Pioneer Funds - European Equity Optimal Volatility

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pioneer Funds - European Equity Optimal Volatility"

Transkript

1 KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE PRE INVESTOROV Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nejde o marketingový materiál. Tieto informácie sú povinné podľa zákona a ich cieľom je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká investovania do tohto fondu. Mali by ste si tieto informácie prečítať, aby ste dokázali urobiť informované rozhodnutie o tom, či investovať. Pioneer Funds - European Equity Optimal Volatility Podfond Pioneer Funds Správcovská spoločnosť: Pioneer Asset Management S.A. Trieda A EUR Nedistribuujúca - LU Ciele a investičná politika Cieľ Usiluje sa o zvýšenie hodnoty vašej investície v dlhodobom horizonte dosiahnutím akciových výnosov, avšak so zníženou volatilitou. Cenné papiere v portfóliu Podfond investuje predovšetkým do akcií spoločností, ktoré boli založené, alebo vykonávajú prevažnú časť svojich podnikateľských činností v Európe. Podfond značne využíva deriváty, aby mohol znížiť rôzne riziká a aby mohol efektívne riadiť portfólio a ako spôsob získania expozície (buď krátkej alebo dlhej) voči rôznym aktívam, trhom alebo príjmovým tokom. Týmto spôsobom je možné dosiahnuť vysokú úroveň pákového efektu. Podfond bude investovať predovšetkým do opcií, futures a forwardových menových kontraktov. Dlhodobé pozície podfondu budú vždy dostatočne likvidné na pokrytie záväzkov z krátkodobých pozícií. Investičný postup Investičný manažér sa riadi dvomi odlišnými stratégiami, aby zaistil dlhodobý rast a kontrolu nad úrovňou volatility. Najprv je zostavené aktívne spravované portfólio stratégií zdola nahor, teda zamerané na jednotlivé cenné papiere. Potom sa postupuje podľa obojsmernej stratégie s cieľom optimalizovať dlhodobú expozíciu portfólia, jednotlivé sektory, trhy, alebo cenné papiere, a tým aj volatilitu podfondu. Táto stratégia využíva cenové diferenciály podľa toho, akým smerom sa konkrétny trh pohybuje, ale tiež podľa zmien očakávanej volatility podkladového nástroja. Alokácia je potom stanovená komplexným procesom, ktorý neustále vyhodnocuje riziko a výkon celkového portfólia. Profil rizika a výkonnosti Nižšie riziko Nižší potenciálny výnos Vyššie riziko Vyšší potenciálny výnos Čo znamená indikátor rizika? Vyššie uvedený indikátor rizika stanoví potenciálne riziko a výnos a je založený na strednodobej kolísavosti (ako prudko skutočná alebo predpokladaná cena podielového listu v posledných piatich rokoch stúpala a klesala). Dáta z minulosti, ako napríklad tie, ktoré sa použili pre výpočet tohto syntetického ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým vodítkom budúceho profilu rizík podfondu. Najnižšia kategória neznamená investovanie bez rizika. Indikátor rizika Podfondu nie je zaručený a môže se v priebehu času zmeniť. Kategória rizík Podfondu odráža skutočnosť, že ako trieda aktív vykazujú akcie vyššiu kolísavosť než cenné papiere peňažného trhu alebo dlhopisy. Pri nezabezpečených menových triedach môžu mať pohyby výmenného kurzu vplyv na indikátor rizika tam, kde sa mena podkladových investícií líši od meny podielových listov. Používané termíny INVESTOROV Deriváty Finančné nástroje, ktorých hodnota sa odvíja od jednej alebo viacerých sadzieb, indexov, cien akcií alebo iných hodnôt. Akcie Cenné papiere, ktoré predstavujú čiastočné vlastníctvo spoločnosti. Dlhá expozícia Vlastníctvo cenného papieru alebo iná pozícia, ktorá ťaží z rastu hodnoty cenných papierov. Opcie Zmluvy, ktoré poskytujú právo za určitú cenu kúpiť alebo predať cenné papiere v jeden alebo viacero vopred určených dátumov. Krátka expozícia Investičná pozícia, ktorej hodnota sa pohybuje opačným smerom ako cena cenného papiera. Odporúčaný pre investorov, ktorí si uvedomujú riziká tohto Podfondu a plánujú investovať strednodobo až dlhodobo. Ide o podielový list triedy nedistribuujúcej dividendy. Príjem z investície je znovu investovaný. Investori môžu zrealizovať spätný odkup na požiadanie v ktorýkoľvek pracovný deň v Luxembursku. Ďaľšie kľúčové riziká Indikátor rizika odráža trhové podmienky posledných rokov a nemusí zodpovedajúcim spôsobom zachytávať nasledujúce ďaľšie kľúčové riziká Podfondu: Prevádzkové riziko Môže dôjsť k stratám z dôvodu ľudskej chyby alebo opomenutia, chýb v spracovaní, narušenia systému alebo vonkajších okolností. Riziko súvisiace s derivátmi Deriváty majú na Podfond pákový efekt a môžu spôsobiť pohyby v hodnote podkladových investícií, čo vedie k zvýšeniu ziskov alebo strát Podfondu. LU SK

2 Pioneer Funds - European Equity Optimal Volatility Poplatky Jednorázové poplatky účtované pred alebo po uskutočnení vašej investície Vstupný poplatok Výstupný poplatok 5,00% Žiadny Maximálne čiastky, ktoré vám môžu byť účtované z vašich peňazí pred uskutočnením investície alebo pred vyplatením výnosu z vašej investície. Poplatky uhrádzané z majetku Podfondu v priebehu roka Priebežné poplatky 1,69% Predpoklad vzhľadom na nedávne zmeny v štruktúre nákladov, ktoré sú účtované k tiaži triedy podielových listov. Poplatky uhrádzané z majetku Podfondu za určitých podmienok. Tieto poplatky pokrývajú náklady na prevádzku Podfondu, vrátane nákladov na jeho marketing a distribúciu, a znižujú potenciálny rast vašej investície. Za vstupné a výstupné poplatky môžete zaplatiť menej ako sú maximálne zobrazené čiastky. Poraďte sa, prosím, so svojím finančným poradcom alebo distribútorom. Priebežné poplatky sa z roka na rok líšia. Nezahŕňajú náklady na transakcie v portfóliu a výkonnostné poplatky. Výročná správa fondu za každý finančný rok bude obsahovať podrobné informácie o presnej výške poplatkov zaplatených na úrovni Podfondov. *Výkonnostný poplatok sa počíta ako percentuálny podiel s maximálnou výškou 15,00%, ročnej nadvýkonnosti Podfondu oproti výkonnostnej referenčnej hodnote. Dodatočný poplatok za výmenu vo výške až 1% v prípade, že podielnici požiadajú o výmenu do iného podfondu. Účtovaný v minulom finančnom roku za výkonnosť nad rámec referenčnej hodnoty výkonnostného poplatku, MSCI Europe Index NR upravená o pomer medzi Výkonnostný poplatok* 0,00% anualizovanou smerodajnou odchýlkou hodnoty vlastného kapitálu na Podielový a anualizovanou smerodajnou odchýlkou indexu MSCI Europe Index NR po dobu Výkonnostného obdobia.. Ďaľšie informácie o poplatkoch nájdete v Prospekte Pioneer Funds, ktorý je dostupný na Výkonnosť minulého obdobia Nižšie je znázornená doterajšia výkonnosť (v EUR) Podfondu, ktorá zohľadňuje všetky priebežné poplatky okrem vstupného a výstupného poplatku. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti Pioneer Funds - European Equity Optimal Volatility* Zahájenie činnosti Podfondu: 2016 Uvedenie triedy podielových listov: 2016 *O tejto triede podielových listov nie sú k dispozícii dostatočné údaje, ktoré by investorom poskytli užitočný obraz o minulej výkonnosti. Praktické informácie Depozitár Société Générale Bank & Trust Ďalšie informácie Výtlačky Prospektu Pioneer Funds, posledné výročné a polročné správy, podrobnosti o pravidlách odmeňovania správcovskej spoločnosti, dokumenty s kľúčovými informáciami pre investorov a tiež ďalšie praktické informácie vrátane posledných cien podielových listov možno získať v slovenčine a zdarma, a to na vyžiadanie v sídle správcovskej spoločnosti alebo online na adrese Dane Na Podfond sa vzťahujú luxemburské daňové zákony a predpisy. Podľa krajiny vášho sídla (trvalého pobytu) môžu mať teda na vašu individuálnu daňovú situáciu vplyv daňové predpisy v Luxembursku. Zodpovednosť za informácie Správcovská spoločnosť Pioneer Asset Management S.A. nesie zodpovednosť len v prípade, že informácie v tomto dokumente sú zavádzajúce, nepresné alebo nezodpovedajúce príslušným častiam Prospektu Fondu. Štruktúra fondu Podfond je podfondom fondu Pioneer Funds, ktorý je Fonds Commun de Placement s radom podfondov. Aktíva a pasíva každého podfondu sú zo zákona oddelené od ostatných podfondov. Prospekt a výročné a polročné správy Pioneer Funds sú pripravované pre celú radu podfondov. Zadanie pokynov V Prospekte sú uvedené pokyny pro nákup, výmenu alebo spätný odkup. Podielnici sú oprávnení vymieňať podielové listy tohto Podfondu za podielové listy rovnakej triedy iného podfondu Pioneer Funds. Oprávnenie Fondu a Správcovskej spoločnosti bolo udelené povolenie v Luxemburskom veľkovojvodstve a podliehajú dohľadu Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Sídlo Pioneer Asset Management S.A., 8 10, rue Jean Monnet, L Luxemburské veľkovojvodstvo Dátum Tieto Kľúčové informácie pre investorov sú platné k 03. júl 2017.

3 KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE PRE INVESTOROV Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nejde o marketingový materiál. Tieto informácie sú povinné podľa zákona a ich cieľom je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká investovania do tohto fondu. Mali by ste si tieto informácie prečítať, aby ste dokázali urobiť informované rozhodnutie o tom, či investovať. Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Podfond Pioneer Funds Správcovská spoločnosť: Pioneer Asset Management S.A. Trieda A EUR Nedistribuujúca - LU Ciele a investičná politika Cieľ Usiluje sa o zvýšenie hodnoty vašej investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Cenné papiere v portfóliu Podfond investuje predovšetkým do širokého radu akcií spoločností, ktoré boli založené, alebo vykonávajú prevažnú časť svojich podnikateľských činností v U.S.A. Podfond môže investovať až 20% svojich aktív do cenných papierov neamerických spoločností. Podfond môže využívať deriváty, aby mohol znížiť rôzne riziká alebo aby mohol efektívne riadiť portfólio. Investičný postup Využívajúc originálne metódy, ktoré sa používali a zdokonaľovali od roku 1928, analyzuje investičný manažér jednotlivých emitentov, aby mohol identifikovať akcie s potenciálom perspektívneho zvýšenia hodnoty, takže bude mať v držbe tieto akcie až kým sa očakávania nezrealizujú. Referenčná hodnota Referenčná hodnota S&P 500 je len orientačná; cieľom Podfondu nie je porovnávať výkonnosť alebo zloženie referenčnej hodnoty. Profil rizika a výkonnosti Nižšie riziko Nižší potenciálny výnos Vyššie riziko Vyšší potenciálny výnos Čo znamená indikátor rizika? Vyššie uvedený indikátor rizika stanoví potenciálne riziko a výnos a je založený na strednodobej kolísavosti (ako prudko skutočná alebo predpokladaná cena podielového listu v posledných piatich rokoch stúpala a klesala). Dáta z minulosti, ako napríklad tie, ktoré sa použili pre výpočet tohto syntetického ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým vodítkom budúceho profilu rizík podfondu. Najnižšia kategória neznamená investovanie bez rizika. Indikátor rizika Podfondu nie je zaručený a môže se v priebehu času zmeniť. Kategória rizík Podfondu odráža skutočnosť, že ako trieda aktív vykazujú akcie vyššiu kolísavosť než cenné papiere peňažného trhu alebo dlhopisy. Pri nezabezpečených menových triedach môžu mať pohyby výmenného kurzu vplyv na indikátor rizika tam, kde sa mena podkladových investícií líši od meny podielových listov. Používané termíny INVESTOROV Deriváty Finančné nástroje, ktorých hodnota sa odvíja od jednej alebo viacerých sadzieb, indexov, cien akcií alebo iných hodnôt. Akcie Cenné papiere, ktoré predstavujú čiastočné vlastníctvo spoločnosti. Odporúčaný pre investorov, ktorí si uvedomujú riziká tohto Podfondu a plánujú investovať strednodobo až dlhodobo. Ide o podielový list triedy nedistribuujúcej dividendy. Príjem z investície je znovu investovaný. Investori môžu zrealizovať spätný odkup na požiadanie v ktorýkoľvek pracovný deň v Luxembursku. Ďaľšie kľúčové riziká Indikátor rizika odráža trhové podmienky posledných rokov a nemusí zodpovedajúcim spôsobom zachytávať nasledujúce ďaľšie kľúčové riziká Podfondu: Prevádzkové riziko Môže dôjsť k stratám z dôvodu ľudskej chyby alebo opomenutia, chýb v spracovaní, narušenia systému alebo vonkajších okolností. LU SK

4 Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Poplatky Jednorázové poplatky účtované pred alebo po uskutočnení vašej investície Vstupný poplatok Výstupný poplatok 5,00% Žiadny Maximálne čiastky, ktoré vám môžu byť účtované z vašich peňazí pred uskutočnením investície alebo pred vyplatením výnosu z vašej investície. Poplatky uhrádzané z majetku Podfondu v priebehu roka Priebežné poplatky 1,68% Na základe výdavkov za finančný rok končiaci k dátumu 31. december Poplatky uhrádzané z majetku Podfondu za určitých podmienok. Tieto poplatky pokrývajú náklady na prevádzku Podfondu, vrátane nákladov na jeho marketing a distribúciu, a znižujú potenciálny rast vašej investície. Za vstupné a výstupné poplatky môžete zaplatiť menej ako sú maximálne zobrazené čiastky. Poraďte sa, prosím, so svojím finančným poradcom alebo distribútorom. Priebežné poplatky sa z roka na rok líšia. Nezahŕňajú náklady na transakcie v portfóliu a výkonnostné poplatky. *Výkonnostný poplatok sa počíta ako percentuálny podiel s maximálnou výškou 15,00%, ročnej nadvýkonnosti Podfondu oproti výkonnostnej referenčnej hodnote. Dodatočný poplatok za výmenu vo výške až 1% v prípade, že podielnici požiadajú o výmenu do iného podfondu. Účtovaný v minulom finančnom Výkonnostný poplatok* 0,00% roku za výkonnosť nad rámec referenčnej hodnoty výkonnostného poplatku, S&P 500. Ďaľšie informácie o poplatkoch nájdete v Prospekte Pioneer Funds, ktorý je dostupný na Výkonnosť minulého obdobia Nižšie je znázornená doterajšia výkonnosť (v EUR) Podfondu, ktorá zohľadňuje všetky priebežné poplatky okrem vstupného a výstupného poplatku. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti ,6% -4,9% -32,1% -33,7% 19,6% 22,5% 21,8% 23,1% -2,8% 5,5% 7,4% 14,2% 25,3% 26,7% 24,8% 29,5% 9,8% 12,9% 11,4% 15,3% Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund* S&P 500 Zahájenie činnosti Podfondu: 2001 Uvedenie triedy podielových listov: 2001 *Do roku 2008 mal Podfond odlišné vlastnosti. Praktické informácie Depozitár Société Générale Bank & Trust Ďalšie informácie Výtlačky Prospektu Pioneer Funds, posledné výročné a polročné správy, podrobnosti o pravidlách odmeňovania správcovskej spoločnosti, dokumenty s kľúčovými informáciami pre investorov a tiež ďalšie praktické informácie vrátane posledných cien podielových listov možno získať v slovenčine a zdarma, a to na vyžiadanie v sídle správcovskej spoločnosti alebo online na adrese Dane Na Podfond sa vzťahujú luxemburské daňové zákony a predpisy. Podľa krajiny vášho sídla (trvalého pobytu) môžu mať teda na vašu individuálnu daňovú situáciu vplyv daňové predpisy v Luxembursku. Zodpovednosť za informácie Správcovská spoločnosť Pioneer Asset Management S.A. nesie zodpovednosť len v prípade, že informácie v tomto dokumente sú zavádzajúce, nepresné alebo nezodpovedajúce príslušným častiam Prospektu Fondu. Štruktúra fondu Podfond je podfondom fondu Pioneer Funds, ktorý je Fonds Commun de Placement s radom podfondov. Aktíva a pasíva každého podfondu sú zo zákona oddelené od ostatných podfondov. Prospekt a výročné a polročné správy Pioneer Funds sú pripravované pre celú radu podfondov. Zadanie pokynov V Prospekte sú uvedené pokyny pro nákup, výmenu alebo spätný odkup. Podielnici sú oprávnení vymieňať podielové listy tohto Podfondu za podielové listy rovnakej triedy iného podfondu Pioneer Funds. Oprávnenie Fondu a Správcovskej spoločnosti bolo udelené povolenie v Luxemburskom veľkovojvodstve a podliehajú dohľadu Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Sídlo Pioneer Asset Management S.A., 8 10, rue Jean Monnet, L Luxemburské veľkovojvodstvo Dátum Tieto Kľúčové informácie pre investorov sú platné k 03. júl 2017.

5 KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE PRE INVESTOROV Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nejde o marketingový materiál. Tieto informácie sú povinné podľa zákona a ich cieľom je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká investovania do tohto fondu. Mali by ste si tieto informácie prečítať, aby ste dokázali urobiť informované rozhodnutie o tom, či investovať. Pioneer Funds - Global Select Podfond Pioneer Funds Správcovská spoločnosť: Pioneer Asset Management S.A. Trieda A EUR Nedistribuujúca - LU Ciele a investičná politika Cieľ Usiluje sa o zvýšenie hodnoty vašej investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Cenné papiere v portfóliu Podfond investuje predovšetkým do akcií spoločností z ktoréhokoľvek miesta na svete. Podfond môže investovať do širokého radu sektorov a priemyselných odvetví. Podfond môže využívať deriváty, aby mohol znížiť rôzne riziká, aby mohol efektívne riadiť portfólio alebo ako spôsob získania expozície voči rôznym aktívam, trhom a príjmovým tokom. Podfond môže využívať predovšetkým deriváty na riadenie meny, krajiny a expozície na trhu. Investičný postup Investičný manažér využíva základnú analýzu jednotlivých emitentov, aby mohol identifikovať akcie s nadpriemernými dlhodobými perspektívami. Referenčná hodnota Referenčná hodnota MSCI World je len orientačná; cieľom Podfondu nie je porovnávať výkonnosť alebo zloženie referenčnej hodnoty. Profil rizika a výkonnosti Nižšie riziko Nižší potenciálny výnos Vyššie riziko Vyšší potenciálny výnos Čo znamená indikátor rizika? Vyššie uvedený indikátor rizika stanoví potenciálne riziko a výnos a je založený na strednodobej kolísavosti (ako prudko skutočná alebo predpokladaná cena podielového listu v posledných piatich rokoch stúpala a klesala). Dáta z minulosti, ako napríklad tie, ktoré sa použili pre výpočet tohto syntetického ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým vodítkom budúceho profilu rizík podfondu. Najnižšia kategória neznamená investovanie bez rizika. Indikátor rizika Podfondu nie je zaručený a môže se v priebehu času zmeniť. Kategória rizík Podfondu odráža skutočnosť, že ako trieda aktív vykazujú akcie vyššiu kolísavosť než cenné papiere peňažného trhu alebo dlhopisy. Pri nezabezpečených menových triedach môžu mať pohyby výmenného kurzu vplyv na indikátor rizika tam, kde sa mena podkladových investícií líši od meny podielových listov. Používané termíny INVESTOROV Deriváty Finančné nástroje, ktorých hodnota sa odvíja od jednej alebo viacerých sadzieb, indexov, cien akcií alebo iných hodnôt. Akcie Cenné papiere, ktoré predstavujú čiastočné vlastníctvo spoločnosti. Odporúčaný pre investorov, ktorí si uvedomujú riziká tohto Podfondu a plánujú investovať strednodobo až dlhodobo. Ide o podielový list triedy nedistribuujúcej dividendy. Príjem z investície je znovu investovaný. Investori môžu zrealizovať spätný odkup na požiadanie v ktorýkoľvek pracovný deň v Luxembursku. Ďaľšie kľúčové riziká Indikátor rizika odráža trhové podmienky posledných rokov a nemusí zodpovedajúcim spôsobom zachytávať nasledujúce ďaľšie kľúčové riziká Podfondu: Prevádzkové riziko Môže dôjsť k stratám z dôvodu ľudskej chyby alebo opomenutia, chýb v spracovaní, narušenia systému alebo vonkajších okolností. Riziko súvisiace s derivátmi Deriváty majú na Podfond pákový efekt a môžu spôsobiť pohyby v hodnote podkladových investícií, čo vedie k zvýšeniu ziskov alebo strát Podfondu. LU SK

6 Pioneer Funds - Global Select Poplatky Jednorázové poplatky účtované pred alebo po uskutočnení vašej investície Vstupný poplatok Výstupný poplatok 5,00% Žiadny Maximálne čiastky, ktoré vám môžu byť účtované z vašich peňazí pred uskutočnením investície alebo pred vyplatením výnosu z vašej investície. Poplatky uhrádzané z majetku Podfondu v priebehu roka Priebežné poplatky 1,85% Na základe výdavkov za finančný rok končiaci k dátumu 31. december Poplatky uhrádzané z majetku Podfondu za určitých podmienok. Tieto poplatky pokrývajú náklady na prevádzku Podfondu, vrátane nákladov na jeho marketing a distribúciu, a znižujú potenciálny rast vašej investície. Za vstupné a výstupné poplatky môžete zaplatiť menej ako sú maximálne zobrazené čiastky. Poraďte sa, prosím, so svojím finančným poradcom alebo distribútorom. Priebežné poplatky sa z roka na rok líšia. Nezahŕňajú náklady na transakcie v portfóliu a výkonnostné poplatky. *Výkonnostný poplatok sa počíta ako percentuálny podiel s maximálnou výškou 15,00%, ročnej nadvýkonnosti Podfondu oproti výkonnostnej referenčnej hodnote. Dodatočný poplatok za výmenu vo výške až 1% v prípade, že podielnici požiadajú o výmenu do iného podfondu. Účtovaný v minulom finančnom Výkonnostný poplatok* 0,00% roku za výkonnosť nad rámec referenčnej hodnoty výkonnostného poplatku, MSCI World. Ďaľšie informácie o poplatkoch nájdete v Prospekte Pioneer Funds, ktorý je dostupný na Výkonnosť minulého obdobia Nižšie je znázornená doterajšia výkonnosť (v EUR) Podfondu, ktorá zohľadňuje všetky priebežné poplatky okrem vstupného a výstupného poplatku. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti Pioneer Funds - Global Select* Zahájenie činnosti Podfondu: 2007 Uvedenie triedy podielových listov: 2007 *Do roku 2008 a 2010 mal Podfond odlišné vlastnosti. Praktické informácie -42,8% -37,6% 29,1% 25,9% 15,4% 19,5% -7,9% -2,4% 11,3% 14,0% 21,5% 21,2% 19,1% 19,5% 8,7% 10,4% 5,4% 10,7% Depozitár Société Générale Bank & Trust Ďalšie informácie Výtlačky Prospektu Pioneer Funds, posledné výročné a polročné správy, podrobnosti o pravidlách odmeňovania správcovskej spoločnosti, dokumenty s kľúčovými informáciami pre investorov a tiež ďalšie praktické informácie vrátane posledných cien podielových listov možno získať v slovenčine a zdarma, a to na vyžiadanie v sídle správcovskej spoločnosti alebo online na adrese Dane Na Podfond sa vzťahujú luxemburské daňové zákony a predpisy. Podľa krajiny vášho sídla (trvalého pobytu) môžu mať teda na vašu individuálnu daňovú situáciu vplyv daňové predpisy v Luxembursku. Zodpovednosť za informácie Správcovská spoločnosť Pioneer Asset Management S.A. nesie zodpovednosť len v prípade, že informácie v tomto dokumente sú zavádzajúce, nepresné alebo nezodpovedajúce príslušným častiam Prospektu Fondu. MSCI World Štruktúra fondu Podfond je podfondom fondu Pioneer Funds, ktorý je Fonds Commun de Placement s radom podfondov. Aktíva a pasíva každého podfondu sú zo zákona oddelené od ostatných podfondov. Prospekt a výročné a polročné správy Pioneer Funds sú pripravované pre celú radu podfondov. Zadanie pokynov V Prospekte sú uvedené pokyny pro nákup, výmenu alebo spätný odkup. Podielnici sú oprávnení vymieňať podielové listy tohto Podfondu za podielové listy rovnakej triedy iného podfondu Pioneer Funds. Oprávnenie Fondu a Správcovskej spoločnosti bolo udelené povolenie v Luxemburskom veľkovojvodstve a podliehajú dohľadu Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Sídlo Pioneer Asset Management S.A., 8 10, rue Jean Monnet, L Luxemburské veľkovojvodstvo Dátum Tieto Kľúčové informácie pre investorov sú platné k 03. júl 2017.

7 KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE PRE INVESTOROV Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nejde o marketingový materiál. Tieto informácie sú povinné podľa zákona a ich cieľom je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká investovania do tohto fondu. Mali by ste si tieto informácie prečítať, aby ste dokázali urobiť informované rozhodnutie o tom, či investovať. Pioneer Funds - Emerging Markets Equity Podfond Pioneer Funds Správcovská spoločnosť: Pioneer Asset Management S.A. Trieda A EUR Nedistribuujúca - LU Ciele a investičná politika Cieľ Usiluje sa o zvýšenie hodnoty vašej investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Cenné papiere v portfóliu Podfond investuje predovšetkým do širokého radu akcií spoločností, ktoré boli založené alebo vykonávajú prevažnú časť svojich podnikateľských činností na rozvíjajúcich sa trhoch. Podfond môže využívať deriváty, aby mohol znížiť rôzne riziká alebo aby mohol efektívne riadiť portfólio. Podfond môže z času na čas investovať a môže mať priamy prístup k podielom v Číně cez burzové prepojenie s odhalením až 10 % jej čistej hodnoty aktív. Investičný postup Investičný manažér využíva kombináciu celkových údajov trhu a základnú analýzu jednotlivých emitentov, aby mohol identifikovať akcie s nadpriemernými dlhodobými perspektívami. Referenčná hodnota Referenčná hodnota MSCI Emerging Markets je len orientačná; cieľom Podfondu nie je porovnávať výkonnosť alebo zloženie referenčnej hodnoty. Profil rizika a výkonnosti Nižšie riziko Nižší potenciálny výnos Vyššie riziko Vyšší potenciálny výnos Čo znamená indikátor rizika? Vyššie uvedený indikátor rizika stanoví potenciálne riziko a výnos a je založený na strednodobej kolísavosti (ako prudko skutočná alebo predpokladaná cena podielového listu v posledných piatich rokoch stúpala a klesala). Dáta z minulosti, ako napríklad tie, ktoré sa použili pre výpočet tohto syntetického ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým vodítkom budúceho profilu rizík podfondu. Najnižšia kategória neznamená investovanie bez rizika. Indikátor rizika Podfondu nie je zaručený a môže se v priebehu času zmeniť. Kategória rizík Podfondu odráža skutočnosť, že ako trieda aktív vykazujú akcie vyššiu kolísavosť než cenné papiere peňažného trhu alebo dlhopisy. Pri nezabezpečených menových triedach môžu mať pohyby výmenného kurzu vplyv na indikátor rizika tam, kde sa mena podkladových investícií líši od meny podielových listov. Používané termíny INVESTOROV Deriváty Finančné nástroje, ktorých hodnota sa odvíja od jednej alebo viacerých sadzieb, indexov, cien akcií alebo iných hodnôt. Rozvíjajúce sa trhy Krajiny, ktorých trhy cenných papierov sú menej etablované než trhy v rozvinutých krajinách. Patria sem napríklad mnohé krajiny Afriky, Ázie, východnej Európy a Južnej Ameriky. Akcie Cenné papiere, ktoré predstavujú čiastočné vlastníctvo spoločnosti. Odporúčaný pre investorov, ktorí si uvedomujú riziká tohto Podfondu a plánujú investovať strednodobo až dlhodobo. Ide o podielový list triedy nedistribuujúcej dividendy. Príjem z investície je znovu investovaný. Investori môžu zrealizovať spätný odkup na požiadanie v ktorýkoľvek pracovný deň v Luxembursku. Ďaľšie kľúčové riziká Indikátor rizika odráža trhové podmienky posledných rokov a nemusí zodpovedajúcim spôsobom zachytávať nasledujúce ďaľšie kľúčové riziká Podfondu: Riziko zlyhania protistrany Zmluvné strany možno nebudú plniť svoje povinnosti vyplývajúce z derivátových kontraktov uzavretých s Podfondom. Riziko likvidity Nepriaznivé trhové podmienky môžu zťažiť ocenenie, nákup či predaj likvidných cenných papierov, čo môže mať následne vplyv na schopnosť Podfondu spracovať žiadosti o spätný odkup. Prevádzkové riziko Môže dôjsť k stratám z dôvodu ľudskej chyby alebo opomenutia, chýb v spracovaní, narušenia systému alebo vonkajších okolností. Riziko súvisiace s derivátmi Deriváty majú na Podfond pákový efekt a môžu spôsobiť pohyby v hodnote podkladových investícií, čo vedie k zvýšeniu ziskov alebo strát Podfondu. Riziko rozvíjajúcich sa trhov Niektoré krajiny, do ktorých sa investuje, môžu v porovnaní s investíciami do vyspelejších krajín predstavovať vyššie politické, právne či ekonomické riziko a riziko likvidity. LU SK

8 Pioneer Funds - Emerging Markets Equity Poplatky Jednorázové poplatky účtované pred alebo po uskutočnení vašej investície Vstupný poplatok Výstupný poplatok 5,00% Žiadny Maximálne čiastky, ktoré vám môžu byť účtované z vašich peňazí pred uskutočnením investície alebo pred vyplatením výnosu z vašej investície. Poplatky uhrádzané z majetku Podfondu v priebehu roka Priebežné poplatky 2,11% Na základe výdavkov za finančný rok končiaci k dátumu 31. december Poplatky uhrádzané z majetku Podfondu za určitých podmienok. Tieto poplatky pokrývajú náklady na prevádzku Podfondu, vrátane nákladov na jeho marketing a distribúciu, a znižujú potenciálny rast vašej investície. Za vstupné a výstupné poplatky môžete zaplatiť menej ako sú maximálne zobrazené čiastky. Poraďte sa, prosím, so svojím finančným poradcom alebo distribútorom. Priebežné poplatky sa z roka na rok líšia. Nezahŕňajú náklady na transakcie v portfóliu a výkonnostné poplatky. *Výkonnostný poplatok sa počíta ako percentuálny podiel s maximálnou výškou 15,00%, ročnej nadvýkonnosti Podfondu oproti výkonnostnej referenčnej hodnote. Dodatočný poplatok za výmenu vo výške až 1% v prípade, že podielnici požiadajú o výmenu do iného podfondu. Účtovaný v minulom finančnom Výkonnostný poplatok* 0,00% roku za výkonnosť nad rámec referenčnej hodnoty výkonnostného poplatku, MSCI Emerging Markets. Ďaľšie informácie o poplatkoch nájdete v Prospekte Pioneer Funds, ktorý je dostupný na Výkonnosť minulého obdobia Nižšie je znázornená doterajšia výkonnosť (v EUR) Podfondu, ktorá zohľadňuje všetky priebežné poplatky okrem vstupného a výstupného poplatku. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti ,0% 25,7% -59,2% -50,9% 68,8% 72,9% 22,8% 27,1% -21,1% -15,7% 6,8% 16,4% -6,3% -6,8% 2,1% 11,4% -3,9% -5,2% 11,7% 14,5% Pioneer Funds - Emerging Markets Equity MSCI Emerging Markets Zahájenie činnosti Podfondu: 2000 Uvedenie triedy podielových listov: 2000 Praktické informácie Depozitár Société Générale Bank & Trust Ďalšie informácie Výtlačky Prospektu Pioneer Funds, posledné výročné a polročné správy, podrobnosti o pravidlách odmeňovania správcovskej spoločnosti, dokumenty s kľúčovými informáciami pre investorov a tiež ďalšie praktické informácie vrátane posledných cien podielových listov možno získať v slovenčine a zdarma, a to na vyžiadanie v sídle správcovskej spoločnosti alebo online na adrese Dane Na Podfond sa vzťahujú luxemburské daňové zákony a predpisy. Podľa krajiny vášho sídla (trvalého pobytu) môžu mať teda na vašu individuálnu daňovú situáciu vplyv daňové predpisy v Luxembursku. Zodpovednosť za informácie Správcovská spoločnosť Pioneer Asset Management S.A. nesie zodpovednosť len v prípade, že informácie v tomto dokumente sú zavádzajúce, nepresné alebo nezodpovedajúce príslušným častiam Prospektu Fondu. Štruktúra fondu Podfond je podfondom fondu Pioneer Funds, ktorý je Fonds Commun de Placement s radom podfondov. Aktíva a pasíva každého podfondu sú zo zákona oddelené od ostatných podfondov. Prospekt a výročné a polročné správy Pioneer Funds sú pripravované pre celú radu podfondov. Zadanie pokynov V Prospekte sú uvedené pokyny pro nákup, výmenu alebo spätný odkup. Podielnici sú oprávnení vymieňať podielové listy tohto Podfondu za podielové listy rovnakej triedy iného podfondu Pioneer Funds. Oprávnenie Fondu a Správcovskej spoločnosti bolo udelené povolenie v Luxemburskom veľkovojvodstve a podliehajú dohľadu Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Sídlo Pioneer Asset Management S.A., 8 10, rue Jean Monnet, L Luxemburské veľkovojvodstvo Dátum Tieto Kľúčové informácie pre investorov sú platné k 03. júl 2017.