Výroční zpráva školy 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy 2007/2008"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace Výroční zpráva školy 2007/2008 Projekt Kytice ve storyboardech, 2008 Předkládá: Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy 1

2 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17, příspěvková organizace IZO: Adresa: Husova 17, č. popisné 219, Brno Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská část Brno střed, se sídlem v Brně Ředitel školy: Mgr. Roman Tlustoš Škola sdružuje : ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ Telefon: Fax: E mail: webové stránky: Logo školy: Schváleno pedagogickou radou: 18. září 2008 Schváleno školskou radou: 10. října

3 Úplné školy (k ): Školní rok 2007/2008 Počet tříd z toho Celkový počet Počet žáků na jednu celkem speciální vyrovnávací žáků třídu 1. stupeň ,1 2. stupeň ,3 Celkem ,8 Malotřídní nebo neúplné školy: 0 Celkový počet žáků v I. ročníku: 90 Učitelé v I. ročníku: 4/4,000 Počet žáků na přepočtené učitele: 16,1 Rada školy: ustavena, tříčlenná, předseda Ing. Marek Viskot Zvolený vzdělávací program a jeho č. j.: ŠVP Na Husovu chodíme rádi, č. j. 72/2008, 1. a 6. ročník Základní škola, č. j /96-2, a ročník Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: Ve všech třídách probíhá výuka s využitím daltonských prvků. Naše žáky vedeme k samostatné práci a zodpovědnosti. Žáci se učí spolupracovat v týmech. Od druhého ročníku žáci pracují ve výuce s odbornou i naučnou literaturou, vytváří si vlastní materiály ke studiu. Pomocí úkolů se učí vyhledávat, třídit a využívat informace. Jsme členem Asociace českých daltonských škol a mezinárodní organizace Dalton International. Ve školním vzdělávacím programu Na Husovu chodíme rádi vyučujeme angličtinu od 1. ročníku. Výuka probíhá v malých pracovních skupinách. Školní rok zpestřují různé projektové dny, například Den světových náboženství, Den plný kultury, Člověk v ohrožení života, Den zdravého životního stylu atd. Výstupem devítileté práce žáků je tvorba vlastní ročníkové práce v posledním ročníku a její prezentace na školní konferenci. Zajišťujeme v součinnosti s PPP odbornou péči o žáky se specifickými poruchami chování a učení a o mimořádně nadané žáky. Žáci mají vypracované individuální vzdělávací plány, spolupráci speciálních pedagogů a vyučujících koordinuje výchovná poradkyně. Škola žákům nabízí pestrou škálu nepovinných předmětů a zájmových útvarů. V uplynulé školním roce to byly: náboženství, házená, dyslektický seminář, francouzský jazyk, ruský jazyk, německý jazyk, konverzace v anglickém jazyce, keramika, zdravotní tělesná výchova, sportovní a pohybové hry, mediální výchova, moderní gymnastika a pěvecký kroužek. Na prvním stupni organizujeme školy v přírodě, druhý stupeň vedle školních výletů absolvuje také několik tematických exkurzí. Jsme fakultní školou Pedagogické fakulty Masarykovy university v Brně. V průběhu školního roku zabezpečujeme pedagogickou praxi pro několik studentů fakulty. Zajišťujeme po stránce pedagogické výuku plavání pro 19 brněnských základních škol. 3

4 Z naší školy se výuky plavání účastnili žáci 2. a 3. ročníku. Tradiční je výuka bruslení pro žáky 3. a 4. ročníku, která probíhá v krasohale na Křídlovické ulici, a dopravní výchova pro žáky 1. stupně na dopravním hřišti v Komíně. Výdejna obědů počet strávníků žáci a děti: (MŠ) zaměstnanci školy: 53 ostatní: 13 Počet pracovníků výdejny : přepočtení 2,248 ŠD, která je součástí ZŠ: činnost ŠD - viz. samostatná zpráva v Přílohách ŠD Počet oddělení Počet dětí Počet vychovatelek Celkem fyz. 6 / přep. 4,933 Jiný asistent asistent pedagoga u autistického žáka - 1 4

5 Část II. Údaje o pracovnících školy fyzický počet / přepočtený počet 1. Odborná a pedagogická způsobilost, dle Vyhlášky č. 563/2004 Celkový počet pedagogických pracovníků 38/31, % z toho odborně a pedagogicky způsobilých 37/30,636 98% 2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na školu: 3/2, Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na školu: 8/5, Počet učitelů bez odborné a pedagogické způsobilosti, kteří ve školním roce 2007/2008 nastoupili na školu: 1/ Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2007/08 odešli ze školy: 14/ Nepedagogičtí pracovníci: 20/11, Věkové složení učitelů: Učitelé Věk Muži Ženy Do 35 let 4/3,591 12/9, let 1/1,000 13/11,909 Nad 50 let 0/0,000 6/3,908 Pracující důchodci nepobírající důchod 0/0,000 0/0,000 Pracující důchodci pobírající důchod 0/0,000 2/1,409 Celkem 5/4,591 33/26,681 Rodičovská a mateřská dovolená rodičovská 4/4,000 mateřská 3/3, Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy: Podle plánu rozvoje pedagogických pracovníků školy navštěvovali pedagogové jazykové kurzy, dále kurzy s daltonskou tématikou, semináře inovativních metod vzdělávání, školení pro školního metodika prevence a výchovného poradce, pro garanta dopravní výchovy, kurzy pro cvičné učitele Pedagogické fakulty MU a další kurzy dle nabídky. Správní zaměstnanci sledovali nabídky a dle potřeby se rovněž vzdělávali. Podrobnější údaje o DVPP obsahují Přílohy. 5

6 Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků (k ): Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakují vyznamenáním Celkem 1. stupeň Celkem 2. stupeň Celkem škola Snížené stupně z chování: Stupeň z chování Počet % z počtu žáků školy , Celkový počet neomluvených hodin: Celkový počet neomluvených hodin na škole:153, průměr na jednoho žáka: 0,31 4. Údaje o přijímacím řízení na školu Školní rok Gymnázia 2007/2008 4letá 6letá 8letá SOŠ SOU Celkem Počty přijatých žáků Počet absolventů ZŠ: 9. ročník 54 Nižší ročník 1 Celkem Vzdělávání mimořádně nadaných žáků: Celkem 6 žáků prvního stupně vzděláváno podle IVP, úzká spolupráce s PPP 6

7 Termín kontroly: Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Předmět kontroly: kontrola vybraných údajů zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení; kontrola vedení vybrané dokumentace školy; kontrola zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech; vedení evidence úrazu dětí a žáků včetně záznamů o úrazech. Kontrolní zjištění: ČŠI zjistila nedostatky v rejstříku škol (místo, kde se uskutečňuje vzdělávání) a v knize úrazů vedené ve školním roce 2006/2007 (neúplné záznamy). Nedostatky byly ihned odstraněny. V ostatních bodech kontroly nebylo zjištěno porušení platných právních předpisů. Část V. Rozhodnutí ředitele Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky ( 37) O dodatečném odložení povinné školní docházky ( 37) Další dle Přijetí k základnímu vzdělávání 110 Osvobození od úplaty za školské služby 22 0 Počet žáků přihlášených do I. ročníku pro školní rok 2007/08: /09: 86 Část VI. Další údaje o škole Vzdělání V oblasti vzdělání byly splněny veškeré cíle stanovené ve školním vzdělávacím programu a tematických plánech a nebylo třeba žádný celek přesunovat do vyššího ročníku. Důležitými nástroji vypovídajícími o úrovni vzdělávání na škole byly v uplynulém školním roce hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd (CERMAT), ročníkové práce žáků 9. tříd a výsledky přijímacího řízení. 7

8 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd CERMAT 2008 Matematické dovednosti Dovednosti v českém jazyce Obecné dovednosti Úspěšnost Úspěšnost Úspěšnost 9.A 40,7 % 58,2 % 44,5 % 9.B 41,0 % 67,5 % 62,0 % Škola 40,9 % 63,4 % 54,2 % Kraj 37,3 % (+ 3,6 %) 57,7 % (+ 5,7 %) 50,0 % (+ 4,2 %) ČR 33,6 % (+7,3 %) 54,3 % (+ 9,1 %) 46,6 % (+ 7,6 %) Z uvedených výsledků je zřejmé, že ve všech testovaných dovednostech dosahovali naši žáci lepších výsledků, než byl krajský nebo celostátní průměr. Výsledky jsou o to cennější, že se nejednalo o výběrové třídy. Ročníkové práce žáků 9. tříd Také tento školní rok končili žáci 9. ročníků obhajobou svých ročníkových prací. Tvorba ročníkových prací rozvíjí u žáků klíčové kompetence a pro žáky posledního ročníku je vlastně shrnutím všeho, co se v průběhu školní docházky na naší škole naučili. S potěšením můžeme konstatovat, že letos byla úroveň ročníkových prací výborná, autoři nejlepších prací byli oceněni čestným titulem a diplomem Husovát. Autoři tří nejlepších ročníkových prací získali navíc odměnu v podobě knihy. Výsledky přijímacího řízení O dobré úrovni vzdělávání na škole vypovídají také výsledky přijímacích zkoušek na střední školy. Více než čtvrtina absolventů (14 žáků, 26%) odešla na gymnázia, 36 žáků (67%) bylo přijato k maturitnímu studiu na středních odborných školách a 4 žáci (7%) zamířili na učňovské obory bez maturitní zkoušky. Na gymnázia odešlo též 8 žáků 5. ročníků a 7 žáků 7. ročníků. Nepovinné předměty a zájmové útvary Škola nabídla svým žákům širokou paletu nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Vedle vítané možnosti rozšíření vědomostí žáků v této nabídce spatřujeme šanci zabránit vstupu sociálně patologických jevů do školního prostředí. Bohužel musíme konstatovat, že zájem žáků o některé předměty (především cizí jazyky) není dostatečný, přestože je vyučují odborně způsobilí pedagogové. Pro vyučování francouzštiny a ruštiny využila škola grant Podpora méně vyučovaných cizích jazyků. Nepovinné předměty a zájmové útvary ve školním roce 2007/2008 (stav červen 2008) Vyučující Počet žáků Francouzský jazyk Mgr. Gončár 18 Německý jazyk Mgr. Míčová 9 Ruský jazyk Mgr. Kohoutková 13 Konverzace v AJ Mgr. Bajer 19 Mediální výchova Mgr. Bajer 16 8

9 Zdravotní tělesná výchova Mgr. Kostíková 10 Keramika PhDr. Běhounková 23 Náboženství Mgr. Ambrož 12 Házená Mgr. Slámová 19 Dyslektický seminář Mgr. Míčová 3 Sportovní a pohybové hry Mgr. Ciglová 19 Sportovní hry chlapci Mgr. Kupsa 14 Pěvecký kroužek Mgr. Filoušová 5 Moderní gymnastika Mgr. Ciglová 25 Aerobic* Bc. Jeřábková 20 Kurzívou označeny zájmové útvary * Kroužek zajišťoval DDM Junior Brno Účast žáků v soutěžích Žáci se účastnili převážně sportovních soutěží, jejich zapojení do oborových soutěží a olympiád bylo velmi skrovné. Tento fakt je zapotřebí v příštím školním roce zvrátit. I. stupeň Angličtina (městské kolo) 4. místo (Arabo) EMPÍK (soutěž MP Brno) 3. místo (třída IV.B) Atletický trojboj (okrskové kolo) 5. a 6. místo družstva Maratón škol (Lužánky) 4. místo družstvo /1. místo (Fiurášková), 3. místo (Dvořáček)/ Soutěž ve šplhu (okrskové kolo) 4. místo celkově (1. místo chlapci 3. a 4. třída) Soutěž ve šplhu (okrskové kolo) 1. místo (Pakostová), 5. místo (Beránek) (městské finále) 9. místo (Pakostová) Fotbalový turnaj O pohár místostarosty Jundrova 3. místo ve skupině Florbalový turnaj Novoměstský pohár 4. místo ve skupině Turnaj ve vybíjené Prevenar cup chlapci (okrskové kolo) 6. místo Turnaj ve vybíjené Prevenar cup dívky (okrskové kolo) 5. místo Fotbalový turnaj McDonald s cup (okrskové kolo) 5. místo II. stupeň Zeměpisná olympiáda (městské kolo) 6. místo (Rudiš) Olympiáda v českém jazyce (okresní kolo) místo (Kuřilová) Konverzační soutěž v anglickém jazyce (městské kolo) 7. místo (Kuřilová) Běh brněnské mládeže (20 žáků) 5. místo (Fiurášková), 6. místo (Tolvaj) Orientační běh (41 žáků) 2. místo (Goliášová), 3. místo (Kadlečková) Matematický klokan (školní kolo, 58 žáků ročník) vítězem Šimek (V.C) 9

10 Dále se škola zúčastnila obvodního kola ve šplhu (11 žáků), florbalového turnaje (10 žáků) a fotbalového turnaje Coca cola cup (15 žáků). Škola rovněž organizuje celoškolní soutěže, např. ve vybíjené, šplhu, zpěvu, recitaci nebo malování. Projektové dny Škola připravila pro žáky v průběhu školního roku několik projektových dnů, které dotvářely obsah vzdělávacího programu. Na prvním stupni jsme realizovali projekty v jednotlivých ročnících a třídách, na druhém stupni to byly projekty pro všechny žáky tříd. Dobře připravené a zorganizované projektové jsou žáky i pedagogy velmi vítány, neboť umožňují integraci učiva, rozvíjení klíčových kompetencí, propojují učivo z různých vzdělávacích oblastí a především učí žáky týmové spolupráci. I. stupeň Podzimní ovoce a zelenina (I.A. 22 žáků) Rytířský den (I.A, 23 žáků) Zdravá výživa (I.C, I.D, 44 žáků) Cestování (I.A, I.B, 45 žáků) Lidské tělo (I.B, 21 žáků) Rodina (I.B 22 žáků) Život ve tmě (IV.B, 21 žáků) Vesmír (IV.A, IV.B,IV.C, 55 žáků) Města (IV.A, IV.B, IV.C, 49 žáků) Brno (V.A, V.B, V.C, 55 žáků) Pochodové cvičení (1.-4. ročník) II. stupeň Světová náboženství Den plný kultury NAFEST Člověk v ohrožení života Sportovní dopoledne Návštěvy akcí Výuka ve škole byla doplňována účastí na různých akcích, které krom toho, že jsou přínosem z pohledu vzdělávacího, učí současně žáky při dopravě dodržování bezpečnosti silničního provozu a kulturnímu vystupování na veřejnosti. Namátkou připomeňme některé z navštívených akcí: 10

11 I. stupeň Výukové programy (Mahenova knihovna, DDM Lužánky, Centrum ekologické výchovy Jezírko, Hvězdárna a planetárium) Divadelní představení (divadlo Radost, Polárka, Janáčkovo divadlo) Filmová představení (Scala) II. stupeň Když se přejí bulani (občanské sdružení Augusto) interaktivní divadelní představení s tematikou rasismu a xenofobie pro žáky ročníků Divadelní představení (Husa na provázku, Polárka, Radost, Barka, HaDivadlo) Filmová představení (Scala, Velký Špalíček) Výuková představení o starých řeckých bájích, o Karlu IV., o období renesance a baroka aj. Divadelní představení v anglickém jazyce ( Like the Flinstones, Oliver Twist ) NAFEST (občanské sdružení Augusto) tři projektové dny o rozvoji klíčových kompetencí pro žáky ročníků Výstavy (např. o Bohumilu Hrabalovi, o náměstí Svobody, Léta zkázy a naděje, Jak se žije s handicapem, projekt Vagón o židovském holocaustu aj.) Přednášky (např. Jak se dělá časopis, o veřejné správě se starostou MČ Mgr. Bortelem aj.) Literární pořady v Knihovně Jiřího Mahena Školy v přírodě, výlety, exkurze Většina ročníků na I. stupni se zúčastnila týdenního pobytu ŠVP (Jevíčko), bylo to 183 dětí; celkem 265 žáků z I. a II. stupně se zúčastnilo 1 3 denních výletů (např. Vísky u Letovic, Lednice, Velké Meziříčí). Kromě školních výletů byly zorganizovány odborné exkurze, a to pro VII. ročníky Památník Bible kralické a Praha, pro VIII. ročníky návštěva Vídně a pro IX. ročníky exkurze do JE Dukovany a Dalešic. (celkem 114 žáků II. stupně). Tyto akce jsou významným prostředkem k vytvoření dobrých vztahů mezi spolužáky i mezi žáky a učiteli, stejně jako prostorem pro zapojení do různých projektů. Jsou však nesmírně náročné pro provoz školy, samotnou přípravu těchto akcí a v neposlední řadě zatěžují i rozpočet školy (cestovní náhrady). Přesto v nich chceme v příštím roce pokračovat a také znovu vyslat žáky na LVVZ. Spolupráce školy s jinými subjekty Asociace českých daltonských škol a Dalton International Škola již tradičně aktivně pracovala v rámci Asociace českých daltonských škol. Na půdě školy se uskutečnilo podzimní Setkání daltonských a inovativních učitelů a květnová Mezinárodní daltonská konference. Na ní obdržela naše škola z rukou prezidenta Dalton International Roela Rohnera certifikát International Dalton School a zařadila se spolu se ZŠ Chalabalova a ZŠ Křídlovická jako první v ČR do sítě mezinárodních daltonských škol. Tato certifikace je oceněním dlouhodobě vysoké kvality daltonské výuky na naší škole a dík za to náleží všem pedagogům školy. 11

12 Pedagogická fakulta MU Brno Jako fakultní škola Pedagogické fakulty MU v Brně jsme zajišťovali pedagogickou praxi pro posluchače na I. stupni. V průběhu školního roku 2007/2008 přišly na souvislou praxi posluchačky 1.ročníku, 2.ročníku, 4. a 5. ročníku Pedagogické fakulty MU. Praxe posluchaček 1. ročníku probíhala vždy jeden den v týdnu a byla zaměřena pouze na náslechy a asistentskou pomoc učitelům, posluchačky 2. ročníku si vyzkoušely pedagogickou praxi formou minivýstupů a posluchačky 4. a 5. ročníku absolvovaly souvislou pedagogickou praxi (16 vlastních výstupů) včetně organizace daltonských bloků ve třídách a přípravy daltonských pracovních listů. Práce studentů byla pravidelně kontrolována metodiky z fakulty. Na II.stupni působí studenti na krátkodobých pobytech podle svých odborností. Partnerské školy Škola má vybudovanou síť partnerských škol, kterou v uplynulém roce rozšířila. České školy Spolupracovali jsme zejména se školami sdruženými v Asociaci českých daltonských škol. Nadstandardní je zejména kooperace s pilotními brněnskými daltonskými školami ZŠ Chalabalova a ZŠ Křídlovická. Aktivity probíhají zatím převážně mezi pedagogy těchto tří škol, kteří si na pravidelných daltonských setkáních vyměňují zkušenosti a pracovní materiály. V příštím školním roce chceme aktivity rozšířit i na žáky, plánován je např. společný výjezd žáků do zahraničí apod. Zahraniční školy V průběhu školního roku bylo navázáno oficiální partnerství s Marnixschool Utrecht v Nizozemsku. Ředitel naší školy navštívil v květnu 2008 partnerskou školu, kde dohodl rámec budoucího partnerství. Spolupráce se prozatím bude rozvíjet na prvním stupni formou výtvarných projektů. Využívána bude elektronická pošta. Koncem školního roku byla navázána rovněž spolupráce s Allerton CE Primary School ve Velké Británii. Na podzim 2008 se uskuteční výjezd zástupce naší školy do Leeds, kde bude na půdě partnerské školy dohodnuta další spolupráce na konkrétním projektu Being the Child. Do budoucna bychom rádi získali také partnerské školy na Slovensku (Základná škola Lieskovec) a v Rakousku. Účast školy v životě obce Naše škola hraje dlouhodobě významnou úlohu v životě obce. Dokumentovat to lze na akcích uskutečněných na půdě školy v květnu Nejprve se zde konalo setkání pedagogů z partnerských měst Brna a Leeds. Předmětem setkání byl nejen seminář Global Dimension in Education, ale i navázáni partnerství mezi školami z obou měst. Dále se u nás uskutečnila v pořadí již 12. mezinárodní daltonská konference, na níž vystoupili přední pedagogičtí odborníci z ČR, Nizozemska, Velké Británie, Rakouska, Slovenska, Maďarska a Austrálie. Účast na konferenci přijal mezi jinými hosty také hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek. Vyvrcholením byly oslavy 125. výročí otevření školní budovy na Husově ulici. U příležitosti výročí byl vydán vzpomínkový almanach, na jehož vydání kromě nemnoha sponzorů finančně participoval zřizovatel MČ Brno-střed. V den oslav výročí školy se 12

13 uskutečnil Den otevřených dveří, kterého se zúčastnilo mnoho bývalých absolventů. Kromě prohlídky školy, mohli zhlédnout ukázku cvičení před sto lety, výstavku k výročí školy, výstavu fotografií ve školní galerii Sklep, ukázku práce s interaktivní tabulí, prezentaci fotografií k výročí školy či výstavku starých učebnic. Na závěr se uskutečnilo podvečerní setkání bývalých a současných pedagogů školy. Škola se také tradičně prezentuje v místním tisku (Zpravodaj MČ) a na webových stránkách. Část VII. Zhodnocení a závěr Školní rok 2007/2008 byl v mnoha ohledech nabitý událostmi. Tou nejzásadnější byla změna ve vedení školy. Po 15 letech se koncem února rozloučila s funkcí ředitelky školy Mgr. Jana Matoušková a novým ředitelem byl Radou města Brna jmenován její dosavadní zástupce Mgr. Roman Tlustoš. Mimořádnou akcí v životě školy byly oslavy 125. výročí otevření školní budovy na Husově ulici. Oslavy se uskutečnily jenom díky obrovskému úsilí všech zaměstnanců školy, odměnou nám byla nejen slova uznání od návštěvníků oslavy i bývalých pedagogů na adresu současné školy, ale i vydání krásného vzpomínkového almanachu. Významnou proměnou prošel také vzdělávací program. V 1. a 6. ročník se začalo učit podle vlastního školního vzdělávacího dokumentu Na Husovu chodíme rádi. V průběhu školního roku bylo plnění programu několikrát vyhodnocováno; můžeme konstatovat, že učební plán i učební osnovy byly správně nastaveny a vzdělávací obsah pro dané ročníky se podařilo naplnit. ŠVP chápeme jako živý dokument, který je třeba neustále analyzovat a doplňovat. Velmi pozitivně můžeme hodnotit výsledky vzdělávání ve škole. Výsledky zveřejněné v této výroční zprávě ostatně hovoří o kvalitě vzdělávací práce školy jasnou řečí. Poděkování za to náleží všem pedagogům školy. Těchto výsledků dosáhla škola i přesto, že poměrně značná vzdálenost čtyř detašovaných pracovišť ( MŠ na Jánské 22, I. IV. ročník na Rašínově 3, plavání v budově Lázní města Brna na Rašínově 12 a V. IX. ročník na Husové 17) klade na zaměstnance školy značnou náročnost při jejich přesunu mezi jednotlivými pracovišti. Situaci výrazně komplikovala také rekonstrukce Rašínovy ulice probíhající celý školní rok. Stavba kladla zvýšené nároky na bezpečnost a zajištění provoz školy. Všichni zaměstnanci školy mají můj obdiv a vyslovuji jim poděkování za zdárné zvládnutí náročných pracovních podmínek. V průběhu školního roku se nám podařilo vylepšit materiální vybavení školy. Mateřská škola byla vymalována, zařízena novou kuchyňskou linkou a lehátky na spaní. Několik tříd na obou stupních základní školy bylo vybaveno novými výškově nastavitelnými školními lavicemi a židlemi. Nový nábytek přibyl také do školní družiny. Opravena byla podlaha v šatně tělocvičny a v jazykové učebně na Husově ulici, kde bylo rovněž vybudováno nové sociální zařízení pro zaměstnance školy. Učitelky a vychovatelky na Rašínově ulici mohou používat novou kopírku a notebooky. Problémem zůstává havarijní situace výměníkové stanice v budově na Rašínově ulici a především elektroinstalace v budově na Husově ulici, která již několik let přesluhuje. Školu také dlouhodobě trápí absence venkovního sportoviště. Závěrem výroční zprávy bych chtěl vyjádřit poděkování Městské části Brno-střed a OŠMT Brna za dobrou spolupráci. 13

14 Část VIII. Poradenské služby v základní škole 1. Údaje o pracovnících ( zaměstnancích školy) a) Počet Fyzický počet Kvalifikace Dosažené vzdělání Výchovný poradce 1 výchovné poradenství VŠ Škol. met. prevence 1 - VŠ * Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity (studium v rozsahu 250 hodin) Úvazek Kvalifikace Dosažené vzdělání Školní psycholog Školní spec. pedagog b) Věková struktura Do 35 let let 50 let a více (z toho důchodci) Výchovný poradce Škol. met. prevence - - 1/0 Školní psycholog Školní spec. pedagog c) Další vzdělávání poradenských pracovníků Školení a semináře pro VP a ŠMP dle nabídky (viz. údaje o DVPP v Přílohách). 2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách a) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů: 0 b) finanční prostředky z jiných zdrojů: 0 3. Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Vývojové poruchy učení 4., 5., 6. 3 Jiné (autismus) 3., 7. 2 Celkem 3., 4., 5., 6., Péče o zaostávající a problémové žáky Viz. Zpráva o výchovném poradenství za školní rok 2007/2008 v Přílohách 14

15 4. Péče o nadané žáky V roce 2003 vznikl ve spolupráci s Institutem pedagogicko-psychologické péče projekt Nadaný žák, do kterého se zapojilo čtrnáct krajů ČR. Každý kraj zastupuje speciálně vyškolený koordinátor, který nejen diagnostikuje, ale dlouhodobě sleduje žáky zařazené do projektu, spolupracuje s rodinami žáků i s učiteli. Pomáhá při sestavování IVP. Organizuje odborné přednášky pro pedagogy i vedení škol. Naši školu navštěvuje sedm mimořádně nadaných žáků, kteří jsou v péči Mgr. Marty Beníčkové z PPP Kohoutova 4 v Brně. Pravidelně spolupracujeme s PPP Kohoutova, zúčastňujeme se seminářů, odborných přednášek, konferencí i setkání učitelů, ředitelů, kteří mají zkušenosti v této oblasti a jsou ochotni si navzájem vyměňovat zkušenosti. Dva žáci prvních tříd pracují na základě IVP v kmenové třídě (podle osnov druhého ročníku). Jeden žák druhého ročníku pracuje podle IVP v kmenové třídě, ale pouze formou obohacování učiva. Jeden žák prvního ročníku v letošním roce udělal komisionální zkoušky a přeskočil první ročník a tři žáci druhého ročníku navštěvují třídu III.A, kam dochází dle svého nadání na hodiny Čj, M, Aj. Část IX. Hodnocení Minimálního preventivního programu Viz. Hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2007/2008 v Přílohách 15

16 Část X. Další údaje o škole Součástí závěrečné zprávy jsou přílohy: 1. Hodnocení Minimálního preventivního programu školy 2. Zpráva o výchovném poradenství 3. Hodnocení daltonské výuky 4. Údaje o mateřské škole 5. Údaje o školní družině 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7. Zařazení enviromentální výchovy na 2. stupni 8. Zařazení problematiky Ochrana člověka v mimořádných situacích 9. Angličtina u prvňáčků 10. Rozbor úrazovosti Rozbor hospodaření za rok 2007 Rozvaha (bilance) k Výkaz zisků a ztrát k Výkaz zisků a ztrát k Příloha roční uzávěrky k Rozvaha k V Brně 20. září 2008 Mgr. Roman Tlustoš ředitel školy 16

17 1. Hodnocení Minimálního preventivního programu Metodik prevence: Mgr. Eva Moškvanová Konzultační hodiny: středa hod. ( nebo kdykoli v případě potřeby ) Hodnotící zpráva: 1.1 Cíle MPP ve školním roce 2007/2008 spolupráce školy s rodiči v oblasti zdravého životního stylu dětí a oblasti prevence sociálně patologických jevů snaha o vytvoření prostoru pro smysluplné využití volného času dětí s důrazem na vytváření nabídky volnočasových aktivit pro děti organizování přednášek a aktivit pro zdravý životní styl průběžné zařazování problematiky sociálně patologických jevů a reakcí na ně do OV, RV a dalších předmětů (ČJ sloh, literární ukázky a jejich rozbor atd.) prostor pro další vzdělávání pedagogů v dané problematice v maximální možné míře využívání akreditovaných materiálů, spolupráce s řídícími orgány státních institucí především regionálního charakteru spolupráce se specializovanými zařízeními, zejména PPP a využití jejich vzdělávacích programů pokus o prezentování problematiky sociálně patologických jevů na webových stránkách školy 1.2. Hodnocení MPP ve školním roce 2007/2008 A) Aktivity pro žáky aktivity nespecifické primární prevence - zaměřené na poskytování základních informací žákům v rámci vzdělávacího procesu (především v předmětech RV a OV), informace týkající se zdraví, správných návyků, zdravého životního stylu a sociálně patologických jevů škola se snaží o smysluplné využití volného času dětí nabídkou volnočasových aktivit (FJ, RJ, NJ, mediální výchova, sportovní hry, pěvecký kroužek, keramika aj.) aktivity specifické primární prevence - viz bod 1.3. škola se v letošním školním roce neúčastnila žádného dlouhodobého programu PP, ani žádného grantového projektu. B) MPP ve škole byl realizován s pomocí akreditovaných metodických materiálů, žáci se účastnili tematických přednášek s odborníky z oblasti péče o zdraví a prevence sociálně patologických jevů. C) Školní metodička prevence při své práci spolupracovala zejména s výchovnou poradkyní a třídními učiteli. Ve školním roce 2007/2008 se ŠMP zúčastnila semináře organizovaného KÚ JmK pod názvem Hledáme lék na dětskou kriminalitu. Seminář byl velmi přínosný jeho součástí byla též diskuze s kriminalisty a odborníky z oblasti prevence. Pro výkon své funkce měla ŠMP k dispozici místnost pro konzultace s žáky i rodiči. K dispozici měla i odbornou literaturu, přístup k vyhláškám MŠMT, PC s připojením na internet. D) Spolupráce s rodiči informace o MMP sdělovali třídní učitelé na třídních schůzkách nebo o něm byli informováni písemnou cestou. V případě, že se jejich dítě dopustilo nějakého 17

18 sociálně patologického jevu, byli o něm rodiče písemně zpraveni, popřípadě byli přizváni k osobní konzultaci. 1.3 Specializované programy, spolupráce s institucemi, organizacemi Škola se věnovala ve školním roce 2007/2008 řešení těchto sociálně patologických jevů (kromě těchto jevů je uvedena také forma prevence, příp. její garant) : a) Když se přejí Bulani program Divadla Augusto s následnou dílnou ( proti rasismu a xenofobii ) pro žáky 8. a 9. ročníku b) Josef Klíma Zločin kolem nás povídání o kriminalitě mládeže s následnou besedou pro žáky 8.ročníku c) Světová náboženství - projektový den pro žáky 2.stupně školy d) Přednáška a beseda s R.Johnem - Křižovatky - drog. problematika, AIDS, šikana, prostituce ( pro 8.ročník ) e) NAFEST třídenní program Divadla Augusto pro 8.ročník na rozvíjení klíčových kompetencí, komunikace a asertivity f) Z hlouposti do závislosti výukový program o nebezpečí návykových látek pro 5.ročník g) Život ve tmě projekt Knihovny J. Mahena pro žáky 9.ročníku a třídy nevidomých dětí h) R.Uzel Sexuální výchova - přednáška s besedou pro 8.ročník ch) Máš právo na svá práva Bílý dům program s následnou besedou o právech dětí a lidských právech obecně ( pro žáky 8. a 9. ročníku ) Velmi si také ceníme naší spolupráce s městskou Policií ČR, která zorganizovala výukové programy pro ročník školy ( u dětí měly velký úspěch ) např.: 6.ročník Dětská práva a povinnosti 7.ročník Neznalost neomlouvá 8.ročník Vadí nevadí 9.ročník Kufr 1.4. Konkrétní výsledky strategie MMP za školní rok 2007/2008 Hlavní problémy školy (sumář) : a) návykové látky (kouření, alkohol, drogy) - 0 b) záškoláctví - několik případů řešeno ve spolupráci s třídními učiteli, výchovným poradcem a rodiči c) šikana objevila se dvakrát a byla hned v zárodku řešena za spolupráce ŠMP, výchovného poradce a třídních učitelů 18

19 d) kriminalita - 0 e) gambling - 0 f) rasismus - 1 g) jiné - 0 V letošním školním roce se podařilo: 1. udržení příznivého sociálního klimatu ve škole 2. celoroční úspěšná spolupráce s Městskou policií Brno v oblasti prevence a poradenství 3. zorganizování mnoha kvalitních přednášek v oblasti prevence V letošním školním roce se nepodařilo: 1. širší zapojení rodičů do MMP 2. zapojení se školy do nějakého dlouhodobého programu PP, příp. grantového projektu 3. prezentovat problematiku PP na www stránkách školy Hlavním cílem pro příští rok zůstává odstranění dílčích nedostatků. Vypracovala: Mgr. Moškvanová 19

20 2. Zpráva o výchovném poradenství Činnost výchovného poradenství ve školním roce 2007/2008 byla plněna podle stanoveného plánu. Během školního roku probíhala postupně vyšetření žáků v Pedagogickopsychologické poradně v Brně. Celkem bylo vyšetřeno 46 žáků školy. Ve většině případech byly diagnostikovány specifické poruchy učení a doporučena práce s dětmi podle metodického pokynu MŠMT ČR 16 školského zákona. U dvou žáků je diagnostikován Aspergerův syndrom (autismus) a doporučena účast asistenta ve výuce. U pěti žáků bylo diagnostikováno nadání v oblasti matematicko logickém a lingvistickém. Ve čtvrtém, pátém a šestém ročníku probíhala náprava poruch v dyslektickém semináři pod vedením speciálního pedagoga. Integrováno na škole bylo 10 žáků. Na 1.stupni 8 žáků, na 2.stupni 2 žáci. Jejich výuka probíhala podle speciálních vzdělávacích individuálních programů vytvořených ve spolupráci s vyučujícími a PPP. Proběhlo také několik schůzek se zástupci poradny, kde jsme řešili jednotlivé problémy dětí se specifickými poruchami a jejich zařazení do tříd. Rovněž jsou do výuky na naší škole zařazeni žáci s diagnostikováním nadání v určitém směru. Dětem byla poskytována péče podle předem stanoveného individuálního plánu dle doporučení PPP. Často také navštěvovaly vyšší ročníky výuky daného předmětu. Ve 20 výchovných komisích jsem jednala se zákonnými zástupci žáků, kde byly řešeny převážně kázeňské a prospěchové problémy. Během školního roku bylo uskutečněno 37 individuálních pohovorů s žáky, kde jsem řešila nejčastěji jejich prospěch, rodinné a vztahové neshody. Neomluvené hodiny byly projednány v 6 případech ve spolupráci s oddělením sociálně právním Brno střed a Policií ČR. Dva žáci byli dočasně umístěni do střediska výchovné péče. V listopadu žáci 9. tříd navštívili Veletrh středních škol. Od této doby byli také pravidelně seznamováni s možnostmi studia na všech gymnáziích, středních školách a středních odborných učilištích Při výběru střední školy dětem také pomohlo profesní vyšetření v Pedagogicko psychologické poradně v Brně. Této možnosti využilo 23 žáků. Výsledky přijímacího řízení viz. Výroční zpráva. Zúčastnila jsem se obou seminářů pro výchovné poradce základních škol pod vedením PPP. Rovněž jsem navštívila informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřadu práce Brno město a pracovní seminář ve speciálním pedagogickém centru. Již druhým rokem zajišťuji tématický projekt výchovného poradenství Profesně kariérní vývoj žáka základní školy, jehož závěry pomáhají žákům devátých ročníků při výběru dalšího studia. Vypracovala: PaedDr. Vardanová 20

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více