Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.."

Transkript

1 Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012

2 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7 Canisterapie- teoretický úvod..8 Canisterapie jako souást bazáln stimulující pée u dlouhodob imobilních pacient. 12 Specifika canisterapie u dtí s kochleárním implantátem...16 Canisterapie na dtské neurologické klinice ve FN v Motole...25 Canisterapie v Klaudiánov nemocnici Mladá Boleslav...29 Canisterapie v psychiatrické léebn Havlíkv Brod 31 Kazuistiky canisterapie v logopedické praxi.34 Fyzické vlivy felinoterapie na klienta seniora..37 Hipoterapie v konceptu následné pée..42 Využití psychoterapie pomocí kon v dtské psychiatrii...44 (Píspvky ve sborníku neprošly jazykovou ani textovou korekturou.) 2

3 8:45 Registrace Program konference Vliv zooterapie ve zdravotnických zaízeních 9:30 Zahájení konference Bc. Jana Hurdová, Dobrovolnické centrum FNM Mgr. Jana Nováková, MBA, námstkyn pro ošetovatelskou péi FNM 9:40 Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi Prim. MUDr. Zoran Nerandži Mstská nemocnice v Litomicích 10:10 Canisterapie - teoretický úvod Canisterapie jako souást bazáln stimulující pée u dlouhodob imobilních pacient Olga Jachková, Dis., Alena Divínová, Dis. Nemocnice Valašské Meziíí a.s. 10:40 Specifika canisterapie u dtí s kochleárním implantátem Mgr. Zuzana Fraková Jihoeská univerzita v B, Zdravotn sociální fakulta, Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík 11:10 Canisterapie na dtské neurologické klinice ve FN v Motole MUDr. Karolína Eckschlagerová, Bc. Jana Hurdová, MUDr. Martin Kudr, Milena Wachtlová Dobrovolnické centrum FN v Motole 11:40 Canisterapie v Psychiatrické léebn Havlíkv Brod, praktická ukázka Marcela Siebenburgerová Stedisko hiporehabilitace Pirueta, Psychiatrická léebna Havlíkv Brod 12:10 Využití Psychoterapie pomocí kon v dtské psychiatrii MUDr.Andrea Mašková, Ing.Magda Škardová, Mgr.Kateina Pevorová, Ing.Martina Mrštinová Stedisko hiporehabilitace Pirueta, Psychiatrická léebna Havlíkv Brod 12:40 13:30 Pauza 13:30 Canisterapie v Klaudiánov nemocnici Mladá Boleslav Monika Theimerová, Alena Nováková, Miroslava Vrabcová Dobrovolnické centrum, Klaudiánova nemocnice v Mladá Boleslav 3

4 14:00 Kazuistiky canisterapie v logopedické praxi, praktická ukázka polohování Mgr. Iva Bajtlerová canitera, klinická logopedie, centrum canisterapie 15:00 15:10 Pauza 15:10 Fyzické vlivy felinoterapie na klienta - seniora Mgr. Eva Kadlecová Pedagogická fakulta PedF UK 15:40 Hipoterapie v konceptu následné pée Mgr. Daniela Münichová, Bc. Eliška Opiková Psychiatrická léebna Bohnice 16:30 Zakonení konference 4

5 Úvodní slovo Milí píznivci zooterapie, jsme moc rádi, že se nám podail uspoádat tvrtý roník konference o zooterapii. Tento rok jsme zamili pozornost pevážn na zdravotnický personál, ale jsou samozejm vítání všichni, kdo se o tuto metodu zajímají, nebo ji již praktikují. Velice nás tší Váš zájem. Pikláním se k názoru, že práv prohlubující se spolupráce mezi odborníky z oblastí zooterapie a zdravotnickým personálem povede k efektivnjšímu zkvalitnní pée o zdraví pacient. Cílem letošní konference je prohloubení povdomí práv zdravotnického personálu v dané problematice. Na programu jsou zajímavé píspvky odborník z ad canisterapie, felinoterapie a hiporehabilitace. V jednotlivých píspvcích zazní zkušenosti s uritými skupinami pacient, diagnózami i organizaními záležitostmi praktikování zooterapie a to nejen ve zdravotnických zaízeních. Vím, že naleznete odpovdi na své otázky, popípad se otevou nové, kterými se budeme moci nadále zabývat. Na závr mi dovolte podkovat všem pednášejícím, že se pro dnešní den zastavili ve své práci a pijeli se s námi podlit o své zkušenosti, i vám poslucham za as, který jste se zde rozhodli strávit. Peji píjemný den za Dobrovolnické centrum FN v Motole Bc. Jana Hurdová koordinátorka dobrovolník pro canisterapii a zooterapii 5

6 Vážené kolegyn, vážení kolegové, dostáváte do rukou sborník píspvk z konference Vliv zooterapie ve zdravotnických zaízeních, konané na pd Fakultní nemocnice v Motole. Zámrem poádání konference je soustedit píznivce zooterapie a vytvoit jim podmínky pro pedávání nových poznatk a výmnu zkušeností. V eských zdravotnických zaízeních se zooterapie postupn stává souástí podprné pée. Je prokázané, že pítomnost zvíete má vliv nejen na psychické, ale i fyzické zdraví lovka. Pínos zooterapie dokazují píspvky z praxe. Peji hodn úspch na cest k zooterapii. Mgr. Jana Nováková, MBA Námstkyn pro ošetovatelskou péi 6

7 Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi. Možnosti a hranice. Prim. MUDr. Zoran Nerandži Souhrn Základem je ídící proces jako systém. Smyslem ídícího procesu je zajištní kontinuity celého systému rehabilitace s optimalizací jednotlivých metod, které se vzájemn prolínají a jednotliv mohou v uritých fázích nabývat vtšího nebo menšího významu. Kontinuitu rehabilitaního procesu zajišuje pouze rehabilitaní léka jako vedoucí rehabilitaního týmu. Terapeutické využití zvíat je rovnocennou metodou jako všechny ostatní. Nevýhodou je finanní náronost, obtížný výbr a výcvik zvíete, stejn jako výbru vhodného vedoucího terapeuta. Výhodou pi správné indikaci je komplexní psobení na klienta bez ohledu lidské spoleenské normativy (krása, pohlaví, vk, finanní zázemí, inteligence, spoleenské postavení, politické nebo náboženské pesvdení). Léebné nasazení zvíat v rehabilitaním procesu mže být v institucích nebo v domácích podmínkách. Dležité je definovat cíle, jež sledujeme. Jde o proces od aktivizace po integraci v nejvyšší možné kvalit života zdravotn nebo jinak vyazených lidí. Bžn se zamují metody a cíle. Metoda je prostedek vedoucí k dílímu cíli, napíklad zlepšení svalové síly, obratnosti a sebeobsluhy. Teprve systém (týmová práce) je schopen dovést ke strategickému cíli, kterým je kvalita života. Celý systém však selhává asto na kompetenních sporech, kde nejsou vítzové, ale jen poraženi. Kontakt Prim. MUDr. Zoran Nerandži Mstská nemocnice v Litomicích 7

8 Canisterapie Jachková Olga, DiS Vztah lovka ke zvíatm je starý jako lidstvo samo. Role zvíat se však v moderní spolenosti mní. Z pozice tvora, který lovku sloužil, pechází spíše do role partnera. Zvlášt psi, kteí lovka doprovázejí již tisíce let, jsou pro mnohé z nás partnerem z nejvrnjších. A práv z pozitivního vlivu tohoto vztahu erpá canisterapie => léba psí láskou. Canisterapie nedokáže vyléit bolavá tla ani rzné neduhy, které s sebou léta pináší, nabízí však možnost uspokojit potebu nžnosti. Pes projevuje svj zájem spontánn, nevynáší nad lovkem hodnotící soud, nevadí mu tlesné ani psychické zmny, nerozlišuje mezi krásou a ošklivostí. Respektuje lovka takového, jaký skuten je! Canisterapie v nemocnici Valašské Meziíí a.s. se provádí: skupinov / individuáln spolupráce fyzioterapeuta pravidelné intervaly - 2x za msíc vylenné prostory - oddlení x cviebna výbr vhodných klient - na základ intervence lékae písemný souhlas klienta vždy Jak to funguje? Nemocnice má podepsanou smlouvu s KAMARÁDI OTEVENÝCH SRDCÍ o.s., která v pravidelných intervalech (1x pololetí) zasílá fakturu nemocnici za provedené služby paní Kratochvílové a jejich canisterapeutických ps. Smlouva je k dispozici na editelství 8

9 9

10 PÍSEMNÝ SOUHLAS Každý pacient, který je aktivn pítomen canisterapii podepíše písemný souhlas, který je následn uložen v chorobopise. Pokud je klient i u canisterapie fotografován, podepíše i souhlas s poízením této fotografie 10

11 K dispozici musí být i okovací prkazy a identifikace vycviených ps SÁRA K dispozici musí být i okovací prkazy a identifikace vycviených ps SAZINKA Ped samotným píchodem psa s jeho cviitelkou, provede fyzioterapeut/ka v souinnosti lékaem/kou výbr vhodných kandidát na tuto poskytovanou službu. Kontakt Jachková Olga, DiS Staniní sestra ONP I., ONP II, Nemocnice Valašské Meziíí a.s, tel.: , 11

12 Canisterapie jako souást bazáln stimulující pée o dlouhodob ležící pacienty Alena Divínová, Dis. BAZÁLNÍ STIMULACE je vdecký pedagogicko-ošetovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti lovka Senzorické systémy Somatoviscerální Vestibulární ichový Chuový Sluchový Zrakový 12

13 Základní prvky BS SOMATICKÁ stimulace VESTIBULÁRNÍ stimulace VIBRANÍ stimulace Nástavbové prvky BS OPTICKÁ s.,auditivní s.,taktiln -HAPTICKÁ s.,olfaktorická s.,orální s. V konceptu BS podporujeme vnímání vlastního tla rozvoj vlastní identity vnímání okolního svta navázání komunikace se svým okolím orientaci v prostoru a ase lokomoní schopnosti zlepšení funkcí organismu CANISTERAPIE rozvíjí a stimuluje: Oblast sociáln emoní (vztahy, adaptivní a sociální chování) Oblast kognitivní Oblast tlesnou Oblast eovou 13

14 Cíl CANISTERAPIE Motivace ke zvýšení fyzické aktivity Odreagování Rozvoj jemné motoriky+ zlepšení prokrvení periferií Odbourání úzkosti, pocit osamní, deprese, stresu Poskytnout pocit bezpeí, jistoty Zlepšit psychický stav klienta díky kontaktu se psem Koncept BS se uplatuje v péi o dti a dosplé s poruchami smyslového vnímání, hybnosti, komunikace pac. v komatózních stavech pac. dlouhodob upoutané na lžko pac. v intenzívní péi geriatrické pac., seniory s demencí umírající pac. (hospicová pée) pac. neklidné, dezorientované pac. po CMP žáky a dti se speciálními vzdlávacími potebami Možné diagnózy, u kterých se canisterapie provádí Parkinsonova choroba Roztroušená skleróza Stavy po CMP Projevy autismu Duševní poruchy 14

15 Demence Smyslová postižení Sociální izolace DMO ÚINKY pítomnosti psa v LDN uvolnní atmosféry, rozptýlení tšení se a vzpomínání, debaty vzpomínková terapie odtranní pocitu osamní dležitý tlsný kontakt (být pohlazen a moci pohladit) posílení skupinové sounáležitosti posílení sebeuvdomní, sebevdomí Kontakt Alena Divínová, DiS. Nemocnice Valašské Meziíí, a.s. tel.: , 15

16 Specifika canisterapie u dtí s kochleárním implantátem Mgr. Zuzana Fraková Tento píspvek se v první ásti zabývá praktickou canisterapií u dítte se sluchovou vadou. Toto je dále popsáno v kasuistice. V druhé ásti je zaznamenán sekundární vliv canisterapie na rodiny dtí se sluchovým postižením. Klíová slova: Canisterapie AAT sluchové postižení kochleární implantát O canisterapii se zajímám již od roku V roce 2004 jsem se stala lenkou Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík, o.s. a aktivn se úastním praktické canisterapie u klient rzných vkových skupin i postižení. Od roku 2006 jsem zaala soustavn pracovat s dtskými klienty se sluchovým postižením. Nyní bych Vám chtla pestavit jednu ze zpracovaných kazuistik, která popisuje tyi roky canisterapie u klienta se sluchovou vadou. V další ásti bych se zabývala významem canisterapie pro rodiny s dtmi se sluchovým postižením, které na canisterapii docházeli minimáln dva roky. Kazuistika Chlapec, narozen 9/2003. Tato kazuistika mapuje chlapcv vývoj v souvislosti s canisterapií od jeho 3 do 7 let vku. Sluchová ztráta 130 decibel. Chlapec žije v úplné rodin, dobe fungující. Má o dva roky starší sestru, se kterou si velmi dobe rozumí. Rodina žije v malé obci (cca 1000 obyvatel), v rodinném dom. Na sluchovou vadu poprvé upozornila matka a to v deseti msících vku chlapce. Návštva u odborného lékae, kam rodinu nasmroval pediatr, probhla o msíc pozdji. Screening sluchu nebyl proveden. Byla diagnostikována vrozená vada (connexin 26) percepního typu. Ve trnácti msících vku chlapec zaal navštvovat Speciáln pedagogické centrum pro sluchov postižené v eských Budjovicích (dále jen SPC). SPC rodin poskytlo komplexní péi a pomohlo nasmrovat pi rozhodování kompenzace chlapce. 16

17 Chlapec po návštv specialisty a SPC zaal užívat sluchadla a o rok pozdji (tedy ve 2 letech a 3 msících) probhla operace kochleárního implantátu. Chlapec ve 3 letech zaal navštvovat mateskou školu (dále jen MŠ) v míst bydlišt. Bhem docházky do MŠ se poet dtí mnil, ale vždy se pohyboval okolo 20 dtí. Chlapec má asistenta. Nyní má odklad školní docházky a bude se intenzivn pipravovat na integraci do místní školy. Dle slov matky chodí chlapec do mateské školy moc rád a dtský kolektiv ho pijal bez problém. Vtšina dtí chlapce znala od narození, proto jim kochleární implantát nepipadá vyjímený, jiný. Matka se domnívá, že i ve škole to bude jednodušší. Uitelé jsou na jejího syna pipraveni a už te ví, co to kochleární implantát je, jak funguje, apod. Chlapec se stýká s kamarády i ve svém volném ase. Dále navštvuje hasiský a výtvarný kroužek, kde se velmi dobe zalenil. V rámci SPC se aktivn úastní canisterapie od svých 3 let. Canisterapie Rodim byla canisterapie doporuena speciální pedagožkou (logopedkou) z SPC jako podprná metoda celkového rozvoje chlapce. Rodina nejprve váhala, chlapec ml negativní zkušenost se psem v míst bydlišt. Po rozhovoru o cílech a pozitivech canisterapie rodina souhlasila. Canisterapie probíhala v prostorách speciáln pedagogického centra za pítomnosti speciální pedagožky a matky. Canisterapie probíhala od záí 2006 do ervna Spolen se speciální pedagožkou a rodinou (matkou) byly vždy na zaátku bloku sestaveny cíle terapie za asistence psa. Harmonogram canisterapie: celkem období metoda úatníci návštv I.Blok 9/2006-6/ AAT chlapec se sestrou II. Blok 9/2007-6/ AAT individuáln III. Blok 9/2008-6/ AAT skupina 5 dtí I. blok návštv Chlapec je velmi fixován na matku. Ke komunikaci používá citoslovce. Na nkteré pojmy používá vlastní znak. Znakový jazyk neumí. Poítá do 2. Barvy nepojmenuje ani nerozezná. Sluchem se zatím moc dobe neorientuje. Je roztržitý, odbíhá za matkou, je tžké 17

18 chlapce zaujmout. V prvním bloku se canisterapie úastnila o dva roky starší sestra chlapce, která je jeho vzorem. Sestra se mu snaží vysvtlovat situace. Má snahu udlat všechny úkoly za nj. Canisterapie probíhá vždy v pátek od 8h v sudé týdny, délka 45 min, v prostoru speciáln pedagogického centra pro sluchov postižené v eských Budjovicích. Cíle canisterapie v tomto bloku jsou: Odbourat strach ze ps Zlepšení komunikace Zvýšení slovní zásoby Zlepšení jemné motoriky Posílit sebevdomí, spoléhat se sám na sebe, osamostatnní se Pi první návštv se chlapec choval velmi odtažit, nekomunikoval. Seznámila jsem ho se psem, ukázala pomcky (obojky, vodítka, kartáe na esání, misky, apod.). Spolen s matkou a se sestrou psa uesal. Pi dalších návštvách je chlapec již komunikativnjší, ale stále se velmi asto obrací na matku. Zaíná komunikovat se psem. Snaží se psa ovládat. Nejdíve se nauil povely znakem, pozdji je zaíná opakovat pomocí ei, ale delší výrazy komolí. Rozumí krátkým vtám. Na konci tohoto bloku sám zaíná komunikovat s canisterapeutkou. Snaží se vyprávt o svých zážitcích. Pamatuje si ásti tla psa, ale neumí je pojmenovat. Mluví v jednoslabiných výrazech hop, dej, dík, pac. Dále se snaží vyslovit sedni, lehni, zsta, hledej a ásti tla psa. Strach ze psa se podailo odbourat ve velmi krátké dob, tedy bhem pti sezení. Avšak cizích ps se stále bojí, matka to ale nevidí jako problém, naopak je ráda, že k cizím psm nechodí. Jemná motorika byla procviována na barevných obojcích a vodítkách, kdy je dle barev musel vybrat a psovi pipnout. Dále pak pomocí pamlsk, kterými psa krmil nebo je schovával po místnosti. Nkdy ml za úkol piškoty rozlámat. Na konci tohoto bloku uml chlapec sám, bez dopomoci sundat a zapnout obojek i vodítko. Díky ovládání psa, kdy byl motivován k používání hlasu, došlo k podpoe sebevdomí. To potvrzuje matka i speciální pedagožka. Zaal si více vit. Neobrací se u každé hry na matku. Pokud za nj chce udlat úkol (hru) sestra, ekne: Ne, sám! Pi nové he však nechce 18

19 spolupracovat, nechává se vést sestrou nebo se obrací na matku, proto nové hry zaazuji až na konec sezení. Další sezení však již novou hru dlá s pomocí matky. Hru staí 3-5x zopakovat a chlapec je schopný pracovat sám. Na konci bloku je chlapec v kontaktu s matkou bhem sezení 3-5x. Sám vyhledává hry, pi kterých mže psa ovládat (cviit). V ervnu se zúastnil se svou sestrou rehabilitaního pobytu s canisterapií. Když rodie sourozence pivezli, ob dti nás velmi pekvapily, chtly zde zstat samy (ostatní dti také byly bez rodi). Chlapec vydržel bez kontaktu s rodii celý den bez sebemenších problém. Chlapec je integrován v bžné mateské škole. Dobe zalenn. I pesto jsme MŠ nabídli ukázku canisterapie. Návštva probhla za úelem provázanosti s individuálními cíli canisterpie. Chlapec ukázal svého tynohého kamaráda a pedvedl, jak se psem umí zacházet. Návštva byla velmi povedená. Chlapec je nyní ve své tíd obdivován a touto návštvou se podpoilo chlapcovo sebevdomí. Díky psovi dále získal základní matematické pedstavy. Nejprve nechápal význam pot. Pozdji chápe, že pes se krmí po jednom pamlsku. Dále rozeznává rozdíl mezi jedna a dva, kdy dával dle pokyn pamlsky do misek. V druhé polovin bloku jsme tu samou hru použili pro íslice od jedné do pti. Uí se poítat ásti tla psa nos, oi, uši, tlapy, ocas. Na konci bloku skuten poítá do pti. Po ukonení tohoto bloku byl pedán matce dotazník s otevenými otázkami smovanými na canisterapii a jejímu významu pro chlapce i pro rodinu. Matka je s canisterapii velmi spokojená. Je ráda, že takovýto program mohou navštvovat a v canisterapii chtjí pokraovat. O canisterapii mluví s rodinou, známými a v mateské škole. U chlapce vidí nejvtší zlepšení v samostatnosti, zdá se být klidnjší v pítomnosti psa, také se chlapec snaží více komunikovat. Dále by chtla zlepšit poznávání barev a artikulaci. Chlapec, dle slov matky, o pejskovi mluví všude a tém poád. Vždy se na canisterapii tší. II. blok návštv Chlapec se snaží komunikovat. Používá jednoslabiná slova, citoslovce. Delší slova komolí, vynechává písmena. Znakový jazyk neumí, používá cca 30 znak a vlastní znaky vytvoené rodinou. Rozumí krátkým pokynm. Z poátku sezení je stydlivý. Na matku se obrací pouze v pípad neúspchu nebo neporozumní. Na canisterapii chodí namotivován, 19

20 tší se. Tento blok navševuje sezení sám. Sestra je již na základní škole. Canisterapie probíhá vždy v pátek od osmi hodin v sudé týdny, délka 45 min. Cíle canisterapie v tomto bloku jsou: Zlepšení komunikace, artikulace Zvýšení slovní zásoby Osamostatnní se canisterapie bez matky Rozpoznat barvy Rozpoznat fyziologické poteby psa Jak již bylo eeno výše, chlapec komunikoval v jednoslabiných výrazech, posunky. Bhem tohoto bloku návštv jsme se výrazn zamili na orální komunikaci. U výraz, které již znal, bylo vyžadováno jejich vyslovení. Zpoátku alespo snaha o vyslovení, postupem asu byla kontrolována i kvalita výslovnosti, kdy pítomná speciální pedagožka logopedka bhem canisterapie navázala kontakt s chlapcem a písmeno/slovo správn vyvodili/vyslovili. Chlapec se na konci bloku snažil o isté vyslovení dvouslabiných slov jako voda, miska, pejsek, Rony, ahoj, noha, ocas, záda, apod., která se vztahovala ke psovi. Pokud se soustedil a byl namotivován (nap. Rony ti nerozumí. ) výslovnost se mu povedla. Tento blok se chlapec uil, jak se správn o psa starat, co pes potebuje. Velmi rychle pochopil, že miska má být plná vody a sám jí obstaral. Že pes mezi hrami chce chvilku odpoívat. Že pes nemže sníst všechny pamlsky najednou. Dále jsme si povídali, jak Rony vyrstal, prohlíželi fotky štat, jak bydlí doma, kde spí, co dlá celý den. Chlapec byl velmi zvídavý a sám kladl otázky. V této ásti se asto obracel na matku, která tlumoila na co se chlapec ptá a vysvtlovala odpovdi, aby je chlapec pochopil. Slovní zásoba se zvedla o pojmy týkající se canisterapie a ps o cca 50 slov. Na žádost matky jsme zaali trénovat barvy. Barevné misky, kelímky, vodítka a obojky jsme používali jako pomcky k trénování. Chlapec nerozeznal žádnou barvu. Sluchovou cestou si za 3 návštvy nezapamatoval ani jedinou barvu, proto po porad se speciální pedagožkou jsem zaala používat znaky (ze znakového jazyka) ty základních barev (modrá, ervená, žlutá, zelená) chlapec hned první sezení, kdy jsem zaala znait, pochopil, že každá barva má svj název. Po dalších dvou sezeních a trénování doma byl schopný po ukázání 20

21 znaku správn barvu urit. Další msíc trvalo, aby sám znak ukázal. Když toto zvládnul, zaala jsem barvy pidávat na celkový poet deset. Chlapec se barvy uil formou hry. Do barevných misek dával piškoty, ale pouze když správn uril barvu. Rony je poté mohl sníst. Krmení psa pro chlapce bylo velkou odmnou. Ješt více byl však motivován, když ml poznat barevné vodítko a poté mohl Ronyho vodit a cviit. Posledním cílem v tomto bloku bylo, aby se chlapec spolehl sám na sebe a neobracel se pi nezdaru na matku. Nejprve matka ze sezení odcházela na pár minut. Chlapci vždy na zaátku objasnila, kam jde (nap. na toaletu, telefonovat). Chlapec byl velmi dobe na canisterapii namotivován a tak mu ani nevadilo, že matka zaátek sezení netráví s ním. Postupn se tento interval prodlužoval na pl hodiny. Pak však byl chlapec nemocný a vynechal ti návštvy. První návštva po nemoci byla pouze s oporou matky, další však již jako by navázal tam, kde jsme skonili ped nemocí. Poslední tyi návštvy probhly bez pítomnosti matky. Na konci tohoto bloku byl s matkou a speciální pedagožkou vyplnn dotazník s otevenými otázkami. Matka používá canisterapii jako motivaní prvek. Na canisterapii jezdí chlapec za odmnu a v canisterapii vidí stále samá pozitiva. Chlapec o psovi už jen nemluví. Nejoblíbenjší hra dva dny po canisterapeutickém sezení je, že si se sestrou a s kamarády hraje na pejsky, piemž hrají hry jako na sezeních. Jako nejvtší pokrok za tento rok matka shledává, že se chlapec nauil barvy, sama si již nevdla rady jak je chlapce nauit. Dále íká, že pi canisterapii se více snaží o správnou výslovnost, protože pes reaguje na hlas. Také chlapec chce, aby mu rozumlo okolí. Je ráda, že chlapec vydrží sám a dodává, že tím se jí otevírají dvee (nap. mže nechat chlapce hrát si u kamarádky, u babiky, apod.) a má také chvilku pro sebe beze strachu o nj. Speciální pedagožka je také s canisterapií spokojená. Chlapec si na canisterapii více vštípí a déle si pamatuje pojmy, které se zde nauil. Díky kontaktu se psem a navázání pátelského vztahu s ním se nauil dodržovat pravidla. Je lépe motivován i na logopedii a pi ní (i když pes není pítomen) lze chlapce motivovat práv psem. Pedagožka také oceuje rozšíení slovní zásoby a chlapcovu snahu o zlepšení artikulace. Díky canisterapii dokáže chlapec vycítit poteby psa, je citlivý a ohleduplnjší. 21

22 III. blok Chlapec se snaží komunikovat. Používá jednoslabiná slova, nkterá dvouslabiná. Ostatní slova komolí. Znaky používá minimáln a jen pokud také nkdo znaí. Rozumí delším vtám, ale ne souvtím. Je zvídavý, vyptává se na nové vci. Matku na sezeních potebuje pouze okrajov. Tžší úkol se snaží vyešit sám. Tento blok navštvuje skupinovou canisterapii (4 dti se sluchovým postižením a jeho sestra s ADHD) se dvma psy (Rony a Borek). Canisterapie probíhá v soukromých prostorech, vždy v pátek 1x za 14 dní od 14:00, délka 60 minut. Kontakt se speciální pedagožkou je neperušen, na sezeních není pítomna, ale cíle a prbh skupinové canisterapie je s ní nadále konzultován. Cíle canisterapie v tomto bloku jsou: Dbát na správnou výslovnost Zvýšení slovní zásoby Základy pée o psa, chování psa (e tla psa) Skupinová spolupráce Chlapec chápe po prvních dvou blocích základy pée o psa. Psa umí ovládat, je k nmu citlivý, empatický. Jelikož rodina uvažuje o integraci chlapce do základní školy v míst bydlišt, domluvila jsem se se speciální pedagožkou, že bychom chlapce pesunuli do skupinové canisterapie, kde by se ml nauit spolupracovat v malé a neznámé skupin. Pedpokladem je, že ve skupin se chlapec bude chovat jinak než na individuálním sezení. Jako pozitivum vidím, že skupina nebyla rznorodá, jednalo se celkem o tyi dti se sluchovým postižením, toho asu ve vku 5-6 let a sestru chlapce (t. 7let). Chlapec se ve skupin choval velmi pirozen, bez vtších problém. Zpoátku byl problém v prostedí (v místnosti rušivé elementy - hraky), který jsme následn vyešily s matkou tím, že pijela s dtmi na canisterapii vždy o nco díve, aby si stihli vše prohlédnout, než zane samotná canisterapie. Postupn bhem bloku se chlapec nauil rozpoznat e tla psa. Dokáže urit s jistotou 6 pozic tla psa a vysvtlit co znamenají. Dále se nauil celé jméno rasy Ronyho a Borka. Pojmenuje dalších 10 plemen ps. 22

23 Spolupráce ve skupin je bez rivality. Na matku se neobrací. Nevyžaduje pítomnost matky pi canisterapii. Na konci sezení vždy matce vypráví, co jsme dlali. Je velmi pozorný. Na každé sezení pináší pamlsky. Nkdy i obrázek, vtšinou se psí tématikou. Pi canisterapii je kontrolována výslovnost všech zúastnných dtí. Chlapec je mnohem více kontrolován i svou matkou. Sám se velmi snaží. Na každé sezení pijde s nov naueným slovem. Na konci tohoto bloku dostala matka dotazník, který byl rozdlen do tech ástí. První zjišovala osobní anamnézu dítte. Druhá je zamena na problematiku canisterapie a její význam pro dít a jeho rodinu. Tetí ást na metodiku. Matka po tomto bloku íká, že psi (Rony, Borek) se stali nejlepšími páteli jejich dtí. Díky pejskm je chlapec sebevdomjší, nebojí se íct, co chce, lépe spolupracuje, osamostatnil se. Chlapec si uvdomil, že se vše netoí jen kolem nj, ale uvdomil si, že má zodpovdnost také za nkoho jiného, když je s pejsky. Canisterapie a ovlivnní rodiny dítte Matka o canisterapii slyšela již díve, ješt než zaali docházet do SPC, ale pouze ve spojení s mentálním i tlesným postižením. Kdyby nedostala možnost navštvovat se svým synem canisterapii pes SPC, sama by tuto metodu nevyhledala. Nyní je však ráda, že tento program SPC nabídlo a velmi si ho chválí. Canisterapii hodnotí jednoznan pozitivn. Syn se na pejsky tší, vypráví o nich. I když zpoátku byly mé pocity rozpaité ze synovy reakce, vše se rychle zmnilo. Pejsk se bál, ml špatnou zkušenost, canisterapie uvolnila pouto mezi mnou a synem. Já te již vím, že dti mohou chvíli fungovat beze mne. Chlapec je sebevdomjší i jinde, nejen s pejsky. Zvlášt v mateské škole a na kroužcích to matce velmi pomohlo. Již se nebojí cizích ps, ale nehladí je, pokud je nezná. Matka používá psa také jako motivaní prvek, údajn minimáln 2x týdn. Na pejsky jezdí dti za odmnu. Doma také používají k uení pomcky se psí tématikou. 23

24 Význam canisterapie pro rodinu s díttem se sluchovým postižením Tohoto výzkumu se zúastnily tyi rodiny, které na canisterapii docházeli alespo dva roky. Rodiny canisterapii hodnotí jednoznan pozitivn Rodie motivovali dít psem i v domácím prostedí Nauené dovednosti pi canisterapii se promítly i do všedního života dtí a jejich rodi Používali hry z canisterapeutických jednotek pro rozvoj svého dítte v domácím prostedí Zlepšila se komunikace v rodin mezi dtmi a jejich rodii A jak sami íkají Chlapec si uvdomil, že se vše netoí jen kolem nj, ale uvdomil si, že má zodpovdnost také za nkoho jiného, když je s pejsky. (rodina chlapce se sluch. post.) canisterapie byla naším záchytným bodem, dcera mla psa za odmnu a já jsem mla na konci také chvilku as na sebe. (rodina dívky se sluchovou vadou, kochleární implantát) Pro nás je dležité, aby rozumla jiným lidem a komunikovala s nimi - v tom nám canisterapie velmi pomohla. (rodina neslyšící, s dívkou, kochleární implantát) Kontakt Mgr. Zuzana Fraková Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o.s. 24

25 Canisterapie na dtské neurologické klinice ve FN v Motole MUDr. Karolína Eckschlagerová, Bc. Jana Hurdová, MUDr. Martin Kudr, Milena Wachtlová Souhrn V píspvku pibližujeme canisterapii na dtské neurologické klinice ve FN v Motole, organizaní záležitosti, diagnózy pacient, s kterými se dobrovolník se psem setkává, význam canisterapie pro tyto pacienty a konkrétní aktivity vybraného canisterapeutického týmu. Organizaní záležitosti canisterapie V souasné dob pacienty na dtské neurologické klinice navštvují dobrovolníci se 3 psy. Jedná se o plemena rhodéský ridgeback Sunny, kíženec chodského psa s maliákem Brit, parson russell terier Kasey. Všichni dobrovolníci jsou zaregistrováni v Dobrovolnickém centru FN v Motole, prošli výcvikem dobrovolník a mají možnost docházet na pravidelné supervize. Canisterapeutití psi jsou v nemocnici oznaeni šátky a vodítkem se žlutým nápisem,,dobropes. Oznaení šátk v modré barv je ureno pro psí,,pány a ervená barva pak pro psí,,dámy. Dobrovolník je oznaen žlutým trikem, nebo vestou a visakou. Na dtské neurologické klinice se koná pevážn skupinová canisterapie. Canisterapeutického programu se úastní pacienti, kteí se chtjí této aktivity úastnit, mají písemný souhlas rodi a ošetujícího lékae. Souhlas s úastí dítte na canisterapii je v pijímací složce pacienta na barevném papíe. Samozejmostí je i úast rodi na canisterapii. Prostory pro canisterapii jsou pímo ped oddlením dtské neurologické kliniky ve 3 pate. Výhodou tohoto prostoru je práv blízkost k oddlení. Na každém oddlení, kam dobrovolníci docházejí je tzv. kontaktní osoba, na kterou se dobrovolníci mohou obracet. Na dtské neurologické klinice spolupracujeme s herní terapeutkou, která je pítomna po celou dobu canisterapie. Organizan zajišuje písemný souhlas ošetujícího lékae a souhlas rodi s úastí dítte na canisterapii, pipravuje prostor pro program tzn. židle, podložky na zem, doprovází pacienty do prostoru ureného pro canisterapii, zajistí aby byly dostaten obleeni, má pehled o pítomných pacientech, dále informuje zdravotní sestry a pítomné rodie. V dob nepítomnosti herní terapeutky, organizaní záležitosti zajišuje koordinátor. 25

26 Dobrovolnické centrum pravideln poádá schzky s kontaktními osobami. Zdravotní sestry znají aktuální stav pacient, proto na canisterapii nechodí nap. pacienti bezprostedn po zákroku. Pacienti v rámci canisterapie mají možnost také docházet na tzv. Psí dny, které se konají 1x za 6 až 8 týdn v prostorách 8. patra nemocnice. Na programu jsou návštvy více dobrovolník s pejsky. O tchto dnech mají pacienti možnost setkat se s rznými plemeny ps. Mohou si vybrat pejska, který je jim nejsympatitjší a strávit s ním as, nebo si obejít všechny pítomné pejsky, trénovat povely, i plnit rzné úkoly. Vždy na n eká i malá odmna. O psích dnech se nám osvdil doprovodný program, jako je malování triek se psí tématikou. Triko si malý pacient odnáší sebou zpt na oddlení a tak pi pohledu na nj si mže vzpomenout na píjemné chvilky s pejsky zážitek,,petrvává. Vždy respektujeme pání pacienta. Canisterapie je nabídkou, jak si pacient mže zpíjemnit as v nemocnici. Diagnózy a význam canisterapie Spektrum diagnóz na dtské neurologii je velmi pestrý. Nejvíce pacient je hospitalizováno pro epilepsii i pro podezení na tuto chorobu. Mezi další asté diagnózy patí neuroinfekce, v letních msících se asto jedná o borreliosu. Mén asté, ale závažné, jsou autoimunitní zánty nervové soustavy. Do dtské neurologie patí rovnž pée o pacienty se svalovým onemocnním. Na oddlení dále asto picházejí dti k dovyšetení pro opoždní psychomotorického vývoje, dti s psychosomatickými obtížemi a dti s tzv. neurokutánními chorobami (tzn. s vrozeným postižením nerv a zárove kže). Vkové rozmezí je od narození do 19 let, ale canisterapie se úastní dti obvykle ve vku do 13 do 14 let. Starší dti se obas pijdou podívat, ale her se aktivn neúastní. Z tohoto výtu je zejmé, že nkteí pacienti na oddlení stráví pár dní, jiní jsou hospitalizováni dlouhodob a asto také opakovan. Canisterapie tak má adu význam. Prvním, asto opomíjeným, nebo zlehovaným, je rozptýlení dtí, které svj as musí trávit v nemocnici. Na program s pejskem pacienty doprovází velmi asto rodie. Dti se svými rodii tak stráví necelou hodinu v úpln jiných myšlenkách, odreagují se od myšlenek na nemoc a naerpají trochu "nové energie". ada rodi si po canisterapii chválí, že poprvé v nemocnici vidli své dít jako zdravé - opt se smát a ádit. To jim pak dodává další sílu. Program dobrovolnice Mileny Wachtlové s 26

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje.

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. Mgr. Renata Kostlánová, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. 1 ÚVOD... 3 1. PRACOVNÍ NÁPL ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA... 3 2. DEPISTÁŽNÍ - ZÁCHYTOVÁ

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup 7. ostravské dny miniinvazivní chirurgie Zdroj: Zdravotnické noviny Datum: 06.12.2010 Odkaz: http://www.zdn.cz Laparoskopická chirurgická léba kolorekta se po poátení nedve k tomuto pístupu stala standardem,

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt *

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt * MOBILNÍ TELEFONY Annette Jäpelt * ÚVOD Didaktický návrh, který zde pedstavujeme a který se týká mobilních telefon, je píspvkem k projektu LOSST-IN-MATH. Sestává se z porovnání rzných tarifních systém,

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit Kapitola 1: Pojetí...2 Kapitola 2: Zdravotní postižení...16 Kapitola 3: Diagnostika...76 Kapitola 4: Intervence...95 Kapitola 5: Sporty

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod a) Systematické návštvy ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC I. Obecný úvod 1. Orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde se nacházejí osoby omezené na svobod,

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta 2 Pedagogická praxe v pregraduální píprav uitel Sborník z mezinárodní konference konané dne 24. února 2004 na Pedagogické fakult MU v Brn Editoi: Jií Havel,

Více

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice Vyšší odborná škola, st ední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. elákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více