û Plnění rozpočtu města, û Rozpočet pro rok 2014 û Z historie těžby uhlí Malé ohlédnutí, Jindřich II û Z našich škol

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "û Plnění rozpočtu města, û Rozpočet pro rok 2014 û Z historie těžby uhlí Malé ohlédnutí, Jindřich II û Z našich škol"

Transkript

1 Občasník Zbýšova 1/2014 věnovaný nejnovějším aktualitám LEDEN DUBEN Z OBSAHU: û Plnění rozpočtu města, závěrečný účet města za rok 2013 û Rozpočet pro rok 2014 û Z historie těžby uhlí Malé ohlédnutí, Jindřich II û Z našich škol 1

2 Z našich škol Předávání pololetního vysvědčení prvňáčkům proběhlo velmi netradičně. Lékařky z místní stomatologické ordinace Dens caninus s. r. o., učily děti, jak si správně čistit zoubky. Se souhlasem vedení ZŠ převzato z webových stránek školy (více informací uvnitř občas- 2níku)

3 Slovo starosty Vážení spoluobčané, od posledního vydání Ozvěny uběhla zima, letos velmi mírná a příroda se již předčasně probudila ze zimního spánku. Vedení města připravilo na konci loňského roku v rámci schvalování rozpočtu pro letošní rok plán investic a tak bych Vás rád alespoň s těmi hlavními seznámil. V zimním období jsme pracovali na rekonstrukci bytů ve vlastnictví města, v čemž budeme pokračovat po celý rok. Na bytových domech na ul. J. A. Komenského zateplíme fasády, na Majrově 636 jsme ze zbytečně prostorné společenské místnosti zbudovali další byty a zachovali menší místnost pro společné posezení. Tím se počet nájemních bytů v tomto objektu zvýšil na dvaadvacet. V budovách místních základních škol vyměníme druhou polovinu oken, což se týká i zdravotního střediska a knihovny. V důsledku uložení sítě NN do země, kterou bude realizovat E.ON ČR na ulici Havířské a v části ulice 9. května (od Šikotexu po křižovatku), vznikne městu vyvolaná investice - rekonstrukce chodníků a vybudování nového veřejného osvětlení v těchto částech obce. V nejbližší době započne propojování záložních vrtů H3 a H4 do čerpací stanice, což zajistí dostatek kvalitní pitné vody pro náš Svazek vodovodů a kanalizací Zbýšov Zakřany. Již delší dobu slibuje vedení města občanům čtvrti Anenské rekonstrukci kanalizační sítě v letošním roce bude realizována první a druhá etapa této akce. Dojde i na rekonstrukci ulice Pod rybníkem, po které tamní občané rovněž léta volají a k přivedení komunikace ke dvěma rodinným domům v Obůrce. Je připraveno rozšíření parkovišť v několika lokalitách Zbýšova na Majrově, v sídlišti Luže a na Sportovní ulici. Ve čtvrti Sička je naplánována rekonstrukce chodníku a vybudování nové autobusové čekárny. V sídlišti Luže dojde k pořízení zpomalovacích prahů, což přispěje ke zklidnění provozu motorových vozidel v této čtvrti. Dalším letošním záměrem města je dokončit rekonstrukci bývalé budovy Svazarmu na Majrově, aby se na podzim mohla četa veřejně prospěšných prací přestěhovat do lepšího zázemí, než má dosud. V řešení je i rekonstrukce vytápění sálu kina Horník. To je výčet nejdůležitějších akcí, které máme v plánu letos realizovat. Věříme, že se nám je podaří zajistit i přes to, že časový prostor stávajícího zastupitelstva je v tomto roce omezen říjnovými komunálními volbami. Přeji Vám všem klidný a úspěšný zbytek roku Vratislav Široký starosta města Foto na titulní straně budování i současnost těžní věže Jindřich II na Sičce možná jeden z posledních záběrů (více v článku Petra Kubinského). Foto archiv autora článku a Miloš Böhm 3

4 VÝPIS Z USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZBÝŠOVA USNESENÍ Z 14. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA ZBÝŠOVA Ö vzala na vědomí informaci starosty o plnění úkolů z 12. a 13. schůze rady města písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k , který činí ,10 Kč informaci starosty o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města doručenou žádost o přidělení obecního bytu doručení kalendářů JED na roky 2014 a 2015 objednání zhotovení pamětních medailí města požadavek na obnovení veřejného osvětlení prostoru Na Láně informaci starosty o záměru KTS Ekologie s. r. o. zřídit pro region kompostárnu ve Veverských Knínicích informaci starosty o nabídce úpravy Sokolského hřiště pro vícelúčelové sportovní využití a o záměru výstavby víceúčelové sportovní haly v prostoru stávající školní zahrady naproti budově MŠ; předpokladem realizace obou záměrů je získání dotace souhlas Ing. A. P., majitele parcely v prostoru U mašinky, s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene a s výší jednorázové úplaty povinnost zajistit nápravu nedostatků v zabezpečení dohledu dospělé osoby nad VHP v Hornickém domě informativní zprávu KÚ JmK o vyhodnocení funkčnosti zásahové záchranné služby Ö projednala a schválila program 11. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne záměr pronájmu nemovitosti města parcely č o výměře 268 m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (zahrada u koupaliště) pronájem nemovitosti města části parcely č. 518 (zahrada ve čtvrti Padělky) o výměře 185 m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, panu J. B., Zbýšov; cena pronájmu 5 Kč/m 2 smlouvu mezi městem a Ing. T. L. na zajišťování dovozu stravy do mateřské školy na Masarykově ulici smlouvu s KTS Ekologie s. r. o. Zastávka na likvidaci odpadů ve městě cena platby obce za občana s TP ve Zbýšově činí 505 Kč/rok Ö přijala doporučení pro ZM ke koupi a prodeji parcel na Malém díle v k. ú. Zbýšov u Oslavan, mezi městem a manž. H., Zbýšov Ö projednala a doporučila ZM ke schválení dílčí úpravy návrhu rozpočtu města na rok

5 Ö vzala na vědomí a zaujala stanovisko k záměru poskytování sociálních a zdravotnických služeb v obcích regionu (obdoba terénní pečovatelské služby) se zapojením obecních finančních prostředků formou daru či VFP Ö zamítla poskytnutí příspěvku na činnost Fondu ohrožených dětí nabídku Ing. Flimmela, který nabízí historicky cenné částí parních strojů USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö vzalo na vědomí informaci starosty o jednání 14. schůze rady města dne písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k , a o plnění rozpočtu města za období od ledna do listopadu informaci starosty o ukončených a připravovaných investičních akcích města odhad nákladů, které by si vyžádalo obnovení provozu sauny na stadionu TJ pozvání starosty na akce pořádané městem v závěru roku tradiční Vánoční koncert 28. prosince v 17 hodin v kostele sv. Martina, Novoroční ohňostroj 1. ledna v 17 hodin před radnicí města informaci předsedy finančního výboru města Martina Všetečky o kontrolní činnosti FV Ö projednalo a schválilo DRO č. 8/2013 záměr prodeje pozemků parc. č. 1685/12 o výměře 275 m 2 a parc. č. 1685/ 13 o výměře 142 m 2 (pozemky v bývalém areálu JZD ve Zbýšově) prodejní cenu parcely č v k. ú. Zbýšov u Oslavan - 15 Kč/m 2, pro případ, že by majitelka paní J. R., Zbýšov, nepřistoupila na smlouvu o zřízení věcného břemene (uložení vodovodního potrubí) a rozhodla se pozemek městu odprodat prodej parcely č. 1511/2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (vedle areálu Junáku a býv. Pionýra) Ing. L. H., Zbýšov; cena prodeje se vzhledem k omezené využitelnosti pozemku stanovuje v celkové výši Kč záměr prodeje obecní parcely č. 965/3 o výměře 291 m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan v souladu s 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění rozpočet města na rok 2014 jako schodkový - příjmy ve výši Kč, výdaje Kč, plánovaný deficit ve výši Kč bude pokryt z přebytku hospodaření z minulých let v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočet sociálního fondu příjmy ve výši 5

6 3 % z objemu skutečně vyplacených hrubých platů zaměstnanců obce zařazených do MěÚ a hrubé odměny za výkon funkce uvolněného člena ZM Ö projednalo a vzalo na vědomí v souladu s 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtový výhled města na období let 2015 až 2017 Ö schválilo Plán zasedání Zastupitelstva města Zbýšova a schůzí rady města na období od ledna do října 2014 Ö požaduje účast Ing. arch. Miroslava Hladíka, který od zajišťuje investiční akce města, na lednovém zasedání ZM Ö schvaluje smlouvy mezi Jihomoravským krajem a Městem Zbýšovem, na základě kterých budou místnímu SDH poskytnuty dotační prostředky na činnost odměnu 3 tis. Kč členovi FV panu F. N. za jeho aktivní podíl na práci tohoto orgánu USNESENÍ Z 1. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA ZBÝŠOVA Ö vzala na vědomí informaci starosty o plnění úkolů ze 14. schůze rady města písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k , který činí ,47 Kč; příjmy, předpokládané v roce 2013 ve výši tis. Kč, byly za rok 2013 naplněny na 124,8 % ( tis. Kč), z toho paragraf Daně, poplatky, dotace byl naplněn na 135 % (rozpočet tis. Kč, skutečný stav tis. Kč), z plánovaných ročních výdajů tis. Kč bylo za leden až prosinec vyčerpáno tis. Kč, což je 114,3 % smluvně dosud nedořešený vztah k pozemku parc. č v k. ú. Zbýšov u Oslavan, na kterém město plánuje uložit potrubí pro pitnou vodu Vodárny Zbýšov nové informace k záměru prodeje pozemků par. č. 1685/12 a par. č. 1685/ 13 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, který schválilo ZM dne , vyplývající z doručených písemných připomínek dotčených subjektů opakovanou urgenci přidělení bytu ze strany manž. P. termín vystěhování dlužníka pana J. M. z nájemního bytu Na Láně 53, který stanovil Okresní soud Brno-venkov na 10. ledna informaci starosty o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města 6

7 Ö projednala a schválila program 1. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne záměr pronájmu nebytových prostor v rozsahu cca 170 m 2 v budově na ul. 9. května 9 Ö rozhodla o obsazení uvolněných bytů na ul. 9. května 96 a Na Láně 53 o vyplacení finanční náhrady ve výši 1767 Kč za znehodnocení nájemního bytu na Majrově 173 o poskytnutí veřejné finanční podpory místním zájmovým organizacím na základě jejich žádostí a to Klubu důchodců Zbýšov ve výši Kč, Pobočnému spolku zdravotně postižených Brněnska Zbýšov (dříve SPCCH) v částce Kč, Vlastivědnému spolku Rosicko-Oslavanska, pobočce Zbýšov, Kč, skupině orientálních tanců ISIS na Novoroční setkání v Hornickém domě Kč Ö zamítla žádost Charity Brno o poskytnutí příspěvku na Domov s hospicem sv. Josefa v Rajhradě Ö doporučila správě majetku města vzhledem k výši dlužného nájemného za užívání obecních bytů a k počtu dlužníků zveřejnit v nájemních domech informaci o zjednodušených možnostech vystěhování, které upravuje nově platný občanský zákoník ZM ke schválení záměr prodeje obecních pozemků sousedících s areálem býv. Technomatu na Anenské USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö vzalo na vědomí informaci starosty o jednání 1. schůze rady města dne písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k , který činí ,47 Kč; příjmy, předpokládané v roce 2013 ve výši tis. Kč, byly za rok 2013 naplněny na 124,8 % ( tis. Kč), z toho paragraf Daně, poplatky, dotace byl naplněn na 135 % (rozpočet tis. Kč, skutečný stav tis. Kč), z plánovaných ročních výdajů tis. Kč bylo za leden až prosinec vyčerpáno tis. Kč, což je 114,3 % informaci starosty o probíhajících a připravovaných investičních akcích města reakci vlastníků sousedních pozemků rodiny H. a majitele firmy MIS- TRA, působící v areálu na Družstevní ulici ve Zbýšově, na zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 1685/12 o výměře 275 m 2 a parc. č. 7

8 1685/13 o výměře 142 m 2 (pozemky v bývalém areálu JZD ve Zbýšově), kteří považují požadavek na jejich odkoupení do soukromého vlastnictví za sporný vysvětlení Ing. arch Miroslava Hladíka k odhadu nákladů, které by si vyžádalo obnovení provozu sauny na stadionu TJ pozvání na Ples města a školy dne informaci ředitelky MŠ N. Ludvové o organizaci školního roku po informaci starosty o vrácení dokumentace k výběrovému řízení na pořízení mechanizace z dotace Snížení imisní zátěže ve městě Zbýšově ÚOHS neshledal důvody pro zahájení řízení Ö rozhodlo s konečnou platností o jednotné ceně za odkoupení soukromých pozemků v prostoru u Rapantových, parc. č. 911/1 o výměře m 2 a parc. č. 911/8 o výměře 32 m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, která činí 600 Kč/m 2 pro případ, že nedojde k dohodě s majitelkou parcely č v k. ú. Zbýšov u Oslavan, paní J. R., Zbýšov, o podmínkách uložení vodovodního potrubí na její pozemek, změnit trasu vedení potrubí a spornému pozemku se vyhnout jednomyslně o změně produktu, příp. i finančního ústavu, kam budou uloženy volné prostředky města, k čemuž dle výhodnosti nabídek zmocnilo starostu města; způsob uložení musí být bez rizika znehodnocení financí obce podpořit každoroční tradiční návštěvu místních občanů v ÚSP v Habrovanech na Memoriálu Miloše Moudrého uhrazením nákladů na autobusovou dopravu Ö schválilo prodejní cenu pozemku parc. č. 965/3 (ostatní plocha) o výměře 291 m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan ve výši Kč, kupující manž. H., Zbýšov, parcela č. 962/16 o výměře 83 m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan bude od manž. H. odkoupena za jednotkovou cenu 750 Kč/m 2 ; ceny zohledňují náklady, které rodina H. vynaložila na stavební úpravy provedené v zájmu města smlouvu na pořízení projektové dokumentace kabelizace VO Majrov cena za zpracování projektu činí Kč vč. DPH zveřejnění záměru prodeje části parc. č. 1510/13 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 16,5 m 2 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na odkoupení obecní parcely č. 1510/13 o výměře 16,5 m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, na které bude vybudována nová trafostanice pro Majrov Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva věcného břemene pro E.ON ČR uložení kabelů nn na pozemky města ve čtvrti Majrov včetně výše jednorázové úhrady městu ve výši Kč záměr Města Zbýšova odprodat pozemek parc. č o výměře cca 2381 m 2 ve čtvrti Anenské, k. ú. Zbýšov u Oslavan uzavření smlouvy s Kepák, a. s. na odkoupení části parcely č. 811/8 o výměře 4 m 2 ve čtvrti Sička, k. ú. Zbýšov u Oslavan 8

9 USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA ZBÝŠOVA Ö vzala na vědomí informaci starosty o plnění úkolů z 1. schůze rady města informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k , který činí ,34 Kč informaci starosty o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání stížnost paní A. N., Zbýšov, na kvalitu bytu, který užívá a urgenci vyřízení její dlouholeté žádosti o výměnu bytu za větší výši částky, kterou dluží nájemníci obecních bytů ke dni tis. Kč informaci starosty o plánovaném kácení vytipovaných stromů v zastavěné části katastru Zbýšova odbornou dendrologickou firmou žádost občanky z ulice Pod rybníkem o vybudování parkoviště informaci operátora O2, provozujícího veřejné telefonní automaty, o zrušení telefonní budky na Majrově Výroční zprávu o hospodaření za rok 2013, ze které vyplývá, že celkové příjmy ZŠ dosáhly výše ,84 Kč, celkové výdaje činí ,15 Kč informaci Jihomoravského kraje o zamítnutí žádosti města o dotaci na realizaci hasičské zbrojnice informaci starosty o výsledku hospodaření KTS Ekologie s. r. o. Zastávka, za rok 2013 informaci starosty o záměrech Valné hromady Mikroregionu Kahan na úseku společné Městské policie pro obce DSO a o konání žákovské olympiády v atletice informaci o jednání dotčených subjektů a obcí v záležitosti přeložky silnice Rosice Třebíč Ö projednala a schválila program 2. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne pronájem nebytových prostor v rozsahu 170 m 2 v budově na ul. 9. května 9 Mgr. H. P. za cenu 200 Kč/m 2 záměr pronájmu prostor v suterénu objektu zdravotního střediska, využívaných dosud jako vzorkovna výrobce nábytku záměr pronájmu parcely č. 518 ve čtvrti Padělky v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 60 m 2 a parcely č. 1334/1 o výměře 112 m 2 na Láně, k. ú. Zbýšov u Oslavan umístění včelstev na pozemku pod čtvrtí Anenskou žadatel pan R. J., Zbýšov vyznačení vyhrazeného parkoviště před domem na ulici Boženy Němcové 46 kvůli zdravotnímu stavu pana R. K., který je vozíčkář 9

10 převedení zlepšeného hospodářského výsledku organizace za loňský rok ve výši 439,69 Kč do rezervního fondu Ö rozhodla o obsazení uvolněných bytů Na Láně 53 manž. P., na Majrově 174 T. R. s rodinou o obsazení čtyř bytů v bytovém domě na Majrově 636 o uzavření nájemních smluv na dobu určitou na jeden rok pouze s těmi stávajícími nájemníky, kteří mají splněny závazky vůči městu o poskytnutí veřejné finanční podpory zájmovým organizacím na základě jejich žádostí a to organizaci ROSKA Brno-venkov na rekondiční pobyty v zařízení Horní Bečva v částce Kč příspěvek Slezské diakonii, pobočce DOREA Brno, poskytnout po prověření adresně Ö zamítla poskytnutí příspěvku Svazu neslyšících a nedoslýchavých Brno-venkov Ö doporučila ZM vyhovět žádosti RÚŽ Zbýšov o poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2014 USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö vzalo na vědomí informaci o plnění úkolů z 1/2014 zasedání ZM informaci starosty o jednání 2. schůze rady města dne aktuální informaci o stavu finančních prostředků na účtech města, který činí Kč; o uložení volných finančních prostředků města bude rozhodnuto po doručení třetí z nabídek finančních ústavů informaci starosty o probíhajících a připravovaných investičních akcích města Žádost MO Junák, střediska Hrozen Zbýšov, o VFP na rok 2014 a posoudí ji po zjištění bližších informací o počtu členů této organizace a účelovosti požadované finanční podpory zájem starosty Zastávky RNDr. Pospíšila o účast na některém z dalších jednání orgánů města Zbýšova a snahu koordinovat postupy obou obcí na úseku účasti ve fotbalových soutěžích. písemný komentář TJ Baník Zbýšov k čerpání veřejné finanční podpory z prostředků města na sportovní činnost v roce 2013 Výroční zprávu o hospodaření Základní školy, p. o., Zbýšov za rok 2013 Zprávu P ČR OO Rosice o bezpečnostní situaci v obvodě za rok 2013 Zprávu o výsledku inventarizace majetku a závazků města Zbýšova ke dni

11 informaci starosty o schůzce jednatelů KTS Ekologie s. r. o. Zastávka a záměrech společnosti připomínky členů ZM Martina Všetečky a Bc. Nedvěda; nápravu problémů zajistí vedení obce informaci tajemnice MěÚ o průběhu a výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013, při kterém nebyly shledány pracovníky odboru kontrolního a právního KÚ JmK chyby a nedostatky Ö schválilo program 2. zasedání ZM prodej a prodejní cenu obecní parcely č. 1510/13 o výměře 16,5 m Kč/m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, na které bude vybudována nová trafostanice E.ON Distribuce ČR pro Majrov revokaci usnesení ZM č. 5/11/2013/ZM ve věci ceny za odkoupení parcely č v k. ú. Zbýšov u Oslavan - 15 Kč/m 2 od majitelky paní J. R., Zbýšov a rozhodlo o odkoupení nezbytně nutného rozsahu pozemku za cenu 50 Kč/m 2 zpracování a odeslání žádostí města o dotaci pro SDH Zbýšov na projektovou dokumentaci Hasičské zbrojnice z programu Individuální dotace JMK a na neinvestiční výdaje ZJ SDH Ö rozhodlo pozastavit žádost, adresovanou Státnímu pozemkovému úřadu, vlastníkovi parcely č. 181 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o úplatný převod tohoto zemědělského pozemku do majetku obce a nově požádat o převod bezúplatný a to za základě 7 odst. 1 písm. d) z. č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů (pozemek ve školní zahradě k využití pro záměr stavby sportovního zařízení) Ö potvrdilo poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2014 RÚŽ, o. p. s., Zbýšov, ve výši 90 tis. Kč Ö vyhovělo žádosti TJ Baník o prominutí vrácení části příspěvku města na činnost organizace i penále za nedodržení jednoho z upřesňujících kritérií pro využití VFP města v roce 2013 USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA ZBÝŠOVA Ö vzala na vědomí informaci starosty o plnění úkolů z 2. schůze rady města informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k , který činí ,49 Kč a písemný přehled čerpání jednotlivých rozpočtu města za leden a únor

12 informaci starosty o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města doručenou písemnou výpověď Bc. J. N., Zbýšov, pronájmu nebytových prostor na pozemku parc. č. 898/3 v k. ú. Zbýšov u Oslavan ke dni ; RM rozhodla o zveřejnění záměru pronájmu uvedeného nebytového prostoru výši dlužného nájemného za období do února 2014, které činí Kč informaci o zvyšujícím se počtu dětí, kterým byl doporučen odklad nástupu školní docházky; zřízení tzv. nultého ročníku základní školy je v našich podmínkách nereálné kriteria pro přijímání dětí do mateřské školy informaci o přísedících k Okresnímu soudu Brno -venkov na období 2014 až 2018, které bude schvalovat ZM informaci starosty o účasti hostů na zasedání ZM dne zástupce ČS, a. s., seznámí členy ZM s nabídkou uložení volných prostředků města, RNDr. Petr Pospíšil přednese vizi dalšího možného společného fungování fotbalových oddílů Zbýšova a Zastávky dohodu mezi městem a Úřadem práce Brno-venkov, která umožní zaměstnat 3 osoby na VPP požadavek mladých občanů z Anenské na rozšíření dětského hřiště a úpravu terénu v jeho okolí informaci starosty o výsledku auditu hospodaření KTS Ekologie s. r. o. a schválení závěrečného účtu této organizace informaci starosty o záměru pořídit do nájemních bytů vodoměry s dálkovým odečtem po vyhodnocení nabídek bude rozhodnuto o postupu instalace Ö projednala a schválila program 3. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne pronájem prostor v suterénu objektu zdravotního střediska P. H. fotoatelier; pronajímaná plocha činí 44 m2, jednotková cena za pronájem 300 Kč/m 2 /rok pronájem parcely č. 518 ve čtvrti Padělky v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 60 m 2 D. M., Zbýšov, a pronájem parcely č. 1334/1 o výměře 112 m 2 na Láně, k. ú. Zbýšov u Oslavan paní A. N., Zbýšov, cena pronájmu je v obou případech 5 Kč/m 2 /rok záměr pronájmu části pozemku na Láně, parc. č. 1334/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o ploše 120 m 2 Ö rozhodla o obsazení bytů v nájemním domě na Majrově 636 a bytu na ul. J. A. Komenského o výši 50% podílu města na nákladech služeb poskytovaných v domě na Majrově 636 v r o poskytnutí veřejné finanční podpory Kč klubu malé kopané na Turnaj o velikonočního beránka 12

13 Ö doporučila úpravu záloh za nájemné a služby tak, aby se snížila výše přeplatků, jelikož jejich vyšší částka ovlivňuje roční rozpočet města v Bytové hospodářství Ö vyhlašuje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy, p. o., Zbýšov s předpokládaným nástupem Ö pověřuje starostu, aby požádal Krajský úřad JmK, Českou školní inspekci, školskou radu o delegování jejich zástupce za člena konkurzní komise požádal ředitele Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka o souhlas se svým jmenováním za člena konkurzní komise vyzval ředitele Základní školy, p. o. Zbýšov, aby zorganizoval volbu zástupce z řad pedagogických pracovníků školy do konkurzní komise a doložil ji zřizovateli zápisem o volbě Ö zamítla poskytnutí příspěvku na ozdravný pobyt členů MO zdravotně postižených občanů Ö schválila podepsání darovací smlouvy, na základě které poskytnou Lesy České republiky městu částku Kč na rozšíření dětského hřiště ve čtvrti Sička podmínky konání akce Vítání léta, kterou pořádá Vlastivědný spolek R-O, pobočka Zbýšov, v rekonstruované cihelně dne 28. června převedení zlepšeného hospodářského výsledku Mateřské školy Zbýšov, p. o., za loňský rok ve výši ,03 Kč do rezervního fondu a způsob jeho využití finanční podporu dojíždění T. S. s dcerou do specielní školy do Ivančic Uvedená verze výpisu z usnesení je upravena z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ing. Anna Zahradníčková, tajemnice MěÚ Pohled do nově upravené společenské místnosti v domě na Majrově 636 Foto Miloš Bőhm 13

14 14 Plnění rozpočtu Města Zbýšova za rok 2013

15 15

16 Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (v tis. Kč) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k Příjmy celkem z toho daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté dotace Výdaje celkem z toho běžné výdaje kapitálové výdaje Saldo: Příjmy výdaje Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Transfery do rozpočtu města za rok 2013 činily celkem ,04 Kč - viz tab. Transfery ze SR: výše dotace SF ŽP , , ,- účel dotace ČOV zametací stroj (snížení imisí) nosič kontejnerů (svoz bioopdpadu) Všeobecná pokladní správa volby do Parlamentu ČR Ministerstvo kultury Simson volba prezidenta republiky Úřad práce aktivní politika zaměstnanosti Dotace od JmK na ZJ SDH Dotace od obcí na žáky ZŠ technické vybavení jednotky projekt hasičské zbrojnice zabezpečení akceschopnosti ZJ Souhrnný finanční vztah státní správa, školství, knihovna C e l k e m ,04 Kč Vratky: dotace volby P ČR ,75 Kč (vráceno 2014), volba prezidenta republiky ,70 Kč (vráceno 2014), ostatní dotace byly beze zbytku vyčerpány Zpracovala Helena Miková, vedoucí finančního odboru MěÚ 16

17 Těžní věž dolu Jindřich II s částí Masarykovy a Havířské ulice Těžní věž dolu Jindřich II s částí Doliny a haldou Foto Miloš Böhm 17

18 18 Rozpočet města Zbýšova na rok 2014 Rozpočet 2014 PŘÍJMY CELKEM v tis. Kč Daně, poplatky, dotace Podnikání a restrukturalizace v zemědělství Předškolní zařízení Základní školy Film, tvorba, distribuce, kina Činnosti knihovnické Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sděl. prostředků Sportovní zařízení Využití volného času děti a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Bytový dům pro seniory Pohřebnictví Komunální služby Sběr a svoz ostatních odpadů-eko-kom Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje Kulturní centrum Požární ochrana 2310 Vodovod - nájem Veřejná zeleň ČOV, kanalizace - nájem Ostatní fin. operace 100 VÝDAJE CELKEM v tis. Kč Podnikání a restrukturalizace v zemědělství Cestovní ruch (Kahan) Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Výstavba čekáren + IDS Dopravní značení Železniční dráhy Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod Předškolní zařízení Základní školy Filmová tvorba, kina 1 500

19 3314 Činnosti knihovnické Činnost muzeí Kronika Pořízení, zachování a obnova kultur. hodnot Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost - TJ Baník Ostatní tělovýchovná činnost - kulturistika Využití volného času dětí Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Bytový dům pro seniory Veřejné osvětlení Pohřebnictví ÚPD Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálního odpadu Sběr a svoz ostatních odpadů Ostatní nakládání s odpady Protipovodňové opatření 3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Opatření pro krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana Zastupitelstva obcí Volby PS ČR Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje Finanční vypořádání min. let Ostatní neinv. dotace nezisk. organizacím Mikroregion Kahan Ostatní finanční operace Pojištění nespecifikované Volby prezidenta ČR 80 ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI v tis. Kč Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude pokryt z přebytku hospodaření z minulých let. Návrh rozpočtu byl projednán a schválen na zasedání ZM dne Vratislav Široký, starosta 19

20 Zkontrolujte si platnost cestovního dokladu před cestou do zahraničí! Jako každý rok vám před začátkem letní turistické sezóny přinášíme aktuální informace z oblasti cestovních dokladů a zveme ke včasnému vyřízení osobních dokladů. V současné době podle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, musí mít každý občan (vč. nejmenších miminek) při cestě do zahraničí svůj vlastní doklad. K překročení hranice s členským státem Evropské unie lze jako cestovní doklad použít občanský průkaz, mimo tuto zónu je třeba prokazovat totožnost cestovním pasem. Při své činnosti se setkáváme s případy, kdy se občané chystají vycestovat do zahraničí a platnost jejich cestovního pasu nedostačuje požadavku dané země na platnost dokladu. Většinou se jedná o podmínku, aby platnost pasu byla delší než 6 měsíců při vstupu, popřípadě při opuštění země (např. při cestě do Číny, Indie, Korejské republiky, Malajsie, Ruska, Thajska). K vycestování do těchto destinací proto není vhodný cestovní doklad bez strojově čitelných údajů tzv. blesk, vydávaný ve lhůtě do 15 dnů, protože se vystavuje pouze na 6 měsíců. Biometrický pas s dostatečnou platností se vydává ve lhůtě do 30 dnů a tuto zákonnou lhůtu nelze zkrátit. Z tohoto důvodu doporučujeme, aby si každý s dostatečnou časovou rezervou před cestou do zahraničí, ideálně před koupí letenky nebo pobytu, překontroloval platnost svého dokladu a aktuální požadavky na platnost cestovního dokladu konkrétní země. O nový cestovní pas lze zažádat i za trvání platnosti pasu stávajícího. Vstupní požadavky a vízové povinnosti se mohou průběžně měnit, proto je vhodné zjistit vždy aktuální podmínky vstupu do země před každou plánovanou cestou. Ke sdělování podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu, obecné informace včetně kontaktních údajů na jednotlivé ambasády lze získat na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR A na závěr ještě novinka. Dle sdělení Ministerstva zahraničních věcí byly do seznamu států, kam lze překročit vnější hranici s občanským průkazem, od loňského roku nově zařazeny tyto státy: Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Chorvatská republika, Kosovská republika, Makedonská republika a Srbská republika. Cestovní pas nebo občanský průkaz lze vyřídit v úřední dny: pondělí, středa v době od hodin a od hodin, v úterý je pro klienty připravena možnost elektronického objednání na čas určený klientem (podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách města rosice v sekci On-line objednávkový a vyvolávací systém). 20 Odbor vnitřní správy MěÚ Rosice

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

Láska je láska pondělí 25. 9. 2006 v 19:00 v městském kulturním středisku

Láska je láska pondělí 25. 9. 2006 v 19:00 v městském kulturním středisku Zpravodaj města Chropyně 09/2006 Obsah: - Informace Svazu důchodců ČR - Z jednání rady města - Ohlédnutí za poutí na Ukrajině - Z jednání Zastupitelstva - Osiřelá Sluneční zátoka - Cesta kolem světa za

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Ob asník Zbýova 2/2012 v novaný nejnov jím aktualitám KV TEN ERVENEC

Ob asník Zbýova 2/2012 v novaný nejnov jím aktualitám KV TEN ERVENEC Ob asník Zbýova 2/2012 v novaný nejnov jím aktualitám KV TEN ERVENEC Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Z kulturního a spole enského ivota Zakon ení kolního roku 20112012 1 Záběry z vydařených akcí MKC více

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008 V y c h á z í č t v r t l e t n ě B ř e z e n 2008 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz Obsah Slovo starosty Obecní úřad Obecní úřad 3 Slovo starosty Strategický plán. Bezpečnost v obci. Čistota v obci

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Městský úřad Klimkovice Říjen 2012

Městský úřad Klimkovice Říjen 2012 Městský úřad Klimkovice Říjen 2012 Z obsahu tohoto čísla: 1.Slovo starosty 2. Čestný občan města, LSM Jáchymov 4.-5. Informace z rady a zastupitelstva 6. Obecní policie, Kanalizace 7.-8. Volby 9. Centrum

Více

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2014 Hlavní téma: Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září Slovo úvodem Tomáš Mařík tajemník Vážení

Více

Nisa odnesla témûfi pûl miliardy

Nisa odnesla témûfi pûl miliardy roãník 19, ãíslo fiíjen 2010 10 cena 12 Kã Koncerty pro Hrádek vynesly bezmála 200 tisíc Největší akcí letošního hrádeckého léta se místo městských slavností stal koncert Díky vám jsme nad vodou. Nabitý

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA Na prahu nového roku Na druhou stranu musím zmínit i záležitosti, jež se zatím ještě nepodařilo plně dotáhnout do úspěšného

Více

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála březen 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála Zasedání městské rady Ze zasedání zastupitelstva Vyhodnocení ankety Informace z radnice O domově důchodců Kriminalita

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA KVĚTEN 2008 Českobratrská ulice byla předána řidičům Po téměř dvou letech byly ukončeny práce na rekonstrukci jedné z nejrušnějších dopravních tepen v centru Ostravy ulici Českobratrské.

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 Z OBSAHU: Oznámení o místě a době konání voleb......... 4 Výpisy z usnesení zastupitelstva a rady......... 6 Výměna občanských průkazů................

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2008 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 5 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 8 Veřejná zasedání MZ 10 Kancelář

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ LANŠTORFSKÝ ZPRAVODAJ P R A V O J 1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ Obec Ladná se zúčastnila III.ročník soutěže Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za rok 2009. Na doporučení Odboru dotací a rozvoje

Více

Velmi zjednodušeně se dá říci, že stížností se domáhá stěžovatel řešení situace ve svém vlastním zájmu, týká se uspokojení.

Velmi zjednodušeně se dá říci, že stížností se domáhá stěžovatel řešení situace ve svém vlastním zájmu, týká se uspokojení. Zpravodaj města Chropyně 05/2006 Obsah: - Klub českých turistů - Z jednání rady města - Pro pamětníky a nepamětníky - Koupání na Šlajzi - Z jednání Zastupitelstva města Chropyně - Zápis ZUŠ - Jarní povodeň

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více