ARCHI TEKTONI CKÉ HODNOCENÍ OBJEKT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARCHI TEKTONI CKÉ HODNOCENÍ OBJEKT"

Transkript

1 ARCHI TEKTONI CKÉ HODNOCENÍ OBJEKT. Popis stavby Fotodokumentace I. + I I. Objekty památkov chrán né a historicky cenné 1 Kostel sv. Má í Magdalény - postaven v barokním stylu v letech podle návrhu J.B.Santini Aichla (n kdy té p ipisován okruhu italského architekta Alliprandiho), zbudován na míst p vodního gotického kostelíka, který je jako farní p ipomínán ji roku 1350 p i soupisu obcí Dobru ského d kanátu, hlavní oltá z 18. stol. od socha e J. Hartmanna, varhany z r. 1729, barokní k titelnice a obrazy k í ové cesty z 1. pol: 18. stol., p ed kostelem souso í P. Marie se sv. Josefem, Jáchymem a Annou z r Fara - jeden z nejzajímav j ích objekt v obci, nyní bohu el odsouzen k zániku, nebo musí ustoupit novému bytovému domu. Oblo ení fasády bývalo d ev né, nikoliv cementovláknitými ablonami. 3 Hotel Národní d m - postaven v roce 1929 na míst bývalé n mecké hospody Deutsches Haus. Rekonstruován v letech Úprava st echy a novodobá okna p sobí dosti nevhodn. V nedávné dob byl p i dal í p estavb p em n n tane ní sál na bazén. 4 D m. p. 3 - zd ný d m v centru obce nese typické rysy p vodní architektury 5 kola - vystav na v letech P ed tím se vyu ovalo v d ev né chalup, která ji nesta ila pojmou mno ství d tí a nevyhovovala ani novým p edpis m.dvoupodla ní zd ná stavba s náznakem novorenesan ního slohu byla postupn opravována. V roce 1996 byly v podkroví zbudovány t i byty. 6 D m. p zd ný d m v centru obce nese typické rysy p vodní architektury 7 Museum - budova podobného charakteru jako kola (. 5) slou ila jistou dobu jako kolní jídelna, pozd ji mate ská kola a dnes je v ní Muzeum zimních sport a emesel.

2 8 Obecní ú ad - zd I. + ná I I budova. Objekty nese památkov typické rysy chrán p vodní né a historicky cenné architektury 9 D m. p zd ný d m nese typické rysy p vodní architektury 10 D m. p zd ný d m nese typické rysy p vodní architektury 11 D m. p zd ný d m nese typické rysy p vodní architektury 12 D m. p zd ný d m nese typické rysy p vodní architektury 13 Soubor dom na "staré cest " - drobné d ev né chalupy, které kdysi pat ily nejchud ím obyvatel m, jsou dnes vyu ívány k rekreaci. 14 Soubor dom u odbo ky na Rychnov. n. Kn nou - áste n zachované roubené stavby, dnes vyu ívány k rekreaci. 15 Jiráskova chata - té Jirásk v d m, byla postaven Klubem eských turist v letech Zachovala se v p vodní podob. Je dob e viditelná ve svahu nad De tným.

3 16 Chata Panoráma I. + - pi I. vodní Objekty n mecký památkov d ev ný chrán hostinec né koupil a historicky cenné JUDr. Jind ich temberka, zakladatel turistiky v Orlických horách, a dal jej roku 1915 p estav t na turistickou chatu. V roce 1921 zde byla za p ítomnosti Aloise Jiráska slavnostn p edána do u ívání turistická trasa po h ebeni hor. V ploché ásti stavby je tane ní sál. Chata je dob e viditelná ve svahu nad De tným. 17 Kaple sv. Anny - té kaple P. Marie, d ev ná kaple postavena na poutním míst r. 1809, zrekonstruována a znovuvysv dcena r. 1996, v posledních letech byla obnovena také k í ová cesta. 18 Hotel Orlice - postaven v roce 1931 na míst bývalé n mecké hospody. Stavba dob e zachována. 19 D m. p p vodní roubená chalupa, dnes vyu ívána k rekreaci. 20 Kapli ka Nejsv t j í Trojice v Zákoutí - p íklad drobné architektury v obci. Men í vadou na kráse je lepenková st echa. Podobných kapli ek a k í k je podél cest v De tném více. 21 D m. p p vodní roubená chalupa, dnes vyu ívána k rekreaci. 22 D m. p p vodní roubená chalupa, dnes vyu ívána k rekreaci. Drobnou vadou je nep vodní barevný nát r okenních rám.

4 I. + I I. Objekty památkov III. Vhodné novostavby chrán né a historicky cenné 23 P ístavba chaty Jit enka - vzd lávací st edisko EZ. Není jasné, pro nebyl odstran n p vodní objekt Jit enky. P ilepení ke staré chat p sobí pon kud komicky, jinak se jedná o zda ilý p íklad novostavby v horském prost edí. 24 Novostavba t í bytových dom pod sjezdovkami - pln vy erpávají vý kový limit t í nadzemních a dvou podkrovních podla í, p esto díky údolní poloze nenaru ují krajinný ráz. Zda ilá realizace tolik diskutovaných apartmán má ideální polohu pod sjezdovkami. 25 Novostavba - hotel Praha - zda ilá realizace ubytovacího za ízení pod sjezdovkami. 26 Novostavba - rekrea ní chalupa u hotelu Alba - p íklad novodobé roubenky. 27 Novostavba - rekrea ní chalupa v Zákoutí - p íklad novodobé roubenky. IV. + V. Objekty nevhodné a zchátralé 28 Vojenské rekrea ní chaty - podniková rekreace za socialismu a její následky a tohle je je t ten lep í p ípad. 29 Torzo bývalé chaty u hotelu Alba - co za ala povode, dokonal zub asu a absence údr by. Nep kná vizitka hned u hlavní silnice

5 30 Torzo bývalé sklárny I. + I I."Karolinina Objekty památkov hu " - vystav chrána né roku a historicky 1873 cenné továrníkem Kadlíkem z bývalého hospodá ství. Hu prosperovala, vyráb la vázy, sklenice, lahve i perky, které se prodávaly v Praze i jinde. D evo bylo odebíráno z nedalekého Luisina údolí. Pak zm nila továrna n kolik majitel a roku 1908 vyho ela. Nakrátko byla je t uvedena do provozu, ale definitivní konec huti i orlického sklá ství p i el roku Dnes prakticky v havarijním stavu, bez st ech, bez mo nosti záchrany. 31 Boudy pod sjezdovkami - nedostate né zázemí pro stovky ly a. 32 Horská chata nad bývalým JZD - tomuto domu by nebylo co vytknout, pokud by m l jinou st e ní krytinu. Sv tlý plech se za slune ného po así odrá í a chata tak doslova "osl uje" na vzdálenost n kolika kilometr! 33 Torzo bývalého JZD - ást areálu se da í vyu ít pro chov koní a jezdecký sport, ale n které budovy jsou ji v pokro ilém stádiu rozpadu 34 Horská chata v centru obce - podniková rekreace za socialismu a její následky je t, e je chata utopená v údolí a není tak moc vid t. 35 Bytové domy v centru obce - paneláky by byly hor í, ale ani tyto bytovky nevyhoví po adavk m na zástavbu v horském prost edí. Vadí zejména ploché st echy, nízká tepeln -izola ní schopnost obvodových st n a hlavn okolní gará e, boudy, rozpadlé skleníky apod. Úprava parteru by prosp la.

6 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09

KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09 KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09 Název: Kutnohorsko - vlastiv dný sborník 12/09 Vydal: Vydavatelství a nakladatelství Martin Bartoš (Kuttna) 17. listopadu 97, 284 01 Kutná

Více

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik Archiv Akademie v d eské republiky Praha Fond Jednota eskoslovenských matematik a fyzik 1872 1952 (1959) Inventá Pom cka. 509 íslo listu JAF 13 Zpracovala Mgr. Hana Kábová Praha 2003 I OBSAH strana Obsah

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU OTOKAR LEMINGER PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU Kuttna Kutná Hora 2009 Název: Práce o historii Kutné Hory, dolování a horním právu. Autor: Otokar Leminger. Vydal: Vydavatelství a nakladatelství

Více

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura 2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 2.1 Sídelní struktura ešené území tvo í 9 rekrea ních celk, 100 obcí, z nichž má 11 statut m sta a jedna statut m styse. ešené území t chto rekrea ních celk tvo í cca 25% území

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ BAROKO V BRN aneb Barokní stavby v centru m sta ! První barokní stavby v Brn jsou spojeny se jménem kardinála a olomouckého biskupa Františka z Dietrichsteina,

Více

Zp sob zna ení Hanušovice Hanušovice zast. Pod Mlýnem Králíky Lichkov. Petrovice. Pr b h cyklotrasy

Zp sob zna ení Hanušovice Hanušovice zast. Pod Mlýnem Králíky Lichkov. Petrovice. Pr b h cyklotrasy 7. CYKLOTURISTIKA 7.1 P ehled a charakteristika stávajících cyklotras V sou asné dob je v ešeném území je vyzna ena celá ada cyklotras. Každá trasa je charakterizována svým eviden ním íslem, pr b hem cyklotrasy,

Více

SBORNÍK. Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007

SBORNÍK. Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007 SBORNÍK z e s e m i n á ř e Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007 Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze Národní

Více

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň SCHVÁLILO ZASTUPITELSTVO MĚSTA KADAŇ DNE 26. ZÁŘI 2013 USNESENÍM Č. 130/2013 1. ÚVOD 1.1. Úvod Městský program regenerace Městské památkové

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

Severní valašsko. 9. 16. srpna 2014. Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích.

Severní valašsko. 9. 16. srpna 2014. Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích. Severní valašsko 9. 16. srpna 2014 Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích. Adresa pobytu: Hotel Rusava, 768 41 Rusava 334. Tel. 573 392 076; e-mail recepce@hotelrusava.cz

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman

David Irving a osv timská le  Pavel Zeman AAARGH esky a Slovensky PROTI REVISIONISMUS David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman T ko bychom hledali mezi zahrani ními specialisty na d jiny druhé sv tové války a t etí í e kontroverzn j í postavu,

Více

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium theory Souhrn 1. Prionové nemoci a histologické zm ny v moze ku Prionové nemoci jsou charakteristické tím, e normální prion protein (PrPc) je nahrazen

Více

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU - 2 - Obsah pro vyhledávání prvk Název prvku 1. Metrické prvky Umíst ní ukázky.cd/.stopy Umíst ní komentá e v p íru ce str. 1.1. Základní

Více

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5 POMOC PRO OBYVATELE KARLÍNA A LIBNĚ PRAHU 8 NAVŠTÍVILA DAGMAR HAVLOVÁ STR. 2 NOVINY MÃSTSK» STI PRAHA 8 www.praha8.cz ZDARMA Pam tky Prahy 8 DÏlov k Ìû Ë. p. 128 Na konci listopadu loňského roku byly všechny

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz I. část Hodnocení hospodaření v roce 2002 Ing. Zdeňka Škabroudová Státní památkový ústav v Českých Budějovicích byl v roce 2002 státní příspěvkovou organizací. Naším zřizovatelem bylo Ministerstvo kultury

Více

Udržitelné hospodaření v lesích

Udržitelné hospodaření v lesích Studijní materiály pro účastníky seminářů Udržitelné hospodaření v lesích Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Třída Tomáše bati 5146 760 01 Zlín 14:59 Udržitelné hospoda ení v lesích Trvale udržitelné

Více

Všední život v ekosystému investor projektant zahradník

Všední život v ekosystému investor projektant zahradník Všední život v ekosystému investor projektant zahradník Výše uvedený ekosystém je vytvo en z organism v tšinou kooperujících, což jim nijak nebrání, jít si trochu po krku. Zárove všichni ví, že se bez

Více