Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

2 Obsah 1. Základní údaje o škole a její charakteristika Základní údaje Základní škola Školní družina Personální zabezpečení činnosti školy Přehled o počtu pracovníků kvalifikovanost pedagogických pracovníků Údaje o zápisu k povinné školní docházce a umístění žáků po dokončení školní docházky Údaje o zápisu (podle stavu k )... 6 Do 1.tříd nastoupilo žáků Dodatečný odklad školní docházky Údaje o žácích, kteří ukončili povinnou školní docházku a jejich umístění Vzdělávání žáků a jeho výsledky Vzdělávací nabídka školy Další údaje o vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání Klasifikace chování Docházka žáků Prevence sociálně patologických jevů Školní poradenské pracoviště Hodnocení školní preventivní strategie Výchovné poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti školní a mimoškolní akce přehled soutěží prezentace školy na veřejnosti školní kroužky školní projekty nadační činnost projektové dny Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a výsledcích dalších kontrol Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI... 41

3 8.2. Kontrola Oddělením kontroly Magistrátu města Havířova základní údaje o hospodaření v kalendářním roce Čerpání dotací Provedené drobné opravy Přehled výnosů Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s jinými partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Ze života školní družiny

4 1. Základní údaje o škole a její charakteristika 1.1. Základní údaje Název školy dle ZL: Sídlo školy dle ZL: Ředitelka: Zástupce statutárního orgánu: Zařazení do sítě škol: IČ: IZO: Součásti školy: Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Žákovská 1/1006, Havířov Město, Mgr. Helena Klimšová Mgr. Tomáš Kauba Základní škola Školní družina Školní jídelna Školská rada: Počet členů: 6 Za zákonné zástupce: Kateřina Kovářová, Vlastimil Neděla Za pedagogické pracovníky: Mgr. Dana Kusinová Martina Šindlerová Za zřizovatele: Vojtěch Kozák, Ing. Bohuslav Muras Kapacita školy: ZŠ 500 ŠD ŠJ Zřizovatel: Statutární město Havířov, Svornosti2/86, Havířov-Město ová adresa adresa www stránek:

5 1.2. Základní škola Základní charakteristika Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná vykonává činnost školy, školní družiny a školní jídelny. V souladu s tím poskytuje žákům základní vzdělání a výchovu v rozsahu obecně závazných právních předpisů, zajišťuje zájmové vzdělávání ve školní družině a stravování žáků v době jejich pobytu ve škole Přehled o počtu tříd a žáků Podle statistického výkazu (ke dni ) ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu v 17 třídách celkem 396 žáků, z toho na I. stupni v 9 třídách 218 žáků, na II. stupni v 8 třídách 178 žáků. Kromě toho 2 žáci plnili povinnou školní docházku v zahraničí (3. a 9. třída) podle 38 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) Materiální podmínky ke vzdělávání Ve škole je využíváno 39 učeben, z toho 16 slouží jako odborné učeny (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, 3x HV, 3x AJ, NJ, 3x počítačová učebna, VV, dílny). Žáci mohou využívat informační centrum s žákovskou knihovnou. Hodiny tělesné výchovy jsou realizovány buď ve dvou školních tělocvičnách, z nichž jedna je vybavena výhradně k výuce gymnastiky, nebo ve sportovní hale, která bezprostředně navazuje na školní budovu. Všechny učebny jsou zasíťovány, kmenové třídy I. stupně a všechny odborné učebny jsou vybaveny počítačem s možností připojení k internetu. V evidenci školy je evidováno celkem 107 počítačů, z toho 86 bylo přístupné žákům. 10 učeben je vybaveno interaktivní tabulí. V průběhu sledovaného období byla nově vybavena odborná učebna výtvarné výchovy a zakoupeny 3 PC pro práci učitelů. Z prostředků zřizovatele byla gymnastickým nářadím vybavena tělocvična, ve které je kromě běžné výuky realizován projekt Pohybová výchova v MŠ Školní družina Přehled o počtu oddělení a zapsaných žáků V souladu se statistickým výkazem navštěvovalo školní družinu 100 dětí ve 4 odděleních Vzdělávací program školní družiny Školní družina má zpracovaný vlastní vzdělávací program Hrou a zábavou najdu 10 sluníček. Svou činnost realizuje převážně formou rekreačních, odpočinkových a zájmových činností. 2. Personální zabezpečení činnosti školy 2.1. Přehled o počtu pracovníků pedagogičtí pracovníci /přepočtený stav/: I.stupeň 10, 545 II.stupeň 13,409 ŠD 3,03 speciální pedagog 0,5 nepedagogičtí pracovníci /přepočtený stav/: správní zaměstnanci 7,25 školní jídelna 5, Kvalifikovanost pedagogických pracovníků Z celkového přepočteného počtu 23,954 učitelů nesplňují požadovanou kvalifikaci 2 učitelky na I.stupni, tj. při přepočteném počtu 1,545 úvazku 6,7 %.

6 3. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a umístění žáků po dokončení školní docházky 3.1. Údaje o zápisu (podle stavu k ) Počet zapsaných dětí Počet přijatých dětí pro šk. r. 2014/15 pro šk. r. 2014/15 Počet dětí s odkladem povinné škol. docházky pro šk. r. 2014/ Do 1. tříd nastoupilo žáků Dodatečný odklad školní docházky V průběhu školního roku ředitelka školy nerozhodovala o dodatečném odkladu školní docházky Údaje o žácích, kteří ukončili povinnou školní docházku a jejich umístění Ve školním roce 2013/2014 ukončilo povinnou školní docházku celkem 42 žáků, z toho 1 žák plnil povinnou školní docházku v zahraničí a nepostupuje na střední školu v ČR a 1 žák z 8. ročníku.

7 Střední škola čtyřleté obory tříleté obory z 8. r. z 5. r. G Studentská 2 1 G Komenského 3 SPŠ elektro.havířov 4 SOŠ monag.karviná 1 SZŠ Český Těšín 1 SŠ HOP Č.Těšín 1 SOŠ ochrana os.ká 1 SOU Baron School 3 SŠ Sýkorova Hav. 4 2 SŠ Lidická, Havířov 2 SŠ Dakol Petrovice 1 8 SŠ 1 spol.strav.ostrava SŠ AHOL Ostrava 1 SŠ pr.matějčka Ostr. 1 SŠ techniky a 1 dopravy.ostrava SOU 1 autodopr.ostrava SOŠ Frýdek-Míst. 1 Mimo region : SŠ zeměděl.rožnov 1 SŠ Kostka Vsetín 1 Celkem Žáci si v tomto školním roce podávali 2 přihlášky na střední školy. V 1. kole přijímacího řízení bylo přijato 36 žáků, 4 žáci byli přijati na odvolání. Na studijní obory odešlo 23 žáků, tj 56,1 %, do učebních oborů nastoupí 18 žáků, tj.43,9 %. IX.A studijní obory 12 žáků = 63,2 % učební obory 7 žáků = 36,8 % IX.B studijní obory 11 žáků = 52,4 % učební obory 10 žáků = 47,6 % 4.Vzdělávání žáků a jeho výsledky 4.1.Vzdělávací nabídka školy Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje obor vzdělání: C/01 Základní škola délka vzdělávání: 9 roků forma vzdělávání: denní forma

8 Vzdělávací program Ve školním roce 2013 / 2014 se vyučovalo ve a ročnících podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, č.j. ZŠ/300/2007, v 1. a 6. ročníku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání č.j.zšžák/290/2013 s motivačním názvem Škola pro dítě Nabídka volitelných a nepovinných předmětů Ze školního vzdělávacího programu vyplývá nabídka celkem 10 volitelných předmětů. Ve školním roce byly vyučovány: v 6. ročníku: sportovní hry, hudební výchova a nauka v 7. ročníku: psaní na PC a tvorba prezentací, míčové hry v 9. ročníku: německý jazyk, sportovní hry, výtvarné techniky, internet a tvorba webových stránek Nepovinný předmět: sborový zpěv v ročníku Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Dle statistického výkazu bylo k evidováno 15 žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, z toho na I. stupni 7 žákům a na II. stupni 8 žákům bylo umožněno vzdělávání podle IVP (9 dětí se specifickou poruchou učení - dysortografie, dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie a dyspraxie, 3 žáci s poruchou chování, 1žák tělesně postižen souběžně s poruchou chování i učení, 2 žáci s vadou řeči), 9žákům byla poskytována tzv. reedukační péče v rozsahu 1 hodiny týdně. Na škole byly vedeny i podpůrné výukové programy pro žáky s výukovými obtížemi. 8 zájemců se scházelo v kroužku grafomotoriky. 4 žáci byli evidováni jako zdravotně znevýhodněni Další údaje o vzdělávání žáků Pedagogická asistence Na škole není využívána pedagogická asistence Jiný způsob plnění povinné školní docházky Na škole po celý školní rok 2 žáci ( 3. a 9. třída) plnili povinnou školní docházku v zahraničí podle 38 zák. č. 561/2004 Sb Výuka plavání Plavecký výcvik byl zajišťován na základě smlouvy uzavřené se Správou sportovních a rekreačních zařízení, Těšínská 2, Havířov-Podlesí, byl realizován v bazénu v Havířově - Šumbarku, a to v 1. pololetí. Výcviku se zúčastnilo 47 žáků z 2. tříd a 49 žáků z 3. tříd. Výuka byla hrazena z prostředků zřizovatele, zákonní zástupci se podíleli pouze platbou za dopravu Ozdravné pobyty a výjezdní pěvecká soustředění V daném školním roce se uskutečnily 2 ozdravné pobyty, a to: třídy I. A (17 žáků) a IV.A (21 žáků) v termínu chata Sachova Studánka v Horní Bečvě, třídy II. B (21 žáků) a V.B (17 žáků) v termínu Penzion U Studánky v Horní Lomné

9 Výjezdní pěvecká soustředění: DPS Rozmarýnek (44 žáků) hotel Čarták, Hutisko Solanec DPS Hlásek (57 žáků) Penzion Vinium, Rožnov p. R. DPS Rozmarýnek (39 žáků) Penzion Vinium, Rožnov p. R Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. tříd Zimního lyžařského výcviku se zúčastnilo 26 žáků. Místem konání byl hotel Cherry na Horní Bečvě Dopravní výchova Dopravní výchova je součástí vzdělávacího programu školy. Na její realizaci se podílela komise BESIP MmH a Městská policie Havířov. Byly uskutečněny besedy v rámci preventivního program Dej přednost životu pro žáky tříd. Dopravní soutěž Mladý cyklista na ZŠ Generála Svobody 4.3. Výsledky vzdělávání Výsledky vzdělávání na úrovni školy V průběhu roku škola systematicky prováděla evaluaci vzdělávání a kvality školy. K tomu jsme používali kromě vlastních nástrojů (testování, výsledky čtvrtletních písemných prací) také externí hodnocení formou testování SCIO, kde byly jako evaluační nástroje využity projekty Stonožka a Gepard. Výsledky vzdělávání žáků jsou obecně hodnoceny jako průměrné, které odpovídají vzdělávacím a osobnostním předpokladům žáků.

10 Prospěch k po opravných zkouškách Počet žáků celkem s vyznamenáním prospěli neprospěli Nehodnoceni počet žáků % počet žáků % počet žáků % počet žáků % Základní škola , ,7 6 1,5 1 0,3 Nehodnocena 1 žákyně z III.B z důvodu plnění povinné školní docházky v zahraničí podle 38 školského zákona, která se nedostavila k přezkoušení Komisionální zkoušky Opravné zkoušky celkem neprospělo na konci II. pololetí 14 žáků, z toho bylo umožněno 8 žákům vykonat opravné zkoušky podle 53 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon opravné zkoušky z matematiky (1 žák, VII. B) opravné zkoušky z chemie (3 žáci, IX. A, IX. A, IX. A) opravné zkoušky z fyziky (2 žáci, VII. B, VIII. B) opravné zkoušky z českého jazyka (3žáci, VII. B, VII. B, VIII. B) Výsledek opravných zkoušek: všichni prospěli, z toho 5 žáků postoupilo do vyššího ročníku 3 žáci - ukončení školní docházky, získání stupně vzdělání Zkoušky z důvodu plnění povinné školní docházky v zahraničí (v souladu s 38 z. 561/2004 Sb. školský zákon: 1 žák (Jiří Stanislav Goldman, IX. A) s výsledkem prospěl, a proto ukončil školní docházku a získal stupeň základního vzdělání Průměrný prospěch žáků ve třídách I. a II. stupně ZŠ I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A V.A V.B ZŠ 1,06 1,07 1,23 1,09 1,50 1,21 1,90 1,64 1,36 VI.A VI.B VII.A VII.B VIII. A VIII.B IX.A IX.B ZŠ 1,66 1,56 1,92 2,34 1,85 2,02 1,89 2,07

11 Počet žáků celkem velmi dobré uspokojivé neuspokojivé neklasifikováno celkem z počtu neklasifikovánožáci plnící povinnou škol.doch. v zahraničí pochvaly a jiná ocenění napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ 4.4. Klasifikace chování Počet žáků - klasifikace chování ZŠ stupeň stupeň ZŠ celkem % vyjádření za ZŠ celkem ,23 0,77 0 0,51 0,51 34,695,32 3,83 3,57 2, Docházka žáků omluvené hodiny Počet - škola celkem Základní škola omluvené hodiny průměr na žáka 1. stupeň ,33 2. stupeň ,04 CELKEM ZŠ ,92 neomluvené hodiny Počet - škola celkem Základní škola neomluvené hodiny průměr na žáka 1. stupeň 4 0,02 2. stupeň 36 0,2 CELKEM ZŠ 40 0,10 5. Prevence sociálně patologických jevů 5.1. Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Činnost ŠPP zajišťuje výchovný poradce, školní speciální pedagog a školní metodik prevence. Dále se na poradenských službách školy podílí také třídní učitelé a učitelé výchov.

12 Organizační struktura Mgr. Jarmila Trojancová Mgr. Věra Kubíková Mgr. Jana Tesařová vedoucí poradenského pracoviště, výchovný poradce školní speciální pedagog školní metodik prevence, vedoucí žákovského parlamentu Spolupráce s odbornými pracovišti Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují především Pedagogicko-psychologická poradna Karviná, Speciální pedagogická centra, Centrum prevence v Havířově Koordinace služeb Služby jsou koordinovány výchovným poradcem, který společně se školním speciálním pedagogem, školním metodikem prevence, s třídními učiteli, vedením žákovského parlamentu a vedením školy zodpovídá za Program zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole. Školní speciální pedagog koordinuje služby s ostatními zařízeními v regionu, která poskytují pedagogicko-psychologické a speciálně pedagogické služby, dále koordinuje poskytování služeb jinými resorty (především s resortem sociálních věcí). Školní metodik prevence koordinuje činnost se zařízeními poskytujícími preventivně výchovné služby a zajišťuje poskytování služeb jinými resorty a nestátními subjekty Cíl činnosti ŠPP Systematicky zlepšovat sociální klima školy Pomáhat vytvářet podmínky pro práci s talentovanými dětmi Poskytovat poradenskou pomoc pedagogů při řešení pracovních problémů Pomáhat při tvorbě dlouhodobé koncepce preventivní činnosti Věnovat systematickou péči dětem s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro snižování počtu neprospívajících žáků Podílet se na okamžitém řešení problémů spojených se školní docházkou Poskytovat odbornou pomoc při integraci a vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Vytvořit metodické zázemí pro vytváření preventivního programu školy Metodicky pomáhat učitelům při aplikaci pedagogických a psychologických poznatků a dovedností do školního vzdělávacího programu Pomáhat vycházejícím žákům s jejich profesní orientací 5.2. Hodnocení školní preventivní strategie Hlavním úkolem byla výchova ke zdravému životnímu stylu, zaměřili jsme se: na poskytování informací o problematice prevence sociálně patologických jevů pedagogům, rodičům, žákům na výchovu ke zdravému životnímu stylu, podněcování žáků k uvědomění si zodpovědnosti za své zdraví

13 na vytváření správných životních postojů Bylo splněno: Informování o MPP - PR, třídní schůzky, třídnické hodin Plnění MPP na 1. stupni: 1. ročník Projekt Všude máme kamarády a Den zvířat Zapojení žáků do mimoškolní činnosti kroužek LEGO, keramika Vánoční besídka Zdravé svačinky Beseda s městskou policií Vztahy ve třídě, společná tvorba pravidel soužití mezi žáky a učiteli Ozdravný pobyt 2. ročník Vztahy mezi spolužáky Výchova ke ZŽS Tvorba pravidel slušného chování Režim dne zapojení do mimoškolních aktivit Spolupráce s PPP Den s městskou policií Ozdravný pobyt

14 3. ročník Vztahy mezi spolužáky (šikana, vulgarismy, fyzické napadání, ponižování) ZŽS jídelníček, tělesné aktivity, režim dne Prevence a řešení sociálně patologických jevů (poradna, lékaři, ) Prevence kouření, alkohol drogy, bezpečné chování, dopravní výchova Pozor na styk s neznámými lidmi Zdravé zuby, hygiena-beseda Den s městskou policií 4. ročník Beseda s MP dopravní výchova Spolupráce se ZŠ Čeladná Vánoční dílny Řešení problémů v komunikaci (diskuse) práce ve skupinách Projekt den zvířat Mezilidské vztahy 5. ročník Třídnické hodiny problém šikany, prevence, vysvětleni pojmu šikana, co dělat, když zpozoruji šikanu Vztahy ve třídě dotazník Prevence užívání koření, alkoholu, drog Vánoční besídka vztahy ve třídě (hry, obdarování) Poučení o bezpečnosti požár, jiný poplach ZŽS jídelníček, pohyb Styk s cizími lidmi poučení o rizicích Ozdravný pobyt

15 Plnění MPP na 2. stupni 6. ročník Vztahy mezi lidmi Šikana Rizikové faktory v chování Řešení konfliktů Uplatnění ZŽS - návykové látky (kouření, alkohol, drogy) - zdravý jídelníček Pozitiva a negativa party Preventivní program Zdravá sebevědomí 7. ročník Drogy a závislost Preventivní program Partnerské vztahy Prezentace tříd kyberšikana a šikana 8. ročník Vytváření projektů Film Zdravá výživa Projektový den - zdravé svačinky, měření kapacity plic, praktická ukázka líčení Preventivní program Sex, city, vztahy 9. ročník Vytváření projektu Drogy Preventivní program Světová náboženství a sekty a Drogy Spolupráce s MŠ Švabinského projekt Branka přátelství

16 5.2.4 Zapojení do projektu ZDRAVÁ MLÁDEŽ. Pokračujeme čtvrtým rokem. Lektorskou činnost provádí člen občanského sdružení ZIP 6.AB - prevence šikany 7.AB - kouření, alkohol 8.AB - drogy, beseda s bývalým narkomanem 9.AB - holocaust, antisemitismus Realizace třídních hodin TH se konají 1x měsíčně. Náplň TH: Vztahy ve třídě Interaktivní hry Šikana, kyberšikana Volba povolání Hodnocení preventivních programů Příprava školní akademie Činnost školního parlamentu Schůzky se konají pravidelně 1x měsíčně se zástupci jednotlivých tříd. Parlament se podílí na řešení problémů tříd. Organizuje sportovní, vzdělávací a charitativní akce. Den bez vulgarismu Den naruby Sportem proti drogám turnaj ve stolním tenise Den zvířat pořádání sbírky Charitativní akce sběr víček Spolupráce s organizacemi Besedy s městskou policií Preventivní beseda prevence rakoviny prsu 9. tř., NsP Havířov Preventivní akce Čas proměn ZIP, lektorská činnost

17 5.3. Výchovné poradenství Výchovná poradkyně při svém působení postupovala podle celoročního plánu práce, ve kterém se zaměřila na profesní orientaci žáků, péči o žáky s dlouhodobými problémy a neprospěchem, spolupráci s rodiči a se speciálním pedagogem, s metodikem prevence, s odborem právní ochrany dětí a Policií ČR a metodické vedení třídních učitelů V průběhu roku byly řešeny tyto výchovné problémy: v 1. pololetí se uskutečnilo 18 pohovorů se žáky a rodiči, ve 2. pololetí 12 pohovorů, a to z důvodu zhoršeného prospěchu, časté absence, porušování školního řádu, špatné pracovní morálky, neomluvené absence, kyberšikany, kouření marihuany. 1 žákyně 7. ročníku byla umístěna do Diagnostického ústavu v Olomouci (od do konce školního roku). 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Datum Název akce Pořadatel Počet účastníků Projekt NMVD Gym. J. Palacha, Mělník Funkční studium Paris Karviná AJ KVIC Ostrava AJ - Ostrava OUP Ostrava Methodischer Gulasch KVIC Ostrava Methodischer Gulasch KVIC Ostrava Seminář k dopravní výchově BESIP Školení metodiků prevence KVIC Ostrava Cesta do hlubin Čtenářovy duše KVIC Ostrava 1 Německá gramatika a výuka sl zásoby zábavně KVIC Ostrava 1 Žák dlouhodobě selhávající ve výuce UP Olomouc 1 Seminář pro učitele v měst Knihovně Městská knihovna Havířov Vzdělávací program pro vých. por. OHK Karviná 1 Nový občanský zákoník ve školské praxi Paris Karviná Bakaláři-matrika Služba škole, Mladá Boleslav Zdravotník zotavovacích akcí ČČK Záškoláctví KVIC Ostrava 1

18 od Didaktické studium AJ OUP Ostrava 1 Hodnotící a motivační pohovor efektivní nástroj manažera Kvic Ostrava 1 Aspergerův syndrom v pedagogické praxi ANSPH, město Havířov 1 Změny v zákoníku práce vyvolané změnou občanského zákoníku Paris Karviná Softclil OUP Ostrava 1

19 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1. Školní a mimoškolní akce Datum Název akce Místo konání Třída Běh naděje Havířov roč Kotulova dřevěnka Kotulova dřevěnka III.B Kotulova dřevěnka Kotulova dřevěnka III.A Podzimní výlet do ZOO Ostrava ZOO Ostrava I.A, B Pěvecké soustředění Rožnov pod Radhoštěm roč Výchovný koncert KDLJ roč Divadlo "Smíšek" družina družina Projektový den "Opava-středověké město" Opava VII.A, B Bílá nemoc KDPB, Havířov 9. roč Čtyřlístek zasahuje Divadlo loutek, Ostrava II.A,B, III.A,B, IV.A Kulturní vystoupení u kladení věnců Havířov roč Pohádky Divadlo loutek, Ostrava I.B, MŠ Děti nemocným Nemocnice Ostrava - Fifejdy roč Naučná stezka do lesa Havířov roč Burza středních škol Reneta, Havířov 9. roč Koncert ve F-M F-M roč Poznávací výlet do Vídně Vídeň 9. roč Koncert v Doubravě Doubrava roč Vánoční koncert Havířov - Bludovice sbory Koncert Fusion Havířov roč Stepující stonožka Divadlo loutek, Ostrava V.A, B

20 Divadlo loutek Ostrava I.A, B Kulturní program na vítání občánků Havířov Ptáčata Týden prevence škola všichni Pověsti pro štěstí DKPB, Havířov 6. třídy Vystoupení Jumping drums tělocvična všichni Vývoj Slovanů - historická výstava KDLJ Science show KDLJ VI.A, 7. a 8. roč. 8. a 9. roč Exkurze do "Velkého světa techniky" Dolní oblast Vítkovic 9. roč Poznávací výlet na Visalaje Visalaje 5. roč Exkurze do Vítkovic Vítkovice Machinery Group 8. roč Poznávací výlet Komorní Lhotka roč Den zdraví Nemocnice Havířov 8. roč Festival Petrklíč Brno sbory Exkurze do Army Landu Vratimov 9. roč In-line bruslení Havířov 4. a 5. roč Den Země Havířov 1.-9.roč Soustředění sboru Rozmarýnek Rožnov pod Radhoštěm Rozmarýnek Poznávací výlet II. stupně Praha II. stupeň Ozdravný pobyt Horní Lomná II.B, V.B Ozdravný pobyt Horní Bečva I.A, IV.A a Beseda "Právní vědomí" muzeum Havířov VIII.A, B Exkurze do Army Landu Vratimov 8. roč a Dopravní hřiště Havířov IV.A Exkurze do Army Landu Vratimov I.B Den dětí v psím útulku Havířov I.A, IX.B Den otevřených dveří - městská policie Městská policie Havířov I.B, II.A

21 Den otevřených dveří - městská policie Městská policie Havířov IV.A, III.B Den otevřených dveří - městská policie Městská policie Havířov V.B, V.A, I.A, III.A Školní akademie k 50. výročí školy KDLJ 1.-9.roč Charitativní sportovní den Rožnov pod Radhoštěm V.A, B a Exkurze do Army Landu Vratimov II.A, B, III.A, B Exkurze do elektrárny Dětmarovice VIII.A, B Vystoupení k akci "Havířovské děti cvičí s olympioniky" hala Rozmarýnek Havířov v květech Havířov 150 žáků čertovská show předvánoční Vídeň hudební pořad pro 1.a2.st. odpoledne s fin. gramotností

22 7.2. Přehled soutěží Soutěžící Název soutěže Stupeň soutěže Umístění Rozmarýnek Vánoční akordy celostátní 3. postup do 2. Ptaková J. Česko zpívá celostátní kola Vavříková, Bialek, Pavlas Soutěž finanční gramotnosti KK 2. Dobrý Požární ochrana očima dětí KK 2. Ptaková J. Zlatý klas mezinárodní bez umístění Kudláček, Vala Pod modrou oblohou mezinárodní účast 2. stupeň Stolní tenis družstev MK 2., 3. a stupeň, šestičlenná družstva Plavání MK 2., 5. a 6. Veverka, Princ, Bartoš, Neděla, Csato Šachový turnaj MK 2., 6. a 6. Družstvo 8. a 9. tříd Pětiboj MK 2., 3., 3. Němec, Princ, Křížová, Berková Devatero řemesel MK ročník Florbal - mladší žáci MK roč. Basketbalový vánoční turnaj MK 3. děvčata ročník Turnaj ve florbale děvčat MK stupeň O nejkrásnější vánoční výzdobu MK ročník Techniáda pro žáky 9. roč MK účast 8., 9. ročník Florbal - starší žáci MK stupeň Vybíjená pro I. stupeň MK 7. Sálová kopaná žáků 6. a 7. 6., 7. roč. ročníku MK 4. Ptaková, Melnarová, Oravcová, Horvátová Skřivánek MK 1., 1., 1., ročník Devatero řemesel MK 4. žáci 8. a 9. tříd Sálová kopaná 8. a 9. ročník MK 6. II. stupeň CH + D Přespolní běh MK 2., 3., 5. CH + D Odznak všestrannosti MK roč. Laťka mládeže - skok vysoký MK Hovadíková, Kotrlová, Schimanietzová, Tyrlíková Recitační soutěž MK 1. - Schima. mladší dívky Vybíjená - mladší dívky MK 7. CH + D roč. Přespolní běh MK Frena, Běčák M., Běčák O. Soutěž ve stolním tenise MK 1., 2., 3. ML + ST chlapci i děvčata Pohár rozhlasu MK 3. a 4. ML + ST chlapci, ML děvčata Atletický čtyřboj MK 6. Šindler, Běčák, Greňová, Illeková, Duničková, Ciencalová, Greň, Bolek Městská dopravní soutěž MK 7. Pavlas, Princ Střelecká soutěž "O pohár primátora" MK 3. výběr 1. tříd Gymnastické závody 1. tříd MK 1. Tyrlíková, Šrám, Szybka Naše město Havířov MK , ročník Šplh MK + OK 4., 5. Frena, Kyncl, Grohman Psaní na PC - Karviná OK 3., 4., 9. Družstva 6., 8. a 9. tříd ZOO soutěž OK účast

23 Rozmarýnek Soutěž DPS ve F-M OK 1. Veverka, Neděla Šachy OK 5. Vavříková, Bialek, Pavlas Soutěž finanční gramotnosti OK 1. Razima, Labudová Olympiáda v ČJ OK 63., 44. Šrám, Kouřil Zeměpisná olympiáda OK 12., 26. Ptaková J. Zpěváček OK 2., 3. DPS Hlásek, Rozmarýnek, Ptáčta Soutěž DPS ve F-M OK 3 x 1. Šrám, Tyrlíková, Ščupák, Ptaková, Bialek, Holubec, Hoňková, Klopanová, Němec, Zamazal Soutěž mladých zoologů OK účast Labudová Konverzační soutěž v AJ OK 3. CH - 8. a 9. roč. Stolní tenis družstev OK 2. Pavlíková Laťka mládeže OK 2. Šrám Chemická olympiáda OK Ptaková J. Karvinský talent OK účast Šrám Biologická olympiáda OK 12. Schimanietzová Recitační soutěž OK 2. Kyncl Matematická olympiáda OK Ptaková J., Kolářová Talent Havířov OK postup - Kol. Ptaková J. Talent Karviná OK bez umístění Dobrý, Furejta Požární ochrana očima dětí OK 2., 1. Furejta, Dobrý Ščupák Soutěž (nejen) v informatice - prezentace OK 6., 3. Soutěž (nejen) v informatice - Word, Excel OK 7. Bialek, Němec, Šrám O nejlepšího chemika region 49., 58., 52. Melnárová, Oravcová, Horváthová, Ptaková x 2 Zpěváček region 1., 2., 1., 1. Hlásek, Ptáčata Soutěž DPS v Orlové region 2 x 1. VIII.A, B, IX.A, B Přírodovědný klokan ŠK xxxxxx žáci 8. a 9. tříd Olympiáda ČJ ŠK xxxxx 2. stupeň Mikulášský turnaj ve stolním tenise ŠK xxxxx Labudová, Čačka, Danečko, Němec Konverzační soutěž v AJ ŠK 1., 2., 3., 3. vybraní žáci roč. Pythagoriáda pro třídy ŠK xxxxx Kotrlová, Hovadíková, Schimanietzová, Tyrlíková Recitační soutěž II. stupeň ŠK Gomola, Cehlárik a Bela, Šindler; Liška, Polánková, Mikulová Recitační soutěž I. stupeň ŠK 1. Schimanietzová 1., 2., 3.; 1., 2., ročníky O nejlepšího znalce zeměpisu ŠK xxxxx

24 soutěž mladých zoologů soutěž o včelách recitační soutěž soutěž (nejen) v informatice - Word, Excel 7.3. Prezentace školy na veřejnosti název akce aktivita září Evropský týden mobility Běh naděje říjen vítání občánků kulturní program kladení věnců kulturní program listopad projekt Děti nemocným výzdoba oddělení ARO a hyperbarické komory nemocnice Ostrava-Fifejdy prosinec Vánoční akordy festival v Ostravě-DPS adventní koncert v Doubravě soutěžní festival- Frýdek-Místek školní vánoční koncert pro rodiče vystoupení DPS rozmarýnek vystoupení DPS Hlásek a Rozmarýnek vystoupení 3 školních sborů

25 vánoční zpívání ve stacionáři vánoční strom na magistrátu vystoupení DPS Hlásek 1. místo v soutěži havířovských škol ve výrobě ozdob únor vítání občánků kulturní program březen Velikonoce v městském muzeu příprava výrobků do soutěže duben Den Země zapojení do soutěže, prodej na Biojarmarku, úklid okolí školy výjezd na festival Petrklíč do Brna účast DPS Hlásek květen výjezd na festival Chrám i tvrz Vsetín vystoupení DPS Hlásek červen prezentace projektu Pohybová výchova ukázka cvičení gymnastů v mateřských školách na akci Havířovské děti cvičí s olympioniky vystoupení DPS Rozmarýnek Havířov v květech školní akademie k 50. výročí založení školy účast žáků v průvodu příprava vystoupení V průběhu celého roku výrazná prezentace v místním tisku, zejména v Deníku a Radničních listech. Vítání občánků školní akademie

26 školní akademie Havířov v květech DPS Hlásek na festivalu v Brně vánoční koncert 7.4.školní kroužky Jméno vedoucího kroužku Název kroužku Počet hodin týdně Počet dětí Edita Chwistková mažoretky Antonie Wytrzensová keramika I 1 11 Antonie Wytrzensová keramika II 1 14 Zdenka Petříková počítačový 1 18 Roman Farana gymnastika 4 12

27 Jiří Tabák gymnastika 4 13 Dana Kusinová mažoretky 1 15 Otto Polák pohybová výchova 4 20 Josef Svatoň stolní tenis 3 16 Nikola Vávrová LEGO 1 10 Věra Kubíková grafomotorický 1 10

28 7.5. Školní projekty Škola bez hranic - spolupráce se ZŠ Klokočov náplň: výměnné sportovní a kulturní aktivity cíl: jazyková komunikace, seznámení se slovenskou kulturou a školstvím Aktivity: kulturní vystoupení žáků vánočním a jarním koncertě a navázání spolupráce při společném setkávání dětí obou škol. koordinátor projektu: Mgr. Janka Potáčová Děti nemocným spolupráce s Městskou nemocnicí Ostrava - Fifejdy náplň: děti školní družiny malují obrázky pro výzdobu odd. ARO a hyperbarické komory : nemocnice zajistí exkurzi do hyperbarické komory a výuku 1. pomoci pro vybrané žáky v rámci volby povolání cíl: podporovat u dětí smysl pro zodpovědnost za své zdraví, rozvíjet estetické i etické cítění, osvojení poskytování 1. pomoci. koordinátor projektu: Jana Sobková

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle 10 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. v platném znění Zpracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014 Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 PSČ 580 01 Havlíčkův Brod, telefon + fax 569 429 070, IČO 709 10 961 KB Havlíčkův Brod 128 38 521/0100, e-mail adresa zs.nuselska@worldonline.cz Č.j. 294/2014/ZSNU

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Základní škola Dřevohostice, okres Přerov, příspěvková organizace cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 U 11.14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE Habrmanova 1500, Česká Třebová IZO 600104141 Česká Třebová dne: 29. 9. 2014 Zpracoval: PaedDr. Zbyněk Slavík

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Libčice nad Vltavou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 O B S A H I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled oborů vzdělání 9

Více