-STAVEBNIHO BYTOVEHO DRUZSTVA MIR TEPLICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "-STAVEBNIHO BYTOVEHO DRUZSTVA MIR TEPLICE"

Transkript

1 -STAVEBNIH BYTVEH DRUZSTVA MIR TEPLICE TEPLICE 27. číslo - duben 2001 Jaký by/rok 2000 Vzhledem Ve zpravodaji našeho družstva č_ 22/2000 jsem velice stručně v článku" Jaký byl rok dost dobrý" zhodnotil rok V obdobném rozsahu jako vloni shrnuji důležité okamžiky z činnosti družstva v roce 2000_ SBD Mír Teplice na základě požadavku bydlících občanů v 8- mi bytovém domě ul. Josefa Hory 2365 a 14-ti bytovém domě ul. Souběžná 140 projednalo s Městem Teplice vklad a převzetí těchto dalších 22 bytů do majetku družstva. Nejdříve městská rada a následně městské zastupitelstvo tento vklad do družstva odsouhlasilo. Družstvo má nyní bytů. V pnlběhu roku 2000 bylo pokračováno po nejnutnějších o pravách v dalším zlepšování podmínek bydlení členů a zhodnocování bytových objektů převzatých v minulých letech od Města Teplice. Podařilo se dokončit rozsáhlé opravy objektů (většinou odstranění vad panelové výstavby spojené se zateplením objektů) s použitím finančních dotací získaných od státu v roce Jednalo se o dokončení 48 bytů Libušina ,. 24 bytů Libušina , 24 bytů Libušina , 24 bytů Libušina , 153 bytů Alejní , , Dále bylo dokončeno 63 bytů Zrenjaninská 351-3, 54 bytů Karla Capka , věžové domy 103 bytů Alejní 2757, 77 bytů Maršovská 1457 a 77 bytů Maršovská V roce 2000 se podařilo získat od státu finanční dotace po opakování žádosti na objekty, kde nám stát v roce 1999 nevyhověl - získaly jsme dotace na k tomu, že toto vydání zpravodaje vychází v dubnu 2001 mohu se zmínit o tom, že družstvo zpracovalo v únoru 2001 veškeré potřebné podklady pro žádosti o finanční dotace od státu na opravy panelových vad a opatření na úspory spotřeby tepla u dalších našich 11 bytových objektů a předalo je na Ministerstvo pro místní rozvoj CR a na Ceskou energetickou agenturu v Praze. V pnlběhu celého roku 2000 byly zajištěny členům družstva bez vážnějších nedostatků dodávky tepla, teplé vody, studené vody, elektrické energie do společných prostor objektů (na provoz prádelen a mandlů a zejména chod výtahů). V dobré kvalitě byl příjem televizních programů od společností TESmedia a Intercable CZ. Družstvo zajistilo veškeré potřebné větší opravy objektů dle plánu - generální opravy 7 střech, v 11 objektech opravy nevyhovujících rozvodů plynu, jeden nový nákladní výtah ve věžovém domě. Ale též všechny menší opravy, které se v pnlběhu roku nečekaně vyskytly. Také opravy po požárech, haváriích, větších větrech a opravy vyvolané působením vandalů byly zvládnuty. Po celý rok byla zajištěna havarijní služba 24 hodin denně včetně sobot, nedělí a svátků. Bohužel opět musím konstatovat - velmi rozdílná byla úroveň čistoty v jednotlivých objektech zajišťovaná samotnými členy družstva. Totéž lze říci o úklidu sněhu a čistotě přístupových chodníků. (Pokračování na str. 2) r , 11 bytů J. Hory 2767 a na 30 bytú pavská U obou objektů byly opravy zahájeny a do- =Z'-'o"b"s"'a:!.h"'u:.:.:-,-_-,-...,.,-::--::- -:-,- -,-,--:--:- končeny budou letos. V uplynu- 2. Nedostatek zákona č. l03/2000 Sb. 11. Správa soukromých dom ů... lém roce se podařilo též získat 3. Výtahy 12. Lze žít mezi panely d ů stol ně? významné finanční dotace na Kabelové televize NavštIVte knihovny v Teplicích a Krupce další objekty: 192 bytů Trno- 6. Roz ú člování nákladů na vytápěn í Zvýšení cen od vanská , 18 bytů 7. Vyúčtov án í za rok Cesko se musí na uč i t respektovat družstevní vlasnictví Josefa Suka , 44 bytů 8. Nájemné vzroste v CR o 4% _ Bytová legislativa je minovým pojem Unčínská U všech _ Jak to bude od u SBD Mír _ Vývoj základního nájemného v Teplicích tří objektů byly opravy zahájeny 9. Bytový pře šl ap - nájemné 16. P ř i š lo nám psaní... a dokončeny budou letos. 10. Panel stly - obavy, peníze _ Kdo zděd J družstevní byt? 27/2001 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

2 JAKÝ BYL RK 2000 (Pokračováni ze str. 1) Celkové lze hodnotit, že v objektech našeho družstva se bydlelo členům dobře, bez vážnějších nedostatků a pokud se vyskytly drobné nedostatky, byly zaměstnanci družstva ve spolupráci s delegáty samospráv, případně s domovníky, neprodleně odstraňovány. V průběhu loňského roku došlo k několika jednáním mezi družstvem a Městem Teplice ohledně pozemků pod některými našimi bytovými objekty a jejich okolí. Městská rada souhlasí s převodem vybraných pozemků na naše družstvo. Představenstvo družstva uvažuje využít tyto pozemky ke zlepšení podmínek bydlení našich členů - občanu Teplic. Je přesvědčeno, že družstvo bude mít možnost samo řešit dlouholeté problémy např. opravy přístupových chodníků k našim domům, v některých případech vybudování nových chodníků místo toho, aby bydlící chodili přes trávníky, případně v blátě. Naskytne se možnost rozšířit plochy pro parkování vozidel popřípadě vybudovat v omezeném rozsahu nové stání pro vozidla. Uvažujeme též o výstavbě garáží. Předpokládáme též větší zájem našich členů o čistotu těchto ploch v okolí našich domů, když tyto plochy budou naše. V souvislosti s vlastnictvím a údržbou těchto ploch bude třeba vynaložit jisté náklady (např.daň, sekání trávy apod.), s kterými představenstvo počítá. Bylo rozhodnuto, že tyto náklady nebudou platit bydlící členové v příslušných domech a nebudou součástí nájemného za byt. Družstvo tyto náklady uhradí ze zisku tzv. nebytových středisek družstva (tedy např. z reklam, z pronájmů prostor a ploch, penále od dlužníků nájemného... ) a připravuje řešení, aby toto zlepšení a zkulturnění našeho bydlení nemuselo být vždy jen výdajem družstva (i když tento výdaj je účelné vynaložení prostředků). Trvalým problémem v loňském roce bylo dlužné nájemné ve výši cca 6 mil. Kč. Představenstvo družstva pokračovalo vůči dlužníkům v rozhodném a nekompromisním postoji - rozhodlo o vyloučení několika desítek členů z družstva - těmto lidem zaniklo členství v družstvu a současně došlo k zániku ná- jemního práva k bytu (není třeba zdlouhavého soudního jednán. Několik dalších bývalých členů družstva bylo vystěhováno. Důsledně byly účtovány a vymáhány nejen dluhy, ale i poplatky za prodlení v placení nájemného (penále) a dlužníci jej museli zaplatit. Toto penále činilo mimochodem významný zdroj příjmů družstva. Vzhledem k majetku družstva a objemu finančních prostředků, kterými družstvo disponuje, tyto dluhy neohrožují hospodaření družstva a naopak pokud se je podaří dále důsledně vymáhat včetně penále, může to paradoxně velice kladně ovlivňovat hospodaření družstva směrem k dosažení vyššího zisku. Hospodaření družstva v průběhu celého roku 2000 bylo zcela stabilní, bez výkyvů, s trvalým nárůstem zisku. Družstvo plnilo všechny své závazky vůči dodavatelum materiálů, prací, služeb a energií, splácelo všechny své pujčky bankám (CSB IPB,CMHB), plnilo své povinnosti v rámci zdravotního a sociálního pojištění zaměstnanců a funkcionářů družstva, splněny byly i povinnosti daňové a odvodové vůči státu (Finanční úřad Teplice). V současné době je dokončován, tak jako každoročně, audit hospodaření SBD Mír Teplice za rok Předběžný výsledek hospodaření tzv. "nebytových středisek družstva" (čili hospodaření správy a zaměstnanců družstva bez vlivu hospodaření jednotlivých bytových objektů) činí před zdaněním hrubý zisk cca 7 mil. Kč V závěru obdobného článku hodnotící rok 1999 jsem odpověděl na otázku Jaký byl rok "DST DBRÝ". Hodnocení roku 2000 nyní ponechám na Vás, našich členech družstva. Ing. Vladimír Procházka předseda družstva I Nedostatek zákona č. Jak Jsme vás Již dříve Informovali fešll zákon Č Sb. bezplatný pfevod pozemků stavebním družstvům pod Jejich budovami. Podle 21 tohoto zákona: Právo trvalého užíváni pozemku podle 70 hospodářského zákona, který Je zastavěn budovou nebo stavbou ve vlastnictví osoby, v Jejíž prospěch bylo právo trvalého užívání zřízeno a p0- zemku na něj navbzujfcího pokud pozemek souvlsl s provozem této budovy (stavby), které trvá ke dni se mění uplynutím jednoho roku (tj ) na vlastnictví právnické osoby, v jejíž 103/2000 Sb. napravila novela prospěch bylo toto právo zřízeno. Protože v průběhu let se stavební bytová družstva různě transformovala (slučovala), je obecně jiné družstvo majitelem budovy, než to, kterému bylo zřízeno právo trvalého užívání. Proto zákon č.367/2000 (novelizace občanského zákona 879 písm. dl, e/) rozšfhl bezplatný pfevod pozemků pod budovami stavebních bytových družstev I ns Jejich právní nástupce. Tento zákon platí I pro majitele bytů, ktefí fešlll právnf vztah k pozemkům t zv. výpiljčkou. Stávají se zdarma spolumajiteli pozemku pod stavbou, pokud o tento převod požádaly do konce roku 2000 kresní úřad, finanční odbor. Tf vlastníci bytů, leteřl sl spoluvlastnický podíl pozemku Již zakoupi/l, zůstávají i nadále spoluvlastníky tohoto pozemku. Zaplacenou kupní cenu stát nevrací. Ing. VáclavSláma člen pfedstavenstva zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 27 I 2001

3 - VYTAHY Ve 24. čísle Zpravodaje v červnu roku 2000 případně vyměnit za nový, který již samozřejjste byli již částečně informování ředitelem fir- mě bude v souladu s novými normami a bude my WJTASZAK, která zabezpečuje servis splňovat požadavky zejména týkající se beza spolehlivý provoz našich výtahů, o vysokém pečnosti provozu. Musíme si uvědomit, že stáří mnoha výtahů. Blíží se doba, kdy běžnými u výtahů, které nám denně slouží, musíme opravami liž nebude možno zajistit bezpečný především zajistit bezpečnost přepravovaprovoz a bude třeba výtah zcela rekonstruovat, ných osob. _\\tvl VÝTAHY WJTASZAK Naše sružstvo již v loňském roce přistoupilo k modemizacím výtahů a v některých objektech k výměně výtahů. Tato neodkladná realizae vyplynula z opotřebovanosti a technického stavu těchto výtahů, v souvislosti s bezpečností jejich provozu. Nedostatky těchto výtahů byly zdokumentovány nejen při revizních prohlídkách a zkouškách, ale i při kontrole a prohlídce, kterou prováděla organizace státního dozoru ITl Praha, pobočka Ústí nad Labem, v souladu se zákonem o státním dozoru. Při inspekční činnosti ITl bylo m.j. konstatováno v inspekčních nálezech, že některá zařízení již nesplňují požadavky na technickou bezpečnost vč. požadavku současných platných norem. V objektech SBD Mír se tedy postupně a neodkladně tak jako v celé ČR začínají modemizovat a nahrazovat staré výtahy novým a bezpečnějším zařízením. pravy tak velkého rozsahu však s sebou přinášejí rovněž negativní jevy spojené s demontáží starého zařízení a montáží nového výtahu. Je to především odstavení výtahu z provozu na dobu potřebnou pro realizaci prací a hluk provázející některé činnosti. Jak jsem se již zmínila na začátku, v loňském roce jsme ve spolupráci se selvisní firmou Wojtaszak provedli výměnu výtahového stroje na věžovém domě v Alejní ulici. Jednalo se o nákladní výtah, který byl v havarijním stavu. Při rekonstrukci byl na domě zbudován zcela nový výtah se zachováním původních technických parametnl, jako je rychlost, počet nástupních stanic a nosnost. V současné době probíhá výměna 4 ks osobních výtahů na objektu v Rooseweltově nám. Přestože má firma Wojtaszak dobré zkušenosti s modernizacemi a výměnami výtahů v celých severních Čechách a provádí tyto práce dle možností ve zkrácených termínech s maximální vstřícností a využitím prodloužených směn vč. prací o sobotách a nedělích, chtěla bych Vás touto cestou požádat o pochopení, uznání a přizpůsobení se skutečnosti, že tyto práce mají určitý technologický postup a práce takového rozsahu nelze realizovat ze dne na den. Ve věžových domech, kde jsou instalovány dva výtahy, r: nu : I. - 'I V:W- - provádíme taková opatření, aby při rekonstrukci byl vždy jeden z výtahů v nepřetržitém provozu. Slouží tak nejen obyvatelům, ale i montážní skupině pro přepravu některých dílů při demontážních a následně montážních pracech. V objektech s jedním výtahem však této výhody nelze využít. Doba potřebná pro realizaci prací je rovněž ovlivněna daným technologickým postupem vč. požadavku na bezpečnost při práci a zajištění pracoviště. výtahů 27/2001 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice Věřím, že v objektech, kde byly modernizace a výměny provedeny jsou obyvatelé spokojeni jak s kvalitou a rychlostí provedených prací, tak s provozem nového modemího a bezpečného zařízení. bjektům, které výměny a modemizace výtahů v letošním roce čekají přeji, aby i jejich obyvatelé byli s novými výtahy maximálně spokojení. Andrea Kubíková vedoucí technického úseku

4 KABELVÉ TELEVIZE V BJEKTECH SB MíR TEPLICE Družstvo MfR umožňuje našim družstevníkům sjednat individuelní smlouvu na příjem televizního signálu s některou společností, která v našem regionu působí. Je to společnost TES Media spol. s r. o. a společnost INTERCAB LE CZ se zákaznickým střediskem Teplice, Mírové náměstí 2950/2. Nabízené možnosti:,. CT2 T.S,IDI R7 2. INF kanál C T R8..," c,, 3. CT 1 C T,S,IDI R9 0" N,_,.!l 4. NYfi C T.S,IDI R10 E> oc 3? "!l 5. PRIMA C T R11 c.., 6. DISCVERY C/S D R12 ZDF 05-17HD. >" 7. MTV A T,S SR11 8. EURSPRT CIA T,D SR12 NMECKY V DUALU '. Co> 0>", 9. LUNA S SR13 e 10. SPEKTRUM C SR14 c. 11. SUPERMAX C SR15 eutsche Walle 22-06hod.." " 12. MARKfzA S T SR16.., STY 1 S T SR17 N 14. VH 1 A S SR TV3 C T,S SR19,. 2 T.S,IDI R7 2. INF kanál C T R8..," c" 3. CT 1 C T,S,IDI R9 0" N _,!l. 4. NVA C T,S,IDI R9 E> oc 5. PRIMA C T R11 6. HALLMARK C/S T R1+ I :o; 7. DSF N T,S R2+ C 8. PR07 N T,S R3 9. CNN A T,S SR3 ' " 10. RTL2 N T,S SR4 ":!2 o!l 11. ARD N T,S SRS c 12. KINDERKANAL IARTE N T,S SR7 AL TERNATIVN SUPER RTL.., 13. DISCVERY C/S D R12 >".",, 14. MTV CIA T,S SR11 :2,!l. 15. EURSPRT C T,D SR12 NMECKY V DuALU Co> '. 0> 0>", clll 16. LUNA S T SR13 e.., c. > 17. SPEKTRUM C SR14 o 18. SUPERMAX C SR15 DEUTSCHE WELLE 22 06HD. '" E " 19. MARKfzA S T SR17 31 >.., 20. STY 1 S T SRj6 N e c. 21. VH - 1 A SR18 '1' 22. TV3 C T,S SR19 " 23. FX KIDS I FX SPRTS CIA SR21.., RTL N T,S R21 N 25. SAT 1 N T,S R HB C S R2 ID Rozhlasové pásmo FM MHz liillds. Č - česky, S - slovensky, A - anglicky, N - německy, S - š panělsky, R - rusky ání: T - teletext, S - stereo, D - duální vysílání, M - mono vysílání MMDS - mikrovlnný distribuční systém, TKR - televizní kabelový rozvod zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 27/2001

5 TESmedia - Krupka ly_m_.r.1, 1. PRM C RB 2. CT2 C T.S,/l R7.., e",x: '" 3. INF kanál C T R8 N _, "' CT 1.o 4. C T,S,/l R9. E> 5. NVA C T,S,/l Rl0 oe" 6. PRIMA C T Rll 7. NATINAL GEGRAPHIC CESK CHANNEl A TITULKY Rl+ I 8. BBC WRl A T,S R2+ 00 I 9. FX KIS/FX SPATS ClA- R3+ ;;; 10. CNN A T SR3 e 11. PLNIA P T SR4 '" STV 1 S T SR6.o " ' 13. TV3 C T,S SR7 e o 14. TV 5 F T,S R12.., E >", 15. PR 7 N T,S SRll gx: 16. MTV A T,S SR12 '. '" "x: 17. RTl N T SR13 "o> Cl", 32, 18. SF N T SR14 e.o. o> o. 19. ATl2 N T SR15 e C.., 20. AR N T,S SR16 > "' o 21. EUTSCHE WEllE N SR17.., 22. NTV R SR VH l A S SR19 Cl e 24. MARKrZA S T K21 c. 25. EURSPRT C T, K23 německý zvuk v duálu 'č 26. MAX 1 C T, K25 "' 27. SUPER MAX C K26 " 28. luna S S K27 N 29. HAllMARK C/S T K ISCVERY C/S K29 anglický zvuk v duálu 31. SAT 1 N T,S K MR N T,S K34 zkušební provaz 33. VIVA N,S K37 =:::J 34. HB C S R2 Rozhlasové pásmo FM 87,5-108,0 MHz ] Poplatek za opětovné připojení Kč N " E.., INTERCABLE CZ 1. TV3 C S SE7 2. PRIMA C M Ell 3. INF kanál C M SE9 4. NVA C S Rl0 5. CT 1 C S R6 6. CT2 C S R8 7. AR N M SE13 8. ATl2 N S K53 9. TV 5 F M K SUPER ATl N M K MTV A S K ANIMAl PLANET CIA S K PR 7 N S K SUPER MAX C M K SF N S K VH 1 A S K ATl N S K FX KlS (FX SPRTS) A M K CNN A M K HAllMARK C/S M K SPEKTRUM S M K KABEL 1 N M K ISCVERY CIA M K6? 24. TV E - INTERNATINAl S- M K ZF N S K VIVA 2 N S K VX N S K SAT 1 N S, K HB C S SE23 Rozhlasové pásmo FM 87,5-95 MHz pro omezenou a základní nabídku. Poplatek za op ětovné připojení pro odpojené zákazníky - 597,- Kč I..,'" e"x: "' N,_,.o. E> oe"- 00 I ;;; e " " 32 '.o o e E.., ;: >", gx: "x: '" '. 32, "o>.o. Clo> e '" e o..., C > o "' E.., " Cl N e o. C "'.., " N 27/2001 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

6 Základní informace o rozúčtování nákladů na vytápění, dodávku teplé a studené vody. Na přelomu roku 2000/2001 proběhly odečty spotřeby tepla,teplé a studené vody v bytech jako příprava pro následné rozúčtování nákladů. Protože pracovníci provádějící odečty jsou při návštěvě ve Vašem bytě časově omezeni,dovolte nám podělit se s Vámi o odpovědi na nejčastěji vznesené připomínky. 1.Jak pracuje (RTN) rozděloyač topných nákladů? Indikátor pro rozúčtování topných nákladů na odpařovacím principu (IRTN), neboli poměrový měři č spotřeby tepla je zařízení velmi jednoduché, a proto zcela bezporuchové. Teplo z povrchu otopného tělesa je převáděno k měřící ampuli (trubičce) tepelným můstkem, který sleduje povrchovou teplotu tělesa. Kapalina se od pařuje z měřící ampule v závislosti na teplotě otopného tělesa a době vytápění. Množství odpařené kapaliny se odečítá na stupnici,která respektuje výkon radiátoru a korekční součinitel polohy místnosti v domě, a je indikátorem spotřeby tepla. Druhá ampulka v registrační poloze uchovává záznam o výsledku sledování spotřeby tepla v předešlém období pro případnou kontrolu. Kapalina má každý rok jinou barvu, takže se dá kdykoliv určit, zda byla provedena roční výměna. Plomba kterou je indikátor uzavřen a zabezpečen proti neoprávněnému zásahu do měření je velice spolehlivá a vylučuje možnost ovlivnění měření uživatelem. S balvou kapaliny se každým rokem mění i balva plomby. Indikátor pracuje na principech osvědčených a stále užívaných v zemích západní Evropy již desítky let. 2. Jak se projeví studený odpar u RTN v letních měsících? Měřicí kapalina v ampulkách indikátoru RTN se určitou rychlo stí odpařuje i v době, kdy není topení v provozu. Tento problém je řešen tak, že ampulka se plní kapalinou s určitým přídavkem pro tento tzv. studený odpar. Přidané množství odpovídá odparu v průběhu letního období, je stanoveno evropskou technickou normou CSN EN 835 a bývá označeno na stupnici 5,5 mm nad nulou stupnice, (stupnice má nulu nahoře a počty dílků rostou směrem dolů), nebo ryskami na ampulce. Skutečné množství odpařené kapaliny v indikátorech, které nebyly celý rok v provozu, závisí samozřejmě také na letních teplotách vzduchu. Např. při vyšších letních teplotách se odpaří jistě více kapaliny, než v létech. kdy je spíše chladné a deštivé léto. Přídavek kapaliny na studený odpar předpokládá pruměmé letní teploty. V konkrétních podmínkách se může odpařit o '-2 dky více nebo méně, než bylo přidáno na studený odpar. Podstatné však je, ze se na všech instalovaných indikátorech odpaří téměř stejné množství (, dek). Přeplnění ampulky je viditelné po provedeném odečtu a montáži nové ampulky. Nevýhody odpařovacích rozdělovačů topných nákladů (RTN) tj.studený odpar v letnlch měsících a nutnost výměny ampulky každý rok při odečtech řeší elektronické rozdělovače topných nákladů EHKV 90,nebo nové no. 3. Jak pracuje elektronický (RTN) rozdělovač topných nákladů? Srdcem přístrje je mikroprocesor,který je jeho řídícf centrálou. V mikroprocesoru jsou zadány všechny hodnoty topného tělesa na kterém je namontován včetně korekčního součinitele polohy radiátoru (místnosti bytu) v domě.velmi citlivý systém dvou snímačů měří současně dvě teploty: okamžitou teplotu radiátoru a okamžitou teplotu okolního prostoru. Mikroprocesor pomocí zakódovaných výkonvých charakteristik údaje automaticky přepočítává a vyhodnocuje.pokud dojde k nežádoucímu ovlivňování přístroje (např.jeho zakrytím), přepne se automaticky do jednočidlováho režimu a počítá s pevně zadanou teplotou místnosti,která je pro ovlivňovatele nevýhodná. Kromě toho rozlišuje přístroj letní a zimní provoz.d září do května začíná měřit již při teplotě otopného tělesa 3t 'C,v horkých letních měsících začíná měřit při teplotě otopného tělesa 40'C. Přístroje no jsou vybaveny optoelektronickou sběrnicí pro bezpečné programování a kontrolu naměřených dat. Automatizovaný odečet naměřených hodnot a Um vyloučení lid ského faktoru při odečtu se připravuje. Ekologicky příznivá lithiová baterie je určena pro desetiletý provoz. Třf základní údaje na displeji přístroje zaručují spolehlivou kontrolu: - aktuální spotřeba tepla - hodnota minulého období - identifikačnl číslo přístroje dečtová stužba finny RNICA může odečíst ještě další údaje: - datum odečtu - teplotu radiátoru - teplotu okolí - výkon radiátoru. součinitel tepelného připojení čidla k radiátof\j - součinitel čidla okolí - maximální teplotu radiátoru v právě probíhající topné sezóně - maximální teplotu okolí v právě probíhající topné sezoně 4. proč indikátory neměří teplo? "Měřiče tepla" na radiátorech nejsou absolutními měřiči tepla z pohledu metrologie, protože neukazují žádné fyzikální jednotky. Jde pouze o indikátory, které sledují povrchovou teplotu jednotli vých otopných těles a lze podle nich určit podíl otopného tělesa na celkovém množství předávaného tepla, Teplo není médiem, jehož celkové množství je možno v běžných podmínkách absolutně mě řit. Jen tzv. objektové měřiče na vstupu topných rozvodů do domu měří teplo, které je přenášeno topnou vodou z venkovního rozvr du do otopné soustavy v domě. Pracují tak, že měří rozd teplot na přívodním a zpětném potrubí a násobí jej celkovým změřeným prů tokem vody, cirkulující v topném rozvodu. To je v oblasti vytápění jediný způsob, jak je možno získat údaje o množství tepla ve fyzikálních jednotkách, buď v Joulech, nebo ve Wh (obvykle GJ nebo kwh). Tyto měřiče však jsou mnohem nákladnější, jejich cena se phybuje v řádu t tisíc Kč. Spotřebu tepla ve fyzikálních jednotkách lze měřit jen na objektovém měřič i tepla. 5. Jak se rozdělulí náklady na teplo pomocí RTN (rozdělovačů topných nákladů) Náklady na teplo se fakturují pro celou fakturační jednotku a následně se rozdělují mezi jednotlivé nájemníky. Platná vyhláška MP č.245/95 Sb.a vyhláška MP č. 85/98 Sb., stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozú čtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele a stanoví poměry zákúldních a spotřebních nákladů a způsob jejich rozúčtování. Celkové náklady na vytápění daného domu se rozdělí na základní (dle plochy) a spotřební (dle dílků RTN). Tento poměr je určen ve smlouvě o rozúčtování tepla a je zpravidla 30% zá zpravodaj stavebního by1ového družstva Mír Teplice 27/2001

7 kladních a 70% spotřebních nákladů. Základní náklady na jednotlivé byty jsou rozdělovány podle plochy ( celková plocha bytu bez balkonů a komor na potraviny) jednotlivých bytů a spotřební náklady podle spotřebních dílků. Příklad: 12 bytů v domě.protopilo společně 600 dílků. Pnlměr na byt: 600 : 12 = 50 dílků. Počet odečtených dílků na všech radiátorech jednoho nájemnlka je 60 dílků.tento nájemník topil vice než pnlměr (50 dílk ů) a proto se bude na spotřebnlch nákladech podílet poměrem 60 z 600,tedy jednou desetinou. Přesný výpočet nákladů a jeho rozdělení mezi nájemníky najdete v protokole rozúčtování,lcterý obdrží každý nájemník. 6. ProČ se Účtuje základnj složka nákladů na yytápění? Ve vytápěném domě se teplo šiří nejen vodou v topném systému, ale i vzduchem a konstrukcí budovy, přes mezi bytové příčky i přes stropní konstrukce. Těmto přestupům tepla nelze zabránit a jejich velikost je dána předevš ím tepelně technickými vlastnostmi použitých stavebních materiálů, stavebním řešením a rozdíly teplot v jednotlivých prostorách. Budou-Ii v nělcteré místnosti, nebo v nělcterém bytě, všechna otopná tělesa uzavřena, nevyplývá z toho, že v této mistnosti nebo v tomto bytě nebylo spotřebováno žádné teplo. Cást tepla přichází z neizolovaných vnitřních rozvodů (stoupaček). Přes příčky a stropy přišlo do těchto prostor také určité množství tepla a tyto mlstnosti byly tedy rovněž vytápěny. Jinak by teplota v těchto místnostech musela být přibližně na stejné úrovni jako venkovní teplota a tedy v zimě i pod bodem mrazu. 7_ Lze z odečtených hodnot odhadnout nákladv na topení? Ne! Rozdělovače jsou jen pomůckou pro rozúčtování topných nákladů. Až součet spotřebních jednotek všech bytů vztažený k celkovým nákladům na topení umožňuje výpočet nák la dů připadajíc ích na Váš byt. Proto nemůžete z počtu odečtených jednotek odhadnout výši Vašich nákladů na topení.pouze pro orientací lze pnlběžně porovnávat úbytek odpařené tekutiny v aktuelní ampulce (pravá strana přístroje) s úbytkem dosaženým za loňský rok. 8. Jsou spotřební jednotky z roku na rok porovnatelné? Ne! Při stejné spotřebě paliva se mohou v nlzných topných obdobích vyskytnout nlzné hodnoty spotřeby. Je to závislé mimo jiné na nlzných vnějších teplotách,délce topného období a pod. Přesto je rozdělení nákladů spravedlivé,neboť součet všech odečtených spotřebních jednotek v domě se dává do relace k celkovým nákladům na topení. 9. ProČ vychází cena jednoho m S vody vyšší. než regulovaná cena fakturovaná na objekt? proč součet spotřeb bytvých vodoměry neodpovídá Údaji patního vodoměru? Při účtováni nákladů na spotřebu vody v jednotlivých bytech nejde o prodej vody dodavatelem odběrateli. dběratelem v obchodním slova smyslu je majitel domu či jím pověřený správce. Ten pak jen rozúčtuje celkové náklady na služby spojené s užíváním bytů mezi nájemníky. Toto rozúčtování je možno udělat nlzným způsobem: podle velikosti jednotlivých bytů, podle počtu bydlících osob, nebo, podstatně spravedlivěji, podle údajů bytových vodoměnl. Bytové vodoměry se však tím nestávají falcturačním měřidlem a nejedná se v pravém smyslu o měření spotřeby v litrech nebo m', ale o poměmé rozpočítání nákladů na spotřebu vody celého domu uživatelům jednotlivých bytů s přihlédnutím k údajům odečteným na bytových vodoměrech. Součet údajů bytových vodoměnl nebude obvykle souhlasit s celkovou spotřebou vody v domě, změřenou na domovním vodoměru. Příčinou jsou jednak povolené odchylky bytových i domovních vodoměnl od správných pnltoků, jednak to, že při otvírání vodovodního kohoutku reaguje bytový vodoměr s určitým zpožděním, než se jeho lopatkové kolečko rozbě hne, jednak skutečnost, že bytové vodoměry nejsou schopny změřit velmi malé pnltoky (úkapy) v jednotlivých bytech, zatímco domovní vodoměr součty těchto malých pnltoků změří spolehlivě. Proto bývá skutečná spotřeba vody větší, než ukáže bytový vodoměr. Na každý změřený kubický metr vody změřený bytovým vodoměrem je tedy do bytu dodáno určité množství vody navíc. Tuto vodu rovněž musí zaplatit nájemník a proto vychází na m' vody změřený bytovým vodoměrem cena vyššl, než je cena účtovaná dodavatelem (vodámou). 10_ Proč se účtuje základní složka nákladů na TUV? Rozvod teplé vody má nejen přívodní potrubí, ale i zpětné, tzv. cirkulační potrubí, Icteré zajišťuje, aby voda v rozvodu teplé užitkové Vdy (TUV) byla stále teplá, i když se delší dobu neodebírá. Pro udržování stálé teploty celého rozvodu TUV je nutno dodávat jisté množství tepelné energie, Icterá se ztrácí z rozvodu TUV v instalačních šachtách, případně v konstrukcích budovy. Tuto energii je nutno rovněž zaplatit, a je spravedlivé, aby se na její úhradě podileli všichni obyvatelé domu, bez ohledu na to kolik teplé vody odebírají. Proto je vyhláškou 245/95 Sb. stanoveno, že část nákladů na ohřev TUV (10-30%) se má rozúčtovávat podle plochy jednotlivých bytů. 11,rganizace odečtů. známení o provádění odečtů v domě je řešeno vyvěšením písemného upozornění pro nájemníky, s týdenním předstihem. Nezastiženým nájemníkům je stanoven náhradní termín.existuje také možnost domluvení náhradního termínu telefonicky s odečltatelem. Telefon odečítatele je uveden na písemném upozomění pro nájemníky.při této přiležitosti Vás znovu prosíme o zpřístupněn í odečítaných rozdělovačů topných nákladů a vodoměnl. Přesou vání nábytku vede ke zdržení práce odečltatele a ztěžuje dodržování ha... onogramu odečtů. Věřlme,že příznivě přijmete naší info... aci o systému měření a rozúčtováni tepla a dosáhneme tak lepší vzájemnou iniormovanost a vzájemné pochopení. S přátelským pozdravem fl RNICA, Libušina 73/17,41503 Teplice tel / VYÚČTVÁNí ZÁLHVÝCH PLŽEK ZA RK 2000 K 31_ 3_ 2001 proběhlo na SSD liir Teplice zpracováni vyúttovánl z6. Iohových poloiek n6jemného_ niobové PoIotky: teplo teplá voda. studené voda. výtah. odvoz odpadků. el. energ18 ve společných prostorách o plrlllěni objektu o delegát, správce objelctu domovník. daň 2 nemovrtosb Jiné drobné náklady Teplo, TUV, SV dečty, rozúčtováni nákladů za teplo, teplou vodu a studenou vodu zajistila pro naše dortstvo fi... a RNICA. Náklady za odečty jsou promitnuty do položky pflmé nákfady. Náklady na teplo a teplou vodu jsou vyúčtovány p0- ložkové dle vyhlášky Č. 245/1995 Sb. ve zněnl vyhlmky č Sb" kterou se stanovl pravidla pro vytápěni a dodávku teplé vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele. Zaměstnanec družstva, který zodpoví Vaše pumé dotazy ohledně rozúčtování zpracované firmou RNICA je p, Milan Vooasek. statní zálohové potožky Náklady na ostaní zálohové položky Jsou vyúčtovány dle vnitrodružstevních pfedpis a v souladu s vyhláěkou č Sb.. o nájemném z bylů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plněn í poskytovaná s užíváním těchto byl. U objekt převzatých od Města Teplice, obdobně dle vyhlášky č. 176/1993 Sb., o nálemném z byl a úhradě za plnění poskylova 27/2001 zpravodaj stavebního by1ového družstva Mír Teplice ná S užíván lm bytu ve zněnl pozdějších p/edplaů 8 se smlouvou správě bytu (garáže) u vlastnik1l byt (garážij. Vyúčtováni všech zálohových položek j8 zpracováno našimi zaměstnanci prostřednictvím programu od finny HALVA. Zaměstnanci družstva, kteli zodpovl Vaěe dotazy ohledně vyúčtováni ostatnleh zálohových potožek jsou p. Jarmila Veverkové a p_ I!lna Pálkové - vedoucl odd. nájemnéh. Delegáti (p/íp. správci) byli v pnlběhu měsíce blezna a dubna seznámeni s pnlběhem vyúčtováni 8 obdrželi vyúčtováni pro všechny drutstevníky (nájemnfky) ve své samosprávě (objektu) k jeho prodání. Zádáme Vás proto, abyste se s dotazy, zda je Vaše vyúčtováni již zpracováno, obraceli pfimo na delegáty (správce) objektu. Vlastnici bylových jednotek a uživatelé bytů v objektech, kde nenl delegát ani správce obdrží vyúčtování doporučeným dopisem. Dle stanov SBD Mír Teplice budou přeplatky z vyúčtování zálohových p0- ložek vyplaceny nejpozději do 3 měsíc po předání vyúčtování. Přeplatky bude možné po obdržení složenky typu.h" vyzvednout na jakékoliv pošlě v CR ve lhůtě uvedené na složence. Nedoplatky je třeba uhradit dle dispozic uvedených ve vyúčtováí. S pffpadnými reklamacemi se obracejte neprodleně na uvedené zaměstnance družstva. Ing. 'I/eta MandzAková ved. ekonomfcjreho úseku

8 ZVÝŠENí NÁJEMNEH NAPSLEDY NADIKTVAL STÁT, PŘíŠTíM RKEM REGULACE činží SKNČí. " V' v NAJEMNE VZRSTE CTYRI PRCENTA o nejnižším rustu nájemného za posledních osm let rozhodlo včera ministerstvo financí. známeni resortu, že stanovilo koeficient nlstu nájemného na 1,04 znamená, že od 1. čelvence obce mohou zdražit nájemné maximálně o čtyři procenta. Potvrdil se tak předpoklad z počátku roku, o kterém HN informovaly. Podle velikosti obcí se tak například měsíčnl ceny nájmů bytu první kategorie o šedesáti metrech čtverečních mohou zvýšit maximálně od 33 do 82 korun. Pnlměmé měslčnl výdaje domácností na bydlení v nájemních bytech včetně plateb za plyn, elektřinu, vodné a stočné a služby budou meziročně o 253 korun vyšší a dosáhnou 3221 Kč, řekl HN ředitel odboru metodiky cen Pavel Maštálka. Jde však o celorepublikový pnlměr, který se liší podle velikosti a kvality bytu a velikosti obce. bce mohou základní nájmy v jednotlivých kategoriích snížit kvůli horší kvalitě bytů až o deset procent nebo zvýšit v závislosti na plohové rentě až o pětinu. Mohou současně úroveň základního nájemného i ponechal. Letošní zdražení nájmů vyplývá z vývoje nlstu cen stavebních prací v loňském roce, podle kterého současná vyhláška MF ceny nájmů upravuje. "Výměr ministerstva ale platí jen do konce roku, od pivního ledna příštího roku bude nájemné z bytu řešeno pouze zákonnou úpravou," sdělil našemu listu mluvčí resortu Libor Vacek. Platnost současné vyhlášky, kterou se vývoj nájemného řídl od roku 1993, končí totiž k Jde o důsledek rozhodnutí Ústavního soudu z minulého roku, který existenci vyhlášky a regulaci nájemného označi l za protiústavní. Stát proto musí od příštího roku s regulací nájmů skončit. Nájemné by se poté mělo stanovovat novým zákonem, který připravují ministerstva financí a pro místní roz voj. Základním principem bude sjednávání nájemného dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem. Při řešení sporu se má vycházet z..místně bvyklého nájemného, které požadovaná činže nesmí překročil. Vláda má projednat návrh zákona o nájemném 7. března. Hospodářské noviny vývoj průměrného čistého regulovaného nájmu V ČR (v Kč, byt s podlahovou plochou 60 m 2 ) o Tep11ce Růst cen růměrného ná mu v% o d vziste nájemné o 4,0% JAK T BUDE S NAJEMNYM - od U SBD MlH TEPLICE S platností nejpozději od budou upraveny nájmy také u našeho družstva. l-:'1f"vdcn nlilien IiyW půjde především o změnu výše tzv. zálohových položek (jak všichni naši členové znají z rozpi su nájemného), především zálohu na spotřebu tepla, teplé a studené vody. Vzhledem k tomu, že skutečnou spotřebu za rok 2000 máme u všech bytů změřenu, nová výše zálohy na rok 2001 se stanoví tak, že předpokládáme, že spotřeba v roce 2001 bude stejná jako v roce 2000 a proto se v nové výši zálohy musl projevit nová cena platná od počátku roku 2001 a čas od kdy je tato nová cena promítnuta do záloh. Protože naši členové platí zálohy od zatím v cenách roku 2000 (tak jako kdyby UNITED ENERGY a. s. Most a StVK vů bec nezdražovaly), musíme to všichni dorovnat našemu družstvu v druhém ploletí roku Vzhledem k zateplení objektů, úsporám tepla a vody bude i přes rostoucí ceny u některých bytů sníženo nájemné. 2. U 1Mli. které IMy DSt8veny v DreaCI!CiZ!clr1ětiii:ft <lrufstlliffl. se neuplatňují regulační vyhlášky státu. Proto dle potřeby jednotlivých objektů představenstvo družstva vždy po prověřen í skutečného stavu objektu a po dohodě s delegátem bydlícfm v objektu stanoví výši dalších položek nájemného nebo rozhodne, zda družstvo poskytne objektu vnitrodružstevní půjčku na potřebné opravy. (Při skončeni splátky půjčky dojde zase ke snížení nájemného.) 3. U byla, Které naše <livžsfilo zíslil'o vk'adem měitli, bude uplatněna vyhláška Č. 176/93 Sb., podle které bude základní nájemné od do zvýšeno ma ximálně o 4%. Ve Zpravodaji Č. 12 v březnu 1998 jsem vysvětloval stanovení výše nájemného dle koeficientů. d do byla cena vypočtena na 17,54 Kč/m ', předpoklad od je 17,54 Kč x 1,04 = 18,24 Kč/m' započitatelné plochy. Nové rozpisy nájemného obdrží všichni delegáti objektů tak, aby je mohli včas předat všem členům družstva. Ing. Vladimír Procházka předseda družstva zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 27/2001

9 Váš spolehlivý obchodní partner CBS, spol. s r. o. Dubská 1535, Teplice Tel.: , Tel./fax: vany sprchov'

10 TENT IPUVDAJ # # vyehali v # NAKLADU 8100 VÝTISKŮ A JE ZDARMA # #... DDAVAN VSEM DRUŽSTEVNíKŮM! - TELEVIZNI -- PRAVNA Firma VIDeM - opět o krok dopředu EXPRESNí LHŮTY PRAV TV Teplice DIVADL Bystfany ČiŠTĚNí CD PTIK.....,.... # o Plynárna CISTENI FAXU 4- SEIMS REGENERACE BRAZVEK El..- Autorizovaný servis Letná předních světových <:;= výrobců I THMSN SHARP. [ ] - Sidliště PRSETICE odborné opravy videotechniky včetně videokamer Adresa: VIDCM elektronik - servis Teplice - Proseti ce, Plynárenská 280 Tel.: 0417 I , Po - Pá

11 Douša Stanislav tažná ZAŘíZENí Schválená vyhláškou typů na osobní a dodávková vozidla. ostraha objektů se psy detektivní služby poradenská činno"st pořadatelsk ' činnost ",,',r.., u, PŮJČVNA VZíKŮ PRDEJ.MNTÁŽ.DBíRKA PRDEJ PŘEPRAVNíCH VZíKŮ A NÁHRADNíCH DílŮ Kontakt: tel.: , LY - AUTSPRT nabízí náhradní díly na zahr. vozy plechy, plasty, světla, autoskla tlumiče, čepy, spod. ramena výfuky, vodní pumpy, termostaty rozvodové a klín. řemeny brzdové kotouče, destičky, čelisti mnoho dalších náhradních dílů Pro obchodníky a servisy V ceny + dovoz po celém SČ kraji litá kola, sportovní volanty sport. výfuky, spoilery, atd. filtry, motorové oleje autorádia SNY sportovní doplňky - JAMEX střešní nosiče - GEV Novosedllce, Valentýnská ulice teljfax: 0417/ mobil: ZALU Pobo výroba montái CA.'vic žaluzie všeho druhu vestavěné skříně plastové shrnovací ItVjDí!A těsnění oken a dveří čalounění dveří záclonové garnyže Teplice - Prosetice Plynárenská 282 tel./fax: 0417/401 66

12 NEMCNICE S PLIKLINIKU TEPLICE KRIZVÉ CENTRUM NsP TEPLICE U Nových lázní 10, Teplice /29225 Poskytujeme poradenství v oblasti sociální pomoci, psycholicické, sexuálně přenosných nemocí (HIV, AIDS, VHB, VHC,... ), rizikové chování klientů, komunikace s úřady (ÚP, kú, MěÚ,... ) Zajišťuje pravidelné semináře pro pedagogy, besedy na školách se zaměřenim na prevenci drogových závislostí, HIV/AIDS, VHB, VHC,... Zajišťuje distribuci zdravotně výchovného materiálu Zprostředkovává klientům kontakt s oddělenim soc. prevence kú Teplice, ambulantni nebo ústavní léčby závislostí Nablzí kurzy autogenního tréninku, psychogymnastiky, individuální a skupinové relexační terapie, psychodiagnostické vyšetření mládeže i dospělých, psychoterapii individuální i skupinovou a krizovou intervenci Nabízí odběry krve a slin na HIV protilátky, orientační vyšetření moče na přítomnost návykových látek Zajišťuje výměnný program jehel a stříkaček, terénní práci s problematickými klienty INSTALATÉR RMAN LANDA NABfzf: Rozvody Z plastů systému INSTAPLAST Instalace odpadů a nejrůznějšr opravy Montáž a opravy klozetů, van, umyvadel,splachovačů, dřezů, baterií všech typů Přívody teplé a studené vody k automatickým pračkám KN PTIK d do možnost získání slev na naše zboží 5-20 %

13 Bytový přešlap Návrh zákona o nájemném se paradoxně nelíbí ani majitelům, ani nájemníkům. Jedni tvrdí, že dosavadním nájemným si nevydělají ani na opravy domů - pro ně je deregulace pomalá. Druzí říkají, že za bydlení nelze platit víc - pro ně je deregulace nepřijatelná. Kde je pravda? Deset let se Ministerstvo financi probojovává k deregulaci. Na začátku tohoto úsili dosahovala činže u bytu první kategorie mě síčně 2,50 Kč/m '. Nyní se v nejmenšich obcich platl 14,08 Kč, ve více než stotisícových městech 22,89 Kč a v Praze 34,27 koruny. Cisté nájemné však představuje pouhou třetinu celkových výdajů na bydlení, což je přesně opačný poměr, než jaký se platí v zemích EU. Energie a třeba i vodné a stočné (připomeňme, že v roce 1989 stál ku bil< vody 0,80 Kčs) rostlo i přes regulaci mnohem rychleji. A PŘECE NESTACr Ministerstvo financí již od roku 1993 tvrdí, že nájemné pokrývá náklady na údržbu domů. Tvrzení opírá o statistický údaj, že obce vynaloží na opravy tolik prostředků, kolik jich vyberou na nájemném. Jenže z logiky této argumentace by plynulo, že by nájemné pokrývalo údržbu i ve chvni, kdy by se nevybralo nic, a tak by se nic neinvestovalo. Nicméně Ministerstvo pro místnf rozvoj pouze přibližně odhaduje, že l1y AA!l.'lÝ1J'-ů ao8t1huje 35!LmiliaiC korun a u cihlových je tato částka jěště o sto miliard vyšší. V Praze 2 a 3, které mají značné příjmy z nebytových prostor, z tržních pronájmů bytů a z jejich privatizace, investují do oprav o becních domů asi 2,5krát více, než kolik vyberou na regulovaném nájemném. I tyto prostředky stačí pouze na flikování děr př i havarijních opravách. Mimopražští starostové obci odhadují, že by se j5ři)měme najamn, kletě oy oost8čvalclna..opravy Clomů, mělo po5yoovat mazl50 8!:60 Kčlm' a.meslc. Zároveň ale přiznávají, že dnes je u nich regulované nájemné v nejlepším případě poloviční. Starostové ale zapomněli, že majitel domu by měl být podnikatelem, kterému jeho činnost přináší zisk. Protože pokud hovoří pouze o opravách, pak to znamená, že pronajímají majetek zdanna. Když je majitelem obec, může bez zisku asi existovat, ale když je považoval aritmetický průměr všech regulovaných a neregulovaných nájm ů v dané lokalitě. Vzhledem k tomu, že v 98 procentech nájemních bytů je nájemné regulováno, je aritmetický průměr veškerého nájemného zkreslením situace. Druhá koncepce z dnny Ministerstva pro místní rozvoj počítala s větším vlivem tržního nájemného. Podle této úvahy by vycházelo v místě obvyklé nájemné na dvojnásobek. Ve vládě vyhrál návrh Ministerstva financr. "Jak to nyni vypadá, tak má jlt jen o přejmenování regulovaného nájemného na smluvní," tvrdi Robert Axamit, místopředseda bčanského sdružení majitelů domů. Jeho kolega ze sdružení Tomislav Simeček k tomu dodává: "Nebojme se trhu, protože ten je vždy lepší než ministerský úředník. Vždyť kromě Prahy a Brna je na trhu přebytek bytů." BEZ ZMĚN NEPRJDE Nájemnici by mohli být s vládnim návrhem spokojeni, protože k žádnému výraznějšímu zdražování nedojde. Přesto nejsou. "Za této situace totiž nejde o deregulaci, ale pouze o zdražování, protože nefunguje trh s byty," říká Stanislav Křeček, předseda Sdružení nájemnil<ů CR. Zapomíná, že předpokladem fungujíciho trhu s byty je právě deregulace. Skutečná. Komunisté v Parlamentu i část poslanců za sociální demokracii neskrývá odpor k jakékoliv deregulaci. Pravicové strany naopak volají po opravdové deregulaci a ne pouze po hře na ni. "Povede to jen k zakonzervování stavu, kdy jsou ceny centrálně brzděny a současně existuje černý trh s byty s přniš vysokými cenami," řiká poslanec Tomáš Kvapil. Vládě se novela zákona o nájemném nepovedla. Dávají to najevo téměř všichni. Možná si ale pravice řekne, že deregulaci potřebujeme a její poslanci začnou vládní předlohu desltkami pozměňovacích návrhů pomalu ale jistě měnil. Základem změn se tak asi stane jiný výpočet mlstně ovyklého nájemného, který se asi bude bližit nynější tržní činži. Zřejmě se také změní roční povolené zvyšování. Vláda nejprve musí vyřešit sociální příspěvek na bydlení, protože bez něj nelze s řádnou deregulaci ani začínal. Rovněž je nutné upravit legislativu a popohnat soudy, aby majitel bytu či domu mohl bez zbytečných průtahů vystěhovat neplatiče. Ekonom HN Č stát vlastnil< neměl fyzická chtít, aby osoba? za něj Po hradila ní by,,!!iiii!!!!!!,!!mi sociální podpory na bydlenr. DEREGULACE JE NEDEREGULACE Vláda porodila kočkopsa. Schválila jakousi deregulaci - nederegulaci. d příštiho roku by se podle jejího návrhu sice mělo nájemné přestat regulovat, ale ročně by se mělo zvyšovat maximálně o deset procent, a to až do chvíle, kdy se přiblíží nájmu v místě obvyklému. A právě ono "nájemně v mrstěj 05yYRle" je tím největším jablkem I=lwMI!::::4:i: I:ffi==: j1: II::ei:==::íiQ:j]====.lí5.:: 1 sváru mezi nesmiřitelnými tábory. V mnoha zemích EU se pro výpočet v místě obvyklého nájemného berou v potaz pouze tržní ceny. Nikoliv ceny, které jsou deformovány regulací. Do vlády přišly dvě koncepce výpočtu obvyklého nájemného: Ministerstvo financí navrhovalo, aby se za obvyklou cenu 44 Rakovník 61 Znojmo Flfchnov nlkněž. 66 Pozn.: Praha bude rozepsána v budoucnu podrobněji podle městských částí. Chrudim 69 Náchod 70 Sokolov 42 Pramen: ÚSlav územnlho rozvoje 27/2001 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

14 PANEL. Bydlím, bydlíš, bydlíme, anebo také nebydlím, nebydlíš, nebydlíme. To jak kdo, kde a jak. Máš-Ii stěny bytu z panelů, nejsi žádná výjimka. Alespoň u nás v Čechách ne. Dokud jsou stěny bez prasklin, strop neprotéká, vodu a odpad odvádí potrubí tak, jak má, okna po otevření dokonce zavřeš, byť spárami profukuje, umakartová koupelna ještě neví, co je to plíseň, a na mejdan k sousedům ani chodit nemusíš, protože skrze stěny máš stejně všechno z první ruky, pak ti ani nepřijde, že tvá střecha nad hlavou za mnoho nestojí. Je to ale skoro takové, jako kdybys žil na časované bombě... Kouzelná Čjsla Víte. co to jsou bytové domy? To jsou domy. ve kterých jsou minimálně čtyli či více bytů. Když zhruba pled deseti roky u oás došlo k zatím poslednímu sčítání lidu. domů a bytů. zjistilo se. že všech trvale obydlených bytů je ; z toho jich v panelových domech bylo evidováno což znamená 31,42 % celkového bytového fondu. Počítáme-li však jenom byty v takzvaných bytových domech. vyjde nám. že % bytů bylo v panelácích! Pěkné člslo. že? Použijeme-li trochu pie mrštěný prezidentský pllměr o králíkámách pro lidi. pak těch králikáren je vlastně většina. alespoň v nájemních domech. i'llkáte. že to bylo pled deseti roky? To je fakt. ale zlepšilo se toho za deset let tolik? Císla nelžou a nejsou nic moc. poud se výstavby bytových domů týká. Pravda totiž je. že po mímém rustu zaznamenaném v letech došlo už v roce 1999 k poklesu bytové výstavby a minulý rok zaznamenala další pád. Loňská zahájená výstavba bytů v bytových domech klesla o 37.5 % na jednotek A když jsme už u těch suchých. leč neúprosných čísel. víte. kde se staví nejvíc? Kromě hlavního města měla nejvyššl podn zahájené bytové výstavby jižní Morava. Tam se také stavl nejvfc rodinných domků a region vede rovněž v zahájené výstavbě domů s pečovatelskou službou a domovech-penziónech. Naopa\< nejhižší podíl zahájené by tové výstavby mají sevemí Cechy. Mělv sloužit sto let Vraťme se ovšem k panelákům. dbomíci. a/thitekti. urbanisté. ale i prostí uživatelé se v hodnocení panelového bydleni rozcházejí. Spektrum názoru se rozprostírá mezi absolutnírll odmítáním a několika stupni spokojenosti. Než vyneseme soud. podívejme se na to. jak paneláky vznikaly., Někdy v padesátých tetech. v obpobí tuhého plánování. plišla na pletles také bytová otázka. Zjednodušeně 19čeno bylo tleba mnoho bytů. které by vyšly co nejlevněji. To panelová výstavba nabídla. a aby byla ještě efektivnější. začaly se časem zavádět do praxe všechny dostupné úspomé návrhy lešení samotnýl:h domů. ale také jejich kon strukčních prvků. výrobních postupů a samosebou materiálu. A tak padl původní pledpoklad. že se začnou sta,vět obytné domy. které vydrží minimálně sto let. a [(VlIli zaváděným úsporám se budovaly byty a domy nejenom n1žší kvality. ale také s daleko kratší životností. Ale to nebyl jediný hlích. Panelove ddmy byly stavěny pro lidí vak tivnlm věku s více dětmi. Nikdo se tehdy nezamýšlel nad tím. co se stane. až obyvatelé paneláků zastáinov a ídliště se demograficky změní. Znám je t'lké pňldad mnoha mladých a/thitektů. ktelí šli plímo ze škol prjektovat sídliště po celé rep4l'lice, Až po letech zjišťovali, jakých chyb se pii tom dopouštěli. Byli svobodní! a proto je tleba v!lbec nenapadlo myslet na pfístup matek s kočárky do paneláků. Zjistili to. až si vše vyzkoušeli na vlastní ktlži. A tak by se dalo pokračovat a každý. kdo žije v panelovém domě. í, o čem je řeč. Čím panelftv stmpu? Jaký je tedy současný stav panelových domů? Stavebně technický ústav Praha vypracoval na toto téma v roce 1995 odbomou studii. zomost byla věnována zejména závadám. ale studie šla dál a zamýšlela se nad 11m. zda je ekonomičtější vady odstraňovat. nebo si jich nevšímat a dóm nechat prostě d9žít. byť zdaleka nedosáhne plávoveně životnosti. Ukázalo se, že jednoznačně nelze podpořit ani jedu z těchto variant. že vše záleží na stavu konkrétního domu. Nenl dťjm jako dóm, byť paneláky trápí mnohé splečné neduhy. da z nich je vystavěna z nekvelrtnich stavebních dnů. Vlivem pově tmostnfch podmínek se drolí. praskjf. někde hrozí i zborcením. Cemá c varianta se týká zejména balkónů. Problémem je také špatná tepelná iz{jlace. kvůli které každý z o byvatel paneláku platí za teplo. jež plynule odchází tak řlkajíc oknem. Livonost mnoha střech a zrovna tak stoupaček již také vypršela a rovn ěž elektrické rozvody mají na kahánku. K tomu všemu lze s úspěchet,.,eřipočítat nedokonalou či praktic ky žádnou Údržbu a máme tu problem pro děda Vševěda. dskáče to nájemník Dám ruku do ohně za to. že o '(ýše zmíněné studii neměla většina těch. kteří se po hlavě vrhli do pnvatizace bytového fondu. ani páru. Ta s nebývalou silou vtrhla do českých měst před pár lety a mnoho de doznívá dodnes. Pokud lidé m6hli volit mezi stále rostoucí výší nájemného a zvýhodněným odkoupením do u. sáhli zákonitě po druhé z možností. Stát se tak ve velké míře zbavil panelových domů. na jejichž opravu. ale ani údržbu prostě neměl peníze. a problém přehrál na stranu nájemnlků. Pardon - no\lých majitelů. Potíž byla a mnohde ještě je v tom. že většina lidí si ani nyní neuv domuje. že v privatizaci nekoupila byt. ale celý dům! A to. uznejte mi. není zdaleka jedno a totéž. Zatímco se každý podle svých možností i naturelu snaží ten svůj byt udržet v co nejlepším pořádku a případně ' modemizovat. k domu se staví. jako by mu nepatlil. a čeká. že se snati opraví sám. peníze. kutáltite se Družstva nájemnlků. kterých v Cecháb vzniklo v minulých letech jako hub po dešti. se problém snažl/ešit. jek se dá. Ale ať se pohnou. kam pohnou. narazí na stejný prblém, jaký měl před privatizacl bytového fondu stát: Kde na to všechno'vzít Pr níze? Tam. kde to umějí. vzali do ruky tužku a papír a počltali. bjektivně se přitom zjis ilo. že jen pruměmé očn í udržovací náklady. potřebné k řádně provděné údržbě. představuji zhruba 180 korun na jeden Jetr čtve.reční užitkové plochy bytu Jelikož pruměmý panelový byt v Cechách má zhruba 60metru čtverečních. vyjde nám. že každá doěcnosl by měla do údržby vlotit zhruba korun ročně neboli necelých korun měsíčně. dbornici pfitom tvrdí, že se jedná o částku, která dům jen udržuje a zajišťuje. že se dožije plánovaného počtu let. Přitom Je to suma. nad níž věina nájemnlk j ovzdechne. Mluvím tobž o penězích. které by každá domácnost měl la nad rámec splátek. plateb za energie a dalších poplatků dávat do takzvaného fondu oprav. Dejme tomu. že se jedná o částku. již nor málně vydělávající rodina unese. Stěží ji však unesou penzisté, stejn jako lidé bez práce nebo mladé rodiny. kde je žena na matelské di volené. zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 27 I 2001

15 Podívejme se ovšem na tyto peníze ještě jinak. Za poslední léta došlo k prudkému nárůstu cen stavebních prací i materiálu. Málokoho uspokojí, že byl-ii jeho byt postaven v šedesátych letech, měl tehdy hodnotu korun a dnes je jeho cena blízká 2 m i liónům, když jen za opravu střechy bude muset vynaložit přibližně korun za metr čtvereční, za každé nové okno zaplatí tisícovek několik, a budelí dům potřebovat zateplení obvodovych stěn, pak bude muset v peněžence najít i několik desítek tisíc. Jak na revitalizaci? Při vyše uvedenych cenách a skutečnosti, že mnohá domácnost opravdu nemá na vyhazování, je revitalizace, což je moderní výraz pro modemizaci panelovych domů a bytů, prakticky nemyslítelná. A to i v případě, že noví vlastníci, kteří panelové domy koupily vyhodně v privatizačních vlnách, mohou z uhrazených částek za opravy od města zpětně čerpat až 40 %. Že to je částka sice vysoká, ale pro účely zkvalitnění panelákového bydlení naprosto nedostatečná, znám z konkrétního příkladu, kdy družstvo nájemníků po dva roky hrad ilo pečlívě splátky a teprve poté sí mohlo dovolit nechat opravít střechu nad hlavou. Jak z toho kolotoče ven? jistá šance se začíná rysovat. Počátkem prosince loňského roku odstartoval Program revitalizace panelových domů. Díky němu mohou zájemci podávat žádosti o záruku na vybraných pobočkách Ceskomoravské záruční a rozvojové banky. Sama podpora bude mít formu dotací právnickym osobám (tedy družstvům nájemníků) na úhradu úroků z úvěru, které poskytují - či by měly poskytovat - bankovní domy jako Ceská spořítelna, Bank Austria Creditanstall, Ceskomoravská hypotečn í nebo KB a také stavební spořitelny působící na našem trhu. f0!111uláře, které jsou k dispozicí na pobočkách v Praze, Plzní, Hradci Králové, Bmě a stravě a na webové stránce banky (www.cmzrb.cz). je obrovský zájem. Běhání po Úřadech Jistě jste již pochopili, že bez velkych peněz se prostě panelák opravit nedá. Když nejsou, je třeba si je vypůj čit neboli získat úvě r. Pokud jste dříve (do přijetí výše zmíněného programu) neměli čím ručit, v každé bance se vám možná vysmáli. Teď ne, ručí za vás Ceskomoravská záruční. Ale tak jednoduché to samosebou není. Chcete-Ii uspět, musíte si především pospíšit. Státní prostředky uvolněné k tomuto účelu nejsou nijak veliké a platí, že kdo dř ív př ijde, ten dřív mele. Navíc musíte splňovat řadu podmínek. To, že váš dům stojí na území republiky je samozřejmé, musí však být postaven v některé z typizovaných konstrukčních soustav, předmětem plánovaných oprav musí být vždy nejméně oprava statickych poruch, rekonstrukce rozvodů a zlepšení tepelně technickych vlastností. Ke své žádosti musíte také přiložit doporučení regionálního poradenského střed i ska. Abyste na tom středisku uspěli, musíte přinést projektovou dokumentaci navrhovaných oprav, položkový rozpočet, doklady o revizi technických zaříze ní domu, doklady o energetickém auditu a řadu dalších věcí. Svedete to? Snad ano, ale ve svém vyčtu jsem nebyl zdaleka ú plný, protože jsem se nezmínil o zajištění technického dozoru nad realizací stavby, pravomocném stavebním povolení, certifikátu jakosti a mnoha dalších věcech, které vás č i vaše zástupce čekají. Čtvrtina příimu za bvdlení? Aby měla revitalizace domu význam a př i nesla nám opravdu modemí bydlení, musíme podle odbom ík ů počítat s tím, že na jeden byt je třeba v průměru čtvrt miliónu korun. Družstvo nájemníků, které spravuje dům dejme tomu s šestnácti byty, potřebu j e úvěr ve vyši 4 miliónu korun. Úvěr se bude př itom splácet 20 let. Vaše družstvo tak bude měsíčně odvádět skoro a vy osobně necelé korun. Je to moc? Tak jinak. Vycházíme-Ii z toho, že průměmý celkovy příjem české domácnosti, jež byd lí v panelovém domě, je asi korun a z toho, že díky splátkám úvěru se budou její náklady na bydlení pohybovat (zase v průměru ) kolem 5 000, dojdeme k závěru, že podíl výdajů této domácnosti spojených s bydlením dosáhne zhruba 25 % z přijmu. Hodně, nebo málo? Jak pro koho a jak kde, že? Tak co, budu bydlet, budeš bydlet, budeme bydlet? Květy 2001 Hodně takových domů je v majetku družstev; ta mají s prostředky na jejich údržbu velké problémy Správa soukromých domu muže být za určitých okolností záludnou pastí BYTY (Větší správci jsou ve výhodě, pokud si minidružstvo musí vzít na havarijní opravy půjčku, banka se ptá po zárukách) Rozsáhlá privatizace obecních bytů vede k tomu, že většina nájemníků zakládá družstva a společenství vlastníků bytů. Jednotlivé domy, či jejich skupina vytvoří minisprávní aparát, ktery dohlíží na chod domu a jeho stav. Proto se v CR objevily stovky nových minidružstev a další přibývají. "Budoucnost patří velkým správním celkům, jako jsou třeba současná větší bytová družstva," míní Ing. Jiří Kladníček, ředitel SBD Ceská Lípa a dodává:,,1 v západní Evropě jsou bytová družstva spravující tisíce bytových jednotek. Správa většího celku je lacinější. Tým lidí, ktery správu zajišťuje, jsou profesionálové, mají podporu ve styčnych osobách v domech a samosprávných celcích. Mají dokonalejší servis, včetně právníka specializujícího se na bytové hospodářství. Co je pro minidružstvo problém, pro velké družstvo je rutina." Správu zprivatizovaných bytů v rámci bytových družstev podporuje i Karel Jedlička, předseda Rady severočeských bytových družstev: "Máme zkušenosti, že po předchozích nepříznivých letech, kdy pro některé bankovní ústavy byla družstva neperspektivním partnerem, banky nyní pochopily, že spolupráce s velkými družstvy má budoucnost a stávají se pro ně váženými klienty, protože jejich dlouhodobé fungování dává záruku serióznosti. Pokud si minidružstvo tvořené jedním dvěma domy musí vzít půjčku, banka se ptá po zárukách. A zde začínají problémy. Problémy malému družstvu mohou vznikat také proto, že současné vedení, představenstvo, nebude z různých důvodů chtít v činnosti pokračo v at, protože odpovědnost vedení obchodních společenstev je dle nové právní úpravy velmi vysoká. Některé dosud známé případy dokládají neprovádění oprava prevence oprav, což může časem negativně ovlivnit u žívání domu a vyžádá si zbytečně velké finanční prostředky na uvedení domu do bezproblémového stavu." Ústecký deník /2001 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

16 Ing. Ivo Vaněk, generální ředitel společnosti Vymyslicky Group, je podnikatel tělem i duší. A také to je velmi společenský člověk s mnoha aktivitami. Nejen na Moravě a v Čechách, ale I za hranicemi evropského kontinentu je jeho firma známá zejména tím, že umí dělat ze starých panelových domů stavby pro opravdu důstojné bydlení. Jak se lidem žije v panelácích, co myslíte? "Myslim si, že by se jim v nich dalo žít nesrovnatelně lépe než dnes. A musím říct, že to vůbec není neřešitelný problém. Jen to nechce vymýšlet stále nové a nové projekty, koumat nad nějakými třetími cestami, ale doopravdy se rozhlédnout po Evropě a prostě převzít tamní principy státni podpory obnovy bytového fondu." Určitě se shodneme, že mnoho panelových domů u nás připomíná stav těsně před katastrofou. "Já bych to dokonce nazval časovanou bombou. U mnoha domů již započal odpočet a nikdo neví s určitostí, kdy se něco stane. Není divu, vždyť ty nejstarší domy z panelové výstavby mají za sebou již přes čtyřicet let. To by nebylo to nejhorší, špatné je, že jejich stav po celé to období praktícky nikdo nekontroloval! no totiž nejde jen o technický stav panelového objektu, byť v tomto kontextu bych se bál projít pod nejedním balkónem. pravdový problém je třeba vidět v plynových rozvodech. Tam, kde si nechali udělat revizi, neprohloupili. Ale co tam, kde na to nikdo nepomyslel? Když dojde k maléru, bude pozdě! Zrovna tak neutěšenou je situace v elektrických rozvodech. Jen odborník ví, že pokud je elektríka vedena s pomoci hlíníku, vše snadno koroduje, sublimuje, někde vznikne mezera, začne to tam jiskřit a krůček k požáru byl učiněn." Není to jen takové strašení? "Nikoliv, tato rizika jsou naprosto reálná a odborníci o nich vědí." Jenže spousta panelových domů už z rukou obcí, po tažmo státu, přešla do péče nájemníků. Ti většinou odborníky nejsou... "Víte, můj názor je takový, že každý obchod by se měl dopředu promyslet. Ať to zní sebelákavěji, není opravdu vhodné kupovat zajíce v pytli. Panelový dům bych se nebál přirovnat k džinovi v láhvi. něm také nikdo dopředu neví, jak se zachová. lim, že panelové domy ve stavu, v jakém jsou, změnily v mnoha případech majitele, vidím já osobně neomluvitelné přenesení zodpovědnosti ze státu na neinformovaného nájemníkal" Není ovšem logické, že jestliže se stát sám nedokáže o věci postarat, hledá někoho, kdo to svede? "Takzvané hledání lepšího hospodáře je dle mého názoru klišé politiků! Ve vztahu k panelovým domům to určitě sedí. ni by neměli panelové domy prodávat, měli by je předávat a ke každému z nich ještě novým majitelům přidat tak půl miliónu korun. To by měli udělat a pak by měli právo říct: Tady to máš pro začátek a dál se starej sám!" Nepřipadáte si s těmito názory jako rebel? "Asi ano. Ale zrovna tak si myslím, že vím, o čem mluvím. Kolem železobetonu se točím už dostatečně dlouho. Podílel jsem se třeba na výstavbě atomovky v Dukovanech a strašně moc jsem se přitom přiučil. Třeba jak tento materiál opracovávat diamantovou metodou. Naše firma dokáže panelové stavby nejenom bourat, ale také rekonstruovat, modemizovat, nebo jak se dnes říká revitalizovat. To, co umíme,jsme předvedli třeba v Rožnově pod Radhoštěm nebo ve vojenském újezdu Mladá v Milovicích, kde Petr Sedláček zpovídá Ivo Vaňka jsme paneláky po sovětské armádě zrekonstruovali tak, že nyní slouží jako velmi mode mí a kvalitní domy. Nabídli jsme účinnou pomoc lidem v Troubkách a uspěli v tendru na rekonstrukci obytných domů, postižených katastrofou, v daleké Venezuele." Jak je taková revitalizace panelového domu nákladná a co všechno obnáší? "dpověď není jednoduchá. Záleží na tom, co vše se má u dělat, a třeba i na tom, zda se na úkor snížení počtu bytových jednotek nezvýší plocha bytů, které po modemizaci uživatelům zůstanou. Každopádně je nutné začít střechou, tu doporučujeme z ploché předělat na sedlovou, pak je nezbytné zateplení fasády včetně oken, výměna všech rozvodů, repase výtahů a výměna absolutně nevyhovujících bytových jader. To je základ, a když to vše rozpočteme na metr čtvereční, dostaneme se k částce kolem 8 500,- korun." (Pozn. red. 70m' Kč/byt.) Ale kde na to brát? "Budu protivný, ale dle mého soudu by se o to měl nějakým vhodnějším způsobem starat stát. Nejde jen o to lidem nabídnout v rámci jakéhosi programu snížení úrokových sazeb z půjček, musí se to řešit komplexněji. Nabízené úvěry by mohly být například splatné dlouhodobě, třeba v průběhu dvaceti roků, cestou by mohla být také forma prodeje státních obligací a existuje celá řada dalšich možností. Nemohu si pomoci, ale stát ve vztahu k bytovému fondu by měl i nadále vystupovat jako o pravdový hospodář." Co když ne? "Pak si troufám tvrdit, že s věci pohne, až dojde k nějaké tragédii. Naše firma v Brně už loni zřídila bezplatná poradenská střediska. Chodíme na prohlídky bytů, celých domů, kontrolujeme technický stav. Ten je mnohdy zoufalý. Nenecháváme si to jen pro sebe, obracíme se na obce, úřady, ministerstva. pravdu jde o to, aby se nastartoval účinný program rekonstrukce bytového fondu." Jste gejzírem nápadů. Kam na ně chodíte? MSnažím se získat co nejvíce infonnací. Třeba cestou anket. To proto, abychom viděli všechny trable bydlení očima lidí, kteří je denně prožívají. Jen tak se nám může podařit krůček po krůčku naplňovat náš cíl, jímž je vrátit do šedých sídlišť opravdový život a zabránit jejich proměně v jakási gheta." C DDAT? Zdá se, že recepty na to, lak "panelákové králíkárny" změnit v opravdu moderní bydlení, existují. tázkou zůstává, kde na to brát. Vše nasvědčuje tomu, že stát by neměl hodit vzni kající družstva nájemníku jen tak přes palubu a starosti nechat na jejich bedrech. Na vypracování lungujfcího programu státní podpory obnovy fondu bydlení však stále jen čekáme. Casu už ovšem moc nezbývá. Převzato z časopisu Květy zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 27 I 2001

17 "Ne samým chlebem živ jest člověk." Možná namítnete, že v dnešní době hamburgerů, cheesburgerů, hot-dogů a jiných pochutin je předešlá věta překonaná. Ale já mám na mysli původní smysl tohoto rčení, a sice myšlenku, že člověk by se neměl zajímat pouze o jídlo, ale měl by mít zájem i o jiné požitky - kulturu, sport, pěstování svých koníčků aj. Jestliže namítnete, že kultura je dnes drahá, nemáte tak docela pravdu. Čtení knížek patří jistě také ke kultumímu zážitku. Námitka, že knížky jsou čím dál tím dražší, také neobstojí. Knížky sl můžeme půjčovat v knihovně. Ale ruku na srdce kdo z nás tuto možnost využívá. Vite např. jak nejlaciněji cestovat. Já vám to prozradím. Stačí vypůjčit si v knihovně nějaký cestopis a v klidu sl jej přečíst. Jste sice ochuzeni o bezprostřední zážitky - netrpíte zimou, ani vedrem, nekoušou vás komáři, ani netrpíte hladem a žízní. Ale jenom shlédnutí fotografii, které pro vás cestovatel nafotil stojí jistě za shlédnutí. Knihovna má také neocenitelnou výhodu, že si sami můžete vybrat, co chcete číst -jestli detektivku, či vzpomínání nějaké význačné osobnosti, čl sladký románek, nebo historický román, nebo literaturu faktu. V knížce můžete najít mnoho odpovědí na vaše všetečné otázky, nebajte se odpovědi hledat v knížkách. Jste-Ii již unaveni televizí čl radiem, opravdu vám doporučuji vrátit se ke knížce. Navštivte okresní knihovnu a Městskou knihovnu v Krupce A nyní několik praktických infonnací: kresní knihovna v Teplicích má sídlo v lipové ulici č.13 ddělení pro dospělé má otevřeno každý den (pondě lí až pátek) od 10,00 do hod. Dětské oddělení ponděl! až čtvrtek od 13,00 do 17,00 hod. Možnost veřejného intemetu: 10 Kč/15 minut pro čtenáře 15 Kč/15 minut pro nečtenáře Hudební oddělení úterý od 13,00 do 16,00 středa 13,00-18,00 (přehrávky ) čtvrtek od 13,00 do 18,00 hod. Možnost zapůjčení CD - 10 Kč/týden + zápisné. LP, kazety, hudební literatura. kresní knihovna v Teplicích vás srdečně zve k návštěvám poboček v místech vašeho bydliště: PBČKA ŠANV: úterý a čtvrtek 9,00 12,00 a 14,00-18,00 hod. ddělení pro dospě lé, děti, naučná literatura, časopisy, cca svazků. Areál školy Sanov II Telefon PBČKA PRSETfCE: úterý a čtvrtek 9,00-12,00, 13,00-17,45 hod. ddělení pro dospělé, děti, naučná literatura, časopisy. Knihovna je umístěna ve Škole v Proseticích. PBČKA ŘETENICE : pondělí 9,00-12,00 a 14,00-18,00 hod. středa 14,00-17,00 hod. čtvrtek 9,00-12,00 a 13,00-17,00 hod. ddělení pro dospělé, děti, naučná literatura, časopisy. Knihovna se nachází na Duchcovské ulici proti komplexu Perla" Telefon PBČKA BílÁ CESTA: úterý a čtvrtek 12,00-15,00 hod. Knihovna pouze pro děti. Je umístěna ve škole Bná Cesta Poplatkv na rok registrace Dospělí čtenáři - 100,-Kč Důchodci, studenti, děti - 40,- Kč Za samotné půjčování knih se neplatí nic. Fond knihoven je pravidelně doplňován nejnověj šími tituly. K přihlášení potřebujete pouze platný občanský prukaz, dětem vyplní rodiče přihlášku A ještě infonnace o Městské knihovně v Krupce: pondě lí až pátek a hod. ddělení pro dospělé, děti, naučná literatura, časopisy. Možnost zakoupení nových knih, zpracování fotozakázek, kopírování. Knihovna se nacází V areálu Delta Dospělí čtenáři 20,- Kč Důchodci, studenti, děti 10,- Kč Pracovníci knihovny se těší na vaši návštěvu. Ceká vás vlídné zacházení a nemálo ušetřených peněz za knihy a časopisy. Ve spolupráci s Janou ktábcovou Napsa/lng. Václav Sláma 27/2001 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

18 , v, ZVYSENI CEN D Vážení družstevníci, první leden přináší zvýšení cen za některé služby, se kterými Vás chci nyní seznámit, protože se dotýkají bydlení a výše nájmu v našich družstevních bytech, UNITED ENERGY, a, s, Most stanovily cenu tepla od 1.1,2001 na částku 349,94 Kč/GJ. V přehledu uvádíme vývoj ceny za teplo od r : PŘEHLED RSTU CENY TEPELNÉ ENERGIE NA VYTApÉNf DRUŽSTEVNfcH BJEKT Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. stanovily s platnos" od cenu za dodávku vody (vodné) a za vypouštěni odpadních vod (stočné) ve vyšl celkem 35,53 Kč/m ' PŘEHLED RSTU CENY STUDENÉ VDY (VDNÉ+STCNÉ) DAvANÉ D DRUŽSTEVNfcH BJEKT datum cena pro domácnost zvýšení ceny datum cena pro domácnost zvýšení ceny (KčJGJ měřený % (Kč/M3 měřený % na vstupu do objektu) na vstupu do objektu) ,-, ,80, ,- 321, ,30 312, ,' 42, ,60 160, ,' 9, ,00 4, ,- 10, ,03 22, ,' 6, ,90 26, ,- 10, ,33 10, ,' 38, ,75 15, ,80 25, ,69 16, ,17 1, ,68 18, ,35 2, ,59 1, ,62 19, ,31 3, ,47 9, ,94 1, ,53 11,29 Celkový "lst ceny od r do r ,38% Celkový nls! ceny od r. 1_ do r ,25% Uvedené vyšší ceny za teplo a studenou vodu se promítnou i do ceny za teplou užitkovou vodu, Spotřeba tepla na přípravu 1 m' teplé vody je v průměru 0,3-0,4 GJ/m', Cena za teplou vodu je od vyšší o cca: 1 GJ tepla o 6,63 Kč 1 m' studená voda o 4,06 Kč Družstvo provede úpravu zálohových položek za teplo, teplou vodu a studenou vodu až od v návaznosti na skutečnou spotřebu vody a tepla za rok 2000 a vyúčtování záloh vybíraných v nájemném. Zvýšení od bude muset být v takové výši, aby 1m' teplá voda cca o 6,38 Kč (4,06 + 2,32) ve II. pololetí byla zaplacena též cena služeb platná již ============= od V přehledu uvádíme vývoj poplatku na správu družstva od roku 1990 datum poplatek Kč/misJbyt Celkový růst ceny od r.1990 do r zvýšení v % 177, ,67 7, %. Elektřina d se zvýšila i cena elektřiny pro společné prostory v bytových domech (svícení, provoz výtahu, prádelny, mandl) na 3,96 Kč/KWh. Poplatek na sprévu drubtva Trvalé zvyšování cen ostatních dodavatelů za služby a materiál, který správa družstva využívá při své činnosti (teplo, voda, elektřina, poštovní služby, telefonní poplatky, bankovní poplatky, kancelářské potřeby, pohonné hmoty...) se nepříznivě projevuje i v režijních nákladech našeho družstva. Přesto družstvo neuvažuje o úpravě poplatku na správ družstva od , ale ani v průběhu letošního roku. Ing. Iveta Mandzáková zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 27 I 2001

19 Česk sey musí naučit respektovat družstevní vlastnictví BYTVA DRUZSTVA (Ivar o, Hansen se domnívá, že není rozumné družstva považovat za komunistický přežitek) Ivar. Hansen, představitel Svazu norských bytových družstev NBDL a tajemník a pokladník výboru bytových družstev Mezinárodního družstevního svazu, na setkání s předsedou Severočeských bytových družstev Karlem Jedličkou pro Deníky Bohemia uvedl, že český stát by si měl vzít do nového roku 2001 jedno předsevzetí: v rámci EU se bude muset český stát naučit více respektovat družstevní fonnu majetku a být v kontaktu s družstevními organizacemi, neboť v EU to je samozřejmostí, tvrdí Hansen, který strávil v Cechách nemálo času a zdejší situaci dobře zná. "Po roce 1990 jsem se při jednáních v Čechách snažil politikúm vysvětlit, že družstva nejsou komunistickým přežitkem, ale jednou z běžných vlastnických forem, a nejen v bytovém sektoru. S podobnými názory jsem se setkával i v Polsku. Např. jeden polský novinář se mt} zeptal, zda nejsem náhodou komunista, když se zastávám bytových družstev," vzpomíná Hansen. "Družstva jsou součástí soukromého vlastnictví a bytová družstva jsou součástí tržní konkurence v bytovém sektoru. Ceský parlament měl chuť privatizovat bytová družstva, ale již neměl chuť vytvořit podmínky, které by byly srovnatelné s podmlnkami obecních bytů. V tom je podstatný rozdn oproti EU, uvedl Hansen. Padle jeho sdělení jsou bytová družstva velmi silná ve Skandinávii, Německu, Francii, Itálii, Portugalsku, význam vzrůstá i ve Velké Británii. V Norsku je patnáct procent bytů dlužstevních, ve městech zhruba dvacet. Paradoxně tam, kde by bytová družstva mohla řešit úspěšně problém nedostatku bytů - ve středovýchodní Evropě - jsou považována za cosi zbytečného. Koncem války došlo v Norsku ke konsensu mezi norskými stranami, že každá rodina by měla mít právo vlastnit byt. Byla všeobecná ochota řešit situaci zakládánlm bytových dlužstev. Podpora byla zaměřena na výstavbu rodinných domů a ve městech převládala zástavba družstevních bytových domů. A to s podporou Státní banky pro bytovou výstavbu. Dnes je již bytů dost. Hansen dodává: Váš parlament a vláda by si měli uvědomil, že bytová družstva v CR by měla doslat stejné přlježitosti jako jiné soukromé subjekty. Soukromá firma předává profit svým akcionářlim, zatímco družstvo to, co vydělá, rozdělí zpět mezi své členy v rámci údržby a zkvalitňování bytového fondu. I u nás v Norsku jsme museli za rovnoprávnost družstevnfho bydlení s ostatními formami bydlení bojovat. Dnes vechny strany, až na extrémní pravici, uznávajf v Norsku potřebnost a rozvoj bytových družstev. Doufejme, že k tomuto poznání dospějí co nejdříve i čeští politikové." Ústecký deník BYTVA LEGISLATIVA JE MINVYM PLEM FINANCE I Hospodaření bytov I Na jednání přestavitelů severočeských členů českomoravského svazu bytových dlužstev v Ústí nad Labem koncem minulého týdne zaznělo, že hospodaření družstev na severu Cech v roce 2000 bylo finančně vyrovnané a u většiny skončilo ziskem. "tádné z družstev na severu navykazuje ztrátu. Naopak liberecké družstvo Sever, díky novému vedení, vyrovnalo sedmi-ietou zátěž ze ztrát minulosti a je v plusu, což je třeba ocenit. Je malý zázrak, že v takovém minovém poli, jakým je česká bytová legislativa, lze prosperovat," uvedl předseda rady severočeských dlužstev a ředitel ústeckého dlužstva Rozvoj Karel Jedlička a dodal, že prosperitou je již to, že družstva jsou schopna zajistit průběžné opravy domů, protože neplatiči je připravují o takové částky, že je to cítit v rozpoč tu dlužstva. Tvrdý postup proti neplatičúm paradoxně brzdí, byt' nechtěně, legislativa. Jaromír Horčička z SBD LIAZ Jablonec uvedl, že dlužstva suplují sociální roli státu a téměř púlmiliardové dluhy za nájemné jsou vlastně dluhy ch družstev na severu bylo loni vyrovnané sociálního systému. "bávám se, že do budoucna budou neplatiči velkým problémem při zajišťován! nutných oprav domů. Nebudou mít peníze a těchto lidí bude asi přibývat. " Zástupci družstev se shodli, že počíná krize majitelů bytů, které si lidé byli nuceni koupit od obcí. Nebudou mít dostatek prostředků na opravy domů, které mohou na byt činit dvě stě až tři sta tisíc klun. Jedlička dále uvedl, že získání úvěrů na opravy domu vlastníky bytů bude krajně obtížné. "Pokud v družstevním domě bydlí do 25 procent vlastnlků bytů, úvěr seženeme, je-ii vlastníkli v domě nad 50 procent, musíme mít záruku, pokud dosahuje procento vlastmkli 75, úvěr nedostaneme, protože u vlastmků bytů nemá banka jistotu, že ho splati U družstev banka jistotu má. Vlastnit byt jako osoba se stává nevýhodné, "uvedl Jedlička. Deník Směr _ 2001 Jal( se!yvíjelo základní nájemné v Tep-licích v letec" Kr- rozhodovací koel. 1,000 1,040 1,100 1,000 zrušen zrušen zrušen N-maximální základní nájemné za m' započitatelné plochy 6,- 6,- 7,236 9,232 7,33 9,23 12,262 15,297 16,723 17,539 18,242 12,26 15,30 16,72 17,54 18,24 zaokrouhleně (Kč/m') (V SBD MIR se výpočet nájemného podle vyhlášky č. 176/93 Sb. vztahuje pouze na byty, které družstvo převzalo od Města Teplice) Příklad výpočtu: N1996 = N1995 Ki Kv Kr N1996 = 7,33 1,091 1,11 1,04 = 9,23 Kč/m ' N2001 = 17,54 1,04 = 18,24 Kč/m ' (Pozn. redakce - podrobněji vysvětleno v článku "Zvýšení nájmu nepřekročí očekávám"' ve Zpravodaji č_ 12/1998 a v článku "Jak to bude s nájemným do " ve Zpravodaji Č. 18/ /2001 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

20 mluva mlouváme se našim čtenářům za tiskové chyby které se vyskytly II našem minulém čísle 26/2000. V článku Na slovo u vedoucí organizačního Úseky.,," bylo chyb né uvedeno v textu..l!.qz. Správně zní věta takto: " Vyloučením z družstva dle 714 Z zaniká právo nájmu a bývalý člen družstva 8 bývalý nájemce Je povinen se z bytu vystěhovat po poskytnutí bytové náhra dy dle 712 Z, což je v případě dlužného nájemného přístřeší." článku : V článku "Hospodaření SeD Mír Teplice" vypadl VinU sazby konec Každý dum Je veden jako samostatně hospodařící středisko a pro středmctvím svého delegáta popř. správce mají nájemníci přehled o tom, jak Je vysoká a pro Jaké účely byla použita rezerva na opravy u.. jejich" domu. Ing. Iveta Mandzáková mlouváme se nejen našim čtenářům, ale i autorům článků paní Ivaně Matějkové a paní Ing. Ivetě Manzákové. Redakce Zpravodaje. JC'jřJr() I1cil77 JC'éll1 Nepořádek nepochází od přírody, ale od nás v dobách nedávných se organizovaly, hlavně v jarních měsících, různé brigády na úklid společných prostranství před domy, železné neděle apod. I v současnosti by se očista různých míst a zákoutí měla stát samozřejmostf. Když se však v našem regionu pdíváme na některá místa, vypadají přímo hrozně, byť jsou vybavena odpadními koši. Rovněž někteří majitelé pejsků si neuvědomují, co je jejich povinností. Mám rád čtyřnohého přítele člověka, ale už menší náklonnost chovám k některým jejich majitelům. Ty nejen ani nenapadne, aby po svém psovi uklidili výkaly, ale ani jim nezabraňují, aby svou potřebu dělal i přímo u vchodu do domu, jak tomu je například v ulici Tmovanská 1284/31, pískvištích ani nemluvě. Co se popsalo papíru o Akci Exkrement, která se měla zaměřit na neukázněné majitele psů. A výsledek je nulový. Zaujalo mne, že budapešťská radnice vsadila na mechanizované odstraňování psích hromádek. Zjistilo se totiž, že 150 tisíc registrovaných psů držených ve městě vyprodukuje denně 14 tun trusu, což neznamená jen znečištění životního prostředí, ale i zdroj infekcí. Dobře se zachovali radní v městě Dubí, kde na několika místech instalovali poutač "zákaz venčení psů", neboť vědí, že je možné proběhnout se s pejskem na odlehlejším místě. V Teplicích, kde je evidováno více jak dva tisíce psů, se bohužel s podobnými opatřeními nesetkáváme. (Navíc se zde značně rozmnožili holubi, kteří znečisťují střechy budov, lavičky v parcích apod.) A o hradíme-ii se proti nesvědomitému majiteli psa, jste ihned osočeni, že Kdo zdědí družstevní "Zemřel rozvedený člen družstva s výhradním užívacím právem bytu, po kterém zůstaly dvě nezletllé dcery, každá z jiného manželství. Notářství pouze vypořádalo finanční stránku věci tak, že každá dědí polovinu majetku, tím i polovinu členského podílu. Není však rozhodnuto o tom, která z nich bude členem družstva, a tím I výhradním uživatelkou bytu. Lze zapsat obě nezletllé za členy, nebo kterou z nich? Kdo o tom rozhoduje? Jak postupovat a bychom neporušili zákon?" ptá se předseda bytového družstva ze Zličína. Vznik a zánik členství v družstvu upravuje 227 obchodnfho zákoníku, jehož odst. 2, písm.d) předpokládá vznik členství vedle přijetf za člena na základě písemné členské přihlášky, nebo prevodem členstvf, dále též vznik členstvf jiným způsobem stanoveným zákonem. Z následujícího ustanovení 232 obchodního zákoníku a z platné judikatury (R 46/72, R 55177, R 31 /95. SR 3/95) lze dovodit následují cí: Clenství v bytovém družstvu a právo užívat byt může přejít dědictvfm po smrti uživatele bytu, pokud tento nebyl ve splečném užívání manželů, jen na jednoho dědice, kterému připadl členský pod. Přechod uvedených práv na dva dědice je možný výlučně jen tehdy, pokud se jedná o manžely ( 700, odst. 3, občanského zákoníku). V řízení o dědictví je podle 175, písm. q) občanského soudnfho rádu stanoveno, kdo z dědiců nabývá podíl v družstvu, resp. jak se dědictvf vy- nemáte rád zvířata. Kdo jiný by se však měl podílet na odstraňování všech těch šišek, válečků a kuliček od volně pobíhajících psů, než jejich majitelé. E.M. byvatelé panelákových domů v Gagarinově ulici žádají majitele psll, aby je nechodili venčit pod balkony těchto domll a tím neznečisťovali travní porosty jakož I pískovlttě pro dětské hry. Za pochopeni této žádosti byvatelé těchto dom pfedem děkuji. Chodíme dosti často na návštěvu ke známým do objektu Třešňová 206. Po celou tuto zimní dobu je to snad jediný objekt, který má naprosto čisté chodníky, ale i též čisto kolem domu. I uvnitř vchodu je naprosto čisto a totéž platí o vchodu číslo 207. Jak jsme si zjistili, tak zde to mají na starost paní Růžičková a pan Polívka. Viděli jsme osobně pana Polívku jak odhraboval sníh z chodníku. Myslím sl, ža kdyby bylo takových lidí více, pak by to bylo v naprosté pohodě. Bohužel, ale nedá se to říci už o objektu čísla vchodu 216 až 219 v Jabloňové ul. Tam když se vracíme domů z návštěvy, spodem Třešňové ulice, je naprostý bordel od lidí, kteří tam bydlí a měli by se stydět. Pod okny všude plno nedopalků a papírů. Když to přikryje sníh, tak to vidět není, ale až sníh nebude, co potom? Zde máte dva rozdl1né přístupy lidí. Manželé Seifrtovi.,...-? Unčin pořádají ohledně náhrady zůstatkové hodnoty tohoto podílu. Důsledky vyplývající z členského podílu pro vznik členství v družstvu a pro přechod užívacího práva k družstevnímu bytu nejsou předmětem dědického řízení. V této souvislosti je účelné vzít v úvahu to, že do aktiv dědictví po zůstaviteli, kterému náleželo právo užívánf bytu ve vlastnictví družstva ( a nikoliv hodnota družstevního bytu, jak se často v praxi nesprávně dovozuje), vstupuje dědic jako uživatel bytu. Nedojde-Ii v řízení o dědictví k dohodě dědic ů podle usl. 482 obč. zák., potvrdí soud nabytí dědictví těm, jejichž dědické právo bylo prokázáno ( 483 obč. zák.), a to i ohledně členského pocinu v družstvu podle dědickych podilů ( 484, věta pivní obč. zák. a 175. odst.1, písm. q) občanského soudního řádu), pokud tento členský podíl nenáleží pozůstalému manželovi ( 707, odst. 2, věta druhá obč. zák.). Nedohodnou-Ii se dědicové o tom, kdo se stane nájemcem družstevního bytu ( 706, odst. 2 obč. zák.), lze se žalobou domáhat, aby soud rozhodlo tomto sporu mezi dědici určitého dědického podnu. Z výše uvedeného vyplývá, že o tom, kdo se stane členem bytového družstva, musí dědici po skončenf nzení o dědictví buď uzavřít dohodu, nebo o tom na návrh některého z dědiců rozhodne soud. Judr. Jlndflch Woydinek Nový byt - prosinec 2000 Vydává: SBD Mír Teplice. Redakční rada: předseda - Vladimír Cidlina, tel , Ing. Václav Sláma, tel , Zdeněk Traxler. Adresa redakce: Redakce Zpravodaje SBD Mír, Komenského 594, Krupka 1. Náklad: výtisků. 'Sazba + grafická úprava: RSETTE DESIGN, lva Růžičková, U Nádraží 5a/1763, Teplice. tel llsk: liskáma Jeřábek. Dubská Teplice. tel. 0417/ zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 27/2001

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé

Více

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb)

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice byla zpracována v souladu se Stanovami SBD "Mír" Teplice, Zásadami pro

Více

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001 č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh Směrnice č. 3/2002 pro rozúčtování nákladů za spotřebované teplo pro vytápění, za spotřebovanou TUV a za VaS v domech spravovaných

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 16. října 2015 Cena Kč 71, O B S A H : 269. Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 270. Vyhláška,

Více

Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 0

Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 0 Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii v souladu s vyhláškou č. 372/01 Sb. Datum platnosti: Datum účinnosti:

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Směrnice č. 04/2010. Představenstva Okresního stavebního bytového družstva Louny,

Směrnice č. 04/2010. Představenstva Okresního stavebního bytového družstva Louny, Okresní stavební bytové družstvo Louny 438 01 Žatec, Studentská 2628. IČO 00005797, DIČ CZ 00005797, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n/l. v oddílu DrXXVI, vložka 319. Směrnice

Více

Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii

Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii Čl.1 Společenství vlastníků (dále jen SVJ) ve spolupráci se Správcem zajišťuje instalaci poměrových měřičů teplé užitkové vody (dále TUV), studené vody (dále SV) a rozdělovačů topných nákladů (dále RTN)

Více

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Malenovicích k 1.1.2005 TOT přebírá rozvody od Tepla Zlín 74 předávacích

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

372/2001 Sb. VYHLÁŠKA

372/2001 Sb. VYHLÁŠKA 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Více

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech 12/2012 TOT přebírá rozvody od NBTH 34 předávacích stanic, 2 100

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

3 Vymezení a rozsah služeb 4 Výše záloh za služby a způsob změny jejich výše 5 Rozúčtování nákladů na služby

3 Vymezení a rozsah služeb 4 Výše záloh za služby a způsob změny jejich výše 5 Rozúčtování nákladů na služby 67 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům,

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům, 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Více

372/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva pro místní rozvoj. ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii

372/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva pro místní rozvoj. ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Více

Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10

Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10 Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10 1 / 6 Obsah Obecný přehled... 3 Metodika rozúčtování jednotlivých nákladových položek... 4 Zkrácený přehled metodiky

Více

Komentář k vyúčtování zálohových plateb hrazených Společenstvím vlastníků jednotek domu čp.1701/55 v období od 1.1.2004 do 31.12.

Komentář k vyúčtování zálohových plateb hrazených Společenstvím vlastníků jednotek domu čp.1701/55 v období od 1.1.2004 do 31.12. Komentář k vyúčtování zálohových plateb hrazených Společenstvím vlastníků jednotek domu čp.1701/55 v období od 1.1.2004 do 31.12.2004 Skutečné náklady na provoz celé budovy činily v roce 2004 celkem 13

Více

SVORNOST, stavební bytové družstvo Ztracená 2647/16, Kroměříž

SVORNOST, stavební bytové družstvo Ztracená 2647/16, Kroměříž SVORNOST, stavební bytové družstvo Ztracená 2647/16, 767 01 Kroměříž S M Ě R N I C E pro stanovení výše nájemného z bytů a nebytových prostorů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

Směrnice pro služby spojené s užíváním bytu a jejich vyúčtování

Směrnice pro služby spojené s užíváním bytu a jejich vyúčtování Směrnice č. 2/2006 Strana 1 (celkem 5) Směrnice pro služby spojené s užíváním bytu a jejich vyúčtování Obecné pojmy: 1. Pověřený pracovník (k odečtům poměrových měřidel vody a indikátorů topných nákladů)

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Služby spojené s užíváním bytu

Služby spojené s užíváním bytu Služby spojené s užíváním bytu Ing. Milan Taraba, místopředseda ČSRB a předseda SON ČR Workshop o aktuálních otázkách bydlení 15. listopadu 2016 1 Náklady na bydlení jsou ovlivňovány plněním spojených

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

(platí od ) 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům

(platí od ) 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům (platí od 1. 1. 2016) 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 14a zákona č. 67/2013

Více

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o.

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o. Panelová výstavba domu v Prostějově, na ulici Dolní 28 byla dokončena v roce 1970. Panelový dům byl dostavěn s 60-ti bytovými jednotkami, dvěma prádelnami a dalším zázemí pro potřeby bydlících. V roce

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb 1. Základní údaje o společnosti: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7,

Více

Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe

Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe Centrum energetického poradenství PRE 17.10.2013 Praha Ing. Jiří Zerzaň Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe NOVÉ LEGISLATIVNÍ NORMY Zákon č. 318/2012 Sb. - novela zákona č.

Více

Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2009 schválila tyto

Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2009 schválila tyto Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2009 schválila tyto ZÁSADY rozúčtování nákladů na úhrady za plnění poskytovaná nájemcům spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-0514 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Platnost od 1. 1. 2011 Nerudova 1190/3 674 01 Třebíč IČ 00050016

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Platnost od 1. 1. 2011 Nerudova 1190/3 674 01 Třebíč IČ 00050016 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Platnost od 1. 1. 2011 Nerudova 1190/3 674 01 Třebíč IČ 00050016 Směrnice č. 01/2011 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

67/2013 Sb. ZÁKON. Úvodní ustanovení. (3) Tento zákon se nevztahuje na služby, které si příjemce služeb zajišťuje bez účasti poskytovatele služeb.

67/2013 Sb. ZÁKON. Úvodní ustanovení. (3) Tento zákon se nevztahuje na služby, které si příjemce služeb zajišťuje bez účasti poskytovatele služeb. 67/2013 Sb. ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty ve znění zákona č. 104/2015 Sb.

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Úhrada za dodávku tepla

Úhrada za dodávku tepla Ing. Karel Bašus, Ing. Pavel Ma ar Úhrada za dodávku tepla 5. přepracované a doplněné vydání po dle stavu k 1. 1. 2008 2008 Linde Praha, a. s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY 7/2013 Sb. - Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v... z 7 26.3.2013 10:28 Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Bytové družstvo Kamenice Sídliště II 26, Kamenice, PSČ je zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl DR, vložka 2943

Bytové družstvo Kamenice Sídliště II 26, Kamenice, PSČ je zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl DR, vložka 2943 Bytové družstvo Kamenice Sídliště II 26, Kamenice, PSČ 251 68 je zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl DR, vložka 2943 Směrnice o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových

Více

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

NABÍDKA. na dodávku a montáž RTN v objektu bytového domu Dukelských hrdinů 7 v Břeclavi. V Brně dne: 31. 1. 2014

NABÍDKA. na dodávku a montáž RTN v objektu bytového domu Dukelských hrdinů 7 v Břeclavi. V Brně dne: 31. 1. 2014 Okružní 25 638 00 Brno zastoupená generálním ředitelem Ing. Petrem Fajmonem, MBA ve věcech obchodních: Ing. Roman Petrucha vedoucí odboru prodeje tepla IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534 zapsána v OR KS v Brně,

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 657 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 657 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1. 24 9. funkční období 24 Návrh zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (Navazuje na sněmovní tisk č. 657

Více

67/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 Sb. ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

Způsob rozúčtování nákladů na dodávku tepla a vody

Způsob rozúčtování nákladů na dodávku tepla a vody Způsob rozúčtování nákladů na dodávku tepla a vody 1) Tato metodika rozúčtování nákladů na dodané teplo a vodu pomocí poměrových indikátorů tepla a bytových vodoměrů se řídí pravidly stanovenými ve vyhlášce

Více

1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy

1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy Směrnice č. 35/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: měření tepla

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: měření tepla Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: měření tepla Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1210_měření_tepla_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro bytové družstvo

SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro bytové družstvo SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro bytové družstvo I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví způsob rozúčtování cen služeb a energií mezi správcem

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-1115 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

Představení služeb. Dlouholetá zkušenost. Velká uživatelská základna

Představení služeb. Dlouholetá zkušenost. Velká uživatelská základna SysAg software Prokopova 15 301 00 Plzeň sysag@sysag.cz +420 377 22 60 71 Představení služeb Platné k 23.9.2009 Dlouholetá zkušenost Obsah 1 O společnosti 2 BYTOVÁ AGENDA 4 Služby 5 Ceník služeb 6 Ceník

Více

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto:

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto: 12) Návrh na změnu správního příspěvku na činnost družstva a odměny družstva pro společenství vlastníků za správu domu a pozemku a změna směrnice č. 118/2015 ze dne 28.5.2015 Tabulka v příloze ukazuje

Více

269/2015 Sb. VYHLÁKA

269/2015 Sb. VYHLÁKA 269/2015 Sb. VYHLÁKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 14a zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, D ě č í n IV.

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, D ě č í n IV. Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, D ě č í n IV. Vnitrodružstevní směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro družstevní byty

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

III. 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

III. 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného z družstevních bytů a družstevních garáží a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a družstevních garáží. I Předmět úpravy Tato pravidla

Více

On-line monitoring nákladů na topení a vodu. Ing. Vladimír Bureš www.ista.cz

On-line monitoring nákladů na topení a vodu. Ing. Vladimír Bureš www.ista.cz On-line monitoring nákladů na topení a vodu Ing. Vladimír Bureš www.ista.cz ista Česká republika s.r.o. dodávky měřičů tepla a vody vlastní produkce adresné rozúčtování nákladů na teplo a vodu pro byty

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 26. listopadu 2015 Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Regulované ceny elektřiny pro příští rok budou na

Více

VÝŠE CENY TEPLA BYTOVÉHO DOMU

VÝŠE CENY TEPLA BYTOVÉHO DOMU Michal HAVLÍČEK, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace technická zařízení, číslo osvědčení ČKAIT 1102032 Slavíkova 6143, Ostrava Poruba, tel. fax 596 913 265, mobil 736 724 735

Více

Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v majetku statutárního města Zlín

Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v majetku statutárního města Zlín Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v majetku statutárního města Zlín Čl. I. Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro poskytování

Více

Směrnice S 107/16 ZÁSADY ROZÚČTOVÁNÍ

Směrnice S 107/16 ZÁSADY ROZÚČTOVÁNÍ Směrnice S 107/16 ZÁSADY ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÍ, SPOLEČNOU PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY A NA POSKYTOVÁNÍ PITNÉ VODY V DOMECH VE VLASTNICTVÍ, I. ÚČEL: Zajištění jednotného postupu při rozúčtování nákladů

Více

Čl. 1 Předmět úpravy. a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebytových prostorech (dále jen byt ) 1),

Čl. 1 Předmět úpravy. a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebytových prostorech (dále jen byt ) 1), Směrnice č. 38/2013 Stavebního bytového družstva Šumperk o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostorů (1)

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 12.12.2006 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Robert Stránský Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Markéta Krčová Přizván: pan a

Více

NABÍDKA. Pro: SVJ Pod Zámečkem 209-2012, Hradec Králové. Kontakt: Předseda SVJ pan Josef Divecký

NABÍDKA. Pro: SVJ Pod Zámečkem 209-2012, Hradec Králové. Kontakt: Předseda SVJ pan Josef Divecký NABÍDKA Pro: SVJ Pod Zámečkem 209-2012, Hradec Králové Kontakt: Předseda SVJ pan Josef Divecký Veškerá činnost v oblasti rozúčtování nákladů na energie se řídí vyhláškou č.372/2001sb. Ministerstva pro

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Společenství vlastníků domu Sušilova 1507, Praha-Uhříněves se sídlem Praha, Uhříněves, Sušilova 1507, PSČ

Společenství vlastníků domu Sušilova 1507, Praha-Uhříněves se sídlem Praha, Uhříněves, Sušilova 1507, PSČ SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGIE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ pro členy SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU SUŠILOVA 1507, PRAHA-UHŘÍNĚVES (IČ: 72547171) I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, D ě č í n IV. Návrh Vnitrodružstevní směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, D ě č í n IV. Návrh Vnitrodružstevní směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, D ě č í n IV. Návrh Vnitrodružstevní směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro družstevní

Více

Metodický pokyn. Ministerstva pro místní rozvoj

Metodický pokyn. Ministerstva pro místní rozvoj Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k zákonu č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty,

Více

NA TEPELNOU ENERGII NA VYTÁP

NA TEPELNOU ENERGII NA VYTÁP Směrnice S 107/09 ZÁSADY ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPELNOU ENERGII NA VYTÁPĚNÍ, NA POSKYTOVÁNÍ TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY A NA POSKYTOVÁNÍ PITNÉ VODY I. ÚČEL: Zajištění jednotného postupu při rozúčtování nákladů

Více

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI 1 Sídlo : Mezibranská3, 110 00 Praha 1 Tel/fax : +420 296 22 00 52 E-mail : kancelar@eloca.cz NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI Adresa a popis nemovitosti : Adresa : Praha 13, Trávníčkova 1767-1771 Typ nemovitosti

Více

Pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, Vyhláška 194/2007 Sb.

Pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, Vyhláška 194/2007 Sb. Pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, Vyhláška 194/2007 Sb. Nehřející radiátorové těleso není vždy ukazatelem zda funguje nebo nefunguje vytápění. Rozhodující je teplota v místnosti. Pravidla pro

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2005 4. volební období 714/4 Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu poslanců Františka Beneše, Petra Braného a Miroslavy Vlčkové

Více

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Trnava 23.10.2015 Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

152/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví prav...

152/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví prav... Stránka č. 1 z 6 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil předpisu: Titul předpisu: Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014 Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním

Více