CMV IgG Avidity IgG protilátky proti Cytomegaloviru cobas e cobas e cobas e Česky Použití cobas e Souhrn Reagencie - pracovní roztoky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CMV IgG Avidity IgG protilátky proti Cytomegaloviru cobas e cobas e cobas e Česky Použití cobas e Souhrn Reagencie - pracovní roztoky"

Transkript

1 ; rovná se 50 měřením CMV IgG avidity Česky Použití Imunostanovení pro in vitro kvalitativní měření avidity IgG protilátek proti cytomegaloviru v lidském séru a plazmě. Elektrochemiluminiscenční imunostanovení ECLIA je určeno pro použití na analyzátorech imunostanovení Elecsys a cobas e. Souhrn Cytomegalovirus, ze skupiny herpes virů, je všudypřítomný v celé lidské populaci. Způsobuje infekce, které v hostiteli přebývají s doživotní latencí, s občasnou reaktivací, jakož i s opakující se infekcí. Infekce CMV jsou obvykle mírné a asymptomatické. Primární CMV infekce matky během těhotenství však znamená riziko nitroděložního přenosu, což může způsobit závažné poškození plodu, včetně růstové a mentální retardace, žloutenky a abnormality CNS. U jedinců, kteří jsou při porodu bez symptomů se mohou během dalšího života vyvinout poruchy sluchu nebo učení. Prenatální CMV infekce se objevuje u cca všech porodů. Různé studie ukázaly, že riziko symptomatického kongenitálního onemocnění plodu nebo novorozenců je vysoké, pokud k primární nákaze dojde v raném stádiu těhotenství před 20. týdnem, a nižší pokud k němu dojde později. Kongenitální nákaza CMV způsobená neprimární nákazou vede ke kongenitálnímu onemocnění plodu pouze zřídka. 1,2,3,4,5 Při absenci akutního klinického projevu probíhá diagnóza nákazy CMV obvykle pomocí serologie. Prvním krokem při diagnostice akutní nákazy CMV je nejčastěji detekce CMV-specifických IgG a IgM protilátek. Vzorky reaktivní na CMV IgM protilátky indikují akutní, probíhající nebo reaktivovanou infekci. Vzhledem k tomu, že symptomatická kongenitální nákaza plodu následuje nejčastěji po intrauterinním přenosu primární mateřské nákazy, je pro správné poradenství a kontrolu těhotenství klíčová diferenciální diagnóza primární vs. rekurentní nákazy, polyklonální stimulace nebo persistence CMV specifických IgM protilátek. Test CMV IgG avidity je v současnosti nejspolehlivější procedurou pro identifikaci primární nákazy u těhotných žen. Stanovení CMV IgG avidity měří funkční vazebnou afinitu protilátek CMV IgG v reakci na nákazu. Protilátky produkované během primární reakce mají nižší aviditu antigenu než protilátky produkované během neprimární reakce nebo v pozdějších fázích nákazy. Nízká avidita se objevuje přibl týdnů po nástupu symptomů u imunokompetentních subjektů. V rychlostí zrání avidity existují nicméně individuální rozdíly. Ve vzácných případech lze pozorovat nízké hodnoty avidity až 6 měsíců nebo i později po nástupu nákazy. Testování avidity by mělo být prováděno na počátku těhotenství. Protilátky CMV IgG s nízkou aviditou detekované před týdnem těhotenství v kombinaci s pozitivním výsledkem CMV IgM jsou silným důkazem nedávné primární infekce. Vysoké hodnoty avidity v pozdější fázi těhotenství (po 20. týdnu) nemohou vyloučit dřívější primární nákazu, kdy mohla být přítomna nízká avidita CMV IgG. Index vysoké avidity během prvních týdnů těhotenství lze považovat za dobrý indikátor prodělané nákazy. 6,7,8,9 Princip testu Princip testu je založen na 2 paralelních měřeních pomocí Elecsys. První měření je referenčním měřením vzorků stanovením Elecsys. Druhé měření je měřením DilCMVAv vzorků použitím funkce automatizovaného ředění specifického pro vzorky analyzátoru pomocí diluentu avidity (DilCMVAv) a následně stanovením Elecsys. Diluent avidity obsahuje složky, které interferují s vazbou CMV IgG protilátek s nízkou aviditou. Avidita () je zjišťována stanovením poměru mezi referenčním a DilCMVAv měřením. Stanovení Elecsys používá sendvičový princip. Celkové trvání stanovení je 18 minut pro referenční i DilCMVAv měření. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 601 cobas e inkubace: 20 µl vzorku (automaticky naředěného DilCMVAv nebo neředěného referenčního), biotinylované rekombinantní CMV specifické antigeny a CMV specifické rekombinantní antigeny, značené rutheniovým komplexem a) reagují za tvorby sendvičového komplexu. V případě DilCMVAv měření jsou pouze protilátky CMV s vysokou aviditou schopny vytvořit sendvičový komplex, zatímco komplex s protilátkami CMV s nízkou aviditou se rozpustí. 2. inkubace: Po přidání mikročástic potažených streptavidinem se komplex váže na pevnou fázi prostřednictvím interakce mezi biotinem a streptavidinem. Reakční směs je nasáta do měřící cely, kde jsou mikročástice s navázanými komplexy zachyceny prostřednictvím magnetu. Nenavázané složky jsou odstraněny roztokem ProCell/ProCell M. Přivedené napětí na pracovní elektrodě vyvolá chemiluminiscenční emisi fotonů, která je změřena fotonásobičem. Výsledky jsou zjištěny z kalibrační křivky, která je specificky vytvořena pro přístroj dvoubodovou kalibrací, a master křivky, která se do přístroje načte z čárového kódu reagencie. a) Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II)-komplex (Ru(bpy) ) Reagencie - pracovní roztoky Reagenční rackpack (M, R1, R2) je označen jako CMV AV. M R1 R2 Mikročástice potažené streptavidinem (průhledné víčko), 1 nádobka, 6.5 ml: Streptavidinem potažené mikročástice, 0.72 mg/ml; konzervans. CMV-Ag~biotin (šedé víčko), 1 nádobka, 9 ml: Biotinylovaný CMV specifický antigen (rekombinantní, E. coli), > 400 µg/l, MES pufr 50 mmol/l, ph 6.5; konzervans. CMV-Ag~Ru(bpy) (černé víčko), 1 nádobka, 9 ml: CMV specifický antigen (rekombinantní, E. coli) označený rutheniovým komplexem > 400 µg/l, MES pufr 50 mmol/l, ph 6.5; konzervans. CMV AV Cal1 Negativní kalibrátor 1 (bílé víčko), 2 nádobky každá po 1.0 ml: Lidské sérum, nereaktivní na anti CMV IgG; pufr; konzervans. CMV AV Cal2 Pozitivní kalibrátor 2 (černé víčko), 2 nádobky každá po 1.0 ml: DilCMVAv Lidské sérum, reaktivní na anti CMV IgG, cca. 40 U/mL; pufr; konzervans. Avidity Diluent (bílé víčko), 1 nádobka, 2.5 ml: 0.8 M Guanidin chlorid, CMV specifický antigen (rekombinantní, E. coli); MES pufr 50 mmol/l, ph 6.5; konzervans Bezpečnostní opatření a varování Pro diagnostické použití in vitro. Dodržujte běžná bezpečnostní opatření nutná pro nakládání se všemi reagenciemi. Likvidace všech odpadních materiálů musí probíhat v souladu s místními předpisy. Bezpečnostní listy jsou pro odborné uživatele dostupné na vyžádání. Všechny lidské materiály je nutné považovat za potenciálně infekční , V 6.0 Česky 1 / 6

2 Oba kalibrátory (CMV AV Cal1, CMV AV Cal2) jsou připraveny výhradně z krví dárců, které byly individuálně testovány a nebyla prokázána přítomnost HBsAg ani protilátek proti HCV a HIV. Sérum obsahující anti CMV IgG (CMV AV Cal2) bylo sterilně filtrováno. Použité testovací metody byly schváleny FDA nebo povoleny v souladu s evropskou směrnicí 98/79/ES, Příloha II, Seznam A. Žádné testovací metody však nemohou zcela vyloučit příp. riziko infekce, a proto je nutné s materiálem zacházet opatrně, stejným způsobem, jako se vzorky pacientů. V případě vystavení se riziku, dodržujte nařízení příslušných zdravotnických úřadů. 10,11 U všech reagencií a druhů vzorků (vzorky, kalibrátory a kontroly) zabraňte vytvoření pěny. Zacházení s reagenciemi Reagencie v soupravě jsou připraveny k použití a dodávány v nádobkách určených pro systém. Analyzátory Elecsys 2010 a cobas e 411: Kalibrátory musí mít teplotu v průběhu kalibrace v rozmezí C. Po použití uzavřete nádobky co nejdříve a uchovávejte ve vzpřímené poloze při 2 8 C. Vzhledem k možnému odparu roztoků by se nemělo provádět více než 5 kalibračních procesů z každé sady kalibračních nádobek. Analyzátory MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 a cobas e 602: Není-li nutný pro kalibraci analyzátoru celý objem, přeneste alikvoty kalibrátorů připravených k přímému použití do prázdných uzavíratelných nádobek (CalSet Vials). Tyto nádobky opatřete dodanými štítky. Alikvoty skladujte pro další použití při 2 8 C. Z každého alikvotu proveďte jen jednu kalibraci. Všechny informace, potřebné pro správnou činnost, jsou načteny z příslušného čárového kódu reagencie. Upozornění: Jak štítky na vialkách, tak i dodatečné štítky (jsou-li k dispozici) obsahují 2 různé čárové kódy. Čárový kód mezi žlutými značkami je určen pouze pro systémy cobas Při použití systému cobas 8000 otočte, prosím, víčko vialky o 180 do správné pozice, aby mohl systém načíst čárový kód. Vialku poté umístěte do přístroje běžným způsobem. Uskladnění a stabilita Skladujte při 2 8 C. Nemrazit. Reagenční soupravu Elecsys a DilCMVAv skladujte ve vzpřímené poloze, aby byla zajištěna dostupnost všech mikročástic během automatického míchání před použitím. Stabilita rackpack reagencií a DilCMVAv neotevřené při 2 8 C po otevření při 2 8 C v analyzátorech Stabilita kalibrátorů neotevřené při 2 8 C po otevření při 2 8 C na Elecsys 2010 a cobas e 411 při C na MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 a cobas e 602 při C do uvedeného data exspirace 12 týdnů 3 týdny nebo 8 týdnů při střídavém skladování v chladničce a v analyzátoru (až do 8 hodin při C) do uvedeného data exspirace 8 týdnů do 5 hodin použijte jen jednou Kalibrátory skladujte ve vzpřímené poloze, abyste zabránili ulpění roztoku kalibrátoru na uzavíratelném víčku. Odběr vzorků a příprava Jen uvedené vzorky byly testovány v dostatečném množství a jsou vhodné ke stanovení. Sérum odebrané standardní odběrovou soupravou nebo pomocí zkumavek se separačním gelem. Li heparinovaná, K 2 EDTA a K 3 EDTA plazma. Kritérium: Průměrná výtěžnost pozitivních vzorků v rámci hodnoty séra. Stabilní 4 týdny při 2 8 C, 7 dní při 25 C, 6 měsíců při 20 C. Vzorky lze zmrazit 5krát. Uvedené druhy vzorků byly testované s vybranými typy odběrových zkumavek, které byly komerčně dostupné v té době, tzn., že do testu nebyly zařazené všechny typy zkumavek všech výrobců. Systémy odběru vzorků různých výrobců mohou obsahovat různé materiály, které mohou mít v některých případech zásadní vliv na výsledky. Při zpracování vzorků v primárních zkumavkách (systémy odběru vzorků) dodržujte pokyny jejich výrobce. Vzorky by neměly být dodatečně upraveny adititivy (biocidy, antioxidanty nebo látky potenciálně měnící ph vzorku), aby se zabránilo chybným výsledkům. Poolované vzorky a jiný umělý materiál mohou mít různé účinky na různá stanovení, a tím mohou vést k rozporným výsledkům. Vzorky obsahující precipitáty a zmrazené vzorky centrifugujte před provedením stanovení. Lze použít teplem inaktivované a lyofilizované vzorky. Před měřením zajistěte, aby vzorky, kalibrátory a kontroly měly teplotu C. Vzhledem k možnému odparu roztoků by měly být vzorky, kalibrátory a kontroly v analyzátoru analyzovány/stanoveny do 2 hodin. Dodávaný materiál Reagencie jsou uvedeny v části "Reagencie - pracovní roztoky". Potřebný materiál (ale nedodávaný se soupravou) , PreciControl, 3 x 1.0 ml každého z PreciControl 1 a , Diluent Universal, 2 x 16 ml diluentu vzorku nebo , Diluent Universal, 2 x 36 ml diluentu vzorku , CalSet Vials, 2 x 56 prázdných uzavíratelných nádobek Celkové vybavení laboratoře Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 nebo analyzátor cobas e Příslušenství pro analyzátory Elecsys 2010 a analyzátory cobas e 411: , ProCell, 6 x 380 ml systémový pufr , CleanCell, 6 x 380 ml čistící roztok pro měřící celu , Elecsys SysWash, 1 x 500 ml promývací přísada , Adapter for SysClean , Elecsys 2010 AssayCup, 60 x 60 reakčních nádobek , Elecsys 2010 AssayTip, 30 x 120 pipetovacích špiček Příslušenství pro MODULAR ANALYTICS E170, analyzátory cobas e 601 a cobas e 602: , ProCell M, 2 x 2 L systémový pufr , CleanCell M, 2 x 2 L čistící roztok pro měřící celu , PC/CC Cups, 12 kalíšků pro předehřátí ProCell M a CleanCell M před užitím , ProbeWash M, 12 x 70 ml čistícího roztoku pro finalizaci a mytí během změny reagencií , AssayTip/AssayCup Combimagazine M, 48 palet x 84 reak. nádobek nebo pipet. špiček, odpadní vaky , WasteLiner, odpadní vaky , SysClean Adapter M Příslušenství pro všechny analyzátory: , ISE Cleaning Solution/Elecsys SysClean, 5 x 100 ml systémový čistící roztok 2 / , V 6.0 Česky

3 Stanovení Optimálního využití stanovení dosáhnete, budete-li dodržovat pokyny uvedené v dokumentaci pro příslušný analyzátor. Pokyny ke stanovení specifické pro analyzátor vyhledejte v příslušném návodu k použití. Promíchání mikročástic před použitím proběhne automaticky. Načtěte specifické parametry pro test z čárového kódu reagencie. Ve výjimečných případech, kdy čárový kód nemůže být načten, zadejte 15místnou sekvenci čísel. Vytemperujte chlazené reagencie na přibl. 20 C a umístěte je do reagenčního kotouče (20 C) analyzátoru. Zabraňte tvorbě pěny. Systém automaticky reguluje teplotu reagencií a otvírá a zavírá nádobky. Umístěte kalibrátory do prostoru pro vzorky. Všechny informace nezbytné pro kalibraci stanovení jsou automaticky načteny do analyzátoru. Po provedení kalibrace uschovejte kalibrátory při 2 8 C nebo je zlikvidujte (analyzátory MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 a cobas e 602). Každý vzorek a kontroly musí být pro výpočet avidity () (referenční měření a DilCMVAv měření) nastaven 2x. Manipulace se vzorky pro stanovení Elecsys Výsledek Elecsys CMV IgG: U/mL Vzorky pro měření avidity () Výsledek Elecsys CMV IgG: > 500 U/mL vzorky předřeďte manuálně 1:20 roztokem Diluent Universal vzorky rozdělte do 2 alikvot, minimální objem 300 µl REFERENČNÍ MĚŘENÍ první alikvot umístěte do analyzátoru do pozice n nastavte měření CMV IgG avidity analyzátor vykáže výsledky referenčního měření (U/mL) MĚŘENÍ UPRAVENÉ DilCMVAv druhý alikvot umístěte do analyzátoru do pozice n+1 zvolte S.Vol./Dil. Ratio a nastavte měření CMV IgG avidity s poměrem ředění 1:2 spusťte test analyzátor vykáže výsledky DilCMVAv měření (U/mL) manuální výpočet avidity (), pro podrobnosti čtěte část "Výpočet" Reaktivní vzorky ve stanovení Elecsys CMV IgG s koncentracemi mezi U/mL jsou rozděleny do 2 alikvot. Pokud je vzorek reaktivní ve stanovení Elecsys CMV IgG s koncentrací > 500 U/mL, musí být vzorek manuálně předředěn 1:20 použitím Diluent Universal (viz část Ředění ) a poté rozdělen do 2 alikvot. Referenční měření: První alikvot daného vzorku umístěte do analyzátoru do pozice n a nastavte měření CMV IgG avidity. DilCMVAv měření: Druhý alikvot výše uvedeného vzorku umístěte do analyzátoru do pozice n+1 a nastavte měření CMV IgG avidity s "ředěním specifickým pro vzorky" 1:2. Pro další podrobnosti čtěte, prosím, návod k použití analyzátoru. Tímto způsobem promíchá analyzátor 50 µl DilCMVAv s 50 µl vzorku před měřením CMV IgG avidity. Obsluha musí zajistit, aby byla oba měření provedena s reagenciemi stejné šarže, stejným analyzátorem a stejnou kalibrací. Upozornění: Pokud není možné rozdělení vzorku do alikvotů, musí být tato 2 měření naprogramována a provedena postupně. Automatizované měření referenčního a DilCMVAv měření z 1 alikvotu není možné. Kalibrace Návaznost: Tato metoda byla standardizována podle interního standardu Roche pro CMV IgG. Pro CMV nejsou dostupné žádné mezinárodní standardy. Každá reagenční sada Elecsys je opatřena štítkem s čárovým kódem obsahujícím specifické informace pro kalibraci dané šarže reagencií. Předdefinovaná master křivka je uzpůsobena pro analyzátor použitím CMV AV Cal1 a CMV AV Cal2. Frekvence kalibrace: Kalibrace musí být provedena jednou pro celou šarži reagencií pomocí CMV AV Cal1 a CMV AV Cal2 a čerstvé reagencie (tj. do 24 hodin od registrace reagenční soupravy v analyzátoru). Obnovení kalibrace je doporučeno: po 1 měsíci (28 dní) při používání stejné šarže reagencií po 7 dnech (při používání stejné reagenční soupravy v analyzátoru) dle potřeby: např. výsledky kontroly kvality PreciControl CMV IgG Avidity jsou mimo určené rozmezí častěji, jestliže to vyžadují příslušné předpisy Kontrola kvality Pro kontrolu kvality používejte PreciControl. Testování PreciControl 1 a 2 se doporučuje na začátku každého pracovního dne a po každé kalibraci. Z každé kontrolní hladiny připravte 2 alikvoty. Oba alikvoty každé kontrolní hladiny umístěte jeden po druhém na vzorkový stojánek. Obě hladiny musí být testovány souběžně v referenčním a DilCMVAv měření jako kontrola využitelnosti. Každá laboratoř by měla mít vypracovaný postup pro případ, že hodnoty kontrol překročí definované meze. Je-li to nutné, zopakujte měření příslušného vzorku. Sledujte příslušná vládní nařízení a lokální směrnice kontroly kvality. Verifikace kalibrace: Cílové hodnoty a rozmezí (U/mL) referenčního měření byly stanoveny a vyhodnoceny Roche. Byly získány použitím testovacích reagencií Elecsys a analyzátorů, které byly k dispozici v době testování. Referenční měření kontrol musí být zrekuperované v rámci kontrolního rozmezí (U/mL) jak je uvedeno v letáku hodnot. Kontrolní hodnoty musí být manuálně porovnány s rozmezím CMV IgG (U/mL) uvedeným v letáku hodnot. Přesné cílové hodnoty specifické pro šarži a rozmezí jsou vytištěny v přiloženém (nebo elektronicky dostupném) letáku hodnot. Verifikace funkčnosti Diluent Avidity (DilCMVAv): Avidita () je vypočítaná z referenčního měření a měření DilCMVAv dle části "Výpočet". Cílové rozmezí pro manuálně vypočítaný výsledek avidity () PreciControl 1 je < 45.0, zatímco příslušné rozmezí pro PreciControl 2 je Upozornění: Kontroly nejsou označeny čárovým kódem a musí s nimi být zacházeno jako se vzorky pacientů. Kontroly nesmí být definovány externími kontrolami, protože ředění kontrol v přístroji není možné. Výpočet Analyzátor automaticky vypočítává koncentraci analytu každého vzorku v U/mL pro obě měření (referenční a DilCMVAv měření). Avidita () musí být vypočítaná manuálně: = výsledek měření DilCMVAv výsledek referenčního měření x , V 6.0 Česky 3 / 6

4 Pro měření avidity () lze použít pouze vzorky reaktivní v referenčním měření ( 1.0 U/mL). Pokud budou výsledky měření DilCMVAv < 0.3 U/mL, vypočítejte prosím aviditu () s 0.3 U/mL. Interpretace výsledků Výsledky, získané stanovením Elecsys, interpretujte takto: Avidita Interpretace < 45.0 nízká avidita šedá zóna 55.0 vysoká avidita Z výsledku v šedé zóně nelze vyvodit žádnou klinickou interpretaci. Doporučujeme odebrat follow up vzorek ve vhodném časovém období (např. 2 4 týdny) a opakovat testování. Výsledky Elecsys by měly být použity ve spojení s anamnestickými údaji pacienta, klinickými symptomy a dalšími laboratorními testy, např. s výsledky CMV specifického IgG a IgM. Při sporném výsledku CMV IgG avidity ve vztahu k anamnestickým údajům pacienta, klinickým symptomům a jinými laboratorním testům, např. výsledkům CMV specifického IgG a IgM, by měly být provedeny další testy, aby se verifikoval výsledek a doporučujeme testování navazujícího vzorku. Výsledky CMV IgG avidity v daném vzorku, stanoveném soupravami různých výrobců, se mohou lišit kvůli rozdílům v použitých testovacích metodách a reagenciích. Z tohoto důvodu by výsledky, které oznamuje laboratoř lékaři, měly obsahovat: "Následující výsledky byly získány použitím stanovení Elecsys. Výsledky stanovení jiných výrobců nemohou být zaměnitelně používány." Výsledky avidity se až do 110 mohou objevit kvůli odlišnostem stanovení a jsou interpretovány jako vysoké výsledky avidity. Pro aviditu > 110 doporučujeme vzorek předředit (dle části "Ředění") a zopakovat obě měření pro výpočet nové avidity (). Omezení - interference Výsledky u pacientů s HIV, u pacientů podstupujících imunosupresivní léčbu nebo u pacientů s jinými poruchami vedoucími k imunosupresi by měly být interpretovány s opatrností. Vzorky od novorozenců, z pupečníkové krve, pacientů před transplantací nebo tělesné tekutiny, jiné než sérum a plazma, jako jsou moč, sliny nebo plodová voda, nebyly testovány. V panelu 142 pozitivních vzorků v rozsahu měření nebyl pozorován žádný efekt nadbytku antigenu (hook efekt, žádné zvýšené signály po naředění). Výskyt efektu nadbytku antigenu nelze však vyloučit v jiných skupinách. Stanovení není ovlivněno ikterem (bilirubin < 1129 µmol/l nebo < 66 mg/dl), hemolýzou (Hb < mmol/l nebo < g/dl), lipémií (Intralipid < 2000 mg/dl) a biotinem (< 246 nmol/l nebo < 60 ng/ml). Kritérium: Průměrná výtěžnost pozitivních vzorků v rámci ± 20 hodnoty séra. Vzorky by neměly být odebrány pacientům podstupujícím léčbu s vysokými dávkami biotinu (tj. > 5 mg/den) po dobu nejméně 8 hodin od podání poslední dávky biotinu. U revmatoidních faktorů nebyla interference pozorována do koncentrace 1500 IU/mL. In vitro testy byly prováděny na 18 běžně používaných léčivech, a dále na gancikloviru a valgancikloviru. Nebyla zjištěna žádná interference. Velmi vzácně je možné pozorovat interferenci způsobenou velmi vysokým titrem protilátek proti streptavidinu nebo rutheniu. Tyto účinky jsou minimalizovány vhodným navržením testu. Pro diagnostické účely je vždy nezbytné používat výsledky ve spojení s anamnestickými údaji pacienta, klinickým vyšetřením a jinými nálezy. Limity a rozmezí Rozsah měření Referenční měření: U/mL (definováno detekčním limitem a maximem master křivky). Hodnoty pod Limitem blanku jsou vykazovány jako < 0.15 U/mL. Hodnoty nad limitem blanku, ale pod detekčním limitem nebudou systémem označeny. Hodnoty nad rozsahem měření jsou označeny jako > 500 U/mL. Limit blanku (LoB) a Detekční limit (LoD) Limit Blanku = 0.15 U/mL Detekční limit = 0.25 U/mL Limit blanku i Detekční limit byly stanoveny v souladu s požadavky CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) EP17 A. Mez blanku je hodnotou 95. percentilu z n 60 měření vzorku bez obsahu analytu v průběhu několika nezávislých sérií. Mez blanku odpovídá koncentraci, pod kterou jsou vzorky bez analytu zjištěny s pravděpodobností 95. Mez detekce se měří na základě meze blanku a standardní odchylky vzorků s nízkou koncentrací. Mez detekce odpovídá nejnižší koncentraci analytu, kterou lze detekovat (hodnota nad mezí blanku s pravděpodobností 95 ). měření DilCMVAv: Rozsah měření je kvůli ředění 1: U/mL. Hodnoty pod Limitem blanku jsou vykazovány jako < 0.30 U/mL. Hodnoty nad limitem blanku, ale pod detekčním limitem nebudou systémem označeny. Hodnoty nad rozsahem měření jsou označeny jako > 1000 U/mL. Ředění Vzorky s koncentrací CMV IgG nad měřícím rozsahem musí být před testováním stanovením Elecsys předředěny pomocí Diluent Universal. Doporučené předředění je 1:20 (manuální). Koncentrace předředěného vzorku musí být 15 U/mL. Manuální předředění se nesmí používat pro výpočet avidity (), protože manuálně předředěný vzorek se používá pro obě měření (referenční a DilCMVAv měření). Upozornění: Protilátky proti CMV jsou heterogenní. Toto může vést k nelineárnímu průběhu ředění. Specifické údaje o využití Údaje o využití, typické pro analyzátory, jsou uvedeny níže. Výsledky získané v různých laboratořích se mohou lišit. Preciznost Preciznost byla stanovena použitím reagencií Elecsys, lidských vzorků a kontrol v protokolu (EP5 A2) CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): 2 série denně v duplikátech každý pro 21 dní (n = 84); opakovatelnost n = 21. Byly získány následující výsledky: Vzorek Analyzátory Elecsys 2010 a cobas e 411 Opakovatelnost Mezilehlá preciznost Lidské sérum Lidské sérum Lidské sérum PC b) PC b) PC = PreciControl Analyzátory MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 a cobas e 602 Vzorek Opakovatelnost Mezilehlá preciznost Lidské sérum Lidské sérum Lidské sérum PC PC Analytická specifičnost 439 potenciálně křížově reagujících vzorků bylo testováno stanovením Elecsys CMV IgG (který se rovná referenčnímu měření Elecsys CMV IgG Avidity) a srovnáním stanovení CMV IgG, zahrnujícího vzorky: obsahující protilátky proti HBV**, HAV, HCV*, HIV, HTLV, EBV**, HSV*, VZV**, Parvo B19***, rubeole, Toxoplasmě gondii**, Treponemě pallidum** 4 / , V 6.0 Česky

5 obsahující protilátky*** (ANA, anti tissue, RF) U těchto vzorků byla zjištěna celková shoda 96.6 (422/437) referenčním měřením Elecsys a srovnávacího testu. 110 vzorků bylo shledáno shodně negativních a 312 vzorků bylo pozitivních. 2 vzorky byly neurčité buď stanovením Elecsys CMV IgG nebo srovnávacím testem. * HSV, HCV: V každé skupině byly zjištěny 2 sporné vzorky. ** HBV, EBV, VZV, Treponemě pallidum, Toxoplasmě gondii: V každé skupině byl zjištěn 1 sporný vzorek. *** Parvo B19, autoprotilátky: V každé skupině byly zjištěny 3 sporné vzorky. Senzitivita Senzitivita (konkordance nízkých výsledků avidity s primární nákazou): Senzitivita stanovení CMV IgG avidity je definovaná jako procento vzorků CMV primárních nákaz (popsané referenčními laboratořemi) detekovaných s obsahem CMV IgG protilátek s nízkou aviditou. Celkem bylo vyšetřeno 183 následných a jednotlivých vzorků odebraných v referenčních laboratořích a popsaných (založeno na diagnostickém testování a klinických indikacích, byly-li dostupné) z primárních nákaz CMV. 31 vzorků vykázalo výsledek v šedé zóně a bylo z výpočtu vyloučeno. Typ vzorku Senzitivita Diagnostický 96.1 (74/77) Těhotné ženy 93.4 (99/106) Celkem 94.5 (173/183) Spodní 95 limit Horní 95 limit Relativní senzitivita (konkordance výsledků s nízkou aviditou s 2 komerčními soupravami CMV IgG avidity): Vyšetřovány byly jednotlivé vzorky z náhodně vybraných dárců krve s CMV IgG serokonverzí od předchozího k aktuálnímu darování a popsaného s obsahem CMV IgG protilátek s nízkou aviditou s 2 komerčními soupravami CMV IgG avidity. Ve 22 vzorcích ze 24 byly detekovány CMV IgG protilátky s nízkou aviditou. 1 výsledek vykázal výsledek v šedé zóně. Specifičnost Specifičnost (konkordance vysokých výsledků avidity s pozdní nákazou): Specifičnost stanovení CMV IgG avidity je definovaná jako procento vzorků CMV pozdních nákaz (popsané referenčními laboratořemi) detekovaných s obsahem CMV IgG protilátek s vysokou aviditou. Celkem bylo vyšetřeno 95 jednotlivých vzorků odebraných v referenční laboratoři a popsaných (založeno na diagnostickém testování) z pozdních nákaz CMV. 12 vzorků vykázalo výsledek v šedé zóně a bylo z výpočtu vyloučeno. Typ vzorku Specifičnost Diagnostický 90.9 (40/44) Těhotné ženy 100 (51/51) Celkem 95.8 (91/95) Spodní 95 limit Horní 95 limit Relativní specifičnost (konkordance výsledků s vysokou aviditou u CMV IgG reaktivních, CMV IgM nereaktivní vzorky indikující absenci primární nákazy): Vyšetřováno bylo celkem 365 vzorků z testů dárců krve a těhotenského screeningu (vypočítaného z CMV IgG reaktivních, CMV IgM nereaktivních vzorků s konkordantně vysokými výsledky avidity ve 2 srovnávacích metodách indikujících absenci primární nákazy). 20 vzorků vykázalo výsledek v šedé zóně a bylo z výpočtu vyloučeno. Typ vzorku Relativní specifičnost Dárci krve 98.5 (130/132) Těhotné ženy 100 (233/233) Celkem 99.5 (363/365) Spodní 95 limit Horní 95 limit Distribuce avidity Schopnost rozlišovat mezi akutní a pozdní nákazou CMV se projevila u 422 jednotlivých a následných vzorků odebraných referenční laboratoří a klasifikovaných do následujících kategorií: Kategorie A: < 90 dní po předpokládaném počátku nákazy nebo datu prvního krvácení (jednotlivé a následné vzorky pacientů původně trpících primární nákazou CMV); n = 225 vzorků Kategorie B: dní po předpokládaném počátku nákazy nebo datu prvního krvácení (jednotlivé a následné vzorky pacientů původně trpících primární nákazou CMV); n = 66 vzorků Kategorie C: > 180 dní po předpokládaném počátku nákazy nebo datu prvního krvácení (jednotlivé a následné vzorky pacientů původně trpících primární nákazou CMV); n = 131 vzorků Přesná distribuce nízké avidity, šedá zóna a vysoké výsledky avidity jsou uvedeny v následujícím obrázku: Odkazy 1 Boppana SB, Pass RF, Britt WS, et al. Symptomatic congenital cytomegalovirus infection: neonatal morbidity and mortality. Pediatr Infect Dis J 1992;11: Alford CA, Stagno S, Pass RF, et al. Congenital and perinatal cytomegalovirus infections. Rev Infect Dis 1990;12: Peckham CS. Cytomegalovirus infection: congenital and neonatal disease. Scand J Infect Dis Suppl 1991;80: Fowler KB, Stagno S, Pass RF, et al. The outcome of congenital cytomegalovirus infection in relation to maternal antibody status. N Eng J Med 1992;326: Pass RF, Fowler KB, Boppana SB, et al. Congenital cytomegalovirus infection following first trimester maternal infection: symptoms at birth and outcome. J Clin Virol 2006;35: Revello MG, Gerna G. Maternal, fetal and neonatal diagnosis of congenital human cytomegalovirus infection. Expert Opin Med Diagn 2008;2(5): Grangeot-Keros L, Mayaux MJ, Lebon P, et al. Value of cytomegalovirus (CMV) IgG avidity index for the diagnosis of primary infection in pregnant women. J Infect Dis 1997;175: , V 6.0 Česky 5 / 6

6 8 Macé M, Sissoeff L, Rudent A, et al. A serological testing algorithm for the diagnosis of primary CMV infection in pregnant women. Prenat Diagn 2004;24: Lazzarotto T, Guerra B, Lanari M, et al. New advances in the diagnosis of congenital cytomegalovirus infection. J Clin Virol 2008;41: Occupational Safety and Health Standards: Bloodborne pathogens. (29 CFR Part ). Fed. Register. 11 Directive 2000/54/EC of the European Parliament and Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work. Pro více informací čtěte prosím příslušný návod k použití daného analyzátoru, jednotlivé aplikační listy, informace o produktu a metodické listy všech potřebných komponent (jsou-li dostupné ve Vaší zemi). Tečka se v tomto metodickém listu vždy používá jako desetinný oddělovač k označení hranice mezi celými a desetinnými místy desetinného čísla. Oddělení tisíců se nepoužívá. Symboly Roche Diagnostics používá následující symboly a znaky, včetně uvedených v normě ISO GTIN Obsah soupravy Analyzátory/přístroje, na kterých lze reagencie použít Reagencie Kalibrátor Objem po rekonstituci nebo promíchání Globální číslo obchodní položky Významné doplňky nebo změny jsou označeny pruhem podél textu. 2014, Roche Diagnostics Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D Mannheim 6 / , V 6.0 Česky