o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 0 2 0 1 1"

Transkript

1 S O U K R O M Á Z Á K L A D N Í Š K O L A I N T E G R Á L p r o ţ á k y s e S P U, s. r. o., J a n a M a s a r y k a 2 5, P r a h a 2 Tel.: ; Tel., Fax: ; http: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e

2 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. P ř e s n ý n á z e v š k o l y d l e z ř i z o v a c í l i s t i n y v e z n ě n í p l a t n é m k Soukromá základní škola Integrál pro ţáky se specifickými poruchami učení, s.r.o. IČO: tel.: IZO: fax: P o s l e d n í r o z h o d n u t í o zapsání školy do školského rejstříku vydalo MŠMT ČR dne pod č.j / Z ř i z o v a t e l P a v l a J A N D O V Á, narozena trvalý pobyt: Čísovice, Bojov 4E, Mníšek pod Brdy Právní forma: společnost s ručením omezeným 2. Ř e d i t e l a s t a t u t á r n í z á s t u p c i ř e d i t e l e, j e j i c h e - m a i l a t e l e f o n ředitel: Mgr. Alice Běhounková statutární zástupce: Pavla Jandová tel. : tel. : W e b o v é s t r á n k y š k o l y ( s o u č a s n á a d r e s a) http: Trvale se snaţíme aktualizovat webové stránky školy, neboť jsou často prvním informačním zdrojem pro případné zájemce o naši školu. Ke jsme jim dali novou podobu, která umoţňuje spravovat je redakčním systémem. Obohatili jsme je především o profily věnované jednotlivým vyučujícím včetně jejich osobních rozvrhů. Díky vlastní doméně jsme rozšířili i prostor fotogalerie a svůj vlastní odkaz získala i školní druţina. Ohlas na nový školní web je veskrze pozitivní. Návštěvníci si chválí hlavně přehlednost, aktuálnost a moderní a vkusný design. 4. Š k o l a a š k o l s k á z a ř í z e n í, j e j i c h ţ č i n n o s t S o Z Š I n t e g r á l v y k o n á v á a j e j i c h c í l o v á k a p a c i t a základní škola pro ţáky se SPU (IZO:) kapacita 130 ţáků školní druţina (IZO:) kapacita 30 ţáků školní klub (IZO: ) kapacita 60 ţáků školní jídelna (vývařovna i výdejna IZO:) kapacita 250 jídel 7. M í s t a p o s k y t o v a n é h o v z d ě l á v á n í n e b o š k o l s k ý c h s l u ţ e b SoZŠ Integrál sídlí od zaloţení v budově pronajaté od MČ Praha 2 na adrese Jana Masaryka 25. Stejnou adresu mají i ostatní školská zařízení, jejichţ činnost právnická osoba vykonává

3 8. S t r u č n á c h a r a k t e r i s t i k a m a t e r i á l n ě t e c h n i c k é h o v y b a v e n í š k o l y Velikost objektu taktak dostačuje potřebám školy. K dispozici je 14 učeben, z toho 9 z nich je určeno pro menší počet ţáků. Jedná se o třídy I. stupně a jazykové pracovny, kde skupiny ţáků čítají maximálně 8 ţáků. Stálým a neřešitelným problémem je absence tělocvičny. Vzhledem k umístění školy v historicky cenné lokalitě nejsou jiţ moţné dříve plánované stavební úpravy objektu nebo přilehlého vnitrobloku za účelem vyřešení těchto potíţí. Nezbývá nám tedy neţ i nadále pronajímat prostory v okolních školách, coţ naráţí na problémy rozvrhové (odlišný časový rozvrh s posunutým začátkem vyučování oproti ostatním školám) i realizační (přesun dětí výrazně neklidných se zhoršenou schopností koncentrace). Proto pokud je to vzhledem k počasí a ročnímu období jen trochu moţné, vyuţíváme co nejčastěji školní hřiště s umělým povrchem a doskočištěm. Dle poţadavků vyučujících jsou pravidelně doplňovány kabinetní sbírky pomůckami, audio a videonahrávkami, nástěnnými obrazy aj. Stejně tak se stále rozšiřuje nabídka beletrie a odborné literatury, která je k dispozici ţákům i pedagogům. V souvislosti s novým ŠVP je nutno postupně obnovovat i fond učebnic. I přesto, ţe není bohuţel moţné vyuţít finanční prostředky z projektu EU Peníze školám, pokračujeme ve výměně učebnic zeměpisu a matematiky pro II. stupeň (nakladatelství FRAUS). Pro I. stupeň byly zakoupeny nové učebnice českého jazyka (nakladatelství FRAUS) a také prvouky, přírodovědy a vlastivědy (nakladatelství Nová škola). O prázdninách jsme díky přispění MČ Prahy 2 zrealizovali významné investiční akce. Došlo k výměně oken ve třídách v 1. patře. S tím byla spojena výměna světel a instalace nových krytů na topení. 9. Š k o l s k á r a d a Od pracuje Školská rada, a to s ohledem na počet ţáků našeho zařízení v minimálním sloţení 3 členů. Od září 2008 zastupuje učitele Mgr. Ludmila Kassahunová a rodiče p. Ing. Pavel Zíka, otec ţáka ze 4. třídy. Za zřizovatele je členem Školské rady pí. Pavla Jandová - majitelka školy. Školská rada se sešla za školní rok opět 2x. Na svých zasedáních se vyjadřovala k důleţitým školním dokumentům (ke Zprávě o hospodaření za školní rok , Plánu akcí na školní rok , Návrhu rozpočtu na rok 2011, Hospodářskému auditu za rok 2010 aj.), které následně schválila bez připomínek

4 škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem II. PRACOVNÍCI ŠKOLY 1. P e d a g o g i č t í p r a c o v n í c i a) počty osob (údaje ze zahajovacího výkazu) SoZŠ Integrál 2 2, ,2 5 0, ,4 b) kvalifikovanost pedagogický pracovníků (údaje ze zahajovacího výkazu) škola SoZŠ Integrál počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných 23 80% nekvalifikovaných 6 20% Neaprobovanými pedagogy byla realizována výuka v těchto třídách a předmětech: - 2. třída a AJ ve 4. třídě kolegyně je absolventkou FF UK obor Pedagogická psychologie. Její vysokoškolský učební plán obsahoval nejen dostatek přednášek a seminářů zaměřených na pedagogiku a psychologii, ale výuku nejrůznějších výukových metod. Kromě toho v době studia pracovala v nízkoprahovém centru pro děti a mládeţ, které navštěvovaly i děti s ADHD. Proto ji povaţuji za plně kompetentní pro výuku v našem zařízení. Vzhledem k tomu, ţe jde ale o mladou a perspektivní učitelku, uvaţujeme o doplnění jejího vzdělání o studium se speciálně pedagogickou specializací. - český jazyk v 6. a 9. ročníku, OSV v 6. ročníku a pracovní činnosti v ročníku - kolegyně má ukončené vzdělání na FF UK v oboru Výchova a vzdělávání dospělých. Je zároveň autorkou několika odborných článků o jazykové výuce ţáků se SPU (nakladatelství D+H a Raabe). Kromě toho absolvovala na FF UK rozšiřující studium pro výchovné poradce a dlouhá léta pracovala v ZŠ Ohradní ve specializovaných třídách pro ţáky se SPU. Na základě toho ji rovněţ povaţuji za plně kompetentní pro výuku na naší škole. - dramatická výchova v 1.-4.ročníku realizována bývalou vedoucí vychovatelkou školní druţiny, která je absolventkou střední školy nepedagogického směru. Kromě jiného prošla ale Kurzem pro vychovatele ŠD pořádaného PC Praha a absolvovala Kurz dramaterapie a pracuje mimo školu jako klinický terapeut. Pro setrvání ve funkci učitele je však nutné, aby si doplnila vzdělání o pedagogicky zaměřené studium a adekvátní metodickou průpravu určenou pro výuku předmětu. - tělesná výchova chlapců 9. třídy vyučována studentem 2. ročníku bakalářského studia PedF UK, obor IT TV. S našimi ţáky má však bohaté zkušenosti z letních táborů pořádaných školou, kterých se zúčastňuje jako vedoucí od r Od r působí také jako asistent při Semináři z českého - 4 -

5 jazyka pro ţáky 9. ročníku. Má přirozenou autoritu a ţáci ho i přes malý věkový rozdíl plně respektují. - španělský jazyk v 9. třídě po náhlém odchodu vyučující těsně před začátkem školního roku jsme zajistili výuku kolegou působícím v minulosti na SOŠ. Poté vyučovala předmět vysokoškolská učitelka španělského jazyka dlouhodobě pobývající ve Španělsku. Ze zdravotních důvodů však byla nucena své místo v dubnu 2011 přenechat rodilé mluvčí. Vzhledem k tomu, ţe se jednalo o skupinu jen 4 ţáků učících se jazyk jiţ třetím rokem, působení rodilé mluvčí bylo přímo ideální pro jejich jazykovou zkušenost. - školní druţina oddělení pro ţáky ze 3. a 4. třídy vychovatelka je absolventkou SŠ sociálně správní. Tč. se však hlásí k vysokoškolskému studiu i na PedF UK. Jednalo by se o formu kombinovaného studia. c) další vzdělávání pedagogických pracovníků počet semináře 24 kurzy 8 zaměření Extremismus Senát a jeho práce Ţivot ţidovské komunity Vyuţití dešťové vody Matematika v běţném ţivotě Flexi učebnice Didakt. pomůcky pro výuku NJ Interaktivní tabule v hodinách M Agrese a agresivita Finanční gramotnost Hravě výuka 20. století v D Moţnosti čtenářské gramotnosti Základy finanční matematiky Matematika pro II. stupeň Podpora mat. gramotnosti na I. st. Učit češtinu trochu jinak Inspiromat v AJ Práce s interaktivní tabulí v AJ Chci se naučit pracovat s IT Aritmetika nápaditě v 8. a 9.tř. Učím se rád 1. a 2.tř. Jak učit na I.stupni historii Čtenářská gramotnost na II. stupni Cyklus keramických workshopů Činnostní učení v M 4. a 5. r. Učitel a jeho úloha jako ved.sk. Matematika pro I. stupeň Podpora Čtenářské gramotnosti Činnostní učení M 8. a 9.r. Posílení kompetencí pedagoga Činnostní učení M 6.r. Kurz pro začínající šk. psychology počet účastníků 24 8 vzdělávací instituce NIDV Senát ČR NIDV Arnika NIDV FRAUS Descartes Descartes NIDV NIDV FRAUS NIDV Descartes FRAUS VISK FRAUS NIDV Descartes Descartes AMV Descartes AMV NIDV ARTAMA Tvořivá škola PPP pro Prahu 8 AMV PedF UK + RWCT Tvořivá škola PPP pro Prahu 1, 2, 4 Tvořivá škola IPPP doplňkové ped. stud. 1 Specializační studium pro ŠMP 1 PPP pro Prahu 1, 2, 4 školský managem. 1 Bakalářské studium komb.for. 1 PedF UK - CŠM rozšiřování 1 Pedagogická psychologie 1 PedF UK

6 aprobace jiné (uvést jaké) 12 doktorské studium Ekologická konference Učíme se navzájem Schůzky speciálních pedagogů a metodiků prevence 7 Toulcův dvůr SZÚ - ŠPZ PPP pro Prahu 1, 2, 4 d) jazykové vzdělávání a jeho podpora z toho počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) 6 s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 4 bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 1 rodilý mluvčí 1 2. N e p e d a g o g i č t í p r a c o v n í c i a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 6 6,5 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet počet zaměření vzdělávací instituce účastníků semináře

7 Anglický jazyk celkem Anglický jazyk z celku pokračující Francouzský jazyk celkem Francouzský jazyk z celku pokračující Německý jazyk celkem Německý jazyk z celku pokračující Ruský jazyk celkem Ruský jazyk z celku pokračující Španělský jazyk celkem Španělský jazyk z celku pokračující Italský jazyk celkem Italský jazyk z celku pokračující Latinský jazyk celkem Latinský jazyk z celku pokračujíc kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM III. ÚDAJE O ŢÁCÍCH A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 1. P o č t y t ř í d a p o č t y ţ á k ů škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů SoZŠ Integrál Změny v počtu ţáků v průběhu školního roku: - nepostoupili do vyššího ročníku: 0 - přestoupili z jiné školy: 4 ţáci - přestoupili na jinou školu: 3 ţáci 2. P r ů m ě r n ý p o č e t ţ á k ů n a t ř í d u a u č i t e l e škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele SoZŠ Integrál 12,0 6,2 3. Ţ á c i s t r v a l ý m b y d l i š t ě m v j i n é m k r a j i škola SoZŠ Integrál počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí V ý u k a c i z í c h j a z y k ů škola SoZŠ Integrál

8 4. Ú d a j e o v ý s l e d c í c h v z d ě l á v á n í ţ á k ů I. pololetí II. pololetí počet ţáků % počet ţáků % Prospěli - I. st % 52 99% Prospěli II. st % % Z toho s vyznam % 19 27% Neprospěli - I. st % Neprospěli II. st Klasifikováni I.st % % Klasifikováni - II.st % % Klasifik. celkem % % Neklasifik. I. st Neklasifik. - II. st Neklasif..celkem Celkový průměr prospěchu 1. pololetí 2. pololetí I. stupeň 1,29 1,34 II. stupeň 1,64 1,69 Celkový průměr 1,47 1,51 Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka činí 69,2 hod. Na této hodnotě se nejvíce podílejí i přes přísná opatření dlouhodobé i krátkodobé absence ţáků 9. třídy. Během školního roku bylo ale také vyhověno četným ţádostem o uvolnění ţáků na rekreaci v době mimo oficiální školní prázdniny nebo ředitelská volna. Jednalo se celkem o 45 ţádostí, tj. 42% ţáků. Většinou se délka absence pohybovala v délce jednoho týdne. C h o v á n í Všichni ţáci byli ohodnoceni v pololetí i na konci školního roku stupněm 1 - velmi dobře. Stále máme na paměti připomínku ČŠI z března 2008 dbát na vyrovnané udílení pochval a trestů. Za celý školní rok tak bylo uděleno 39 napomenutí třídního učitele, 14 důtek třídního učitele, 2 důtky ředitele školy a podruhé v historii školy i 2 z chování. Naopak 90 ţáků bylo ohodnoceno pochvalou třídního učitele. Za těmito výsledky však stojí maximální úsilí třídních učitelů, důsledné jednání se ţáky, jejich neustálé vedení k sebehodnocení a sebekázni. U dětí s největšími problémy v seberegulaci chování vyuţíváme tzv. chováníčky, do kterých všichni vyučující zapisují těmto ţákům hodnocení chování za jednotlivé vyučovací hodiny (popř. i přestávky) a kontrolují i zápis domácího úkolu. Nezbytnou podmínkou úspěchu je ale úzká spolupráce s rodiči. V letošním školním roce jsme se také pokusili ţáky pozitivně motivovat v této pro nás problematické oblasti (většina ţáků má ADHD, coţ je klasifikováno jako porucha chování). Oprášili jsme bývalou školní tradici pořádání Výletu za odměnu. Tato akce byla i letos určena dětem od 5. třídy, které jsou svojí třídou vybrány k bezplatnému jednodennímu výjezdu na základě splnění stanovených kritérií. Podmínkou je celoroční píle a příkladné chování, kterým mohou být vzorem pro ostatní. Šanci však nemají jen premianti, ale i ti, kteří během školního roku udělají v obou oblastech velký pokrok. Z kaţdého ročníku byli vybráni jen 3 ţáci, a tak se vodáckého jednodenního výjezdu na raftech zúčastnilo 14 ţáků

9 6. P ř i j í m a c í ř í z e n í d o 1. r o č n í k u š k o l n í h o r o k u / počet přihlášek celkem 12?????????? počet přijatých celkem 6 počet odkladů povinné školní docházky 2 V ý s l e d k y r o z m í s ť o v a c í h o ř í z e n í Z celkového počtu 12 absolventů školy ukončili všichni školní docházku v 9. ročníku. Z toho pět ţáků bylo přijato na státní SOŠ, pět na soukromou SOŠ a dva ţáci nastoupili do čtyřletého oboru státního SOU. Kromě toho byli z 5. ročníku přijati čtyři ţáci k osmiletému studiu na středních školách. Dva na církevní gymnázium a dva na soukromou bankovní akademii spojenou s gymnáziem. Ze 7. ročníku přestoupili na soukromé šestileté gymnázium dva ţáci. 7. V z d ě l á v á n í c i z i n c ů a p ř í s l u š n í k ů n á r o d n o s t n í c h m e n š i n Školu navštěvují jen dva chlapci, které je moţno označit za cizince. Jeden se narodil v Srbsku, druhý na Ukrajině. Oba však ţijí v ČR od útlého dětství. Uţívání českého jazyka jim proto nečiní váţné problémy, i kdyţ rodiče v obou případech nemluví česky vţdy správně. Do SoZŠ Integrál chodí oba od 1. třídy a kromě třídní učitelky se jim v posledních dvou letech věnuje v některých předmětech i asistentka pedagoga. Zvláště u chlapce srbské národnosti je toto velmi nutné, neboť jeho diagnózy a s tím spojené problémy ho mohou při školní práci výrazně limitovat. U chlapce z Ukrajiny navštěvujícího také jiţ 4. ročník je v současné době větším problémem narůstající výbušnost, plynoucí z citové deprivace a absence sebekontroly chování. Na doporučení školy navštěvuje ţák SPDM v Modřanech. 8. S p e c i á l n í v ý c h o v a a v z d ě l á v á n í, i n t e g r a c e ţ á k ů K bylo ze 108 ţáků školy 107 se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. 99 %. Více neţ polovině ţáků bylo diagnostikováno ADHD (47 ţáků = 44%) nebo ADD (33 ţáků = 31%). 77 ţáků tj. 72% má stanovenu diagnózu specifická porucha učení, v 18 případech (17%) v kombinaci i s dalšími odchylkami individuálního vývoje. U 7 ţáků byla diagnostikována porucha autistického spektra a u dalších 3 je důvodné podezření na tuto diagnózu. Z toho důvodu úzce spolupracujeme se SPC Chotouňská a se společností APLA, kde tito ţáci podstupují speciální vyšetření. V tomto počtu jiţ nemůţeme ţáky se SVP integrovat individuálně, proto jsou od 1. do 9. ročníku vyučováni ve speciálních třídách s maximálním počtem v ročníku 12 dětí, od 5. ročníku 15. Výsledkem kumulace těchto dětí je větší neklid při výuce, velké rozdíly v jejich výkonnosti a schopnosti koncentrace a zvýšené nároky na pestrost pouţívaných metod. Výuku ale realizují zkušení učitelé se speciálně-pedagogickým vzděláním nebo vyučující, kteří absolvovali akreditovaný kurz SPU. Prostředky a metody reedukace nebo postupy vedoucí ke zmírnění těchto problémů jsou uvedeny ve školním projektu INTEGRÁL (působení školního psychologa, uvolněný speciální pedagog, několik druhů terapií, individuální přístup, otevřená komunikace, různé varianty hodnocení ţáků aj.). Hlavními garanty reedukace specifických poruch učení jsou dva speciální pedagogové, kaţdý z nich zaměstnaný na plný úvazek. Reedukace probíhá ve speciálně k tomu vyhrazených hodinách během i mimo výuku ţáků. Kromě toho provádějí tito odborníci s potřebnými ţáky speciální cvičení (KUPOZ, Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování, ) a zajišťují i péči logopedickou (skupinovou i individuální). Pravidelně se zúčastňují schůzek speciálních pedagogů pořádaných PPP pro Prahu 1, 2 a 4, kde konzultují případné problémy a seznamují se s novinkami ve svém oboru

10 9. V z d ě l á v á n í n a d a n ý c h ţ á k ů a s t u d e n t ů Naše školní zařízení je určeno pro ţáky se specifickými poruchami učení. Nadané děti jsou bohuţel spíše výjimkou. I tak se většinou jedná o nadání jen v určité oblasti. Ve škole nejsou ţáci s odborným posudkem z PPP, ve kterém by byli označeni za nadané. Pokud se v některém směru zdají být schopnosti ţáka v některém předmětu výrazně nadprůměrné, pak je mu věnována individuální péče v rámci třídy zadávání úloh nad rámec běţného vyučování, vypracovávání některých nadstandardních projektů a referátů. Těmto dětem jsou určeny i vědomostní a dovednostní soutěţe, jejichţ školní kola pořádáme (biologická olympiáda, Matematický klokan aj.) 10. O v ě ř o v á n í v ý s l e d k ů v z d ě l á v á n í Přidanou hodnotu ve vzdělání ţáků naší školy prověřujeme vlastními srovnávacími testy. Z nabídky firem jako je SCIO, KALIBRO aj. není moţné si vybrat, neboť podmínky testování jsou nastaveny na běţnou populaci. I kdyţ jsme se v minulých letech snaţili s poskytovateli dohodnout na přijatelné variantě, nepodařilo se. Jedinou odlišností byla úprava časového limitu, coţ ale situaci pro ţáky s problémem SPU neřeší. A protoţe škol podobné naší, které by upravené testy vyuţily, je v ČR velmi málo, je problém i se standardizací těchto testů. Na stejný problém jsme narazili i v tomto školním roce, kdy jsme se původně chtěli zapojit do ověřování testů připravovaných PedF UP v Brně. Bylo nám však přislíbeno, ţe na variantě pro ţáky se SPU se pracuje a bude nabídnuta v další etapě projektu. 11. Š V P j e h o z a m ě ř e n í a z h o d n o c e n í Od byli ţáci všech ročníků s výjimkou pátého vyučováni podle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INTEGRÁL, který v hlavních cílech vychází z původního projektu z r. 1991, tj. zaměření na ţáky se specifickými vzdělávacími potřebami. V souladu s ním jsme pokračovali ve výuce druhého cizího jazyka od 7. ročníku u poloviny ţáků (druhá polovina dochází na předmět Domácnost a nově i Informatika). Ţáci 9. tř. pokračovali v jazyce španělském, ţáci 7. a 8. tř. se seznamovali se základy jazyka německého. Ţáci 5. ročníku se vzdělávali podle VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA, č.j /96-2. Při výuce vyuţívají učitelky I. stupně prvků projektu ZAČÍT SPOLU. Všichni vyučující pak uplatňují metody programu ČTENÍM A PSANÍM KE KRITICKÉMU MYŠLENÍ, v němţ byli vyškoleni ve školním roce 2007/ J a z y k o v é v z d ě l á v á n í a j e h o p o d p o r a Ve škole se učí ţáci jako hlavní cizí jazyk angličtinu od 3. třídy. Jako druhý cizí jazyk si mohou ţáci od 7. tř. přibrat němčinu (výjimkou byli letos ještě ţáci 9. tř., kteří dokončovali kurz španělštiny). V rámci výuky anglického jazyka navštívila kaţdá třída od 5. do 9. ročníku dvě představení interaktivního divadla The Bear Educational Theatre. V červnu 2011 měli zájemci z řad ţáků moţnost ověřit si a zdokonalit své jazykové znalosti v praxi při výjezdu do Londýna. Za stejným účelem byl zorganizován i jednodenní výlet němčinářů do Dráţďan. Motivací k výuce cizího jazyka je i práce s časopisy Hello a Freundschaft, které vyuţíváme při hodinách, stejně tak jako práce na interaktivní tabuli

11 14. K u r z y p r o z í s k á n í z á k l a d n í h o v z d ě l á n í SoZŠ Integrál navštěvují ţáci bez mentální retardace. Kurz na doplnění základního vzdělání pro ně proto nepořádáme. Ani pro veřejnost neorganizujeme kurzy tohoto typu, neboť jsme školou soukromou s nutností sluţbu finančně hradit v plném rozsahu. 15. P ř í p r a v n é t ř í d y Z Š Nemáme a ani v nejbliţší době neplánujeme otevřít přípravnou třídu v našem zařízení. Důvodem jsou nejen prostorové problémy, ale stejně jako u kurzů základního vzdělání i nutnost finanční úhrady. V době, kdy nejen poslední rok předškolního vzdělávání před nástupem do školy, ale i přípravné třídy jsou bezplatné, nemáme šanci uspět. 16. A s i s t e n t i p e d a g o g a Ve školním roce působilo v naší škole pět asistentek pedagoga s různě velikým úvazkem. Díky finančním prostředkům získaným z MŠMT jsme tak mohli vyuţít jejich pomoci ve všech ročnících I. stupně. S ohledem na ţáky s váţným handicapem v těchto třídách (Tourettův syndrom, vývojová dysfázie percepční i motorická, Aspergerův syndrom, zrakové postiţení, ADHD různého stupně aj.) se stala jejich práce nezbytností. Věříme proto, ţe i v příštím roce se nám podaří se úspěšně zapojit do rozvojového programu MŠMT určeného pro čerpání finančních prostředků na tento druh školských pracovníků

12 IV. ÚDAJE O ŢÁCÍCH A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ (Jazyková škola a Domovy mládeţe) Tato oblast se netýká základního školství, do kterého patří naše školní zařízení

13 V. AKTIVITY ŠKOLY, PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 1. V ý c h o v n é a k a r i é r o v é p o r a d e n s t v í Ve škole pracuje na plný úvazek školní psycholog. Do jeho kompetence náleţí hlavně diagnostika, konzultační i intervenční práce a metodická činnost. Poskytuje poradenské sluţby ţákům i jejich zákonným zástupcům. Je rovněţ v úzkém kontaktu s pedagogy, obzvláště pak s třídními učiteli. Všechny pedagogické pracovníky pravidelně na poradách seznamuje s vybranými okruhy psychologické problematiky. Výrazně se uplatňuje při přípravě a průběhu zápisu do 1. třídy. Kaţdoročně realizuje Kariérové poradenství ţáků 8. třídy a spolu s výchovným poradcem se následně setkává na individuálních pohovorech se ţáky a jejich zákonnými zástupci za účelem doporučení vhodného studia po ukončení povinné školní docházky. Je součástí týmu, který chystá a provádí podzimní seznamovací výjezd 6. třídy, jenţ je zaměřen hlavně na upevnění třídního kolektivu. Dále řídí a realizuje spolu se speciálním pedagogem a jednotlivými terapeuty nadstandardní péči pro potřebné ţáky. Jedná se hlavně o reedukaci, logopedii, grafomotoriku, muzikoterapii, arteterapii a dramaterapii. Při zajišťování příslušných poradenských sluţeb je pravidelném styku s odborníky z PPP, SPC, zdravotnických zařízení i středisek výchovné péče. Vě škole působí taktéţ výchovný poradce. Zaměřuje se především na součinnost pedagogů související s přijímacím řízením na střední školy. Konzultuje s ţáky 9. třídy moţnosti jejich dalšího studia, seznamuje je s nabídkovými letáky jednotlivých středních škol a upozorňuje na termíny Dnů otevřených dveří. Vydává ţákům přihlášky ke studiu a zápisové lístky, zajišťuje pro ně návštěvu Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání při Úřadu práce hl. m. Prahy a pořádá besedu s loňskými absolventy školy. Jejich zákonným zástupcům předává podrobné informace týkající se přijímacího řízení na zářijové třídní schůzce. Formou písemného dotazníku zjišťuje s odstupem tří let po ukončení docházky na naši školu údaje o úspěšnosti bývalých ţáků při studiu. Organizačně zajišťuje Exkurzní den, během kterého navštěvují jednotlivé třídy vybrané instituce. Připravuje zápisy na jednání výchovné komise a kontroluje plnění přijatých závěrů. Jednou týdně má stanoveny konzultační hodiny, na které docházejí hlavně ţáci II. stupně. Mezi nejčastěji řešené výchovné problémy patří nedbalá domácí příprava, zapomínání pomůcek, kázeňské přestupky při vyučování i o přestávkách, nevhodné chování k dospělým, či pozdní příchody na výuku. Jeho povinností je rovněţ pravidelná účast na seminářích a setkáních výchovných poradců v PPP, příprava podkladů pro jednání vedení školy o problémových ţácích a dále sledování právních předpisů týkajících se problematiky výchovného poradenství. 2. P r e v e n c e r i z i k o v é h o c h o v á n í ţ á k ů Ve školním roce proběhly všechny plánované akce. Tématům pro I. stupeň se věnovali třídní učitelé napříč předměty či v 5. ročníku i v třídnické hodině. Aktuální dění v kolektivu a reakce dětí na daná témata všichni učitelé pravidelně konzultovali se školním metodikem primární prevence. Pro ţáky II. stupně úspěšně pokračovala spolupráce s lektory o.s. Prev.-Centrum. V kaţdé třídě proběhly dva tříhodinové preventivní bloky, vţdy jeden za pololetí. Témata se týkala legálních a nelegálních návykových látek, mezilidských vztahů, etnických a národnostních menšin atd. Ve všech ročnících proběhla beseda Městské policie v rámci programu Bezpečné chování. V kaţdé třídě II. stupně se uskutečnily dvě hodiny školního metodika prevence reagující na aktuální problémy v kolektivech. Témata se většinou věnovala interpersonálním vztahům, sebeovládání či začlenění nového ţáka do skupiny. V 7. třídě se uskutečnila beseda o alkoholu v rozsahu jedné vyučovací hodiny s lektorkou Janou Škodovou. Díky velkému mnoţství zájmových krouţků, terapií a útočišti bylo ţákům vytvořeno dostatečné zázemí k trávení volného času v prostorách školy. V termínu lednových třídních schůzek se uskutečnila beseda pro rodiče na téma Výchovné vedení školáka s hyperaktivitou, motivace k práci, kterou vedla školní psycholoţka Mgr. Eliška Kmínková

14 3. E k o l o g i c k á a e n v i r o n m e n t á l n í v ý c h o v a Základ výuky leţel tradičně v hodinách přírodních věd (prvouka, přírodověda, přírodopis, přírodovědný krouţek), ale i pracovních činností a výchovy ke zdraví a k občanství. Sledování krajiny, vliv člověka na stav nejen atmosféry, ale i biosféry byly nedílnou součástí vyučovacích hodin. Děti hledaly poučení i z historie při projektovém dnu Cesta do pravěku. Při něm si hypoteticky prošly všechna období vývoje Země, včetně návštěvy sbírek Geocentra v nedaleké Londýnské ulici. Nejvíce je sice zaujalo modelování Věstonické Venuše a pokus s modelem sopky, ale i při vytváření plakátu s výhledem do budoucnosti našeho světa se rozpoutala ţivá diskuse. Od října 2010 jsme pokračovali se sběrem starého papíru v rámci Soutěţe Velká cena Nestlé a Českých sběrných surovin pořádané firmou České sběrné suroviny, a.s. Akci Sběrový týden jsme v průběhu školního roku zopakovali opět čtyřikrát, při čemţ se podařilo odevzdat kg starého papíru, coţ nám vyneslo 4. místo v celkovém mnoţství papíru. I kdyţ se nám tentokrát nepodařilo zajistit odvoz vlastními silami, zisk finančních prostředků ve výši ,-Kč je úctyhodný. Díky tomu jsme mohli přispět praţské ZOO tradičně 5000,-Kč nejen na chov levharta mandţuského, ale i 2000,-Kč na péči o kombu ušatou, u které jsme prodlouţili adopci na další rok, tj. do března O osudu zbylých peněz rozhodovali ţáci ve svých třídách. Z návrhů vzešel vítězně příspěvek na kočičí útulek v Sobíně, kam ţáci ještě před koncem školního roku zaslali 5000,-Kč. V plánu máme ještě roční adopci hipoterapeutického koně ve středisku Zmrzlík, ale v současné době čekáme na vyřízení formalit. 4. M u l t i k u l t u r n í v ý c h o v a Příleţitostí k seznámení se specifiky jednotlivých zemí je jiţ tradiční celoškolní projektový Den Evropy. V dubnu jsme se proto na základě loňského výběru ţáků seznámili s tématy charakteristickými pro Španělsko. Jiţ od rána se pracovní skupiny snaţily zpracovat co nejnápaditěji a nejlákavěji přidělené téma, aby zaujaly členy hodnotící komise při závěrečné konferenci. Jako nejlépe připravená a prezentovaná byla vyhodnocena práce ţáků zabývajících se výtvarným uměním španělského národa. Zvláštní cenu získala i skupina chystající celé dopoledne tradiční španělské pokrmy (smaţené banány, paelu, zelné placky). Oceněni byli také členové dočasné redakce ze 7. třídy, kteří připravili reportáţe ze všech dílen na i. i II. stupni včetně fotodokumentace. Nejpraktičtější podobou multikulturní výchovy je ale stále zejména Adopce na dálku, v rámci které se naši ţáci jiţ osm let starají o indického chlapce. Thomase Roberta. Kaţdoročně pořádají kulturní akci, při které se snaţí získat co nejvíce finančních prostředků na jeho školní docházku. Letos však soustředili své síly na přípravu programu k 20. výročí školy v závěru školního roku. Návštěvníci této nevšední podívané mohli shlédnout vlastnoručně natočený a ţivě komentovaný film o historii školy a školním strašidle. S některými dalšími strašidly bylo moţno se na krátkou dobu setkat ve třídě vedle projekce. Součástí oslav byla ale i tombola, pořádaná Radou rodičů. A právě výtěţek z ní ve výši 4395,-Kč byl věnován na další rok našeho adoptivního ţáka. 5. V ý c h o v a k u d r ţ i t e l n é m u r o z v o j i V rámci Výchovy k udrţitelnému rozvoji se uskutečnil v listopadu 2009 celoškolní projektový den s přírodovědou tématikou letos pod názvem Cesta do pravěku (viz. výše). Jeho cílem bylo nejen seznámit se s jednotlivými obdobími vývoje Země a ţivota na ní, ale i stanovit pravidla, jejichţ dodrţování je podmínkou pro její zachování. Pohled ţáků do budoucnosti byl plný technických vymoţeností a zlepšováků. Věřme, ţe spolu s nimi ale zůstanou hlavní součástí ţivota i lidí v budoucnu pracovitost, čest a láska, Nedílnou součástí jsou však i školní kola Biologické olympiády pro ţáky II. stupně, jejíţ úkoly připravuje Mgr. Blechová ryze prakticky. Účastníci mají prokázat nejen znalosti o dané problematice, ale zejména dovednosti a kompetence nutné pro skutečný ţivot. K přípravě jim po celý školní rok slouţí přírodovědná nástěnka s nabídkou nejrůznějších činností, pokusů a otázek

15 Jejich dobrovolné zpracování je vyučující pravidelně hodnoceno a takto vzniklé práce vystavovány k prostudování ostatním zájemcům. Za důleţitou však povaţujeme pro naše ţáky i problematiku finanční gramotnosti. Pokračujeme proto v získávání informací o projektu Rozumíme penězům, do něhoţ bychom se rádi zapojili. Zatím realizujeme toto téma v předmětu Pracovní činnosti v 9. ročníku s tím, ţe i v příštím školním roce bychom chtěli celému bloku věnovat více hodin. Letos se podařilo výuku zpestřit i návštěvou banky, kde byli ţáci nuceni řešit hlavně praktické úkoly. 6. Š k o l y v p ř í r o d ě, v z d ě l á v a c í a p o z n á v a c í z á j e z d y, s p o r t o v n í k u r z y V říjnu se 24 ţáků z 8. a 9. třídy se 2 učiteli zúčastnilo exkurze do cukrovaru a lihovaru v Dobrovicích u Mladé Boleslavi. Program byl velmi zajímavý a jsme rozhodnuti tuto akci vřţdy jednou za dva roky zopakovat. V únoru se 27 ţáků ze třídy rozhodlo brázdit sjezdové tratě v Jánských Lázních na lyţích a někteří i na snowboardu. Jako kaţdoročně byli ubytování v hotelu Siréna, ale vzhledem k problémům s topením v dependanci JAS nastala změna. Bydlelo se v hlavní budově, kde není takový komfort, na který byli všichni zvyklí z uplynulých let. Díky tomu se ale sníţila celková cena pobytu. Přesto několika ţákyň zvolilo odjezd domů na náklady rodičů. Koncem května jelo 27 ţáků v doprovodu tří pedagogických pracovníků na jednodenní zájezd do Dráţďan. Program byl bohatý návštěva Hygienicko anatomického muzea, Skleněné manufaktury (ruční výroba automobilů značky Volkswagen), prohlídka památek v centru a drobné nákupy. Tato akce byla hodnocena jako zdařilá. V červnu se roztrhl pytel s výjezdy. Po dvou letech příprav se podařilo motivovat 14 ţáků k rozhodnutí, ţe nejlepší výuka angličtiny je praxí. Tou se stal čtyřdenní výjezd do Londýna a Stonehenge. Cesta autobusem a trajektem byla sice únavná a program obsahově i časově náročný, ale všichni účastníci se vrátili nadšení. Předposlední červnový týden byl ve znamení ozdravných pobytů. Třináct ţáků 1. a 2.třídy si s třemi paní učitelkami uţívalo her a přírody v penzionu Démon v Prosečnici u Benešova. Starší ţáci ze třídy v počtu 36 se 6 pedagogickými pracovnicemi poznávalo okolí Chocerad s ubytováním v penzionu Lávka. Všichni byli spokojeni a doporučují toto místo i dalším výpravám. Ţáci II. stupně si mohli vybrat, zda dají přednost třídnímu kolektivu a pojedou samostatně se svou třídou nebo si vyberou tematický pobyt, prolínající více ročníky. Výsledkem bylo, ţe 6. třída putoval v počtu 12 ţáků a 2 učitelek po trase Příbram Dobříš Štěchovice. Ověřili si tak svou fyzickou zdatnost i šikovnost při přípravě jídla na ohništi apod. Ubytovaní byli v penzionech na trase. 9. třída zvolila dřevěné chaty v autocampu Skalice u Slap. Zde si 10 ţáků s dvoučlenným doprovodem uţilo poslední společné chvíle před odchodem na střední školy. 18 ţáků ze 7. a 8. třídy se rozhodlo zaţít Ţivot ve středověku u hradu Šelmberk blízko Mladé Voţice. Den před odjezdem ještě navštívili maketu středověkého městečka Řepora. Program byl na obou místech profesionálně připraven, děti si odvezli nejen nezapomenutelné záţitky, ale i poučení. Všichni účastníci byli nadšení, a proto uvaţujeme o zopakování akce kaţdým rokem. 7. M i m o š k o l n í a k t i v i t y Ve své činnosti bohuţel letos nepokračoval Klub mladých diváků. Pro nezájem byla tak přerušena dlouholetá tradice. Doufejme, ţe v příštím školním roce se najde dost kulturymilovných osmáků a deváťáků. Klub zájmové činnosti umoţňoval ţákům trávit smysluplně volný čas v těchto krouţcích: výtvarném, hudebním (výuka hry na zobcovou flétnu, klavír, kytaru), sportovních her, informatiky, vaření, Logica a Tvůrčí skupina. Celkově se jedná o 12 útvarů s nejpestřejší a nejbohatší nabídkou pro ţáky II. stupně. Je však jiţ smutnou tradicí, ţe právě tato věková kategorie se do zájmové práce příliš nezapojuje. Na rozdíl od toho je poptávka z ročníku dostatečná. Zejména to platí pro ţáky 5. třídy, kteří jiţ nenavštěvují Školní druţinu. Z toho důvodu se zaměříme i v příštím školním roce při vypisování jednotlivých aktivit na ně

16 Opačnou tendenci vykazuje návštěvnost školní druţiny, jejíţ obliba se stále drţí na výsluní. Důvodem je nejen individuální přístup k dětem a skoro rodinná atmosféra, ale i pestrá nabídka aktivit a moţnost svobodného výběru samotnými ţáky. Pro nejmladší ţáky jsme vyřešili i otázku ranní druţiny. V době od 7:55 do 8:15 jsme pro děti z 1. a 2. třídy otevřeli tzv. ranní útočiště jako sběrné místo pro ty, jejichţ rodiče je nemohou z pracovních důvodů přivést do školy aţ na výuku. Kromě zajišťování kvalitní a individualizované výuky pořádá naše škola jiţ několik let mnoho tradičních akcí - Exkurzní den, Besedu s absolventy pro ţáky 9. ročníku, Vánoční turnaj ve stolním tenise, Den otevřených dveří pro předškoláky, Turnaj v síťové hře Trackmánie. Své pevné místo má i přespání ve škole pro ţáky ročníku, letos nazvané Výlet do Afriky. Při něm si děti nejprve vyrobily slušivé sukénky, tradiční kloboučky kuti, chrastítka a amulety proti zlým duchům. Pak se za zvuku bubínku vydali do knihovny, kde na ně čekala nejen taneční dílna, ale i zkouška dospělosti. Ti, kteří překonali strach ze tmy a zvládnutí nepříjemného úkolu, mohli pak večer oslavovat při bubenickém koncertu. Na dobrou noc pak poslouchali čtení afrických pohádek. Druhý den si v sídle společnosti Člověk v tísni povídali o afrických dětech a jejich škole. A dokonce jim koupili prostřednictvím dárkového certifikátu potřebné školní pomůcky. Na závěr celé akce se účastníci vypravili ještě do Pellého vily na Hradčanech, kde si prohlédli výstavu afrických masek a některé si i namalovali. I letos připravily pracovnice školní jídelny ochutnávku zahraničních pokrmů nazvanou Týden mezinárodní kuchyně. V závěru školního roku se ţáci zúčastnili Branného dne. Při plnění úkolů si v šáreckém údolí procvičili orientaci podle mapy, práci s buzolou, hod na cíl, přenášení zraněných, provádění resuscitace a poskytování i jednodušší první pomoci. Novinkou pro ně bylo určitě sloţení evakuačního zavazadla a pro některé i důleţitá telefonní čísla, jejichţ znalost můţe v mnoha případech zachránit i lidský ţivot. 8. S o u t ě ţ e vědomostní: Seminář TAKTIK (porovnávání matematických vědomostí ţáků českých a slovenských škol) kategorie 6 a 8-9 ocenění účastnickými diplomy Zlatá vidlička (gastronomická soutěţ pořádaná SŠHaG hotelu International) 7.místo Školní kolo Biologické olympiády pro ţáky ročníku výtvarné: Soutěţ Bezpečná jízda autem pro děti ve věku let (součást ankety O nejlepší auto roku) Celostátní výtvarná soutěţ MŠMT ČR Přemyslovna sv. Aneţka Česká ţáci 6.-9.tř. Soutěţ Můj vysněný den vyhlášená Výtvarným ateliérem Praha ţáci 6.-8.tř. (problémy s organizací, soutěţ nebyla dosud vyhodnocena) Soutěţ Les podle mých představ organizovaná MČ Praha 2 ţáci I. stupně Školní výtvarná soutěţ Španělsko pro ţáky II. stupně 9. M e z i n á r o d n í s p o l u p r á c e a z a p o j e n í š k o l y d o m e z i n á r o d n í c h p r o g r a m ů Od r je škola zařazena v celostátní síti Škol podporujících zdraví. A v rámci tohoto projektu přijala nabídku SZÚ na zapojení do výzkumné studie Semilongitudinální sledování somatického vývoje a úrazovosti školních dětí. V tomto školním roce proběhla jiţ 4. a 5. etapa váţení a měření spolu se sběrem údajů od rodičů ţáků. Od září 2010 byl ve spolupráci s FTVS UK řešen výzkumný projekt zaměřený na nápravu motorických obtíţí u dětí se SPU. Zájemci z I. stupně navštěvovali vţdy celé pololetí hodinu sportovních her navíc, kterou pro ně připravoval řešitel projektu Mgr. Pavel Tichý s pomocníky. Před zahájením a po ukončení kurzu bylo provedeno podrobné testování. S výsledky budeme seznámeni v novém školním roce

17 V říjnu 2010 jsme se zapojili do česko-slovenského projektu Záloţka do knihy spojuje školy, jehoţ jiţ II. ročník vyhlásila Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze a Slovenská pedagogická kniţnica v Bratislavě. Organizátory nám byla vybrána Špeciálna základná škola v Hnúšti, se kterou jsme si do konce měsíce vyměnili vlastnoručně vyrobené záloţky do knih. Zapojili se ţáci z třídy. A právě oni si pak mohli vybrat jednu ze záloţek od slovenských dětí. S ohledem na odlišné zaměření slovenské školy (zařízení pro ţáky s rozumovými deficity) jsme však v další spolupráci nepokračovali. 10. S p o l u p r á c e š k o l y s p a r t n e r y Mezi nejdůleţitější sociální partnery řadí škola především zákonné zástupce ţáků. Pro ně jsme kromě pravidelných třídních schůzek a konzultací připravili v lednu 2011 přednášku školní psycholoţky na téma Motivace ţáků k učení. Kromě toho bylo moţno v prosinci 2010 opět získat za symbolický příspěvek školní kalendář, který vydáváme kaţdým rokem. Významnou událostí při vtahování rodičů do děje ve škole bylo podzimní a jarní Odpoledne pro rodiče ve školní druţině. Na ně připravily vychovatelky takový program, aby se ho mohli zúčastnit děti i jejich dospělí. Stejný význam měly i keramické dílny pořádané Mgr. Soukupovou před Vánoci a Velikonoci. Rodiče si při nich za symbolický poplatek mohli spolu se svými dětmi vyrobit ozdoby k nadcházejícím svátkům. Spolupráci se snaţíme rozvíjet s okolním mateřskými školami. Přispívá k tomu i tradiční předvánoční akce Den pro předškoláky. Ta je spojená s moţností navštívit dopoledne výuku ve třídách I. stupně a odpoledne se zapojit do činností, které si pro malé návštěvníky a jejich rodiče připravili děti ze školní druţiny. Letos se podařilo opět trochu vzkřísit kontakt s Domovem pro seniory sídlícím v blízkosti školy. Děti ze školní druţiny vytvořily spolu se svými vychovatelkami obraz Moře. V červnu ho předali obyvatelům Domova, aby zdobil jejich jídelnu. 11. D a l š í v z d ě l á v á n í r e a l i z o v a n é š k o l o u S ohledem na typ našeho zařízení (soukromá základní škola) neorganizujeme ţádné vzdělávání určené veřejnosti v rámci celoţivotního učení. 12. D a l š í a k t i v i t y, p r e z e n t a c e O prázdninách jsme jiţ tradičně pořádali vlastní dětský tábor, tentokrát pouze v délce jednoho týdne. Pro 29 dětí z třídy byla zvolena celotáborová hra, která vyuţila znalosti místa konání - areálu tábořiště Voděrady u Malé Skály v Českém ráji. Protoţe hra byla určena spíše pro starší děti (jen někteří byli schopni pochopit souvislosti a technické detaily a sledovat vytrvale vývoj děje), byla pro mladší připravena Vesmírná encyklopedie her, která slouţila jako zásobárna kaţdodenních pestrých aktivit. Tak byly uspokojeny potřeby všech věkových skupin. Do děje vstupovaly i postavy, jeţ některé děti znaly z minulých táborů nebo o nich slyšely vyprávět starší sourozence, kteří na naše tábory dříve jezdili. Hlavním tématem bylo zabránit Pánovi času v sestrojení časostroje a jeho zneuţití pro vojenské účely. Děti museli přitom řešit i otázku, zda odpustit jednomu z patronů jeho chování a dát mu novou šanci a přemluvit ho k návratu mezi sebe (záleţitost, kterou často řeší jejich rodiče i oni sami ve vlastním školsky ne příliš úspěšném ţivotě). Opět se osvědčila účast dlouholetých patronů, kteří zcela samostatně připravili a realizovali CTH a byli schopni kromě osobního dohledu nad problémovými dětmi i citlivého přístupu k vybraným jedincům (tábora se zúčastnily i 3 děti s PAS)

18 13. V y u ţ i t í š k o l y v d o b ě š k o l n í c h p r á z d n i n V době školních prázdnin neorganizujeme aţ na jedinou výjimku (dětský letní tábor) pro ţáky ţádné další aktivity. Snaţíme se naopak motivovat rodiče, aby vyuţili školního volna ke společným aktivitám, které posilují soudrţnost rodiny a zlepšují komunikaci. Radost ze společného záţitku a společně vykonaného díla často pomáhá dětem vyrovnat se s velkou školní zátěţí vyţadující zvýšené úsilí a nabrat nové síly a odhodlání do dalších týdnů školního roku. V úvahu nepřipadá ani případný pronájem uţívaných prostor v době prázdnin, neboť vlastníkem objektu je Městská část Praha 2 a nájemní smlouva tuto skutečnost vylučuje

19 VI. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI ČŠI A VÝSLEDCÍCH KONTROL 1. V ý s l e d k y i n s p e k č n í č i n n o s t i p r o v e d e n é Č Š I V březnu 2008 byla uskutečněna inspekce za účelem zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Kontrolu prováděly inspektorky ČŠI Mgr. Marie Poesová, Mgr. Jana Frojdová a Mgr. Jarmila Neumannová. Přehled vývoje rozpočtu školy prověřoval Ing. Alexandr Stojanov a Anna Kuruczová. Závěr inspekční zprávy čj. ČŠI 203/08-01 ze dne : Inspekční zjištění vedoucí ke zhodnocení souladu ŠVP s RVP ZV a podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání jsou nadprůměrné v těchto oblastech: - respektování zásad RVP ZV při zpracování ŠVP, - příkladně zpracovaný ŠVP, - úspěšná realizace ŠVP v 1. a 6. ročníku, - nadprůměrné personální podmínky, - efektivní další vzdělávání pedagogických pracovníků. - velmi dobré materiální podmínky, - vysoce vypovídající hodnota vybrané dokumentace školy, - účinné naplňování minimálního preventivního programu, - pravidelná a soustavná spolupráce s rodiči, - funkční informační systém, - hodnotné vlastní hodnocení školy, - četné nabídky volitelných předmětů i zájmových útvarů, - promyšlená a efektivní podpora ţáků se SVP, - velmi dobrá výuka v oblastech Člověk a příroda, společenskovědní vzdělávání a realizace ŠVP v 1.a 6. ročníku. Pro ještě efektivnější chod školy je zapotřebí odstranit drobná rizika: - zkvalitnit výuku anglického jazyka, - dát do rovnováhy pozitivní a negativní výchovná opatření, - doplnit předepsané funkční studium oblasti řízení školy. Škola je hodnocena jako nadprůměrná. Pro účely poskytování dotací ve smyslu 5 odst. 3 písm. c) zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním zařízením a školským zařízením ve znění pozdějších předpisů je hodnocení školy nadprůměrné. V červnu 2000 provedl státní kontrolu dokumentace ŠD a ŠK školní inspektor Mgr.Bělecký. Závěr inspekční zprávy č.j / ze dne zní: ŠD a ŠK plní své poslání a vytvářejí dobré předpoklady pro naplňování volného času ţáků v souladu se zaměřením školy. Nedostatkem je absence části povinné dokumentace. Celková úroveň ŠD a ŠK je dobrá. 2. V ý s l e d k y j i n ý c h i n s p e k c í a k o n t r o l Hygienická stanice hl. m. Prahy oddělení hygieny dětí a dorostu při kontrole školní kuchyně a HCPP nebyly shledány závady Praţská správa sociálního zabezpečení kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění nezjištěno závaţné pochybení

20 VII. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 viz. přiloţené tabulky Údaje o hospodaření s poskytnutou dotací ve školním roce 2010/2011 Údaje o vyúčtování dotace soukromé škole a školském zařízení ve školním roce 2010/2011 Ukazatele nákladovosti ve školním roce 2010/

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 2 0 1 3

o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 2 0 1 3 S O U K R O M Á Z Á K L A D N Í Š K O L A I N T E G R Á L p r o ţ á k y s e S P U, s. r. o., J a n a M a s a r y k a 2 5, P r a h a 2 Tel.: 222 512 391; Tel., Fax: 224 253 470; E-mail: skola@skolaintegral.cz;

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní druţinu vnitřní řád. Je

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA (školní rok 2004-2005) Zpracovala: Mgr. Jana Hindlsová, ředitelka školy Praha 2005 OBSAH 1. Název školy 2. Zřizovatel 3. Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-14/13-P Název právnické osoby Mateřská škola Montessori Plzeň vykonávající činnost školy: Sídlo: Kopeckého sady 12, 301 00 Plzeň IČO:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Identifikátor: 600 016 935 Termín konání inspekce: 7. - 8. a 12. - 13. únor

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1. Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1. Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1 Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle Identifikátor školy: 600 037 193 Termín

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Škola poskytuje vzdělání každému, kdo se prokáže nezbytnými předpoklady potřebnými pro přijetí do příslušného uměleckého oboru. Pro žáky

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-93/08-13 Základní škola prof. Vejdovského Litovel, nám. Přemysla Otakara 777 Adresa: nám. Přemysla Otakara

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Školní družina Mateřská škola Mateřinka, s.r.o., 736 01 Okružní 13, Havířov-Šumbark Identifikátor zařízení: 600 000 966 Zřizovatel: Pavla

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více