û Plnění rozpočtu města, û Rozpočet pro rok 2014 û Z historie těžby uhlí Malé ohlédnutí, Jindřich II û Z našich škol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "û Plnění rozpočtu města, û Rozpočet pro rok 2014 û Z historie těžby uhlí Malé ohlédnutí, Jindřich II û Z našich škol"

Transkript

1 Občasník Zbýšova 1/2014 věnovaný nejnovějším aktualitám LEDEN DUBEN Z OBSAHU: û Plnění rozpočtu města, závěrečný účet města za rok 2013 û Rozpočet pro rok 2014 û Z historie těžby uhlí Malé ohlédnutí, Jindřich II û Z našich škol 1

2 Z našich škol Předávání pololetního vysvědčení prvňáčkům proběhlo velmi netradičně. Lékařky z místní stomatologické ordinace Dens caninus s. r. o., učily děti, jak si správně čistit zoubky. Se souhlasem vedení ZŠ převzato z webových stránek školy (více informací uvnitř občas- 2níku)

3 Slovo starosty Vážení spoluobčané, od posledního vydání Ozvěny uběhla zima, letos velmi mírná a příroda se již předčasně probudila ze zimního spánku. Vedení města připravilo na konci loňského roku v rámci schvalování rozpočtu pro letošní rok plán investic a tak bych Vás rád alespoň s těmi hlavními seznámil. V zimním období jsme pracovali na rekonstrukci bytů ve vlastnictví města, v čemž budeme pokračovat po celý rok. Na bytových domech na ul. J. A. Komenského zateplíme fasády, na Majrově 636 jsme ze zbytečně prostorné společenské místnosti zbudovali další byty a zachovali menší místnost pro společné posezení. Tím se počet nájemních bytů v tomto objektu zvýšil na dvaadvacet. V budovách místních základních škol vyměníme druhou polovinu oken, což se týká i zdravotního střediska a knihovny. V důsledku uložení sítě NN do země, kterou bude realizovat E.ON ČR na ulici Havířské a v části ulice 9. května (od Šikotexu po křižovatku), vznikne městu vyvolaná investice - rekonstrukce chodníků a vybudování nového veřejného osvětlení v těchto částech obce. V nejbližší době započne propojování záložních vrtů H3 a H4 do čerpací stanice, což zajistí dostatek kvalitní pitné vody pro náš Svazek vodovodů a kanalizací Zbýšov Zakřany. Již delší dobu slibuje vedení města občanům čtvrti Anenské rekonstrukci kanalizační sítě v letošním roce bude realizována první a druhá etapa této akce. Dojde i na rekonstrukci ulice Pod rybníkem, po které tamní občané rovněž léta volají a k přivedení komunikace ke dvěma rodinným domům v Obůrce. Je připraveno rozšíření parkovišť v několika lokalitách Zbýšova na Majrově, v sídlišti Luže a na Sportovní ulici. Ve čtvrti Sička je naplánována rekonstrukce chodníku a vybudování nové autobusové čekárny. V sídlišti Luže dojde k pořízení zpomalovacích prahů, což přispěje ke zklidnění provozu motorových vozidel v této čtvrti. Dalším letošním záměrem města je dokončit rekonstrukci bývalé budovy Svazarmu na Majrově, aby se na podzim mohla četa veřejně prospěšných prací přestěhovat do lepšího zázemí, než má dosud. V řešení je i rekonstrukce vytápění sálu kina Horník. To je výčet nejdůležitějších akcí, které máme v plánu letos realizovat. Věříme, že se nám je podaří zajistit i přes to, že časový prostor stávajícího zastupitelstva je v tomto roce omezen říjnovými komunálními volbami. Přeji Vám všem klidný a úspěšný zbytek roku Vratislav Široký starosta města Foto na titulní straně budování i současnost těžní věže Jindřich II na Sičce možná jeden z posledních záběrů (více v článku Petra Kubinského). Foto archiv autora článku a Miloš Böhm 3

4 VÝPIS Z USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZBÝŠOVA USNESENÍ Z 14. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA ZBÝŠOVA Ö vzala na vědomí informaci starosty o plnění úkolů z 12. a 13. schůze rady města písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k , který činí ,10 Kč informaci starosty o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města doručenou žádost o přidělení obecního bytu doručení kalendářů JED na roky 2014 a 2015 objednání zhotovení pamětních medailí města požadavek na obnovení veřejného osvětlení prostoru Na Láně informaci starosty o záměru KTS Ekologie s. r. o. zřídit pro region kompostárnu ve Veverských Knínicích informaci starosty o nabídce úpravy Sokolského hřiště pro vícelúčelové sportovní využití a o záměru výstavby víceúčelové sportovní haly v prostoru stávající školní zahrady naproti budově MŠ; předpokladem realizace obou záměrů je získání dotace souhlas Ing. A. P., majitele parcely v prostoru U mašinky, s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene a s výší jednorázové úplaty povinnost zajistit nápravu nedostatků v zabezpečení dohledu dospělé osoby nad VHP v Hornickém domě informativní zprávu KÚ JmK o vyhodnocení funkčnosti zásahové záchranné služby Ö projednala a schválila program 11. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne záměr pronájmu nemovitosti města parcely č o výměře 268 m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (zahrada u koupaliště) pronájem nemovitosti města části parcely č. 518 (zahrada ve čtvrti Padělky) o výměře 185 m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, panu J. B., Zbýšov; cena pronájmu 5 Kč/m 2 smlouvu mezi městem a Ing. T. L. na zajišťování dovozu stravy do mateřské školy na Masarykově ulici smlouvu s KTS Ekologie s. r. o. Zastávka na likvidaci odpadů ve městě cena platby obce za občana s TP ve Zbýšově činí 505 Kč/rok Ö přijala doporučení pro ZM ke koupi a prodeji parcel na Malém díle v k. ú. Zbýšov u Oslavan, mezi městem a manž. H., Zbýšov Ö projednala a doporučila ZM ke schválení dílčí úpravy návrhu rozpočtu města na rok

5 Ö vzala na vědomí a zaujala stanovisko k záměru poskytování sociálních a zdravotnických služeb v obcích regionu (obdoba terénní pečovatelské služby) se zapojením obecních finančních prostředků formou daru či VFP Ö zamítla poskytnutí příspěvku na činnost Fondu ohrožených dětí nabídku Ing. Flimmela, který nabízí historicky cenné částí parních strojů USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö vzalo na vědomí informaci starosty o jednání 14. schůze rady města dne písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k , a o plnění rozpočtu města za období od ledna do listopadu informaci starosty o ukončených a připravovaných investičních akcích města odhad nákladů, které by si vyžádalo obnovení provozu sauny na stadionu TJ pozvání starosty na akce pořádané městem v závěru roku tradiční Vánoční koncert 28. prosince v 17 hodin v kostele sv. Martina, Novoroční ohňostroj 1. ledna v 17 hodin před radnicí města informaci předsedy finančního výboru města Martina Všetečky o kontrolní činnosti FV Ö projednalo a schválilo DRO č. 8/2013 záměr prodeje pozemků parc. č. 1685/12 o výměře 275 m 2 a parc. č. 1685/ 13 o výměře 142 m 2 (pozemky v bývalém areálu JZD ve Zbýšově) prodejní cenu parcely č v k. ú. Zbýšov u Oslavan - 15 Kč/m 2, pro případ, že by majitelka paní J. R., Zbýšov, nepřistoupila na smlouvu o zřízení věcného břemene (uložení vodovodního potrubí) a rozhodla se pozemek městu odprodat prodej parcely č. 1511/2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (vedle areálu Junáku a býv. Pionýra) Ing. L. H., Zbýšov; cena prodeje se vzhledem k omezené využitelnosti pozemku stanovuje v celkové výši Kč záměr prodeje obecní parcely č. 965/3 o výměře 291 m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan v souladu s 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění rozpočet města na rok 2014 jako schodkový - příjmy ve výši Kč, výdaje Kč, plánovaný deficit ve výši Kč bude pokryt z přebytku hospodaření z minulých let v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočet sociálního fondu příjmy ve výši 5

6 3 % z objemu skutečně vyplacených hrubých platů zaměstnanců obce zařazených do MěÚ a hrubé odměny za výkon funkce uvolněného člena ZM Ö projednalo a vzalo na vědomí v souladu s 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtový výhled města na období let 2015 až 2017 Ö schválilo Plán zasedání Zastupitelstva města Zbýšova a schůzí rady města na období od ledna do října 2014 Ö požaduje účast Ing. arch. Miroslava Hladíka, který od zajišťuje investiční akce města, na lednovém zasedání ZM Ö schvaluje smlouvy mezi Jihomoravským krajem a Městem Zbýšovem, na základě kterých budou místnímu SDH poskytnuty dotační prostředky na činnost odměnu 3 tis. Kč členovi FV panu F. N. za jeho aktivní podíl na práci tohoto orgánu USNESENÍ Z 1. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA ZBÝŠOVA Ö vzala na vědomí informaci starosty o plnění úkolů ze 14. schůze rady města písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k , který činí ,47 Kč; příjmy, předpokládané v roce 2013 ve výši tis. Kč, byly za rok 2013 naplněny na 124,8 % ( tis. Kč), z toho paragraf Daně, poplatky, dotace byl naplněn na 135 % (rozpočet tis. Kč, skutečný stav tis. Kč), z plánovaných ročních výdajů tis. Kč bylo za leden až prosinec vyčerpáno tis. Kč, což je 114,3 % smluvně dosud nedořešený vztah k pozemku parc. č v k. ú. Zbýšov u Oslavan, na kterém město plánuje uložit potrubí pro pitnou vodu Vodárny Zbýšov nové informace k záměru prodeje pozemků par. č. 1685/12 a par. č. 1685/ 13 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, který schválilo ZM dne , vyplývající z doručených písemných připomínek dotčených subjektů opakovanou urgenci přidělení bytu ze strany manž. P. termín vystěhování dlužníka pana J. M. z nájemního bytu Na Láně 53, který stanovil Okresní soud Brno-venkov na 10. ledna informaci starosty o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města 6

7 Ö projednala a schválila program 1. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne záměr pronájmu nebytových prostor v rozsahu cca 170 m 2 v budově na ul. 9. května 9 Ö rozhodla o obsazení uvolněných bytů na ul. 9. května 96 a Na Láně 53 o vyplacení finanční náhrady ve výši 1767 Kč za znehodnocení nájemního bytu na Majrově 173 o poskytnutí veřejné finanční podpory místním zájmovým organizacím na základě jejich žádostí a to Klubu důchodců Zbýšov ve výši Kč, Pobočnému spolku zdravotně postižených Brněnska Zbýšov (dříve SPCCH) v částce Kč, Vlastivědnému spolku Rosicko-Oslavanska, pobočce Zbýšov, Kč, skupině orientálních tanců ISIS na Novoroční setkání v Hornickém domě Kč Ö zamítla žádost Charity Brno o poskytnutí příspěvku na Domov s hospicem sv. Josefa v Rajhradě Ö doporučila správě majetku města vzhledem k výši dlužného nájemného za užívání obecních bytů a k počtu dlužníků zveřejnit v nájemních domech informaci o zjednodušených možnostech vystěhování, které upravuje nově platný občanský zákoník ZM ke schválení záměr prodeje obecních pozemků sousedících s areálem býv. Technomatu na Anenské USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö vzalo na vědomí informaci starosty o jednání 1. schůze rady města dne písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k , který činí ,47 Kč; příjmy, předpokládané v roce 2013 ve výši tis. Kč, byly za rok 2013 naplněny na 124,8 % ( tis. Kč), z toho paragraf Daně, poplatky, dotace byl naplněn na 135 % (rozpočet tis. Kč, skutečný stav tis. Kč), z plánovaných ročních výdajů tis. Kč bylo za leden až prosinec vyčerpáno tis. Kč, což je 114,3 % informaci starosty o probíhajících a připravovaných investičních akcích města reakci vlastníků sousedních pozemků rodiny H. a majitele firmy MIS- TRA, působící v areálu na Družstevní ulici ve Zbýšově, na zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 1685/12 o výměře 275 m 2 a parc. č. 7

8 1685/13 o výměře 142 m 2 (pozemky v bývalém areálu JZD ve Zbýšově), kteří považují požadavek na jejich odkoupení do soukromého vlastnictví za sporný vysvětlení Ing. arch Miroslava Hladíka k odhadu nákladů, které by si vyžádalo obnovení provozu sauny na stadionu TJ pozvání na Ples města a školy dne informaci ředitelky MŠ N. Ludvové o organizaci školního roku po informaci starosty o vrácení dokumentace k výběrovému řízení na pořízení mechanizace z dotace Snížení imisní zátěže ve městě Zbýšově ÚOHS neshledal důvody pro zahájení řízení Ö rozhodlo s konečnou platností o jednotné ceně za odkoupení soukromých pozemků v prostoru u Rapantových, parc. č. 911/1 o výměře m 2 a parc. č. 911/8 o výměře 32 m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, která činí 600 Kč/m 2 pro případ, že nedojde k dohodě s majitelkou parcely č v k. ú. Zbýšov u Oslavan, paní J. R., Zbýšov, o podmínkách uložení vodovodního potrubí na její pozemek, změnit trasu vedení potrubí a spornému pozemku se vyhnout jednomyslně o změně produktu, příp. i finančního ústavu, kam budou uloženy volné prostředky města, k čemuž dle výhodnosti nabídek zmocnilo starostu města; způsob uložení musí být bez rizika znehodnocení financí obce podpořit každoroční tradiční návštěvu místních občanů v ÚSP v Habrovanech na Memoriálu Miloše Moudrého uhrazením nákladů na autobusovou dopravu Ö schválilo prodejní cenu pozemku parc. č. 965/3 (ostatní plocha) o výměře 291 m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan ve výši Kč, kupující manž. H., Zbýšov, parcela č. 962/16 o výměře 83 m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan bude od manž. H. odkoupena za jednotkovou cenu 750 Kč/m 2 ; ceny zohledňují náklady, které rodina H. vynaložila na stavební úpravy provedené v zájmu města smlouvu na pořízení projektové dokumentace kabelizace VO Majrov cena za zpracování projektu činí Kč vč. DPH zveřejnění záměru prodeje části parc. č. 1510/13 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 16,5 m 2 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na odkoupení obecní parcely č. 1510/13 o výměře 16,5 m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, na které bude vybudována nová trafostanice pro Majrov Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva věcného břemene pro E.ON ČR uložení kabelů nn na pozemky města ve čtvrti Majrov včetně výše jednorázové úhrady městu ve výši Kč záměr Města Zbýšova odprodat pozemek parc. č o výměře cca 2381 m 2 ve čtvrti Anenské, k. ú. Zbýšov u Oslavan uzavření smlouvy s Kepák, a. s. na odkoupení části parcely č. 811/8 o výměře 4 m 2 ve čtvrti Sička, k. ú. Zbýšov u Oslavan 8

9 USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA ZBÝŠOVA Ö vzala na vědomí informaci starosty o plnění úkolů z 1. schůze rady města informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k , který činí ,34 Kč informaci starosty o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání stížnost paní A. N., Zbýšov, na kvalitu bytu, který užívá a urgenci vyřízení její dlouholeté žádosti o výměnu bytu za větší výši částky, kterou dluží nájemníci obecních bytů ke dni tis. Kč informaci starosty o plánovaném kácení vytipovaných stromů v zastavěné části katastru Zbýšova odbornou dendrologickou firmou žádost občanky z ulice Pod rybníkem o vybudování parkoviště informaci operátora O2, provozujícího veřejné telefonní automaty, o zrušení telefonní budky na Majrově Výroční zprávu o hospodaření za rok 2013, ze které vyplývá, že celkové příjmy ZŠ dosáhly výše ,84 Kč, celkové výdaje činí ,15 Kč informaci Jihomoravského kraje o zamítnutí žádosti města o dotaci na realizaci hasičské zbrojnice informaci starosty o výsledku hospodaření KTS Ekologie s. r. o. Zastávka, za rok 2013 informaci starosty o záměrech Valné hromady Mikroregionu Kahan na úseku společné Městské policie pro obce DSO a o konání žákovské olympiády v atletice informaci o jednání dotčených subjektů a obcí v záležitosti přeložky silnice Rosice Třebíč Ö projednala a schválila program 2. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne pronájem nebytových prostor v rozsahu 170 m 2 v budově na ul. 9. května 9 Mgr. H. P. za cenu 200 Kč/m 2 záměr pronájmu prostor v suterénu objektu zdravotního střediska, využívaných dosud jako vzorkovna výrobce nábytku záměr pronájmu parcely č. 518 ve čtvrti Padělky v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 60 m 2 a parcely č. 1334/1 o výměře 112 m 2 na Láně, k. ú. Zbýšov u Oslavan umístění včelstev na pozemku pod čtvrtí Anenskou žadatel pan R. J., Zbýšov vyznačení vyhrazeného parkoviště před domem na ulici Boženy Němcové 46 kvůli zdravotnímu stavu pana R. K., který je vozíčkář 9

10 převedení zlepšeného hospodářského výsledku organizace za loňský rok ve výši 439,69 Kč do rezervního fondu Ö rozhodla o obsazení uvolněných bytů Na Láně 53 manž. P., na Majrově 174 T. R. s rodinou o obsazení čtyř bytů v bytovém domě na Majrově 636 o uzavření nájemních smluv na dobu určitou na jeden rok pouze s těmi stávajícími nájemníky, kteří mají splněny závazky vůči městu o poskytnutí veřejné finanční podpory zájmovým organizacím na základě jejich žádostí a to organizaci ROSKA Brno-venkov na rekondiční pobyty v zařízení Horní Bečva v částce Kč příspěvek Slezské diakonii, pobočce DOREA Brno, poskytnout po prověření adresně Ö zamítla poskytnutí příspěvku Svazu neslyšících a nedoslýchavých Brno-venkov Ö doporučila ZM vyhovět žádosti RÚŽ Zbýšov o poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2014 USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö vzalo na vědomí informaci o plnění úkolů z 1/2014 zasedání ZM informaci starosty o jednání 2. schůze rady města dne aktuální informaci o stavu finančních prostředků na účtech města, který činí Kč; o uložení volných finančních prostředků města bude rozhodnuto po doručení třetí z nabídek finančních ústavů informaci starosty o probíhajících a připravovaných investičních akcích města Žádost MO Junák, střediska Hrozen Zbýšov, o VFP na rok 2014 a posoudí ji po zjištění bližších informací o počtu členů této organizace a účelovosti požadované finanční podpory zájem starosty Zastávky RNDr. Pospíšila o účast na některém z dalších jednání orgánů města Zbýšova a snahu koordinovat postupy obou obcí na úseku účasti ve fotbalových soutěžích. písemný komentář TJ Baník Zbýšov k čerpání veřejné finanční podpory z prostředků města na sportovní činnost v roce 2013 Výroční zprávu o hospodaření Základní školy, p. o., Zbýšov za rok 2013 Zprávu P ČR OO Rosice o bezpečnostní situaci v obvodě za rok 2013 Zprávu o výsledku inventarizace majetku a závazků města Zbýšova ke dni

11 informaci starosty o schůzce jednatelů KTS Ekologie s. r. o. Zastávka a záměrech společnosti připomínky členů ZM Martina Všetečky a Bc. Nedvěda; nápravu problémů zajistí vedení obce informaci tajemnice MěÚ o průběhu a výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013, při kterém nebyly shledány pracovníky odboru kontrolního a právního KÚ JmK chyby a nedostatky Ö schválilo program 2. zasedání ZM prodej a prodejní cenu obecní parcely č. 1510/13 o výměře 16,5 m Kč/m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, na které bude vybudována nová trafostanice E.ON Distribuce ČR pro Majrov revokaci usnesení ZM č. 5/11/2013/ZM ve věci ceny za odkoupení parcely č v k. ú. Zbýšov u Oslavan - 15 Kč/m 2 od majitelky paní J. R., Zbýšov a rozhodlo o odkoupení nezbytně nutného rozsahu pozemku za cenu 50 Kč/m 2 zpracování a odeslání žádostí města o dotaci pro SDH Zbýšov na projektovou dokumentaci Hasičské zbrojnice z programu Individuální dotace JMK a na neinvestiční výdaje ZJ SDH Ö rozhodlo pozastavit žádost, adresovanou Státnímu pozemkovému úřadu, vlastníkovi parcely č. 181 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o úplatný převod tohoto zemědělského pozemku do majetku obce a nově požádat o převod bezúplatný a to za základě 7 odst. 1 písm. d) z. č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů (pozemek ve školní zahradě k využití pro záměr stavby sportovního zařízení) Ö potvrdilo poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2014 RÚŽ, o. p. s., Zbýšov, ve výši 90 tis. Kč Ö vyhovělo žádosti TJ Baník o prominutí vrácení části příspěvku města na činnost organizace i penále za nedodržení jednoho z upřesňujících kritérií pro využití VFP města v roce 2013 USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA ZBÝŠOVA Ö vzala na vědomí informaci starosty o plnění úkolů z 2. schůze rady města informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k , který činí ,49 Kč a písemný přehled čerpání jednotlivých rozpočtu města za leden a únor

12 informaci starosty o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města doručenou písemnou výpověď Bc. J. N., Zbýšov, pronájmu nebytových prostor na pozemku parc. č. 898/3 v k. ú. Zbýšov u Oslavan ke dni ; RM rozhodla o zveřejnění záměru pronájmu uvedeného nebytového prostoru výši dlužného nájemného za období do února 2014, které činí Kč informaci o zvyšujícím se počtu dětí, kterým byl doporučen odklad nástupu školní docházky; zřízení tzv. nultého ročníku základní školy je v našich podmínkách nereálné kriteria pro přijímání dětí do mateřské školy informaci o přísedících k Okresnímu soudu Brno -venkov na období 2014 až 2018, které bude schvalovat ZM informaci starosty o účasti hostů na zasedání ZM dne zástupce ČS, a. s., seznámí členy ZM s nabídkou uložení volných prostředků města, RNDr. Petr Pospíšil přednese vizi dalšího možného společného fungování fotbalových oddílů Zbýšova a Zastávky dohodu mezi městem a Úřadem práce Brno-venkov, která umožní zaměstnat 3 osoby na VPP požadavek mladých občanů z Anenské na rozšíření dětského hřiště a úpravu terénu v jeho okolí informaci starosty o výsledku auditu hospodaření KTS Ekologie s. r. o. a schválení závěrečného účtu této organizace informaci starosty o záměru pořídit do nájemních bytů vodoměry s dálkovým odečtem po vyhodnocení nabídek bude rozhodnuto o postupu instalace Ö projednala a schválila program 3. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne pronájem prostor v suterénu objektu zdravotního střediska P. H. fotoatelier; pronajímaná plocha činí 44 m2, jednotková cena za pronájem 300 Kč/m 2 /rok pronájem parcely č. 518 ve čtvrti Padělky v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 60 m 2 D. M., Zbýšov, a pronájem parcely č. 1334/1 o výměře 112 m 2 na Láně, k. ú. Zbýšov u Oslavan paní A. N., Zbýšov, cena pronájmu je v obou případech 5 Kč/m 2 /rok záměr pronájmu části pozemku na Láně, parc. č. 1334/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o ploše 120 m 2 Ö rozhodla o obsazení bytů v nájemním domě na Majrově 636 a bytu na ul. J. A. Komenského o výši 50% podílu města na nákladech služeb poskytovaných v domě na Majrově 636 v r o poskytnutí veřejné finanční podpory Kč klubu malé kopané na Turnaj o velikonočního beránka 12

13 Ö doporučila úpravu záloh za nájemné a služby tak, aby se snížila výše přeplatků, jelikož jejich vyšší částka ovlivňuje roční rozpočet města v Bytové hospodářství Ö vyhlašuje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy, p. o., Zbýšov s předpokládaným nástupem Ö pověřuje starostu, aby požádal Krajský úřad JmK, Českou školní inspekci, školskou radu o delegování jejich zástupce za člena konkurzní komise požádal ředitele Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka o souhlas se svým jmenováním za člena konkurzní komise vyzval ředitele Základní školy, p. o. Zbýšov, aby zorganizoval volbu zástupce z řad pedagogických pracovníků školy do konkurzní komise a doložil ji zřizovateli zápisem o volbě Ö zamítla poskytnutí příspěvku na ozdravný pobyt členů MO zdravotně postižených občanů Ö schválila podepsání darovací smlouvy, na základě které poskytnou Lesy České republiky městu částku Kč na rozšíření dětského hřiště ve čtvrti Sička podmínky konání akce Vítání léta, kterou pořádá Vlastivědný spolek R-O, pobočka Zbýšov, v rekonstruované cihelně dne 28. června převedení zlepšeného hospodářského výsledku Mateřské školy Zbýšov, p. o., za loňský rok ve výši ,03 Kč do rezervního fondu a způsob jeho využití finanční podporu dojíždění T. S. s dcerou do specielní školy do Ivančic Uvedená verze výpisu z usnesení je upravena z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ing. Anna Zahradníčková, tajemnice MěÚ Pohled do nově upravené společenské místnosti v domě na Majrově 636 Foto Miloš Bőhm 13

14 14 Plnění rozpočtu Města Zbýšova za rok 2013

15 15

16 Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (v tis. Kč) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k Příjmy celkem z toho daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté dotace Výdaje celkem z toho běžné výdaje kapitálové výdaje Saldo: Příjmy výdaje Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Transfery do rozpočtu města za rok 2013 činily celkem ,04 Kč - viz tab. Transfery ze SR: výše dotace SF ŽP , , ,- účel dotace ČOV zametací stroj (snížení imisí) nosič kontejnerů (svoz bioopdpadu) Všeobecná pokladní správa volby do Parlamentu ČR Ministerstvo kultury Simson volba prezidenta republiky Úřad práce aktivní politika zaměstnanosti Dotace od JmK na ZJ SDH Dotace od obcí na žáky ZŠ technické vybavení jednotky projekt hasičské zbrojnice zabezpečení akceschopnosti ZJ Souhrnný finanční vztah státní správa, školství, knihovna C e l k e m ,04 Kč Vratky: dotace volby P ČR ,75 Kč (vráceno 2014), volba prezidenta republiky ,70 Kč (vráceno 2014), ostatní dotace byly beze zbytku vyčerpány Zpracovala Helena Miková, vedoucí finančního odboru MěÚ 16

17 Těžní věž dolu Jindřich II s částí Masarykovy a Havířské ulice Těžní věž dolu Jindřich II s částí Doliny a haldou Foto Miloš Böhm 17

18 18 Rozpočet města Zbýšova na rok 2014 Rozpočet 2014 PŘÍJMY CELKEM v tis. Kč Daně, poplatky, dotace Podnikání a restrukturalizace v zemědělství Předškolní zařízení Základní školy Film, tvorba, distribuce, kina Činnosti knihovnické Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sděl. prostředků Sportovní zařízení Využití volného času děti a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Bytový dům pro seniory Pohřebnictví Komunální služby Sběr a svoz ostatních odpadů-eko-kom Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje Kulturní centrum Požární ochrana 2310 Vodovod - nájem Veřejná zeleň ČOV, kanalizace - nájem Ostatní fin. operace 100 VÝDAJE CELKEM v tis. Kč Podnikání a restrukturalizace v zemědělství Cestovní ruch (Kahan) Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Výstavba čekáren + IDS Dopravní značení Železniční dráhy Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod Předškolní zařízení Základní školy Filmová tvorba, kina 1 500

19 3314 Činnosti knihovnické Činnost muzeí Kronika Pořízení, zachování a obnova kultur. hodnot Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost - TJ Baník Ostatní tělovýchovná činnost - kulturistika Využití volného času dětí Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Bytový dům pro seniory Veřejné osvětlení Pohřebnictví ÚPD Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálního odpadu Sběr a svoz ostatních odpadů Ostatní nakládání s odpady Protipovodňové opatření 3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Opatření pro krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana Zastupitelstva obcí Volby PS ČR Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje Finanční vypořádání min. let Ostatní neinv. dotace nezisk. organizacím Mikroregion Kahan Ostatní finanční operace Pojištění nespecifikované Volby prezidenta ČR 80 ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI v tis. Kč Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude pokryt z přebytku hospodaření z minulých let. Návrh rozpočtu byl projednán a schválen na zasedání ZM dne Vratislav Široký, starosta 19

20 Zkontrolujte si platnost cestovního dokladu před cestou do zahraničí! Jako každý rok vám před začátkem letní turistické sezóny přinášíme aktuální informace z oblasti cestovních dokladů a zveme ke včasnému vyřízení osobních dokladů. V současné době podle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, musí mít každý občan (vč. nejmenších miminek) při cestě do zahraničí svůj vlastní doklad. K překročení hranice s členským státem Evropské unie lze jako cestovní doklad použít občanský průkaz, mimo tuto zónu je třeba prokazovat totožnost cestovním pasem. Při své činnosti se setkáváme s případy, kdy se občané chystají vycestovat do zahraničí a platnost jejich cestovního pasu nedostačuje požadavku dané země na platnost dokladu. Většinou se jedná o podmínku, aby platnost pasu byla delší než 6 měsíců při vstupu, popřípadě při opuštění země (např. při cestě do Číny, Indie, Korejské republiky, Malajsie, Ruska, Thajska). K vycestování do těchto destinací proto není vhodný cestovní doklad bez strojově čitelných údajů tzv. blesk, vydávaný ve lhůtě do 15 dnů, protože se vystavuje pouze na 6 měsíců. Biometrický pas s dostatečnou platností se vydává ve lhůtě do 30 dnů a tuto zákonnou lhůtu nelze zkrátit. Z tohoto důvodu doporučujeme, aby si každý s dostatečnou časovou rezervou před cestou do zahraničí, ideálně před koupí letenky nebo pobytu, překontroloval platnost svého dokladu a aktuální požadavky na platnost cestovního dokladu konkrétní země. O nový cestovní pas lze zažádat i za trvání platnosti pasu stávajícího. Vstupní požadavky a vízové povinnosti se mohou průběžně měnit, proto je vhodné zjistit vždy aktuální podmínky vstupu do země před každou plánovanou cestou. Ke sdělování podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu, obecné informace včetně kontaktních údajů na jednotlivé ambasády lze získat na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR A na závěr ještě novinka. Dle sdělení Ministerstva zahraničních věcí byly do seznamu států, kam lze překročit vnější hranici s občanským průkazem, od loňského roku nově zařazeny tyto státy: Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Chorvatská republika, Kosovská republika, Makedonská republika a Srbská republika. Cestovní pas nebo občanský průkaz lze vyřídit v úřední dny: pondělí, středa v době od hodin a od hodin, v úterý je pro klienty připravena možnost elektronického objednání na čas určený klientem (podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách města rosice v sekci On-line objednávkový a vyvolávací systém). 20 Odbor vnitřní správy MěÚ Rosice

Zápis. o průběhu 1. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 20.01.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 1. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 20.01.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 1. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 20.01.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zápis. o průběhu 11. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 11. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov ! Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 11. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.12.2015 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. Zahájení, určení ověřovatelů

Více

Zápis. o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.10.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.10.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.10.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Zápis. o průběhu 3. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 31.03.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 3. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 31.03.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 3. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 31.03.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

Zápis. o průběhu 7. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 10. 9. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 7. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 10. 9. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 7. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 10. 9. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 18.11.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 18.11.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 18.11.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 Příjmy: OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 STUDENÁ Rozpočet schválen zastupitelstvem dne: Starosta obce (podpis,razítko): OdPa ÚZ NZD ORG Položka Text Rozpočet 2017

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 1. Daňové příjmy 108 360 600 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 003 900 3. Kapitálové příjmy - 4. Přijaté transfery 16 224 678 minimální Součet příjmů 150 589 178 minimální

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015 (v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle 17, ve znění platných předpisů) Údaje o obci: Organizace: Obec Heřmanice

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2013 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 550000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických osob z

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010 Zastupitelstvo obce Morašice na své schůzi projedná,,návrh závěrečného účtu obce Morašice za rok 2010 s výsledkem hospodaření-viz.přílohy:

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Závazné ukazatele rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 ZÁVAZNÉ UKAZATELE V souladu se zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 2 090 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 35 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 240 000 Daň z příjmu právnických

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 958 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 232 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., a o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (v tis. Kč)

Více

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 v Kč Třída 1

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Návrh rozpočtového opatření č. 5 / 2014

Návrh rozpočtového opatření č. 5 / 2014 strana: 1 Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu: PŘÍJMY SU AU N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Popis Původní hodnota Změna Po změně Důvod změny 1) 231 0040 000000000 0000 0000 1343 000 Poplatek za

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2016 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2016 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2016 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE Paragraf Název paragrafu Položka Název položky SR 2014 SR 2015 SR 2016 2212 Silnice 5139 Nákup materiálu j.n.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 %

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 % Plnění rozpočtu za období 1-3/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 665 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Rozpočet na rok 2011 výdaje

Rozpočet na rok 2011 výdaje Rozpočet na rok 2011 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Pos. Položka A Rozpočtové příjmy 18 404 650,00 Kč B Rozpočtové výdaje 18 404 650,00 Kč Hospodaření 2016 0,00 V návrhu rozpočtu mj. zařazeno: odhad

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2013 Účetní závěrka

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu)

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu) Příjmy Schválený Pol. Org UZ Schválený Daňové příjmy 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti 60,00 1113 0000 Daň

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 MĚSTO KOJETÍN Usnesení ZM č. Z 191/12-16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové příjmy 82 205,00 Nedaňové příjmy

Více

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK 2015 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka v Kč 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 200 000 1112 DPFO ze SVČ 500 000 1113 DPFO z kapitálových výnosů 150

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2014 Účetní závěrka

Více

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci Název: Obec Hroznatín IČO: 0037726100 Adresa:Hroznatín č. 4, 675 05 Rudíkov Tel. 607 557 854 e-mail: hroznatin.obec@seznam.cz www.hroznatin.cz Obsah závěrečného účtu Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 586

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2012 Obec Včelná, Husova 212, PSČ 373 82 Boršov nad Vltavou, IČO 00245607 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více