670 CAN BUS INSTALAÈNÍ NÁVOD K AUTOALARMU. Modulární autoalarm pro vozidla se sbìrnicí CAN BUS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "670 CAN BUS INSTALAÈNÍ NÁVOD K AUTOALARMU. Modulární autoalarm pro vozidla se sbìrnicí CAN BUS"

Transkript

1 CZ INSTALAÈNÍ NÁVOD K AUTOALARMU 670 CAN BUS Modulární autoalarm pro vozidla se sbìrnicí CAN BUS 670 CAN BUS Tento výrobek musí být instalován kvalifikovanou a proškolenou osobou Ver. 01/2006

2 Ú V O D Èesky Autoalarm je modulární systém, který se skládá z øídící jednotky, externí sirény a mùže být doplnìn o ultrazvukové senzory, mikrovlnný senzor pøípadnì náklonový senzor. Systém je urèen pro vozidla s 12 V palubním napìtím, která jsou vybavena sbìrnicí CAN-BUS a originálním dálkovým ovládáním centrálního zamykání. HLAVNÍ POZNÁMKY PRO INSTALACI Tento manuál je urèen pro kompletní systém, proto nìkteré funkce a elektrická zapojení není možné použít pro jiné typy. Než zaènete s instalací alarmu, peèlivì prostudujte pøíruèku o používání a opravì vozidla. S ohledem na správnost zapojení, která jsou pro správnou funkci alarmu nutná, proveøte prosím velmi peèlivì zapojení, která jsou níže uvedena : * napájení alarmu ( +, kostra ) * kladné napájení klíèku ( +15/54 ) * kapotový spínaè (pokud není v CAN-BUS) * sbìrnici CAN-BUS F U N K C E A L A R M U * zapnutí a vypnutí alarmu originálním dálkovým ovladaèem * zvuková signalizace zapnutí/vypnutí (vypínatelná funkce programováním) * optická signalizace zapnutí/vypnutí * primetrická ochrana vozu * vnitøní ochrana interiéru vozu (vypínatelná) * elektronický imobilizér * záporný výstup pro sirénu/pager * záporný komfortní výstup ( 20 sec. ) * LED dioda pro pamì poplachù * multifunkèní elektronický klíè * nouzové vypnutí elektronickým klíèem MODEL 670 : Modulární alarm se sirénou art. 909 MODEL 671 : Modulární alarm se sirénou art. 908 STRANA 2

3 P O P I S F U N K È N O S T I Èes k y Úplné zapnutí alarmu Stisknìte zamykací tlaèítko originálního dálkového ovladaèe nebo pøiložte elektronický klíè na èteèku. Zapnutí je signalizovánodvìma krátkými akustickými signály a poètem optických signálù, které jsou nastvany z výroby. Jestliže vozidlo nemá optickou signalizaci zamèení/odemèení vozu je možné naprogramovat alarm tak, aby signalizoval zapnutí/vypnutí smìrovými svìtly. Zapnutí alarmu s vypnutými ultrazvukovými senzory Tato funkce umožòuje uživateli zapnout systém s vypnutými ultrazvukovými senzory (pokud chcete nechat v autì dítì, v létì vìtrání atd.). Pro aktivaci této funkce musí být systém vypnut a klíèek zapalování v poloze OFF a musíte provést následující : * zapnout klíèek zapalování do polohy ON a poèkat 1 sec až zhasne LED dioda (dveøe øidièe mohou být otevøeny) * pøiložte elektronický klíè na èteèku * LED dioda se na 1 sec. Rozsvítí a dva akustické signály potvrdí vypnutí ultrazvukových senzorù * Vypnìte klíèek zapalování do polohy OFF. Upozornìní : tato funkce také vypne kladný výstup (rùžový vodiè) pøi zapnutí. Funkce je aktivní pouze pro jedno zapnutí systému. * Stisknìte zamykací tlaèítko na originálním dálkovém ovladaèi nebo vložte elektronický klíè do èteèky. * Dva akustické signály a poèet bliknutí, který naprogramovaný z výroby signalizují zapnutí alarmu. Upozornìní : pokud požadujete okamžitou aktivaci ultrazvukového senzoru po zapnutí systému zapnìte klíèek zapalování do polohy ON a pak do polohy OFF. Zpoždìní Doba zpoždìní od zapnutí systému k pøechodu do støežícího stavu je cca 40 sec. Ukonèení zpoždìní je signalizováno LED diodou. Zapnutí systému Po uplynutí zpoždìní (cca 40 sec.) pøejde systém do støežícího stavu a je pøipraven reagovat na jakýkoliv pokus o krádež. Když je systém ve støežícím režimu LED dioda bliká. Po vypnutí systému je poplachová událost signalizována optickými/ akustickými signály ( viz. Dále ). STRANA 3

4 POPLACHY, ZPOŽDÌNÍ A POPLACHOVÉ CYKLY Èesky Systém signalizuje narušení prostøednictvím optické (smìrová svìtla) a akustické (siréna) signalizace. Mezi jednotlivými poplachy je pauza 5 sec. Každý støežící vstup má 5 cyklù trvající 30sec. Klíèek zapalování a senzor pøeøezání kabelù není omezen poètem cyklù. VYPNUTÍ ALARMU Stisknìte odemykací tlaèítko origiálního dálkového ovladaèe. Vypnutí alarmu je signalizováno tøemi krátkými akustickými signály a poètem optických signálù, které jsou naprogramovány z výroby. Jestliže došlo k poplachu, alarm tuto skuteènost signalizuje pìti akustickými signály. Níže jsou popsány jednotlivé pøíèiny poplachù. PAMÌ POPLACHÙ Prostøednictvím pìti akustických signálù pøi vypnutí systému a LED diodì mùžete identifikovat pøíèinu (senzor) poplachu. LED dioda signalizuje poslední pøíèinu poplachu. Zapnìte klíèek zapalování a podívejte se na LED diodu. LED dioda vybliká poslední pøíèinu poplachu. Pøíèinu poplachu LED dioda zobrazí 5 krát. Zobrazení pøíèiny poplachu mùže být pøerušeno vypnutím klíèku zapalování. Možné pøíèiny poplachù jsou popsány v následující tabulce : SIGNALIZACE LED PØÍÈINA POPLACHU Otevøení dveøí Klíèek zapalování Otevøení víka motoru Pøeøezání kabelu Ultrazvukové senzory Poèet alarmových cyklù 5 Neomezený 5 Neomezený 5 LED nesvítí (2 sec) LED svítí (1 sec) STRANA 4

5 NOUZOVÉ VYPNUTÍ ELEKTRONICKÝM KLÍÈEM Èes k y Tento zpùsob vypnutí je nazýván NOUZOVÉ VYPNUTÍ a ÚPLNÉ VYPNUTÍ. Alarm pøepnete do vypnutého stavu vložením elektronického klíèe do èteèky. Pak alarm NENÍ MOŽNÉ ZNOVU ZAPNOUT stisknutím zamykacího tlaèítka na originálním dálkovém ovladaèi. POZNÁMKA: Nouzové vypnutí systému je možné pouze pokud je alarm zapnut, bìhem poplachového cyklu nebo bìhem pauzy mezi poplachovými cykly. Vypnutí systému NENÍ možné provést bìhem doby ZPOŽDÌNÍ. Pro ZNOVUZAPNUTÍ systému vložte elektronický klíè do èteèky a pak znovu bìhem doby zpoždìní (LED dioda svítí). PROGRAMOVÁNÍ NOVÝCH ELEKTRONICKÝCH KLÍÈÙ Do pamìti alarmové jednotky mùžete uložit maximálnì 4 elektronické klíèe. Pro správné naprogramování MUSÍ BÝT zapojen ŠEDÝ vodiè a otevøená KAPOTA. Pokud ŠEDÝ vodiè není zapojen (z dùvodu využití signálu ze sbìrnice CAN-BUS) pøipojte pøed programováním nových elektronických klíèù ŠEDÝ vodiè na kostru vozu. Postupujte podle následujícího popisu: * Pøi vypnutém alarmu zapnìte klíèek zapalování do ON * Vypnìte klíèek zapalování * Tento postup zopakujte ještì 3 x bìhem 4 sec. * Po 4 zapnutí nechte klíèek zapalování v poloze ON * Alarm signalizuje uvedení do stavu programování nových elektronických klíèù dvìma akustickými signály ( jeden vysoký a jeden nízký tón) a dvìma dlouhými bliknutími LED diody. * Vložte nový elektronický klíè do èteèky * Alarm signalizuje uložení nového elektronického klíèe do pamìti bliknutím LED diody a akustickým signálem. * Zopakujte postup pro každý nový elektronický klíè. * Vypnìte klíèek zapalování a zavøete víko motoru ( nebo odpojte od kostry ŠEDÝ vodiè. * Ukonèení programování je signalizováno jedním dlouhým tónem a jedním bliknutím LED diody. POZNÁMKA: Programování pátého elektronického klíèe VYMAŽE Z PAMÌTI první elektronický klíè. STRANA 5

6 ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ Èesky NEŽ ZAÈNETE S INSTALACÍ ALARMU, PEÈLIVÌ PROSTUDUJTE PØÍRUÈKU O POUŽÍVÁNÍ A OPRAVÌ VOZIDLA A ODPOJTE ZÁPORNÝ PÓL BATERIE SE ZVLÁŠTNÍM OHLEDEM NA ZAØÍZENÍ AIRBAGU, POÈÍTACOVÉ SYSTÉMY A KÓDOVANÁ AUTORADIA * U vozidel vybavených katalyzátorem blokujte palivové èerpadlo * Pøipojte kladné napájení alarmu na + baterii vozu * Záporný pól napájení alarmu pøipojte na kostru vozu * ŠEDÝ vodiè kabeláže alamu pøipojte na kapotový spínaè. Jestliže je signál kapotového spínaèe v CANBUS, tento vodiè nezapojujte. * Ovìøte použití ŽLUTÉHO a ŽLUTO/ÈERVENÉHO vodièe, který slouží k programování alarmu. * Velice opatrnì najdìte vodièe CAN-BUS, které bude nutné zapojit pro správnou funkci alarmu. * Vìnujte zvýšenou pozornost instrukcím pro zapojení CAN-BUS. Nezamìòte ÈERVENO/ŠEDÝ a ÈERVENO/HNÌDÝ vodiè - systém by nefungoval!!! U P O Z O R N Ì N Í NEPOUŽÍVEJTE RYCHLOSPOJE. TENTO TYP SPOJENÍ NEPOSKYTUJE ADEKVÁTNÍ ELEKTRICKÉ SPOJENÍ ANI SPOLEHLIVOU IZOLACI. POZNÁMKA : Jsou dostupná schemata jednotlivých vozidel, získáte je u svého dealera. Následující tabulka popisuje schema na následující stranì. Pøed zapoèetím instalace odpojte záporný pól baterie a opìt ho pøipojte po dokonèení instalace. FUNKCE Záporný Kladný Blokování motoru - imobilizér Kladný klíèek ( + 15) Kapotový spínaè - pokud není v CAN BUS Kladné zapnutí alarmu ( +A ) Ovládání pøídavné sirény Komfortní výstup ( záporný) Kladný zapínací signál / spoleèné mínus Kladný zapínací signál / záporný výstup CAN BUS signál (CAN-L) CAN BUS signál (CAN-H) BARVA VODIÈE ÈERNÝ ÈERVENÝ ZELENÝ/ZELENO-ŽLUTÝ FIALOVÝ ŠEDÝ RÙŽOVÝ HNÌDÝ BÍLO/ÈERNÝ ŽLUTO/ÈERVENÝ N02 ŽLUTÝ ÈERVENO/HNÌDÝ ÈERVENO/ŠEDÝ UPOZORNÌNÍ: ÈERVENÝ a BÍLÝ dvoupinový konektor jsou urèeny pro èteèku elektronického klíèe a LED diodu. ÈERNÝ tøípinový konektor je použit pro pøipojení ultrazvukových senzorù. STRANA 6

7 SCHEMA ZAPOJENÍ Èes k y ÈTEÈKA S LED diodou BÍLÝ HNÌDÝ ÈERVENÝ 5A ÈERVENÝ ÈERNÝ KOSTRA CAN BUS signál HNÌDÝ ÈERNÝ RÙŽOVÝ ÈERVENÝ/HNÌDÝ ÈERVENÝ/ŠEDÝ RÙŽOVÝ Kladný pøi zapnutí alarmu (+A) 10A HNÌDÝ Doporuèujeme vložit 5A pojistku (Pouze mod. 671) Výstup pro PAGER (Defaultní nastavení MOD. 670) ŽLUTO/ÈERVENÝ Výstup pro výstražné smìrovky SIREN 908 Komfortní výstup (Záporný) * Výstup pro satelitní systémy (Záporný pøi zapnutí) BÍLÝ/ÈERNÝ ŽLUTÝ ŽLUTÝ Smìrová svìtla ZELENÝ Pøipojte na ŠEDÝ vodiè sirény ŠEDÝ ZELENO/ŽLUTÝ Imobilizace motoru 8A MAX! Kapotový kontakt FIALOVÝ Klíè zapalování * Funkce není nastavena z výroby, podívejte se na PROGRAMOVÁNÍ ALARMU STRANA 7

8 PROGRAMOVÁNÍ KÓDU VOZIDLA Èesky Vzhledem k pøítomnosti CAN-BUS sbìrnice, je potøeba alarmovou jednotku naprogramovat v závislosti na typu vozidla. Po instalaci alarmu musí instalaèní technik zadat do jednotky alarmu kód vozidla ( seznam kódù vozidel je pøiložen v krabici). Mezi rùznými modely (kombi, sedan) se mùžou vyskytnout funkèní neshody. PRO AKTUÁLNÍ INFORMACE VOLEJTE SVÉHO DEALERA. Pro naprogramování kódu vozidla postupujte podle následujícího návodu: * po instalaci alarmu zapojte 20 cestný konektor do jednotky alarmu * stisknìte a držte tlaèítko, které je umístìno na pøední stranì alarmu dokud se nerozsvítí LED dioda * uvolnìte tlaèítko, LED dioda zhasne * po krátké pauze zaène LED dioda blikat * poèítejte poèet bliknutí, které odpovídá první èíslici kódu, pak stisknìte tlaèítko, které je umístìno na pøední stranì alarmu * po krátké pauze zaène LED dioda opìt blikat * opakujte postup dokud nezadáte všechny èíslice kódu * na konci programování alarm zopakuje zadaný kód prostøednictvím LED diody * zkontrolujte správnou funkènost alarmu použitím originálního dálkového ovladaèe Jestliže je zadaný kód vozidla správn, alarm funguje správnì. Jestliže kód vozidla nebyl zadán správnì opakujte postup programování. Následující tabulka ukazuje jednotlivé hodnoty èíslic tak, jak je zobrazuje LED dioda alarmu. BLIKNUTÍ první Hodnota šesté Hodnota druhé tøetí ètvrté páté HODNOTA BLIKNUTÍ HODNOTA Hodnota sedmé Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota osmé deváté desáté Hodnota Hodnota Hodnota STRANA 8

9 PØÍKLAD PROGRAMOVÁNÍ KÓDU DO ALARMU Èes k y Pro lepší pochopení postupu zadávání kódu, je níže popsán postup zadávání kódu 2-3-0, odpovídající vozidlu MERCEDES XXXXX. Zapojte 20 pinový konektor do alarmu. Stisknìte a držte tlaèítko, pokud se LED dioda nerozsvítí. 3/4 sec. Uvolnìte tlaèítko, LED dioda zhasne. Po 4 sec. pauze zaène LED dioda blikat první sekvenci blikání. Poèítejte poèet bliknutí dokud neodpovídá první èíslici kódu (2 bliknutí), pak stisknìte tlaèítko. 2 bliknutí stisknout Po 4 sec. pauze zaène LED dioda blikat druhou sekvenci blikání. Poèítejte poèet bliknutí dokud neodpovídá druhé èíslici kódu (3 bliknutí), pak stisknìte tlaèítko. 3 bliknutí stisknout Po 4 sec. pauze zaène LED dioda blikat tøetí sekvenci blikání. Poèítejte poèet bliknutí dokud neodpovídá tøetí èíslici kódu (10 bliknutí), pak stisknìte tlaèítko. 10 bliknutí stisknout Až je zadána poslední èíslice kódu, alarm zopakuje zadaný kód. Pokud je kód správný, alarm zaène správnì fungovat. 2 bliknutí... 3 bliknutí bliknutí. Stisknìte zamykací/odemykací tlaèítko originálního dálkového ovladaèe pro kontrolu správné funkènosti. STRANA 9

10 PROGRAMOVÁNÍ ALARMU Èesky Tovární nastavení alarmu. FUNKCE Akustická signalizace Impulsy optické signalizace Optická signalizace zapnutí/vypnutí Pasivní zapnutí Komfortní záporný výstup (1) / Záporný výstup pro satelitní systém (2) STAV Zapnuto Vypnuto Vypnuto Vypnuto Zapnuto (2) Nastavení alarmu je možné zmìnit v závislosti na typu vozidla. * AKUSTICKÁ SIGNALIZACE : 2 krátké akustické signály pøi ZAPNUTÍ, 3 krátké signály pøi VYPNUTÍ, 5 krátkých signálù pøi VYPNUTÍ s POPLACHEM v pamìti * IMPULSY OPTICKÉ SIGNALIZACE : funkci zapnìte ve vozidlech, kde je zapojení provedeno pøímo na VÝSTRAŽNÁ SVÌTLA. Zapnutí této funkce automaticky vypíná další funkci OPTICKÁ SIGNALIZACE ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ * OPTICKÁ SIGNALIZACE ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ: Tato funkce mùže být aktivována pouze ve vozidlech, která nemají zavírací/otevírací optické signály. * PASIVNÍ ZAPNUTÍ : tato funkce ( s akustickou/optickou signalizací - pokud je zapnuta) ZAPNE alarm bez komfortního výstupu a ultrazvukových senzorù 60 sec po vypnutí klíèe zapalování. * KOMFORTNÍ VÝSTUP (1) / SATELITNÍ VÝSTUP : (1) po zapnutí alarmu se automaticky uzavøou všechna okna, pokud má vozidlo systém komfortního zavírání. (2) Když zapnete alarm je komfortní výstup trvale záporný, takže se mùže zapnout satelitní zabezpeèení vozu. Pøerušení napájení NEMÁ vliv na naprogramované hodnoty. VAROVÁNÍ: Vstup do programování RESETUJE funkce do TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ. UPOZORNÌNÍ : programovací procedura musí být úplnì dokonèena. Nastavení nové hodnoty je potvrzeno pøechodem do další funkce. V pøíkladu na následující stranì je popsána programovací procedura. Podle programovací procedury a návodem k vozu zapojte pøepínací signály podle následujícího schematu zapojení. ZAPOJENÍ TLAÈÍTKA VÝSTRAŽNÝCH SVÌTEL ZAPOJENÍ PROMÌNNÝCH IMPULSÙ ŽLUTO/ÈERVENÝ Pøipojte na záporný nebo kladný podle zapojení výstražných svìtel ve vozidle ŽLUTÝ Pøipojte na výstražná svìtla jedním žlutým vodièem ŽLUTO/ÈERVENÝ Pøipojte na stálé plus ŽLUTÝ ŽLUTÝ Pøipojte na vodièe promìnných impulsù UPOZORNÌNÍ : Funkce IMPULSY UPOZORNÌNÍ : Funkce IMPULSY OPTICKÝCH SIGNÁLÙ musí být ZAPNUTA OPTICKÝCH SIGNÁLÙ musí být VYPNUTA STRANA 10

11 PØÍKLAD PROGRAMOVÁNÍ ALARMU Èes k y Pro lepší pochopení programování, je níže popsána procedura programování programovatelných funkcí. Jak jsme zmínili døíve, klíèkem zapalování potvrzujete funkci, zatímco elektronickým klíèem funkci MÌNÍTE. Pøi vypnutém alarmu, otoète klíèkem zapalování d polohy ON ON LED se rozsvítí na 1 sec, bìhem této doby vložte elektronický klíè do èteèky. Zaèátek programování je signalizován jedním vysokým a jedním nízkým tónem. Beep Boop Pro zachování nastavení beze zmìn vypnìte a následnì zapnìte klíèek zapalování. Akustický signál potvrdí operaci OFF - ON Boop Pro zmìnu stavu funkce pøiložte elektronický klíè do èteèky. Akustický signál potvrdí operaci. Beep V obou pøípadech, alarm pøejde v další funkci. Pro další funkci postup opakujte. Když je programování ukonèeno, otoète klíèem zapalování do pozice ON a OFF. Ukonèení programovací procedury je signalizováno dvìma nízkými tóny a jedním vysokým tónem. Beep Beep Boop STRANA 11

12 ZAPOJENÍ A INSTALACE ULTRAZVUKOVÉHO MODULU Èesky Pøipevnìte dva ultrazvukové senzory nahoru po stranách okna, co nejdále od ventilaèních møížek (alespoò 30 cm). Nastavte co nejpøesnìji citlivost ultrazvuk. senzoru, pøedejdete falešným poplachùm. Pøipojte BÍLÝ 3 cestný konektor z alarmu do BÍLÉHO 3 cestného konektoru modulu ultrazvukù. Pøipojte ÈERVENÝ a BÍLÝ konektor od ultrazvukových senzorù do modulu ultrazvukù. R ULTRAZVUKOVÉ SENZORY T, Nastavení citlivosti 1,/&+ &, * 8/% +&+&, TØÍŽILOVÝ VODIÈ +& 0,& //, Z ALARMU ULTRAZVUKOVÝ MODUL Nastavení ultrazvukového modulu * Stáhnìte pøední okno asi o 20 cm. * Nastavte citlivost do prostøední polohy. * Aktivujte alarm pomocí dálkového ovladaèe. * Vsuòte paži otevøeným okénkem dovnitø vozidla a pohybujte s ní. * Bliknutí smìrových svìtel a tøi zvukové signály znaèí, že pohyb byl zaznamenán. Pokud se toto nestane zvyšte citlivost a zopakujte test. Nenastavujte pøílišnou citlivost vyhnete se tak falešným poplachùm. Nastavení citlivosti senzorù NASTAVENÍ CITLIVOSTI * po smìru hodinových ruèièek: zvyšování citlivosti * proti smìru hodinových ruèièek: snižování citlivosti * proti smìru hodinových ruèièek až do krajní polohy: vypnutí senzorù STRANA 12

13 20 ZAPOJENÍ SIRÉNY 909 (pouze mod. 670) Èes k y Pøipojte vodièe sirény ( ÈERVENÝ a MODRÝ ) do volných pozic bílého konektoru : ÈERVENÝ vodiè do pozice è. 17 a MODRÝ do pozice è. 18. ŠEDÝ vodiè pøipojte na kapotový spínaè. Propojení jednotky alarmu 670 se sirénou ZAPOJENÍ SIRÉNY 908 (pouze mod. 671) ÈERVENÝ vodiè: pøipojte na + 12V ÈERNÝ vodiè : pøipojte na kostru MODRÝ vodiè: pøipojte na HNÌDÝ vodiè z alarmu ŠEDÝ vodiè: pøipojte na kapotový spínaè TECHNICKÁ DATA Napájení Rozsah napìtí Spotøeba Rozsah pracovní teploty Kapacita relé smìrových svìtel Kapacita relé blokování motoru Doba alarmového cyklu Maximální výstup pøi zapnutí (+A) Kapacita výstupu pro pøídavnou sirénu 12 Vdc 9-15 Vdc 10 ma -30 C C 8 A 8 A 30 sec 800 ma 5 A STRANA 13

INSTALAÈNÍ NÁVOD K AUTOALARMU 277 IR

INSTALAÈNÍ NÁVOD K AUTOALARMU 277 IR CZ INSTALAÈNÍ NÁVOD K AUTOALARMU 277 IR Modulární autoalarm pro vozidla s originálním dálkovým ovládáním centrálního zamykání 277 IR Tento výrobek musí být instalován kvalifikovanou a proškolenou osobou

Více

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou CZ AUTOALARM ØADY 210 AUTOALARM S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ ovládané plovoucím kódem 210 SK 210 Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù Dovozce: Tento výrobek musí být nainstalován

Více

290-24v. NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 CAR ALARM SYSTEMS 230U KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM. Pouze pro vozidla 24 V

290-24v. NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 CAR ALARM SYSTEMS 230U KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM. Pouze pro vozidla 24 V CAR ALARM SYSTEMS CZ NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM 290 289 274 230U 290-24v Pouze pro vozidla 24 V Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 1712. dvoucestní autoalarm

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 1712. dvoucestní autoalarm R NÁVOD NA POUŽITÍ CS 1712 dvoucestní autoalarm POPIS FUNKCÍ deaktivovaný systém: stlaète 1 krát tlaèítko, centrální zamykání se uzamkne, zapalování a spínaè kufru jsou chránìné za po sek. Dveøní spínaèe

Více

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 840 je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

M9300 MONTÁŽNÍ NÁVOD POÈET STLAÈENÍ IV FUNKCE TLAÈÍTKO I TLAÈÍTKO II TLAÈÍTKO III TLAÈÍTKO IV. 4x AUX 1 0,5 sekundy 20 sekund 60 sekund pøeklopení

M9300 MONTÁŽNÍ NÁVOD POÈET STLAÈENÍ IV FUNKCE TLAÈÍTKO I TLAÈÍTKO II TLAÈÍTKO III TLAÈÍTKO IV. 4x AUX 1 0,5 sekundy 20 sekund 60 sekund pøeklopení POÈET STLAÈENÍ IV FUNKCE TLAÈÍTKO I TLAÈÍTKO II TLAÈÍTKO III TLAÈÍTKO IV 4x AUX 1 0,5 sekundy 20 sekund 60 sekund pøeklopení 5x AUX 2 0,5 sekundy 20 sekund 60 sekund pøeklopení 6x opoždení dveøních kontaktù

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL www.levnealarmy.cz Dálkový ovladač Tlačítko Alarm zapnutý Alarm vypnutý Zapnuté zapalování I - krátký stisk Zapnutí alarmu Zapnutí alarmu II - krátký stisk Vypnutí

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

SE 529. Zabezpečovací systém pro vozidla se zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání

SE 529. Zabezpečovací systém pro vozidla se zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 529 Zabezpečovací systém pro vozidla se zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení 3 12 Deaktivace zabezpečení (odbezpečení vozidla)

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital]

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Systém pro elektronické ovládání solárního ohøevu Verze: 2. Datum: 26.5.28 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte si,

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Objednávací èíslo : 2 22 539 MMI3G Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Popis produktu kompletní sada 2x AV-vstup

Více

CANBUS modulární autoalarm Uživatelský a montážní manuál

CANBUS modulární autoalarm Uživatelský a montážní manuál DS500 CAN DS500 CAN U CANBUS modulární autoalarm Uživatelský a montážní manuál Ver.1.07 Vlastnosti CANBUS alarmu Ultrazvukový snímač u verze DS500 CAN U. 2 nezávislé přídavné vstupy pro snímače. Spínané

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 Úvod! Před instalací si prosím zkontrolujte kompatibilitu alarmu T CAN podle přiloženého seznamu podporovaných vozidel.!

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál 1 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí se zvukem

Více

Vehicle Security System VSS 1. Přůvodce nastavením systému - Czech

Vehicle Security System VSS 1. Přůvodce nastavením systému - Czech Vehicle Security System VSS 1 Přůvodce nastavením systému - Czech Vážený zákazníku, v tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné: k potvrzení instalace systému alarmu k aktivaci a deaktivaci některých

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN CZ KEY. autoalarm s plovoucím kódem E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN CZ KEY. autoalarm s plovoucím kódem E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN CZ KEY autoalarm s plovoucím kódem E27*97RA-01*1029*00 OBSAH BALENÍ Řídící jednotka Dvojzónový otřesový snímač Siréna Signalizační LED Servisní tlačítko 2x dálkové ovladače 2x

Více

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN MT 250. Motorkový poplachový systém

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN MT 250. Motorkový poplachový systém NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN MT 250 Motorkový poplachový systém OBSAH BALENÍ řídící jednotka káblový svazek dálkový ovládač programovací tlačítko(součástí kábl.svazku) signalizační LED(součástí kab.svazku)

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Originální dálkové ovládání vozidla Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování

Více

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 845 (H) je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Dálkové ovládání systému alarmu Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování a deaktivování

Více

motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540

motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540 Montážní a uživatelský manuál motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral právě náš produkt a přejeme Vám mnoho spokojenosti při jeho používání. Při převzetí výrobku

Více

Solar thermo [Digital DIN]

Solar thermo [Digital DIN] Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital DIN] Systém pro elektronické ovládání solárního ohøevu - + Verze: 1.6 Datum: 12.7.25 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte

Více

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 840 NEW (H) Montážní návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované

Více

MISTRAL MAX R2. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál

MISTRAL MAX R2. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál MISTRAL MAX R2 MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál CZ MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál CZ Hlavní znaky Plovoucí kód Dálkové zapnutí/vypnutí alarmu Tiché zapnutí/vypnutí alarmu

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál. www.autoalarmy.cz

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál. www.autoalarmy.cz Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál www.autoalarmy.cz 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

2TN - G. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montažní manuál

2TN - G. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montažní manuál 2TN - G MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montažní manuál CZ MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál CZ Charakteristické vlastnosti Plovoucí kód Dálkové vypnutí/zapnutí alarmu Tiché vypnutí/zapnutí

Více

GLOBE 4800/4900 CAN NÁVOD PRO UŽIVATELE

GLOBE 4800/4900 CAN NÁVOD PRO UŽIVATELE GLOBE 4800/4900 CAN NÁVOD PRO UŽIVATELE Vážení zákazníci, děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento výrobek, který byl vyvinut a vyroben v souladu s náročnými standardy automobilového průmyslu při využití

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

TotalCar3 MITSUBISHI ASX GA0W 2011

TotalCar3 MITSUBISHI ASX GA0W 2011 VYHØÍVÁNÍ SEDAÈEK TotalCar3 MITSUBISHI ASX GA0W 2011 Rev.00 MITSUBISHI ASX GA0W 2011 strana 1 z 8 Technické informace pro zapojení: Vyhøívání sedaèek TotalCar3 - objednací kód (006ND0T102527MI) Postup

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. montážní manuál. www.levnealarmy.cz

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. montážní manuál. www.levnealarmy.cz Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD MAGICAR 8000B je bezpečnostní zařízení s nejvyšším stupněm ochrany. Díky dvojcestnému ovladači budete okamžite

Více

NÁVOD K OBSLUZE ALARMU MaxiCar 786T TECHNICKÉ ÚDAJE:

NÁVOD K OBSLUZE ALARMU MaxiCar 786T TECHNICKÉ ÚDAJE: NÁVOD K OBSLUZE ALARMU MaxiCar 786T22-3410 TECHNICKÉ ÚDAJE: Napájecí napětí : DC 12V (10V-15V) Odběr proudu: 20mA Pracovní teplota: od -40 do +80 C Výstup na dovírání oken: -300mA, doba trvání impulzu

Více

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W1-B Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Je možné zapojit do větších

Více

SENTINEL 1100 montážní manuál

SENTINEL 1100 montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD Sentinel 1100 je bezpečnostní zařízení s vysokým stupňem ochrany. Díky dvojcestnému ovladači budete okamžitě informováni

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Øetìzová bariéra CAT

Øetìzová bariéra CAT Øetìzová bariéra CAT ØETÌZOVÁ BARIÉRA PRO VJEZDY DO ŠÍØE 16M. Typ zaøízení 1. Skupina CAT-X 2. Skupina CAT-I 3. Rádiový pøijímaè 4. Øetìz Genovese - Janovský 5. Bezpeènostní vodítko øetìzu umístìné na

Více

TECHNICKÝ INSTALAČNÍ MANUÁL

TECHNICKÝ INSTALAČNÍ MANUÁL TECHNICKÝ INSTALAČNÍ MANUÁL Instalační návod 2 Instalační schéma 1 Instalační návod CAR Locator by měl být zapojen podle následujícího schématu. Jednotka CAR Locator by měla být nainstalována dovnitř Vašeho

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM Návod k obsluze PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM SD-530 Symbol blesku v trojúhelníku varuje uživatele, že uvnitø pøístroje se nachází nebezpeèné napìtí. UPOZORNÌNÍ: ABYSTE PØEDEŠLI NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

Více

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet pro venkovní / vnitřní použití. Čtečku je možné čtečku provozovat

Více

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Můžete si dopřát kvalitu Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Popis nastavení parametrů systému a pokyny k instalaci Úvodní informace Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000. uživatelský manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000. uživatelský manuál Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000 uživatelský manuál I.ÚVOD MAGICAR 4000 je bezpečnostní zařízení s vysokým stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného ovladače budete okamžitě informováni o případném

Více

G205 - Athos GSM v1.2

G205 - Athos GSM v1.2 G205 - Athos GSM v1.2 elektronický odposlechový a zabezpeèovací systém Pøedmluva: Athos GSM verze 1.2 je jednoduché a levné elektronické zaøízení vhodné pro zabezpeèení odlehlého objektu (rekreaèní chaty,

Více

S6LCU4. řídící jednotka Audi S6 LED světel pro denní svícení. http://led.novalisnet.cz. Základní konfigurace

S6LCU4. řídící jednotka Audi S6 LED světel pro denní svícení. http://led.novalisnet.cz. Základní konfigurace S6LCU4 řídící jednotka Audi S6 LED světel pro denní svícení http://led.novalisnet.cz Základní konfigurace po zapnutí klíčku se po uplynutí 5 sekund automaticky rozsvítí LED světla po zapnutí světel se

Více

S6LCU5. řídící jednotka nejen Audi S6 LED světel pro denní svícení. http://led.novalisnet.cz. Základní konfigurace

S6LCU5. řídící jednotka nejen Audi S6 LED světel pro denní svícení. http://led.novalisnet.cz. Základní konfigurace SLCU řídící jednotka nejen Audi S LED světel pro denní svícení http://led.novalisnet.cz Základní konfigurace po zapnutí klíčku se po uplynutí sekund automaticky rozsvítí LED světla po zapnutí světel se

Více

TECHNICKÝ INSTALAČNÍ MANUÁL

TECHNICKÝ INSTALAČNÍ MANUÁL TECHNICKÝ INSTALAČNÍ MANUÁL INSTALAČNÍ NÁVOD 2 Instalační schéma 1 Instalační návod MOTO Locator by měl být zapojen podle následujícího schématu. Jednotka MOTO Locator by měla být nainstalována dovnitř

Více

CBA 100 NÁVOD NA POUŽITÍ. Systém zabezpeèení vozu pro CAN BUS

CBA 100 NÁVOD NA POUŽITÍ. Systém zabezpeèení vozu pro CAN BUS Přidání nového servisního klíče Můžete mít uložené až 4 servisní klíče. Přidání 5-tého klíče způsobí odstranění prvního ŠEDÝ ŠEDÝ 3X 4 sek 2X 3X NÁVOD NA POUŽITÍ CBA 100 1...4 max 1X 2X 3X Systém zabezpeèení

Více

HPS 845 PTL (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 PTL (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 PTL (H) Montážní návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované

Více

Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22

Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Úvod Děkujeme za nákup sady autoalarmu PAS-02 a modulu centrálního zamykání PCE-22. Jde o zařízení

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ T IMO BEZKONTAKTNÍ IMOBILIZÉR

NÁVOD NA POUŽITÍ T IMO BEZKONTAKTNÍ IMOBILIZÉR NÁVOD NA POUŽITÍ T IMO BEZKONTAKTNÍ IMOBILIZÉR Úvod - Zařízení je možné použít ve všech vozidlech s 12V napájecím napětím. - Určené pro instalaci v interiéru vozidla. - Pozorně si přečtěte instrukce a

Více

SENTINEL 1100 uživatelský manuál

SENTINEL 1100 uživatelský manuál Autoalarm s integrovaným pagerem www.9000.cz SENTINEL 1100 uživatelský manuál OBSAH 1. DŮLEŽITÉ INFORMACE... 1 2. ÚVOD... 1 3. DISPLEJ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 3.1. POPIS IKONEK DISPLEJE... 1 4. FUNKCE

Více

Vstupní panely LITHOS

Vstupní panely LITHOS PROGRAMOVACÍ MANUÁL Vstupní panely LITHOS Likvidace Ujistěte se, že obalový materiál nebude volně zanechán v prostředí, ale že dojde k jeho likvidaci v souladu s právními předpisy platnými v zemi použití

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

DP 3400 / DP 3401 Non-Display Portable

DP 3400 / DP 3401 Non-Display Portable Professional Digital Two-Way Radio System DP 3400 / DP 3401 Non-Display Portable Quick Reference Guide m Struèný návod k použití pro pøenosné radiostanice DP 3400/3401 Dùležité bezpeènostní informace Bezpeèné

Více

GT 804/5/6 CB NÁVOD K INSTALACI

GT 804/5/6 CB NÁVOD K INSTALACI GT 804/5/6 CB NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1.0 KOMPONENTY SESTAV Str. 2 2.0 INSTALACE Str. 2 1.1 INSTALACE SIRÉNY GT 844 Str. 3 1.2 INSTALACE SIRÉNY GT 843 Str. 3 3.0 SCHÉMA HLAVNÍHO ZAPOJENÍ Str. 3 4.0 SCHÉMA

Více

POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ. Pípání / Poplach

POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ. Pípání / Poplach POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ Pokročilé programování umožňuje uživateli uživatelsky přizpůsobit řídící panel, aby reagoval různě při různých okolnostech. Hlavními rysy jsou: Jestliže je vybuzen senzor, řídící

Více

1. Popis. 1.1 Základní vlastnosti. 1.2 Technické parametry

1. Popis. 1.1 Základní vlastnosti. 1.2 Technické parametry 1. Popis Čtečka karet s klávesnicí. Disponuje reléovým výstupem, který lze ovládat kódem, kartou, nebo pro vyšší bezpečnost jejich kombinací. Na Wiegand port lze připojit externí čtečka, nebo jej lze naopak

Více

Základní prvky systému

Základní prvky systému MAGICAR MA600H Základní prvky systému ANTÉNA INDIKAČNÍ LASER DRŽÁK LED A LED B SYSTÉMOVÁ SIRÉNA SYSTÉMOVÉ TLAČÍTKO LED C LED D PIR SENZOR ADAPTÉRU ZDÍŘKA PRO KONEKTOR Montáž Li-Ion baterie do systému +12V

Více

CLIFFORD. Prime Level FOUR. Návod k použití. The Science of Security. Vítejte ve světě špičkových technologií pro bezpečnost a pohodlí

CLIFFORD. Prime Level FOUR. Návod k použití. The Science of Security. Vítejte ve světě špičkových technologií pro bezpečnost a pohodlí CLIFFORD The Science of Security Prime Level FOUR G4 Návod k použití Vítejte ve světě špičkových technologií pro bezpečnost a pohodlí Dálkové ovladače Vašeho bezpečnostního systému CLIFFORD Prime jsou

Více

Univerzální autoalarm s imobilizérem PAA-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22. Úvod. Popis instalace: Poznámky k režimům:

Univerzální autoalarm s imobilizérem PAA-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22. Úvod. Popis instalace: Poznámky k režimům: Univerzální autoalarm s imobilizérem PAA-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Úvod Děkujeme za nákup sady autoalarmu PAA-02 a modulu centrálního zamykání PCE-22. Jde o zařízení umožňující střežit

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK Návod k obsluze Upozornìní: V pøípadì nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena vidlice sí ového pøívodu ze zásuvky. OBSAH Strana Obsluha... 2 Napájení el. proudem... 3 Hodiny...

Více

Zabezpečovací systém pro motocykly

Zabezpečovací systém pro motocykly Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace (spuštění) zabezpečovacího systému...2 Tichá aktivace (spuštění) zabezpečovacího systému...2 Deaktivace

Více

Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací

Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací systém, do vozů koncernu Volkswagen, s OEM rádiem/navigací.

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

As Dedicated As You Are TWO-WAY RADIOS GM340. Mobile Radios. contact. control. Basic User Guide

As Dedicated As You Are TWO-WAY RADIOS GM340. Mobile Radios. contact. control. Basic User Guide GM340 Mobile Radios contact TWO-WAY RADIOS As Dedicated As You Are control Basic User Guide GM340 Professional Mobile Radio 1 2 3 6 4 5 ZÁKLADNÍ NÁVOD K OBSLUZE Obsah Všeobecné informace...................

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06.

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06. Ovládání jednotky Dodatek Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1 [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany Basic ON OFF Verze: 1.0 Datum: 10.06.2001 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000A. montážní manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000A. montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000A montážní manuál I. ÚVOD MAGICAR 9000A je bezpečnostní systém s nejvyšším stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného ovladače budete okamžitě

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Uživatelská příručka 1. Úvod Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Tento zabezpečovací systém představuje velký

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM

MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM RC 302 2TN MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montážní manuál CZ RC 302 2TN CZ MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM OBSAH 1. Funkce dálkového ovladače... 3 2. Programování dálkových

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000. montážní manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000. montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000 montážní manuál I.ÚVOD MAGICAR 4000 je bezpečnostní zařízení s vysokým stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného ovladače budete okamžitě informováni o případném

Více

Hamletovygumy.net HPS 841 PTL (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

Hamletovygumy.net HPS 841 PTL (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 841 PTL (H) Montážní návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm

Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm OBSAH Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm.............. 2 Základní informace o radiostanici.......3 Obsluha a ovládací prvky............... 3 Ovládací prvky radiostanice.......... 3

Více

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA. TECHNICKÁ DATA Nominální napájecí napětí : Rozsah napájecího napětí : Spotřeba proudu při 12 V stejn. :

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA. TECHNICKÁ DATA Nominální napájecí napětí : Rozsah napájecího napětí : Spotřeba proudu při 12 V stejn. : TECHNICKÁ DATA Nominální napájecí napětí : 12 V stejn. Rozsah napájecího napětí : 9 15 V stejn. Spotřeba proudu při 12 V stejn. :

Více

W1-A manuál Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy

W1-A manuál Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy Dokumentace vytvořena dne 29.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Autorizace Počet

Více

Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB

Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB 1. Použití a provozní podmínky Díky kompaktní konstrukci, snadné instalaci a údržbì je široce rozšíøen v komerèní sféøe a prùmyslu. Používá se v èistièkách

Více

TECHNICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS R1VP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. FUNKCE:

TECHNICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS R1VP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. FUNKCE: TECHICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS RVP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. Sada DOS RVP57 obsahuje: ks pøijímaè ks ovladaè DOS T HS - "master" klíèenka Sada obsahuje:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Pro všechny státy EU AC2676-REV.01-21/05/07

NÁVOD K OBSLUZE. Pro všechny státy EU AC2676-REV.01-21/05/07 NÁVOD K OBSLUZE Pro všechny státy EU AC2676-REV.01-21/05/07 1.0 -OBSAH 1.0 OBSAH 2.0 ÚVOD 3.0 POPIS OVLÁDACÍHO ZAŘÍZENÍ ALARMU 3.1 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 3.2 ELEKTRONICKÝ KLÍČ 4.0 ALARMU V ZÁKLADNÍ KONFIGURACI

Více

RADIOBAND/OS RADIOBAND/OSB

RADIOBAND/OS RADIOBAND/OSB PŘEDSTAVENÍ RADIOBAND/OS RADIOBAND/OSB POPIS Radioband systém je konstruován pro průmyslové, komerční a privátní dveřní a vratové aplikace kde jsou použity bezpečnostní lišty. Tento bezdrátový systém nahrazuje

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Uživatelský manuál MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S CAN BUS ROZHRANÍM Uživatelský manuál CZ Charakteristické vlastnosti Možnost připojení modulu

Více

C105S. Øídicí jednotka. 6 x 0,25. 4 x 0,25. l=4 m

C105S. Øídicí jednotka. 6 x 0,25. 4 x 0,25. l=4 m 05S Øídicí jednotka 6 x 0,5 x 0,5 l= m 600 OBSH. Øídicí jednotka 05S...3.. Obecné...3.. Technická specifikace...3.3. hybová hlá¹ení, viz Obr. 6....3. POKYY K POU ITÍ..... astavení doby do spu¹tìní a doby

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ AM-780KEY / RJ CZ KEY. Řídící jednotka centrálního zamykání na DO E27*10R-02-1204*00

NÁVOD NA POUŽITÍ AM-780KEY / RJ CZ KEY. Řídící jednotka centrálního zamykání na DO E27*10R-02-1204*00 NÁVOD NA POUŽITÍ AM-780KEY / RJ CZ KEY E27*10R-02-1204*00 Řídící jednotka centrálního zamykání na DO OBSAH BALENÍ 1x řídící jednotka 2x 3-tlačítkový dálkový ovladač 1x kabelový svazek 1x montážní návod

Více

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY Návod k obsluze Ovládací prvky 1. Tlačítka SCANNER Slouží pro výběr jakéhokoliv z dvanácti připojených zařízení. Tlačítky volíte, jaké DMX kanály bude zařízení používat. Tlačítko Scanner 1 ovládá kanál

Více

EX3262C Instalační a uživatelský manuál

EX3262C Instalační a uživatelský manuál EX3262C Instalační a uživatelský manuál Technická data: Napájení telefonu je prováděno pomocí sběrnice Klidový odběr: Odběr při provozu: 8 ma 0,4 A Obrazovka: Barevné LCD 4 Pracovní teplota: 0 50 C Maximální

Více

GT CASA ALARM SILVER LINE

GT CASA ALARM SILVER LINE GT CASA ALARM SILVER LINE Děkujeme Vám, že jste si koupili náš výrobek GT CASA ALARM. GT CASA ALARM ochrání Vaše domy, obchody, kanceláře, karavany i lodě. Před instalací zařízení si prosím pečlivě přečtěte

Více

Dvoucestný autoalarm. Uživatelský a montážní návod

Dvoucestný autoalarm. Uživatelský a montážní návod Dvoucestný autoalarm Uživatelský a montážní návod Důležité pokyny Doporučujeme montáž svěřit zkušenému techniku. Zabraňte styku centrální jednotky a dálkových ovladačů s vodou Před použitím si pečlivě

Více

M.72. dojezd pro dvě okna NÁVOD K MONTÁŽI

M.72. dojezd pro dvě okna NÁVOD K MONTÁŽI M.72 dojezd pro dvě okna NÁVOD K MONTÁŽI Souprava M.72 je určena k montáži do automobilu, který je vybaven elektrickým stahováním oken a autoalarmem. Její typická funkce spočívá v tom, že po vystoupení

Více

VODOSTOP DUO Návod na montáž a obsluhu

VODOSTOP DUO Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu strana 1 1. Popis zaøízení Zaøízení VODOSTOP je urèeno k použití jako bezpeènostní uzávìr vody u maloodbìratelù v bytech, rodinných domech a menších provozovnách. Instalací zaøízení

Více