Výroční zpráva Základní škola Nová Paka, Komenského 555

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2006-07. Základní škola Nová Paka, Komenského 555"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola Nová Paka, Komenského 555

2 Charakteristika školy Základní škola se již několik let dělí na dvě části základní škola vyučována dle učebního plánu č.j /96 2 a základní škola /bývalá praktická/ vyučována dle učebního plánu č.j / Název ZŠ praktická je změněn dle rozhodnutí MŠMT ze dne Od tohoto data máme v názvu pouze základní škola. Jsme plně organizovaná základní škola, na I. stupni bylo 10 tříd a na II. stupni také 10 tříd. Základní škola /praktická / měla 4 třídy.ve dvou třídách byly spojeny dva ročníky a ve dvou tři ročníky. Celkem jsme měli v tomto školním roce 511 žáků, z toho 475 na ZŠ a 36 na ZŠ praktické. Vyučování začínalo v 7,40 hodin a odpolední vyučování bylo upravováno dle potřeb dojíždějících žáků. Výchovu a výuku zajišťovalo celkem 38 pedagogických pracovníků a 2 pedagogické asistentky na ZŠ/praktické/.. O provoz budovy se starala 1 pracovnice sekretariátu, 1 školník a 4 uklízečky. Za dvě učitelky na mateřské dovolené nastoupili v prvním pololetí do pracovního poměru na dobu určitou dva učitelé (důchodci). Pedagogická způsobilost I v letošním školním roce jsme se zaměřili na to, aby ve všech hlavních předmětech /Čj, M, Cj/ byla zabezpečena aprobovanost učitelů. Opět se nám snížil stav tříd a zároveň i učitelů a z toho důvodu dochází k tomu, že v některých předmětech vyučují učitelé s jinou aprobací. Ale je zabezpečena pedagogická způsobilost. Mnozí učitelé se dokonce vzdělávají i v předmětech, které vyučují, i když je nemají v aprobaci. I. stupeň POZ PZ OZ 96,9% 3,1 % II. stupeň 76 % 20,7 % 3,3% ZŠ /praktická/ 59,7 % 40,3 % Vysvětlivky: POZ pedagogická a odborná způsobilost PZ - pedagogická způsobilost OZ - odborná způsobilost V této tabulce nejsou zahrnuty suplované hodiny. 2

3 Aktivity školy V letošním roce nastoupilo do gymnázia z 5. tříd 8 žáků. V letošním roce jsme integrovali do tříd 66 žáků s vývojovými vadami, 2 žáky s LMD a 6 žáků s tělesnými vadami. Počet těchto žáků neustále stoupá, učitelé z toho důvodu musí věnovat větší čas přípravě. Lyžařské kurzy probíhaly ve dvou termínech, zúčastnilo se 58 žáků z 8. tříd. Tyto kurzy se konaly na Zadních Rennerovkách pod vedením M. Schlögla, V. Šmidrkalové, J. Lánské, J. Komárkové a L. Macáka. Žáci tříd absolvovali kurz bruslení na ZS v Nové Pace v rámci vyučovacích hodin Tv. Kromě bruslení vyjížděli všichni žáci tříd na plavání do Jičína. Povinného plaveckého výcviku se zúčastnily žáci 2. a 3. tříd. Žáci 4. tříd absolvovali dopravní výchovu na cvičném hřišti u motelu Štikov pod vedením učitele autoškoly pana Václava Řeháčka. Dětský parlament se scházel, ale v letošním roce omezil svoje aktivity, což je velká škoda. Podařilo se vydávat školní časopis, na jehož tvorbě mají největší zásluhu žákyně 9.B. Další aktivity školy Organizují se soutěže a přebory matematika, český jazyk, dějepis, přírodopis /poznávání živočichů a rostlin/, tělesná výchova Účast na okresních soutěžích a přeborech K výuce Tv se využívá ZS, letní stadion Pravidelná pomoc dětem s vývojovými poruchami Na konci školního roku ocenění nejlepším a odcházejícím žákům Pitný režim zajištěn formou pitných automatů Chodby vyzdobeny dětskými pracemi a tématicky ke 100. výročí školy 3

4 Školní družina Do ŠD bylo v letošním šk.roce zapsáno 92 dětí.pracovala ve 3 oddělení.poplatek za ŠD zůstal 80,- Kč.Z těchto peněz jsme uhradili dětem zájezd do Prahy do Divadla Spejbla a Hurvínka.Dále byly zakoupeny 4 počítače.pro děti jsme z těchto peněz pořizovali drobné dárečky, které děti dostávaly jako odměny za různé soutěže.také byly na začátku šk.roku dokoupeny pomůcky pro všechna oddělení.po celý rok probíhala ve dvou odděleních průběžná pedagogická praxe.také u nás 3 studentky SPgŠ vykonávaly souvislou pedagogickou praxi v měsíci březnu.výchovně vzdělávací cíl práce ve ŠD vychází z předem zpracovaných měsíčních a týdenních plánů.ve všech třech odděleních děti plně využívaly počítače.pracovaly s výukovými programy a počítače využívaly i k vědomostním hrám. Nejstarší děti z 1.oddělení po celý rok využívaly halu, kam si chodily rády zasportovat.nejvíce je bavily míčové hry a soutěživé hry. Na podzim sbíraly listy a podzimní květiny, ze kterých vyráběly herbář, a tím se učily rozeznávat různé druhy stromů a rostlin. Také velmi rády pracovaly s mapou.soutěživými hrami si zdokonalovaly orientaci na mapě.velikonoce děti z 1.oddělení přivítaly pletením pomlázek a výrobou dekorativních předmětů.v dubnu si připomněly Měsíc bezpečnosti - pravidla silničního provozu a vyzkoušely si obvazovou techniku.příznivé počasí využívaly k pobytu v přírodě.nejmladší děti z 2.oddělení pořádaly mezi sebou turnaj v kuželkách, připravovaly drobné dárky k Vánocům, Velikonocům, Dnu matek.hrály různé hry ve ŠD i v přírodě.s 3.oddělením uspořádaly hru Na stopovanou. Též si uspořádaly Mikulášskou a vánoční besídku. Třetí oddělení, kam chodí děti ze 2.tříd, také nezůstalo pozadu v přípravě dárků k různým příležitostem.toto oddělení se podílelo na výrobě drobných dárečků k zápisu dětí do budoucích 1.tříd.Pořádaly s p.vychovatelkou zábavná odpoledne se soutěžemi a hrami. Dětský den si všechna 3 oddělení uspořádala v hale, kde probíhaly různé soutěže, které si p.vychovatelky pro děti připravily. Za účast v soutěži byly děti vždy odměněny malou sladkostí. Velice se nám líbil zájezd do Prahy do Divadla Spejbla a Hurvínka na představení Hurvínek a Mikuláš.Při návštěvě Prahy jsme si prohlédli i Pražský hrad a Petřín.Konec šk.roku oslavily děti společným opékáním vuřtů. Provoz budovy Vybudována učebna Vv V 6 třídách zakoupeny nové závěsy 2 nové vysavače Vyměněno 7 oken v přízemí dvora západ Zakoupeny koberce do dvou tříd Dokončeno zasíťování PC V aule školy nainstalován zpětný projektor s plátny pro venkovní projekci V 8 třídách 1. stupně nové skříňové sestavy/2 velké a 3 malé/ Nová počítačová sestava v ředitelně a v obou sborovnách Nainstalovány počítače ve 3 odděleních ŠD Zakoupena licence na PC V učebně zeměpisu nainstalována interaktivní tabule + nové žákovské stoly a židle Sluchátka do učebny PC 4

5 Povinně volitelné předměty: 9.ročník - 2 hodinová dotace Seminář z přírodopisu SPř I.Hykyšová Seminář zeměpisu SZ M. Kaplan Informatika Inf V.Soběslav Vedení domácnosti Vd I.Vagenknechtová 9.ročník - 1 hodinová dotace Seminář matematiky SM J. Tázlarová Základy administrativy Zadm M. Schlögl Sportovní hry SH V.Šmidrkalová Seminář českého jazyka SČj M. Holan 8.ročník 2 hodinová dotace Seminář zeměpisu SZ M. Kaplan Informatika Inf V.Soběslav Vedení domácnosti Vd I. Vágenknechtová Seminář přírodopisu SPř I.Hykyšová 8.ročník 1 hodinová dotace Základy administrativy ZAdm M. Schlögl Konverzace z anglického jazyka KAj S. Bucková Seminář českého jazyka SČj M.Holan Sportovní hry SH V.Šmidrkalová Nepovinné předměty: Náboženství Nb P. Kalita BIOS M.Kaplan Sborový zpěv Sb M.Holan Keramika Ke Z.Kaplanová Anglický jazyk NAj S. Bucková Pohybové hry PH J.Lánská, H. Slámová, J. Macková, D. Kulhánková Nápravy VPU D. Kulhánková, D. Rejmontová, J. Lukešová, J. Lánská 5

6 Kritické připomínky 1. Zvýšit kontrolu ze strany učitelů na pořádek a chování žáků / šatní skříňky, lavice ve třídách/ 2. Více spolupracovat se sociálním odborem 3. Pomoc začínajícím učitelům 4. Využívání stávajících programů na PC pro výuku jednotlivých předmětů/pc má pomoci, nesmí se stát únikem od vyučování/. 5. Pokračovat v hospitační činnosti zvýšit počet hospitací ze strany vedení školy 6. Správné dodržování pracovní doby /vedení školy musí jít příkladem/ - dostupnost ŘŠ a ZŘŠ 7. Cizí jazyky se vyučují od 3.ročníku, nepodařil se otevřít kroužek nepovinného jazyka v 1. ročníku V letošním roce proběhla na naší škole inspekce pod vedením Mgr. Bc. Květuše Dřevíkovské. Inspekční zpráva je k nahlédnutí v ředitelně školy. Závěr : Formální podmínky vzdělávání jsou v souladu s příslušnými ustanoveními školského zákona. Zapojení prostředků výpočetní techniky do výuky patří mezi priority vedení školy. Strategie a plánování rozvoje tohoto procesu jsou zapracovány v koncepčních dokumentech školy. Vzdělávání žáků v informačních a komunikačních technologiích je zakomponováno ve ŠVP ZV. Škola realizovala vlastní projekt, kterým získala finanční prostředky na inovaci vybavení výpočetní techniky. Informační gramotnost učitelů je velmi dobrá a využívání výpočetní techniky se stalo běžnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Práce žáků vypracované s využitím ICT jsou velmi kvalitní. Celkově lze hodnotit podmínky pro využívání ICT ve výuce za nadstandardní. Vedení školy zajistilo kvalitní materiální i personální podmínky pro výuku matematiky a rozvoj matematické gramotnosti žáků. Výuka matematiky v běžných třídách ZŠ je zajištěna kvalifikovanými učiteli. Přestože se pojem matematická gramotnost v koncepčních materiálech školy nevyskytuje, prakticky k rozvoji MG ve výchovně vzdělávací činnosti dochází. Učitelé matematiky i přírodovědných předmětů ve sledovaných 3. a 7. ročnících rozvíjejí schopnost žáků chápat úlohu matematiky ve světě, schopnost definovat matematické soudy, chápat logické souvislosti. Slabším místem školy je aplikace moderních aktivizačních metod do výuky matematiky 7. ročníku. V měsíci květnu proběhlo testování žáků osmých tříd 8.A a 8.C v rámci evropského průzkumu vzdělanosti. Vzdělávací koncepce Základní škola vyučuje: r. UP č.j.16847/96-2 ZŠ (bývalá praktická) UP č.j.22980/97-22 Školní družina Vyhláška 87 MŠMT ze dne o školních družinách a klubech 6

7 Věková struktura pedagogických pracovníků Ve školním roce 2006/2007 zaměstnávala Základní škola,komenského 555, Nová Paka 54 pracovníků. Z toho jeden pracovník uvolněn pro výkon funkce starosty a rozvázal pracovní poměr ke dni dohodou ze strany zaměstnance. Z toho tři pracovnice na rodičovské dovolené,tři pracovnice v pracovní neschopnosti dlouhodobá nemoc a následoval nástup na mateřskou dovolenou.tito pracovníci nebudou v následujících přehledech uváděny. Z celkového počtu zaměstnanců pracovalo na škole 40 pedagogických pracovníků z toho 2 pedagogické asistentky a 2 externí pedagogičtí pracovníci a 6 nepedagogických pracovníků. Od 11.1.do dlouhodobě nemocná vychovatelka ŠD,po tuto dobu byl přijat zástup. Od do dlouhodobě nemocný nepedagogický pracovník,po tuto dobu byl přijat zástup. Jeden externí pedagogický pracovník ukončil pracovní poměr k dohodou z jeho strany, /zdravotní důvody/,pracovní smlouva byla uzavřena na dobu určitou do Sedm pedagogických pracovníků ukončilo pracovní poměr k Z toho šest pedagogických pracovníků /důchodců/ mělo uzavřenou pracovní smlouvu na dobu určitou a jeden externí pedagogický pracovník měl uzavřenou pracovní smlouvu na dobu určitou. do 30 let let let nad 65 let Věk 50-65let Počet pracovníků % 17,07 12,19 39,02 29,27 2,45 Délka pedagogické praxe pedagogických pracovníků Délka započítatelné praxe do 4 let 9-15 let nad 32 let 4-9 let let let Počet pracovníků % 12,19 9,76 9,76 29,27 21,95 17,07 7

8 Pedagogičtí zaměstnanci pořadové příjmení a jméno pracovní zařazení délka číslo pedagogické praxe počet roků 1 Bendlová Alena učitelka ZŠ praktická 14 2 Bílková Marie učitelka ZŠ praktická 19 3 Bucková Soňa učitelka 2.stupeň ZŠ 2 4 Čepelková Hana učitelka ZŠ praktická 20 5 Kocourková Ludmila Pedagogická asistentka 2 6 Drašarová Kateřina učitelka,pedagogická asistentka ZŠ praktická 17 7 Ferklová Marcela učitelka 1.stupeň ZŠ 13 8 Groh Ladislav učitel ZŠ praktická 30 9 Holan Martin učitel 2.stupeň ZŠ Hykyšová Ivona učitelka 2.stupeň ZŠ Kaplan Milan učitel 2.stupeň ZŠ Kaplanová Zdeňka učitelka 1.stupeň ZŠ Kašpar Ondřej učitel 2.stupeň ZŠ 1 14 Komárková Jana učitelka 1.stupeň ZŠ Kulhánková Dagmar učitelka 1.stupeň ZŠ Kalita Pavel učitel náboženství 2 17 Kusáková Jitka vychovatelka ŠD,učitelka 1.stupeň ZŠ 29 pedagogická asistentka ZŠ praktická 18 Lánská Jana učitelka 1.stupeň ZŠ Lukešová Jaroslava učitelka 1.stupeň ZŠ Macák Lukáš učitel 2.stupeň ZŠ 4 21 Macková Jana učitelka 1.stupeň ZŠ Maglenová Jiřina učitelka 1.stupeň ZŠ Nováková Vítězslava učitelka 2.stupeň ZŠ Ottová Marie vychovatelka ŠD Rejmontová Dana učitelka 1.stupeň ZŠ Schlögl Milan ředitel Slámová Helena učitelka 1.stupeň ZŠ 35 Smrčková Ivana/Tegelová 28 Miloslava učitelka 2.stupeň ZŠ 8/40 29 Smutná Hana statutární zástupkyně Soběslav Vladimír učitel 2.stupeň ZŠ,správce ICTK 3 31 Sedláková Marcela Pedagogická asistentka 2 32 Šmidrkalová Věra učitelka 2.stupeň ZŠ Záveský Josef Učitel ZŠ 34 Štrynclová Jana vedoucí vychovatelka,učitelka 1.stupeň ZŠ Tázlarová Jarmila učitelka 2.stupeň ZŠ Tůmová Ivana učitelka 2.stupeň ZŠ Tůmová Marcela učitelka 2.stupeň ZŠ 6 38 Vágenknechtová Iveta učitelka 2.stupeň ZŠ Vlachová Vladimíra učitelka 2.stupeň ZŠ Bořková Vlaďa vychovatelka,učitelka 2.stupeň ZŠ 21 8

9 Nepedagogičtí zaměstnanci Příjmení a jméno Bucková Dana Horáčková Věra Barková Lenka Šulcová Milada Vágenknechtová Věra Vágenknecht František Rozpočtářka Uklízečka Uklízečka Uklízečka Uklízečka Technický pracovník 9

10 Přehled pedagogických zaměstnanců a předmětů, které v tomto školním roce učili Příjmení a jméno Třídnictví Předměty Bendlová Alena 3Z Čj,D,Dh,Ov,Ry,Z, M,Pp,Fy,Vv,Tv Bucková Soňa 6.C Aj, KAj, M Čepelková Hana 1Z 1.stupeň Drašarová Kateřina Dh,Ov,Z,Pv,Fy,Hv,Vv Ferklová Marcela 1.B 1.stupeň Groh Ladislav 4.Z Čj,M,Pp,Pv,Tv Holan Martin 9.A Čj,SČj,Hv,F Hykyšová Ivona 7.A F,SPř,Pp,Ch Kaplan Milan 8.A SZ,Pp,Z, Kaplanová Zdeňka 5.A 1.stupeň Komárková Jana 1.A 1.stupeň Kulhánková Dagmar 5.B 1.stupeň+Tv,Ov Kusáková Jitka ŠD+Vv,Pc Lánská Jana 4.A 1.stupeň + Tv Lukešová Jaroslava 4.B 1.stupeň + Ov Macák Lukáš 9.B M,D,Tv Macková Jana 2.A 1.stupeň Maglenová Jiřina 3.B 1.stupeň Ottová Marie ŠD + Tv, Vla, D Rejmontová Dana 2.B 1.stupeň Schlogl Milan Ov, Admi Kalita Pavel Náboženství Slámová Helena 3.A 1.stupeň Smrčková Ivana, Tegelová Miloslava M,Fy Smutná Hana Pv,Ch Soběslav Vladimír Inf Šmidrkalová Věra 7.B SH,Pp,Tv Špidlenová Jana 2.Z 1.stupeň Štrynclová Jana ŠD+Aj Nováková Vítězslava Čj, Z, Tázlarová Jarmila 6.A SM,M,Pč, Rv Tůmová Ivana 6.B D, RoV,Pv Tůmová Marcela 6.C Aj Vágenknechtová Iveta Pv,Vv,Vd, Ov Kašpar Ondřej Inf Vlachová Vladimíra 7.B Čj,D,Ov Bořková Vlaďa ŠD, Nj, NNj Záveský Josef Hv, Pc 10

11 Přehled tříd školní rok 2006/2007 Počty žáků podle tříd Třída Chlapci Dívky Celkem Třídní učitel 1.A Mgr. Jana Komárková 1.B Mgr. Marcela Ferklová 1.S Jana Špidlenová 1.Z Mgr. Hana Čepelková 1.ročník A Mgr. Macková Jana 2.B Mgr. Rejmontová Dana 2.Z Mgr. Čepelková Hana 2.ročník A Mgr. Helena Slámová 3.B Mgr. Maglenová Jiřina 3.S Mgr. Hana Čepelková 3.Z Jana Špidlenová 3. ročník A Mgr. Jana Lánská 4.B Mgr. Jaroslava Lukešová 4.Z Jana Špidlenová 4. ročníky A Mgr. Zdeňka Kaplanová 5.B Mgr. Dagmar Kulhánková 5.Z Jana Špidlenová 5. ročníky A Paeddr. Jarmila Tázlarová 6.B Mgr. Ivana Tůmová 6.S Mgr. Hana Čepelková 6.Z Mgr. Alena Bendlová 6. ročníky A Mgr. Ivona Hykyšová 7.B Mgr. Věra Šmidrkalová 7.C Mgr. Soňa Bucková 7.Z Groh Ladislav 7. ročník A Mgr. Kaplan Milan 8.B Mgr. Vladimíra Vlachová 8.C Mgr. Marcela Tůmová 8.Z Groh Ladislav 8. ročník A Mgr. Martin Holan 9.B Mgr. Lukáš Macák 9.Z Mgr. Bendlová Alena 9. ročník Celkem stupeň stupeň

12 Školní družina I.oddělení II.oddělení III.oddělení Jitka Kusáková Marie Ottová Vlaďa Bořková Umístění tříd Přízemí:1.A,1.B,2.A, ŠD I,ŠD II, ŠD III I.patro:2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5. B, 7.C, 6.B, Informatika II.patro:6.A, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 8.C. 9.A, 9.B, Vv III.patro: 1.Z,2.Z,3.Z,4.Z Pedagogické rady se konaly: 30.8.,1.9.,4.9., , 25.1.,19.4.,25.6., Třídní schůzky: 5.10., , Konzultační hodiny: , 11.1., 1.3., 12.4.,

13 Přehledné údaje o výsledcích a vzdělávání žáků 1.-5.ročník ZŠ celkem 234 chlapců 130 dívek 104 Prospěch v ročníku Prospělo 231 Neprospělo 3 Chování v 1.-5.ročníku Uděleno: NTU 83 DTU 19 DŘŠ 10 2.stupeň 4 3.stupeň 1 Vyznamenání : 301 Neomluvené hodiny: ročník ZŠ celkem 239 chlapců 141 dívek 98 Prospěch v 6.-9.ročníku Prospělo 230 Neprospělo 9 Opravné zkoušky 17 žáků, bez opravných zkoušek neprospěli 4 žáci Chování v 6.-9.ročníku Uděleno: NTU 146 DTU 78 DŘŠ 43 2.stupeň 17 3.stupeň 10 Vyznamenání: 108 Neomluvené hodiny:

14 ZŠ /praktická / - vzdělávací program zvláštní školy č.j /97-22 Prospěch v ZŠ / praktická/ Prospělo 37 Neprospělo 0 Chování ZvŠ: NTU 6 DTU 6 DŘŠ 4 2.stupeň 2 3.stupeň 4 Výchovně vzdělávací akce ZŠ: Dopravní výchova pro 4.ročník Spolupráce s DDM - Velikonoce a Vánoce- výstava - oslavy Dne Země Spolupráce s Městskou knihovnou - knihovnické minimum - besedy nad knihami rozdělené dle věku a žánru - Noc s Andersenem - Vánoční pásmo- beseda - Vánoční svátky a zvyky - Řemesla na Novopacku Muzeum a Klenotnice - návštěvy expozic a výstav - besedy Spolupráce s ZUŠ a Gymnáziem v Nové Pace - Jarní koncert pěveckých sborů - Mikulášská besídka SPgŠ - Vánoční koncert ZUŠ - V rytmu slova, hudby, tance - Novopacký slavíček - Péťa a vlk hudební a taneční vystoupení ZUŠ Spolupráce s kinem - naučné filmy a pohádky - historické filmy 14

15 I.stupeň - Fimfárum - Noc v muzeu - Šarlotina pavučinka Kino: Pásmo pohádek Šarlotina pavučinka 1.ročník Divadlo: Štěně nebo špenát Vánoční besídka na SPgŠ Koncert: Vánoční koncert ZUŠ Péťa a vlk ZUŠ Výstava: Podzimní výstava dýní DDm Vánoční výstava DDm Výstava betlémů (Suchardův dům) Knihovna: Seznámení s knihovnou Besedy (vánoční, velikonoční, ke Dni matek) Pasování na čtenáře Jiné: Beseda o psech Recitační soutěž Novopacký slavíček Vánoční besídka pro rodiče Spaní ve škole Výlet: Radvánovice Šťastná země 2. ročník Knihovna : Vánoční beseda, Knihovnické minimum, Klíčování druháků, Beseda se spisovatelkou E. Brounovou ( 2.B ), Velikonoční beseda Sbor: Vánoční vystoupení u MKS, Vánoční koncert pro rodiče, Jarní koncert, Jarní koncert pro rodiče, vystoupení pro MŠ, vystoupení na oslavách N.Paky LŠU: Vánoční koncert, Péťa a vlk Recitační soutěž: 15

16 1.stupeň školy Pěvecká soutěž: Sedmihlásek, Novopacký slavíček, Zpívání na hradě Pecka - E.Fejfarová Kino: Fimfárum, Šarlotina pavučinka Výstavy: Betlémy- muzeum, Vánočních prací - střední škola Divadlo: Štěně a špenát, Koláč štěstí - 2.B, Tělovýchovná akademie KSPV Matematický klokánek Turnaj v kopané: MC Donald Cup - místní i okresní kolo Besídky: Vánoční pro rodiče - 2.B, Mikulášská - gymnázium, Den matek - 2.B Vycházky: Sýkornice, Za indiánských pokladem, Radvánovice- šk. výlet s tématikou třídění odpadů, recyklace,ekologie, Studánky 3. třídy Poznávání živočichů školní a okrskové kolo Poznávání rostlin školní a okrskové kolo Literární soutěž Jablko Soutěž ve zpěvu Novopacký slavíček Soutěž v recitaci školní kolo Novopacké atletické závody McDonald s Cup školní, okrskové, okresní kolo v kopané Noc s Andersenem MěK Matematická soutěž Cvrček 4. třídy Mc Donald s Cup místní i okresní kolo v kopané Turnaj ve vybíjené místní kolo Atletické závody Poznávání živočichů Poznávání rostlin Jarní recitační soutěž Pěvecká soutěž Sedmihlásek Klokánek Výtvarná soutěž ke 250 letům první písemné zmínky o Nové Pace Dramatizace packých pohádek Pořady v Městské knihovně v Nové Pace: Řemesla v Nové Pace Literární hrdina Moderní pohádky Vánoční skřítek 5. třídy Soutěže a jiné akce pro 5. ročníky Výstavy : Ukaž co umíš Betlémy Besedy : O Maroku 16

17 Sportovní :Turnaj ve vybíjené Atletické halové závody Atletické klání škol Turnaj v kopané Mc Donalds Cup Plavání Jičín Kino Famfárum Charlottina pavučinka Noc v muzeu Koncerty :Výchovný koncert varhany Vánoční ZUŠ Country Péťa a vlk Knihovna : Knihovnické minimum Etika Středověká Nová Paka Divadlo : Soutěže : Stěhování národů Psí týden Tělovýchovná akademie Klokánek Poznávání rostlin Poznávání živočichů II.stupeň - Hotel Rwanda - Napola - Darwinova noční můra - Tajemství oceánu - Obsluhoval jsem anglického krále - Bitva u Thermopyl - Vratné lahve Spolupráce s MKS a vystoupení v aule školy - koncerty - divadelní představení - výstavy - Tělovýchovná akademie - Psí týden pes pomocník handicapovaných - Stěhování národů Příchod Slovanů - Varhanní koncert - Country výchovný koncert - V rytmu slova, hudby, tance ZUŠ - Jarní koncert 17

18 - Izrael dnes přednáška - Holocaust - vyprávění Výchovně vzdělávací akce tříd se vzdělávacím programem ZvŠ č.j / Kino: Pásmo pohádek Tajemství oceánu Vratné lahve Šarlotina pavučinka Divadlo: Stěhování národů Štěně nebo špenát Koncert: Koncert žáků ZUŠ Péťa a vlk V rytmu hudby a tance Výstava: Kostelní betlémy Suchardův dům Vánoční výstava SOU Nová Paka Mě knihovna: Vánoce J. Lada v literatuře Velikonoční zvyky Vycházka: Vycházka do přírody jarní květiny Vycházka do přírody louka, les Den v přírodě Sýkornice Exkurze: Hasičská zbrojnice Jičín město pohádek, tvořivé dílny, zámek Výlet: Jičín Galerie, Ukaž,co umíš! výstava hraček Jaroměř, Josefov pevnost Tělovýchovné akce: Turnaj ve vybíjené Hořice Sportovní setkání Semily Atletické závody Jičín 18

19 Turnaj v přehazované Hořice Turnaj ve vybíjené Nová Paka Kopaná Jičín Tělovýchovná akademie Jiné : Mikulášská besídka Gymnázium Nová Paka Vánoční besídka Miss panenka Psí pac z Podkrkonoší Oslavy 650 let Nové Paky Soutěže II. stupeň Tělesná výchova Přehled sportovních akcí ve školním roce minifotbal okrsk.kolo okresní kolo 1. místo 2.místo přespolní běh okresní kolo ml. dívky - 3.místo ml. chlapci - 5. místo st. dívky - 4. místo st.chlapci - 7. místo stolní tenis okrsk. kolo okresní kolo st. chlapci - 5. místo st. dívky - 2.místo 6. místo košíková okrsk. kolo okresní kolo krajské kolo dívky - 2. místo dívky - 3. místo chlapci - 1. místo chlapci - 1. místo 2.místo florbal okrsk. kolo chlapci - 4. místo dívky -4.místo vybíjená 6.třída okrsk. kolo okresní kolo krajské kolo dívky - 4. místo chlapci - 2. místo nekonalo-postup do kr.kola 3.místo 4.-5.třída okrsk. kolo chlapci- 4. místo dívky - 4.místo Mc Donald s Cup okrsk. kolo okresní kolo Pohár rozhlasu chlapci třída - 1. místo chlapci třída - 2. místo 4.místo 2. místo okresní kolo dívky st. 6. místo chlapci st. 4. místo 19

20 halová kopaná okrsk. kolo 4. místo dopravní soutěž mladší,starší kateg místo Účast na přeboru Nové Paky v halových atlet.dvojbojích- ve všech kateg.umístění do 5.místa Účast a vítězství v atlet.klání novopackých škol. Turnaj ve stolním tenisu poř v rámci oslav 650 let NP-1.místo L.Knap 8.B, 2.místo T.Hamáček 8.A, 2.místo P.Krausová 8.B Pořádali jsme: okrsková kola v košíkové chl.i dívek, ve vybíjené chl. i dívek.. okresní kola ve florbalu dívek, v košíkové dívek školní kola Mc Donald/s Cup 2.-3.,4.-5.tříd( žáků) mezitřídní předvánoční a velikonoční turnaje v halové kopané,vybíjené a přehazované,volejbalu(10-členná třídní družstva) Olympiáda v Čj - Olympiáda v jazyce českém: - školní kolo - 23 účastníků z 8. a 9.roč...do okres.postoupily - Veronika Kordíková a Soňa Zlatníková - okresní kolo - 2 žáci z naší ZŠ... z toho 2.až 3.místo Soňa Zlatníková - krajské kolo - 1žákyně...bez umístění do 5.místa MATEMATICKÝ KLOKAN kategorie: CVRČEK (2. a 3. třídy) 92 žáků KLOKÁNEK (4. a 5. třídy) 53 žáků BENJAMIN (6. a 7. třídy) 47 žáků KADET (8. a 9. třídy) 49 žáků PYTHAGORIÁDA školní kolo ročník 15 žáků 7. ročník 13 žáků 8. ročník 8 žáků okresní kolo ročník Podzimek Jan 6. A ( místo) Špicarová Lucie 6. A ( místo) Pavlas Stanislav 6. B ( místo) 20

21 7. ročník Rulf Jan 7. B ( ) Rulf Jiří 7. B ( ) 8. ročník Burešová Petra 8. C ( ) Vrabec Petr 8. A ( ) Krejčová Lucie 8. B ( ) Přírodopis Školní kolo poznávání živočichů Okrskové kolo poznávání živočichů Okresní kolo poznávání živočichů a rostlin Školní kolo poznávání rostlin Okrskové kolo poznávání rostlin soutěžících 12 soutěžících S.Tázlar 3.B, 2.místo M.Vydrová 6.A, 2.místo 2 soutěžící M.Macek 7.A, 15.místo J.Macek 8.A, 13.místo 68 soutěžících 12 soutěžících M.Svobodová 5.A, 1.místo V.Tázlar 5.A, místo E.Bochová 5.A, místo Dějepis Školní kolo, celkem 17.žáků, 8.a 9. tříd Umístění viz. Naše internetové stránky Okresní kolo- neúčastnili pro nemoc Anglický jazyk V tomto školním roce proběhla na naší škole soutěž v anglickém jazyce. Školního kola ze zúčastnilo 18 žáků 8. a 9. tříd. Okresního kola jsme se neúčastnili. 21

22 Dětský pěvecký sbor Základní školy v Komenského ul.v Nové Pace Sbor má dvě oddělení; mladší sdružuje děti z 1.a 2.tříd, starší potom zpěváky ze 3.až 9. ročníků (více je však žáků mladších - "průměrem" sboru je 5.třída). Do konce školního roku vydrželo ve sboru 55 zpěváků. Sbor vede Martin Holan a Dana Rejmontová ; na klavír hraje paní učitelka Zdeňka Křivská ze ZUŠ v Nové Pace. Ve školním roce 2006/7 jsme měli několik vystoupení: - na předvánočním "Setkání s písničkou" v aule ZŠ - ve škole pro děti z mateřské školy a jejich rodiče - na předvánočních trzích v Nové Pace (MKS) - krátké vystoupení na setkání bývalých zaměstnanců školy - na Jarním koncertu v aule novopackého gymnázia - Koncert v aule ZŠ (ke 100. výr.narození V.Trojana) - na oslavách výročí města Nové Paky na náměstí Snažíme se o všestranný repertoár, dominují však skladby současných českých autorů, nezapomínáme ani na lidovou píseň. V letošním školním roce jsme na vystoupeních provedli celkem 26 různých skladeb. U mladšího sboru klademe důraz na skladby, na kterých se zpěváci mohou něco naučit, osvojit si základní pěvecké návyky, upevnit některé dovednosti z hlasové výchovy - a jež jsou současně jsou i přiměřené a zajímavé pro mladší děti. Starší sbor se snaží o základy zpěvu v dvojhlase, malá skupina dětí potom i o skladby trojhlasé. Náš letošní repertoár je také úmyslně ovlivněn nedožitými stými narozeninami hudebního skladatele Václava Trojana; nastudovali jsme některé ukázky z jeho rozsáhlého vokálního díla a také úpravy lidových písní, ke kterým napsal působivý doprovod. K jednotnému vzhledu našeho sboru nám pomohl zejména finanční příspěvek od Sdružení rodičů, významně se podílela i zaměstnankyně školy paní Milada Šulcová. Řada členů sboru se letos zúčastnila soutěže v sólovém zpěvu Novopacký slavík, všichni reprezentovali vzorně. Nejlépe pak Veronika Luňáková, která se umístila ve své kategorii na 3.místě, Maruška Geislerová a Matěj Šibor(soutěžící za ZUŠ Nová Paka), kteří byli druzí. Ve zlatém pásmu se zvláštní pochvalou poroty vynikla Eva Fejfarová. Ta vystoupila také na koncertě vítězů na hradě Pecka večer. 22

23 BIOS rok stále pracuje pod ČSOP Křižánky, je jediným Útvarem mladých ochránců přírody v okrese Jičín Pracuje od roku 1984, je garantem enviromentální výchovy na škole Spolupracuje s CHKO Český ráj, KRNAP,SEV Rýchory Účastní se celostátních aktivitsčítání dravců, akce Ukliďme Zemi, Kapradí, pomáhá Stanici hendikepovaných živočichů v Libštátě, provádí Vítání jara, Čištění studánek Spolupracuje s rodiči, DDM Stonožka, Suchardovým domem, Klenotnicí v Nové Pace, některé akce provádí s nimi. Během roku o víkendech a odpoledních setkáních měli nejvěrnější členové možnost procestovat, strávit na brigádách a při soutěžích téměř 250 hodin! 23

24 Poskytnutí dotace z dotačního programu PRK číslo SMV číslo smlouvy SMV200604/PT13 Dne Základní škola Nová Paka,Komenského 555, Nová Paka podala Žádost o poskytnutí finanční dotace z dotačního prgramu PRK Královehradeckého kraje název programu Přírodovědné technické předměty názorněji a snadněji. Projekt nazvaný "Geopark známý-neznámý". Na základě usnesení Zastupitelstva Královehradeckého kraje č.13/727/2006 ze dne 18.května 2006 byla poskytnuta dotace na realizaci projektu nazvaný "Geopark známý-neznámý" ve výši 60000,-Kč a 20000,-Kč vlastní podíl žadatele. Město Nová Paka -DOTAČNÍ VÝBOR poskytl 20000,-Kč. Harmonogram plánu akcí projektu od 1.ledna 2006 do 30.září V určeném termínu nebylo možno akci realizovat,proto jsme požádali Radu Královehradeckého kraje o prodloužení termínu. Na základě naší žádosti Rada Královehradeckého kraje svým usnesením č.27/1074/2006 ze dne 20.září 2006 schválila změnu termínu ukončení realizace projektu z 30.září 2006 na Projekt "Geopark známý-neznámý" Cíl projektu :Tvorba vztahu k našemu regionu sestavení vlastních studijních materiálů Stručný popis projektu:vytvořit multiaplikační sestavy pracovních listů.volně je doplňovat a postupně vytvořit učební pomůcku využitelnou v hodinách zeměpisu a přírodopisu. Poskytnutá dotace ve výši 80000,-Kč v roce 2006 nebyla čerpána a byla převedena do roku 2007,ve kterém bude postupně čerpána. 24

25 Školní výlety 1.A Radvánovice Šťastná země 1.B Radvánovice Šťastná země 2.A Radvánovice Šťastná země 2.B Radvánovice Šťastná země 3.A 3.A Josefov, Jaro,ěř, Kuks 3.B Lázně Bělohrad, Byšičky 4.A Sedmihorky, Železný Brod 4.B Sedmihorky, Železný Brod 5.A Sobotka, Kost 5.B Josefov, Jaroměř, Kuks 6.A Přerov nad Labem, Ostrá u Lysé nad Labem 6.B Přerov nad Labem, Ostrá u Lysé nad Labem 7.A Jizera Přepeře, Mnichovo Hradiště 7.B Adršpach 7.C Praha 8.A Český ráj, Kost, Drábské světničky 8.B Dvůr Králové nad Labem 8.C Liberec 9.A Hořice- Pod věží 9.B Staré Splavy 1.Z Jičín - galerie 2.Z Jičín - galerie 3.Z Josefov - pevnost 4.Z Josefov - pevnost Aktivity učitelů- DVPP: I.stupeň 50 anglických písniček Aktuální otázky hodnocení Doškolovací kurz instruktorů školního lyžování Chyby současného školství Komunikace s problémovým žákem Kurz instruktorů školního lyžování Motivace hrou ve výuce Čj Právní vědomí ŠD Syndrom vyhoření ŠVP - škola v pohybu Vlastivědné procházky I. Vlastivědné procházky II. 25

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Soupis hlavní činnosti školy... 1 3. Soupis doplňkové činnosti

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014 Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 PSČ 580 01 Havlíčkův Brod, telefon + fax 569 429 070, IČO 709 10 961 KB Havlíčkův Brod 128 38 521/0100, e-mail adresa zs.nuselska@worldonline.cz Č.j. 294/2014/ZSNU

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva ZŠ B. Hrozného

Výroční zpráva ZŠ B. Hrozného Výroční zpráva ředitele školy byla vypracována na základě školského zákona č. 56/ Sb., v platném znění, podle vyhlášky č. 5/5 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního

Více

Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013

Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více