Geberit Silent-PP. Obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Geberit Silent-PP. Obsah"

Transkript

1

2 Obsah Obsah 1. Popis systému Sortiment Oblast pouïití Funkce Technické údaje SloÏení trubek SloÏení tvarovek Vlastnosti trubek a tvarovek Technické údaje trubek Technické údaje tvarovek Teplotní odolnost trubek a tvarovek Technické údaje k tûsnûní EPDM Certifikáty Projektování Dimenzování V eobecné informace Hydraulická kapacita PoÏární bezpeãnost PoÏadavky na stavební konstrukce Rozmûry prostupû pro potrubí Vzdálenosti mezi soubûïnû veden mi potrubími Vzdálenosti mezi soubûïnû veden mi potrubími u dodateãné montáïe Ochrana proti hluku PrÛkaz ochrany proti hluku s potrubím Geberit Silent-PP Doprava a skladování Doprava Skladování Montáž Pfiíprava trubek Silent-PP Provádûní hrdlov ch spojû Kladení potrubí Silent-PP MontáÏ odpadního potrubí MontáÏ pfiipojovacího potrubí Vzdálenosti trubkov ch objímek Ukládání potrubí Silent-PP do stavebních konstrukcí Pfiechody na jiné materiály Minimální rozmûry pro kombinace tvarovek Montážní návody

3 Popis systému 1. Popis systému Geberit Silent-PP je nov hrdlov kanalizaãní systém se zv enou ochranou proti hluku. Tfiívrstvé trubky a hydraulicky optimalizované tvarovky, které jsou ideální pro svislé odpadní a pfiipojovací kanalizaãní potrubí, zajistí rychlé a akusticky optimalizované odvedení odpadní vody. Systém je vyfie en do jednotliv ch detailû. Napfiíklad vyznaãená hloubka zasunutí a znaãení tvarovek po 30 pro jednoduché vyrovnání potrubí zaji Èují spolehlivost pfii montáïi, která je pro firmu Geberit typická. Trubky a tvarovky jsou navíc vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu odolného proti nízk m teplotám, a proto je moïné s nimi pracovat i pfii nízk ch teplotách. Spolehlivost montáïe zaruãuje vysoká kruhová pevnost trubek Geberit Silent-PP a osvûdãené tûsnûní z EPDM, které také zaji Èuje dlouhodobou tûsnost celého systému. 1.1 Sortiment Obr. 1 Kanalizaãní systém Geberit Silent-PP Geberit Silent-PP se skládá z: Trubek v prûmûrech DN 30 (d = 32 mm) aï DN 150 (d = 160 mm) Tvarovek v prûmûrech DN 30 aï DN 150 Pfiechodek na jiné potrubní systémy Cel sortiment trubek a tvarovek je uveden v katalogu v robkû. 1.2 Oblasti použití Oblasti použití Pro odvádûní odpadních vod uvnitfi budov Pro kanalizaãní potrubí uloïená v zemi umístûná uvnitfi budov Pro gravitaãní odvodnûní, trvalé teplotní zatíïení max. 90 C 1.3 Funkce Trubky a tvarovky Geberit Silent-PP Geberit Silent-PP je hrdlov kanalizaãní systém se zv en m útlumem hluku, kter se skládá z tfiívrstv ch trubek a tvarovek s minerálním plnivem. 2

4 Popis systému 1.4 Technické údaje Složení trubek Trubky Silent-PP jsou vyrobeny z třívrstvého kopolymeru polypropylénu (základní materiál), Obr. 2. Vnûj í vrstva (A): PP kopolymer, ãerná barva Stfiední vrstva (B): PP-MD (PP s pfiímûsí minerálního plniva), edá barva Vnitfiní vrstva (C): PP kopolymer, bílá barva Obr. 2 Tfiívrstvá trubka Složení tvarovek Tab. 1 Rozmûry trubek DN d/ di D [mm] [mm] [mm] ,8 2, ,8 3, ,8 3, ,6 4, ,6 5,2 Základní suroviny pro v robu tvarovek (PP modifikovan kopolymer s minerálním plnivem) jsou pfied v robou smíchány do jedné smûsi (kombinovan granulát). Tvarovky jsou na rozdíl od trubek vyrobeny z homogenního materiálu a neskládají se z vrstev. Vût ina tvarovek je vyrobena vstfiikováním do formy. Tvarovky, které se skládají z více ãástí, jsou svafiované Vlastnosti trubek a tvarovek Odolnost vůči nízkým teplotám Geberit Silent-PP trubky a tvarovky byly testovány pfii teplotû -10 C na odolnost proti rázûm a mohou b t pfii této teplotû zpracovávány a instalovány. Chemická odolnost Stejnû jako Geberit PE je i materiál Geberit Silent-PP odoln vûãi mnoha chemikáliím. Pfiehled tûchto povolen ch látek najdete v ISO/TR Tento seznam ale neobsahuje odolnost tûsnicího materiálu, jako napfi. EPDM. Proto je nezbytné si pfied pouïitím Geberit Silent-PP ve speciálních nebo prûmyslov ch aplikacích vyïádat posouzení firmy Geberit. Pro posouzení je nutné uvést následující informace: Druh média / kapaliny Teplota Koncentrace (v %) Dobu namáhání / ãetnost frekvence (napfi. 40x 1 minuta roãnû) Těsnost spojů Spoje Geberit Silent-PP trubek a tvarovek byly testovány na krátkodobé pûsobení tlaku 0,05 MPa vodou a vzduchem. Systém v ak nesmí b t zatûïován vnitfiním tlakem. Pro tyto úãely je nutné pouïít Geberit PE. Odolnost proti UV záření Trubky Geberit Silent-PP jsou z vnûj í strany proti UV záfiení stabilizovány pomocí sazí. Stfiední a vnitfiní vrstva jsou o etfieny jin m UV stabilizátorem. Tvarovky Geberit Silent-PP jsou proti UV záfiení stabilizovány pomocí sazí. Trubky a tvarovky Geberit Silent-PP mohou b t aï 2 roky volnû skladovány. Nejsou v ak vhodné pro vnûj í de Èové odpady, které jsou po mnoho let vystaveny sluneãnímu záfiení. Pro tyto pfiípady je nutné pouïít Geberit PE. 3

5 Popis systému Technické údaje trubek Tab. 2 Technické údaje trubek Geberit Silent-PP Vlastnost Hodnota Základní materiál Polypropylen-kopolymer Pfiímûs ve stfiední vrstvû minerální plnivo Mûrná hmotnost (v závislosti na prûmûru trubky) 1,1 1,2 g/cm 3 Kruhová pevnost 4 kn / m 2 Odolnost proti vysok m teplotám O C 1) Tfiída hofilavosti E podle âsn EN Souãinitel teplotní roztaïnosti 0,08 mm/(m.k) 1) viz kap Technické údaje tvarovek Tab. 3 Technické údaje tvarovek Geberit Silent-PP Vlastnost Hodnota Základní materiál Polypropylen-kopolymer Pfiímûs ve stfiední vrstvû minerální plnivo Mûrná hmotnost 1,2 g/cm 3 Kruhová pevnost 4 kn / m 2 Odolnost proti vysok m teplotám O C 1) Tfiída hofilavosti E podle âsn EN Souãinitel teplotní roztaïnosti 0,08 mm/(m.k) 1) viz kap Teplotní odolnost trubek a tvarovek Geberit Silent-PP se mûïe pouïít pfii gravitaãním odvodnûní (bez tlaku) aï do teploty 90 C (odpadní voda v budovách). Bez mechanického zatíïení odolává krátkodobû 1) teplotám aï 100 C. U prûmyslov ch aplikací s dlouhodob m pûsobením teplot vy ích neï 80 C je tfieba si vyïádat posouzení firmy Geberit 1). 1) Krátkodobû: Bez mechanického, chemického a statického zatíïení do max. 100 C, pfiiãemï doba trvání takové maximální teploty nesmí pfiesáhnout 1 minutu. Potom musí potrubní rozvody získat znovu normální teplotu okolí popfi. provozní teplotu. Takové v kyvy teplot jsou pfiípustné max. 400 krát za rok, protoïe negativnû ovlivàují Ïivotnost trubek a tvarovek. V echny hrdlové spoje je tfieba dobfie zajistit proti vysunutí Technické údaje k těsnění EPDM Tûsnûní z materiálu EPDM jsou velmi dobfie odolná proti kyselinám, louhûm, horké vodû a vodní páfie. Také u stárnutí materiálu (odolnost proti povûtrnostním vlivûm, ozónu a sluneãnímu záfiení) vykazuje EPDM velmi dobré hodnoty. 1.5 Certifikáty Kanalizaãní systém Geberit Silent-PP byl certifikován Autorizovanou osobou 227, V zkumn m ústavem pozemních staveb Praha Certifikaãní spoleãnost, s.r.o. Aktuální certifikát, vãetnû prohlá ení o shodû pro Geberit Silent-PP je k dispozici na 4

6 Dimenzování 2. Projektování 2.1 Dimenzování Všeobecné informace Navrhování hrdlového kanalizaãního systému Silent-PP se provádí podle âsn EN a âsn Zásady v poãtu jsou uvedeny v âsn EN a âsn : V poãet prûtoku odpadních vod Dimenzování odpadního, pfiipojovacího a svodného kanalizaãního potrubí Hydraulická kapacita Hydraulické kapacity ãásteãnû zaplnûného leïatého potrubí Geberit Silent-PP pfii stupni plnûní 0,5 a 0,7 jsou uvedeny v Tab. 4 a 5. Pomocí tûchto tabulek se navrhuje jmenovitá svûtlost svodného potrubí. Tab. 4 Hydraulické kapacity (Q max ) a prûtoãné rychlosti vody (v) pfii stupni plnûní 0,5 a drsnosti kb = 1,0 mm hydraulická kapacita prûtoãná rychlost Sklon potrubí 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 % 2,5 % 3,0 % 3,5 % 4,0 % 4,5 % 5,0 % d/ di [mm] Q max [l/s] Q max [l/s] Q max [l/s] Q max [l/s] Q max [l/s] Q max [l/s] Q max [l/s] Q max [l/s] Q max [l/s] Q max [l/s] ,06 0,09 0,11 0,13 0,15 0,16 0,17 0,18 0,20 0, ,13 0,18 0,22 0,26 0,29 0,32 0,34 0,37 0,39 0, ,25 0,35 0,43 0,50 0,56 0,61 0,66 0,71 0,75 0, ,8 0,76 1,08 1,33 1,54 1,72 1,89 2,04 2,18 2,32 2, ,8 1,24 1,77 2,17 2,51 2,81 3,08 3,33 3,57 3,78 3, ,8 2,15 3,06 3,76 4,34 4,86 5,33 5,76 6,16 6,54 6, ,6 3,01 4,28 5,26 6,08 6,81 7,46 8,06 8,62 9,15 9, ,6 5,87 8,33 10,23 11,82 13,23 14,50 15,67 16,76 17,78 18,75 d/ di [mm] v[m/s] v[m/s] v[m/s] v[m/s] v[m/s] v[m/s] v[m/s] v[m/s] v[m/s] v[m/s] ,21 0,30 0,37 0,43 0,48 0,53 0,57 0,61 0,65 0, ,25 0,36 0,44 0,52 0,58 0,63 0,68 0,73 0,78 0, ,30 0,43 0,53 0,61 0,69 0,75 0,81 0,87 0,92 0, ,8 0,41 0,58 0,71 0,82 0,92 1,01 1,09 1,16 1,24 1, ,8 0,46 0,65 0,80 0,93 1,04 1,14 1,23 1,32 1,40 1, ,8 0,53 0,75 0,92 1,07 1,19 1,31 1,42 1,51 1,61 1, ,6 0,58 0,82 1,01 1,16 1,30 1,43 1,54 1,65 1,75 1, ,6 0,68 0,97 1,19 1,37 1,54 1,68 1,82 1,95 2,06 2,18 5

7 Požární bezpečnost Tab. 5 Hydraulické kapacity (Q max ) a prûtoãné rychlosti vody (v) pfii stupni plnûní 0,7 a drsnosti kb = 1,0 mm hydraulická kapacita prûtoãná rychlost Sklon potrubí 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 % 2,5 % 3,0 % 3,5 % 4,0 % 4,5 % 5,0 % d/ di [mm] Q max [l/s] Q max [l/s] Q max [l/s] Q max [l/s] Q max [l/s] Q max [l/s] Q max [l/s] Q max [l/s] Q max [l/s] Q max [l/s] ,11 0,15 0,197 0,22 0,24 0,27 0,29 0,31 0,33 0, ,21 0,30 0,37 0,43 0,48 0,53 0,57 0,61 0,65 0, ,41 0,58 0,72 0,83 0,93 1,02 1,11 1,18 1,26 1, ,8 1,27 1,80 2,22 2,56 2,87 3,15 3,40 3,64 3,86 4, ,8 2,07 2,95 3,62 4,19 4,69 5,14 5,56 5,94 6,31 6, ,8 3,59 5,10 6,26 7,24 8,10 8,88 9,60 10,27 10,89 11, ,6 5,02 7,14 8,77 10,14 11,34 12,44 13,44 14,37 15,25 16, ,6 9,78 13,89 17,04 19,70 22,05 24,17 26,11 27,93 29,63 31,24 d/ di [mm] v[m/s] v[m/s] v[m/s] v[m/s] v[m/s] v[m/s] v[m/s] v[m/s] v[m/s] v[m/s] ,23 0,33 0,41 0,47 0,53 0,58 0,63 0,67 0,71 0, ,28 0,40 0,49 0,56 0,63 0,69 0,75 0,80 0,85 0, ,33 0,47 0,58 0,67 0,75 0,83 0,89 0,96 1,01 1, ,8 0,44 0,63 0,78 0,90 1,01 1,10 1,19 1,28 1,35 1, ,8 0,50 0,72 0,88 1,02 1,14 1,25 1,35 1,45 1,53 1, ,8 0,58 0,82 1,01 1,17 1,31 1,44 1,55 1,66 1,76 1, ,6 0,63 0,90 1,10 1,27 1,43 1,56 1,69 1,81 1,92 2, ,6 0,75 1,06 1,30 1,50 1,68 1,84 1,99 2,13 2,26 2, Požární bezpečnost Pokud potrubí prochází poïárnû dûlícími konstrukcemi (stûnami a stropy), musí b t zohlednûny poïadavky na provedení prostupû z dûvodû poïární bezpeãnosti. PoÏadavky na tûsnûní prostupû potrubí jsou uvedeny v âsn a v dal ích souvisejících normách. Pro utûsnûní prostupû je moïné pouïít protipoïární uzávûry (ucpávky) Geberit RS90 Plus EN, na které Technick a zku ební ústav stavební Praha, s. p. vydal certifikát v robku ã. 204/C5a//2011/ PoÏadavky na stavební konstrukce z hlediska materiálû, úpravy prostupû a umisèování protipoïárních uzávûrû jsou uvedeny v montáïním návodu tohoto v robku. Souãasnû jsou v tomto návodu uvedeny ve keré schválené varianty prostupû a druhû potrubních materiálû, na které byl vydán certifikát. ProtipoÏární uzávûry jsou urãeny pro potrubí z hofilav ch materiálû s vnûj ím prûmûrem vût ím neï d 32 mm. Vyrábûjí se pro potrubí v prûmûrech od d 32 mm aï d 200 mm. Chemická a mechanická odolnost protipoïárních uzávûrû je zaruãena pro pouïití v bûïn ch stavebních podmínkách. Pro odolnost vypûàované izolaãní hmoty platí: zahfiátí do 100 C, napfi. pfiím mi sluneãními paprsky, nemá Ïádn vliv na funkãní vlastnosti izolaãní hmoty izolaãní hmota není náchylná na tvorbu hub (z hlediska vlhkosti) nebo na jiné mikrobiologické vlivy doãasná vlhkost nemá vliv na izolaãní hmotu Požadavky na stavební konstrukce Geberit protipoïární uzávûr 90 Plus EN se mûïe zabudovat do následujících stavebních konstrukcí: do stûn z cihel, betonu, nebo pórobetonu s tlou Èkou nejménû 10 cm do lehk ch stûn s kovov mi konstrukãními prvky a oplá tûním z protipoïárních sádrokartonov ch desek s tlou Èkou stûny nejménû 10 cm do stropû z betonu nebo pórobetonu poïární odolnosti tfiídy EI 90 podle âsn EN s tlou Èkou nejménû 15 cm. 6

8 Požární bezpečnost Rozměry prostupů pro potrubí Pfii montáïi protipoïárního uzávûru 90 Plus EN do masivních stûn nebo stropû se musí zohlednit následující minimální rozmûry prostupû D (Obr. 3, Tab. 6 a 7). Dodateãná izolace napfi. minerální vlnou pfiitom není zohlednûna. Obr. 3 Rozmûry prostupû Tab. 6 Rozmûry prostupû pro potrubí Pol. ã. Pro trubku d [mm] min. D [cm] /50/56 10, /75 14, , , /135 19, , ,0 Poznámka: Upínací tfimen protipoïárního uzávûru je u v ech dimenzí zohlednûn. Pokud je prostup utûsnûn minerální vlnou A O C (místo zálivkovou smûsí), smí b t vzdálenost mezi trubkou a stavební konstrukcí max. 2,0 cm (Tab. 7). Tab. 7 Rozmûry prostupû potrubí s utûsnûním minerální vlnou Pol. ã. Pro trubku d [mm] min. D [cm] /50/56 8,0/9,0/9, /75 10,3/11, , , /135 16,5/17, , , Vzdálenosti mezi souběžně vedenými potrubími Doporuãené vzdálenosti pro umístûní protipoïárního uzávûru 90 Plus EN u soubûïnû veden ch potrubí ve stûnû nebo stropu (Obr. 4) jsou uvedeny v Tab. 8. Obr. 4 SoubûÏnû vedená potrubí 7

9 Požární bezpečnost Tab. 8 Vzdálenosti soubûïnû veden ch potrubí Trubka d [mm ] A [cm] B [cm] C [cm] 40/50/56 4,0 4,0 9,0 63/75 6,0 6,0 11,0 90 7,0 7,0 12, ,0 8,0 15,0 125/135 9,5 9,5 19, ,5 10,5 22, ,0 13,0 26,0 Poznámka: Ve ztíïen ch prostorov ch podmínkách se mohou vzdálenosti mezi potrubími zmen it. Vzdálenost D 0 cm je u vût iny zpûsobû pouïití odzkou ena a schválena (viz návod pro montáï, kde jsou konkrétní schválené moïnosti montáïe uvedeny) Vzdálenosti mezi souběžně vedenými potrubími u dodatečné montáže Doporuãené vzdálenosti pro umístûní protipoïárních uzávûrû 90 Plus EN u soubûïnû veden ch potrubí ve stûnû nebo stropu, které jsou dodateãnû instalovány (Obr. 5), jsou uvedeny v Tab. 9. Obr. 5 SoubûÏnû vedená potrubí u dodateãné montáïe Tab. 9 Vzdálenosti soubûïnû veden ch potrubí u dodateãné montáïe Trubka d [mm ] A [cm] B [cm] C [cm] 40/50/56 8,0 8,0 15,0 63/75 9,0 9,0 17, ,0 10,0 19, ,0 11,0 21,0 125/135 12,0 12,0 24, ,0 14,0 28, ,0 17,0 32,0 Poznámka: Ve ztíïen ch prostorov ch podmínkách se mohou vzdálenosti mezi potrubími zmen it. Vzdálenost D 0 cm je u vût iny pouïití odzkou ena a schválena (viz návod pro montáï, kde jsou konkrétní schválené moïnosti montáïe uvedeny). Pfii dodateãné montáïi se mohou pfiipevàovací pfiíloïky umisèovat kfiíïem. 8

10 Ochrana proti hluku 2.3 Ochrana proti hluku Pfii ukládání kanalizaãního potrubí do stavebních konstrukcí se musí dbát na to, aby nevznikaly akustické mosty mezi kanalizaãním potrubím a stavební konstrukcí (stûnou a stropem). Zazdûné kanalizaãní trubky musí b t opatfieny návlekovou izolací Geberit. Pro upevnûní kanalizaãního potrubí ke stavební konstrukci se musí pouïít objímky s izolaãní vloïkou. Pokud jsou na potrubí, která jsou uloïena v podhledu, kladeny zv ené nároky na ochranu pfied hlukem, je vhodné chránit potrubí proti hluku ífiícímu se vzduchem (napfi. zvukovou izolací Geberit Isol). Ve Fraunhoferském Institutu pro stavební fyziku ve Stuttgartu byly provedeny srovnávací mûfiení hladin zvuku vyvolan ch instalacemi. Nûkteré pfiíklady jsou uvedeny v Kap V âeské republice platí Nafiízení vlády o ochranû zdraví pfied nepfiízniv mi úãinky hluku a vibrací ze dne uvefiejnûné ve Sbírce zákonû ã. 148/2006. PrÛkazy ochrany proti hluku s potrubím Geberit Silent-PP jsou uvedeny na Obr. 6 a 7. Pokraãování na stranû 10 9

11 Ochrana proti hluku Průkaz ochrany proti hluku s potrubím Geberit Silent-PP Zkoušená stavební konstrukce: Montážní prvky Geberit Duofix zabudované do dělicí stěny prováděné suchým stavebním procesem Sousední místnost (ve stejném podlaïí) Geberit Mepla (s protipoïární ochranou) Geberit Mapress (s protipoïární ochranou) Geberit Silent-PP (s protipoïární ochranou) Dûlicí stûna provádûná such m procesem Typ: Fa. Knauf, W116 Oplá tûní: 2x 12,5 mm Izolace tl. 4 cm (objemová hmotnost 24 kg/m 3 ) Duofix montáïní prvek pro závûsné WC Duofix montáïní prvek pro umyvadlo Dolní diagonálně umístěná místnost (v oblasti vyïadující ochranu pfied hlukem) Místo měření Hladina zvuku Požadavky podle vyvolaná instalacemi DIN 4109/A1 DIN 4109 Dolní diagonálně umístěná L IN =26 db(a) 1) L IN 30 db(a) L IN 25 db(a) místnost (v oblasti vyïadující splňuje nesplàuje ochranu pfied hlukem) Sousední místnost L IN =28 db(a) 1) Ïádné poïadavky Ïádné poïadavky (ve stejném podlaïí) R w =51 db 2) 1) Nejvy í hodnota v ech zkou en ch variant instalací 2) VáÏená neprûzvuãnost stûny s instalacemi pfii pfiímém pfienosu zvuku Akustické údaje spoãívají na mûfiení a v poãtech Fraunhoferského Institutu pro stavební fyziku ve tuttgartu. Mûfiení byla provedena na základû nûmeck ch norem a pfiedpisû za praktick ch podmínek. Ve keré údaje se vztahují ke stavebním pomûrûm ve zku ebním zafiízení instalací stavebnû fyzikální laboratofie Geberit a. s. za znázornûn ch podmínek zabudování. Zku ební zafiízení pfiedstavuje v fiez z typické obytné budovy a mûïe se pouïít k potvrzení poïadavkû na ochranu pfied hlukem pro stavební dohled. Jiné stavební úpravy nebo fie ení mohou vést k odli n m v sledkûm. Poznámka: V âeské republice platí Nafiízení vlády o ochranû zdraví pfied nepfiízniv mi úãinky hluku a vibrací ze dne uvefiejnûné ve Sbírce zákonû ã. 148/2006. V tomto nafiízení jsou hygienické limity hluku v chránûném vnitfiním prostfiedí. Hygienick limit v hladinû maximálního akustického tlaku A se stanoví pro hluk ífiící se ze zdrojû uvnitfi objektu souãtem základní hladiny maximálního akustického tlaku A L Amax se rovná 40 db a korekcí pfiihlí- Ïejících ke druhu chránûného vnitfiního prostoru a denní a noãní dobû podle pfiílohy ã. 2 k tomuto nafiízení. Napfiíklad pro obytné místnosti po odeãtení korekce -10 db v dobû pobytu mezi a hodinou je hygienick limit v hladinû maximálního akustického tlaku A L Amax 30 db. Obr. 6 MontáÏní prvky Geberit Duofix v dûlicí stûnû provádûné such m procesem, prûkaz ochrany proti hluku podle DIN

12 Ochrana proti hluku Zkoušená stavební konstrukce: Montážní prvky Geberit Kombifix zabudované do dělicí stěny prováděné mokrým stavebním procesem Sousední místnost (ve stejném podlaïí) Geberit Mepla (s protipoïární ochranou) Geberit Mapress (s protipoïární ochranou) Geberit Silent-PP (s protipoïární ochranou) Zdûná stûna o plo né hmotnosti 180 kg/m 2 Pfiedezdûní Kombifix montáïní prvek pro závûsné WC Kombifix montáïní prvek pro umyvadlo Souprava pro tlumení hluku Geberit Dolní diagonálně umístěná místnost (v oblasti vyïadující ochranu pfied hlukem) Místo měření Hladina zvuku Požadavky podle vyvolaná instalacemi DIN 4109/A1 DIN 4109 Dolní diagonálně umístěná L IN =30 db(a) 1) L IN 30 db(a) L IN 25 db(a) místnost (v oblasti vyïadující splňuje nesplàuje ochranu pfied hlukem) Sousední místnost L IN =38 db(a) 1) Ïádné poïadavky Ïádné poïadavky (ve stejném podlaïí) R w =45 db 2) 1) Nejvy í hodnota v ech zkou en ch variant instalací 2) VáÏená neprûzvuãnost stûny s instalacemi pfii pfiímém pfienosu zvuku Akustické údaje spoãívají na mûfiení a v poãtech Fraunhoferského Institutu pro stavební fyziku ve tuttgartu. Mûfiení byla provedena na základû nûmeck ch norem a pfiedpisû za praktick ch podmínek. Ve keré údaje se vztahují ke stavebním pomûrûm ve zku ebním zafiízení instalací stavebnû fyzikální laboratofie Geberit a. s. za znázornûn ch podmínek zabudování. Zku ební zafiízení pfiedstavuje v fiez z typické obytné budovy a mûïe se pouïít k potvrzení poïadavkû na ochranu pfied hlukem pro stavební dohled. Jiné stavební úpravy nebo fie ení mohou vést k odli n m v sledkûm. Poznámka: V âeské republice platí Nafiízení vlády o ochranû zdraví pfied nepfiízniv mi úãinky hluku a vibrací ze dne uvefiejnûné ve Sbírce zákonû ã. 148/2006. V tomto nafiízení jsou hygienické limity hluku v chránûném vnitfiním prostfiedí. Hygienick limit v hladinû maximálního akustického tlaku A se stanoví pro hluk ífiící se ze zdrojû uvnitfi objektu souãtem základní hladiny maximálního akustického tlaku A L Amax se rovná 40 db a korekcí pfiihlí- Ïejících ke druhu chránûného vnitfiního prostoru a denní a noãní dobû podle pfiílohy ã. 2 k tomuto nafiízení. Napfiíklad pro obytné místnosti po odeãtení korekce -10 db v dobû pobytu mezi a hodinou je hygienick limit v hladinû maximálního akustického tlaku A L Amax 30 db. Obr. 7 MontáÏní prvky Geberit Kombifix zabudované do zdûné pfiedstûnové instalace pfied masivní dûlicí stûnou, prûkaz ochrany proti hluku podle DIN

13 Doprava a skladování 3. Doprava a skladování 3.1 Doprava Pfii nakládání trubek a tvarovek je nutné dbát na to, aby bûhem transportu nedo lo k jejich po kození. Trubky se musí ukládat tak, aby hrdla byla vystfiídána. Pfii vykládání se trubky a tvarovky nesmûjí shazovat. Obr. 8 Pfieprava trubek 3.2 Skladování Trubky a tvarovky se musí skladovat tak, aby nedo lo k jejich deformaci. Trubky se musí ukládat rovnobûïnû. Hrdla pfii ukládání musí b t vystfiídána. Trubky, které nejsou uloïeny na paletách, mohou b t naskládány do v ky maximálnû 1,5 m. Obr. 9 Skladování trubek DrÏáky trubek musejí b t zaji tûny proti uvolnûní. Trubky a tvarovky se musí chránit pfii skladování proti vlivûm zimního poãasí a zvlá tû proti pfiím m sluneãním paprskûm. Obaly se musí bûhem dopravy a skladování chránit pfied vlhkostí. 12

14 Montáž 4. Montáž 4.1 Příprava trubek Silent-PP Zkracování trubek Zkracování trubek na poïadovanou délku se provádí pomocí koleãkov ch fiezákû nebo pil. ez musí b t proveden kolmo k ose trubky. Obr. 10 ezání trubek Úprava konce trubek Vnitfiní hrana trubky se musí zbavit otfiepû a vnûj í hrana upravit podle uvedené tabulky. Obr. 11 Úprava konce trubky

15 Montáž 4.2 Provádění hrdlových spojů Postup při provádění hrdlového spoje Zkontrolovat polohu a stav tûsnicího krouïku v hrdle Vnitfiní povrch hrdla s tûsnûním a zasouvan konec trubky oãistit ãist m hadfiíkem Zásuvn konec slabû a pravidelnû natfiít kluzn m prostfiedkem. Mohou se pouïít bûïnû dodávané kluzné prostfiedky, které jsou vhodné pro tûsnûní z EPDM. Nesmí se pouïívat olej nebo jiné mazací tuky na bázi ropn ch produktû. Zásuvn konec lehk m pootáãením zasunout aï na doraz do hrdla Hloubku zasunutí oznaãit na okraji hrdla znaãkovací tuïkou V pfiípadû potfieby zasunut konec trubky o 10 mm vysunout z hrdla (Obr. 12). Tím se zachytí v hrdlech délkové zmûny trubek vyvolané kolísáním teplot. Toto vyrovnání dilatace se provádí jen u trubek s hrdly, nikoliv u tvarovek. Obr. 12 Oznaãení hloubky zasunutí Pfii montáïi svislého potrubí se upevàují jednotlivé trubky pomocí objímek pod hrdly. Tím se zabrání zpûtnému zasunutí koncû trubek, které byly vysunuty z hrdla o 10 mm (Obr. 13). Dílãí úseky potrubí s délkou max. 3 m nebo svislé potrubí na v ku jednoho podlaïí, musí b t opatfieny nejménû jedním vyrovnáním dilatace (vysunutí trubky z hrdla o 10 mm). Obr. 13 Vyrovnání dilatace u svislého potrubí 14

16 Montáž 4.3 Kladení potrubí Silent-PP Potrubí se klade proti smûru proudûní odpadní vody. Tvarovky s oznaãenou hloubkou zasunutí se nesmí zkracovat. Vyrovnání smûru potrubí umoïàují v stupky (Obr. 14) (nopky na tvarovkách), které jsou uspofiádány v úhlech s odstupàováním po 30. Obr. 14 V stupky na tvarovkách pro vyrovnání smûru potrubí Hrdlové trubky od urãité délky se musí upevàovat pomocí pevné objímky: leïaté potrubí hrdlová trubka s délkou L 250 mm, pevná objímka u hrdla (1) svislé potrubí hrdlová trubka s délkou L 500 mm, pevná objímka pod hrdlem (2) Zmûny smûru potrubí se provádûjí pomocí kolen s úhlem 45. V místû pfiechodu ze svislého odpadu na leïat svod se má pokud moïno umístit pfiím úsek potrubí délky 250 mm (Obr. 15). Obr. 15 Napojení odpadního potrubí na leïaté potrubí 15

17 Montáž 4.4 Montáž odpadního potrubí 1 Svodné potrubí 2 Trubka s hrdlem délky L=500 mm 3 âisticí tvarovka, cca 0,5 m nad ãistou podlahou G Kluzná objímka F Pevná objímka 1 Zmûna smûru pomocí 2x 45 kolen G Kluzná objímka F Pevná objímka Obr. 16 Odpadní potrubí Obr. 17 Odpadní potrubí se zmûnou smûru 2x 45 1 UklidÀovací úsek potrubí s hrdlovou trubkou L=250 mm G Kluzná objímka F Pevná objímka 1 Pfiipojovací potrubí 2 Hrdlová trubka, jestliïe je to nutné (kdyï L 500 mm, navíc pevná objímka) G Kluzná objímka F Pevná objímka Obr. 18 Odpadní potrubí se zmûnou smûru 2x 45 a uklidàujícím úsekem Obr. 19 Odpadní potrubí s pfiipojovacím potrubím 16

18 Montáž 4.5 Montáž připojovacího potrubí Odboãky a sestavy tvarovek musí b t vïdy dostateãnû podepfieny. Nesmí se proh bat. U odboãek nebo tvarovek, které jsou montovány bezprostfiednû za sebou, zásady maximálních vzdáleností objímek odpadají. Odboãky nebo sestavy tvarovek musí b t vïdy pfied (Obr. 20 poz. 1) a za (Obr. 20 poz. 2) podepfieny. Odboãky nebo sestavy tvarovek, které jsou napojeny pfiímo nebo pomocí hrdlové trubky L 250 mm na odpadní potrubí, se nemusí upevàovat. (Obr. 20 poz. 3) Hrdlové trubky L 250 mm se musí upevnit pomocí pevné objímky. Pfiipojení zafiizovacích pfiedmûtû (Obr. 20 poz. 4) se pfii standardní montáïi musí upevnit pomocí objímky. Obr. 20 Upevnûní pfiipojovacího potrubí 4.6. Vzdálenosti trubkových objímek Odboãky a sestavy tvarovek se upevàují pomocí pevn ch objímek. Pevná objímka se musí upevnit pfiímo pod hrdlem nebo u hrdla. Kluzné objímky se musí upevàovat ve vzdálenosti 100 mm od hrdla (nesmí b t zabránûno teplotní dilataci potrubí). Pro upevnûní potrubí se mají pouïívat vhodné objímky, hmoïdinky a rouby. Tab. 10 Vzdálenosti objímek Vnûj í prûmûr Max. vzdálenost objímek Max. vzdálenost objímek u leïatého potrubí u svislého potrubí 32 mm 0,50 m (=15x 1,5 m 40 mm 0,60 m (=15x 1,5 m 50 mm 0,75 m (=15x 1,5 m 75 mm 1,10 m (=15x 2,0 m 90 mm 1,35 m (=15x 2,0 m 110 mm 1,65 m (=15x 2,0 m 125 mm 1,85 m (=15x 2,0 m 160 mm 2,40 m (=15x 2,0 m 17

19 Montáž 4.7 Ukládání potrubí Silent-PP do stavebních konstrukcí Ukládání do drážek ve zdivu DráÏky ve zdi musí b t provedeny tak, aby potrubí nebylo zatíïeno pnutím. Pokud jsou poïadovány zv ené nároky na zvukovou izolaci, opatfiují se trubky a tvarovky zvukovû izolaãními páskami, návlekovou zvukovou izolací nebo zvukovû izolaãními deskami (Geberit Isol). Ukládání do betonu Potrubí se pfied zabetonováním musí upevnit tak, aby se pfii betonování nezmûnila jeho poloha. Ve keré otvory v potrubí a hrdlové spoje se musí utûsnit lepicí páskou, aby se zabránilo vniknutí cementového mléka. Pfii poïadavcích na zvukovou izolaci se potrubí opatfiuje odpovídající izolací. Pro potrubí uloïené v betonu se doporuãuje pouïít Geberit PE. 4.8 Přechody na jiné materiály Tvarovky a trubky Geberit Silent-PP je moïné napojit na Geberit Silent-db20 a Geberit PE. U v ech pfiechodû se musí zohlednit postup montáïe (smûr proudûní, Obr. 21 a 22) 1 2 Geberit Silent-db20/ Geberit Silent-PP Geberit PE DN 30 / 32 mm DN 30 / 32 mm DN 40 / 40 mm DN 40 / 40 mm DN 50 / 50 mm DN 50 / 50 mm DN 70 / 75 mm DN 70 / 75 mm DN 90 / 90 mm DN 90 / 90 mm DN 100 / 110 mm DN 100 / 110 mm DN 125 / 125 mm DN 125 / 125 mm DN 150 / 160 mm DN 150 / 160 mm Obr. 21 Pfiechod Geberit Silent-db20 / Geberit PE pfiímo do hrdla Geberit Silent-PP Geberit Silent-PP Pfiechodové hrdlo Geberit Silent-db20/ Geberit PE DN 50 / 50 mm Pol. ã DN 56 / 56 mm DN 70 / 75 mm Pol. ã DN 70 / 75 mm DN 90 / 90 mm Pol. ã DN 90 / 90 mm DN 100 / 110 mm Pol. ã DN 100 / 110 mm DN 125 / 125 mm Pol. ã DN 125 / 135 mm DN 150 / 160 mm Pol. ã DN 150 / 160 mm Obr. 22 Pfiechod Geberit Silent-PP na Geberit Silent-db20 / Geberit PE 18

20 Montáž 4.9 Minimální rozměry pro kombinace tvarovek Změna směru pomocí dvou kolen 45 h H d/ trubky [mm] H [cm] h [cm] 32 10,1 5, ,1 6, ,2 7, ,4 8, ,3 10, ,7 11, ,7 13, ,7 15,5 19

21 Montáž Etážka pomocí dvou kolen 45 h a úhel úhel d/ trubky [mm] a [cm] h [cm] 15 O 32 1,6 11,8 15 O 40 1,7 12,7 15 O 50 1,8 13,6 15 O 75 2,1 15,8 15 O 90 2,3 17,5 15 O 110 2,6 20,0 15 O 125 2,9 22,2 15 O 160 3,3 24,8 30 O 32 3,1 11,4 30 O 40 3,3 12,3 30 O 50 3,6 13,4 30 O 75 4,3 15,9 30 O 90 4,8 17,9 30 O 110 5,5 20,7 30 O 125 6,2 23,0 30 O 160 6,9 25,9 45 O 32 4,7 11,3 45 O 40 5,1 12,3 45 O 50 5,6 13,6 45 O 75 6,8 16,5 45 O 90 7,8 18,8 45 O 110 9,0 21,7 45 O 125 9,9 24,0 45 O ,5 27,8 20

22 Montáž Rozměry pro kombinaci odbočky 45 a kolena 45 d1 h H d d/ trubky [mm] d1/ trubky [mm] H [cm] h [cm] ,2 7, ,6 8, ,2 8, ,8 9, ,3 9, ,5 10, ,6 10, ,9 11, ,7 14, ,6 12, ,3 14, ,6 16, ,4 12, ,6 13, ,4 15, ,5 17, ,4 19, ,2 18, ,0 20, ,2 21, ,9 22, ,0 23, ,6 26,5 21

23 Montážní návody 5. Montážní návody Dodatečné vysazení odbočky do stávajícího hrdla pomocí dlouhého hrdla s vychýlením potrubí Pro vych lení potrubí se musí nejbliï í trubková objímka uvolnit Uvolnûná objímka se musí opût upevnit. Vsazená odboãka (tvarovka) se musí zajistit pevnou objímkou proti posunutí. Dodatečné vysazení odbočky pomocí přesuvného hrdla s vychýlením potrubí Pro vych lení potrubí se musí nejbliï í trubková objímka uvolnit. Uvolnûná objímka se musí opût upevnit. Vsazená odboãka (tvarovka) se musí zajistit pevnou objímkou proti posunutí. 22

24 Montážní návody Dodatečné vysazení odbočky pomocí dlouhého a přesuvného hrdla tuhé potrubí Vsazená odboãka (tvarovka) se musí zajistit pevnou objímkou proti posunutí. Oprava potrubí Pro vych lení potrubí se musí nejbliï í trubková objímka uvolnit. Uvolnûná objímka se musí opût upevnit. Vsazená odboãka (tvarovka) se musí zajistit pevnou objímkou proti posunutí. 23

25 Poznámky 24

26

27