Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/ část Zprávu vypracovaly: Mgr. Miloslava Lamačová Mgr. Dana Mrázková Mgr. Radka Millerová

2 OBSAH: a) základní údaje o škole b) přehled oborů vzdělávání c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy d) údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, přípravná třída e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI j) základní údaje o hospodaření školy ( bude zpracováno k ) k) údaje o zapojení školy o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů l) údaje zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 2

3 a) základní údaje o škole Název školy: Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník Sídlo školy: Neratovice, ul.28.října 1157 Zřizovatel: Město Neratovice Kojetická Neratovice Vedení školy: ředitel školy : Mgr. Miloslava Lamačová zástupce ředitele pro 1.st.: Mgr. Dana Mrázková zástupce ředitele pro 2.st.: Mgr. Radka Millerová Adresa pro dálkový přístup : Informace o škole : Školská rada: svou činnost zahájila Členové Školské rady: Zástupci pedagogů: Mgr.Radka Millerová Mgr.Irena Škantová Mgr. Iva Horáková Zástupci zřizovatele: Mgr.Michaela Kučerová Jaroslava Soukupová Mgr.Eva Sloupová Zástupci rodičů: Miluše Doktorová Ivana Poupalová Monika Papežová Charakteristika školy: Školní rok 2013/14 začal 1.září 2013 s počtem žáků 717, kteří byli umístěni v 18 třídách 1.stupně a 12 třídách 2. stupně. Přípravná třída funguje ve škole již 16. rokem a zahájila vyučování s 13 dětmi.na konci školního roku se počet dětí v přípravné třídě zvýšil na 15. Ve školní družině bylo umístěno 239 žáků 1. stupně, do školní jídelny se přihlásilo 525 strávníků, dospělých 57. Složení pedagogického sboru je poměrně stabilní, každý rok přijímáme několik nových pracovníků podle potřeby buď na 1. nebo 2. stupeň a podle potřeby aprobace. Vzhledem ke lhůtě ( ). kdy vstoupí v platnost zákon o pedagogických pracovnících a jejich kvalifikovanost, si všichni nekvalifikovaní pedagogové začali doplňovat své vzdělání. Na škole působí Školská rada, která se schází 2x ročně. V září 2013 začala pracovat v novém složení: za rodičovskou veřejnost Poupalová Iva, Papežová Monika, Doktorová Miluše, za město Neratovice Mgr. Kučerová Michaela, Mgr. Eva Sloupová, Jaroslava Soukupová a za pedagogy Mgr. Irena Škantová, Mgr. Iva Horáková a Mgr. Radka Millerová, která je předsedkyní Školské rady. Ani v letošním roce nebyla Školskou radou řešena žádná stížnost od rodičů nebo jiné veřejnosti, Školská rada byla informována o dění na škole a její členové se aktivně o práci školy zajímali, podávali drobné podněty a postřehy ke zlepšení práce školy. Vyučování probíhalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, do kterého byly zapracovány doporučené změny standardy pro 5. a 9. 3

4 ročník. Od byl ŠVP doplněn o povinný další cizí jazyk, tzn. že od 7. ročníku učíme ruský, francouzský a německý jazyk. Public relations školy se snažíme naplňovat např. pořádáním Dnů otevřených dveří. Letos byly opět zaměřeny především pro budoucí žáky naší školy, proto měli možnost rodiče navštívit naši školu 15.ledna 2014 a potom ve dnech 4. a 5. února 2014, těsně před zápisem dětí do 1. tříd.dny otevřených dveří využívají i rodiče našich žáků, mají možnost podívat se na výuku svých dětí ve všech předmětech i třídách. Již se stalo tradicí školy pořádání akce pro budoucí žáky školy,,nerahrátky s předškoláky zároveň se dnem otevřených dveří, dále Školy nanečisto, kdy děti i rodiče poznají školu blíže a usnadní jim rozhodování při zápisu a děti ztratí obavy z nového prostředí. Pro rodiče jsme dále uspořádali 2x třídní schůzky, 2x konzultace žák učitel rodič. Školní družina organizuje každoročně pro děti a rodiče i ostatní veřejnost lampiónový průvod městem. Naši žáci se zúčastnili akcí města advent v prosinci 2013, kde účinkovali žáci 1. a 2. stupně a spolu s nimi i učitelé, kteří si své vystoupení zopakovali na akci Advent Narození krále králů. Rodičovská veřejnost si oblíbila naše Rozloučení se školou, které bylo také letos rozděleno na dvě části pro 5. a 9. ročníky. Webové stránky školy stále obměňujeme a aktualizujeme, a tak široká veřejnost může sledovat dění na škole, které je rozmanité. O nejvýznamnějších událostech dále pravidelně publikujeme v Neratovických listech, Týdeníku Mělnicko a Mělnickém deníku. V letošním roce jsme oslavili 30. výročí založení školy. Oslavy vypukly 17. září 2013 sportovními soutěžemi žáků školy a vyvrcholily odpoledne slavnostním shromážděním učitelů, zástupců města Neratovice a rodičů. Vzhledem k blížící se rekonstrukci školy byly oslavy velmi skromné, přesto jsme se rádi všichni sešli a zavzpomínali na začátky i další léta života ve škole. Kontrolní činnost probíhala ve všech oblastech se zaměřením na zvyšování efektivity, kvality a výsledků vzdělávání. Žáci s SPV mají vypracovány individuální plány, přístup učitelů k těmto žákům je vstřícný, spolupráce s rodiči těchto žáků je ve většině dobrá. Žáci na 1. stupni docházejí na ambulantní nácvik, kde je jim věnována individuální podpora a péče. Nadaní žáci se zúčastnili několika soutěží a olympiád (viz níže). Poradenské služby zajišťují tři výchovní poradci a školní metodik prevence. V březnu 2014 začala očekávaná rekonstrukce školy.ve škole budou realizovány najednou 3 projekty 1. Rekonstrukce obvodového pláště III.ZŠ Neratovice 2. Realizace projektu energetických úspor v ZŠ 28. října Neratovice metodou EPC 3. Rekonstrukce předávací stanice Teplo Neratovice Projekty byly realizovány částečně za provozu školy, ale největší část byla ponechána na hlavní prázdniny. Školní rok 2013/14 byl ukončen 13. června 2014 a všichni rodiče o této skutečnosti byli včas a prokazatelně informováni. Pro žáky bylo zajištěno stravování obědy na ZŠ ing. M. Plesingera-Božinova a GFP v Neratovicích. Rodiče žáků 1. stupně měli možnost přihlásit své děti do školní družiny, jejíž provoz byl zajištěn v DDM Neratovice. Turistický kroužek pořádal pro 15 dětí od do výlety po okolí. Velmi náročná byla organizace vyučování, protože jsme operativně přesouvali žáky do volných místností po škole tak, aby mohla být zajištěna kvalitní výuka. Omezili jsme pouze aktivity mimo vyučování ( besedy, filmová představení apod.) z důvodu splnění Školního vzdělávacího programu, který je pro nás závazný.byly dodržovány bezpečností a hygienické podmínky ve škole i v jejím bezprostředním okolí, aby nedošlo k žádnému úrazu či ohrožení dětí i dospělých. Projekty rekonstrukce školy by měly být dokončeny v září

5 Finanční prostředky od zřizovatele jsou dostatečné na pokrytí všech položek rozpočtu školy. V letošním školním roce proběhla 3 výběrová řízení dle směrnice Města Neratovice na podzim 2013 nákup výpočetní a audiovizuální techniky, na jaře 2014 nákup výpočetní techniky a rekonstrukce podlahy v levé tělocvičně. Na malování interiéru školy vzhledem k rekonstrukci jsme obdrželi od města Neratovice výjimku, neboť jsme potřebovali malovat třídy a další objekty podle postupu rekonstrukce školy. Počet tříd Počet žáků Průměr žáků na třídu 1. stupeň ,3 2. stupeň ,2 Celkem ,7 Přípravná třída: b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Poslední vydání rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku : ročníky: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Neratovice 28.října 1157, okr. Mělník ZŠ č.j. 1011/12 c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 1. Personální zabezpečení Pracovníci Zařazení Fyzické osoby Přepočtení pracovníci Pedagogové Učitelé 1.a 2.stup ,1 Přípravná třída 1 1 Asistent pedagoga v ročníku 1 1 Nepedagogové Školní družina 8 6,96 Správní zaměstnanci 12 10,6 Školní jídelna 8 7,9 MD 1 1 5

6 Celkem 72 69,01 2.Věková struktura pracovníků školy Věková struktura zaměstnanců muži ženy celkem Muži % Ženy % Celkem % do od 21 do ,72 od 31 do ,94 19,44 26,39 od 41 do ,50 12,50 od 51 do ,83 45,83 od 61 a více ,39 4, celkem ,33 91, Přehled výuky předmětů z hlediska kvalifikovanosti 1.stupeň kvalifikovaná výuka nekvalifikovaná výuka 1. ročník 100% 0% 2. ročník 100% 0% 3. ročník 100% 0% 4. ročník 75% 25% 5. ročník 100% 0% Celkem: 95% 5% Výuka cizích jazyků 1.stupeň jazyk Kvalifikovaná výuka Nekvalifikovaná výuka anglický j. 100% 0% Školní družina Kvalifikované zájmové vzdělávání Nekvalifikované zájmové vzdělávání ŠD 8 oddělení 100 % 0 % Přípravná třída přípravná třída pedagog nekvalifikovaná výuka 6

7 2.stupeň Kvalifikovaná výuka Nekvalifikovaná výuka Český jazyk 100% 0% Matematika 50% 50% Anglický jazyk 80% 20% Druhý cizí jazyk 83% 17% Chemie 100% 0% Přírodopis 67% 33% Fyzika 67% 33% Zeměpis 33% 67% Dějepis 100% 0% Výtvarná výchova 80% 20% Svět práce 100% 0% Hudební výchova 0% 100% Občanská výchova 84% 16% Tělesná výchova 33% 67% Informatika 25% 75% Pracovní výchova 100% 0% Člověk a zdraví 67% 33% Volitelný předmět 60% 40% Celkem 71% 29% d) údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, přípravná třída 1. Počty dětí zařazených do 1.roč. pro šk. rok 2014/2015 K zápisu se dostavilo řádně 78 Předčasný nástup 1 Po odkladu se dostavilo 22 Žádosti o odklad 26 Celkem zapsaných žáků 127 Stav k Počty dětí přijatých do přípravné třídy pro šk. rok 2014/2015 Po odkladu se dostavily děti 5 Předškoláci 6 Zapsáno 11 7

8 3.Celkový přehled vycházejících žáků 9. ročník Chlapci Dívky Celkem Gymnázium SOŠ SOU 4leté SOU 3leté celkem nižší ročníky: 7. a 8.ročníky Chlapci Dívky Celkem SOŠ SOU 3leté celkem ročníky Chlapci Dívky Celkem GFP Neratovice Konzervatoř Celkem Počet žáků přijatých do ročníků během šk. roku 2012/2013 Ročník Celkem Chlapci Dívky Příprav.tř r r r r r r r r r Celkem

9 5.Počet žáků odstěhovaných z ročníku během šk. roku 2012/2013 Ročník Celkem Chlapci Dívky Příprav.tř r r r r r r r r r Celkem e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP 1.Výsledky za 1. a 2.pololetí škol. roku 2013/14 počet žáků prospělo s vyzn. prospělo ročník 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. neprospělo 1. pol. 2.pol. Z toho opakuje ročník

10 1. Testování žáků V listopadu 2013 se žáci 9.ročníků zúčastnili testování v rámci projektu Stonožka společnosti SCIO. Jednalo se o testy z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů a anglického jazyka. 2. Žáci s SPU 1.stupeň Ročník: Počet žáků: Z toho dívek: 1.r r r r r. 9 2 Celkem 1.st.: stupeň Ročník Počet žáků Z toho dívek 6.r r r r. 3 2 Celkem 2.st.: 18 8 Celkem st Na škole bylo pokryto výchovné poradenství třemi pedagogy. Pokračovala spolupráce s odbornými pracovišti mimo školu (PPP, SPC, OSPOD a další). Rodiče využili konzultační hodiny v PPP Mělník. Žáci se SPU jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů a docházejí na ADN. V 1.ročníku pracovala asistentka pedagoga, která byla přidělena do 1.třídy k žákovi, u kterého byl diagnostikován Aspergerův syndromu. Pro žáky bez integrace je vypracován globální IVP. f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů Návyky zdravého životního stylu jsou prioritou v programu primární prevence na naší škole. Věnujeme se širokým tématům od stávající prevence zneužívání návykových látek, až po moderní závislosti na IT technologiích, kyberšikany, apod. Příslušná témata jsou zařazována i do jednotlivých předmětů výuky v rámci ŠVP prvouka, přírodověda, člověk a zdraví, chemie, přírodopis, pracovní činnosti (vaření). V rámci mezipředmětových vztahů se témata prevence objevují i v celoškolních 10

11 projektech Zdravé zuby, Já a Ty, Žijí mezi námi, Zdravý životní styl i Ochrana člověka za mimořádných situací. Žáci si osvojují znalosti i dovednosti v oblastech vzájemné spolupráce, pomoci druhým, týmové práce, zdravých návyků stravování i celkové péče o vlastní zdraví. V rámci prevence rizikového chování spolupracujeme stále a dlouhodobě s některými organizacemi a institucemi, které nám zajišťují programy s odborníky. V uplynulém roce to byla opět široká spolupráce s Městskou policií Neratovice, pokračujeme v dlouhodobém projektu s občanským sdružením Semiramis Mladá Boleslav, který měl velmi kladnou odezvu. Dále spolupracujeme s odborníky pedagogicko-psychologického poradenství. I v letošním roce se na nás obrátili někteří rodiče se žádostí o zprostředkování kontaktů na odborníky, kteří pomáhali při řešení aktuálních problémů dětí i rodiny. Škola nabízí žákům širokou škálu volnočasových aktivit různého zaměření uměleckých oborů (hudba a výtvarná výchova), matematický kroužek pro počtáře i sportovní vyžití mladších i starších žáků (florbal, cvičení pro radost, turistický kroužek, apod.) Smyslem našeho výchovného působení na žáky je především naučit je chápat zdraví jako základní životní hodnotu a zvyšovat jejich odolnost vůči sociálně patologickým jevům a rizikovému chování. Akce prevence rizikového chování Datum Popis, název akce Lektor (účastníci) Třídy Čas proměn Dětská lékařka 6.A,B,C, 2013 D Září. Dopravní výchova MěP Neratovice 1.A,B,C, 2013 Prosinec Květen 2014 D Prevence kriminality MěP Neratovice 4.A,B,C, D 5.A,B,C Klima ve třídě Vztahy ve třídě Prevence šikany Ztracené děti útěky, únosy dětí Klima ve třídě vztahy ve třídě Klima ve třídě vztahy ve třídě Seznam se bezpečně o.s.semiramis I.Burýšková O.Lazarčík o.s.ztracené děti o.s.semiramis I.Burýšková O.Lazarčík o.s.semiramis I.Burýšková O.Lazarčík Seznam.cz M.Vaňura Ben Critovao 6.A,B,C, D Časová dotace 2h. 3h. Poznámky 7h. každá třída 1 hodina 12 h.. každá třída 3 hodiny 6.A,B,C, D 4h. každá třída 1 hodina 6.A,B 6h. každá třída 3 hodiny 6.C,D 6h. každá třída 3 hodiny 7.A,B,C Dopravní výchova MěP Neratovice ročníky - 14 tříd 21 hodin 2 hodiny Každá třída 1,5 hodiny 11

12 g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP ve škol. roce 2013/14 Vzdělávací oblast/ vzdělávací obor Předmět Počet účastníků Zajišťující organizace Název vzdělávací akce Vedení školy 1 ASCSČR Právní odpovědnost pedagogů a ředitelů škol 3343/ Comenia Nový občanský zákoník ve Výchovné poradenství 1 Speciální poruchy učení 1 Majestic Konsult Praha školské praxi 2 Comenius Školský zákon (Novela) a obecná Agency ustanovení 2 ČŠI Metodika testování žáků Republikové Školení v interpretaci výstupů centrum COMDI MODUL A 1.stupně vzdělávání 2005/ Žáci s SPU a dílčím oslabením výkonu na ZŠ a SŠ běžného typu Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 1 VISK Kurz AJ pro pokročilé 1 Oxford Teaching English : Secondary schools - III Člověk a příroda Přírodopis 1 UK Praha Jak se staví tělo 1 Pavučina Regionální setkání pedagogů ZŠ se zájmem o environmentální výchovu Člověk a jeho svět Matematika 1 VISK Podpora matematické gramotnosti ve výuce na 1.stupni ZŠ Slovní úlohy žádný problém 2 AMV Rozvoj matematické gramotnosti v praxi Informatika 1 Microsoft MS Excel II Používáme vzorce a funkce MS Excel III Užitečné funkce MS Excel IV Tabulky a grafy MS Office 365 Kurz základní práce v prostředí MS Office 365 MS Office 365 Speciální funkce MS Office 365 Windows 8 Kultura ducha a těla Vv 1 Wenkeová Nové pojetí výtvarné výchovy námět Zátiší 11779/

13 h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 1. Školy v přírodě Do škol v přírodě vyjelo 10 tříd s 198 žáky. Pobyt byl většinou osmidenní a uskutečnil se v měsíci dubnu, protože v té době probíhala rekonstrukce jednotlivých pavilonů. Místo pobytu: Staré Splavy, Hamštejn, Holešice, Nižbor, Český ráj. 2.Akce konané v rámci environmentální výchovy, přírodopisu, chemie, zeměpisu Soutěže : V říjnu 2013 se 20 žáků z 8. a 9. roč. zúčastnilo celostátní soutěže Přírodovědný Klokan., v naší škole zvítězila žákyně z 9.C V prosinci 2013 proběhla celostátní Chemická soutěž pro žáky ZŠ Mladý chemik ČR na MŠSCH Praha, soutěže se zúčastnilo družstvo žákyň z 9.C, které se umístilo na 4.místě. Ve spolupráci s firmou EKO-Kom se asi 100 žáků z I. a II. stupně zúčastnilo výtvarné soutěže Obrázky pro Tondu. V lednu 2014 byly vyhlášeny výsledky. Žákyně z 9.C získala zvláštní ocenění. Naše škola pak obdržela různé propagační a výukové materiály. Jako každý rok na naší škole proběhla školní kola v chemické, biologické a zeměpisné olympiády, nejlepší žáci pak reprezentovali školu v okresních kolech: Březen okresní kolo chemické olympiády - 5.místo Únor okresní kolo zeměpisné olympiády - v kategorii A žák 6.A 10.místo v kategorii B žák 7.C 6.místo v kategorii C žákyně 9.C 5.místo Březen okresní kolo Biologické olympiády kat. C místo žákyně 9.C Duben okresní kolo Biologické olympiády kat. D 12 místo žák 7.B Žáci 4.A se pod vedením pí uč. V.Pavlíkové zúčastnili celostátní soutěže SAPERE VĚDĚT, JAK ŽÍT a v okresním kole v lednu zvítězili a postoupili do krajského kola, kde obsadili krásné čtvrté místo. Tato soutěž klade důraz na rozvoj teoretických a praktických znalostí z oblasti zdravého životního stylu, ekologie a zdravovědy. Exkurze a výlety: Říjen 2013 třída 4.C navštívila výstavu Med a jeho výroba na zámku v Lobkovicích, kde žáci vyhráli hlavní cenu v testu o včelách. Získali tak pro naši školu cenné výukové materiály. Listopad si žáci 9.C interaktivně ověřili získané vědomosti z přírodovědných předmětů při své návštěvě IQ parku v Liberci. Listopad exkurze 6.D do Muzea Českého ráje v Turnově. žáci ze 6.A a C měli možnost vyzkoušet a obdivovat dovednosti našich předků v muzeu TEMPL v Mladé Boleslavi. Prosinec žáci 2.C, 3.B, 4.D navštívili skanzen v Přerově nad Labem. Zároveň se zde děti seznámily s lidovými zvyky a obyčeji našich předků. Únor navštívili žáci 7.A,B, 8.B, 9.C olympijský park v Praze na Letné. Březen návštěva 6.D v IQ parku Liberec. Návštěva u Kudrnů - děti z 2.C navštívily regionální muzeum na Mělníku. Duben v rámci Dne Země se vydaly třídy 9.A, 7.A a 6.C do lužního lesa 13

14 v Mlékojedech, kde žáci poznávali rostliny a živočichy zdejšího ekosystému. děti z 8.B a 9.C projely parníkem v Praze po Vltavě a zároveň se seznámily s architekturou a životem v povodí Vltavy. třída 4.C se vydala do hydroelektrárny v Lobkovicích. návštěva 6.C v IQ Landii Liberec. Květen uskutečnila se exkurze 2.C do Planetária Praha. exkurze tříd 4.A,B, 5.A,C do areálu Botanicus v Ostré s interaktivní ukázkou starých řemesel a návštěvou klášterní zahrady. třídy 9.C,8.B,6.A,6.C,7.B a 7.C návštěvily MIRAKULUM v Milovicích s naučnou stezkou a geoparkem. výlet 6.C do Šťastné Země v Radvánovicích a návštěva geoparku. Spolupráce s ekologickými organizacemi : Spolupráce se ZOO Praha. Oceněný model Amazonie, který vytvořily žákyně 7.C je trvale vystaven v nově otevřeném pavilónu Amazonie v pražské ZOO. Naše škola i nadále spolupracuje s Klubem ekologické výchovy. Letos jsme získali certifikát Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje II. stupně. Spolupráce s CHKO Kokořín. V září 2013 paní ing. Marcela Holubová připravila pro žáky 4.C zajímavou a poučnou přednášku přímo v terénu o oblasti Pokliček na Kokořínsku. V září 2013 se uskutečnila beseda s panem Pražákem z Občanského sdružení pro záchranu ohrožených a handicapovaných živočichů Aves. Pan Pražák ukázal žákům z 5. tříd různé dravce a seznámil je s pravidly při nálezu poraněných živočichů. V dubnu 2014 připravila paní Mgr. Lenka Winterová z ekocentra Koniklec pro žáky 2.tříd program s názvem MAKROZOOBENTOS. V rámci projektu Voda děti zkoumaly drobné vodní živočichy a rostliny v okolí Kojetické potoka. Školení : i v letošním školním roce se konala ekologická konference v Toulcově Dvoře MRKEV, které se listopadu 2013 zúčastnila I. Škantová. Další aktivity : projektové dny: VODA, OCHRANA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ V říjnu 2013 proběhla v knihovně naší školy výstava s názvem Kouzlo dávného písemnictví. Mladí čtenáři se tak dozvěděli, jak vznikl papír a prohlédli si i staré časopisy.výstavu uspořádala Mgr. K. Sieglová. Žáci ze 4.A a 4.B se rozhodli udělat radost babičkám a dědečkům ze Senior komplexu v Lužci nad Vltavou a vyrobili pro ně dárečky a blahopřání. V době adventu učitelé a žáci naší školy úspěšně vystupovali na adventních koncertech v Neratovicích. Děti se také podílely na zdobení vánočního stromu v domě Kněžny Emy. I v letošním školním roce se žáci zapojili do 9. ročníku celostátní fotografické soutěže Foto Akademie. Výsledky soutěže : žák 8.r. obsadil 1.místo. Oslava Dne Země. 7., 8. a 9. ročníky se zúčastnily terénních praktik ze zeměpisu. Projekty podle ŠVP byly splněny. Naše škola i nadále pokračuje v péče o naučnou stezku na školním pozemku a ve sběru starého papíru, plastových víček a pomerančové kůry. Spolupracujeme s DDM v Neratovicích a na Mělníku, se ZŠ ing. M. Plesingera Božinova Neratovice a se ZŠ J. Matiegky Mělník. 14

15 3.Projekty ve Školním vzdělávacím programu Ročník Projekt Termín 1. Já a ty září, říjen Škola a já říjen Lidé kolem nás: Kdo se o nás stará Mezilidské vztahy říjen, listopad 2013 březen, květen Jsem Čech květen 2014 Les září Fair-play březen Žijí mezi námi duben Volby květen 2014 Principy slušného chování březen Náš životní styl květen 2014 Evropská unie březen 2014 Celoškolní Voda, Den Země projekty Nástěnné noviny 1. stupeň Celý školní rok ŠOK školní časopis 2. Celý školní rok stupně Terénní geografická výuka květen 2014 Ochrana člověka za mimořádných událostí Zdravé zuby Celý školní rok 4. Dopravní výchova Na začátku školního roku si žáci prvních ročníků ověřili a rozšířili své znalosti z pravidel silničního provozu na dopravním hřišti pod vedením Městské policie v Neratovicích. Žáci byli nejprve seznámeni s některými dopravními značkami a předpisy. Po této teoretické části následovala praktická část. Žáci se po dopravním hřišti pohybovali jako chodci nebo cyklisté a snažili se dodržovat pravidla silničního provozu. K nácviku mohli využít nejen kola, ale i koloběžky. Tento program si připravila Městská policie v Neratovicích v jarních měsících i pro žáky druhých až pátých ročníků. 5. Sportovní akce 1.stupeň Vybíjená celostátní soutěž ZŠ Březen Oblastní kolo Sportovní hala GFP Neratovice Kategorie A (otevřená) 1. místo Kategorie B (dívky) 1. místo Okresní kolo Sportovní hala GFP Neratovice Kategorie A (otevřená) 1. místo Kategorie B (dívky) 1. místo Květen Krajské finále Sportovní hala ZŠ Jiráskova, Benešov Kategorie A (otevřená) 9. místo Kategorie B (dívky) 8. místo 15

16 Plavecko běžecký pohár středočeského kraje Květen 2014 v Mělníku Kategorie F 1. místo Kategorie E 1. místo Kategorie B 3. místo Kategorie E 3. místo 2.stupeň Záři Přespolní běh Mělník okresní kolo ml.dívky - st.dívky - 4.místo 1.místo 2.místo Září květen Florbal divize Mělník 1.místo finálový turnaj 2.místo Říjen Coca cola cup fotbal oblastní kolo 2.místo Říjen - listopad Florbal Orion cup oblastní kolo okresní kolo 2.místo 3.místo Květen - Plavecko-běžecký pohár okresní kolo Sportovní dny města Neratovice 6. a 7. ročník 4.místo 6.Ostatní soutěže a akce Výchovy Fotoakademie 1.místo Výtvarná soutěž AMAZONIE 7. Akce pořádané v rámci aktivit jednotlivých ročníků Besedy, přednášky, projekty Čas proměn dívky 6.r. Semiramis 6.r. Dopravní výchova 1.ročník Sportovní soutěže Cocacola cup Přespolní běh Mělník Florbal liga 2. st. Vědomostní olympiády IC Slot r. informatika Bobřík informatiky 2. st. 3. D olympiáda Divadelní a filmová představení Limonád.Joe 7.r. Ml. Boleslav U Hasičů 3.r. Labutí princezna Nápady myšky Terezky - 1.r. SD Neratovice Akce pro rodiče Lampiónový průvod Besídka pro rodiče 2.B Advent čas ve městě Neratovice Výlety, exkurze Aero Vodochody 9.r. Barokní Praha 8.r. Liberec IQ park 9.C 16

17 Šk. knihovna Kouzlo star. papíru p.sieglová Dravci 2.r. Včelí život Lobkovický zámek Afrika hudeb. pořad 1. st. (Listopad) Workshop Aj rodilý mluvčí 8.a9.roč. (prosinec) MP beseda 4.a 5.r. Beseda Měst. knihovně 2.r. Pokrač. projektu Karosářská dílna SOU Neratovice Pokrač. projektu Odplouváme dál listopad 9.r., únor 8.r. Karnevaly v ŠD Beseda 9. roč. Vojenský histor. ústav Praha protifaš. odboj v protektorátu Karosářská dílna Orion cup - florbal Florbal Benešov krajské kolo listopad Florbal Školský pohár 1. stupně Mělník 1. místo(list.) Další kolo florbalové ligy 2. st. (prosinec) Florbalová liga Mělník leden 1. stupeň Školský pohár kraj. Kolo 8. místo Praha Florbalová liga Mělník - Vybíjená 1.st. oblast.kolo 1.místo dívky 1. místo smíš. družstva Florbalová liga Mělník Okr. kolo vybíjená 1.místo obě družstva Florbal škol. fotbalová liga 1. místo ve skupině Duben Finále florbal. ligy Soutěž Med a jeho výroba Lobkovice 1. místo 4.C Finanční gramotnost 2. st. prosinec 6.Mladý chemik ČR- Praha 5. místo Olympiáda D 5. a 14. místo v okres. kole Leden Pythagoriáda Únor Školní kolo olymp. AJ Pikomat soutěž v Ma Okresní kolo Z olympiády Okr. kolo olympiády Aj 1. místo Okres.kolo FG 1. místo březen Krajské kolo FG 2. místo Saperevědět, jak žít Metro Praha Život je fajn 2. a 4.r. Vánoční koncert ZUŠ Neratovice 1. stupeň 6. 8AB Mladá Boleslav Strašidlo cantervilské 3.r. divadlo Praha Líná Barka Únor SD Neratovice 2.ročníky Matylda zasahující 5. r. Divadlo Gong Praha Záhada hlavolamu březen Gong Praha 7A a 9.A 6BC divadlo Mladá Boleslav Divadlo Mladá Boleslav 9C + 8B Divadlo Gong Praha 1. roč. Divadlo Minor 7.BC Advent Narození krále králů SD Neratovice Besídka 4.C 6. Den otevřených dveří Nerahrátky Den otevřených dveří Únor Zápis do 1.r. 10. třídní schůzky Interpretace projektu Odplouváme dál - rodiče Škola nanečisto pro bud. 1. r. Květen Třídní schůzky budoucích 1. ročníků Rozloučení se školou Český ráj 6.D Pokličky a Mšensko 4CD Planetarium 5.r. Muzeum Mladoboleslav ska archeolog. Sbírky 6.AC Skanzen Přerov n. L. 2.ABCD listopad Betlémská kaple 4.C Krásné Vánoce prosinec Vyšehrad 7 A +BC Německo Drážďany - NJ Planetárium 4.ročníky Technické muzeum Praha +olympijský areál Letná 8.B, 9.C,7.BC IQ park Liberec 6.D Březen Muzeum Mělník 17

18 Indiv.interpretace projektu Odplouváme dál - žáci březen 4. místo 2. st. Květen Krajské kolo vybíjené Benešov 1. st. Chlapci, dívky 8. místo 4.AB 1. místo okres. kolo 4. místo krajské kole 16. okr. kolo CHO na škole 3.ZŠ +G Kralupy 5.r. 2.C Rozloučení se školou 9. roč. Terezín 9. ročníky Ztracené děti Semiramis 6ABCD Duben 20. Workshop InGeneration 1. stupeň Den vody celá škola Terénní praktika Z 2. st. Dopravní výchova r. Seznam se bezpečně 2. Workshop film Dopr. výchova 4. r. Karosářská dílna SOU Den dětí Lobkovice MěPolicie Plaveckoběžecký pohár Mělník 2x 1. místo 2x 3. místo Atletická olympiáda města Neratovice Klokan Matematika r. Kraj. kolo olympiády AJ Kladno 10.místo BIO Mělník Bio Mělník Dějepisná soutěž ZŠ +GFP Dopravní soutěže ŠD naší školy Exkurze Pražský hrad 3.C Duben Švp 5.B, 4.D,2.C.2.D IQ Liberec 6C Planetárium- 2.r. Květen Botanicus 4.AB ZUŠ Koncert dětí 2. r. ZOO Praha 1. r. Příbram 4.AD Všestudy 4CD Botanikus Ostrá 5AC Mirákulum Milovice 8B + 9C 6AC, 7BC Mirákulum 9AB - Brdy 6D Radvanice 18

19 8. Humanitární akce V letošním školním roce jsme opět podpořili veřejnou sbírku Fondu Sidus, který spolupracuje s Pediatrickou klinikou UK v Praze Motole a podpořili jsme dětské pacienty v českých a moravských nemocnicích částkou 4875,- Kč. Tématicky byl tento fond zaměřen na dopravní výchovu. Podpořili jsme humanitární akce místních škol a Junáka ( např. Květinkový den, Bílá pastelka apod.). Zorganizovali jsme pomoc Jakubovi Navarovi z Neratovic žáci nasbírali zhruba 18 velkých pytlů plastových víček, peníze za ně budou použity k léčbě tohoto postiženého chlapce. 9. Zájmová činnost kroužky V tomto školním roce pracovaly tyto zájmové kroužky. Do jejich činnosti se zapojilo 220 žáků. Přehled zájmových kroužků: Hrátky s matematikou Kroužek matematiky Kroužek českého jazyka Hra na kytaru Hra na flétnu Sborový zpěv Výtvarný kroužek Cvičení pro radost Zumba Aerobik Florbal Turistický kroužek Kořeni, kromě pravidelných aktivit zorganizoval v době rekonstrukce školy od 16.6 do pět celodenních výletů. i)údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2013/14 nebyla žádná kontrola ČŠI. j) základní údaje o hospodaření školy ( bude zpracováno k jako druhá část výroční zprávy) k) údaje o zapojení školy do rozvojových mezinárodních programů etwinning v průběhu tohoto školního roku se neuskutečnil žádný výměnný pobyt, ani učitelů a žáků z polského gymnázia z důvodu rekonstrukce školy. Návštěvu polských přátel plánujeme na podzim v novém školním roce. Výměna zkušeností, vzájemná přání, hovory na skype jsou běžnou formou spolupráce, která se i letos konala pravidelně. l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 19

20 Vzdělávání pedagogických pracovníků vedoucí k prohloubení odbornosti učitelů a naplnění kvalifikačních předpokladů : V tomto školním roce studovalo 7 učitelů, z nich 1 učitelka studia dokončila, v roce 2014/15 dokončí magisterské studium 2 učitelé a specializační studium výchovného poradenství ukončí také výchovná poradkyně, bakalářské studium ukončí v tomto školním roce 3 učitelé a budou pokračovat v magisterském studiu do roku Tři kolegové pro nesplnění požadavku kvalifikace ukončili pracovní poměr (z toho 1 odešel do starobního důchodu). m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů CÍL ŽÁDOSTI ŽÁDOST TÉMA ÚSPĚŠNOST Podpora primární Chceme být v pohodě ANO ,-Kč Středočeský kraj prevence Středočeský kraj MŠMT Praha MŠMT Praha Žádost o asistenta pro 2 žáky se zdrav. postižením Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v ZŠ a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2014 OPVK 1.3 Spoluúčast na projektu IN- Generation Teachers Etika hlásí příchod Další vzdělávání ped.prac.škol Výzva 51 -tablety ANO Ne ANO n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na škole není zřízena odborová organizace. Ve školním roce 2013/14 jsme navázali spolupráci s občanským sdružením Semiramis Mladá Boleslav, které poskytuje služby v oblasti specifické primární prevence rizikového chování. Workshopy tohoto sdružení jsou zaměřeny na podporu zdravého životního stylu, rozvoje osobnosti a posilování pozitivních mezilidských vztahů a vzájemné tolerance. V letošním školním roce se workshopy konaly 2x na podzim a na jaře ve všech 6. ročnících. V příštím školním roce budou tyto třídy pokračovat a zapojí se další 6. třídy. Od je naše škola zapojena do projektu Odplouváme dál, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tento projekt jsme ukončili v březnu 2014 a chtěli bychom pokračovat i v dalších letech. Financování tohoto projektu zajistíme z vlastních prostředků nebo sponzorského daru. Projekt byl realizován ve spolupráci s firmou Republikové centrum vzdělávání, s.r.o., 20

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2011/2012

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2011/2012 Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce /2012 1.část Zprávu vypracovaly: Mgr. Miloslava Lamačová Mgr. Dana Mrázková Mgr. Radka Millerová OBSAH:

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole 1.1. Základní škola Název školy: Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Adresa: Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více