Výroční zpráva školy 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy 2007/2008"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace Výroční zpráva školy 2007/2008 Projekt Kytice ve storyboardech, 2008 Předkládá: Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy 1

2 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17, příspěvková organizace IZO: Adresa: Husova 17, č. popisné 219, Brno Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská část Brno střed, se sídlem v Brně Ředitel školy: Mgr. Roman Tlustoš Škola sdružuje : ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ Telefon: Fax: E mail: webové stránky: Logo školy: Schváleno pedagogickou radou: 18. září 2008 Schváleno školskou radou: 10. října

3 Úplné školy (k ): Školní rok 2007/2008 Počet tříd z toho Celkový počet Počet žáků na jednu celkem speciální vyrovnávací žáků třídu 1. stupeň ,1 2. stupeň ,3 Celkem ,8 Malotřídní nebo neúplné školy: 0 Celkový počet žáků v I. ročníku: 90 Učitelé v I. ročníku: 4/4,000 Počet žáků na přepočtené učitele: 16,1 Rada školy: ustavena, tříčlenná, předseda Ing. Marek Viskot Zvolený vzdělávací program a jeho č. j.: ŠVP Na Husovu chodíme rádi, č. j. 72/2008, 1. a 6. ročník Základní škola, č. j /96-2, a ročník Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: Ve všech třídách probíhá výuka s využitím daltonských prvků. Naše žáky vedeme k samostatné práci a zodpovědnosti. Žáci se učí spolupracovat v týmech. Od druhého ročníku žáci pracují ve výuce s odbornou i naučnou literaturou, vytváří si vlastní materiály ke studiu. Pomocí úkolů se učí vyhledávat, třídit a využívat informace. Jsme členem Asociace českých daltonských škol a mezinárodní organizace Dalton International. Ve školním vzdělávacím programu Na Husovu chodíme rádi vyučujeme angličtinu od 1. ročníku. Výuka probíhá v malých pracovních skupinách. Školní rok zpestřují různé projektové dny, například Den světových náboženství, Den plný kultury, Člověk v ohrožení života, Den zdravého životního stylu atd. Výstupem devítileté práce žáků je tvorba vlastní ročníkové práce v posledním ročníku a její prezentace na školní konferenci. Zajišťujeme v součinnosti s PPP odbornou péči o žáky se specifickými poruchami chování a učení a o mimořádně nadané žáky. Žáci mají vypracované individuální vzdělávací plány, spolupráci speciálních pedagogů a vyučujících koordinuje výchovná poradkyně. Škola žákům nabízí pestrou škálu nepovinných předmětů a zájmových útvarů. V uplynulé školním roce to byly: náboženství, házená, dyslektický seminář, francouzský jazyk, ruský jazyk, německý jazyk, konverzace v anglickém jazyce, keramika, zdravotní tělesná výchova, sportovní a pohybové hry, mediální výchova, moderní gymnastika a pěvecký kroužek. Na prvním stupni organizujeme školy v přírodě, druhý stupeň vedle školních výletů absolvuje také několik tematických exkurzí. Jsme fakultní školou Pedagogické fakulty Masarykovy university v Brně. V průběhu školního roku zabezpečujeme pedagogickou praxi pro několik studentů fakulty. Zajišťujeme po stránce pedagogické výuku plavání pro 19 brněnských základních škol. 3

4 Z naší školy se výuky plavání účastnili žáci 2. a 3. ročníku. Tradiční je výuka bruslení pro žáky 3. a 4. ročníku, která probíhá v krasohale na Křídlovické ulici, a dopravní výchova pro žáky 1. stupně na dopravním hřišti v Komíně. Výdejna obědů počet strávníků žáci a děti: (MŠ) zaměstnanci školy: 53 ostatní: 13 Počet pracovníků výdejny : přepočtení 2,248 ŠD, která je součástí ZŠ: činnost ŠD - viz. samostatná zpráva v Přílohách ŠD Počet oddělení Počet dětí Počet vychovatelek Celkem fyz. 6 / přep. 4,933 Jiný asistent asistent pedagoga u autistického žáka - 1 4

5 Část II. Údaje o pracovnících školy fyzický počet / přepočtený počet 1. Odborná a pedagogická způsobilost, dle Vyhlášky č. 563/2004 Celkový počet pedagogických pracovníků 38/31, % z toho odborně a pedagogicky způsobilých 37/30,636 98% 2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na školu: 3/2, Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na školu: 8/5, Počet učitelů bez odborné a pedagogické způsobilosti, kteří ve školním roce 2007/2008 nastoupili na školu: 1/ Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2007/08 odešli ze školy: 14/ Nepedagogičtí pracovníci: 20/11, Věkové složení učitelů: Učitelé Věk Muži Ženy Do 35 let 4/3,591 12/9, let 1/1,000 13/11,909 Nad 50 let 0/0,000 6/3,908 Pracující důchodci nepobírající důchod 0/0,000 0/0,000 Pracující důchodci pobírající důchod 0/0,000 2/1,409 Celkem 5/4,591 33/26,681 Rodičovská a mateřská dovolená rodičovská 4/4,000 mateřská 3/3, Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy: Podle plánu rozvoje pedagogických pracovníků školy navštěvovali pedagogové jazykové kurzy, dále kurzy s daltonskou tématikou, semináře inovativních metod vzdělávání, školení pro školního metodika prevence a výchovného poradce, pro garanta dopravní výchovy, kurzy pro cvičné učitele Pedagogické fakulty MU a další kurzy dle nabídky. Správní zaměstnanci sledovali nabídky a dle potřeby se rovněž vzdělávali. Podrobnější údaje o DVPP obsahují Přílohy. 5

6 Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků (k ): Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakují vyznamenáním Celkem 1. stupeň Celkem 2. stupeň Celkem škola Snížené stupně z chování: Stupeň z chování Počet % z počtu žáků školy , Celkový počet neomluvených hodin: Celkový počet neomluvených hodin na škole:153, průměr na jednoho žáka: 0,31 4. Údaje o přijímacím řízení na školu Školní rok Gymnázia 2007/2008 4letá 6letá 8letá SOŠ SOU Celkem Počty přijatých žáků Počet absolventů ZŠ: 9. ročník 54 Nižší ročník 1 Celkem Vzdělávání mimořádně nadaných žáků: Celkem 6 žáků prvního stupně vzděláváno podle IVP, úzká spolupráce s PPP 6

7 Termín kontroly: Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Předmět kontroly: kontrola vybraných údajů zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení; kontrola vedení vybrané dokumentace školy; kontrola zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech; vedení evidence úrazu dětí a žáků včetně záznamů o úrazech. Kontrolní zjištění: ČŠI zjistila nedostatky v rejstříku škol (místo, kde se uskutečňuje vzdělávání) a v knize úrazů vedené ve školním roce 2006/2007 (neúplné záznamy). Nedostatky byly ihned odstraněny. V ostatních bodech kontroly nebylo zjištěno porušení platných právních předpisů. Část V. Rozhodnutí ředitele Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky ( 37) O dodatečném odložení povinné školní docházky ( 37) Další dle Přijetí k základnímu vzdělávání 110 Osvobození od úplaty za školské služby 22 0 Počet žáků přihlášených do I. ročníku pro školní rok 2007/08: /09: 86 Část VI. Další údaje o škole Vzdělání V oblasti vzdělání byly splněny veškeré cíle stanovené ve školním vzdělávacím programu a tematických plánech a nebylo třeba žádný celek přesunovat do vyššího ročníku. Důležitými nástroji vypovídajícími o úrovni vzdělávání na škole byly v uplynulém školním roce hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd (CERMAT), ročníkové práce žáků 9. tříd a výsledky přijímacího řízení. 7

8 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd CERMAT 2008 Matematické dovednosti Dovednosti v českém jazyce Obecné dovednosti Úspěšnost Úspěšnost Úspěšnost 9.A 40,7 % 58,2 % 44,5 % 9.B 41,0 % 67,5 % 62,0 % Škola 40,9 % 63,4 % 54,2 % Kraj 37,3 % (+ 3,6 %) 57,7 % (+ 5,7 %) 50,0 % (+ 4,2 %) ČR 33,6 % (+7,3 %) 54,3 % (+ 9,1 %) 46,6 % (+ 7,6 %) Z uvedených výsledků je zřejmé, že ve všech testovaných dovednostech dosahovali naši žáci lepších výsledků, než byl krajský nebo celostátní průměr. Výsledky jsou o to cennější, že se nejednalo o výběrové třídy. Ročníkové práce žáků 9. tříd Také tento školní rok končili žáci 9. ročníků obhajobou svých ročníkových prací. Tvorba ročníkových prací rozvíjí u žáků klíčové kompetence a pro žáky posledního ročníku je vlastně shrnutím všeho, co se v průběhu školní docházky na naší škole naučili. S potěšením můžeme konstatovat, že letos byla úroveň ročníkových prací výborná, autoři nejlepších prací byli oceněni čestným titulem a diplomem Husovát. Autoři tří nejlepších ročníkových prací získali navíc odměnu v podobě knihy. Výsledky přijímacího řízení O dobré úrovni vzdělávání na škole vypovídají také výsledky přijímacích zkoušek na střední školy. Více než čtvrtina absolventů (14 žáků, 26%) odešla na gymnázia, 36 žáků (67%) bylo přijato k maturitnímu studiu na středních odborných školách a 4 žáci (7%) zamířili na učňovské obory bez maturitní zkoušky. Na gymnázia odešlo též 8 žáků 5. ročníků a 7 žáků 7. ročníků. Nepovinné předměty a zájmové útvary Škola nabídla svým žákům širokou paletu nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Vedle vítané možnosti rozšíření vědomostí žáků v této nabídce spatřujeme šanci zabránit vstupu sociálně patologických jevů do školního prostředí. Bohužel musíme konstatovat, že zájem žáků o některé předměty (především cizí jazyky) není dostatečný, přestože je vyučují odborně způsobilí pedagogové. Pro vyučování francouzštiny a ruštiny využila škola grant Podpora méně vyučovaných cizích jazyků. Nepovinné předměty a zájmové útvary ve školním roce 2007/2008 (stav červen 2008) Vyučující Počet žáků Francouzský jazyk Mgr. Gončár 18 Německý jazyk Mgr. Míčová 9 Ruský jazyk Mgr. Kohoutková 13 Konverzace v AJ Mgr. Bajer 19 Mediální výchova Mgr. Bajer 16 8

9 Zdravotní tělesná výchova Mgr. Kostíková 10 Keramika PhDr. Běhounková 23 Náboženství Mgr. Ambrož 12 Házená Mgr. Slámová 19 Dyslektický seminář Mgr. Míčová 3 Sportovní a pohybové hry Mgr. Ciglová 19 Sportovní hry chlapci Mgr. Kupsa 14 Pěvecký kroužek Mgr. Filoušová 5 Moderní gymnastika Mgr. Ciglová 25 Aerobic* Bc. Jeřábková 20 Kurzívou označeny zájmové útvary * Kroužek zajišťoval DDM Junior Brno Účast žáků v soutěžích Žáci se účastnili převážně sportovních soutěží, jejich zapojení do oborových soutěží a olympiád bylo velmi skrovné. Tento fakt je zapotřebí v příštím školním roce zvrátit. I. stupeň Angličtina (městské kolo) 4. místo (Arabo) EMPÍK (soutěž MP Brno) 3. místo (třída IV.B) Atletický trojboj (okrskové kolo) 5. a 6. místo družstva Maratón škol (Lužánky) 4. místo družstvo /1. místo (Fiurášková), 3. místo (Dvořáček)/ Soutěž ve šplhu (okrskové kolo) 4. místo celkově (1. místo chlapci 3. a 4. třída) Soutěž ve šplhu (okrskové kolo) 1. místo (Pakostová), 5. místo (Beránek) (městské finále) 9. místo (Pakostová) Fotbalový turnaj O pohár místostarosty Jundrova 3. místo ve skupině Florbalový turnaj Novoměstský pohár 4. místo ve skupině Turnaj ve vybíjené Prevenar cup chlapci (okrskové kolo) 6. místo Turnaj ve vybíjené Prevenar cup dívky (okrskové kolo) 5. místo Fotbalový turnaj McDonald s cup (okrskové kolo) 5. místo II. stupeň Zeměpisná olympiáda (městské kolo) 6. místo (Rudiš) Olympiáda v českém jazyce (okresní kolo) místo (Kuřilová) Konverzační soutěž v anglickém jazyce (městské kolo) 7. místo (Kuřilová) Běh brněnské mládeže (20 žáků) 5. místo (Fiurášková), 6. místo (Tolvaj) Orientační běh (41 žáků) 2. místo (Goliášová), 3. místo (Kadlečková) Matematický klokan (školní kolo, 58 žáků ročník) vítězem Šimek (V.C) 9

10 Dále se škola zúčastnila obvodního kola ve šplhu (11 žáků), florbalového turnaje (10 žáků) a fotbalového turnaje Coca cola cup (15 žáků). Škola rovněž organizuje celoškolní soutěže, např. ve vybíjené, šplhu, zpěvu, recitaci nebo malování. Projektové dny Škola připravila pro žáky v průběhu školního roku několik projektových dnů, které dotvářely obsah vzdělávacího programu. Na prvním stupni jsme realizovali projekty v jednotlivých ročnících a třídách, na druhém stupni to byly projekty pro všechny žáky tříd. Dobře připravené a zorganizované projektové jsou žáky i pedagogy velmi vítány, neboť umožňují integraci učiva, rozvíjení klíčových kompetencí, propojují učivo z různých vzdělávacích oblastí a především učí žáky týmové spolupráci. I. stupeň Podzimní ovoce a zelenina (I.A. 22 žáků) Rytířský den (I.A, 23 žáků) Zdravá výživa (I.C, I.D, 44 žáků) Cestování (I.A, I.B, 45 žáků) Lidské tělo (I.B, 21 žáků) Rodina (I.B 22 žáků) Život ve tmě (IV.B, 21 žáků) Vesmír (IV.A, IV.B,IV.C, 55 žáků) Města (IV.A, IV.B, IV.C, 49 žáků) Brno (V.A, V.B, V.C, 55 žáků) Pochodové cvičení (1.-4. ročník) II. stupeň Světová náboženství Den plný kultury NAFEST Člověk v ohrožení života Sportovní dopoledne Návštěvy akcí Výuka ve škole byla doplňována účastí na různých akcích, které krom toho, že jsou přínosem z pohledu vzdělávacího, učí současně žáky při dopravě dodržování bezpečnosti silničního provozu a kulturnímu vystupování na veřejnosti. Namátkou připomeňme některé z navštívených akcí: 10

11 I. stupeň Výukové programy (Mahenova knihovna, DDM Lužánky, Centrum ekologické výchovy Jezírko, Hvězdárna a planetárium) Divadelní představení (divadlo Radost, Polárka, Janáčkovo divadlo) Filmová představení (Scala) II. stupeň Když se přejí bulani (občanské sdružení Augusto) interaktivní divadelní představení s tematikou rasismu a xenofobie pro žáky ročníků Divadelní představení (Husa na provázku, Polárka, Radost, Barka, HaDivadlo) Filmová představení (Scala, Velký Špalíček) Výuková představení o starých řeckých bájích, o Karlu IV., o období renesance a baroka aj. Divadelní představení v anglickém jazyce ( Like the Flinstones, Oliver Twist ) NAFEST (občanské sdružení Augusto) tři projektové dny o rozvoji klíčových kompetencí pro žáky ročníků Výstavy (např. o Bohumilu Hrabalovi, o náměstí Svobody, Léta zkázy a naděje, Jak se žije s handicapem, projekt Vagón o židovském holocaustu aj.) Přednášky (např. Jak se dělá časopis, o veřejné správě se starostou MČ Mgr. Bortelem aj.) Literární pořady v Knihovně Jiřího Mahena Školy v přírodě, výlety, exkurze Většina ročníků na I. stupni se zúčastnila týdenního pobytu ŠVP (Jevíčko), bylo to 183 dětí; celkem 265 žáků z I. a II. stupně se zúčastnilo 1 3 denních výletů (např. Vísky u Letovic, Lednice, Velké Meziříčí). Kromě školních výletů byly zorganizovány odborné exkurze, a to pro VII. ročníky Památník Bible kralické a Praha, pro VIII. ročníky návštěva Vídně a pro IX. ročníky exkurze do JE Dukovany a Dalešic. (celkem 114 žáků II. stupně). Tyto akce jsou významným prostředkem k vytvoření dobrých vztahů mezi spolužáky i mezi žáky a učiteli, stejně jako prostorem pro zapojení do různých projektů. Jsou však nesmírně náročné pro provoz školy, samotnou přípravu těchto akcí a v neposlední řadě zatěžují i rozpočet školy (cestovní náhrady). Přesto v nich chceme v příštím roce pokračovat a také znovu vyslat žáky na LVVZ. Spolupráce školy s jinými subjekty Asociace českých daltonských škol a Dalton International Škola již tradičně aktivně pracovala v rámci Asociace českých daltonských škol. Na půdě školy se uskutečnilo podzimní Setkání daltonských a inovativních učitelů a květnová Mezinárodní daltonská konference. Na ní obdržela naše škola z rukou prezidenta Dalton International Roela Rohnera certifikát International Dalton School a zařadila se spolu se ZŠ Chalabalova a ZŠ Křídlovická jako první v ČR do sítě mezinárodních daltonských škol. Tato certifikace je oceněním dlouhodobě vysoké kvality daltonské výuky na naší škole a dík za to náleží všem pedagogům školy. 11

12 Pedagogická fakulta MU Brno Jako fakultní škola Pedagogické fakulty MU v Brně jsme zajišťovali pedagogickou praxi pro posluchače na I. stupni. V průběhu školního roku 2007/2008 přišly na souvislou praxi posluchačky 1.ročníku, 2.ročníku, 4. a 5. ročníku Pedagogické fakulty MU. Praxe posluchaček 1. ročníku probíhala vždy jeden den v týdnu a byla zaměřena pouze na náslechy a asistentskou pomoc učitelům, posluchačky 2. ročníku si vyzkoušely pedagogickou praxi formou minivýstupů a posluchačky 4. a 5. ročníku absolvovaly souvislou pedagogickou praxi (16 vlastních výstupů) včetně organizace daltonských bloků ve třídách a přípravy daltonských pracovních listů. Práce studentů byla pravidelně kontrolována metodiky z fakulty. Na II.stupni působí studenti na krátkodobých pobytech podle svých odborností. Partnerské školy Škola má vybudovanou síť partnerských škol, kterou v uplynulém roce rozšířila. České školy Spolupracovali jsme zejména se školami sdruženými v Asociaci českých daltonských škol. Nadstandardní je zejména kooperace s pilotními brněnskými daltonskými školami ZŠ Chalabalova a ZŠ Křídlovická. Aktivity probíhají zatím převážně mezi pedagogy těchto tří škol, kteří si na pravidelných daltonských setkáních vyměňují zkušenosti a pracovní materiály. V příštím školním roce chceme aktivity rozšířit i na žáky, plánován je např. společný výjezd žáků do zahraničí apod. Zahraniční školy V průběhu školního roku bylo navázáno oficiální partnerství s Marnixschool Utrecht v Nizozemsku. Ředitel naší školy navštívil v květnu 2008 partnerskou školu, kde dohodl rámec budoucího partnerství. Spolupráce se prozatím bude rozvíjet na prvním stupni formou výtvarných projektů. Využívána bude elektronická pošta. Koncem školního roku byla navázána rovněž spolupráce s Allerton CE Primary School ve Velké Británii. Na podzim 2008 se uskuteční výjezd zástupce naší školy do Leeds, kde bude na půdě partnerské školy dohodnuta další spolupráce na konkrétním projektu Being the Child. Do budoucna bychom rádi získali také partnerské školy na Slovensku (Základná škola Lieskovec) a v Rakousku. Účast školy v životě obce Naše škola hraje dlouhodobě významnou úlohu v životě obce. Dokumentovat to lze na akcích uskutečněných na půdě školy v květnu Nejprve se zde konalo setkání pedagogů z partnerských měst Brna a Leeds. Předmětem setkání byl nejen seminář Global Dimension in Education, ale i navázáni partnerství mezi školami z obou měst. Dále se u nás uskutečnila v pořadí již 12. mezinárodní daltonská konference, na níž vystoupili přední pedagogičtí odborníci z ČR, Nizozemska, Velké Británie, Rakouska, Slovenska, Maďarska a Austrálie. Účast na konferenci přijal mezi jinými hosty také hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek. Vyvrcholením byly oslavy 125. výročí otevření školní budovy na Husově ulici. U příležitosti výročí byl vydán vzpomínkový almanach, na jehož vydání kromě nemnoha sponzorů finančně participoval zřizovatel MČ Brno-střed. V den oslav výročí školy se 12

13 uskutečnil Den otevřených dveří, kterého se zúčastnilo mnoho bývalých absolventů. Kromě prohlídky školy, mohli zhlédnout ukázku cvičení před sto lety, výstavku k výročí školy, výstavu fotografií ve školní galerii Sklep, ukázku práce s interaktivní tabulí, prezentaci fotografií k výročí školy či výstavku starých učebnic. Na závěr se uskutečnilo podvečerní setkání bývalých a současných pedagogů školy. Škola se také tradičně prezentuje v místním tisku (Zpravodaj MČ) a na webových stránkách. Část VII. Zhodnocení a závěr Školní rok 2007/2008 byl v mnoha ohledech nabitý událostmi. Tou nejzásadnější byla změna ve vedení školy. Po 15 letech se koncem února rozloučila s funkcí ředitelky školy Mgr. Jana Matoušková a novým ředitelem byl Radou města Brna jmenován její dosavadní zástupce Mgr. Roman Tlustoš. Mimořádnou akcí v životě školy byly oslavy 125. výročí otevření školní budovy na Husově ulici. Oslavy se uskutečnily jenom díky obrovskému úsilí všech zaměstnanců školy, odměnou nám byla nejen slova uznání od návštěvníků oslavy i bývalých pedagogů na adresu současné školy, ale i vydání krásného vzpomínkového almanachu. Významnou proměnou prošel také vzdělávací program. V 1. a 6. ročník se začalo učit podle vlastního školního vzdělávacího dokumentu Na Husovu chodíme rádi. V průběhu školního roku bylo plnění programu několikrát vyhodnocováno; můžeme konstatovat, že učební plán i učební osnovy byly správně nastaveny a vzdělávací obsah pro dané ročníky se podařilo naplnit. ŠVP chápeme jako živý dokument, který je třeba neustále analyzovat a doplňovat. Velmi pozitivně můžeme hodnotit výsledky vzdělávání ve škole. Výsledky zveřejněné v této výroční zprávě ostatně hovoří o kvalitě vzdělávací práce školy jasnou řečí. Poděkování za to náleží všem pedagogům školy. Těchto výsledků dosáhla škola i přesto, že poměrně značná vzdálenost čtyř detašovaných pracovišť ( MŠ na Jánské 22, I. IV. ročník na Rašínově 3, plavání v budově Lázní města Brna na Rašínově 12 a V. IX. ročník na Husové 17) klade na zaměstnance školy značnou náročnost při jejich přesunu mezi jednotlivými pracovišti. Situaci výrazně komplikovala také rekonstrukce Rašínovy ulice probíhající celý školní rok. Stavba kladla zvýšené nároky na bezpečnost a zajištění provoz školy. Všichni zaměstnanci školy mají můj obdiv a vyslovuji jim poděkování za zdárné zvládnutí náročných pracovních podmínek. V průběhu školního roku se nám podařilo vylepšit materiální vybavení školy. Mateřská škola byla vymalována, zařízena novou kuchyňskou linkou a lehátky na spaní. Několik tříd na obou stupních základní školy bylo vybaveno novými výškově nastavitelnými školními lavicemi a židlemi. Nový nábytek přibyl také do školní družiny. Opravena byla podlaha v šatně tělocvičny a v jazykové učebně na Husově ulici, kde bylo rovněž vybudováno nové sociální zařízení pro zaměstnance školy. Učitelky a vychovatelky na Rašínově ulici mohou používat novou kopírku a notebooky. Problémem zůstává havarijní situace výměníkové stanice v budově na Rašínově ulici a především elektroinstalace v budově na Husově ulici, která již několik let přesluhuje. Školu také dlouhodobě trápí absence venkovního sportoviště. Závěrem výroční zprávy bych chtěl vyjádřit poděkování Městské části Brno-střed a OŠMT Brna za dobrou spolupráci. 13

14 Část VIII. Poradenské služby v základní škole 1. Údaje o pracovnících ( zaměstnancích školy) a) Počet Fyzický počet Kvalifikace Dosažené vzdělání Výchovný poradce 1 výchovné poradenství VŠ Škol. met. prevence 1 - VŠ * Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity (studium v rozsahu 250 hodin) Úvazek Kvalifikace Dosažené vzdělání Školní psycholog Školní spec. pedagog b) Věková struktura Do 35 let let 50 let a více (z toho důchodci) Výchovný poradce Škol. met. prevence - - 1/0 Školní psycholog Školní spec. pedagog c) Další vzdělávání poradenských pracovníků Školení a semináře pro VP a ŠMP dle nabídky (viz. údaje o DVPP v Přílohách). 2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách a) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů: 0 b) finanční prostředky z jiných zdrojů: 0 3. Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Vývojové poruchy učení 4., 5., 6. 3 Jiné (autismus) 3., 7. 2 Celkem 3., 4., 5., 6., Péče o zaostávající a problémové žáky Viz. Zpráva o výchovném poradenství za školní rok 2007/2008 v Přílohách 14

15 4. Péče o nadané žáky V roce 2003 vznikl ve spolupráci s Institutem pedagogicko-psychologické péče projekt Nadaný žák, do kterého se zapojilo čtrnáct krajů ČR. Každý kraj zastupuje speciálně vyškolený koordinátor, který nejen diagnostikuje, ale dlouhodobě sleduje žáky zařazené do projektu, spolupracuje s rodinami žáků i s učiteli. Pomáhá při sestavování IVP. Organizuje odborné přednášky pro pedagogy i vedení škol. Naši školu navštěvuje sedm mimořádně nadaných žáků, kteří jsou v péči Mgr. Marty Beníčkové z PPP Kohoutova 4 v Brně. Pravidelně spolupracujeme s PPP Kohoutova, zúčastňujeme se seminářů, odborných přednášek, konferencí i setkání učitelů, ředitelů, kteří mají zkušenosti v této oblasti a jsou ochotni si navzájem vyměňovat zkušenosti. Dva žáci prvních tříd pracují na základě IVP v kmenové třídě (podle osnov druhého ročníku). Jeden žák druhého ročníku pracuje podle IVP v kmenové třídě, ale pouze formou obohacování učiva. Jeden žák prvního ročníku v letošním roce udělal komisionální zkoušky a přeskočil první ročník a tři žáci druhého ročníku navštěvují třídu III.A, kam dochází dle svého nadání na hodiny Čj, M, Aj. Část IX. Hodnocení Minimálního preventivního programu Viz. Hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2007/2008 v Přílohách 15

16 Část X. Další údaje o škole Součástí závěrečné zprávy jsou přílohy: 1. Hodnocení Minimálního preventivního programu školy 2. Zpráva o výchovném poradenství 3. Hodnocení daltonské výuky 4. Údaje o mateřské škole 5. Údaje o školní družině 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7. Zařazení enviromentální výchovy na 2. stupni 8. Zařazení problematiky Ochrana člověka v mimořádných situacích 9. Angličtina u prvňáčků 10. Rozbor úrazovosti Rozbor hospodaření za rok 2007 Rozvaha (bilance) k Výkaz zisků a ztrát k Výkaz zisků a ztrát k Příloha roční uzávěrky k Rozvaha k V Brně 20. září 2008 Mgr. Roman Tlustoš ředitel školy 16

17 1. Hodnocení Minimálního preventivního programu Metodik prevence: Mgr. Eva Moškvanová Konzultační hodiny: středa hod. ( nebo kdykoli v případě potřeby ) Hodnotící zpráva: 1.1 Cíle MPP ve školním roce 2007/2008 spolupráce školy s rodiči v oblasti zdravého životního stylu dětí a oblasti prevence sociálně patologických jevů snaha o vytvoření prostoru pro smysluplné využití volného času dětí s důrazem na vytváření nabídky volnočasových aktivit pro děti organizování přednášek a aktivit pro zdravý životní styl průběžné zařazování problematiky sociálně patologických jevů a reakcí na ně do OV, RV a dalších předmětů (ČJ sloh, literární ukázky a jejich rozbor atd.) prostor pro další vzdělávání pedagogů v dané problematice v maximální možné míře využívání akreditovaných materiálů, spolupráce s řídícími orgány státních institucí především regionálního charakteru spolupráce se specializovanými zařízeními, zejména PPP a využití jejich vzdělávacích programů pokus o prezentování problematiky sociálně patologických jevů na webových stránkách školy 1.2. Hodnocení MPP ve školním roce 2007/2008 A) Aktivity pro žáky aktivity nespecifické primární prevence - zaměřené na poskytování základních informací žákům v rámci vzdělávacího procesu (především v předmětech RV a OV), informace týkající se zdraví, správných návyků, zdravého životního stylu a sociálně patologických jevů škola se snaží o smysluplné využití volného času dětí nabídkou volnočasových aktivit (FJ, RJ, NJ, mediální výchova, sportovní hry, pěvecký kroužek, keramika aj.) aktivity specifické primární prevence - viz bod 1.3. škola se v letošním školním roce neúčastnila žádného dlouhodobého programu PP, ani žádného grantového projektu. B) MPP ve škole byl realizován s pomocí akreditovaných metodických materiálů, žáci se účastnili tematických přednášek s odborníky z oblasti péče o zdraví a prevence sociálně patologických jevů. C) Školní metodička prevence při své práci spolupracovala zejména s výchovnou poradkyní a třídními učiteli. Ve školním roce 2007/2008 se ŠMP zúčastnila semináře organizovaného KÚ JmK pod názvem Hledáme lék na dětskou kriminalitu. Seminář byl velmi přínosný jeho součástí byla též diskuze s kriminalisty a odborníky z oblasti prevence. Pro výkon své funkce měla ŠMP k dispozici místnost pro konzultace s žáky i rodiči. K dispozici měla i odbornou literaturu, přístup k vyhláškám MŠMT, PC s připojením na internet. D) Spolupráce s rodiči informace o MMP sdělovali třídní učitelé na třídních schůzkách nebo o něm byli informováni písemnou cestou. V případě, že se jejich dítě dopustilo nějakého 17

18 sociálně patologického jevu, byli o něm rodiče písemně zpraveni, popřípadě byli přizváni k osobní konzultaci. 1.3 Specializované programy, spolupráce s institucemi, organizacemi Škola se věnovala ve školním roce 2007/2008 řešení těchto sociálně patologických jevů (kromě těchto jevů je uvedena také forma prevence, příp. její garant) : a) Když se přejí Bulani program Divadla Augusto s následnou dílnou ( proti rasismu a xenofobii ) pro žáky 8. a 9. ročníku b) Josef Klíma Zločin kolem nás povídání o kriminalitě mládeže s následnou besedou pro žáky 8.ročníku c) Světová náboženství - projektový den pro žáky 2.stupně školy d) Přednáška a beseda s R.Johnem - Křižovatky - drog. problematika, AIDS, šikana, prostituce ( pro 8.ročník ) e) NAFEST třídenní program Divadla Augusto pro 8.ročník na rozvíjení klíčových kompetencí, komunikace a asertivity f) Z hlouposti do závislosti výukový program o nebezpečí návykových látek pro 5.ročník g) Život ve tmě projekt Knihovny J. Mahena pro žáky 9.ročníku a třídy nevidomých dětí h) R.Uzel Sexuální výchova - přednáška s besedou pro 8.ročník ch) Máš právo na svá práva Bílý dům program s následnou besedou o právech dětí a lidských právech obecně ( pro žáky 8. a 9. ročníku ) Velmi si také ceníme naší spolupráce s městskou Policií ČR, která zorganizovala výukové programy pro ročník školy ( u dětí měly velký úspěch ) např.: 6.ročník Dětská práva a povinnosti 7.ročník Neznalost neomlouvá 8.ročník Vadí nevadí 9.ročník Kufr 1.4. Konkrétní výsledky strategie MMP za školní rok 2007/2008 Hlavní problémy školy (sumář) : a) návykové látky (kouření, alkohol, drogy) - 0 b) záškoláctví - několik případů řešeno ve spolupráci s třídními učiteli, výchovným poradcem a rodiči c) šikana objevila se dvakrát a byla hned v zárodku řešena za spolupráce ŠMP, výchovného poradce a třídních učitelů 18

19 d) kriminalita - 0 e) gambling - 0 f) rasismus - 1 g) jiné - 0 V letošním školním roce se podařilo: 1. udržení příznivého sociálního klimatu ve škole 2. celoroční úspěšná spolupráce s Městskou policií Brno v oblasti prevence a poradenství 3. zorganizování mnoha kvalitních přednášek v oblasti prevence V letošním školním roce se nepodařilo: 1. širší zapojení rodičů do MMP 2. zapojení se školy do nějakého dlouhodobého programu PP, příp. grantového projektu 3. prezentovat problematiku PP na www stránkách školy Hlavním cílem pro příští rok zůstává odstranění dílčích nedostatků. Vypracovala: Mgr. Moškvanová 19

20 2. Zpráva o výchovném poradenství Činnost výchovného poradenství ve školním roce 2007/2008 byla plněna podle stanoveného plánu. Během školního roku probíhala postupně vyšetření žáků v Pedagogickopsychologické poradně v Brně. Celkem bylo vyšetřeno 46 žáků školy. Ve většině případech byly diagnostikovány specifické poruchy učení a doporučena práce s dětmi podle metodického pokynu MŠMT ČR 16 školského zákona. U dvou žáků je diagnostikován Aspergerův syndrom (autismus) a doporučena účast asistenta ve výuce. U pěti žáků bylo diagnostikováno nadání v oblasti matematicko logickém a lingvistickém. Ve čtvrtém, pátém a šestém ročníku probíhala náprava poruch v dyslektickém semináři pod vedením speciálního pedagoga. Integrováno na škole bylo 10 žáků. Na 1.stupni 8 žáků, na 2.stupni 2 žáci. Jejich výuka probíhala podle speciálních vzdělávacích individuálních programů vytvořených ve spolupráci s vyučujícími a PPP. Proběhlo také několik schůzek se zástupci poradny, kde jsme řešili jednotlivé problémy dětí se specifickými poruchami a jejich zařazení do tříd. Rovněž jsou do výuky na naší škole zařazeni žáci s diagnostikováním nadání v určitém směru. Dětem byla poskytována péče podle předem stanoveného individuálního plánu dle doporučení PPP. Často také navštěvovaly vyšší ročníky výuky daného předmětu. Ve 20 výchovných komisích jsem jednala se zákonnými zástupci žáků, kde byly řešeny převážně kázeňské a prospěchové problémy. Během školního roku bylo uskutečněno 37 individuálních pohovorů s žáky, kde jsem řešila nejčastěji jejich prospěch, rodinné a vztahové neshody. Neomluvené hodiny byly projednány v 6 případech ve spolupráci s oddělením sociálně právním Brno střed a Policií ČR. Dva žáci byli dočasně umístěni do střediska výchovné péče. V listopadu žáci 9. tříd navštívili Veletrh středních škol. Od této doby byli také pravidelně seznamováni s možnostmi studia na všech gymnáziích, středních školách a středních odborných učilištích Při výběru střední školy dětem také pomohlo profesní vyšetření v Pedagogicko psychologické poradně v Brně. Této možnosti využilo 23 žáků. Výsledky přijímacího řízení viz. Výroční zpráva. Zúčastnila jsem se obou seminářů pro výchovné poradce základních škol pod vedením PPP. Rovněž jsem navštívila informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřadu práce Brno město a pracovní seminář ve speciálním pedagogickém centru. Již druhým rokem zajišťuji tématický projekt výchovného poradenství Profesně kariérní vývoj žáka základní školy, jehož závěry pomáhají žákům devátých ročníků při výběru dalšího studia. Vypracovala: PaedDr. Vardanová 20

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 V Jirkově dne 31. srpna 2014 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 OBSAH

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 III. CHARAKTERISTIKA ŠVP...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více