Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce"

Transkript

1 Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce jsou platné pro všechny zájezdy na sportovní akce a jednotlivé služby cestovního ruchu cestovní kanceláře Diamant Club, s.r.o., Poštovská 4F, Brno, Česká republika (dále jen,,všeobecné smluvní podmínky ) 2. Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a CK Diamant club s.r.o. II. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvního vztahu jsou: A. Diamant club, s.r.o., se sídlem Poštovská 4F, Brno, Česká republika, IČ: , DIČ: CZ , zapsaná v obchodním rejstříku C vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen,,ck Diamant ) B. Zákazník, kterým může být jak fyzická tak právnická osoba způsobilá k právním úkonům. Pro účely těchto Všeobecných smluvních podmínek je Zákazníkem osoba, která s CK Diamant uzavřela cestovní smlouvu nebo realizovala písemnou objednávku nebo osoba, v jejíž prospěch se písemná objednávka potvrdila nebo uzavřela cestovní smlouva a nebo osoba, na kterou se zájezd převedl v souladu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále jen "Zákazník") 2. Smluvní vztah mezi Zákazníkem a CK Diamant v případě zájezdů vzniká na základě Zákazníkem (nebo jeho pravomocným zástupcem) podepsané cestovní smlouvy potvrzené CK Diamant a uhrazení dohodnuté platby za dohodnuté služby. V případě internetové rezervace se za smluvní vztah považuje vyplněný internetový objednávkový formulář a uhrazení dohodnuté platby. Cestovní smlouva platí pro všechny další osoby na ní uvedené. Za nezletilou osobu podepisuje cestovní smlouvu její zákonný zástupce. 3. Potvrzením cestovní smlouvy se CK Diamant zavazuje Zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Jakékoliv další služby nad rámec služeb uvedených v cestovní smlouvě mohou být poskytnuty s nárokem CK Diamant na zaplacení těchto služeb Zákazníkem. Součástí smluvního vztahu jsou pouze ty služby, které jsou dohodnuty písemně. 4. Podepsáním cestovní smlouvy se Zákazník zavazuje zaplatit dohodnutou cenu zájezdu, nebo její část. V případě, že Zákazník uzavírá cestovní smlouvu ve prospěch dalších Zákazníků zájezdů uvedených na cestovní smlouvě, potvrzuje podpisem cestovní smlouvy, že disponuje písemným pověřením ostatních Zákazníků jednat jejich jménem, se souhlasem na uzavření cestovní smlouvy a poskytnutí jejich osobních údajů CK Diamant. Zákazník se také zavazuje, že za smluvní závazky všech přihlášených osob ručí Zákazník, kterým byla cestovní smlouva podepsána. A dále se zavazuje odevzdat včas ostatním Zákazníkům informace CK Diamant určené pro Zákazníky zájezdu. III. Účast na zájezdech 1. Účastník zájezdu musí v době před nástupem zájezdu dosáhnout 18let. Osoby od 15 do 18 let se mohou zájezdu zúčastnit se souhlasem zákonného zástupce nebo v jeho doprovodu. Osoby mladší 15 let se mohou zájezdu zúčastnit pouze v doprovodu zákonného zástupce. Každý účastník je osobně zodpovědný za platný osobní doklad umožňující vycestování a za dodržování pasových, celních, zdravotních a jiných předpisů země do níž cestuje. Veškeré náklady, které vzniknou v důsledku nedodržení výše uvedeného, nese Zákazník. CK Diamant neodpovídá za škody způsobené Zákazníkem nebo třetí osobou Zákazníkovi na jeho osobě, zdraví či majetku v průběhu čerpání služeb. 2. Zákazník je povinen dbát pokynů cestovní kanceláře, delegáta, dopravce a jakož i jimi pověřených osob. Žádný Zákazník CK Diamant nesmí omezovat práva ostatních zákazníků, účastníků zájezdu, jakož i poskytovatelů služeb, které jsou součástí zájezdu.

2 3. Právo účasti na zájezdu vzniká Zákazníkovi a dalším Zákazníkem uvedeným v cestovní smlouvě zaplacením dohodnuté ceny zájezdu v plné výši a splněním ostatních podmínek poskytnutí služeb. Platným dokladem pro nástup Zákazníka na zájezd je platně uzavřena cestovní smlouva a doklad o zaplacení celkové ceny zájezdu. IV. Práva a povinnosti Zákazníka 1. K právům Zákazníka patří zejména: a. Právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb b. být včas informován o všech skutečnostech, týkajících se objednaných služeb c. právo na ochranu osobních údajů, které Zákazník uvádí v cestovní smlouvě a ostatních dokladech odevzdaných CK Diamant před nepovolanými osobami d. právo na reklamaci nedostatků a její vyřízení v souladu s článkem IX. těchto Všeobecných smluvních podmínek e. zrušit objednané služby před jejím čerpáním a v souvislosti s tímto na vrácení uhrazené částky po odpočtu storno poplatku dle článku VIII. f. právo u zájezdů písemně CK Diamant oznámit před zahájením zájezdu, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba uvedená v oznámení. Toto právo však může Zákazník uplatnit pouze do 3 dnů před zahájením zájezdu, jinak právo zaniká. Oznámení musí obsahovat vlastnoručně podepsané písemné prohlášení nového Zákazníka, že souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou, s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami a že splňuje všechny dohodnuté podmínky účasti na zájezdu. Dnem doručení oznámení se osoba v něm uvedená stává Zákazníkem, který vstupuje do práv a povinností původního zákazníka, přičemž původní a nový Zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů, které CK Diamant v souvislosti s touto změnou vzniknou. Nový Zákazník nemá nárok na zohlednění slev, akcí a pojištění a dalších výhod, které byly výhradně spojeny s osobou původního Zákazníka. CK Diamant má nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů, které jí v souvislosti se změnou Zákazníka vzniknou. 2. K povinnostem Zákazníka patří zejména: a. poskytnout CK Diamant součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět CK Diamant požadované údaje v cestovní smlouvě, vč. jakýchkoliv změn takových údajů a předložit dle požadavku CK Diamant další nezbytné doklady b. zajistit u osob mladších 15ti let doprovod a dohled dospělého účastníka, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje c. u Zákazníka staršího 15ti let a mladšího 18ti let předložit souhlas zákonného zástupce d. zaplatit dohodnutou cenu zájezdu nebo jednotlivých služeb e. převzít od CK Diamant doklady potřebné k čerpání služeb (například lístky na fotbalový zápas) a řádně je zkontrolovat před zahájením zájezdu f. Zákazník je povinen dbát pokynů cestovní kanceláře, delegáta, dopravce a jakož i jimi pověřených osob. Žádný Zákazník CK Diamant nesmí omezovat práva ostatních zákazníků, účastníků zájezdu, jakož i poskytovatelů služeb, které jsou součástí zájezdu. g. počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo CK Diamant a uhradit případnou škodu, kterou způsobil h. zdržet se jednání, která by mohla omezovat, ohrožovat a poškozovat ostatní Zákazníky zájezdu i. uhradit všechny náklady a škody vzniklé v souvislosti s jeho vyloučením z účasti na zájezdu v případě, že svým jednáním ohrozil nebo rušil průběh nebo program zájezdu, nebo závažným způsobem porušil právní předpisy, poškodil cizí majetek a práva ostatních Zákazníků zájezdu, dodavatelů služeb a CK Diamant j. v případech, že Zákazník omezuje z jakéhokoliv důvodu během trvání zájezdu svým nevhodným nebo dohodnutým pravidlům odporujícím jednáním CK Diamant jako organizátora zájezdu, jeho smluvních partnerů, zástupců nebo jiných Zákazníkům zájezdu (nekulturním, hlučným, hrubým chováním, nadměrným požitím alkoholu, omamných látek, porušuje a neřídí se pokyny CK Diamant, narušuje plynulý časový průběh zájezdu či poškozuje cizí majetek), je toto jednání

3 chápáno za podstatné porušení podmínek cestovní smlouvy a těchto Všeobecných smluvních podmínek. Zástupce CK Diamant této osobě porušující pravidla má právo neposkytnout další služby během zájezdu nebo případně vyloučit z přepravy i z celého zájezdu. V případě, kdy dojde k vyloučení Zákazníka ze zájezdu má CK Diamant právo jednostranně zrušit cestovní smlouvu bez náhrad či jakéhokoliv nároku na odškodnění vyloučeného Zákazníka za nevyužité služby. k. dostavit se na místo odjezdu ve stanoveném čase se všemi doklady, včetně zejména platného cestovního dokladu 3. K povinnostem Zákazníků právnických osob dále patří: a. seznámit své účastníky s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami CK Diamant, jakož i s dalšími informacemi, které od CK Diamant obdrží, zejména je pak informovat o rozsahu a kvalitě služeb b. zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti Zákazníků dle předchozího bodu 2, které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník c. předat CK Diamant jmenný seznam účastníků se všemi požadovanými náležitostmi podle předem dohodnutého termínu, u dětí do 15ti let uvést úplné datum narození a uvést osoby odpovědné za dohled a jejich doprovod. Dále pověřit oprávněného zástupce, se kterým CK Diamant bude komunikovat a který seznámí své účastníky s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami V. Povinnosti a práva CK Diamant 1. Ck Diamant je povinna: a. je povinna informovat Zákazníka o všech skutečnostech, týkajících se objednaných služeb b. CK Diamant není povinna poskytnout Zákazníkovi plnění nad rámec předem potvrzených a zaplacených služeb c. CK Diamant je povinna mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ úpadku dle zákona 159/1999 Sb. v platném znění d. Nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu poskytnout způsobem dohodnutým s CK Diamant Zákazníkovi další informace o skutečnostech, které jsou pro Zákazníka důležité a které jsou jí známy. Tyto údaje se poskytují jen jednomu Zákazníkovi uvedeným v cestovní smlouvě. VI. Cenové a platební podmínky 1. Cenou zájezdu se rozumí cena uvedená v cestovní smlouvě. Případné slevy, vyhlášené CK Diamant po datu podpisu cestovní smlouvy Zákazníkem, nezakládají právo Zákazníka na snížení již potvrzené ceny. CK Diamant je oprávněna do 21. dne před realizací zájezdu jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu v případě, že dojde ke zvýšení: Ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot Plateb spojených se službami, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu ( např. ceny vstupenek apod. ) Směnného kurzu české koruny použitého při stanovení ceny zájezdu o více jak 5% Písemné oznámení o zvýšení ceny může být Zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dnů před zahájením čerpání služeb. Vzhledem k časovému předstihu, s jakým jsou zájezdy připravovány, může dojít před realizací zájezdu ke změnám podmínek a okolností, které si mohou vyžádat např. dílčí úpravu trasy zájezdu, místa ubytování, času odjezdu apod. Za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího resp. stravovacího objektu v tom samém místě, pokud je zachována kategorie a dohodnutý rozsah vybavení tohoto objektu. Klient nemá v těchto případech právo odstoupit od smlouvy bez povinnosti úhrady storno poplatku. 2. Zákazník je povinen zaplatit CK Diamant sjednanou část ceny zájezdu, zpravidla ve výši 50% (včetně fakultativních a doplňkových služeb), při uzavření cestovní smlouvy. Zákazník se zavazuje zaplatit zbývající část ceny zájezdu nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Stornopoplatky a uplatňované nároky na náhradu škody jsou splatné ihned.

4 3. V případě uzavření smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 21 dnů před zahájením zájezdu Zákazník uhradí sjednanou cenu zájezdu v plné výši již při podpisu cestovní smlouvy. VII. Změny dohodnutých služeb 1. CK Diamant je oprávněna v případě nepředvídatelných okolností (živelné pohromy, kalamitní situace, stávka, zásahy vyšší moci, rozhodnutí státních orgánům, nebo z důvodu mimořádné události, kterým nebylo možné ani při vynaložení veškerého úsilí zabránit ) upravit program zájezdu tak, aby bylo možné čerpat Zákazníkem objednané služby v maximální míře s přihlédnutím k daným okolnostem. 2. Pokud je CK Diamant nucena před zahájením zájezdu změnit podmínky cestovní smlouvy, navrhne Zákazníkovi změnu cestovní smlouvy. Pokud navrhovaná změna cestovní smlouvy vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu uvedena nová cena. S výjimkou uvedenou v bodě 1 článku VI. Cenové a platební podmínky, má Zákazník právo se rozhodnout, zda se změnou souhlasí, nebo zda od cestovní smlouvy odstoupí. Své rozhodnutí musí písemně oznámit CK Diamant ve lhůtě stanovené CK Diamant v návrhu změny. V případě, že Zákazník nedoručí CK Diamant v dané lhůtě písemně své odstoupení od smlouvy, platí, že se změnami souhlasí. 3. Dojde-li ke změně plánovaného termínu nebo času utkání nebo letu vlivem povětrnostních či technických podmínek nebo v důsledku jiných mimořádných okolností, které nemůže CK Diamant ovlivnit, nenáleží Zákazníkovi náhrada za případné nečerpání objednaných služeb. 4. Pokud před zahájením zájezdu nebo po zahájení zájezdu dojde ke změně podstatné podmínky cestovní smlouvy ze strany CK Diamant bez jejího zavinění, CK Diamant není povinna vrátit Zákazníkovi již vynaložené náklady na dopravu, ubytování, vstupenky, pojištění a jiné náklady. V takovém případě jsou CK Diamant a Zákazník povinny jednat o vzájemné dohodě a společně tak minimalizovat vznik dalších nezbytných nákladů. 5. CK Diamant má právo provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb během zájezdu, pokud není možné z mimořádných okolností dodržet původně dohodnutý program a služby. V těchto případech je CK Diamant povinna: a. Zajistit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě co nejvíce srovnatelném a odpovídajícím charakteru původních služeb, v případě zajištění služeb na minimálně stejné úrovni jsou všechny další nároky Zákazníka vyloučeny. b. Nebo vrátit Zákazníkovi zaplacenou poměrnou cenu za neposkytnutou, resp. náhradním plněním nekompenzovanou službu/y. c. Nebo poskytnout Zákazníkovi slevu ze zaplacené ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly poskytnuty v plném rozsahu nebo za, které nebylo poskytnuto náhradní plnění. 6. CK Diamant má právo na zaplacení za služby poskytnuté nad rámec služeb dohodnutých v cestovní smlouvě se Zákazníkem VIII. Zrušení zájezdu, odstoupení od smlouvy 1. CK Diamant může před zahájením čerpání služeb odstoupit od cestovní smlouvy z důvodu: Zrušením objednaných služeb dodavatelem Nedosažením minimálního počtu účastníků, který činí u zájezdů na sportovní akce 5 a méně přihlášených, případně je minimální počet individuálně sjednán na konkrétní utkání Porušením smluvních povinností Zákazníkem Odstoupí-li CK Diamant od cestovní smlouvy z důvodu porušení smluvních podmínek Zákazníkem, je Zákazník povinen zaplatit CK Diamant stanovené odstupné. Odstoupila-li CK Diamant od cestovní smlouvy z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků nebo zrušením objednaných služeb dodavatelem, má Zákazník právo na vrácení veškeré poskytnuté úhrady za zájezd nebo na základě nové cestovní smlouvy, na poskytnutí jiné služby, nejméně v kvalitě, odpovídající původní smlouvě, může-li CK Diamant takové služby nabídnout.

5 2. CK Diamant má právo zrušit zájezd, jehož uskutečnění je nemožné nebo ztížené v důsledku nepředvídatelných mimořádných okolností (např. povstání, teroristický útok válka, šíření nakažlivé choroby, zemětřesení, jiné živelné pohromy, rozhodnutí státních orgánů apod., resp. pokud by byla ohrožena bezpečnost, zdraví nebo život Zákazníků), které nebylo možné při uzavírání cestovní smlouvy předvídat a kterým nebylo možné zabránit. Zákazník má v tomto případě nárok na vrácení té části ceny, která neslouží k úhradě předem hrazených nákladů, jakým je například letecká doprava, rezervace ubytování nebo vstupenka na fotbalový zápas. 3. CK Diamant má právo zrušit zájezd i z jiných důvodů než uvedených v bodu 2 tohoto článku. V tomto případě je však CK Diamant oprávněna zrušit zájezd nejpozději 21 dní před plánovaným zahájením zájezdu, přičemž o této skutečnosti je povinna informovat Zákazníka nejpozději do 21 dnů před nástupem na zájezd nebo začátkem čerpání služeb. 4. Zákazník je oprávněn zrušit zájezd kdykoliv před odjezdem na zájezd. Zrušení zájezdu musí být provedeno písemně. Pro stanovení výše storno poplatku je rozhodující den doručení písemného oznámení o zrušení zájezdu do CK Diamant. Pokud Zákazník odstoupí od smlouvy, je povinen uhradit CK Diamant storno poplatek (odstupné) v následující výši: 80% z ceny objednaných služeb, dojde-li ke zrušení objednaných služeb do 180 dnů před dnem čerpání první služby 90% z ceny objednaných služeb, dojde-li ke zrušení objednaných služeb mezi 179 dnem a 60 dnem před dnem čerpání první služby 100% z ceny objednaných služeb, dojde-li ke zrušení objednaných služeb 59 den nebo méně před dnem čerpání první služby V případě zrušení některých specifických služeb Zákazníkem (např. vstupenky, letenky nebo balíčky služeb, v nichž jsou letenky či vstupenky zahrnuty) činí storno poplatek 100% z celkové ceny zájezdu v jakémkoliv termínu. V případě, že Zákazník v průběhu zájezdu svévolně zruší část zájezdu nebo nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá nárok na finanční náhradu za nečerpané služby. 5. V případě zrušení účasti jedné osoby na zájezdu ze dvou osob v dvoulůžkovém pokoji musí odstupující osoba uhradit náhradu vzniklé škody ve výši příplatku za jednolůžkový pokoj. Platí to i při obsazování ubytování, jehož cena je kalkulována na pevně stanovený počet osob. V případě storno účasti na zájezdu jedné osoby resp. více z několika uvedených v cestovní smlouvě se náhrada škody vypočítává v závislosti na zbývajícím složení osob respektive objednaných služeb ubytování. 6. CK Diamant má právo odečíst stornopoplatek případně svůj nárok na náhradu škody + pojistné od složené zálohy nebo ze zaplacené ceny zájezdu. Zákazníkova žádost o změnu termínu zájezdu, destinace, nebo ubytovacího zařízení podle uzavřené cestovní smlouvy, nezakládá důvod zbavení se povinnosti ze strany Zákazníka zaplatit stornopoplatek za zrušení cestovní smlouvy objednaného zájezdu, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. IX. Reklamační řád 1. V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je objektivně nižší, než byla předem písemně dohodnuta, vzniká Zákazníkovi právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí Zákazník uplatnit u CK Diamant bez zbytečného odkladu (nejlépe na místě u průvodce nebo delegáta CK Diamant), tak aby mohla být sjednána náprava pokud možno v místě poskytované služby. Nejpozději však do 3 měsíců ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká. Zákazník je povinen poskytovat CK Diamant maximální součinnost, aby bylo možné nedostatky co nejlépe odstranit a zabránilo se vzniku jakýmkoliv škodám nebo aby se jejich rozsah snížil. Reklamaci lze uplatnit i u cestovní agentury nebo kanceláře, která zprostředkovala uzavření cestovní smlouvy. CK Diamant je

6 povinna rozhodnou o oprávněnosti reklamace do 30 dnů po jeho obdržení, pokud se nedohodne se Zákazníkem jinak. 2. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu CK Diamant (vis major) nebo okolnosti, které jsou na straně Zákazníka, na jejichž základě Zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a CK Diamant zabezpečené služby, nevzniká Zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny. CK Diamant neodpovídá za úroveň těch služeb, které si Zákazník sám objedná u třetích osob. 3. Každý Zákazník je osobně odpovědný za dodržování pasových, zdravotních, celních, devizových, tranzitních, dopravních a dalších předpisů České republiky i předpisů, zákonů a zvyklostí země do které cestuje, resp. přes ni tranzituje. CK Diamant nenese odpovědnost za případné problémy vzniklé neudělením víza nebo vadnými úkony klienta. X. Pojištění 1. CK Diamant je pojištěna ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. (povinné smluvní pojištění cestovní kanceláře) u pojišťovny Generali, a.s. 2. Cestovní a zdravotní pojištění při cestách do zahraničí není součástí základní ceny zájezdu. Toto pojištění si Zákazník může sjednat prostřednictvím CK Diamant nebo individuálně. XI. Využití osobních dat 1. Zákazník souhlasí, aby CK Diamant a jí určené osoby v souladu s ustanovením zák. č. 101/2000 Sb. zpracovávala jeho chráněné osobní údaje a to výhradně za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných CK Diamant včetně zpřístupnění těchto údajů obchodním partnerům CK Diamant a přes hraničního toku osobních údajů do země pobytu resp. tranzitu výlučně za účelem zabezpečení smluvních služeb pro Zákazníka. Zákazník uděluje souhlas ve smyslu 5 odst. 2 výše uvedeného zákona a prohlašuje, že je zmocněn i jménem dalších osob uvedených na cestovní smlouvě. Zákazník odpovídá za úplnost, pravdivost a správnost údajů, které poskytl za účelem uzavření cestovní smlouvy. XII. Závěrečná ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne Tyto Všeobecné smluvní podmínky platí pro účastníky zájezdů CK Diamant na sportovní akce a čerpání jednotlivých služeb a jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy, není-li CK Diamant jinak stanoven či předem dohodnut rozsah vzájemných práv a povinností. 3. Zákazník svým podpisem cestovní smlouvy potvrzuje, že jsou mu známy tyto Všeobecné smluvní podmínky a souhlasí s nimi, že porozuměl veškerým prezentovaným skutečnostem a podmínkám a bude je respektovat a dodržovat. Zákazník svým podpisem potvrzuje, že tyto Všeobecné smluvní podmínky jsou známy i dalším osobám (Zákazníkům) uvedených v cestovní smlouvě a souhlasí s nimi, že porozuměli veškerým prezentovaným skutečnostem a podmínkám a budou je respektovat a dodržovat. Není si vědom žádných omezení, která by mu i dalším osobám (Zákazníkům) uvedených v cestovní smlouvě bránila v řádné účasti na zájezdu. Potvrzuje, že včas informoval o všech skutečnostech týkajících se objednaných služeb ostatní Zákazníky zájezdu uvedených v cestovní smlouvě. 4. Případná neplatnost některých ustanovení Všeobecných smluvních podmínek a cestovní smlouvy nemá vliv na jejich ostatní obsah. 5. CK Diamant má právo aktualizace a změn údajů, informací o službách, cenách a cestovních podmínkách, které jsou v katalogu nebo v jiné nabídkové formě. Zákazník zároveň souhlasí, že obdržel a seznámil se všemi skutečnostmi v katalogu či v jiné nabídkové formě. CK Diamant neodpovídá za obsah inzerátů uvedených v katalogu a jiných materiálů, které CK Diamant vydává a poskytli třetí osoby a zároveň neručí za správnost údajů uvedených v materiálech třetích osob, kterých není CK Diamant vydavatelem a tudíž nemůže ovlivnit jejich obsah. 6. Pokud se odlišují informace zájezdu uvedené v katalogu od cestovní smlouvy, přednost má vždy cestovní smlouva. V Brně dne

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. 1) Smluvní vztah Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří J&M Cruise, spol. s r.o. se sídlem Doksany 112, 411 82, IČ: 22800131 (dále

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby

Více

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o.

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří MMM Tour s.r.o. se sídlem Olomoucká 774, 569 43 Jevíčko,

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří E.P.Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. Tyto Smluvní podmínky pořadatele CK Aquarius Adriatic (dále CK nebo Aquarius Adriatic ) spolu s Důležitými informacemi uvedených na webových stránkách

Více

1. 1. 2015. ČL.I. Vznik smluvního vztahu

1. 1. 2015. ČL.I. Vznik smluvního vztahu 1. 1. 2015 ČL.I. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Tempo Tours (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané smlouvy o

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY QT TECHNIK spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY QT TECHNIK spol. s r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY QT TECHNIK spol. s r.o. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky společnosti QT Technik spol. s r.o. (dále jen "PODMÍNKY") jsou platné pro všechny pobyty společnosti QT

Více

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o.

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Vzájemný smluvní vztah mezi INSPIRA, s.r.o. a zákazníkem vychází z ustanovení obchodního zákoníku o dodávce služeb v platném znění

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s. ČLÁNEK I.Úvodní ustanovení Obchodní firma Autoturist, a.s., IČO: 45804800,

Více

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout Všeobecné podmínky I. 1. Cestovní kancelář ADRIALAND s.r.o. (dále jen cestovní kancelář ) se podpisem cestovní smlouvy zavazuje poskytnout uvedeným zákazníkům vymezený zájezd. 2. Zákazník se zavazuje splnit

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IveRia TRAVEL s.r.o. (dále jen CK IveRia) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IveRia TRAVEL s.r.o. (dále jen CK IveRia) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IveRia TRAVEL s.r.o. (dále jen CK IveRi jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu pořádané CK IveRia. Smluvní

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o 1. Úvodní ustanovení Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Skalla CZ, s.r.o., IČ 25961292, se sídlem Hradec Králové 2, Ulrichovo nám.

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O. se sídlem Štěpánská 648/29, 110 00 Praha 1, IČO 28956567 (dále jen TEZIS), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel Tyto všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel (dále jen Podmínky ) tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o. 1. Úvodní ustanovení A. Všeobecné smluvní podmínky CK Surfstyle s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, jednotlivé služby cestovního ruchu

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH A ČERPÁNÍ CESTOVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ PODLE USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 159/1999 SB.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH A ČERPÁNÍ CESTOVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ PODLE USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 159/1999 SB. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH A ČERPÁNÍ CESTOVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ PODLE USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 159/1999 SB. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří

Více

a) CK, která zájezdy nabízí a prodává přímo ve vlastním prodejním místě na straně jedné.

a) CK, která zájezdy nabízí a prodává přímo ve vlastním prodejním místě na straně jedné. Všeobecné podmínky CK Travel & Production s.r.o. Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Travel & Production s.r.o., Na Roudné 110, 301 00 Plzeň, IČ 263 76 016 (dále jen CK), jsou platné pro

Více

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Ing. Karel Topič CK Australia Puzzle, Viva Travel, dovolenánapřání.cz, zapsaným v živnostenském rejstříku (pořadatelem zájezdu-dovolené,

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK RÉGIO PRO SKUPINOVÉ ZÁJEZDY, POBYTY A FIREMNÍ AKCE

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK RÉGIO PRO SKUPINOVÉ ZÁJEZDY, POBYTY A FIREMNÍ AKCE VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK RÉGIO PRO SKUPINOVÉ ZÁJEZDY, POBYTY A FIREMNÍ AKCE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Cestovní kancelář Régio (dále také jen jako CK ) je provozována společností Region, spol. s r.o.

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o. jsou platné pro všechny jednotlivé služby cestovního

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ AGENTURY HADRIAN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ AGENTURY HADRIAN HADRIAN CESTOVNÍ AGENTURA HADRIAN, cestovní agentura Kateřina Demovičová Běhounkova 2534/67, 158 00 Praha 13 IČ: 76501191 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ AGENTURY HADRIAN I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné

Více

Ceny zájezdů byly kalkulovány na základě směnných kurzů ze dne 1. 6. 2012. V případě, že dojde ke zvýšení:

Ceny zájezdů byly kalkulovány na základě směnných kurzů ze dne 1. 6. 2012. V případě, že dojde ke zvýšení: VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK PINOCCHIO Všeobecné podmínky a informace 1. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi CK PINOCCHIO VIAGGI s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) vzniká

Více

Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice

Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice Všeobecné obchodní podmínky Spa Resortu Lednice s.r.o. (dále jen podmínky) upravují vzájemný smluvní vztah mezi Spa Resortem Lednice s.r.o. (dále jen Spa

Více

Cestovní kancelář Tour operator Travel agency

Cestovní kancelář Tour operator Travel agency VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE Účastníky smluvního vztahu (smluvní strany) jsou: I. Účastníci smluvního vztahu a) CK PRO, se sídlem Na Bučance 3, Praha 4, IČ: 61024511 (dále jen

Více

SMLOUVA O ZÁJEZDU Platná od 28.12.2014

SMLOUVA O ZÁJEZDU Platná od 28.12.2014 Cestovní kancelář RoSlo s.r.o. Nám. Přemysla Ot. II. 84/24, 370 01 České Budějovice Tel.: 386 355 932, 604 919 838 e-mail: roslo@roslo.cz 2. pobočka: RoSlo s.r.o. Lannova 57, 370 01, České Budějovice Tel.:

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře SPARK AIRTICKETS s. r. o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře SPARK AIRTICKETS s. r. o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře SPARK AIRTICKETS s. r. o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře SPARK AIRTICKETS s. r. o. (dále jen SPARK AIRTICKETS ) jsou

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří CK BL Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě a) přihlášky na zájezd odeslané zákazníkem (příp.

Více

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. :

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : I. Úvod Cestovní kancelář INVIA.CZ, a.s., (dále jen CK) je řádně pojištěna proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání

Více

1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem

1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem 1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) vzniká na základe zákazníkem

Více

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o.

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o. Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o. I. Základní ustanovení. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří Radynacestu,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře AMERICA TOURS, v.o.s. ( dále jen CK ) 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky CK (dále jen Podmínky) jsou platné pro

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Studium v zahraničí Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU I. Preambule Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou nedílnou součástí platné rezervace klientů na stránkách Rakousko.cz. Rakousko.cz

Více

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9.

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9. VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek platné od 23. 9. 2011 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti

Více

Všeobecné podmínky k zájezdům

Všeobecné podmínky k zájezdům Všeobecné podmínky k zájezdům Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře pux s.r.o. (dále jen CK nebo cestovní kancelář PUXtravel) upravují vzájemné smluvní vztahy mezi CK a fyzickými

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen podmínky) společnosti Zájezdy pro děti, s. r. o. jsou platné pro

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. se sídlem Praha 3, Vinohrady, Korunní 1961/109,

Více

Všeobecné podmínky. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Hranické rozvojové agentury, z.s.

Všeobecné podmínky. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Hranické rozvojové agentury, z.s. Všeobecné podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Hranické rozvojové agentury, z.s. I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné podmínky platí pro produkty cestovního ruchu a zájezdy nabízené Hranickou rozvojovou

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o. Smluvní vztah Podmínky, za kterých cestovní kancelář MEDITERAN travel s.r.o., poskytuje svým zákazníkům služby, jsou stanoveny podle

Více

., : 265212041/300 ČSOB

., : 265212041/300 ČSOB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB Praha 2,

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy o zájezdu (dále jen

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Bezbatour

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Bezbatour Pestrá společnost, o.p.s. Email: agentura@bezbatour.cz IČ: 28525973 Kučerova 809/11 Tel.: 222984244 DIČ: CZ28525973 198 00 Praha 9 URL: www.pestraspolecnost.cz č.ú.: 2600332657/2010 www.bezbatour.cz Všeobecné

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. Část I. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také Smluvní podmínky ) upravují, v souladu

Více

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMANTIS, s. r.o. Amantis CZ s.r.o. Štorkánova 3236/16, Praha 5, 150 00 IČ 26774852 DIČ CZ26774852 zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY - ZIMA 2013/2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY - ZIMA 2013/2014 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY - ZIMA 2013/2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti Melissa Travel s.r.o. (dále jen Melissa

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Kamil Jíša INTERTRANS, Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, IČO 10384596 (dále jen CK) jsou platné pro

Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Kamil Jíša INTERTRANS, Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, IČO 10384596 (dále jen CK) jsou platné pro Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Kamil Jíša INTERTRANS, Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, IČO 10384596 (dále jen CK) jsou platné pro všechny zájezdy (služby cestovního ruchu) poskytované

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CK DAN TOUR, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CK DAN TOUR, s.r.o. 1 z 5 21.3.2009 19:33 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CK DAN TOUR, s.r.o. DAN TOUR, s.r.o., Josefská 25/27, CZ 602 00 Brno obchodní rejstřík Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 31386, IČ: 25535706 (dále též

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Čl. I Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Cestujícího a společnosti DCS Praha, s.r.o., se sídlem Praha 1, City Center Praha, Klimentská

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

Všeobecné podmínky účasti na zájezdech CK ESO Travel

Všeobecné podmínky účasti na zájezdech CK ESO Travel Všeobecné podmínky účasti na zájezdech CK ESO Travel ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky PinkGo - ESO travel a.s., se sídlem Korunovační 22, 170 00 Praha 7, IČO 27957039 DIČ CZ27957039 jsou

Více

zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace, nebo opakovaně nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu.

zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace, nebo opakovaně nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu. I. Úvod Všeobecné obchodní podmínky prodeje zájezdů CA VITATUR SLANÝ I.1. CA VITATUR SLANÝ, se sídlem na Masarykově náměstí 138, 274 01 SLANÝ, IČ: 48709051 (dále jen CA ), je autorizovaným prodejcem zájezdů

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní vztah mezi pořadatelem pobytu PhDr. Šárka Havelková, Konečná 315, Měchenice, IČ 02365626 (dále jen "provozovatel") a objednavatelem (dále jen "objednavatel")

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK SURFTIP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK SURFTIP VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK SURFTIP Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB

Více

Zákon č. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon č. 159/99 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

Zákon č. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon č. 159/99 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu Zákon č. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon č. 159/99 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu Zákon č. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon č. 159/99 Sb., o některých podmínkách

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o. I. Všeobecná ustanovení Společnost Offpark s.r.o., IČ: 27995577 se sídlem 342 01 Sušice, Karla Čapka 873, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Účastníci zájezdu - smluvního vztahu

I. Úvodní ustanovení. II. Účastníci zájezdu - smluvního vztahu Všeobecné smluvní podmínky ARMITOUR - cestovní kancelář s.r.o. podle ustanovení zákona č. 159/99Sb. ----------------------------------------------------------------------- Tyto všeobecné podmínky vymezují

Více

Všeobecné podmínky prodeje CK ADRIATIC CURATIO s.r.o.

Všeobecné podmínky prodeje CK ADRIATIC CURATIO s.r.o. Všeobecné podmínky prodeje CK ADRIATIC CURATIO s.r.o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE Všeobecné smluvní podmínky prodeje, účasti, rozsahu a kvality služeb zahrnutých do cen zájezdů cestovní kanceláře ADRIATIC

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Tandemové centrum Liberec (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o.

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky CK Travel Planet jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Všeobecné obchodní podmínky Thai Tour cestovní agentura Bc. Jana Škodová, IČ: 713 82 216 platné od 10. září 2013

Všeobecné obchodní podmínky Thai Tour cestovní agentura Bc. Jana Škodová, IČ: 713 82 216 platné od 10. září 2013 Všeobecné obchodní podmínky Thai Tour cestovní agentura Bc. Jana Škodová, IČ: 713 82 216 platné od 10. září 2013 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky cestovní agentury Thai Tour, Bc. Jana Škodová,

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Všeobecné podmínky pro účast na zájezdech Parinacota s r.o. jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu.

Všeobecné podmínky pro účast na zájezdech Parinacota s r.o. jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Všeobecné podmínky pro účast na zájezdech Parinacota s r.o. jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné podmínky upravují vztah mezi společností Parinacota s r.o. (dále jen

Více

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy o překladatelských a tlumočnických

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o., IČ: 41188896, se sídlem Augustova 236/1, 163 00 Praha 6 Řepy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

CK PEŘEJ tours s.r.o. IČ: 28568061 Tř. Svobody 39, Olomouc DIČ: CZ28568061 tel/fax: 585 313 176 mob.: 603 11 33 44

CK PEŘEJ tours s.r.o. IČ: 28568061 Tř. Svobody 39, Olomouc DIČ: CZ28568061 tel/fax: 585 313 176 mob.: 603 11 33 44 CK PEŘEJ tours s.r.o. IČ: 28568061 Tř. Svobody 39, Olomouc DIČ: CZ28568061 tel/fax: 585 313 176 mob.: 603 11 33 44 Všeobecné podmínky cestovní kanceláře PEŘEJ tours s.r.o. -zapsané v Obchodním rejstříku

Více

Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY

Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY pro dětské rekreační pobyty (dále jen pobyt ) na letním táboru VAMAtremp Nadějkov, (dále jen tábor ): 1. Smluvní strany a) Pořadatel pobytu Marcela Jelínková,VAMAtremp

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Všeobecné podmínky pro zprostředkování pobytu upravují vzájemné smluvní vztahy mezi zákazníkem (fyzickou či právnickou osobou) a pronajímatelem v souladu s platnými

Více

VY_32_INOVACE_2A17 RADY K NÁKUPU DOVOLENÉ

VY_32_INOVACE_2A17 RADY K NÁKUPU DOVOLENÉ VY_32_INOVACE_2A17 RADY K NÁKUPU DOVOLENÉ Cvičení 2: Náležitosti cestovní smlouvy Vytvořte pomocí programu MS Word seznam údajů, které by měla obsahovat cestovní smlouva. Při práci využijte učební texty

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX ZIMA 2013/2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX ZIMA 2013/2014 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX ZIMA 2013/2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti CK ALEX, s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Poskytovatelem služby je společnost Speleoart s.r.o. IČ 03438481 se sídlem Lidická 700/19, Brno, 60200. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Cestovní kancelář Régio (dále také jen jako CK ) je provozována společností Region, spol. s r.o. se sídlem Palackého 205/6, CZ - 697 01 Kyjov (IČO:49451286,

Více

Obchodní podmínky. I. Úvodní ustanovení. Ceny nabízených zájezdů jsou shodné s cenami zájezdů pořádajících CK. II. CENY ZÁJEZDŮ A SLEVY

Obchodní podmínky. I. Úvodní ustanovení. Ceny nabízených zájezdů jsou shodné s cenami zájezdů pořádajících CK. II. CENY ZÁJEZDŮ A SLEVY Obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Cestovní agentura KOUZELNÁ DOVOLENÁ (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů renomovaných cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má řádně uzavřeny

Více