* Počátek této žalostivé a hrozné války byl způsoben v městech pražských pány statků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "* Počátek této žalostivé a hrozné války byl způsoben v městech pražských pány statků"

Transkript

1 Texty k dílně: Pod Bílou horou * Počátek této žalostivé a hrozné války byl způsoben v městech pražských pány statků českého národa, tito pánové stavové provedli ukrutnost nad místodržícími císaře Matyáše, když je nemilostivě z oken kanceláře jeho císařské milosti české na Hradě pražském do hlubokých příkopů vyházeli. A to ty tři pány, kteří byli katolického náboženství a jeho císařské milosti věrní. Ale ti páni vyházení (kteří byli tři) tehdy o životy své nepřišli, nýbrž všichni ochranou boží odešli odtamtud a jsou při zdraví zachováni dlouhá léta... V ty časy bouřlivé, totiž v létě 1618, z tohoto světa sešel císař Matyáš a na jeho místo byl vyvolen za císaře římského Ferdinand II...., který se rozhodl pomstít těm českým pánům, kteří byli původci shození oněch pánů. Od říšských knížat bylo uznáno, že žádný jiný nemá dokonalejší právo na české království kromě Ferdinanda. Ihned tedy císař Ferdinand II. proti Čechům lid sbíral a vojsko verboval. * * Čeští páni se poté o velmi velikou věc se pokusili, která teprve způsobila hroznou válku a krvavé bitvy přinesla, když totiž čeští pánové, bez toho, že by se zamysleli nad tím, jaké to bude mít konce, jiného krále, totiž Fridricha, falckrabí při Rejnu, zvolili, a po zvolení do Prahy ho pozvali a korunovali i s jeho paní, která byla dcerou anglického krále.... Takového nepravě zvoleného krále, a ve svém náboženství horšího mnohem nežli pohan, způsobila nám pejcha a nesvornost pánů českých stavů... Je dávno již vyzkoušeno a skutečně prokázáno, že zlý začátek zlé s sebou přináší také zlý konce, což se i v Praze přežalostivě po krátkém čase ukázalo... Císař, který měl již sebrané vojsko, poslal ho na Čechy... císaři přálo štěstí více nežli Čechům. Vojska císaře Ferdinanda se přihnalo na Bílou horu ku Praze, sšikujíc proti sobě válečné houfy a nástroje vojenské, ukrutnou bitva se konala. Ta bitva byla ukrutná a pro Čechy a Moravany velmi nešťastná, protože Uhři (kteří jim přijeli na pomoc), hromadně utíkali, a nechali ve štychu vojska jejich.

2 * * * Poté (po bitvě na Bílé hoře) se ukázalo, že milostivý Bůh splnil své sliby, že svou katolickou církev ochrání a zůstane s ní do konce světa. Převelmi ji zvelebil a mnoho množství tisíců lidí, kteří ji (katolickou církev) prve neznali, k ní připojil, takže i oni jsou nyní z milosti boží horliví milovníci té svaté katolické církve, která jim nejprve byla neznáma, ne z pýchy, ale kvůli jejich nevědomosti. Stejně tak i já, který jsem toto napsal, jsem poslouchal v mládí kázání jednoho teologa velmi učeného z řádu karmelitánů, který byl v mé vlasti roku 1627 děkanem, pána boha jsme žádal, aby mi dal poznání té víry, o které on tak horlivě kázal. Z jeho kázání vzešel ten užitek, že mnozí k svatému náboženství církve katolické rádi přistupovali, mezi kterými jsem byl i já, za co buď jméno Páně pochváleno. Čechové podle svých provinění zaslouženě potrestáni byli, předně jim všechna privilegia odebrána byla a zrušena, přední původci té rebelie a té války, kteří pocházeli ze všech tří stavů, byli při procesu souzeni a na hrdle trestáni (21. června 1621), jiní pak, kteří v té rebelii umřeli i ti, kteří se z Českého království vzdálili a utekli, byli v procesu odsouzeni prvních byla památka zahlazena a statky zkonfiskovány, druhých jména na soud nebo šibenici byla přibita a statky zkonfiskovány... (Slavata, Vilém, Přehled náboženských dějin českých, Praha 1912) Památka věčná pozůstává z této války spasitelná toliko tato Věčná spása a prospěch z této války vzešel,t hned po vítězství jeho císařské milosti císaře Ferdinanda II. došlo k proměně v náboženství, z bludného k pravému přistoupení. I když ale mnozí, zvláště Pražané nechtěli ke katolickému náboženství přestoupit, vzali svá bohatství... a ven z země vyšli. Kde mnozí z nich po té, co utratili svá bohatství teprve tehdy porozuměli svému poblouznění, vrátili se a stali se katolíky.. Ale většinou tam buď zemřeli, nebo jsou ještě živi.

3 + Budoucí král Ferdinand přísahal stavům ústy, papeži pak svému srdcem, což brzy vyšlo najevo. O této chvíle nebylo nic, co by se nepokoušeli udělat proti podobojím: Hned po Ferdinandovu odjezdu počali nejen arcibiskup a duchovníci, ale i politici, Slavata a Smečanský i jiní, proti Rudolfovu majestátu bránit svým poddaným v náboženství, odnímali a zavírali jim chrámy... Až dokonce opat broumovský dal zavřít evangelický kostel postavený dle majestátu, arcibiskup pak v městečku Hrob dokonce evangelický kostel dal rozbořit. O těch a podobných věcech se doslechli páni defensorové a sjeli se do Prahy na začátku roku 1618, a podle moci sobě ode všech stavů království českého dané a majestátem od císaře Rudolfa daným stvrzené, z každého kraje 6 osobobeslali, aby se poradili, co mají s tímto protivníkem dělat. Ale ihned byla přinesena z Vídně císařská zápověď, aby defensorové nikoho neobesílali. Jediným defensorem českého království je prý císař sám. V létě roku 1618 shromáždili se stavové ve velikém počtu. A když stálé přicházela nová císařova odmítnutí i pohrůžky, a stavové považovali za jisté, že ne z Vídně od císaře, ale z pražského zámku od místodržících odmítnutí přicházejí a od nich ta hromobití původ mají: tedy hned jejich tak často zraněná trpělivost se obrátila v prchlivost, že houfně a v brnění na zámek jeli a hlavní původce těch bouří, Smečanského a Slavatu s jedním sekretářem, jejich praktik pomocníkem Filipem Fabriciem (davše jim napřed přečíst majestát roku 1609 a ústně jim sdělili, co všechno udělali, aby místodržící udělali, aby nemohlo dojít k míru) z oken vyházeli. Nepřátelé to měli za zázrak, že žádný z těch vyházených života nepozbyl; ale nebylo se tak moc čemu divit, protože byli vyhozeni na místo měkké a vystlané vyházenými papíry z oken: raději to znamení bylo, že je za biče na hřbety Čechům zachované chtěl míti Bůh. Neboť ačkoli Čechové ihned k císaři vyslali a že nic proti Jeho císařské Milosti nemají, ale že jen rušitele obecného pokoje potrestat chtěli, k čemuž je opravňovala jejich moc. Žádali císaře, aby si to jinak nevykládal a poníženě prosili: císař však na Ferdinandovo a papežské ligy naléhání Čechy za rebelanty, kteří mají být vojensky potrestáni, vyhlásil.

4 + + Čechové se proti tomu rozhodli vojensky bránit a na ten čas, kdy krále v zemi neměli, 30 direktorů zvolili, k nim se připojili Slezané a Moravané, vidouce, že se boj týká náboženství. Pak Čechové mezi tím (po smrti Matyášově) si za krále falckrabě Fridricha, kurfirsta při Rýnu....Toto velmi podráždilo členy papežovy ligy, teprve teď se rozzlobili, sebrali větší vojsko a vtrhli do Čech. Přitáhli až ku Praze, hlavnímu království městu, a tu na Bílé hoře nedaleko od městských zdí (léta dne 8. list.) bitvu svedli, vojsko české porazili, krále nového vyhnali, obyvatelstvo vystrašili a na smrt vyděsili, Prahu stejně jako i celé české, moravské a slezské země dostali A tehdy teprve přehořká nastala českým církvím bída, kvůli povstalcům přišla přetěžká protivenství, která evangelíkům poslední zkázu a rozptýlení přinesla. Ačkoli císař po svém vítězství všem stavům, pokud složí zbraně a cele se císaři na milost dají, byla dávána jistá naděje, že jim bude všecko odpuštěno (proto i mnozí z těch, kteří se mohli vyhnout nebezpečenství v Čechách zůstali), však potom ty, které si umínilo zabít, ty zajali a říkali, že veřejné odpuštění může být vykoupeno pouze některými hlavami. Císař nechal zajmout mužů okolo padesáti, pobožností, opatrností, mysli udatností, nad ostatní vynikající, těch, kteří mladá léta v učení, v zbroji...ztratili, ostatní věk obětovali církvi a vlasti... k svornosti napomínajíce a k dobrému všelijak radíce;; slovem, květ národa našeho, svíce a podpory vlasti. Ti tedy byli vyslýcháni a odsouzeni. Ochotně pak trápeni pro víry a svobodu vlasti snášeli a mučednictví vykonali. (Nad 27 z nich byla poprava vykonána) Na tom popravném theatrum tak zmužilí byli, že strachu na sobě neukázali, znamenitou vzpomínku na sebe zachovali, tak horlivě se modlili a Pánu Bohu poroučeli, že nám to všem přítomným ku podivu bylo.

5 + + + Léta 1624 stejně jako i předtím v Království českém se neumenšilo veliké soužení a lidská bída, nýbrž stále víc jich přibývalo... hlad, veliká drahota byla toho roku... Několik tisíc císařských vojáků se usídlilo v Čechách....k tomu všemu se stalo něco, co je lidské duši i svědomí nejstrašnější (ó přežalostivá věc a politování samému Bohu hodná...), s velikým soužením i se zabíjením přistupovali a lidi všelijak, jak mohli, od jejich náboženství k náboženství svému katolickému nutili a mnoho velikým soužením a mocí přinutili. Mnozí od svých statků kvůli tomu odešli, od pánů svých i z měst. Roku 1626 umřel v městě Klatovech mistr Lukáš Vodňanský, císařský rychtář, který nejprve svobodně ke katolictví přestoupil, potom ale jiné k přestupování nutil a hnal. Nemoc rak jej užral. Když ho v pondělí pochovávali, soustavně pršelo. Byl své obci velmi škodný. (Paměti Harantovy, In: Kroniky válečných dob, Praha 1975)) * * * Po bělohorské bitvě, kterou byly zlomeny síly heretických (kacířských) stavů v naší zemi (kéž by pohromy té bitvy nezakoušeli až dodnes katoličtí Čechové, kteří nic nezavinili a svému králi zůstali věrni!!!), po oné bitvě, pravím,byla největší část české země rozdána cizincům, ponejvíce vojákům, roztrhána jako zvíře zrozené pro hýřivé hostiny nebo jako nějaký pokojný zajíček uprostřed psů. Po celých Čechách se rozléhalo: Vystěhujte se, staří hospodáři!. Přesto však, čeho bylo dosaženo těmito úklady? Znám a mohu vyjmenovat velmi mnoho panství, která od roku 1926 až do dneška vystřídala osm, devět, deset pánů, vždycky jiné a jiné, kteří po sobě následovali... Nemalý význam má i to, že po vypovězení, jimiž jsme po roce 1624 ztratili až třicet tisíc rodin neboli hospodářů, ze stavů pak a jiných obyvatel skoro stejný počet (jak ze zemských desek zjistil nejvyšší kancléř Českého království Slavata), navíc mnohé ztráty na životech byly způsobeny vojenskými porážkami a válkami, které se vedly nelítostně od roku 1618 až do roku 1648, také běsněním nepřátel, hladem, dvojnásobným nejstrašnějším morem... (Balbín, B.: Rozprava krátká, ale pravdivá, Praha 1988) Projekt Rovnováha je financován z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy.

TOLERANČNÍ PATENT JEHO VZNIK A VÝZNAM. Napsali. ThDr. František Bednář a ThDr. Ferdinand Hrejsa. profesoři Husovy fakulty v Praze V PRAZE 1931

TOLERANČNÍ PATENT JEHO VZNIK A VÝZNAM. Napsali. ThDr. František Bednář a ThDr. Ferdinand Hrejsa. profesoři Husovy fakulty v Praze V PRAZE 1931 TOLERANČNÍ PATENT JEHO VZNIK A VÝZNAM Napsali ThDr. František Bednář a ThDr. Ferdinand Hrejsa profesoři Husovy fakulty v Praze V PRAZE 1931 Nákladem Svazu národního osvobození Toleranční patent, jeho vznik

Více

Být naštvaný? Stěžovat si? Když člověk zná Boží vůli, všechno je dobré.

Být naštvaný? Stěžovat si? Když člověk zná Boží vůli, všechno je dobré. www.milujte.se 21/ 2012 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan 15,12 Být naštvaný? Stěžovat si? Když člověk zná Boží vůli, všechno je dobré. blahoslavený

Více

V E L K É P O S T A V Y Č E S K Ý C H D Ě J I N

V E L K É P O S T A V Y Č E S K Ý C H D Ě J I N V E L K É P O S T A V Y Č E S K Ý C H D Ě J I N MARTIN ŠANDERA HYNCE PTÁČEK Z PIRKŠTEJNA Opomíjený vítěz husitské revoluce V Y Š E H R A D Vyobrazení na přebalu: Výjev z Kroniky české Václava Hájka z Libočan

Více

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé VSTUPNÍ ANTIFONA 1 Sol 4,14; 1 Kor 15,22 Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro svoje

Více

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l.

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. VÝVOJ KŘESŤANSTVÍ OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. 1. Poznámky: Mnohé časové a encyklopedické údaje jsou založeny na publikaci Hlubší pochopení Písem, kterou vydali svědkové Jehovovi. Tyto údaje rámcově

Více

Válka Čechů s Němci (Část 1)

Válka Čechů s Němci (Část 1) Go East str. 1/16 Válka Čechů s Němci (Část 1) Emanuel Rádl Předmluva Část 1. Kapitola první Cyrilometodějství prvním velkým zápasem mezi Čechy a Němci? a) Barbarské křesťanství b) Slovanští věrozvěstové

Více

Karel starší ze Žerotína

Karel starší ze Žerotína Karel starší ze Žerotína Úvod Poslední monografie vydaná o této významné osobnosti moravských i evropských dějin nese podtitul Don Quijote v labyrintu světa 1. Stěží bychom mohli najít výstižnější metaforu

Více

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF PRAHA 2013 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH LITERATURA...

Více

15. neděle v mezidobí

15. neděle v mezidobí 15. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 17,15 Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Uvedení do bohoslužby A Drazí bratři a sestry, kdybych si dovolil

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP)

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Rozpory v Písmu a jak je lze vysvětlit Petr Doušek Úvod: Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Tato kniha by se dala nenapsat, aby nikdo neměl vůbec dojem, že

Více

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí 20. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 84,10-11 Štíte náš, Bože, pohleď, popatři na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Uvedení do bohoslužby A Když se tu scházíme

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

Školství v Jednotě bratrské

Školství v Jednotě bratrské 4/13 speciál Školství v Jednotě bratrské Když se řekne bratrské školství, každého jako první napadne Jan Amos Komenský. A bude to oprávněné, protože právě Komenského myšlenky se staly vyvrcholením propracovaného

Více

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto.

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. Pohádky vypráví dětem babičky, dědové a rodiče na celém světě. Český esperantista Theodor Kilián požádal své přátele, roztroušené po celém světě, aby

Více

Příběh o Líle Vasištha pokračoval: Vasištha pokračoval:

Příběh o Líle Vasištha pokračoval: Vasištha pokračoval: Příběh o Líle Rámo, stejně jako během bdělého stavu nemají v sobě objekty dříve viděné ve snu (ačkoli během snění se objekty zdály být pevné a hmotné) nic hmotného, tak se i tento svět zdá být hmotný,

Více

Životopis svatého Bernarda z Clairvaux, opata. podle Alana z Auxerre, mnicha v Clairvaux. z latinského originálu Vita secunda

Životopis svatého Bernarda z Clairvaux, opata. podle Alana z Auxerre, mnicha v Clairvaux. z latinského originálu Vita secunda Životopis svatého Bernarda z Clairvaux, opata podle Alana z Auxerre, mnicha v Clairvaux z latinského originálu Vita secunda přeložil a upravil otec Bernard Vojáček, OCist. Ve Vyšším Brodě L.P. 1949 1 Úvodem

Více

KŘESŤANSTVÍ - ZÁKLAD ČESKÉ STÁTNOSTI

KŘESŤANSTVÍ - ZÁKLAD ČESKÉ STÁTNOSTI KŘESŤANSTVÍ - ZÁKLAD ČESKÉ STÁTNOSTI KŘESŤANSTVÍ NA ÚZEMÍ ČECH V KONTEXTU CENTRÁLNÍHO STŘEDOVÝCHODU EVROPY V HISTORICKÉM OBDOBÍ & SLOVANSKÝ LITURGICKÝ JAZYK CYRILOMETODĚJSKÁ STAROSLOVĚNŠTINA JAKO LITURGICKÝ

Více

VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í

VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í P Ř E M Y S L O V E C N A Č E S K É M T R Ů N Ě K A R E L M A R Á Z VÁCLAV III. (1289 1306) P O S L E D N Í P Ř E M Y S L OV E C N A Č E S K É M T R Ů

Více

Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu

Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu www.biblickaknihovna.cz Obsah Ve třetím tisíciletí.................................... 1 Pohled zevnitř....................................... 2 Byl Kristus

Více

1. listopadu: Slavnost Všech svatých

1. listopadu: Slavnost Všech svatých 1. listopadu: Slavnost Všech svatých VSTUPNÍ ANTIFONA Radujte se všichni o slavnosti všech svatých, vždyť z jejich slávy se radují i andělé a spolu s nimi chválí Božího Syna. Uvedení do bohoslužby Sešli

Více

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne Církevní řád Církevní řád Církve adventistů sedmého dne 18. revidované vydání z roku 2010 CÍRKEVNÍ ŘÁD Vydala Církev adventistů sedmého dne Česko-Slovenská unie Londýnská 30, Praha 2-Vinohrady Praha 2011

Více

Miroslav Kalousek a 20 let jeho úřednických a politických her. Nadační fond proti korupci

Miroslav Kalousek a 20 let jeho úřednických a politických her. Nadační fond proti korupci Miroslav Kalousek a 20 let jeho úřednických a politických her Nadační fond proti korupci Obsah Prolog 2 Předmluva 3 Úvod 4 1 Zlatá 90. léta 7 1.1 Jak to bylo s padáky?............................. 8 1.2

Více

3. A jako je Brit rozseta v dvaačtyřiceti spojeních téhož semene, tak je i tesané a svaté jméno zaseto v dvaačtyřicíti písmenech popisujících akt

3. A jako je Brit rozseta v dvaačtyřiceti spojeních téhož semene, tak je i tesané a svaté jméno zaseto v dvaačtyřicíti písmenech popisujících akt Ediční poznámka: Text, který dále naleznete, je kompozitem několika původců různých dob a různé kvality. Základním textem je samotný Zohar, monumentální dílo, o jehož původ se stále vedou spory. Jisté

Více

V raných staletích křesťanství bylo schizma považováno za vážnější prohřešek než

V raných staletích křesťanství bylo schizma považováno za vážnější prohřešek než Velké schizma Slovo schizma pochází z řeckého σχίσμα rozdělení (< σχίζω rozdělovat, půlit) a znamená rozdělení nebo roztržení, obvykle v nějaké organizaci. Schizmatik je osoba, která vytváří nebo zapříčiňuje

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč LISTOPAD - PROSINEC 2009 UVNITŘ: PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ AŽ DO VÁNOC UVNITŘ: PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ AŽ DO VÁNOC VESELÍ NAD MORAVOU VELKÁ NAD

Více