Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká Šumperk, telefon VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká Šumperk, telefon VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014

2 Obsah 1 Základní údaje o škole Charakteristika školy Vymezení činnosti jednotlivých součástí Umístění školy Základní předmět činnosti Poradenská činnost Spolupráce s rodinou Rada školy Žákovský parlament Seznam studijních a učebních oborů Seznam studijních a učebních plánů Školní vzdělávací program pro ZVč.j. 100/2009, Dodatek ŠVP ZV 14č.j. 100/ šk. rok 2013/ ŠVP pro zájmové vzdělávání č.j.100/2009školní družina ŠVP pro předškolní vzdělávání č.j.129/ Mateřská škola Výsledky vzdělávání a chování Výsledky vzdělávání Hodnocení chování Výchovné poradenství Volba povolání Prevence rizikového chování Údaje o pracovnících školy Přehled o zaměstnancích školy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Výsledky školní a mimoškolní činnosti Nabídka kroužků pro školní rok 2013/ Projekty Hodnocení akcí tříd Údaje o výsledcích inspekční činnosti Základní údaje o hospodaření školy Propagace školy Materiální podpora školy Spolupráce školy Realizace koncepčních záměrů kraje a školy

3 1 Základní údaje o škole Název dle zřizovací Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 listiny Sídlo školy Hanácká 3, Šumperk Právní norma Příspěvková organizace IČO IZO Zřizovatel Olomoucký kraj Ředitelka školy Mgr. Jana Večeřová Rada školy Ano 1. Mateřská škola IZO: Základní škola IZO: Praktická škola IZO: Součásti školy a jejich 4. Školní družina IZO: IZO 5. Internát IZO: Školní jídelna - výdejna IZO: Základní škola- obory a formy vzdělání C Základní vzdělání C/01 Základní škola B Základy vzdělání B/001 Pomocná škola C/ 01 Praktická škola jednoletá C/02 Praktická škole dvouletá Odloučené pracoviště Vikýřovice Šumperk, Třebízského 1 Telefon , Fax Není Charakteristika školy Školy a školská zařízení pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Věkové rozpětí žáků 3 21 let. Internetové stránky školy 3

4 2 Charakteristika školy 2.1 Vymezení činnosti jednotlivých součástí Mateřská škola Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo naši mateřskou školu 60dětí, které byly začleněny do 7 tříd. Jednalo se o děti s odkladem školní docházky, děti s vadami řeči, vadami zraku, s mentálním i tělesným postižením, hyperaktivitou, poruchami pozornosti, děti s kombinovanými vadami a děti s lékařskou diagnózou autismus. Od 1.ledna 2012 se dle rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje zvýšil nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole počet dětí na 60. Základní škola Škola se zabývá výchovou a vzděláním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami podle učebních plánů a osnov schválených MŠMT. Vzdělávání žáků probíhá vzhledem k jejich individuálním vzdělávacím možnostem také dle individuálních vzdělávacích plánů. Do školy jsou přijímáni žáci se smyslovým, somatickým či zdravotním postižením nebo v různé kombinaci postižení a žáci s autismem. Škola je plně organizovaná ročník, v každém ročníku má 2-3 třídy. Vzdělávacími programy, dle kterých vyučujeme jsou : Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. 100/2009 Školní vzdělávací program ZŠS č.j. 110/2010 Pomocná škola č.j /97-22 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Praktická škola dvouletáč.j.100/2012 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Praktická škola jednoletá č.j.110/2013 OBOR VZDĚLÁNÍ C základní vzdělání V tomto oboru se soustřeďujeme na kvalitní osvojování učiva a jeho aplikaci do běžného života, získávání pracovních návyků, žáci se učí jeden až dva cizí jazyky. Předmět občanská výchova je posílen o hodinu tzv.osobnostně sociální výchovy. 4

5 OBOR VZDĚLÁNÍ B základy vzdělání Věnuje se výchově a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením, kombinovanými vadami nebo žáků s diagnózou autismus. Úkolem je připravit žáky na praktický život, naučit samostatnosti a zvládání běžných denních úkonů s minimální dopomocí. Nově byl zařazen předmět etická výchova. Střední škola OBOR VZDĚLÁVÁNÍ C/02, Praktická škola dvouletá. OBOR VZDĚLÁVÁNÍ C/01, Praktická škola jednoletá. Praktická škola dvouletá se zabývá výchovou a vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, plynoucími ze snížené úrovně rozumových schopností. Žáci ukončili povinnou školní docházku v základní škole praktické nebo základní škole speciální. Vzdělávání je přizpůsobeno individuálním možnostem a potřebám žáků. Příprava žáků je organizována jako dvouleté denní studium. Žáci si upevňují a rozšiřují všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky a osvojují si dovednosti a znalosti potřebné pro výkon jednoduchých činností v různých profesních oblastech i v každodenním životě. V praktické škole jednoleté je kladen důraz především na rozvíjení komunikačních dovedností a soběstačnosti v běžném životě. Formou praktických činností ve vzdělávací i praktické složce vzdělávání jsou u žáků, na úrovni jejich schopností a individuálních předpokladů, vytvářeny a rozvíjeny následující klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikační, kompetence sociální a personální, kompetence občanské a kompetence pracovní. Žáci získávají dovednosti za různě dlouhou dobu a na rozdílné úrovni. Výuka probíhá v hlavní budově na Hanácké ulici č. 3 v Šumperku, kde se nachází kmenová třída a odborné učebny. Jako cvičené pracoviště pro praktickou výuku je taktéž využívána hlavní budova školy na Hanácké ulici. Školní družina Stará se o mimoškolní činnosti žáků. V tomto školním roce nabídla žákům pestrou nabídku aktivit. Kapacita 36 míst byla celoročně naplněná. Výchovný proces školní družiny vychází ze školního vzdělávacího programu ŠVP ZV. Cílem je vychovávat zdravě sebevědomého žáka, který 5

6 rozumí sobě, i lidem ve svém okolí, pečuje o vztahy a životní prostředí a chce se aktivně zapojit do praktického života. Cílem je maximální rozvoj každého žáka tak, aby dosažené vědomosti, znalosti, schopnosti a dovednosti odpovídaly jeho individuálním možnostem. Internát Kapacita ubytovacího zařízení 25 míst.zajišťuje celodenní výchovu, ubytování a stravování dětem a žákům bydlící mimo město Šumperk. Školní jídelna Kapacita 170 jídel, zabezpečuje stravování dětem i zaměstnancům. 2.2 Umístění školy Škola má ke svému užívání k dispozici tři budovy: - ulice Hanácká 3: sídlo střední školy a základní školy - ulice Třebízského 1: základní škola, mateřská škola, školní družina, internát a školní jídelna - Vikýřovice 223: jedna třída základní školy speciální jako součást Dětského centra (dříve ústavu sociální péče). Budova Hanácká 3 Budova na Hanácké ulici se nachází v centru města v klidové zóně, má vlastní zahradu, tělocvičnu a odborné učebny na pracovní činnosti dílny, učebnu hudební a výtvarné výchovy, kuchyňku. Učebny výtvarné výchovy, hudební výchovy, dílen a kuchyňky prošly rekonstrukcí. Počítačová učebna splňuje kritéria pro výuku informatiky. Pro výuku anglického jazyka je zřízena jazyková učebna. V budově je 17 kmenových tříd, sborovna, administrativní, technické a provozní zázemí; učebny s interaktivními tabulemi, dataprojektory a notebooky. Na zahrádce na střeše, probíhá výuka vybraných předmětů. V prostorách školní zahrady se nacházejí pozemky pro výuku pěstitelských prací. Žákovské šatny v suterénu školní budovy jsou částečně rekonstruované, žáci druhého stupně mají vlastní skříňky. Objekt a přilehlé pozemky prochází rekonstrukcí a modernizací, jež bude probíhat ještě 6

7 několik příštích let. Vybavení tříd je průběžně modernizováno. Vlastníkem budovy je Olomoucký kraj. Budova Třebízského 1 Budova na Třebízského ulici se nachází v okrajové části města Šumperk, je obklopená městským parkem a vlastní rozlehlou zahradou. Budova je majetkem města. Drobnými stavebními úpravami se docílilo přebudování místností pro potřeby základní školy, část budovy nadále slouží jako mateřská škola a internát. Ve všech třídách ZŠ je standardní školní vybavení, jednomístné školní lavice, rehabilitační a kompenzační pomůcky dle potřeb jednotlivých dětí (např. Pichtův psací stroj, textilní prostorová písmena, PC, atd.). Budova Třebízského nemá vlastní tělocvičnu, tělovýchovné činnosti a aktivity probíhají buď venku na hřišti nebo v upravené třídě umožňující sportovní vyžití. Pro výuku tělesné výchovy je využívána také tělocvična budovy Hanácké. U každé třídy mateřské školy je samostatná pracovna pro logopedickou a tyflopedickou péči. Školní jídelna Výdejna stravy má samostatný prostor, který je vybaven konvektomatem, bezdotykovou baterií, nerezovými pulty a splňuje všechny hygienické požadavky na provoz. Budova Vikýřovice 223 Na této adrese je umístěna jedna třída základní školy speciální jako součást Dětského centra (dříve ústavu sociální péče). Třída je účelně vybavena pro potřeby žáků s kombinovanými vadami jednomístné školní lavice, rehabilitační kout, odpočinkový kout a počítačový koutek. Stravování, zdravotní tělesná výchova a pracovní vyučování probíhá v samostatných místnostech centra. Internát Je rozmístěn do 6 pokojů, hygienické zázemí se nachází v jejich těsné blízkosti. 7

8 2.3 Základní předmět činnosti Předmětem činnosti krajské mateřské, základní a střední školy je výchova a vzdělávání tak, jak vymezují příslušné zákony a vyhlášky MŠMT. V oblasti speciální péče je předmětem činnosti školy reedukace, kompenzace, rehabilitace, relaxace a rekreace, ale i diagnostika a to vstupní, průběžná i výstupní u dětí a žáků s: - vadami řeči - vadami sluchu - po operaci kochleárního implantátu - vadami zraku - tělesným postižením nebo zdravotním omezením - mentální retardací - a lékařskou diagnózou autismus. 2.4 Poradenská činnost Probíhá prostřednictvím Kontaktního centra péče o děti raného a předškolního věku. Je určena rodinám s handicapovanými dětmi raného věku nebo pro rodiče dětí, jejichž vývoj v některé oblasti neprobíhá podle normy. V tomto směru centrum nabízí: - poskytnutí včasné podpory rodině dítěte - sestavení alternativního vzdělávacího kalendáře pro dítě - pomoc při výběru kompenzačních pomůcek a rehabilitačních hraček - dle zájmu rodiny kontakt na odborná lékařská pracoviště, školy a speciálně pedagogická centra. Tuto službu poskytují speciální pedagogové školy zdarma, v čase mimo vlastní přímou práci. Jejich návštěvy jsou možné buď přímo v rodinách nebo v prostorách mateřské nebo základní školy. Kromě práce s rodinami pracovníci školy provádějí i školení pedagogických pracovníků jiných školských zařízení či studentů, zejména k problematice autismu a logopedie. Rozvíjí se spolupráce s Univerzitou Palackého Olomouc. Na odborné stáže, praxe a přednášky dojíždějí studenti bakalářských a magisterských studijních oborů speciální pedagogiky. Další celoroční praxe, kterou škola umožňuje, je pro studenty SZŠ Šumperk - 3. ročníků oboru všeobecná sestra a 4. ročníků 8

9 Střední školy sociální péče a služeb Zábřeh, obor výchovná a humanitární činnost. Poradenská služba ve škole je zabezpečována výchovným poradcem školy a školním metodikem prevence sociálně patologických jevů a řídí se příslušnými školskými zákony a vyhláškou MŠMT o poradenských službách ve školách. V rámci projektu VIP kariéra ve škole funguje školní poradenské pracoviště, které zaměstnávalo školního psychologa na úvazek 0,5 jehož činnost byla ukončena k Na naší škole probíhá důkladná diagnostika klimatu v jednotlivých třídách, kterou provádí v rámci hospitační činnosti školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence sociálně-patologických jevů nebo kariérový poradce. Tito uvedení pracovníci tvoří školní poradenské pracoviště. 2.5 Spolupráce s rodinou Učitelky mateřské školy informovaly průběžně rodiče o dění v jednotlivých třídách. Nástěnky, fotodokumentace, výrobky dětí, www stránky tříd, měsíční prezentace ŠVP na chodbě školy formou fotodokumentace, třídní schůzky, individuální pohovory, to jsou již běžné součásti práce pedagoga v MŠ. Rodiče tak mají přehled o tom, co jejich děti celý den dělají, jak s nimi učitelky pracují a jakých dosahují výsledků. V návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) a školní vzdělávací program (ŠVP) byl vytvořen roční plán pro rok 2013/2014, jehož název zněl Šel zahradník do zahrady. Kladné hodnocení od většiny rodičů získalo množství kulturních i jiných zájmových a společenských akcí pořádaných nebo zajištěných školou např. návštěva dopravního hřiště Mohelnice, ZOO Olomouc, návštěva akcí ve Vile Doris, návštěva knihovny, kina, muzea, exkurze u hasičů, policie, v nemocnici v ZOO koutku, plavecký výcvik, výlety a vycházky po okolí, různé soutěže, karneval, plavecký výcvik, canisterapie,, terapie v solné jeskyni, spolupráce se SZŠ Šumperk, třídní besídky atd. Některé třídy se zapojily do akcí zaměřených na ekologii Den Země, Uklidíme svět, Naše zahrada, Klíče od přírody, Semínko. Fotodokumentace ze všech třídních akcí byla průběžně doplňována na webových stránkách školy, kde měli rodiče i široká veřejnost možnost nahlédnout. 9

10 Základní a střední škola spolupracuje s rodiči při pravidelných setkáváních a to předem stanovených informačních schůzkách (probíhají za přítomnosti žáka pokud by to nebylo v rozporu se zájmy dítěte) i formou předem sjednaných individuálních pohovorů, v nutných případech kontaktuje rodiče přes žákovskou knížku, osobně, telefonicky nebo elektronickou poštou dle aktuální potřeby třídní učitel nebo školní psycholožka. S činností školy a jinými informacemi se mohou rodiče seznámit na webových stránkách školy. O činnosti školy jsou rodiče informováni také prostřednictvím informačních nástěnek. Rodiče mají také zastoupení v zákonem předepsané školské radě. Rada školy má 6 členů. Sami rodiče dětí s autismem se podílejí na chodu školy a spolurozhodují o naplňování potřeb jejich dětí také prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Dětský klíč Šumperk. Nezanedbatelná je i finanční a materiální podpora školy ze strany Dětského klíče. Dětský klíč zajišťuje společenské a rekreační akce pro děti, respitní péči pro rodiny dětí s lékařskou diagnózou autismus. 2.6 Rada školy Rada školy byla zřízena s účinností od Olomouckým krajem, je šestičlenná Od jsou členy školské rady: Zákonní zástupci nezletilých žáků: Ing. Pavel Hošek Jan Vágner Pedagogičtí pracovníci školy: Mgr. Kateřina Křenová Mgr. Jana Diblíková Zástupci zřizovatele: PhDr. Drahomíra Jansová, Pedagogicko-psychologická poradna Šumperk, Husitská 12 Mgr. Luboš Mátych, Střední odborná škola železniční a stavební Šumperk, Bulharská 8 10

11 2.7 Žákovský parlament Na začátku školního roku si každá třída zvolila dva zástupce (chlapce a dívku), kteří třídu zastupovali na zasedáních školního parlamentu. Členové žákovského parlamentu se scházeli s vedoucí parlamentu, kde hájili zájmy svých spolužáků, předkládali návrhy na zlepšení chodu školy, vyslovovali své názory na situaci ve škole, informovali a spolurozhodovali o akcích školy a sledovali a podíleli se na propagaci školy. Řídící a koordinační funkci v parlamentu měla určená paní učitelka. Žákovský parlament se scházel jedenkrát měsíčně. Žáci předávali informace svým spolužákům a aktivně se zapojovali do organizování akcí pořádaných školou. 11

12 3 Seznam studijních a učebních oborů OBOR VZDĚLÁNÍ C/ 02 Praktická škola dvouletá V praktické škole dvouleté studují žáci s mentálním postižení, autismem, případně s kombinovanými vadami. Žáci si upevňují a rozvíjí vědomosti získané v základním vzdělávání a především jsou připravování na výkon jednoduchých činností v chráněných pracovištích, sociální péči, úklidových pracích či službách. Vzhledem ke speciálně vzdělávacím potřebám žáků je výuka organizována tak, aby odpovídala psychickým i tělesným schopnostem žáků a respektovala jejich individuální zvláštnosti. Praktická škola dvouletá je určena chlapcům i dívkám. Ve školním roce 2013/2014měla třída označení S2 a byla rozdělena na 1. a 2. ročník. V prvním ročníku byli 3 žáci a v druhém 1 žák. Skladba třídy Dívky Chlapci Celkem 1. ročník ročník celkem Učební plán je zpracován dle místních podmínek školy a přihlíží k individuálním zvláštnostem, zdravotnímu stavu a specifickým potřebám žáků vyplývajícím z povahy a stupně jejich postižení. Celková hodinová dotace je 32 hodin týdně. Dva žáci byli vyučováni dle individuálního vzdělávacího plánu. V tomto školním roce postoupili všichni žáci prvního ročníku do vyššího ročníku. Jeden žák druhého ročníku neprospěl a bude opakovat ročník. Závěrečnou zkoušku nikdo neskládal. Školní učební plán obsahuje všechny povinné vyučovací předměty. V učebním plánu jsou posíleny předměty český jazyk a literatura (o jednu hodinu týdně), rodinná výchova (o jednu hodinu týdně) a praktické činnosti ( o 4 hodiny týdně). Velký důraz je kladen na praktické činnosti. Žáci si nacvičují jednoduché úklidové práce v prostorách školy a získávají základní pracovní návyky. Praktické činnosti mají i svou teoretickou část, ve které si žáci osvojují základní teoretické poznatky z dané oblasti (bezpečnost, práce, úklidové prostředky apod.). Dalším praktickým předmětem je Příprava pokrmů. Předmět je také rozdělen na praktickou a teoretickou část. Žáci si osvojují dovednosti potřebné při přípravě stravy, poznatky z oblasti zdravé výživy, soustředí se také na kulturu stolování a dodržování zásad společenského chování. 12

13 OBOR VZDĚLÁNÍ C/01Praktická škola jednoletá Praktická škola jednoletá je určena studentům se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou těžších rázu než u studentů Praktické školy dvouleté. Jde o žáky s těžkým stupněm mentálního postižení či s kombinovanými vadami. Cílem vzdělávání v Praktické škole jednoleté je prohloubit a doplnit praktické i teoretické znalosti získané v základním vzdělávání. Učební plán je zaměřen především na rozvoj těch dovedností, které jsou pro žáky využitelné v běžném životě a jejichž osvojení zlepší kvalitu života žáků. Vzhledem ke speciálně vzdělávacím potřebám žáků je výuka organizována tak, aby odpovídala psychickým i tělesným schopnostem žáků a respektovala jejich individuální zvláštnosti. Praktická škola jednoletá je určena chlapcům i dívkám. Ve školním roce 2013/2014 měla třída označení S1. Do prvního ročníku nastoupily 3 žákyně. Jedna žákyně z důvodu stěhování ukončila studium v prvním pololetí. Skladba třídy Dívky Chlapci Celkem 1. ročník celkem Učební plán je zpracován dle místních podmínek školy a přihlíží k individuálním zvláštnostem, zdravotnímu stavu a specifickým potřebám žáků vyplývajícím z povahy a stupně jejich postižení. Celková hodinová dotace je 30 hodin týdně. Školní učební plán obsahuje všechny povinné vyučovací předměty. V učebním plánu jsou posíleny předměty rodinná výchova (o jednu hodinu týdně) a praktické činnosti (o 2 hodiny týdně), práce v domácnosti (o jednu hodinu týdně) a základy společenských věd (o jednu hodinu týdně). Velký důraz je kladen na praktické činnosti. Žáci si nacvičují jednoduché úklidové práce v prostorách školy a získávají základní pracovní návyky. Praktické činnosti mají i svou teoretickou část, ve které si žáci osvojují základní teoretické poznatky z dané oblasti (bezpečnost, práce, úklidové prostředky apod.). Dalším praktickým předmětem je předmět Práce v domácnosti, kde si žáci osvojují dovednosti a vědomosti potřebné pro co možná nejvíce samostatný život. 13

14 4 Seznam studijních a učebních plánů Základní škola Výuka v oboru vzdělání C základní vzdělání probíhala ve škol. roce 2013/2014 v roč. podle Školního vzdělávacího programu základního vzdělávání č.j. 100/2009, Dodatek ŠVP ZV č.j.100/2013 s oporou o příslušná ustanovení vyhlášky MŠMT ČR č.73/2005 Sb., O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Žákům školy je poskytována logopedická péče dle metodického pokynu MŠMT ČRč.j / Náplní speciálně pedagogické práce učitelů ZŠ je také oftalmologie, zejména ortopticko-pleoptická cvičení a náprava specifických vývojových poruch učení. Dále byl používán ke vzdělávání žáků vzdělávací program ŠVP ZV LMP, č.j.100/2009. V oboru vzdělání B základy vzdělání probíhalo vzdělávání žáků podle vzdělávacího programu pomocná škola č.j /97-22, ŠVP ZŠS č.j. 110/ Školní vzdělávací program pro ZVč.j. 100/2009, Dodatek ŠVP ZV č.j. 100/ šk. rok 2013/14 Datum zavedení ŠVP ZV Školní vzdělávací program naší školy je postaven tak, aby dával možnost zapojit se a vyniknout všem žákům i těm, kteří se potýkají s problémy ve výuce. Poskytuje žákům dostatek času na zvládnutí učiva s ohledem na jejich možnosti a individuální schopnosti. Je zaměřen na osobnostní rozvoj dítěte, což je vyjádřeno zařazením průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova a multikulturní výchova jako samostatný předmět. Dodatkem se upravuje Školní vzdělávací program SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk ve znění platných dodatků od takto: 1) V učebním plánu pro 1. a 2. stupeň se zavádí předmět Etická výchova. 2) Na 2. stupni se tímto ruší předmět volitelný český jazyk. 3) Na 1. stupni se snižuje počet disponibilních hodin v českém jazyce a matematice 4) 2. cizí jazyk se nezavádí z důvodů: jsme škola pro žáky se zdravotním postižením, sluchovým, zrakovým, mentálním postižením, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami, vývojovými poruchami učení a chování., zdravotním znevýhodněním a se sociálním znevýhodnění. 5) Na 2. stupni se vyučuje od 6. ročníku volitelný předmět Konverzace z Anglického jazyka. 6) V dodatku jsou uvedeny změny v těchto předmětech: 14

15 1. stupeň: Anglický jazyk, Matematika, Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda 2. stupeň: Anglický jazyk, Zeměpis, Přírodopis, Výchova k občanství, Dějepis, Výchova ke zdraví a Tělesná výchova. 7) Finanční gramotnost je zařazena: na 1. stupni v rámci předmětů Vlastivěda a Přírodověda na 2. stupni v rámci předmětu Výchova k občanství Do učebního plánu školy jsou zařazeny volitelné předměty. Jejich nabídka kopíruje jednotlivé vzdělávací oblasti školního plánu. Nabídka volitelných předmětů je aktualizována dle požadavků žáků, rodičů a možností školy. V rámci školního vzdělávacího programu preferujeme výuku cizích jazyků (anglický, německý), ekologickou výchovu, rozšířenou výuku matematiky,českého jazyka a zvyšování počítačové gramotnosti žáků. Ve školním roce 2013/2014 bylo žákům ročníků, vzdělávaných dle ŠVP -ZV nabídnuto v rámci volitelného předmětu: - Konverzace z I. cizího jazyka navazuje na výuku a zaměřuje se na upevňování komunikačních dovedností - Matematicko-fyzikální seminář Žáci vzdělávaní dle školního vzdělávacího programu s úpravou pro žáky s LMP začínají v 6. třídě s výukou anglického jazyka. Dle ŠVP ZV LMP byly vytvořeny předměty Výchova k občanství, Dějepis v návaznosti na předmět Vlastivěda a Zeměpis. Byl zařazen n předmět Etická výchova, který se vyučuje samostatně pro žáky ŠVP ZV LMP od 6. ročníku. V ročníku etickou výchovu aplikujeme jako průřezové téma. Do učebního plánu školy jsou zařazeny volitelné předměty od 6. ročníku. Jejich nabídka kopíruje jednotlivé vzdělávací oblasti ŠVP ZV- LMP. Nabídka volitelných předmětů je aktualizována dle požadavků žáků, rodičů a možností školy. V rámci školního vzdělávacího programu základního vzdělávání preferujeme výuku cizích jazyků a praktika z informatiky ke zvyšování počítačové gramotnosti žáků. Názvy ostatních vyučovacích předmětů zůstaly stejné pro jejich srozumitelnost pro rodiče i žáky. Organizace vyučování zůstala stejná. Učitelé využívali možnost vytváření bloků hodin a práce na projektech, což byl styl učení již v předcházejícím školním roce. 15

16 Aplikace Školního vzdělávacího programu nám umožnila: zapojení žáků do hodnocení sebe sama a skupiny propojení učiva(mezi předmětové vztahy ) propracovanost průřezových témat, samostatný předmět Etická výchova na obou stupních ZŠ realizace projektů 4.2 ŠVP pro zájmové vzdělávání č.j.100/2009školní družina Tři oddělení školní družiny pro 36 žáků základní školy, v jednotlivých odděleních řídila výchovný proces jedna vychovatelka. Režim dne školní družiny příchod žáků, rekreační činnost odchod žáků z budovy Třebízského 1 na budovu Hanácká odchod žáků do tříd převod z budovy Hanácká na Třebízského hygiena oběd odpolední klid relaxační činnosti zájmová činnost příprava na vyučování formou didaktickýchher Roční téma: CESTUJEME KOLEM SVĚTA Po celý školní rok cestujeme kolem světa za 365 dní. Každý měsíc jsme se stěhovali do jiné země Září Říjen Listopad Prosinec Leden - Česká republika U nás na statku - Rakousko Na horách v Rakousku - Slovensko Na chalupu na Slovensko - Eskymáci na saních k Eskymákům a do Ruska - Amerika Letíme do Ameriky 16

17 Únor Březen Duben Květen Červen - Kanada Sportujeme v Kanadě - Jižní Amerika Na skok do džungle - Afrika Tajemné pyramidy - Afrika Bojíme se lidojedů - Asie V čínské restauraci Na podzim jsme chodili každý měsíc na bazén. Vodní hrátky a soutěže zdokonalovaly naše plavecké schopnosti. Po celý školní rok jsme spolupracovali se SVČ a ZpDVPP Doris,. Pravidelně jsme navštěvovali keramiku s paní Janků a ruční vyrábění u paní Večeřové. Děti si vyrobily krásné výrobky k Vánocům rybičku, na Velikonoce slepičku, na prázdniny Cestovatelský deník, Nemůžeme opomenout i naši psí kamarádku Barunku, která již druhým rokem za námi chodí. V hodině canisterapie se dozvídáme o psím životě. Děti se vždy moc těší. I po celý školní rok děti pilně secvičovaly pohádky. Na Vánoce udělaly radost s pohádkou Boudo,budko. Na jaře připravily pohádku O Palečkovi. Radost rozdaly v Diakonii Sobotín a Domově důchodců v Šumperku. Největší akcí letoška byla určitě Noc s Andersenem. I letos se sešlo 13 nocležníků a detektivů samotného slavného Vrťapky. Po přichystání matrací jsme vyrazili na velkou detektivní akci po uličkách Šumperka. Společnými silami jsme vyluštili záhady a značně unaveni ulehli. Celá akce byla moc hezká a i příští rok se určitě zúčastníme. Ale i běžné dny v družině nabízely spoustu aktivit pexesiáda, puzzliáda,vyrábění, pohybové aktivity, tancování, atd. Děti byly moc šikovné. Roční plán akcí družina Cesta kolem světa za 365dní Akce Cesta kolem světa - Září Canisterapie Bazén Narozeninová párty v rámci družiny Pohádkový kvíz 17

18 Keramika Říjen Canisterapie Tvoření SVČ a ZpDVPP Doris Bazén Narozeninová párty v rámci družiny Ovocný bál Listopad Bazén Canisterapie Keramika Tvoření SVČ a ZpDVPP Doris Narozeninová párty v rámci družiny Návštěva SVČ a ZpDVPP Doris Prosinec Vánoční besídka pro rodiče Putování s divadlem Keramika Canisterapie Narozeninová párty v rámci družiny Výlet do zimní krajiny Leden Vločková párty Bazén Keramika Tvoření SVČ a ZpDVPP Doris Canisterapie Narozeninová párty v rámci družiny 18

19 Tvoření SVČ a ZpDVPP Doris Únor Bazén Keramika Canisterapie Masopustní rej masek Narozeninová párty v rámci družiny Výlet na školní statek Pomněnka Březen Taletmánie - Bazén Canisterapie Tvoření SVČ a ZpDVPP Doris Keramika Narozeninová párty v rámci družiny Tvoření SVČ a ZpDVPP Doris22 Duben Keramika Bazén Canisterapie Noc s Andersenem Narozeninová párty v rámci družiny Besídka ke Dni maminek Květen Tvoření SVČ a ZpDVPP Doris Keramika Bazén Canisterapie 19

20 Narozeninová párty v rámci družiny Vystoupení v DD Šumperk Vystoupení Diakonie Sobotín Výlet na Háj / Kouty nad Desnou Červen Bazén Cukrárna Canisterapie Narozeninová párty v rámci družiny Rozlučková párty 20

21 4.3 ŠVP pro předškolní vzdělávání č.j.129/2010 Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo naši mateřskou školu 60dětí, které byly začleněny do 7 tříd. Jednalo se o děti s odkladem školní docházky, děti s vadami řeči, vadami zraku, s mentálním i tělesným postižením, hyperaktivitou, poruchami pozornosti, děti s kombinovanými vadami a děti s lékařskou diagnózou autismus. V návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) a školní vzdělávací program (ŠVP) byl vytvořen roční plán pro rok 2013/2014, jehož název zněl,,šel zahradník do zahrady... Inspirací pro tento název byla známá dětská písnička, kterou jsme přizpůsobily jednotlivým měsícům. Písnička nás doprovázela po celý školní rok a na každém společném setkání jsme se naučily novou sloku k písničce. Roční plán byl třídními učitelkami rozpracován do měsíčních témat, která opět navazovala na zmíněnou píseň Šel zahradník do zahrady: Září.. s úsměvem Říjen.. s košíkem Listopad s barvami Prosinec s dárkem Leden.. s čepicí Únor.. pro sáně Březen.. pro sněženku Duben.. pro pomlázku Květen.. s konvičkou Červen.. za sluncem 21

22 Během školního roku nás,,zahradníček provázel svou zahrádkou a všechny činnosti krásně motivoval. Společně s ním a jeho písničkou se děti seznamovaly s novými věcmi, získávaly nové prožitky a dovednosti, naplňovaly se novými poznatky o daném tématu. Na konci každého měsíce se děti ze všech tříd sešly na tzv.,, Setkání tříd. Tam každá třída prezentovala to, co se za celý měsíc děti naučily a dozvěděly, čeho se zúčastnily atd. (fotogalerie ). Dětem se velice líbilo,,promítání fotek, když sebe nebo své kamarády viděly na velkém plátně. Reagovaly velmi pozitivně, komentovaly a smály se vydařeným fotkám. Společně se zahradníčkem a jeho písničkou si osvojovaly hravou formou nové dovednosti, schopnosti, rozšířily si své znalosti, utvářely si životní postoje a hodnoty. Seznámily se s životem lidí i zvířátek celého světa. Názvy tříd zůstaly pro lepší orientaci stejné. Děti si už zvykly na Myšky, Žabky atd. Na konci školního roku byl ve třídách tento počet dětí: MŠ 1 Myšky - Třída pro děti s vadami řeči a zraku 9 dětí MŠ 2 Motýlci - Třída pro děti s vadami řeči a zraku 11 dětí MŠ 3 Žabky - Třída pro děti se strukturovaným programem 5 dětí MŠ 4 Veverky - 0.ročník děti s OŠD 10 dětí MŠ 5 Zajíčci - 0. ročník děti s OŠD 8 dětí MŠ 6 Ježci - 0. ročník - děti s OŠD 9 dětí MŠ 7 Medvídci - Třída pro děti se strukturovaným programem 8 dětí V každé třídě vedla výchovně vzdělávací proces třídní učitelka, ve třídách pro děti se strukturovaným programem působili rovněž asistenti pedagoga. S dětmi pracovali speciální pedagogové logopedi, kteří se věnovali individuální práci s dětmi s cílem rozvoje jejich komunikačních dovedností. Pedagogové i rodiče kladně hodnotí spolupráci s logopedkami. Intenzivní logopedická péče vedla u většiny dětí ke zlepšení jejich komunikačních dovedností. Ve třídách MŠ1 a MŠ byly využívány prvky vzdělávacího programu,,začít spolu.vzhledem k různým diagnózám dětí a také vzhledem k prostorovým možnostem byl však větší důraz kladen na individuální činnost se specifickým přístupem ke každému dítěti. 22

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od 1.9.2016 Tímto dodatkem se ve Školním vzdělávacím programu Škola pro život zcela mění kapitoly 3.6 a 3.7.

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře Vzdělávací oblast: ---------------------- Vzdělávací obor: --------------------- Vyučovací předmět: Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ 1. ORGANIZACE VÝUKY úprava režimu výuky s využitím relaxačních přestávek PAS PAS úprava režimu výuky s důrazem na individuální práci 1.1.1. 1.1.2.

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola České Heřmanice IČ: 72088591 tel: 465549534 Adresa: č. 50, 565 52 České Heřmanice, e-mail: zs@ceskehermanice.cz 1. Uvod MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V České republice je problematika rizikového

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1 Ředitel školy: Mgr. Tomáš Chytka Koordinátor ŠVP ZV: RNDr.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Nová Ves, okres Brno - venkov příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavla

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více