Výroční zpráva Základní škola Nová Paka, Komenského 555

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2006-07. Základní škola Nová Paka, Komenského 555"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola Nová Paka, Komenského 555

2 Charakteristika školy Základní škola se již několik let dělí na dvě části základní škola vyučována dle učebního plánu č.j /96 2 a základní škola /bývalá praktická/ vyučována dle učebního plánu č.j / Název ZŠ praktická je změněn dle rozhodnutí MŠMT ze dne Od tohoto data máme v názvu pouze základní škola. Jsme plně organizovaná základní škola, na I. stupni bylo 10 tříd a na II. stupni také 10 tříd. Základní škola /praktická / měla 4 třídy.ve dvou třídách byly spojeny dva ročníky a ve dvou tři ročníky. Celkem jsme měli v tomto školním roce 511 žáků, z toho 475 na ZŠ a 36 na ZŠ praktické. Vyučování začínalo v 7,40 hodin a odpolední vyučování bylo upravováno dle potřeb dojíždějících žáků. Výchovu a výuku zajišťovalo celkem 38 pedagogických pracovníků a 2 pedagogické asistentky na ZŠ/praktické/.. O provoz budovy se starala 1 pracovnice sekretariátu, 1 školník a 4 uklízečky. Za dvě učitelky na mateřské dovolené nastoupili v prvním pololetí do pracovního poměru na dobu určitou dva učitelé (důchodci). Pedagogická způsobilost I v letošním školním roce jsme se zaměřili na to, aby ve všech hlavních předmětech /Čj, M, Cj/ byla zabezpečena aprobovanost učitelů. Opět se nám snížil stav tříd a zároveň i učitelů a z toho důvodu dochází k tomu, že v některých předmětech vyučují učitelé s jinou aprobací. Ale je zabezpečena pedagogická způsobilost. Mnozí učitelé se dokonce vzdělávají i v předmětech, které vyučují, i když je nemají v aprobaci. I. stupeň POZ PZ OZ 96,9% 3,1 % II. stupeň 76 % 20,7 % 3,3% ZŠ /praktická/ 59,7 % 40,3 % Vysvětlivky: POZ pedagogická a odborná způsobilost PZ - pedagogická způsobilost OZ - odborná způsobilost V této tabulce nejsou zahrnuty suplované hodiny. 2

3 Aktivity školy V letošním roce nastoupilo do gymnázia z 5. tříd 8 žáků. V letošním roce jsme integrovali do tříd 66 žáků s vývojovými vadami, 2 žáky s LMD a 6 žáků s tělesnými vadami. Počet těchto žáků neustále stoupá, učitelé z toho důvodu musí věnovat větší čas přípravě. Lyžařské kurzy probíhaly ve dvou termínech, zúčastnilo se 58 žáků z 8. tříd. Tyto kurzy se konaly na Zadních Rennerovkách pod vedením M. Schlögla, V. Šmidrkalové, J. Lánské, J. Komárkové a L. Macáka. Žáci tříd absolvovali kurz bruslení na ZS v Nové Pace v rámci vyučovacích hodin Tv. Kromě bruslení vyjížděli všichni žáci tříd na plavání do Jičína. Povinného plaveckého výcviku se zúčastnily žáci 2. a 3. tříd. Žáci 4. tříd absolvovali dopravní výchovu na cvičném hřišti u motelu Štikov pod vedením učitele autoškoly pana Václava Řeháčka. Dětský parlament se scházel, ale v letošním roce omezil svoje aktivity, což je velká škoda. Podařilo se vydávat školní časopis, na jehož tvorbě mají největší zásluhu žákyně 9.B. Další aktivity školy Organizují se soutěže a přebory matematika, český jazyk, dějepis, přírodopis /poznávání živočichů a rostlin/, tělesná výchova Účast na okresních soutěžích a přeborech K výuce Tv se využívá ZS, letní stadion Pravidelná pomoc dětem s vývojovými poruchami Na konci školního roku ocenění nejlepším a odcházejícím žákům Pitný režim zajištěn formou pitných automatů Chodby vyzdobeny dětskými pracemi a tématicky ke 100. výročí školy 3

4 Školní družina Do ŠD bylo v letošním šk.roce zapsáno 92 dětí.pracovala ve 3 oddělení.poplatek za ŠD zůstal 80,- Kč.Z těchto peněz jsme uhradili dětem zájezd do Prahy do Divadla Spejbla a Hurvínka.Dále byly zakoupeny 4 počítače.pro děti jsme z těchto peněz pořizovali drobné dárečky, které děti dostávaly jako odměny za různé soutěže.také byly na začátku šk.roku dokoupeny pomůcky pro všechna oddělení.po celý rok probíhala ve dvou odděleních průběžná pedagogická praxe.také u nás 3 studentky SPgŠ vykonávaly souvislou pedagogickou praxi v měsíci březnu.výchovně vzdělávací cíl práce ve ŠD vychází z předem zpracovaných měsíčních a týdenních plánů.ve všech třech odděleních děti plně využívaly počítače.pracovaly s výukovými programy a počítače využívaly i k vědomostním hrám. Nejstarší děti z 1.oddělení po celý rok využívaly halu, kam si chodily rády zasportovat.nejvíce je bavily míčové hry a soutěživé hry. Na podzim sbíraly listy a podzimní květiny, ze kterých vyráběly herbář, a tím se učily rozeznávat různé druhy stromů a rostlin. Také velmi rády pracovaly s mapou.soutěživými hrami si zdokonalovaly orientaci na mapě.velikonoce děti z 1.oddělení přivítaly pletením pomlázek a výrobou dekorativních předmětů.v dubnu si připomněly Měsíc bezpečnosti - pravidla silničního provozu a vyzkoušely si obvazovou techniku.příznivé počasí využívaly k pobytu v přírodě.nejmladší děti z 2.oddělení pořádaly mezi sebou turnaj v kuželkách, připravovaly drobné dárky k Vánocům, Velikonocům, Dnu matek.hrály různé hry ve ŠD i v přírodě.s 3.oddělením uspořádaly hru Na stopovanou. Též si uspořádaly Mikulášskou a vánoční besídku. Třetí oddělení, kam chodí děti ze 2.tříd, také nezůstalo pozadu v přípravě dárků k různým příležitostem.toto oddělení se podílelo na výrobě drobných dárečků k zápisu dětí do budoucích 1.tříd.Pořádaly s p.vychovatelkou zábavná odpoledne se soutěžemi a hrami. Dětský den si všechna 3 oddělení uspořádala v hale, kde probíhaly různé soutěže, které si p.vychovatelky pro děti připravily. Za účast v soutěži byly děti vždy odměněny malou sladkostí. Velice se nám líbil zájezd do Prahy do Divadla Spejbla a Hurvínka na představení Hurvínek a Mikuláš.Při návštěvě Prahy jsme si prohlédli i Pražský hrad a Petřín.Konec šk.roku oslavily děti společným opékáním vuřtů. Provoz budovy Vybudována učebna Vv V 6 třídách zakoupeny nové závěsy 2 nové vysavače Vyměněno 7 oken v přízemí dvora západ Zakoupeny koberce do dvou tříd Dokončeno zasíťování PC V aule školy nainstalován zpětný projektor s plátny pro venkovní projekci V 8 třídách 1. stupně nové skříňové sestavy/2 velké a 3 malé/ Nová počítačová sestava v ředitelně a v obou sborovnách Nainstalovány počítače ve 3 odděleních ŠD Zakoupena licence na PC V učebně zeměpisu nainstalována interaktivní tabule + nové žákovské stoly a židle Sluchátka do učebny PC 4

5 Povinně volitelné předměty: 9.ročník - 2 hodinová dotace Seminář z přírodopisu SPř I.Hykyšová Seminář zeměpisu SZ M. Kaplan Informatika Inf V.Soběslav Vedení domácnosti Vd I.Vagenknechtová 9.ročník - 1 hodinová dotace Seminář matematiky SM J. Tázlarová Základy administrativy Zadm M. Schlögl Sportovní hry SH V.Šmidrkalová Seminář českého jazyka SČj M. Holan 8.ročník 2 hodinová dotace Seminář zeměpisu SZ M. Kaplan Informatika Inf V.Soběslav Vedení domácnosti Vd I. Vágenknechtová Seminář přírodopisu SPř I.Hykyšová 8.ročník 1 hodinová dotace Základy administrativy ZAdm M. Schlögl Konverzace z anglického jazyka KAj S. Bucková Seminář českého jazyka SČj M.Holan Sportovní hry SH V.Šmidrkalová Nepovinné předměty: Náboženství Nb P. Kalita BIOS M.Kaplan Sborový zpěv Sb M.Holan Keramika Ke Z.Kaplanová Anglický jazyk NAj S. Bucková Pohybové hry PH J.Lánská, H. Slámová, J. Macková, D. Kulhánková Nápravy VPU D. Kulhánková, D. Rejmontová, J. Lukešová, J. Lánská 5

6 Kritické připomínky 1. Zvýšit kontrolu ze strany učitelů na pořádek a chování žáků / šatní skříňky, lavice ve třídách/ 2. Více spolupracovat se sociálním odborem 3. Pomoc začínajícím učitelům 4. Využívání stávajících programů na PC pro výuku jednotlivých předmětů/pc má pomoci, nesmí se stát únikem od vyučování/. 5. Pokračovat v hospitační činnosti zvýšit počet hospitací ze strany vedení školy 6. Správné dodržování pracovní doby /vedení školy musí jít příkladem/ - dostupnost ŘŠ a ZŘŠ 7. Cizí jazyky se vyučují od 3.ročníku, nepodařil se otevřít kroužek nepovinného jazyka v 1. ročníku V letošním roce proběhla na naší škole inspekce pod vedením Mgr. Bc. Květuše Dřevíkovské. Inspekční zpráva je k nahlédnutí v ředitelně školy. Závěr : Formální podmínky vzdělávání jsou v souladu s příslušnými ustanoveními školského zákona. Zapojení prostředků výpočetní techniky do výuky patří mezi priority vedení školy. Strategie a plánování rozvoje tohoto procesu jsou zapracovány v koncepčních dokumentech školy. Vzdělávání žáků v informačních a komunikačních technologiích je zakomponováno ve ŠVP ZV. Škola realizovala vlastní projekt, kterým získala finanční prostředky na inovaci vybavení výpočetní techniky. Informační gramotnost učitelů je velmi dobrá a využívání výpočetní techniky se stalo běžnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Práce žáků vypracované s využitím ICT jsou velmi kvalitní. Celkově lze hodnotit podmínky pro využívání ICT ve výuce za nadstandardní. Vedení školy zajistilo kvalitní materiální i personální podmínky pro výuku matematiky a rozvoj matematické gramotnosti žáků. Výuka matematiky v běžných třídách ZŠ je zajištěna kvalifikovanými učiteli. Přestože se pojem matematická gramotnost v koncepčních materiálech školy nevyskytuje, prakticky k rozvoji MG ve výchovně vzdělávací činnosti dochází. Učitelé matematiky i přírodovědných předmětů ve sledovaných 3. a 7. ročnících rozvíjejí schopnost žáků chápat úlohu matematiky ve světě, schopnost definovat matematické soudy, chápat logické souvislosti. Slabším místem školy je aplikace moderních aktivizačních metod do výuky matematiky 7. ročníku. V měsíci květnu proběhlo testování žáků osmých tříd 8.A a 8.C v rámci evropského průzkumu vzdělanosti. Vzdělávací koncepce Základní škola vyučuje: r. UP č.j.16847/96-2 ZŠ (bývalá praktická) UP č.j.22980/97-22 Školní družina Vyhláška 87 MŠMT ze dne o školních družinách a klubech 6

7 Věková struktura pedagogických pracovníků Ve školním roce 2006/2007 zaměstnávala Základní škola,komenského 555, Nová Paka 54 pracovníků. Z toho jeden pracovník uvolněn pro výkon funkce starosty a rozvázal pracovní poměr ke dni dohodou ze strany zaměstnance. Z toho tři pracovnice na rodičovské dovolené,tři pracovnice v pracovní neschopnosti dlouhodobá nemoc a následoval nástup na mateřskou dovolenou.tito pracovníci nebudou v následujících přehledech uváděny. Z celkového počtu zaměstnanců pracovalo na škole 40 pedagogických pracovníků z toho 2 pedagogické asistentky a 2 externí pedagogičtí pracovníci a 6 nepedagogických pracovníků. Od 11.1.do dlouhodobě nemocná vychovatelka ŠD,po tuto dobu byl přijat zástup. Od do dlouhodobě nemocný nepedagogický pracovník,po tuto dobu byl přijat zástup. Jeden externí pedagogický pracovník ukončil pracovní poměr k dohodou z jeho strany, /zdravotní důvody/,pracovní smlouva byla uzavřena na dobu určitou do Sedm pedagogických pracovníků ukončilo pracovní poměr k Z toho šest pedagogických pracovníků /důchodců/ mělo uzavřenou pracovní smlouvu na dobu určitou a jeden externí pedagogický pracovník měl uzavřenou pracovní smlouvu na dobu určitou. do 30 let let let nad 65 let Věk 50-65let Počet pracovníků % 17,07 12,19 39,02 29,27 2,45 Délka pedagogické praxe pedagogických pracovníků Délka započítatelné praxe do 4 let 9-15 let nad 32 let 4-9 let let let Počet pracovníků % 12,19 9,76 9,76 29,27 21,95 17,07 7

8 Pedagogičtí zaměstnanci pořadové příjmení a jméno pracovní zařazení délka číslo pedagogické praxe počet roků 1 Bendlová Alena učitelka ZŠ praktická 14 2 Bílková Marie učitelka ZŠ praktická 19 3 Bucková Soňa učitelka 2.stupeň ZŠ 2 4 Čepelková Hana učitelka ZŠ praktická 20 5 Kocourková Ludmila Pedagogická asistentka 2 6 Drašarová Kateřina učitelka,pedagogická asistentka ZŠ praktická 17 7 Ferklová Marcela učitelka 1.stupeň ZŠ 13 8 Groh Ladislav učitel ZŠ praktická 30 9 Holan Martin učitel 2.stupeň ZŠ Hykyšová Ivona učitelka 2.stupeň ZŠ Kaplan Milan učitel 2.stupeň ZŠ Kaplanová Zdeňka učitelka 1.stupeň ZŠ Kašpar Ondřej učitel 2.stupeň ZŠ 1 14 Komárková Jana učitelka 1.stupeň ZŠ Kulhánková Dagmar učitelka 1.stupeň ZŠ Kalita Pavel učitel náboženství 2 17 Kusáková Jitka vychovatelka ŠD,učitelka 1.stupeň ZŠ 29 pedagogická asistentka ZŠ praktická 18 Lánská Jana učitelka 1.stupeň ZŠ Lukešová Jaroslava učitelka 1.stupeň ZŠ Macák Lukáš učitel 2.stupeň ZŠ 4 21 Macková Jana učitelka 1.stupeň ZŠ Maglenová Jiřina učitelka 1.stupeň ZŠ Nováková Vítězslava učitelka 2.stupeň ZŠ Ottová Marie vychovatelka ŠD Rejmontová Dana učitelka 1.stupeň ZŠ Schlögl Milan ředitel Slámová Helena učitelka 1.stupeň ZŠ 35 Smrčková Ivana/Tegelová 28 Miloslava učitelka 2.stupeň ZŠ 8/40 29 Smutná Hana statutární zástupkyně Soběslav Vladimír učitel 2.stupeň ZŠ,správce ICTK 3 31 Sedláková Marcela Pedagogická asistentka 2 32 Šmidrkalová Věra učitelka 2.stupeň ZŠ Záveský Josef Učitel ZŠ 34 Štrynclová Jana vedoucí vychovatelka,učitelka 1.stupeň ZŠ Tázlarová Jarmila učitelka 2.stupeň ZŠ Tůmová Ivana učitelka 2.stupeň ZŠ Tůmová Marcela učitelka 2.stupeň ZŠ 6 38 Vágenknechtová Iveta učitelka 2.stupeň ZŠ Vlachová Vladimíra učitelka 2.stupeň ZŠ Bořková Vlaďa vychovatelka,učitelka 2.stupeň ZŠ 21 8

9 Nepedagogičtí zaměstnanci Příjmení a jméno Bucková Dana Horáčková Věra Barková Lenka Šulcová Milada Vágenknechtová Věra Vágenknecht František Rozpočtářka Uklízečka Uklízečka Uklízečka Uklízečka Technický pracovník 9

10 Přehled pedagogických zaměstnanců a předmětů, které v tomto školním roce učili Příjmení a jméno Třídnictví Předměty Bendlová Alena 3Z Čj,D,Dh,Ov,Ry,Z, M,Pp,Fy,Vv,Tv Bucková Soňa 6.C Aj, KAj, M Čepelková Hana 1Z 1.stupeň Drašarová Kateřina Dh,Ov,Z,Pv,Fy,Hv,Vv Ferklová Marcela 1.B 1.stupeň Groh Ladislav 4.Z Čj,M,Pp,Pv,Tv Holan Martin 9.A Čj,SČj,Hv,F Hykyšová Ivona 7.A F,SPř,Pp,Ch Kaplan Milan 8.A SZ,Pp,Z, Kaplanová Zdeňka 5.A 1.stupeň Komárková Jana 1.A 1.stupeň Kulhánková Dagmar 5.B 1.stupeň+Tv,Ov Kusáková Jitka ŠD+Vv,Pc Lánská Jana 4.A 1.stupeň + Tv Lukešová Jaroslava 4.B 1.stupeň + Ov Macák Lukáš 9.B M,D,Tv Macková Jana 2.A 1.stupeň Maglenová Jiřina 3.B 1.stupeň Ottová Marie ŠD + Tv, Vla, D Rejmontová Dana 2.B 1.stupeň Schlogl Milan Ov, Admi Kalita Pavel Náboženství Slámová Helena 3.A 1.stupeň Smrčková Ivana, Tegelová Miloslava M,Fy Smutná Hana Pv,Ch Soběslav Vladimír Inf Šmidrkalová Věra 7.B SH,Pp,Tv Špidlenová Jana 2.Z 1.stupeň Štrynclová Jana ŠD+Aj Nováková Vítězslava Čj, Z, Tázlarová Jarmila 6.A SM,M,Pč, Rv Tůmová Ivana 6.B D, RoV,Pv Tůmová Marcela 6.C Aj Vágenknechtová Iveta Pv,Vv,Vd, Ov Kašpar Ondřej Inf Vlachová Vladimíra 7.B Čj,D,Ov Bořková Vlaďa ŠD, Nj, NNj Záveský Josef Hv, Pc 10

11 Přehled tříd školní rok 2006/2007 Počty žáků podle tříd Třída Chlapci Dívky Celkem Třídní učitel 1.A Mgr. Jana Komárková 1.B Mgr. Marcela Ferklová 1.S Jana Špidlenová 1.Z Mgr. Hana Čepelková 1.ročník A Mgr. Macková Jana 2.B Mgr. Rejmontová Dana 2.Z Mgr. Čepelková Hana 2.ročník A Mgr. Helena Slámová 3.B Mgr. Maglenová Jiřina 3.S Mgr. Hana Čepelková 3.Z Jana Špidlenová 3. ročník A Mgr. Jana Lánská 4.B Mgr. Jaroslava Lukešová 4.Z Jana Špidlenová 4. ročníky A Mgr. Zdeňka Kaplanová 5.B Mgr. Dagmar Kulhánková 5.Z Jana Špidlenová 5. ročníky A Paeddr. Jarmila Tázlarová 6.B Mgr. Ivana Tůmová 6.S Mgr. Hana Čepelková 6.Z Mgr. Alena Bendlová 6. ročníky A Mgr. Ivona Hykyšová 7.B Mgr. Věra Šmidrkalová 7.C Mgr. Soňa Bucková 7.Z Groh Ladislav 7. ročník A Mgr. Kaplan Milan 8.B Mgr. Vladimíra Vlachová 8.C Mgr. Marcela Tůmová 8.Z Groh Ladislav 8. ročník A Mgr. Martin Holan 9.B Mgr. Lukáš Macák 9.Z Mgr. Bendlová Alena 9. ročník Celkem stupeň stupeň

12 Školní družina I.oddělení II.oddělení III.oddělení Jitka Kusáková Marie Ottová Vlaďa Bořková Umístění tříd Přízemí:1.A,1.B,2.A, ŠD I,ŠD II, ŠD III I.patro:2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5. B, 7.C, 6.B, Informatika II.patro:6.A, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 8.C. 9.A, 9.B, Vv III.patro: 1.Z,2.Z,3.Z,4.Z Pedagogické rady se konaly: 30.8.,1.9.,4.9., , 25.1.,19.4.,25.6., Třídní schůzky: 5.10., , Konzultační hodiny: , 11.1., 1.3., 12.4.,

13 Přehledné údaje o výsledcích a vzdělávání žáků 1.-5.ročník ZŠ celkem 234 chlapců 130 dívek 104 Prospěch v ročníku Prospělo 231 Neprospělo 3 Chování v 1.-5.ročníku Uděleno: NTU 83 DTU 19 DŘŠ 10 2.stupeň 4 3.stupeň 1 Vyznamenání : 301 Neomluvené hodiny: ročník ZŠ celkem 239 chlapců 141 dívek 98 Prospěch v 6.-9.ročníku Prospělo 230 Neprospělo 9 Opravné zkoušky 17 žáků, bez opravných zkoušek neprospěli 4 žáci Chování v 6.-9.ročníku Uděleno: NTU 146 DTU 78 DŘŠ 43 2.stupeň 17 3.stupeň 10 Vyznamenání: 108 Neomluvené hodiny:

14 ZŠ /praktická / - vzdělávací program zvláštní školy č.j /97-22 Prospěch v ZŠ / praktická/ Prospělo 37 Neprospělo 0 Chování ZvŠ: NTU 6 DTU 6 DŘŠ 4 2.stupeň 2 3.stupeň 4 Výchovně vzdělávací akce ZŠ: Dopravní výchova pro 4.ročník Spolupráce s DDM - Velikonoce a Vánoce- výstava - oslavy Dne Země Spolupráce s Městskou knihovnou - knihovnické minimum - besedy nad knihami rozdělené dle věku a žánru - Noc s Andersenem - Vánoční pásmo- beseda - Vánoční svátky a zvyky - Řemesla na Novopacku Muzeum a Klenotnice - návštěvy expozic a výstav - besedy Spolupráce s ZUŠ a Gymnáziem v Nové Pace - Jarní koncert pěveckých sborů - Mikulášská besídka SPgŠ - Vánoční koncert ZUŠ - V rytmu slova, hudby, tance - Novopacký slavíček - Péťa a vlk hudební a taneční vystoupení ZUŠ Spolupráce s kinem - naučné filmy a pohádky - historické filmy 14

15 I.stupeň - Fimfárum - Noc v muzeu - Šarlotina pavučinka Kino: Pásmo pohádek Šarlotina pavučinka 1.ročník Divadlo: Štěně nebo špenát Vánoční besídka na SPgŠ Koncert: Vánoční koncert ZUŠ Péťa a vlk ZUŠ Výstava: Podzimní výstava dýní DDm Vánoční výstava DDm Výstava betlémů (Suchardův dům) Knihovna: Seznámení s knihovnou Besedy (vánoční, velikonoční, ke Dni matek) Pasování na čtenáře Jiné: Beseda o psech Recitační soutěž Novopacký slavíček Vánoční besídka pro rodiče Spaní ve škole Výlet: Radvánovice Šťastná země 2. ročník Knihovna : Vánoční beseda, Knihovnické minimum, Klíčování druháků, Beseda se spisovatelkou E. Brounovou ( 2.B ), Velikonoční beseda Sbor: Vánoční vystoupení u MKS, Vánoční koncert pro rodiče, Jarní koncert, Jarní koncert pro rodiče, vystoupení pro MŠ, vystoupení na oslavách N.Paky LŠU: Vánoční koncert, Péťa a vlk Recitační soutěž: 15

16 1.stupeň školy Pěvecká soutěž: Sedmihlásek, Novopacký slavíček, Zpívání na hradě Pecka - E.Fejfarová Kino: Fimfárum, Šarlotina pavučinka Výstavy: Betlémy- muzeum, Vánočních prací - střední škola Divadlo: Štěně a špenát, Koláč štěstí - 2.B, Tělovýchovná akademie KSPV Matematický klokánek Turnaj v kopané: MC Donald Cup - místní i okresní kolo Besídky: Vánoční pro rodiče - 2.B, Mikulášská - gymnázium, Den matek - 2.B Vycházky: Sýkornice, Za indiánských pokladem, Radvánovice- šk. výlet s tématikou třídění odpadů, recyklace,ekologie, Studánky 3. třídy Poznávání živočichů školní a okrskové kolo Poznávání rostlin školní a okrskové kolo Literární soutěž Jablko Soutěž ve zpěvu Novopacký slavíček Soutěž v recitaci školní kolo Novopacké atletické závody McDonald s Cup školní, okrskové, okresní kolo v kopané Noc s Andersenem MěK Matematická soutěž Cvrček 4. třídy Mc Donald s Cup místní i okresní kolo v kopané Turnaj ve vybíjené místní kolo Atletické závody Poznávání živočichů Poznávání rostlin Jarní recitační soutěž Pěvecká soutěž Sedmihlásek Klokánek Výtvarná soutěž ke 250 letům první písemné zmínky o Nové Pace Dramatizace packých pohádek Pořady v Městské knihovně v Nové Pace: Řemesla v Nové Pace Literární hrdina Moderní pohádky Vánoční skřítek 5. třídy Soutěže a jiné akce pro 5. ročníky Výstavy : Ukaž co umíš Betlémy Besedy : O Maroku 16

17 Sportovní :Turnaj ve vybíjené Atletické halové závody Atletické klání škol Turnaj v kopané Mc Donalds Cup Plavání Jičín Kino Famfárum Charlottina pavučinka Noc v muzeu Koncerty :Výchovný koncert varhany Vánoční ZUŠ Country Péťa a vlk Knihovna : Knihovnické minimum Etika Středověká Nová Paka Divadlo : Soutěže : Stěhování národů Psí týden Tělovýchovná akademie Klokánek Poznávání rostlin Poznávání živočichů II.stupeň - Hotel Rwanda - Napola - Darwinova noční můra - Tajemství oceánu - Obsluhoval jsem anglického krále - Bitva u Thermopyl - Vratné lahve Spolupráce s MKS a vystoupení v aule školy - koncerty - divadelní představení - výstavy - Tělovýchovná akademie - Psí týden pes pomocník handicapovaných - Stěhování národů Příchod Slovanů - Varhanní koncert - Country výchovný koncert - V rytmu slova, hudby, tance ZUŠ - Jarní koncert 17

18 - Izrael dnes přednáška - Holocaust - vyprávění Výchovně vzdělávací akce tříd se vzdělávacím programem ZvŠ č.j / Kino: Pásmo pohádek Tajemství oceánu Vratné lahve Šarlotina pavučinka Divadlo: Stěhování národů Štěně nebo špenát Koncert: Koncert žáků ZUŠ Péťa a vlk V rytmu hudby a tance Výstava: Kostelní betlémy Suchardův dům Vánoční výstava SOU Nová Paka Mě knihovna: Vánoce J. Lada v literatuře Velikonoční zvyky Vycházka: Vycházka do přírody jarní květiny Vycházka do přírody louka, les Den v přírodě Sýkornice Exkurze: Hasičská zbrojnice Jičín město pohádek, tvořivé dílny, zámek Výlet: Jičín Galerie, Ukaž,co umíš! výstava hraček Jaroměř, Josefov pevnost Tělovýchovné akce: Turnaj ve vybíjené Hořice Sportovní setkání Semily Atletické závody Jičín 18

19 Turnaj v přehazované Hořice Turnaj ve vybíjené Nová Paka Kopaná Jičín Tělovýchovná akademie Jiné : Mikulášská besídka Gymnázium Nová Paka Vánoční besídka Miss panenka Psí pac z Podkrkonoší Oslavy 650 let Nové Paky Soutěže II. stupeň Tělesná výchova Přehled sportovních akcí ve školním roce minifotbal okrsk.kolo okresní kolo 1. místo 2.místo přespolní běh okresní kolo ml. dívky - 3.místo ml. chlapci - 5. místo st. dívky - 4. místo st.chlapci - 7. místo stolní tenis okrsk. kolo okresní kolo st. chlapci - 5. místo st. dívky - 2.místo 6. místo košíková okrsk. kolo okresní kolo krajské kolo dívky - 2. místo dívky - 3. místo chlapci - 1. místo chlapci - 1. místo 2.místo florbal okrsk. kolo chlapci - 4. místo dívky -4.místo vybíjená 6.třída okrsk. kolo okresní kolo krajské kolo dívky - 4. místo chlapci - 2. místo nekonalo-postup do kr.kola 3.místo 4.-5.třída okrsk. kolo chlapci- 4. místo dívky - 4.místo Mc Donald s Cup okrsk. kolo okresní kolo Pohár rozhlasu chlapci třída - 1. místo chlapci třída - 2. místo 4.místo 2. místo okresní kolo dívky st. 6. místo chlapci st. 4. místo 19

20 halová kopaná okrsk. kolo 4. místo dopravní soutěž mladší,starší kateg místo Účast na přeboru Nové Paky v halových atlet.dvojbojích- ve všech kateg.umístění do 5.místa Účast a vítězství v atlet.klání novopackých škol. Turnaj ve stolním tenisu poř v rámci oslav 650 let NP-1.místo L.Knap 8.B, 2.místo T.Hamáček 8.A, 2.místo P.Krausová 8.B Pořádali jsme: okrsková kola v košíkové chl.i dívek, ve vybíjené chl. i dívek.. okresní kola ve florbalu dívek, v košíkové dívek školní kola Mc Donald/s Cup 2.-3.,4.-5.tříd( žáků) mezitřídní předvánoční a velikonoční turnaje v halové kopané,vybíjené a přehazované,volejbalu(10-členná třídní družstva) Olympiáda v Čj - Olympiáda v jazyce českém: - školní kolo - 23 účastníků z 8. a 9.roč...do okres.postoupily - Veronika Kordíková a Soňa Zlatníková - okresní kolo - 2 žáci z naší ZŠ... z toho 2.až 3.místo Soňa Zlatníková - krajské kolo - 1žákyně...bez umístění do 5.místa MATEMATICKÝ KLOKAN kategorie: CVRČEK (2. a 3. třídy) 92 žáků KLOKÁNEK (4. a 5. třídy) 53 žáků BENJAMIN (6. a 7. třídy) 47 žáků KADET (8. a 9. třídy) 49 žáků PYTHAGORIÁDA školní kolo ročník 15 žáků 7. ročník 13 žáků 8. ročník 8 žáků okresní kolo ročník Podzimek Jan 6. A ( místo) Špicarová Lucie 6. A ( místo) Pavlas Stanislav 6. B ( místo) 20

21 7. ročník Rulf Jan 7. B ( ) Rulf Jiří 7. B ( ) 8. ročník Burešová Petra 8. C ( ) Vrabec Petr 8. A ( ) Krejčová Lucie 8. B ( ) Přírodopis Školní kolo poznávání živočichů Okrskové kolo poznávání živočichů Okresní kolo poznávání živočichů a rostlin Školní kolo poznávání rostlin Okrskové kolo poznávání rostlin soutěžících 12 soutěžících S.Tázlar 3.B, 2.místo M.Vydrová 6.A, 2.místo 2 soutěžící M.Macek 7.A, 15.místo J.Macek 8.A, 13.místo 68 soutěžících 12 soutěžících M.Svobodová 5.A, 1.místo V.Tázlar 5.A, místo E.Bochová 5.A, místo Dějepis Školní kolo, celkem 17.žáků, 8.a 9. tříd Umístění viz. Naše internetové stránky Okresní kolo- neúčastnili pro nemoc Anglický jazyk V tomto školním roce proběhla na naší škole soutěž v anglickém jazyce. Školního kola ze zúčastnilo 18 žáků 8. a 9. tříd. Okresního kola jsme se neúčastnili. 21

22 Dětský pěvecký sbor Základní školy v Komenského ul.v Nové Pace Sbor má dvě oddělení; mladší sdružuje děti z 1.a 2.tříd, starší potom zpěváky ze 3.až 9. ročníků (více je však žáků mladších - "průměrem" sboru je 5.třída). Do konce školního roku vydrželo ve sboru 55 zpěváků. Sbor vede Martin Holan a Dana Rejmontová ; na klavír hraje paní učitelka Zdeňka Křivská ze ZUŠ v Nové Pace. Ve školním roce 2006/7 jsme měli několik vystoupení: - na předvánočním "Setkání s písničkou" v aule ZŠ - ve škole pro děti z mateřské školy a jejich rodiče - na předvánočních trzích v Nové Pace (MKS) - krátké vystoupení na setkání bývalých zaměstnanců školy - na Jarním koncertu v aule novopackého gymnázia - Koncert v aule ZŠ (ke 100. výr.narození V.Trojana) - na oslavách výročí města Nové Paky na náměstí Snažíme se o všestranný repertoár, dominují však skladby současných českých autorů, nezapomínáme ani na lidovou píseň. V letošním školním roce jsme na vystoupeních provedli celkem 26 různých skladeb. U mladšího sboru klademe důraz na skladby, na kterých se zpěváci mohou něco naučit, osvojit si základní pěvecké návyky, upevnit některé dovednosti z hlasové výchovy - a jež jsou současně jsou i přiměřené a zajímavé pro mladší děti. Starší sbor se snaží o základy zpěvu v dvojhlase, malá skupina dětí potom i o skladby trojhlasé. Náš letošní repertoár je také úmyslně ovlivněn nedožitými stými narozeninami hudebního skladatele Václava Trojana; nastudovali jsme některé ukázky z jeho rozsáhlého vokálního díla a také úpravy lidových písní, ke kterým napsal působivý doprovod. K jednotnému vzhledu našeho sboru nám pomohl zejména finanční příspěvek od Sdružení rodičů, významně se podílela i zaměstnankyně školy paní Milada Šulcová. Řada členů sboru se letos zúčastnila soutěže v sólovém zpěvu Novopacký slavík, všichni reprezentovali vzorně. Nejlépe pak Veronika Luňáková, která se umístila ve své kategorii na 3.místě, Maruška Geislerová a Matěj Šibor(soutěžící za ZUŠ Nová Paka), kteří byli druzí. Ve zlatém pásmu se zvláštní pochvalou poroty vynikla Eva Fejfarová. Ta vystoupila také na koncertě vítězů na hradě Pecka večer. 22

23 BIOS rok stále pracuje pod ČSOP Křižánky, je jediným Útvarem mladých ochránců přírody v okrese Jičín Pracuje od roku 1984, je garantem enviromentální výchovy na škole Spolupracuje s CHKO Český ráj, KRNAP,SEV Rýchory Účastní se celostátních aktivitsčítání dravců, akce Ukliďme Zemi, Kapradí, pomáhá Stanici hendikepovaných živočichů v Libštátě, provádí Vítání jara, Čištění studánek Spolupracuje s rodiči, DDM Stonožka, Suchardovým domem, Klenotnicí v Nové Pace, některé akce provádí s nimi. Během roku o víkendech a odpoledních setkáních měli nejvěrnější členové možnost procestovat, strávit na brigádách a při soutěžích téměř 250 hodin! 23

24 Poskytnutí dotace z dotačního programu PRK číslo SMV číslo smlouvy SMV200604/PT13 Dne Základní škola Nová Paka,Komenského 555, Nová Paka podala Žádost o poskytnutí finanční dotace z dotačního prgramu PRK Královehradeckého kraje název programu Přírodovědné technické předměty názorněji a snadněji. Projekt nazvaný "Geopark známý-neznámý". Na základě usnesení Zastupitelstva Královehradeckého kraje č.13/727/2006 ze dne 18.května 2006 byla poskytnuta dotace na realizaci projektu nazvaný "Geopark známý-neznámý" ve výši 60000,-Kč a 20000,-Kč vlastní podíl žadatele. Město Nová Paka -DOTAČNÍ VÝBOR poskytl 20000,-Kč. Harmonogram plánu akcí projektu od 1.ledna 2006 do 30.září V určeném termínu nebylo možno akci realizovat,proto jsme požádali Radu Královehradeckého kraje o prodloužení termínu. Na základě naší žádosti Rada Královehradeckého kraje svým usnesením č.27/1074/2006 ze dne 20.září 2006 schválila změnu termínu ukončení realizace projektu z 30.září 2006 na Projekt "Geopark známý-neznámý" Cíl projektu :Tvorba vztahu k našemu regionu sestavení vlastních studijních materiálů Stručný popis projektu:vytvořit multiaplikační sestavy pracovních listů.volně je doplňovat a postupně vytvořit učební pomůcku využitelnou v hodinách zeměpisu a přírodopisu. Poskytnutá dotace ve výši 80000,-Kč v roce 2006 nebyla čerpána a byla převedena do roku 2007,ve kterém bude postupně čerpána. 24

25 Školní výlety 1.A Radvánovice Šťastná země 1.B Radvánovice Šťastná země 2.A Radvánovice Šťastná země 2.B Radvánovice Šťastná země 3.A 3.A Josefov, Jaro,ěř, Kuks 3.B Lázně Bělohrad, Byšičky 4.A Sedmihorky, Železný Brod 4.B Sedmihorky, Železný Brod 5.A Sobotka, Kost 5.B Josefov, Jaroměř, Kuks 6.A Přerov nad Labem, Ostrá u Lysé nad Labem 6.B Přerov nad Labem, Ostrá u Lysé nad Labem 7.A Jizera Přepeře, Mnichovo Hradiště 7.B Adršpach 7.C Praha 8.A Český ráj, Kost, Drábské světničky 8.B Dvůr Králové nad Labem 8.C Liberec 9.A Hořice- Pod věží 9.B Staré Splavy 1.Z Jičín - galerie 2.Z Jičín - galerie 3.Z Josefov - pevnost 4.Z Josefov - pevnost Aktivity učitelů- DVPP: I.stupeň 50 anglických písniček Aktuální otázky hodnocení Doškolovací kurz instruktorů školního lyžování Chyby současného školství Komunikace s problémovým žákem Kurz instruktorů školního lyžování Motivace hrou ve výuce Čj Právní vědomí ŠD Syndrom vyhoření ŠVP - škola v pohybu Vlastivědné procházky I. Vlastivědné procházky II. 25

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2008/2009 1 Obsah : 1. Charakteristika školy 3 2. Zaměstnanci školy 4 3. Učební plány školy 6 4. Vzdělávání žáků 8 5. Hodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2010/2011 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2009/2010 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Příloha č.1. Volitelné a nepovinné předměty, zájmové útvary

Příloha č.1. Volitelné a nepovinné předměty, zájmové útvary Příloha č.1 Volitelné a nepovinné předměty, zájmové útvary Dle metodiky vzdělávacího programu může škola v rámci svých možností rozšířit povinnou nabídku vyučovacích předmětů o nepovinné a volitelné předměty,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Výroční zpráva byla zpracována ředitelkou školy a schválena

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2010/2011 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2010/2011 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Svitávka 3. září 2009 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více