Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

2 Obsah 1. Základní údaje o škole a její charakteristika Základní údaje Základní škola Školní družina Personální zabezpečení činnosti školy Přehled o počtu pracovníků kvalifikovanost pedagogických pracovníků Údaje o zápisu k povinné školní docházce a umístění žáků po dokončení školní docházky Údaje o zápisu (podle stavu k )... 6 Do 1.tříd nastoupilo žáků Dodatečný odklad školní docházky Údaje o žácích, kteří ukončili povinnou školní docházku a jejich umístění Vzdělávání žáků a jeho výsledky Vzdělávací nabídka školy Další údaje o vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání Klasifikace chování Docházka žáků Prevence sociálně patologických jevů Školní poradenské pracoviště Hodnocení školní preventivní strategie Výchovné poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti školní a mimoškolní akce přehled soutěží prezentace školy na veřejnosti školní kroužky školní projekty nadační činnost projektové dny Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a výsledcích dalších kontrol Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI... 41

3 8.2. Kontrola Oddělením kontroly Magistrátu města Havířova základní údaje o hospodaření v kalendářním roce Čerpání dotací Provedené drobné opravy Přehled výnosů Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s jinými partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Ze života školní družiny

4 1. Základní údaje o škole a její charakteristika 1.1. Základní údaje Název školy dle ZL: Sídlo školy dle ZL: Ředitelka: Zástupce statutárního orgánu: Zařazení do sítě škol: IČ: IZO: Součásti školy: Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Žákovská 1/1006, Havířov Město, Mgr. Helena Klimšová Mgr. Tomáš Kauba Základní škola Školní družina Školní jídelna Školská rada: Počet členů: 6 Za zákonné zástupce: Kateřina Kovářová, Vlastimil Neděla Za pedagogické pracovníky: Mgr. Dana Kusinová Martina Šindlerová Za zřizovatele: Vojtěch Kozák, Ing. Bohuslav Muras Kapacita školy: ZŠ 500 ŠD ŠJ Zřizovatel: Statutární město Havířov, Svornosti2/86, Havířov-Město ová adresa adresa www stránek:

5 1.2. Základní škola Základní charakteristika Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná vykonává činnost školy, školní družiny a školní jídelny. V souladu s tím poskytuje žákům základní vzdělání a výchovu v rozsahu obecně závazných právních předpisů, zajišťuje zájmové vzdělávání ve školní družině a stravování žáků v době jejich pobytu ve škole Přehled o počtu tříd a žáků Podle statistického výkazu (ke dni ) ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu v 17 třídách celkem 396 žáků, z toho na I. stupni v 9 třídách 218 žáků, na II. stupni v 8 třídách 178 žáků. Kromě toho 2 žáci plnili povinnou školní docházku v zahraničí (3. a 9. třída) podle 38 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) Materiální podmínky ke vzdělávání Ve škole je využíváno 39 učeben, z toho 16 slouží jako odborné učeny (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, 3x HV, 3x AJ, NJ, 3x počítačová učebna, VV, dílny). Žáci mohou využívat informační centrum s žákovskou knihovnou. Hodiny tělesné výchovy jsou realizovány buď ve dvou školních tělocvičnách, z nichž jedna je vybavena výhradně k výuce gymnastiky, nebo ve sportovní hale, která bezprostředně navazuje na školní budovu. Všechny učebny jsou zasíťovány, kmenové třídy I. stupně a všechny odborné učebny jsou vybaveny počítačem s možností připojení k internetu. V evidenci školy je evidováno celkem 107 počítačů, z toho 86 bylo přístupné žákům. 10 učeben je vybaveno interaktivní tabulí. V průběhu sledovaného období byla nově vybavena odborná učebna výtvarné výchovy a zakoupeny 3 PC pro práci učitelů. Z prostředků zřizovatele byla gymnastickým nářadím vybavena tělocvična, ve které je kromě běžné výuky realizován projekt Pohybová výchova v MŠ Školní družina Přehled o počtu oddělení a zapsaných žáků V souladu se statistickým výkazem navštěvovalo školní družinu 100 dětí ve 4 odděleních Vzdělávací program školní družiny Školní družina má zpracovaný vlastní vzdělávací program Hrou a zábavou najdu 10 sluníček. Svou činnost realizuje převážně formou rekreačních, odpočinkových a zájmových činností. 2. Personální zabezpečení činnosti školy 2.1. Přehled o počtu pracovníků pedagogičtí pracovníci /přepočtený stav/: I.stupeň 10, 545 II.stupeň 13,409 ŠD 3,03 speciální pedagog 0,5 nepedagogičtí pracovníci /přepočtený stav/: správní zaměstnanci 7,25 školní jídelna 5, Kvalifikovanost pedagogických pracovníků Z celkového přepočteného počtu 23,954 učitelů nesplňují požadovanou kvalifikaci 2 učitelky na I.stupni, tj. při přepočteném počtu 1,545 úvazku 6,7 %.

6 3. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a umístění žáků po dokončení školní docházky 3.1. Údaje o zápisu (podle stavu k ) Počet zapsaných dětí Počet přijatých dětí pro šk. r. 2014/15 pro šk. r. 2014/15 Počet dětí s odkladem povinné škol. docházky pro šk. r. 2014/ Do 1. tříd nastoupilo žáků Dodatečný odklad školní docházky V průběhu školního roku ředitelka školy nerozhodovala o dodatečném odkladu školní docházky Údaje o žácích, kteří ukončili povinnou školní docházku a jejich umístění Ve školním roce 2013/2014 ukončilo povinnou školní docházku celkem 42 žáků, z toho 1 žák plnil povinnou školní docházku v zahraničí a nepostupuje na střední školu v ČR a 1 žák z 8. ročníku.

7 Střední škola čtyřleté obory tříleté obory z 8. r. z 5. r. G Studentská 2 1 G Komenského 3 SPŠ elektro.havířov 4 SOŠ monag.karviná 1 SZŠ Český Těšín 1 SŠ HOP Č.Těšín 1 SOŠ ochrana os.ká 1 SOU Baron School 3 SŠ Sýkorova Hav. 4 2 SŠ Lidická, Havířov 2 SŠ Dakol Petrovice 1 8 SŠ 1 spol.strav.ostrava SŠ AHOL Ostrava 1 SŠ pr.matějčka Ostr. 1 SŠ techniky a 1 dopravy.ostrava SOU 1 autodopr.ostrava SOŠ Frýdek-Míst. 1 Mimo region : SŠ zeměděl.rožnov 1 SŠ Kostka Vsetín 1 Celkem Žáci si v tomto školním roce podávali 2 přihlášky na střední školy. V 1. kole přijímacího řízení bylo přijato 36 žáků, 4 žáci byli přijati na odvolání. Na studijní obory odešlo 23 žáků, tj 56,1 %, do učebních oborů nastoupí 18 žáků, tj.43,9 %. IX.A studijní obory 12 žáků = 63,2 % učební obory 7 žáků = 36,8 % IX.B studijní obory 11 žáků = 52,4 % učební obory 10 žáků = 47,6 % 4.Vzdělávání žáků a jeho výsledky 4.1.Vzdělávací nabídka školy Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje obor vzdělání: C/01 Základní škola délka vzdělávání: 9 roků forma vzdělávání: denní forma

8 Vzdělávací program Ve školním roce 2013 / 2014 se vyučovalo ve a ročnících podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, č.j. ZŠ/300/2007, v 1. a 6. ročníku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání č.j.zšžák/290/2013 s motivačním názvem Škola pro dítě Nabídka volitelných a nepovinných předmětů Ze školního vzdělávacího programu vyplývá nabídka celkem 10 volitelných předmětů. Ve školním roce byly vyučovány: v 6. ročníku: sportovní hry, hudební výchova a nauka v 7. ročníku: psaní na PC a tvorba prezentací, míčové hry v 9. ročníku: německý jazyk, sportovní hry, výtvarné techniky, internet a tvorba webových stránek Nepovinný předmět: sborový zpěv v ročníku Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Dle statistického výkazu bylo k evidováno 15 žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, z toho na I. stupni 7 žákům a na II. stupni 8 žákům bylo umožněno vzdělávání podle IVP (9 dětí se specifickou poruchou učení - dysortografie, dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie a dyspraxie, 3 žáci s poruchou chování, 1žák tělesně postižen souběžně s poruchou chování i učení, 2 žáci s vadou řeči), 9žákům byla poskytována tzv. reedukační péče v rozsahu 1 hodiny týdně. Na škole byly vedeny i podpůrné výukové programy pro žáky s výukovými obtížemi. 8 zájemců se scházelo v kroužku grafomotoriky. 4 žáci byli evidováni jako zdravotně znevýhodněni Další údaje o vzdělávání žáků Pedagogická asistence Na škole není využívána pedagogická asistence Jiný způsob plnění povinné školní docházky Na škole po celý školní rok 2 žáci ( 3. a 9. třída) plnili povinnou školní docházku v zahraničí podle 38 zák. č. 561/2004 Sb Výuka plavání Plavecký výcvik byl zajišťován na základě smlouvy uzavřené se Správou sportovních a rekreačních zařízení, Těšínská 2, Havířov-Podlesí, byl realizován v bazénu v Havířově - Šumbarku, a to v 1. pololetí. Výcviku se zúčastnilo 47 žáků z 2. tříd a 49 žáků z 3. tříd. Výuka byla hrazena z prostředků zřizovatele, zákonní zástupci se podíleli pouze platbou za dopravu Ozdravné pobyty a výjezdní pěvecká soustředění V daném školním roce se uskutečnily 2 ozdravné pobyty, a to: třídy I. A (17 žáků) a IV.A (21 žáků) v termínu chata Sachova Studánka v Horní Bečvě, třídy II. B (21 žáků) a V.B (17 žáků) v termínu Penzion U Studánky v Horní Lomné

9 Výjezdní pěvecká soustředění: DPS Rozmarýnek (44 žáků) hotel Čarták, Hutisko Solanec DPS Hlásek (57 žáků) Penzion Vinium, Rožnov p. R. DPS Rozmarýnek (39 žáků) Penzion Vinium, Rožnov p. R Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. tříd Zimního lyžařského výcviku se zúčastnilo 26 žáků. Místem konání byl hotel Cherry na Horní Bečvě Dopravní výchova Dopravní výchova je součástí vzdělávacího programu školy. Na její realizaci se podílela komise BESIP MmH a Městská policie Havířov. Byly uskutečněny besedy v rámci preventivního program Dej přednost životu pro žáky tříd. Dopravní soutěž Mladý cyklista na ZŠ Generála Svobody 4.3. Výsledky vzdělávání Výsledky vzdělávání na úrovni školy V průběhu roku škola systematicky prováděla evaluaci vzdělávání a kvality školy. K tomu jsme používali kromě vlastních nástrojů (testování, výsledky čtvrtletních písemných prací) také externí hodnocení formou testování SCIO, kde byly jako evaluační nástroje využity projekty Stonožka a Gepard. Výsledky vzdělávání žáků jsou obecně hodnoceny jako průměrné, které odpovídají vzdělávacím a osobnostním předpokladům žáků.

10 Prospěch k po opravných zkouškách Počet žáků celkem s vyznamenáním prospěli neprospěli Nehodnoceni počet žáků % počet žáků % počet žáků % počet žáků % Základní škola , ,7 6 1,5 1 0,3 Nehodnocena 1 žákyně z III.B z důvodu plnění povinné školní docházky v zahraničí podle 38 školského zákona, která se nedostavila k přezkoušení Komisionální zkoušky Opravné zkoušky celkem neprospělo na konci II. pololetí 14 žáků, z toho bylo umožněno 8 žákům vykonat opravné zkoušky podle 53 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon opravné zkoušky z matematiky (1 žák, VII. B) opravné zkoušky z chemie (3 žáci, IX. A, IX. A, IX. A) opravné zkoušky z fyziky (2 žáci, VII. B, VIII. B) opravné zkoušky z českého jazyka (3žáci, VII. B, VII. B, VIII. B) Výsledek opravných zkoušek: všichni prospěli, z toho 5 žáků postoupilo do vyššího ročníku 3 žáci - ukončení školní docházky, získání stupně vzdělání Zkoušky z důvodu plnění povinné školní docházky v zahraničí (v souladu s 38 z. 561/2004 Sb. školský zákon: 1 žák (Jiří Stanislav Goldman, IX. A) s výsledkem prospěl, a proto ukončil školní docházku a získal stupeň základního vzdělání Průměrný prospěch žáků ve třídách I. a II. stupně ZŠ I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A V.A V.B ZŠ 1,06 1,07 1,23 1,09 1,50 1,21 1,90 1,64 1,36 VI.A VI.B VII.A VII.B VIII. A VIII.B IX.A IX.B ZŠ 1,66 1,56 1,92 2,34 1,85 2,02 1,89 2,07

11 Počet žáků celkem velmi dobré uspokojivé neuspokojivé neklasifikováno celkem z počtu neklasifikovánožáci plnící povinnou škol.doch. v zahraničí pochvaly a jiná ocenění napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ 4.4. Klasifikace chování Počet žáků - klasifikace chování ZŠ stupeň stupeň ZŠ celkem % vyjádření za ZŠ celkem ,23 0,77 0 0,51 0,51 34,695,32 3,83 3,57 2, Docházka žáků omluvené hodiny Počet - škola celkem Základní škola omluvené hodiny průměr na žáka 1. stupeň ,33 2. stupeň ,04 CELKEM ZŠ ,92 neomluvené hodiny Počet - škola celkem Základní škola neomluvené hodiny průměr na žáka 1. stupeň 4 0,02 2. stupeň 36 0,2 CELKEM ZŠ 40 0,10 5. Prevence sociálně patologických jevů 5.1. Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Činnost ŠPP zajišťuje výchovný poradce, školní speciální pedagog a školní metodik prevence. Dále se na poradenských službách školy podílí také třídní učitelé a učitelé výchov.

12 Organizační struktura Mgr. Jarmila Trojancová Mgr. Věra Kubíková Mgr. Jana Tesařová vedoucí poradenského pracoviště, výchovný poradce školní speciální pedagog školní metodik prevence, vedoucí žákovského parlamentu Spolupráce s odbornými pracovišti Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují především Pedagogicko-psychologická poradna Karviná, Speciální pedagogická centra, Centrum prevence v Havířově Koordinace služeb Služby jsou koordinovány výchovným poradcem, který společně se školním speciálním pedagogem, školním metodikem prevence, s třídními učiteli, vedením žákovského parlamentu a vedením školy zodpovídá za Program zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole. Školní speciální pedagog koordinuje služby s ostatními zařízeními v regionu, která poskytují pedagogicko-psychologické a speciálně pedagogické služby, dále koordinuje poskytování služeb jinými resorty (především s resortem sociálních věcí). Školní metodik prevence koordinuje činnost se zařízeními poskytujícími preventivně výchovné služby a zajišťuje poskytování služeb jinými resorty a nestátními subjekty Cíl činnosti ŠPP Systematicky zlepšovat sociální klima školy Pomáhat vytvářet podmínky pro práci s talentovanými dětmi Poskytovat poradenskou pomoc pedagogů při řešení pracovních problémů Pomáhat při tvorbě dlouhodobé koncepce preventivní činnosti Věnovat systematickou péči dětem s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro snižování počtu neprospívajících žáků Podílet se na okamžitém řešení problémů spojených se školní docházkou Poskytovat odbornou pomoc při integraci a vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Vytvořit metodické zázemí pro vytváření preventivního programu školy Metodicky pomáhat učitelům při aplikaci pedagogických a psychologických poznatků a dovedností do školního vzdělávacího programu Pomáhat vycházejícím žákům s jejich profesní orientací 5.2. Hodnocení školní preventivní strategie Hlavním úkolem byla výchova ke zdravému životnímu stylu, zaměřili jsme se: na poskytování informací o problematice prevence sociálně patologických jevů pedagogům, rodičům, žákům na výchovu ke zdravému životnímu stylu, podněcování žáků k uvědomění si zodpovědnosti za své zdraví

13 na vytváření správných životních postojů Bylo splněno: Informování o MPP - PR, třídní schůzky, třídnické hodin Plnění MPP na 1. stupni: 1. ročník Projekt Všude máme kamarády a Den zvířat Zapojení žáků do mimoškolní činnosti kroužek LEGO, keramika Vánoční besídka Zdravé svačinky Beseda s městskou policií Vztahy ve třídě, společná tvorba pravidel soužití mezi žáky a učiteli Ozdravný pobyt 2. ročník Vztahy mezi spolužáky Výchova ke ZŽS Tvorba pravidel slušného chování Režim dne zapojení do mimoškolních aktivit Spolupráce s PPP Den s městskou policií Ozdravný pobyt

14 3. ročník Vztahy mezi spolužáky (šikana, vulgarismy, fyzické napadání, ponižování) ZŽS jídelníček, tělesné aktivity, režim dne Prevence a řešení sociálně patologických jevů (poradna, lékaři, ) Prevence kouření, alkohol drogy, bezpečné chování, dopravní výchova Pozor na styk s neznámými lidmi Zdravé zuby, hygiena-beseda Den s městskou policií 4. ročník Beseda s MP dopravní výchova Spolupráce se ZŠ Čeladná Vánoční dílny Řešení problémů v komunikaci (diskuse) práce ve skupinách Projekt den zvířat Mezilidské vztahy 5. ročník Třídnické hodiny problém šikany, prevence, vysvětleni pojmu šikana, co dělat, když zpozoruji šikanu Vztahy ve třídě dotazník Prevence užívání koření, alkoholu, drog Vánoční besídka vztahy ve třídě (hry, obdarování) Poučení o bezpečnosti požár, jiný poplach ZŽS jídelníček, pohyb Styk s cizími lidmi poučení o rizicích Ozdravný pobyt

15 Plnění MPP na 2. stupni 6. ročník Vztahy mezi lidmi Šikana Rizikové faktory v chování Řešení konfliktů Uplatnění ZŽS - návykové látky (kouření, alkohol, drogy) - zdravý jídelníček Pozitiva a negativa party Preventivní program Zdravá sebevědomí 7. ročník Drogy a závislost Preventivní program Partnerské vztahy Prezentace tříd kyberšikana a šikana 8. ročník Vytváření projektů Film Zdravá výživa Projektový den - zdravé svačinky, měření kapacity plic, praktická ukázka líčení Preventivní program Sex, city, vztahy 9. ročník Vytváření projektu Drogy Preventivní program Světová náboženství a sekty a Drogy Spolupráce s MŠ Švabinského projekt Branka přátelství

16 5.2.4 Zapojení do projektu ZDRAVÁ MLÁDEŽ. Pokračujeme čtvrtým rokem. Lektorskou činnost provádí člen občanského sdružení ZIP 6.AB - prevence šikany 7.AB - kouření, alkohol 8.AB - drogy, beseda s bývalým narkomanem 9.AB - holocaust, antisemitismus Realizace třídních hodin TH se konají 1x měsíčně. Náplň TH: Vztahy ve třídě Interaktivní hry Šikana, kyberšikana Volba povolání Hodnocení preventivních programů Příprava školní akademie Činnost školního parlamentu Schůzky se konají pravidelně 1x měsíčně se zástupci jednotlivých tříd. Parlament se podílí na řešení problémů tříd. Organizuje sportovní, vzdělávací a charitativní akce. Den bez vulgarismu Den naruby Sportem proti drogám turnaj ve stolním tenise Den zvířat pořádání sbírky Charitativní akce sběr víček Spolupráce s organizacemi Besedy s městskou policií Preventivní beseda prevence rakoviny prsu 9. tř., NsP Havířov Preventivní akce Čas proměn ZIP, lektorská činnost

17 5.3. Výchovné poradenství Výchovná poradkyně při svém působení postupovala podle celoročního plánu práce, ve kterém se zaměřila na profesní orientaci žáků, péči o žáky s dlouhodobými problémy a neprospěchem, spolupráci s rodiči a se speciálním pedagogem, s metodikem prevence, s odborem právní ochrany dětí a Policií ČR a metodické vedení třídních učitelů V průběhu roku byly řešeny tyto výchovné problémy: v 1. pololetí se uskutečnilo 18 pohovorů se žáky a rodiči, ve 2. pololetí 12 pohovorů, a to z důvodu zhoršeného prospěchu, časté absence, porušování školního řádu, špatné pracovní morálky, neomluvené absence, kyberšikany, kouření marihuany. 1 žákyně 7. ročníku byla umístěna do Diagnostického ústavu v Olomouci (od do konce školního roku). 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Datum Název akce Pořadatel Počet účastníků Projekt NMVD Gym. J. Palacha, Mělník Funkční studium Paris Karviná AJ KVIC Ostrava AJ - Ostrava OUP Ostrava Methodischer Gulasch KVIC Ostrava Methodischer Gulasch KVIC Ostrava Seminář k dopravní výchově BESIP Školení metodiků prevence KVIC Ostrava Cesta do hlubin Čtenářovy duše KVIC Ostrava 1 Německá gramatika a výuka sl zásoby zábavně KVIC Ostrava 1 Žák dlouhodobě selhávající ve výuce UP Olomouc 1 Seminář pro učitele v měst Knihovně Městská knihovna Havířov Vzdělávací program pro vých. por. OHK Karviná 1 Nový občanský zákoník ve školské praxi Paris Karviná Bakaláři-matrika Služba škole, Mladá Boleslav Zdravotník zotavovacích akcí ČČK Záškoláctví KVIC Ostrava 1

18 od Didaktické studium AJ OUP Ostrava 1 Hodnotící a motivační pohovor efektivní nástroj manažera Kvic Ostrava 1 Aspergerův syndrom v pedagogické praxi ANSPH, město Havířov 1 Změny v zákoníku práce vyvolané změnou občanského zákoníku Paris Karviná Softclil OUP Ostrava 1

19 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1. Školní a mimoškolní akce Datum Název akce Místo konání Třída Běh naděje Havířov roč Kotulova dřevěnka Kotulova dřevěnka III.B Kotulova dřevěnka Kotulova dřevěnka III.A Podzimní výlet do ZOO Ostrava ZOO Ostrava I.A, B Pěvecké soustředění Rožnov pod Radhoštěm roč Výchovný koncert KDLJ roč Divadlo "Smíšek" družina družina Projektový den "Opava-středověké město" Opava VII.A, B Bílá nemoc KDPB, Havířov 9. roč Čtyřlístek zasahuje Divadlo loutek, Ostrava II.A,B, III.A,B, IV.A Kulturní vystoupení u kladení věnců Havířov roč Pohádky Divadlo loutek, Ostrava I.B, MŠ Děti nemocným Nemocnice Ostrava - Fifejdy roč Naučná stezka do lesa Havířov roč Burza středních škol Reneta, Havířov 9. roč Koncert ve F-M F-M roč Poznávací výlet do Vídně Vídeň 9. roč Koncert v Doubravě Doubrava roč Vánoční koncert Havířov - Bludovice sbory Koncert Fusion Havířov roč Stepující stonožka Divadlo loutek, Ostrava V.A, B

20 Divadlo loutek Ostrava I.A, B Kulturní program na vítání občánků Havířov Ptáčata Týden prevence škola všichni Pověsti pro štěstí DKPB, Havířov 6. třídy Vystoupení Jumping drums tělocvična všichni Vývoj Slovanů - historická výstava KDLJ Science show KDLJ VI.A, 7. a 8. roč. 8. a 9. roč Exkurze do "Velkého světa techniky" Dolní oblast Vítkovic 9. roč Poznávací výlet na Visalaje Visalaje 5. roč Exkurze do Vítkovic Vítkovice Machinery Group 8. roč Poznávací výlet Komorní Lhotka roč Den zdraví Nemocnice Havířov 8. roč Festival Petrklíč Brno sbory Exkurze do Army Landu Vratimov 9. roč In-line bruslení Havířov 4. a 5. roč Den Země Havířov 1.-9.roč Soustředění sboru Rozmarýnek Rožnov pod Radhoštěm Rozmarýnek Poznávací výlet II. stupně Praha II. stupeň Ozdravný pobyt Horní Lomná II.B, V.B Ozdravný pobyt Horní Bečva I.A, IV.A a Beseda "Právní vědomí" muzeum Havířov VIII.A, B Exkurze do Army Landu Vratimov 8. roč a Dopravní hřiště Havířov IV.A Exkurze do Army Landu Vratimov I.B Den dětí v psím útulku Havířov I.A, IX.B Den otevřených dveří - městská policie Městská policie Havířov I.B, II.A

21 Den otevřených dveří - městská policie Městská policie Havířov IV.A, III.B Den otevřených dveří - městská policie Městská policie Havířov V.B, V.A, I.A, III.A Školní akademie k 50. výročí školy KDLJ 1.-9.roč Charitativní sportovní den Rožnov pod Radhoštěm V.A, B a Exkurze do Army Landu Vratimov II.A, B, III.A, B Exkurze do elektrárny Dětmarovice VIII.A, B Vystoupení k akci "Havířovské děti cvičí s olympioniky" hala Rozmarýnek Havířov v květech Havířov 150 žáků čertovská show předvánoční Vídeň hudební pořad pro 1.a2.st. odpoledne s fin. gramotností

22 7.2. Přehled soutěží Soutěžící Název soutěže Stupeň soutěže Umístění Rozmarýnek Vánoční akordy celostátní 3. postup do 2. Ptaková J. Česko zpívá celostátní kola Vavříková, Bialek, Pavlas Soutěž finanční gramotnosti KK 2. Dobrý Požární ochrana očima dětí KK 2. Ptaková J. Zlatý klas mezinárodní bez umístění Kudláček, Vala Pod modrou oblohou mezinárodní účast 2. stupeň Stolní tenis družstev MK 2., 3. a stupeň, šestičlenná družstva Plavání MK 2., 5. a 6. Veverka, Princ, Bartoš, Neděla, Csato Šachový turnaj MK 2., 6. a 6. Družstvo 8. a 9. tříd Pětiboj MK 2., 3., 3. Němec, Princ, Křížová, Berková Devatero řemesel MK ročník Florbal - mladší žáci MK roč. Basketbalový vánoční turnaj MK 3. děvčata ročník Turnaj ve florbale děvčat MK stupeň O nejkrásnější vánoční výzdobu MK ročník Techniáda pro žáky 9. roč MK účast 8., 9. ročník Florbal - starší žáci MK stupeň Vybíjená pro I. stupeň MK 7. Sálová kopaná žáků 6. a 7. 6., 7. roč. ročníku MK 4. Ptaková, Melnarová, Oravcová, Horvátová Skřivánek MK 1., 1., 1., ročník Devatero řemesel MK 4. žáci 8. a 9. tříd Sálová kopaná 8. a 9. ročník MK 6. II. stupeň CH + D Přespolní běh MK 2., 3., 5. CH + D Odznak všestrannosti MK roč. Laťka mládeže - skok vysoký MK Hovadíková, Kotrlová, Schimanietzová, Tyrlíková Recitační soutěž MK 1. - Schima. mladší dívky Vybíjená - mladší dívky MK 7. CH + D roč. Přespolní běh MK Frena, Běčák M., Běčák O. Soutěž ve stolním tenise MK 1., 2., 3. ML + ST chlapci i děvčata Pohár rozhlasu MK 3. a 4. ML + ST chlapci, ML děvčata Atletický čtyřboj MK 6. Šindler, Běčák, Greňová, Illeková, Duničková, Ciencalová, Greň, Bolek Městská dopravní soutěž MK 7. Pavlas, Princ Střelecká soutěž "O pohár primátora" MK 3. výběr 1. tříd Gymnastické závody 1. tříd MK 1. Tyrlíková, Šrám, Szybka Naše město Havířov MK , ročník Šplh MK + OK 4., 5. Frena, Kyncl, Grohman Psaní na PC - Karviná OK 3., 4., 9. Družstva 6., 8. a 9. tříd ZOO soutěž OK účast

23 Rozmarýnek Soutěž DPS ve F-M OK 1. Veverka, Neděla Šachy OK 5. Vavříková, Bialek, Pavlas Soutěž finanční gramotnosti OK 1. Razima, Labudová Olympiáda v ČJ OK 63., 44. Šrám, Kouřil Zeměpisná olympiáda OK 12., 26. Ptaková J. Zpěváček OK 2., 3. DPS Hlásek, Rozmarýnek, Ptáčta Soutěž DPS ve F-M OK 3 x 1. Šrám, Tyrlíková, Ščupák, Ptaková, Bialek, Holubec, Hoňková, Klopanová, Němec, Zamazal Soutěž mladých zoologů OK účast Labudová Konverzační soutěž v AJ OK 3. CH - 8. a 9. roč. Stolní tenis družstev OK 2. Pavlíková Laťka mládeže OK 2. Šrám Chemická olympiáda OK Ptaková J. Karvinský talent OK účast Šrám Biologická olympiáda OK 12. Schimanietzová Recitační soutěž OK 2. Kyncl Matematická olympiáda OK Ptaková J., Kolářová Talent Havířov OK postup - Kol. Ptaková J. Talent Karviná OK bez umístění Dobrý, Furejta Požární ochrana očima dětí OK 2., 1. Furejta, Dobrý Ščupák Soutěž (nejen) v informatice - prezentace OK 6., 3. Soutěž (nejen) v informatice - Word, Excel OK 7. Bialek, Němec, Šrám O nejlepšího chemika region 49., 58., 52. Melnárová, Oravcová, Horváthová, Ptaková x 2 Zpěváček region 1., 2., 1., 1. Hlásek, Ptáčata Soutěž DPS v Orlové region 2 x 1. VIII.A, B, IX.A, B Přírodovědný klokan ŠK xxxxxx žáci 8. a 9. tříd Olympiáda ČJ ŠK xxxxx 2. stupeň Mikulášský turnaj ve stolním tenise ŠK xxxxx Labudová, Čačka, Danečko, Němec Konverzační soutěž v AJ ŠK 1., 2., 3., 3. vybraní žáci roč. Pythagoriáda pro třídy ŠK xxxxx Kotrlová, Hovadíková, Schimanietzová, Tyrlíková Recitační soutěž II. stupeň ŠK Gomola, Cehlárik a Bela, Šindler; Liška, Polánková, Mikulová Recitační soutěž I. stupeň ŠK 1. Schimanietzová 1., 2., 3.; 1., 2., ročníky O nejlepšího znalce zeměpisu ŠK xxxxx

24 soutěž mladých zoologů soutěž o včelách recitační soutěž soutěž (nejen) v informatice - Word, Excel 7.3. Prezentace školy na veřejnosti název akce aktivita září Evropský týden mobility Běh naděje říjen vítání občánků kulturní program kladení věnců kulturní program listopad projekt Děti nemocným výzdoba oddělení ARO a hyperbarické komory nemocnice Ostrava-Fifejdy prosinec Vánoční akordy festival v Ostravě-DPS adventní koncert v Doubravě soutěžní festival- Frýdek-Místek školní vánoční koncert pro rodiče vystoupení DPS rozmarýnek vystoupení DPS Hlásek a Rozmarýnek vystoupení 3 školních sborů

25 vánoční zpívání ve stacionáři vánoční strom na magistrátu vystoupení DPS Hlásek 1. místo v soutěži havířovských škol ve výrobě ozdob únor vítání občánků kulturní program březen Velikonoce v městském muzeu příprava výrobků do soutěže duben Den Země zapojení do soutěže, prodej na Biojarmarku, úklid okolí školy výjezd na festival Petrklíč do Brna účast DPS Hlásek květen výjezd na festival Chrám i tvrz Vsetín vystoupení DPS Hlásek červen prezentace projektu Pohybová výchova ukázka cvičení gymnastů v mateřských školách na akci Havířovské děti cvičí s olympioniky vystoupení DPS Rozmarýnek Havířov v květech školní akademie k 50. výročí založení školy účast žáků v průvodu příprava vystoupení V průběhu celého roku výrazná prezentace v místním tisku, zejména v Deníku a Radničních listech. Vítání občánků školní akademie

26 školní akademie Havířov v květech DPS Hlásek na festivalu v Brně vánoční koncert 7.4.školní kroužky Jméno vedoucího kroužku Název kroužku Počet hodin týdně Počet dětí Edita Chwistková mažoretky Antonie Wytrzensová keramika I 1 11 Antonie Wytrzensová keramika II 1 14 Zdenka Petříková počítačový 1 18 Roman Farana gymnastika 4 12

27 Jiří Tabák gymnastika 4 13 Dana Kusinová mažoretky 1 15 Otto Polák pohybová výchova 4 20 Josef Svatoň stolní tenis 3 16 Nikola Vávrová LEGO 1 10 Věra Kubíková grafomotorický 1 10

28 7.5. Školní projekty Škola bez hranic - spolupráce se ZŠ Klokočov náplň: výměnné sportovní a kulturní aktivity cíl: jazyková komunikace, seznámení se slovenskou kulturou a školstvím Aktivity: kulturní vystoupení žáků vánočním a jarním koncertě a navázání spolupráce při společném setkávání dětí obou škol. koordinátor projektu: Mgr. Janka Potáčová Děti nemocným spolupráce s Městskou nemocnicí Ostrava - Fifejdy náplň: děti školní družiny malují obrázky pro výzdobu odd. ARO a hyperbarické komory : nemocnice zajistí exkurzi do hyperbarické komory a výuku 1. pomoci pro vybrané žáky v rámci volby povolání cíl: podporovat u dětí smysl pro zodpovědnost za své zdraví, rozvíjet estetické i etické cítění, osvojení poskytování 1. pomoci. koordinátor projektu: Jana Sobková

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více