Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce"

Transkript

1 Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce jsou platné pro všechny zájezdy na sportovní akce a jednotlivé služby cestovního ruchu cestovní kanceláře Diamant Club, s.r.o., Poštovská 4F, Brno, Česká republika (dále jen,,všeobecné smluvní podmínky ) 2. Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a CK Diamant club s.r.o. II. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvního vztahu jsou: A. Diamant club, s.r.o., se sídlem Poštovská 4F, Brno, Česká republika, IČ: , DIČ: CZ , zapsaná v obchodním rejstříku C vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen,,ck Diamant ) B. Zákazník, kterým může být jak fyzická tak právnická osoba způsobilá k právním úkonům. Pro účely těchto Všeobecných smluvních podmínek je Zákazníkem osoba, která s CK Diamant uzavřela cestovní smlouvu nebo realizovala písemnou objednávku nebo osoba, v jejíž prospěch se písemná objednávka potvrdila nebo uzavřela cestovní smlouva a nebo osoba, na kterou se zájezd převedl v souladu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále jen "Zákazník") 2. Smluvní vztah mezi Zákazníkem a CK Diamant v případě zájezdů vzniká na základě Zákazníkem (nebo jeho pravomocným zástupcem) podepsané cestovní smlouvy potvrzené CK Diamant a uhrazení dohodnuté platby za dohodnuté služby. V případě internetové rezervace se za smluvní vztah považuje vyplněný internetový objednávkový formulář a uhrazení dohodnuté platby. Cestovní smlouva platí pro všechny další osoby na ní uvedené. Za nezletilou osobu podepisuje cestovní smlouvu její zákonný zástupce. 3. Potvrzením cestovní smlouvy se CK Diamant zavazuje Zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Jakékoliv další služby nad rámec služeb uvedených v cestovní smlouvě mohou být poskytnuty s nárokem CK Diamant na zaplacení těchto služeb Zákazníkem. Součástí smluvního vztahu jsou pouze ty služby, které jsou dohodnuty písemně. 4. Podepsáním cestovní smlouvy se Zákazník zavazuje zaplatit dohodnutou cenu zájezdu, nebo její část. V případě, že Zákazník uzavírá cestovní smlouvu ve prospěch dalších Zákazníků zájezdů uvedených na cestovní smlouvě, potvrzuje podpisem cestovní smlouvy, že disponuje písemným pověřením ostatních Zákazníků jednat jejich jménem, se souhlasem na uzavření cestovní smlouvy a poskytnutí jejich osobních údajů CK Diamant. Zákazník se také zavazuje, že za smluvní závazky všech přihlášených osob ručí Zákazník, kterým byla cestovní smlouva podepsána. A dále se zavazuje odevzdat včas ostatním Zákazníkům informace CK Diamant určené pro Zákazníky zájezdu. III. Účast na zájezdech 1. Účastník zájezdu musí v době před nástupem zájezdu dosáhnout 18let. Osoby od 15 do 18 let se mohou zájezdu zúčastnit se souhlasem zákonného zástupce nebo v jeho doprovodu. Osoby mladší 15 let se mohou zájezdu zúčastnit pouze v doprovodu zákonného zástupce. Každý účastník je osobně zodpovědný za platný osobní doklad umožňující vycestování a za dodržování pasových, celních, zdravotních a jiných předpisů země do níž cestuje. Veškeré náklady, které vzniknou v důsledku nedodržení výše uvedeného, nese Zákazník. CK Diamant neodpovídá za škody způsobené Zákazníkem nebo třetí osobou Zákazníkovi na jeho osobě, zdraví či majetku v průběhu čerpání služeb. 2. Zákazník je povinen dbát pokynů cestovní kanceláře, delegáta, dopravce a jakož i jimi pověřených osob. Žádný Zákazník CK Diamant nesmí omezovat práva ostatních zákazníků, účastníků zájezdu, jakož i poskytovatelů služeb, které jsou součástí zájezdu.

2 3. Právo účasti na zájezdu vzniká Zákazníkovi a dalším Zákazníkem uvedeným v cestovní smlouvě zaplacením dohodnuté ceny zájezdu v plné výši a splněním ostatních podmínek poskytnutí služeb. Platným dokladem pro nástup Zákazníka na zájezd je platně uzavřena cestovní smlouva a doklad o zaplacení celkové ceny zájezdu. IV. Práva a povinnosti Zákazníka 1. K právům Zákazníka patří zejména: a. Právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb b. být včas informován o všech skutečnostech, týkajících se objednaných služeb c. právo na ochranu osobních údajů, které Zákazník uvádí v cestovní smlouvě a ostatních dokladech odevzdaných CK Diamant před nepovolanými osobami d. právo na reklamaci nedostatků a její vyřízení v souladu s článkem IX. těchto Všeobecných smluvních podmínek e. zrušit objednané služby před jejím čerpáním a v souvislosti s tímto na vrácení uhrazené částky po odpočtu storno poplatku dle článku VIII. f. právo u zájezdů písemně CK Diamant oznámit před zahájením zájezdu, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba uvedená v oznámení. Toto právo však může Zákazník uplatnit pouze do 3 dnů před zahájením zájezdu, jinak právo zaniká. Oznámení musí obsahovat vlastnoručně podepsané písemné prohlášení nového Zákazníka, že souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou, s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami a že splňuje všechny dohodnuté podmínky účasti na zájezdu. Dnem doručení oznámení se osoba v něm uvedená stává Zákazníkem, který vstupuje do práv a povinností původního zákazníka, přičemž původní a nový Zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů, které CK Diamant v souvislosti s touto změnou vzniknou. Nový Zákazník nemá nárok na zohlednění slev, akcí a pojištění a dalších výhod, které byly výhradně spojeny s osobou původního Zákazníka. CK Diamant má nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů, které jí v souvislosti se změnou Zákazníka vzniknou. 2. K povinnostem Zákazníka patří zejména: a. poskytnout CK Diamant součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět CK Diamant požadované údaje v cestovní smlouvě, vč. jakýchkoliv změn takových údajů a předložit dle požadavku CK Diamant další nezbytné doklady b. zajistit u osob mladších 15ti let doprovod a dohled dospělého účastníka, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje c. u Zákazníka staršího 15ti let a mladšího 18ti let předložit souhlas zákonného zástupce d. zaplatit dohodnutou cenu zájezdu nebo jednotlivých služeb e. převzít od CK Diamant doklady potřebné k čerpání služeb (například lístky na fotbalový zápas) a řádně je zkontrolovat před zahájením zájezdu f. Zákazník je povinen dbát pokynů cestovní kanceláře, delegáta, dopravce a jakož i jimi pověřených osob. Žádný Zákazník CK Diamant nesmí omezovat práva ostatních zákazníků, účastníků zájezdu, jakož i poskytovatelů služeb, které jsou součástí zájezdu. g. počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo CK Diamant a uhradit případnou škodu, kterou způsobil h. zdržet se jednání, která by mohla omezovat, ohrožovat a poškozovat ostatní Zákazníky zájezdu i. uhradit všechny náklady a škody vzniklé v souvislosti s jeho vyloučením z účasti na zájezdu v případě, že svým jednáním ohrozil nebo rušil průběh nebo program zájezdu, nebo závažným způsobem porušil právní předpisy, poškodil cizí majetek a práva ostatních Zákazníků zájezdu, dodavatelů služeb a CK Diamant j. v případech, že Zákazník omezuje z jakéhokoliv důvodu během trvání zájezdu svým nevhodným nebo dohodnutým pravidlům odporujícím jednáním CK Diamant jako organizátora zájezdu, jeho smluvních partnerů, zástupců nebo jiných Zákazníkům zájezdu (nekulturním, hlučným, hrubým chováním, nadměrným požitím alkoholu, omamných látek, porušuje a neřídí se pokyny CK Diamant, narušuje plynulý časový průběh zájezdu či poškozuje cizí majetek), je toto jednání

3 chápáno za podstatné porušení podmínek cestovní smlouvy a těchto Všeobecných smluvních podmínek. Zástupce CK Diamant této osobě porušující pravidla má právo neposkytnout další služby během zájezdu nebo případně vyloučit z přepravy i z celého zájezdu. V případě, kdy dojde k vyloučení Zákazníka ze zájezdu má CK Diamant právo jednostranně zrušit cestovní smlouvu bez náhrad či jakéhokoliv nároku na odškodnění vyloučeného Zákazníka za nevyužité služby. k. dostavit se na místo odjezdu ve stanoveném čase se všemi doklady, včetně zejména platného cestovního dokladu 3. K povinnostem Zákazníků právnických osob dále patří: a. seznámit své účastníky s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami CK Diamant, jakož i s dalšími informacemi, které od CK Diamant obdrží, zejména je pak informovat o rozsahu a kvalitě služeb b. zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti Zákazníků dle předchozího bodu 2, které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník c. předat CK Diamant jmenný seznam účastníků se všemi požadovanými náležitostmi podle předem dohodnutého termínu, u dětí do 15ti let uvést úplné datum narození a uvést osoby odpovědné za dohled a jejich doprovod. Dále pověřit oprávněného zástupce, se kterým CK Diamant bude komunikovat a který seznámí své účastníky s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami V. Povinnosti a práva CK Diamant 1. Ck Diamant je povinna: a. je povinna informovat Zákazníka o všech skutečnostech, týkajících se objednaných služeb b. CK Diamant není povinna poskytnout Zákazníkovi plnění nad rámec předem potvrzených a zaplacených služeb c. CK Diamant je povinna mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ úpadku dle zákona 159/1999 Sb. v platném znění d. Nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu poskytnout způsobem dohodnutým s CK Diamant Zákazníkovi další informace o skutečnostech, které jsou pro Zákazníka důležité a které jsou jí známy. Tyto údaje se poskytují jen jednomu Zákazníkovi uvedeným v cestovní smlouvě. VI. Cenové a platební podmínky 1. Cenou zájezdu se rozumí cena uvedená v cestovní smlouvě. Případné slevy, vyhlášené CK Diamant po datu podpisu cestovní smlouvy Zákazníkem, nezakládají právo Zákazníka na snížení již potvrzené ceny. CK Diamant je oprávněna do 21. dne před realizací zájezdu jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu v případě, že dojde ke zvýšení: Ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot Plateb spojených se službami, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu ( např. ceny vstupenek apod. ) Směnného kurzu české koruny použitého při stanovení ceny zájezdu o více jak 5% Písemné oznámení o zvýšení ceny může být Zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dnů před zahájením čerpání služeb. Vzhledem k časovému předstihu, s jakým jsou zájezdy připravovány, může dojít před realizací zájezdu ke změnám podmínek a okolností, které si mohou vyžádat např. dílčí úpravu trasy zájezdu, místa ubytování, času odjezdu apod. Za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího resp. stravovacího objektu v tom samém místě, pokud je zachována kategorie a dohodnutý rozsah vybavení tohoto objektu. Klient nemá v těchto případech právo odstoupit od smlouvy bez povinnosti úhrady storno poplatku. 2. Zákazník je povinen zaplatit CK Diamant sjednanou část ceny zájezdu, zpravidla ve výši 50% (včetně fakultativních a doplňkových služeb), při uzavření cestovní smlouvy. Zákazník se zavazuje zaplatit zbývající část ceny zájezdu nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Stornopoplatky a uplatňované nároky na náhradu škody jsou splatné ihned.

4 3. V případě uzavření smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 21 dnů před zahájením zájezdu Zákazník uhradí sjednanou cenu zájezdu v plné výši již při podpisu cestovní smlouvy. VII. Změny dohodnutých služeb 1. CK Diamant je oprávněna v případě nepředvídatelných okolností (živelné pohromy, kalamitní situace, stávka, zásahy vyšší moci, rozhodnutí státních orgánům, nebo z důvodu mimořádné události, kterým nebylo možné ani při vynaložení veškerého úsilí zabránit ) upravit program zájezdu tak, aby bylo možné čerpat Zákazníkem objednané služby v maximální míře s přihlédnutím k daným okolnostem. 2. Pokud je CK Diamant nucena před zahájením zájezdu změnit podmínky cestovní smlouvy, navrhne Zákazníkovi změnu cestovní smlouvy. Pokud navrhovaná změna cestovní smlouvy vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu uvedena nová cena. S výjimkou uvedenou v bodě 1 článku VI. Cenové a platební podmínky, má Zákazník právo se rozhodnout, zda se změnou souhlasí, nebo zda od cestovní smlouvy odstoupí. Své rozhodnutí musí písemně oznámit CK Diamant ve lhůtě stanovené CK Diamant v návrhu změny. V případě, že Zákazník nedoručí CK Diamant v dané lhůtě písemně své odstoupení od smlouvy, platí, že se změnami souhlasí. 3. Dojde-li ke změně plánovaného termínu nebo času utkání nebo letu vlivem povětrnostních či technických podmínek nebo v důsledku jiných mimořádných okolností, které nemůže CK Diamant ovlivnit, nenáleží Zákazníkovi náhrada za případné nečerpání objednaných služeb. 4. Pokud před zahájením zájezdu nebo po zahájení zájezdu dojde ke změně podstatné podmínky cestovní smlouvy ze strany CK Diamant bez jejího zavinění, CK Diamant není povinna vrátit Zákazníkovi již vynaložené náklady na dopravu, ubytování, vstupenky, pojištění a jiné náklady. V takovém případě jsou CK Diamant a Zákazník povinny jednat o vzájemné dohodě a společně tak minimalizovat vznik dalších nezbytných nákladů. 5. CK Diamant má právo provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb během zájezdu, pokud není možné z mimořádných okolností dodržet původně dohodnutý program a služby. V těchto případech je CK Diamant povinna: a. Zajistit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě co nejvíce srovnatelném a odpovídajícím charakteru původních služeb, v případě zajištění služeb na minimálně stejné úrovni jsou všechny další nároky Zákazníka vyloučeny. b. Nebo vrátit Zákazníkovi zaplacenou poměrnou cenu za neposkytnutou, resp. náhradním plněním nekompenzovanou službu/y. c. Nebo poskytnout Zákazníkovi slevu ze zaplacené ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly poskytnuty v plném rozsahu nebo za, které nebylo poskytnuto náhradní plnění. 6. CK Diamant má právo na zaplacení za služby poskytnuté nad rámec služeb dohodnutých v cestovní smlouvě se Zákazníkem VIII. Zrušení zájezdu, odstoupení od smlouvy 1. CK Diamant může před zahájením čerpání služeb odstoupit od cestovní smlouvy z důvodu: Zrušením objednaných služeb dodavatelem Nedosažením minimálního počtu účastníků, který činí u zájezdů na sportovní akce 5 a méně přihlášených, případně je minimální počet individuálně sjednán na konkrétní utkání Porušením smluvních povinností Zákazníkem Odstoupí-li CK Diamant od cestovní smlouvy z důvodu porušení smluvních podmínek Zákazníkem, je Zákazník povinen zaplatit CK Diamant stanovené odstupné. Odstoupila-li CK Diamant od cestovní smlouvy z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků nebo zrušením objednaných služeb dodavatelem, má Zákazník právo na vrácení veškeré poskytnuté úhrady za zájezd nebo na základě nové cestovní smlouvy, na poskytnutí jiné služby, nejméně v kvalitě, odpovídající původní smlouvě, může-li CK Diamant takové služby nabídnout.

5 2. CK Diamant má právo zrušit zájezd, jehož uskutečnění je nemožné nebo ztížené v důsledku nepředvídatelných mimořádných okolností (např. povstání, teroristický útok válka, šíření nakažlivé choroby, zemětřesení, jiné živelné pohromy, rozhodnutí státních orgánů apod., resp. pokud by byla ohrožena bezpečnost, zdraví nebo život Zákazníků), které nebylo možné při uzavírání cestovní smlouvy předvídat a kterým nebylo možné zabránit. Zákazník má v tomto případě nárok na vrácení té části ceny, která neslouží k úhradě předem hrazených nákladů, jakým je například letecká doprava, rezervace ubytování nebo vstupenka na fotbalový zápas. 3. CK Diamant má právo zrušit zájezd i z jiných důvodů než uvedených v bodu 2 tohoto článku. V tomto případě je však CK Diamant oprávněna zrušit zájezd nejpozději 21 dní před plánovaným zahájením zájezdu, přičemž o této skutečnosti je povinna informovat Zákazníka nejpozději do 21 dnů před nástupem na zájezd nebo začátkem čerpání služeb. 4. Zákazník je oprávněn zrušit zájezd kdykoliv před odjezdem na zájezd. Zrušení zájezdu musí být provedeno písemně. Pro stanovení výše storno poplatku je rozhodující den doručení písemného oznámení o zrušení zájezdu do CK Diamant. Pokud Zákazník odstoupí od smlouvy, je povinen uhradit CK Diamant storno poplatek (odstupné) v následující výši: 80% z ceny objednaných služeb, dojde-li ke zrušení objednaných služeb do 180 dnů před dnem čerpání první služby 90% z ceny objednaných služeb, dojde-li ke zrušení objednaných služeb mezi 179 dnem a 60 dnem před dnem čerpání první služby 100% z ceny objednaných služeb, dojde-li ke zrušení objednaných služeb 59 den nebo méně před dnem čerpání první služby V případě zrušení některých specifických služeb Zákazníkem (např. vstupenky, letenky nebo balíčky služeb, v nichž jsou letenky či vstupenky zahrnuty) činí storno poplatek 100% z celkové ceny zájezdu v jakémkoliv termínu. V případě, že Zákazník v průběhu zájezdu svévolně zruší část zájezdu nebo nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá nárok na finanční náhradu za nečerpané služby. 5. V případě zrušení účasti jedné osoby na zájezdu ze dvou osob v dvoulůžkovém pokoji musí odstupující osoba uhradit náhradu vzniklé škody ve výši příplatku za jednolůžkový pokoj. Platí to i při obsazování ubytování, jehož cena je kalkulována na pevně stanovený počet osob. V případě storno účasti na zájezdu jedné osoby resp. více z několika uvedených v cestovní smlouvě se náhrada škody vypočítává v závislosti na zbývajícím složení osob respektive objednaných služeb ubytování. 6. CK Diamant má právo odečíst stornopoplatek případně svůj nárok na náhradu škody + pojistné od složené zálohy nebo ze zaplacené ceny zájezdu. Zákazníkova žádost o změnu termínu zájezdu, destinace, nebo ubytovacího zařízení podle uzavřené cestovní smlouvy, nezakládá důvod zbavení se povinnosti ze strany Zákazníka zaplatit stornopoplatek za zrušení cestovní smlouvy objednaného zájezdu, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. IX. Reklamační řád 1. V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je objektivně nižší, než byla předem písemně dohodnuta, vzniká Zákazníkovi právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí Zákazník uplatnit u CK Diamant bez zbytečného odkladu (nejlépe na místě u průvodce nebo delegáta CK Diamant), tak aby mohla být sjednána náprava pokud možno v místě poskytované služby. Nejpozději však do 3 měsíců ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká. Zákazník je povinen poskytovat CK Diamant maximální součinnost, aby bylo možné nedostatky co nejlépe odstranit a zabránilo se vzniku jakýmkoliv škodám nebo aby se jejich rozsah snížil. Reklamaci lze uplatnit i u cestovní agentury nebo kanceláře, která zprostředkovala uzavření cestovní smlouvy. CK Diamant je

6 povinna rozhodnou o oprávněnosti reklamace do 30 dnů po jeho obdržení, pokud se nedohodne se Zákazníkem jinak. 2. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu CK Diamant (vis major) nebo okolnosti, které jsou na straně Zákazníka, na jejichž základě Zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a CK Diamant zabezpečené služby, nevzniká Zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny. CK Diamant neodpovídá za úroveň těch služeb, které si Zákazník sám objedná u třetích osob. 3. Každý Zákazník je osobně odpovědný za dodržování pasových, zdravotních, celních, devizových, tranzitních, dopravních a dalších předpisů České republiky i předpisů, zákonů a zvyklostí země do které cestuje, resp. přes ni tranzituje. CK Diamant nenese odpovědnost za případné problémy vzniklé neudělením víza nebo vadnými úkony klienta. X. Pojištění 1. CK Diamant je pojištěna ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. (povinné smluvní pojištění cestovní kanceláře) u pojišťovny Generali, a.s. 2. Cestovní a zdravotní pojištění při cestách do zahraničí není součástí základní ceny zájezdu. Toto pojištění si Zákazník může sjednat prostřednictvím CK Diamant nebo individuálně. XI. Využití osobních dat 1. Zákazník souhlasí, aby CK Diamant a jí určené osoby v souladu s ustanovením zák. č. 101/2000 Sb. zpracovávala jeho chráněné osobní údaje a to výhradně za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných CK Diamant včetně zpřístupnění těchto údajů obchodním partnerům CK Diamant a přes hraničního toku osobních údajů do země pobytu resp. tranzitu výlučně za účelem zabezpečení smluvních služeb pro Zákazníka. Zákazník uděluje souhlas ve smyslu 5 odst. 2 výše uvedeného zákona a prohlašuje, že je zmocněn i jménem dalších osob uvedených na cestovní smlouvě. Zákazník odpovídá za úplnost, pravdivost a správnost údajů, které poskytl za účelem uzavření cestovní smlouvy. XII. Závěrečná ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne Tyto Všeobecné smluvní podmínky platí pro účastníky zájezdů CK Diamant na sportovní akce a čerpání jednotlivých služeb a jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy, není-li CK Diamant jinak stanoven či předem dohodnut rozsah vzájemných práv a povinností. 3. Zákazník svým podpisem cestovní smlouvy potvrzuje, že jsou mu známy tyto Všeobecné smluvní podmínky a souhlasí s nimi, že porozuměl veškerým prezentovaným skutečnostem a podmínkám a bude je respektovat a dodržovat. Zákazník svým podpisem potvrzuje, že tyto Všeobecné smluvní podmínky jsou známy i dalším osobám (Zákazníkům) uvedených v cestovní smlouvě a souhlasí s nimi, že porozuměli veškerým prezentovaným skutečnostem a podmínkám a budou je respektovat a dodržovat. Není si vědom žádných omezení, která by mu i dalším osobám (Zákazníkům) uvedených v cestovní smlouvě bránila v řádné účasti na zájezdu. Potvrzuje, že včas informoval o všech skutečnostech týkajících se objednaných služeb ostatní Zákazníky zájezdu uvedených v cestovní smlouvě. 4. Případná neplatnost některých ustanovení Všeobecných smluvních podmínek a cestovní smlouvy nemá vliv na jejich ostatní obsah. 5. CK Diamant má právo aktualizace a změn údajů, informací o službách, cenách a cestovních podmínkách, které jsou v katalogu nebo v jiné nabídkové formě. Zákazník zároveň souhlasí, že obdržel a seznámil se všemi skutečnostmi v katalogu či v jiné nabídkové formě. CK Diamant neodpovídá za obsah inzerátů uvedených v katalogu a jiných materiálů, které CK Diamant vydává a poskytli třetí osoby a zároveň neručí za správnost údajů uvedených v materiálech třetích osob, kterých není CK Diamant vydavatelem a tudíž nemůže ovlivnit jejich obsah. 6. Pokud se odlišují informace zájezdu uvedené v katalogu od cestovní smlouvy, přednost má vždy cestovní smlouva. V Brně dne

., : 265212041/300 ČSOB

., : 265212041/300 ČSOB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB Praha 2,

Více

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen

Více

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o.

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o. Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o. I. Základní ustanovení. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří Radynacestu,

Více

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o 1. Úvodní ustanovení Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Skalla CZ, s.r.o., IČ 25961292, se sídlem Hradec Králové 2, Ulrichovo nám.

Více

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout Všeobecné podmínky I. 1. Cestovní kancelář ADRIALAND s.r.o. (dále jen cestovní kancelář ) se podpisem cestovní smlouvy zavazuje poskytnout uvedeným zákazníkům vymezený zájezd. 2. Zákazník se zavazuje splnit

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o. 1. Úvodní ustanovení A. Všeobecné smluvní podmínky CK Surfstyle s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, jednotlivé služby cestovního ruchu

Více

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Ing. Karel Topič CK Australia Puzzle, Viva Travel, dovolenánapřání.cz, zapsaným v živnostenském rejstříku (pořadatelem zájezdu-dovolené,

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK trip4you.cz s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK trip4you.cz s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK trip4you.cz s.r.o. (dále jen,, všeobecné smluvní podmínky nebo VSP ) 1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1) Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu

Více

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Bulgaria Travel, s. r. o.

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Bulgaria Travel, s. r. o. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Bulgaria Travel, s.r.o. (dále jen podmínky) jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu Bulgaria Travel, s.r.o. (dále jen CK)

Více

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců.

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců. Všeobecné smluvní podmínky CK Best Reisen CZ, s. r. o. na rok 2015 ve smyslu zákona č.: 89/2012/1999 Sb., občanský zákoník a o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu pro cestovní kanceláře

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vážení klienti, dovolujeme si Vám poděkovat za projevenou důvěru a ujistit Vás, že jsme udělali vše potřebné pro Vaši plnou spokojenost na Vaší dovolené. Pro Vaši příjemnou dovolenou

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304 Zájezdy

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N. 1. Přeprava: Autobusy, auty různého typu, letecky, vlaky, loděmi (včetně člunů), na slonech, velbloudech, pštrosech, koních a jiných zvířatech používaných

Více

Obchodní (všeobecné) podmínky CK TopFly platné pro rok 2011.

Obchodní (všeobecné) podmínky CK TopFly platné pro rok 2011. Obchodní (všeobecné) podmínky CK TopFly platné pro rok 2011. 1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TopFly s.r.o., se sídlem Vodičkova 791/41, Praha 1, 110 00 (dále jen TopFly

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304 Zájezdy

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel Tyto všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel (dále jen Podmínky ) tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy,

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Letní dovolená u moře 2014 1. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., (dále jen Podmínky pro cestující a CKF ) tvoří nedílnou součást

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen Podmínky) jsou platné na všechny zájezdy, pobyty

Více

159/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999

159/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 159/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304 Zájezdy

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Smluvní podmínky Tyto Smluvní podmínky (dále jen SP ) pořadatele (dále také CK ) spolu s Důležitými informacemi o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb uvedených v aktuálním katalogu

Více

ALPY KRKONOŠ. za cenu LYŽOVÁNÍ V AKCI A JINÉ VYCHYTÁVKY ITÁLIE FRANCIE RAKOUSKO

ALPY KRKONOŠ. za cenu LYŽOVÁNÍ V AKCI A JINÉ VYCHYTÁVKY ITÁLIE FRANCIE RAKOUSKO LYŽOVÁNÍ V AKCI A JINÉ VYCHYTÁVKY ALPY za cenu RAKOUSKO NASSFELD od 2 240 Kč/os. 7 nocí Apartmány Rosenstöckl od 2 240 Kč/os. Termíny: 6.12. 15.12., 7.2. 14.2., 8.3. 18.4. V ceně: ubytování na 7 nocí včetně

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Čl. I Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Cestujícího a společnosti DCS Praha, s.r.o., se sídlem Praha 1, City Center Praha, Klimentská

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více