Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká Šumperk, telefon VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká Šumperk, telefon VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014

2 Obsah 1 Základní údaje o škole Charakteristika školy Vymezení činnosti jednotlivých součástí Umístění školy Základní předmět činnosti Poradenská činnost Spolupráce s rodinou Rada školy Žákovský parlament Seznam studijních a učebních oborů Seznam studijních a učebních plánů Školní vzdělávací program pro ZVč.j. 100/2009, Dodatek ŠVP ZV 14č.j. 100/ šk. rok 2013/ ŠVP pro zájmové vzdělávání č.j.100/2009školní družina ŠVP pro předškolní vzdělávání č.j.129/ Mateřská škola Výsledky vzdělávání a chování Výsledky vzdělávání Hodnocení chování Výchovné poradenství Volba povolání Prevence rizikového chování Údaje o pracovnících školy Přehled o zaměstnancích školy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Výsledky školní a mimoškolní činnosti Nabídka kroužků pro školní rok 2013/ Projekty Hodnocení akcí tříd Údaje o výsledcích inspekční činnosti Základní údaje o hospodaření školy Propagace školy Materiální podpora školy Spolupráce školy Realizace koncepčních záměrů kraje a školy

3 1 Základní údaje o škole Název dle zřizovací Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 listiny Sídlo školy Hanácká 3, Šumperk Právní norma Příspěvková organizace IČO IZO Zřizovatel Olomoucký kraj Ředitelka školy Mgr. Jana Večeřová Rada školy Ano 1. Mateřská škola IZO: Základní škola IZO: Praktická škola IZO: Součásti školy a jejich 4. Školní družina IZO: IZO 5. Internát IZO: Školní jídelna - výdejna IZO: Základní škola- obory a formy vzdělání C Základní vzdělání C/01 Základní škola B Základy vzdělání B/001 Pomocná škola C/ 01 Praktická škola jednoletá C/02 Praktická škole dvouletá Odloučené pracoviště Vikýřovice Šumperk, Třebízského 1 Telefon , Fax Není Charakteristika školy Školy a školská zařízení pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Věkové rozpětí žáků 3 21 let. Internetové stránky školy 3

4 2 Charakteristika školy 2.1 Vymezení činnosti jednotlivých součástí Mateřská škola Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo naši mateřskou školu 60dětí, které byly začleněny do 7 tříd. Jednalo se o děti s odkladem školní docházky, děti s vadami řeči, vadami zraku, s mentálním i tělesným postižením, hyperaktivitou, poruchami pozornosti, děti s kombinovanými vadami a děti s lékařskou diagnózou autismus. Od 1.ledna 2012 se dle rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje zvýšil nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole počet dětí na 60. Základní škola Škola se zabývá výchovou a vzděláním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami podle učebních plánů a osnov schválených MŠMT. Vzdělávání žáků probíhá vzhledem k jejich individuálním vzdělávacím možnostem také dle individuálních vzdělávacích plánů. Do školy jsou přijímáni žáci se smyslovým, somatickým či zdravotním postižením nebo v různé kombinaci postižení a žáci s autismem. Škola je plně organizovaná ročník, v každém ročníku má 2-3 třídy. Vzdělávacími programy, dle kterých vyučujeme jsou : Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. 100/2009 Školní vzdělávací program ZŠS č.j. 110/2010 Pomocná škola č.j /97-22 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Praktická škola dvouletáč.j.100/2012 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Praktická škola jednoletá č.j.110/2013 OBOR VZDĚLÁNÍ C základní vzdělání V tomto oboru se soustřeďujeme na kvalitní osvojování učiva a jeho aplikaci do běžného života, získávání pracovních návyků, žáci se učí jeden až dva cizí jazyky. Předmět občanská výchova je posílen o hodinu tzv.osobnostně sociální výchovy. 4

5 OBOR VZDĚLÁNÍ B základy vzdělání Věnuje se výchově a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením, kombinovanými vadami nebo žáků s diagnózou autismus. Úkolem je připravit žáky na praktický život, naučit samostatnosti a zvládání běžných denních úkonů s minimální dopomocí. Nově byl zařazen předmět etická výchova. Střední škola OBOR VZDĚLÁVÁNÍ C/02, Praktická škola dvouletá. OBOR VZDĚLÁVÁNÍ C/01, Praktická škola jednoletá. Praktická škola dvouletá se zabývá výchovou a vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, plynoucími ze snížené úrovně rozumových schopností. Žáci ukončili povinnou školní docházku v základní škole praktické nebo základní škole speciální. Vzdělávání je přizpůsobeno individuálním možnostem a potřebám žáků. Příprava žáků je organizována jako dvouleté denní studium. Žáci si upevňují a rozšiřují všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky a osvojují si dovednosti a znalosti potřebné pro výkon jednoduchých činností v různých profesních oblastech i v každodenním životě. V praktické škole jednoleté je kladen důraz především na rozvíjení komunikačních dovedností a soběstačnosti v běžném životě. Formou praktických činností ve vzdělávací i praktické složce vzdělávání jsou u žáků, na úrovni jejich schopností a individuálních předpokladů, vytvářeny a rozvíjeny následující klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikační, kompetence sociální a personální, kompetence občanské a kompetence pracovní. Žáci získávají dovednosti za různě dlouhou dobu a na rozdílné úrovni. Výuka probíhá v hlavní budově na Hanácké ulici č. 3 v Šumperku, kde se nachází kmenová třída a odborné učebny. Jako cvičené pracoviště pro praktickou výuku je taktéž využívána hlavní budova školy na Hanácké ulici. Školní družina Stará se o mimoškolní činnosti žáků. V tomto školním roce nabídla žákům pestrou nabídku aktivit. Kapacita 36 míst byla celoročně naplněná. Výchovný proces školní družiny vychází ze školního vzdělávacího programu ŠVP ZV. Cílem je vychovávat zdravě sebevědomého žáka, který 5

6 rozumí sobě, i lidem ve svém okolí, pečuje o vztahy a životní prostředí a chce se aktivně zapojit do praktického života. Cílem je maximální rozvoj každého žáka tak, aby dosažené vědomosti, znalosti, schopnosti a dovednosti odpovídaly jeho individuálním možnostem. Internát Kapacita ubytovacího zařízení 25 míst.zajišťuje celodenní výchovu, ubytování a stravování dětem a žákům bydlící mimo město Šumperk. Školní jídelna Kapacita 170 jídel, zabezpečuje stravování dětem i zaměstnancům. 2.2 Umístění školy Škola má ke svému užívání k dispozici tři budovy: - ulice Hanácká 3: sídlo střední školy a základní školy - ulice Třebízského 1: základní škola, mateřská škola, školní družina, internát a školní jídelna - Vikýřovice 223: jedna třída základní školy speciální jako součást Dětského centra (dříve ústavu sociální péče). Budova Hanácká 3 Budova na Hanácké ulici se nachází v centru města v klidové zóně, má vlastní zahradu, tělocvičnu a odborné učebny na pracovní činnosti dílny, učebnu hudební a výtvarné výchovy, kuchyňku. Učebny výtvarné výchovy, hudební výchovy, dílen a kuchyňky prošly rekonstrukcí. Počítačová učebna splňuje kritéria pro výuku informatiky. Pro výuku anglického jazyka je zřízena jazyková učebna. V budově je 17 kmenových tříd, sborovna, administrativní, technické a provozní zázemí; učebny s interaktivními tabulemi, dataprojektory a notebooky. Na zahrádce na střeše, probíhá výuka vybraných předmětů. V prostorách školní zahrady se nacházejí pozemky pro výuku pěstitelských prací. Žákovské šatny v suterénu školní budovy jsou částečně rekonstruované, žáci druhého stupně mají vlastní skříňky. Objekt a přilehlé pozemky prochází rekonstrukcí a modernizací, jež bude probíhat ještě 6

7 několik příštích let. Vybavení tříd je průběžně modernizováno. Vlastníkem budovy je Olomoucký kraj. Budova Třebízského 1 Budova na Třebízského ulici se nachází v okrajové části města Šumperk, je obklopená městským parkem a vlastní rozlehlou zahradou. Budova je majetkem města. Drobnými stavebními úpravami se docílilo přebudování místností pro potřeby základní školy, část budovy nadále slouží jako mateřská škola a internát. Ve všech třídách ZŠ je standardní školní vybavení, jednomístné školní lavice, rehabilitační a kompenzační pomůcky dle potřeb jednotlivých dětí (např. Pichtův psací stroj, textilní prostorová písmena, PC, atd.). Budova Třebízského nemá vlastní tělocvičnu, tělovýchovné činnosti a aktivity probíhají buď venku na hřišti nebo v upravené třídě umožňující sportovní vyžití. Pro výuku tělesné výchovy je využívána také tělocvična budovy Hanácké. U každé třídy mateřské školy je samostatná pracovna pro logopedickou a tyflopedickou péči. Školní jídelna Výdejna stravy má samostatný prostor, který je vybaven konvektomatem, bezdotykovou baterií, nerezovými pulty a splňuje všechny hygienické požadavky na provoz. Budova Vikýřovice 223 Na této adrese je umístěna jedna třída základní školy speciální jako součást Dětského centra (dříve ústavu sociální péče). Třída je účelně vybavena pro potřeby žáků s kombinovanými vadami jednomístné školní lavice, rehabilitační kout, odpočinkový kout a počítačový koutek. Stravování, zdravotní tělesná výchova a pracovní vyučování probíhá v samostatných místnostech centra. Internát Je rozmístěn do 6 pokojů, hygienické zázemí se nachází v jejich těsné blízkosti. 7

8 2.3 Základní předmět činnosti Předmětem činnosti krajské mateřské, základní a střední školy je výchova a vzdělávání tak, jak vymezují příslušné zákony a vyhlášky MŠMT. V oblasti speciální péče je předmětem činnosti školy reedukace, kompenzace, rehabilitace, relaxace a rekreace, ale i diagnostika a to vstupní, průběžná i výstupní u dětí a žáků s: - vadami řeči - vadami sluchu - po operaci kochleárního implantátu - vadami zraku - tělesným postižením nebo zdravotním omezením - mentální retardací - a lékařskou diagnózou autismus. 2.4 Poradenská činnost Probíhá prostřednictvím Kontaktního centra péče o děti raného a předškolního věku. Je určena rodinám s handicapovanými dětmi raného věku nebo pro rodiče dětí, jejichž vývoj v některé oblasti neprobíhá podle normy. V tomto směru centrum nabízí: - poskytnutí včasné podpory rodině dítěte - sestavení alternativního vzdělávacího kalendáře pro dítě - pomoc při výběru kompenzačních pomůcek a rehabilitačních hraček - dle zájmu rodiny kontakt na odborná lékařská pracoviště, školy a speciálně pedagogická centra. Tuto službu poskytují speciální pedagogové školy zdarma, v čase mimo vlastní přímou práci. Jejich návštěvy jsou možné buď přímo v rodinách nebo v prostorách mateřské nebo základní školy. Kromě práce s rodinami pracovníci školy provádějí i školení pedagogických pracovníků jiných školských zařízení či studentů, zejména k problematice autismu a logopedie. Rozvíjí se spolupráce s Univerzitou Palackého Olomouc. Na odborné stáže, praxe a přednášky dojíždějí studenti bakalářských a magisterských studijních oborů speciální pedagogiky. Další celoroční praxe, kterou škola umožňuje, je pro studenty SZŠ Šumperk - 3. ročníků oboru všeobecná sestra a 4. ročníků 8

9 Střední školy sociální péče a služeb Zábřeh, obor výchovná a humanitární činnost. Poradenská služba ve škole je zabezpečována výchovným poradcem školy a školním metodikem prevence sociálně patologických jevů a řídí se příslušnými školskými zákony a vyhláškou MŠMT o poradenských službách ve školách. V rámci projektu VIP kariéra ve škole funguje školní poradenské pracoviště, které zaměstnávalo školního psychologa na úvazek 0,5 jehož činnost byla ukončena k Na naší škole probíhá důkladná diagnostika klimatu v jednotlivých třídách, kterou provádí v rámci hospitační činnosti školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence sociálně-patologických jevů nebo kariérový poradce. Tito uvedení pracovníci tvoří školní poradenské pracoviště. 2.5 Spolupráce s rodinou Učitelky mateřské školy informovaly průběžně rodiče o dění v jednotlivých třídách. Nástěnky, fotodokumentace, výrobky dětí, www stránky tříd, měsíční prezentace ŠVP na chodbě školy formou fotodokumentace, třídní schůzky, individuální pohovory, to jsou již běžné součásti práce pedagoga v MŠ. Rodiče tak mají přehled o tom, co jejich děti celý den dělají, jak s nimi učitelky pracují a jakých dosahují výsledků. V návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) a školní vzdělávací program (ŠVP) byl vytvořen roční plán pro rok 2013/2014, jehož název zněl Šel zahradník do zahrady. Kladné hodnocení od většiny rodičů získalo množství kulturních i jiných zájmových a společenských akcí pořádaných nebo zajištěných školou např. návštěva dopravního hřiště Mohelnice, ZOO Olomouc, návštěva akcí ve Vile Doris, návštěva knihovny, kina, muzea, exkurze u hasičů, policie, v nemocnici v ZOO koutku, plavecký výcvik, výlety a vycházky po okolí, různé soutěže, karneval, plavecký výcvik, canisterapie,, terapie v solné jeskyni, spolupráce se SZŠ Šumperk, třídní besídky atd. Některé třídy se zapojily do akcí zaměřených na ekologii Den Země, Uklidíme svět, Naše zahrada, Klíče od přírody, Semínko. Fotodokumentace ze všech třídních akcí byla průběžně doplňována na webových stránkách školy, kde měli rodiče i široká veřejnost možnost nahlédnout. 9

10 Základní a střední škola spolupracuje s rodiči při pravidelných setkáváních a to předem stanovených informačních schůzkách (probíhají za přítomnosti žáka pokud by to nebylo v rozporu se zájmy dítěte) i formou předem sjednaných individuálních pohovorů, v nutných případech kontaktuje rodiče přes žákovskou knížku, osobně, telefonicky nebo elektronickou poštou dle aktuální potřeby třídní učitel nebo školní psycholožka. S činností školy a jinými informacemi se mohou rodiče seznámit na webových stránkách školy. O činnosti školy jsou rodiče informováni také prostřednictvím informačních nástěnek. Rodiče mají také zastoupení v zákonem předepsané školské radě. Rada školy má 6 členů. Sami rodiče dětí s autismem se podílejí na chodu školy a spolurozhodují o naplňování potřeb jejich dětí také prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Dětský klíč Šumperk. Nezanedbatelná je i finanční a materiální podpora školy ze strany Dětského klíče. Dětský klíč zajišťuje společenské a rekreační akce pro děti, respitní péči pro rodiny dětí s lékařskou diagnózou autismus. 2.6 Rada školy Rada školy byla zřízena s účinností od Olomouckým krajem, je šestičlenná Od jsou členy školské rady: Zákonní zástupci nezletilých žáků: Ing. Pavel Hošek Jan Vágner Pedagogičtí pracovníci školy: Mgr. Kateřina Křenová Mgr. Jana Diblíková Zástupci zřizovatele: PhDr. Drahomíra Jansová, Pedagogicko-psychologická poradna Šumperk, Husitská 12 Mgr. Luboš Mátych, Střední odborná škola železniční a stavební Šumperk, Bulharská 8 10

11 2.7 Žákovský parlament Na začátku školního roku si každá třída zvolila dva zástupce (chlapce a dívku), kteří třídu zastupovali na zasedáních školního parlamentu. Členové žákovského parlamentu se scházeli s vedoucí parlamentu, kde hájili zájmy svých spolužáků, předkládali návrhy na zlepšení chodu školy, vyslovovali své názory na situaci ve škole, informovali a spolurozhodovali o akcích školy a sledovali a podíleli se na propagaci školy. Řídící a koordinační funkci v parlamentu měla určená paní učitelka. Žákovský parlament se scházel jedenkrát měsíčně. Žáci předávali informace svým spolužákům a aktivně se zapojovali do organizování akcí pořádaných školou. 11

12 3 Seznam studijních a učebních oborů OBOR VZDĚLÁNÍ C/ 02 Praktická škola dvouletá V praktické škole dvouleté studují žáci s mentálním postižení, autismem, případně s kombinovanými vadami. Žáci si upevňují a rozvíjí vědomosti získané v základním vzdělávání a především jsou připravování na výkon jednoduchých činností v chráněných pracovištích, sociální péči, úklidových pracích či službách. Vzhledem ke speciálně vzdělávacím potřebám žáků je výuka organizována tak, aby odpovídala psychickým i tělesným schopnostem žáků a respektovala jejich individuální zvláštnosti. Praktická škola dvouletá je určena chlapcům i dívkám. Ve školním roce 2013/2014měla třída označení S2 a byla rozdělena na 1. a 2. ročník. V prvním ročníku byli 3 žáci a v druhém 1 žák. Skladba třídy Dívky Chlapci Celkem 1. ročník ročník celkem Učební plán je zpracován dle místních podmínek školy a přihlíží k individuálním zvláštnostem, zdravotnímu stavu a specifickým potřebám žáků vyplývajícím z povahy a stupně jejich postižení. Celková hodinová dotace je 32 hodin týdně. Dva žáci byli vyučováni dle individuálního vzdělávacího plánu. V tomto školním roce postoupili všichni žáci prvního ročníku do vyššího ročníku. Jeden žák druhého ročníku neprospěl a bude opakovat ročník. Závěrečnou zkoušku nikdo neskládal. Školní učební plán obsahuje všechny povinné vyučovací předměty. V učebním plánu jsou posíleny předměty český jazyk a literatura (o jednu hodinu týdně), rodinná výchova (o jednu hodinu týdně) a praktické činnosti ( o 4 hodiny týdně). Velký důraz je kladen na praktické činnosti. Žáci si nacvičují jednoduché úklidové práce v prostorách školy a získávají základní pracovní návyky. Praktické činnosti mají i svou teoretickou část, ve které si žáci osvojují základní teoretické poznatky z dané oblasti (bezpečnost, práce, úklidové prostředky apod.). Dalším praktickým předmětem je Příprava pokrmů. Předmět je také rozdělen na praktickou a teoretickou část. Žáci si osvojují dovednosti potřebné při přípravě stravy, poznatky z oblasti zdravé výživy, soustředí se také na kulturu stolování a dodržování zásad společenského chování. 12

13 OBOR VZDĚLÁNÍ C/01Praktická škola jednoletá Praktická škola jednoletá je určena studentům se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou těžších rázu než u studentů Praktické školy dvouleté. Jde o žáky s těžkým stupněm mentálního postižení či s kombinovanými vadami. Cílem vzdělávání v Praktické škole jednoleté je prohloubit a doplnit praktické i teoretické znalosti získané v základním vzdělávání. Učební plán je zaměřen především na rozvoj těch dovedností, které jsou pro žáky využitelné v běžném životě a jejichž osvojení zlepší kvalitu života žáků. Vzhledem ke speciálně vzdělávacím potřebám žáků je výuka organizována tak, aby odpovídala psychickým i tělesným schopnostem žáků a respektovala jejich individuální zvláštnosti. Praktická škola jednoletá je určena chlapcům i dívkám. Ve školním roce 2013/2014 měla třída označení S1. Do prvního ročníku nastoupily 3 žákyně. Jedna žákyně z důvodu stěhování ukončila studium v prvním pololetí. Skladba třídy Dívky Chlapci Celkem 1. ročník celkem Učební plán je zpracován dle místních podmínek školy a přihlíží k individuálním zvláštnostem, zdravotnímu stavu a specifickým potřebám žáků vyplývajícím z povahy a stupně jejich postižení. Celková hodinová dotace je 30 hodin týdně. Školní učební plán obsahuje všechny povinné vyučovací předměty. V učebním plánu jsou posíleny předměty rodinná výchova (o jednu hodinu týdně) a praktické činnosti (o 2 hodiny týdně), práce v domácnosti (o jednu hodinu týdně) a základy společenských věd (o jednu hodinu týdně). Velký důraz je kladen na praktické činnosti. Žáci si nacvičují jednoduché úklidové práce v prostorách školy a získávají základní pracovní návyky. Praktické činnosti mají i svou teoretickou část, ve které si žáci osvojují základní teoretické poznatky z dané oblasti (bezpečnost, práce, úklidové prostředky apod.). Dalším praktickým předmětem je předmět Práce v domácnosti, kde si žáci osvojují dovednosti a vědomosti potřebné pro co možná nejvíce samostatný život. 13

14 4 Seznam studijních a učebních plánů Základní škola Výuka v oboru vzdělání C základní vzdělání probíhala ve škol. roce 2013/2014 v roč. podle Školního vzdělávacího programu základního vzdělávání č.j. 100/2009, Dodatek ŠVP ZV č.j.100/2013 s oporou o příslušná ustanovení vyhlášky MŠMT ČR č.73/2005 Sb., O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Žákům školy je poskytována logopedická péče dle metodického pokynu MŠMT ČRč.j / Náplní speciálně pedagogické práce učitelů ZŠ je také oftalmologie, zejména ortopticko-pleoptická cvičení a náprava specifických vývojových poruch učení. Dále byl používán ke vzdělávání žáků vzdělávací program ŠVP ZV LMP, č.j.100/2009. V oboru vzdělání B základy vzdělání probíhalo vzdělávání žáků podle vzdělávacího programu pomocná škola č.j /97-22, ŠVP ZŠS č.j. 110/ Školní vzdělávací program pro ZVč.j. 100/2009, Dodatek ŠVP ZV č.j. 100/ šk. rok 2013/14 Datum zavedení ŠVP ZV Školní vzdělávací program naší školy je postaven tak, aby dával možnost zapojit se a vyniknout všem žákům i těm, kteří se potýkají s problémy ve výuce. Poskytuje žákům dostatek času na zvládnutí učiva s ohledem na jejich možnosti a individuální schopnosti. Je zaměřen na osobnostní rozvoj dítěte, což je vyjádřeno zařazením průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova a multikulturní výchova jako samostatný předmět. Dodatkem se upravuje Školní vzdělávací program SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk ve znění platných dodatků od takto: 1) V učebním plánu pro 1. a 2. stupeň se zavádí předmět Etická výchova. 2) Na 2. stupni se tímto ruší předmět volitelný český jazyk. 3) Na 1. stupni se snižuje počet disponibilních hodin v českém jazyce a matematice 4) 2. cizí jazyk se nezavádí z důvodů: jsme škola pro žáky se zdravotním postižením, sluchovým, zrakovým, mentálním postižením, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami, vývojovými poruchami učení a chování., zdravotním znevýhodněním a se sociálním znevýhodnění. 5) Na 2. stupni se vyučuje od 6. ročníku volitelný předmět Konverzace z Anglického jazyka. 6) V dodatku jsou uvedeny změny v těchto předmětech: 14

15 1. stupeň: Anglický jazyk, Matematika, Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda 2. stupeň: Anglický jazyk, Zeměpis, Přírodopis, Výchova k občanství, Dějepis, Výchova ke zdraví a Tělesná výchova. 7) Finanční gramotnost je zařazena: na 1. stupni v rámci předmětů Vlastivěda a Přírodověda na 2. stupni v rámci předmětu Výchova k občanství Do učebního plánu školy jsou zařazeny volitelné předměty. Jejich nabídka kopíruje jednotlivé vzdělávací oblasti školního plánu. Nabídka volitelných předmětů je aktualizována dle požadavků žáků, rodičů a možností školy. V rámci školního vzdělávacího programu preferujeme výuku cizích jazyků (anglický, německý), ekologickou výchovu, rozšířenou výuku matematiky,českého jazyka a zvyšování počítačové gramotnosti žáků. Ve školním roce 2013/2014 bylo žákům ročníků, vzdělávaných dle ŠVP -ZV nabídnuto v rámci volitelného předmětu: - Konverzace z I. cizího jazyka navazuje na výuku a zaměřuje se na upevňování komunikačních dovedností - Matematicko-fyzikální seminář Žáci vzdělávaní dle školního vzdělávacího programu s úpravou pro žáky s LMP začínají v 6. třídě s výukou anglického jazyka. Dle ŠVP ZV LMP byly vytvořeny předměty Výchova k občanství, Dějepis v návaznosti na předmět Vlastivěda a Zeměpis. Byl zařazen n předmět Etická výchova, který se vyučuje samostatně pro žáky ŠVP ZV LMP od 6. ročníku. V ročníku etickou výchovu aplikujeme jako průřezové téma. Do učebního plánu školy jsou zařazeny volitelné předměty od 6. ročníku. Jejich nabídka kopíruje jednotlivé vzdělávací oblasti ŠVP ZV- LMP. Nabídka volitelných předmětů je aktualizována dle požadavků žáků, rodičů a možností školy. V rámci školního vzdělávacího programu základního vzdělávání preferujeme výuku cizích jazyků a praktika z informatiky ke zvyšování počítačové gramotnosti žáků. Názvy ostatních vyučovacích předmětů zůstaly stejné pro jejich srozumitelnost pro rodiče i žáky. Organizace vyučování zůstala stejná. Učitelé využívali možnost vytváření bloků hodin a práce na projektech, což byl styl učení již v předcházejícím školním roce. 15

16 Aplikace Školního vzdělávacího programu nám umožnila: zapojení žáků do hodnocení sebe sama a skupiny propojení učiva(mezi předmětové vztahy ) propracovanost průřezových témat, samostatný předmět Etická výchova na obou stupních ZŠ realizace projektů 4.2 ŠVP pro zájmové vzdělávání č.j.100/2009školní družina Tři oddělení školní družiny pro 36 žáků základní školy, v jednotlivých odděleních řídila výchovný proces jedna vychovatelka. Režim dne školní družiny příchod žáků, rekreační činnost odchod žáků z budovy Třebízského 1 na budovu Hanácká odchod žáků do tříd převod z budovy Hanácká na Třebízského hygiena oběd odpolední klid relaxační činnosti zájmová činnost příprava na vyučování formou didaktickýchher Roční téma: CESTUJEME KOLEM SVĚTA Po celý školní rok cestujeme kolem světa za 365 dní. Každý měsíc jsme se stěhovali do jiné země Září Říjen Listopad Prosinec Leden - Česká republika U nás na statku - Rakousko Na horách v Rakousku - Slovensko Na chalupu na Slovensko - Eskymáci na saních k Eskymákům a do Ruska - Amerika Letíme do Ameriky 16

17 Únor Březen Duben Květen Červen - Kanada Sportujeme v Kanadě - Jižní Amerika Na skok do džungle - Afrika Tajemné pyramidy - Afrika Bojíme se lidojedů - Asie V čínské restauraci Na podzim jsme chodili každý měsíc na bazén. Vodní hrátky a soutěže zdokonalovaly naše plavecké schopnosti. Po celý školní rok jsme spolupracovali se SVČ a ZpDVPP Doris,. Pravidelně jsme navštěvovali keramiku s paní Janků a ruční vyrábění u paní Večeřové. Děti si vyrobily krásné výrobky k Vánocům rybičku, na Velikonoce slepičku, na prázdniny Cestovatelský deník, Nemůžeme opomenout i naši psí kamarádku Barunku, která již druhým rokem za námi chodí. V hodině canisterapie se dozvídáme o psím životě. Děti se vždy moc těší. I po celý školní rok děti pilně secvičovaly pohádky. Na Vánoce udělaly radost s pohádkou Boudo,budko. Na jaře připravily pohádku O Palečkovi. Radost rozdaly v Diakonii Sobotín a Domově důchodců v Šumperku. Největší akcí letoška byla určitě Noc s Andersenem. I letos se sešlo 13 nocležníků a detektivů samotného slavného Vrťapky. Po přichystání matrací jsme vyrazili na velkou detektivní akci po uličkách Šumperka. Společnými silami jsme vyluštili záhady a značně unaveni ulehli. Celá akce byla moc hezká a i příští rok se určitě zúčastníme. Ale i běžné dny v družině nabízely spoustu aktivit pexesiáda, puzzliáda,vyrábění, pohybové aktivity, tancování, atd. Děti byly moc šikovné. Roční plán akcí družina Cesta kolem světa za 365dní Akce Cesta kolem světa - Září Canisterapie Bazén Narozeninová párty v rámci družiny Pohádkový kvíz 17

18 Keramika Říjen Canisterapie Tvoření SVČ a ZpDVPP Doris Bazén Narozeninová párty v rámci družiny Ovocný bál Listopad Bazén Canisterapie Keramika Tvoření SVČ a ZpDVPP Doris Narozeninová párty v rámci družiny Návštěva SVČ a ZpDVPP Doris Prosinec Vánoční besídka pro rodiče Putování s divadlem Keramika Canisterapie Narozeninová párty v rámci družiny Výlet do zimní krajiny Leden Vločková párty Bazén Keramika Tvoření SVČ a ZpDVPP Doris Canisterapie Narozeninová párty v rámci družiny 18

19 Tvoření SVČ a ZpDVPP Doris Únor Bazén Keramika Canisterapie Masopustní rej masek Narozeninová párty v rámci družiny Výlet na školní statek Pomněnka Březen Taletmánie - Bazén Canisterapie Tvoření SVČ a ZpDVPP Doris Keramika Narozeninová párty v rámci družiny Tvoření SVČ a ZpDVPP Doris22 Duben Keramika Bazén Canisterapie Noc s Andersenem Narozeninová párty v rámci družiny Besídka ke Dni maminek Květen Tvoření SVČ a ZpDVPP Doris Keramika Bazén Canisterapie 19

20 Narozeninová párty v rámci družiny Vystoupení v DD Šumperk Vystoupení Diakonie Sobotín Výlet na Háj / Kouty nad Desnou Červen Bazén Cukrárna Canisterapie Narozeninová párty v rámci družiny Rozlučková párty 20

21 4.3 ŠVP pro předškolní vzdělávání č.j.129/2010 Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo naši mateřskou školu 60dětí, které byly začleněny do 7 tříd. Jednalo se o děti s odkladem školní docházky, děti s vadami řeči, vadami zraku, s mentálním i tělesným postižením, hyperaktivitou, poruchami pozornosti, děti s kombinovanými vadami a děti s lékařskou diagnózou autismus. V návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) a školní vzdělávací program (ŠVP) byl vytvořen roční plán pro rok 2013/2014, jehož název zněl,,šel zahradník do zahrady... Inspirací pro tento název byla známá dětská písnička, kterou jsme přizpůsobily jednotlivým měsícům. Písnička nás doprovázela po celý školní rok a na každém společném setkání jsme se naučily novou sloku k písničce. Roční plán byl třídními učitelkami rozpracován do měsíčních témat, která opět navazovala na zmíněnou píseň Šel zahradník do zahrady: Září.. s úsměvem Říjen.. s košíkem Listopad s barvami Prosinec s dárkem Leden.. s čepicí Únor.. pro sáně Březen.. pro sněženku Duben.. pro pomlázku Květen.. s konvičkou Červen.. za sluncem 21

22 Během školního roku nás,,zahradníček provázel svou zahrádkou a všechny činnosti krásně motivoval. Společně s ním a jeho písničkou se děti seznamovaly s novými věcmi, získávaly nové prožitky a dovednosti, naplňovaly se novými poznatky o daném tématu. Na konci každého měsíce se děti ze všech tříd sešly na tzv.,, Setkání tříd. Tam každá třída prezentovala to, co se za celý měsíc děti naučily a dozvěděly, čeho se zúčastnily atd. (fotogalerie ). Dětem se velice líbilo,,promítání fotek, když sebe nebo své kamarády viděly na velkém plátně. Reagovaly velmi pozitivně, komentovaly a smály se vydařeným fotkám. Společně se zahradníčkem a jeho písničkou si osvojovaly hravou formou nové dovednosti, schopnosti, rozšířily si své znalosti, utvářely si životní postoje a hodnoty. Seznámily se s životem lidí i zvířátek celého světa. Názvy tříd zůstaly pro lepší orientaci stejné. Děti si už zvykly na Myšky, Žabky atd. Na konci školního roku byl ve třídách tento počet dětí: MŠ 1 Myšky - Třída pro děti s vadami řeči a zraku 9 dětí MŠ 2 Motýlci - Třída pro děti s vadami řeči a zraku 11 dětí MŠ 3 Žabky - Třída pro děti se strukturovaným programem 5 dětí MŠ 4 Veverky - 0.ročník děti s OŠD 10 dětí MŠ 5 Zajíčci - 0. ročník děti s OŠD 8 dětí MŠ 6 Ježci - 0. ročník - děti s OŠD 9 dětí MŠ 7 Medvídci - Třída pro děti se strukturovaným programem 8 dětí V každé třídě vedla výchovně vzdělávací proces třídní učitelka, ve třídách pro děti se strukturovaným programem působili rovněž asistenti pedagoga. S dětmi pracovali speciální pedagogové logopedi, kteří se věnovali individuální práci s dětmi s cílem rozvoje jejich komunikačních dovedností. Pedagogové i rodiče kladně hodnotí spolupráci s logopedkami. Intenzivní logopedická péče vedla u většiny dětí ke zlepšení jejich komunikačních dovedností. Ve třídách MŠ1 a MŠ byly využívány prvky vzdělávacího programu,,začít spolu.vzhledem k různým diagnózám dětí a také vzhledem k prostorovým možnostem byl však větší důraz kladen na individuální činnost se specifickým přístupem ke každému dítěti. 22

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SPECIÁLNÍ při Mateřské škole a Základní škole Sluníčko, Turnov Platnost dokumentu od 1.9.2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Libčice nad Vltavou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 III. CHARAKTERISTIKA ŠVP...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace 1. 9. 2013 verze: 02092013-2 - verze: 02092013 Základní škola Jihlava,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jednací číslo: Obsah:. Identifikační údaje... 3 Charakteristika ŠVP... 7 Učební plán... 15 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace... 20 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

Více