Návod k obsluze ATV 110 ccm BULL, TIGER, SPYDER tte tento návod pozorn. Obsahuje dležité bezpenostní informace pro provoz tykolky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze ATV 110 ccm BULL, TIGER, SPYDER tte tento návod pozorn. Obsahuje dležité bezpenostní informace pro provoz tykolky"

Transkript

1 Návod k obsluze ATV 110 ccm BULL, TIGER, SPYDER tte tento návod pozorn. Obsahuje dležité bezpenostní informace pro provoz tykolky 1

2 BEZPENOSTNÍ INFORMACE Pozor!! Dležité uživatelské informace. Bezpodmínen jich dbejte. Nejprve odkazujeme na následující body, které by mly být obzvláš zohlednny. Toto vozidlo není hrakou. Jízda vozidlem osobám mladším 16 let je písn zakázána. Ochranný odv. Bhem jízdy používejte ochranné obleení a helmu. Vozidlo nesmí být používáno na veejných komunikacích a dopravních plochách. Užití vozidla k závodní je možné pouze na soukromých závodních dráhách a na plochách vyhrazených k tomuto úelu. Povrch ploch musí být hladký, suchý a bez pekážek. Na vozidle nesmí být provádny žádné zmny. Nepovolené technické zmny poškozují bezpeí provozu vozidla. Ped užitím vozidla je velice nutné dkladn proíst tento návod k obsluze. Úvod Dkujeme Vám, že jste se rozhodli pro náš výrobek. Vozidlo smí být používáno pouze osobami staršími 16 let. Tento návod obsahuje informace pro provoz, denní údržbu a servis vozidla. Tato tykolka nebyla konstruována k použití vhodnému dtem. Ped užitím vozidla si prosím dkladn pette tento návod k obsluze a používejte vozidlo pesn dle návodu. Lze tak zajistit bezpené užívání vozidla. Tento návod k obsluze je dležitou souástí vozidla. Pi optovném prodeji musí být pedán novému majiteli. 2

3 DULEŽITÁ UPOZORNNÍ Prosím tte tento návod dkladn. Zvláštní pozornost vnujte ástem oznaeným POZOR a DBEJTE. POZOR: Znamená: Nerespektování informací mže vést k osobním škodám. Znamená: Nerespektování informací mže vést k poškození vozidla. Dležitá poznámka pro rodie. Prosím dbejte níže zmínných pravidel, které zajišují korektní užití. POZOR: POZOR!! Dležité uživatelské informace. Bezpodmínen zohledujte. Znovu odkazujeme na následující body, které by mly být obzvláš zohlednny. Vozidlo není hrakou. Jízda vozidlem osobám mladším 16 let je písn zakázána. Ochranný odv. Bhem jízdy noste ochranné obleení a helmu. Vozidlo nesmí být používáno na veejných dopravních plochách. Užití vozidla k závodní je možné pouze na soukromých závodních dráhách a na plochách vyhrazených k tomuto úelu. Povrch ploch musí být hladký, suchý a bez pekážek. Na vozidle nesmí být provádny žádné zmny. Nepovolené technické zmny poškozují bezpeí provozu vozidla. Ped užitím vozidla je velice nutné dkladn proíst návod k obsluze. Akoliv má vozidlo 4 kola, mže se lehce pevrátit v každém smru. Nepimená technická manipulace v zatákách mže vést k pevrácení vozidla. Naute se správné techniky ízení, ímž zabráníte nehodám. 3

4 Ovládací prvky tykolky jsou zvoleny jednoduše. Nemli byste ovšem nikdy zanedbávat svou ochranu. Ujistte se, že jsou všichni spolujezdci schopni jízdy a dbají techniku jízdy (od strany 28) popsanou v tomto návodu. Vozidlo je vybaveno pouze k jízd na rovných plochách. Pejíždní kopc je zakázáno. Strm stoupavá jízda mže vést k vážným zranním. Nikdy neumožujte obsluhu tykolky osobám mladším 16 let. Ped prvním použitím tykolky peliv protte návod, aby jste se seznámili s vlastnostmi tykolky. Uchovávejte klí tak, abyste zabránili použití tykolky dtem a neoprávnným osobám. Ujistte se, že má idi ochrannou helmu, chránné oi a ochranné obleení. Tato tykolka je navrhnuta a vyrobena pouze pro užití na soukromých, nikoliv na veejných plochách. Tato tykolka je urena k provozu jednou osobou. Ujistte se, že není pekroena kombinovaná celková hmotnost 70 kg. Pekroení mže vést k poškození vozidla. Nedovolte, aby byla tykolka použita na drsném povrchu. Vozidlo smí tankovat pouze dosplé osoby. tykolku mže nastartovat pouze dosplá osoba. Ped pepravou tykolky vyprázdnte benzín z palivové nádrže a karburátoru. Udržujte cizí lidi a dti daleko od pohyblivých a horkých ástí tykolky. Nedovolte užití tykolky pi stmívání a za temna, jelikož není vybavena svtlometem. 4

5 Obsah 1. Seriová ísla 2. Uspoádání a funkce ástí 2.1. Zapalování 2.2. Vypínání motoru 2.3. Vypína motoru 2.4. E-startovací tlaítko 2.5. Brzdová páka zadních kol 2.6. Runí brzda 2.7. Plyn 2.8. Regulace otáek 2.9. Benzínový kohoutek (otevírání/zavírání paliva) Syti Šroub pro ovládání volnobh 2.12 Šroub pro regulaci vzduchové smsi 2.13 Startovací páka 3. Nabíjení a instalace baterie 4. Zkontroluj ped jízdou 4.1. Palivo a olej Doporuené palivo a olej Tankování paliva a doplování oleje Typ vhodného paliva Doplování motorového oleje 4.2. Kontrola ped jízdou, tabulka 5. Startování a jízda 5.1. Startování motoru Startování za studena Startování v zahátém stavu 5.2 Jízda 5.3 Otáení vozidla 5.4. Brzdy 5.5. Zastavení 5.6. Runí brzda 5.7 Používání spínae brzdového svtla 6. Návod pro mladé idie 7. Kontrola a údržba 7.1 Sada_náadí 7.2. Pneumatiky 7.3. Brzdový systém 7.4. Údržba a hnací emen 7.5 Pevodový olej 7.6 Pezkoušení baterie 7.7 Plán údržby 8. Hledání závad 9. Specifikace 10. Schéma zapojení 5

6 1. Sériová ísla íslo motoru a íslo karosérie oznaují vozidlo. Když je poteba specializovaného servisu, informace mžete obdržet na základ tchto sériových ísel. íslo motoru je vyraženo na bloku motoru. íslo karoserie se nachází na pední píce. Prosím, pro identifikaci vozidla zapište íslo motoru a íslo karoserie do okénka níže: íslo motoru: íslo karoserie: 2. Uspoádání a funkce díl (1) Tlaítko pro vypnutí motoru (2) Zapalování (3) Vypína motoru na ídící páce (4) Startovací tlaítko (5) Brzda zadních kol (6) Runí brzda 6

7 (7) Plyn (8) Regulace otáek (9) Benzínový kohoutek (otevírání/zavírání paliva) (10) Syti (11) Šroub pro ovládání volnobhu (12) azení pevodových stup 2.1 Zapalování Spínací skínka nachází vpedu uprosted ped idiem. Má dv pozice ON a OFF. ON = motor mže být nastartován. Klí nemže být vyjmut. OFF = motor nemže být nastartován. Klí mže být vyjmut. Vytažení klíe chrání ped užitím vozidla cizí osobou. 7

8 2.2 Tlaítko pro vypnutí motoru Tlaítko pro vypnutí motoru se nachází vzadu na vozidle. Táhnte bezpenostní lanko dozadu, dokud nevyskoí bezpenostní deska z držáku. Motor se okamžit zastaví a nenastartuje se optovn. Tento aparát mže být použit k cvinému úelu-cviení dtí pod dohledem rodi. 2.3 Vypína motoru na rukojeti Další vypína motoru je umístn na levé rukojeti. Má dv pozice RUN a OFF. RUN = Zapnut/v provozu. V této pozici je obvod propojen. Motor mže být nastartován a poté bží. OFF = Vypnut. V této pozici není obvod propojen. Motor se odpojuje a nestartuje. 2.4 Startovací tlaítko Postup: Pi startování stisknte spína runí brzdy, stlate startovací tlaítko levou rukou. Motor mže být nastartován. 2.5 Brzdová páka pro zadní kola Držte brzdovou páku pitáhnutou smrem k sob. Zadní brzda je aktivována. Rychlost vozidla je postupn snižována, dokud nezastaví. 2.6 Runí brzda Chyte brzdovou páku a pevn ji pitáhnte, až dojde k zajištní. Pokud k zajištní nedojde pomozte si pravou rokou, tak, aby západka parkovací brzdy zapadla Runí brzda zabrauje pohybu vozidla. Postup: Nejprve zatáhnte runí brzdu smrem dozadu, poté ji stlate dol. 2.7 Plyn Pro kontrolu rychlosti vozidla zmáknte plynovou páku smrem doprava dopedu. 8

9 2.8 Regulace otáek Díky regulaci otáek mohou být plyn a výkon motoru optimáln nastaveny/seízeny. Regulace otáek volnobhu se provádí regulaním šroubem. Otáejte šroub ve smru hodinových ruiek, abyste zredukovali rychlost a otáky. Pi otáení proti smru hodinových ruiek se rychlost/otáky zvyšuje. 2.9 Benzínový kohoutek (otevírání/zavírání paliva) Benzínový kohoutek se nachází mezi nádrží a karburátorem. Má ti pozice. ON = Zapnuto. Pi této pozici tee benzín do karburátoru, motor bží. RES = Rezerva. Benzín dochází. Pepnte na tuto pozici. Natankujte. OFF = Vypnuto. Pi této pozici je pívod benzínu vypnut. Když motor nebží, ml by být kohoutek v této pozici Syti Páka sytie se nachází na pravé stran vozidla u karburátoru pod plasty. Zlepšuje startování, když motor startujeme za chladna. Táhnout na pozici A, poté se motor nachází v režimu start. Po 2-3 minutách pedehátí dát do pozice B, poté je motor v režimu bh. 9

10 2.11 Šroub pro ovládání volnobhu Tento šroub pro se nachází na pravé stran karburátoru uprosted vozidla (viz. pozice 5). Pokud toíme šroubem ve smru hodinových ruiek, zvyšuje se poet otáek; v opaném smru poet otáek klesá. Tímto šroubem lze také nastavit tykolku tak, aby nepopojíždla, pokud je nastartovaná v klidovém stavu pi bžícím motoru. Po seízení by ml být motor nejprve opatrn zabhnut Šroub pro regulaci vzduchové smsi Tento šroub pro se nachází na pravé stran karburátoru uprosted vozidla (viz. obrázek ). Pokud toíme šroubem ve smru hodinových ruiek, klesá písun vzduchu; v opaném smru podíl vzduchu roste. Když je obsluhován šroub pro ovládání volnobhu a šroub pro regulaci vzduchové smsi ve stejný okamžik, mní se podíl benzínové/vzduchové smsi. Rozbh motoru je pak stabilizován. 3. Nabíjení a instalace baterie Baterii instalujte díve než nastartujete vozidlo. Baterii nabijte dle servisní tabulky, ímž bude dosaženo nejlepší startovací síly a životnost baterie. Pi dobíjení uvolnte plastová víka, kterými se nalévá elektrolyt. Pi dobíjení se uvoluje vodík a víka se mohou uvolnit a mžete je ztratit. Pi dobíjení nikdy nekute a dbejte zásad pro práci s holavými plyny. Po nabíjení umístte baterii do rámu a správn ji uzavete. Tsnící uzávr nikdy nevytahujte. Dbejte na to, aby do baterie nevnikla žádná voda. Pezkoušejte tsnní elektrolytu. Baterie musí být správn upevnna. + a se nesmí dotýkat. Pozor: ervený je plus pól, erný mínus pól. Baterie uchovávejte mimo vysokou teplotu, ohe a kou. 10

11 4. Kontrola ped jízdou Ped každým použitím velice dležité zkontrolovat stav benzínu a oleje Motorový olej Doporuený motorový olej je SAE 10W-40. Vylitý benzín mže poškodit vozidlo. Bu te pi tankování opatrní. Vylitý benzín okamžit otete Tankování Pro otevení nádrže otote kryt nádrže proti smru hodinových ruiek. Tankujte dokud benzín nedosáhne pozice ve vyobrazení

12 Doplování motorového oleje Doporuený motorový olej je SAE 10w-40. Vyprázdnte kompletn starý olej. Vypouštcí šroub vyistte a opt namontujte. Odstrate olej a olejový filtr. Nalijte olej a pemte stav mrkou. Pi mení mrku zasute jak jen to je možné bez šroubování. POZOR: Po každém tankování nebo doplování oleje upevnte kryt nádrže. Natankujte benzínem NATURAL 95. Nedovolte, aby tankovaly i doplovaly olej dti. Pohonnou hmotu doplujte pouze v dobe vtraných prostorech. Pi tankování prosím vypnte motor. Musí být zabránno vylití benzínu na teplý stroj. Pi tankování nekute a nerozdlávejte otevený ohe. Pi tankování by nemly být v blízkosti dti. Zabrate pímému styku s benzínem, abyste nevdechovali benzínové páry. 4.2 Kontrola ped jízdou, tabulka Poté co je zkontrolován benzín a olej, provte následující body: Až na spína brzdového svtla a bezpenostní spína musí být všechny níže uvedené díly proveny, když je motor vypnut. Pi kontrole stavu benzínu a hnacího emene by se mly držet dti dále od vozidla, ímž lze zabránit pípadnému zranní. 12

13 Díl ízení Brzda ízení Pneumatiky Nádrž Plynová páka Hnací motor adící páka Strana 25 ostatní Palivová nádrž Ke kontrole 1) zabezpeení, hladký provoz 2) uvolnní a rozštelování 3) njaké uvolnné nebo chybjící díly? 1) správná innost brzdové páky 2) úinnost runí brzdy 1) správný tlak 2) optická kontrola 3) žádná abnormální poškození na povrchu pneumatik 1) palivová trubice bezpen zapojena 2) žádná poškození nebo prosakování paliva Strana 24 3) provte, zda drží uzavírací víko pevn 1) korektní ovládání 2) okamžité vrácení k pozici volnobhu po uvolnní plynové páky 1) správné naptí 2) dostaující mazání 3) žádné nadmrné opotebení 1) žádné poškození 2) pelivá manipulace 1) pezkoušení bezpenosti všech pipevnných díl 2) správný stav nabití baterie 3) žádné viditelné poškození na celém vozidle 5. Startování a jízda Ped jízdou si prosím pozorn pette tento odstavec. 5.1 Zapínání motoru Strte klí do zapalovací skínky (pozice vypnuto/off). Otote benzínový kohoutek do polohy ON. Otote klíek ve smru hodinových ruiek do polohy ON. 13

14 5.2. Startování za studena (1) Pi startování za studena je teba zapnout páku sytie do polohy A. Pepnte klíek v zapalování na pozici ON. Poté co idi sedí na sedle, stisknte runí brzdu, i ji mjte v parkovací poloze. Levým palcem stlate startovací spína a souasn stisknte páku plynu, motor se poté nastartuje Startování v zahátém stavu Nevytahujte páku sytie, nýbrž ji nechejte v pvodní pozici. Postupujte stejn jako v pedchozím odstavci. Nespouštjte stroj bez ventilace. Plynovou páku doasn uvolnte, poté co se stroj zapnul. POZOR: Netisknte startovací tlaítko, poté co je motor již nastartován. Nemakejte startovací tlaítko bhem doby, kdy stroj bží, jinak mže být stoj poškozen. Abyste nespotebovávali energii baterie, nemakejte startovací tlaítko déle než 5 sekund, maximáln avšak 10 sekund. Když stroj nestartuje, poté co jste stiskli startovací tlaítko 3-4krát po dobu 10 sekund, zkontrolujte prosím baterii. Klapku uzávru nenechávejte otevenou dlouho, poté co je stroj zahátý, jinak se na kabelové koncovce zapalovací svíky bude usazovat uhlík a zvýší se spoteba oleje. 5.2 Jízda Poté co stroj bží sekund naprázdno, mže idi zahájit jízdu. 14

15 Pi zahájení jízdy nezavírejte klapku uzávru píliš brzy. Bhem jízdy by ml mít spolujezdec nohy vždy na stupakách, jinak vzniká nebezpeí, že se dotkne kol a dojde k nehod. Hrozí-li toto nebezpeí, i hrozí-li pevrácení pak: 1. Brzdte opatrn. 2. Zkoušejte udržovat rovnováhu. 3. Plynovou páku spínejte a uvolujte postupn. 5.3 Otáení, obracení se K otoení vozidla by ml idi penést svou tlesnou váhu smrem dopedu a oprnou váhu penést na vnjší nohu. Horní polovina tla se naklání ve smru zatáky a ídítky pohybujeme ve smru otáení. idi by ml techniku otáení cviit nejprve na širokých, otevených prostorách, až poté pi jízd na obtížných silnicích. 5.4 Brzdy Uberte plyn a stlaujte postupn brzdovou páku až do té doby, než se jízda zpomalí dle Vašich pedstav. POZOR: Zabrate tomu, abyste bhem otáení brzdili. Použijte brzdy a zpomalte jízdu pedtím, než bude zatáet i se otáet. Když musíte vozidlo zbrzdit bhem otáení, stisknte brzdovou páku jen lehce, jinak by se vozidlo mohlo dostat do smyku. Zabraujte trhavému a náhlému brzdní. Pamatujte, že pi deštivém poasí, a vlhkém povrchu je brzdná dráha delší. Vlhké brzdy nap. po umytí mají rovnž nižší úinnost. 15

16 5.5 Zastavení K zastavení vozidla uberte plyn a brzdte, dokud vozidlo nezastaví. Stroje a pedevším výfuku se po zastavení vozidla nedotýkejte. Mohlo by dojít k popálení. 5.6 Runí brzda Pokud parkujeme vozidlo ve svahu, musí být použita runí brzda. Držte zadní brzdovou páku a použijte runí brzdu. Zajistte runí brzdu, poté pouštjte brzdovou páku. Pokud chcete uvolnit parkovací brzdu, musí být stisknuta zadní páka a runí brzda vyskoí. 5.7 Používání tlaítko pro vypnutí motoru Toto zaízení pomáhá dosplým kontrolovat vozidlo, když ho ídí dít. Pokud bhem nedokonalé jízdy dítte nebo kvli nevhodné cest dosplý považuje za nutné vozidlo zastavit, musí vytáhnout lanko, aby k zastavení došlo. Toto tlaítko má stejnou funkci spínae zapalování. Vytažené lanko zabrauje užití vozidla neoprávnnými osobami. POZOR: Toto zaízení musí být používáno, dokud dosplí neusoudí, že má dít již dostatené schopnosti pro bezpené zacházení s vozidlem. Pokud toto zaízení nepoužíváte, odstrate prosím toto lanko nebo ho pipevnte na rám, abyste pedešli jeho zamotání. Pi použití lanka prostrte své prsty poutkem, abyste zabránili jeho vyklouznutí z ruky. Pokud použijete tlaítko pro vypnutí motoru, bh motoru se zastavuje, ale vozidlo je stále v pohybu. Pokud použijete tento vypína, musíte pamatovat na tuto vlastnost. 6. Návod pro mladé idie Abyste své dít s vozidlem seznámili, je poteba naplánovat as na procviování. To zahrnuje teoretické instrukce, než jízda zane, stejn jako dozor pi samotné jízd. Stejn jako Vy, i Vaše dít by si mlo nejprve peíst tento návod k obsluze tykolky. Všechny základní funkce si musí každý vyzkoušet. Vysvtlete svému dítti základy manipulace s vozidlem a možná nebezpeí. Pro bezpenou jízdu dítte mu musí být vše vysvtleno krok po kroku a srozumiteln. 16

17 Krok 1. Chránné ozubené kolo a vhodné obleení Dležité je, aby bylo ozubené kolo zakryté a chránné. Mimo to by neml idi nosit žádné nevhodné obleení. Doporuené jsou spíše dlouhé kalhoty a triko/bunda s dlouhým rukávem, aby se zabránilo odeninám a úniku tlesného tepla. Ochranná pilba, ochrana oí a rukavice jsou nutné stejn tak jako zakryté ozubené kolo. Krok 2. Seznámení se s vozidlem Vaše dít by se mlo s vozidlem pln seznámit a znát funkce všech páek a tlaítek. Ukažte dítti provoz stroje, poproste dít, aby veškerou manipulaci pedvedlo, nap. nastartovat stroj, zastavit ho, zajistit runí brzdu atd.. Krok 3. Od startování k zastavení Mžete nechat dít sedt na vozidle. Tlaíte vozidlo zezadu a to dává Vašemu dítti pocit, že ídí jedoucí vozidlo a zaíná se tak seznamovat s jeho výkonem. Poté podle doporuení výše zmínných ástí návodu nechte Vaše dít procviovat startování a zastavení. Do té doby, než bude dít dobe ovládat zásady startování, zrychlování, zpomalování a parkování mžete pro kontrolu dítte používat tlaítko pro vypnutí motoru. Krok 4. Otáení Na oteveném a širokém prostoru vysvtlete dítti techniku otáení a nejprve to nechte dít zkoušet, když je motor vypnut a Vy opt pouze tlaíte vozidlo zezadu. Poté co se dít s danou technikou seznámí, mže vše vyzkoušet s využitím energie. Zárove však jistte vozidlo pípadným užitím tlaítka pro vypnutí motoru. Krok 5. Vše propojit Procviujte zacházení se strojem, dokud nad ním dít nezíská úplnou kontrolu. Vyjmenované kroky Vám pomohou udlat z Vašeho dítte znalce v ízení vozidla. Nejprve ale musí být ale dkladn procvieny všechny základní techniky. Dosažení koneného cíle, tedy bezpeného užívání vozidla díttem, vyžaduje hodn trplivosti. 7. Kontrola a údržba Je velice dležité, pravideln Vaši tykolku kontrolovat a udržovat. Pokud máte odpovídající náadí a jste kvalifikovaní, mžete údržbu provádt dle návodu v tomto odstavci sami. Pokud nejste s to, provádt údržbu sami, zajdte prosím do servisu. Strana 36 17

18 Dít by se pi kontrole a údržb vozidla nemlo vyskytovat v jeho blízkosti Skíka s náadím Pro kontrolu a údržbu vozidla jste obdrželi sadu náadí, stejn tak jako mi tlaku v pneumatikách. Set obsahuje základní nástroje jako klíe, klí na svíky. 7.2 Pneumatiky Zkontrolujte pedevším povrch pneumatik a tlak vzduchu. Zkontrolujte, zda není povrch pneumatik poškozen hebíky nebo kamínky, které mohou být zaseknuté v profilu. Zkontrolujte potebnou hloubku profilu a vymte pneumatiky, je-li hloubka profilu nižší než 2 mm. Tlak vzduchu v pneumatikách by ml init pibližn 1ATM (3,6 psi). Není povolen ani píliš nízký, ani vysoký tlak vzduchu. Jízda na tykolce se siln opotebovanými pneumatikami mže vést ke smyku a snížené tažné síle. Nepimený tlak vzduchu mní vlastnosti jízdy. Pi nízkém tlaku vzduchu dochází mimo jiné k opotebování krycí pryžové vrstvy. Pi vysokém tlaku vzduchu dochází k degradaci materiálu pneumatik i jeho potrhání. Zkontrolujte, zda je v pravé i levé pneumatice stejný tlak vzduchu. Rozdílný tlak vzduchu v pneumatikách se mže negativn projevit v ízení. Vymte prosím pneumatiku, v pípad, že je siln opotebena. V pípad díry v pneumatice by ml její opravu provést specializovaný odborník. 7.3 Brzdící systém Brzdy kontrolujte ped každou jízdou. Brzdové rozptí leží mezi 5 a 8 mm. Pro seízení úrovn brzdového rozptí, následujte prosím tyto kroky: Uvolnte stavcí matici a sei te rozptí. Po nastavení úrovn pekontrolujte, zda leží rozptí mezi 5 a 8 mm. Pravideln kontrolujte sílu brzdového obložení. Když iní opotebení více jak 1 mm, mlo by být obložení vymnno. Kontrolujte asto stav brzdové kapaliny. Pokud je úrove kapaliny pod vyznaenou linií, vypuste brzdovou kapalinu a doplte novou brzdovou kapalinou DOT3. Udržujte brzdový kotou a brzdové obložení vždy suché a isté. 18

19 7.4 Údržba hnacího etzu Hnací etz musí být asto promazáván. Postup mazání: Odstrate etz, oddlte z nho spojovací svorku, jak je znázornno na obrázku 15. Umyjte etz v rozpouštdle a namažte ho etzovým olejem. Po namazání nasa te etz opt zpt. Pi údržb etzu pamatujte na zajištní nepístupnosti rozpouštdla dtem. Nesprávn instalovaný hnací etz se mže uvolnit. Je-li již etz nasazen, musí být spojovací svorka pidlána ve smru chodu etzu spolen s jeho drážkováním- jak je vyobrazeno. 19

20 7.6 Pezkoušení baterie Pokud jde vozidlo tžce nastartovat, vyjmte baterii a dobijte ji dle návodu v této píruce. POZOR: Pi dobíjení odstrate víka, kterými se dolévá elektrolyt. Pi dobíjení se uvoluje vodík, který je holavý. Dbejte zásad bezpenosti práce s holavými plyny. 7.7 Plán údržby Prosím kontrolujte a udržujte tykolku v dobrém stavu dle následující tabulky. Díly vozidla by mly být udržovány odborníkem. Bez dostatené kvalifikace neprovádjte údržbu sami, jelikož byste mohli vozidlo poškodit. Když jsou provádny potebné úkony údržby, ponechte tlaítko na vypnutí motoru v pozici odpovídající vypnutí. Pi údržb tykolky zajistte dostatený odstup dtí, ímž pedejdete pípadnému zranní. POZOR: Intervaly údržby, které jsou uvedené v tabulce, jsou založené na prmrném užívání vozidla. Pokud je tykolka užívána hojn, motor bží asto na vysoký rychlostní stupe nebo je stroj vystaven vlhkosti a neistotám, musí být intervaly údržby pimen zkráceny. Nechte si poradit odborníkem. istte, seizujte, mazejte nebo vymujte díly vozidla, pokud je to nutné. I: kontrola C: ištní R: obnova T: upevnní L: mazání 20

21 Interval Po msíci Každé ti msíce Každých šest msíc Vzduchový filtr istit minimáln každý msíc Zapalování C R *Hlava válc a výfuk Upevnit hlavu válc Odstranit saze Karburátor Seídit volnobh Seídit volnobh Interval Po msíci Každé ti msíce Každých šest msíc I Každé tyi roky obnovit Pevodový olej R R Hnací etz Každý msíc kontrolovat *etzová kola I I Pneumatiky Každý msíc kontrolovat Brzdy I I ízení I I Šroub T T Mazání L Brzdový kabel L Píst, hnací pední hídel, brzdové elisti, zadní náprava/osa, zadní adící páka Jednou msín 8. Hledání závad Motor lze tžko nastartovat. Zkontrolujte, zda není zacpaný pívod paliva. Zkontrolujte, zda svíka dává jiskru. Zkontrolujte, zda je funkní systém zapalování. Zjistte, zda je každý ovládací spína v provozu. Zjistte, zda je naptí baterie korektní. Zjistte, zda je hlava válce upevnna. Zjistte, zda je pozice plynové páky/regulaní klapky správná. Zjistte, zda není vzduchová filtraní vložka zneištna. Neinnost brzd: Odstrate brzdové obložení a provit stav. Ovte, zda funguje brzdový systém. Ovte, zda je brzdový kotou zakryt. Ovte, zda je tlak vzduchu všech pneumatik správný. Ovte, zda není ložisko kola poškozené nebo zda se neuvolnilo. 21

22 9. Technické specifikace Motor jednoválcový, chlazený vzduchem, tytaktový Zdvih válce 41*37,4 mm Pevodovka variátor_automat Zapalování CDI Startér elektrický spoušt/pedálový spoušt Obsah benzínové nádrže 1,8 L istá váha 65 Kg Délka 1170 mm Šíka 650 mm Výška 830 mm Rozte 805 mm Pneumatiky 145/ Schéma elektrického zapojení DOVOZCE : SUPER-TYKOLKY s.r.o. Pímý dovozce ATV Centrum tykolek Terezín IO : , DI cz

SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz

SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz Pedmluva Dkujeme Vám za zakoupení motocyklu BAOTIAN, model BT49QT-20A2, který byl vyvinut

Více

tte tento návod pozorn, obsahuje dležité bezpenostní informace - 1 -

tte tento návod pozorn, obsahuje dležité bezpenostní informace - 1 - tte tento návod pozorn, obsahuje dležité bezpenostní informace - 1 - Dležité informace idi a pasažér Model XY500GK, prodávaný v eské Republice, je homologován pro 2 osoby a povoluje pepravu jednoho idie

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy !"# Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy jehož souástí je i píruka uživatele, kterou práv držíte v ruce. Píruka si klade za cíl seznámit Vás se vším, co potebujete znát k pohodlné a bezpené

Více

Návod k použití. "() 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk

Návod k použití. () 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk Návod k použití insportline NEPTUN!"# "$%&'()*+",&(" -!"#!""( ".&&/+ "0 "() 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk 1 Dkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Akoliv vynakládáme

Více

Propan-butanové topidlo BRI

Propan-butanové topidlo BRI MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanové topidlo BRI Typ TB01005 Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili se spotebiem ped jeho pipojením k LPG lahvi na plyn.

Více

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky.

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky. Voda se mní v led pi teplotách rovných a menších než 0 C. Zárove zvtší svj objem o 1/11 svého objemu. Tedy z 11 litr vody se stane 12 litr ledu Toto zvtšení objemu je dostatené pro to aby se roztrhlo potrubí

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008 MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3) Typ VP02006 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3T) Typ VP02007 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP)

Více

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 1 POPIS str. 2 2 SEZNÁMENÍ str. 4 3 ROZBALENÍ A MONTÁŽ str. 4 4 POUŽITÍ MIKROSKOPU str. 4 5 ÚDRŽBA MIKROSKOPU str. 5 6 TECHNICKÉ ÚDAJE str. 6 7 RECYKLACE

Více

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí:

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: Návod k obsluze náezových stroj F 251M - F 301M Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: servisní stedisko spolenosti S&K Kontakt, Tuanka 115, 627 00 Brno tel.: 545 424 360, servis@skkontakt.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI SKLOKERAMICKÁ DESKA KH 19X, KH 21X, KH 77X, KH 15X, KH 73 X NO 27/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš spotebi. Prosíme, ped použitím

Více

Potrubní provedení pro st ední statický tlak

Potrubní provedení pro st ední statický tlak UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Potrubní provedení pro stední statický tlak Velice vám dkujeme za zakoupení naší klimatizaní jednotky. Ped použitím klimatizaní jednotky si peliv pette tuto píruku a uschovejte ji pro

Více

Verze 1-2012 ÚVOD APACHE ELADY NEXUS, APACHE ELADY NEXUS.

Verze 1-2012 ÚVOD APACHE ELADY NEXUS, APACHE ELADY NEXUS. Verze 1-2012 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ELADY NEXUS, které Vám dopeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometr s potšením z cyklistiky a z pohodlné jízdy. Prosím

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily 1 VW Golf IV. Hatchback (4x2) (1997 2004) VW Golf IV. Variant (4x2) (1999 2005) VW Bora. Sedan (4x2) (1998-2005) ŠKODA Octavia I. Hatchback/Combi (4x2) (1996 - ) AUDI A3 (4x2) (1996 4/03) SEAT Toledo (1999-2004)

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03

ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03 1 ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ pro osobní automobily ŠKODA FABIA, FABIA COMBI, FABIA SEDAN s odnímatelným tažným

Více

ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee. Instalaní návod + programování

ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee. Instalaní návod + programování ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee Instalaní návod + programování Obsah: Možné varianty dodávky Obecné informace Popis a provoz zaízení Funkce hlavního vypínae a programového pepínae

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37 1 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk Obj..: 12 77 37 Tento pístroj slouží k zjišování obsahu kyslíku v mg/l v rozsahu od 0 až do 20 mg/ l v kapalinách. (mimo

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000=

Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000= Pro výklopná a sekní vrata Spin Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000= 1 Spin Obsah: strana 1) Upozornní: 3 2) Popis produktu 3

Více

TECHNICKÉ PŘEDPISY SKÚTR Národní předpis (2008) Federace motocyklového sportu AČR FMS ACR, Opletalova 29, 110 00 Praha 1 Federace motocyklového sportu AČR schválila a vydala Národní technické předpisy

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000=

Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000= Pro výklopná a sekní vrata Spin Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000= 1 Spin Obsah: strana 1) Upozornní: 3 2) Popis produktu 3

Více

EQUOBOX RTU-M-BUS. protokolem M-Bus. Návod k použití Verze 1.9. SINAPSI S.r.l. Via delle querce 11/13

EQUOBOX RTU-M-BUS. protokolem M-Bus. Návod k použití Verze 1.9. SINAPSI S.r.l. Via delle querce 11/13 SINAPSI S.r.l. Via delle querce 11/13 06083 Bastia Umbra (PG) Italy T.+39.075.8011604 F.+39.075.8014602 EQUOBOX RTU-M-BUS Centrála mi s protokolem M-Bus Návod k použití Verze 1.9 Tato uživatelská piruka

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

Gsm pager PG-03 - resetator www.pest.cz Návod k nastavení a používání 3. verze 5.1.2006 pro firmware PIC 1.3 a DPS 1

Gsm pager PG-03 - resetator www.pest.cz Návod k nastavení a používání 3. verze 5.1.2006 pro firmware PIC 1.3 a DPS 1 Gsm pager PG-03 - resetator www.pest.cz Návod k nastavení a používání 3. verze 5.1.2006 pro firmware PIC 1.3 a DPS 1 Vyvinut ke splnní požadavk provozovatel WiFi bezdrátových sítí, kde je použit jako prostedek

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM CM-IWN.1 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také všímat

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Vaše uživatelský manuál SUUNTO T1C http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804804

Vaše uživatelský manuál SUUNTO T1C http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804804 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SUUNTO T1C. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SUUNTO T1C v uživatelské příručce

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk. Obj..: 379 690

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk. Obj..: 379 690 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk Obj..: 379 690 Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výbru tohoto autorádia svtov známé znaky ROADSTAR. Abyste produkt uchovali

Více

Digitální satelitní pijíma STRONG SRT 6005/6010

Digitální satelitní pijíma STRONG SRT 6005/6010 Uživatelský manuál Digitální satelitní pijíma STRONG SRT 6005/6010 1 Obsah 1.0. Úvod... 3 1.1. Bezpenostní upozornní.. 3 1.2. Základní vlastnosti 4 1.3. Bezpenostní opatení... 4 1.4. Uskladnní. 5 1.5.

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

Mitsubishi Meiki Motor

Mitsubishi Meiki Motor Mitsubishi Meiki Motor Návod k obsluze (CZ) GT1000 - GT1300 Tento návod k obsluze obsahuje pokyny nezbytné pro správné a bezpečné použití. Před použitím tohoto motoru se ujistěte, zda jste si řádně přečetli

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC

MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC 235;. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01 Seznam píloh: 1. Technická zpráva 2. Pdorys 1.NP rozvodu plynu 3. Situace rozvodu plynu 1:150 4. Detail ešení pipojovacího místa pro plynomr axonometrie plynu 5. Vzorový píný ez uložení potrubí v zemi

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

2-komponentní epoxidová penetrace,vyrovnávací malta, mezivrstva a maltový potr

2-komponentní epoxidová penetrace,vyrovnávací malta, mezivrstva a maltový potr Technický list Vydání 30/05/2007 Identifikaní.: 02 08 01 02 007 0 000004 Verze. 01 2-komponentní epoxidová penetrace,vyrovnávací malta, mezivrstva a maltový potr Construction Popis výrobku je ekonomická,

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Uživatelský manuál OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE 1. Úvod 2. Základní vlastmosti 3. Bezpenostní opatení 4. Provoz pijímae 5. Pední panel 6. Zadní panel 7. Dálkové ovládání 8. Instalace pijímae II. III.

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKT ÍZENÍ EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE Roník 2010 V Praze dne 27. dubna 2010 ástka 8 OBSAH ást I 8. Pokyn editele editelství služby dopravní policie ze dne 27. dubna

Více

ZDROJ NEP ETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze

ZDROJ NEP ETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze ZDROJ NEPETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD Návod k obsluze CZ BEZPENOST CZ Následující ást obsahuje bezpenostní pokyny, které je nutno pi instalaci a provozu dodržovat.

Více

RC model vysokozdvižného vozíku CARSON Linde H 40 D. Obj. č.: 23 81 69. Rozsah dodávky. Obsah

RC model vysokozdvižného vozíku CARSON Linde H 40 D. Obj. č.: 23 81 69. Rozsah dodávky. Obsah Obsah RC model vysokozdvižného vozíku CARSON Linde H 40 D Obj. č.: 23 81 69 Rozsah dodávky...2 Bezpečnostní upozornění...3 a. Vložení baterií do modelu...5 b. Vložení baterií do vysílačky...5 c. Vysílačka...6

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

Osobním automobilem do zahrani í

Osobním automobilem do zahrani í Osobním automobilem do zahrani í Mgr. Zuzana Ambroová Tisková konference dne 28. ervence 2008 Co je nutné mít s sebou jako idi? Platný idiský prkaz. Potvrzení o povinném ruení (zelená karta). V pípad,

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Samonivelaní, rychlá opravná malta

Samonivelaní, rychlá opravná malta Technický list Vydání 08/05 Identifikaní.: Verze. 06 Samonivelaní, rychlá opravná malta Popis výrobku Rychletvrdnoucí 2-komp. opravná malta na bázi metakrylátové pryskyice. Construction Použití Na podklady

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Vaše uživatelský manuál SINGER FAMILY 8280 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3222649

Vaše uživatelský manuál SINGER FAMILY 8280 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3222649 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Tady začíná off-roadové dobrodružství.

Tady začíná off-roadové dobrodružství. Tady začíná off-roadové dobrodružství. Pokud jde o minikrosy, je Yamaha jasnou jedničkou. Díky uživatelsky přátelskému designu je snadné poznat, proč je tento dvoutakt o objemu 49 ccm tak oblíbený u dětí

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Vaše uživatelský manuál SKODA OCTAVIA http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356227

Vaše uživatelský manuál SKODA OCTAVIA http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356227 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SKODA OCTAVIA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SKODA OCTAVIA v uživatelské

Více

PROFI. www.stavebnice.com

PROFI. www.stavebnice.com PROFI 1. Stavebnice Profi- E-Tec 2. Elektrické obvody 2.1. Než zaneme 2.2. Jednoduchý elektrický obvod 2.3. Vodi a nevodi zkouše propojení 2.4. Seriové a paralelní zapojení 2.5. A NEBO obvody 2.6. Oboustranné

Více

Zvláštní ujednání k pojištní stroj a zaízení (stacionární i mobilní stroje)

Zvláštní ujednání k pojištní stroj a zaízení (stacionární i mobilní stroje) Rámcová pojistná smlouva. 2734307723 pro K Rámcová pojistná smlouva. 2733307724 pro EUR Zvláštní ujednání k pojištní stroj a zaízení (stacionární i mobilní stroje) 1. Pojištná pojistná nebezpeí 1.1. Pojištní

Více

Instalace ovlada e. Instalace programu. SyncMaster 740B / 940B / 740N / 940Fn / 540B / 540N / 740T / 940T / 940N / 940Be

Instalace ovlada e. Instalace programu. SyncMaster 740B / 940B / 740N / 940Fn / 540B / 540N / 740T / 940T / 940N / 940Be Instalace ovladae Instalace programu SyncMaster 740B / 940B / 740N / 940Fn / 540B / 540N / 740T / 940T / 940N / 940Be Použité symboly Nedodržování pravidel oznaených tímto symbolem mže mít za následek

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE

REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE Posílení stabilizaních jednotek pro navrácení pátee do pvodního pirozeného zakivení. Zameno na kyfosyskoliosu. 1. Leh na zádech, celé tlo uvolnné, ruce podél tla,

Více

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody: BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Profitujte z dlouhodobé záruky. Váš prodejce Opel Vám nabízí optimální jistotu. Díky prodloužené záruce pro nové vozy Opel budete jezdit i po uplynutí dvouleté výrobní záruky i nadále

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013)

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelská příručka Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelskou příručku uschovejte! Tato uživatelská příručka byla zpracována pro Blahopřejeme Vám k zakoupení vozíku Qeridoo Sportrex!

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

ï BEZPENOSTNÍ LIST podle naízení (ES)1907/2006(REACH) Název výrobku: Klima Cleaner Aerosol

ï BEZPENOSTNÍ LIST podle naízení (ES)1907/2006(REACH) Název výrobku: Klima Cleaner Aerosol Strana 1 ze 8stran 1. Identifikace látky / pípravku a spolenosti / podniku 1.1 Identifikace látky nebo pípravku: 1.2 Použití látky nebo pípravku: Prostedek pro ištní klimatizací 1.3 Identifikace spolenosti

Více

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo Návod k použití a montážní návod Mikel s.r.o., obchodní a logistické centrum, výdejní místo internetového obchodu Záhumenní V 329, 763 02 Zlín-Louky (areál Pozemního stavitelství

Více

Regulátory úiníku Typ RVC. Manuál pro instalaci a uvedení do provozu

Regulátory úiníku Typ RVC. Manuál pro instalaci a uvedení do provozu Regulátory úiníku Typ RVC Manuál pro instalaci a uvedení do provozu ABB/NN/ 13/02CZ_09/2009 Obsah: 1. Nejdíve si pette 1 O této píruce 1 Bezpenostní pokyny 1 Elektromagnetická kompatibilita 1 2. Popis

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Seizování nulového bodu obrobku na CNC strojích

Seizování nulového bodu obrobku na CNC strojích Tento materiál vznikl jako souást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpotem R. Seizování nulového bodu obrobku na CNC strojích Technická univerzita v Liberci

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298. VEKRA obchodní s.r.o. Obchodní zastoupení PRAHA-MODANY epická 22 Modanská 86/ 102 00 Praha 10 - Hostiva 147 00 Praha 4 - Hodkoviky Bankovní spojení: obch. zástupce: Jaroslav Novotný Citibank Europe plc.

Více

Zemanova 152/2, 62700 Brno, tel 604 586 786

Zemanova 152/2, 62700 Brno, tel 604 586 786 Zemanova 152/2, 62700 Brno, tel 604 586 786 28.10.2010 VOLVO XC70 Ceník modelového roku 2011, dovoz EU, mezinárodn platná záruka 2 roky, veškeré ceny jsou uvedeny v bez DPH + poplatek 790 obsahující dovoz

Více

Místo podnikání nebo sídlo: Pražská ul.16, 102 21 PRAHA 10. 25068-38-6 500-033-5 <50% Xi Dráždivý N Nebezpený pro životní prostedí epichlorhydri

Místo podnikání nebo sídlo: Pražská ul.16, 102 21 PRAHA 10. 25068-38-6 500-033-5 <50% Xi Dráždivý N Nebezpený pro životní prostedí epichlorhydri Datum vydání: 28.11.2002 version 3 #1777 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název pípravku: MC 28.1 Základní složka epoxidové pryskyice 1.2 Identifikace

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více