Instruktážní metodika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instruktážní metodika"

Transkript

1 Instruktážní metodika pro lektory aktivačních center Aktivační centra vzdělávání pro těžce zdravotně postižené CZ.1.07/4.1.00/ učebníinstruktážní materiál pro akreditovaný kurz NIDV s názvem metodika Vzdělávací program pro pedagogické pracovníky pro lektory aktivačních lektory aktivačních center center zpracovala PhDr. Marta Teplá učební materiál pro akreditovaný kurz NIDV s názvem Vzdělávací program pro pedagogické pracovníky lektory aktivačních center zpracovala PhDr. Marta Teplá Aktivační centra vzdělávání pro těžce zdravotně postižené CZ.1.07/4.1.00/ Praha 2014 Aktivační centra vzdělávání pro těžce zdravotně postižené CZ.1.07/4.1.00/ Praha 2014

2 Obsah Obsah... 2 I. BLOK KONCEPCE, LEGISLATIVA, PSYCHOPEDIE Úvod vzdělávací cíl Systém vzdělávání dětí a žáků s mentálním postižením v ČR Seznámení s koncepčními materiály Základní legislativní předpisy Nové přístupy k problematice mentálního postižení Vzděláváme žáky s mentálním postižením, s postižením více vadami a autismem Podpůrné služby asistenta pedagoga a osobního asistenta II. BLOK HISTORIE AKTIVAČNÍCH CENTER Trend celoživotního učení v oblasti mentálně postižených projekty ESF Aktivační centrum definice a základní informace Přehled kurzů aktivačního centra Relaxační a rehabilitační činnosti III. BLOK KURZY AKTIVAČNÍCH CENTER Dokumentace kurzů Časový harmonogram a frekvence kurzů Doporučený počet žáků kurzu Doporučený počet pedagogických pracovníků kurzů Nezbytné vybavení a pomůcky Vhodná literatura pro jednotlivé kurzy Hodnocení žáků kurzů Význam fotodokumentace Ekonomické zabezpečení kurzů... 42

3 21. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) IV. BLOK BUDOUCNOST AKTIVAČNÍCH CENTER Etika práce speciálního pedagoga, zásady týmové práce Přehled možností pracovního uplatnění absolventů aktivačních center Závěr osvědčení, hodnoticí dotazník Doporučená studijní literatura Seznam škol s aktivačními centry Přílohy Příloha č. 1 - Akreditovaný Vzdělávací program pro pedagogické pracovníky lektory aktivačních center Příloha č. 2 - Hodnoticí dotazník Příloha č. 3 Fotodokumentace z kurzů lektorů aktivačních center

4 I. BLOK KONCEPCE, LEGISLATIVA, PSYCHOPEDIE Motto: Mezi dítětem a učitelem zůstane správný poměr, když dítě bude mít školu a učitele rádo. Jen učitel, kterého dítě miluje, něčemu naučí. T. G. Masaryk na sjezdu učitelstva Úvod vzdělávací cíl Vážené kolegyně, vážení kolegové, právě otvíráte metodický text dvoudenního 16hodinového školení, které jste se rozhodli absolvovat jako budoucí lektoři kurzů aktivačních center. V rámci projektu ESF Aktivační centra vzdělávání pro těžce zdravotně postižené byl v Národním institutu pro další vzdělávání (NIDV) akreditován vzdělávací kurz pro potencionální zájemce opráci lektorů v aktivačních centrech pod názvem Vzdělávací program pro pedagogické pracovníky - lektory Aktivačních center, viz Příloha č. 1. Od září 2014 je tento kurz součástí nabídky vzdělávacích programů NIDV ve vybraných krajích. Kurz tak mohou absolvovat další zájemci o práci lektora v nově vznikajících aktivačních centrech. Více informací o realizaci kurzů naleznete na Ve 4 tematicky návazných 4hodinových blocích si postupně osvojíte a upřesníte všechny nezbytné poznatky, na jejichž základě budete moci profesionálně působit v nově zaváděné instituci aktivační centrum. Obsahem školení je souborná informace o současných možnostech vzdělávání dětí a žáků s mentálním postižením včetně teoretických východisek pro vaši činnost v aktivačním centru. Navazující konkrétní informace popisují obsah, organizaci, materiálové a prostorové podmínky kurzů aktivačního centra, požadovanou dokumentaci a způsob hodnocení žáků včetně podmínek pro získání osvědčení o absolvování kurzu. Dozvíte se o uplatňovaných speciálně pedagogických metodách, formách a prostředcích, které se osvědčily při vzdělávání žáků s nejtěžšími formami zdravotního postižení v jednotlivých specificky zaměřených kurzech aktivačních center. V závěru nebudou chybět informace o nezbytném zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, o etice práce speciálního pedagoga a jeho týmové spolupráci s odborníky i rodiči žáků. V metodice je uveden seznam vhodné speciálně pedagogické literatury i praktické literatury k jednotlivým kurzům. Naleznete i kontakty na pilotní základní školy speciální s aktivačními centry. 4

5 Závěrečná diskuse s prezentací příkladů dobré praxe bude jistě inspirativní pro vaši předpokládanou činnost v aktivačním centru. Absolvováním školení bude splněn stanovený vzdělávací cíl jako odborní pedagogičtí pracovníci, lektoři kurzů aktivačních center, získáte potřebné znalosti a dovednosti v oblasti speciální pedagogiky. Osvojíte si metody, které u žáků upevňují a prohlubují pracovní, hygienické, společenské a komunikační dovednosti a návyky. Budete informováni o rehabilitačních a relaxačních postupech pro efektivní činnost s žáky v rámci činnosti aktivačního centra. Seznámíte se se základní školskou legislativou, se zásadami etiky práce speciálního pedagoga a nezbytnou kooperací odborníků, zákonných zástupců žáků a zletilých žáků se zdravotním postižením. Těším se na spolupráci s Vámi při hledání nových cest speciální pedagogiky v oblasti psychopedie a při realizaci optimální sítě aktivačních center v České republice. Autorka 5

6 Motivační DVD: 10 let speciálně pedagogického centra pro mentálně postižené v Ostravě 2. Systém vzdělávání dětí a žáků s mentálním postižením v ČR V současné době probíhá v naší republice diskuse nad budoucností výchovně vzdělávací soustavy. V konkrétní podobě se jedná o rozsah a podmínky inkluzivního vzdělávání dětí, žáků, studentů i dospělých se speciálními vzdělávacími potřebami. Velmi náročný se uvedený proces jeví v oblasti vzdělávání mentálně postižených. Vzdělávací soustava České republiky nabízí pro vzdělávání dětí a žáků s mentálním postižením tyto samostatné instituce (mimo integrovaných forem vzdělávání ve školách a školských zařízeních hlavního vzdělávacího proudu): Školy: mateřská škola speciální, základní škola (základní škola praktická), poskytující ZÁKLADNÍ vzdělání, základní škola speciální, poskytující ZÁKLADY vzdělání, střední škola (praktická škola s jednoletou nebo dvouletou přípravou, odborné učiliště). Školská zařízení: přípravný ročník základní školy, přípravný stupeň základní školy speciální, školní družina, školní klub, internát, domov mládeže, školní jídelna. 6

7 Zakomponování škol pro žáky s mentálním postižením do současného systému vzdělávací nabídky v oblasti povinné školní docházky uvádí následující model: Trendem, který respektuje inkluzivní vzdělávání, je vytvořit ze speciálních škol střediska podpory inkluzivního vzdělávání, která by nabízela odborné speciálně pedagogické služby integrovaným dětem a žákům v běžných školách i tamějším učitelům bez speciálně pedagogické kvalifikace. Modelovou situaci popisuje následující tabulka: Předškolní vzdělávání Speciální stupeň ZŠS Přípravný stupeň ZŠS Diagnostický pobyt Základní vzdělávání (PŠD) Vzdělávání žáků s LMP RVP ZV, příloha ZŠ praktická Vzdělávání žáků se středně těžkým MP RVP ZŠS, díl I ZŠ speciální Vzdělávání žáků s těžkým, případně hlubokým MP, postižením více vadami a autismem RVP ZŠS, díl II ZŠ speciální Školská zařízení: školní jídelna, školní družina, školní klub, zájmové vzdělávání 42 ŠZ SPC pro MP Střední a celoživotní vzdělávání Odborné učiliště Praktická škola jednoletá, Praktická škola dvouletá Kurs k doplnění vzdělávání AKTIVAČNÍ CENTRUM 7

8 Především pro žáky s nejtěžšími formami mentálního postižení, s postižením více vadami a autismem, kteří nevyužívají služeb sociálních zařízení, je prostřednictvím projektů ESF připravována možnost celoživotního učení v nově vytvářeném školském účelovém zařízení aktivační centrum. Jedná se o nabídku vzdělávacích kurzů přizpůsobenou potřebám a schopnostem uživatelů, realizovaných v základních školách speciálních. 3. Seznámení s koncepčními materiály Mezi základní koncepční dokumenty a instituce, které by měli znát pracovníci v oblasti speciálního vzdělávání, patří především Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (Convention on the Rigthts of Persons with Disabilities) s platností v České republice od Oblast celoživotního vzdělávání řeší v 24 odst. 5 této Úmluvy: Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, zajistí, aby osoby se zdravotním postižením měly možnost přístupu k obecnému terciárnímu vzdělávání, odborné přípravě na výkon povolání, vzdělávání dospělých a celoživotnímu vzdělávání bez diskriminace a na rovnoprávném základě s ostatními. Za tímto účelem státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, zajistí, aby osobám se zdravotním postižením byla poskytována přiměřená úprava. Další významnou instituci představuje Evropská agentura pro rozvoj speciálního a inkluzivního vzdělávání (European Agency for Development in Special and Inclusive Education), vydávající časopis Euro News a odbornou literaturu viz níže uvedený seznam. V České republice velmi aktivně působí Vládní výbor pro občany se zdravotním postižením (tajemník JUDr. Pavel Ptáčník, kontakt: a Národní rada osob se zdravotním postižením (předseda Bc. Václav Krása, kontakt: Seznam překladů publikací: Inkluzivní vzdělávání a praxe ve třídách 2. stupně základních škol MŠMT 2005 Raná péče analýza situace v Evropě klíčové aspekty a doporučení 2005 Individuální plán přechodu do zaměstnání 2006 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Hodnocení v inkluzivních podmínkách 2007 Hodnocení v praxi 2009 Vytváření souboru indikátorů pro inkluzivní vzdělávání v Evropě 2009 Klíčové principy zlepšování kvality inkluzivního vzdělávání 2010 Multikulturní diverzita a speciální vzdělávání

9 Při zabezpečování úspěšného vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou z hlediska činnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) akceptovány především tyto dokumenty: Národní program rozvoje vzdělávání v české republice Bílá kniha, MŠMT 2001 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR na období , MŠMT 2010 nařízení vlády č. 303/2009 ze dne Národní plán inkluzivního vzdělávání (NAPIV) nařízení vlády č. 253 ze dne Národní plán vytváření rovných příležitostí pro občany se zdravotním postižením na období Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na roky , schválená vládou dne Uvedené dokumenty působí svým obsahem velmi nesourodě, důsledky stanovených opatření velmi znepokojují speciálně pedagogickou i rodičovskou veřejnost. V současnosti je i v resortu školství diskutován dokument Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví MKF (International Classification of Functioning, Disability and Health ICF). Klasifikace MKF je určena též pro účely posuzování speciálních potřeb ve vzdělávání. Na jejím základě je připravován Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením. Přispěje ke kvalitnější diagnostice a zvýší úroveň poradenských služeb především speciálně pedagogických center. 4. Základní legislativní předpisy Oblast resortu školství je řízena 2 významnými zákony: 1/ Zákon č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění dalších předpisů, především novel: č. 158/2006 Sb. ( 55 odst. 2 - věk PŠD 26 let) č. 49/2009 Sb. ( 48a přípravný stupeň ZŠ speciální) č. 472/2011 Sb. 2/ Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů včetně novely:č. 198/2012 Sb. (nově především asistent pedagoga) 9

10 Školské zákony podrobně rozpracovává soubor vyhlášek: Vyhláška MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, především vyhlášky č. 43/2006 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, především vyhlášky č. 454/2006 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 492/2005 Sb., o krajských normativech Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění novely č. 116/2011 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. Vyhláška MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška MŠMT č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění novely č. 436/2010 Sb. Vyhláška MŠMT č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání. Nově vznikající instituce aktivační centrum v současnosti hledá své legislativní opodstatnění. Pro MŠMT jsou připraveny návrhy legislativních změn, které by zajistily optimální postavení instituce aktivační centrum ve vzdělávacím systému České republiky. Jedná se o tyto varianty: novelizace vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění novely č. 177/2009 Sb., novelizace vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění novely č. 279/2012 Sb., novelizace vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění novely č. 147/2011 Sb. Speciálně pedagogická veřejnost i rodiče starších dětí s těžším mentálním postižením pevně věří v úspěch legislativních prací a následnou plnou legalizaci aktivačních center v co nejbližší době. Jedna z uvedených možností (předpokládá se vyhláška č. 73/2005 Sb., v platném znění) jistotně splní daný záměr a rozšíří vzdělávací nabídku pro žáky s těžkým mentálním postižením o možnost, která zatím v systému České republiky chybí. 10

11 5. Nové přístupy k problematice mentálního postižení Nejzásadnější koncepční změnou, k níž naše školství dospělo, je skutečnost, že výchova a vzdělávání postižených žáků přestává být doménou speciálního školství a v souvislosti s integračními trendy ve vzdělávání se postupně stává záležitostí všech typů škol a školských zařízení. Významný posun zaznamenala i samotná speciální pedagogika. Registrován je postupný odklon od akcentu na postižení s respektováním zdravotních, sociálních a kulturních odlišností občanů. Speciální pedagogika se pokouší přibližovat filosofickému pojetí člověka s jinakostí. Člověk je považován za nejvyšší hodnotu s vlastní osobitostí, jedinečnou schopností, individuální krásou a posvátností života, která není ovlivněna postižením, etnickým původem či sociálním postavením. V praxi to znamená upřednostnit integrované vzdělávání všem žákům, pro které je tato forma přínosem, speciální vzdělávání nabídnout potom žákům s těžším či kombinovaným postižením, jejichž kvalita života je podmíněna vytvořením nezbytných podpůrných a ochranných podmínek. MŠMT akceptuje model inkluzivního vzdělávání jako současný světový trend v celé oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podpořena byla řada kroků na podporu inkluzivního vzdělávání. S využitím finančních prostředků ESF zahájila svoji činnost Centra na podporu inkluzivního vzdělávání (CPIV), která jsou umístěna v 9 regionech ČR s celostátní působností. Jejich úkolem je podporovat školy v ČR v inkluzivním vzdělávání a to metodicky a poradensky. Vytvářejí se Školní podpůrné programy, které jsou pro školy strategií k zavádění uvedeného modelu vzdělávání. Cílem je vytvoření podmínek pro vzdělávání žáků se širokou škálou speciálních vzdělávacích potřeb. Uvedený trend se týká i dětí a žáků s mentálním postižením. Diskutovány jsou otázky, týkající se inkluzivního vzdělávání především dětí a žáků s lehkým mentálním postižením (IQ 50-69). Inkluzivní vzdělávání se též osvědčuje u skupiny dětí a žáků s Downovým syndromem. Byla vypracována Zpráva o stavu inkluzivního vzdělávání v ČR, která rekapitulovala stav ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Konstatovala, že CPIV pomohly školám v této oblasti zejména podporou didaktiků, tvorbou projektů a vytvořením komunikačních sítí v regionech. Vznikla řada příkladů dobré praxe, které je možné aplikovat na dalších školách v ČR. Velká pozornost při vzdělávání dětí a žáků s mentálním postižením je věnována včasné péči. Zaměřuje se na práci s matkami těchto dětí v období před zahájením předškolní výchovy, tzn. od narození dítěte do cca 2 až 3 let věku. Za velmi významný je považován poslední ročník předškolního vzdělávání ve smyslu kvalitní přípravy na vstup 5letých dětí do školy. Tendence je neuplatňovat plošně odklady povinné školní docházky. 11

12 Při základních školách jsou zřizovány přípravné třídy pro budoucí žáky a při základních školách speciálních třídy přípravného stupně základní školy speciální pro žáky s těžkým mentálním postižením, postižením více vadami a autismem. Speciální vzdělávací programy a přístupy pomáhají v rámci dobrého startu s nástupem dětí do povinného vzdělávání. Na podporu vzdělávání žáků s těžším mentálním postižením a postižením více vadami mohou ve školách pracovat asistenti pedagoga, kteří pomáhají při výuce. MŠMT každoročně vyhlašuje dotační programy, které umožňují činnost těchto pedagogických pracovníků. Počet asistentů pedagoga se v současnosti pohybuje v České republice kolem pracovníků, jejich platy a mzdy vyžadují částku cca 1 mld.kč. Zásadní oblastí při vzdělávání žáků s mentálním postižením je střední vzdělávání. Podpořit vzdělávání těchto žáků ve vhodných středních školách - v odborných učilištích s nabídkou přes 60 zajímavých učebních oborů či v praktických školách s jednoletou nebo dvouletou přípravou, je základním atributem jejich budoucího pracovního uplatnění. MŠMT za podpory prostředků z ESF pilotně ověřuje nový typ školského účelového zařízení - Aktivačního centra, které prostřednictvím vzdělávacích kurzů nabízí možnost zájmového vzdělávání ve smyslu celoživotního učení žáků s těžším mentálním postižením s cílem usnadnit její sociální inkluzi. Aktivační centrum je provozováno po skončení vyučování v základních školách speciálních. Využívány jsou prostory a vybavení těchto škol, lektory kurzů jsou pedagogičtí pracovníci školy. Obsahová nabídka kurzů je přizpůsobena potřebám a schopnostem uživatelů. Počítáno je s aktivní účastí rodičů a dobrovolníků. Účastníci kurzů obdrží po jejich úspěšném absolvování potvrzení o účasti. Aktivační centrum představuje cílenou příležitost pro osobnostní rozvoj občanů s těžším mentálním postižením doplňující spektrum celoživotních vzdělávacích, zájmových a kulturních aktivit intaktní populace. Snahou všech nových přístupů je zajistit pro děti, žáky i dospělé osoby s mentálním postižením co nejpřirozenější podmínky života i vzdělávání, analogické intaktní populaci. 6. Vzděláváme žáky s mentálním postižením, s postižením více vadami a autismem Klasifikace mentálního postižení: 10. revize mezinárodní klasifikace nemocí Světové zdravotnické organizace (WHO) používá od roku 1992 rozdělení mentální retardace (mentálního postižení) do 6 skupin. Výpočet inteligenčního kvocientu (IQ) se provádí podle vzorce IQ = mentální věk/chronologický věk x 100. Měří se převážně Wechslerovými testy. Lehká mentální retardace: IQ Středně těžká mentální retardace IQ

13 Těžká mentální retardace IQ Hluboká mentální retardace IQ nižší než 20 Jiná mentální retardace (IQ nelze stanovit pro další vážné smyslové nebo tělesné postižení) Nespecifikovaná mentální retardace (mentální retardace je zřejmá, stupeň však nebyl stanoven). Psychologické zvláštnosti žáků s mentálním postižením: Specifika chování osob s mentálním postižením precizně zpracovala a ve svých přednáškách i publikacích prezentovala doc. Iva Švarcová, CSc., cituji: Lidé s mentálním postižením se klinicky projevují zejména zpomalenou chápavostí, jednoduchostí a konkrétností úsudků, sníženou schopností až neschopností komparace a vyvozování logických vztahů, sníženou mechanickou a zejména logickou pamětí, těkavostí pozornosti, nedostatečnou slovní zásobou a neobratností ve vyjadřování, poruchami vizuomotoriky a pohybové koordinace, impulzivností, hyperaktivitou nebo celkovou zpomaleností chování, citovou vzrušivostí, nedostatečnou rozvinutostí volních vlastností, sugestibilitou a rigiditou chování, nedostatky v osobní identifikaci a ve vývoji já, nedostatkem či neschopností sebereflexe, opožděným psychosexuálním vývojem, nerovnováhou aspirací a výkonů, zvýšenou potřebou uspokojení a bezpečí, poruchami v interpersonálních skupinových vztazích a v komunikaci, sníženou přizpůsobivostí k sociálním požadavkům. Ke každému člověku s mentálním postižením je nezbytné přistupovat individuálně a plně respektovat jeho speciální vzdělávací potřeby. Vzdělávání žáků postižených více vadami: Žáci souběžně postižení více vadami byli cca před 20 lety považováni za nevzdělavatelné a byli umísťováni do ústavů sociální péče, dnes center/středisek sociálních služeb. V současnosti byly již vytvořeny podmínky pro jejich vzdělávání, především v základních školách speciálních. 13

14 Za žáka postiženého více vadami je považován žák, u kterého byla odborně diagnostikována nejméně dvě na sobě kauzálně nezávislá zdravotní postižení, z nichž každé by opravňovalo k umístění v příslušné speciální škole. Specifickou skupinu z hlediska vzdělávání tvoří žáci hluchoslepí. Hluchoslepota je postižení, které vzniklo kombinací zrakové a sluchové vady, které způsobuje zásadní potíže v komunikaci a mobilitě. Identifikační symboliku těchto žáků představuje červenobílá hůl. Vzdělávání dětí a žáků s kombinacemi zdravotního postižení patří z pohledu speciální pedagogiky mezi nejnáročnější činnosti. Vzdělávání žáků s autismem: Autismus je považován za pervazivní (vše prostupující) vývojovou poruchu, projevující se především v oblasti komunikace, sociální interakce a stereotypního chování. Je charakterizován triádou příznaků: 1/ neschopnost vzájemné společenské interakce, 2/ neschopnost komunikace, 3/ omezený, stereotypně se opakující repertoár zájmů a aktivit. Ve speciálně pedagogické diagnostice je používán termín poruchy autistického spektra. Spektrum autistických poruch je velký, rozlišujeme např. Atypický autismus, Vysoce funkční autismus, Kannerův dětský autismus, Rettův syndrom, Aspergerův syndrom aj. Z hlediska vzdělávání se jedná o velmi závažný a náročný typ zdravotního postižení. V uplynulých letech byl v České republice v rámci systematického vzdělávání dětí a žáků s autismem zaveden systém poradenských služeb prostřednictvím krajských koordinátorů, působících ve vybraných speciálně pedagogických centrech (SPC) pro mentálně postižené nebo samostatně zřízených SPC v každém ze čtrnácti krajů. Uvedené koordinátory může využívat v případě potřeby pro své žáky i aktivační centrum. 14

15 Kontakty na uvedené profesionální služby uvádí tabulka: KRAJ JMÉNO ULICE PSČ MĚSTO TELEFON Hl. m. Praha PhDr. Olga Opekarová SPC při SpŠ Chotouňská Praha Středočeský Mgr. Vladimíra Nedbalová PPP Kolín Jaselská Kolín Jihočeský Mgr. Jana Písková SPC při SpŠ Štítného České Budějovice Plzeňský PhDr. Petra Průchová SPC při SpŠ Macháčkova Plzeň Karlovarský Mgr. Miluše Pešková SPC při SpŠ Na Třešňovce Mariánské Lázně Ústecký Mgr. Vanda Korandová SPC při SZŠ pro TP Trnovanská Teplice Liberecký Mgr. Alena Malinová SPC při SpŠ Sobotecká Turnov Královéhradecký Mgr. Eva Jarková SPC při SpŠ Hradecká Hradec Králové Pardubický Mgr. Markéta Jirásková SPC při SpŠ Svítání Komenského Pardubice Vysočina Mgr. Ilona Dohnalová SPC Demlova Jihlava Jihomoravský Mgr. Zuzana Žampachová SPC při SpŠ Štolcova Brno Olomoucký Mgr. Kateřina Lamačová SPC při SpŠ Svatoplukova Olomouc Řepčín Moravskoslezský Mgr. Pavla Olšáková SPC při SpŠ Kpt. Vajdy 1a Ostrava Zlínský Mgr. Jarmila Vidlářová SPC při SpŠ F. Vančury Kroměříž Uvedené kontakty byly aktualizovány k 03/2014.

16 7. Podpůrné služby asistenta pedagoga a osobního asistenta Asistent pedagoga představuje novou profesi v týmu pedagogických pracovníků. Je standardním zaměstnancem školy. Pomáhá žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí, kolegům-pedagogům při výuce, při komunikaci se žáky, při spolupráci s rodiči a komunitou, z níž žák pochází. Pracuje pod supervizí třídního učitele nebo učitele daného předmětu. Profese asistenta pedagoga je uvedena v 16 odst. 9 platného školského zákona Ředitel mateřské školy, základní školy, základní školy speciální, střední školy a vyšší odborné školy může se souhlasem krajského úřadu zřídit funkci asistenta pedagoga. Další materiály týkající se podpůrné asistenční služby: Informace MŠMT k zabezpečení vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami s podporou asistence č. j / (Věstník MŠMT č. 10/2005) Základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením.

17 Ve třídách, kde se vzdělává žák se zdravotním postižením, může se souhlasem ředitele školy působit osobní asistent, který není zaměstnancem školy, pouze smluvně zajištěnou sociální službou. Obě výše uvedené profese mohou působit v aktivačním centru. II. BLOK HISTORIE AKTIVAČNÍCH CENTER Motivační DVD: Cesta do života Speciální školy Znojmo 8. Trend celoživotního učení v oblasti mentálně postižených projekty ESF Resort školství v současnosti prosazuje koncepci celoživotního učení, která se samozřejmě týká i občanů s mentálním postižením. Jejich vzdělávací potřeby se však v dané životní etapě výrazně liší od potřeb intaktní populace. Pracovní i osobní ambice ustupují potřebě kvalitního a bezpečného zázemí s pevně stanoveným životním rytmem a systémem nenápadných, ale všudypřítomných a zcela nezbytných podpůrných opatření. Ve smyslu zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání nabízí v současnosti resort školství žákům s mentálním postižením zájmové vzdělávání prostřednictvím projektů ESF. Jedná se o: IPo Speciální vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěžšími formami zdravotního postižení prostřednictvím aktivačních center v rámci speciálních škol (ZŠ speciálních), realizovaný v letech v 5 krajích České republiky (dále jen: projekt AC I) a IPn Aktivační centra, vzdělávání pro těžce zdravotně postižené, probíhající v letech v 9 krajích České republiky (dále jen: projekt AC II). Oba projekty využívají pro své aktivity optimální prostředí speciálních škol, především bezbariérových a vhodně vybavených základních škol speciálních a středních praktických škol s jednoletou přípravou. Lokální rozložení aktivačních center v ČR uvádí následující mapka (Zdroj: prezentace Aktivačního centra Turnov z roku 2013): 17

18 Vysvětlivky: Aktivační centra projektu AC I jsou označena zeleně Aktivační centra projektu AC II jsou označena červeně. 9. Aktivační centrum definice a základní informace Aktivační centrum je školské zařízení, účelově zřízené při základních školách speciálních pro vzdělávání žáků s těžším mentálním postižením. Na základě prosazovaného trendu celoživotního učení nabízí možnost vzdělávání formou vhodně koncipovaných kurzů právě pro tuto skupinu uživatelů. Aktivační centrum nabízí své vzdělávací aktivity žákům se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, postižením více vadami a autismem do 26 let věku. Upřednostněni jsou zájemci žijící v péči svých rodin, nevyužívající celodenních služeb sociálních zařízení. V roce 2010 bylo zřízeno prvních 5 aktivačních center v 5 krajích České republiky. Od září roku 2012 je realizován individuální projekt národní Aktivační centra vzdělávání pro těžce zdravotně postižené, jehož příjemcem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a partnerem projektu Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). V rámci tohoto projektu bylo zřízeno dalších 9 aktivačních center. V současnosti tudíž v České republice modelově zajišťuje možnost celoživotního zájmového vzdělávání těžce mentálně postižených 14 aktivačních center ve 14 krajích (Praha, Rakovník, Plzeň, Strakonice, Karlovy Vary, Rumburk, Turnov, Hradec Králové, Chrudim, Jihlava, Blansko, 18

19 Olomouc, Třinec a Kroměříž). Tamější proškolení pedagogičtí pracovníci působí jako konzultanti pro další potencionální zájemce o zřízení této instituce. 10. Přehled kurzů aktivačního centra V aktivačních centrech je nabízeno 6 tematicky odlišných kurzů, a to v základní a rozšiřující podobě: 1. Technické, pěstitelské a chovatelské práce 2. Lidová řemesla 3. Svět kolem nás a orientace v něm 4. Základy přípravy pokrmů 5. Obsluha multimediálních přístrojů 6. Výtvarné a umělecké činnosti Následují podrobnější informace o obsahu jednotlivých kurzů: Kurz č. 1 Technické práce. Práce s drobným materiálem (navlékání korálků, skládání mozaiky z přírodnin, tvorba jednoduchých hraček a loutek), práce montážní a demontážní (hry s dřevěnými a plastikovými stavebnicemi, později s konstrukčními stavebnicemi za pomoci nářadí), práce s technickými materiály (s papírem, kartonem, dřevem, kovem, plasty, sklem), pěstitelské práce (květiny, ovoce a zelenina, půda, sběr bylin, pokojové květiny) a chovatelské práce (chov akvarijních ryb, drobných domácích zvířat a ptáků, zásady krmení a ošetřování, hygiena chovu). Kurz č. 2 Lidová řemesla. Předpokládá se práce podle předlohy, např. předmětů selského baroka, přiměřenými pracovními postupy vytvářet různé výrobky ručních prací, především výšivky, úplety, batikovaný textil, drhané a paličkované ozdoby, malované sklo, dřevořezby, lidovou keramiku, apod. Kurz č. 3 Svět kolem nás a orientace v něm. Jedná se především o aktivity zaměřené na vztah k domovu a vlasti, ochranu přírody, spolužití občanů a nácvik řešení konfliktních a problémových situací s uplatněním zásad slušné komunikace. Předpokládají se tematicky zaměřené vycházky, výlety, exkurze, návštěvy kulturních památek a zařízení, aktivní výstupy v podobě kronik, alb, herbářů, nástěnek, stabilních i putovních výstav atd. Kurz č. 4 Základy přípravy pokrmů. Obsah kurzu je zaměřen na základní činnosti v oblasti prací v domácnosti - přípravu pokrmů. Žáci získají orientaci v základním vybavení kuchyně, naučí se bezpečně obsluhovat základní kuchyňské spotřebiče, budou připravovat jednoduchá pohoštění a pokrmy, osvojí si zásady správného stolování a společenského chování u stolu, neustálým opakováním si zafixují dodržování základních hygienických a bezpečnostních předpisů při práci, budou umět poskytnout první pomoc při drobném poranění a přivolat pomoc při vážnějším zranění. Výběr 19

20 a způsob realizace jednotlivých témat závisí na podmínkách a možnostech AC a schopnostech žáků kurzu. Při všech praktických činnostech získávají žáci poučení o materiálech, pomůckách a přístrojích, které používají, o bezpečnosti práce s nimi, v nezbytné míře na uživatelské úrovni, s důrazem na jejich využití v praxi. Kurz je doplněn o rozšiřující část, která svou náročnější variantou uspokojí schopnější žáky kurzu. Kurz č. 5 Obsluha multimediálních přístrojů. Tento kurz se zabývá především obsluhou počítačů, mobilních telefonů, navigačních systémů, digitálních fotoaparátů, audiovizuálních přístrojů a interaktivních tabulí. Za nejvýznamnější a nejžádanější jsou považovány základy práce s osobním počítačem a vybraným základním pracovním vybavením, zejména textovým editorem, speciálními výukovými a vzdělávacími programy. Zařazena je práce s webovým prohlížečem a s poštovním klientem. Počítáno je se znalostí obsluhy počítače na elementární uživatelské úrovni. U žáků s těžším zdravotním postižením se předpokládá využití podpůrných a kompenzačních technologií. Žák by měl po absolvování kurzu ovládat základní obsluhu počítače, zvládat psaní jednoduchých zpráv, rozumět základním pojmům informační činnosti, zvládat základní způsoby komunikace ( , chat), využívat výukové programy a hry, vyhledávat informace na internetu, dodržovat zásady bezpečnosti práce s PC. Práce s ostatními přístroji se předpokládá na základní uživatelské úrovni. Kurz č. 6 Výtvarné a umělecké činnosti. Kurz představuje především aktivity z oblasti kreslení, malování, keramiky, tkaní, výroby oděvních a bytových doplňků, hudební a dramatické výchovy. Oblast výtvarných a uměleckých činností umožňuje žákům jiné než racionální poznávání světa a poskytuje příležitost k seberealizaci a uvolnění napětí. Žáci se seznamují prostřednictvím různých činností s výrazovými prostředky a s jazykem výtvarného, hudebního, dramatického a literárního umění. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti neverbálního vyjadřování. Uvedené činnosti mají významný rehabilitační a relaxační charakter. Kurz zahrnuje tyto tři vzdělávací okruhy: výtvarnou výchovu, hudebně pohybovou výchovu, dramatickou výchovu. Každá z oblastí je rozšířena o pokračující část, která svou náročnější variantou uspokojí schopnější žáky v kurzu. Východisky pro činnost kurzů aktivačního centra jsou platné rámcové vzdělávací programy: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV), Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV LMP), Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální (RVP ZŠS), Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá (78-62-C/01), Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá (78-62-C/02). 20

Quo vadis, speciální pedagogiko?

Quo vadis, speciální pedagogiko? Quo vadis, speciální pedagogiko? XXI. ročník Evropských dnů handicapu Konference Vzdělávání dětí s mládeže s mentálním postižením Ostrava 8. 10. 2013 1 Motto z pera J. A. Komenského Cílem vzdělání a moudrosti

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY. Mezinárodní konference Praha 16.11.2011

ŠKOLA PRO VŠECHNY. Mezinárodní konference Praha 16.11.2011 ŠKOLA PRO VŠECHNY Mezinárodní konference Praha 16.11.2011 1 2 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (Convention on the rigthts of Persons with Disabilities) OSN New York 13.12.2006 Podpis ČR v

Více

Děti představují naši nesmrtelnost

Děti představují naši nesmrtelnost Děti představují naši nesmrtelnost 1 2 Osnova 1. Proč změny? 2. Evropská unie 3. Koncepce 4. Legislativní předpisy ř (zákony, vyhlášky) 5. Různé 6. Závěr 3 4 1. Proč změny? globální problémy světa problémy

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Předmět Pracovní činnosti vytváří příležitosti pro vytvoření

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět

5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět 5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 0+1 Předmět Pracovní výchova je vyučován

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Pv - 2. stupeň 1 / 9

Pv - 2. stupeň 1 / 9 Pracovní výchova Školní výstupy Žák by měl Práce s technickými materiály seznámit se se základními vlastnostmi materiálu, nástrojů a pracovních postupů vybírat s pomocí učitele správný materiál, pracovní

Více

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 TLOSKOV KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek, vlevo za výtahem. Jsou zde 3 prostorné

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 2005/73 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73/2005 Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Školní vzdělávací program Pracovní výchova

Školní vzdělávací program Pracovní výchova Školní vzdělávací program Pracovní výchova Sebeobsluha Očekávané výstupy z RVP Očekávané výstupy z ŠVP Učivo Poznámky Žák by měl: Žák by měl: Průřezová témata - zvládnout základní hygienické návyky a sebeobslužné

Více

ŠVP LMP. Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti

ŠVP LMP. Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Vyučovací předmět Pracovní činnosti na II. stupni je tvořen

Více

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, tel.: 777809040, fax: 585 231 400, mail:janmichalik@email.cz

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů Standard práce asistenta pedagoga Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi Kolektiv autorů Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Vydala: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Autorský tým: Mgr.

Více

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

Člověk a svět práce. práce s drobným materiálem

Člověk a svět práce. práce s drobným materiálem 1 Člověk a svět práce Člověk a svět práce Učivo práce s drobným materiálem vytváření návyku organizace a plánování práce bezpečnost a hygiena práce práce s modelovací hmotou práce s papírem, kartonem,

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Práce s drobným materiálem. práce s drobným materiálem - papír (vystřihovánky, skládačky), krabičky, špejle, karton

Práce s drobným materiálem. práce s drobným materiálem - papír (vystřihovánky, skládačky), krabičky, špejle, karton Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Ročník: 1. 3. (1. období) Žák: vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů pracuje podle

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět pracovní činnosti postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií. Žáci zde přicházejí do přímého kontaktu s

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. práce s drobným materiálem papír

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. práce s drobným materiálem papír Pracovní činnosti - 1. ročník Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů práce s drobným materiálem papír mačkání, trhání, lepení, stříhání, vystřihování, překládání

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Zprávy. Praktické školy

Zprávy. Praktické školy Zprávy Praktické školy Dalšímu vzdělávání zdravotně znevýhodněných žáků s různou mírou mentální retardace slouží systém praktických škol. Tento systém vznikl na základě požadavku pedagogické praxe, která

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.stupeň

Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.stupeň Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této vzdělávací oblasti. Proto byl pro 1. stupeň zvolen název Pracovní činnosti Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 013 20/99-4008 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Speciální odborné učiliště pro mládež s kombinovanými

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY UČEBNÍ DOKUMENTY. Dodatek č.j / ze dne 23. května 2005

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY UČEBNÍ DOKUMENTY. Dodatek č.j / ze dne 23. května 2005 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY UČEBNÍ DOKUMENTY Obor vzdělání: 78-62-C/002 Praktická škola dvouletá Dodatek č.j. 20 597/2005-24 ze dne 23. května 2005 učebním dokumentům č.j. 32 090/2004-24,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20:

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: PŘÍLOHY Příloha č. 1 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: (1) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou

Více

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky 3. období 8. ročník Marádová, E., Vodáková, J.: Pracovní činnosti (Fortuna,1997) Očekávané výstupy

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Možnosti podpory žáků s diagnózou SMA/DMD v běžné škole

Možnosti podpory žáků s diagnózou SMA/DMD v běžné škole Možnosti podpory žáků s diagnózou SMA/DMD v běžné škole Zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákon (č. 82/ 2015 Sb., zvláště pak z 16.) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících Vyhláška č. 73/2005

Více

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN Individuální vzdělávací plán (IVP) je jedním z podpůrných opatření, které slouží k podpoře vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006.

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006. 26. Asistent pedagoga Téma: systémová podpora Anotace Asistent pedagoga se v posledních letech ukazuje jako jedno z nejlépe fungujících vyrovnávacích a podpůrných opatření, které se velice dobře osvědčuje

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Pracovní činnosti se vyučuje v 1. 5. ročníku vždy 1 hodinu týdně. Vyučovací předmět Pracovní činnosti

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

KONTAKT: NOVOTNÁ ALENA, TELEFON:

KONTAKT: NOVOTNÁ ALENA, TELEFON: TLOSKOV KONTAKT: NOVOTNÁ ALENA, TELEFON: 317 740 128 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek. Přístup je zcela bezbariérový (výtah).

Více

hygiena a bezpečnost pomůcky

hygiena a bezpečnost pomůcky Estetická výchova 1.- 3.ročník str. učivo - témata kompetence žák vytváří jednoduché výrobky z papíru a kartonu hygiena a bezpečnost pomůcky pracuje podle zadaného postupu a využívá pomoc učitele udržuje

Více

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 04. Základní informace k životní situaci Výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením

Více

Pracovní činnosti Díl I.

Pracovní činnosti Díl I. Pracovní činnosti Díl I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 3 až 8 hodin týdně.

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných III. Platné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.1.9. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.1.9. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.1.9. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Žáci se v předmětu učí pracovat s různými materiály a osvojují

Více

Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních

Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních Částka: 34/2005 Sb. Datum přijetí: 22. února 2005 Datum účinnosti od: 8. března 2005 Ministerstvo

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona

Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz OBSAH PŘÍSPĚVKU

Více

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Změna: 147/2011 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více