o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 0 2 0 1 1"

Transkript

1 S O U K R O M Á Z Á K L A D N Í Š K O L A I N T E G R Á L p r o ţ á k y s e S P U, s. r. o., J a n a M a s a r y k a 2 5, P r a h a 2 Tel.: ; Tel., Fax: ; http: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e

2 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. P ř e s n ý n á z e v š k o l y d l e z ř i z o v a c í l i s t i n y v e z n ě n í p l a t n é m k Soukromá základní škola Integrál pro ţáky se specifickými poruchami učení, s.r.o. IČO: tel.: IZO: fax: P o s l e d n í r o z h o d n u t í o zapsání školy do školského rejstříku vydalo MŠMT ČR dne pod č.j / Z ř i z o v a t e l P a v l a J A N D O V Á, narozena trvalý pobyt: Čísovice, Bojov 4E, Mníšek pod Brdy Právní forma: společnost s ručením omezeným 2. Ř e d i t e l a s t a t u t á r n í z á s t u p c i ř e d i t e l e, j e j i c h e - m a i l a t e l e f o n ředitel: Mgr. Alice Běhounková statutární zástupce: Pavla Jandová tel. : tel. : W e b o v é s t r á n k y š k o l y ( s o u č a s n á a d r e s a) http: Trvale se snaţíme aktualizovat webové stránky školy, neboť jsou často prvním informačním zdrojem pro případné zájemce o naši školu. Ke jsme jim dali novou podobu, která umoţňuje spravovat je redakčním systémem. Obohatili jsme je především o profily věnované jednotlivým vyučujícím včetně jejich osobních rozvrhů. Díky vlastní doméně jsme rozšířili i prostor fotogalerie a svůj vlastní odkaz získala i školní druţina. Ohlas na nový školní web je veskrze pozitivní. Návštěvníci si chválí hlavně přehlednost, aktuálnost a moderní a vkusný design. 4. Š k o l a a š k o l s k á z a ř í z e n í, j e j i c h ţ č i n n o s t S o Z Š I n t e g r á l v y k o n á v á a j e j i c h c í l o v á k a p a c i t a základní škola pro ţáky se SPU (IZO:) kapacita 130 ţáků školní druţina (IZO:) kapacita 30 ţáků školní klub (IZO: ) kapacita 60 ţáků školní jídelna (vývařovna i výdejna IZO:) kapacita 250 jídel 7. M í s t a p o s k y t o v a n é h o v z d ě l á v á n í n e b o š k o l s k ý c h s l u ţ e b SoZŠ Integrál sídlí od zaloţení v budově pronajaté od MČ Praha 2 na adrese Jana Masaryka 25. Stejnou adresu mají i ostatní školská zařízení, jejichţ činnost právnická osoba vykonává

3 8. S t r u č n á c h a r a k t e r i s t i k a m a t e r i á l n ě t e c h n i c k é h o v y b a v e n í š k o l y Velikost objektu taktak dostačuje potřebám školy. K dispozici je 14 učeben, z toho 9 z nich je určeno pro menší počet ţáků. Jedná se o třídy I. stupně a jazykové pracovny, kde skupiny ţáků čítají maximálně 8 ţáků. Stálým a neřešitelným problémem je absence tělocvičny. Vzhledem k umístění školy v historicky cenné lokalitě nejsou jiţ moţné dříve plánované stavební úpravy objektu nebo přilehlého vnitrobloku za účelem vyřešení těchto potíţí. Nezbývá nám tedy neţ i nadále pronajímat prostory v okolních školách, coţ naráţí na problémy rozvrhové (odlišný časový rozvrh s posunutým začátkem vyučování oproti ostatním školám) i realizační (přesun dětí výrazně neklidných se zhoršenou schopností koncentrace). Proto pokud je to vzhledem k počasí a ročnímu období jen trochu moţné, vyuţíváme co nejčastěji školní hřiště s umělým povrchem a doskočištěm. Dle poţadavků vyučujících jsou pravidelně doplňovány kabinetní sbírky pomůckami, audio a videonahrávkami, nástěnnými obrazy aj. Stejně tak se stále rozšiřuje nabídka beletrie a odborné literatury, která je k dispozici ţákům i pedagogům. V souvislosti s novým ŠVP je nutno postupně obnovovat i fond učebnic. I přesto, ţe není bohuţel moţné vyuţít finanční prostředky z projektu EU Peníze školám, pokračujeme ve výměně učebnic zeměpisu a matematiky pro II. stupeň (nakladatelství FRAUS). Pro I. stupeň byly zakoupeny nové učebnice českého jazyka (nakladatelství FRAUS) a také prvouky, přírodovědy a vlastivědy (nakladatelství Nová škola). O prázdninách jsme díky přispění MČ Prahy 2 zrealizovali významné investiční akce. Došlo k výměně oken ve třídách v 1. patře. S tím byla spojena výměna světel a instalace nových krytů na topení. 9. Š k o l s k á r a d a Od pracuje Školská rada, a to s ohledem na počet ţáků našeho zařízení v minimálním sloţení 3 členů. Od září 2008 zastupuje učitele Mgr. Ludmila Kassahunová a rodiče p. Ing. Pavel Zíka, otec ţáka ze 4. třídy. Za zřizovatele je členem Školské rady pí. Pavla Jandová - majitelka školy. Školská rada se sešla za školní rok opět 2x. Na svých zasedáních se vyjadřovala k důleţitým školním dokumentům (ke Zprávě o hospodaření za školní rok , Plánu akcí na školní rok , Návrhu rozpočtu na rok 2011, Hospodářskému auditu za rok 2010 aj.), které následně schválila bez připomínek

4 škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem II. PRACOVNÍCI ŠKOLY 1. P e d a g o g i č t í p r a c o v n í c i a) počty osob (údaje ze zahajovacího výkazu) SoZŠ Integrál 2 2, ,2 5 0, ,4 b) kvalifikovanost pedagogický pracovníků (údaje ze zahajovacího výkazu) škola SoZŠ Integrál počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných 23 80% nekvalifikovaných 6 20% Neaprobovanými pedagogy byla realizována výuka v těchto třídách a předmětech: - 2. třída a AJ ve 4. třídě kolegyně je absolventkou FF UK obor Pedagogická psychologie. Její vysokoškolský učební plán obsahoval nejen dostatek přednášek a seminářů zaměřených na pedagogiku a psychologii, ale výuku nejrůznějších výukových metod. Kromě toho v době studia pracovala v nízkoprahovém centru pro děti a mládeţ, které navštěvovaly i děti s ADHD. Proto ji povaţuji za plně kompetentní pro výuku v našem zařízení. Vzhledem k tomu, ţe jde ale o mladou a perspektivní učitelku, uvaţujeme o doplnění jejího vzdělání o studium se speciálně pedagogickou specializací. - český jazyk v 6. a 9. ročníku, OSV v 6. ročníku a pracovní činnosti v ročníku - kolegyně má ukončené vzdělání na FF UK v oboru Výchova a vzdělávání dospělých. Je zároveň autorkou několika odborných článků o jazykové výuce ţáků se SPU (nakladatelství D+H a Raabe). Kromě toho absolvovala na FF UK rozšiřující studium pro výchovné poradce a dlouhá léta pracovala v ZŠ Ohradní ve specializovaných třídách pro ţáky se SPU. Na základě toho ji rovněţ povaţuji za plně kompetentní pro výuku na naší škole. - dramatická výchova v 1.-4.ročníku realizována bývalou vedoucí vychovatelkou školní druţiny, která je absolventkou střední školy nepedagogického směru. Kromě jiného prošla ale Kurzem pro vychovatele ŠD pořádaného PC Praha a absolvovala Kurz dramaterapie a pracuje mimo školu jako klinický terapeut. Pro setrvání ve funkci učitele je však nutné, aby si doplnila vzdělání o pedagogicky zaměřené studium a adekvátní metodickou průpravu určenou pro výuku předmětu. - tělesná výchova chlapců 9. třídy vyučována studentem 2. ročníku bakalářského studia PedF UK, obor IT TV. S našimi ţáky má však bohaté zkušenosti z letních táborů pořádaných školou, kterých se zúčastňuje jako vedoucí od r Od r působí také jako asistent při Semináři z českého - 4 -

5 jazyka pro ţáky 9. ročníku. Má přirozenou autoritu a ţáci ho i přes malý věkový rozdíl plně respektují. - španělský jazyk v 9. třídě po náhlém odchodu vyučující těsně před začátkem školního roku jsme zajistili výuku kolegou působícím v minulosti na SOŠ. Poté vyučovala předmět vysokoškolská učitelka španělského jazyka dlouhodobě pobývající ve Španělsku. Ze zdravotních důvodů však byla nucena své místo v dubnu 2011 přenechat rodilé mluvčí. Vzhledem k tomu, ţe se jednalo o skupinu jen 4 ţáků učících se jazyk jiţ třetím rokem, působení rodilé mluvčí bylo přímo ideální pro jejich jazykovou zkušenost. - školní druţina oddělení pro ţáky ze 3. a 4. třídy vychovatelka je absolventkou SŠ sociálně správní. Tč. se však hlásí k vysokoškolskému studiu i na PedF UK. Jednalo by se o formu kombinovaného studia. c) další vzdělávání pedagogických pracovníků počet semináře 24 kurzy 8 zaměření Extremismus Senát a jeho práce Ţivot ţidovské komunity Vyuţití dešťové vody Matematika v běţném ţivotě Flexi učebnice Didakt. pomůcky pro výuku NJ Interaktivní tabule v hodinách M Agrese a agresivita Finanční gramotnost Hravě výuka 20. století v D Moţnosti čtenářské gramotnosti Základy finanční matematiky Matematika pro II. stupeň Podpora mat. gramotnosti na I. st. Učit češtinu trochu jinak Inspiromat v AJ Práce s interaktivní tabulí v AJ Chci se naučit pracovat s IT Aritmetika nápaditě v 8. a 9.tř. Učím se rád 1. a 2.tř. Jak učit na I.stupni historii Čtenářská gramotnost na II. stupni Cyklus keramických workshopů Činnostní učení v M 4. a 5. r. Učitel a jeho úloha jako ved.sk. Matematika pro I. stupeň Podpora Čtenářské gramotnosti Činnostní učení M 8. a 9.r. Posílení kompetencí pedagoga Činnostní učení M 6.r. Kurz pro začínající šk. psychology počet účastníků 24 8 vzdělávací instituce NIDV Senát ČR NIDV Arnika NIDV FRAUS Descartes Descartes NIDV NIDV FRAUS NIDV Descartes FRAUS VISK FRAUS NIDV Descartes Descartes AMV Descartes AMV NIDV ARTAMA Tvořivá škola PPP pro Prahu 8 AMV PedF UK + RWCT Tvořivá škola PPP pro Prahu 1, 2, 4 Tvořivá škola IPPP doplňkové ped. stud. 1 Specializační studium pro ŠMP 1 PPP pro Prahu 1, 2, 4 školský managem. 1 Bakalářské studium komb.for. 1 PedF UK - CŠM rozšiřování 1 Pedagogická psychologie 1 PedF UK

6 aprobace jiné (uvést jaké) 12 doktorské studium Ekologická konference Učíme se navzájem Schůzky speciálních pedagogů a metodiků prevence 7 Toulcův dvůr SZÚ - ŠPZ PPP pro Prahu 1, 2, 4 d) jazykové vzdělávání a jeho podpora z toho počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) 6 s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 4 bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 1 rodilý mluvčí 1 2. N e p e d a g o g i č t í p r a c o v n í c i a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 6 6,5 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet počet zaměření vzdělávací instituce účastníků semináře

7 Anglický jazyk celkem Anglický jazyk z celku pokračující Francouzský jazyk celkem Francouzský jazyk z celku pokračující Německý jazyk celkem Německý jazyk z celku pokračující Ruský jazyk celkem Ruský jazyk z celku pokračující Španělský jazyk celkem Španělský jazyk z celku pokračující Italský jazyk celkem Italský jazyk z celku pokračující Latinský jazyk celkem Latinský jazyk z celku pokračujíc kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM III. ÚDAJE O ŢÁCÍCH A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 1. P o č t y t ř í d a p o č t y ţ á k ů škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů SoZŠ Integrál Změny v počtu ţáků v průběhu školního roku: - nepostoupili do vyššího ročníku: 0 - přestoupili z jiné školy: 4 ţáci - přestoupili na jinou školu: 3 ţáci 2. P r ů m ě r n ý p o č e t ţ á k ů n a t ř í d u a u č i t e l e škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele SoZŠ Integrál 12,0 6,2 3. Ţ á c i s t r v a l ý m b y d l i š t ě m v j i n é m k r a j i škola SoZŠ Integrál počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí V ý u k a c i z í c h j a z y k ů škola SoZŠ Integrál

8 4. Ú d a j e o v ý s l e d c í c h v z d ě l á v á n í ţ á k ů I. pololetí II. pololetí počet ţáků % počet ţáků % Prospěli - I. st % 52 99% Prospěli II. st % % Z toho s vyznam % 19 27% Neprospěli - I. st % Neprospěli II. st Klasifikováni I.st % % Klasifikováni - II.st % % Klasifik. celkem % % Neklasifik. I. st Neklasifik. - II. st Neklasif..celkem Celkový průměr prospěchu 1. pololetí 2. pololetí I. stupeň 1,29 1,34 II. stupeň 1,64 1,69 Celkový průměr 1,47 1,51 Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka činí 69,2 hod. Na této hodnotě se nejvíce podílejí i přes přísná opatření dlouhodobé i krátkodobé absence ţáků 9. třídy. Během školního roku bylo ale také vyhověno četným ţádostem o uvolnění ţáků na rekreaci v době mimo oficiální školní prázdniny nebo ředitelská volna. Jednalo se celkem o 45 ţádostí, tj. 42% ţáků. Většinou se délka absence pohybovala v délce jednoho týdne. C h o v á n í Všichni ţáci byli ohodnoceni v pololetí i na konci školního roku stupněm 1 - velmi dobře. Stále máme na paměti připomínku ČŠI z března 2008 dbát na vyrovnané udílení pochval a trestů. Za celý školní rok tak bylo uděleno 39 napomenutí třídního učitele, 14 důtek třídního učitele, 2 důtky ředitele školy a podruhé v historii školy i 2 z chování. Naopak 90 ţáků bylo ohodnoceno pochvalou třídního učitele. Za těmito výsledky však stojí maximální úsilí třídních učitelů, důsledné jednání se ţáky, jejich neustálé vedení k sebehodnocení a sebekázni. U dětí s největšími problémy v seberegulaci chování vyuţíváme tzv. chováníčky, do kterých všichni vyučující zapisují těmto ţákům hodnocení chování za jednotlivé vyučovací hodiny (popř. i přestávky) a kontrolují i zápis domácího úkolu. Nezbytnou podmínkou úspěchu je ale úzká spolupráce s rodiči. V letošním školním roce jsme se také pokusili ţáky pozitivně motivovat v této pro nás problematické oblasti (většina ţáků má ADHD, coţ je klasifikováno jako porucha chování). Oprášili jsme bývalou školní tradici pořádání Výletu za odměnu. Tato akce byla i letos určena dětem od 5. třídy, které jsou svojí třídou vybrány k bezplatnému jednodennímu výjezdu na základě splnění stanovených kritérií. Podmínkou je celoroční píle a příkladné chování, kterým mohou být vzorem pro ostatní. Šanci však nemají jen premianti, ale i ti, kteří během školního roku udělají v obou oblastech velký pokrok. Z kaţdého ročníku byli vybráni jen 3 ţáci, a tak se vodáckého jednodenního výjezdu na raftech zúčastnilo 14 ţáků

9 6. P ř i j í m a c í ř í z e n í d o 1. r o č n í k u š k o l n í h o r o k u / počet přihlášek celkem 12?????????? počet přijatých celkem 6 počet odkladů povinné školní docházky 2 V ý s l e d k y r o z m í s ť o v a c í h o ř í z e n í Z celkového počtu 12 absolventů školy ukončili všichni školní docházku v 9. ročníku. Z toho pět ţáků bylo přijato na státní SOŠ, pět na soukromou SOŠ a dva ţáci nastoupili do čtyřletého oboru státního SOU. Kromě toho byli z 5. ročníku přijati čtyři ţáci k osmiletému studiu na středních školách. Dva na církevní gymnázium a dva na soukromou bankovní akademii spojenou s gymnáziem. Ze 7. ročníku přestoupili na soukromé šestileté gymnázium dva ţáci. 7. V z d ě l á v á n í c i z i n c ů a p ř í s l u š n í k ů n á r o d n o s t n í c h m e n š i n Školu navštěvují jen dva chlapci, které je moţno označit za cizince. Jeden se narodil v Srbsku, druhý na Ukrajině. Oba však ţijí v ČR od útlého dětství. Uţívání českého jazyka jim proto nečiní váţné problémy, i kdyţ rodiče v obou případech nemluví česky vţdy správně. Do SoZŠ Integrál chodí oba od 1. třídy a kromě třídní učitelky se jim v posledních dvou letech věnuje v některých předmětech i asistentka pedagoga. Zvláště u chlapce srbské národnosti je toto velmi nutné, neboť jeho diagnózy a s tím spojené problémy ho mohou při školní práci výrazně limitovat. U chlapce z Ukrajiny navštěvujícího také jiţ 4. ročník je v současné době větším problémem narůstající výbušnost, plynoucí z citové deprivace a absence sebekontroly chování. Na doporučení školy navštěvuje ţák SPDM v Modřanech. 8. S p e c i á l n í v ý c h o v a a v z d ě l á v á n í, i n t e g r a c e ţ á k ů K bylo ze 108 ţáků školy 107 se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. 99 %. Více neţ polovině ţáků bylo diagnostikováno ADHD (47 ţáků = 44%) nebo ADD (33 ţáků = 31%). 77 ţáků tj. 72% má stanovenu diagnózu specifická porucha učení, v 18 případech (17%) v kombinaci i s dalšími odchylkami individuálního vývoje. U 7 ţáků byla diagnostikována porucha autistického spektra a u dalších 3 je důvodné podezření na tuto diagnózu. Z toho důvodu úzce spolupracujeme se SPC Chotouňská a se společností APLA, kde tito ţáci podstupují speciální vyšetření. V tomto počtu jiţ nemůţeme ţáky se SVP integrovat individuálně, proto jsou od 1. do 9. ročníku vyučováni ve speciálních třídách s maximálním počtem v ročníku 12 dětí, od 5. ročníku 15. Výsledkem kumulace těchto dětí je větší neklid při výuce, velké rozdíly v jejich výkonnosti a schopnosti koncentrace a zvýšené nároky na pestrost pouţívaných metod. Výuku ale realizují zkušení učitelé se speciálně-pedagogickým vzděláním nebo vyučující, kteří absolvovali akreditovaný kurz SPU. Prostředky a metody reedukace nebo postupy vedoucí ke zmírnění těchto problémů jsou uvedeny ve školním projektu INTEGRÁL (působení školního psychologa, uvolněný speciální pedagog, několik druhů terapií, individuální přístup, otevřená komunikace, různé varianty hodnocení ţáků aj.). Hlavními garanty reedukace specifických poruch učení jsou dva speciální pedagogové, kaţdý z nich zaměstnaný na plný úvazek. Reedukace probíhá ve speciálně k tomu vyhrazených hodinách během i mimo výuku ţáků. Kromě toho provádějí tito odborníci s potřebnými ţáky speciální cvičení (KUPOZ, Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování, ) a zajišťují i péči logopedickou (skupinovou i individuální). Pravidelně se zúčastňují schůzek speciálních pedagogů pořádaných PPP pro Prahu 1, 2 a 4, kde konzultují případné problémy a seznamují se s novinkami ve svém oboru

10 9. V z d ě l á v á n í n a d a n ý c h ţ á k ů a s t u d e n t ů Naše školní zařízení je určeno pro ţáky se specifickými poruchami učení. Nadané děti jsou bohuţel spíše výjimkou. I tak se většinou jedná o nadání jen v určité oblasti. Ve škole nejsou ţáci s odborným posudkem z PPP, ve kterém by byli označeni za nadané. Pokud se v některém směru zdají být schopnosti ţáka v některém předmětu výrazně nadprůměrné, pak je mu věnována individuální péče v rámci třídy zadávání úloh nad rámec běţného vyučování, vypracovávání některých nadstandardních projektů a referátů. Těmto dětem jsou určeny i vědomostní a dovednostní soutěţe, jejichţ školní kola pořádáme (biologická olympiáda, Matematický klokan aj.) 10. O v ě ř o v á n í v ý s l e d k ů v z d ě l á v á n í Přidanou hodnotu ve vzdělání ţáků naší školy prověřujeme vlastními srovnávacími testy. Z nabídky firem jako je SCIO, KALIBRO aj. není moţné si vybrat, neboť podmínky testování jsou nastaveny na běţnou populaci. I kdyţ jsme se v minulých letech snaţili s poskytovateli dohodnout na přijatelné variantě, nepodařilo se. Jedinou odlišností byla úprava časového limitu, coţ ale situaci pro ţáky s problémem SPU neřeší. A protoţe škol podobné naší, které by upravené testy vyuţily, je v ČR velmi málo, je problém i se standardizací těchto testů. Na stejný problém jsme narazili i v tomto školním roce, kdy jsme se původně chtěli zapojit do ověřování testů připravovaných PedF UP v Brně. Bylo nám však přislíbeno, ţe na variantě pro ţáky se SPU se pracuje a bude nabídnuta v další etapě projektu. 11. Š V P j e h o z a m ě ř e n í a z h o d n o c e n í Od byli ţáci všech ročníků s výjimkou pátého vyučováni podle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INTEGRÁL, který v hlavních cílech vychází z původního projektu z r. 1991, tj. zaměření na ţáky se specifickými vzdělávacími potřebami. V souladu s ním jsme pokračovali ve výuce druhého cizího jazyka od 7. ročníku u poloviny ţáků (druhá polovina dochází na předmět Domácnost a nově i Informatika). Ţáci 9. tř. pokračovali v jazyce španělském, ţáci 7. a 8. tř. se seznamovali se základy jazyka německého. Ţáci 5. ročníku se vzdělávali podle VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA, č.j /96-2. Při výuce vyuţívají učitelky I. stupně prvků projektu ZAČÍT SPOLU. Všichni vyučující pak uplatňují metody programu ČTENÍM A PSANÍM KE KRITICKÉMU MYŠLENÍ, v němţ byli vyškoleni ve školním roce 2007/ J a z y k o v é v z d ě l á v á n í a j e h o p o d p o r a Ve škole se učí ţáci jako hlavní cizí jazyk angličtinu od 3. třídy. Jako druhý cizí jazyk si mohou ţáci od 7. tř. přibrat němčinu (výjimkou byli letos ještě ţáci 9. tř., kteří dokončovali kurz španělštiny). V rámci výuky anglického jazyka navštívila kaţdá třída od 5. do 9. ročníku dvě představení interaktivního divadla The Bear Educational Theatre. V červnu 2011 měli zájemci z řad ţáků moţnost ověřit si a zdokonalit své jazykové znalosti v praxi při výjezdu do Londýna. Za stejným účelem byl zorganizován i jednodenní výlet němčinářů do Dráţďan. Motivací k výuce cizího jazyka je i práce s časopisy Hello a Freundschaft, které vyuţíváme při hodinách, stejně tak jako práce na interaktivní tabuli

11 14. K u r z y p r o z í s k á n í z á k l a d n í h o v z d ě l á n í SoZŠ Integrál navštěvují ţáci bez mentální retardace. Kurz na doplnění základního vzdělání pro ně proto nepořádáme. Ani pro veřejnost neorganizujeme kurzy tohoto typu, neboť jsme školou soukromou s nutností sluţbu finančně hradit v plném rozsahu. 15. P ř í p r a v n é t ř í d y Z Š Nemáme a ani v nejbliţší době neplánujeme otevřít přípravnou třídu v našem zařízení. Důvodem jsou nejen prostorové problémy, ale stejně jako u kurzů základního vzdělání i nutnost finanční úhrady. V době, kdy nejen poslední rok předškolního vzdělávání před nástupem do školy, ale i přípravné třídy jsou bezplatné, nemáme šanci uspět. 16. A s i s t e n t i p e d a g o g a Ve školním roce působilo v naší škole pět asistentek pedagoga s různě velikým úvazkem. Díky finančním prostředkům získaným z MŠMT jsme tak mohli vyuţít jejich pomoci ve všech ročnících I. stupně. S ohledem na ţáky s váţným handicapem v těchto třídách (Tourettův syndrom, vývojová dysfázie percepční i motorická, Aspergerův syndrom, zrakové postiţení, ADHD různého stupně aj.) se stala jejich práce nezbytností. Věříme proto, ţe i v příštím roce se nám podaří se úspěšně zapojit do rozvojového programu MŠMT určeného pro čerpání finančních prostředků na tento druh školských pracovníků

12 IV. ÚDAJE O ŢÁCÍCH A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ (Jazyková škola a Domovy mládeţe) Tato oblast se netýká základního školství, do kterého patří naše školní zařízení

13 V. AKTIVITY ŠKOLY, PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 1. V ý c h o v n é a k a r i é r o v é p o r a d e n s t v í Ve škole pracuje na plný úvazek školní psycholog. Do jeho kompetence náleţí hlavně diagnostika, konzultační i intervenční práce a metodická činnost. Poskytuje poradenské sluţby ţákům i jejich zákonným zástupcům. Je rovněţ v úzkém kontaktu s pedagogy, obzvláště pak s třídními učiteli. Všechny pedagogické pracovníky pravidelně na poradách seznamuje s vybranými okruhy psychologické problematiky. Výrazně se uplatňuje při přípravě a průběhu zápisu do 1. třídy. Kaţdoročně realizuje Kariérové poradenství ţáků 8. třídy a spolu s výchovným poradcem se následně setkává na individuálních pohovorech se ţáky a jejich zákonnými zástupci za účelem doporučení vhodného studia po ukončení povinné školní docházky. Je součástí týmu, který chystá a provádí podzimní seznamovací výjezd 6. třídy, jenţ je zaměřen hlavně na upevnění třídního kolektivu. Dále řídí a realizuje spolu se speciálním pedagogem a jednotlivými terapeuty nadstandardní péči pro potřebné ţáky. Jedná se hlavně o reedukaci, logopedii, grafomotoriku, muzikoterapii, arteterapii a dramaterapii. Při zajišťování příslušných poradenských sluţeb je pravidelném styku s odborníky z PPP, SPC, zdravotnických zařízení i středisek výchovné péče. Vě škole působí taktéţ výchovný poradce. Zaměřuje se především na součinnost pedagogů související s přijímacím řízením na střední školy. Konzultuje s ţáky 9. třídy moţnosti jejich dalšího studia, seznamuje je s nabídkovými letáky jednotlivých středních škol a upozorňuje na termíny Dnů otevřených dveří. Vydává ţákům přihlášky ke studiu a zápisové lístky, zajišťuje pro ně návštěvu Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání při Úřadu práce hl. m. Prahy a pořádá besedu s loňskými absolventy školy. Jejich zákonným zástupcům předává podrobné informace týkající se přijímacího řízení na zářijové třídní schůzce. Formou písemného dotazníku zjišťuje s odstupem tří let po ukončení docházky na naši školu údaje o úspěšnosti bývalých ţáků při studiu. Organizačně zajišťuje Exkurzní den, během kterého navštěvují jednotlivé třídy vybrané instituce. Připravuje zápisy na jednání výchovné komise a kontroluje plnění přijatých závěrů. Jednou týdně má stanoveny konzultační hodiny, na které docházejí hlavně ţáci II. stupně. Mezi nejčastěji řešené výchovné problémy patří nedbalá domácí příprava, zapomínání pomůcek, kázeňské přestupky při vyučování i o přestávkách, nevhodné chování k dospělým, či pozdní příchody na výuku. Jeho povinností je rovněţ pravidelná účast na seminářích a setkáních výchovných poradců v PPP, příprava podkladů pro jednání vedení školy o problémových ţácích a dále sledování právních předpisů týkajících se problematiky výchovného poradenství. 2. P r e v e n c e r i z i k o v é h o c h o v á n í ţ á k ů Ve školním roce proběhly všechny plánované akce. Tématům pro I. stupeň se věnovali třídní učitelé napříč předměty či v 5. ročníku i v třídnické hodině. Aktuální dění v kolektivu a reakce dětí na daná témata všichni učitelé pravidelně konzultovali se školním metodikem primární prevence. Pro ţáky II. stupně úspěšně pokračovala spolupráce s lektory o.s. Prev.-Centrum. V kaţdé třídě proběhly dva tříhodinové preventivní bloky, vţdy jeden za pololetí. Témata se týkala legálních a nelegálních návykových látek, mezilidských vztahů, etnických a národnostních menšin atd. Ve všech ročnících proběhla beseda Městské policie v rámci programu Bezpečné chování. V kaţdé třídě II. stupně se uskutečnily dvě hodiny školního metodika prevence reagující na aktuální problémy v kolektivech. Témata se většinou věnovala interpersonálním vztahům, sebeovládání či začlenění nového ţáka do skupiny. V 7. třídě se uskutečnila beseda o alkoholu v rozsahu jedné vyučovací hodiny s lektorkou Janou Škodovou. Díky velkému mnoţství zájmových krouţků, terapií a útočišti bylo ţákům vytvořeno dostatečné zázemí k trávení volného času v prostorách školy. V termínu lednových třídních schůzek se uskutečnila beseda pro rodiče na téma Výchovné vedení školáka s hyperaktivitou, motivace k práci, kterou vedla školní psycholoţka Mgr. Eliška Kmínková

14 3. E k o l o g i c k á a e n v i r o n m e n t á l n í v ý c h o v a Základ výuky leţel tradičně v hodinách přírodních věd (prvouka, přírodověda, přírodopis, přírodovědný krouţek), ale i pracovních činností a výchovy ke zdraví a k občanství. Sledování krajiny, vliv člověka na stav nejen atmosféry, ale i biosféry byly nedílnou součástí vyučovacích hodin. Děti hledaly poučení i z historie při projektovém dnu Cesta do pravěku. Při něm si hypoteticky prošly všechna období vývoje Země, včetně návštěvy sbírek Geocentra v nedaleké Londýnské ulici. Nejvíce je sice zaujalo modelování Věstonické Venuše a pokus s modelem sopky, ale i při vytváření plakátu s výhledem do budoucnosti našeho světa se rozpoutala ţivá diskuse. Od října 2010 jsme pokračovali se sběrem starého papíru v rámci Soutěţe Velká cena Nestlé a Českých sběrných surovin pořádané firmou České sběrné suroviny, a.s. Akci Sběrový týden jsme v průběhu školního roku zopakovali opět čtyřikrát, při čemţ se podařilo odevzdat kg starého papíru, coţ nám vyneslo 4. místo v celkovém mnoţství papíru. I kdyţ se nám tentokrát nepodařilo zajistit odvoz vlastními silami, zisk finančních prostředků ve výši ,-Kč je úctyhodný. Díky tomu jsme mohli přispět praţské ZOO tradičně 5000,-Kč nejen na chov levharta mandţuského, ale i 2000,-Kč na péči o kombu ušatou, u které jsme prodlouţili adopci na další rok, tj. do března O osudu zbylých peněz rozhodovali ţáci ve svých třídách. Z návrhů vzešel vítězně příspěvek na kočičí útulek v Sobíně, kam ţáci ještě před koncem školního roku zaslali 5000,-Kč. V plánu máme ještě roční adopci hipoterapeutického koně ve středisku Zmrzlík, ale v současné době čekáme na vyřízení formalit. 4. M u l t i k u l t u r n í v ý c h o v a Příleţitostí k seznámení se specifiky jednotlivých zemí je jiţ tradiční celoškolní projektový Den Evropy. V dubnu jsme se proto na základě loňského výběru ţáků seznámili s tématy charakteristickými pro Španělsko. Jiţ od rána se pracovní skupiny snaţily zpracovat co nejnápaditěji a nejlákavěji přidělené téma, aby zaujaly členy hodnotící komise při závěrečné konferenci. Jako nejlépe připravená a prezentovaná byla vyhodnocena práce ţáků zabývajících se výtvarným uměním španělského národa. Zvláštní cenu získala i skupina chystající celé dopoledne tradiční španělské pokrmy (smaţené banány, paelu, zelné placky). Oceněni byli také členové dočasné redakce ze 7. třídy, kteří připravili reportáţe ze všech dílen na i. i II. stupni včetně fotodokumentace. Nejpraktičtější podobou multikulturní výchovy je ale stále zejména Adopce na dálku, v rámci které se naši ţáci jiţ osm let starají o indického chlapce. Thomase Roberta. Kaţdoročně pořádají kulturní akci, při které se snaţí získat co nejvíce finančních prostředků na jeho školní docházku. Letos však soustředili své síly na přípravu programu k 20. výročí školy v závěru školního roku. Návštěvníci této nevšední podívané mohli shlédnout vlastnoručně natočený a ţivě komentovaný film o historii školy a školním strašidle. S některými dalšími strašidly bylo moţno se na krátkou dobu setkat ve třídě vedle projekce. Součástí oslav byla ale i tombola, pořádaná Radou rodičů. A právě výtěţek z ní ve výši 4395,-Kč byl věnován na další rok našeho adoptivního ţáka. 5. V ý c h o v a k u d r ţ i t e l n é m u r o z v o j i V rámci Výchovy k udrţitelnému rozvoji se uskutečnil v listopadu 2009 celoškolní projektový den s přírodovědou tématikou letos pod názvem Cesta do pravěku (viz. výše). Jeho cílem bylo nejen seznámit se s jednotlivými obdobími vývoje Země a ţivota na ní, ale i stanovit pravidla, jejichţ dodrţování je podmínkou pro její zachování. Pohled ţáků do budoucnosti byl plný technických vymoţeností a zlepšováků. Věřme, ţe spolu s nimi ale zůstanou hlavní součástí ţivota i lidí v budoucnu pracovitost, čest a láska, Nedílnou součástí jsou však i školní kola Biologické olympiády pro ţáky II. stupně, jejíţ úkoly připravuje Mgr. Blechová ryze prakticky. Účastníci mají prokázat nejen znalosti o dané problematice, ale zejména dovednosti a kompetence nutné pro skutečný ţivot. K přípravě jim po celý školní rok slouţí přírodovědná nástěnka s nabídkou nejrůznějších činností, pokusů a otázek

15 Jejich dobrovolné zpracování je vyučující pravidelně hodnoceno a takto vzniklé práce vystavovány k prostudování ostatním zájemcům. Za důleţitou však povaţujeme pro naše ţáky i problematiku finanční gramotnosti. Pokračujeme proto v získávání informací o projektu Rozumíme penězům, do něhoţ bychom se rádi zapojili. Zatím realizujeme toto téma v předmětu Pracovní činnosti v 9. ročníku s tím, ţe i v příštím školním roce bychom chtěli celému bloku věnovat více hodin. Letos se podařilo výuku zpestřit i návštěvou banky, kde byli ţáci nuceni řešit hlavně praktické úkoly. 6. Š k o l y v p ř í r o d ě, v z d ě l á v a c í a p o z n á v a c í z á j e z d y, s p o r t o v n í k u r z y V říjnu se 24 ţáků z 8. a 9. třídy se 2 učiteli zúčastnilo exkurze do cukrovaru a lihovaru v Dobrovicích u Mladé Boleslavi. Program byl velmi zajímavý a jsme rozhodnuti tuto akci vřţdy jednou za dva roky zopakovat. V únoru se 27 ţáků ze třídy rozhodlo brázdit sjezdové tratě v Jánských Lázních na lyţích a někteří i na snowboardu. Jako kaţdoročně byli ubytování v hotelu Siréna, ale vzhledem k problémům s topením v dependanci JAS nastala změna. Bydlelo se v hlavní budově, kde není takový komfort, na který byli všichni zvyklí z uplynulých let. Díky tomu se ale sníţila celková cena pobytu. Přesto několika ţákyň zvolilo odjezd domů na náklady rodičů. Koncem května jelo 27 ţáků v doprovodu tří pedagogických pracovníků na jednodenní zájezd do Dráţďan. Program byl bohatý návštěva Hygienicko anatomického muzea, Skleněné manufaktury (ruční výroba automobilů značky Volkswagen), prohlídka památek v centru a drobné nákupy. Tato akce byla hodnocena jako zdařilá. V červnu se roztrhl pytel s výjezdy. Po dvou letech příprav se podařilo motivovat 14 ţáků k rozhodnutí, ţe nejlepší výuka angličtiny je praxí. Tou se stal čtyřdenní výjezd do Londýna a Stonehenge. Cesta autobusem a trajektem byla sice únavná a program obsahově i časově náročný, ale všichni účastníci se vrátili nadšení. Předposlední červnový týden byl ve znamení ozdravných pobytů. Třináct ţáků 1. a 2.třídy si s třemi paní učitelkami uţívalo her a přírody v penzionu Démon v Prosečnici u Benešova. Starší ţáci ze třídy v počtu 36 se 6 pedagogickými pracovnicemi poznávalo okolí Chocerad s ubytováním v penzionu Lávka. Všichni byli spokojeni a doporučují toto místo i dalším výpravám. Ţáci II. stupně si mohli vybrat, zda dají přednost třídnímu kolektivu a pojedou samostatně se svou třídou nebo si vyberou tematický pobyt, prolínající více ročníky. Výsledkem bylo, ţe 6. třída putoval v počtu 12 ţáků a 2 učitelek po trase Příbram Dobříš Štěchovice. Ověřili si tak svou fyzickou zdatnost i šikovnost při přípravě jídla na ohništi apod. Ubytovaní byli v penzionech na trase. 9. třída zvolila dřevěné chaty v autocampu Skalice u Slap. Zde si 10 ţáků s dvoučlenným doprovodem uţilo poslední společné chvíle před odchodem na střední školy. 18 ţáků ze 7. a 8. třídy se rozhodlo zaţít Ţivot ve středověku u hradu Šelmberk blízko Mladé Voţice. Den před odjezdem ještě navštívili maketu středověkého městečka Řepora. Program byl na obou místech profesionálně připraven, děti si odvezli nejen nezapomenutelné záţitky, ale i poučení. Všichni účastníci byli nadšení, a proto uvaţujeme o zopakování akce kaţdým rokem. 7. M i m o š k o l n í a k t i v i t y Ve své činnosti bohuţel letos nepokračoval Klub mladých diváků. Pro nezájem byla tak přerušena dlouholetá tradice. Doufejme, ţe v příštím školním roce se najde dost kulturymilovných osmáků a deváťáků. Klub zájmové činnosti umoţňoval ţákům trávit smysluplně volný čas v těchto krouţcích: výtvarném, hudebním (výuka hry na zobcovou flétnu, klavír, kytaru), sportovních her, informatiky, vaření, Logica a Tvůrčí skupina. Celkově se jedná o 12 útvarů s nejpestřejší a nejbohatší nabídkou pro ţáky II. stupně. Je však jiţ smutnou tradicí, ţe právě tato věková kategorie se do zájmové práce příliš nezapojuje. Na rozdíl od toho je poptávka z ročníku dostatečná. Zejména to platí pro ţáky 5. třídy, kteří jiţ nenavštěvují Školní druţinu. Z toho důvodu se zaměříme i v příštím školním roce při vypisování jednotlivých aktivit na ně

16 Opačnou tendenci vykazuje návštěvnost školní druţiny, jejíţ obliba se stále drţí na výsluní. Důvodem je nejen individuální přístup k dětem a skoro rodinná atmosféra, ale i pestrá nabídka aktivit a moţnost svobodného výběru samotnými ţáky. Pro nejmladší ţáky jsme vyřešili i otázku ranní druţiny. V době od 7:55 do 8:15 jsme pro děti z 1. a 2. třídy otevřeli tzv. ranní útočiště jako sběrné místo pro ty, jejichţ rodiče je nemohou z pracovních důvodů přivést do školy aţ na výuku. Kromě zajišťování kvalitní a individualizované výuky pořádá naše škola jiţ několik let mnoho tradičních akcí - Exkurzní den, Besedu s absolventy pro ţáky 9. ročníku, Vánoční turnaj ve stolním tenise, Den otevřených dveří pro předškoláky, Turnaj v síťové hře Trackmánie. Své pevné místo má i přespání ve škole pro ţáky ročníku, letos nazvané Výlet do Afriky. Při něm si děti nejprve vyrobily slušivé sukénky, tradiční kloboučky kuti, chrastítka a amulety proti zlým duchům. Pak se za zvuku bubínku vydali do knihovny, kde na ně čekala nejen taneční dílna, ale i zkouška dospělosti. Ti, kteří překonali strach ze tmy a zvládnutí nepříjemného úkolu, mohli pak večer oslavovat při bubenickém koncertu. Na dobrou noc pak poslouchali čtení afrických pohádek. Druhý den si v sídle společnosti Člověk v tísni povídali o afrických dětech a jejich škole. A dokonce jim koupili prostřednictvím dárkového certifikátu potřebné školní pomůcky. Na závěr celé akce se účastníci vypravili ještě do Pellého vily na Hradčanech, kde si prohlédli výstavu afrických masek a některé si i namalovali. I letos připravily pracovnice školní jídelny ochutnávku zahraničních pokrmů nazvanou Týden mezinárodní kuchyně. V závěru školního roku se ţáci zúčastnili Branného dne. Při plnění úkolů si v šáreckém údolí procvičili orientaci podle mapy, práci s buzolou, hod na cíl, přenášení zraněných, provádění resuscitace a poskytování i jednodušší první pomoci. Novinkou pro ně bylo určitě sloţení evakuačního zavazadla a pro některé i důleţitá telefonní čísla, jejichţ znalost můţe v mnoha případech zachránit i lidský ţivot. 8. S o u t ě ţ e vědomostní: Seminář TAKTIK (porovnávání matematických vědomostí ţáků českých a slovenských škol) kategorie 6 a 8-9 ocenění účastnickými diplomy Zlatá vidlička (gastronomická soutěţ pořádaná SŠHaG hotelu International) 7.místo Školní kolo Biologické olympiády pro ţáky ročníku výtvarné: Soutěţ Bezpečná jízda autem pro děti ve věku let (součást ankety O nejlepší auto roku) Celostátní výtvarná soutěţ MŠMT ČR Přemyslovna sv. Aneţka Česká ţáci 6.-9.tř. Soutěţ Můj vysněný den vyhlášená Výtvarným ateliérem Praha ţáci 6.-8.tř. (problémy s organizací, soutěţ nebyla dosud vyhodnocena) Soutěţ Les podle mých představ organizovaná MČ Praha 2 ţáci I. stupně Školní výtvarná soutěţ Španělsko pro ţáky II. stupně 9. M e z i n á r o d n í s p o l u p r á c e a z a p o j e n í š k o l y d o m e z i n á r o d n í c h p r o g r a m ů Od r je škola zařazena v celostátní síti Škol podporujících zdraví. A v rámci tohoto projektu přijala nabídku SZÚ na zapojení do výzkumné studie Semilongitudinální sledování somatického vývoje a úrazovosti školních dětí. V tomto školním roce proběhla jiţ 4. a 5. etapa váţení a měření spolu se sběrem údajů od rodičů ţáků. Od září 2010 byl ve spolupráci s FTVS UK řešen výzkumný projekt zaměřený na nápravu motorických obtíţí u dětí se SPU. Zájemci z I. stupně navštěvovali vţdy celé pololetí hodinu sportovních her navíc, kterou pro ně připravoval řešitel projektu Mgr. Pavel Tichý s pomocníky. Před zahájením a po ukončení kurzu bylo provedeno podrobné testování. S výsledky budeme seznámeni v novém školním roce

17 V říjnu 2010 jsme se zapojili do česko-slovenského projektu Záloţka do knihy spojuje školy, jehoţ jiţ II. ročník vyhlásila Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze a Slovenská pedagogická kniţnica v Bratislavě. Organizátory nám byla vybrána Špeciálna základná škola v Hnúšti, se kterou jsme si do konce měsíce vyměnili vlastnoručně vyrobené záloţky do knih. Zapojili se ţáci z třídy. A právě oni si pak mohli vybrat jednu ze záloţek od slovenských dětí. S ohledem na odlišné zaměření slovenské školy (zařízení pro ţáky s rozumovými deficity) jsme však v další spolupráci nepokračovali. 10. S p o l u p r á c e š k o l y s p a r t n e r y Mezi nejdůleţitější sociální partnery řadí škola především zákonné zástupce ţáků. Pro ně jsme kromě pravidelných třídních schůzek a konzultací připravili v lednu 2011 přednášku školní psycholoţky na téma Motivace ţáků k učení. Kromě toho bylo moţno v prosinci 2010 opět získat za symbolický příspěvek školní kalendář, který vydáváme kaţdým rokem. Významnou událostí při vtahování rodičů do děje ve škole bylo podzimní a jarní Odpoledne pro rodiče ve školní druţině. Na ně připravily vychovatelky takový program, aby se ho mohli zúčastnit děti i jejich dospělí. Stejný význam měly i keramické dílny pořádané Mgr. Soukupovou před Vánoci a Velikonoci. Rodiče si při nich za symbolický poplatek mohli spolu se svými dětmi vyrobit ozdoby k nadcházejícím svátkům. Spolupráci se snaţíme rozvíjet s okolním mateřskými školami. Přispívá k tomu i tradiční předvánoční akce Den pro předškoláky. Ta je spojená s moţností navštívit dopoledne výuku ve třídách I. stupně a odpoledne se zapojit do činností, které si pro malé návštěvníky a jejich rodiče připravili děti ze školní druţiny. Letos se podařilo opět trochu vzkřísit kontakt s Domovem pro seniory sídlícím v blízkosti školy. Děti ze školní druţiny vytvořily spolu se svými vychovatelkami obraz Moře. V červnu ho předali obyvatelům Domova, aby zdobil jejich jídelnu. 11. D a l š í v z d ě l á v á n í r e a l i z o v a n é š k o l o u S ohledem na typ našeho zařízení (soukromá základní škola) neorganizujeme ţádné vzdělávání určené veřejnosti v rámci celoţivotního učení. 12. D a l š í a k t i v i t y, p r e z e n t a c e O prázdninách jsme jiţ tradičně pořádali vlastní dětský tábor, tentokrát pouze v délce jednoho týdne. Pro 29 dětí z třídy byla zvolena celotáborová hra, která vyuţila znalosti místa konání - areálu tábořiště Voděrady u Malé Skály v Českém ráji. Protoţe hra byla určena spíše pro starší děti (jen někteří byli schopni pochopit souvislosti a technické detaily a sledovat vytrvale vývoj děje), byla pro mladší připravena Vesmírná encyklopedie her, která slouţila jako zásobárna kaţdodenních pestrých aktivit. Tak byly uspokojeny potřeby všech věkových skupin. Do děje vstupovaly i postavy, jeţ některé děti znaly z minulých táborů nebo o nich slyšely vyprávět starší sourozence, kteří na naše tábory dříve jezdili. Hlavním tématem bylo zabránit Pánovi času v sestrojení časostroje a jeho zneuţití pro vojenské účely. Děti museli přitom řešit i otázku, zda odpustit jednomu z patronů jeho chování a dát mu novou šanci a přemluvit ho k návratu mezi sebe (záleţitost, kterou často řeší jejich rodiče i oni sami ve vlastním školsky ne příliš úspěšném ţivotě). Opět se osvědčila účast dlouholetých patronů, kteří zcela samostatně připravili a realizovali CTH a byli schopni kromě osobního dohledu nad problémovými dětmi i citlivého přístupu k vybraným jedincům (tábora se zúčastnily i 3 děti s PAS)

18 13. V y u ţ i t í š k o l y v d o b ě š k o l n í c h p r á z d n i n V době školních prázdnin neorganizujeme aţ na jedinou výjimku (dětský letní tábor) pro ţáky ţádné další aktivity. Snaţíme se naopak motivovat rodiče, aby vyuţili školního volna ke společným aktivitám, které posilují soudrţnost rodiny a zlepšují komunikaci. Radost ze společného záţitku a společně vykonaného díla často pomáhá dětem vyrovnat se s velkou školní zátěţí vyţadující zvýšené úsilí a nabrat nové síly a odhodlání do dalších týdnů školního roku. V úvahu nepřipadá ani případný pronájem uţívaných prostor v době prázdnin, neboť vlastníkem objektu je Městská část Praha 2 a nájemní smlouva tuto skutečnost vylučuje

19 VI. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI ČŠI A VÝSLEDCÍCH KONTROL 1. V ý s l e d k y i n s p e k č n í č i n n o s t i p r o v e d e n é Č Š I V březnu 2008 byla uskutečněna inspekce za účelem zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Kontrolu prováděly inspektorky ČŠI Mgr. Marie Poesová, Mgr. Jana Frojdová a Mgr. Jarmila Neumannová. Přehled vývoje rozpočtu školy prověřoval Ing. Alexandr Stojanov a Anna Kuruczová. Závěr inspekční zprávy čj. ČŠI 203/08-01 ze dne : Inspekční zjištění vedoucí ke zhodnocení souladu ŠVP s RVP ZV a podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání jsou nadprůměrné v těchto oblastech: - respektování zásad RVP ZV při zpracování ŠVP, - příkladně zpracovaný ŠVP, - úspěšná realizace ŠVP v 1. a 6. ročníku, - nadprůměrné personální podmínky, - efektivní další vzdělávání pedagogických pracovníků. - velmi dobré materiální podmínky, - vysoce vypovídající hodnota vybrané dokumentace školy, - účinné naplňování minimálního preventivního programu, - pravidelná a soustavná spolupráce s rodiči, - funkční informační systém, - hodnotné vlastní hodnocení školy, - četné nabídky volitelných předmětů i zájmových útvarů, - promyšlená a efektivní podpora ţáků se SVP, - velmi dobrá výuka v oblastech Člověk a příroda, společenskovědní vzdělávání a realizace ŠVP v 1.a 6. ročníku. Pro ještě efektivnější chod školy je zapotřebí odstranit drobná rizika: - zkvalitnit výuku anglického jazyka, - dát do rovnováhy pozitivní a negativní výchovná opatření, - doplnit předepsané funkční studium oblasti řízení školy. Škola je hodnocena jako nadprůměrná. Pro účely poskytování dotací ve smyslu 5 odst. 3 písm. c) zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním zařízením a školským zařízením ve znění pozdějších předpisů je hodnocení školy nadprůměrné. V červnu 2000 provedl státní kontrolu dokumentace ŠD a ŠK školní inspektor Mgr.Bělecký. Závěr inspekční zprávy č.j / ze dne zní: ŠD a ŠK plní své poslání a vytvářejí dobré předpoklady pro naplňování volného času ţáků v souladu se zaměřením školy. Nedostatkem je absence části povinné dokumentace. Celková úroveň ŠD a ŠK je dobrá. 2. V ý s l e d k y j i n ý c h i n s p e k c í a k o n t r o l Hygienická stanice hl. m. Prahy oddělení hygieny dětí a dorostu při kontrole školní kuchyně a HCPP nebyly shledány závady Praţská správa sociálního zabezpečení kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění nezjištěno závaţné pochybení

20 VII. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 viz. přiloţené tabulky Údaje o hospodaření s poskytnutou dotací ve školním roce 2010/2011 Údaje o vyúčtování dotace soukromé škole a školském zařízení ve školním roce 2010/2011 Ukazatele nákladovosti ve školním roce 2010/

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 1 2 0 1 2

o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 1 2 0 1 2 S O U K R O M Á Z Á K L A D N Í Š K O L A I N T E G R Á L p r o ž á k y s e S P U, s. r. o., J a n a M a s a r y k a 2 5, P r a h a 2 Tel.: 222 512 391; Tel., Fax: 224 253 470; E-mail: skola@skolaintegral.cz;

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov

Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov Školní rok 2008-2009 Škola včera, dnes a zítra.. Systém kurikulárních dokumentů: Program proti šikanování a násilí ve

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1008/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Škvorec Tyršova 130, 250 83 Škvorec Identifikátor školy: 600 052 231 Zřizovatel: obec Škvorec Školský úřad Praha-východ,

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128 Identifikátor: 600 099 113 Termín konání inspekce: 23. a 24. duben 2007 Čj. Signatura

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více