Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/ část Zprávu vypracovaly: Mgr. Miloslava Lamačová Mgr. Dana Mrázková Mgr. Radka Millerová

2 OBSAH: a) základní údaje o škole b) přehled oborů vzdělávání c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy d) údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, přípravná třída e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI j) základní údaje o hospodaření školy ( bude zpracováno k ) k) údaje o zapojení školy o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů l) údaje zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 2

3 a) základní údaje o škole Název školy: Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník Sídlo školy: Neratovice, ul.28.října 1157 Zřizovatel: Město Neratovice Kojetická Neratovice Vedení školy: ředitel školy : Mgr. Miloslava Lamačová zástupce ředitele pro 1.st.: Mgr. Dana Mrázková zástupce ředitele pro 2.st.: Mgr. Radka Millerová Adresa pro dálkový přístup : Informace o škole : Školská rada: svou činnost zahájila Členové Školské rady: Zástupci pedagogů: Mgr.Radka Millerová Mgr.Irena Škantová Mgr. Iva Horáková Zástupci zřizovatele: Mgr.Michaela Kučerová Jaroslava Soukupová Mgr.Eva Sloupová Zástupci rodičů: Miluše Doktorová Ivana Poupalová Monika Papežová Charakteristika školy: Školní rok 2013/14 začal 1.září 2013 s počtem žáků 717, kteří byli umístěni v 18 třídách 1.stupně a 12 třídách 2. stupně. Přípravná třída funguje ve škole již 16. rokem a zahájila vyučování s 13 dětmi.na konci školního roku se počet dětí v přípravné třídě zvýšil na 15. Ve školní družině bylo umístěno 239 žáků 1. stupně, do školní jídelny se přihlásilo 525 strávníků, dospělých 57. Složení pedagogického sboru je poměrně stabilní, každý rok přijímáme několik nových pracovníků podle potřeby buď na 1. nebo 2. stupeň a podle potřeby aprobace. Vzhledem ke lhůtě ( ). kdy vstoupí v platnost zákon o pedagogických pracovnících a jejich kvalifikovanost, si všichni nekvalifikovaní pedagogové začali doplňovat své vzdělání. Na škole působí Školská rada, která se schází 2x ročně. V září 2013 začala pracovat v novém složení: za rodičovskou veřejnost Poupalová Iva, Papežová Monika, Doktorová Miluše, za město Neratovice Mgr. Kučerová Michaela, Mgr. Eva Sloupová, Jaroslava Soukupová a za pedagogy Mgr. Irena Škantová, Mgr. Iva Horáková a Mgr. Radka Millerová, která je předsedkyní Školské rady. Ani v letošním roce nebyla Školskou radou řešena žádná stížnost od rodičů nebo jiné veřejnosti, Školská rada byla informována o dění na škole a její členové se aktivně o práci školy zajímali, podávali drobné podněty a postřehy ke zlepšení práce školy. Vyučování probíhalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, do kterého byly zapracovány doporučené změny standardy pro 5. a 9. 3

4 ročník. Od byl ŠVP doplněn o povinný další cizí jazyk, tzn. že od 7. ročníku učíme ruský, francouzský a německý jazyk. Public relations školy se snažíme naplňovat např. pořádáním Dnů otevřených dveří. Letos byly opět zaměřeny především pro budoucí žáky naší školy, proto měli možnost rodiče navštívit naši školu 15.ledna 2014 a potom ve dnech 4. a 5. února 2014, těsně před zápisem dětí do 1. tříd.dny otevřených dveří využívají i rodiče našich žáků, mají možnost podívat se na výuku svých dětí ve všech předmětech i třídách. Již se stalo tradicí školy pořádání akce pro budoucí žáky školy,,nerahrátky s předškoláky zároveň se dnem otevřených dveří, dále Školy nanečisto, kdy děti i rodiče poznají školu blíže a usnadní jim rozhodování při zápisu a děti ztratí obavy z nového prostředí. Pro rodiče jsme dále uspořádali 2x třídní schůzky, 2x konzultace žák učitel rodič. Školní družina organizuje každoročně pro děti a rodiče i ostatní veřejnost lampiónový průvod městem. Naši žáci se zúčastnili akcí města advent v prosinci 2013, kde účinkovali žáci 1. a 2. stupně a spolu s nimi i učitelé, kteří si své vystoupení zopakovali na akci Advent Narození krále králů. Rodičovská veřejnost si oblíbila naše Rozloučení se školou, které bylo také letos rozděleno na dvě části pro 5. a 9. ročníky. Webové stránky školy stále obměňujeme a aktualizujeme, a tak široká veřejnost může sledovat dění na škole, které je rozmanité. O nejvýznamnějších událostech dále pravidelně publikujeme v Neratovických listech, Týdeníku Mělnicko a Mělnickém deníku. V letošním roce jsme oslavili 30. výročí založení školy. Oslavy vypukly 17. září 2013 sportovními soutěžemi žáků školy a vyvrcholily odpoledne slavnostním shromážděním učitelů, zástupců města Neratovice a rodičů. Vzhledem k blížící se rekonstrukci školy byly oslavy velmi skromné, přesto jsme se rádi všichni sešli a zavzpomínali na začátky i další léta života ve škole. Kontrolní činnost probíhala ve všech oblastech se zaměřením na zvyšování efektivity, kvality a výsledků vzdělávání. Žáci s SPV mají vypracovány individuální plány, přístup učitelů k těmto žákům je vstřícný, spolupráce s rodiči těchto žáků je ve většině dobrá. Žáci na 1. stupni docházejí na ambulantní nácvik, kde je jim věnována individuální podpora a péče. Nadaní žáci se zúčastnili několika soutěží a olympiád (viz níže). Poradenské služby zajišťují tři výchovní poradci a školní metodik prevence. V březnu 2014 začala očekávaná rekonstrukce školy.ve škole budou realizovány najednou 3 projekty 1. Rekonstrukce obvodového pláště III.ZŠ Neratovice 2. Realizace projektu energetických úspor v ZŠ 28. října Neratovice metodou EPC 3. Rekonstrukce předávací stanice Teplo Neratovice Projekty byly realizovány částečně za provozu školy, ale největší část byla ponechána na hlavní prázdniny. Školní rok 2013/14 byl ukončen 13. června 2014 a všichni rodiče o této skutečnosti byli včas a prokazatelně informováni. Pro žáky bylo zajištěno stravování obědy na ZŠ ing. M. Plesingera-Božinova a GFP v Neratovicích. Rodiče žáků 1. stupně měli možnost přihlásit své děti do školní družiny, jejíž provoz byl zajištěn v DDM Neratovice. Turistický kroužek pořádal pro 15 dětí od do výlety po okolí. Velmi náročná byla organizace vyučování, protože jsme operativně přesouvali žáky do volných místností po škole tak, aby mohla být zajištěna kvalitní výuka. Omezili jsme pouze aktivity mimo vyučování ( besedy, filmová představení apod.) z důvodu splnění Školního vzdělávacího programu, který je pro nás závazný.byly dodržovány bezpečností a hygienické podmínky ve škole i v jejím bezprostředním okolí, aby nedošlo k žádnému úrazu či ohrožení dětí i dospělých. Projekty rekonstrukce školy by měly být dokončeny v září

5 Finanční prostředky od zřizovatele jsou dostatečné na pokrytí všech položek rozpočtu školy. V letošním školním roce proběhla 3 výběrová řízení dle směrnice Města Neratovice na podzim 2013 nákup výpočetní a audiovizuální techniky, na jaře 2014 nákup výpočetní techniky a rekonstrukce podlahy v levé tělocvičně. Na malování interiéru školy vzhledem k rekonstrukci jsme obdrželi od města Neratovice výjimku, neboť jsme potřebovali malovat třídy a další objekty podle postupu rekonstrukce školy. Počet tříd Počet žáků Průměr žáků na třídu 1. stupeň ,3 2. stupeň ,2 Celkem ,7 Přípravná třída: b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Poslední vydání rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku : ročníky: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Neratovice 28.října 1157, okr. Mělník ZŠ č.j. 1011/12 c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 1. Personální zabezpečení Pracovníci Zařazení Fyzické osoby Přepočtení pracovníci Pedagogové Učitelé 1.a 2.stup ,1 Přípravná třída 1 1 Asistent pedagoga v ročníku 1 1 Nepedagogové Školní družina 8 6,96 Správní zaměstnanci 12 10,6 Školní jídelna 8 7,9 MD 1 1 5

6 Celkem 72 69,01 2.Věková struktura pracovníků školy Věková struktura zaměstnanců muži ženy celkem Muži % Ženy % Celkem % do od 21 do ,72 od 31 do ,94 19,44 26,39 od 41 do ,50 12,50 od 51 do ,83 45,83 od 61 a více ,39 4, celkem ,33 91, Přehled výuky předmětů z hlediska kvalifikovanosti 1.stupeň kvalifikovaná výuka nekvalifikovaná výuka 1. ročník 100% 0% 2. ročník 100% 0% 3. ročník 100% 0% 4. ročník 75% 25% 5. ročník 100% 0% Celkem: 95% 5% Výuka cizích jazyků 1.stupeň jazyk Kvalifikovaná výuka Nekvalifikovaná výuka anglický j. 100% 0% Školní družina Kvalifikované zájmové vzdělávání Nekvalifikované zájmové vzdělávání ŠD 8 oddělení 100 % 0 % Přípravná třída přípravná třída pedagog nekvalifikovaná výuka 6

7 2.stupeň Kvalifikovaná výuka Nekvalifikovaná výuka Český jazyk 100% 0% Matematika 50% 50% Anglický jazyk 80% 20% Druhý cizí jazyk 83% 17% Chemie 100% 0% Přírodopis 67% 33% Fyzika 67% 33% Zeměpis 33% 67% Dějepis 100% 0% Výtvarná výchova 80% 20% Svět práce 100% 0% Hudební výchova 0% 100% Občanská výchova 84% 16% Tělesná výchova 33% 67% Informatika 25% 75% Pracovní výchova 100% 0% Člověk a zdraví 67% 33% Volitelný předmět 60% 40% Celkem 71% 29% d) údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, přípravná třída 1. Počty dětí zařazených do 1.roč. pro šk. rok 2014/2015 K zápisu se dostavilo řádně 78 Předčasný nástup 1 Po odkladu se dostavilo 22 Žádosti o odklad 26 Celkem zapsaných žáků 127 Stav k Počty dětí přijatých do přípravné třídy pro šk. rok 2014/2015 Po odkladu se dostavily děti 5 Předškoláci 6 Zapsáno 11 7

8 3.Celkový přehled vycházejících žáků 9. ročník Chlapci Dívky Celkem Gymnázium SOŠ SOU 4leté SOU 3leté celkem nižší ročníky: 7. a 8.ročníky Chlapci Dívky Celkem SOŠ SOU 3leté celkem ročníky Chlapci Dívky Celkem GFP Neratovice Konzervatoř Celkem Počet žáků přijatých do ročníků během šk. roku 2012/2013 Ročník Celkem Chlapci Dívky Příprav.tř r r r r r r r r r Celkem

9 5.Počet žáků odstěhovaných z ročníku během šk. roku 2012/2013 Ročník Celkem Chlapci Dívky Příprav.tř r r r r r r r r r Celkem e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP 1.Výsledky za 1. a 2.pololetí škol. roku 2013/14 počet žáků prospělo s vyzn. prospělo ročník 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. neprospělo 1. pol. 2.pol. Z toho opakuje ročník

10 1. Testování žáků V listopadu 2013 se žáci 9.ročníků zúčastnili testování v rámci projektu Stonožka společnosti SCIO. Jednalo se o testy z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů a anglického jazyka. 2. Žáci s SPU 1.stupeň Ročník: Počet žáků: Z toho dívek: 1.r r r r r. 9 2 Celkem 1.st.: stupeň Ročník Počet žáků Z toho dívek 6.r r r r. 3 2 Celkem 2.st.: 18 8 Celkem st Na škole bylo pokryto výchovné poradenství třemi pedagogy. Pokračovala spolupráce s odbornými pracovišti mimo školu (PPP, SPC, OSPOD a další). Rodiče využili konzultační hodiny v PPP Mělník. Žáci se SPU jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů a docházejí na ADN. V 1.ročníku pracovala asistentka pedagoga, která byla přidělena do 1.třídy k žákovi, u kterého byl diagnostikován Aspergerův syndromu. Pro žáky bez integrace je vypracován globální IVP. f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů Návyky zdravého životního stylu jsou prioritou v programu primární prevence na naší škole. Věnujeme se širokým tématům od stávající prevence zneužívání návykových látek, až po moderní závislosti na IT technologiích, kyberšikany, apod. Příslušná témata jsou zařazována i do jednotlivých předmětů výuky v rámci ŠVP prvouka, přírodověda, člověk a zdraví, chemie, přírodopis, pracovní činnosti (vaření). V rámci mezipředmětových vztahů se témata prevence objevují i v celoškolních 10

11 projektech Zdravé zuby, Já a Ty, Žijí mezi námi, Zdravý životní styl i Ochrana člověka za mimořádných situací. Žáci si osvojují znalosti i dovednosti v oblastech vzájemné spolupráce, pomoci druhým, týmové práce, zdravých návyků stravování i celkové péče o vlastní zdraví. V rámci prevence rizikového chování spolupracujeme stále a dlouhodobě s některými organizacemi a institucemi, které nám zajišťují programy s odborníky. V uplynulém roce to byla opět široká spolupráce s Městskou policií Neratovice, pokračujeme v dlouhodobém projektu s občanským sdružením Semiramis Mladá Boleslav, který měl velmi kladnou odezvu. Dále spolupracujeme s odborníky pedagogicko-psychologického poradenství. I v letošním roce se na nás obrátili někteří rodiče se žádostí o zprostředkování kontaktů na odborníky, kteří pomáhali při řešení aktuálních problémů dětí i rodiny. Škola nabízí žákům širokou škálu volnočasových aktivit různého zaměření uměleckých oborů (hudba a výtvarná výchova), matematický kroužek pro počtáře i sportovní vyžití mladších i starších žáků (florbal, cvičení pro radost, turistický kroužek, apod.) Smyslem našeho výchovného působení na žáky je především naučit je chápat zdraví jako základní životní hodnotu a zvyšovat jejich odolnost vůči sociálně patologickým jevům a rizikovému chování. Akce prevence rizikového chování Datum Popis, název akce Lektor (účastníci) Třídy Čas proměn Dětská lékařka 6.A,B,C, 2013 D Září. Dopravní výchova MěP Neratovice 1.A,B,C, 2013 Prosinec Květen 2014 D Prevence kriminality MěP Neratovice 4.A,B,C, D 5.A,B,C Klima ve třídě Vztahy ve třídě Prevence šikany Ztracené děti útěky, únosy dětí Klima ve třídě vztahy ve třídě Klima ve třídě vztahy ve třídě Seznam se bezpečně o.s.semiramis I.Burýšková O.Lazarčík o.s.ztracené děti o.s.semiramis I.Burýšková O.Lazarčík o.s.semiramis I.Burýšková O.Lazarčík Seznam.cz M.Vaňura Ben Critovao 6.A,B,C, D Časová dotace 2h. 3h. Poznámky 7h. každá třída 1 hodina 12 h.. každá třída 3 hodiny 6.A,B,C, D 4h. každá třída 1 hodina 6.A,B 6h. každá třída 3 hodiny 6.C,D 6h. každá třída 3 hodiny 7.A,B,C Dopravní výchova MěP Neratovice ročníky - 14 tříd 21 hodin 2 hodiny Každá třída 1,5 hodiny 11

12 g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP ve škol. roce 2013/14 Vzdělávací oblast/ vzdělávací obor Předmět Počet účastníků Zajišťující organizace Název vzdělávací akce Vedení školy 1 ASCSČR Právní odpovědnost pedagogů a ředitelů škol 3343/ Comenia Nový občanský zákoník ve Výchovné poradenství 1 Speciální poruchy učení 1 Majestic Konsult Praha školské praxi 2 Comenius Školský zákon (Novela) a obecná Agency ustanovení 2 ČŠI Metodika testování žáků Republikové Školení v interpretaci výstupů centrum COMDI MODUL A 1.stupně vzdělávání 2005/ Žáci s SPU a dílčím oslabením výkonu na ZŠ a SŠ běžného typu Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 1 VISK Kurz AJ pro pokročilé 1 Oxford Teaching English : Secondary schools - III Člověk a příroda Přírodopis 1 UK Praha Jak se staví tělo 1 Pavučina Regionální setkání pedagogů ZŠ se zájmem o environmentální výchovu Člověk a jeho svět Matematika 1 VISK Podpora matematické gramotnosti ve výuce na 1.stupni ZŠ Slovní úlohy žádný problém 2 AMV Rozvoj matematické gramotnosti v praxi Informatika 1 Microsoft MS Excel II Používáme vzorce a funkce MS Excel III Užitečné funkce MS Excel IV Tabulky a grafy MS Office 365 Kurz základní práce v prostředí MS Office 365 MS Office 365 Speciální funkce MS Office 365 Windows 8 Kultura ducha a těla Vv 1 Wenkeová Nové pojetí výtvarné výchovy námět Zátiší 11779/

13 h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 1. Školy v přírodě Do škol v přírodě vyjelo 10 tříd s 198 žáky. Pobyt byl většinou osmidenní a uskutečnil se v měsíci dubnu, protože v té době probíhala rekonstrukce jednotlivých pavilonů. Místo pobytu: Staré Splavy, Hamštejn, Holešice, Nižbor, Český ráj. 2.Akce konané v rámci environmentální výchovy, přírodopisu, chemie, zeměpisu Soutěže : V říjnu 2013 se 20 žáků z 8. a 9. roč. zúčastnilo celostátní soutěže Přírodovědný Klokan., v naší škole zvítězila žákyně z 9.C V prosinci 2013 proběhla celostátní Chemická soutěž pro žáky ZŠ Mladý chemik ČR na MŠSCH Praha, soutěže se zúčastnilo družstvo žákyň z 9.C, které se umístilo na 4.místě. Ve spolupráci s firmou EKO-Kom se asi 100 žáků z I. a II. stupně zúčastnilo výtvarné soutěže Obrázky pro Tondu. V lednu 2014 byly vyhlášeny výsledky. Žákyně z 9.C získala zvláštní ocenění. Naše škola pak obdržela různé propagační a výukové materiály. Jako každý rok na naší škole proběhla školní kola v chemické, biologické a zeměpisné olympiády, nejlepší žáci pak reprezentovali školu v okresních kolech: Březen okresní kolo chemické olympiády - 5.místo Únor okresní kolo zeměpisné olympiády - v kategorii A žák 6.A 10.místo v kategorii B žák 7.C 6.místo v kategorii C žákyně 9.C 5.místo Březen okresní kolo Biologické olympiády kat. C místo žákyně 9.C Duben okresní kolo Biologické olympiády kat. D 12 místo žák 7.B Žáci 4.A se pod vedením pí uč. V.Pavlíkové zúčastnili celostátní soutěže SAPERE VĚDĚT, JAK ŽÍT a v okresním kole v lednu zvítězili a postoupili do krajského kola, kde obsadili krásné čtvrté místo. Tato soutěž klade důraz na rozvoj teoretických a praktických znalostí z oblasti zdravého životního stylu, ekologie a zdravovědy. Exkurze a výlety: Říjen 2013 třída 4.C navštívila výstavu Med a jeho výroba na zámku v Lobkovicích, kde žáci vyhráli hlavní cenu v testu o včelách. Získali tak pro naši školu cenné výukové materiály. Listopad si žáci 9.C interaktivně ověřili získané vědomosti z přírodovědných předmětů při své návštěvě IQ parku v Liberci. Listopad exkurze 6.D do Muzea Českého ráje v Turnově. žáci ze 6.A a C měli možnost vyzkoušet a obdivovat dovednosti našich předků v muzeu TEMPL v Mladé Boleslavi. Prosinec žáci 2.C, 3.B, 4.D navštívili skanzen v Přerově nad Labem. Zároveň se zde děti seznámily s lidovými zvyky a obyčeji našich předků. Únor navštívili žáci 7.A,B, 8.B, 9.C olympijský park v Praze na Letné. Březen návštěva 6.D v IQ parku Liberec. Návštěva u Kudrnů - děti z 2.C navštívily regionální muzeum na Mělníku. Duben v rámci Dne Země se vydaly třídy 9.A, 7.A a 6.C do lužního lesa 13

14 v Mlékojedech, kde žáci poznávali rostliny a živočichy zdejšího ekosystému. děti z 8.B a 9.C projely parníkem v Praze po Vltavě a zároveň se seznámily s architekturou a životem v povodí Vltavy. třída 4.C se vydala do hydroelektrárny v Lobkovicích. návštěva 6.C v IQ Landii Liberec. Květen uskutečnila se exkurze 2.C do Planetária Praha. exkurze tříd 4.A,B, 5.A,C do areálu Botanicus v Ostré s interaktivní ukázkou starých řemesel a návštěvou klášterní zahrady. třídy 9.C,8.B,6.A,6.C,7.B a 7.C návštěvily MIRAKULUM v Milovicích s naučnou stezkou a geoparkem. výlet 6.C do Šťastné Země v Radvánovicích a návštěva geoparku. Spolupráce s ekologickými organizacemi : Spolupráce se ZOO Praha. Oceněný model Amazonie, který vytvořily žákyně 7.C je trvale vystaven v nově otevřeném pavilónu Amazonie v pražské ZOO. Naše škola i nadále spolupracuje s Klubem ekologické výchovy. Letos jsme získali certifikát Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje II. stupně. Spolupráce s CHKO Kokořín. V září 2013 paní ing. Marcela Holubová připravila pro žáky 4.C zajímavou a poučnou přednášku přímo v terénu o oblasti Pokliček na Kokořínsku. V září 2013 se uskutečnila beseda s panem Pražákem z Občanského sdružení pro záchranu ohrožených a handicapovaných živočichů Aves. Pan Pražák ukázal žákům z 5. tříd různé dravce a seznámil je s pravidly při nálezu poraněných živočichů. V dubnu 2014 připravila paní Mgr. Lenka Winterová z ekocentra Koniklec pro žáky 2.tříd program s názvem MAKROZOOBENTOS. V rámci projektu Voda děti zkoumaly drobné vodní živočichy a rostliny v okolí Kojetické potoka. Školení : i v letošním školním roce se konala ekologická konference v Toulcově Dvoře MRKEV, které se listopadu 2013 zúčastnila I. Škantová. Další aktivity : projektové dny: VODA, OCHRANA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ V říjnu 2013 proběhla v knihovně naší školy výstava s názvem Kouzlo dávného písemnictví. Mladí čtenáři se tak dozvěděli, jak vznikl papír a prohlédli si i staré časopisy.výstavu uspořádala Mgr. K. Sieglová. Žáci ze 4.A a 4.B se rozhodli udělat radost babičkám a dědečkům ze Senior komplexu v Lužci nad Vltavou a vyrobili pro ně dárečky a blahopřání. V době adventu učitelé a žáci naší školy úspěšně vystupovali na adventních koncertech v Neratovicích. Děti se také podílely na zdobení vánočního stromu v domě Kněžny Emy. I v letošním školním roce se žáci zapojili do 9. ročníku celostátní fotografické soutěže Foto Akademie. Výsledky soutěže : žák 8.r. obsadil 1.místo. Oslava Dne Země. 7., 8. a 9. ročníky se zúčastnily terénních praktik ze zeměpisu. Projekty podle ŠVP byly splněny. Naše škola i nadále pokračuje v péče o naučnou stezku na školním pozemku a ve sběru starého papíru, plastových víček a pomerančové kůry. Spolupracujeme s DDM v Neratovicích a na Mělníku, se ZŠ ing. M. Plesingera Božinova Neratovice a se ZŠ J. Matiegky Mělník. 14

15 3.Projekty ve Školním vzdělávacím programu Ročník Projekt Termín 1. Já a ty září, říjen Škola a já říjen Lidé kolem nás: Kdo se o nás stará Mezilidské vztahy říjen, listopad 2013 březen, květen Jsem Čech květen 2014 Les září Fair-play březen Žijí mezi námi duben Volby květen 2014 Principy slušného chování březen Náš životní styl květen 2014 Evropská unie březen 2014 Celoškolní Voda, Den Země projekty Nástěnné noviny 1. stupeň Celý školní rok ŠOK školní časopis 2. Celý školní rok stupně Terénní geografická výuka květen 2014 Ochrana člověka za mimořádných událostí Zdravé zuby Celý školní rok 4. Dopravní výchova Na začátku školního roku si žáci prvních ročníků ověřili a rozšířili své znalosti z pravidel silničního provozu na dopravním hřišti pod vedením Městské policie v Neratovicích. Žáci byli nejprve seznámeni s některými dopravními značkami a předpisy. Po této teoretické části následovala praktická část. Žáci se po dopravním hřišti pohybovali jako chodci nebo cyklisté a snažili se dodržovat pravidla silničního provozu. K nácviku mohli využít nejen kola, ale i koloběžky. Tento program si připravila Městská policie v Neratovicích v jarních měsících i pro žáky druhých až pátých ročníků. 5. Sportovní akce 1.stupeň Vybíjená celostátní soutěž ZŠ Březen Oblastní kolo Sportovní hala GFP Neratovice Kategorie A (otevřená) 1. místo Kategorie B (dívky) 1. místo Okresní kolo Sportovní hala GFP Neratovice Kategorie A (otevřená) 1. místo Kategorie B (dívky) 1. místo Květen Krajské finále Sportovní hala ZŠ Jiráskova, Benešov Kategorie A (otevřená) 9. místo Kategorie B (dívky) 8. místo 15

16 Plavecko běžecký pohár středočeského kraje Květen 2014 v Mělníku Kategorie F 1. místo Kategorie E 1. místo Kategorie B 3. místo Kategorie E 3. místo 2.stupeň Záři Přespolní běh Mělník okresní kolo ml.dívky - st.dívky - 4.místo 1.místo 2.místo Září květen Florbal divize Mělník 1.místo finálový turnaj 2.místo Říjen Coca cola cup fotbal oblastní kolo 2.místo Říjen - listopad Florbal Orion cup oblastní kolo okresní kolo 2.místo 3.místo Květen - Plavecko-běžecký pohár okresní kolo Sportovní dny města Neratovice 6. a 7. ročník 4.místo 6.Ostatní soutěže a akce Výchovy Fotoakademie 1.místo Výtvarná soutěž AMAZONIE 7. Akce pořádané v rámci aktivit jednotlivých ročníků Besedy, přednášky, projekty Čas proměn dívky 6.r. Semiramis 6.r. Dopravní výchova 1.ročník Sportovní soutěže Cocacola cup Přespolní běh Mělník Florbal liga 2. st. Vědomostní olympiády IC Slot r. informatika Bobřík informatiky 2. st. 3. D olympiáda Divadelní a filmová představení Limonád.Joe 7.r. Ml. Boleslav U Hasičů 3.r. Labutí princezna Nápady myšky Terezky - 1.r. SD Neratovice Akce pro rodiče Lampiónový průvod Besídka pro rodiče 2.B Advent čas ve městě Neratovice Výlety, exkurze Aero Vodochody 9.r. Barokní Praha 8.r. Liberec IQ park 9.C 16

17 Šk. knihovna Kouzlo star. papíru p.sieglová Dravci 2.r. Včelí život Lobkovický zámek Afrika hudeb. pořad 1. st. (Listopad) Workshop Aj rodilý mluvčí 8.a9.roč. (prosinec) MP beseda 4.a 5.r. Beseda Měst. knihovně 2.r. Pokrač. projektu Karosářská dílna SOU Neratovice Pokrač. projektu Odplouváme dál listopad 9.r., únor 8.r. Karnevaly v ŠD Beseda 9. roč. Vojenský histor. ústav Praha protifaš. odboj v protektorátu Karosářská dílna Orion cup - florbal Florbal Benešov krajské kolo listopad Florbal Školský pohár 1. stupně Mělník 1. místo(list.) Další kolo florbalové ligy 2. st. (prosinec) Florbalová liga Mělník leden 1. stupeň Školský pohár kraj. Kolo 8. místo Praha Florbalová liga Mělník - Vybíjená 1.st. oblast.kolo 1.místo dívky 1. místo smíš. družstva Florbalová liga Mělník Okr. kolo vybíjená 1.místo obě družstva Florbal škol. fotbalová liga 1. místo ve skupině Duben Finále florbal. ligy Soutěž Med a jeho výroba Lobkovice 1. místo 4.C Finanční gramotnost 2. st. prosinec 6.Mladý chemik ČR- Praha 5. místo Olympiáda D 5. a 14. místo v okres. kole Leden Pythagoriáda Únor Školní kolo olymp. AJ Pikomat soutěž v Ma Okresní kolo Z olympiády Okr. kolo olympiády Aj 1. místo Okres.kolo FG 1. místo březen Krajské kolo FG 2. místo Saperevědět, jak žít Metro Praha Život je fajn 2. a 4.r. Vánoční koncert ZUŠ Neratovice 1. stupeň 6. 8AB Mladá Boleslav Strašidlo cantervilské 3.r. divadlo Praha Líná Barka Únor SD Neratovice 2.ročníky Matylda zasahující 5. r. Divadlo Gong Praha Záhada hlavolamu březen Gong Praha 7A a 9.A 6BC divadlo Mladá Boleslav Divadlo Mladá Boleslav 9C + 8B Divadlo Gong Praha 1. roč. Divadlo Minor 7.BC Advent Narození krále králů SD Neratovice Besídka 4.C 6. Den otevřených dveří Nerahrátky Den otevřených dveří Únor Zápis do 1.r. 10. třídní schůzky Interpretace projektu Odplouváme dál - rodiče Škola nanečisto pro bud. 1. r. Květen Třídní schůzky budoucích 1. ročníků Rozloučení se školou Český ráj 6.D Pokličky a Mšensko 4CD Planetarium 5.r. Muzeum Mladoboleslav ska archeolog. Sbírky 6.AC Skanzen Přerov n. L. 2.ABCD listopad Betlémská kaple 4.C Krásné Vánoce prosinec Vyšehrad 7 A +BC Německo Drážďany - NJ Planetárium 4.ročníky Technické muzeum Praha +olympijský areál Letná 8.B, 9.C,7.BC IQ park Liberec 6.D Březen Muzeum Mělník 17

18 Indiv.interpretace projektu Odplouváme dál - žáci březen 4. místo 2. st. Květen Krajské kolo vybíjené Benešov 1. st. Chlapci, dívky 8. místo 4.AB 1. místo okres. kolo 4. místo krajské kole 16. okr. kolo CHO na škole 3.ZŠ +G Kralupy 5.r. 2.C Rozloučení se školou 9. roč. Terezín 9. ročníky Ztracené děti Semiramis 6ABCD Duben 20. Workshop InGeneration 1. stupeň Den vody celá škola Terénní praktika Z 2. st. Dopravní výchova r. Seznam se bezpečně 2. Workshop film Dopr. výchova 4. r. Karosářská dílna SOU Den dětí Lobkovice MěPolicie Plaveckoběžecký pohár Mělník 2x 1. místo 2x 3. místo Atletická olympiáda města Neratovice Klokan Matematika r. Kraj. kolo olympiády AJ Kladno 10.místo BIO Mělník Bio Mělník Dějepisná soutěž ZŠ +GFP Dopravní soutěže ŠD naší školy Exkurze Pražský hrad 3.C Duben Švp 5.B, 4.D,2.C.2.D IQ Liberec 6C Planetárium- 2.r. Květen Botanicus 4.AB ZUŠ Koncert dětí 2. r. ZOO Praha 1. r. Příbram 4.AD Všestudy 4CD Botanikus Ostrá 5AC Mirákulum Milovice 8B + 9C 6AC, 7BC Mirákulum 9AB - Brdy 6D Radvanice 18

19 8. Humanitární akce V letošním školním roce jsme opět podpořili veřejnou sbírku Fondu Sidus, který spolupracuje s Pediatrickou klinikou UK v Praze Motole a podpořili jsme dětské pacienty v českých a moravských nemocnicích částkou 4875,- Kč. Tématicky byl tento fond zaměřen na dopravní výchovu. Podpořili jsme humanitární akce místních škol a Junáka ( např. Květinkový den, Bílá pastelka apod.). Zorganizovali jsme pomoc Jakubovi Navarovi z Neratovic žáci nasbírali zhruba 18 velkých pytlů plastových víček, peníze za ně budou použity k léčbě tohoto postiženého chlapce. 9. Zájmová činnost kroužky V tomto školním roce pracovaly tyto zájmové kroužky. Do jejich činnosti se zapojilo 220 žáků. Přehled zájmových kroužků: Hrátky s matematikou Kroužek matematiky Kroužek českého jazyka Hra na kytaru Hra na flétnu Sborový zpěv Výtvarný kroužek Cvičení pro radost Zumba Aerobik Florbal Turistický kroužek Kořeni, kromě pravidelných aktivit zorganizoval v době rekonstrukce školy od 16.6 do pět celodenních výletů. i)údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2013/14 nebyla žádná kontrola ČŠI. j) základní údaje o hospodaření školy ( bude zpracováno k jako druhá část výroční zprávy) k) údaje o zapojení školy do rozvojových mezinárodních programů etwinning v průběhu tohoto školního roku se neuskutečnil žádný výměnný pobyt, ani učitelů a žáků z polského gymnázia z důvodu rekonstrukce školy. Návštěvu polských přátel plánujeme na podzim v novém školním roce. Výměna zkušeností, vzájemná přání, hovory na skype jsou běžnou formou spolupráce, která se i letos konala pravidelně. l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 19

20 Vzdělávání pedagogických pracovníků vedoucí k prohloubení odbornosti učitelů a naplnění kvalifikačních předpokladů : V tomto školním roce studovalo 7 učitelů, z nich 1 učitelka studia dokončila, v roce 2014/15 dokončí magisterské studium 2 učitelé a specializační studium výchovného poradenství ukončí také výchovná poradkyně, bakalářské studium ukončí v tomto školním roce 3 učitelé a budou pokračovat v magisterském studiu do roku Tři kolegové pro nesplnění požadavku kvalifikace ukončili pracovní poměr (z toho 1 odešel do starobního důchodu). m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů CÍL ŽÁDOSTI ŽÁDOST TÉMA ÚSPĚŠNOST Podpora primární Chceme být v pohodě ANO ,-Kč Středočeský kraj prevence Středočeský kraj MŠMT Praha MŠMT Praha Žádost o asistenta pro 2 žáky se zdrav. postižením Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v ZŠ a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2014 OPVK 1.3 Spoluúčast na projektu IN- Generation Teachers Etika hlásí příchod Další vzdělávání ped.prac.škol Výzva 51 -tablety ANO Ne ANO n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na škole není zřízena odborová organizace. Ve školním roce 2013/14 jsme navázali spolupráci s občanským sdružením Semiramis Mladá Boleslav, které poskytuje služby v oblasti specifické primární prevence rizikového chování. Workshopy tohoto sdružení jsou zaměřeny na podporu zdravého životního stylu, rozvoje osobnosti a posilování pozitivních mezilidských vztahů a vzájemné tolerance. V letošním školním roce se workshopy konaly 2x na podzim a na jaře ve všech 6. ročnících. V příštím školním roce budou tyto třídy pokračovat a zapojí se další 6. třídy. Od je naše škola zapojena do projektu Odplouváme dál, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tento projekt jsme ukončili v březnu 2014 a chtěli bychom pokračovat i v dalších letech. Financování tohoto projektu zajistíme z vlastních prostředků nebo sponzorského daru. Projekt byl realizován ve spolupráci s firmou Republikové centrum vzdělávání, s.r.o., 20

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu Jak se žije v naší škole ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu O naší škole V současnosti má naše škola přes 500 žáků na 2. stupeň dochází více než 220 dětí Odkud jsou naši žáci? Lysá nad Labem, Litol,

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Začátek akce Název akce

Začátek akce Název akce Začátek akce Název akce 13.09.2016 17:30 Burza kroužků! 23.09.2016 08:00 Interaktivní výstava, autorské čtení - pasivní dům 26.09.2016 08:00 Atletické závody 27.09.2016 08:00 Evropský den jazyků - projektový

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1. Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1079/10-S Gymnázium Jana Palacha, Mělník Adresa: Pod Vrchem 3421 Identifikátor: 600 007 316 IČ: 49 518 917 Místo inspekce:

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Slavnostní zahájení školního roku :00 divadlo nádvoří roč :15 divadlo nádvoří tř

Slavnostní zahájení školního roku :00 divadlo nádvoří roč :15 divadlo nádvoří tř - - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 6. 9. 13:00 divadlo nádvoří 5. 9. roč. - 13. 9. 10:15 divadlo nádvoří 1. 4. tř. - 13. 9. třídní schůzky - 20. a 21. 9. BLESKOVÝ SBĚR PAPÍRU - 30. 9. dopravní

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více