Z obsahu. úspory. Chotovinský podzimní trh. Všezvìd snesitedlný. Motocykly v Chotovinách. Výkyvy fotbalového

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z obsahu. úspory. Chotovinský podzimní trh. Všezvìd snesitedlný. Motocykly v Chotovinách. Výkyvy fotbalového"

Transkript

1 10/2013 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XXI. Èíslo 10 øíjen 2013 ZDARMA Rozhovor se starostou Je pøed námi poslední ètvrtletí roku 2013, konec roku se nezadržitelnì blíží a mùžeme bilancovat. I v roce 2013 se v Obci Chotoviny investovaly miliony korun do rozvoje. Požádali jsme o rozhovor starostu obce a Mgr. Zdenìk Turek pøiblížil nejvýznamnìjší akce. l Nejvìtší investicí roku 2013 je urèitì nová budova mateøské školy. Tøída se otevøela 2. záøí. Jak jste zatím s provo- Z obsahu listù Recyklace pøináší úspory Chotovinský podzimní trh Všezvìd snesitedlný Motocykly v Chotovinách Výkyvy fotbalového áèka Listy Chotovinska vydává Obecní úøad Chotoviny Šéfredaktor: Jaroslav Beneš Redaktor: Jaroslav Wimmer Adresa redakce: Obecní úøad Chotoviny Telefon , fax: Sazba a tisk: abc tiskárna Chotoviny Reg. è. MK ÈR E zem spokojený? Vše bìží bez potíží? Výstavba jedné tøídy mateøské školy byla hlavní investièní akcí naší obce v tomto kalendáøním roce. Jsem spokojen s tím, že se podaøilo dokonèit stavbu dle plánu, vybavit ji a pøipravit na pøíchod dìtí. Všem, kteøí se na tìchto pracích podíleli, ještì jednou dìkuji. Byla odvedena perfektní práce. Dle sdìlení pana øeditele Havlíka je provoz v nové budovì zatím bezproblémový. Dùležité je hlavnì to, že do mateøské školy mohly být pøijaty všechny dìti, jejichž rodièe o to požádali. l Obrovským zásahem do života obce je výstavba železnièního koridoru. Jak dlouho bude výstavba probíhat a jaká omezení nás èekají? Napøíklad už teï øidièùm vadí zneèištìná silnice u nádraží... Výstavba koridoru v úseku Tábor - Sudomìøice u Tábora bude probíhat do roku Nejvíce by mìla být naše obec zatížena stavební èinností v roce Samozøejmì, že takto rozsáhlá stavba s sebou pøináší celou øadu negativních jevù a omezení. Proto jsme si od vedení stavby vyžádali pravidelný mìsíèní pøehled plánovaných prací a omezení, která z nich vyplývají. Tyto informace pak zveøejòujeme v Listech Chotovinska, na webových stránkách obce a informujeme o nich i prostøednictvím obecního rozhlasu. O pøipomínkách obèanù a obce jednáme se stavbou za úèelem zjednání nápravy. Jde nám o to, abychom negativní vlivy stavby na naši obec minimalizovali. l Jaká je momentálnì situace kolem chotovinského zámku? Urèitì i na obec dorazila fáma, že majitel údajnì zvažuje prodej... O chotovinském zámku nevím víc, než každý jiný obèan. Budu-li mít vìrohodné informace, rád se o nì podìlím. l Jednou z klíèových priorit obce je zásobování vodou. Už døíve jste mluvil o nutnosti vybudovat nové vrty. Jaká je situace? V záøí bylo vydáno stavební povolení na akci Posílení vodního zdroje Chotoviny. Provedli jsme výbìrové øízení, které vyhrála firma KAVAS. Oèekávám, že stavební práce zahájíme ještì v øíjnu Podstatou akce je pøipojení cca sedmdesát metrù hlubokého vrtu k vodovodní soustavì Chotoviny. Dle èerpacích zkoušek je vrt velmi vydatný s kapacitou až 80 m 3 za 24 hodin. l Povedlo se také zrealizovat nìkteré akce, které se øadu let odsouvaly. Tøeba kanalizace v ulici Dolní a nebo zpevnìní povrchu v ulicích na Kùskovci a u høbitova. Jaké máte ohlasy? Projekt veøejné kanalizace v ulici Dolní byl z dùvodu finanèních realizován postupnì - po etapách. Umožnil napojení dalších objektù na veøejnou kanalizaci a vytvoøil podmínky pro pøipojení rodiných domkù, které vzniknou na okolních parcelách v budoucnosti. Dobudováním kanalizace v ulici Dolní jsme rovnìž vytvoøili pøedpoklad pro opravu komunikací v této èásti obce. Ohlasy na stavbu kanalizace byly pøedevším kladné, ale zaznamenal jsem i negativní reakce. Ty ale paradoxnì pocházeli od obèanù bydlících mimo tuto oblast. Opravy zmínìných komunikací nebylo možné dále odkládat, byly již v kritickém stavu. Proto jsem rád, že došlo k jejich opravì alespoò asfaltovým recyklátem. Na opravené komunikace mám pouze pozitivní ohlasy. Nikdo nechce v dnešní dobì chodit ani jezdit v blátì. Potìšilo mì podìkování za opravu komunikací v ulicích na Kùskovci. /pokraèování na str. 3/

2 10/2013 LISTY CHOTOVINSKA 2 Pøedèasné volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR v Obci Chotoviny Datum voleb stanovil prezident republiky na 25. a 26. øíjna Volební místnosti budou otevøeny v pátek 25. øíjna od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 26. øíjna od 8:00 hod. do 14:00 hodin. Volební místnosti budou pøipraveny v pøízemí nové budovy Základní koly v Chotovinách. Zde budou moci volit obèané v ech vesnic na í obce, kromì Jeníèkovy a Brouèkovy Lhoty. Pro ty bude pøipravena volební místnost v budovì osadního výboru v Jeníèkovì Lhotì. Obèany, kteøí chtìjí volit, ale nemohou se do volební místnosti ze záva ných dùvodù dostavit, na po ádání nav tíví volební komisaøi s pøenosnou volební schránkou. Volební lístky Vám budou doruèeny do po tovních schránek nejpozdìji ve ètvrtek 24. øíjna, ale kdy je s sebou k volbám nepøinesete, budou vám ve volební místnosti vydány nové. Volièi, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jeho stálém seznamu je zapsán, vydá ná úøad na jeho ádost volièský prùkaz. Volièské prùkazy mohou být vydávány v období od 10. do 23. øíjna Na závìr je tì pøipomínám, e volièem je státní obèan Èeské republiky, který alespoò druhý den voleb dosáhne vìku nejménì 18 let. Uvedené skuteènosti proká ete platným obèanským prùkazem nebo platným cestovním dokladem. Vezmìte si proto nìkterý z uvedených dokladù k volbám urèitì s sebou. Marie Knotková Odstranìní vìtví stromù a keøù ádáme obèany, aby nejdéle do konce mìsíce øíjna 2013 oøezali vìtve stromù a keøù, které rostou na jejich pozemcích a zasahují do komunikací. Jsou místa, kde se z dùvodu pøeká ejících vìtví velice patnì vyjí dí autem, a u je to v ulicích nebo na køi ovatkách, a kde vìtve vadí pøi pracovních povinnostech velkým kukavozùm firmy Rumpold, která se nám ka dý týden stará o odvoz odpadu. ObÚ Chotoviny Vá ení spoluobèané, letos o povodních se potvrdilo, e nejlep ím zpùsobem jak Vás spolehlivì a rychle informovat o krizových situacích, je systém SMS zpráv (SMS Infokanál ). Bohu el poèet pøihlá ených do tohoto systému stále nepokrývá v echny domácnosti v na í obci a není tak zaji tìna potøeba rychlého a efektivního pøedávání informací. Proto Vás opìtovnì oslovuji a vyzývám k pøihlá ení se do systému SMS KOMUNIKACE. To uèíníte vyplnìním PØIHLÁ KY a jejím doruèením na OÚ Chotoviny k rukám paní Knotkové. Za rodinu nahlaste jedno telefonní èíslo. (Je mo né se také pøihlasit na www. chotoviny.cz) Vìøím, e mou prosbu vysly íte a do systému se v co nejkrat ím mo ném èase pøihlásíte. Dìkuji. Za Obec Chotoviny Mgr. Zdenìk Turek, starosta

3 10/2013 LISTY CHOTOVINSKA 3 /dokonèení ze str. 1/ l Obec pravidelnì investuje také v okolních osadách. Které vìtší práce byly letos provedeny? V Øevnovì se podaøilo opravit kaplièku a kamenný køíž. V Jeníèkovì Lhotì probìhla rekonstrukce èistírny odpadních vod pro oblast pod bývalou školou, opravili jsme komunikace ve støedu obce a komunikaci vedoucí k zámeènictví pana Marka. V Sedleèku dostala nový živièný povrch komunikace vedoucí ze støedu obce do východní èásti obce. Ve Rzavé bylo dokonèeno rozšíøení veøejného vodovodu. Z Brouèkovy Lhoty smìrem na Polánku se podaøilo díky objízdným trasám pøi výstavbì koridoru opravit nejhorší úsek komunikace. l V jaké fázi je pøíprava peèovatelských bytù, o kterých jste pøed èasem mluvil? Je vypracován projekt domu se ètyømi peèovatelskými byty. Dùm bude stát v Chotovinách za bytovým domem è Je podána žádost o stavební povolení. V lednu pøíštího roku chceme požádat Ministerstvo pro místní rozvoj ÈR o dotaci na tento projekt. l Jaké vìtší práce budou ještì letos v obci provedeny? Jak jsem již øekl, chtìli bychom ještì v tomto roce zahájit a dokonèit stavební OHL ŽS Dlouhodobá omezení: â Ve dnech probìhne 17-ti denní nepøetržitá výluka koleje Tábor Chotoviny a ve dnech probìhne 19-ti denní nepøetržitá výluka koleje Tábor Bálkova Lhota z dùvodu výstavby nové koleje è. 2 propojení na stávající tra ovou kolej, výstavby 2 nových mostù a rekonstrukce propustkù v koleji. â Úplná uzavírka silnice 1/3 v dobì od do pøekop silnice cca 500 m za èerpací stanicí ROBIN OIL smìrem na Sudomìøice, objízdná trasa po dálnici D3 a po místních komunikacích v trase Chotoviny Sedleèko Sudomìøice u Tábora. â Upozornìní na hluk pøi odstøelech u severního portálu tunelu v Sudomìøicích u Tábora (2x dennì). â Zvýšený pohyb mechanizace pøi stavbì provozní budovy v žst. Chotoviny. Informace o výlukách â Probìhne výluka trati Tábor Chotoviny: Ve dnech 3., 4., 7., 8., 10., 11. øíjna v èase hod. práce na projektu Posílení vodního zdroje Chotoviny a na obecních vodovodech provést plánované opravy - výmìny vodomìrù, šoupat, hydrantù... V Beranovì Lhotì bude dokonèen projekt obnovy hasièské zbrojnice a provedena oprava deš ové kanalizace. Obyvatelé Polánky se doèkají nové autobusové èekárny. Do konce roku je co dìlat, a to ještì neznáme výsledky žádostí o dotace na opravu dalších komunikací... Dìkuji za rozhovor. D. Mendel (ilustraèní foto pøístavba MŠ) PC KURZ PRO SENIORY poøádá Jihoèeský institut celoživotního uèení Otevíráme nový kurz. Jedná se o praktický blok školení o celkové délce 16 hodin rozložených do 4 dnù. Senioøi dùchodového vìku (10 úèastníkù) se seznámí jak s úplnými základy práce s PC (zapnutí poèítaèe, práce s myší), tak i nejbìžnìjší uživatelskou èinností (internet, textový editor). Kurzy jsou pro úèastníky zcela zdarma, nebo celý projekt je financován Nadaèním fondem manželù Livie a Václava Klausových (www.nadacnifondklausovych.cz). Vyuèování bude probíhat vždy v dopoledních hodinách ve dnech K otevøení je potøebné, aby se pøihlásilo 10 zájemcù, a to v obecní knihovnì nejpozdìji do Š. Petrásková Kolaudace nové èistírny odpadních vod v Jeníèkovì Lhotì a kanalizace v ulici Dolní se uskuteèní dne Dle øeditele SÚS Jihoèeského kraje Ing. Jana Štíchy dojde k opravì prùjezdní komunikace v Beranovì Lhotì až v pøíštím roce!!! V tomto kalendáøním roce probìhne pouze výbìrové øízení na zhotovitele akce. V souvislosti s èervnovými povodnìmi požádala obec o dotaci na opravu komunikace v Øevnovì od kamenného mostu k Franclovùm a komunikace od Amerikánu smìrem k Moravèi. Výsledky žádostí zatím stále neznáme. V Beranovì Lhotì probíhájí práce na vylepšení hasièárny. Na tuto akci získala obec ve spolupráci s místními obèany dotaci ze SZIF prostøednictvím OS MAS Krajina srdce. Práce provádí pan Milan Kortus. Opravy budou dokonèeny v øíjnu. Výbìrové øízení na realizaci projektu Posílení vodního zdroje pro Obec Chotoviny vyhrála firma KA- VAS-W, Slapy u Tábora s nabídkovou cenou ,80Kè bez DPH. V listopadu se uskuteèní poèítaèový kurz pro seniory. Více na této stránce vlevo. Na Polánce byly zahájeny práce na výstavbì nové autobusové èekárny. 16. zasedání ZO Chotoviny se uskuteèní dne v hodin na OÚ v Chotovinách. Mgr. Zdenìk Turek INFORMACE PRO OBÈANY OD VEDENÍ STAVBY NA MÌSÍC ØÍJEN 2013 Ve dnech a v èase hod. â Ve dnech a v èase hod. â Dne v 7.50 hod. se úplnì zastaví železnièní provoz v úseku Tábor Chotoviny vèetnì. Nepøetržitá výluka bude ukonèena dne v hod. â Dne v 7.30 hod. se úplnì zastaví železnièní provoz v úseku Tábor Bálkova Lhota. Nepøetržitá výluka bude ukonèena dne ve hod. Seznam èinností a informací za 10/2013 na stavbì Tábor Sudomìøice u Tábora: â Sudomìøice u Tábora podchod Sudomìøice: zemní práce a betonáž propustek v km 94,929: montážní práce â Tunel Sudomìøice jižní portál: zahájení prací na hloubení stavební jámy a zajištìní ražby tunelu pod silnicí I/3 severní portál: hloubení a zajiš ování stavební jámy, využití trhacích prací Osobní vlaky a rychlíky bìhem výluk budou nahrazeny autobusovou dopravou! STØÍPKY Z OBCE â Úsek Chotoviny Sudomìøice u Tábora nová trasa koleje: zemní práce mostní estakáda: betonování opìr mostu v km 93,005: dokonèování konstrukce â žst. Chotoviny zemní práce od km 88,800 do km 89,400 zahájení stavby provozní budovy â Úsek Èekanice Chotoviny zemní práce v km 86,000 88,500 â Èekanice â Úsek Tábor Èekanice zemní práce od km 83,500 do km 86,000 montáž koleje è. 2 štìrkování, smìrová a výšková úprava ASP Dodavatel upozoròuje, že pøedložené informace mají pouze informativní charakter a nejsou závazné. Další informace budou dány v Informacích pro obèany na období 11/2013. Rovnìž je možno informace obdržet v sídle stavby na ul. Skálova 2489 v Táboøe nebo na tel. èísle Ing. Lumír Pyszko, øeditel výstavby

4 10/2013 LISTY CHOTOVINSKA 4 Recyklace pøináší úspory Zpìtný odbìr spotøebièù šetøí suroviny a energie Každou hodinu odevzdají Èeši k recyklaci více než 2900 kilogramù vysloužilých elektrozaøízení. Každý den putuje k ekologickému zpracování tisícovka lednièek a mraznièek. Tento výsledek øadí Èechy na páté místo mezi Evropany. Díky tomu se nám daøí nejen chránit životní prostøedí, protože staré spotøebièe už nekonèí na èerných skládkách nebo dokonce pohozené na kraji lesa. Dosahujeme i významných úspor materiálù a energií. Jen za rok 2012 se napøíklad recyklací vyøazených spotøebièù získalo železo na výrobu osobních automobilù. Ušetøilo se 14 milionù litrù ropy. Uspoøená elektrická energie by vystaèila na rok všem obyvatelùm zhruba dvacetitisícového mìsta. A díky odbornému zpracování vysloužilcù neuniklo do ovzduší tun CO 2, takže ozonová díra nad námi se dál zbyteènì nezvìtšila. Ekologické aspekty jsou ostatnì klíèovým dùvodem, proè byl celý systém zpìtného odbìru spotøebièù v celoevropském mìøítku vytvoøen. Vycházel ze zkušeností skandinávských zemí. Postupnì jej pøevzaly všechny staré státy Evropské unie, po nich i ty nové vèetnì Èeské republiky. A Èeši jsou dnes mezi nováèky na špièce. Motivaèní program ELEKTROWINu K dosažení tìchto výsledkù významnì pøispìl i Motivaèní program kolektivního systému ELEKTROWIN. Do nìj se mohou mìsta a obce zapojit a èerpat z nìj finanèní odmìny již šestým rokem. Od roku 2008, kdy jej ELEK- TROWIN vyhlásil, z nìj bylo vyplaceno už zhruba korun. Pøi splnìní daných kritérií mùže obec získat z Motivaèního programu až korun za rok. Získané peníze obce využily podle vlastního uvážení a potøeb pøedevším k lepšímu zabezpeèení sbìrných dvorù a jiných sbìrných míst, zkvalitnìní jejich obsluhy, a tím souèasnì ke zvýšení množství zpìtnì odebraných spotøebièù. Co domácnost, to lednice Z nedávného prùzkumu vyplynulo, že se Èeši neobejdou bez lednice. Alespoò jednu vlastní všechny domácnosti. Prùmìrné stáøí lednièky se dnes odhaduje na 14 let. Starých lednic a mrazákù se za posledních sedm let zbavila každá druhá èeská domácnost. Pøes tuto masivní obmìnu èeká ale ELEKTROWIN ještì hodnì práce. Nezbytnou souèástí každodenního života jsou i praèky, kterých v èeských domácnostech slouží 4,1 milionu. Mezi další nepostradatelné pomocníky patøí žehlièky a rychlovarné konvice (po 3,9 mil.), nebo vysavaèe (3,8 mil.) Vìtšinu spotøebièù - lednice pøedevším - lidé používají, dokud fungují. Bez ohledu na jejich parametry, napøíklad spotøebu elektrické energie. Vzhledem k cenám elektøiny se ale mùže tempo výmìny starých za nové významnì zrychlit. Nejvìtší žrouti energie Zejména chladicí zaøízení patøí k nejvìtším domácím žroutùm energie, protože jsou v chodu 24 hodin dennì. Prostou kalkulací tak bude nejspíš stále více spotøebitelù docházet k závìru, že výmìna staré lednice za novou pøinese navzdory poøizovací cenì nakonec úsporu. Ve zpìtném odbìru se každopádnì budou tyto spotøebièe objevovat ještì dlouho poté, co se pøi prodeji nových pøestane oddìlenì uvádìt výše recyklaèního pøíspìvku. K tomu dojde už v letošním roce. Až tedy pøijdou pøi likvidaci na øadu skuteèní veteráni, budou se velmi hodit finanèní rezervy, jež ELEKTROWIN vytváøel v uplynulých letech. Jen tak bude moci být i tato likvidace skuteènì ekologická. Hana Heømánková

5 10/2013 LISTY CHOTOVINSKA 5 Zveme vás na Chotovinský podzimní trh Èeský zahrádkáøský svaz Základní organizace Chotoviny ve spolupráci s Obcí Chotoviny pøipravují Chotovinský podzimní trh spojený s podzimní výstavou. Letošní roèník probìhne ve dnech 12. a 13. øíjna 2013 opìt v prostorách Kulturního domu Chotoviny a na pøilehlém prostranství. A na co se mùžeme tìšit? Pøední zahradníci si pro návštìvníky pøipraví bohatý sortiment pokojových kvìtin, trvalek, ovocných keøù i stromkù, nechybìt budou ani azalky, rùže, jehliènany, zelenina ovoce k uskladnìní, med i staroèeská medovina. Dominantu trhu pak jistì budou tvoøit pestrobarevné chryzantémy, suché a dušièkové vazby. Výstavní èást pak pro mnohé jistì bude inspirací k podzimním dekoracím nejen oken, ale i našich pøíbytkù. Tradiènì na výstavì bude prezentovat své výrobky Rolnièka Sobìslav. Letošního trhu se zúèastní také Obèanské sdružení MAS Krajina srdce, které zde pøedvede tradièní øemesla a bude prodávat výrobky. Zároveò pak pro návštìvníky pøipraví výstavu ovoce a hub. A zde se nabízí jedineèná pøíležitost pro všechny houbaøe, nebo souèástí výstavy bude i mykologická poradna. Neváhejte a pøineste si pro vás neznámou houbu, mykolog vám zde odbornì urèí, o jaký druh se jedná. Každoroènì je na zahrádkáøských výstavách zajištìno bohaté obèerstvení. Letos si pøijdou mlsné jazýèky na své i díky ochutnávce moštù. Chotovinští zahrádkáøi nezapomínají ani na dìti, které se budou moci vydovádìt na skákacím hradu. Nepromarnìte pøíležitost a v sobotu od 9 do 17 hodin nebo v nedìli od 9 do 14 hodin pøijïte na Chotovinský podzimní trh spojený s podzimní výstavou. Urèitì nebudete litovat! Martina Sochùrková Nabídka mìøení radonu STÁTNÍ ÚSTAV RADIAÈNÍ OCHRANY, v.v.i., Praha 4, Bartoškova 28 nabízí mìøení radonu v domech a bytech pro obyvatele naší obce. Mìøení je poskytováno bezplatnì v rámci Radonového programu ÈR, který je koordinován Státním úøadem pro jadernou bezpeènost. Obec Chotoviny se nachází v oblasti s vyšším radonovým rizikem, a proto by STÁTNÍ ÚSTAV RADIAÈNÍ OCHRA- NY uvítal, kdyby se do Radonového programu zapojilo co nejvíce lidí z naší obce a nechali si zmìøit radon ve svých obydlích. Pøihlášení je možné: na telefonních èíslech: Ing. Fojtíková paní Kreslová a paní Mužíková em na adrese:

6 10/2013 LISTY CHOTOVINSKA 6 VŠEZVÌD SNESITEDLNÝ Historie je svìdectvím èasu. Tìmito slovy oslavil historii Marcus Tullius Cicero, významný státník, spisovatel a nejslavnìjší øeèník starovìkého Øíma, když v øímské literatuøe jako první pøedložil teorii sepisování dìjin. Dnes se mnozí lidé domnívají, že historie je vìda suchá, nezáživná a studium mnoha starých listin, letopisù a knih, které vyžaduje velice mnoho èasu, jen zøídka kdy pøináší nové, cenné informace. Není to pravda. Pøi bádání ve starých knihách se èasto mùžeme nejen dobøe pobavit, ale hlavnì si rozšíøit pøedstavu, jakými problémy žili naši pøedci a jak si docela vážnì vysvìtlovali nìkteré vìci. Napøíklad vikáø v kostele sv. Apollináøe na Novém Mìstì pražském sepsal v roce 1697 vzdìlávací spis, který nazval Všezvìd snesitedlný. Kniha byla pøedevším urèena pro potøebu kantorù, aby svým žákùm mohli podat kvalifikované odpovìdi na jejich zvídavé dotazy. Z tohoto spisu jsem vybral nì- kolik statí, které snad ètenáøe pobaví, ale hlavnì mu pøiblíží dobu pøed ètyømi sty lety a zpùsob myšlení tehdejších lidí. Dotaz: Má vejce pøednost pøed ostatními potravinami? Ano, samozøejmì má. Každý øádný banket, svatební hostina, ale i slavnostnìjší obìd má být zahajován nìjakým pokrmem z vajec. Nad vejce totiž není nic èistotnìjšího a chvalitebnìjšího. Vejce sytí, netlaèí v žaludku, má velkou výživnou moc i sílu a posiluje žíly. Navíc jeho užití je svrchovanì praktické: mnoho potentátù již bylo otráveno rùznými jídly, ale vejci ještì žádný. Dotaz: Jak to, že mnozí lidé mají kadeøavé vlasy a jiní ne? Je prokázáno, že kadeøavost vlasù zpùsobuje pøílišná horkost v žilách. Naopak studenost hlavy a tìla tlaèí vlasy k zemi a proto jsou nìkteøí lidé jako ulízaní. Dotaz: Proè èlovìk plešatí od pøední èásti hlavy? Pøední èást hlavy je suchá a proto koøen vlasù schne a vadne. Naproti tomu zadní èást hlavy Tradièní sportovní bazar! V sobotu 19. øíjna 2013 od 8:30 do 11:00 hodin. Pøíjem vìcí 8:00-8:30 hodin, výdej vìcí 11:00-11:30. Podzim tu, zima se blíží. Pøemìøte sezónní obleèení, zkontrolujte brusle, nabídnìte k prodeji sáòky po odrostlých dìtech! Poøádá Klub V Lomené, pøijïte, tìšíme se na vás. BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM Svá významná životní jubilea oslavili nebo v nejbližších dnech oslaví tito naši obèané: 60 let Milan Herma, Chotoviny Marie Sváèková, Èervené Záhoøí 65 let Jana Èapková, Èervené Záhoøí 70 let Jan Mika, Chotoviny Jaroslav Kratochvíl, Sedleèko 85 let Božena Šmejkalová, Vrážná Marie Bicanová, Øevnov 95 let Alžbìta Podzimková, Chotoviny 96 let Antonie Nováková, Èervené Záhoøí Všem jubilantùm pøejeme do dalších let pevné zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody. JAK TO VLASTNÌ BYLO? HAŠLERKY Zanedlouho tomu bude sto let, co se na našem trhu objevily dodnes velice populární bonbóny nazvané Hašlerky. Málokdo ví, že mají velice zajímavou historii. Slavný staropražský písnièkáø Karel Hašler, jehož popìvky jsou populární i v dnešní dobì, byl velice pracovitý, ale také byl silným kuøákem. Šedesát cigaret dennì byla jeho norma. To se samozøejmì projevovalo i na jeho hlase, který zešedivìl a rapidnì se ztrácel, což pro známého zpìváka byla úplná katastrofa. Pražáci šíleli! Uslyší ještì svého milovaného zpìváka? Tehdy za Hašlerem zašel továrník pan Lhotský a øekl, že v jeho laboratoøi pro nìj vyvinuli zvláštní bonbóny, které ho má dostateènou vlhkost, vlasy jsou zavlažovány a sílí. V zadní èásti hlavy se také soustøeïuje lidská pamì, které vlhkost velice svìdèí. Že tomu tak skuteènì je, dokládá skuteènost o drbání na hlavì. Nemùžeme-li si na nìco vzpomenout, drbeme se v týle hlavy a po chvíli se rozvzpomeneme. Dotaz: Jsou nìjaká znamením podle kterých lze pøedvídat blížící se bouøku? Ano, taková znamení existují a je jich velice mnoho. Napøíklad když dobytek èasto zdvihá oèi k nebi nebo se líže proti srsti lze s urèitostí oèekávat silnou bouøku. Stejnì spolehlivým znamením je, když si koèka pucuje vousy, kachny se nad obyèej èasto koupají, prasata si hrají se slámou v podestýlce a kohouti neustále kokrhají. Ostatnì vìtšina zvíøat se snaží èlovìka upozornit na blížící se nebezpeèí, a protože nedovedou mluvit, snaží se nás upozornit rùznými znameními. Dotaz: Proè se má køes ansky pozdravit èlovìk, který zívá, nebo kýchá? Za èasù papeže Øehoøe Velikého vypukl tak strašný mor, že lidé nenadále padali na ulicích a na místì umírali. Podle tehdejších lékaøù je taková smrt zpravidla postihla, když neš astník pøedtím zíval nebo hlasitì kýchal. Proto si lidé zvykli každému, kdo kýchl nebo zívl, popøát, aby se uzdravil. Každý èlovìk, který zíval nebo kýchl, byl považován za nemocného, a proto k nìmu vždy pøispìchal nejblíže se vyskytující obèan, pøes ústa mu udìlal køížek a øekl pozdrav pánbùh!. Tento zvyk se velice rychle rozšíøil a dlužno dodat, že u starších lidí se s ním setkáváme dodnes. Dotaz: Proè lidé opilí pivem padají na záda a zpití vínem padají na tváø? Je prokázáno, že rauš z piva strká s opilcem dozadu a poráží ho na záda. Proto takový èlovìk mívá otevøenou hubu a hlavu má skrèenou do ramen. Kdo se opil vínem, padá na tváø, a když spí, tiskne si hlavu na prsa. To je proto, že pára z vína se ukládá do pøední èásti hlavy a z hoøkého piva táhne pára do týlu. Proto si opilci vìtšinou druhý den nic nepamatují, zatímco pijáci vína mají ráno jasnìjší hlavu a èerstvìjší pamì. Tolik Všezvìd snesitedlný. Vkrádá se myšlenka, co by takovému pomocníkovi øekli dnešní pedagogové, ale ve své dobì to byla zcela vážnì mínìná odborná publikace. Dnes se nad jejími nìkterými vývody shovívavì pousmìjeme, ale souèasnì si uvìdomíme, jak lidská spoleènost do dnešních dnù pokroèila. Jaroslav Wimmer urèitì uzdraví a vrátí mu ztracený hlas. Za tuto službu žádal pouze jediné: aby nové bonbóny mohl nazvat jeho jménem. Hašler se urazil: Nikdy nedovolím, aby si mé dobré jméno bral do huby kdejaký chrchla! Pak jeden bonbón ochutnal, zmìnil názor a za dva dny byla celá Praha zaplavena obrovskými plakáty s Hašlerovou fotografií a sloganem: Hašler kašle? Nevadí! Hašlerky ho uzdraví! Zda se tak skuteènì stalo, není dùležité. Rozhodující bylo, že Hašler za pár dní opìt boural pražskou Lucernu a Hašlerky se staly vyhledávaným artiklem. Úspìšnì pøeèkaly pìt režimù a to ve stejném složení, barvì i balení. Jen ta jejich cena se v posledních letech vyšplhala nahoru. -wer-

7 10/2013 LISTY CHOTOVINSKA 7 NOVÉ KNIHY Outi Pakkanen - Z KOLA VEN. Ètyøicetiletá Ilona vede jednotvárný a bezútìšný život. Jedinými svìtlými okamžiky jsou návštìvy desetileté Sorelly. Jednoho dne je Ilona nalezena mrtvá. Kdo mohl mít zájem zabít tuto v ústraní žijící ženu? Policistka Tanja Strõmová narazí v okolí mrtvé na sple závisti, žárlivosti a nenávisti. Äke Edwardson - NEBE NA ZEMI. Komisaø Winter se vrací po otcovské dovolené do služby a je mu pøidìlen podivný pøípad. Nìkolik mladých mužù bylo v noèních hodinách na liduprázdných místech zezadu napadeno a ubito tìžkým pøedmìtem. Nikdo útoèníka nevidìl, obìti se navzájem neznaly. Stella Blómkvist - FALEŠNÝ SVÌDEK. Pøi nepokojích mezi neonacisty a policií je zabita novináøka Salvör. Jen nerada pøijímá právní zástupkynì Stella obhajobu jednoho z pravicových radikálù, který je do tohoto pøípadu zapleten. Rovnìž její starý pøítel Siggi, který je nyní ministrem hospodáøství, potøebuje Stellinu pomoc: je totiž obvinìn ze znásilnìní nezletilé dívky. MAPY ŽIVOTA OBECNÍ KNIHOVNA VÁS SRDEÈNÌ ZVE NA PØEDNÁŠKU Rachel Hore - ZAHRADA VZPO- MÍNEK. Lamorna Cove v Cornwallu je malý záliv, který sousedí s krásným, odlehlým údolím, kde pøed sto lety nalezla útoèištì skupina umìlcù. Právì zde se v pronajaté chatì v Merryn Hall usazuje Melanie Pentreathová. Utíká z rušného Londýna, kde pracuje jako kunsthistorièka, aby sbírala materiál pro knihu o malíøích a hledala útìchu po smrti své matky a rozchodu s milovaným mužem. Jiøí Houser - DÙM V TEMNOTÁCH. Ètyøicetiletý novináø Filip Noska je rozvedený, trošku lehkomyslný cynik, který právì dal výpovìï z redakce týdeníku, protože už má po krk pøitroublých rozhovorù s ještì pøitroublejšími hvìzdièkami šoubyznysu. Potøebuje oddechový èas a chce si dát do poøádku svùj rozháraný osobní život. Dá sbohem Praze a pronajme si letní apartmá v penzionu. Marie Cordonnierová - SOUBOJ VÁŠNÍ. Když se Maylis dozví, že má být provdána proti své vùli, pøed svým nastávajícím uprchne. Na útìku se setkává s udatným rytíøem Drystanem, který se chce pøipojit k vojsku nového krále. Spoleènì tedy dál putují v jeho doprovodu. Alena Jakoubková - SLAVNOSTI KROKODÝLÙ. Hrdinkou knihy je Sophie Landová - v mládí nenápadná, zakøiknutá dívka s nízkým sebevìdomím, vyrùstající s autoritativním otcem a citovì chladnou matkou. Vycepovaná k vìdomí, že jako dcera ani jako èlovìk nestojí za nic, vstupuje do života s pøesvìdèením, že si zaslouží jen to nejhorší. Co oèekává, to také dostane. A nijak ji to nepøekvapuje - vždy to pøece èekala... Jan Costin Wagner - MLÈENÍ. Strhující pøíbìh o zloèinu, vinì a trestu. Nikdo neví tak dobøe jako Kimmo Joentaa, jak strašné je ztratit milovaného èlovìka. Jak je to hrozné, když místo strachu nastoupí jistota, že jsme nìkoho blízkého ztratili jednou provždy. Proto tento kriminální komisaø z finského Turku nechce za žádnou cenu vzít zoufalým rodièùm pohøešované dívky nadìji, že jejich dcera dosud žije. Alena Jakoubková - DOBRÝ MANŽEL, KTERÝ NEMLSÁ. Mìla se stát lékaøkou - ale vzepøela se rodinné tradici, a pøestože ji vykázali z domu, stala se hereèkou. Luboš jí vstoupil do života náhodou, a kdyby nebylo matièky pøírody, rychle by ho z nìj zase vyšachovala. Jenže dítì je na cestì... Bill Floyd - SBÌRATEL OÈÍ. Pohled na situaci, jaké je to být manželkou sériového vraha a zásadní otázku, jestli je rodina zodpovìdná za jeho èiny, nabízí prvotina amerického autora Billa Floyda. Tamar Myers - ŠAMANOVY ŽENY. Amanda pøijme nabídku vést penzion v africkém Kongu, kam v dobì diamantové horeèky dennì míøí stovky Belgièanù za vidinou zbohatnutí. K závisti všech najde nejvìtší drahý kámen místní šaman. Prodejem by jednou provždy vyøešil stupòující se existenèní problémy, avšak šamanovy ženy pochopily, že diamant nepøinese rodinì nic dobrého, a proto musí zmizet. Jackie Collins - MILÁÈEK ŽEN. Zamilovali se do sebe jako støedoškoláci: Nick, kluk z okraje spoleènosti, a Lauren, nejkrásnìjší dívka z malomìsta. Toužili vznést se spolu ke hvìzdám, ale osud je rozdìlil. Oba uzavøeli manželství z ryze praktických dùvodù, což jim nepøekáží být zbožòovanými idoly. Z Lauren se stala žádaná modelka, které muži leží u nohou. Ani herecká hvìzda Nick Angel nemá o fanynky nouzi. Zdá se, že role jsou jasnì rozdìleny. Peter Watt - DOTKNOUT SE OBLAKÙ - Sága Duffyových a Macintoshových. V pøedveèer války se Patrick dozví o plánech Nìmcù, jak využít Austrálii a Nový Zéland a oslabit anglické jednotky v Atlantiku. Spoleènì s Matthewem se zapojí do špionážní mise na Nové Guineji. Netuší, že nìkdo blízký vyzradil plán celé operace a že Nìmci jsou na nì pøipraveni. Jonas Jonnason - STOLETÝ STAØÍK, KTERÝ VY- LEZL Z OKNA A ZMIZEL. V den, kdy se mají v pøítomnosti rùzných hodnostáøù slavit jeho sté narozeniny, vyleze Alan Karlsson z okna domova dùchodcù, a jak praví název knihy, zmizí. MLÁDEŽ Petr Tychtl - BYLO JEDNO HOVÍNKO. Ta jana Lukešová - VESELÍÈKO. Wolf Erlbruch - PØÍŠERNÝ VEÈÍREK. Eva Beš áková - BÁRA A FLÍÈEK MAJÍ PRÁZDNINY. Thomas Brezina - KLUB ZÁHAD. Zámek pøízrakù, Neviditelná bestie. Thomas Brezina - KLUB TYGRÙ. Palác støíbrných panterù, Chrám hromù, Hlas ze záhrobí. Š. Petrásková

8 10/2013 LISTY CHOTOVINSKA 8 Fichtl & Pitbike TELURIA Race Chotoviny Po roce se opìt sešla vedle dálnice u Chotovin elita let minulých sedlající motocykly Jawa Pionýr známé znalcùm spíše pod spoleèným názvem FICHTL. Závodníky na tìchto extra strojích doplnili jezdci souèastných tøíd minimotocyklù Pitbike. Témìø tøi týdny pøíprav znamenalo, že jezdci mìli tra nachystanou minimálnì na úrovni mistrovství republiky. Poèasí, které nám celé prázdniny ukazovalo jen to nejlepší ze svého umìní, také slibovalo vysokou diváckou i jezdeckou úèast. Bohužel zatímco døíve by každý øešil situaci se slovy máme zataženo, nìjak to ale dopadne, v dnešní dobì internetu víme všechno až moc dopøedu. Takže pøedpovìï znìjící dopoledne bude hezky, ale odpoledne zaène mrholit se zmìnila v krutou realitu pøesnì opisující slova pana Kemra ze známé komedie. V tomto neèase se jasnì ukázalo, že jezdci sedlající jednostopé stroje jsou opravdu tvrdí chlapi! Nejenže pøijelo témìø 80 jezdcù, ale i pøes vytrvalý déš nenastoupilo k druhé rozjížïce pouze 9 jezdcù, a to pouze proto, že neselhali lidé, ale technika. TOP podívanou se stala tøída Pitbikù, kde závod koøenila úèast jezdce Adama Záveského, úèastníka mistrovství svìta, a punc mezinárodního dal závodu sympatický slovenský jezdec Daniel Mihálik. Samotné závody dopoledne zahajovaly kvalifikaèní jízdy tøíd Pitbike, dìti a seznamovací tréninky fichtlù. Jezdci a stroje fichtl jsou èasto starší výroby, a není radno je zbyteènì dlouho prohánìt po trati. Ostrou první rodjížïku dìtí vyhrála jediná dívka v kategorii Nikola Sládková z Motosportu Chýnov, ve druhé pak dojela tøetí, což jí vyneslo celkové druhé místo. Celkovì pak po velkém boji zvítìzil v této katergorii Jakub Maxa z Malonic. Ve tøídì Fichtl serie zvítìzil s pøevahou Milan Kos z Divišova, když nedal soupeøùm šanci a témìø všechny pøedjel o jedno kolo. Opravdovou tøešnièkou byla zmiòovaná úèast Adama Záveského z Opaøan, který v první rozjížïce pøedvádìl, proè patøí mezi èeskou pitbikovou elitu. Se svým strojem dokázal nejen zvítìzit, ale na velkém 16 metrù dlouhém skoku stihl ještì mávat divákùm. Ve druhé rozjížïce to mìl o nìco tìžší, protože na blátì pøedvedl skvìlou stíhací jízdu Honza Hladík z Motosportu. Problémy se svým strojem mìl bohužel domácí Léèebné tìlové svíce Dne se knihovna promìnila v oázu klidu. O léèebných tìlových svících, a nejen o nich, nám pøednášel léèitel Michal Ježek z Pøíbrami. Že není nutné svíce strkat do uší, a že se s nimi dá léèit leccos od drobných úrazù, pooperaèních stavù až po chronická onemocnìní, nás informoval èlovìk s letitými zkušenostmi. Ostatnì úèinnost léèebných svící si na místì mohlo vyzkoušet i nìkolik dobrovolníkù. Pro zájemce pøipravujeme pøednášku pana Ježka na další téma, pravdìpodobnì na téma pìt elementù. Pokud se sejde dostatek zájemcù, pøednáška by mohla probìhnout již v listopadu. Bude lépe, když se zájemci o pøednášku pøihlásí v knihovnì, abychom mìli pøibližnì pøehled o poètu a pøipravili dostatek míst nebo zajistili jiné prostory. Š. Petrásková jezdec Standa Domkáø, což ho zøejmì odsunulo na nepopulární bramborové ètvrté místo za slovenského jezdce Daniela Mihálika. Že závodnické srdce bije v každém vìku, pøedvedl 74-letý Jiøí Somer, když skonèil na úžasném osmém místì z celkového poètu 27 jezdcù své tøídy a porazil tak daleko mladší soupeøe. Tøídy Pitbike hobby do 125 ccm a hobby nad 125 ccm mìly v obou pøípadech jasné vítìze. V nižší kubatuøe to byl Mirek Sichrovský z Vitanovic a ve vìtší kubatuøe nedal ostatním šanci Jan Rytíø z Opaøan. Na trati byly po celý den k vidìní napínavé souboje a jezdci se tak odmìòovali fandícím divákùm zkrápìným nekonèícím deštìm. Nejtìžší údìl pak mìli hasièi pod vedením pana Bukvaje, kteøí sice nemuseli tra kropit proti prachu, zato jejich druhá funkce - praporkáøi, znamenala promoèení a prochladnutí až na kost. Co øíci závìrem? V Chotovinách byly k vidìní povedené závody okoøenìné zajímavým poèasím. Výsledky: FICHTL Klasik: 1. Pavel Fiøt(Zduchlovice), 2. Tomáš Novotný (Èekanice),3. Jakub Podrázský (Myslkovice), 4. Rostislav Novotný (Èekanice), 5. Ondøej Štiller (Záluží) FICHTL Serie: 1. Milan Kos (Divišov), 2. František Fiøt (Zduchlovice),3. Richard Biroš (Èerèany), 4. Jiøí Stojanoviè, 5. Ondøej Krejcárek (Èerèany) FICHTL Speciál: 1. Jan Brožek (Èerèany), 2. Jakub Mareš (Tomeš team), 3. František Vránek (Dnešice), 4. Stanislav Bøezina (F. klub Miøetice), 5. Jaroslav Novotný(Košice) PITBIKE do 125 ccm: 1. Miroslav Sichrovský (Vitanovice), 2. Michal Holešovský (Rousínov), 3. David Holešovský (Rousínov), 4. Jiøí Trpka (Kamikaze team Chlístov), 5. Pavel Novák(Sedlec) PITBIKE nad 125 ccm: 1. Jan Rytíø (Opaøany), 2. Zdenìk Žemlièka (Divišov), 3. Filip Maxa (Malonice), 4. Ladislav Pospíchal (Lhenice), 5. Jiøí Rytíø (Opaøany) PITBIKE ELITE: 1. Adam Záveský (Opaøany), 2. Jan Hladík (Motosport Chýnov), 3. Daniel Mihálik (SK-Ladce), 4. Stanislav Domkáø (Motosport Chýnov/Chotoviny) DÌTI do 12-ti let: 1. Jakub Maxa (Malonice), 2. Nikola Sládková (Motosport Chýnov), 3. Štìpán Karkula (Tábor), 4. Dominik Kotalík (Tábor), 5. Václav Veselý (Chýnov) Nejmladší jezdec: Dominik Kotalík (Tábor) narozen Nejstarší jezdec: Jiøí Somer (Neveklov) narozen Jaroslav Krejèí

9 10/2013 LISTY CHOTOVINSKA 9 DIVADLO Obec Chotoviny Vás srdeènì zve do divadla. Dne od 20 hodin v sále kulturního domu sehraje své divadelní pøedstavení MOJE SESTRA MARYŠA amatérský divadelní spolek VOŽIVOT z Mladé Vožice. Vstupné 70,-Kè. Kniha Poutní místa èeskobudìjovické diecéze Nová tiskárna v Pelhøimovì vydala další knihu Jiøího Èerného Poutní místa èeskobudìjovické diecéze. Milostné obrazy, sochy a místa zvláštní zbožnosti. Jde o dosud nejpodrobnìjší souborné zpracování tématu poutních míst a kultu milostných obrazù a soch v regionu jižních a jihozápadních Èech. Zkoumaný prostor je vymezen hranicemi èeskobudìjovické diecéze v roce 2012 a zahrnuje tyto okresy: Benešov (èást), Èeské Budìjovice, Èeský Krumlov, Jihlava (èást), Jindøichùv Hradec, Klatovy (èást), Pelhøimov, Písek, Plzeò-jih (èást), Prachatice, Pøíbram (èást), Strakonice, Tábor. Heslo Chotoviny se pomìrnì podrobnì vìnuje mariánské kapli V jezerech, kde se v roce 1855 zjevila malým chlapcùm Panna Maria. Tehdy sem ke studánce proudilo takové množství lidí, že místo jistý èas konkurovalo i blízkým Klokotùm. Roku 1857 nechal majitel panství Ludvík Karel Nádherný postavit v tìchto místech kapli v podobì jak ji známe dnes. Zmínìn je i pozdnì gotický obraz darovaný chotovinskému kostelu vídeòským kardinálem Kryštofem Migazzim a také køížová cesta, kterou nechal v podobì kamenných sloupkù zbudovat ve farním lese roku 1808 faráø Smutný. V blízkém okolí Chotovin se nachází poutní místo Klokoty, proslulé i daleko za hranicemi regionu. Z ménì známých lokalit v knize nalezneme informace napø. k Jistebnici, Milièínu, Nadìjkovu, Radvanovu èi Ústìjovu. Encyklopedicky pojatá, fotografiemi i autorovými kresbami bohatì ilustrovaná kniha má 343 stran se 185 hlavními topografickými hesly a dalšími pøídavnými lokalitami, v nichž se odráží kult poutních míst. Barevné pøílohy obsahují fotografie poutních svatyní a reprodukce svatých obrázkù s vyobrazením poutních míst. Knihu distribuuje knihkupectví Kosmas a je k dostání ve všech vìtších a specializovaných knihkupectvích (pøípadnì u nakladatele Nová tiskárna Pelhøimov, tel ). Cena knihy 330,- Kè. Odstartovala podzimní èást kuželkáøské sezóny 2013/14 Tak nám to koneènì zaèalo! Po nároèných pøípravách, turnajích a vyladìní formy se rozbìhly kuželkáøské soutìže. Družstvo A Divize Jih Družstvo B Krajský pøebor I Jiskra N. Bystøice A Chotoviny : 1 Køemen 472, Chotoviny Sokol Písek : 5 Chobotský 447, Hein 399, Foøter 427, Vacko 412, Bartoò 425, Hrstka 413. Zeman 396, Køemenová H. 404, Svaèina 387, Køemenová L. 371, Makovcová 385. Na první zápas nového roèníku jsme se vydali na kuželnu Jiskry Nová Bystøice. První duel mezi domácím Martinem Vreckem a naším Petrem Zahajovací zápas krajského pøeboru se bohužel nevydaøil. Nedokázali Køemenem nám dával nadìji na dobrý výsledek. Petr vyhrál skvìlým jsme výborný zaèátek, vedení 3 : 0 o 72 kuželek, promìnit v body. Druhá výkonem 472 kuželek. Tím ale bohužel naše radost skonèila. Všichni polovina zápasu se nepovedla a soupeø pìknými výkony slavil výhru. ostatní jsme prohráli a jen díky Køémovi jsme domù nepøivezli kanára. TJ Sokol Sobìnov Chotoviny : 0 Svaèina 433, Chotoviny Jiskra N. Bystøice B : 2 Hrstka 460, Chobotský 430, Køemenová H. 418, Kuèerová G. 430, Svatošová 414, Køemen 417, Hein 450, Bervida 410, Foøter 414, Bartoò 417. Køemenová L Po neúspìchu v Nové Bystøici jsme doma pøivítali druhý tým z tohoto Sobìnovská kuželna patøí k tìžším a loni druhé družstvo kraje doma mìsta. Po ètyøech dvojicích byl stav 2 : 2, ale skóre bylo 47 kuželek pro hraje velmi dobøe. Toto se potvrdilo i tentokrát. Naše dobré výkony nestaèily na zisk ani dílèího bodu a odvážíme, trochu krutì, kanárka. nás, a to pøedevším díky skvìlým výkonùm Libora a Zbyòka. Honza F. po dramatickém závìru vyhrál o jednu kuželku a pøidal na naši stranu další Domácí utkání podzimní èásti: dùležitý bod. Honza B. tak mohl i prohrát, staèilo udržet skóre, ale ani on pátek :30 Chotoviny Lokomotiva Tábor soupeøi nic nedaroval a první výhra je na svìtì a body doma. pátek :30 Chotoviny TJ Sokol Nové Hrady PSJ Jihlava Chotoviny : 4 Bervida 493, Družstvo D Okresní pøebor Køemen 435, Bartoò 470, Vacko + Hein 374, Foøter 442, Hrstka 418. Chotoviny OS ECHO Silon C : 2 Šmejkalová 403, Zápas v Jihlavì zaèal v náš prospìch, ale výrazná prohra tøetího hráèe Otradovec 385, Kubešová 377, Køemenová A. 328, Šmejkal 403, Filip 393. nám hodnì ubrala na skóre, takže i perfektní výkony Honzy B. a pøedevším První zápas nového roèníku nám vyšel pøesnì podle pøedstav. Body jsou Luboše, který zde dosáhl na svùj osobní rekord, staèily pouze na naše, ale soupeø až na jednu výjimku (Vitha 441) nepøedvedl žádné plichtu. oslnivé výkony. Pochvala patøí rodinnému tandemu Šmejkalových, kdy Chotoviny N. Mìsto na Moravì : 5 Køemen 457, pøi rovnosti shozených kuželek mìla Klárka lepší dorážku. Foøter 435, Hrstka 450, Vacko 386, Hein 413, Bartoò 427. Domácí utkání podzimní èásti: I tentokrát bylo štìstí zpoèátku na naší stranì. Do tohoto utkání jsme støeda :00 Chotoviny KK Lokomotiva Tábor C vstoupili znamenitì. V polovinì vedeme 3 : 0 o 73 zásluhou Petra, Honzy Na závìr dovolte srdeènì Vás pozvat na uvedené domácí zápasy našich F. a Libora. Bohužel to bylo z naší strany vše. Další dva hráèi nezískali družstev. Podpoøte nás ve sportovních bojích o mistrovské body a užijte si ani bod a navíc umožnili soupeøi otoèit skóre o tøi kuželky v jeho prospìch. Na závìr hrající Honza B. sice podal celkem ucházející výkon, ale pøátelskou sportovní atmosféru v pøíjemném prostøedí. M. Vacko na Michala Mika nestaèil. Kdo nìkdy vidìl hrát tohoto drobného muže, jistì potvrdí, že jeho výkony, zvláštì v dorážce, jsou mimo lidské chápání a témìø popírají fyzikální zákony. A tak jsme doma prohráli. Domácí utkání podzimní èásti: pátek :30 Chotoviny TJ Slavoj Žirovnice pátek :30 Chotoviny TJ Tøebíè B

10 10/2013 LISTY CHOTOVINSKA 10 Áèko jako na houpaèce Minulý rok náš A-tým sestoupil z posledního místa 1. B. tøídy do okresního pøeboru. Ale ani tam se zatím moc nedaøí. Výhra, remíza, prohra, prohra, výhra. Taková bilance Chotoviny drží ve støedu tabulky. Ale pojïme od zaèátku. O prvním zápase proti Borotínu už jste èetli minule. 4:0, famózní premiéra. Další zápas byl v Lomu. První poloèas, nic moc výkon, 1:0 pro Lom. Druhá pùle už byla úplnì o nìèem jiném. Chotoviny rychle vyrovnaly a pak je poslal svou premiérovou trefou za muže do vedení Pražák. Jenže. Pár minut pøed koncem se naše obrana nedohodla a pøi závaru pøed bránou odkopla míè rovnou na soupeøe. Ten v klidu zakonèil a vyrovnal na 2:2. Skóre už se nemìnilo. Doma Božejovice, jasný úkol. Porazit nováèka v soutìži, který pro nezájem soupeøù postoupil z 6. místa III. tøídy okresu, nemìl být problém. Ale tentokrát celý zápas výkon nic moc, nebo spíš nic. Nikomu to nešlo, hodnì se kazilo a když už pøišla šance, tak z toho nic nebylo. Ško- Tabulky Okresní pøebor mužù 1. Mladá Vožice 15: Božejovice 18: Veselí nad Luž. B 18: Bøeznice 16: Košice 11: Chotoviny 8: Tuèapy 10: METEOR Tábor B 9: Borotín 12: Øepeè/Opaøany B 6: Lom 8: Vlastiboø 5:15 1 ÈEZ Krajský pøebor mladšího dorostu 1. J. Hradec 34: SKP ÈB B 24: Èt. Dvory 29: Lomnice 18: È. Krumlov 22: Loko ÈB 21: Bøilice 19: Prachatice 21: Milevsko 14: Slavia ÈB 13: Hluboká/Olešník 12: Chotoviny 7: Blatná 13: Junior St. 8: Roudné 14: Rudolfov 6:31 1 da. Nakonec z toho byla potupná prohra 0:4. Øepeè/Opaøany, další mise áèka s cílem zvítìzit. Ale byla z toho jen další prohra a zase stará písnièka. Nepromìòování šancí a naopak tým lacino inkasuje. Zápas skonèil 3:0 pro Øepeè. Kdo tam nebyl, neuvìøí. Podle výsledku to vypadá jednoznaènì, ale my jsme byli vìtšinu zápasu lepším týmem. Bohužel dostáváme hloupé góly a naopak své šance nepromìníme. Snad se to už ale brzy zlomí, vìøí trenér Køížka. A zlomilo, hned další zápas. Koneènì to vyšlo. Chotoviny - Meteor Tábor B 2:1. Po bezbrankovém poloèase se všechno podstatné odehrálo po pøestávce. Domácí mìli navrh, své šance ale nedokázali promìnit. Na druhé stranì tým podržel gólman Carva. Až v závìru potvrdil své kvality útoèník Švehla. Dvakrát se jako tank probíjel pokutovým územím, pøišel faul a kopala se penalta. Obì promìnil Bondarev. V závìru Meteor vrhnul síly do útoku a z jedné šance se mu povedlo dát gól. Pøišla i druhá pøíležitost, ale gól padl z ofsajdu. Chotoviny vedení udržely a 3 body byly doma! Kluky musím pochválit, døeli, makali. Možná by zápasu víc slušel výsledek tøeba 4:1, mìli jsme daleko víc pøíležitostí. Jsem rád, jak se do týmu zapracovávají dorostenci. Pražák, Dvoøák i Kubela hráli výbornì. Carvu už ani jako dorostence neberu, to je opora, hodnotí trenér Køížka. Snad to poslední body nejsou a Chotoviny ještì nìjaké ty body sesbírají. Držme jim palce! ÈEZ - Krajský pøebor starších žákù 1. È. Krumlov 29: Met. Tábor 19: SKP ÈB 15: Milevsko 27: T.Sviny/H.Stropnice 23: Junior St. 17: Loko ÈB 13: Bøilice/Tøeboò 11: Chotoviny 15: Roudné 14: Táborsko B 9: Blatná 6: Èt. Dvory 8: Slavia ÈB 10:29 1 Výsledky mistrovských zápasù Okresní pøebor mužù 2. kolo Lom - Chotoviny 2:2 (1:0) 3. kolo Chotoviny - Božejovice 0:4 (0:1) 4. kolo Øepeè/Opaøany B - Chotoviny 3:0 (1:0) 5. kolo Chotoviny - METEOR Tábor B 2:1 (0:0) Krajský pøebor mladšího dorostu 4. kolo Táborsko B/ Chotoviny - Ètyøi Dvory 1:4 5. kolo Slavia ÈB - Táborsko B/ Chotoviny 1:1 /PK 3:4 6. kolo Táborsko B/ Chotoviny - Loko È. Budìjovice 3:3 /PK 3:4 7. kolo Jindøichùv Hradec - Táborsko B/ Chotoviny 2:0 Krajský pøebor starších žákù 2. kolo Chotoviny - Slavia Èeské Budìjovice 6:0 3. kolo Èeský Krumlov - Chotoviny 7:0 4. kolo Chotoviny - Ètyøi Dvory 6:0 5. kolo Roudné - Chotoviny 3:0 6. kolo Chotoviny - Trhové Sviny 4:2 Krajský pøebor mladších žákù 2. kolo Chotoviny - Slavia Èeské Budìjovice 4:2 3. kolo Èeský Krumlov - Chotoviny 2:2 /PK 3:5 4. kolo Chotoviny - Ètyøi Dvory 5:2 5. kolo Roudné - Chotoviny 0:4 6. kolo Chotoviny - Trhové Sviny 1:5 Rozpisy mistrovských utkání Okresní pøebor mužù 7. kolo NE Chotoviny - Vlastiboø 16:00 8. kolo NE Bøeznice - Chotoviny 16:00 9. kolo NE Chotoviny - Mladá Vožice 15: kolo NE Veselí nad Lužnicí B - Chotoviny 14: kolo SO Chotoviny - Košice 14:00 Krajský pøebor staršího (mladšího) dorostu 9. kolo NE Hluboká/Olešník - Táborsko B/ Chotoviny 9: kolo NE Táborsko B/ Chotoviny - Lomnice 9: kolo SO Blatná - Táborsko B/ Chotoviny 9: kolo NE Táborsko B/ Chotoviny - Bøilice UMT Tábor 9: kolo NE Roudné - Táborsko B/ Chotoviny 9:30 Krajský pøebor starších (mladších) žákù 7. kolo SO Junior St. - Chotoviny 10:00 8. kolo SO Chotoviny - Bøilice/Tøeboò 10:00 9. kolo NE Blatná - Chotoviny 10: kolo SO Chotoviny - Loko ÈB 9: kolo SO SKP ÈB - Chotoviny 10: kolo NE Chotoviny - Táborsko B 10:00 Stránku pøipravili D. Pìkný a D. Mendel ml.

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3.

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. kola Èeského poháru. Roèenka Tìlocvièné jednoty Sokol Nové Veselí

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

10/2014 LISTY CHOTOVINSKA 1. Roèník XXII. Èíslo 10 øíjen 2014 ZDARMA

10/2014 LISTY CHOTOVINSKA 1. Roèník XXII. Èíslo 10 øíjen 2014 ZDARMA 10/2014 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XXII. Èíslo 10 øíjen 2014 ZDARMA OBEC CHOTOVINY 2010 2014 V konèícím volebním období 2010-2014 pracovalo zastupitelstvo OBCE CHOTOVINY v tomto složení: Starosta obce

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Výstavba školky pokraèuje podle plánu

Výstavba školky pokraèuje podle plánu 5/2013 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XXI. Èíslo 5 kvìten 2013 ZDARMA Výstavba školky pokraèuje podle plánu Kvìten je devátým mìsícem prací na výstavbì jedné tøídy MŠ Chotoviny. Je vidìt, že stavba, kterou

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 Informace o LT 2000 OBSAH Vydává a tiskne

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

vedením paní Voèadlové. Krásným bodem programu bylo vystoupení folklórního souboru z partnerských Buchlovic. Jejich

vedením paní Voèadlové. Krásným bodem programu bylo vystoupení folklórního souboru z partnerských Buchlovic. Jejich 9/2013 LISTY CHOTOVINSKA Roèník XXI. Èíslo 9 záøí 2013 1 ZDARMA Poèasí bylo jako na objednávku Leto ní Chotovinské slavnosti se vydaøily. Hlavním bodem tìch leto ních bylo otevøení nové tøídy mateøské

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 32 ze dne 1. 10. 1998 Pozvánka na podzimní akci Informace pro

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

4/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1. Roèník XX. Èíslo 4 duben 2012 ZDARMA. Vondráèkové a jiných nechybìly. Jistì se. sponzory, kvìtinovou výzdobu a vyrábìla

4/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1. Roèník XX. Èíslo 4 duben 2012 ZDARMA. Vondráèkové a jiných nechybìly. Jistì se. sponzory, kvìtinovou výzdobu a vyrábìla 4/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 4 duben 2012 ZDARMA ŠKOLNÍ SLAVNOST OSLAVA NAŠICH DÌTÍ Každoroèní spoleènou akcí základní školy a rodièù je Školní slavnost. Ta letošní probìhla 17. bøezna.

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

další období poèínaje rokem 2013 bude celková sazba poplatku ve výši 600 Kè pro poplatníka a rok s tím, že obec bude

další období poèínaje rokem 2013 bude celková sazba poplatku ve výši 600 Kè pro poplatníka a rok s tím, že obec bude prosinec 2012 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 6. 12. 2012. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce

Více

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 14. 5. a 11. 6. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

CONGRESS MAN NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA CERVEN 2011. Vážení ètenáøi,

CONGRESS MAN NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA CERVEN 2011. Vážení ètenáøi, CERVEN 2011 CONGRESS MAN NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA Vážení ètenáøi, v èervnovém èísle jsme pro Vás pøipravili nìkolik zajímavých zpráv. Nabídneme Vám informace o nejrùznìjších akcích, které se

Více

Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb

Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb Žižkova 16, 591 01 Žïár nad Sázavou +420 566 620 098, +420 608 816 721 spektrum@kolping.cz http://www.spektrum.kolping.cz IÈO: 433 79 729 Bankovní

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 OBSAH

Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 aneb veselé bloudìní pevností Akce DD Krátké

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách:

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách: Vážení, MONITORING VOZIDEL dostává se vám do rukou tøetí èíslo inovin. Tentokráte vám chceme pomoci s provozováním a správou vozového parku. Z vlastních zkušeností víme, že provozovat ve firmì vozový park

Více

Školní 180, tel.: 466 680 419, e-mail: obec@rybitvi.cz, www.rybitvi.cz

Školní 180, tel.: 466 680 419, e-mail: obec@rybitvi.cz, www.rybitvi.cz Školní 180, tel.: 466 680 419, e-mail: obec@rybitvi.cz, www.rybitvi.cz Najdete v èísle: Z dìní v obci / Zpráva Mìstské policie Láznì Bohdaneè Modernizace spalovny v Rybitví / podzim Jiskry Rybitví Hranolek

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE má za sebou další období své èinnosti. Hodnotíme a vyjadøujeme se k celému pøedešlému roku. Pro nás to byl první souvislý rok plné èinnosti. Zatìžkávacím obdobím

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

R A N Ž Á D A. Užili jsme si Adventní setkání. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Užili jsme si Adventní setkání. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: leden 2015 roèník 9, èíslo 5 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Užili jsme si Adventní setkání Letošní Adventní setkání se konalo

Více

ZPRAVODAJ OBCE LOBODICE

ZPRAVODAJ OBCE LOBODICE ZPRAVODAJ OBCE LOBODICE 1/ 2015 Vydává obec Lobodice, nákladem 250 ks, ZDARMA do Vaší schránky. Zveme Vás na HODY 2015 18. - 20. 9. 2015 www.lobodice.cz Slovo starosty Vážení obèané, dovolte mi jako novì

Více