670 CAN BUS INSTALAÈNÍ NÁVOD K AUTOALARMU. Modulární autoalarm pro vozidla se sbìrnicí CAN BUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "670 CAN BUS INSTALAÈNÍ NÁVOD K AUTOALARMU. Modulární autoalarm pro vozidla se sbìrnicí CAN BUS"

Transkript

1 CZ INSTALAÈNÍ NÁVOD K AUTOALARMU 670 CAN BUS Modulární autoalarm pro vozidla se sbìrnicí CAN BUS 670 CAN BUS Tento výrobek musí být instalován kvalifikovanou a proškolenou osobou Ver. 01/2006

2 Ú V O D Èesky Autoalarm je modulární systém, který se skládá z øídící jednotky, externí sirény a mùže být doplnìn o ultrazvukové senzory, mikrovlnný senzor pøípadnì náklonový senzor. Systém je urèen pro vozidla s 12 V palubním napìtím, která jsou vybavena sbìrnicí CAN-BUS a originálním dálkovým ovládáním centrálního zamykání. HLAVNÍ POZNÁMKY PRO INSTALACI Tento manuál je urèen pro kompletní systém, proto nìkteré funkce a elektrická zapojení není možné použít pro jiné typy. Než zaènete s instalací alarmu, peèlivì prostudujte pøíruèku o používání a opravì vozidla. S ohledem na správnost zapojení, která jsou pro správnou funkci alarmu nutná, proveøte prosím velmi peèlivì zapojení, která jsou níže uvedena : * napájení alarmu ( +, kostra ) * kladné napájení klíèku ( +15/54 ) * kapotový spínaè (pokud není v CAN-BUS) * sbìrnici CAN-BUS F U N K C E A L A R M U * zapnutí a vypnutí alarmu originálním dálkovým ovladaèem * zvuková signalizace zapnutí/vypnutí (vypínatelná funkce programováním) * optická signalizace zapnutí/vypnutí * primetrická ochrana vozu * vnitøní ochrana interiéru vozu (vypínatelná) * elektronický imobilizér * záporný výstup pro sirénu/pager * záporný komfortní výstup ( 20 sec. ) * LED dioda pro pamì poplachù * multifunkèní elektronický klíè * nouzové vypnutí elektronickým klíèem MODEL 670 : Modulární alarm se sirénou art. 909 MODEL 671 : Modulární alarm se sirénou art. 908 STRANA 2

3 P O P I S F U N K È N O S T I Èes k y Úplné zapnutí alarmu Stisknìte zamykací tlaèítko originálního dálkového ovladaèe nebo pøiložte elektronický klíè na èteèku. Zapnutí je signalizovánodvìma krátkými akustickými signály a poètem optických signálù, které jsou nastvany z výroby. Jestliže vozidlo nemá optickou signalizaci zamèení/odemèení vozu je možné naprogramovat alarm tak, aby signalizoval zapnutí/vypnutí smìrovými svìtly. Zapnutí alarmu s vypnutými ultrazvukovými senzory Tato funkce umožòuje uživateli zapnout systém s vypnutými ultrazvukovými senzory (pokud chcete nechat v autì dítì, v létì vìtrání atd.). Pro aktivaci této funkce musí být systém vypnut a klíèek zapalování v poloze OFF a musíte provést následující : * zapnout klíèek zapalování do polohy ON a poèkat 1 sec až zhasne LED dioda (dveøe øidièe mohou být otevøeny) * pøiložte elektronický klíè na èteèku * LED dioda se na 1 sec. Rozsvítí a dva akustické signály potvrdí vypnutí ultrazvukových senzorù * Vypnìte klíèek zapalování do polohy OFF. Upozornìní : tato funkce také vypne kladný výstup (rùžový vodiè) pøi zapnutí. Funkce je aktivní pouze pro jedno zapnutí systému. * Stisknìte zamykací tlaèítko na originálním dálkovém ovladaèi nebo vložte elektronický klíè do èteèky. * Dva akustické signály a poèet bliknutí, který naprogramovaný z výroby signalizují zapnutí alarmu. Upozornìní : pokud požadujete okamžitou aktivaci ultrazvukového senzoru po zapnutí systému zapnìte klíèek zapalování do polohy ON a pak do polohy OFF. Zpoždìní Doba zpoždìní od zapnutí systému k pøechodu do støežícího stavu je cca 40 sec. Ukonèení zpoždìní je signalizováno LED diodou. Zapnutí systému Po uplynutí zpoždìní (cca 40 sec.) pøejde systém do støežícího stavu a je pøipraven reagovat na jakýkoliv pokus o krádež. Když je systém ve støežícím režimu LED dioda bliká. Po vypnutí systému je poplachová událost signalizována optickými/ akustickými signály ( viz. Dále ). STRANA 3

4 POPLACHY, ZPOŽDÌNÍ A POPLACHOVÉ CYKLY Èesky Systém signalizuje narušení prostøednictvím optické (smìrová svìtla) a akustické (siréna) signalizace. Mezi jednotlivými poplachy je pauza 5 sec. Každý støežící vstup má 5 cyklù trvající 30sec. Klíèek zapalování a senzor pøeøezání kabelù není omezen poètem cyklù. VYPNUTÍ ALARMU Stisknìte odemykací tlaèítko origiálního dálkového ovladaèe. Vypnutí alarmu je signalizováno tøemi krátkými akustickými signály a poètem optických signálù, které jsou naprogramovány z výroby. Jestliže došlo k poplachu, alarm tuto skuteènost signalizuje pìti akustickými signály. Níže jsou popsány jednotlivé pøíèiny poplachù. PAMÌ POPLACHÙ Prostøednictvím pìti akustických signálù pøi vypnutí systému a LED diodì mùžete identifikovat pøíèinu (senzor) poplachu. LED dioda signalizuje poslední pøíèinu poplachu. Zapnìte klíèek zapalování a podívejte se na LED diodu. LED dioda vybliká poslední pøíèinu poplachu. Pøíèinu poplachu LED dioda zobrazí 5 krát. Zobrazení pøíèiny poplachu mùže být pøerušeno vypnutím klíèku zapalování. Možné pøíèiny poplachù jsou popsány v následující tabulce : SIGNALIZACE LED PØÍÈINA POPLACHU Otevøení dveøí Klíèek zapalování Otevøení víka motoru Pøeøezání kabelu Ultrazvukové senzory Poèet alarmových cyklù 5 Neomezený 5 Neomezený 5 LED nesvítí (2 sec) LED svítí (1 sec) STRANA 4

5 NOUZOVÉ VYPNUTÍ ELEKTRONICKÝM KLÍÈEM Èes k y Tento zpùsob vypnutí je nazýván NOUZOVÉ VYPNUTÍ a ÚPLNÉ VYPNUTÍ. Alarm pøepnete do vypnutého stavu vložením elektronického klíèe do èteèky. Pak alarm NENÍ MOŽNÉ ZNOVU ZAPNOUT stisknutím zamykacího tlaèítka na originálním dálkovém ovladaèi. POZNÁMKA: Nouzové vypnutí systému je možné pouze pokud je alarm zapnut, bìhem poplachového cyklu nebo bìhem pauzy mezi poplachovými cykly. Vypnutí systému NENÍ možné provést bìhem doby ZPOŽDÌNÍ. Pro ZNOVUZAPNUTÍ systému vložte elektronický klíè do èteèky a pak znovu bìhem doby zpoždìní (LED dioda svítí). PROGRAMOVÁNÍ NOVÝCH ELEKTRONICKÝCH KLÍÈÙ Do pamìti alarmové jednotky mùžete uložit maximálnì 4 elektronické klíèe. Pro správné naprogramování MUSÍ BÝT zapojen ŠEDÝ vodiè a otevøená KAPOTA. Pokud ŠEDÝ vodiè není zapojen (z dùvodu využití signálu ze sbìrnice CAN-BUS) pøipojte pøed programováním nových elektronických klíèù ŠEDÝ vodiè na kostru vozu. Postupujte podle následujícího popisu: * Pøi vypnutém alarmu zapnìte klíèek zapalování do ON * Vypnìte klíèek zapalování * Tento postup zopakujte ještì 3 x bìhem 4 sec. * Po 4 zapnutí nechte klíèek zapalování v poloze ON * Alarm signalizuje uvedení do stavu programování nových elektronických klíèù dvìma akustickými signály ( jeden vysoký a jeden nízký tón) a dvìma dlouhými bliknutími LED diody. * Vložte nový elektronický klíè do èteèky * Alarm signalizuje uložení nového elektronického klíèe do pamìti bliknutím LED diody a akustickým signálem. * Zopakujte postup pro každý nový elektronický klíè. * Vypnìte klíèek zapalování a zavøete víko motoru ( nebo odpojte od kostry ŠEDÝ vodiè. * Ukonèení programování je signalizováno jedním dlouhým tónem a jedním bliknutím LED diody. POZNÁMKA: Programování pátého elektronického klíèe VYMAŽE Z PAMÌTI první elektronický klíè. STRANA 5

6 ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ Èesky NEŽ ZAÈNETE S INSTALACÍ ALARMU, PEÈLIVÌ PROSTUDUJTE PØÍRUÈKU O POUŽÍVÁNÍ A OPRAVÌ VOZIDLA A ODPOJTE ZÁPORNÝ PÓL BATERIE SE ZVLÁŠTNÍM OHLEDEM NA ZAØÍZENÍ AIRBAGU, POÈÍTACOVÉ SYSTÉMY A KÓDOVANÁ AUTORADIA * U vozidel vybavených katalyzátorem blokujte palivové èerpadlo * Pøipojte kladné napájení alarmu na + baterii vozu * Záporný pól napájení alarmu pøipojte na kostru vozu * ŠEDÝ vodiè kabeláže alamu pøipojte na kapotový spínaè. Jestliže je signál kapotového spínaèe v CANBUS, tento vodiè nezapojujte. * Ovìøte použití ŽLUTÉHO a ŽLUTO/ÈERVENÉHO vodièe, který slouží k programování alarmu. * Velice opatrnì najdìte vodièe CAN-BUS, které bude nutné zapojit pro správnou funkci alarmu. * Vìnujte zvýšenou pozornost instrukcím pro zapojení CAN-BUS. Nezamìòte ÈERVENO/ŠEDÝ a ÈERVENO/HNÌDÝ vodiè - systém by nefungoval!!! U P O Z O R N Ì N Í NEPOUŽÍVEJTE RYCHLOSPOJE. TENTO TYP SPOJENÍ NEPOSKYTUJE ADEKVÁTNÍ ELEKTRICKÉ SPOJENÍ ANI SPOLEHLIVOU IZOLACI. POZNÁMKA : Jsou dostupná schemata jednotlivých vozidel, získáte je u svého dealera. Následující tabulka popisuje schema na následující stranì. Pøed zapoèetím instalace odpojte záporný pól baterie a opìt ho pøipojte po dokonèení instalace. FUNKCE Záporný Kladný Blokování motoru - imobilizér Kladný klíèek ( + 15) Kapotový spínaè - pokud není v CAN BUS Kladné zapnutí alarmu ( +A ) Ovládání pøídavné sirény Komfortní výstup ( záporný) Kladný zapínací signál / spoleèné mínus Kladný zapínací signál / záporný výstup CAN BUS signál (CAN-L) CAN BUS signál (CAN-H) BARVA VODIÈE ÈERNÝ ÈERVENÝ ZELENÝ/ZELENO-ŽLUTÝ FIALOVÝ ŠEDÝ RÙŽOVÝ HNÌDÝ BÍLO/ÈERNÝ ŽLUTO/ÈERVENÝ N02 ŽLUTÝ ÈERVENO/HNÌDÝ ÈERVENO/ŠEDÝ UPOZORNÌNÍ: ÈERVENÝ a BÍLÝ dvoupinový konektor jsou urèeny pro èteèku elektronického klíèe a LED diodu. ÈERNÝ tøípinový konektor je použit pro pøipojení ultrazvukových senzorù. STRANA 6

7 SCHEMA ZAPOJENÍ Èes k y ÈTEÈKA S LED diodou BÍLÝ HNÌDÝ ÈERVENÝ 5A ÈERVENÝ ÈERNÝ KOSTRA CAN BUS signál HNÌDÝ ÈERNÝ RÙŽOVÝ ÈERVENÝ/HNÌDÝ ÈERVENÝ/ŠEDÝ RÙŽOVÝ Kladný pøi zapnutí alarmu (+A) 10A HNÌDÝ Doporuèujeme vložit 5A pojistku (Pouze mod. 671) Výstup pro PAGER (Defaultní nastavení MOD. 670) ŽLUTO/ÈERVENÝ Výstup pro výstražné smìrovky SIREN 908 Komfortní výstup (Záporný) * Výstup pro satelitní systémy (Záporný pøi zapnutí) BÍLÝ/ÈERNÝ ŽLUTÝ ŽLUTÝ Smìrová svìtla ZELENÝ Pøipojte na ŠEDÝ vodiè sirény ŠEDÝ ZELENO/ŽLUTÝ Imobilizace motoru 8A MAX! Kapotový kontakt FIALOVÝ Klíè zapalování * Funkce není nastavena z výroby, podívejte se na PROGRAMOVÁNÍ ALARMU STRANA 7

8 PROGRAMOVÁNÍ KÓDU VOZIDLA Èesky Vzhledem k pøítomnosti CAN-BUS sbìrnice, je potøeba alarmovou jednotku naprogramovat v závislosti na typu vozidla. Po instalaci alarmu musí instalaèní technik zadat do jednotky alarmu kód vozidla ( seznam kódù vozidel je pøiložen v krabici). Mezi rùznými modely (kombi, sedan) se mùžou vyskytnout funkèní neshody. PRO AKTUÁLNÍ INFORMACE VOLEJTE SVÉHO DEALERA. Pro naprogramování kódu vozidla postupujte podle následujícího návodu: * po instalaci alarmu zapojte 20 cestný konektor do jednotky alarmu * stisknìte a držte tlaèítko, které je umístìno na pøední stranì alarmu dokud se nerozsvítí LED dioda * uvolnìte tlaèítko, LED dioda zhasne * po krátké pauze zaène LED dioda blikat * poèítejte poèet bliknutí, které odpovídá první èíslici kódu, pak stisknìte tlaèítko, které je umístìno na pøední stranì alarmu * po krátké pauze zaène LED dioda opìt blikat * opakujte postup dokud nezadáte všechny èíslice kódu * na konci programování alarm zopakuje zadaný kód prostøednictvím LED diody * zkontrolujte správnou funkènost alarmu použitím originálního dálkového ovladaèe Jestliže je zadaný kód vozidla správn, alarm funguje správnì. Jestliže kód vozidla nebyl zadán správnì opakujte postup programování. Následující tabulka ukazuje jednotlivé hodnoty èíslic tak, jak je zobrazuje LED dioda alarmu. BLIKNUTÍ první Hodnota šesté Hodnota druhé tøetí ètvrté páté HODNOTA BLIKNUTÍ HODNOTA Hodnota sedmé Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota osmé deváté desáté Hodnota Hodnota Hodnota STRANA 8

9 PØÍKLAD PROGRAMOVÁNÍ KÓDU DO ALARMU Èes k y Pro lepší pochopení postupu zadávání kódu, je níže popsán postup zadávání kódu 2-3-0, odpovídající vozidlu MERCEDES XXXXX. Zapojte 20 pinový konektor do alarmu. Stisknìte a držte tlaèítko, pokud se LED dioda nerozsvítí. 3/4 sec. Uvolnìte tlaèítko, LED dioda zhasne. Po 4 sec. pauze zaène LED dioda blikat první sekvenci blikání. Poèítejte poèet bliknutí dokud neodpovídá první èíslici kódu (2 bliknutí), pak stisknìte tlaèítko. 2 bliknutí stisknout Po 4 sec. pauze zaène LED dioda blikat druhou sekvenci blikání. Poèítejte poèet bliknutí dokud neodpovídá druhé èíslici kódu (3 bliknutí), pak stisknìte tlaèítko. 3 bliknutí stisknout Po 4 sec. pauze zaène LED dioda blikat tøetí sekvenci blikání. Poèítejte poèet bliknutí dokud neodpovídá tøetí èíslici kódu (10 bliknutí), pak stisknìte tlaèítko. 10 bliknutí stisknout Až je zadána poslední èíslice kódu, alarm zopakuje zadaný kód. Pokud je kód správný, alarm zaène správnì fungovat. 2 bliknutí... 3 bliknutí bliknutí. Stisknìte zamykací/odemykací tlaèítko originálního dálkového ovladaèe pro kontrolu správné funkènosti. STRANA 9

10 PROGRAMOVÁNÍ ALARMU Èesky Tovární nastavení alarmu. FUNKCE Akustická signalizace Impulsy optické signalizace Optická signalizace zapnutí/vypnutí Pasivní zapnutí Komfortní záporný výstup (1) / Záporný výstup pro satelitní systém (2) STAV Zapnuto Vypnuto Vypnuto Vypnuto Zapnuto (2) Nastavení alarmu je možné zmìnit v závislosti na typu vozidla. * AKUSTICKÁ SIGNALIZACE : 2 krátké akustické signály pøi ZAPNUTÍ, 3 krátké signály pøi VYPNUTÍ, 5 krátkých signálù pøi VYPNUTÍ s POPLACHEM v pamìti * IMPULSY OPTICKÉ SIGNALIZACE : funkci zapnìte ve vozidlech, kde je zapojení provedeno pøímo na VÝSTRAŽNÁ SVÌTLA. Zapnutí této funkce automaticky vypíná další funkci OPTICKÁ SIGNALIZACE ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ * OPTICKÁ SIGNALIZACE ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ: Tato funkce mùže být aktivována pouze ve vozidlech, která nemají zavírací/otevírací optické signály. * PASIVNÍ ZAPNUTÍ : tato funkce ( s akustickou/optickou signalizací - pokud je zapnuta) ZAPNE alarm bez komfortního výstupu a ultrazvukových senzorù 60 sec po vypnutí klíèe zapalování. * KOMFORTNÍ VÝSTUP (1) / SATELITNÍ VÝSTUP : (1) po zapnutí alarmu se automaticky uzavøou všechna okna, pokud má vozidlo systém komfortního zavírání. (2) Když zapnete alarm je komfortní výstup trvale záporný, takže se mùže zapnout satelitní zabezpeèení vozu. Pøerušení napájení NEMÁ vliv na naprogramované hodnoty. VAROVÁNÍ: Vstup do programování RESETUJE funkce do TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ. UPOZORNÌNÍ : programovací procedura musí být úplnì dokonèena. Nastavení nové hodnoty je potvrzeno pøechodem do další funkce. V pøíkladu na následující stranì je popsána programovací procedura. Podle programovací procedury a návodem k vozu zapojte pøepínací signály podle následujícího schematu zapojení. ZAPOJENÍ TLAÈÍTKA VÝSTRAŽNÝCH SVÌTEL ZAPOJENÍ PROMÌNNÝCH IMPULSÙ ŽLUTO/ÈERVENÝ Pøipojte na záporný nebo kladný podle zapojení výstražných svìtel ve vozidle ŽLUTÝ Pøipojte na výstražná svìtla jedním žlutým vodièem ŽLUTO/ÈERVENÝ Pøipojte na stálé plus ŽLUTÝ ŽLUTÝ Pøipojte na vodièe promìnných impulsù UPOZORNÌNÍ : Funkce IMPULSY UPOZORNÌNÍ : Funkce IMPULSY OPTICKÝCH SIGNÁLÙ musí být ZAPNUTA OPTICKÝCH SIGNÁLÙ musí být VYPNUTA STRANA 10

11 PØÍKLAD PROGRAMOVÁNÍ ALARMU Èes k y Pro lepší pochopení programování, je níže popsána procedura programování programovatelných funkcí. Jak jsme zmínili døíve, klíèkem zapalování potvrzujete funkci, zatímco elektronickým klíèem funkci MÌNÍTE. Pøi vypnutém alarmu, otoète klíèkem zapalování d polohy ON ON LED se rozsvítí na 1 sec, bìhem této doby vložte elektronický klíè do èteèky. Zaèátek programování je signalizován jedním vysokým a jedním nízkým tónem. Beep Boop Pro zachování nastavení beze zmìn vypnìte a následnì zapnìte klíèek zapalování. Akustický signál potvrdí operaci OFF - ON Boop Pro zmìnu stavu funkce pøiložte elektronický klíè do èteèky. Akustický signál potvrdí operaci. Beep V obou pøípadech, alarm pøejde v další funkci. Pro další funkci postup opakujte. Když je programování ukonèeno, otoète klíèem zapalování do pozice ON a OFF. Ukonèení programovací procedury je signalizováno dvìma nízkými tóny a jedním vysokým tónem. Beep Beep Boop STRANA 11

12 ZAPOJENÍ A INSTALACE ULTRAZVUKOVÉHO MODULU Èesky Pøipevnìte dva ultrazvukové senzory nahoru po stranách okna, co nejdále od ventilaèních møížek (alespoò 30 cm). Nastavte co nejpøesnìji citlivost ultrazvuk. senzoru, pøedejdete falešným poplachùm. Pøipojte BÍLÝ 3 cestný konektor z alarmu do BÍLÉHO 3 cestného konektoru modulu ultrazvukù. Pøipojte ÈERVENÝ a BÍLÝ konektor od ultrazvukových senzorù do modulu ultrazvukù. R ULTRAZVUKOVÉ SENZORY T, Nastavení citlivosti 1,/&+ &, * 8/% +&+&, TØÍŽILOVÝ VODIÈ +& 0,& //, Z ALARMU ULTRAZVUKOVÝ MODUL Nastavení ultrazvukového modulu * Stáhnìte pøední okno asi o 20 cm. * Nastavte citlivost do prostøední polohy. * Aktivujte alarm pomocí dálkového ovladaèe. * Vsuòte paži otevøeným okénkem dovnitø vozidla a pohybujte s ní. * Bliknutí smìrových svìtel a tøi zvukové signály znaèí, že pohyb byl zaznamenán. Pokud se toto nestane zvyšte citlivost a zopakujte test. Nenastavujte pøílišnou citlivost vyhnete se tak falešným poplachùm. Nastavení citlivosti senzorù NASTAVENÍ CITLIVOSTI * po smìru hodinových ruèièek: zvyšování citlivosti * proti smìru hodinových ruèièek: snižování citlivosti * proti smìru hodinových ruèièek až do krajní polohy: vypnutí senzorù STRANA 12

13 20 ZAPOJENÍ SIRÉNY 909 (pouze mod. 670) Èes k y Pøipojte vodièe sirény ( ÈERVENÝ a MODRÝ ) do volných pozic bílého konektoru : ÈERVENÝ vodiè do pozice è. 17 a MODRÝ do pozice è. 18. ŠEDÝ vodiè pøipojte na kapotový spínaè. Propojení jednotky alarmu 670 se sirénou ZAPOJENÍ SIRÉNY 908 (pouze mod. 671) ÈERVENÝ vodiè: pøipojte na + 12V ÈERNÝ vodiè : pøipojte na kostru MODRÝ vodiè: pøipojte na HNÌDÝ vodiè z alarmu ŠEDÝ vodiè: pøipojte na kapotový spínaè TECHNICKÁ DATA Napájení Rozsah napìtí Spotøeba Rozsah pracovní teploty Kapacita relé smìrových svìtel Kapacita relé blokování motoru Doba alarmového cyklu Maximální výstup pøi zapnutí (+A) Kapacita výstupu pro pøídavnou sirénu 12 Vdc 9-15 Vdc 10 ma -30 C C 8 A 8 A 30 sec 800 ma 5 A STRANA 13

290-24v. NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 CAR ALARM SYSTEMS 230U KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM. Pouze pro vozidla 24 V

290-24v. NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 CAR ALARM SYSTEMS 230U KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM. Pouze pro vozidla 24 V CAR ALARM SYSTEMS CZ NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM 290 289 274 230U 290-24v Pouze pro vozidla 24 V Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 Úvod! Před instalací si prosím zkontrolujte kompatibilitu alarmu T CAN podle přiloženého seznamu podporovaných vozidel.!

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 845 (H) je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

SENTINEL 1100 uživatelský manuál

SENTINEL 1100 uživatelský manuál Autoalarm s integrovaným pagerem www.9000.cz SENTINEL 1100 uživatelský manuál OBSAH 1. DŮLEŽITÉ INFORMACE... 1 2. ÚVOD... 1 3. DISPLEJ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 3.1. POPIS IKONEK DISPLEJE... 1 4. FUNKCE

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Uživatelský manuál MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S CAN BUS ROZHRANÍM Uživatelský manuál CZ Charakteristické vlastnosti Možnost připojení modulu

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací

Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací systém, do vozů koncernu Volkswagen, s OEM rádiem/navigací.

Více

HPS 845 PTL (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 PTL (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 PTL (H) Montážní návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

Hamletovygumy.net HPS 841 PTL (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

Hamletovygumy.net HPS 841 PTL (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 841 PTL (H) Montážní návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

easytrack GPS/GPRS monitorovací systém (bez registrace na server)

easytrack GPS/GPRS monitorovací systém (bez registrace na server) easytrack GPS/GPRS monitorovací systém (bez registrace na server) návod na použití verze v1.46 a víc www.easytrack.cz OBSAH 1. HLAVNÍ FUNKCE SYSTÉMU EASYTRACK... 3 1.1 Hlavní funkce výrobku 1.3 Postup

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

MAGICAR M871A. Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál

MAGICAR M871A. Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál MAGICAR M871A Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál CZ MAGICAR M871A Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál OBSAH 1. Důležité informace...4 2. Úvod...4

Více

GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE 1 POPIS GT 971 je dálkově ovládaný alarm pro motocykly a skútry vybavený vestavěným náklonným senzorem reagujícím ve dvou osách, záložní baterií, obvodovým zajištěním

Více

NÁVOD K INSTALACI 2 INSTALACE UPOZORNĚNÍ:

NÁVOD K INSTALACI 2 INSTALACE UPOZORNĚNÍ: GT 910/911/912/913/914 NÁVOD K INSTALACI 1 POPIS GT 910 je dálkově ovládaný modulární autoalarm vybavený dvěma dálkovými ovladači GT 888 s vestavěným elektronickým klíčem, univerzálním výstupem pro ovládání

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE GT 900/901/902/903/904 GT 905/906/907/908/909 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE 1 SESTAVY Systémy pro ovládání originálním dálkovým ovladačem vozidla: - GT 900: řídící jednotka alarmu + 1x elektronický klíč

Více

ALBATROSS S1. Stručný návod k obsluze HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!!

ALBATROSS S1. Stručný návod k obsluze HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!! ALBATROSS S1 Stručný návod k obsluze Verze ABO HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!! ZABEZPEČENÍ VAŠEHO AUTOMOBILU UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIÍ AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ AVYPNUTÍ ALARMU ZAPOMEŇTE, ŽE BYSTE

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

MDL16. RC dvoukanálové osvìtlení 10 v jednom

MDL16. RC dvoukanálové osvìtlení 10 v jednom JEDNODUCHOST Kvalita - Spolehlivost Èeský výrobek NÁVOD K POUŽITÍ RC dvoukanálové osvìtlení 10 v jednom Univerzální osvìtlovaè pro modely a makety ZAPOJENÍ Napájení LED napìtím +5V z pøijímaèe viz obr.1.

Více

montážní a uživatelský návod

montážní a uživatelský návod Bezpečnostní systém s plovoucím kódem a antiscanem CS-521 MONTÁŽNÍ NÁVOD Schéma zapojení - Podrobně si přečtěte návod pro správnou funkčnost systému a jeho správné naprogramování. - Neinstalujte žádný

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu.

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. FLAJZAR electronics, s.r.o. V 1.00 2010 Upozornění: Před prvním uvedením do provozu se ujistěte,

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Dálkové ovládání...

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB3 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

BIO. Dálkové quartzové ovládání BIO s individuálním kódem Samoučící se

BIO. Dálkové quartzové ovládání BIO s individuálním kódem Samoučící se Dálkové quartzové ovládání s individuálním kódem Samoučící se Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé

Více

RC 202-KEY. www.9000.cz. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál

RC 202-KEY. www.9000.cz. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál RC 202-KEY www.9000.cz MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál Modul dálkového ovládání s plovoucím kódom Montážní a uživatelský manuál OBSAH Hlavní znaky... 2 1. Funkce

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu s LCD displejem. Návod k montáži

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu s LCD displejem. Návod k montáži SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu s LCD displejem Návod k montáži Obsah Upozornění... 3 Před zahájením montáže... 3 Rozmístění jednotlivých částí systému... 3 Nalezení příslušných vodičů

Více

Instalační návod. Ver. 04_cz

Instalační návod. Ver. 04_cz Instalační návod Ver. 04_cz 19.8.2013 OBSAH 1 Popis... 3 1.1 Úvodem... 3 1.2 Přenos poplachů... 3 1.3 Poplachová hlášení... 4 2 Uživatelská Obsluha... 5 2.1 Zjištění polohy prozvoněním... 5 2.2 Zjištění

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

Uživatelský manuál MG-32LED. MG 5000 v. 1. s klávesnicí

Uživatelský manuál MG-32LED. MG 5000 v. 1. s klávesnicí Uživatelský manuál MG 5000 v. 1 s klávesnicí MG-32LED MAGELLAN 5000 Uživatelský manuál OBSAH: 1.0 Úvod 1 2.0 Vizuální signalizace na kláv. 2 3.0 Základní operace 3 3.1 Akustická signalizace 3 3.2 Dělení

Více

Manuál GSM-01 Alarmu

Manuál GSM-01 Alarmu Manuál GSM-01 Alarmu 1. Vložení SIM karty do alarmu Stiskněte jemně žlutý bod špičkou propisovačky a vyjměte držák SIM karty. Vložte do něj SIM a zasuňte zpět. UPOZORNĚNÍ! Kovové kontakty SIM karty musí

Více

easytrack GPS/GPRS monitorovací systém

easytrack GPS/GPRS monitorovací systém easytrack GPS/GPRS monitorovací systém uživatelský návod www.easytrack.cz OBSAH 1. EASYTRACK INTERNETOVÉ ROZHRANÍ... 3 1.1 Systémové požadavky pro zobrazení www.easytrack.cz 1.2 Pøihlášení 1.3 Uživatelské

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

GSM alarm s displejem SE200

GSM alarm s displejem SE200 GSM alarm s displejem SE200 Obsah: Přehled funkcí... 2 Popis ústředny... 2 Nastavení funkcí... 5 Tovární resetování... 6 Kódování dálkového ovládače... 6 Kódování chráněné zóny... 6 Změna hesla... 7 Nastavení

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

MAGICAR M1090. Montážny manuál Montážní manuál Installation guide. Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora

MAGICAR M1090. Montážny manuál Montážní manuál Installation guide. Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora MAGICAR M1090 Montážny manuál Montážní manuál Installation guide Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora Autoalarm se tlačítkem, integrovaným pagerem a dálkovým startem

Více

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek.

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek. FABIA Montážní místa È 1/1 I Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek Obsah P k ' - Jlst ovy ox 1/2 b -Pojistkový box na akumulátoru "' " " " "' " "' 1/4 -Reléový

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

MGB. Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3)

MGB. Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3) MGB Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3) Obsah 1 Připojení...4 1.1 Připojení ovládacích prvků v MGB...4 1.2 Ovládání zamykacího solenoidu...4 1.3 Paralelní ovládání zamykání...4 1.4

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Mars 11. dálkový startér motoru s externím ovládáním NÁVOD K MONTÁŽI

Mars 11. dálkový startér motoru s externím ovládáním NÁVOD K MONTÁŽI dálkový startér motoru s externím ovládáním AKTIVACE DÁLKOVÉHO STARTU Stiskněte modré tlačítko START na ovladači. - parkovací světla 3x zablikají - systém zapne zapalování, parkovací světla se rozsvítí

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

MAGICAR M870AS. Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál

MAGICAR M870AS. Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál MAGICAR M870AS Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál MAGICAR M870AS Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál 2 OBSAH 1. Důležité

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 1. Bezdrátové PIR čidlo aktivované pohybem (AM 552) Pasivní infračervené čidlo pohybu Držák na čidlo 2. Bezdrátové čidlo s možností upevnění na dveře a okna (AM 553) Zeď Dveře,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

Nový zabezpečovací systém pro automobily Nový špičkový originální alarm. Prvotřídní ochrana pro prvotřídní auta

Nový zabezpečovací systém pro automobily Nový špičkový originální alarm. Prvotřídní ochrana pro prvotřídní auta Nový zabezpečovací systém pro automobily Nový špičkový originální alarm Prvotřídní ochrana pro prvotřídní auta VSS1 hypermoderní ochrana pro hypermoderní automobil VSS1 je prvotřídní zabezpečovací systém

Více

LA GARD & MECHATRONIC s.r.o.

LA GARD & MECHATRONIC s.r.o. NÁVOD K OBSLUZE LG 39E Multi User Combogard Klávesnice 3035, 3750 nebo 3750K se čtecím kontaktem Zámek 6040-39E (v1.01) LED Kontakt protokolu Všeobecně Každé zmáčknutí tlačítka je potvrzeno signálem (zvukovým

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

3G SERVER. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

3G SERVER. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: 3G SERVER Návod k použití Hlavní výhody produktu: Online monitoring z jakéhokoliv telefonu s funkcí videohovorů Velmi snadná instalace a obsluha Vzdálená správa přes SMS s možností např. nahrát si video

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P Návod k obsluze a instalaci UPOZORNĚNÍ Tento výrobek není určen pro ochranu zdraví nebo života osob. Použití GPS Mototrackeru je na uvážení majitele. GPS Mototracker je zařízení

Více

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Provozovatel: : Jaká je identifikace majitele vozidla, případně konkrétního vozidla? : Celý systém AVM je postaven na úplné anonymitě, což

Více

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk.

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk. Řídící jednotka CP.BULLOCK CP.BULLOCK CP.BULLOCK S výjimkou napájecího kabelu, všechny elektrické přípojky mají napětí 24 V.Připojte všechny doplňky dle obrázku 1.Pro usnadnění připojení jsou svorky příslušenství

Více

Uživatelský manuál JA-65 Maestro

Uživatelský manuál JA-65 Maestro Uživatelský manuál JA-65 Maestro 1. Indikace Signálky událostí Informují co se v systému stalo, údaj na displeji upřesňuje, odkud je událost hlášena. Poplach Sabotáž poplach vyvolaný vniknutím do objektu,

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2000 Originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu

Popis a funkce klávesnice BC-2000 Originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Popis a funkce klávesnice BC-2000 Originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice BC-2000 používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří a zabezpečovacích

Více

Pøíruèka pro nastavení tiskárny

Pøíruèka pro nastavení tiskárny Pøíruèka pro nastavení tiskárny Poznámka Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, pøesné a platné. Výrobce nenese žádnou zodpovìdnost za následky chyb mimo jeho

Více

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set je podpůrný software určený ke snadné konfiguraci GSM komunikátoru ugate2. Po připojení ugate2 USB

Více

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25 GSM/GPS Alarm GPS-100 Instalační a uživatelský manuál Obsah GSM/GPS Alarm GPS-100...1 Instalační a uživatelský manuál...1 Obsah...2 1. Úvod...3 1.1. Vlastnosti a specifikace...3 Základní vlastnosti...3

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

VAROVÁNÍ. Obsah. Snadné použití, obrovské možnosti. Stručný úvod. Základní manuál pro regulátory MAMBA

VAROVÁNÍ. Obsah. Snadné použití, obrovské možnosti. Stručný úvod. Základní manuál pro regulátory MAMBA VAROVÁNÍ Základní manuál pro regulátory MAMBA Pohonný systém je extrémně výkonný, je nutno dodržovat bezpečnostní zásady. Před zkoušením a programováním sejměte z hřídele motoru pastorek. Tak nemůže dojít

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.6 Svářečská a karosářská odbornost Kapitola

Více

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Monitor Acer 1712m 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Obsah Upozornìní... 2 Obsah balení... 3 Pokyny pro instalaci... 3 Sestavení monitoru... 3 Demontáž monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Pøipojení

Více