Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.."

Transkript

1 Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012

2 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7 Canisterapie- teoretický úvod..8 Canisterapie jako souást bazáln stimulující pée u dlouhodob imobilních pacient. 12 Specifika canisterapie u dtí s kochleárním implantátem...16 Canisterapie na dtské neurologické klinice ve FN v Motole...25 Canisterapie v Klaudiánov nemocnici Mladá Boleslav...29 Canisterapie v psychiatrické léebn Havlíkv Brod 31 Kazuistiky canisterapie v logopedické praxi.34 Fyzické vlivy felinoterapie na klienta seniora..37 Hipoterapie v konceptu následné pée..42 Využití psychoterapie pomocí kon v dtské psychiatrii...44 (Píspvky ve sborníku neprošly jazykovou ani textovou korekturou.) 2

3 8:45 Registrace Program konference Vliv zooterapie ve zdravotnických zaízeních 9:30 Zahájení konference Bc. Jana Hurdová, Dobrovolnické centrum FNM Mgr. Jana Nováková, MBA, námstkyn pro ošetovatelskou péi FNM 9:40 Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi Prim. MUDr. Zoran Nerandži Mstská nemocnice v Litomicích 10:10 Canisterapie - teoretický úvod Canisterapie jako souást bazáln stimulující pée u dlouhodob imobilních pacient Olga Jachková, Dis., Alena Divínová, Dis. Nemocnice Valašské Meziíí a.s. 10:40 Specifika canisterapie u dtí s kochleárním implantátem Mgr. Zuzana Fraková Jihoeská univerzita v B, Zdravotn sociální fakulta, Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík 11:10 Canisterapie na dtské neurologické klinice ve FN v Motole MUDr. Karolína Eckschlagerová, Bc. Jana Hurdová, MUDr. Martin Kudr, Milena Wachtlová Dobrovolnické centrum FN v Motole 11:40 Canisterapie v Psychiatrické léebn Havlíkv Brod, praktická ukázka Marcela Siebenburgerová Stedisko hiporehabilitace Pirueta, Psychiatrická léebna Havlíkv Brod 12:10 Využití Psychoterapie pomocí kon v dtské psychiatrii MUDr.Andrea Mašková, Ing.Magda Škardová, Mgr.Kateina Pevorová, Ing.Martina Mrštinová Stedisko hiporehabilitace Pirueta, Psychiatrická léebna Havlíkv Brod 12:40 13:30 Pauza 13:30 Canisterapie v Klaudiánov nemocnici Mladá Boleslav Monika Theimerová, Alena Nováková, Miroslava Vrabcová Dobrovolnické centrum, Klaudiánova nemocnice v Mladá Boleslav 3

4 14:00 Kazuistiky canisterapie v logopedické praxi, praktická ukázka polohování Mgr. Iva Bajtlerová canitera, klinická logopedie, centrum canisterapie 15:00 15:10 Pauza 15:10 Fyzické vlivy felinoterapie na klienta - seniora Mgr. Eva Kadlecová Pedagogická fakulta PedF UK 15:40 Hipoterapie v konceptu následné pée Mgr. Daniela Münichová, Bc. Eliška Opiková Psychiatrická léebna Bohnice 16:30 Zakonení konference 4

5 Úvodní slovo Milí píznivci zooterapie, jsme moc rádi, že se nám podail uspoádat tvrtý roník konference o zooterapii. Tento rok jsme zamili pozornost pevážn na zdravotnický personál, ale jsou samozejm vítání všichni, kdo se o tuto metodu zajímají, nebo ji již praktikují. Velice nás tší Váš zájem. Pikláním se k názoru, že práv prohlubující se spolupráce mezi odborníky z oblastí zooterapie a zdravotnickým personálem povede k efektivnjšímu zkvalitnní pée o zdraví pacient. Cílem letošní konference je prohloubení povdomí práv zdravotnického personálu v dané problematice. Na programu jsou zajímavé píspvky odborník z ad canisterapie, felinoterapie a hiporehabilitace. V jednotlivých píspvcích zazní zkušenosti s uritými skupinami pacient, diagnózami i organizaními záležitostmi praktikování zooterapie a to nejen ve zdravotnických zaízeních. Vím, že naleznete odpovdi na své otázky, popípad se otevou nové, kterými se budeme moci nadále zabývat. Na závr mi dovolte podkovat všem pednášejícím, že se pro dnešní den zastavili ve své práci a pijeli se s námi podlit o své zkušenosti, i vám poslucham za as, který jste se zde rozhodli strávit. Peji píjemný den za Dobrovolnické centrum FN v Motole Bc. Jana Hurdová koordinátorka dobrovolník pro canisterapii a zooterapii 5

6 Vážené kolegyn, vážení kolegové, dostáváte do rukou sborník píspvk z konference Vliv zooterapie ve zdravotnických zaízeních, konané na pd Fakultní nemocnice v Motole. Zámrem poádání konference je soustedit píznivce zooterapie a vytvoit jim podmínky pro pedávání nových poznatk a výmnu zkušeností. V eských zdravotnických zaízeních se zooterapie postupn stává souástí podprné pée. Je prokázané, že pítomnost zvíete má vliv nejen na psychické, ale i fyzické zdraví lovka. Pínos zooterapie dokazují píspvky z praxe. Peji hodn úspch na cest k zooterapii. Mgr. Jana Nováková, MBA Námstkyn pro ošetovatelskou péi 6

7 Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi. Možnosti a hranice. Prim. MUDr. Zoran Nerandži Souhrn Základem je ídící proces jako systém. Smyslem ídícího procesu je zajištní kontinuity celého systému rehabilitace s optimalizací jednotlivých metod, které se vzájemn prolínají a jednotliv mohou v uritých fázích nabývat vtšího nebo menšího významu. Kontinuitu rehabilitaního procesu zajišuje pouze rehabilitaní léka jako vedoucí rehabilitaního týmu. Terapeutické využití zvíat je rovnocennou metodou jako všechny ostatní. Nevýhodou je finanní náronost, obtížný výbr a výcvik zvíete, stejn jako výbru vhodného vedoucího terapeuta. Výhodou pi správné indikaci je komplexní psobení na klienta bez ohledu lidské spoleenské normativy (krása, pohlaví, vk, finanní zázemí, inteligence, spoleenské postavení, politické nebo náboženské pesvdení). Léebné nasazení zvíat v rehabilitaním procesu mže být v institucích nebo v domácích podmínkách. Dležité je definovat cíle, jež sledujeme. Jde o proces od aktivizace po integraci v nejvyšší možné kvalit života zdravotn nebo jinak vyazených lidí. Bžn se zamují metody a cíle. Metoda je prostedek vedoucí k dílímu cíli, napíklad zlepšení svalové síly, obratnosti a sebeobsluhy. Teprve systém (týmová práce) je schopen dovést ke strategickému cíli, kterým je kvalita života. Celý systém však selhává asto na kompetenních sporech, kde nejsou vítzové, ale jen poraženi. Kontakt Prim. MUDr. Zoran Nerandži Mstská nemocnice v Litomicích 7

8 Canisterapie Jachková Olga, DiS Vztah lovka ke zvíatm je starý jako lidstvo samo. Role zvíat se však v moderní spolenosti mní. Z pozice tvora, který lovku sloužil, pechází spíše do role partnera. Zvlášt psi, kteí lovka doprovázejí již tisíce let, jsou pro mnohé z nás partnerem z nejvrnjších. A práv z pozitivního vlivu tohoto vztahu erpá canisterapie => léba psí láskou. Canisterapie nedokáže vyléit bolavá tla ani rzné neduhy, které s sebou léta pináší, nabízí však možnost uspokojit potebu nžnosti. Pes projevuje svj zájem spontánn, nevynáší nad lovkem hodnotící soud, nevadí mu tlesné ani psychické zmny, nerozlišuje mezi krásou a ošklivostí. Respektuje lovka takového, jaký skuten je! Canisterapie v nemocnici Valašské Meziíí a.s. se provádí: skupinov / individuáln spolupráce fyzioterapeuta pravidelné intervaly - 2x za msíc vylenné prostory - oddlení x cviebna výbr vhodných klient - na základ intervence lékae písemný souhlas klienta vždy Jak to funguje? Nemocnice má podepsanou smlouvu s KAMARÁDI OTEVENÝCH SRDCÍ o.s., která v pravidelných intervalech (1x pololetí) zasílá fakturu nemocnici za provedené služby paní Kratochvílové a jejich canisterapeutických ps. Smlouva je k dispozici na editelství 8

9 9

10 PÍSEMNÝ SOUHLAS Každý pacient, který je aktivn pítomen canisterapii podepíše písemný souhlas, který je následn uložen v chorobopise. Pokud je klient i u canisterapie fotografován, podepíše i souhlas s poízením této fotografie 10

11 K dispozici musí být i okovací prkazy a identifikace vycviených ps SÁRA K dispozici musí být i okovací prkazy a identifikace vycviených ps SAZINKA Ped samotným píchodem psa s jeho cviitelkou, provede fyzioterapeut/ka v souinnosti lékaem/kou výbr vhodných kandidát na tuto poskytovanou službu. Kontakt Jachková Olga, DiS Staniní sestra ONP I., ONP II, Nemocnice Valašské Meziíí a.s, tel.: , 11

12 Canisterapie jako souást bazáln stimulující pée o dlouhodob ležící pacienty Alena Divínová, Dis. BAZÁLNÍ STIMULACE je vdecký pedagogicko-ošetovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti lovka Senzorické systémy Somatoviscerální Vestibulární ichový Chuový Sluchový Zrakový 12

13 Základní prvky BS SOMATICKÁ stimulace VESTIBULÁRNÍ stimulace VIBRANÍ stimulace Nástavbové prvky BS OPTICKÁ s.,auditivní s.,taktiln -HAPTICKÁ s.,olfaktorická s.,orální s. V konceptu BS podporujeme vnímání vlastního tla rozvoj vlastní identity vnímání okolního svta navázání komunikace se svým okolím orientaci v prostoru a ase lokomoní schopnosti zlepšení funkcí organismu CANISTERAPIE rozvíjí a stimuluje: Oblast sociáln emoní (vztahy, adaptivní a sociální chování) Oblast kognitivní Oblast tlesnou Oblast eovou 13

14 Cíl CANISTERAPIE Motivace ke zvýšení fyzické aktivity Odreagování Rozvoj jemné motoriky+ zlepšení prokrvení periferií Odbourání úzkosti, pocit osamní, deprese, stresu Poskytnout pocit bezpeí, jistoty Zlepšit psychický stav klienta díky kontaktu se psem Koncept BS se uplatuje v péi o dti a dosplé s poruchami smyslového vnímání, hybnosti, komunikace pac. v komatózních stavech pac. dlouhodob upoutané na lžko pac. v intenzívní péi geriatrické pac., seniory s demencí umírající pac. (hospicová pée) pac. neklidné, dezorientované pac. po CMP žáky a dti se speciálními vzdlávacími potebami Možné diagnózy, u kterých se canisterapie provádí Parkinsonova choroba Roztroušená skleróza Stavy po CMP Projevy autismu Duševní poruchy 14

15 Demence Smyslová postižení Sociální izolace DMO ÚINKY pítomnosti psa v LDN uvolnní atmosféry, rozptýlení tšení se a vzpomínání, debaty vzpomínková terapie odtranní pocitu osamní dležitý tlsný kontakt (být pohlazen a moci pohladit) posílení skupinové sounáležitosti posílení sebeuvdomní, sebevdomí Kontakt Alena Divínová, DiS. Nemocnice Valašské Meziíí, a.s. tel.: , 15

16 Specifika canisterapie u dtí s kochleárním implantátem Mgr. Zuzana Fraková Tento píspvek se v první ásti zabývá praktickou canisterapií u dítte se sluchovou vadou. Toto je dále popsáno v kasuistice. V druhé ásti je zaznamenán sekundární vliv canisterapie na rodiny dtí se sluchovým postižením. Klíová slova: Canisterapie AAT sluchové postižení kochleární implantát O canisterapii se zajímám již od roku V roce 2004 jsem se stala lenkou Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík, o.s. a aktivn se úastním praktické canisterapie u klient rzných vkových skupin i postižení. Od roku 2006 jsem zaala soustavn pracovat s dtskými klienty se sluchovým postižením. Nyní bych Vám chtla pestavit jednu ze zpracovaných kazuistik, která popisuje tyi roky canisterapie u klienta se sluchovou vadou. V další ásti bych se zabývala významem canisterapie pro rodiny s dtmi se sluchovým postižením, které na canisterapii docházeli minimáln dva roky. Kazuistika Chlapec, narozen 9/2003. Tato kazuistika mapuje chlapcv vývoj v souvislosti s canisterapií od jeho 3 do 7 let vku. Sluchová ztráta 130 decibel. Chlapec žije v úplné rodin, dobe fungující. Má o dva roky starší sestru, se kterou si velmi dobe rozumí. Rodina žije v malé obci (cca 1000 obyvatel), v rodinném dom. Na sluchovou vadu poprvé upozornila matka a to v deseti msících vku chlapce. Návštva u odborného lékae, kam rodinu nasmroval pediatr, probhla o msíc pozdji. Screening sluchu nebyl proveden. Byla diagnostikována vrozená vada (connexin 26) percepního typu. Ve trnácti msících vku chlapec zaal navštvovat Speciáln pedagogické centrum pro sluchov postižené v eských Budjovicích (dále jen SPC). SPC rodin poskytlo komplexní péi a pomohlo nasmrovat pi rozhodování kompenzace chlapce. 16

17 Chlapec po návštv specialisty a SPC zaal užívat sluchadla a o rok pozdji (tedy ve 2 letech a 3 msících) probhla operace kochleárního implantátu. Chlapec ve 3 letech zaal navštvovat mateskou školu (dále jen MŠ) v míst bydlišt. Bhem docházky do MŠ se poet dtí mnil, ale vždy se pohyboval okolo 20 dtí. Chlapec má asistenta. Nyní má odklad školní docházky a bude se intenzivn pipravovat na integraci do místní školy. Dle slov matky chodí chlapec do mateské školy moc rád a dtský kolektiv ho pijal bez problém. Vtšina dtí chlapce znala od narození, proto jim kochleární implantát nepipadá vyjímený, jiný. Matka se domnívá, že i ve škole to bude jednodušší. Uitelé jsou na jejího syna pipraveni a už te ví, co to kochleární implantát je, jak funguje, apod. Chlapec se stýká s kamarády i ve svém volném ase. Dále navštvuje hasiský a výtvarný kroužek, kde se velmi dobe zalenil. V rámci SPC se aktivn úastní canisterapie od svých 3 let. Canisterapie Rodim byla canisterapie doporuena speciální pedagožkou (logopedkou) z SPC jako podprná metoda celkového rozvoje chlapce. Rodina nejprve váhala, chlapec ml negativní zkušenost se psem v míst bydlišt. Po rozhovoru o cílech a pozitivech canisterapie rodina souhlasila. Canisterapie probíhala v prostorách speciáln pedagogického centra za pítomnosti speciální pedagožky a matky. Canisterapie probíhala od záí 2006 do ervna Spolen se speciální pedagožkou a rodinou (matkou) byly vždy na zaátku bloku sestaveny cíle terapie za asistence psa. Harmonogram canisterapie: celkem období metoda úatníci návštv I.Blok 9/2006-6/ AAT chlapec se sestrou II. Blok 9/2007-6/ AAT individuáln III. Blok 9/2008-6/ AAT skupina 5 dtí I. blok návštv Chlapec je velmi fixován na matku. Ke komunikaci používá citoslovce. Na nkteré pojmy používá vlastní znak. Znakový jazyk neumí. Poítá do 2. Barvy nepojmenuje ani nerozezná. Sluchem se zatím moc dobe neorientuje. Je roztržitý, odbíhá za matkou, je tžké 17

18 chlapce zaujmout. V prvním bloku se canisterapie úastnila o dva roky starší sestra chlapce, která je jeho vzorem. Sestra se mu snaží vysvtlovat situace. Má snahu udlat všechny úkoly za nj. Canisterapie probíhá vždy v pátek od 8h v sudé týdny, délka 45 min, v prostoru speciáln pedagogického centra pro sluchov postižené v eských Budjovicích. Cíle canisterapie v tomto bloku jsou: Odbourat strach ze ps Zlepšení komunikace Zvýšení slovní zásoby Zlepšení jemné motoriky Posílit sebevdomí, spoléhat se sám na sebe, osamostatnní se Pi první návštv se chlapec choval velmi odtažit, nekomunikoval. Seznámila jsem ho se psem, ukázala pomcky (obojky, vodítka, kartáe na esání, misky, apod.). Spolen s matkou a se sestrou psa uesal. Pi dalších návštvách je chlapec již komunikativnjší, ale stále se velmi asto obrací na matku. Zaíná komunikovat se psem. Snaží se psa ovládat. Nejdíve se nauil povely znakem, pozdji je zaíná opakovat pomocí ei, ale delší výrazy komolí. Rozumí krátkým vtám. Na konci tohoto bloku sám zaíná komunikovat s canisterapeutkou. Snaží se vyprávt o svých zážitcích. Pamatuje si ásti tla psa, ale neumí je pojmenovat. Mluví v jednoslabiných výrazech hop, dej, dík, pac. Dále se snaží vyslovit sedni, lehni, zsta, hledej a ásti tla psa. Strach ze psa se podailo odbourat ve velmi krátké dob, tedy bhem pti sezení. Avšak cizích ps se stále bojí, matka to ale nevidí jako problém, naopak je ráda, že k cizím psm nechodí. Jemná motorika byla procviována na barevných obojcích a vodítkách, kdy je dle barev musel vybrat a psovi pipnout. Dále pak pomocí pamlsk, kterými psa krmil nebo je schovával po místnosti. Nkdy ml za úkol piškoty rozlámat. Na konci tohoto bloku uml chlapec sám, bez dopomoci sundat a zapnout obojek i vodítko. Díky ovládání psa, kdy byl motivován k používání hlasu, došlo k podpoe sebevdomí. To potvrzuje matka i speciální pedagožka. Zaal si více vit. Neobrací se u každé hry na matku. Pokud za nj chce udlat úkol (hru) sestra, ekne: Ne, sám! Pi nové he však nechce 18

19 spolupracovat, nechává se vést sestrou nebo se obrací na matku, proto nové hry zaazuji až na konec sezení. Další sezení však již novou hru dlá s pomocí matky. Hru staí 3-5x zopakovat a chlapec je schopný pracovat sám. Na konci bloku je chlapec v kontaktu s matkou bhem sezení 3-5x. Sám vyhledává hry, pi kterých mže psa ovládat (cviit). V ervnu se zúastnil se svou sestrou rehabilitaního pobytu s canisterapií. Když rodie sourozence pivezli, ob dti nás velmi pekvapily, chtly zde zstat samy (ostatní dti také byly bez rodi). Chlapec vydržel bez kontaktu s rodii celý den bez sebemenších problém. Chlapec je integrován v bžné mateské škole. Dobe zalenn. I pesto jsme MŠ nabídli ukázku canisterapie. Návštva probhla za úelem provázanosti s individuálními cíli canisterpie. Chlapec ukázal svého tynohého kamaráda a pedvedl, jak se psem umí zacházet. Návštva byla velmi povedená. Chlapec je nyní ve své tíd obdivován a touto návštvou se podpoilo chlapcovo sebevdomí. Díky psovi dále získal základní matematické pedstavy. Nejprve nechápal význam pot. Pozdji chápe, že pes se krmí po jednom pamlsku. Dále rozeznává rozdíl mezi jedna a dva, kdy dával dle pokyn pamlsky do misek. V druhé polovin bloku jsme tu samou hru použili pro íslice od jedné do pti. Uí se poítat ásti tla psa nos, oi, uši, tlapy, ocas. Na konci bloku skuten poítá do pti. Po ukonení tohoto bloku byl pedán matce dotazník s otevenými otázkami smovanými na canisterapii a jejímu významu pro chlapce i pro rodinu. Matka je s canisterapii velmi spokojená. Je ráda, že takovýto program mohou navštvovat a v canisterapii chtjí pokraovat. O canisterapii mluví s rodinou, známými a v mateské škole. U chlapce vidí nejvtší zlepšení v samostatnosti, zdá se být klidnjší v pítomnosti psa, také se chlapec snaží více komunikovat. Dále by chtla zlepšit poznávání barev a artikulaci. Chlapec, dle slov matky, o pejskovi mluví všude a tém poád. Vždy se na canisterapii tší. II. blok návštv Chlapec se snaží komunikovat. Používá jednoslabiná slova, citoslovce. Delší slova komolí, vynechává písmena. Znakový jazyk neumí, používá cca 30 znak a vlastní znaky vytvoené rodinou. Rozumí krátkým pokynm. Z poátku sezení je stydlivý. Na matku se obrací pouze v pípad neúspchu nebo neporozumní. Na canisterapii chodí namotivován, 19

20 tší se. Tento blok navševuje sezení sám. Sestra je již na základní škole. Canisterapie probíhá vždy v pátek od osmi hodin v sudé týdny, délka 45 min. Cíle canisterapie v tomto bloku jsou: Zlepšení komunikace, artikulace Zvýšení slovní zásoby Osamostatnní se canisterapie bez matky Rozpoznat barvy Rozpoznat fyziologické poteby psa Jak již bylo eeno výše, chlapec komunikoval v jednoslabiných výrazech, posunky. Bhem tohoto bloku návštv jsme se výrazn zamili na orální komunikaci. U výraz, které již znal, bylo vyžadováno jejich vyslovení. Zpoátku alespo snaha o vyslovení, postupem asu byla kontrolována i kvalita výslovnosti, kdy pítomná speciální pedagožka logopedka bhem canisterapie navázala kontakt s chlapcem a písmeno/slovo správn vyvodili/vyslovili. Chlapec se na konci bloku snažil o isté vyslovení dvouslabiných slov jako voda, miska, pejsek, Rony, ahoj, noha, ocas, záda, apod., která se vztahovala ke psovi. Pokud se soustedil a byl namotivován (nap. Rony ti nerozumí. ) výslovnost se mu povedla. Tento blok se chlapec uil, jak se správn o psa starat, co pes potebuje. Velmi rychle pochopil, že miska má být plná vody a sám jí obstaral. Že pes mezi hrami chce chvilku odpoívat. Že pes nemže sníst všechny pamlsky najednou. Dále jsme si povídali, jak Rony vyrstal, prohlíželi fotky štat, jak bydlí doma, kde spí, co dlá celý den. Chlapec byl velmi zvídavý a sám kladl otázky. V této ásti se asto obracel na matku, která tlumoila na co se chlapec ptá a vysvtlovala odpovdi, aby je chlapec pochopil. Slovní zásoba se zvedla o pojmy týkající se canisterapie a ps o cca 50 slov. Na žádost matky jsme zaali trénovat barvy. Barevné misky, kelímky, vodítka a obojky jsme používali jako pomcky k trénování. Chlapec nerozeznal žádnou barvu. Sluchovou cestou si za 3 návštvy nezapamatoval ani jedinou barvu, proto po porad se speciální pedagožkou jsem zaala používat znaky (ze znakového jazyka) ty základních barev (modrá, ervená, žlutá, zelená) chlapec hned první sezení, kdy jsem zaala znait, pochopil, že každá barva má svj název. Po dalších dvou sezeních a trénování doma byl schopný po ukázání 20

21 znaku správn barvu urit. Další msíc trvalo, aby sám znak ukázal. Když toto zvládnul, zaala jsem barvy pidávat na celkový poet deset. Chlapec se barvy uil formou hry. Do barevných misek dával piškoty, ale pouze když správn uril barvu. Rony je poté mohl sníst. Krmení psa pro chlapce bylo velkou odmnou. Ješt více byl však motivován, když ml poznat barevné vodítko a poté mohl Ronyho vodit a cviit. Posledním cílem v tomto bloku bylo, aby se chlapec spolehl sám na sebe a neobracel se pi nezdaru na matku. Nejprve matka ze sezení odcházela na pár minut. Chlapci vždy na zaátku objasnila, kam jde (nap. na toaletu, telefonovat). Chlapec byl velmi dobe na canisterapii namotivován a tak mu ani nevadilo, že matka zaátek sezení netráví s ním. Postupn se tento interval prodlužoval na pl hodiny. Pak však byl chlapec nemocný a vynechal ti návštvy. První návštva po nemoci byla pouze s oporou matky, další však již jako by navázal tam, kde jsme skonili ped nemocí. Poslední tyi návštvy probhly bez pítomnosti matky. Na konci tohoto bloku byl s matkou a speciální pedagožkou vyplnn dotazník s otevenými otázkami. Matka používá canisterapii jako motivaní prvek. Na canisterapii jezdí chlapec za odmnu a v canisterapii vidí stále samá pozitiva. Chlapec o psovi už jen nemluví. Nejoblíbenjší hra dva dny po canisterapeutickém sezení je, že si se sestrou a s kamarády hraje na pejsky, piemž hrají hry jako na sezeních. Jako nejvtší pokrok za tento rok matka shledává, že se chlapec nauil barvy, sama si již nevdla rady jak je chlapce nauit. Dále íká, že pi canisterapii se více snaží o správnou výslovnost, protože pes reaguje na hlas. Také chlapec chce, aby mu rozumlo okolí. Je ráda, že chlapec vydrží sám a dodává, že tím se jí otevírají dvee (nap. mže nechat chlapce hrát si u kamarádky, u babiky, apod.) a má také chvilku pro sebe beze strachu o nj. Speciální pedagožka je také s canisterapií spokojená. Chlapec si na canisterapii více vštípí a déle si pamatuje pojmy, které se zde nauil. Díky kontaktu se psem a navázání pátelského vztahu s ním se nauil dodržovat pravidla. Je lépe motivován i na logopedii a pi ní (i když pes není pítomen) lze chlapce motivovat práv psem. Pedagožka také oceuje rozšíení slovní zásoby a chlapcovu snahu o zlepšení artikulace. Díky canisterapii dokáže chlapec vycítit poteby psa, je citlivý a ohleduplnjší. 21

22 III. blok Chlapec se snaží komunikovat. Používá jednoslabiná slova, nkterá dvouslabiná. Ostatní slova komolí. Znaky používá minimáln a jen pokud také nkdo znaí. Rozumí delším vtám, ale ne souvtím. Je zvídavý, vyptává se na nové vci. Matku na sezeních potebuje pouze okrajov. Tžší úkol se snaží vyešit sám. Tento blok navštvuje skupinovou canisterapii (4 dti se sluchovým postižením a jeho sestra s ADHD) se dvma psy (Rony a Borek). Canisterapie probíhá v soukromých prostorech, vždy v pátek 1x za 14 dní od 14:00, délka 60 minut. Kontakt se speciální pedagožkou je neperušen, na sezeních není pítomna, ale cíle a prbh skupinové canisterapie je s ní nadále konzultován. Cíle canisterapie v tomto bloku jsou: Dbát na správnou výslovnost Zvýšení slovní zásoby Základy pée o psa, chování psa (e tla psa) Skupinová spolupráce Chlapec chápe po prvních dvou blocích základy pée o psa. Psa umí ovládat, je k nmu citlivý, empatický. Jelikož rodina uvažuje o integraci chlapce do základní školy v míst bydlišt, domluvila jsem se se speciální pedagožkou, že bychom chlapce pesunuli do skupinové canisterapie, kde by se ml nauit spolupracovat v malé a neznámé skupin. Pedpokladem je, že ve skupin se chlapec bude chovat jinak než na individuálním sezení. Jako pozitivum vidím, že skupina nebyla rznorodá, jednalo se celkem o tyi dti se sluchovým postižením, toho asu ve vku 5-6 let a sestru chlapce (t. 7let). Chlapec se ve skupin choval velmi pirozen, bez vtších problém. Zpoátku byl problém v prostedí (v místnosti rušivé elementy - hraky), který jsme následn vyešily s matkou tím, že pijela s dtmi na canisterapii vždy o nco díve, aby si stihli vše prohlédnout, než zane samotná canisterapie. Postupn bhem bloku se chlapec nauil rozpoznat e tla psa. Dokáže urit s jistotou 6 pozic tla psa a vysvtlit co znamenají. Dále se nauil celé jméno rasy Ronyho a Borka. Pojmenuje dalších 10 plemen ps. 22

23 Spolupráce ve skupin je bez rivality. Na matku se neobrací. Nevyžaduje pítomnost matky pi canisterapii. Na konci sezení vždy matce vypráví, co jsme dlali. Je velmi pozorný. Na každé sezení pináší pamlsky. Nkdy i obrázek, vtšinou se psí tématikou. Pi canisterapii je kontrolována výslovnost všech zúastnných dtí. Chlapec je mnohem více kontrolován i svou matkou. Sám se velmi snaží. Na každé sezení pijde s nov naueným slovem. Na konci tohoto bloku dostala matka dotazník, který byl rozdlen do tech ástí. První zjišovala osobní anamnézu dítte. Druhá je zamena na problematiku canisterapie a její význam pro dít a jeho rodinu. Tetí ást na metodiku. Matka po tomto bloku íká, že psi (Rony, Borek) se stali nejlepšími páteli jejich dtí. Díky pejskm je chlapec sebevdomjší, nebojí se íct, co chce, lépe spolupracuje, osamostatnil se. Chlapec si uvdomil, že se vše netoí jen kolem nj, ale uvdomil si, že má zodpovdnost také za nkoho jiného, když je s pejsky. Canisterapie a ovlivnní rodiny dítte Matka o canisterapii slyšela již díve, ješt než zaali docházet do SPC, ale pouze ve spojení s mentálním i tlesným postižením. Kdyby nedostala možnost navštvovat se svým synem canisterapii pes SPC, sama by tuto metodu nevyhledala. Nyní je však ráda, že tento program SPC nabídlo a velmi si ho chválí. Canisterapii hodnotí jednoznan pozitivn. Syn se na pejsky tší, vypráví o nich. I když zpoátku byly mé pocity rozpaité ze synovy reakce, vše se rychle zmnilo. Pejsk se bál, ml špatnou zkušenost, canisterapie uvolnila pouto mezi mnou a synem. Já te již vím, že dti mohou chvíli fungovat beze mne. Chlapec je sebevdomjší i jinde, nejen s pejsky. Zvlášt v mateské škole a na kroužcích to matce velmi pomohlo. Již se nebojí cizích ps, ale nehladí je, pokud je nezná. Matka používá psa také jako motivaní prvek, údajn minimáln 2x týdn. Na pejsky jezdí dti za odmnu. Doma také používají k uení pomcky se psí tématikou. 23

24 Význam canisterapie pro rodinu s díttem se sluchovým postižením Tohoto výzkumu se zúastnily tyi rodiny, které na canisterapii docházeli alespo dva roky. Rodiny canisterapii hodnotí jednoznan pozitivn Rodie motivovali dít psem i v domácím prostedí Nauené dovednosti pi canisterapii se promítly i do všedního života dtí a jejich rodi Používali hry z canisterapeutických jednotek pro rozvoj svého dítte v domácím prostedí Zlepšila se komunikace v rodin mezi dtmi a jejich rodii A jak sami íkají Chlapec si uvdomil, že se vše netoí jen kolem nj, ale uvdomil si, že má zodpovdnost také za nkoho jiného, když je s pejsky. (rodina chlapce se sluch. post.) canisterapie byla naším záchytným bodem, dcera mla psa za odmnu a já jsem mla na konci také chvilku as na sebe. (rodina dívky se sluchovou vadou, kochleární implantát) Pro nás je dležité, aby rozumla jiným lidem a komunikovala s nimi - v tom nám canisterapie velmi pomohla. (rodina neslyšící, s dívkou, kochleární implantát) Kontakt Mgr. Zuzana Fraková Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o.s. 24

25 Canisterapie na dtské neurologické klinice ve FN v Motole MUDr. Karolína Eckschlagerová, Bc. Jana Hurdová, MUDr. Martin Kudr, Milena Wachtlová Souhrn V píspvku pibližujeme canisterapii na dtské neurologické klinice ve FN v Motole, organizaní záležitosti, diagnózy pacient, s kterými se dobrovolník se psem setkává, význam canisterapie pro tyto pacienty a konkrétní aktivity vybraného canisterapeutického týmu. Organizaní záležitosti canisterapie V souasné dob pacienty na dtské neurologické klinice navštvují dobrovolníci se 3 psy. Jedná se o plemena rhodéský ridgeback Sunny, kíženec chodského psa s maliákem Brit, parson russell terier Kasey. Všichni dobrovolníci jsou zaregistrováni v Dobrovolnickém centru FN v Motole, prošli výcvikem dobrovolník a mají možnost docházet na pravidelné supervize. Canisterapeutití psi jsou v nemocnici oznaeni šátky a vodítkem se žlutým nápisem,,dobropes. Oznaení šátk v modré barv je ureno pro psí,,pány a ervená barva pak pro psí,,dámy. Dobrovolník je oznaen žlutým trikem, nebo vestou a visakou. Na dtské neurologické klinice se koná pevážn skupinová canisterapie. Canisterapeutického programu se úastní pacienti, kteí se chtjí této aktivity úastnit, mají písemný souhlas rodi a ošetujícího lékae. Souhlas s úastí dítte na canisterapii je v pijímací složce pacienta na barevném papíe. Samozejmostí je i úast rodi na canisterapii. Prostory pro canisterapii jsou pímo ped oddlením dtské neurologické kliniky ve 3 pate. Výhodou tohoto prostoru je práv blízkost k oddlení. Na každém oddlení, kam dobrovolníci docházejí je tzv. kontaktní osoba, na kterou se dobrovolníci mohou obracet. Na dtské neurologické klinice spolupracujeme s herní terapeutkou, která je pítomna po celou dobu canisterapie. Organizan zajišuje písemný souhlas ošetujícího lékae a souhlas rodi s úastí dítte na canisterapii, pipravuje prostor pro program tzn. židle, podložky na zem, doprovází pacienty do prostoru ureného pro canisterapii, zajistí aby byly dostaten obleeni, má pehled o pítomných pacientech, dále informuje zdravotní sestry a pítomné rodie. V dob nepítomnosti herní terapeutky, organizaní záležitosti zajišuje koordinátor. 25

26 Dobrovolnické centrum pravideln poádá schzky s kontaktními osobami. Zdravotní sestry znají aktuální stav pacient, proto na canisterapii nechodí nap. pacienti bezprostedn po zákroku. Pacienti v rámci canisterapie mají možnost také docházet na tzv. Psí dny, které se konají 1x za 6 až 8 týdn v prostorách 8. patra nemocnice. Na programu jsou návštvy více dobrovolník s pejsky. O tchto dnech mají pacienti možnost setkat se s rznými plemeny ps. Mohou si vybrat pejska, který je jim nejsympatitjší a strávit s ním as, nebo si obejít všechny pítomné pejsky, trénovat povely, i plnit rzné úkoly. Vždy na n eká i malá odmna. O psích dnech se nám osvdil doprovodný program, jako je malování triek se psí tématikou. Triko si malý pacient odnáší sebou zpt na oddlení a tak pi pohledu na nj si mže vzpomenout na píjemné chvilky s pejsky zážitek,,petrvává. Vždy respektujeme pání pacienta. Canisterapie je nabídkou, jak si pacient mže zpíjemnit as v nemocnici. Diagnózy a význam canisterapie Spektrum diagnóz na dtské neurologii je velmi pestrý. Nejvíce pacient je hospitalizováno pro epilepsii i pro podezení na tuto chorobu. Mezi další asté diagnózy patí neuroinfekce, v letních msících se asto jedná o borreliosu. Mén asté, ale závažné, jsou autoimunitní zánty nervové soustavy. Do dtské neurologie patí rovnž pée o pacienty se svalovým onemocnním. Na oddlení dále asto picházejí dti k dovyšetení pro opoždní psychomotorického vývoje, dti s psychosomatickými obtížemi a dti s tzv. neurokutánními chorobami (tzn. s vrozeným postižením nerv a zárove kže). Vkové rozmezí je od narození do 19 let, ale canisterapie se úastní dti obvykle ve vku do 13 do 14 let. Starší dti se obas pijdou podívat, ale her se aktivn neúastní. Z tohoto výtu je zejmé, že nkteí pacienti na oddlení stráví pár dní, jiní jsou hospitalizováni dlouhodob a asto také opakovan. Canisterapie tak má adu význam. Prvním, asto opomíjeným, nebo zlehovaným, je rozptýlení dtí, které svj as musí trávit v nemocnici. Na program s pejskem pacienty doprovází velmi asto rodie. Dti se svými rodii tak stráví necelou hodinu v úpln jiných myšlenkách, odreagují se od myšlenek na nemoc a naerpají trochu "nové energie". ada rodi si po canisterapii chválí, že poprvé v nemocnici vidli své dít jako zdravé - opt se smát a ádit. To jim pak dodává další sílu. Program dobrovolnice Mileny Wachtlové s 26

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada)

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Ergoterapie u klient s kombinovanými vadami píklady z IC Zahrada Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Konference Psychopedické spolenosti, Praha, 9.2.2011 Multidisciplinární tým a role ET Pro nejefektivnjší

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM

NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5 NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM NELA VILHELMOVÁ Praha 2009 PEDMLUVA Nikotinismus je stále aktuálnjším tématem nabývajícím na dležitosti, zárove s rostoucím

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti týrané, zneužívané a

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika 1. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žák s kombinovaným postižením : monografie / Vanda Hájková (ed.) a kol. Praha : Somatopedická spolenost, 2009

Více

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Strana 1 (celkem 7) 29.1.2007 Obsah: Základní údaje platné pro školní rok 2006/2007...3 Charakteristika školní družiny...3 Kde nás najdete...3 Vybavení

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Karl Grunewald Bývalý vedoucí Odboru pro péi o lidi s postižením, pi Ministerstvu zdravotnictví

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika 1. Hry a matematika na 1. stupni základní školy / Eva Krejová Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2009 -- 163 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7235-417-7 (brož.)

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická logopedie. Klinický logoped

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická logopedie. Klinický logoped Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická logopedie Klinický logoped Pozn.: specializační vzdělávání v oboru Klinická logopedie dle NV č. 31/2010 Sb. lze ukončit atestační

Více

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008 Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008 Domácí pée právní rámec dle ustanovení 22 zákona.48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní v platném znní : Hrazenou

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Interdisciplinární pístup

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce.

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce. SVALOVÁ SOUSTAVA Jedním ze základních projev života je pohyb, který je umožnn rznými zpsoby. U lovka ho realizují ve spolupráci s oprnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišují lovku pouze pohyb

Více

NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V OKRESE VSETÍN NA PRAHU NOVÉHO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ EVROPSKÉ UNIE Konference pro NNO,

NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V OKRESE VSETÍN NA PRAHU NOVÉHO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ EVROPSKÉ UNIE Konference pro NNO, NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V OKRESE VSETÍN NA PRAHU NOVÉHO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ EVROPSKÉ UNIE Konference pro NNO, 30.10.2006, Vsetín HODNOCENÍ AKCE Na konferenci se telefonicky a e-mailem pihlásilo

Více

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007 Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007 Domácí pée právní rámec dle ustanovení 22 zákona.48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní v platném znní : Hrazenou

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Psychosomatická a primárn somatická onemocnní u dtí možnosti a meze psychoterapie

Psychosomatická a primárn somatická onemocnní u dtí možnosti a meze psychoterapie Psychosomatická a primárn somatická onemocnní u dtí možnosti a meze psychoterapie Obecné Primárn somatická onemocnní a jejich psychoterapie Psychosomatická onemocnní a jejich psychoterapie Tlesné onemocnní

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Kde se setkám s klienty s MP?

Kde se setkám s klienty s MP? Mentální retardace = vývojová duševní porucha se sníženou inteligencí demonstrující se pedevším snížením kognitivních, eových, pohybových a sociálních schopností s prenatální, perinatální i postnatální

Více

Ošetovatelský proces. Ošetovatelský proces pispívá u sestry:

Ošetovatelský proces. Ošetovatelský proces pispívá u sestry: Ošetovatelský proces Historie Ošetovatelský proces je považován za prostedek rozvoje ošetovatelství a zkvalitnní pée o nemocné. První písemné dokumenty o ošetovatelském procesu se objevily v USA a historie

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

Praktici a ízená pée. Aktuální problémy zdravotnictví 2008. MUDr.Jana Uhrová

Praktici a ízená pée. Aktuální problémy zdravotnictví 2008. MUDr.Jana Uhrová Praktici a ízená pée Aktuální problémy zdravotnictví 2008 MUDr.Jana Uhrová Pojem a možnosti ízení zdravotní pée Kdo stát, zdravotní pojišovny, poskytovatelé, obané/pojištnci Co rozsah a podmínky poskytování

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 Vážení tenái naší výroní zprávy Na následujících stránkách Vám pedstavím innosti a aktivity naší charity v roce 2003. Ráda bych pi této píležitosti chtla podkovat

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE 1 Cíl specializaního vzdlávání... 119 1 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání... 120 2 2.1 Základní kmen v oboru Klinická

Více

ZPRÁVA Z GENDEROVÉHO AUDITU

ZPRÁVA Z GENDEROVÉHO AUDITU Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, PhD. E-mail: pavlik@mc-triton.cz Název projektu: Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný íslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Praha 2013 2 Zadavatel: Msto Slaný

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Aktuální problémy v ošetovatelství Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Historie Zákon.96/2004 Sb., vzdlávání neléka Ukonení vzdlávání sester na 4-letých SZŠ Vzniká nový obor zdravotnický asistent Zahájení kvalifikaních

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

Personální, materiáln technická a organiza ní kritéria pro jednotlivá centra pé e o nemocné s hemofilií

Personální, materiáln technická a organiza ní kritéria pro jednotlivá centra pé e o nemocné s hemofilií Píloha. 1 Požadavky na centra: Personální, materiáln technická a organizaní kritéria pro jednotlivá centra pée o nemocné s hemofilií 1. Centrum komplexní pée (CCC) Centrum musí zajišovat: diagnostiku a

Více

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie Výbr z nových knih 10/2011 psychologie 1. Domácí násilí : kontext, dynamika a intervence / Drahomír Ševík, Nadžda Špatenková a kol. Praha : Portál (vydavatelství), 2011 -- 186 s. -- eština. ISBN 978-80-7367-690-2

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

PROGRAM PRACOVNÍ REHABILITACE

PROGRAM PRACOVNÍ REHABILITACE PROGRAM PRACOVNÍ REHABILITACE V RÁMCI PROJEKTU Chráněné a integrační pracoviště ve VFN v Praze - Kateřinská zahrada II., reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/35032 Cílová skupina: Klienti Psychiatrické kliniky VFN

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut. Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění

Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut. Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění Dobrý den z Prahy Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění Taneční a pohybový program pro seniory se specifickými potřebami

Více

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika 1. Cviení na míi pro celou rodinu / Hana Janošková, Marta Muchová Brno : Computer Press, 2011 -- 120 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3173-2 (brož.) Sign.: II 108723V1

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

"Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit" Sokrates

Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Sokrates CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU Pojetí školního vzdlávacího programu Vize školy: "Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit" Sokrates Školní vzdlávací program

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

- terapeuticko-ošetovatelský koncept - pojetí hodnocení a terapie ešící problémy jedinc s poruchou FUNKCE POHYBU SVALOVÉHO TONU

- terapeuticko-ošetovatelský koncept - pojetí hodnocení a terapie ešící problémy jedinc s poruchou FUNKCE POHYBU SVALOVÉHO TONU BOBATH KONCEPT - terapeuticko-ošetovatelský koncept - pojetí hodnocení a terapie ešící problémy jedinc s poruchou FUNKCE POHYBU SVALOVÉHO TONU zapíinnou patofyziologií CNS M.Míková, P.Bastlová 2006 mikovam@fnol.cz

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika 1. tení a dyslexie / Jií Jošt Praha : Grada Publishing, 2011 -- 384 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3030-1 (brož.) Sign.: II 108263V1 dyslexie ; tení ; porucha uení ;

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

1. Cíl specializačního vzdělávání

1. Cíl specializačního vzdělávání RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání ve specializačním oboru klinická logopedie

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více