Instruktážní metodika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instruktážní metodika"

Transkript

1 Instruktážní metodika pro lektory aktivačních center Aktivační centra vzdělávání pro těžce zdravotně postižené CZ.1.07/4.1.00/ učebníinstruktážní materiál pro akreditovaný kurz NIDV s názvem metodika Vzdělávací program pro pedagogické pracovníky pro lektory aktivačních lektory aktivačních center center zpracovala PhDr. Marta Teplá učební materiál pro akreditovaný kurz NIDV s názvem Vzdělávací program pro pedagogické pracovníky lektory aktivačních center zpracovala PhDr. Marta Teplá Aktivační centra vzdělávání pro těžce zdravotně postižené CZ.1.07/4.1.00/ Praha 2014 Aktivační centra vzdělávání pro těžce zdravotně postižené CZ.1.07/4.1.00/ Praha 2014

2 Obsah Obsah... 2 I. BLOK KONCEPCE, LEGISLATIVA, PSYCHOPEDIE Úvod vzdělávací cíl Systém vzdělávání dětí a žáků s mentálním postižením v ČR Seznámení s koncepčními materiály Základní legislativní předpisy Nové přístupy k problematice mentálního postižení Vzděláváme žáky s mentálním postižením, s postižením více vadami a autismem Podpůrné služby asistenta pedagoga a osobního asistenta II. BLOK HISTORIE AKTIVAČNÍCH CENTER Trend celoživotního učení v oblasti mentálně postižených projekty ESF Aktivační centrum definice a základní informace Přehled kurzů aktivačního centra Relaxační a rehabilitační činnosti III. BLOK KURZY AKTIVAČNÍCH CENTER Dokumentace kurzů Časový harmonogram a frekvence kurzů Doporučený počet žáků kurzu Doporučený počet pedagogických pracovníků kurzů Nezbytné vybavení a pomůcky Vhodná literatura pro jednotlivé kurzy Hodnocení žáků kurzů Význam fotodokumentace Ekonomické zabezpečení kurzů... 42

3 21. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) IV. BLOK BUDOUCNOST AKTIVAČNÍCH CENTER Etika práce speciálního pedagoga, zásady týmové práce Přehled možností pracovního uplatnění absolventů aktivačních center Závěr osvědčení, hodnoticí dotazník Doporučená studijní literatura Seznam škol s aktivačními centry Přílohy Příloha č. 1 - Akreditovaný Vzdělávací program pro pedagogické pracovníky lektory aktivačních center Příloha č. 2 - Hodnoticí dotazník Příloha č. 3 Fotodokumentace z kurzů lektorů aktivačních center

4 I. BLOK KONCEPCE, LEGISLATIVA, PSYCHOPEDIE Motto: Mezi dítětem a učitelem zůstane správný poměr, když dítě bude mít školu a učitele rádo. Jen učitel, kterého dítě miluje, něčemu naučí. T. G. Masaryk na sjezdu učitelstva Úvod vzdělávací cíl Vážené kolegyně, vážení kolegové, právě otvíráte metodický text dvoudenního 16hodinového školení, které jste se rozhodli absolvovat jako budoucí lektoři kurzů aktivačních center. V rámci projektu ESF Aktivační centra vzdělávání pro těžce zdravotně postižené byl v Národním institutu pro další vzdělávání (NIDV) akreditován vzdělávací kurz pro potencionální zájemce opráci lektorů v aktivačních centrech pod názvem Vzdělávací program pro pedagogické pracovníky - lektory Aktivačních center, viz Příloha č. 1. Od září 2014 je tento kurz součástí nabídky vzdělávacích programů NIDV ve vybraných krajích. Kurz tak mohou absolvovat další zájemci o práci lektora v nově vznikajících aktivačních centrech. Více informací o realizaci kurzů naleznete na Ve 4 tematicky návazných 4hodinových blocích si postupně osvojíte a upřesníte všechny nezbytné poznatky, na jejichž základě budete moci profesionálně působit v nově zaváděné instituci aktivační centrum. Obsahem školení je souborná informace o současných možnostech vzdělávání dětí a žáků s mentálním postižením včetně teoretických východisek pro vaši činnost v aktivačním centru. Navazující konkrétní informace popisují obsah, organizaci, materiálové a prostorové podmínky kurzů aktivačního centra, požadovanou dokumentaci a způsob hodnocení žáků včetně podmínek pro získání osvědčení o absolvování kurzu. Dozvíte se o uplatňovaných speciálně pedagogických metodách, formách a prostředcích, které se osvědčily při vzdělávání žáků s nejtěžšími formami zdravotního postižení v jednotlivých specificky zaměřených kurzech aktivačních center. V závěru nebudou chybět informace o nezbytném zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, o etice práce speciálního pedagoga a jeho týmové spolupráci s odborníky i rodiči žáků. V metodice je uveden seznam vhodné speciálně pedagogické literatury i praktické literatury k jednotlivým kurzům. Naleznete i kontakty na pilotní základní školy speciální s aktivačními centry. 4

5 Závěrečná diskuse s prezentací příkladů dobré praxe bude jistě inspirativní pro vaši předpokládanou činnost v aktivačním centru. Absolvováním školení bude splněn stanovený vzdělávací cíl jako odborní pedagogičtí pracovníci, lektoři kurzů aktivačních center, získáte potřebné znalosti a dovednosti v oblasti speciální pedagogiky. Osvojíte si metody, které u žáků upevňují a prohlubují pracovní, hygienické, společenské a komunikační dovednosti a návyky. Budete informováni o rehabilitačních a relaxačních postupech pro efektivní činnost s žáky v rámci činnosti aktivačního centra. Seznámíte se se základní školskou legislativou, se zásadami etiky práce speciálního pedagoga a nezbytnou kooperací odborníků, zákonných zástupců žáků a zletilých žáků se zdravotním postižením. Těším se na spolupráci s Vámi při hledání nových cest speciální pedagogiky v oblasti psychopedie a při realizaci optimální sítě aktivačních center v České republice. Autorka 5

6 Motivační DVD: 10 let speciálně pedagogického centra pro mentálně postižené v Ostravě 2. Systém vzdělávání dětí a žáků s mentálním postižením v ČR V současné době probíhá v naší republice diskuse nad budoucností výchovně vzdělávací soustavy. V konkrétní podobě se jedná o rozsah a podmínky inkluzivního vzdělávání dětí, žáků, studentů i dospělých se speciálními vzdělávacími potřebami. Velmi náročný se uvedený proces jeví v oblasti vzdělávání mentálně postižených. Vzdělávací soustava České republiky nabízí pro vzdělávání dětí a žáků s mentálním postižením tyto samostatné instituce (mimo integrovaných forem vzdělávání ve školách a školských zařízeních hlavního vzdělávacího proudu): Školy: mateřská škola speciální, základní škola (základní škola praktická), poskytující ZÁKLADNÍ vzdělání, základní škola speciální, poskytující ZÁKLADY vzdělání, střední škola (praktická škola s jednoletou nebo dvouletou přípravou, odborné učiliště). Školská zařízení: přípravný ročník základní školy, přípravný stupeň základní školy speciální, školní družina, školní klub, internát, domov mládeže, školní jídelna. 6

7 Zakomponování škol pro žáky s mentálním postižením do současného systému vzdělávací nabídky v oblasti povinné školní docházky uvádí následující model: Trendem, který respektuje inkluzivní vzdělávání, je vytvořit ze speciálních škol střediska podpory inkluzivního vzdělávání, která by nabízela odborné speciálně pedagogické služby integrovaným dětem a žákům v běžných školách i tamějším učitelům bez speciálně pedagogické kvalifikace. Modelovou situaci popisuje následující tabulka: Předškolní vzdělávání Speciální stupeň ZŠS Přípravný stupeň ZŠS Diagnostický pobyt Základní vzdělávání (PŠD) Vzdělávání žáků s LMP RVP ZV, příloha ZŠ praktická Vzdělávání žáků se středně těžkým MP RVP ZŠS, díl I ZŠ speciální Vzdělávání žáků s těžkým, případně hlubokým MP, postižením více vadami a autismem RVP ZŠS, díl II ZŠ speciální Školská zařízení: školní jídelna, školní družina, školní klub, zájmové vzdělávání 42 ŠZ SPC pro MP Střední a celoživotní vzdělávání Odborné učiliště Praktická škola jednoletá, Praktická škola dvouletá Kurs k doplnění vzdělávání AKTIVAČNÍ CENTRUM 7

8 Především pro žáky s nejtěžšími formami mentálního postižení, s postižením více vadami a autismem, kteří nevyužívají služeb sociálních zařízení, je prostřednictvím projektů ESF připravována možnost celoživotního učení v nově vytvářeném školském účelovém zařízení aktivační centrum. Jedná se o nabídku vzdělávacích kurzů přizpůsobenou potřebám a schopnostem uživatelů, realizovaných v základních školách speciálních. 3. Seznámení s koncepčními materiály Mezi základní koncepční dokumenty a instituce, které by měli znát pracovníci v oblasti speciálního vzdělávání, patří především Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (Convention on the Rigthts of Persons with Disabilities) s platností v České republice od Oblast celoživotního vzdělávání řeší v 24 odst. 5 této Úmluvy: Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, zajistí, aby osoby se zdravotním postižením měly možnost přístupu k obecnému terciárnímu vzdělávání, odborné přípravě na výkon povolání, vzdělávání dospělých a celoživotnímu vzdělávání bez diskriminace a na rovnoprávném základě s ostatními. Za tímto účelem státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, zajistí, aby osobám se zdravotním postižením byla poskytována přiměřená úprava. Další významnou instituci představuje Evropská agentura pro rozvoj speciálního a inkluzivního vzdělávání (European Agency for Development in Special and Inclusive Education), vydávající časopis Euro News a odbornou literaturu viz níže uvedený seznam. V České republice velmi aktivně působí Vládní výbor pro občany se zdravotním postižením (tajemník JUDr. Pavel Ptáčník, kontakt: a Národní rada osob se zdravotním postižením (předseda Bc. Václav Krása, kontakt: Seznam překladů publikací: Inkluzivní vzdělávání a praxe ve třídách 2. stupně základních škol MŠMT 2005 Raná péče analýza situace v Evropě klíčové aspekty a doporučení 2005 Individuální plán přechodu do zaměstnání 2006 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Hodnocení v inkluzivních podmínkách 2007 Hodnocení v praxi 2009 Vytváření souboru indikátorů pro inkluzivní vzdělávání v Evropě 2009 Klíčové principy zlepšování kvality inkluzivního vzdělávání 2010 Multikulturní diverzita a speciální vzdělávání

9 Při zabezpečování úspěšného vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou z hlediska činnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) akceptovány především tyto dokumenty: Národní program rozvoje vzdělávání v české republice Bílá kniha, MŠMT 2001 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR na období , MŠMT 2010 nařízení vlády č. 303/2009 ze dne Národní plán inkluzivního vzdělávání (NAPIV) nařízení vlády č. 253 ze dne Národní plán vytváření rovných příležitostí pro občany se zdravotním postižením na období Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na roky , schválená vládou dne Uvedené dokumenty působí svým obsahem velmi nesourodě, důsledky stanovených opatření velmi znepokojují speciálně pedagogickou i rodičovskou veřejnost. V současnosti je i v resortu školství diskutován dokument Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví MKF (International Classification of Functioning, Disability and Health ICF). Klasifikace MKF je určena též pro účely posuzování speciálních potřeb ve vzdělávání. Na jejím základě je připravován Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením. Přispěje ke kvalitnější diagnostice a zvýší úroveň poradenských služeb především speciálně pedagogických center. 4. Základní legislativní předpisy Oblast resortu školství je řízena 2 významnými zákony: 1/ Zákon č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění dalších předpisů, především novel: č. 158/2006 Sb. ( 55 odst. 2 - věk PŠD 26 let) č. 49/2009 Sb. ( 48a přípravný stupeň ZŠ speciální) č. 472/2011 Sb. 2/ Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů včetně novely:č. 198/2012 Sb. (nově především asistent pedagoga) 9

10 Školské zákony podrobně rozpracovává soubor vyhlášek: Vyhláška MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, především vyhlášky č. 43/2006 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, především vyhlášky č. 454/2006 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 492/2005 Sb., o krajských normativech Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění novely č. 116/2011 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. Vyhláška MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška MŠMT č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění novely č. 436/2010 Sb. Vyhláška MŠMT č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání. Nově vznikající instituce aktivační centrum v současnosti hledá své legislativní opodstatnění. Pro MŠMT jsou připraveny návrhy legislativních změn, které by zajistily optimální postavení instituce aktivační centrum ve vzdělávacím systému České republiky. Jedná se o tyto varianty: novelizace vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění novely č. 177/2009 Sb., novelizace vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění novely č. 279/2012 Sb., novelizace vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění novely č. 147/2011 Sb. Speciálně pedagogická veřejnost i rodiče starších dětí s těžším mentálním postižením pevně věří v úspěch legislativních prací a následnou plnou legalizaci aktivačních center v co nejbližší době. Jedna z uvedených možností (předpokládá se vyhláška č. 73/2005 Sb., v platném znění) jistotně splní daný záměr a rozšíří vzdělávací nabídku pro žáky s těžkým mentálním postižením o možnost, která zatím v systému České republiky chybí. 10

11 5. Nové přístupy k problematice mentálního postižení Nejzásadnější koncepční změnou, k níž naše školství dospělo, je skutečnost, že výchova a vzdělávání postižených žáků přestává být doménou speciálního školství a v souvislosti s integračními trendy ve vzdělávání se postupně stává záležitostí všech typů škol a školských zařízení. Významný posun zaznamenala i samotná speciální pedagogika. Registrován je postupný odklon od akcentu na postižení s respektováním zdravotních, sociálních a kulturních odlišností občanů. Speciální pedagogika se pokouší přibližovat filosofickému pojetí člověka s jinakostí. Člověk je považován za nejvyšší hodnotu s vlastní osobitostí, jedinečnou schopností, individuální krásou a posvátností života, která není ovlivněna postižením, etnickým původem či sociálním postavením. V praxi to znamená upřednostnit integrované vzdělávání všem žákům, pro které je tato forma přínosem, speciální vzdělávání nabídnout potom žákům s těžším či kombinovaným postižením, jejichž kvalita života je podmíněna vytvořením nezbytných podpůrných a ochranných podmínek. MŠMT akceptuje model inkluzivního vzdělávání jako současný světový trend v celé oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podpořena byla řada kroků na podporu inkluzivního vzdělávání. S využitím finančních prostředků ESF zahájila svoji činnost Centra na podporu inkluzivního vzdělávání (CPIV), která jsou umístěna v 9 regionech ČR s celostátní působností. Jejich úkolem je podporovat školy v ČR v inkluzivním vzdělávání a to metodicky a poradensky. Vytvářejí se Školní podpůrné programy, které jsou pro školy strategií k zavádění uvedeného modelu vzdělávání. Cílem je vytvoření podmínek pro vzdělávání žáků se širokou škálou speciálních vzdělávacích potřeb. Uvedený trend se týká i dětí a žáků s mentálním postižením. Diskutovány jsou otázky, týkající se inkluzivního vzdělávání především dětí a žáků s lehkým mentálním postižením (IQ 50-69). Inkluzivní vzdělávání se též osvědčuje u skupiny dětí a žáků s Downovým syndromem. Byla vypracována Zpráva o stavu inkluzivního vzdělávání v ČR, která rekapitulovala stav ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Konstatovala, že CPIV pomohly školám v této oblasti zejména podporou didaktiků, tvorbou projektů a vytvořením komunikačních sítí v regionech. Vznikla řada příkladů dobré praxe, které je možné aplikovat na dalších školách v ČR. Velká pozornost při vzdělávání dětí a žáků s mentálním postižením je věnována včasné péči. Zaměřuje se na práci s matkami těchto dětí v období před zahájením předškolní výchovy, tzn. od narození dítěte do cca 2 až 3 let věku. Za velmi významný je považován poslední ročník předškolního vzdělávání ve smyslu kvalitní přípravy na vstup 5letých dětí do školy. Tendence je neuplatňovat plošně odklady povinné školní docházky. 11

12 Při základních školách jsou zřizovány přípravné třídy pro budoucí žáky a při základních školách speciálních třídy přípravného stupně základní školy speciální pro žáky s těžkým mentálním postižením, postižením více vadami a autismem. Speciální vzdělávací programy a přístupy pomáhají v rámci dobrého startu s nástupem dětí do povinného vzdělávání. Na podporu vzdělávání žáků s těžším mentálním postižením a postižením více vadami mohou ve školách pracovat asistenti pedagoga, kteří pomáhají při výuce. MŠMT každoročně vyhlašuje dotační programy, které umožňují činnost těchto pedagogických pracovníků. Počet asistentů pedagoga se v současnosti pohybuje v České republice kolem pracovníků, jejich platy a mzdy vyžadují částku cca 1 mld.kč. Zásadní oblastí při vzdělávání žáků s mentálním postižením je střední vzdělávání. Podpořit vzdělávání těchto žáků ve vhodných středních školách - v odborných učilištích s nabídkou přes 60 zajímavých učebních oborů či v praktických školách s jednoletou nebo dvouletou přípravou, je základním atributem jejich budoucího pracovního uplatnění. MŠMT za podpory prostředků z ESF pilotně ověřuje nový typ školského účelového zařízení - Aktivačního centra, které prostřednictvím vzdělávacích kurzů nabízí možnost zájmového vzdělávání ve smyslu celoživotního učení žáků s těžším mentálním postižením s cílem usnadnit její sociální inkluzi. Aktivační centrum je provozováno po skončení vyučování v základních školách speciálních. Využívány jsou prostory a vybavení těchto škol, lektory kurzů jsou pedagogičtí pracovníci školy. Obsahová nabídka kurzů je přizpůsobena potřebám a schopnostem uživatelů. Počítáno je s aktivní účastí rodičů a dobrovolníků. Účastníci kurzů obdrží po jejich úspěšném absolvování potvrzení o účasti. Aktivační centrum představuje cílenou příležitost pro osobnostní rozvoj občanů s těžším mentálním postižením doplňující spektrum celoživotních vzdělávacích, zájmových a kulturních aktivit intaktní populace. Snahou všech nových přístupů je zajistit pro děti, žáky i dospělé osoby s mentálním postižením co nejpřirozenější podmínky života i vzdělávání, analogické intaktní populaci. 6. Vzděláváme žáky s mentálním postižením, s postižením více vadami a autismem Klasifikace mentálního postižení: 10. revize mezinárodní klasifikace nemocí Světové zdravotnické organizace (WHO) používá od roku 1992 rozdělení mentální retardace (mentálního postižení) do 6 skupin. Výpočet inteligenčního kvocientu (IQ) se provádí podle vzorce IQ = mentální věk/chronologický věk x 100. Měří se převážně Wechslerovými testy. Lehká mentální retardace: IQ Středně těžká mentální retardace IQ

13 Těžká mentální retardace IQ Hluboká mentální retardace IQ nižší než 20 Jiná mentální retardace (IQ nelze stanovit pro další vážné smyslové nebo tělesné postižení) Nespecifikovaná mentální retardace (mentální retardace je zřejmá, stupeň však nebyl stanoven). Psychologické zvláštnosti žáků s mentálním postižením: Specifika chování osob s mentálním postižením precizně zpracovala a ve svých přednáškách i publikacích prezentovala doc. Iva Švarcová, CSc., cituji: Lidé s mentálním postižením se klinicky projevují zejména zpomalenou chápavostí, jednoduchostí a konkrétností úsudků, sníženou schopností až neschopností komparace a vyvozování logických vztahů, sníženou mechanickou a zejména logickou pamětí, těkavostí pozornosti, nedostatečnou slovní zásobou a neobratností ve vyjadřování, poruchami vizuomotoriky a pohybové koordinace, impulzivností, hyperaktivitou nebo celkovou zpomaleností chování, citovou vzrušivostí, nedostatečnou rozvinutostí volních vlastností, sugestibilitou a rigiditou chování, nedostatky v osobní identifikaci a ve vývoji já, nedostatkem či neschopností sebereflexe, opožděným psychosexuálním vývojem, nerovnováhou aspirací a výkonů, zvýšenou potřebou uspokojení a bezpečí, poruchami v interpersonálních skupinových vztazích a v komunikaci, sníženou přizpůsobivostí k sociálním požadavkům. Ke každému člověku s mentálním postižením je nezbytné přistupovat individuálně a plně respektovat jeho speciální vzdělávací potřeby. Vzdělávání žáků postižených více vadami: Žáci souběžně postižení více vadami byli cca před 20 lety považováni za nevzdělavatelné a byli umísťováni do ústavů sociální péče, dnes center/středisek sociálních služeb. V současnosti byly již vytvořeny podmínky pro jejich vzdělávání, především v základních školách speciálních. 13

14 Za žáka postiženého více vadami je považován žák, u kterého byla odborně diagnostikována nejméně dvě na sobě kauzálně nezávislá zdravotní postižení, z nichž každé by opravňovalo k umístění v příslušné speciální škole. Specifickou skupinu z hlediska vzdělávání tvoří žáci hluchoslepí. Hluchoslepota je postižení, které vzniklo kombinací zrakové a sluchové vady, které způsobuje zásadní potíže v komunikaci a mobilitě. Identifikační symboliku těchto žáků představuje červenobílá hůl. Vzdělávání dětí a žáků s kombinacemi zdravotního postižení patří z pohledu speciální pedagogiky mezi nejnáročnější činnosti. Vzdělávání žáků s autismem: Autismus je považován za pervazivní (vše prostupující) vývojovou poruchu, projevující se především v oblasti komunikace, sociální interakce a stereotypního chování. Je charakterizován triádou příznaků: 1/ neschopnost vzájemné společenské interakce, 2/ neschopnost komunikace, 3/ omezený, stereotypně se opakující repertoár zájmů a aktivit. Ve speciálně pedagogické diagnostice je používán termín poruchy autistického spektra. Spektrum autistických poruch je velký, rozlišujeme např. Atypický autismus, Vysoce funkční autismus, Kannerův dětský autismus, Rettův syndrom, Aspergerův syndrom aj. Z hlediska vzdělávání se jedná o velmi závažný a náročný typ zdravotního postižení. V uplynulých letech byl v České republice v rámci systematického vzdělávání dětí a žáků s autismem zaveden systém poradenských služeb prostřednictvím krajských koordinátorů, působících ve vybraných speciálně pedagogických centrech (SPC) pro mentálně postižené nebo samostatně zřízených SPC v každém ze čtrnácti krajů. Uvedené koordinátory může využívat v případě potřeby pro své žáky i aktivační centrum. 14

15 Kontakty na uvedené profesionální služby uvádí tabulka: KRAJ JMÉNO ULICE PSČ MĚSTO TELEFON Hl. m. Praha PhDr. Olga Opekarová SPC při SpŠ Chotouňská Praha Středočeský Mgr. Vladimíra Nedbalová PPP Kolín Jaselská Kolín Jihočeský Mgr. Jana Písková SPC při SpŠ Štítného České Budějovice Plzeňský PhDr. Petra Průchová SPC při SpŠ Macháčkova Plzeň Karlovarský Mgr. Miluše Pešková SPC při SpŠ Na Třešňovce Mariánské Lázně Ústecký Mgr. Vanda Korandová SPC při SZŠ pro TP Trnovanská Teplice Liberecký Mgr. Alena Malinová SPC při SpŠ Sobotecká Turnov Královéhradecký Mgr. Eva Jarková SPC při SpŠ Hradecká Hradec Králové Pardubický Mgr. Markéta Jirásková SPC při SpŠ Svítání Komenského Pardubice Vysočina Mgr. Ilona Dohnalová SPC Demlova Jihlava Jihomoravský Mgr. Zuzana Žampachová SPC při SpŠ Štolcova Brno Olomoucký Mgr. Kateřina Lamačová SPC při SpŠ Svatoplukova Olomouc Řepčín Moravskoslezský Mgr. Pavla Olšáková SPC při SpŠ Kpt. Vajdy 1a Ostrava Zlínský Mgr. Jarmila Vidlářová SPC při SpŠ F. Vančury Kroměříž Uvedené kontakty byly aktualizovány k 03/2014.

16 7. Podpůrné služby asistenta pedagoga a osobního asistenta Asistent pedagoga představuje novou profesi v týmu pedagogických pracovníků. Je standardním zaměstnancem školy. Pomáhá žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí, kolegům-pedagogům při výuce, při komunikaci se žáky, při spolupráci s rodiči a komunitou, z níž žák pochází. Pracuje pod supervizí třídního učitele nebo učitele daného předmětu. Profese asistenta pedagoga je uvedena v 16 odst. 9 platného školského zákona Ředitel mateřské školy, základní školy, základní školy speciální, střední školy a vyšší odborné školy může se souhlasem krajského úřadu zřídit funkci asistenta pedagoga. Další materiály týkající se podpůrné asistenční služby: Informace MŠMT k zabezpečení vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami s podporou asistence č. j / (Věstník MŠMT č. 10/2005) Základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením.

17 Ve třídách, kde se vzdělává žák se zdravotním postižením, může se souhlasem ředitele školy působit osobní asistent, který není zaměstnancem školy, pouze smluvně zajištěnou sociální službou. Obě výše uvedené profese mohou působit v aktivačním centru. II. BLOK HISTORIE AKTIVAČNÍCH CENTER Motivační DVD: Cesta do života Speciální školy Znojmo 8. Trend celoživotního učení v oblasti mentálně postižených projekty ESF Resort školství v současnosti prosazuje koncepci celoživotního učení, která se samozřejmě týká i občanů s mentálním postižením. Jejich vzdělávací potřeby se však v dané životní etapě výrazně liší od potřeb intaktní populace. Pracovní i osobní ambice ustupují potřebě kvalitního a bezpečného zázemí s pevně stanoveným životním rytmem a systémem nenápadných, ale všudypřítomných a zcela nezbytných podpůrných opatření. Ve smyslu zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání nabízí v současnosti resort školství žákům s mentálním postižením zájmové vzdělávání prostřednictvím projektů ESF. Jedná se o: IPo Speciální vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěžšími formami zdravotního postižení prostřednictvím aktivačních center v rámci speciálních škol (ZŠ speciálních), realizovaný v letech v 5 krajích České republiky (dále jen: projekt AC I) a IPn Aktivační centra, vzdělávání pro těžce zdravotně postižené, probíhající v letech v 9 krajích České republiky (dále jen: projekt AC II). Oba projekty využívají pro své aktivity optimální prostředí speciálních škol, především bezbariérových a vhodně vybavených základních škol speciálních a středních praktických škol s jednoletou přípravou. Lokální rozložení aktivačních center v ČR uvádí následující mapka (Zdroj: prezentace Aktivačního centra Turnov z roku 2013): 17

18 Vysvětlivky: Aktivační centra projektu AC I jsou označena zeleně Aktivační centra projektu AC II jsou označena červeně. 9. Aktivační centrum definice a základní informace Aktivační centrum je školské zařízení, účelově zřízené při základních školách speciálních pro vzdělávání žáků s těžším mentálním postižením. Na základě prosazovaného trendu celoživotního učení nabízí možnost vzdělávání formou vhodně koncipovaných kurzů právě pro tuto skupinu uživatelů. Aktivační centrum nabízí své vzdělávací aktivity žákům se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, postižením více vadami a autismem do 26 let věku. Upřednostněni jsou zájemci žijící v péči svých rodin, nevyužívající celodenních služeb sociálních zařízení. V roce 2010 bylo zřízeno prvních 5 aktivačních center v 5 krajích České republiky. Od září roku 2012 je realizován individuální projekt národní Aktivační centra vzdělávání pro těžce zdravotně postižené, jehož příjemcem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a partnerem projektu Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). V rámci tohoto projektu bylo zřízeno dalších 9 aktivačních center. V současnosti tudíž v České republice modelově zajišťuje možnost celoživotního zájmového vzdělávání těžce mentálně postižených 14 aktivačních center ve 14 krajích (Praha, Rakovník, Plzeň, Strakonice, Karlovy Vary, Rumburk, Turnov, Hradec Králové, Chrudim, Jihlava, Blansko, 18

19 Olomouc, Třinec a Kroměříž). Tamější proškolení pedagogičtí pracovníci působí jako konzultanti pro další potencionální zájemce o zřízení této instituce. 10. Přehled kurzů aktivačního centra V aktivačních centrech je nabízeno 6 tematicky odlišných kurzů, a to v základní a rozšiřující podobě: 1. Technické, pěstitelské a chovatelské práce 2. Lidová řemesla 3. Svět kolem nás a orientace v něm 4. Základy přípravy pokrmů 5. Obsluha multimediálních přístrojů 6. Výtvarné a umělecké činnosti Následují podrobnější informace o obsahu jednotlivých kurzů: Kurz č. 1 Technické práce. Práce s drobným materiálem (navlékání korálků, skládání mozaiky z přírodnin, tvorba jednoduchých hraček a loutek), práce montážní a demontážní (hry s dřevěnými a plastikovými stavebnicemi, později s konstrukčními stavebnicemi za pomoci nářadí), práce s technickými materiály (s papírem, kartonem, dřevem, kovem, plasty, sklem), pěstitelské práce (květiny, ovoce a zelenina, půda, sběr bylin, pokojové květiny) a chovatelské práce (chov akvarijních ryb, drobných domácích zvířat a ptáků, zásady krmení a ošetřování, hygiena chovu). Kurz č. 2 Lidová řemesla. Předpokládá se práce podle předlohy, např. předmětů selského baroka, přiměřenými pracovními postupy vytvářet různé výrobky ručních prací, především výšivky, úplety, batikovaný textil, drhané a paličkované ozdoby, malované sklo, dřevořezby, lidovou keramiku, apod. Kurz č. 3 Svět kolem nás a orientace v něm. Jedná se především o aktivity zaměřené na vztah k domovu a vlasti, ochranu přírody, spolužití občanů a nácvik řešení konfliktních a problémových situací s uplatněním zásad slušné komunikace. Předpokládají se tematicky zaměřené vycházky, výlety, exkurze, návštěvy kulturních památek a zařízení, aktivní výstupy v podobě kronik, alb, herbářů, nástěnek, stabilních i putovních výstav atd. Kurz č. 4 Základy přípravy pokrmů. Obsah kurzu je zaměřen na základní činnosti v oblasti prací v domácnosti - přípravu pokrmů. Žáci získají orientaci v základním vybavení kuchyně, naučí se bezpečně obsluhovat základní kuchyňské spotřebiče, budou připravovat jednoduchá pohoštění a pokrmy, osvojí si zásady správného stolování a společenského chování u stolu, neustálým opakováním si zafixují dodržování základních hygienických a bezpečnostních předpisů při práci, budou umět poskytnout první pomoc při drobném poranění a přivolat pomoc při vážnějším zranění. Výběr 19

20 a způsob realizace jednotlivých témat závisí na podmínkách a možnostech AC a schopnostech žáků kurzu. Při všech praktických činnostech získávají žáci poučení o materiálech, pomůckách a přístrojích, které používají, o bezpečnosti práce s nimi, v nezbytné míře na uživatelské úrovni, s důrazem na jejich využití v praxi. Kurz je doplněn o rozšiřující část, která svou náročnější variantou uspokojí schopnější žáky kurzu. Kurz č. 5 Obsluha multimediálních přístrojů. Tento kurz se zabývá především obsluhou počítačů, mobilních telefonů, navigačních systémů, digitálních fotoaparátů, audiovizuálních přístrojů a interaktivních tabulí. Za nejvýznamnější a nejžádanější jsou považovány základy práce s osobním počítačem a vybraným základním pracovním vybavením, zejména textovým editorem, speciálními výukovými a vzdělávacími programy. Zařazena je práce s webovým prohlížečem a s poštovním klientem. Počítáno je se znalostí obsluhy počítače na elementární uživatelské úrovni. U žáků s těžším zdravotním postižením se předpokládá využití podpůrných a kompenzačních technologií. Žák by měl po absolvování kurzu ovládat základní obsluhu počítače, zvládat psaní jednoduchých zpráv, rozumět základním pojmům informační činnosti, zvládat základní způsoby komunikace ( , chat), využívat výukové programy a hry, vyhledávat informace na internetu, dodržovat zásady bezpečnosti práce s PC. Práce s ostatními přístroji se předpokládá na základní uživatelské úrovni. Kurz č. 6 Výtvarné a umělecké činnosti. Kurz představuje především aktivity z oblasti kreslení, malování, keramiky, tkaní, výroby oděvních a bytových doplňků, hudební a dramatické výchovy. Oblast výtvarných a uměleckých činností umožňuje žákům jiné než racionální poznávání světa a poskytuje příležitost k seberealizaci a uvolnění napětí. Žáci se seznamují prostřednictvím různých činností s výrazovými prostředky a s jazykem výtvarného, hudebního, dramatického a literárního umění. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti neverbálního vyjadřování. Uvedené činnosti mají významný rehabilitační a relaxační charakter. Kurz zahrnuje tyto tři vzdělávací okruhy: výtvarnou výchovu, hudebně pohybovou výchovu, dramatickou výchovu. Každá z oblastí je rozšířena o pokračující část, která svou náročnější variantou uspokojí schopnější žáky v kurzu. Východisky pro činnost kurzů aktivačního centra jsou platné rámcové vzdělávací programy: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV), Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV LMP), Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální (RVP ZŠS), Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá (78-62-C/01), Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá (78-62-C/02). 20

Okénko do světa poznání

Okénko do světa poznání Mateřská škola, základní škola a praktická škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové Okénko do světa poznání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Program zpracovaný podle Rámcového

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové UČÍME SE PRO ŽIVOT

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové UČÍME SE PRO ŽIVOT Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Program zpracovaný podle RVP ZV a

Více

Cesta do světa poznání

Cesta do světa poznání Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové Cesta do světa poznání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Program zpracovaný podle Rámcového

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně Úvod Tematiku integrace a prointegračních či inkluzivních snah a jejich reálných možností v aktuálních podmínkách české společnosti, jsem zvolila na základě vlastní zkušenosti a osobní angažovanosti v

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 1 ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc. Praha, VŠCHT 2015 Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36318) 2 Obsah: 1. Speciální

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0 /09 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 545, e-mail: vzsk@vzsk.cz,

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE U n i v e r z i t a P a l a c k é h o v O l o m o u c i Filozofická fakulta katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie obor: Školský management I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

65-41-L/01 Gastronomie 2012

65-41-L/01 Gastronomie 2012 školní vzdělávací program 65-41-L/01 Gastronomie 2012 Gastronomie čj.: SŠSaŘ 448/2009-1 Obsah - 2 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4.

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4. INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY TÝKAJÍCÍCH SE INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY A AKTIVNÍHO POSTUPU STÁTNÍ SPRÁVY PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH SOUVISEJÍCÍMI USNESENÍMI VLÁDY KE DNI 31. PROSINCE 2012 II.

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Název ŠVP 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus 2013 - verze 5 Motivační název Hotelnictví a turismus Datum 18.5.2013 Název RVP Verze v.4/2013 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2013 Datum 8.10.2007

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více