáků se často během školního roku mění). Spádově k nám přicházejí hlavně děti z Malšovy Lhoty a Svinar, ale v posledních letech také děti z Bělče. Ve škole vyučujeme podle vzdělávacího programu Základní škola, ale oživujeme vyučování o prvky z alternativních pedagogik. Zařazujeme různé metody a formy práce, používáme moderní techniku a využíváme ve vyučování počítače. 4/4

5 1.3.3 Mateřská škola Mottem naší mateřské školy je: Jen si děti všimněte,co je krásy na světě! Ve školním roce došlo v mateřské škole nejen k rekonstrukci sociálního zařízení a přilehlých prostor, ale i k personálním změnám. Učitelka Ivona Adamcová odešla do důchodu a vystřídala ji učitelka Radka Peterová. Toto se však nijak nedotklo základní filosofie naší mateřské školy a jejím mottem nadále zůstává Mateřská škola, základní škola, rodina a příroda spolu a pohodově. V mateřské škole je uplatňován pedagogický styl respektující dítě jako jedinečnou osobnost. Svým působením se učitelka snaží přispívat k tomu, aby si děti vytvářely pozitivní vztah k sobě samým, aby měly zdravé sebevědomí, dokázaly se prosazovat s ohledem na druhé, dokázaly pomoci slabším a znevýhodněným jedincům. Vzdělávací nabídka je dětem předkládána formou integrovaných bloků při jejichž tvorbě vycházíme především z vnímání přírody a jevů souvisejících se střídáním ročních období, dále pak různých výročí, svátků a tradic. Dané téma prolíná činnostmi ve všech oblastech(výtvarné, hudební, pohybové ). Jsou využívány i nahodile vzniklé situace a nápady, zkušenosti či přání dětí. Předškoláci jsou individuálně a cíleně připravováni na zahájení školní docházky. Při vzdělávání dětí je upřednostňována hra, jakožto nejpřirozenější činnost dítěte předškolního věku. Podnětné přírodní prostředí využíváme nejen k pobytu dětí venku a tím k posilování jejich současného zdraví, jejich tělesné kondice a pohybových dovedností, ale i k seznamování s přírodou a k vytváření postojů vedoucích k zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí a jeho ochraně. Důraz klademe na spolupráci MŠ s rodinami dětí. Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně informováni o prospívání svého dítěte a jeho pokrocích.spolupráce funguje na základě partnerství. Důležitou úlohou MŠ je připravit dítě na vzdělávání na dalším stupni vzdělávací soustavy. Za velkou přednost ZŠ a MŠ Malšova Lhota lze pokládat to, že se MŠ účastní akcí ZŠ.Prostředí školy, kam začnou chodit do první třídy, je tedy dětem důvěrně známé. Znají paní učitelky, jejichž spolupráce je zárukou bezproblémového, plynulého přechodu dětí z MŠ na ZŠ a lepší návaznosti a propojenosti obou stupňů vzdělávací soustavy. 5/5

6 Ve školním roce 2006/2007 se výchovná práce zaměřovala na přípravu do školy, ale i na individuální péči o mladší děti. Úkoly vzdělávacího programu byly plněny tak, aby docházelo k propojení jednotlivých vzdělávacích oblastí citové a sociální, smyslové a poznávací, pohybové a estetické. Naším cílem je, aby děti pracovaly s chutí, zájmem a radostí, proto se jim snažíme dávat dostatek času a prostoru na projevení vlastních přání, nápadů a schopností. Do výchovného programu se zapojovali i rodiče (pomůcky pro výchovnou práci, nápady, náměty, diskuse) a s radostí prožívali úspěchy a aktivity svých dětí. Program výchovné práce byl během roku neustále doplňován o nové náměty a nápady různého zaměření, zejména z časopisů, knih a pracovních listů. Nejčastější formou činnosti byla hra řízená učitelkou, např. hry s pravidly, hry konstruktivní, dramatické, didaktické, pohybové a námětové atd., které dětem nabídly přímý prožitek. Součástí byla i volná hra na základě zkušeností a zájmu dětí. Všechny aktivity probíhaly radostně a spokojeně. Předškoláci se vždy těší na vstup do 1. třídy a mladší žáčci se po prázdninách rádi vrací do naší pohodové třídy MŠ. Ve spolupráci s rodiči je dán dětem prostor k rozvoji dětské aktivity, iniciativy, zdravého sebevědomí a vlastních dětských tvořivých schopností. Úspěchem je také integrace předškolních dětí do zájmových kroužků při základní škole (výtvarný, hudební, sportovní, keramika). Děti takto získají nové kamarády a zkušenosti. 6/6

7 1.3.4 Školní družina Ve školním roce navštěvuje školní družinu 25 žáků. Jsou to převážně děti z první, druhé a třetí třídy. Pokud potřebují družinu starší děti, i jim rádi vyhovíme. Školní družina začíná po vyučování a končí v 16:30. Vzhledem k různému věku žáků klademe důraz na ohleduplné chování mezi žáky. Činnosti školní družiny jsou zaměřeny na odstranění únavy žáků, aktivní odpočinek a zájmové aktivity. Odpoledne je věnováno odpočinkovým a rekreačním činnostem, rozvíjení zájmů dětí a přípravě na vyučování formou didaktických her, soutěží, kvízů apod. Děti si mohou zde vypracovat domácí úkoly i s rodiči. Pokud počasí dovolí, snažíme se pobývat co nejvíce venku na čerstvém vzduchu na školní zahradě. Zde mají žáci možnost využít prolézačky, houpačky a velké pískoviště. Dále zde malují na chodník, jezdí na koloběžkách a malém kole, hrají míčové a pohybové hry. Za nepříznivého počasí družina využívá prostory tělocvičny - zde je aktivita dětí zaměřena na sportovní činnosti a prostory školních tříd - zde si děti hrají společenské hry, hry na počítači, malují a vyrábějí různé věci z papíru. Děti se ve školní družině učí úctě, porozumění a vzájemné toleranci. Rozvíjí své komunikativní dovednosti schopnost vyjádřit se, naslouchat a uplatnit se v kolektivu. Družina nabízí dětem příjemné prostředí, je místem pro odpočinek a radost dětí Školní jídelna výdejna Školní jídelna zajišťuje vydávání obědů pro mateřskou školu, žáky základní školy a učitele MŠ a ZŠ. Obědy a svačiny pro mateřskou školu jsou dováženy ze školní jídelny MŠ Čajkovského. Ve škole a mateřské škole je zajištěn dostatečný pitný režim (pravidelný odběr mléka pro školáky úterý, středa, čtvrtek, každodenní vaření čaje pro děti ZŠ a MŠ). 1.4 Materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny 6 Odborné pracovny, multimediální učebna 1 Odpočinkový areál, zahrada, hřiště 1 Sportovní zařízení 1 Dílny a pozemky 1 Žákovský nábytek ano Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. ano Vybavení žáků učebnicemi a uč. texty ano Vybavení kabinetů a učeben pomůckami ano Vybavení školy audiovizuální technikou ano 7/7

8 1.5 Školská rada Školská rada byla zřízena k a má 6 členů. Dva zástupci jsou z řad pedagogů, dva z řad rodičů, 1 člena jmenoval zřizovatel a 1 člen je ze zastupitelstva města. V říjnu roku 2005 došlo k volbě zástupců do školské rady. Za městský úřad Hradec Králové byli do rady zvoleni Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. a Mgr. Libuše Moníková, za školu Mgr. Iva Trojnová a Mgr. Pavla Jemelková a za rodiče PhDr. Martin Scháněl, Ph.D. a Ing. Richard Nádvorník. Ustavující setkání všech členů školské rady se uskutečnilo na pozvání paní ředitelky Mgr. Jaroslavy Bímové 16. února Předsedou byl zvolen pan PhDr. Martin Scháněl, Ph.D., místopředsedou pan Ing. Richard Nádvorník a zapisovatelkou paní Mgr. Pavla Jemelková. Všichni členové školské rady se seznámili s jednacím řádem. Bylo schváleno jeho rozšíření o pravidelnou účast paní ředitelky na jednáních školské rady. Jednací řád byl schválen všemi hlasy. Kontakt na školskou radu (telefonní čísla, ové adresy) na webových stránkách školy. Ve školním roce se scházela podle předem domluveného harmonogramu. ŠR projednala a jednohlasně schválila klasifikační řád a školní řád. Dále vzala na vědomí čerpání rozpočtu pro rok Rada školy souhlasila s předloženým návrhem rozpočtu na rok 2007 a s dlouhodobou koncepcí školy. Školská rada zhodnotila rok 2006 jako velice úspěšný a vyjádřila velkou spokojenost. Členové rady byli seznámeni se ŠVP a dalšími dokumenty. 2. Přehled vzdělávacích programů V mateřské škole je vyučováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je formulován tak, aby v souladu s odbornými požadavky současné kurikulární reformy akceptoval přirozená vývojová specifika dětí předškolního věku, umožňoval rozvoj každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb. Zaměřuje se na vytváření základů klíčových kompetencí dosažitelných v etapě předškolního vzdělávání. Tak je definována kvalita předškolního vzdělávání z hlediska cílů vzdělávání, podmínek, obsahu i výsledků, které přináší. RVP PV určuje společný rámec, který je východiskem pro tvorbu školního vzdělávacího programu, je otevřený pro školu, učitele i pro děti. Všechny ročníky základní školy pracují podle vzdělávacího programu: ZÁKLADNÍ ŠKOLA č. j /96-2. V rámci přípravy na školní vzdělávací program jsme se přihlásili k projektu Modelový školní vzdělávací program Tvořivá škola. Pouze dva žáci jsou vzděláváni v oboru ZŠ speciální. 8/8

9 Ve škole bylo pět postupných ročníků vyučováno ve čtyřech třídách. Spojená byla pouze 4. a 5. třída, kde bylo 24 žáků. Ostatní třídy byly vyučovány samostatně. Celoškolní projekt Ruce probíhal ve všech třídách po celý školní rok. U žáků s vývojovými poruchami byla pod vedením dyslektické asistentky prováděna náprava. Velmi dobře škola spolupracovala s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Hradci Králové a dalšími speciálně-pedagogickými centry. 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 12 Počet učitelů ZŠ 5 Počet vychovatelů ŠD 1 Počet učitelek MŠ 1 Asistent pedagoga 2 Počet správních zaměstnanců ZŠ 2 Počet správních zaměstnanců MŠ Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Funkce Úvazek Roků pedag. Stupeň Aprobace pracovníci praxe vzdělání 1 Ředitelka 1,0 do 35 VŠ ročník 2 Učitelka 1,0 do 25 VŠ ročník 3 Učitelka 1,0 do 25 VŠ ročník 4 Učitelka 1,0 do 25 VŠ ročník 5 Učitelka 0,45 do 15 VŠ ročník 6 ŠD vychovatelka 1,0 do 15 VŠ ročník 7 MŠ učitelka 1,0 do 5 SPgŠ x 3.3 Odborná kvalifikace Všechny učitelky mají 100 % aprobovanost k výuce. 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let - v důchod. důchod.věku věku Celkem Muži Ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Komentář: Do kategorií v důchodovém věku a do 35 let byly zařazeny asistentky pedagoga. 9/9

10 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Uklizečka 1,0 Základní Uklizečka 0,8 Základní Výdej jídla 0,2 Základní 4. Zápis k povinné školní docházce Do mateřské školy bylo zapsáno 23 dětí a nastoupilo 19 dětí. Do prvního ročníku k 1. září 2006 nastoupilo 14 dětí. Zápis do 1. ročníku ZŠ a do mateřské školy pro školní rok proběhl podle termínu vyhlášeného Magistrátem města Hradec Králové. Během školního roku pravidelně nastoupí ještě několik žáků i do ostatních tříd. Jsou to žáci, kteří mají adaptační či speciální problémy na jiných velkých školách. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Z pátého ročníku se hlásili 3 žáci na víceleté gymnázium. Všichni u zkoušky uspěli, ale pouze jeden žák vyhověl podmínkám přijímacího řízení. Přehled o prospěchu 1. stupeň Ročník Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků s vyzn. dostatečnou 1. stupeň Na 1. stupni nebyla udělena žádná pochvala, třídní důtka byla udělena 4 žákům. 5.2 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. třída , třída , třída , třída , třída Celkem , /10

11 5.3 Údaje o integrovaných žácích Speciální vzdělávací potřeby Počet žáků Forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) Individuální vzdělávací plán zdravotní postižení zdravotní znevýhodnění sociální znevýhodnění 5.4 Výsledky výchovně - vzdělávacího procesu školy Celým školním rokem se prolínal projekt Ruce. V průběhu celého školního roku bylo toto téma zpracováváno a objevovalo se ve všech předmětech a mezipředmětových vazbách všech ročníků. V mateřské škole byl projekt rozpracován do časových období podzim až léto. Při praktické realizaci projektu měla paní učitelka velké množství podnětů na doplnění třídního vzdělávacího programu. Rámcový program je pro paní učitelku MŠ živým materiálem, který se stále doplňuje a obměňuje. Stejnou zkušenost jsme učinili při realizaci projektu na 1. stupni ZŠ. Vzniklo mnoho krásných námětů. Velmi zajímavé bylo i to, jak téma děti samostatně zpracovaly a prezentovaly na elektronické tabuli s programem InterWrite. Jsem velmi ráda, že děti malé školy mohou poznat velmi zajímavou multimediální techniku a mají pravidelný přístup do počítačové učebny, kde pracují s internetem a dalšími zajímavými didaktickými programy. Naše škola se již druhým rokem zapojuje do programu Tvořivá škola. Ve výuce proto používáme metody a formy práce, které napomáhají dětem při zvládaní nových poznatků a snažíme se děti co nejvíce zapojovat do všech druhů činností. Našim hlavním krédem je objevovat v dětech vše dobré a volbou vhodných metod a forem práce posilovat jejich sebevědomí. Motivovat děti pro plnění všech úkolů je pro nás to nejdůležitější. Ale v našem pojetí nejde pouze o napsanou větu na tabuli, ale je to každodenní mravenčí práce, která nás těší. Kdybych měla zhodnotit naši pedagogickou práci, domnívám se, že je na velmi dobré úrovni. Pedagogický sbor je velmi kvalitní a pracujeme ve stejném složení již přes deset let. Velký vliv na naši práci má hlavně klima a vybavení školy a možnosti, které nám toto vybavení poskytuje. V mateřské i základní škole máme funkční variabilní nábytek a bezplatně dětem poskytujeme všechny učební potřeby a pomůcky, ale zároveň je důsledně vedeme k tomu, aby o tyto věci dobře pečovaly a vážily si jich. V poslední době se snažíme lépe využívat prostor třídy jeho členěním na různá pracovní místa. Týmová práce dětí rozvíjí jejich všestrannost a nadání. 11/11

12 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Předmět Počet kurzů Zaměření Pedagogika a psychologie 15 Vedení a práce s kolektivem. Alternativní způsoby vyučování. Inovace ve vzděl. procesu. Diagnostika vztahů v tř. kolektivu. Duševní hygiena a relaxace. Žáci s ADHD. Aspergerův syndrom a autismus. Informační a komunikační Tvorba www stránek. Práce s digitální 4 technologie videokamerou. Jazyková kultura 1 Péče o řeč dětí. Anglický jazyk 2 Výuka AJ v heterogenních třídách. Činnostní učení ve výuce AJ. Hudební výchova 1 Náměty pro hudební činnosti. Výtvarná výchova 2 Čarování s provázkem. Projekt Vánoce. Tělesná výchova 1 Motivovaná cvičení s náčiním. ŠVP 2 Specifika tvorby ŠVP na malotřídních ZŠ. Environmentální výchova 2 Projekt kámen. K aktuálním otázkám v MŠ. Management 5 Jak psát projekty. Předškolní pedagog a ŠVP. Evaluace v MŠ. Účetnictví. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Významné celoškolní akce Typ akce Počet tříd Počet žáků Poznámka (název akce, výsledek) Škola v přírodě 5 + MŠ 85 Hotel Bára Benecko Žákovská vystoupení 5 + MŠ 85 Vánoční besídka pro rodiče a veřejnost Koncerty 5 + MŠ 87 Helligerová-Vánoční zpívání Výstavy 4 50 Historie vesnice Soutěže T-mobile (aukce výtvarných prací) Matematická soutěž ZŠ M. Horákové 5 kol v průběhu roku Já a počítač (FIM, Univerzita HK) Matematická soutěž Máme rádi přírodu výtvarná s. 12/12

13 Typ akce Počet tříd Počet žáků Poznámka (název akce, výsledek) 2 16 Máme rádi přírodu literární s Praskačský slavík Filmový hrdina 21. století Výtvarná a literární soutěž (Jak nejraději trávím volný čas, Kde se cítím nejbezpečněji, Co si představuji pod pojmem nebezpečí) Lehkoatlet. přebory okrskové Návrh známky /EU/ 7.2 Jiné akce školy - Divadla ve škole - Muzeum - výstava - Divadlo Drak - Rokytova síň Indiáni - výstava - Policie ČR dopravní vých., prevence - Sb ěr bylin, papíru - Pouštění draků - Výroba posvícenských koláčů - Mikuláš a čert ve škole (rodiče) - Vánoční turnaj ve vybíjené málotřídních škol - Vánoční besídky ve třídách, dárky - Slavnostní předání vodního kufříku - Sběr papíru - Šibřinky akce pro rodiče a přátele školy - Dopravní hřiště - Velikonoční tradice - Velikonoční turnaj ve vybíjené - Den dětí - Slavnostní oběd 5.ročníku - Spolupráce s hasiči soutěže - Závod triatlonových nadějí - Poslední zvonění- akce pro děti, rodiče - Adoptuj panenku UNICEF - Požární ochrana - Podzimní toulky přírodou - Slavnostní otevření školního hřiště - Návštěva divadla - Hledání jara - Haló, pane Karnevale, račte dál! - Kompostér - Slavnostní vyhlášení Miss panenka - Šerpování žáků 5. ročníků 13/13

14 7.3 Projekty Během celého školního roku probíhalo mnoho projektů. Do těchto projektů se zapojovali všichni žáci i děti z mateřské školy. Přehled projektů je pro přehlednost uveden v grafech. Počty projektů ve školním 3 3 roce 2006/07 Celoroční 15 2 Týdenní Dvoudenní Celodenní 12 Hodinové Počet zúčastněných v celoročních projektech Ruce Zdravý způsob života Roční období Počet zúčastněných v týdenních projektech Čert a Káča - 1. ročník Čert a Káča - 2. ročník Vánoce 0 14/14

15 Počet zúčastněných v celodenních projektech Halloween - kroužek VV Hallow ee n - 2. ročník Perníková chaloupka Mikuláš - 2. ročník Mikuláš - 3. a 5. ročník Advent - MŠ Advent - 3. a 5. ročník Velikonoce - 1. ročník Velikonoce - 2. ročník Velikonoce - 3. a 5. ročník Velikonoce - 4. ročník Významné dny Počet zúčastněných v hodinových projektech Zdravé zuby - 1. ročník Zdravé zuby - 2. ročník Zdravé zuby - 3. a 5. ročník Zdravé zuby - 4. ročník Poštovní známky Den tříkrálový Sluníčkový den Indiánský den 10 9 Pampeliškový den Vajíčkový den Lidské výtvory 5 Mikuláš a čert - 2. ročník Mikuláš a čert - 3. a 5. ročník Dinosauři 0 Londýn 7.4 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků Název akce Počet žáků Výsledek, umístění Já a počítač 5 1. Máme rádi přírodu 1 3. Filmový hrdina 21. století Praskačský slavík Adoptuj panenku UNICEF Lehkoatletické přebory Škola hrou Jak si představuji nebezpečí (MMHK) Nejlepší práce Čestné uznání 3.,3. Mezi 5ti vybranými 2., 3., 3.,3. 2., /15

16 7.5 Spolupráce školy s rodiči - Zahájení školního roku - Vánoční besídka pro děti a rodiče - Loučení s létem - Šibřinkový ples - Mikulášská nadílka - Vánoční dílna pro děti a rodiče - Dětský den - Loučení se školním rokem - Poslední zvonění - Články do novin Radnice - Dny otevřených dveří 7.6 Péče o volný čas žáků - zájmová činnost Jednou z mnoha předností naší školy je bohatý výběr zájmových činností a mimoškolních aktivit. Snažíme se vyplnit volný čas, který děti mají po skončení vyučování a vytváříme tak drobné preventivní programy proti případným negativním jevům, které by mohly děti v dnešní době ovlivňovat. Žáci základní a mateřské školy společně navštěvují zájmové kroužky, kterých naše škola nabízí celkem šest (výtvarný, počítačový, sportovní, anglický, hudební a německý). Kroužky navazují na vyučování a na vedení kroužků se podílejí všechny učitelky. Některé kroužky vedou i rodiče dětí. Přehled kroužků na ZŠ Malšova Lhota Název kroužku Počet dětí Výtvarný 18 Počítačový 18 Sportovní ml. 25 Sportovní st. 16 Anglický 13 Hudební 30 Německý 2 16/16

17 Návštěvnost kroužků Výtvarný Počítačový Sportovní ml. 18 Sportovní st. Anglický Hudební Německý Účast chlapců a dívek v kroužcích Název kroužku Počet dětí chlapců Dívek Výtvarný 7 11 Počítačový 13 5 Sportovní ml Sportovní st Anglický 8 3 Hudební Německý 2 0 Návštěvnost kroužků Počet dětí Chlapci Děvčata Výtv arný Počítačov ý Sportov ní ml. Sportov ní st. Anglický Hudební Německý Název kroužku 17/17

18 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce proběhla na naší škole orientační inspekce, kterou vykonala inspektorka Bc. Jana Rybková. Inspekce proběhla ve dnech března Předmětem inspekce byla výchova ke zdraví v předškolním vzdělávání podle 174 odst. 2 písm. b), c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Inspekční zpráva je uložena u ředitelky školy. 9. Finanční podmínky vzdělávání 9.1 Základní údaje o hospodaření školy za rok 2006 a) příjmy celkové příjmy poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců 0 3. příjmy z doplňkové činnosti ostatní příjmy b) výdaje investiční výdaje celkem 0 2. neinvestiční výdaje celkem a z toho náklady na platy pracovníků školy ostatní osobní náklady zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky stipendia 0 - ostatní a provozní náklady /18

19 9.2 Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků Plnění závazných ukazatelů rozpočtu Stanoveno rozpočtem Ukazatele s tanovené krajským úřadem (konečný stav po Stav k úpravách) Přímé NIV celkem z toho - Platy OON Limit počtu zaměstnanců 9,8 9,8 Odvody FKSP Závazné ukazatele Orientač ní ukazatele zné atele Záva u kaz ONIV Stanoveno rozpočtem Prostředky poskytnuté a stanovené (konečný stav po zřizovatelem úpravách) Stav k Příspěvek NIV Příspěvek na investice 0 0 Příjmy 0 0 Údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Prostředky Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) Stav k Peněžní fondy Fond odměn Fond rezervní Fond investiční Účelové prostředky kapitoly MŠMT Prostředky na SIPVZ Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších prostředků Finanční vypořádání dotací Účelový znak Ukazatel Poskytnuto k Použito k Vratka při finančním vypořádání Přímé NIV celkem Platy z OON toho - Ostatní (pojistné + FKSP ONIV) Státní informační politika Neinvestiční dotace celkem /19

20 Jedná se o finanční vypořádání dotací na přímé výdaje na vzdělávání a dalších státních účelových dotací poskytnutých z kapitoly školství (dotace MŠMT ČR), které byly poskytnuty přímo z krajského úřadu Vyúčtování prostředků NIV Ukazatel Hlavní činnost Doplňková činnost Rozpočet Stav k Rozpočet Stav k Náklady c elkem Příjmy (v ýnosy) celkem Hospodářský výsledek a) Hlavní činnosti Nákladové položky Rozpočet Stav k Knihy, učební pomůcky DHM Nákup materiálu j.n Voda Elektrická energie Plyn Služby pošt Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Školení a vzdělávání Zpracování mezd a účetnictví Nákup služeb j.n Drobné opravy a údržba Programové vybavení Cestovné Odpisy Náklady j.n Náklady celkem Příjmové položky R ozpočet Stav k Příspěvek zřizovatele Úplata za školní stravování 0 0 Úplata za předškolní vzdělávání Úplata za zájmové vzdělávání 0 0 Další příjmy Příjmy celkem Hospodářský výsledek 0 20/20

21 b) Doplňková činnosti Nákladové položky Rozpočet Stav k Nákup materiálu j.n Elektrická energie Drobné opravy a údržba Náklady j.n Náklady celkem Příjmové položky Rozpočet Stav k Výnosy z pronájmu Příjmy celkem Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek Ukazatel Kč Hospodářský výsledek z hlavní činnosti 0 Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti Hospodářský výsledek celkem k (před zdaněním) 0 Předpokládané zdanění 0 Celkem po zdanění Dodatečné odvody a vratky 0 Úhrada ztráty z minulých let 0 Další položky upravující hospodářský výsledek 0 Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -) Ukazatele nákladovosti za rok Mateřská škola Řádek Skutečné náklady Číslo k Jednotka NIV za MŠ skutečnost Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON) Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a Kč na nepedagogické pracovníky 2b 0 Kč ONIV Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a 0 Kč na DVPP 3b Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Přepočtený počet jednotek výkonu 4 20 osoba Přímé náklady na vzdělávání ř.1/ř Kč/osoba Mzdové náklady ř.2/ř Kč/osoba ONIV ř. 3/ř Kč/osoba Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby ř.3 a/ř.4 0 Kč/osoba 21/21

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkladatel: Libuše Ježková Verze k 1. 9. 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Obsah: www.slunickoturnov.cz stránka 1

Obsah: www.slunickoturnov.cz stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Mateřská škola a Základní škola Sluníčko, Turnov Zpracovala a předkládá Dagmar Rakoušová ředitelka školy Obsah: 1. Úvodní slovo... 2 2. Základní údaje o škole...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

BEZPEČNOU CESTOU LABYRINTEM POZNÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2007 Aktualizace 30. 9.

BEZPEČNOU CESTOU LABYRINTEM POZNÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2007 Aktualizace 30. 9. BEZPEČNOU CESTOU LABYRINTEM POZNÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2007 Aktualizace 30. 9. 2014 MOTTO: "Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SPECIÁLNÍ při Mateřské škole a Základní škole Sluníčko, Turnov Platnost dokumentu od 1.9.2013

Více

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje - 1 - Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje A jako sebeúrodnější půda nemůže být plodná bez obdělávání, tak ani duše nenese plody bez učení. Cicero email zskolodeje@email.cz

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více