o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 0 2 0 1 1"

Transkript

1 S O U K R O M Á Z Á K L A D N Í Š K O L A I N T E G R Á L p r o ţ á k y s e S P U, s. r. o., J a n a M a s a r y k a 2 5, P r a h a 2 Tel.: ; Tel., Fax: ; http: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e

2 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. P ř e s n ý n á z e v š k o l y d l e z ř i z o v a c í l i s t i n y v e z n ě n í p l a t n é m k Soukromá základní škola Integrál pro ţáky se specifickými poruchami učení, s.r.o. IČO: tel.: IZO: fax: P o s l e d n í r o z h o d n u t í o zapsání školy do školského rejstříku vydalo MŠMT ČR dne pod č.j / Z ř i z o v a t e l P a v l a J A N D O V Á, narozena trvalý pobyt: Čísovice, Bojov 4E, Mníšek pod Brdy Právní forma: společnost s ručením omezeným 2. Ř e d i t e l a s t a t u t á r n í z á s t u p c i ř e d i t e l e, j e j i c h e - m a i l a t e l e f o n ředitel: Mgr. Alice Běhounková statutární zástupce: Pavla Jandová tel. : tel. : W e b o v é s t r á n k y š k o l y ( s o u č a s n á a d r e s a) http: Trvale se snaţíme aktualizovat webové stránky školy, neboť jsou často prvním informačním zdrojem pro případné zájemce o naši školu. Ke jsme jim dali novou podobu, která umoţňuje spravovat je redakčním systémem. Obohatili jsme je především o profily věnované jednotlivým vyučujícím včetně jejich osobních rozvrhů. Díky vlastní doméně jsme rozšířili i prostor fotogalerie a svůj vlastní odkaz získala i školní druţina. Ohlas na nový školní web je veskrze pozitivní. Návštěvníci si chválí hlavně přehlednost, aktuálnost a moderní a vkusný design. 4. Š k o l a a š k o l s k á z a ř í z e n í, j e j i c h ţ č i n n o s t S o Z Š I n t e g r á l v y k o n á v á a j e j i c h c í l o v á k a p a c i t a základní škola pro ţáky se SPU (IZO:) kapacita 130 ţáků školní druţina (IZO:) kapacita 30 ţáků školní klub (IZO: ) kapacita 60 ţáků školní jídelna (vývařovna i výdejna IZO:) kapacita 250 jídel 7. M í s t a p o s k y t o v a n é h o v z d ě l á v á n í n e b o š k o l s k ý c h s l u ţ e b SoZŠ Integrál sídlí od zaloţení v budově pronajaté od MČ Praha 2 na adrese Jana Masaryka 25. Stejnou adresu mají i ostatní školská zařízení, jejichţ činnost právnická osoba vykonává

3 8. S t r u č n á c h a r a k t e r i s t i k a m a t e r i á l n ě t e c h n i c k é h o v y b a v e n í š k o l y Velikost objektu taktak dostačuje potřebám školy. K dispozici je 14 učeben, z toho 9 z nich je určeno pro menší počet ţáků. Jedná se o třídy I. stupně a jazykové pracovny, kde skupiny ţáků čítají maximálně 8 ţáků. Stálým a neřešitelným problémem je absence tělocvičny. Vzhledem k umístění školy v historicky cenné lokalitě nejsou jiţ moţné dříve plánované stavební úpravy objektu nebo přilehlého vnitrobloku za účelem vyřešení těchto potíţí. Nezbývá nám tedy neţ i nadále pronajímat prostory v okolních školách, coţ naráţí na problémy rozvrhové (odlišný časový rozvrh s posunutým začátkem vyučování oproti ostatním školám) i realizační (přesun dětí výrazně neklidných se zhoršenou schopností koncentrace). Proto pokud je to vzhledem k počasí a ročnímu období jen trochu moţné, vyuţíváme co nejčastěji školní hřiště s umělým povrchem a doskočištěm. Dle poţadavků vyučujících jsou pravidelně doplňovány kabinetní sbírky pomůckami, audio a videonahrávkami, nástěnnými obrazy aj. Stejně tak se stále rozšiřuje nabídka beletrie a odborné literatury, která je k dispozici ţákům i pedagogům. V souvislosti s novým ŠVP je nutno postupně obnovovat i fond učebnic. I přesto, ţe není bohuţel moţné vyuţít finanční prostředky z projektu EU Peníze školám, pokračujeme ve výměně učebnic zeměpisu a matematiky pro II. stupeň (nakladatelství FRAUS). Pro I. stupeň byly zakoupeny nové učebnice českého jazyka (nakladatelství FRAUS) a také prvouky, přírodovědy a vlastivědy (nakladatelství Nová škola). O prázdninách jsme díky přispění MČ Prahy 2 zrealizovali významné investiční akce. Došlo k výměně oken ve třídách v 1. patře. S tím byla spojena výměna světel a instalace nových krytů na topení. 9. Š k o l s k á r a d a Od pracuje Školská rada, a to s ohledem na počet ţáků našeho zařízení v minimálním sloţení 3 členů. Od září 2008 zastupuje učitele Mgr. Ludmila Kassahunová a rodiče p. Ing. Pavel Zíka, otec ţáka ze 4. třídy. Za zřizovatele je členem Školské rady pí. Pavla Jandová - majitelka školy. Školská rada se sešla za školní rok opět 2x. Na svých zasedáních se vyjadřovala k důleţitým školním dokumentům (ke Zprávě o hospodaření za školní rok , Plánu akcí na školní rok , Návrhu rozpočtu na rok 2011, Hospodářskému auditu za rok 2010 aj.), které následně schválila bez připomínek

4 škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem II. PRACOVNÍCI ŠKOLY 1. P e d a g o g i č t í p r a c o v n í c i a) počty osob (údaje ze zahajovacího výkazu) SoZŠ Integrál 2 2, ,2 5 0, ,4 b) kvalifikovanost pedagogický pracovníků (údaje ze zahajovacího výkazu) škola SoZŠ Integrál počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných 23 80% nekvalifikovaných 6 20% Neaprobovanými pedagogy byla realizována výuka v těchto třídách a předmětech: - 2. třída a AJ ve 4. třídě kolegyně je absolventkou FF UK obor Pedagogická psychologie. Její vysokoškolský učební plán obsahoval nejen dostatek přednášek a seminářů zaměřených na pedagogiku a psychologii, ale výuku nejrůznějších výukových metod. Kromě toho v době studia pracovala v nízkoprahovém centru pro děti a mládeţ, které navštěvovaly i děti s ADHD. Proto ji povaţuji za plně kompetentní pro výuku v našem zařízení. Vzhledem k tomu, ţe jde ale o mladou a perspektivní učitelku, uvaţujeme o doplnění jejího vzdělání o studium se speciálně pedagogickou specializací. - český jazyk v 6. a 9. ročníku, OSV v 6. ročníku a pracovní činnosti v ročníku - kolegyně má ukončené vzdělání na FF UK v oboru Výchova a vzdělávání dospělých. Je zároveň autorkou několika odborných článků o jazykové výuce ţáků se SPU (nakladatelství D+H a Raabe). Kromě toho absolvovala na FF UK rozšiřující studium pro výchovné poradce a dlouhá léta pracovala v ZŠ Ohradní ve specializovaných třídách pro ţáky se SPU. Na základě toho ji rovněţ povaţuji za plně kompetentní pro výuku na naší škole. - dramatická výchova v 1.-4.ročníku realizována bývalou vedoucí vychovatelkou školní druţiny, která je absolventkou střední školy nepedagogického směru. Kromě jiného prošla ale Kurzem pro vychovatele ŠD pořádaného PC Praha a absolvovala Kurz dramaterapie a pracuje mimo školu jako klinický terapeut. Pro setrvání ve funkci učitele je však nutné, aby si doplnila vzdělání o pedagogicky zaměřené studium a adekvátní metodickou průpravu určenou pro výuku předmětu. - tělesná výchova chlapců 9. třídy vyučována studentem 2. ročníku bakalářského studia PedF UK, obor IT TV. S našimi ţáky má však bohaté zkušenosti z letních táborů pořádaných školou, kterých se zúčastňuje jako vedoucí od r Od r působí také jako asistent při Semináři z českého - 4 -

5 jazyka pro ţáky 9. ročníku. Má přirozenou autoritu a ţáci ho i přes malý věkový rozdíl plně respektují. - španělský jazyk v 9. třídě po náhlém odchodu vyučující těsně před začátkem školního roku jsme zajistili výuku kolegou působícím v minulosti na SOŠ. Poté vyučovala předmět vysokoškolská učitelka španělského jazyka dlouhodobě pobývající ve Španělsku. Ze zdravotních důvodů však byla nucena své místo v dubnu 2011 přenechat rodilé mluvčí. Vzhledem k tomu, ţe se jednalo o skupinu jen 4 ţáků učících se jazyk jiţ třetím rokem, působení rodilé mluvčí bylo přímo ideální pro jejich jazykovou zkušenost. - školní druţina oddělení pro ţáky ze 3. a 4. třídy vychovatelka je absolventkou SŠ sociálně správní. Tč. se však hlásí k vysokoškolskému studiu i na PedF UK. Jednalo by se o formu kombinovaného studia. c) další vzdělávání pedagogických pracovníků počet semináře 24 kurzy 8 zaměření Extremismus Senát a jeho práce Ţivot ţidovské komunity Vyuţití dešťové vody Matematika v běţném ţivotě Flexi učebnice Didakt. pomůcky pro výuku NJ Interaktivní tabule v hodinách M Agrese a agresivita Finanční gramotnost Hravě výuka 20. století v D Moţnosti čtenářské gramotnosti Základy finanční matematiky Matematika pro II. stupeň Podpora mat. gramotnosti na I. st. Učit češtinu trochu jinak Inspiromat v AJ Práce s interaktivní tabulí v AJ Chci se naučit pracovat s IT Aritmetika nápaditě v 8. a 9.tř. Učím se rád 1. a 2.tř. Jak učit na I.stupni historii Čtenářská gramotnost na II. stupni Cyklus keramických workshopů Činnostní učení v M 4. a 5. r. Učitel a jeho úloha jako ved.sk. Matematika pro I. stupeň Podpora Čtenářské gramotnosti Činnostní učení M 8. a 9.r. Posílení kompetencí pedagoga Činnostní učení M 6.r. Kurz pro začínající šk. psychology počet účastníků 24 8 vzdělávací instituce NIDV Senát ČR NIDV Arnika NIDV FRAUS Descartes Descartes NIDV NIDV FRAUS NIDV Descartes FRAUS VISK FRAUS NIDV Descartes Descartes AMV Descartes AMV NIDV ARTAMA Tvořivá škola PPP pro Prahu 8 AMV PedF UK + RWCT Tvořivá škola PPP pro Prahu 1, 2, 4 Tvořivá škola IPPP doplňkové ped. stud. 1 Specializační studium pro ŠMP 1 PPP pro Prahu 1, 2, 4 školský managem. 1 Bakalářské studium komb.for. 1 PedF UK - CŠM rozšiřování 1 Pedagogická psychologie 1 PedF UK

6 aprobace jiné (uvést jaké) 12 doktorské studium Ekologická konference Učíme se navzájem Schůzky speciálních pedagogů a metodiků prevence 7 Toulcův dvůr SZÚ - ŠPZ PPP pro Prahu 1, 2, 4 d) jazykové vzdělávání a jeho podpora z toho počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) 6 s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 4 bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 1 rodilý mluvčí 1 2. N e p e d a g o g i č t í p r a c o v n í c i a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 6 6,5 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet počet zaměření vzdělávací instituce účastníků semináře

7 Anglický jazyk celkem Anglický jazyk z celku pokračující Francouzský jazyk celkem Francouzský jazyk z celku pokračující Německý jazyk celkem Německý jazyk z celku pokračující Ruský jazyk celkem Ruský jazyk z celku pokračující Španělský jazyk celkem Španělský jazyk z celku pokračující Italský jazyk celkem Italský jazyk z celku pokračující Latinský jazyk celkem Latinský jazyk z celku pokračujíc kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM III. ÚDAJE O ŢÁCÍCH A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 1. P o č t y t ř í d a p o č t y ţ á k ů škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů SoZŠ Integrál Změny v počtu ţáků v průběhu školního roku: - nepostoupili do vyššího ročníku: 0 - přestoupili z jiné školy: 4 ţáci - přestoupili na jinou školu: 3 ţáci 2. P r ů m ě r n ý p o č e t ţ á k ů n a t ř í d u a u č i t e l e škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele SoZŠ Integrál 12,0 6,2 3. Ţ á c i s t r v a l ý m b y d l i š t ě m v j i n é m k r a j i škola SoZŠ Integrál počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí V ý u k a c i z í c h j a z y k ů škola SoZŠ Integrál

8 4. Ú d a j e o v ý s l e d c í c h v z d ě l á v á n í ţ á k ů I. pololetí II. pololetí počet ţáků % počet ţáků % Prospěli - I. st % 52 99% Prospěli II. st % % Z toho s vyznam % 19 27% Neprospěli - I. st % Neprospěli II. st Klasifikováni I.st % % Klasifikováni - II.st % % Klasifik. celkem % % Neklasifik. I. st Neklasifik. - II. st Neklasif..celkem Celkový průměr prospěchu 1. pololetí 2. pololetí I. stupeň 1,29 1,34 II. stupeň 1,64 1,69 Celkový průměr 1,47 1,51 Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka činí 69,2 hod. Na této hodnotě se nejvíce podílejí i přes přísná opatření dlouhodobé i krátkodobé absence ţáků 9. třídy. Během školního roku bylo ale také vyhověno četným ţádostem o uvolnění ţáků na rekreaci v době mimo oficiální školní prázdniny nebo ředitelská volna. Jednalo se celkem o 45 ţádostí, tj. 42% ţáků. Většinou se délka absence pohybovala v délce jednoho týdne. C h o v á n í Všichni ţáci byli ohodnoceni v pololetí i na konci školního roku stupněm 1 - velmi dobře. Stále máme na paměti připomínku ČŠI z března 2008 dbát na vyrovnané udílení pochval a trestů. Za celý školní rok tak bylo uděleno 39 napomenutí třídního učitele, 14 důtek třídního učitele, 2 důtky ředitele školy a podruhé v historii školy i 2 z chování. Naopak 90 ţáků bylo ohodnoceno pochvalou třídního učitele. Za těmito výsledky však stojí maximální úsilí třídních učitelů, důsledné jednání se ţáky, jejich neustálé vedení k sebehodnocení a sebekázni. U dětí s největšími problémy v seberegulaci chování vyuţíváme tzv. chováníčky, do kterých všichni vyučující zapisují těmto ţákům hodnocení chování za jednotlivé vyučovací hodiny (popř. i přestávky) a kontrolují i zápis domácího úkolu. Nezbytnou podmínkou úspěchu je ale úzká spolupráce s rodiči. V letošním školním roce jsme se také pokusili ţáky pozitivně motivovat v této pro nás problematické oblasti (většina ţáků má ADHD, coţ je klasifikováno jako porucha chování). Oprášili jsme bývalou školní tradici pořádání Výletu za odměnu. Tato akce byla i letos určena dětem od 5. třídy, které jsou svojí třídou vybrány k bezplatnému jednodennímu výjezdu na základě splnění stanovených kritérií. Podmínkou je celoroční píle a příkladné chování, kterým mohou být vzorem pro ostatní. Šanci však nemají jen premianti, ale i ti, kteří během školního roku udělají v obou oblastech velký pokrok. Z kaţdého ročníku byli vybráni jen 3 ţáci, a tak se vodáckého jednodenního výjezdu na raftech zúčastnilo 14 ţáků

9 6. P ř i j í m a c í ř í z e n í d o 1. r o č n í k u š k o l n í h o r o k u / počet přihlášek celkem 12?????????? počet přijatých celkem 6 počet odkladů povinné školní docházky 2 V ý s l e d k y r o z m í s ť o v a c í h o ř í z e n í Z celkového počtu 12 absolventů školy ukončili všichni školní docházku v 9. ročníku. Z toho pět ţáků bylo přijato na státní SOŠ, pět na soukromou SOŠ a dva ţáci nastoupili do čtyřletého oboru státního SOU. Kromě toho byli z 5. ročníku přijati čtyři ţáci k osmiletému studiu na středních školách. Dva na církevní gymnázium a dva na soukromou bankovní akademii spojenou s gymnáziem. Ze 7. ročníku přestoupili na soukromé šestileté gymnázium dva ţáci. 7. V z d ě l á v á n í c i z i n c ů a p ř í s l u š n í k ů n á r o d n o s t n í c h m e n š i n Školu navštěvují jen dva chlapci, které je moţno označit za cizince. Jeden se narodil v Srbsku, druhý na Ukrajině. Oba však ţijí v ČR od útlého dětství. Uţívání českého jazyka jim proto nečiní váţné problémy, i kdyţ rodiče v obou případech nemluví česky vţdy správně. Do SoZŠ Integrál chodí oba od 1. třídy a kromě třídní učitelky se jim v posledních dvou letech věnuje v některých předmětech i asistentka pedagoga. Zvláště u chlapce srbské národnosti je toto velmi nutné, neboť jeho diagnózy a s tím spojené problémy ho mohou při školní práci výrazně limitovat. U chlapce z Ukrajiny navštěvujícího také jiţ 4. ročník je v současné době větším problémem narůstající výbušnost, plynoucí z citové deprivace a absence sebekontroly chování. Na doporučení školy navštěvuje ţák SPDM v Modřanech. 8. S p e c i á l n í v ý c h o v a a v z d ě l á v á n í, i n t e g r a c e ţ á k ů K bylo ze 108 ţáků školy 107 se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. 99 %. Více neţ polovině ţáků bylo diagnostikováno ADHD (47 ţáků = 44%) nebo ADD (33 ţáků = 31%). 77 ţáků tj. 72% má stanovenu diagnózu specifická porucha učení, v 18 případech (17%) v kombinaci i s dalšími odchylkami individuálního vývoje. U 7 ţáků byla diagnostikována porucha autistického spektra a u dalších 3 je důvodné podezření na tuto diagnózu. Z toho důvodu úzce spolupracujeme se SPC Chotouňská a se společností APLA, kde tito ţáci podstupují speciální vyšetření. V tomto počtu jiţ nemůţeme ţáky se SVP integrovat individuálně, proto jsou od 1. do 9. ročníku vyučováni ve speciálních třídách s maximálním počtem v ročníku 12 dětí, od 5. ročníku 15. Výsledkem kumulace těchto dětí je větší neklid při výuce, velké rozdíly v jejich výkonnosti a schopnosti koncentrace a zvýšené nároky na pestrost pouţívaných metod. Výuku ale realizují zkušení učitelé se speciálně-pedagogickým vzděláním nebo vyučující, kteří absolvovali akreditovaný kurz SPU. Prostředky a metody reedukace nebo postupy vedoucí ke zmírnění těchto problémů jsou uvedeny ve školním projektu INTEGRÁL (působení školního psychologa, uvolněný speciální pedagog, několik druhů terapií, individuální přístup, otevřená komunikace, různé varianty hodnocení ţáků aj.). Hlavními garanty reedukace specifických poruch učení jsou dva speciální pedagogové, kaţdý z nich zaměstnaný na plný úvazek. Reedukace probíhá ve speciálně k tomu vyhrazených hodinách během i mimo výuku ţáků. Kromě toho provádějí tito odborníci s potřebnými ţáky speciální cvičení (KUPOZ, Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování, ) a zajišťují i péči logopedickou (skupinovou i individuální). Pravidelně se zúčastňují schůzek speciálních pedagogů pořádaných PPP pro Prahu 1, 2 a 4, kde konzultují případné problémy a seznamují se s novinkami ve svém oboru

10 9. V z d ě l á v á n í n a d a n ý c h ţ á k ů a s t u d e n t ů Naše školní zařízení je určeno pro ţáky se specifickými poruchami učení. Nadané děti jsou bohuţel spíše výjimkou. I tak se většinou jedná o nadání jen v určité oblasti. Ve škole nejsou ţáci s odborným posudkem z PPP, ve kterém by byli označeni za nadané. Pokud se v některém směru zdají být schopnosti ţáka v některém předmětu výrazně nadprůměrné, pak je mu věnována individuální péče v rámci třídy zadávání úloh nad rámec běţného vyučování, vypracovávání některých nadstandardních projektů a referátů. Těmto dětem jsou určeny i vědomostní a dovednostní soutěţe, jejichţ školní kola pořádáme (biologická olympiáda, Matematický klokan aj.) 10. O v ě ř o v á n í v ý s l e d k ů v z d ě l á v á n í Přidanou hodnotu ve vzdělání ţáků naší školy prověřujeme vlastními srovnávacími testy. Z nabídky firem jako je SCIO, KALIBRO aj. není moţné si vybrat, neboť podmínky testování jsou nastaveny na běţnou populaci. I kdyţ jsme se v minulých letech snaţili s poskytovateli dohodnout na přijatelné variantě, nepodařilo se. Jedinou odlišností byla úprava časového limitu, coţ ale situaci pro ţáky s problémem SPU neřeší. A protoţe škol podobné naší, které by upravené testy vyuţily, je v ČR velmi málo, je problém i se standardizací těchto testů. Na stejný problém jsme narazili i v tomto školním roce, kdy jsme se původně chtěli zapojit do ověřování testů připravovaných PedF UP v Brně. Bylo nám však přislíbeno, ţe na variantě pro ţáky se SPU se pracuje a bude nabídnuta v další etapě projektu. 11. Š V P j e h o z a m ě ř e n í a z h o d n o c e n í Od byli ţáci všech ročníků s výjimkou pátého vyučováni podle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INTEGRÁL, který v hlavních cílech vychází z původního projektu z r. 1991, tj. zaměření na ţáky se specifickými vzdělávacími potřebami. V souladu s ním jsme pokračovali ve výuce druhého cizího jazyka od 7. ročníku u poloviny ţáků (druhá polovina dochází na předmět Domácnost a nově i Informatika). Ţáci 9. tř. pokračovali v jazyce španělském, ţáci 7. a 8. tř. se seznamovali se základy jazyka německého. Ţáci 5. ročníku se vzdělávali podle VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA, č.j /96-2. Při výuce vyuţívají učitelky I. stupně prvků projektu ZAČÍT SPOLU. Všichni vyučující pak uplatňují metody programu ČTENÍM A PSANÍM KE KRITICKÉMU MYŠLENÍ, v němţ byli vyškoleni ve školním roce 2007/ J a z y k o v é v z d ě l á v á n í a j e h o p o d p o r a Ve škole se učí ţáci jako hlavní cizí jazyk angličtinu od 3. třídy. Jako druhý cizí jazyk si mohou ţáci od 7. tř. přibrat němčinu (výjimkou byli letos ještě ţáci 9. tř., kteří dokončovali kurz španělštiny). V rámci výuky anglického jazyka navštívila kaţdá třída od 5. do 9. ročníku dvě představení interaktivního divadla The Bear Educational Theatre. V červnu 2011 měli zájemci z řad ţáků moţnost ověřit si a zdokonalit své jazykové znalosti v praxi při výjezdu do Londýna. Za stejným účelem byl zorganizován i jednodenní výlet němčinářů do Dráţďan. Motivací k výuce cizího jazyka je i práce s časopisy Hello a Freundschaft, které vyuţíváme při hodinách, stejně tak jako práce na interaktivní tabuli

11 14. K u r z y p r o z í s k á n í z á k l a d n í h o v z d ě l á n í SoZŠ Integrál navštěvují ţáci bez mentální retardace. Kurz na doplnění základního vzdělání pro ně proto nepořádáme. Ani pro veřejnost neorganizujeme kurzy tohoto typu, neboť jsme školou soukromou s nutností sluţbu finančně hradit v plném rozsahu. 15. P ř í p r a v n é t ř í d y Z Š Nemáme a ani v nejbliţší době neplánujeme otevřít přípravnou třídu v našem zařízení. Důvodem jsou nejen prostorové problémy, ale stejně jako u kurzů základního vzdělání i nutnost finanční úhrady. V době, kdy nejen poslední rok předškolního vzdělávání před nástupem do školy, ale i přípravné třídy jsou bezplatné, nemáme šanci uspět. 16. A s i s t e n t i p e d a g o g a Ve školním roce působilo v naší škole pět asistentek pedagoga s různě velikým úvazkem. Díky finančním prostředkům získaným z MŠMT jsme tak mohli vyuţít jejich pomoci ve všech ročnících I. stupně. S ohledem na ţáky s váţným handicapem v těchto třídách (Tourettův syndrom, vývojová dysfázie percepční i motorická, Aspergerův syndrom, zrakové postiţení, ADHD různého stupně aj.) se stala jejich práce nezbytností. Věříme proto, ţe i v příštím roce se nám podaří se úspěšně zapojit do rozvojového programu MŠMT určeného pro čerpání finančních prostředků na tento druh školských pracovníků

12 IV. ÚDAJE O ŢÁCÍCH A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ (Jazyková škola a Domovy mládeţe) Tato oblast se netýká základního školství, do kterého patří naše školní zařízení

13 V. AKTIVITY ŠKOLY, PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 1. V ý c h o v n é a k a r i é r o v é p o r a d e n s t v í Ve škole pracuje na plný úvazek školní psycholog. Do jeho kompetence náleţí hlavně diagnostika, konzultační i intervenční práce a metodická činnost. Poskytuje poradenské sluţby ţákům i jejich zákonným zástupcům. Je rovněţ v úzkém kontaktu s pedagogy, obzvláště pak s třídními učiteli. Všechny pedagogické pracovníky pravidelně na poradách seznamuje s vybranými okruhy psychologické problematiky. Výrazně se uplatňuje při přípravě a průběhu zápisu do 1. třídy. Kaţdoročně realizuje Kariérové poradenství ţáků 8. třídy a spolu s výchovným poradcem se následně setkává na individuálních pohovorech se ţáky a jejich zákonnými zástupci za účelem doporučení vhodného studia po ukončení povinné školní docházky. Je součástí týmu, který chystá a provádí podzimní seznamovací výjezd 6. třídy, jenţ je zaměřen hlavně na upevnění třídního kolektivu. Dále řídí a realizuje spolu se speciálním pedagogem a jednotlivými terapeuty nadstandardní péči pro potřebné ţáky. Jedná se hlavně o reedukaci, logopedii, grafomotoriku, muzikoterapii, arteterapii a dramaterapii. Při zajišťování příslušných poradenských sluţeb je pravidelném styku s odborníky z PPP, SPC, zdravotnických zařízení i středisek výchovné péče. Vě škole působí taktéţ výchovný poradce. Zaměřuje se především na součinnost pedagogů související s přijímacím řízením na střední školy. Konzultuje s ţáky 9. třídy moţnosti jejich dalšího studia, seznamuje je s nabídkovými letáky jednotlivých středních škol a upozorňuje na termíny Dnů otevřených dveří. Vydává ţákům přihlášky ke studiu a zápisové lístky, zajišťuje pro ně návštěvu Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání při Úřadu práce hl. m. Prahy a pořádá besedu s loňskými absolventy školy. Jejich zákonným zástupcům předává podrobné informace týkající se přijímacího řízení na zářijové třídní schůzce. Formou písemného dotazníku zjišťuje s odstupem tří let po ukončení docházky na naši školu údaje o úspěšnosti bývalých ţáků při studiu. Organizačně zajišťuje Exkurzní den, během kterého navštěvují jednotlivé třídy vybrané instituce. Připravuje zápisy na jednání výchovné komise a kontroluje plnění přijatých závěrů. Jednou týdně má stanoveny konzultační hodiny, na které docházejí hlavně ţáci II. stupně. Mezi nejčastěji řešené výchovné problémy patří nedbalá domácí příprava, zapomínání pomůcek, kázeňské přestupky při vyučování i o přestávkách, nevhodné chování k dospělým, či pozdní příchody na výuku. Jeho povinností je rovněţ pravidelná účast na seminářích a setkáních výchovných poradců v PPP, příprava podkladů pro jednání vedení školy o problémových ţácích a dále sledování právních předpisů týkajících se problematiky výchovného poradenství. 2. P r e v e n c e r i z i k o v é h o c h o v á n í ţ á k ů Ve školním roce proběhly všechny plánované akce. Tématům pro I. stupeň se věnovali třídní učitelé napříč předměty či v 5. ročníku i v třídnické hodině. Aktuální dění v kolektivu a reakce dětí na daná témata všichni učitelé pravidelně konzultovali se školním metodikem primární prevence. Pro ţáky II. stupně úspěšně pokračovala spolupráce s lektory o.s. Prev.-Centrum. V kaţdé třídě proběhly dva tříhodinové preventivní bloky, vţdy jeden za pololetí. Témata se týkala legálních a nelegálních návykových látek, mezilidských vztahů, etnických a národnostních menšin atd. Ve všech ročnících proběhla beseda Městské policie v rámci programu Bezpečné chování. V kaţdé třídě II. stupně se uskutečnily dvě hodiny školního metodika prevence reagující na aktuální problémy v kolektivech. Témata se většinou věnovala interpersonálním vztahům, sebeovládání či začlenění nového ţáka do skupiny. V 7. třídě se uskutečnila beseda o alkoholu v rozsahu jedné vyučovací hodiny s lektorkou Janou Škodovou. Díky velkému mnoţství zájmových krouţků, terapií a útočišti bylo ţákům vytvořeno dostatečné zázemí k trávení volného času v prostorách školy. V termínu lednových třídních schůzek se uskutečnila beseda pro rodiče na téma Výchovné vedení školáka s hyperaktivitou, motivace k práci, kterou vedla školní psycholoţka Mgr. Eliška Kmínková

14 3. E k o l o g i c k á a e n v i r o n m e n t á l n í v ý c h o v a Základ výuky leţel tradičně v hodinách přírodních věd (prvouka, přírodověda, přírodopis, přírodovědný krouţek), ale i pracovních činností a výchovy ke zdraví a k občanství. Sledování krajiny, vliv člověka na stav nejen atmosféry, ale i biosféry byly nedílnou součástí vyučovacích hodin. Děti hledaly poučení i z historie při projektovém dnu Cesta do pravěku. Při něm si hypoteticky prošly všechna období vývoje Země, včetně návštěvy sbírek Geocentra v nedaleké Londýnské ulici. Nejvíce je sice zaujalo modelování Věstonické Venuše a pokus s modelem sopky, ale i při vytváření plakátu s výhledem do budoucnosti našeho světa se rozpoutala ţivá diskuse. Od října 2010 jsme pokračovali se sběrem starého papíru v rámci Soutěţe Velká cena Nestlé a Českých sběrných surovin pořádané firmou České sběrné suroviny, a.s. Akci Sběrový týden jsme v průběhu školního roku zopakovali opět čtyřikrát, při čemţ se podařilo odevzdat kg starého papíru, coţ nám vyneslo 4. místo v celkovém mnoţství papíru. I kdyţ se nám tentokrát nepodařilo zajistit odvoz vlastními silami, zisk finančních prostředků ve výši ,-Kč je úctyhodný. Díky tomu jsme mohli přispět praţské ZOO tradičně 5000,-Kč nejen na chov levharta mandţuského, ale i 2000,-Kč na péči o kombu ušatou, u které jsme prodlouţili adopci na další rok, tj. do března O osudu zbylých peněz rozhodovali ţáci ve svých třídách. Z návrhů vzešel vítězně příspěvek na kočičí útulek v Sobíně, kam ţáci ještě před koncem školního roku zaslali 5000,-Kč. V plánu máme ještě roční adopci hipoterapeutického koně ve středisku Zmrzlík, ale v současné době čekáme na vyřízení formalit. 4. M u l t i k u l t u r n í v ý c h o v a Příleţitostí k seznámení se specifiky jednotlivých zemí je jiţ tradiční celoškolní projektový Den Evropy. V dubnu jsme se proto na základě loňského výběru ţáků seznámili s tématy charakteristickými pro Španělsko. Jiţ od rána se pracovní skupiny snaţily zpracovat co nejnápaditěji a nejlákavěji přidělené téma, aby zaujaly členy hodnotící komise při závěrečné konferenci. Jako nejlépe připravená a prezentovaná byla vyhodnocena práce ţáků zabývajících se výtvarným uměním španělského národa. Zvláštní cenu získala i skupina chystající celé dopoledne tradiční španělské pokrmy (smaţené banány, paelu, zelné placky). Oceněni byli také členové dočasné redakce ze 7. třídy, kteří připravili reportáţe ze všech dílen na i. i II. stupni včetně fotodokumentace. Nejpraktičtější podobou multikulturní výchovy je ale stále zejména Adopce na dálku, v rámci které se naši ţáci jiţ osm let starají o indického chlapce. Thomase Roberta. Kaţdoročně pořádají kulturní akci, při které se snaţí získat co nejvíce finančních prostředků na jeho školní docházku. Letos však soustředili své síly na přípravu programu k 20. výročí školy v závěru školního roku. Návštěvníci této nevšední podívané mohli shlédnout vlastnoručně natočený a ţivě komentovaný film o historii školy a školním strašidle. S některými dalšími strašidly bylo moţno se na krátkou dobu setkat ve třídě vedle projekce. Součástí oslav byla ale i tombola, pořádaná Radou rodičů. A právě výtěţek z ní ve výši 4395,-Kč byl věnován na další rok našeho adoptivního ţáka. 5. V ý c h o v a k u d r ţ i t e l n é m u r o z v o j i V rámci Výchovy k udrţitelnému rozvoji se uskutečnil v listopadu 2009 celoškolní projektový den s přírodovědou tématikou letos pod názvem Cesta do pravěku (viz. výše). Jeho cílem bylo nejen seznámit se s jednotlivými obdobími vývoje Země a ţivota na ní, ale i stanovit pravidla, jejichţ dodrţování je podmínkou pro její zachování. Pohled ţáků do budoucnosti byl plný technických vymoţeností a zlepšováků. Věřme, ţe spolu s nimi ale zůstanou hlavní součástí ţivota i lidí v budoucnu pracovitost, čest a láska, Nedílnou součástí jsou však i školní kola Biologické olympiády pro ţáky II. stupně, jejíţ úkoly připravuje Mgr. Blechová ryze prakticky. Účastníci mají prokázat nejen znalosti o dané problematice, ale zejména dovednosti a kompetence nutné pro skutečný ţivot. K přípravě jim po celý školní rok slouţí přírodovědná nástěnka s nabídkou nejrůznějších činností, pokusů a otázek

15 Jejich dobrovolné zpracování je vyučující pravidelně hodnoceno a takto vzniklé práce vystavovány k prostudování ostatním zájemcům. Za důleţitou však povaţujeme pro naše ţáky i problematiku finanční gramotnosti. Pokračujeme proto v získávání informací o projektu Rozumíme penězům, do něhoţ bychom se rádi zapojili. Zatím realizujeme toto téma v předmětu Pracovní činnosti v 9. ročníku s tím, ţe i v příštím školním roce bychom chtěli celému bloku věnovat více hodin. Letos se podařilo výuku zpestřit i návštěvou banky, kde byli ţáci nuceni řešit hlavně praktické úkoly. 6. Š k o l y v p ř í r o d ě, v z d ě l á v a c í a p o z n á v a c í z á j e z d y, s p o r t o v n í k u r z y V říjnu se 24 ţáků z 8. a 9. třídy se 2 učiteli zúčastnilo exkurze do cukrovaru a lihovaru v Dobrovicích u Mladé Boleslavi. Program byl velmi zajímavý a jsme rozhodnuti tuto akci vřţdy jednou za dva roky zopakovat. V únoru se 27 ţáků ze třídy rozhodlo brázdit sjezdové tratě v Jánských Lázních na lyţích a někteří i na snowboardu. Jako kaţdoročně byli ubytování v hotelu Siréna, ale vzhledem k problémům s topením v dependanci JAS nastala změna. Bydlelo se v hlavní budově, kde není takový komfort, na který byli všichni zvyklí z uplynulých let. Díky tomu se ale sníţila celková cena pobytu. Přesto několika ţákyň zvolilo odjezd domů na náklady rodičů. Koncem května jelo 27 ţáků v doprovodu tří pedagogických pracovníků na jednodenní zájezd do Dráţďan. Program byl bohatý návštěva Hygienicko anatomického muzea, Skleněné manufaktury (ruční výroba automobilů značky Volkswagen), prohlídka památek v centru a drobné nákupy. Tato akce byla hodnocena jako zdařilá. V červnu se roztrhl pytel s výjezdy. Po dvou letech příprav se podařilo motivovat 14 ţáků k rozhodnutí, ţe nejlepší výuka angličtiny je praxí. Tou se stal čtyřdenní výjezd do Londýna a Stonehenge. Cesta autobusem a trajektem byla sice únavná a program obsahově i časově náročný, ale všichni účastníci se vrátili nadšení. Předposlední červnový týden byl ve znamení ozdravných pobytů. Třináct ţáků 1. a 2.třídy si s třemi paní učitelkami uţívalo her a přírody v penzionu Démon v Prosečnici u Benešova. Starší ţáci ze třídy v počtu 36 se 6 pedagogickými pracovnicemi poznávalo okolí Chocerad s ubytováním v penzionu Lávka. Všichni byli spokojeni a doporučují toto místo i dalším výpravám. Ţáci II. stupně si mohli vybrat, zda dají přednost třídnímu kolektivu a pojedou samostatně se svou třídou nebo si vyberou tematický pobyt, prolínající více ročníky. Výsledkem bylo, ţe 6. třída putoval v počtu 12 ţáků a 2 učitelek po trase Příbram Dobříš Štěchovice. Ověřili si tak svou fyzickou zdatnost i šikovnost při přípravě jídla na ohništi apod. Ubytovaní byli v penzionech na trase. 9. třída zvolila dřevěné chaty v autocampu Skalice u Slap. Zde si 10 ţáků s dvoučlenným doprovodem uţilo poslední společné chvíle před odchodem na střední školy. 18 ţáků ze 7. a 8. třídy se rozhodlo zaţít Ţivot ve středověku u hradu Šelmberk blízko Mladé Voţice. Den před odjezdem ještě navštívili maketu středověkého městečka Řepora. Program byl na obou místech profesionálně připraven, děti si odvezli nejen nezapomenutelné záţitky, ale i poučení. Všichni účastníci byli nadšení, a proto uvaţujeme o zopakování akce kaţdým rokem. 7. M i m o š k o l n í a k t i v i t y Ve své činnosti bohuţel letos nepokračoval Klub mladých diváků. Pro nezájem byla tak přerušena dlouholetá tradice. Doufejme, ţe v příštím školním roce se najde dost kulturymilovných osmáků a deváťáků. Klub zájmové činnosti umoţňoval ţákům trávit smysluplně volný čas v těchto krouţcích: výtvarném, hudebním (výuka hry na zobcovou flétnu, klavír, kytaru), sportovních her, informatiky, vaření, Logica a Tvůrčí skupina. Celkově se jedná o 12 útvarů s nejpestřejší a nejbohatší nabídkou pro ţáky II. stupně. Je však jiţ smutnou tradicí, ţe právě tato věková kategorie se do zájmové práce příliš nezapojuje. Na rozdíl od toho je poptávka z ročníku dostatečná. Zejména to platí pro ţáky 5. třídy, kteří jiţ nenavštěvují Školní druţinu. Z toho důvodu se zaměříme i v příštím školním roce při vypisování jednotlivých aktivit na ně

16 Opačnou tendenci vykazuje návštěvnost školní druţiny, jejíţ obliba se stále drţí na výsluní. Důvodem je nejen individuální přístup k dětem a skoro rodinná atmosféra, ale i pestrá nabídka aktivit a moţnost svobodného výběru samotnými ţáky. Pro nejmladší ţáky jsme vyřešili i otázku ranní druţiny. V době od 7:55 do 8:15 jsme pro děti z 1. a 2. třídy otevřeli tzv. ranní útočiště jako sběrné místo pro ty, jejichţ rodiče je nemohou z pracovních důvodů přivést do školy aţ na výuku. Kromě zajišťování kvalitní a individualizované výuky pořádá naše škola jiţ několik let mnoho tradičních akcí - Exkurzní den, Besedu s absolventy pro ţáky 9. ročníku, Vánoční turnaj ve stolním tenise, Den otevřených dveří pro předškoláky, Turnaj v síťové hře Trackmánie. Své pevné místo má i přespání ve škole pro ţáky ročníku, letos nazvané Výlet do Afriky. Při něm si děti nejprve vyrobily slušivé sukénky, tradiční kloboučky kuti, chrastítka a amulety proti zlým duchům. Pak se za zvuku bubínku vydali do knihovny, kde na ně čekala nejen taneční dílna, ale i zkouška dospělosti. Ti, kteří překonali strach ze tmy a zvládnutí nepříjemného úkolu, mohli pak večer oslavovat při bubenickém koncertu. Na dobrou noc pak poslouchali čtení afrických pohádek. Druhý den si v sídle společnosti Člověk v tísni povídali o afrických dětech a jejich škole. A dokonce jim koupili prostřednictvím dárkového certifikátu potřebné školní pomůcky. Na závěr celé akce se účastníci vypravili ještě do Pellého vily na Hradčanech, kde si prohlédli výstavu afrických masek a některé si i namalovali. I letos připravily pracovnice školní jídelny ochutnávku zahraničních pokrmů nazvanou Týden mezinárodní kuchyně. V závěru školního roku se ţáci zúčastnili Branného dne. Při plnění úkolů si v šáreckém údolí procvičili orientaci podle mapy, práci s buzolou, hod na cíl, přenášení zraněných, provádění resuscitace a poskytování i jednodušší první pomoci. Novinkou pro ně bylo určitě sloţení evakuačního zavazadla a pro některé i důleţitá telefonní čísla, jejichţ znalost můţe v mnoha případech zachránit i lidský ţivot. 8. S o u t ě ţ e vědomostní: Seminář TAKTIK (porovnávání matematických vědomostí ţáků českých a slovenských škol) kategorie 6 a 8-9 ocenění účastnickými diplomy Zlatá vidlička (gastronomická soutěţ pořádaná SŠHaG hotelu International) 7.místo Školní kolo Biologické olympiády pro ţáky ročníku výtvarné: Soutěţ Bezpečná jízda autem pro děti ve věku let (součást ankety O nejlepší auto roku) Celostátní výtvarná soutěţ MŠMT ČR Přemyslovna sv. Aneţka Česká ţáci 6.-9.tř. Soutěţ Můj vysněný den vyhlášená Výtvarným ateliérem Praha ţáci 6.-8.tř. (problémy s organizací, soutěţ nebyla dosud vyhodnocena) Soutěţ Les podle mých představ organizovaná MČ Praha 2 ţáci I. stupně Školní výtvarná soutěţ Španělsko pro ţáky II. stupně 9. M e z i n á r o d n í s p o l u p r á c e a z a p o j e n í š k o l y d o m e z i n á r o d n í c h p r o g r a m ů Od r je škola zařazena v celostátní síti Škol podporujících zdraví. A v rámci tohoto projektu přijala nabídku SZÚ na zapojení do výzkumné studie Semilongitudinální sledování somatického vývoje a úrazovosti školních dětí. V tomto školním roce proběhla jiţ 4. a 5. etapa váţení a měření spolu se sběrem údajů od rodičů ţáků. Od září 2010 byl ve spolupráci s FTVS UK řešen výzkumný projekt zaměřený na nápravu motorických obtíţí u dětí se SPU. Zájemci z I. stupně navštěvovali vţdy celé pololetí hodinu sportovních her navíc, kterou pro ně připravoval řešitel projektu Mgr. Pavel Tichý s pomocníky. Před zahájením a po ukončení kurzu bylo provedeno podrobné testování. S výsledky budeme seznámeni v novém školním roce

17 V říjnu 2010 jsme se zapojili do česko-slovenského projektu Záloţka do knihy spojuje školy, jehoţ jiţ II. ročník vyhlásila Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze a Slovenská pedagogická kniţnica v Bratislavě. Organizátory nám byla vybrána Špeciálna základná škola v Hnúšti, se kterou jsme si do konce měsíce vyměnili vlastnoručně vyrobené záloţky do knih. Zapojili se ţáci z třídy. A právě oni si pak mohli vybrat jednu ze záloţek od slovenských dětí. S ohledem na odlišné zaměření slovenské školy (zařízení pro ţáky s rozumovými deficity) jsme však v další spolupráci nepokračovali. 10. S p o l u p r á c e š k o l y s p a r t n e r y Mezi nejdůleţitější sociální partnery řadí škola především zákonné zástupce ţáků. Pro ně jsme kromě pravidelných třídních schůzek a konzultací připravili v lednu 2011 přednášku školní psycholoţky na téma Motivace ţáků k učení. Kromě toho bylo moţno v prosinci 2010 opět získat za symbolický příspěvek školní kalendář, který vydáváme kaţdým rokem. Významnou událostí při vtahování rodičů do děje ve škole bylo podzimní a jarní Odpoledne pro rodiče ve školní druţině. Na ně připravily vychovatelky takový program, aby se ho mohli zúčastnit děti i jejich dospělí. Stejný význam měly i keramické dílny pořádané Mgr. Soukupovou před Vánoci a Velikonoci. Rodiče si při nich za symbolický poplatek mohli spolu se svými dětmi vyrobit ozdoby k nadcházejícím svátkům. Spolupráci se snaţíme rozvíjet s okolním mateřskými školami. Přispívá k tomu i tradiční předvánoční akce Den pro předškoláky. Ta je spojená s moţností navštívit dopoledne výuku ve třídách I. stupně a odpoledne se zapojit do činností, které si pro malé návštěvníky a jejich rodiče připravili děti ze školní druţiny. Letos se podařilo opět trochu vzkřísit kontakt s Domovem pro seniory sídlícím v blízkosti školy. Děti ze školní druţiny vytvořily spolu se svými vychovatelkami obraz Moře. V červnu ho předali obyvatelům Domova, aby zdobil jejich jídelnu. 11. D a l š í v z d ě l á v á n í r e a l i z o v a n é š k o l o u S ohledem na typ našeho zařízení (soukromá základní škola) neorganizujeme ţádné vzdělávání určené veřejnosti v rámci celoţivotního učení. 12. D a l š í a k t i v i t y, p r e z e n t a c e O prázdninách jsme jiţ tradičně pořádali vlastní dětský tábor, tentokrát pouze v délce jednoho týdne. Pro 29 dětí z třídy byla zvolena celotáborová hra, která vyuţila znalosti místa konání - areálu tábořiště Voděrady u Malé Skály v Českém ráji. Protoţe hra byla určena spíše pro starší děti (jen někteří byli schopni pochopit souvislosti a technické detaily a sledovat vytrvale vývoj děje), byla pro mladší připravena Vesmírná encyklopedie her, která slouţila jako zásobárna kaţdodenních pestrých aktivit. Tak byly uspokojeny potřeby všech věkových skupin. Do děje vstupovaly i postavy, jeţ některé děti znaly z minulých táborů nebo o nich slyšely vyprávět starší sourozence, kteří na naše tábory dříve jezdili. Hlavním tématem bylo zabránit Pánovi času v sestrojení časostroje a jeho zneuţití pro vojenské účely. Děti museli přitom řešit i otázku, zda odpustit jednomu z patronů jeho chování a dát mu novou šanci a přemluvit ho k návratu mezi sebe (záleţitost, kterou často řeší jejich rodiče i oni sami ve vlastním školsky ne příliš úspěšném ţivotě). Opět se osvědčila účast dlouholetých patronů, kteří zcela samostatně připravili a realizovali CTH a byli schopni kromě osobního dohledu nad problémovými dětmi i citlivého přístupu k vybraným jedincům (tábora se zúčastnily i 3 děti s PAS)

18 13. V y u ţ i t í š k o l y v d o b ě š k o l n í c h p r á z d n i n V době školních prázdnin neorganizujeme aţ na jedinou výjimku (dětský letní tábor) pro ţáky ţádné další aktivity. Snaţíme se naopak motivovat rodiče, aby vyuţili školního volna ke společným aktivitám, které posilují soudrţnost rodiny a zlepšují komunikaci. Radost ze společného záţitku a společně vykonaného díla často pomáhá dětem vyrovnat se s velkou školní zátěţí vyţadující zvýšené úsilí a nabrat nové síly a odhodlání do dalších týdnů školního roku. V úvahu nepřipadá ani případný pronájem uţívaných prostor v době prázdnin, neboť vlastníkem objektu je Městská část Praha 2 a nájemní smlouva tuto skutečnost vylučuje

19 VI. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI ČŠI A VÝSLEDCÍCH KONTROL 1. V ý s l e d k y i n s p e k č n í č i n n o s t i p r o v e d e n é Č Š I V březnu 2008 byla uskutečněna inspekce za účelem zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Kontrolu prováděly inspektorky ČŠI Mgr. Marie Poesová, Mgr. Jana Frojdová a Mgr. Jarmila Neumannová. Přehled vývoje rozpočtu školy prověřoval Ing. Alexandr Stojanov a Anna Kuruczová. Závěr inspekční zprávy čj. ČŠI 203/08-01 ze dne : Inspekční zjištění vedoucí ke zhodnocení souladu ŠVP s RVP ZV a podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání jsou nadprůměrné v těchto oblastech: - respektování zásad RVP ZV při zpracování ŠVP, - příkladně zpracovaný ŠVP, - úspěšná realizace ŠVP v 1. a 6. ročníku, - nadprůměrné personální podmínky, - efektivní další vzdělávání pedagogických pracovníků. - velmi dobré materiální podmínky, - vysoce vypovídající hodnota vybrané dokumentace školy, - účinné naplňování minimálního preventivního programu, - pravidelná a soustavná spolupráce s rodiči, - funkční informační systém, - hodnotné vlastní hodnocení školy, - četné nabídky volitelných předmětů i zájmových útvarů, - promyšlená a efektivní podpora ţáků se SVP, - velmi dobrá výuka v oblastech Člověk a příroda, společenskovědní vzdělávání a realizace ŠVP v 1.a 6. ročníku. Pro ještě efektivnější chod školy je zapotřebí odstranit drobná rizika: - zkvalitnit výuku anglického jazyka, - dát do rovnováhy pozitivní a negativní výchovná opatření, - doplnit předepsané funkční studium oblasti řízení školy. Škola je hodnocena jako nadprůměrná. Pro účely poskytování dotací ve smyslu 5 odst. 3 písm. c) zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním zařízením a školským zařízením ve znění pozdějších předpisů je hodnocení školy nadprůměrné. V červnu 2000 provedl státní kontrolu dokumentace ŠD a ŠK školní inspektor Mgr.Bělecký. Závěr inspekční zprávy č.j / ze dne zní: ŠD a ŠK plní své poslání a vytvářejí dobré předpoklady pro naplňování volného času ţáků v souladu se zaměřením školy. Nedostatkem je absence části povinné dokumentace. Celková úroveň ŠD a ŠK je dobrá. 2. V ý s l e d k y j i n ý c h i n s p e k c í a k o n t r o l Hygienická stanice hl. m. Prahy oddělení hygieny dětí a dorostu při kontrole školní kuchyně a HCPP nebyly shledány závady Praţská správa sociálního zabezpečení kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění nezjištěno závaţné pochybení

20 VII. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 viz. přiloţené tabulky Údaje o hospodaření s poskytnutou dotací ve školním roce 2010/2011 Údaje o vyúčtování dotace soukromé škole a školském zařízení ve školním roce 2010/2011 Ukazatele nákladovosti ve školním roce 2010/

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Výroční zpráva Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Školní rok 2013/2014 Obsah 1) Informace o škole... 4 2) Charakteristika školy... 4 3) Údaje o vedení školy... 6 4) Zhodnocení školního vzdělávacího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

Soukromá základní Škola Hrou, s.r.o. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Soukromá základní Škola Hrou, s.r.o. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Soukromá základní Škola Hrou, s.r.o Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Soukromá základní Škola Hrou, s.r.o., Nad Kajetánkou 134/9, 169 00 Praha 6 Břevnov (S

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 3 1. Přesný název právnické osoby... 3 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

Waldorfská škola Příbram

Waldorfská škola Příbram Waldorfská škola Příbram - Z á k l a d n í š k o l a, G y m n á z i u m a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě P Ř Í B R A M, H O R N I C K Á 327 Hornická 327, 261 01 Příbram 2, tel.: +420 318 623306,

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 FRÝDECKÁ - ŠKOLA BAREV A POHODY CO O NÁS ŘEKLI JINÍ: akad. mal. Gabriel Filcík, ilustrátor dětských knížek V jubilejním roce

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2011 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne a schválila školská rada

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31.8.2010.

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31.8.2010. 775351347 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY NOVOVYSOČANSKÁ 48/280, 190 00 PRAHA 9 Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010,

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více