Z P R A V O D A J 1/2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z P R A V O D A J 1/2005"

Transkript

1 Z P R A V O D A J 1/2005 Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Činnost výboru SROBF v roce 2004 Zpráva o činnosti výboru SROBF za rok 2004 Činnost výboru SROBF v roce 2005 Zápis ze schůze výboru SROBF konané Zápis ze schůze výboru SROBF konané Zpráva z ESTRO Informace o akcích v oboru v roce 2004 Hradecké dny, únor 2004 Brněnské dny, květen 2004 Brachyterapie v Novém Jičíně, září 2004 Seminář dávka, říjen 2004 Informace o akcích v oboru v roce konference SROBF, Hradec Králové 2005 Zobrazování v radioterapii Zprávy ze služebních cest ESTRO IMRT kurz, Amsterdam 2004 Zpráva z ESTRO 23Annual Meeting, Amsterdam 2004 Zpráva z IAEA konference, Vídeň 2005 Radiační ochrana a zabezpečování jakosti Účast ČR v EUTERP Dny radiační ochrany, Luhačovice 2004 Konference o zákonu č. 96/04 Sb., Praha 2004 Informace o nově vybavených radioterapeutických pracovištích Jihlavská radiační onkologie Přehled akcí na rok 2005 (SROBF, IPVZ, ESTRO) Zprávy, oznámení, různé Záhada fantomů vyřešena Informace o vzniku ČSFM Opravy adresáře Nová legislativa a nová doporučení SÚJB Radiační onkologie - obsahy Prezentace výrobků firmy AGMECO LT, s.r.o.

2

3 Vážení a milí přátelé, díky Ing. Ivě Horákové se Vám dostává do rukou nový Zpravodaj. Jeho elektronická podoba bude dostupná na kam můžete rovněž zaslat své připomínky, podněty či dotazy. Každodenně čelíme v práci řadě problémů. Nejasné financování zdravotnictví, mlhavá budoucnost postgraduálního vzdělávání, narůstající nepřátelství pacientů hojně živené medii. Nevím, jestli může být útěchou, že obdobná situace je ve všech nových členských zemích EU. I tak však bylo dosaženo od r velkého pokroku. Bohužel západní Evropa tyto změny stále neregistruje a pohlíží na nás jako na rozvojovou, vědecky nezajímavou oblast. Protože jsme na jedné lodi s Polskem, Maďarskem, Slovenskem a Slovinskem, podařilo se založit mezinárodní časopis, který by měl sloužit pro naše zviditelnění. Jméno časopisu je Reports in Practical Radiotherapy and Oncology a najdete ho na V redakční radě jsou zastoupeni i členové SROBF a nemělo by být problémem publikovat kvalitní články. Jazykem časopisu je angličtina, časopis je uváděn v řadě mezinárodních databází a cílem je získat pro něj během několika málo let impact factor. Milí přátelé, věřím, že v novém čísle Zpravodaje najdete užitečné informace. Přeji Vám s novým jarem novou energii a sílu. Doc. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

4 ČINNOST VÝBORU SROBF V ROCE 2004 ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU SROBF ZA ROK 2004 Doc. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., předseda SROBF ČLS JEP Klinika onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové Prioritou činnosti Výboru SROBF v roce 2004 bylo vypracování národních standardů pro radioterapii. Cílem těchto standardů je vytvořit doporučení pro bezpečnou, efektivní a přesnou aplikaci radioterapie a dále splnění požadavků Směrnice Rady EU č. 97/43 EURATOM, zákona č. 18/1997 Sb. v platném znění a vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb. Národní standardy mají být užity pro vytvoření vlastních radiologických standardů jednotlivých pracovišť a jejich dodržování má být posuzováno klinickým auditem. Pro řadu nádorů i nenádorových onemocnění je v klinické praxi používána široká škála akceptovatelných schémat radioterapie a jejich přímé srovnání neexistuje. Všechny používané režimy však musí splňovat některé požadavky na kvalitu, které je možné zobecnit. Proto cílem vypracování národních standardů radiační onkologie/radioterapie nebyla tvorba léčebných protokolů pro jednotlivé diagnózy, ale formulace požadavků na základní typy radioterapie, tj. zevní radioterapii a brachyradioterapii. Cíle radikální a paliativní radioterapie jsou odlišné, a proto se liší i požadavky kladené na jejich provedení. Z tohoto důvodu byl zpracován zvlášť standard pro radikální a paliativní radioterapii. Radikální radioterapie zahrnuje některé specializované metody, např. radioterapii s modulovanou intenzitou nebo stereotaktické ozařování. Jejich specifičnost, použití limitované pouze na několik vybraných pracovišť a kontinuální vývoj byly důvodem pro vznik samostatných standardů. Nenádorové radioterapii byl věnován zvláštní standard, protože počet pacientů ozařovaných pro benigní onemocnění je v České republice velmi vysoký, efekt nebyl mnohdy prokázán v řádných klinických studiích a riziko stochastických účinků záření u této skupiny pacientů je otázka velmi choulostivá. Vypracování standardů bylo výsledkem kolektivní práce řady autorů a interakcí s oponenty a jejich připomínkami. Všechny standardy byly mnohokrát revidovány a v posledních fázích se autoři i oponenti opakovaně setkávali při společných konzultacích. Východiskem zpracování standardů byla rozsáhlá literární rešerše včetně pečlivého prostudování standardů Americké společnosti radiační onkologie (ASTRO) a britské Královské radiologické společnosti (RCR). Dalším zdrojem byla koncepce oboru radiační onkologie/radioterapie z roku 2002 zpracovaná SROBF. Neméně důležité byly diskuse o reálné situaci radiační onkologie/radioterapie v České republice. Výsledkem byla snaha, aby standardy byly dostatečně obecné a stručné a aby umožňovaly obsáhnout akceptovatelnou klinickou praxi s ohledem na různost vybavení pracovišť (např. CT simulátor versus konvenční simulátor a CT apod.) a různé postupy vedoucí k obdobnému výstupu. Klinický audit má část lékařskou a fyzikální. Položky fyzikální části auditu na první pohled duplikují kontroly prováděné Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, ale jsou nezbytné ke splnění Směrnice rady EU 97/43/EURATOM. Jejich prověrka má mít především ráz administrativní, tj. kontrola dokumentace vedené pracovištěm, posouzení jejího dodržování a účinnosti. Obsah klinického auditu je nastaven dosti podrobně, aby pracoviště měla vzor a inspiraci pro sestavení obsahu vnitřního auditu. Standardizace léčebného ozáření je otevřený proces. V další fázi by měly být doplněny jak obecné standardy pro specifické techniky radioterapie (celotělové ozáření, extrakraniální stereotaktická radioterapie apod.), tak v roce 2005 by měla vyjít pod patronací Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP monografie Radiační onkologie, kde budou zpracovány akceptovatelné postupy u jednotlivých diagnóz. Dále lze očekávat, že s rychlým 2

5 vývojem oboru radiační onkologie/radioterapie bude nutné pravidelně revidovat standardy již publikované. Vypracování standardů radiační onkologie/radioterapie bylo řešeno za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. Hlavním řešitelem projektu byl Doc. MUDr. Jiří Petera Ph.D., spoluřešiteli byli MUDr. Hana Stankušová, CSc, MUDr. Magda Macháňová, Doc. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D., MUDr. Milan Vošmik, MUDr. Josef Kvěch, MUDr. Běla Malinová, Ing. Helena Žáčková, Ing. Milan Zouhar, RNDr. Jiří Šimíček, Ing Lenka Janečková, Ing Josef Novotný jun, Ph.D., Ing. Petra Dostálová. Oponenty projektu byli: Doc. MUDr. Pavel Šlampa Ph.D., MUDr. Jan Stejskal, MUDr. Martina Kubecová, Ing. Lenka Hobzová, CSc, Ing. Lubomír Frencl, Ing. Anna Kindlová, Ing. Ivana Horáková,CSc, Ing. Karel Prokeš, CSc, Ing Pavel Dvořák. Poděkování za významnou pomoc při řešení projektu si zaslouží RNDr. Mgr. Petr Závoda, Ph.D. z Ministerstva zdravotnictví České republiky. V současné době jsou standardy léčebného ozáření i náplň klinického auditu v poslední fázi oponentury. Jejich aktuální znění je k dispozici na internetových stránkách SROBF (www.srobf.cz). V roce 2004 bylo dokončeno jednání s VZP o změnách v kalkulačních listech pro radioterapii. Na dohadovacím řízení VZP akceptovala podložené a řádně dokladované požadavky. Změny budou ve struktuře výkonů i jejich bodovém ohodnocení (fúze kódů pro rtg ozařování, navýšení cen přístrojů a dozimetrie do hodnoty výkonů, navýšení denního počtu polí, odstranění frekvence výkonů u brachyterapie, aktualizace cen zdrojů pro HDR brachyterapii, zavedení nových kódů pro radioterapii s modulovanou intenzitou). Nové kalkulační listy by měly vyjít ve vyhlášce MZ v roce Platby na radiační onkologii/radioterapii by se tak měly navýšit o 150 mil. Kč ročně. Doc. Josef Kovařík Ph.D. se spolupracovníky z Katedry radiační onkologie/radioterapie IPVZ zpracovali nově curriculum postgraduálního studia jak pro lékaře tak pro lékařské fyziky. Pro lékaře se předpokládá šestileté postgraduální studium, které bude zahrnovat i 2 roky interního základu. Náplň postgraduálního studia byla dle autorů vypracována tak, aby splňovala jak požadavky ESTRO, tak kriteria na zařazení mezi interní obory v rámci nového systému postgraduální výchovy v České republice. Mělo by se předejít zpochybňování způsobilosti radiačních onkologů k provádění komplexní nechirurgické onkologické léčby, tj. zejména aplikaci systémové terapie a podpůrné terapie. V současné době nejsou zprávy o tom, kdo bude stanovovat požadavky na akreditaci pracovišť pro postgraduální výuku, jak budou vytvářeny akreditační komise, kdo bude financovat lékaře v přípravě k atestaci na akreditovaných pracovištích. Zástupci výboru SROBF se v roce 2004 pravidelně zúčastňovali jednání přístrojové komise na MZ ČR. Při tom se snažili dodržovat koncepci oboru, tj. posilování velkých pracovišť a koncentraci techniky, personálu a pacientů do center. Bohužel dodržování koncepce vázne na tom, že rozhodování o síti pracovišť není spjato dostatečně účinně s rozhodováním o financování. Nedostatečná schopnost některých velkých center obnovit a doplnit přístrojové vybavení nebo navýšit počty pacientů nad stanovený paušál pak vytváří prostor pro vznik nových nebo obnovu malých pracovišť. Budování sítě pracovišť radiační onkologie je v současné době velmi složitá záležitost. Nejsou nikde zakotvena pravidla spolupráce pracovišť různého typu v rámci jednoho regionu a zejména tehdy, když se jedná o rozdílné ekonomické subjekty, pak i dobrá vůle k osobní spolupráci mezi vedoucími pracovišť naráží na rozdílné ekonomické zájmy vedení nemocnic. Problémem koncentrace onkologické léčby do center je i váznoucí budování dopravních a ubytovacích kapacit pro pacienty. Cílem snah výboru SROBF není bezhlavá likvidace malých pracovišť, ale podpora spolupráce mezi

6 zařízeními různého typu a individuální přístup v závislosti na konkrétní situaci v jednotlivých krajích. Výbor v současné době pracuje na vytvoření plánu dalšího vývoje sítě pracovišť radiační onkologie/radioterapie v České republice. Považuje za zcela zásadní postupovat při tom v souladu jak s Českou onkologickou společností, tak s vlastními plány jednotlivých pracovišť, nemocnic a krajů. V roce 2004 se prohloubila spolupráce s ESTRO. MUDr. Hana Stankušová CSc byla zvolena do výboru ESTRO a Doc. Jiří Petera byl jmenován do Committee for Training and Education. Ve dnech se koná v Praze ESTRO kurz Molecular Oncology for the Radiation Oncologists. Zástupci výboru SROBF se v červenci 2004 zúčastnili jednání společností radiační onkologie nových členských zemí EU, které se konalo v Gliwicích pod záštitou ESTRO. Tématem jednání byly zájmy nových členů EU ohledně vzdělávání v radiační onkologii. Projednával se zejména návrh podporovaný Polskem, že by se pro země střední a východní Evropy organizovaly levnější ESTRO kurzy. Osud toho návrhu je zatím otevřený. Za SROBF tento návrh nepodporuji, protože konservuje rozdělení Evropy. Naproti tomu aktivita Polska transformovat polský časopis Reports of Practical Oncology and Radiotherapy v mezinárodní středoevropské periodikum s impaktem je hodna naší podpory. Důvodem snahy o získání impaktovaného časopisu pro radioterapii vstřícného pro autory z centrální a východní Evropy jsou špatné zkušenosti s přijímáním článků v západoevropských časopisech, kdy důvodem odmítnutí mnohdy nejsou jen odborná hlediska. Za Českou republiku jsou členy redakční rady Doc. Petera, Doc. Odrážka, Doc. Šlampa a Prim. Stejskal. Časopis je dostupný na SROBF se připojila k Národnímu onkologickému programu České republiky vyhlášenému ČOS. Činnost obou společností je v současné době těsně spjata, protože 2 členové výboru SROBF jsou zároveň ve výboru ČOS a naopak, schůze výboru SROBF se zúčastnil Doc. Konopásek. Výbor SROBF si vyžádal na MZ ČR stanovisko, podle kterého lze radiologického fyzika zařadit do 15. platové třídy, pokud systematicky provádí pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost. Výbor SROBF zasedal v roce 2004 celkem pětkrát. Zápisy se schůzí jsou dostupné na internetových stánkách Na týchž stránkách lze nalézt kalendář akcí pořádaných pod záštitou SROBF. V roce 2005 čeká výbor SROBF celá řada úkolů. Jedním z nejdůležitějších je těsnější komunikace se členy Společnosti. Dne se konala 1. Konference SROBF, na které bylo možné řešit řadu otázek, od standardů a klinického auditu, až po síť pracovišť. Přílohou sborníku konference byl text standardů i návrh náplně postgraduálního vzdělávání v oboru. Byly rovněž prezentovány statistické údaje týkající se radiační onkologie. Dalšími úkoly je pokračování projektu standardů radiační onkologie/radioterapie a provedení klinického auditu zatím na vybraných pracovištích řízených MZ. Jedním z nejvíce naléhavých problémů je definice sítě pracovišť radiační onkologie, kdy nelze koncepci vytvářet od stolu, ale bude nezbytná řada kontaktů s jednotlivými kraji. Slabinou radiační onkologie v České republice je její roztříštěnost na velké množství pracovišť. Počty pacientů léčených na jednotlivých odděleních mnohdy neumožňují statistické hodnocení výsledků natož jejich publikování.výsledkem je, že česká radiační onkologie je skryta ve stínu polské, ale i maďarské, což se bohužel odráží v tom, jak jsme v zahraničí přijímáni. Proto se SROBF bude snažit iniciovat setkání zástupců jednotlivých center a 4

7 přípravu multicentrických studií. Positivem vývoje oboru je pronikavé zlepšení technického vybavení, ke kterému došlo v posledních dvou letech. Přibylo nových lineárních urychlovačů. Zatímco před 3 lety připadal 1 lineární urychlovač mladší 8 let na obyvatel, v současné je to 1 lineární urychlovač na obyvatel. Doufejme, že se toto kvantitativní zlepšení projeví vyšší kvalitou onkologické péče..

8 ČINNOST VÝBORU SROBF V ROCE 2005 ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SROBF KONANÉ DNE V KONGRESOVÉM CENTRU V AREÁLU VÝSTAVIŠTĚ BRNO Přítomni: Petera, Stankušová, Macháňová, Judas, Kovařík, Stejskal, Šlampa, za RK: Kubecová, Strzondala Omluveni: Dolečková, Horáková, Šnobr Schůzi vedl předseda SROBF, Doc. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. Program: 1) Doc. Petera informoval, že na účtu SROBF je ,-Kč. Výbor rozhodl, že finance budou použity k zajištění členské schůze SROBF ( , Hradec Králové) a na podporu odborného časopisu Radiační onkologie. 2) Probíhá příprava členské schůze, kde m.j. bude jednáno o síti pracovišť, postgraduálním vzdělávání v oboru, standardech terapie ionizujícím zářením, spolupráci a návaznosti pracovišť v regionech. V této souvislosti dr.judas upozornil, že je nutno požádat o akreditaci hradeckých dnů u odborné společnosti fyziků a odborné společnosti radiologických laborantů, aby mohly být přiděleny body postgraduálního vzdělávání za účast zajistí doc. Petera. 3) Diskuse nad dotazníkem pro jednotlivá pracoviště radiační onkologie/radioterapie, který vypracovala dr.stankušová, a jejichž zpracování bude znamenat aktuální zmapování situace radioterapie v ČR. 4) MZ rozeslalo každoroční dotazník pro jednotlivá pracoviště pro účely statistiky zpracovávané ÚZIS. Doc. Šlampa upozornil na skutečnost, zda při jeho vyplňování je na všech pracovištích postupováno stejnou metodikou, otázka definice nový pacient, série záření apod. Výbor pověřil dr. Strzondalu, aby do příští schůze zjistil oficiální výklad těchto pojmů dle ESTRO. 5) Doc.Petera informoval o prvním klinickém auditu, který v závěru minulého roku proběhl na oddělení radiační onkologie MOÚ v Brně (auditoři: doc. Petera, doc. Odrážka, dr. Zouhar) s celkově velmi kladným hodnocením. 6) Informace dr. Stankušové: a) T.č. celkem 16 pracovišť v ČR provádí brachyterapii, v tom 2 pracoviště manuálně (i když poslední rok již nevykazují). Uvedený počet v rámci ČR je dostatečný. b) Ve dnech se ve Vídni koná významná konference k radiační onkologii v Evropě pod záštitou IAEA, za ČR se zúčastní náměstek MZ a dr. Stankušová. c) Ve dnech se koná v Praze ESTRO kurz Molecular Oncology for the Radiation Oncologists, kde o granty sponzorovanou účast se mohou ještě přihlásit mladší kolegové působící v oboru. Seznam ostatních ESTRO kurzů viz 7) Informace doc. Kovaříka: a) K bylo pracoviště postgraduálního vzdělávání v našem oboru oficiálně přejmenováno na Katedru radiační onkologie IPVZ. 6

9 b) Doc. Kovařík předložil ucelenou verzi postgraduálního vzdělávání, která proběhla neoficiální oponenturou uvnitř výboru SROBF. Nejzávažnější připomínkou je délka trvání přípravy v celkovém rozsahu 6 let (2 roky tzv. společný interní kmen a 4 roky odborná průprava). K uvedenému problému proběhla složitá a dlouhá diskuze, která odrážela klady a negativa trvání přípravy v rozsahu 6 let, a z které vyplynulo, že přítomní členové Výboru se v názorech nesjednotí. Proto předseda o délce přípravy v rozsahu 6 let nechal hlasovat, které skončilo následovně: proti: 1 hlas (Stankušová), pro: 3 hlasy (Petera, Stejskal, Kovařík), zdrželi se: 2 hlasy (Šlampa, Judas). Dr. Macháňová se musela z rodinných důvodů ze schůze vzdálit a hlasování nebyla přítomna. Závěrem bylo konstatováno, že k definitivnímu posouzení předložené Koncepce postgraduálního vzdělávání v oboru bude SROBF ještě oficiálně vyzvána IPVZ nebo MZ ČR. 8) Doc. Petera byl pověřen zjistit na MZ ČR, kdo odpovídá za udělování akreditací ve smyslu zákona o dalším vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. 9) Doc. Petera obdržel žádost ředitele FN Brno-Bohunice, dr. Buriana, a přednosty hematoonkologické kliniky, prof. Vorlíčka, o podporu záměru vybudování radiačně onkologického centra ve FN Brno-Bohunice s plánem umístění 3 lineárních urychlovačů a návazné techniky. Výbor se seznámil s předloženou dokumentací a po obsáhlé diskuzi doporučil předkladateli návrh dále upřesnit a specifikovat personální zajištění (dopis odešle doc. Petera). 10) Na základě požadavků MZ ČR jednal dále výbor o síti pracovišť pro kurativní léčbu (typ I, IIA) ve smyslu, která podpořit a která předurčit k útlumu. Dle ESTRO směrnic pro ČR se jako optimální jeví počet megavoltážních ozařovačů, v současné době u nás pracuje 52 kusů, avšak v nevhodném poměru linac/kobalt. Je nutno usilovat o obměnu, abychom výhledově dosáhli optimálního poměru linac:kobalt = 3:1. O jednotlivých pracovištích výbor vedl diskuzi a poté hlasoval. Níže je seznam pracovišť a závěrečné stanovisko Výboru. Praha ÚRO: 3 urychlovače (je předpoklad pro čtvrtý nebo i pátý) + AL-brachy FN Motol: 3 urychlovače (výhledově jejich obměna) + AL-brachy FNKV: 1 urychlovač + 1 kobalt, výhledově dostavba ozařovny pro další urychl., obměna Gammamedu VFN: 1 kobalt+al-brachy, t.č. jen pro paliativní léčbu, v úvahu buď vybudování pracoviště s 2 urychlovači + AL-brachy (tj. centrum) nebo případně úzká spolupráce s ÚRO v radikální radioterapii. FTN Krč: paliativní léčba, radikální RT v ÚRO nebo FN Motol Kladno - ukončení radioterapie, radioterapie v ÚRO Pleš - ponechat, nutno provést klinický audit, do budoucna však musí mít simulátor České Budějovice 2 urychlovače (jeden obměna) +AL-brachy Plzeň 2 urychlovače + AL-brachy Cheb 1 urychlovač + 1 kobalt Chomutov 1 urychlovač a 1 kobalt, do budoucna 2 lineární urychlovače Sušice uzavřeno Ústí nad Labem nyní 1urychlovač (v budoucnu 2, nutná stavba ozařovny) + 1 kobalt, výměna HDR Selectronu Liberec 2 urychlovače, likvidace kobaltu, bude AL-brachy Hradec Králové 2 urychlovače (výhledově 3), AL-brachy Pardubice 1 urychlovač (v budoucnu 2) + kobalt Trutnov, Jičín, Havlíčkův Brod nerozšiřovat

10 Jihlava 1 urychlovač (v plánu 2) + kobalt + AL-brachy Znojmo 1 urychlovač, těsná spolupráce s MOÚ Prostějov postupný zánik Holešov - kobalt + letos plánovaná instalace urychlovače Ostrava a Paskov - 2 urychlovače + 2 kobalty + AL-brachy, cílový stav: 3-4 urychlovače Olomouc - 2 urychlovače + kobalt + AL-brachy, v plánu obměna 1 urychlovače Nový Jičín 2 urychlovače + AL-brachy Zlín deklarované vybudování centra je značně nejisté, zatím nelze reálně posuzovat Písek, Pelhřimov, Praha 10-Chmelová - definitivní ukončení provozu v roce 2005 Brno MOÚ: 3 urychlovače (výhledově 4) + AL-brachy Porodnice: t.č. kobalt + AL-brachy USA: 1 urychlovač (údajně obměna na full-synergy 4D systém Electa?) + kobalt FN Brno-Bohunice: záměr výstavby nového centra (viz bod 9). Výbor doporučuje jihomoravskému regionu (město Brno a okolí) existenci 2 komplexních center, avšak souhlas s výstavbou nového centra v Bohunicích bude jen za předpokladu útlumu radioterapie v části FN-Porodnice. Výbor pověřil doc. Peteru se zasláním uvedeného stanoviska Výboru složkám MZ ČR. Návrh výboru k síti a vybavení pracovišť radiační onkologie je nutné chápat jako pracovní materiál, který bude dále doplňován a upravován ve spolupráci s Českou onkologickou společností, vedoucími jednotlivých pracovišť, řediteli nemocnic a zdravotními rady krajů. 11) Prim. Stejskal informoval o domácích akcích, které získaly záštitu SROBF: Sympozium onkologie v mammologii a gynekologii (Brno, ), Hradecké onkologické dny plenární schůze SROBF ( ), Staškovy dny (Praha, ), Brněnské onkologické dny ( ), Jihočeské onkologické dny (Český Krumlov, ). 12) Dr. Stankušová upozornila na některé neaktuální informace na webových stránkách SROBF (www.srobf.cz). Nápravu zajistí doc. Petera. 13) Na webových stránkách SROBF bude umístěn pracovní materiál sjednocených standardů radiační terapie, aby následně byla možnost široké diskuze na plenární schůzi. 14) Příští schůze výboru se bude zřejmě konat během Hradeckých onkologických dnů, pozvánky rozešle s předstihem sekretariát doc.petery. Zapsal: dr.strzondala Opravil a schválil: doc. Petera 8

11 ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SROBF KONANÉ DNE V NOVÉM ADALBERTINU V HRADCI KRÁLOVÉ U PŘÍLEŽITOSTI HRADECKÝCH DNŮ A 1. KONFERENCE SROBF. Přítomni: Petera, Stankušová, Dolečková, Horáková, Macháčková, Judas, Stejskal, Šlampa, za RK: Šnobr, Strzondala Omluveni: Kubecová, Kovařík Host: doc.b.konopásek (za KOC Praha) Schůzi vedl předseda Výboru SROBF, Doc. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. Program: 1) Host schůze, doc. B.Konopásek (Onkologická klinika VFN Praha 2) se dostavil jako představitel Komplexního onkologického centra Praha, který zdůvodnil myšlenku KOCu, a seznámil s jeho strukturou. Ve společné diskuzi bylo konstatováno, že dosavadní spolupráce a komunikace v rámci KOCu z pohledu radiační onkologie nejsou optimální. Dále doc. Konopásek sdělil, že přibližně polovina teritoria Středočeského kraje je z hlediska onkologické péče koordinována z KOCu. Doc. Konopásek sdělil představu vedení, že spolupráce a koordinace jednotlivých pracovišť KOCu by měla v budoucnu probíhat následovně: ÚRO FN Bulovka špičková radiační léčba, Onkologická klinika VFN a 1. LF UK špičková chemo- a bioterapie, Pleš hospicová péče s možností paliativní radiační léčby (kobalt). Předseda SROBF v závěru sdělil, že na pracovištích v přímé působnosti MZd proběhne klinický audit, který by měl v důsledku vést k eliminaci nedostatků a problémů jednotlivých pracovištích a celé sítě. 2) Dr. Strzondala informoval o problematice preskripčního symbolu ONK v nové tzv. úhradové vyhlášce (Vyhl. MZd ČR č. 589/2004 Sb.), podle které vyšel Číselník HVLP VZP s platností od , a v níž byla nekoncepčním zásahem úředníků MZ ČR vynechána naše odbornost k vysvětlení uvedeného symbolu. Přes předsedu Komise pro lékovou politiku a kategorizaci ČLS JEP, prof. Švihovce, a stejně přímým dopisem předsedy SROBF, doc. Petery, byla okamžitě kontaktována ředitelka odboru farmacie MZ ČR, dr. K.Bartíková. V odpovědi, kterou poskytla, nepravdivě odkazuje na právní normy a de facto se vyjadřuje ve smyslu, že náš obor neexistuje. Vzhledem k této skutečnosti, předseda SROBF písemně oslovil prezidenta ČLK, dr. D.Ratha, a nezávisle doc. Kovařík, jako vedoucí Katedry klinické onkologie IPVZ, náměstka MZ ČR, dr. D.Štamberu. Vzhledem k závažnosti problematiky Výbor pověřuje doc. Peteru a dr. Strzondalu odesláním dopisu přímo k rukám ministryně zdravotnictví ČR, doc. M.Emmerové. 3) Výbor se opět podrobně zabýval sítí RT pracovišť, která se v zásadě shoduje se sítí onkologických center vypracovaných Výborem ČOS, a vybavením jednotlivých pracovišť dle tabulky zpracované ing. Horákovou podle závěrů předchozích jednání. Výbor konstatuje, že problémy a nejasnosti v uspořádání sítě jsou pouze v Praze a návazně ve Středočeském kraji, a dále v Brně. Vypracovanou tabulku je nutné konsultovat s jednotlivými pracovišti a ujasnit, zda návrhy na dovybavení jsou v souladu s vlastními plány těchto pracovišť. Dále je zapotřebí najít společná kriteria s ČOS pro zařazení pracovišť do jednotlivých kategorií ( zejména I a II). 4) Výbor projednal žádost Radioterapie a.s. Nový Jičín o zařazení do pracovišť I. stupně. Po diskuzi výbor konstatuje, že pracovišti chybí vlastní lůžková kapacita v odbornosti 403 (příp. 402), počet laborantů je neodpovídající, chybí místní dostupnost odd. nukleární medicíny, není přímá vazba na univerzitu/vysokou školu. V závěru se výbor usnesl, že

12 žadateli doporučí, aby před definitivním vyjádřením požádal o provedení klinického auditu. 5) Výbor projednal žádost Masarykova onkologického ústavu v Brně o instalaci 4. lineárního urychlovače, kterou předložil doc. Šlampa. Výbor konstatoval, že vítá rozšiřování stávajících center, avšak v souvislosti s plánovaným rozšířením center v Brně pověřil doc. Peteru, aby kontaktoval vedoucího Univerzitního onkologického centra v Brně stran koncepce onkologické péče v Brně a celém Jihomoravském kraji. 6) Doc. Petera oznámil, že na víkend v lokalitě Horalka v Orlických horách se připravuje setkání Výboru SROBF se zástupci RT pracovišť v ČR. Smyslem setkání by měla být příprava multicentrických projektů v rámci České republiky. 7) Příští schůze se pravděpodobně uskuteční v dubnu/květnu 2005 termín a místo konání s předstihem oznámí doc. Petera. Zapsal: dr.w.strzondala Opravil a schválil: doc. J.Petera 10

13 ZPRÁVA Z ESTRO MUDr. Hana Stankušová,CSc., členka Steering Committee, ESTRO Board Evropská Unie se loni rozrostla o další státy a je pochopitelné, že se stále častěji porovnávají úrovně všeho možného mezi jednotlivými zeměmi. Kromě toho, že nás někdo jiný porovnává, i my sami chceme vědět, zda se vyrovnáme zahraničním sousedům či nakolik se lišíme. A tam, kde se výrazně lišíme, hledáme příčiny (pokud nejsou již na první pohled velmi zřejmé). V několika posledních letech, díky lepší informovanosti ze zdrojů ESTRO, jsme soustavně poukazovali na nesouměřitelnost ve vybavení moderní ozařovací technikou v ČR a ve vyspělých západních zemích Evropy. A ledy se pohnuly. Zatím ještě zdaleka nemůžeme být spokojeni, ale vybavenost moderními ozařovači se přece jen mění k lepšímu. Rovněž máme nyní dostatek informací o způsobu a rozsahu vzdělávání radiačních onkologů, radiologických fyziků a radiologických asistentů v ostatních částech Evropy. Před 2 roky jsme za ČR přistoupili na společné evropské curriculum specializačního vzdělávání v radiační onkologii/ radioterapii, takže ani v teoretické a praktické vzdělanosti v radioterapii bychom se neměli lišit, vezmeme-li tento náš závazek vážně. Evropská společnost terapeutické radiologie a onkologie - ESTRO za své rozsáhlé edukační aktivity získala obdiv a uznání od jiných evropských a mezinárodních odborných lékařských společností, jak o tom svědčí i množství mimoevropských účastníků na kurzech a kongresech ESTRO. I to by měl být důvod, aby se z České republiky stále více lékařů se zájmem o radiační onkologii a radiologických fyziků zapojovalo do projektů ESTRO a účastnilo se kurzů a kongresů, které přinášejí novinky v oboru. Finančně lze snadněji dosáhnout na možnost účasti tím, že se stanete členy ESTRO pomocí elektronické registrace (www.estro.be / Members Corner, Join ESTRO / s ročním členským poplatkem 40 EURO, se kterým získáváte všechny členské výhody, včetně podstatně nižších registračních poplatků na akce ESTRO. Jedinou nevýhodou tohoto sníženého členského poplatku je, že máte přístup pouze k elektronické formě časopisu Radiotherapy & Oncology a nedostáváte jeho papírový výtisk. Na webové stránce ESTRO můžete získat rovněž řadu užitečných informací pro svoji profesi, včetně plného textu Moderní učebnice brachyterapie a 8 příruček s fyzikální problematikou. Rovněž průběžné nebo závěrečné zprávy z různých výzkumných projektů nám mohou být velmi užitečné pro naši práci. V letošním roce se bude v květnu v Praze konat ESTRO Teaching Course on Molecular Oncology for the Radiation Oncologist a je velmi pravděpodobné, že v příštím roce na jaře se zde uskuteční kurz Modern Brachytherapy Techniques. Věřím, že naši mladí kolegové z oboru budou postupně v celé Evropě přijímáni jako rovnocenní partneři, protože se včas integrují do proudu moderní radiační onkologie a my starší bychom jim k tomu měli pomoci vytvářet podmínky.

14 INFORMACE O AKCÍCH V OBORU V ROCE 2004 Akce Hradecké dny, únor 2004 Brněnské dny, květen 2004 Symposium Brachyterapie, Nový Jičín, září 2004 Nový koncept stanovování absorbované dávky v externí radioterapii, seminář ČSFM, SÚRO, Praha, říjen 2004 Odkaz na sborník Radiační onkologie 2004, Sborník příspěvků V. ročník onkologického sympózia hradecké dny 2004, ISBN: X Edukační sborník, XXVIII Brněnské onkologické dny a XVIII Konference pro sestry a laboranty, ISBN: X Sborník abstrakt vyjde v časopise Radiační onkologie události pro členy INFORMACE O AKCÍCH V OBORU V ROCE KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY Doc. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D., Doc. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Ve dnech 25. a 26. února letošního roku se konala 1. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky, která navázala na tradici Hradeckých dnů. Akce se uskutečnila v historických prostorách Nového Adalbertina na Velkém náměstí v Hradci Králové. Organizaci konference zajišťovala Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové a Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky za přispění Nadace Východočeská onkologie. První den sympózia byl věnován radioterapii, druhý den radioterapii v kombinaci s chemoterapií. V úvodu účastníky přivítal doc. Petera za pořádající pracoviště a Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP. Auditorium poté oslovil proděkan LFUK v Hradci Králové prof. Geršl, který také tlumočil pozdrav ředitele FN Hradec Králové doc. Hegera. První dopolední blok byl věnován zevní radioterapii. Dvě sdělení se týkala konvenční radioterapie a další dvě sdělení IMRT. Dr. Dolečková z Českých Budějovic zdůraznila význam označení lůžka tumoru prsu svorkami pro přesnou lokalizaci cílového objemu. Dlouhodobé výsledky sandwich techniky v léčbě karcinomu rekta prezentoval dr. Dvořák, Hradec Králové. Protokol IMRT pro léčbu nádorů hlavy a krku a přehled akutní toxicity přednesl dr. Vošmik, Hradec Králové. U karcinomu prostaty vykazuje IMRT příznivý profil akutní toxicity při suprakonvenční dávce 78 Gy (doc. Odrážka, Hradec Králové). Druhý dopolední blok obsahoval sdělení z oblasti radiochirurgie, brachyterapie a radiobiologie. Riziko lokální recidivy po ozáření objemných metastáz gama nožem je pouze 8% (dr. Šimonová, Praha). Velmi zajímavá byla videoprezentace dr. Soumarové, Nový Jičín, týkající se intersticiální HDR brachyterapie u karcinomu prostaty. Program pro radiobiologické modelování (dr. Matula, Košice) zaujal posluchače natolik, že praktická demonstrace pokračovala i po skončení dopoledního bloku přednášek. 12

15 První část pátečního odpoledne patřila radiologické fyzice. Verifikace plánovacího systému BrainSCAN prokázala správnou funkci zařízení (ing. Garčic, Brno). Dostatečnou přesnost gama nože pro oftalmickou radiochirurgii demonstroval ing. Novotný Jr., Praha. Otázku teplotní korekce při in vivo dozimetrii vstupních polí řešil ing. Hrbáček, Praha. Ocenění zasluhuje vhodně strukturovaná databáze získaných dat. Význam systematického ověřování správné funkce mnoholamelových kolimátorů vyplynul z přednášky ing. Pavlíkové, Praha. Perspektivní je portálová dozimetrie s detektorem z amorfního silikonu (ing. Machala, Nový Jičín). Sekce biologické terapie a diagnostiky byla zahájena přednáškou o radioimunoterapii monoklonální protilátkou anticd20 spojenou s 90 yttriem. Tolerance léčby byla u prvních dvou pacientů s B-NHL velmi dobrá. Plasticitu kmenových buněk a jejich vztah ke kancerogenezi pěkně vysvětlil doc. Filip, Hradec Králové. Lymfoscintigrafie je užitečnou metodou při detekci sentinelové uzliny u pacientek s karcinomem prsu (dr. Urbanová, Hradec Králové). Závěr prvního dne konference patřil komerčním sdělením. Perspektivu IGRT excelentně nastínil ing. Bočánek, Varian. Přístroj PTW 2D-ARRAY seven29, tvořený dvourozměrnou maticí ionizačních komor a příslušným softwarem, umožňuje dozimetrické vyhodnocení IMRT polí (ing. Šaling, Canberra-Packard). Sobotní program byl na úvod věnován kombinaci radioterapie s chemoterapií. Dvě třetiny pacientů podstoupily kurativní resekci po neoadjuvantní chemoradioterapii karcinomu jícnu (dr. Cwiertka, Olomouc). Možnosti využití fúze PET a CT pro plánování radioterapie nastínila dr. Horová, Brno. Poznatky z kurzu ESTRO ohledně zobrazovacích metod pro radioterapii předala posluchačům dr. Macháňová, Liberec. Závěr konference byl vyhrazen pracovnímu setkání SROBF. V úvodním sdělení předseda společnosti doc. Petera, Hradec Králové referoval o situaci a perspektivách radiační onkologie v České republice. Vzdělávací program v oboru radiační onkologie je připraven v souladu s evropským standardem, nicméně přetrvávají nejasnosti ohledně organizace postgraduálního vzdělávání (dr. Feltl, Praha). Standardy radiační onkologie a klinický audit byly tématem dalšího sdělení doc. Petery, Hradec Králové. Otázkami spolupráce s ESTRO se v posledním sdělení konference zabývala dr. Stankušová, Praha. Na 1. konferenci SROBF bylo registrováno 136 účastníků. Vážení kolegové, na viděnou za rok (2. konference SROBF 3. a 4. března 2006). ZOBRAZOVÁNÍ V RADIOTERAPII: VŽITÉ A NOVÉ TECHNOLOGIE - INFORMACE Z KURZU ESTRO MUDr. Magda Macháňová, Krajská Nemocnice Liberec Kvalitní zobrazovací metody a jejich správná interpretace jsou základní podmínkou přesné radioterapie - konformních technik, intenzivně modulované radioterapie (IMRT). V oblasti zobrazování se nově diskutuje o obrazem navigované radioterapii (IGRT). Tato skutečnost vedla k tomu, že jeden z předkonferenčních kurzů ESTRO 2004 byl plně věnován problematice Zobrazování v radioterapii: vžité a nové technologie (Imaging for Radiotherapy: Established and Novel Technologies ). Stanovení cílového objemu pro radioterapii vychází prakticky výhradně ze zobrazení dané oblasti jednou či více vyšetřovacími metodami. Význam celého kurzu pak vycházel z dobře známé skutečnosti, že čím přesněji je cílový objem definován, tím je možné aplikovat vyšší dávku a dosáhnout lepší léčebnou odpověď a dále je možné lépe šetřit okolní zdravé tkáně a vyvarovat se nežádoucím komplikacím.

16 Problematiku zobrazovacích metod v radioterapii je možno rozdělit do dvou základních okruhů: za prvé je to zobrazování pro stanovení cílových objemů a kritických orgánů a tkání a za druhé pak verifikační zobrazování v průběhu ozařovacího cyklu. Dva základní okruhy zobrazování v radioterapii Příprava Zobrazování cílových objemů radioterapie: V průběhu Verifikační zobrazování v průběhu radioterapie: ozařovacího cyklu Při stanovení cílového objemu využívala radioterapie ve svém historickém vývoji nejrůznější zobrazovací techniky: skiagrafické snímky, scintigrafické zobrazení, lymfografii, angiografii, ultrazvuk. Rozšířeným přístupem se stala počítačová tomografie, ke které v posledních letech přibyly magnetická rezonance, PET a SPECT. Pro kvalitní přípravu ozařovacího plánu má zobrazovací metoda splňovat řadu kritérií. Lékař hodnotí topograficko-anatomické poměry, lokalizuje nádor a určuje jeho hranice, dle toho stanoví cílové objemy (GTV, CTV, PTV), lokalizuje kritické orgány. Pro fázi fyzikálního plánování musí zobrazovací metoda dát dostatečné podklady pro volbu druhu a energie ionizujícího záření, pro návrh ozařovací techniky, pro výpočet a optimalizaci dávkové distribuce, pro umístnění stínících bloků, poloh lamel mnoholistových kolimátorů a pro eventuální umístění bolusu. Výhodami CT je přímá korelace s elektronovou denzitou, při tomto vyšetření nedochází s distorzím. Naopak nevýhodou je omezené rozlišení hranic měkkých tkání a možnost vzniku artefaktů. MR výborně zobrazuje ohraničení měkkých tkání a může poskytnout i určitou úroveň funkčních informací o vyšetřované oblasti. Nevýhodou jsou distorze, které mohou dosahovat až několika mm, a stejně tak jako u CT mohou vznikat artefakty, které v případě MR bývají ještě častější a výraznější. PET a SPECT neumožňuji přesné stanovení skutečných morfologických hranic jednotlivých tkání a orgánů, avšak podávají nezastupitelnou informaci o metabolických poměrech, která upřesňuje stanovení cílových objemů. CT: + Přímá korelace s elektronovou denzitou + Zobrazení bez distorze +/- Artefakty - Limitované zobrazení měkkých tkání MR: + Velmi dobré ohraničení různých měkkých tkání + Možný stupeň funkčních informací -/+ Artefakty více než u CT - Distorze možná až v rozsahu několika mm PET: - Neumožňuje přesné stanovení morfologických hranic jednotlivých tkání a orgánů + Informace o metabolických poměrech, které upřesňují stanovení cílových objemů Kombinací více zobrazovacích metod je možno využít výhod každé z nich a eliminovat její nedostatky. V praxi na evropských pracovištích jsou nejvíce rozšířeny plánovací systémy umožňující fúzi CT a MR obrazu. Fúze CT-MR ukázala velké výhody při určování cílových objemů v malé pánvi u karcinomu prostaty a u karcinomu rekta, zde zejména u předoperační radioterapie. MR v této fúzi přináší doplňující informace k CT, a to zejména výborný kontrast měkkých tkání. CT obraz zůstává geometrickým základem a mapou elektronové denzity pro výpočet dávkového rozložení. Vzhledem k distorzi, která je nedostatkem MR, má fúze CT a MR určitá úskalí. Počítačové systémy zpracovávající souosost těchto zobrazení pracují 14

17 s různými algoritmy. Nejjednodušší způsob vyžaduje lidskou spolupráci, kdy uživatel na CT i MR obrazech definuje stejné anatomické struktury v některých z řezů. Na základě tohoto je pak doplněna fúze zobrazení v celé vyšetřované oblasti. Novější systémy již pracují automaticky, pro fúzi těchto dvou zobrazovacích technik byly a jsou používány různé postupy, například vyrovnání do souososti dle zevního obrysu, dle přiřazení vybraných výrazných anatomických struktur či implantovaných značek nebo fúze dle škály stupňů šedi. V poslední době je vyvinut systém oboustranné informace (mutual information, MI), kdy fúze je založena na hledání více vzájemných shod, při rozdělení obrazů na voxely, z kterých se skládají a optimalizují tzv. joint histogramy. V posledních letech se pro účely radioterapie do popředí zájmu dostává biologické zobrazování. Při využití PET, SPECT či MRS se mezi tradiční cílové objemy (GTV, CTV, PTV) dostává nový pojem BTV (biological target volume). PET či SPECT nádor detekuje, vizualizuje jeho biologické poměry jako heterogenitu a umožňuje monitorování léčebné odpovědi. Klinické zkušenosti s využitím těchto metod při plánování a aplikaci radioterapie jsou zejména u plicních nádorů, nádorů hlavy a krku, nádorů čípku děložního, karcinomu prostaty a mozkových nádorů. V klinických studiích stanovení BTV vedlo ke zvýšení dávky na malou oblast, většinou jako konkomitantní boost k základnímu PTV. Význam biologického zobrazování v onkologii dle současných poznatků spočívá: 1. vyšší senzitivita pro diagnostiku metastáz v lymfatických uzlinách oproti jiným současným zobrazovacím metodám 2. lepší rozlišení reziduální choroby po předcházející terapii 3. detekce primárního nádoru při metastatickém rozsevu s neznámým primárním ložiskem 4. možnosti cílené eskalace dávky záření na BTV Obdobně jako u CT a MR se hledají optimální systémy pro fúzi CT a PET obrazu. Širší paleta zobrazovacích technik, jejich zvýšená kvalita a používání jejich kombinací při detekci rozsahu nádoru, to vše v kombinaci se sofistikovaným plánováním a složitějšími ozařovacími technikami, které dovolují vytvořit plány s prudkým dávkovým spádem v okolí nádoru, resp. cílového objemu (PTV), vede zákonitě ke zvýšeným nárokům na přesnost reprodukce všech podmínek při každé frakci, tedy na kvalitní verifikaci. V části věnované verifikačnímu zobrazování v průběhu radiačního cyklu zaznělo jedno sdělení o kontrole uložení prostaty před každou frakcí za pomoci ultrazvuku. V diskusi však tato metoda byla podrobena kritice, neboť i tlak sondy může způsobit posun vnitřních orgánů, včetně prostaty. Další sdělení se pak věnovala elektronickému portálovému zobrazování a zobrazování pomocí konických svazků. Verifikační zobrazování v radioterapii MV Elektronické portálové zobrazování kv Zobrazování pomocí konického svazku Metoda elektronického portálového zobrazování vytlačovala v 90.letech verifikační snímky. Systémy se postupně vyvíjely od kamerového, přes ionizační komůrky po detekci na bázi amorfního silikonu. Požadavky, které praxe klade na kvalitní elektronické zobrazování jsou především kvalita zobrazení, co největší velikost pole, možnost pohybů laterálních i longitudinálních, snadné a časově nenáročné mechanické ovládání, včetně vyklopení a zatažení, vybavení softwarem odečítajícím odchylku aktuálního nastavení od požadovaného, a to horizontální, vertikální i rotaci. Konečně je nepostradatelná komunikace s celým systémem vybavení pracoviště, včetně přenosu zobrazení (dicom). Vyhodnocení elektronického portálového zobrazování je možné provádět dvojím způsobem.

18 První je okamžité hodnocení on-line verifikace, kdy je po zjištění aktuální odchylky provedena oprava nastavení a poté je aplikována předepsaná dávka záření na příslušné na pole. Druhý způsob je retrospektivní off-line verifikace, kdy portálový snímek je vyhodnocen až po ozáření pacienta. Z časových a personálních důvodů je on-line verifikace prováděna prakticky jen u některých klinických studií a zavádění nových metod na pracovištích. V praxi výrazně převládá off-line verifikace. A i k jejímu provádění a vyhodnocování mají různá pracoviště různé protokoly. Jednou z možností je provádět kontrolu portálovým zobrazováním v pravidelných intervalech, například každou pátou frakci. Současně jsou stanoveny toleranční limity a při jejich překročení dochází k hledání příčiny odchylky nastavení a nápravě. Dle protokolů jiných pracovišť je portálové zobrazování prováděno na počátku ozařovacího cyklu, například každou první až pátou frakci. Na základě zjištěných odchylek je vypočítána optimální úprava nastavení, při větších posunech je pak i přepracován plán zahrnující větší bezpečnostní lemy. V dalším průběhu ozařovacího cyklu již pravidelné kontroly verifikačním zobrazením nejsou rutinně prováděny. Tolerance nastavení/všeobecně akceptované: IMRT Karcinom prostaty do 5 mm Karcinom prsu do 5 mm Konvenční radioterapie Karcinom prostaty do 4 mm Mozkové nádory do 2.5 mm Nádory hlavy a krku do 3 mm Ozařovací plány bez CT přípravy Všechny dg do 5 mm V radioterapii je však třeba počítat nejen s chybou nastavení a pohybem orgánů mezi jednotlivými frakcemi, ale je třeba brát v úvahu i pohyby orgánů v průběhu ozařovací frakce. Elektronické portálové zobrazování, které se opírá o porovnávání pozice kostěných struktur v ozařovacím poli, může odhalit právě jen variace a chyby v nastavení. Současné trendy jdou cestou vývoje radioterapie navigované zobrazením pomocí CT s kónickým svazkem a plochým detekčním panelem (cone-beam CT image-guided radiation therapy). Rentgenka a detekční plochý panel s amorfním silikonem jsou integrovány do gantry lineárního urychlovače, a to buď kolmo na ozařovací svazek nebo ve směru megavoltážního svazku. Při jedné rotaci CT s kónickým svazkem vyšetří ve většině případů celou ozařovanou oblast (cca 26cm) a rekonstruuje obrazy, které jsou porovnávány přímo s CT snímky, které byly použity při plánování. V červenci 2003 byl uveden do zkušebního klinického provozu první z takto vybavených lineárních urychlovačů. Vývoj těchto systémů pokračuje ve zkrácení času nutného k rekonstrukci jednotlivých řezů a ve zkvalitnění rozlišení měkkotkáňových struktur. Dle pracovníků Národního onkologického institutu s Amsterdamu již nyní provedená klinická měření, kdy pro porovnání byly aplikovány rentgenkontrastní klipy, ukazují, že systém s kónickým svazkem dosahuje větší přesnosti v detekci odchylky nastavení než samotné elektronické portálové zobrazování. 16

19 ZPRÁVY ZE SLUŽEBNÍCH CEST ESTRO IMRT KURZ, AMSTERDAM 2004 RNDr. Jiří Šimíček (MOÚ Brno), Ing. Ivana Horáková (SÚRO) Ve dnech jsme se zúčastnili ESTRO kurzu IMRT and Other Conformal Techniques in Practice, který byl pořádán v Amsterdamu. Kurz byl určen jak pro lékaře, tak pro radiologické fyziky a radiologické laboranty. IMRT patří v současné době k největším technologickým pokrokům v radioterapii, a proto byl o kurz velký zájem. Lokální pořadatel kurzu, Netherlands Cancer Institute/Antoni van Leeuwenhoek Hospital (NKI) však dokázal dokonale zorganizovat kurz i pro více než 180 účastníků. V neděli byla organizována celodenní exkurze do NKI. Na tuto exkurzi byli účastníci rozděleni do skupin po 10 účastnících, které se střídaly na jednotlivých pracovištích radioterapeutického oddělení. Na každém pracovišti buď lékař, fyzik nebo laborant fundovaně informoval o příslušném zařízení. Malý počet účastníků umožnil živou diskuzi, jak z hlediska přístrojové techniky, tak protokolů léčby jednotlivých nádorových lokalizací. Oddělení radioterapie NKI-AVL je vybaveno 9 urychlovači Elekta, 6 urychlovačů má MLC, 8 EPID, z toho jsou 2 systémy Elekta Synergy pro IGRT (Image-guided Radiotherapy). V současné době probíhá přestavba oddělení, v budoucnu bude mít oddělení 10 ozařoven pro urychlovače, v jedné bude vždy uváděn do provozu nový urychlovač. Brachyterapie je vybavena Selectronem LDR, mikro-selectronem HDR a plánovacími systémy Nucletron Plato a Variseed pro implantaci 125 I. Další vybavení tvoří 3 rentgenové ozařovače, CT scanner GE s virtuální simulací, simulátor Ximatron CX a ABB Dynaray-TS simulátor. Externí radioterapie se plánuje pomocí systému UM-Plan 3-D, University of Michigan, umožňující výpočet IMRT a plánovacího systému Pinnacle (ADAC). Na oddělení radioterapie NKI-AVL pracuje 18 radiačních onkologů, 11 rezidentů, 9 klinických fyziků s plnou kvalifikací, další 4 kliničtí fyzikové získávají kvalifikaci, 82 radiologických laborantů, 16 radiologických laborantů získává kvalifikaci a 20 inženýrů. Kromě toho, dalších 25 osob (radiační onkologové, fyzikové a technici) se věnuje výzkumné práci. Od do pokračoval kurz v Kongresovém centru. Dopoledne byly přednášky pozvaných přednášejících (M. Brada, W. De Neve, T. Bortfeld, B. Fraass, V. Khoo, A.E. Nahum, B.J. Mijnheer a další). Byly věnovány především IMRT, její úloze, metodám realizace IMRT, verifikaci, atd. Další přednášky byly věnovány stereotaktické radioterapii,

20 protonové radioterapii a IGRT. Rozsáhlý sborník přednášek se seznamy související literatury můžeme zájemcům zapůjčit. Odpoledne se malé skupinky podle přesně dodržovaného plánu střídaly na stáncích firem. Pořadatelé pozvali především firmy, dodávající plánovací systémy a zadali jim, aby účastníkům prezentovaly své systémy pomocí stejných příkladů, které byly zadány účastníkům kurzu. Měli jsme tak možnost vidět plánovací systém PEACOCK, (NOMOS), Pinnacle (ADAC), XiO (CMS), nový plánovací systém firmy Nucletron, umožňující výpočet elektronových svazků metodou Monte Carlo, novou verzi Eclipse a další systémy. Každý den od 16 do18 hodin následovala v malých skupinách diskuze o plánech konkrétních klinických lokalizací (prostata, ethmoid, plíce). Vstupní informace pro plánování (anamnesa pacienta, CT, MRI ) byly všem účastníkům kurzu zaslány předem a účastníci si měli připravit vlastní řešení. Tato diskuze byla nejzajímavější částí kurzu. Návrhy ozařovacích technik, prezentované jednotlivými pracovišti, se lišily v závislosti na konkrétním vybavení ozařovači a plánovacími systémy. Velmi odlišný byl také přístup jednotlivých pracovišť k vymezení cílových objemů, a to zejména v případě pacienta s plicním nádorem. Nejednotné byly i názory na stanovení PTV na základě CTV. Kurz přispěl k bližšímu seznámení s IMRT a poznání vývojových trendů v radioterapii, k nimž patří např.: 1) Kombinované využití CT, MR a PET zobrazení umožňuje přesněji stanovit CTV a při využití konformních technik, např. IMRT, zvyšovat dávku v PTV při současném omezení dávky v OAR s. Výhody IMRT se projeví u PTV, které mají konkávní tvar. 2) Za perspektivní je dnes považována IGRT, kombinace lineárního urychlovače s rentgenovým přístrojem s kuželovým svazkem a dalším detektorem obrazu (cone beam CT). Zařízení umožňuje vytvářet 3D obrazy, a tedy korekci nastavení na ozařovacím stole při každé frakci. Dále umožňuje vytvářet dynamické 3D obrazy, registrující pohyby orgánů a PTV v závislosti na respiračním cyklu. Na základě znalosti pohybu je pak urychlovač spouštěn jen v okamžicích, kdy je cílový objem v plánovaném ozařovacím poli. 3) V některých zemích jsou instalovány nové protonové urychlovače, některé i s modulovanými svazky. Protonové urychlovače umožňují realizovat pro řadu lokalizací podstatně výhodnější dávkovou distribuci z fyzikálního hlediska než fotonové ozařovače. Dosud však nejsou zcela jednoznačně prokázány klinické přednosti této radioterapie. 4) V USA pokračuje vývoj ozařovačů pro tomoterapii a robotickou terapii. Znovu jsme měli možnost si připomenout, jak složitá a časově náročná je problematika zajištění kvality radioterapie a co všechno bychom měli dělat a někdy ani nemůžeme vzhledem k požadavkům na rychlost a kvantitu. Z celkové atmosféry jednání a diskuse vyplynulo, že radioterapie má, jak v Nizozemí, tak ve Velké Britanii a dalších zemích podstatně významnější roli v léčbě onkologických pacientů než u nás. O tom svědčí např. i to, že zatímco u nás jsou v současné době instalovány 22 lineární urychlovače pro radioterapii, v Nizozemí (16,3 milonů obyvatel) je v provozu již přibližně 100 urychlovačů. ZPRÁVA Z ESTRO 23 ANNUAL MEETING, AMSTERDAM 2004 MUDr. Hana Stankušová, CSc. Samostatná výroční konference Evropské společnosti radiační onkologie (ESTRO) se 18

Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů

Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů Radiační onkologie 2012 Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů 8. k o n f e r e n c e Sp o l e č n o s t i r a d i a č n í o n k o l o g i e, b i o l o g i e a f y z i k y Hr a d e c Kr á l o v é 2. 3. b ř e z

Více

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006 61. kongres OEC v Toulouse KONTAKTY Institut Svazu účetních, a. s. V Tůních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz E-mail:

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. prosinec 2006 číslo 10 ročník 6

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. prosinec 2006 číslo 10 ročník 6 časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosinec 2006 číslo 10 ročník 6 Středoušní záněty u dětí Záněty orofaryngu a jejich léčba Adenotomie pohledem otolaryngologa Rhinosinusitis - společný problém

Více

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ROČ NÍK 2003 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Indikační kritéria pro zobrazovací metody - upravený český překlad dokumentu

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky leden 2001 číslo 1 ročník 1 VOX PEDIATRIAE VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky tiráž... VOX PEDIATRIAE

Více

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina Č ÍSLO 3 / KVĚTEN 2006 / ZDARMA // www.nemocnicepribram.cz Slovo ředitele Rozvoj oblastní nemocnice úspěšně pokračuje Vážení čtenáři, dovoluji si vás po několika měsících opět přivítat na stránkách našeho

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2005 číslo 7 ročník 5

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2005 číslo 7 ročník 5 časopis praktických lékařů pro děti a dorost září 2005 číslo 7 ročník 5 Dávky sociální péče Posudková služba sociálního zabezpečení Sociálně právní poradna pro PLDD Posuzování zdravotní způsobilosti k

Více

téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků

téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků 3 2009 téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků Titul stavba roku karlovarského kraje získala stavba letištní terminál karlovy vary Končí III. běh celoživotního

Více

Věstník OBSAH: 3. Doporučený standard pro poskytování screeningu karcinomu prsu a provádění diagnostické mamografie v České republice...

Věstník OBSAH: 3. Doporučený standard pro poskytování screeningu karcinomu prsu a provádění diagnostické mamografie v České republice... Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 26. BŘEZNA 2010 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. Vydaná osvědčení o způsobilosti k provádění klinického hodnocení a klinických zkoušek

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Závěrečná týmová práce v programu celoživotního vzdělávání

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 OBSAH ÚVOD...4 ANALYTICKÁ ČÁST...6 1 ANALÝZA VÝVOJE NEHODOVOSTI V ČR...8 1.1 Celkový vývoj nehodovosti... 8 1.2 Plnění Národní strategie na národní

Více

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait 4 20 08 informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù Na jubilejním Mezinárodním strojírenském veletrhu zůstavá pavilon C součástí

Více

AKTUALITY PRO LÉKAŘSKOU POSUDKOVOU SLUŽBU

AKTUALITY PRO LÉKAŘSKOU POSUDKOVOU SLUŽBU AKTUALITY PRO LÉKAŘSKOU POSUDKOVOU SLUŽBU Praha 2009 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2009 ISBN 978-80-7421-008-2 Obsah: Úvod 5 Perspektivy lékařské posudkové služby 7 Syndrom vyhoření u lékařů lékařské

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ metody, technologie, diagnostika Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přesně před rokem byla na tomto místě TechMagazínu věnována významná pozornost problematice nedestruktivního zkoušení

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Bakalářské/kombinované Bakalářská práce Alena Vagenknechtová Celoživotní vzdělávání zdravotníka nelékařského oboru farmaceutický asistent Praha 2011 Vedoucí bakalářské

Více

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah AUDITOR 10/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Informace ze schůzky se zástupci MF ČR (Martina Smetanová)... 3 Evidenční záznam KPV za rok 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

TEMPUS MEDICORUM. SYNDROM vyhoření. Nemoc lékařů i českého zdravotnictví. Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle statistiky

TEMPUS MEDICORUM. SYNDROM vyhoření. Nemoc lékařů i českého zdravotnictví. Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle statistiky TEMPUS 09/2013 ročník 22 MEDICORUM časopis české lékařské komory SYNDROM vyhoření Nemoc lékařů i českého zdravotnictví DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více