Platelia CMV IgG AVIDITY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Platelia CMV IgG AVIDITY"

Transkript

1 Platelia CMV IgG AVIDITY STANOVENÍ AVIDITY IgG PROTILÁTEK PROTI CYTOMEGALOVIRU V LIDSKÉM SÉRU POMOCÍ ENZYMOVÉ IMUNOANALÝZY /01

2 OBSAH 1. ÚČEL POUŽITÍ 2. KLINICKÝ VÝZNAM 3. PRINCIP 4. SLOŽENÍ PRODUKTU 5. UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 6. VZORKY 7. PROVEDENÍ TESTU 8. INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 9. ÚČINNOST 10. OMEZENÍ TESTU 11. KONTROLA KVALITY VÝROBCEM 12. LITERATURA 2 [CZ]

3 1. ÚČEL POUŽITÍ Platelia CMV IgG AVIDITY je imunoenzymatický test určený ke stanovení avidity IgG protilátek proti cytomegaloviru v lidském séru. Test Platelia CMV IgG AVIDITY je určen k použití se soupravou Platelia CMV IgG (Ref ). 2. KLINICKÝ VÝZNAM Lidský cytomegalovirus (CMV) je všudypřítomný virus, který se nachází ve všech geografických oblastech světa a ve všech socioekonomických skupinách. CMV je členem rodu herpetických virů a je přenášen cestou biologických tekutin během úzkých mezilidských kontaktů (moč, sliny, mateřské mléko, krev, slzy, sperma a vaginální sekrety). Po infekci může CMV zůstávat v těle nakaženého pacienta latentní po několik let a poté se může reaktivovat a způsobit opakující se infekce s možným přenosem na ostatní jedince. K primární infekci může dojít různými cestami přenosu a v různých obdobích života (kongenitální infekce, postnatální infekce). Po uplynutí fáze latence může dojít k sekundární infekci buď cestou reinfekce exogenním virem nebo reaktivací latentního viru. 50 až 85 % populace je infikováno před dosažením dospělosti, ale většina infekcí zůstává asymptomatických a pouze u 2 % pacientů se objeví atypické symptomy, jako například horečka, astenie, bolesti svalů či kloubů. CMV infekce však může být závažná, když postihne těhotné ženy, novorozence nebo imunokompromitované hostitele. V průběhu těhotenství je 1 až 3 % žen infikováno CMV a fetální přenos placentární difúzí je pozorován u 40 až 50 % pacientů. 95 % fetálních infekcí není symptomatických, ale u 5% dochází k velmi závažným komplikacím: hepatosplenomegálie, microcephalus, hydrocephalus, nedonošenost, psychomotorická retardace a úmrtí plodu. U 10 % asymptomatických infekcí se u novorozenců projeví opožděné komplikace, jako například částečná nebo úplná hluchota nebo slepota. U imunokompromitovaných pacientů (AIDS, příjemců transplantovaných orgánů, pacientů s lymfoproliferativními onemocněními či rakovinou) jsou závažné komplikace spojené s diseminovanou anebo viscerální infekcí: splenomegalie, chorioretinitida, hepatitida, pneumonie, myokarditida, encefalitida. U těchto pacient může být infekce smrtelná. Několik týdnů po CMV infekci vede imunitní odpověď k objevení se specifických IgM protilátek, což je o několik dnů později následováno objevením se specifických IgG protilátek. Sérologická diagnóza CMV infekce je prokázána sérokonverzí nebo významným vzestupem titru IgG. Avšak diferenciální diagnóza mezi akutní a dřívější infekcí je někdy obtížná vzhledem k perzistenci nebo znovu objevení se anti-cmv IgM protilátek v případě opakované infekce, reaktivaci latentní infekce nebo nespecifické stimulaci imunitního systému. V takových situacích může stanovení avidity IgG pomocí imunoenzymatické metody pomoci odlišit akutní a proběhlou infekci. Toto stanovení je založeno na vývoji zralosti imunitní odpovědi, která se vyúsťuje do syntézy IgG protilátek s nízkou aviditou v průběhu primoinfekce a IgG protilátek vysokou aviditou v průběhu dřívějších infekcí. 3 [CZ]

4 3. PRINCIP Tento test je prováděn pomocí Platelia CMV IgG AVIDITY (Ref ) společně s Platelia CMV IgG (Ref ). Princip této metody spočívá v měření avidity IgG protilátek k CMV. Použití agens (jako močovina) disociující vazbu mezi antigenem a protilátkou současně s obvyklou technikou stanovení IgG protilátek umožňuje porovnávání optické denzity (OD) získané po působení disociačního agens a OD získané bez působení disociačního agens. Avidita je považována za nízkou, když je vazba mezi antigenem a protilátkou lehce disociována. Avidita je považována za vysokou, když není vazba mezi antigenem a protilátkou lehce disociována. Tento test může být používán pouze u pozitivních vzorků, které vykazují koncentraci anti-cmv IgG vyšší než 0,5 AU/ml pomocí Platelia CMV IgG (Ref ). Krok 1 Kontroly avidity a sérum pacienta s koncentrací anti-cmv IgG mezi 0,5 a 1,5 AU/ml se naředí na 1:21. Sérum pacienta s koncentrací anti-cmv IgG rovnou nebo vyšší než 1,5 AU/ml se naředí 1:101. Naředěné vzorky se poté dvakrát napipetují do jamek mikrodestičky potažených CMV antigenem. V průběhu jednohodinové inkubace při 37 C se IgG protilátky proti CMV přítomné ve vzorku váží na CMV antigen, kterým jsou potaženy na jamky mikrodestičky. Po inkubaci se odstraní nenavázané nespecifické protilátky a ostatní sérové proteiny promytím. Krok 2 Každá kontrola avidity a každé sérum pacienta jsou ošetřeny ve dvojici: kontrolní roztok je přidán do jedné jamky a disociační roztok do druhé jamky. V průběhu této inkubace 15 minut při pokojové teplotě (18-30 C) disociační roztok způsobí disociaci komplexů antigenu s protilátkou. Po inkubaci se odstraní oba roztoky a disociované IgG promytím. Krok 3 Do jamek mikrodestičky se napipetuje konjugát (polyklonální protilátka značená peroxidázou specifická pro lidské gama řetězce). V průběhu této jednohodinové inkubace při 37 C se značená protilátka váže na sérové IgG navázané na CMV antigen. Nenavázaný konjugát je na konci inkubace odstraněn promytím. Krok 4 Přítomnost imunokomplexů (CMV antigen, IgG protilátky proti CMV, anti-igg konjugát) se prokáže přidáním substrátového roztoku do každé jamky. Krok 5 Po inkubaci 30 minut při pokojové teplotě (18 30 C) se enzymatická reakce zastaví přidáním 1N roztoku kyseliny sírové. Hodnota optické denzity naměřená spektrofotometrem nastaveným na 450/620 nm je úměrná množství IgG protilátek proti CMV přítomných v jamce. 4 [CZ]

5 4. SLOŽENÍ PRODUKTU Dodávaná množství činidel byla vypočtena tak, aby umožnila provedení 48 testů pomocí soupravy Platelia CMV IgG (Ref ). Všechna činidla jsou určena výhradně pro diagnostické použití in vitro. Označení Složení reagencií Množství R5a Kontrola nízké avidity Kontrola nízké avidity Lidské sérum reaktivní na IgG protilátky proti CMV a negativní na antigen HBs, anti-hiv1, anti- HIV2 a anti-hcv Konzervační prostředek: < 1,5 % ProClin x 0,75 ml R5b Kontrola vysoké avidity Kontrola vysoké avidity Lidské sérum reaktivní na IgG protilátky proti CMV a negativní na antigen HBs, anti-hiv1, anti- HIV2 a anti-hcv Konzervační prostředek: < 1,5% ProClin x 0,75 ml R12 Kontrolní roztok Kontrolní roztok TRIS-NaCl pufr (ph 7,6 ± 0,2), 0,1% Tween 20 a zelené barvivo Konzervační prostředek: < 1,5 % ProClin x 28 ml R13 Disociační roztok Disociační roztok TRIS-NaCl pufr (ph 7,6 ± 0,2), močovina, 0,1% Tween 20 a žluté barvivo Konzervační prostředek: 0,001% ProClin x 13 ml Podmínky uchovávání a datum exspirace jsou uvedeny v nápisech na krabici. 5. UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Spolehlivost výsledků závisí na správném dodržování následujících pravidel Správné laboratorní praxe: Nepoužívejte činidla po datu exspirace. Během jednoho cyklu nemíchejte ani nepřidávejte činidla z různých šarží. Před použitím vyčkejte 30 minut, aby činidla dosáhla pokojové teploty (18-30 C). Používejte sklo důkladně umyté a opláchnuté deionizovanou vodou nebo nejlépe materiál pro jednorázové použití. Pro každý vzorek použijte novou pipetovací špičku. Zkontrolujte přesnost a správnou funkci pipet a ostatního vybavení. Striktně dodržujte předepsaný pracovní postup testu. Viz také příbalový leták k Platelia CMV IgG (Ref ) Poznámka: Souprava Platelia CMV IgG AVIDITY může být používána s různými šaržemi Platelia CMV IgG (Ref ). 5 [CZ]

6 OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PRÁCE Materiál lidského původu použitý při přípravě činidel byl testován a shledán nereaktivním na povrchový antigen viru hepatitidy B (HBsAg), protilátky proti viru hepatitidy C (anti-hcv) a viru lidské imunodeficience (anti-hiv1 a anti-hiv2). Protože žádná metoda nemůže zcela zaručit nepřítomnost infekčních agens, musí být s činidly lidského původu a vzorky pacientů zacházeno tak, jako by byly potenciálně schopné přenést infekční onemocnění: Jakýkoli materiál, včetně promývacích roztoků, který je v přímém kontaktu se vzorky a činidly obsahujícími materiál lidského původu, musí být považován za schopný přenášet infekční onemocnění. Při manipulaci se vzorky a činidly noste rukavice na jednorázové použití. Nepipetujte ústy. Zabraňte rozlití vzorků nebo roztoků obsahujících vzorky. Rozlité vzorky musí být omyty chlornanem sodným naředěným na 10 %. v případě rozlití kyseliny musí být tato nejprve neutralizována hydrouhličitanem sodným a poté omyta chlornanem sodným naředěným na 10 % a vysušena adsorpčním papírem. Materiál použitý k čištění musí být likvidován do nádoby na kontaminovaný odpad. Pacientské vzorky, činidla obsahující materiál lidského původu a také kontaminovaný materiál a produkty musí být likvidovány až po dekontaminaci: S chemickým a biologickým odpadem musí být manipulováno a musí být likvidován v souladu s pravidly správné laboratorní praxe. Všechna činidla soupravy jsou určena výhradně pro diagnostické použití in vitro. Viz také příbalový leták k Platelia CMV IgG (Ref ). Doporučení týkající nebezpečí a upozornění v souvislosti s některými komponenty v této testovací sadě najdete na piktogramech uvedených na štítcích a v pokynech na konci návodu k použití. Bezpečnostní list je k dispozici na adrese 6. VZORKY 1 - Doporučenými typy vzorků jsou sérum nebo plazma (EDTA, heparin nebo citrát). 2 - Pro manipulaci, zpracování a uchovávání krevních vzorků dodržujte následující doporučení: Při odběru krevních vzorků dodržujte rutinní bezpečnostní opatření pro venepunkci. U séra ponechte vzorky, aby se před odstředěním zcela srazily. Zkumavky udržujte vždy zazátkované. Po odstředění oddělte sérum nebo plazmu od sraženiny nebo červených krvinek do těsně zazátkované skladovací zkumavky. Bude-li test proveden během 7 dnů, mohou být vzorky uchovávány při teplotě +2-8 C. Nebude-li test dokončen během 7 dnů nebo pro přepravu, zmrazte vzorky na teplotu -20 C nebo nižší. Nepoužívejte vzorky, které byly rozmraženy více než třikrát. Dříve zmrazené vzorky musí být po rozmrazení před testováním důkladně promíchány (třepačka Vortex). 3 - U vzorků obsahujících 90 g/l albuminu nebo 100 mg/l nekonjugovaného bilirubinu, lipemických vzorků obsahujících ekvivalent 36 g/l triglyceridu a hemolyzovaných vzorků obsahujících až 10 g/l hemoglobinu, nejsou výsledky ovlivněny. 4 - Vzorky nezahřívejte. 6 [CZ]

7 7. PROVEDENÍ TESTU 7.1 Potřebný materiál, který není součástí dodávky Viz příbalový leták k Platelia CMV IgG (Ref ). 7.2 Příprava činidel R5a, R5b: kontrola nízké avidity (R5a) a kontrola vysoké avidity (R5b) musí být naředěny na 1:21 pomocí ředícího roztoku R7 dodávaného se soupravou Platelia CMV IgG (Ref ). R12, R13: kontrolní roztok (R12) a disociační roztok (R13) jsou hotové k použití. Ostatní činidla viz se příbalový leták k Platelia CMV IgG (Ref ). 7.3 Uchovávání a validita otevřených a/nebo naředěných činidel Souprava musí být uchovávána při +2-8 C. Je-li před otevřením souprava uchovávána při teplotě +2-8 C, může být každá složka použita do data exspirace uvedeného na vnějším obalu soupravy. R5a, R5b: pokud byla činidla po otevření a bez jakékoli kontaminace uchovávána při teplotě +2-8 C, jsou stabilní po dobu 8 týdnů. R12, R13: pokud byla činidla po otevření a bez jakékoli kontaminace uchovávána při teplotě +2-8 C, jsou stabilní po dobu 8 týdnů. Viz také příbalový leták k Platelia CMV IgG (Ref ). 7.4 Pracovní postup Dodržujte přesně pracovní postup testu a zásady správné laboratorní praxe. K ověření výsledků testu použijte při každém běhu testu kontroly nízké avidity (R5a) a vysoké avidity (R5b). Ostatní nezbytná činidla (R1, R2, R6, R7, R9 a R10) jsou obsažena v soupravě Platelia CMV IgG (Ref ). Poznámka: před použitím ponechte činidla dosáhnou pokojové teploty ( C), zejména činidla R12 a R Pečlivě připravte plán rozmístění a identifikace kalibrátorů, kontrol a pacientských vzorků. 2. Připravte naředěný promývací roztok (R2). 3. Vyjměte rámeček a stripy (R1) z ochranného sáčku. 4. V jednotlivě označených zkumavkách nařeďte kontroly avidity (R5a, R5b) a pacientské vzorky (S1, S2 ) obsahující koncentraci anti-cmv mezi 0,4 až 1,5 AU/ml 1:21 ředícím roztokem (R7) [25 µl vzorku a 0,5 ml ředícího roztoku (R7)]. Séra pacientů s koncentrací anti-cmv IgG vyšší než 1,5 AU/ml nařeďte poměru 1:101 [5 µl vzorku a 0,5 ml ředicího roztoku (R7)]. Promíchejte naředěné vzorky. 5. Do každé jamky napipetujte 200 µl naředěných kontrol a vzorků pacienta přesně podle níže uvedeného pořadí: 7 [CZ]

8 A R5a R5a S7 S7 B R5b R5b C S1 S1 D S2 S2 E S3 S3 F S4 S4 G S5 S5 H S6 S6 1. Mikrodestičku přikryjte přilnavou fólií pro destičky a poté na destičku silně zatlačte, abyste zajistili těsné uzavření. Mikrodestičku ihned inkubujte v termostatem řízené vodní lázni nebo v suchém inkubátoru 1 hodinu ± 5 minut při 37 C ± 1 C. 2. Na konci první inkubační doby sejměte přilnavou fólii z destičky. Odsajte obsah všech jamek do nádoby na biologicky nebezpečný odpad (obsahující chlornan sodný). 3. Rychle napipetujte 200 µl kontrolního roztoku (R12) do každé jamky lichých stripů. Poté rychle napipetujte 200 µl disociačního roztoku (R13) do každé jamky sudých stripů. 4. Mikrodestičku inkubujte 15 minut ± 2 minuty při pokojové teplotě ( C). 5. Před koncem první inkubační doby připravte pracovní roztok konjugátu (R6 + R7). 6. Na konci inkubační doby odsajte obsah všech jamek do nádoby na biologicky nebezpečný odpad (obsahující chlornan sodný). Mikrodestičku 2 x promyjte 350 µl promývacího roztoku (R2). Mikrodestičku otočte a jemně poklepte na adsorpční papír, abyste odstranili zbývající tekutinu. 7. Do všech jamek okamžitě napipetujte 200 µl pracovního roztoku konjugátu (R6 + R7). Před použitím musí být roztok jemně protřepán. 8. Mikrodestičku přelepte přilnavou fólií a poté na destičku silně zatlačte, abyste zajistili těsné uzavření. Mikrodestičku ihned inkubujte v termostatem řízené vodní lázni nebo v suchém inkubátoru 1 hodinu ± 5 minut při 37 C ± 1 C. 9. Na konci inkubační doby sejměte přilnavou fólii z destičky. Odsajte obsah všech jamek do nádoby na biologicky nebezpečný odpad (obsahující chlornan sodný). Mikrodestičku 4 x promyjte 350 µl promývacího roztoku (R2). Mikrodestičku otočte a jemně poklepte na adsorpční papír, abyste odstranili zbývající tekutinu. 10. Rychle do každé jamky mimo dosah přímého světla napipetujte 200 µl roztoku chromogenu (R9). Ponechejte ve tmě při pokojové teplotě (18-30 C) po dobu 30 ± 5 minut, aby proběhla reakce. V průběhu této inkubace nepřelepujte destičku přilnavou fólií. 11. Enzymatickou reakci zastavte přidáním 100 µl zastavovacího roztoku (R10) do každé jamky. Zachovejte stejný sled pipetování a časové intervaly jako při pipetování substrátového roztoku. 12. Opatrně otřete dno destičky. Změřte optickou denzitu na spektrofotometru pro mikrodestičky při 450/620 nm do 30 minut po zatavení reakce. Před měřením musí být stripy vždy uchovávány ve tmě. 13. Před nahlášením výsledků zkontrolujte soulad mezi měřením a plánem rozmístění vzorků na destičce. 8 [CZ]

9 8. INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 8.1 Výpočet indexu avidity (Al) Index avidity (IA) vzorku je poměr optických denzit (OD) naměřených s disociačním roztokem (R13) a kontrolním roztokem (R12): IA = OD vzorek R13 / OD vzorek R12 Výpočet IA vzorku může být proveden když je hodnota OD stanovená u kontrolního roztoku vyšší než 0,2. U vzorků naředěných 1:101 u kterých je stanovená OD kontrolního roztoku nižší nebo rovna 0,2 se doporučuje opakované testování vzorku naředěného 1:21. U vzorků naředěných 1:21 u kterých byla stanovena OD kontrolního roztoku nižší nebo rovná 0,2 je koncentrace anti-cmv IgG příliš nízká a avidita IgG vzorku nemůže být testována. 8.2 Kontrola kvality Začleňte všechny kontroly pro každou mikrodestičku a pro každý běh testu a analyzujte získané výsledky. Pro validaci testu musí být splněna následující kritéria: Hodnoty optické denzity u kontrolního roztoku (R12): OD R5a 0,250 OD R5b 0,750 Indexy avidity: IA R5a < 0,35 IA R5b 0,60 Nejsou-li splněna tato kritéria kontroly kvality, musí být cyklus testu opakován. 8.3 Interpretace výsledků Index avidity (IA) IA < 0,40 Interpretace Zóna nízké avidity 0,40 IA < 0,55 Šedá zóna avidity IA 0,55 Zóna vysoké avidity Indexy avidity nižší než 0,40 naznačují spíše akutní primoinfekci před méně než 3 měsíci. Takové výsledky však neumožňují potvrzení této diagnózy s absolutní jistotou. Indexy avidity vyšší nebo rovné 0,55 naznačují spíše minulou infekci před více než 3 měsíci. Takové výsledky však neumožňují s absolutní jistotou vyloučit akutní primoinfekci před méně než 3 měsíci. Je-li podezření na akutní infekci nebo je-li index avidity v šedé zóně, může být testován druhý vzorek (viz aktuální legislativa týkající se monitorování pacientů). 9 [CZ]

10 8.4 Návod k řešením problémů Nevalidované nebo neopakovatelné reakce jsou často způsobeny: Neadekvátní teplotou činidel. Nedostatečným promýváním mikrodestičky. Nesprávným ředěním vzorků. Kontaminací negativních vzorků sérem s vysokým titrem protilátek. Kontaminací vývojového roztoku chemickými oxidačními činiteli (chlornan sodný, kovové ionty...). Kontaminací zastavovacího roztoku. 9. ÚČINNOST 9.1 Klinické studie Účinnost testu Platelia CMV IgG AVIDITY byl a hodnocena na 1 pracovišti ve Francii za použití celkem 366 vzorků od těhotných žen. Byla provedena prospektivní studie se 144 vzorky, které byly původně shledány pozitivní testem Platelia CMV IgG (72810). Výsledky testu Platelia CMV IgG AVIDITY byly porovnány s výsledky získanými v komerčním testu avidity EIA IgG považovaném za referenční. Shoda mezi oběma testy byla 98,6 % (142/144). Dva vzorky vykázaly menší nesrovnalosti: střední avidita v testu Platelia CMV IgG AVIDITY a vysoká avidita u komerčního testu (n=1), vysoká avidita u testu Platelia CMV IgG AVIDITY a střední avidita u komerční soupravy (n=1). Byla provedena retrospektivní studie na panelu 200 vzorků z proběhlých CMV infekcí: 100 vzorků pozitivních na anti-cmv IgG, negativních na anti-cmv IgM a s vysokým indexem avidity při použití komerčního testu avidity EIA IgG. 100 vzorků pozitivních na anti-cmv IgG, pozitivních na anti-cmv IgM a s vysokým indexem avidity při použití komerčního testu avidity EIA IgG. Všechny vzorky s proběhlými infekcemi, které byly negativní na anti-cmv IgM (100/100) vykázaly vysoký index avidity v testu Platelia CMV IgG AVIDITY. Mezi vzorky s proběhlými infekcemi, které byly pozitivní na anti-cmv IgM, vykázalo 97 vysoký index avidity, který byl potvrzen pomoci komerčního testu avidity EIA. Zbývající 3 vzorky vykázaly střední aviditu u soupravy Platelia CMV IgG AVIDITY. Také bylo analyzováno 22 vzorků z CMV primoinfekcí, včetně 4 sérokonverzí. 21 z nich mělo nízký index avidity. Pouze jeden vzorek vykázal střední index avidity (IA = 0,41). Předchozí vzorek tohoto pacienta odebraný před 48 dny vykázal nízký index avidity. Byly také testovány 3 komerční sérokonverzní panely (PTC901, RP003 a RP019). Vzorky odebrané během 80 dnů po posledním IgG negativním vzorku vykázaly nízký index avidity. 9.2 Preciznost Studie preciznosti byla provedena na 3 anti-cmv IgG pozitivních vzorcích naředěných 1:101 a 3 anti-cmv IgG pozitivních vzorcích naředěných 1:21. Opakovatelnost: Pro stanovení opakovatelnosti bylo v průběhu stejného běhu třicetkrát testováno šest vzorků. Pro každý vzorek byly stanoveny indexy avidity. Průměrný IA, směrodatná odchylka (SO) a variační koeficient (% VK) pro každý vzorek jsou uvedeny v níže uvedené tabulce: 10 [CZ]

11 Přesnost během cyklu (opakovatelnost) N=30 Nízký IA 1:101 Střední IA 1:101 Vysoký IA 1:101 Nízký IA 1/21 Střední IA 1:21 Vysoký IA 1:21 Průměr 0,25 0,55 0,88 0,20 0,49 0,70 SO 0,018 0,015 0,037 0,008 0,020 0,015 % VK 7,3 % 2,7 % 4,3 % 4,0 % 4,1 % 2,2 % Reprodukovatelnost: Pro stanovení reprodukovatelnosti bylo duplicitně testováno šest vzorků ve dvou bězích za den v průběhu 20-ti denního období. Pro každý vzorek byly stanoveny indexy avidity. Průměrný IA, směrodatná odchylka (SO) a variační koeficient (% VK) pro každý vzorek jsou uvedeny v níže uvedené tabulce: Přesnost mezi cykly (reprodukovatelnost) N=80 Nízký IA 1:101 Střední IA 1:101 Vysoký IA 1:101 Nízký IA 1/21 Střední IA 1:21 Vysoký IA 1:21 Průměr 0,24 0,49 0,82 0,13 0,41 0,61 SO 0,026 0,032 0,045 0,015 0,029 0,035 % VK 10,6 % 6,4 % 5,5 % 12,0 % 6,9 % 5,7 % 10. OMEZENÍ TESTU Diagnóza CMV infekce může být stanovena pouze na základě kombinace klinických a biologických údajů. Výsledek jednoho stanovení protilátek anti-cmv IgG a stanovení jejich avidity nepředstavuje dostatečný průkaz pro diagnózu akutní infekce cytomegalovirem. 11. KONTROLA KVALITY VÝROBCEM Všechny vyráběné reagencie jsou připravovány podle našeho systému kvality jakosti, počínaje převzetím surovin až po finální komercionalizaci výrobku. Každá šarže je podrobena kontrole kvality a je propouštěna na trh pouze tehdy, pokud odpovídá stanoveným kritériím. Dokumentace týkající se výroby a kontroly každé jednotlivé šarže je uchovávána u společnosti Bio-Rad. 12. LITERATURA 1. Alford C.A., Stagno S., Pass R.F., Britt W.J Congenital and perinatal cytomegalovirus infection. Rev. Infect. Dis. 12: S745-S Demmler G.J Summary of a workshop on surveillance for congenital cytomegalovirus disease. Rev. Infect. Dis. 13: Fowler K.B., Stagno S., Pass R.F., Britt W.J., Boll T.J., Alford C.A The outcome of congenital and cytomegalovirus in relation to maternal antibody status. N. Engl. J. Med. 326: [CZ]

12 4. Gaytant M.A., Rours I.G., Steegers E.A., Galama J.M., Semmekrot B.A Congenital cytomegalovirus infection after recurrent infection: case reports and review of the literature. Europ. J. Pediatr. 162: Grangeot-Keros L., Mayaux M.J., Lebon P., and al Value of cytomegalovirus (CMV) IgG avidity index for the diagnosis of primary CMV infection in pregnant women. J. Infect. Dis. 175: Lazzarotto T., Guerra B., Spezzacatena P., Varani S., Gabrielli L., Pradelli P., Rumpianesi F., Banzi C., Bovicelli L., Landini M.P Prenatal diagnosis of congenital cytomegalovirus infection. J. Clin. Microbiol. 36: Macé M., Sissoef L., Rudent A., Grangeot-Keros L A serological testing algorithm for the diagnosis of primary CMV infection in pregnant women. Prenat. Diagn. 28: Munro S.C., Hall B., Whybin L.R., Leader L., Robertson P., Maine G.T., Rawlinson W.D Diagnosis of and screening for cytomegalovirus infection in pregnant women. J. Clin. Microbiol. 43: Revello M.L., Gerna G Diagnosis and management of human cytomegalovirus infection in the mother, fetus and newborn infant. Clin. Microbiol. Rev. 15: Stagno S., Pass R.F., Dworsky M.E., and al Congenital cytomegalovirus infection: the relative importance of primary and recurrent maternal infections. N. Engl. J. Med. 306: [CZ]

13 13 [CZ]

14 14 [CZ]

15 15 [CZ]

16 16 [CZ]