Cestovní pojištění Touroperator (CZ) Stojíme při Vás. vydané 02/2014 TO CZ. Cestovní pojištění.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cestovní pojištění Touroperator (CZ) Stojíme při Vás. vydané 02/2014 TO CZ. Cestovní pojištění. www.europska.sk"

Transkript

1 Cestovní pojištění Touroperator (CZ) vydané 02/2014 TO CZ Stojíme při Vás Cestovní pojištění

2 Všeobecné pojistné podmínky Str. 3 Nahlášení poistné události Str. 16 Co je potřeba udělat v případe pojistné události Str. 18 Str. 20 EUROPSKA Všeobecné pojistné podmínky (VPP) Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění ECP VPP 2013 Europäische Reiseversicherung AG, pojišťovna z jiného členského státu. UPOZORNĚNÍ: Platí pouze ty části pojistných podmínek pro cestovní pojištění ECP VPP 2013 Europäische Reiseversicherung AG, pojišťovna z jiného členského státu, které odpovídají rozsahu krytí Vašeho balíku cestovního pojištění. navyše pro pojištění PLUS je popsané v následujících článcích: Čl. 1, Čl. 15 bod 1.1, Čl. 17 bod 1., Čl. 40, Čl. 43 bod 1.3, Čl Přečtete si, prosím důkladne obsah Vaší pojistné smlouvy. Zaplacením pojistného potvrdíte Váš souhlas s uvedenými ustanoveními a všeobecnými pojistnými podmínkami. Na pojistnou smlouvu se vztahuje slovenské právo. Náklady na ambulantní ošetření do výše 100,- si pojištěný hradí sám. Následně po předložení originálů účtů za ošetření pojistiteli, mu budou tyto náklady proplaceny. V zájmu rychlejšího a bezproblémového zpracovaní Vaší pojistné události se, prosím, řiďte informacemi na str Co je potřeba udělat v prípadě pojistné události. Formulář Hlášení pojistné události si můžete vyžádat telefonicky, faxem, poštou nebo em, anebo stáhnout z naší internetové stránky. Infolinka: Nouzové volání 24 hodin denně: Nouzové volání v Egyptě 24 hodin denně: Europäische Reiseversicherung AG pojišťovna z jiného členského státu Pribinova 25, Bratislava korespondenční adresa: P.O. Box 4, Bratislava IČO: , Obchodní rejstřík Okresního soudu Bratislava 1, oddíl Po, vložka č. 1419/B Info linka: Fax: Internet: Společnost patří do skupiny Assicurazioni Generali S.p.A. se sídlem v Trieste, která je uvedena v italském seznamu skupin pojišťoven vedeném ISVAP pod č. 26 Všeobecná část Společné ustanovení Čl. 1: Pojištěné osoby Čl. 2: Časový rozsah platnosti Čl. 3: Místní rozsah platnosti Čl. 4: Výluky Čl. 5: Pojistná částka Čl. 6: Splatnost pojistného Čl. 7: Povinnosti pojištěného Čl. 8: Odstoupení od pojistné smlouvy Čl. 9: Forma vyhlášení Čl. 10: Subsidiarita Čl. 11: Splatnost pojistného plnění Čl. 12: Postoupení a zastavení pojistných nároků Čl. 13: Mimosmluvní plnění Zvláštní část A: Pojištění storna a přerušení cesty Čl. 14: Předmět pojištění přerušení zájezdu Čl. 15: přerušení zájezdu Čl. 16: Časový rozsah platnosti Čl. 17: Výluky Čl. 18: Povinnosti pojištěného Čl. 19: Výše pojistného plnění a spoluúčast B: Pojištění pro případ zmeškání dopravního prostředku a pozdního návratu do vlasti Čl. 20: Nezaviněné zmeškání dopravního prostředku při odjezdu Čl. 21: Pozdní příjezd na vnitrostátní nádraží/letiště C: Pojištění zavazadel Čl. 22: Čl. 23: Pojištěné a nepojištěné předměty, jakož i předpoklady pojistné ochrany Čl. 24: Doplňková pojistná ochrana Čl. 25: Pojistná ochrana v nehlídaném odstaveném motorovém vozidle/přívěsu Čl. 26: Pojistná ochrana při stanovaní nebo kempovaní Čl. 27: Výluky Čl. 28: Povinnosti pojištěného Čl. 29: Pojistné plnění Čl. 30: Náklady na převod peněžních prostředků D: Úrazové pojištění Čl. 31: a pojistná ochrana Čl. 32: Věcné omezení pojistné ochrany Čl. 33: Výluky Čl. 34: Povinnosti pojištěného Čl. 35: Trvalé následky úrazu Čl. 36: Stanovení plnění Čl. 37: Uznání pojistného plnění Čl. 38: Postup v případě různých názorů (lékařská komise) Čl. 39: Náklady na pátrání a záchranu E: Pojištění léčebných nákladů Čl. 40: 3

3 Čl. 41: Čl. 42: Čl. 43: Čl. 44: Čl. 45: Rozsah plnění v zahraničí Rozsah plnění v Slovenské republice Výluky Pojistná ochrana u chronických a existujícich onemocnění v cestovním pojištění PLUS Povinnosti pojištěného F: Pojištění odpovědnosti Čl. 46: Čl. 47: Pojistná ochrana Čl. 48: Rozsah pojištění Čl. 49: Výluky Čl. 50: Povinnosti pojištěného Čl. 51: Zplnomocnění pojistitele G: Asistenční služby Čl. 52: Pomoc při zadržení nebo při hrozbě zadržení ze strany policie Všeobecná část Společné ustanovení Článek 1 Pojištěné osoby Pojištěnými osobami jsou ty osoby, které jsou jmenovitě uvedeny v dokladu o pojištění. V případě rodinné sazby je možné nezávisle na příbuzenských vztazích jmenovitě uvést až sedm osob, z toho dvě dospělé osoby jako pojištěné osoby. Osoby starší 70 let jsou pojistitelné jenom produkty Komplexní cestovní pojištění PLUS a Cestovní pojištění PLUS a Pojištění storna PLUS. Článek 2 Časový rozsah platnosti Pojištění je třeba uzavřít před nastoupením cesty. Pokud to není sjednáno jinak, platí pojistná ochrana pro jednu cestu. Za cestu je považována turistická cesta anebo služební cesta, tj. cesta zaměstnance vykonaná na příkaz a v zájmu zaměstnavatele. Začíná platit okamžikem opuštění bydliště, místa přechodného bydliště nebo pracoviště a končí návratem na tato místa nebo dřívějším uplynutím doby pojištění (viz však článek 16). Uzavření několika, časově na sebe bezprostředně navazujících pojištění se považuje za jediné souvislé pojistné období a je přípustné pouze po zvláštní dohodě s pojistitelem. Prodloužení pojistné ochrany po nastoupení cesty není možné. Článek 3 Místní rozsah platnosti 1. V případě sjednaného rozsahu platnosti Evropa (podle sazby) se pojistná ochrana vztahuje v zeměpisném smyslu na Evropu včetně států/ostrovů oblasti Středozemního moře, Jordánska, Kanárských ostrovů, Madeiry a Azorských ostrovů. 2. V případě sjednaného rozsahu platnosti Svět (podle sazby) se pojistná ochrana vztahuje na všechny země. 3. Výjimky: čl. 41 pouze v Slovenské republice, čl. 40. bod 1. až 3. a čl. 52 pouze v zahraniči. Článek 4 Výluky 1. Pojistná ochrana se nevztahuje na události, které 1.1 zapříčinil pojištěný úmyslně nebo hrubou nedbalostí a v případě pojištění odpovědnosti vůči třetí osobě, jejichž vznik zapříčinil pojištěný protiprávně nebo úmyslně. Za úmysl se rovněž považuje jednání nebo zanedbání, při němž je třeba s pravděpodobností očekávat vznik pojistné události s tím, že se bude zohledňovat úmysl; 1.2 souvisí s veškerými válečnými událostmi; 1.3 vznikly z důvodů násilnosti během veřejného shromáždění nebo manifestace, pokud se jich pojištěný aktivně účastní; 1.4 byly zapříčiněny sebevraždou nebo pokusem o sebevraždu pojištěné osoby; 1.5 nastanou při cestách s charakterem expedice do nepřístupných a neprobádaných oblastí; 1.6 vzniknou v důsledku úředního nařízení; 1.7 vzniknou v důsledku vykonávaní pracovně podmíněné manuální činnosti (neplatí v případě storna při nenastoupení na zájezd); 1.8 jsou zapříčiněné vlivem ionizujícího záření nebo následkem jaderné energie ve smyslu právních předpisů o ochraně zdraví před ionizujícím zářením; 1.9 pojištěný a / nebo jeho rodinní příslušníci utrpí v důsledku podstatného omezení svého psychického a fyzického zdravotního stavu po požití alkoholu, drog nebo léků; 1.10 nastanou při paraglajdingu a použití závěsného křídla (neplatí v případě storna při nenastoupení na zájezd); 1.11 nastanou při soutěžích motorového sportu (i při bodovacích jízdách a rally) a během příslušných tréninkových jízd (neplatí v případě storna při nenastoupení na zájezd); 1.12 nastanou v rámci účasti v krajských, regionálních a mezinárodních sportovních soutěžích, jakož i v rámci ofi ciálních tréninků na tyto akce (neplatí v případě storna při nenastoupení na zájezd); 1.13 vzniknou při potápění, kdy pojištěný nevlastní platné meziná- rodní oprávnění pro stanovenou hloubku ponoru; 1.14 nastanou v důsledku provádění extrémních sportů nebo v souvislosti s mimořádně nebezpečnou činností, pokud je spojená s nebezpečím, které vysoce převyšuje běžné riziko spojené s cestou (neplatí v případě storna při nenastoupení na zájezd) 2. Kromě těchto všeobecných výluk z ochrany pojištění existují i zvláštní výluky upravené v článcích 17, 27, 33, 43 a 49. Článek 5 Pojistná částka Sjednaná pojistná částka představuje nejvyšší hranici plnění pojistitele pro všechny pojistné události před a během jedné cesty. V případě rodinné sazby platí sjednaná pojistná částka pro všechny pojištěné osoby společně. V případě uzavření několika pojištění, které se vzhledem k pojistnému období překrývají, se pojistná částka nenásobí. Článek 6 Splatnost pojistného Pojistné je splatné při uzavření pojištění. Článek 7 Povinnosti pojištěného 1. Kromě povinností, které jsou stanoveny právními předpisy, je pojištěný dále povinen: 1.1 pojistné události v rámci možností odvrátit nebo jejich následky zmírnit a dodržovat přitom všechny pokyny pojistitele; 1.2 co nejdříve pojistitele písemně, pravdivě a podrobně informovat o vzniku pojistné události, a to i telefonicky nebo faxem, pokud se to vyžaduje; 1.3 zaslat pojistiteli co nejdříve vyplněné formuláře, které mu budou sloužit pro účely likvidace škody; 1.4 jednat podle možností tak, aby se objasnily příčiny, průběh a následky pojistné události; 1.5 zplnomocnit veškeré úřady a ošetřující lékaře a/nebo nemocnice, jakož i zdravotní pojišťovnu a soukromé pojistitele zabývající se pojistnou událostí a podnítit je k tomu, aby poskytli pojistiteli požadované informace; 1.6 zajistit si stanoveným způsobem a ve stanovené lhůtě nároky na náhradu škody vůči třetí osobě a v případě potřeby je postoupit pojistiteli až do výše poskytnutého pojistného plnění; 1.7 škody, které byly způsobené trestnou činností, neodkladně oznámit příslušnému orgánu bezpečnosti s přesným popisem skutkové podstaty a udáním rozsahu škody a nechat si toto oznámení potvrdit; 1. odevzdat pojistiteli originály důkazních prostředků, které dokazují důvod a výši nároku na pojistné plnění, jako jsou policejní protokoly, potvrzení leteckých společností (je třeba dodržet oznamovací lhůtu), zápis o skutkové podstatě, lékařskou a nemocniční zprávu a účty, doklady o koupi atd. 2. Kromě těchto všeobecných povinností existují i zvláštní povinnosti upravené v článcích 18, 28, 34, 45 a 50. Článek 8 Odstoupení od pojistné smlouvy Za předpokladu, že součástí pojištění není i pojištění storna, je pojištěný oprávněný od pojistné smlouvy odstoupit nejpozději jeden den před začátkem pojištění. Pojistitel je povinný vrátit zaplacené pojistné po odečtení stornopoplatku ve výši 5,- EUR. Článek 9 Forma prohlášení Veškerá oznámení a prohlášení pojištěného pro pojistitele musí být v písemné podobě. Článek 10 Subsidiarita Veškerá pojistná plnění s výjimkou plnění v případě trvalých následků úrazů z úrazového pojištění jsou subsidiární. Z tohoto důvodu jsou pojistná plnění poskytována pouze tehdy, pokud se nedosáhne náhrady z jiných existujících soukromých nebo zdravotních pojištění. Článek 11 Splatnost pojistného plnění 1. Pokud pojistitel potvrdil nárok na pojistné plnění a byla stanovená jeho výše, je pojistné plnění splatné do dvou týdnů. 2. Pokud byla v souvislosti s pojistnou událostí zahájena úřední vyšetřování nebo řízení, je pojistitel oprávněný odložit lhůtu splatnosti až do jejich ukončení. Článek 12 Postoupení a zastavení pojistných nároků Pojistné nároky je možné postoupit nebo je zastavit teprve tehdy, až byly defi nitivně stanoveny důvody a výše pojistného plnění. Článek 13 Mimosmluvní plnění Pojištovatel je oprávnený odchýlit se od VPP ve formě mimosmluvního plněním, pokuď je to v prospěch pojištěného, resp. pokuď je to uvedeno v materiálech cestovní kanceláře, které jsou odsouhlasené pojišťovatelem. 4 5

4 Zvláštní část A: Pojištění storna a přerušení zájezdu Článek 14 Předmět pojištění Předmětem pojištění je zájezd zakoupený v době uzavření pojištění. Následující podmínky, které se vztahují na tento zájezd, se analogicky uplatňují i na pronajaté objekty. Článek nastane, pokud nebude z některých z níže uvedených důvodů možné na zájezd nastoupit nebo pokud bylo nutné zájezd přerušit: 1.1 nečekané náhlé těžké onemocnění, těžké zdravotní následky po úrazu, nesnášenlivost očkování nebo smrt pojištěné osoby. Onemocnění, nesnášenlivost očkování nebo následky po úrazu platí jako těžké, pokud: v produktech Komplexní cestovní pojištění a Komplexní cestovní pojištění KOMFORT jakož i v produktu Pojištění storna prokazatelně způsobují neschopnost nastoupit na objednaný zájezd nebo dopravu a vyžadují si pobyt v nemocnici (podmínka pobytu v nemocnici odpadá při zlomeninách dlouhých a krátkých kostí a infekčních onemocněních). Z pojistného plnění bude odečtena dohodnutá spoluúčast viz čl. 19. Výše pojistného plnění a spoluúčast: v produktech Komplexní cestovní pojištění PLUS a v produktu Pojištění storna PLUS prokazatelně způsobují neschopnost nastoupit na objednaný zájezd nebo dopravu (pobyt v nemocnici není podmínkou); 1.2 těhotenství pojištěné osoby, které bylo zjištěné až po rezervaci zájezdu. Pokud se těhotenství zjistilo ještě před rezervací zájezdu, dojde k převzetí nákladů na storno pouze tehdy, pokud se v těhotenství vyskytnou těžké komplikace (je třeba lékařsky doložit). 1.3 náhlé těžké onemocnění, těžké zdravotní následky po úrazu nebo smrt rodinných příslušníků nebo jiné blízké osoby (tato osoba musí být při uzavření pojištění jmenovitě uvedená v dokladu o pojištění/v potvrzení o rezervaci v cestovní kanceláři; na jednu rezervaci může být uvedena pouze jedna blízká osoba), kvůli níž je nezbytně nutná přítomnost pojištěné osoby v místě bydliště. Za rodinné příslušníky se považují manželé (případně životní druh žijící ve společné domácnosti), děti (vlastní, nevlastní, snacha, zeť, vnoučata), rodiče (vlastní, nevlastní, rodiče manžela/manželky, prarodiče), sourozenci pojištěné osoby. 1.4 značná věcná škoda na majetku pojištěné osoby v místě jejího bydliště v důsledku živelné pohromy (požár apod.) nebo trestného činu třetí osoby, která si vyžaduje její přítomnost; 1.5 nezaviněná ztráta pracovního místa z důvodu výpovědi pojištěné osoby ze strany zaměstnavatele; 1.6 podání žaloby o rozvod (po vzájemné dohodě o rozvodu podáním přiměřeného návrhu) na příslušném soudu bezprostředně před společným zájezdem daných partnerů; 1.7 nesložení maturitní zkoušky nebo podobné závěrečné zkoušky v rámci nejméně tříletého vzdělávání pojištěné osoby bezprostředně před termínem pojištěného zájezdu objednaného před zkouškou; 1.8 doručení neočekávaného soudního předvolání pojištěné osobě za předpokladu, že soud nebude akceptovat rezervaci zájezdu jako důvod na odložení předvolání. 2. Kromě důvodů pro přerušení cesty uvedených v čl. 15 bod 1. jsou důvodem k přerušení cesty i nepokoje všeho druhu např. teroristické útoky, přírodní katastrofy či místní epidemie, které ohrožují konkrétně tělesnou bezpečnost pojištěného, který se nachází v zahraničí v zasažené oblasti, mimo země svého trvalého nebo přechodného bydliště a tím je jednoznačně dáno, že v cestě nebylo možné pokračovat a zároveň Ministerstvo zahraničních věcí SR vyhlásí varování před cestou do zasažené země nebo oblasti). Toto krytí platí výhradně při přerušení cesty, nenastoupení na cestu z výše uvedených důvodů není kryté. 3. se vztahuje na příslušnou pojištěnou osobu, na její rovnocenně pojištěné spolucestující rodinné příslušníky a maximálně na tři další rovnocenně pojištěné osoby, jakož i v případě zaplacení rodinné sazby (viz čl. 1) na všechny osoby uveden v pojistném dokladu. Rovnocenně pojištěný je ten, kdo je u pojistitele stejně pojištěný pro případ vzniklé pojistné události podle bodu 1. Článek 16 Časový rozsah platnosti 1. Pro účely plnění storna začíná pojistná ochrana uzavřením pojištění a končí nastoupením na zájezd. 2. Pro účely plnění při přerušení zájezdu začíná pojistná ochrana nastoupením na zájezd a končí rezervovaným koncem zájezdu nebo dřívějším uplynutím pojištění. 3. Pro cesty, které byly rezervovány / zakoupeny před uzavřením pojištění, se pojistná ochrana začíná až 10. dnem po uzavření pojištění (s výjimkou úmrtí pojištěné osoby, úrazu pojištěné osoby nebo živelné pohromy na majetku pojištěné osoby). Článek 17 Výluky nenastává v případě: 1. pokud důvod na storno nebo přerušení cesty souvisí se zhoršením chronického a existujícího onemocnění pojištěné osoby a rodinných příslušníků. V produktech s dodatkem PLUS : Komplexní cestovní pojištění PLUS, Cestovní pojištění PLUS a Pojištění storna PLUS tato výluka neplatí, jde-li o neočekávané akutní zhoršení, přičemž zhoršení onemocnění, které existovalo / bylo diagnostikováno před dojednáním pojištění, tj. chronické a existující onemocnění, se považuje za neočekávané respektive akutní zhoršení pouze tehdy, pokud si toto onemocnění nevyžadovalo v posledních devíti měsících před sjednáním pojištění lékařské ošetření (výjimkou jsou preventivní prohlídky) a je pojištěno výlučně v produktech s dodatkem PLUS : Komplexní cestovní pojištění PLUS, Cestovní pojištění PLUS, Pojištění léčebných nákladů PLUS a Pojištění storna PLUS; 2. pokud důvod na storno nebo přerušení cesty souvisí s jedním z následujících onemocnění / ošetření: psychické onemocnění (tato výluka neplatí, jde-li o psychické onemocnění vyskytující se poprvé, pokud je nutný pobyt v nemocnici), dialýza, transplantace orgánů, AIDS, schizofrenie; 3. pokud důvod pro storno zájezdu: 3.1. souvisí s jedním z následujících onemocnění pojištěných osob, která si v posledních 12 měsících před nastoupením na zájezd vyžadovala hospitalizaci pojištěné osoby v důsledku: srdečního onemocnění, mozkové příhody, nádorových onemocnění, cukrovky (typ I.), epilepsie, sklerózy multiplex; 3.2 pokud se důvod pro storno vyskytoval už při uzavření pojištění nebo se dal předvídat. 4. pokud důvod pro přerušení zájezdu: 4.1 souvisí s onemocněním pojištěné osoby uvedeným v bodě 3.1 v případě, že si toto onemocnění v průběhu předchozích 12 měsíců před nastoupením na zájezd vyžadovalo hospitalizaci pojištěné osoby; 4.2 existoval už při nastoupení na zájezd nebo se dal předvídat; 5. pokud cestovní kancelář odstoupí od cestovní smlouvy; 6. pokud odborný lékař/revizní lékař (viz čl. 18, bod 3.) pověřený pojistitelem nepotvrdí neschopnost absolvovat zájezd. 7. zrušení letu leteckou společností nebo zrušení letu v důsledku úředního nařízení z jakýchkoliv příčin 8. pokud důvod na storno nebo přerušení cesty souvisí s epidemií nebo pandemií. Článek 18 Povinnosti pojištěného Pojištěný je povinen, 1. pokud není možné z nějakého pojistného důvodu nastoupit na zájezd, 1.1 po vzniku pojistné události rezervaci zájezdu neodkladně stornovat v tom místě, kde byl zájezd objednaný, aby tak stornopoplatky byly co nejnižší; 1.2 neodkladně písemně informovat pojistitele o pojistné události s uvedením důvodu pro storno a přiložit potvrzení o rezervaci a doklad o pojištění; 1.3 v případě nezpůsobilosti cestovat ze zdravotních důvodů přiložit k písemnému oznámení pojistné události i podrobnou lékařskou zprávu/zprávu o úrazu, jakož i oznámení o práceneschopnosti. V případě psychického onemocnění je třeba doložit neschopnost absolvovat zájezd potvrzením odborného lékaře psychiatra; 2. pokud je nutné přerušit zájezd ze zdravotních důvodů, nechat si vystavit příslušné potvrzení od místního ošetřujícího lékaře (viz čl. 15 bod 1.1); 3. nechat se na žádost pojistitele vyšetřit pověřeným odborným/revizním lékařem; 4. zaslat pojistiteli neodkladně tyto podklady: - vyúčtování nákladů na storno - kompletně vyplněný formulář o nahlášení škody pro případ storna - lékařské potvrzení o předepsaných lécích - další důkazní materiál, který dokazuje důvod a výši pojistného plnění (např. těhotenský průkaz, povolávací rozkaz, žádost o rozvod, maturitní vysvědčení, úmrtní list); 5. předložit pojistiteli na požádání nepoužité cestovní doklady 6. zprostit všechny ošetřující lékaře povinnosti zachovávat mlčenlivost, pokud je to nutné pro účely posouzení škody. Článek 19 Výše pojistného plnění 1. Pojistitel nahradí pojištěnému v rámci dané pojistné částky po odečtení případné sjednané spoluúčasti při odstoupení cesty ty náklady na storno, které v době vzniku pojistné události vzniknou v souvislosti se zrušením cesty, a ty úřední poplatky, které pojištěný musel zaplatit za udělení víza; V produktu Komplexní cestovní pojištění a Komplexní cestovní pojištění KOMFORT a Pojištění storna bude z pojistného plnění odečtena spoluúčast ve výši 10%. Produkt Komplexní cestovní pojištění PLUS je bez spoluúčasti. 2. při odstoupení od smlouvy o zájezdu se zahrnutým storno pojistitel nahradí pojištěnému spoluúčast maximálně do výše 20% nákladů na storno; 3 v případě přerušení zájezdu: 3.1 zaplacené a nevyužité služby (bez cestovního lístku na zpáteční cestu); 3.2 dodatečné cestovní náklady vynaložené v souvislosti s uskutečněním předčasné zpáteční cesty. Tím se rozumějí náklady, které vzniknou z důvodu nepoužitelnosti nebo částečné použitelnosti rezervovaných cestovních lístků nebo jiných cestovních dokumentů. Při náhradě nákladů na zpáteční cestu se v souvislosti s druhem a třídou dopravního prostředku zaměřit na rezervovanou kvalitu. V případě přerušení zájezdu z důvodů uvedených v čl. 15, bod 2 budou uhrazeny pouze dodatečné cestovní náklady, které byly vynaloženy v souvislosti se zpáteční cestou. 6 7

5 B: Pojištění zmeškání dopravního prostředku a pozdního návratu do vlasti Článek 20 Nezaviněné zmeškání dopravního prostředku při odjezdu 1. nastane, pokud se příjezd na nádraží/letiště prokazatelně opozdí z níže uvedených důvodů a tím dojde ke zmeškání rezervovaného pravidelného odletu/ odjezdu; 1.1 úraz nebo dopravní nehoda pojištěného; 1.2 technická porucha použitého dopravního prostředku; 1.3 zpoždění letu; Skutkovou podstatu je třeba si nechat potvrdit v letecké společnosti nebo u příslušného dopravce. 2. Pojistné plnění Uhrazeny budou potřebné a prokázané náklady na cestu na jiné nádraží/letiště, jakož i případné dodatečné náklady na nezbytné přenocování a stravování až do sjednané pojistné částky. Článek 21 Pozdní příjezd na vnitrostátní nádraží/letiště 1. nastane, pokud se plánovaný příjezd na vnitrostátní nádraží/letiště prokazatelně opozdí a není tak možné bez přenocování uskutečnit zpáteční cestu z nádraží/letiště do místa bydliště podle původního plánu a nebo pokud tato cesta není vhodná. 2. Pojistné plnění Budou nahrazené nezbytné náklady na taxi nebo potřebné a prokázané další náklady na nutné přenocování a stravování až do výše sjednané pojistné částky. C: Pojištění zavazadel Článek 22 Pojistnou událostí je poškození, zničení nebo ztráta (např. krádež, loupež) pojištěných předmětů při dokázaní cizího vlivu. Článek 23 Pojištěné a nepojištěné předměty, jakož i předpoklady pojistné ochrany Jsou pojištěné všechny předměty osobní potřeby (viz však bod 2 a 3), které se zpravidla berou na zájezd nebo které se během zájezdu získají. 2. Pouze při splnění dále uvedených předpokladů jsou pojištěné: 2.1 šperky, hodinky, kožichy, veškeré technické přístroje s příslušenstvím (např. fotografi cké a fi l- movací přístroje, videopřístroje, laptopy, optické přístroje, zábavní elektronika, mobilní telefony) a sportovní náčiní (kola, surfová prkna, lyže apod.), pokud: pojištěné osoby mají tyto předměty u sebe v bezpečné úschově a dohlížejí na ně, aby tak jejich odcizení třetí osobou nebylo možné bez překonání překážky, byly odevzdané ubytovacímu zařízení, do hlídané šatny nebo úschovny zavazadel, se nacházejí v uzavřené a uzamčené místnosti a jsou využita veškerá dostupná bezpečnostní zařízení (sejfy, skříně atd.), se nosí a používají v souladu s určením (sportovní náčiní, viz čl. 27, bod 3). 2.2 v případě úschovy dopravní společnosti: veškeré technické přístroje s příslušenstvím (např. fotografi cké a fi lmovací přístroje, videozařízení, laptopy, optické přístroje, zábavní elektronika, mobilní telefony) a sportovní náčiní (kola, surfy, lyže apod.), pokud byly přepravci odevzdané v uzamčených schránkách (vyloučené jsou šperky, hodinky a kožichy). 3. Pojištěné nejsou: 3.1 peníze, šeky, kreditní karty, cenné papíry, jízdenky, veškeré doklady a dokumenty, zvířata, starožitnosti, předměty s převážně uměleckou a sběratelskou hodnotou, jakož i majetek, který je předmětem stěhování; 3.2 motorizované pozemní, letecké a vodní dopravní prostředky, jakož i větroně, závěsné kluzáky, paraglajdy, draky, plachetnice pro jízdu na ledu, plachetnice, jakož i jejich příslušenství, náhradní díly a speciální výbava; 3.3 předměty pro výkon povolání, jako obchodní zboží, kolekce vzorků, náčiní, nástroje a osobní počítače (např. laptopy). 4. Zbraně s příslušenstvím jsou z pojistné ochrany vyloučeny, pokud to nebylo v pojistné smlouvě sjednáno jinak. Článek 24 Doplňková pojistná ochrana Až do sjednané pojistné částky budou nahrazeny: 1. nutné náhradní předměty osobní spotřeby v důsledku pozdního vydání zavazadel v cíli zájezdu (neplatí v místě bydliště), 2. náklady na vystavení náhradního lístku na jméno pojištěného, které vznikly v důsledku pojistné události; 3. úřední poplatky na nové opatření cestovních pasů, řidičských průkazů, osobních/ občanských průkazů, dokladů k motorovému vozidlu vynaložené v důsledku pojistné události. Článek 25 Pojistná ochrana v případě nehlídaného a od staveného motorového vozidla/přívěsu 1. Vozidlo (přívěs) se považuje za nehlídané a odstavené, pokud ani pojištěný ani jím jmenovitě pověřená důvěryhodná osoba nebyli po celou dobu u zabezpečeného vozidla (přívěsu). Za hlídání se nepovažuje hlídání otevřeného volně přístupného prostranství. 2. Na předměty se vztahuje pojistná ochrana, pokud: 2.1 jsou v uzavřeném obalu z kovu, tvrdého plastu nebo skla a nacházejí se uzamykatelném vnitřním nebo zavazadlovém prostoru a pokud se využila veškerá bezpečnostní zařízení. Předměty se musí uskladnit v zavazadlovém prostoru, pokud takový existuje a je v něm možná úschova, jinak se musí uložit tak, aby je nebylo zvenku vidět; jsou uschovány v uzamčené schráně z kovu nebo tvrdého plastu, která je namontována na vozidle, nebo jsou v uzamčeném střešním nosiči, který se nedá demontovat bez použití násilí (nestačí elastické popruhy pavouk na uchycení); 2.2 jejich úschova během ubytování nebo v úschovně zavazadel není možná, případně není vhodná, a motorové vozidlo (přívěs) nebylo prokazatelně déle než 12 hodin odstavené a byl splněný jeden z předpokladů uvedených v bodech 2.1 a Cestovní zavazadla přepravovaná na jednostopém motorovém vozidle musí být uložena v uzavřených a uzamčených schránách z kovu nebo tvrdého plastu, které není možné bez použití násilí otevřít nebo demontovat. Jinak platí ostatní ustanovení v bodech 1 a V případě nehlídaného odstaveného motorového vozidla (přívěsu) se pojistná ochrana nevztahuje na veškeré technické přístroje s příslušenstvím (například fotografi cké a fi lmovací přístroje, videozařízení, laptopy, optické přístroje, zábavní elektroniku, mobilní telefony) a sportovní náčiní (kola, surfová prkna, lyže apod.), šperky, hodinky a kožichy. Článek 26 Pojistná ochrana při stanovaní nebo kempovaní 1. Pojistná ochrana se vztahuje na dobu stanování nebo kempování v ofi ciálně uznávaném kempu, který byl zřízen úřady, spolky nebo soukromými subjekty. 2. Na veškeré technické přístroje s příslušenstvím (např. fotografi cké a fi lmovací přístroje, videozařízení, laptopy, optické přístroje, zábavní elektroniku, mobilní telefony atd.), sportovní náčiní (kola, surfová prkna atd.), šperky, hodinky a kožichy se pojistná ochrana vztahuje pouze tehdy, pokud jsou tyto předměty odevzdány správě kempu do úschovy nebo pokud jsou v motorovém vozidle (přívěsu) nebo v obytném přívěsu a pokud byla splněná podmínka podle článku 25, bod 2.1. Článek 27 Výluky Pojistná ochrana se nevztahuje na události: 1. k nimž došlo v důsledku přirozeného nebo nedostatečného stavu, opotřebování, nedostatečného balení nebo nedostatečného uzamčení pojištěného předmětu; 2. které byly způsobeny v důsledku vlastního zavinění, zapomenutí, odložení, ztráty, nedostatečné úschovy nebo nedostatečného hlídání; 3. k nimž dojde při používání sportovního náčiní (kola, surfová prkna, lyže atd.); 4. jsou důsledkem pojistných událostí. Článek 28 Povinnosti pojištěného Pojištěný musí neodkladně nahlásit škody, k nimž došlo během úschovy u přepravní společnosti nebo ubytovacího zařízení, a musí si vyžádat potvrzení o škodě. Škody, které jsou na první pohled nezjistitelné, je třeba po jejich zjištění neodkladně nahlásit. Současně je třeba zohlednit reklamační a nárokové lhůty. Článek 29 Pojistné plnění 1. Pojistitel nahradí v případě pojistné události až do výše sjednané pojistné částky: - časovou hodnotu zničených nebo ztracených předmětů; - náklady nutné na opravu poškozených opravitelných předmětů, maximálně však jejich časovou hodnotu; - hodnotu materiálu za fi lmové, zvukové a datové nosiče apod. 2. Časovou hodnotou se rozumí cena nového pojištěného předmětu v den škody po odečtení hodnoty snížené o dobu používání a opotřebení. Pokud není možné předmět opětovně pořídit, použije se pořizovací cena předmětů stejného druhu a kvality. 3. Pojistitel se zříká námitky pro případ podpojištění. 4. Až do výše 1/3 pojistné částky budou nahrazené škody na: špercích, hodinkách, kožešinách, veškerých technických zařízeních včetně příslušenství (např. fotopřístroje, fi lmovací zařízení, videopřístroje, laptopy, optické přístroje, zábavní elektronika, mobilní telefony) sportovní náčiní (kola, surfy, lyže apod.), sportovní výbava, dalekohledy a veškeré optické brýle. Článek 30 Náklady na převod peněžních prostředků 1. K pojistné události dojde, pokud se pojištěný dostane během zájezdu do fi nanční tísně nebo pokud došlo bez jeho zavinění ke ztrátě cestovních platebních prostředků. 8 9

6 2. Pojistné plnění 2.1 Pojistitel zprostředkuje kontakt mezi pojištěným a jeho domácí bankou, bude nápomocný při doručení částky, kterou poskytne domácí banka, a uhradí náklady na převod peněžních prostředků. 2.2 Pokud nebude možné navázat s domácí bankou kontakt do 24 hodin, poskytne pojistitel zálohu až do částky sjednané pro tento případ a uhradí náklady na převod. Záloha bude poskytnuta pouze na základě potvrzení o převzetí a závazku o splacení. 3. Povinnosti pojištěného Pojištěný se zavazuje, že splatí pojistiteli zálohu do dvou týdnů po návratu ze zájezdu, nejpozději však do dvou měsíců po přijetí platby. D: Úrazové pojištění Článek 31 a pojistná ochrana 1. Pojistnou událostí je vznik úrazu. Pojistitel poskytne pojistnou ochranu, pokud pojištěný utrpí úraz během cesty. 2. Úrazem je porucha zdraví pojištěného způsobená nezávisle na jeho vůli náhlým, násilným a krátkodobým působením vnějších vlivů včetně chemických vlivů. 3. Za úraz se považují i následující události, které nezávisí na vůli pojištěného: - popáleniny, opařeniny; - účinky po zásahu blesku nebo elektrického proudu; - vdechnutí plynů nebo výparů, požití jedovatých nebo leptavých látek, a to tak, že tyto vlivy nastanou postupně; - vykloubení, natrhnutí a roztrhnutí svalstva na končetinách a páteři, šlach, vaziv a pouzder v důsledku náhlého odchýlení od plánovaného průběhu pohybu. 4. Za úraz se nepovažuje onemocnění a za následek úrazu se nepovažuje infekční nemoc. To však neplatí pro traumatický úrazový tetanus a vzteklinu následkem úrazu podle bodu 2. Článek 32 Věcné omezení pojistné ochrany 1. Pojistné plnění se poskytne pouze v případě tělesného poškození následkem úrazu. 2. Při posuzování stupně invalidity se uskuteční srážka ve výši předešlé invalidity pouze tehdy, pokud je úrazem zasažená některá tělesná nebo duševní funkce, která byla narušená už předtím. Předešlá invalidita se posuzuje podle čl. 35, bod 2 až Pokud byly následky úrazu ovlivněny onemocněním nebo tělesným postižením, které existovalo už před nehodou, bude se plnění přiměřeně krátit podle podílu onemocnění nebo tělesného postižení, pokud tento podíl představuje nejméně 25 %. 4. Plnění v případě organicky podmíněných poruch nervového systému se poskytne tehdy, pokud byla tato porucha způsobená organickým poškozením následkem úrazu. 5. V případě vychlípení meziobratlové ploténky se plnění poskytne pouze tehdy, pokud k němu došlo přímým mechanických působením na páteř a pokud se nejedná o zhoršení příznaků, které existovaly už před úrazem. 6. V případě jakékoli břišní kýly a kýly v podbřišku se poskytne plnění pouze tehdy, pokud byla kýla zapříčiněna vnějším mechanickým působením a pokud nebyla zapříčiněna dědičně. Článek 33 Výluky Z pojištění jsou vyloučeny úrazy: 1. k nimž došlo v důsledku tělesného poškození během provádění léčebných postupů a zákroků, které pojištěný na svém těle prováděl nebo dá provést, pokud podnětem k jejich provedení nebyla pojistná událost; pokud byla jejich podnětem pojistná událost, ustanovení čl. 4, bod 1.8 se nepoužije; 2. při použití leteckých dopravních prostředků, s výjimkou jako cestujíci v motorových letadlách, ktoré jsou určeny na přepravu osob. Za cestujícího v letadle se považuje ta osoba, která není v příčinné souvislosti s provozem letadla a nevykonává prostřednictvím letadla profesní činnost.; 3. při řízení pozemních vozidel a plavidel utrpěl řidič, který nemá pro používání vozidel a plavidel v zemi nehody požadované řidičské oprávnění. Článek 34 Povinnosti pojištěného Pojištěný je kromě povinností, které jsou stanoveny právními předpisy, rovněž povinen: 1. vyhledat okamžitě po úrazu lékařskou pomoc a být v lékařské péči až do ukončení léčebného procesu; rovněž je třeba se postarat o přiměřené léčení nemocného a podle možností i o předejití úrazu a snížení jeho následků; 2. pojistitel může požadovat, aby se pojištěný nechal vyšetřit lékaři, které určí pojistitel; 3. pojištěný musí zplnomocnit ty lékaře nebo nemocnice, jež ho ošetřovali nebo vyšetřili z jiných důvodů, a vyzvat je, aby poskytli pojistiteli požadované informace a lékařské zprávy. Článek 35 Trvalé následky úrazu 1. K vyplacení sjednané pojistné částky dojde tehdy, pokud se během jednoho roku ode dne úrazu prokáže, že v důsledku úrazu zůstaly trvalé následky nejméně na 50 %. 2. Pro účely změření stupně trvalých následků úrazu platí tyto sazby: v případě úplné ztráty nebo úplné ztráty funkce - jedné horní končetiny od ramenního kloubu % - jedné horní končetiny od výšky lokte % - jedné horní končetiny od výšky pod loket nebo jedné ruky % - jednoho palce % - jednoho ukazováku % - jednoho jiného prstu % - jedné dolní končetiny až do výšky nad polovinu stehna % - jedné dolní končetiny až do výšky poloviny stehna % - jedné dolní končetiny do poloviny lýtka nebo jednoho chodidla % - jednoho palce na noze % - jednoho jiného prstu na noze % - zraku obou očí % - zraku jednoho oka % - zraku jednoho oka, kterou pojištěný utrpěl během doby pojištění, v případě, že pojištěný trpěl před úrazem slepotou na druhé oko % - sluchu obou uší % - sluchu jednoho ucha % - sluchu jednoho ucha, kterou pojištěný utrpěl během doby pojištění, v případě, že pojištěný trpěl před úrazem hluchotou na druhé ucho % čichového smyslu % chuťového smyslu % 3. V případě částečné ztráty nebo částečné funkční neschopnosti uvedených častí těla nebo orgánů se budou uplatňovat sazby podle bodu Pokud není možné určit stupeň invalidity podle bodu 2, je určující, do jaké míry byla z lékařského hlediska omezena tělesná nebo psychická funkční schopnost. 5. Sazby vyplývající z bodů 2. až 4. je možné sčítat, pojistné plnění je však omezené pojistnou částkou. Článek 36 Stanovení plnění 1. V prvním roce po úrazu se poskytuje invalidní plnění pouze tehdy, pokud je z lékařského hlediska jednoznačně určený druh a rozsah následků úrazu. 2. Pokud není stupeň trvalých následků úrazu jednoznačně určený, mají jak pojistitel, tak i pojištěný právo obrátit se na lékaře, aby stanovoval stupeň invalidity každoročně po dobu čtyř let po úrazu a na lékařskou komisi, aby tak učinila po dvou letech po úrazu. 3. Pokud pojištěný v průběhu čtyř let po úrazu zemře z jiného důvodu než jako následek původně pojištěného úrazu, bude se plnění poskytovat pouze tehdy, pokud by se na základě naposledy vyhotovených lékařských nálezů muselo jednoznačně počítat s minimálními 50% trvalými následky úrazu. Dojde-li k úmrtí později, nebude existovat žádný nárok na plnění. Článek 37 Uznání pojistného plnění Pojistitel je povinen v případě uplatnění nároků na poskytnutí plnění z důvodu trvalých následků úrazu se do tří měsíců vyjádřit a je rovněž povinen se vyjádřit, v jaké výši se uznává povinnost plnění. Lhůty začínají běžet okamžikem doručení dokladů, které musí předkladatel nároků předložit v souvislosti se zjištěním stavu úrazu a jeho následků a ukončením léčebného postupu. Článek 38 Postup v případě rozdílných názorů (lékařská komise) 1. V případě rozdílných názorů na typ a rozsah následků úrazu a rovněž tak v případě rozdílných názorů, v jakém rozsahu se vzniklé omezení odvozuje od pojistné události a jakým způsobem mají onemocnění nebo tělesné vady vliv na následky úrazu a stejně tak v případě ustanovení čl. 36, bodu 2 bude rozhodovat lékařská komise. 2. Pokud budou ze strany lékařské komise rozdílné názory ve věci rozhodnutí podle bodu 1, může pojištěný během 6 měsíců po doručení vyjádření pojistitele podle čl. 37 podat v souvislosti s uplatněním svých nároků námitku a požádat lékařskou komisi o rozhodnutí. 3. Právo požádat lékařskou komisi o rozhodnutí přináleží i pojistiteli. 4. Pojistitel a pojištěný jmenují do lékařské komise po jednom lékaři, který je uvedený v seznamu členů Slovenské lékařské komory. Pokud jedna smluvní strana nenahlásí do lékařské komise žádného lékaře do dvou týdnů po písemné výzvě, bude lékařská komora jmenovat lékaře, který je příslušný podle bydliště pojištěného. Oba lékaři jmenují před zahájením své činnosti po vzájemné dohodě dalšího lékaře jako předsedu komise. V případě, že by se lékaři neshodli nebo shodli jen částečně, bude tento lékař jako předseda komise rozhodovat v rámci limitů, které ve svých posudích stanovili oba lékaři. 5. Pojištěný je povinen nechat se vyšetřit lékaři komise a podrobit se úkonům, které komise považuje za potřebné. 6. Lékařská komise bude vést o své činnosti protokol, v němž bude písemně zdůvodněno rozhodnutí. Pokud se nedosáhne shody, zaznamená svoje stanovisko do protokolu zvlášť každý lékař. Pokud bude nutné rozhodnutí předsedy komise, zapíše do 10 11

7 protokolu se zdůvodněním své rozhodnutí i on. Záznamy o jednání komise budou uložené u pojistitele. 7. Náklady na činnost lékařské komise stanoví komise a bude je ve stanoveném poměru hradit pojistitel a pojištěný. V případě situace podle čl. 36, bod 2 bude hradit náklady ten, kdo požádal o nové stanovení stupně invalidity. Podíl nákladů, které má hradit pojištěný, je limitovaný 10 % pojistné částky stanovené na trvalé následky úrazu. Článek 39 Náklady na pátrání a záchranu 1. Pojištěný musí být vyproštěn, ať už bude nezraněný, zraněný nebo mrtvý, pokud nebo 1.1 utrpěl úraz; 1.2 dostal se do nebezpečí v horách nebo na vodě; 1.3 existoval odůvodněný předpoklad, že nastane jedna ze situací uvedených v bodech 1.1. a Odškodnění Pojistitel nahradí prokazatelné náklady na pátraní po pojištěném a na jeho přepravu k nejbližší sjízdné cestě nebo do nejbližší nemocnice. E: Pojištění léčebných nákladů Článek 40 Pojistnou událostí se rozumí tělesné zranění způsobené úrazem, akutní onemocnění nebo úmrtí pojištěného během cesty do zahraničí (rozšíření viz čl. 42). Za zahraničí se v žádném případě nepovažuje Slovenská republika a země, v níž má pojištěný bydliště (trvalé nebo přechodné). Článek 41 Rozsah plnění v zahraničí 1. Pojistitel nahradí až do dohodnuté pojistné částky prokázané náklady na: 1.1 ambulantní lékařské ošetření: náklady na ambulantní lékařské ošetření do výše 100, - EUR si pojištěný hradí sám (neplatí v Egyptě). Následně po předložení originálů účtů za ošetření pojistiteli mu budou tyto náklady proplaceny. 1.2 lékařský předepsané léky; 1.3 zdravotně urychleně potřebnou přepravu léků, sér z nejbližšího skladu; 1.4 léčebnou péči v nemocnici a denní dávku při pobytu v nemocnici 17, - EUR na den, maximálně 30 dní od začátku pobytu v nemocnici. Nemocnice v zemi pobytu musí být všeobecně uznávaná jako nemocnice a musí být pod stálým lékařským vedením. Třeba využít nejbližší nemocnici nacházející se v místě pobytu nebo další nejbližší nemocnici. Pokud bude pobyt v nemocnici trvat pravděpodobně déle než 3 dny, musí se podle možnosti co nejdříve informovat pojistitel, jinak může nastat ztráta pojistné ochrany nebo krácení plnění. Pokud není možná zpětná přeprava pojištěného pro jeho neschopnost převozu, nahradí pojistitel náklady léčení až do dne schopnosti převozu pojištěného, celkově však ne déle než 90 dnů od vzniku pojistné události; 1.5 přepravu do nejbližší nemocnice a potřebnou zdravotní přepravu na přemístění zorganizuje pojistitel; 1.6 zpětnou přepravu pojištěného přiměřeným zdravotnickým dopravním prostředkem (včetně ambulantního letadla) do Slovenské republiky nebo do jiného sousedního státu, pokud v něm byl zájezd započat; tuto přepravu zorganizuje pojistitel ihned poté, co bude tato přeprava ze zdravotního hlediska účelná a možná; 1.7 zpáteční cestu spolucestujícího pojištěného, pokud spolucestující musí svůj rezervovaný pobyt předčasně ukončit z důvodu převozu pojištěného nebo ho musí z důvodu pobytu pojištěného v nemocnici prodloužit. Cesta domů se organizuje v nejbližším možném termínu a uskuteční se přiměřeným dopravním prostředkem; budou nahrazeny ty náklady, které budou vynaloženy v důsledku nepoužitelnosti nebo pouze částečné použitelnosti rezervovaných a zaplacených zpátečních letenek nebo jiných cestovních dokladů. Do ambulantních letadel je možné vzít další osobu pouze tehdy, pokud je v letadle dostatek místa; 1.8 dopravení cestovních zavazadel pojištěného a jeho doprovázející osoby; 1.9 cestu jedné osobě pověřené pojištěným na místo pobytu a zpět do místa bydliště pojištěného, pokud je v důsledku pojistné události nutný opatrovatel, který přiveze jeho spolucestující neplnoleté děti domů; 1.10 na převezení ostatků zesnulého podle standardní normy do Slovenské republiky; 2. Pokud bude trvat pobyt v nemocnici v zahraničí déle než 5 dní, zorganizuje pojistitel cestu blízké osobě pojištěného do místa pobytu v nemocnici a zpět do bydliště a převezme náklady za přiměřený dopravní prostředek. Náklady pobytu na místě budou nahrazeny až do výše smluvně sjednané pojistné částky. 3. Pojistitel poskytne nemocnici v cizině v případě potřeby záruku na náklady až do výše ,-, kterou je v případě potřeby možné zvýšit až do výše sjednané pojistné částky. Pokud se v teto souvislosti nebo v souvislosti s plněním podle bodu 1.5 nebo 1.6 vyžaduje záloha a pokud zdravotní pojistitel nebo třetí osoba nepřevezmou vynaložené částky nebo pokud je pojistitel nemusí podle smlouvy plnit, musí pojištěný splatit pojistiteli tyto částky do jednoho měsíce po zúčtování. 4. Faktury lékaře a/nebo nemocnice musí obsahovat jméno, datum narození pojištěného, jakož i druh onemocnění a ošetření. Faktury nebo účetní doklady musí být vystaveny v německém, anglickém, italském, španělském nebo francouzském jazyce. Pokud tomu tak není, započítají se náklady na překlad. 5. Plnění budou provedena v EUR. K přepočtení valuty dojde poté, co se prokáže nákup takových valut podle doloženého dokladu o směnném kurzu. Pokud nebude takový doklad doložen, bude platit směnný kurz podle kurzovního lístku České národní banky platný v den vzniku pojistné události. 6. Pokud má pojištěný pro účely plnění podle bodu 1.1 až 1.5 sjednanou zdravotní pojišťovnu nebo soukromou zdravotní pojišťovnu, uplatní pojištěný své nároky nejdříve u těchto pojišťoven. Pokud tak pojištěný neučiní nebo pokud se z takového pojištění neuskuteční žádné plnění, bude pojistné plnění pojištěného sníženo o 20 %. Článek 42 Rozsah plnění v Slovenské republice V případě pojistných událostí, které nastaly v Slovenské republice, nahradí pojistitel prokázané náklady až do výše sjednané pojistné částky: 1. za přepravu při přeložení do nejbližší nemocnice v místě bydliště na území Slovenské republiky za předpokladu, že nemocnice, v níž je pojištěný ošetřovaný, je vzdálená nejméně 50 km od místa bydliště pojištěného, že se očekává, že pobyt v nemocnici bude trvat déle než 5 dní a že ošetřující lékaři souhlasí s přeložením; 2. za zorganizování cesty blízké osoby na místo pobytu v nemocnici a zpět do místa bydliště přiměřeným dopravním prostředkem za předpokladu, že pobyt v nemocnici bude trvat déle než 5 dní a že se neuskuteční žádná přeprava na přeložení (viz bod 1.). Pojišťovna převezme vzniklé náklady na přepravu (cesta vlakem včetně příplatků, v případě vzdálenosti převyšující 500 traťových kilometrů od místa bydliště i náklady na letenku v ekonomické třídě). Náklady pobytu na místě budou uhrazeny až do výše smluvně sjednané pojistné částky; 3. za převoz ostatků zesnulého. Článek 43 Výluky Pojistná ochrana se nevztahuje na náklady na 1. ošetření a přepravu v souvislosti s: 1.1 dialýzou, transplantací orgánů, AIDS, schizofrenií; 1.2 následná onemocnění, pokud tato onemocnění v předchozích 12 měsících před nastoupením na zájezd vyžadovala hospitalizaci: jedná se o srdeční onemocnění, mozkovou příhodu, nádorové onemocnění, diabetes (typu I.), epilepsii, sklerózu multiplex, psychické onemocnění; 1.3 chronickým nebo existujícím onemocněním (u pojištění PLUS však viz článek 44) 2. ošetření, které jsou výlučným nebo částečným důvodem nastoupení na zájezd; 3. ošetření, při nichž bylo už při nastoupení na zájezd jisté nebo se muselo očekávat, že k nim může dojít při plánovaném průběhu zájezdu; 4. využité místní léčebné úkony (lázeňská péče); 5. konzervační nebo protetická zubní ošetření; 6. poskytnutí léčebných pomůcek (např. brýle, vložky, protézy); 7. porody nebo přerušení těhotenství; 8. očkování, lekářské posudky a atesty; 9. kontrolní vyšetření a doléčeni (např. rehabilitace); 10. mimořádné úkony v nemocnici (jako jednolůžkový pokoj, telefon, TV, rooming-in atd.); 11. kosmetická ošetření 12. ošetření a přepravy související s úrazy; 12.1 zapříčiněné tělesným poškozením při léčebných úkonech a zákrocích, které si pojištěný nechal provést nebo provede na svém těle, pokud pro to neexistoval podnět z pojistné události. Pokud byla podnětem pojistná událost, ustanovení čl. 4, bod 1.8 se nepoužijí; 12.2 které utrpěly jiné osoby než cestující v leteckých dopravních prostředcích určených na přepravu osob. Za cestujícího v letadle se považuje ta osoba, která není v příčinné souvislosti s provozem letadla, není členem posádky a nevykonává prostřednictvím letadla profesní činnost; které při řízení pozemních vozidel a plavidel utrpěl řidič, který nemá na používání vozidel a plavidel v zemi nehody požadované řidičské oprávnění. Článek 44 Pojistná ochrana u chronických a existujících onemocnění v cestovním pojištění PLUS Chronické a existující nemoci, které nespadají pod čl. 43 bod 1.1 a 1.2, jakož i následky úrazu jsou pojištěny pouze v produktech s dodatkem PLUS, když se z medicínského hlediska neočekávaně stanou akutní. Jako chronické a / nebo stávající onemocnění platí onemocnění, které existovalo - bylo diagnostikováno před sjednáním pojištění. Neočekávané akutní zhoršení chronického a / nebo existujícího onemocnění platí jako neočekávaně pouze tehdy, pokud si nevyžadovalo v posledních devíti měsících před sjednáním pojištění lékařské ošetření (neplatí pro pravidelné preventivní prohlídky). V těchto případech budou náklady uvedené v čl. 41 hrazeny až do sjednané pojistné částky (pro chronické a existující nemoci)

8 Článek 45 Povinnosti pojištěného Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli pojistnou událost co nejdříve, v každém případě však do toho termínu, k němuž podle rozsahu plnění (čl. 41) vzniknou náklady. Organizační opatření v souvislosti s rozsahem plnění musí stanovit pojistitel, v opačném případě nebudou hrazeny žádné náklady. F: Pojištění odpovědnosti Článek Pojistnou událostí je škoda na věci a/nebo na zdraví, kterou pojištěný způsobil během zájezdu jako soukromá osoba a z níž pro pojištěného vyplyne nebo by mohla vyplynout povinná náhrada škody (čl. 47). 2. Několik škodních události, které mají tutéž nebo podobnou příčinu, se považuje za jednu pojistnou událost. Článek 47 Pojistná ochrana 1. Při pojistné události přebírá pojistitel 1.1. plnění povinné náhrady škody, která pro pojištěného vyplývá na základě věcné a/nebo osobní škody, jakož i z vyplývající škody na majetku na základě zákonných ustanovení o povinnost ručení s občanskoprávním obsahem (dále jako povinnost náhrady škody). Čisté škody na majetku nejsou pojištěné; 1.2. náklady na zjištění a odmítnutí povinnosti náhrady škody, kterou požaduje třetí osoba v rámci čl. 48; 2. Věcnými škodami se rozumí poškození nebo zničení hmotných věcí. Ublíženími na zdraví se rozumí poškození zdraví, zranění nebo zabití lidí. 3. Pojištění se vztahuje na povinnost náhrady škody pojištěného související s riziky běžného života (s výjimkou podnikatelské, profesní nebo řemeslné činnosti), zejména v souvislosti s : 3.1. používáním kola; 3.2. neprofesionálním sportováním s výjimkou lovu; 3.3. povoleným držením sečných, bodných a střelných zbraní a jejich používáním jako sportovního náčiní a na sebeobranu; 3.4. držením drobných zvířat s výjimkou psů a exotických zvířat; 3.5. příležitostným používáním, ale ne vlastněním motorových člunů a plachetnic, za předpokladu, že řidič je držitelem potřebného oprávnění na řízení člunu; 3.6. používáním jiných plavidel nepoháněných motorem, jakož i lodních a leteckých modelů nepoháněných motorem (modely do 5 kg); 3.7. používáním pronajatých obytných přívěsů a jiných pronajatých prostorů, jakož i v nich nacházejícím se inventářem (s výjimkou poškození v důsledku opotřebování). Článek 48 Rozsah pojištění 1. Pokud je sjednána paušální pojistná částka, platí společně pro škody na věci a na zdraví. 2. Pojištění zahrnuje podle okolností poskytnuté soudní a mimosoudní náklady na zjištění a odmítnutí povinnosti na náhradu škody, kterou požaduje třetí osoba, a to i tehdy, když se nárok prokáže jako neopodstatněný. 3. Pojištění rovněž zahrnuje náklady na vedení obhajoby na příkaz pojistitele při trestním nebo disciplinárním řízení. Náklady podle bodu 2 a 3, jakož i náklady na záchranu budou započítány do pojistné částky. 4. Pokud z důvodu odporu pojistníka ztroskotá vyřízení nároku na náhradu škodu, který požaduje pojistitel, a pokud pojistitel podá v doporučeném dopise vyjádření, že poskytne k dispozici svůj podíl na odškodnění pro poškozeného, nenese pojistitel okamžikem zmíněného vyjádření povinnost nést další vzniklé náklady na hlavním nároku, úrocích a nákladech. Článek 49 Výluky 1. Pojištění se nevztahuje na povinnosti náhrady škody u škod, které způsobil pojištěný nebo za něho jednající osoby v souvislosti s vlastněním nebo používáním: 1.1 letadel nebo leteckých přístrojů; 1.2 pozemních vozidel nebo plavidel nebo jejich přívěsů, které mají úředně poznávací značky, případně je podle platných nařízení Slovenské republiky musí mít; 1.3 plavidel poháněných motorem (kromě čl. 45, bod 3.5) 2. Pojistná ochrana se nevztahuje na: 2.1 nároky, které přesahují rozsah povinnosti náhrady na základě smlouvy nebo zvláštního příslibu; 2.2 plnění smluv a plnění náhrad místo těchto smluv; 2.3 škody, které utrpěl sám pojištěný nebo jeho rodinní příslušníci (manžel/manželka, příbuzní v přímé vzestupné a sestupné linii, rodiče manžela či manželky, adoptivní a nevlastní rodiče, sourozenci žijící ve společné domácnosti; nemanželské společenství je svým působením rovnocenné s manželským společenstvím); 2.4 škody způsobené znečištěním nebo poškozením životního prostředí; 2.5 škody, které vznikly v souvislosti s psychickým onemocněním pojištěného. 3. Pojištění nezahrnuje povinnost náhrady škody kvůli škodám způsobeným na 3.1 věcech, které si pojištěný nebo jeho jménem jednající osoby vypůjčili, pronajali, vzali na leasing, vzali do nájmu nebo do úschovy (kromě čl. 47, bodu 3.7); 3.2 věcech, které vznikly během nebo v důsledku jejich používání, přepravy, zpracování nebo jiných činností; 3.3 věcech v důsledku emisí nebo působením teploty, plynů, par, tekutin, vlhkosti nebo neatmosférických srážek, nukleárních událostí, jakož i v důsledku kontaminace radioaktivních látek. 4. Není krytá povinnost náhrady škody v důsledku ztráty nebo zmizení osobních věcí. 5. Nejsou kryté ty škodní události, které nastaly před začátkem pojištění. Článek 50 Povinnosti pojištěného Pojištěný musí pojistiteli oznámit zejména: 1. uplatnění požadavku na náhradu škody; 2. zaslání oznámení o vyměření trestu, jakož i o zahájení trestního, správního nebo disciplinárního řízení proti pojistníkovi nebo pojištěnému; 3. veškeré úkony třetí osoby na soudní uplatnění požadavků na náhradu škody. Pojištěný nemá právo, aby bez předchozího souhlasu pojistitele v plném rozsahu nebo částečně oceňoval nebo porovnával nárok na náhradu škody. Článek 51 Zplnomocnění pojistitele Pojistitel má plnou moc, aby v rámci své povinnosti poskytovat plnění poskytoval jménem pojištěného veškerá vyjádření, která považuje za vhodná. G: Asistenční služby Článek 52 Pomoc při zadržení nebo hrozbě zadržení ze strany policie 1. nastane, pokud pojištěnému v zahraničí hrozí uvěznění nebo pokud byl v zahraničí vzat do vazby. Za zahraničí se v žádném případě nepovažuje Slovenské republika a země, v níž má pojištěný své trvalé bydliště. 2. Pojistné plnění Pojistitel poskytne pomoc při zajištění právního zástupce a tlumočníka. Pojistitel rovněž poskytne zálohu na právního zástupce, případně na kauci do výše sjednané částky. 3. Povinnost pojištěného Pojištěný se zavazuje vrátit pojistiteli zálohu do dvou týdnů po návratu ze zájezdu, nejpozději však do dvou měsíců po přijetí platby. Zvláštní ujednání č. 2 pro produkt CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ k Všeobecným pojistným podmínkám cestovního pojištění ECP - VPP 2013 Europäische Reiseversicherung AG, pojišťovna z jiného členského státu Pro klienty, kteří si zakoupili zájezd v České republice se analogicky nahrazují slova Slovensko za slovo Česká Republika, na Slovensku za v České republice. Odchylně od ECP - VPP 2013 čl.40 platí: Pojistnou událostí se rozumí podmíněné tělesné zranění, akutní onemocnění nebo úmrtí pojištěného během cesty v zahraničí (rozšíření viz v čl. 42). Jako zahraničí neplatí v žádném případě Česká republika a země, v níž má pojištěný bydliště (trvalé nebo přechodné). Odchylně od ECP - VPP 2013 čl.42 Rozsah plnění na Slovensku bod 1. platí: Pro pojistné události, které nastaly v Čechách nahradí pojistitel prokázané náklady až do dohodnuté pojistné částky: 1. za přepravu při přeložení do nejbližší nemocnice v místě bydliště na území České republiky při předpokladu, že nemocnice, v níž je pojištěný ošetřovaný, je nejméně 50 km vzdálená od bydliště pojištěného, že pobyt v nemocnici se dá očekávat déle než 5 dní a ošetřující lékaři souhlasí s přeložením. Uvedené všeobecné pojistné podmínky představují překlad ze slovenského originálu ECP VPP Právní závaznost má jen slovenská verze

9 Nahlášení pojistné události Zavazadla Předložení níže uvedených podkladů nám umožní bezproblémovou a rychlou likvidaci pojistné události. Formuláře pro nahlášení pojistné události můžete získat od našich zaměstnanců pro péči o zákazníky nebo na naší internetové stránce Storno potvrzení o rezervaci faktura za náklady ze storna nevyužité cestovní dokumenty /např. hotelový kupón, letenky/ úplně vyplněný formulář Hlášení pojistné události pojištění storna podrobná lékařská zpráva a potvrzení práceneschopnosti V případe storna kontaktujte neprodleně telefonicky, faxem, nebo mailem infolinku EVROPSKÉ. Je třeba nahlásit: jméno a příjmení, adresu, termín zájezdu, datum storna a důvod storna. Ostatní, k likvidaci potřebné podklady nám doručte co nejrychleji! Přerušení cesty. potvrzení o rezervaci nevyužité cestovní doklady a/nebo cestovní doklady se změnou rezervace/ podrobná lékařská zpráva vystavená lékařem přímo na místě Zmeškání dopravního prostředku, opožděný návrat do vlasti potvrzení o rezervaci účty prokazující cestovní náklady, případně náklady na nocleh při zmeškání dopravního prostředku: potvrzení prokazující důvod zmeškání při opožděném návratu: potvrzení o zpoždění Léčebné náklady úplně vyplněný formulář Hlášení pojistné události léčebné náklady podrobná lékařská zpráva cestovní podklady /např. potvrzení o rezervaci/ originál faktury na náklady za ošetření a/nebo faktury za léky nebo potvrzení zdravotní pojišťovny o úhradě uvedení čísla zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny a) odcizená zavazadla úplně vyplněný formulář Hlášení pojistné události zavazadla cestovní podklady /např. potvrzení o rezervaci, letenky/ originál policejního potvrzení originál dokladu o koupi odcizeného zavazadla /pokud je k dispozici/ b) poškozené cestovní zavazadlo úplně vyplněný formulář Hlášení pojistné události zavazadla originál letenky/ek/ originál potvrzení o nahlášení škody letecké společnosti předběžný rozpočet na nutnou opravu, případně potvrzení o tom, že oprava není možná nebo by byla nehospodárná originál dokladu o koupi poškozeného zavazadla /nákup náhradního zavazadla/ c) opožděné vydání zavazadla úplně vyplněný formulář Hlášení pojistné události zavazadla originál letenky/ek/ originál potvrzení o nahlášení škody letecké společnosti originál dokladu o koupi poškozeného zavazadla /nákup náhradního zavazadla/ d) ztracená zavazadla úplně vyplněný formulář Hlášení pojistné události zavazadla originál letenky/ek/ originál potvrzení o nahlášení škody letecké společnosti originál potvrzení nahlášení letecké společnosti o neúspěšném pátrání /toto potvrzení Vám bude doručeno cca za 4 týdny po ohlášení případu letecké společnosti/ originál dokladu o koupi odcizeného zavazadla /pokud je k dispozici/ Zodpovědnost cestovní podklady /např. potvrzení o rezervaci, letenky/ podrobný popis skutkového stavu dopis poškozeného o uplatnění nároku faktury, rozpočty, atd

10 Co je potřeba udělat v případě pojistné události Ambulantní ošetření: Nahradíme Vám výdaje po odečtení účasti zdravotní pojišťovny. Proto prosím, dodejte co nejrychleji účty od lékaře a nemocnice zdravotní pojišťovně. Po zpracování ve zdravotní pojišťovně postupte podklady EVROPSKÉ. Informujte nás, prosím, tak rychle jak to je možné o pojistné události. Dbejte přitom na níže uvedené ustanovení. Detaily k podkladům, které budete potřebovat při zpracování škody, najdete na straně 16. Storno cesty: Pokud nemůžete nastoupit na cestu, stornujte ji bezodkladně tam, kde jste si ji objednali / např. v cestovní kanceláři/ a současně to oznamte na infolinku EVROPSKÉ /faxem, poštou, em/ Uveďte při tom následující údaje: jméno, příjmení, adresu, termín cesty, datum a důvod storna, potvrzení objednávky zájezdu a doklad o pojištění. Při nezpůsobilosti nastoupit cestu ze zdravotních důvodů, dejte si prosím, vystavit detailní lékařský atest/zprávu o úrazu použijte k tomu formulář Hlášení škodové události pro pojištění storna zájezdu. Přiložte hlášení o nemoci pro zdravotní pojišťovnu. Přerušení cesty: Ohlaste se, prosím bezodkladně na EVROPSKÉ. Při přerušení cesty z důvodu onemocnění/ úrazu pojištěné osoby, nechte si prosím, v místě dovolené vystavit podrobný lékařský atest/ zprávu o úrazu. Zmeškání dopravního prostředku: Nechte si potvrdit příčinu zmeškání dopravního prostředku. Uschovejte si účty za vzniklé náklady na cestování, přenocování a stravu. Opožděný návrat domů: Nechte si zpoždění potvrdit. Uschovejte si účty za vzniklé náklady na cestování, přenocování a stravu. Cestovní zavazadlo: Poškození, krádež, zničení nebo ztráta: nechte si škodu bezpodmínečně na místě potvrdit např. při loupeži/krádeži od policie; při poškození v průběhu přepravy od přepravce /např. letecké společnosti/. Nutné nákupy náhradních věcí při opožděném dodání zavazadla; nechte si bezpodmínečně zpoždění potvrdit přepravcem /např. letecká společnost/ a uschovejte si účty za nákup náhradních věcí. Ztráta cestovních dokladů / cestovních platebních prostředků; bezodkladně se hlaste na telefonním čísle nouzového volání EVROPSKÉ kvůli pomoci, případně k poskytnutí zálohy. Pátrání a záchrana: Ohlaste se bezodkladně na telefonním čísle nouzového volání EVROPSKÉ. Akutní stav ohrožení života, resp. nemocniční léčba: Ohlaste se bezodkladně, prosím, na telefonním čísle nouzového volání EVROPSKÉ. Poradíme Vám a zorganizujeme v případě potřeby Váš převoz domů. Pokud je Váš pobyt v nemocnici krytý jinou pojišťovnou, můžete si při nástupu léčby zvolit místo zaplacení výdajů na nemocniční pobyt denní nemocniční taxu. Odpovědnost: Nedávejte poškozeným žádné přiznání viny formou písemného nebo ústního souhlasu, příp. platby a uvědomte tak co nejrychleji infolinku EVROPSKÉ. Asistence na cestách: Hlaste se prosím, neodkladně na nouzovém telefonním čísle EVROPSKÉ. Náklady na ambulantní lékařské ošetření do výše 100,- si pojištěný hradí sám. Následně po předložení originálů účtů za ošetření pojistiteli, mu budou tyto náklady proplaceny

11 20 Cestovní pojištění k zájezdům Pojištění storna Komplexní cestovní pojištění KOMFORT 1. Náhrada storno poplatků při nenastoupení na cestu maximální částka plnění na jednu pojistnou událost spoluúčast 10% pro onemocnění, které si vyžadují hospitalizaci spoluúčast 25% bez pobytu v nemocnici, při PN/OČR delší než 5 dnů Pojištění pro případ přerušení cesty 2. Pojištění zmeškání dopravního prostředku a opožděného návratu do vlasti Pojištění zavazadel 5. jednotlivec do rodina do jednotlivec rodina jednotlivec rodina jednotlivec Komplexní cestovní pojištění PLUS Evropa - do Evropa - do Svět - do Svět - do bez spoluúčasti pojištěny i onemocnění nevyžadující pobyt v nemocnici rodina Náhrada cenných věcí (např. šperky, hodinky, kožešiny a technická zařízení) Nutné nákupy při opožděném dodání zavazadla jednotlivec do 1/3 pojistné částky 140 do 1/2 pojistné částky Pojištění pátrání a záchrany rodina jednotlivec rodina jednotlivec 10. Náklady na pátrání a záchranu Pojištění léčebných nákladů Maximální náklady na pojistné plnění v bodech Maximální pojistné plnění v bodech při akutních stavech chronických nebo existujících onemocněních nepojištěno Převoz do nejbližší nemocnice/přeložení do 100 % do 100 % 12. Ambulantní ošetření do 100 % do 100 % 13. Pobyt v nemocnici do 100 % do 100 % 14. Převoz léků do 100 % do 100 % Návštěva nemocného při pobytu v nemocnici delším jak 5 dní rodina Cesta tam a zpět do 100 % do 100 % do 100 % do 100 % 1 noc (max.5) Návrat spolupojištěné osoby do vlasti do 100 % do 100 % 18. Doprava dětí do vlasti Repatriace v případě smrti do vlasti do 100 % do 100 % Úrazové pojištění 20. Náhrada uhrazených, ale nečerpaných služeb a nákladů na zpáteční cestu Zmeškání dopravního prostředku při odjezdu: Náhrada dodatečných nákladů na přenocování, stravu a cestu Opožděný příjezd na domácí stanici/letiště: Náhrada dodatečných nákladů na nocleh a stravu nebo taxík Náhrada při poškození, krádeži, zničení nebo ztrátě zavazadla Pomoc při znovuzískání cestovných dokladů Okamžitá pomoc a záloha při krádeži, loupeži anebo ztrátě platebních prostředků Převoz do vlasti podle rozhodnutí lékaře (včetně ambulantního letadla) Odškodnění v případě trvalých následků úrazu od 50% Pojištění odpovědnosti 21. Škody na majetku anebo zdraví Asistenční služby 22. Pomoc při zadržení anebo hrozbě zadržení policií Pomoc při zabezpečení právní pomoci (tlumočníka) Záloha pro advokáta/kauce Pro přepočet pojistné částky bude použit kurz ČNB ke dni, kdy nastala pojistná událost áno áno Maximální délka zájezdu - 22 dnů 21

12 Poznámky Europäische Reiseversicherung AG pojišťovna z jiného členského státu Pribinova 25, Bratislava korespondenční adresa: P.O. Box 4, Bratislava IČO: , Obchodní rejstřík Okresního soudu Bratislava 1, oddíl Po, vložka č. 1419/B Nouzové volání 24 hodin denně: Nouzové volání v Egyptě 24 hodin denně: Info linka: Fax: Společnost patří do skupiny Assicurazioni Generali S.p.A. se sídlem v Trieste, která je uvedena v italském seznamu skupin pojišťoven vedeném ISVAP pod č. 26 Komplexní cestovní pojištění PLUS Komplexní cestovní pojištění KOMFORT Jmeno/a, příjmení Platnost od: Europäische Reiseversicherung AG, pojišťovna z jiného členského státu, Pribinova 25, Bratislava, korespondenční adresa: P.O. Box 4, Bratislava, IČO: , Obchodní rejstřík Okresního soudu Bratislava 1, oddíl Po, vložka č. 1419/B,

13 Pokud jste dobře pojištěný, nic Vás nepřekvapí. Vy cestujete my se staráme. Nouzová karta Emergency Card Číslo pojistné smlouvy (Policy number) Tel.: Nouzové volání v Egyptě: Tel.: Infolinka:

Emergency Card. Tel.: +420 221 586 508. Tel.: +20 /181/ 782 255. Nouzová karta. Nouzové volání v Egyptě: Číslo pojistné smlouvy (Policy number)

Emergency Card. Tel.: +420 221 586 508. Tel.: +20 /181/ 782 255. Nouzová karta. Nouzové volání v Egyptě: Číslo pojistné smlouvy (Policy number) Nouzová karta Emergency Card Číslo pojistné smlouvy (Policy number) Tel.: +420 221 586 508 Nouzové volání v Egyptě: Tel.: +20 /181/ 782 255 11/2010 TO CZ Vyplňte číslo pojistné smlouvy. Vyloupněte pojistnou

Více

Všeobecné pojistné podmínky (VPP)

Všeobecné pojistné podmínky (VPP) LÉTÁM S NÍM RÁD Všeobecné pojistné podmínky (VPP) Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění ECP VPP PELIKAN 2011 LÉTÁM S NÍM RÁD Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa

Více

Čl. 1 Čl. 14, bod 1.1., Čl. 16, bod 1., Čl. 39, Čl. 42, bod 1.3., Čl. 43. Všeobecná část

Čl. 1 Čl. 14, bod 1.1., Čl. 16, bod 1., Čl. 39, Čl. 42, bod 1.3., Čl. 43. Všeobecná část Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění ECP-VPP 2008 Europäische Reiseversicherung AG, poisťovňa z iného členského štátu (znění v českém jazyce) UPOZORNĚNÍ: Všimněte si, že platí pouze ty části

Více

Všeobecné pojistné podmínky (VPP)

Všeobecné pojistné podmínky (VPP) LÉTÁM S NÍM RÁD Všeobecné pojistné podmínky (VPP) Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění Pelikán na 1 klik ECP-VPP-PELIKAN 2016 Generali Pojišťovna, a. s., odštěpný závod Evropská cestovní pojišťovna.

Více

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o.

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. Cestovní pojištění TRAVEL GUARD zajišťujeme ve spolupráci s AIG pojišťovnou. S pojištěním TRAVEL GUARD garantujeme zajištění Vaší bezstarostné

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 Pojištění Rozsah pojištění Limit pojistného plnění / pojistná částka

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) 1. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pojištění Evropa / mimo Evropu / územní platnost Svět A30

Více

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ I. Pojištěné osoby Podmínky komplexního cestovního pojištění Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 Pojištěný je každý účastník zájezdu (bez

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ Pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro A30 / A60 / A90 pojištění rozsah pojištění limit pojistného

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) 1. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pojištění územní platnost Evropa / mimo Evropu / Svět A30

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

Evropa / mimo Evropu / Svět. Evropa / Slovenská republika. Evropa. územní platnost balík pojištění A30 / A60 / A90 B C. pojištění

Evropa / mimo Evropu / Svět. Evropa / Slovenská republika. Evropa. územní platnost balík pojištění A30 / A60 / A90 B C. pojištění PRÍLOHA Rozsah pojištění a výše pojistného krytí cestovního pojištění pro účastníky zájezdů platná od 01.11.2015 A. Typ pojištění Cestovní pojištění pro účastníky zájezdů, Pojištění účastníků zahraničních

Více

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721)

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Rozsah Limity Cena ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Balíček pojištění A 25 nebo A 75 - komplexní pojistná ochrana 1. pojištění

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Základní parametry pojištění

Základní parametry pojištění Základní parametry pojištění Smlouva vždy na dobu určitou (1 den až 365 dnů) Lze sjednat pro jednotlivce, rodinu či skupinu osob. Podmínka vstupního věku jen u vybraných pojištění/připojištění Územní platnost:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Pro rok 2014 se podařilo vyjednat exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového

Více

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Závazky ze smluv o přepravě. Přeprava osob a věcí. Přeprava osoby. Základní ustanovení. Díl 7. Oddíl 1.

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Závazky ze smluv o přepravě. Přeprava osob a věcí. Přeprava osoby. Základní ustanovení. Díl 7. Oddíl 1. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník Díl 7 Závazky ze smluv o přepravě Oddíl 1 Přeprava osob a věcí Pododdíl 1 Přeprava osoby 2550 Základní ustanovení Smlouvou o přepravě osoby se dopravce zavazuje přepravit

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 2942318813 Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 00 Praha 2 IČ: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, manažerem produktu pojištění odpovědnosti za škodu a Mgr. Hanou Zollmannovou,

Více

Úvodní ustanovení. Článek 1 Výklad pojmů

Úvodní ustanovení. Článek 1 Výklad pojmů DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB PRO MOTOROVÉ VOZIDLO DPPPASMV/0617 k Všeobecným pojistným podmínkám cestovního pojištění VPPCPCZ/0114 Úvodní ustanovení 1. Pojištění asistenčních

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 6. písm. b) c) ubytování a stravování pojištěného v zahraničí v případě,

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz Rodinné cestovní pojištění Bez obav při zahraničních cestách www.citibank.cz VÝŇATEK Z PRAVIDEL CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ KDO JE POJIŠTĚN Cestovní pojištění se vztahuje na držitele Citi ČSA kreditní karty,

Více

Cestovní pojištění Touroperator (CZ) vydané 01/2016 (ECP-VPP 2016) Stojíme při Vás. Cestovní pojištění. www.europska.sk

Cestovní pojištění Touroperator (CZ) vydané 01/2016 (ECP-VPP 2016) Stojíme při Vás. Cestovní pojištění. www.europska.sk Cestovní pojištění Touroperator (CZ) vydané 01/2016 (ECP-VPP 2016) Stojíme při Vás Cestovní pojištění www.europska.sk Všeobecné pojistné podmínky Str. 3 Str. 42 Co je potřeba udělat v případe pojistné

Více

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zaměstnanci jsou pojištěni ve státě, kde pracují. Pokud pracují zároveň ve dvou státech, musí se pojistit v zemi bydliště. Je třeba mít na zřeteli, že mezi ČR,

Více

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře 1 Allianz pojišťovna, a. s., je dceřinou společností největšího světového pojišťovacího koncernu Allianz AG působícího v 70 zemích celého světa.

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva )

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva ) Z tohoto veřejně přístupného znění Smlouvy o kolektivním pojištění k platebním kartám byla vypuštěna ta ustanovení, která obsahují údaje důvěrného charakteru nebo taková, která Komerční banka, a.s. považuje

Více

Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017)

Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017) Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017) Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu upravují podmínky pro následující samostatná pojištění, která lze

Více

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100)

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Toto doplňkové připojištění se řídí příslušnými 1. Odchylně od ustanovení čl. 8, odst. 8.4, ZPP Z 2010/03 a v souladu s čl. 8, odst. 8.24, písm. a) ZPP Z

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ nemoci 0414

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ nemoci 0414 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ nemoci 0414 Úvodní ustanovení Pro pojištění pro případ nemoci, které sjednává AXA životní pojišťovna a.s., platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012

Více

Pojištění osob VPP PO 01/2014. Všeobecné pojistné podmínky OBSAH

Pojištění osob VPP PO 01/2014. Všeobecné pojistné podmínky OBSAH VPP PO 01/2014 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové,

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník )

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník ) Pojistná smlouva č. 0202326385 Generali Pojišťovna a.s., se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866,

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZPPSNP PNU 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 910 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace o pojistiteli 1. Obchodní firma a právní forma pojistitele, sídlo a místo registrace pojistitele Union poisťovňa, a. s.,

Více

Rámcová pojistná smlouva číslo

Rámcová pojistná smlouva číslo Rámcová pojistná smlouva číslo 50 998 996 00 Smluvní strany : Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika IČ: 47116617 DIČ pro DPH : CZ699000955

Více

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla.

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla. Smluvní ujednání: Článek I. Předmět smlouvy 1. Pronajímatel se zavazuje, že od účinnosti této smlouvy přenechá Nájemci po dobu a za podmínek dále uvedených v této smlouvě do užívání náhradní motorové vozidlo.

Více

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s.

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s. podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Uzavření

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ I. ROZSAH POJIŠTĚNÍ Rozsah pojištění je definován v Pojistné smlouvě na úrazové pojištění č. 0229499041, v článku I. : Pojištění se vztahuje na úrazy, k

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ Č.1080500014 (dále jen smlouva ) Raiffeisenbank a.s. se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4 IČ:49240901 DIČ: CZ 49240901 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Technické podmínky pro poskytování služeb

Technické podmínky pro poskytování služeb Příloha č. 11 zadávací dokumentace Technické podmínky pro poskytování služeb CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Požadované minimální limity pojistného plnění EVROPA i SVĚT Typ úhrady Limit Léčebné výlohy 15 000 000 Kč

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

PNTS. Hlášení pojistné události

PNTS. Hlášení pojistné události PNTS Hlášení pojistné události Naší snahou je, aby vyřízení pojistné události proběhlo hladce a v co nejkratším možném termínu. Pokud vznikne událost, která by mohla založit Váš nárok na pojistné plnění,

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem Všeobecné obchodní podmínky 1. Smluvní strany Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem rekreačního střediska Stará Živohošť společností Stará Živohošť s.r.o. se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ uzavřená podle 642 a násl.obch. zák. č. 513/1991 Sb. DODAVATEL Rox Company s.r.o. sídlo : Všemina 300. 763 15 Slušovice zastoupená : Kořének Roman, jednatel bankovní spojení

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Zánik pojištění Článek 4 Změna pojištění

Více

Pojistná smlouva o pojištění staveb

Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ A Úvaha týkající se porovnání pojištění, která jsou součástí členství v a nebo která si mohou členové a k členství dokoupit, není vůbec jednoduchá. Oba svazy nabízejí

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Informační průvodce pojištěním Individuální cestovní pojištění

Informační průvodce pojištěním Individuální cestovní pojištění Informační průvodce pojištěním Individuální cestovní pojištění Pojištěni léčebných výloh v zahraničí část B Všeobecných pojistných podmínek cestovního pojištěni V případě pojistné události má pojištěný

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy Rámcová pojistná smlouva č. 3580000000 Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová zn.

Více

P Ř Í L OH A K E S MLOUVĚ O OBCHODNÍM ZAS T OUPE NÍ

P Ř Í L OH A K E S MLOUVĚ O OBCHODNÍM ZAS T OUPE NÍ P Ř Í L OH A K E S MLOUVĚ O OBCHODNÍM ZAS T OUPE NÍ Příloha č. 1 PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ pro účastníky zájezdů (typ 721 a 722) I. ÚVOD Cestovní pojištění pro

Více

POJISTNÁ SMLOUVA Č. 0011-304-083. 1. Pojistná smlouva 2. Postup při pojistné události OBSAH ŠKOLENÍ PS Č. 0011-304-083 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚRAZU

POJISTNÁ SMLOUVA Č. 0011-304-083. 1. Pojistná smlouva 2. Postup při pojistné události OBSAH ŠKOLENÍ PS Č. 0011-304-083 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚRAZU POJISTNÁ SMLOUVA Č. 0011-304-083 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚRAZU 1 OBSAH ŠKOLENÍ 1. Pojistná smlouva 2. Postup při pojistné události 2 POJIŠTĚNÉ OSOBY Smlouvou jsou pojištěny na dále uvedené činnosti tyto osoby:

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění VPP-Ž-0302 1.L.10.01 03/2007 Lazarská 13/8, Praha 2, 120 00, Česká republika Telefon: +420 841 111 121. Fax: +420 225 021 200. www.axa.cz AXA životní pojišťovna

Více

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. čl. I Předmět všeobecných podmínek 1. Hotel Termal Mušov, a.s., Husova 200/16, Brno, PSČ 602 00, IČO: 27713229, zapsaná v OR KS v Brně, spis. značka

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97. ze dne 9. října 1997. o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97. ze dne 9. října 1997. o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97 ze dne 9. října 1997 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 84

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

Seminární práce pojišťovnictví

Seminární práce pojišťovnictví Seminární práce pojišťovnictví Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné pojištění a zkušenosti s novým systémem, kritéria pro výběr pojišťovny,

Více

Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000

Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000 Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000 Pojistná smlouva na cestovní pojištění je sjednána podle ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, Všeobecných pojistných podmínek pro cestovní

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

Základní právní úprava

Základní právní úprava Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojem soukromé pojištění realizace ekonomických základů pojištění prostřednictvím právních vztahů: vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ZDRAVÍ A DŮCHOD

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ZDRAVÍ A DŮCHOD Úvodní ustanovení Pro investiční životní pojištění pro zdraví a důchod, které sjednává Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s., adresa nám. Kinských 602/2, 150 00 Praha 5, IČ: 257 20 198, zapsaná v Obchodním

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014

Více

Úvodní ustanovení. Článek 1 Výklad pojmů

Úvodní ustanovení. Článek 1 Výklad pojmů PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ k pojistné smlouvě č. 11 701 707 O POJIŠTĚNÍ STORNA OBJEDNANÉ SLUŢBY (pro klienty LIMBA s.r.o., kteří si objednali ubytování prostřednictvím www.limba.com) Úvodní ustanovení Pro pojištění

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli z právního hlediska Pro odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou

Více

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace o pojistiteli 1. Obchodní firma a právní forma pojistitele, sídlo a místo registrace pojistitele Union poisťovňa, a. s.,

Více

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV Příloha č. 1 Česká pojišťovna a.s. Asistenční služby: ČP Asistent z +420 224 557 004 ze +420 224 557 004 telefonické tlumočení: Varianty Asistence "POHODA Klasik": Asistence "POHODA Speciál": Pohoda Speciál

Více