SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT"

Transkript

1

2 agent John Francis Ková SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!!

3 Copyright Tomáš Bartoš, Karolina Francová, Jan Hlávka, Ondej Neff, Jií W. Procházka, Vlado Ríša, Františka Vrbenská, Miroslav Žamboch, 2008 Cover Art Lubomír Kupík, 2008 Illustrations Jan Doležálek, Dana Haferová, Marek Hlavatý, Tomáš Jedno, Jan Patrik Krásný, Petr Vyoral, 2008 Design Jan Doležálek, 2008 Edition 2008 All rights are reserved ISBN

4 Vážení pátelé, tenái, JFK speciál, který držíte v rukou, je osmnáctým svazkem série v poadí. Pi periodicit zhruba dva msíce to pedstavuje ti roky existence. Za tu dobu se do tvorby píbh agenta Johna Kováe zapojilo deset autor, kteí dohromady vytvoili víc než dva a pl tisíce stran extravagantních dobrodružství. To všechno ale není vlastn až tak dležité. Dležité je, že žádný tuzemský science fiction seriál nebyl a te tu najednou je; dležité je, že ho máte rádi, že ho tete a samozejm kupujete. V roce 2004 byla myšlenka knižní seriálové ady psané eskými autory založené na eských reáliích tou nejvtší science fiction, s níž se tuzemští nakladatelé asi setkali. Malý trh, žádná záruka úspchu, žádná tradice vyhozená investice. Jenomže to byla výzva, zkusit vytvoit nco nového, navíc spojená s touhou psát ryzí, omezeními minimáln svázanou sérii. Po pekonání poáteních obtíží vznikl pružn fungující JFK tým a s ním první knihy. V prvních šesti dílech byl rozsah limitován sto dvaceti stránkami. Vejít se do toho formátu mli problém i zkušení autoi, otcové zakladatelé Miroslav Žamboch a Jií W. Procházka. Po jistém váhání byl rozsah navýšen na sto šedesát stran, který lépe vyhovoval stále narstající komplexnosti jednotlivých epizod, a pozdji pak ješt jednou na sto devadesát stran. Úspch seriálu do jisté míry závisí na míe rutiny, známosti, familiárnosti, kterou dopává svým píznivcm. My se snažíme toto pravidlo respektovat v minimální nutné míe. Spisovatelé píší rznými styly, mají rzný pístup k dobrodružné literatue jako takové a zatím zatím nám to prochází. A to díky dvma vcem: protože všichni autoi jsou profesionálové v nejlepším smyslu tohoto slova (platí i pro nováky!) a protože jsou eští tenái dobrodružné literatury-znan vzdlaní a souasn i extrémn tolerantní. V JFK najdeme odkazy na historii eskou i zahraniní, na popkulturu, na náboženská vyznání, humor, horor, drsnou akci. To je velké plus, které oceujete, které si všichni užíváme. A dále, milovnici hororu obvykle píliš neholdují komedii a naopak, podobn psychothriller nemá spolené fanoušky s akním dramatem. John

5 Ková njakým zpsobem dokázal najít platformu, na které si všichni rozumíme. V tomto speciálu potkáte, až na dv výjimky, všechny dosavadní autory a všechny ilustrátory. Pedstavíme vám fantastický žánr v jeho všech možných podobách, od sofistikované erotinosti až po hardcore science fiction. A samozejm cokoliv, co se nachází mezi tmito mantinely. Pokud to vbec jsou mantinely, science fiction, a pro dobrodružnou to platí o to více, by je mít nemla Jako všichni tvrci, i my jsme na naše dít hrdí a dkujeme vám za píze. Váš JFK tým.

6 JIÍ W. PROCHÁZKA Jeden ze dvou otc zakladatel JFK série. Má na kont ti vynikající JFK knihy, Není krve bez ohn, Armády nesmrtelných a Podhoubí smrti. Na eské SFF scén se pohybuje už njaký ten pátek a koení ji svým nadhledem, smyslem pro humor, citem pro jazyk a láskou k zemím Koruny eské. Do svých dl vkládá znané množství podpovrchových odkaz, které dokážou ocenit zejména zkušení tenái. V píbzích Johna F. Kováe pouští svou imaginaci na ješt delší vodítko než obvykle a do literatury pináší tarantinovský pístup což oceuje stále více tená. V povídce Píliš mnoho Lilií se ukáže, že s Johnem Kováem a Jirkou W. Procházkou není ani návštva hbitova poklidnou pietní záležitostí.

7 PÍLIŠ MNOHO LILIÍ John svíral kytici blostných lilií. Nebe bylo na rozdíl od kvtin temné. Mezi vodou ztžklými mrany se obas prodral slunení paprsek. já vím, že jdu pozd, povzdychl si Ková a mávl kv0tinami. Pohlédl na hodinky. Ml jsem problémy, mami. Ale jist, vím, že se nemám vymlouvat Jenže cestou pepadli náš vlak. Vezli jsme njaký triangulaní lokátory, to by t nezajímalo, takový ty naše technický sarapatiky. Rozsekali náš vz zvení, na kusy. Když vlak zastavil, pipomínal vagón otevenou konzervu. To víš, my si to taky nenechali líbit, jenže ti zmetkové mli deltoidy, takový létající potvory. Hlavou mi bleskla tvoje ef šestnáctka. Ta by se nám, mami, hodila! A s takovou excelentní pilotkou, jako s byla ty, to by fakt byl deus ex machina zasmál se Ková tiše, vlastn ani se tak nezasmál, spíš pozvedl koutky rt. Pendal kytici z jedné ruky do druhé a podrbal se v tídenním strništi vous. Tch šedivých za poslední roky njak moc pibylo. Obliej ml pohublý a hluboké oi se leskly na pozadí bledých tváí. Nepokojn se rozhlédl, v tomhle prostedí si nepipadal moc dobe, ale pak se s kvtinami opt otoil. Co ti budu povídat, nakonec jsme se z toho vystíleli jak Desperádo. Nemluv o tom, že naše šéfová si ten pesun ohlídala a na deltoidy nakonec staila stará dobrá tyiadvacítka. Urit pamatuješ ten ruský bitevní vrtulník; ano, ty mašiny poád ješt lítaj Škoda, že taky nelítáš s námi. Dám ruku na to, že by ti celá ta naše banda sedla a ty by ses taky všem líbila! Na to si vsadím, mami, Ková pokril levaku, zaal pst a letmo pohlédl na hodinky. Vážné by se ti líbilo být s námi, dodal se zamženým pohledem, pistoupil k hrobu a položil na mramorovou desku kytici lilií bílých jak smrt. Zaalo pršet. JFK si obma rukama povytáhl límec tmavošedého kabátu. Díval se na náhrobek s nápisem Elisabeth Francis Kovar *1959 l999. Vyndal z kapsy drobný pedmt a rozbalil jej. Stril fólii do kapsy a pedmt usadil do rohu náhrobního kamene, do vytesané prohlubn

8 pro svíky. Kryt svítilny rotoval a sinavý plamen házel odlesky po leštné žule náhrobní desky. Závoje dešových kapek zvýrazovaly svtelný úinek. Tohle svtýlko pro tebe sestrojil náš profesor, von Wonder, ekl Ková. To máš k desátému výroí, mami. A mám ješt jedno pekvapení dneska t bereme do týmu, to koukáš, vi? Prost se staneš souástí Agentury. Déš houstl a na zem se krom kapek snášely i zbarvené listy javor a jilm. Nebýt žlutých a rudých list, svt by byl skoro jednobarevný. ernobílý comics s obas zvýraznnou, kiklavou barvou. Nad vinohradskými hbitovy rozprostel kídla zármutek a boukový cumulonimbus. Setmlo se. John Ková se naklonil k blostným kvtinám pevázaným stíbitou stužkou a posunul je blíž k náhrobku, aby kytici lépe osvtlovala von Wonderova lampika. Spokojen zaregistroval, že se od nádhern opalizujícího, jakoby fantómového svtla rozzáil celý náhrobní kámen. Zdálo se, že sám monolit do sebe nasává energii profesorova dárku. JFK stál u hrobu matky; zase pohlédl na hodinky, potetí za pt minut, a opt se rozhlédl. Konen * * * Po travnaté cest pokryté spadaným listím, z cár mlhy a pruh mihotajícího se dešt, se blížila postava v tmavém, dlouhém upnutém plášti. Muž ml hluboko naražený klobouk a v ruce svíral kytici bílých kvt. Šel a upíral zrak pár metr ped sebe, do zem; kráel zvolna, zamyšlen, nespchal. Ková mu zamával, ale muž jej dosud nezaznamenal. Ková se letmo otoil k hrobu a podotkl: Tak, jsme tady všichni, mami. A v tom to spatil. Karmínový bod zamovacího laseru se usadil na nejvtším okvtním plátku. Ani se nehnul. Musel ho tam umístit profesionál. ervený bod nasvítil tak, že ho Ková nemohl pehlédnout. Kde jsi, parchante? JFK se napímil a zvedl ruce. Beze zbraní.

9 Mami, asi tady budeš mít dneska rušno, poznamenal a otoil se. Vítej v Agentue. Díky houstnoucímu dešti zahlédl dráhu laseru od lilie až ke zbrani. Stelec byl vlevo, v rozsoše takka opadaného javoru. Byl pitisknutý ke kmeni tak dokonale, že ho Ková nezahlédl ani te. Muž v dlouhém kabátu mezitím zahlédl Kováe se zvednutýma rukama a v domnní, že to je na nj, mu nadšen zamával: Johne! Táto! Ani nevíš, jak rád t zase vidím! Já bych t te radši nevidl, táto, pomyslel si Ková a nahlas se zasmál: A co teprve já! Jsem opravdu rád, žes pišel! a zvednuté ruce zvolna, velice pomalu rozpažil k srdenému objetí. Snad to ješt nespustí? Zatracen, to snad ne Ková totiž zahlédl další ervený bod. Usadil se otci na pravé stran klobouku, z pohledu Kováe. Tenká ervená linie vedla zprava, od vztyených paží monumentálního lkajícího andla. Nad ním byl další odstelova. Ve vojenské terminologii se od JFK nacházel na dvou hodinách. Josef Ková pišel k synovi, kvtiny stále v ruce, a pevn jej obma rukama objal. Ty kluku, ty se taky neozveš, ekl, ale nevyítal. Konstatoval. John stisk optoval a rozhlížel se. Sledoval ve vzduchu zavšené, nepatrn se chvjící rudé paprsky. Nemohl jsem ti zavolat, táto. Ale vzkaz jsi, díkybohu, dostal. V poádku. Však já vím, maximální utajení, armáda, chápu S maminkou to bylo to samé. Když byla na misi, ozvala se vždycky, až když piletla rovnou na dovolenou. To bylo nkdy na palici, zasmál se senior. John úsmv optoval. Oba muži stáli proti sob. Johnovi stékal déš po tváích, a nebyl to jen déš. Otec vrtl hlavou, na pravé stran klobouku usazený rudý bod, usmíval se a íkal: To by m vera ani ve snu nenapadlo, že se dneska uvidíme. Nkoho to zejm napadlo, pomyslel si Ková. Tátovi pikývl. A dál odevzdan dumal nad tím, kam mu míí první odstelova do

10 hlavy nebo do bicha? Jako by tu vtu už nkde slyšel Do hlavy nebo do bicha? Vyber si! Josef Ková se sklonil k hrobu a uložil bílou kytici vedle synovy. Krásný lilie, Johne. ekl. Máma je mla ráda. Ková junior pelétl zrakem okolí. Nic se nezmnilo. Bohužel Taky to všechno mže být jen špatný vtip, pomyslel si. Nebo dobrý Záleží na point. Ješt jednou si prohlédl vinohradský hbitov a v tom si uvdomil si, že to vtip nebude. Prostor kolem nich byl doista vymetený; žádné shrbené staenky nad zarostlými hroby, žádní promenující se pozstalí, žádní znudní frackové na bizarním rodinném výlet za ddou. Kam dohlédl, nebyla ani noha. Tohle byla peliv pipravená akce. Na celý ten posmutnlý kousek svta se snášel hustý, jemný déš. Blížila se bouka. Vzorn sestíhané, temnjší i svtlejší túje tyící se kolem cest a cestiek, hroby a hrobky, lesknoucí se stíbrné smrky a do ad vyrovnané náhrobní desky, paletou impresionist zbarvené koruny javoru, modín a jilm; pod nimi plaící andlé, mrtvé hrdliky, oprýskané kamenné kíže a okázalé erné obelisky, to vše byl nyní Kováv paralelní vesmír. On s tátou, dv kytice bílých lilií a dv ervené, smrtící linie. Byl to jednoduchý vesmír, pár stavebních prvk jenže v nm poád cosi scházelo. Nco podstatného. John F. Ková zvedl ruce nad hlavu a nkolikrát se zvolna otoil. Johne, co to vyvádíš? Ale to je, táto, takový mj hbitovní rituál. Josef Ková pikývl, ostatn, jako válený fotograf se dokázal pizpsobit jakékoliv situaci. Bez dalších eí pozvedl paže a taktéž se tikrát otoil. Potom se zastavil tváí v tvá synovi a díval se mu do oí: Dobrý? Mnohem lepší, pousmál se John. Dík, táto. Konen se trošku uvolnil. Bože, to je dobe, že po nich ti liajzlové nestílí jen tak, pro nic za nic. Nevdl, co by dlal, kdyby to spustili. Má tady pece tátu a stojí u hrobu mámy. Krucinál, co by asi tak dlali všichni ti proslulí super agenti na jeho míst?

11 Po celou dobu zeteln vnímal tlak vlastních zbraní v podpaží, za pasem, nad kotníkem. Takka zeteln pulsovaly nedokavostí, vybízely ho ke zteštné akci (tch jsi pece už zažil!), lákaly jej svdnji než Sirény Ne! Te mu nebyly nic platné! Situace se ovšem mla rázem zmnit. Ková to vytušil chvilinku ped tím, ale nestail zareagovat Nechtl bys deštník, Johne? Jsi celý mokrý! pronesl otec a bez varování sáhl do kapsy kabátu. Proboha! Nehýbej se, táto! Josef Ková práv vyndával vystelovací deštník. Koupil ho nedávno; tedy, spíš ho dostal když si poizoval kabát od Pietra Fi1ipi. Ano, je to sice dražší firma, ale nabídli mu našlehané capuccino, nechali ho v klidu si vybrat, prost spoádaní obchodníci. Pro bych se neml hýbat? Chci ti dát deštník! Nestílejte! zaval Ková do dešt a zašermoval rukama. On nic neví! Tváe mu zkivila bezmoc. Byl si vdom toho, že je pozd Josef Ková práv pozvedl deštník a stiskl tlaítko. Vybral si erný; erná nezklame, erná je klasika. A vdl, že tohle je spolehlivý kus. Ped oima jeho syna zpomalen defilovaly soubžn se odehrávající dje. Ne! Jeho výkik nikdo nevnímal. Svt se ocitl ve zpomaleném rytmu; zvuky podprahov brumlaly a všudypítomný déš v šikmých linkách dokresloval rozfázovaný obraz do comicsov ernobílých linií. Tlop! První rána otoila tátu o sto osmdesát stup. Ruka! Kapky syté rudé krve vystíkly na leštnou žulu. Jeho tlo bylo ješt v náklonu, když ho následující rána srazila k zemi. Bok! Tlop! Další krev a další bolest. Starý muž dopadl na náhrobní desku. Zaúpl. Kámen a bolest. * * * Táto! vykikl Ková a vrhl se k otci, aby jej kryl ped dalšími projektily. Žiješ? svíral ho pažemi v podpaží a sunul se s ním za náhrobní kámen s nápisem Elisabeth Francis Kovar * Po nápisu stékala krev. Do prdele! Co to bylo?

12 Kams to dostal? Do ruky A do boku! Hergot! Pálí to jak mrcha! To bude dobrý! To bude dobrý Volám záchranku! A do hajzlu! Copak, nemám zaplacený zdravotní pojištní? Není tady signál! Bhví, co máš za káp, Johne! Zkus mou starou Nokii Au, to je sakra bolest! Chci íct, táto, že tady není žádný signál! I kdybys ml na zádech satelit! podotkl John Ková a opatrn prohmatával otci ruku. Dovolíš? Podívám se ti na to. Prosím t, nejsem stelený poprvé! To když jsme byli na polích v Kuvajtu, to bych ti mohl vyprávt Byl to istý prstel, šel mimo kosti i tepny. Druhá rána na boku vypadala sice oškliv, ale bylo to povrchní zranní. Díkybohu, nešlo o život. Ty máš snad kurs zdravotníka? nedviv na nj pohlédl otec. Neboj. Nebudu t léit. Opravdu. No, já jen aby * * * Chci vdt, co mám íct záchrance, táto. Slyšíš? To jsou borci! Už jedou! JFK to slyšel až moc dobe. To nejsou oni, táto, ekl a nevícn se otoil po zvuku. Pro myslíš? Záchranka nemá kon. Tím mí koáry. Po hlavní píjezdové cest od západní vinohradské brány pijíždl barokn vyzdobený, ernozlatý koár tažený erným tyspežím. Takhle jezdj funebráci, podotkl otec nejist a levou ruku si pitiskl na hru. Srdce bilo pravideln, i když o poznání rychleji. To snad je moc brzo, ne? Ješt nejsem pipravený. Takhle nejezdí jen funebráci, táto. * * *

13 Kon zastavili sami. Žádný vozka, žádný bi, žádné Prrr! Kabina koáru se zhoupla na ocelových pérech. Okénka pokrývalo erné sukno a na erných dvíkách olemovaných stíbrným pruhem se skvlo lesknoucí se stíbrné X. Z koáru vystoupil vysoký muž v erném plášti, v erném klobouku a obliej ml skrytý za ernou maskou. V ruce držel kytici bílých lilií. Tohle m mrzí, pronesl beze slova na uvítanou a ukázal hlkou se stíbrným bodcem na krvácejícího Kováe seniora. JFK se postavil a zhluboka se nadechl. Ruce m) zaaté v psti. Nemohl toho hajzla jen tak zastelit, protože tady byl kupíkladu! ranný táta. A protože by stejn tak jako tak nedokázal tasit zbra rychleji, natož vystelit. Krom toho si byl vdom, že je stále zamený minimáln na jedné, ale spíš na více optikách. Pod optikami jsou hlavn a v nich zas náboje. A na spouštích spoívají lehké, netrplivé prsty. To by mlo, poznamenal Ková. Když mi nkdo stílí na rodinu, zpravidla ho to mrzí. Dost Ale no tak, píteli, co to žvaníte? Taková klišé? ekal bych od vás nco nápaditjšího, njakou tu teskutou, pop-kulturní hlášku. Co je to, krucinál, za chlapa? ozval se Josef Ková a zasípal bolestí. Ková junior mu mezitím pomohl posadit se. Otec se opel o náhrobní kámen své Elizabeth Francis a hledl na muže v erném. Dál nic neíkal, nebylo teba. Jsem hrab Xaverius Hawk. Tší m, pane. To je ten šmejd, co t nechal málem oddlat, upesnil JFK. Pro ty expresivní výrazy, Johne? upen na nj pohlédl X- Hawk. Bylo to zvláštní; obliej mu skrývala matn erná maska s tenkými, stíbit se blýskajícími przory, a pesto bylo zetelné, že akoli se ani nepohnul na nj upen pohlédl. ekl jsem, že m to mrzí. Ostatn, toho snaživého stelce nemine trest. Nikdo totiž nebude beztrestn stílet na vašeho otce a už vbec ne kvli deštníku, navíc od Pietra Filipi. Johne, on t zná. Ano, táto. My se tady s pánem známe. Už delší dobu. Vy jste na m opravdu nechal stílet? ujistil se Josef Ková.

14 X-Hawk mírn pozvedl paže, zase je svsil a mlky, odevzdan pikývl. To máš teda pkný kamarády, Johne! To ti povím! JFK mlky pozvedl paže, zase je svsil a zavrtl hlavou. Nic mi neíkej. dodal zvýšeným hlasem otec. Déš ustával. Ze zem, z tlejícího listí a z hrob stoupal mlžný opar. Na hbitov tu a tam poblikávala skomírající svíka, bylo pár dní po Dušikách. Halogenové napodobeniny mstských plynových lamp vydávaly mrtvoln bledý svit, ostatn, jaký jiný by se na hbitov hodil, a v korunách strom se prohánl vítr. Kon nepokojn zaržáli a pohodili hlavami. erné hívy se zaleskly v mastném svtle šedivé velkomstské oblohy. Ková pohlédl na vraníky a pehlédl okolí. Pátral po tom, co ta ušlechtilá zvíata rozrušilo. Ze stín vrhaných tújemi a jalovci se vylouply tyi temné siluety a míily si to k nim. Muži v erných kuklách, s mikroporty na obliejích a se sofistikovanými zbranmi v rukou se rozestavili kolem X-Hawka. Automatické zbran na hrudích, odhodlaný výraz v oích, nekompromisní Jak pi zásahu penášeném on-line do hlavních zpráv. Hrab Xaverius Hawk pistoupil k náhrobní desce Elizabeth Francis a dív, než Kováové staili zaprotestovat, položil na ni i on kytici bílých lilií. Decentn se uklonil, narovnal záda a s úastí pohlédl na náhrobek. Z jedné strany se o kámen opíral krvácející Josef Ková, na druhé stran záila opalizujícím svitem von Wonderova svítilna. Ty vaše košata nevyhodím jen proto, že Francis se lilie líbí, poznamenal Ková senior. A možná i proto, že jste stále na mušce mých lidí, doplnil ho X-Hawk a ukázal hlkou na Kováovu hru s usazeným erveným bodem. Radím vám dobe. Kovái juniore, pokud chcete, aby se papínkovi dostalo brzkého ošetení, tak již žádné prudké pohyby, prosím. Další vystelovací deštník nemusím tolerovat. Poslyšte, hrab i co jste vlastn za, ozval se namísto syna Josef Ková. Nedalo mu to a zas musel mít svou: Pedpokládám, že jste nepinesl Elizabeth jenom njaký kytky, když vynechám, že m

15 ti vaši blbeci málem zastelili kvli deštníku. Tak o co tady vlastn, hergot, jde? Nebojte se, vidl jsem možná víc film než vy. Tak do toho. Vše by vám mohl vysvtlit syn, pootoil se X-Hawk na Johna Kováe. Jste zas na špatném míst a ve špatnou dobu, poznamenal JFK. Co se týká místa, ani bych neekl, pousmál se X-Hawk a ukázal hlkou na von Wonderovu svítilnu. A ohledn doby asu mám zejm dost. A to si pište, že si tady pokám, než aktivujete další triangulaní bod. To ale není ono. To jste si pece musel dávno promit! Johne, krucinál, dozvím se konen, co se tu dje? hekal Josef Ková a celkem pochopiteln a bez zbyteného pehrávání kivil obliej bolestí. To bys fakt nepochopil, táto. Zkus to! Obas mám i svtlý chvilky. Jak chceš. Máme tady nový problém v oblasti zamovaích kót sférické pentanometrie. Pesnji eeno, jde o definování nových interrealitních souadnic pro pohyb Maurbyho bodu. Nov generujeme tvar a rozmr ptirozmrné zamovací sít a k tomu potebujeme v bazální realit vytyit triangulaní body. V téhle fázi experiment jde zejména o absolutní pesnost zamení technologicky vytváených hyperfantóm a to jak z hlediska prostoru, tak z hlediska asu. Samozejm v dané realit což je úžasné. Skvlý, hlesl otec. Niemu nerozumím Ale hlavn nerozumím tomu, pro mé kvli njakým vašem podlaným zamovacím bodm, to jsem ješt pochopil, nkdo postelil! pronášel ztžka a tiskl si postelenou levici k tlu. Protože to jsou piblblí, nemyslící hovada, táto! Potebuje lékae, to sakra nevidíte? zaval Ková junior na Xaveria Hawka. Já to uezdržuju. Já ne, poznamenal hrab. Pokud to chcete urychlit, tak bych ml jedno ešení, mávl hlkou k Elisabethin náhrobnímu kameni. Pistoupil k nmu, sebral z prohlubn modravou svítilnu a vrátil se s ní ke koáru. My si to už v našich laboratoích v naší bazální realit! vyzkoušíme sami. A pak se ozvem.

16 S vaší bazální realitou bžte do prdele! Tohle je hrob mý mámy, v téhle realit! A vrate to! Tak to jste vy, kdo na hbitovech krade svíky a demoluje náhrobky? pozvedl Josef Ková hlas a významn zahrozil zdravou rukou. Že se nestydíte, love! Tak starej a takhle blbne! Táto, hele, musíme t dostat k doktorovi a Jen to tady s tím chlapem doeš, Johne! Krade mám lampiky! Já pežil jinaí zranní, to ti povím! A na tohle si ješt pokám! Hrab Xaverius Hawk z Jestábí Lhoty stál u aksamitem potaženého koáru. Otáel v rukou zcela fascinovaný von Wonderovu interrealitní svítilnu. Hlkou se stíbitým bodcem stídav ukazoval na oba Kováe, na rozsochatý javor a v mlžném oparu se vlnící hrobku s padlým andlem. Ve veerní mlze se rudé linie skvly jasné a výmluvn. Což byl pádný argument pro vyjednávání. i spíše pro nevyjednávání. Je mi líto, pronesl hrab X-Hawk s pohledem upeným ke koberci ze žloutnoucího listí. Na nic si nepokáte, pane Kovái. Zde jsem totiž skonil. Myslím, že se rozlouím a vyrazím Myslím, že nevyrazíte, ozvalo se zblízka. * * * Po cest pokryté zažloutlým spadaným listím, z cár podzimní mlhy, picházela štíhlá žena s velkou kyticí bílých lilií. Mla na sob dlouhý, rozepnutý pláš, šla rychle a kvtiny obma rukama svírala v náruí. Andreo, co vy tady? zeptal se vskutku pekvapený hrab. JFK zíral. Pece si musela všimnout tch rudých paprsk! Komtesa de Villefort letmo pehlédla úastníky hbitovního dostaveníka. Taky nesu kytky na hrob, nevidíte? ekla a lehce pozvedla kvtiny. Dvakrát to tlumen tesklo. Lesklé, rotující projektily prorazily okvtní plátky lilií. První vlétl vlevo stojícímu muži do hlavy koenem nosu. O nco pomaleji pokraoval mozkem, ale pesto ml dost energie na to, aby po prletu hlavou s sebou vzal kus lebení

17 kosti. V gejzíru krve, šedavé hmoty a roztíštné lebky ukonil svj úkol. Druhá stela zasáhla muže vpravo. Také odvedla kvalitní práci, závr byl ostatn obdobný. Jen si pro zmnu zvolila cestu do mozkového centra ( pokud se u píslušník ochranek dá hovoit o mozku) levým okem. Splasssh Cáklo to. Bílé kvtiny i jednotlivé okvtní oplátky se snášely na podzimní, vlhkou zem a pipomínaly umírající motýly. Villefortová je nemohla svírat v náruí v napažených rukou totiž svírala pistole. Byla rychlá. Kráela kupedu a práv mírn rozpažila, aby zamila zbývající dva muže. Ti se instinktivn dali do pohybu a zvedali samopaly ke stelb. Tetí stela zasáhla gorilu do krku. Šokovou terapií vyléila uzel na hlasivkách a prolétla páteí. Exploze roztíštných obratl, v listopadové mlze se vznášel kus míchy, rotující krvavý projektil, svtla ramp, nesnesitelná lehkost zabíjení, moderní doba Padající listy a padající tlo. tvrtý chlap zvedal zbra a soubžn tiskl spouš. Z hlavn šlehaly plameny a kulky kypily travnatou cestu. Krom hlíny rvaly i žluté a ervené a béžové a hndé spadané listy. Villefortová pozmnila námr tvrtého výstelu a prostelila stelci paži. Ani ten nejvtší filmový hrdina by nedokázal svírat zbra, kdyby mu z bicepsu nkdo ustelil polovinu svalové hmoty. Dalším výstelem z druhé pistole mu pro jistotu prostelila hlavu; to mla vyzkoušené a na soupee to docela spolehliv zabíralo. Komtesa de Villefort šla stejn rychle, jako když se ped chvílí vynoila ze vznášejících se mlžných cár, jako když se její štíhlé tlo poprvé zjevilo mezi hustými tújemi a zvrásnnými kmeny javor. Došla k hrabti a zvedla pistoli. Piložila mu tlumi na masku, rovnou mezi oi. Te to tady pebíráme my, ekla. V korun stromu zaskehotal havran. * * * X-Hawk pootoil hlavu. Jen tak, aby Andreu nedonutil stisknout spouš.

18 Vypadá jako opravdový, poznamenal s neskrývanou ironií. Až takhle jste dopadli? Zvíecí signály? To je fakt havran, odsekla komtesa. Vega by se takhle nenauil krákat ani po bedn Walkera. Hrab chtl cosi sarkastického podotknout, ale tlumená exploze za hrobkou tam, kde se skrýval druhý ostelova mu perušila ni hovoru. Pohlédl do tch míst. Copak, stalo se nco? starostliv se optala Andrea. X-Hawk radji zakroutil hlavou. Ková to zaregistroval ve stejnou chvíli. ervené linie zmizely, jako když vypnou proud. Hned se lépe dýchalo. Ahoj, Andreo, ekl. To je Andrea? hlesl od hrobu manželky Josef Ková. Jak jsi mi o ní íkal? Hezká holka! Znedaleka se ozvalo temné žuchnutí. Javory. Pád tla ze stromu. Dobrý den, pane Kovái, pohlédla Villefortová vlídn na Kováova otce. Dobrý, hekl bolestí trápený a vodou zmáený starý muž. Rozhlédl se po všech tch mrtvých okolo. Jste skvlá holina! Johne, té by ses ml držet! Ostrá jak bitva! Chlap ukradne lampiku z hrobu mámy a ona mu za to pobije komplet ochranku! To se mi líbí, dve! Takhle na n, na šmejdy zlodjský! Zas njaký pád Javory. Tentokrát nikoli bezvládného tla. O zem zadunly vysoké vojenské boty. A se mnou se nebavíš? zeptal se JFK, oi sklonné k cest pokryté mramorovou drtí a cirkusov zbarveným listím. Žlutá, ervená, oranžová, žlutá, ervená, oranžová, žlutá Vincent Vega dokonil v hbitovních stínech práci. Shodil z koruny javoru tlo podíznutého stelce, promil okolí Geiger- Thurgauovým indikátorem a hupsnul na zem. Druhého stelce, toho nad hrobkou s napodobeninou ímského sloupoadí, skolil chvilinku pedtím projektilem plnným rtutí. Ml jedinou možnost. Trefil, jak jinak. Nemluv na m, pronesla Andrea ke Kováovi. Nechtl jsem t otravovat rodinejma vcma. Blbeku.

19 Poslyšte, vy dva, zamumlal X-Hawk s pistolí stále piloženou k elu, nechtli byste si to probrat nkde v klidu? Já bych se mezitím vzdálil a Mlte, doporuila mu Villefortová a zdraznila to pitlaením tlumie na masku. X-Hawk zmlknul a pokril rameny. Komtesu de Villefort znal natolik dlouho, aby poznal, že je rozzlobená. Johne, hele, tak se mi zdá, že jsi tu pvabnou dámu rozílil? vmísil se do debaty otec. To bych rád vdl, co s to zas provedl, kluku nezdárná Au! stoil se do klubíka bolestí. Svíral si ránu na prostelené paži a bolestiv sykl mezi rty. Nemáte nkdo obvazy?! zeptal se Ková junior docela drazn a snažil se nedívat na Andreu. Volali jsme stodvanáctku, odvtila komtesa a probodávala Kováe pohledem. Dík. Ale tady není signál! Te zas je. Hrab nám to tady kapánek rušil. Te nás najdou pesné, podle tátovy gépéesky. Já se z tch vašich signál a gépéesek jednou doista zblázním, povzdychl si Ková senior a opt se trhav nadechl. Bolelo ho celé télo a snad i ervené krvinky. Mluvíte mi z duše, podotkl X-Hawk suše. Taky mi tahle komunikaní hysterie leze krkem. Neml jste bejt zticha? otrávené pronesla Villefortová, ale spustila pistoli k tlu. A já poád v duchu poítal, jak to s tou rukou dlouho vydržíte, opáil X-Hawk. Nezdá se to, ale po pár minutách je to s tou zbraní zátž, co? O mou ruku se nestarejte! A aby mezi námi bylo jasno, pozvedla ob pistole a jednou ukázala za hlavu hrabte, te to za m pebírá jinaí frajer. Kováovi to bylo jasné. Ani se nemusel ohlížet. Nazdar, Johne. Brej veír, pane Ková, zadunlo to zblízka, Ten hlas byl nepeslechnutelný. A vy, šmejde, zkuste se pohnout! Ahoj, Vinci, ekl Ková. Stará dobrá parta se schází; zatím to není na oslavu Vincent Vega obešel koár. Zastavil se u koní a jednoho zlehka poplácal po plecích. Vzpomnl si na milovníka koní,

20 starého dobrého Boormana, a povzdychl si. Hrab X-Hawk to vše sledoval se znanou nelibostí. Tohle byli totiž jeho vyhlášení pekelní oi! Nikdo neml právo je poplácávat, tím mén hladit! A oni by si to nemli nechat líbit! Pane Vego! Prosím! Nepibližujte se k mým zvíatm! Bez obav, starej pane. Však voni m neukousnou, vite, kobylky? Pkný kusy, to vám eknu. Kdyby je vidl Frankie, byl by nadšenej! X-Hawk tiše zafunl a zavrtl hlavou. Dnes neml dobrý den. Abychom to nezakecali, ozvala se Villefortová. Poád máte, hrab, nco, co vám nepatí. Zdáli se blížila siréna záchranky. Jekot se rozléhal nad stechami dom i korunami strom. Sanitka jela seshora, od Želivského. Do Vinohradské fakultní je to odsud zpátky coby dup. John Francis Ková pohlédl na otce a s úlevou se ohlédl. Takže abychom to zbyten nerozebírali, ekl X-Hawk. Tuhle vciku si beru s sebou, pozvedl hbitovní lampu a naznail holí kruh, jako že všichni tady se poád toí v kruhu a debata nikam nevede Ale, ale, pronesl Vega a nepatrn pozvedl pušku. Tak nepatrn, že hlave náhodou míila na masku pána z Jestábí Lhoty. X-Hawk se horní ástí tla ani nepohnul, vdl dobe, kdo na nj míí! Naklonil hlavu, jako že by rád cosi poznamenal, ale nepatrn pitom pohnul holí; tentokrát opsal kruh v opaném smru. Poté zaal obracet pohyb hrotu do magické, nekonené osmiky. Ze špice sotva viditeln zablesklo. Andrea to se zájmem pozorovala, nechala pistoli dál klidn sklonnou a jen stiskla spouš. Tluuops! Tesklo to, vachtlo to a hrab zíral. Na komtesu, pak dol. Andrea de Villefort mu práv prostelila stehno. Vy jste m stelila! Komtesa pokrila rameny a podívala se na kouící pistoli. Vypadá to tak. Mlo to být ale výš. Co si to dovolujete, sakra! Pece víte, jaké mám konexe? Vy evidentn netušíte, kdo vlastn jsem? hrab si nevícn svíral krvácející nohu.

21 Postelený hráb? tipl si John Francis Ková. Máte kurevský štstí, chlape, že pro tátu jede záchranka. Možná vás vezmou oba najednou. Nechte si ei o konexích, pronesla Villefortová otráven. Budete se divit, Xaviere, ale my toho víme taky dost, i když na to nevypadáme. Takže si nehote brko A abychom to zkrátili a uvedli na oficiální úrove: z pohledu téhle reality jste se dopustil loupežného útoku spojeného s pokusem o vraždu, pohlédla se na Josefa Kováe. A abych nezapomnla na tu krádež, ukázala hlavní pistole na svtélkující artefakt. Vrate to. Andreo! Dve zlaté! Co to melete? Zde pravdpodobn dochází k nedefinovatelnému prniku podvojných realit do bazálního svta a vy jako jedna z Dejte sem tu lampu. Ne! zatvrdil se hrab Xaverius eený X-Hawk. Jediný, kdo totiž dokáže jakž takž ovládat nespecifikované pesuny, jsem já. Jen já! Nu, a vidíte, ode dneška to možná svedou i jiní lidi, podotkl JFK. Vynechám-li, jestli se vbec dáte poítat mezi lidi. Hrab X-Hawk se tžce opíral o stíbrnou hlku. Rána bolela ím dál víc. ernými kalhotami s nažehlenými puky a decentním stíbrným proužkem prosakovala krev, bylo jí ím dál víc. Nebyla modrá, jak by se od aristokrata vhlasného v paralelních svtech dalo oekávat. Byla ervená, byla hodn ervená, a na drahocenném originálním tvídu vytváela stále vtší skvrny. Nevíte, co všechno mžete zpsobit? zavrtl hlavou X-Hawk. Chováte se jak kuata na porážce! Omámení pobíháte ped vázacím soustrojím, sem tam sezobnete zrno a ve chvíli, kdy již jedete spoutaní vzhru nohama do masomlejnu, pipadáte si, že jste práv našli odpov na základní otázku života, vesmíru a vbec! To samý ale mžeme tvrdit o vás a vaší situaci! pronesla Villefortová a piložila mu pistoli na elo masky. Zatím na ní nebylo moc vidt, že v blízkosti Pána paralelních svt ztrácí vnitní jistotu, ale bylo znát, že tohle není standardní situace. Andreo, slyšíš m? Jo. Jsem v pohod, Kovái.

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Jak dělat potíže, aniž by ses do nich sám namočil, jak řídit školu a být

Více

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí.

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí. Glen Sanderfur Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí Eko konzult Co se mi stalo 3 Smrtelné zranìní Glenna Sanderfursta pøivedlo

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

ŘÍŠE TEMNOT LÁSKA NIKDY NEBYLA TAK NEBEZPEČNÁ.

ŘÍŠE TEMNOT LÁSKA NIKDY NEBYLA TAK NEBEZPEČNÁ. ŘÍŠE TEMNOT LÁSKA NIKDY NEBYLA TAK NEBEZPEČNÁ. ŘÍŠE TEMNOT není žádné konkrétní místo. Trvale nás obklopuje. Tvorové z Říše temnot jsou krásní, smrtelně nebezpeční a pro lidi neodolatelní. Váš nejlepší

Více

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej..." Já:,,A jak ale mohl vzít roha?"

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej... Já:,,A jak ale mohl vzít roha? 2. Kapitola - Útěk,,Pink..probuď se!!" Já:,,Ehh...coo?? Nazdar Kurte.." Kurt:,,Pink, máme problém..pamatuješ na toho včerejšího návštěvníka?" Já:,,Na toho se nedá zapomenout...*zíív*" Kurt:,,Výborně..je

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM ČTVRTÁ ITERACE Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM HLAVNÍ CESTA Do střechy elektromobilu bubnoval déšť. Tim cítil, jak ho brýle pro noční vidění nepříjemně tlačí do čela.

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech.

Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech. 1 SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ Ach, to léto! Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech. Každý nesl v jedné ruce krumpáč a v druhé kyblík. Jak tak pochodovali lesem, hřálo je do zad

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Televizní expert. Michael Sodomka

Televizní expert. Michael Sodomka Televizní expert Michael Sodomka AKT I Scéna 1 Prázdná hospoda, pouze hospodský stojí za barem, vchází druhý muž, Karlík, míří za hospodským. Nazdar! Čau, Karliku. Moc plno tu teda nemáš. No nemám. Co

Více

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA.

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA. ONA DÍVKA LOVEC ON (TERAPEUT) OTEC MATKA NENADĚLÁŠ Lenka Dobrovolná Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a Na pískovišti Mami? Tati? Slyšíte? Mami? Tati? Někdo? Kdokoli? Zpívá. Utíkej, utíkej

Více

Daniela Kováøová MINUTOVÉ POVÍDKY

Daniela Kováøová MINUTOVÉ POVÍDKY Daniela Kováøová MINUTOVÉ POVÍDKY Nová vlna 2013 Copyright Daniela Kováøová, 2007, 2013 Photo Pavel Janouškovec, 2003-2013 Copyright Nová vlna, Praha, 2007, 2013 ISBN 978-80-85845-14-3 Tyto povídky jsou

Více

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let Cítím se klidný. Já přece nemám sebemenší důvod, abych lhal. Nepociťuji smutek, ani stín strachu, je to jen vyrovnání, blažený smír. Všechny

Více

VÝPRAVA DO NEZNÁMA Dnešní den je pro myší kluky Otíka a Tomíka opravdu výjimečný. Čeká je výprava do neznáma a půjdou úplně, ale úplně sami. Buďte opatrní, nabádal je táta, když se rozcházeli v předsíni

Více

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w.

Více

rukavicemi na Maxe, Frankieho domácího mazlíčka. Ten spal, stočený na konci pohovky. Stejně si myslím, že psi by měli spát v pelechu.

rukavicemi na Maxe, Frankieho domácího mazlíčka. Ten spal, stočený na konci pohovky. Stejně si myslím, že psi by měli spát v pelechu. KAPITOLA 1 Můžeš si kousek poposednout? zeptala se Louisa, když přišla do obýváku. V ruce držela misku brambůrek. Frankie, který seděl na pohovce, se kousek posunul a při skl se na Charlieho. Dál už nemůžu,

Více

K 98k Mauser - nejlepší nmecká puška

K 98k Mauser - nejlepší nmecká puška K 98k Mauser - nejlepší nmecká puška Karabina Mauser 98k byla základní pchotní zbraní nmecké armády ve druhé svtové válce a nejrozšíenjším typem nmecké opakovací pušky v tomto období. Ve své dob pedstavovaly

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně DUCH? Z temného moře se vynořila plachetnice se třemi stěžni. Plachty měla svěšené a trup hluboko ponořený, jako by byla naložená těžkým nákladem. Na středním a nejvyšším stěžni vlála malá černá vlajka.

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Pod Kingstonem. Mobil hlasitě zapípal.

Pod Kingstonem. Mobil hlasitě zapípal. Pod Kingstonem Mobil hlasitě zapípal. Jsou lidé, které zapípání mobilu dokáže vážně vyvést z míry. Mohou pak začít splašeně pobíhat, křičet, ohrožovat všechno a všechny ve svém dosahu. Jiní zase začnou

Více

MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE

MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE 1 2 www.65pole.cz SMRT KRÁLE ŠUMAVY EDICE TAH SVAZEK 1 MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou

Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou Flo poskakovala po schodech k domovním dvefiím v rytmu hudby. Strãila klíã do zámku, vytrhla si z u í sluchátka ipodu velká jako knoflíky a zarazila

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

3. série IV. roèníku kategorie JUNIOR Øe¹ení zasílej do 28. února 2006

3. série IV. roèníku kategorie JUNIOR Øe¹ení zasílej do 28. února 2006 3. série IV. roèníku kategorie JUNIOR Øe¹ení zasílej do 28. února 2006 Prázdninové sluníèko probudilo Matìje, Báru a Kosa do tøetího dne v Centrální vìdecké knihovnì. Mohli odpoèívat v pracovnì Báøina

Více

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn!

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn! MATEMATIKA základní úrove obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bod Hranice úspšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. asový limit pro ešení

Více

Bylo mi to jasné, b, m a p jsem nevyslovila ani náhodou. A taky s f, u a částečně

Bylo mi to jasné, b, m a p jsem nevyslovila ani náhodou. A taky s f, u a částečně 1 Mělas, Mati, vlastně z pekla štěstí, tvrdil Pavel, když mi znovu prohlížel dáseň s rozseknutou kůží pod nosem a zničenou horní čelist se sedmi vyraženými zuby. Totiž bez sedmi vyražených zubů. Jaký štěstí,

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda a věděl proč. Levou zadní tlapku měl malou a hubenou, vypadala spíš jako uschlý vrbový lístek než jako pořádná myší noha, a tak si každou cestu musel předem

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

Trik. Pak ses probudil a vzpomněl si, kde jsi.

Trik. Pak ses probudil a vzpomněl si, kde jsi. Část první Trik Trik Ty dvě děti, chlapci, seděly těsně vedle sebe, zmáčknuté k sobě velkými opěrkami starého křesla. Ty jsi byl ten vpravo. Teplo druhého chlapce bylo tak blízké, přesouval pohled od

Více

E.F. Burian: IDIOTEON

E.F. Burian: IDIOTEON E.F. Burian: IDIOTEON Den Jedním z potìšení laskavého laskavého dne jsou jeho nohy Snad ještì Vidíš je zahlédneš pøibìhnout jeho nos a než se pøilepený otoèíš na zdi zmizí èíhající za rohem na tvùj jako

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

Co mi vyprávìl mimozemš an

Co mi vyprávìl mimozemš an Claude Vorilhon Co mi vyprávìl mimozemš an Jsou již mezi námi? Eko konzult Mimozemš an 3 1. Setkání Pozn.: Pøeklady výrokù z bible nebyly ovìøeny podle nìkterého z oficiálních církevních pøekladù bible.

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice Číslo projektu Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Sada Digitální učební materiál CZ.1.07/1.4.00/21. 1623 Jazyk a jazyková

Více

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ:

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ: P!ílohy 1. Dotazník CFQ: 43 2. Dotazník EMQ Instrukce: Dvacet osm tvrzeních uveden+ch ní)e je o zapomínání v'cí, co) se ka)dému v r*zné mí!e stává. Prosím zvolte, jak %asto se Vám uvedené p!íklady staly

Více

Už je to tady zas, že? podivil se Charlie. Kam jsme se dostali tentokrát? Do Zakázaného města! prohlásila Louisa a rozhlížela se kolem.

Už je to tady zas, že? podivil se Charlie. Kam jsme se dostali tentokrát? Do Zakázaného města! prohlásila Louisa a rozhlížela se kolem. KAPITOLA 2 Frankie pocí l na tvářích lehký závan větru. Zamrkal, a když se mu před očima vyjasnilo, uviděl, jak stojí před velkou klenutou bránou. Byla natřená několika barvami červenou, oranžovou a zelenou.

Více

DIALOGY MALÝ OKRUH POZORNOSTI. Filmová a televizní fakulta amu a Česká televize uvádí. absolventský film Katedry hrané režie

DIALOGY MALÝ OKRUH POZORNOSTI. Filmová a televizní fakulta amu a Česká televize uvádí. absolventský film Katedry hrané režie DIALOGY MALÝ OKRUH POZORNOSTI Filmová a televizní fakulta amu a Česká televize uvádí absolventský film Katedry hrané režie P: Jedna z prvních věcí, které se herec musí naučit, je koncentrace. Existuje

Více

Večer Pufík obcházel záhony modrých růží na zahradě a čekal na Pepíka. Jenže ten měl zpoždění, a tak si Pufík řekl, že mezitím něco napíše do své

Večer Pufík obcházel záhony modrých růží na zahradě a čekal na Pepíka. Jenže ten měl zpoždění, a tak si Pufík řekl, že mezitím něco napíše do své Večer Pufík obcházel záhony modrých růží na zahradě a čekal na Pepíka. Jenže ten měl zpoždění, a tak si Pufík řekl, že mezitím něco napíše do své velké bílé knihy. Napsal několik stránek, ale Pepík pořád

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

PES V NEBI. Dobrý den, povídá muž. Copak to tady prosím je?

PES V NEBI. Dobrý den, povídá muž. Copak to tady prosím je? PES V NEBI Muž putoval se svým psem. Věděl, že už je mrtvý a směřuje k nebi. V tom okamžiku se před ním zjevila nádherná zlacená brána a u ní stál a usmíval se fousatý stařík v bílé kápi. Dobrý den, povídá

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

M. M. Cabicar PSTRUŽÍ SMRŤ

M. M. Cabicar PSTRUŽÍ SMRŤ 1 M. M. Cabicar PSTRUŽÍ SMRŤ 2 Copyright: Autor: M. M. Cabicar Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-100-4 (epub) 978-80-7512-101-1 (mobipocket) 978-80-7512-102-8 (pdf) 3 Seděli

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

Jakmile Theo odešel ze soudní budovy, vrátil se do reality. Kapitola 15

Jakmile Theo odešel ze soudní budovy, vrátil se do reality. Kapitola 15 Kapitola 15 Jakmile Theo odešel ze soudní budovy, vrátil se do reality. Na chvilku se mu podařilo zapomenout na vlastní problém a ztratit se v potrhlém světě plivající lamy. Slečna Petunie byla bez sebe

Více

Jana Javorská PROČ ŽENY NEKOUŘÍ DOUTNÍKY. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jana Javorská PROČ ŽENY NEKOUŘÍ DOUTNÍKY. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 1 Jana Javorská PROČ ŽENY NEKOUŘÍ DOUTNÍKY 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U

Více

agent John Francis Kovář SVŮJ SVĚT SI MUSÍME ZASLOUŽIT PRVNÍ RYZE ČESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!!

agent John Francis Kovář SVŮJ SVĚT SI MUSÍME ZASLOUŽIT PRVNÍ RYZE ČESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! agent John Francis Kovář SVŮJ SVĚT SI MUSÍME ZASLOUŽIT PRVNÍ RYZE ČESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Tomáš Bartoš, Karolina Francová, Jan Hlávka, Ondřej Neff, Jiří W. Procházka, Vlado Ríša, Františka

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Pondělí. Den: já svoje čepice!!!

Pondělí. Den: já svoje čepice!!! Den: Pondělí Dnes jsem se rozhodla začít si psát deníček. Už dlouho jsem o tom přemýšlela, ale až dneska se stalo něco, co bych myslím měla sepsat. Ještě pořád jsem trochu v šoku. Vlastně se ještě teď

Více

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího S A N O K 1 8 7 5 Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího břehu řeky. Děti přeběhly louku, prodraly

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj.

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj. Jak Mojmír ke štěstí přišel Anotace: Divadelní scénář pohádky vhodný k dramatizaci s dětmi. SCÉNA I. ZÁMEK Stařenka 1: Za devatero horami, za devatero řekami bylo nebylo jedno malé královstvíčko. Tomu

Více

Auto#i fotografií Foto: Jarmila Krupi"ková

Auto#i fotografií Foto: Jarmila Krupiková Tento sborník vznikl propojením fotografií a literárních prací žák! Masarykovy základní školy v Nezamyslicích. Žáci 7. ro"níku v rámci volitelného p#edm$tu informatika zachytili hledá"kem fotoaparátu podzimní

Více

Kapitola 2 O JEDEN DEN DŘÍVE 6. PROSINCE 1941 PEARL CITY, HAVAJ

Kapitola 2 O JEDEN DEN DŘÍVE 6. PROSINCE 1941 PEARL CITY, HAVAJ Kapitola 2 O JEDEN DEN DŘÍVE 6. PROSINCE 1941 PEARL CITY, HAVAJ Danny stál se svou matkou u okna v kuchyni jejich maličkého domu. Maminka Dannyho objala jednou rukou. Jen se podívej na ten výhled, řekla.

Více

Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a

Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a čemu jsme se naučili. Máma s tátou mi říkali, že se

Více

A l b A t r o s zlom_vnitrni_ce_v2.indd :37

A l b A t r o s zlom_vnitrni_ce_v2.indd :37 A l b a t r o s Alena Čálková Borůvky na prodej Alena Čálková i l u s t r o v a l a a n n a m a s t n í k o v á Borůvky na prodej A l b a t r o s Alena Čálková, 2015 Illustrations Anna Mastníková, 2015

Více

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TMA SE SNÁŠÍ NA MĚSTO TAK TĚ PROSÍM BUĎ SE MNOU UPÍR KROUŽÍ KOLEM NÁS SCHOVEJ HLAVU POD POLŠTÁŘ ZKOUŠÍM TO DÁL R. ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKOUT SE OBLAKŮ ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKNOUT SE HVĚZD

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Dopis pro moji pítelkyni Daniel Nosek

Dopis pro moji pítelkyni Daniel Nosek Dopis pro moji pítelkyni Daniel Nosek Uf! To zase byla cesta. Z práce jsem odešel ve tyi hodiny odpoledne. Jako obvykle jsem nastoupil do autobusu mstské hromadné dopravy a po tyiceti pti minutách údsné

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Vážení ètenáøi, dovolujeme si vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 1 Tereza Čierníková GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 2 PROLOG Henry Vans znovu objíždí svět! Cestopisec Henry Vans, který po svých deseti letech cestování nasbíral tisíce a tisíce informací o zemích z celého

Více

Den kdy se vrátí láska k nám

Den kdy se vrátí láska k nám Den kdy se vrátí láska k nám obsazení: Tereza Petra Göbelová Petra Tereza Agelová 1. scéna pohoda Proslov DJ karaoke party hard repertoár Podvod, Holky z naší školky, Pohoda, Den kdy se vrátí láska k nám

Více

PŮJČIT SI ZÁPALKU Překlad: Adéla Nakládalová

PŮJČIT SI ZÁPALKU Překlad: Adéla Nakládalová PŮJČIT SI ZÁPALKU Překlad: Adéla Nakládalová Můžete si myslet, že půjčit si zápalku na ulici je docela jednoduchá věc. Ovšem každý člověk, který to kdy zkusil, vás ujistí, že tak to rozhodně není. A každý

Více

Cílevdomý pracovník. napsal Daniel Nosek

Cílevdomý pracovník. napsal Daniel Nosek napsal Daniel Nosek Pedmluva Jako malý kluk navštvoval pan Yabuuchi [ti: jabui] s kamarády klub mladých technik. Ml tak píležitost poznat blíže elektrické obvody, jejich návrh a oživení. Svt elektroniky

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Silvester Lavrík Zu česi, čítajte svazek 8 Silvester Lavrík Zu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w.

Více

No, jednou jsem takhle poprvé snědla moc třešní a pak jsem to zapila vodou.

No, jednou jsem takhle poprvé snědla moc třešní a pak jsem to zapila vodou. 40.V Ý S T U P Eva, Bára (EVA s BÁROU stojí na lávce, hraje Bářin magnetofon) Mami, byla jsi taky někdy takhle zamilovaná? Nemyslím do táty, myslím úplně poprvé? První láska! Když jsi cítila, že je to

Více

meander MEANDER_Maaičin_deníček_BLOK_ indd :42:36

meander MEANDER_Maaičin_deníček_BLOK_ indd :42:36 meander MEANDER_Maaičin_deníček_BLOK_06092016.indd 3 06.09.2016 11:42:36 MEANDER_Maaičin_deníček_BLOK_06092016.indd 4 06.09.2016 11:42:36 MYSLÍŠ, ŽE SI MOJE KAMARÁDKY PŘEDSTAVUJÍ, ŽE SE MNOU MAJÍ SEX?

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Potrestat nebo nepotrestat

Potrestat nebo nepotrestat 3 Potrestat nebo nepotrestat Náš třetí seminář ještě nezačal. Lidé byli pořád seskupeni do malých hloučků a hluboce zabraní do konverzace. Zaslechla jsem útržky vět. Za to, co řekla, má měsíc domácího

Více

ALBATROS MaS ve skole_ _cz.indd :30:45

ALBATROS MaS ve skole_ _cz.indd :30:45 ALBATROS Miloš Macourek Adolf Born Mach a Šebestová ve škole Mach a Šebestová ve škole MILOŠ MACOUREK ADOLF BORN Albatros Miloš Macourek heir, 1982 Illustrations Adolf Born, 1982 ISBN 978-80-00-02867-5

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání Ale já jsem se chtěla o Jirkovi Hrzánovi dozvědět něco bližšího. Tak jsem o něm začala psát sama. No, sama jak se to vezme. Pročetla jsem dostupné materiály, ale především jsem na něj nechala vzpomínat

Více

Kapitola IV. Mezizemí

Kapitola IV. Mezizemí Kapitola IV. Mezizemí Kapitola IV. * Mezizemí * Brána 95 Známý neznámý Poslední zpráva k vám prý nedorazila celá. Začnu tedy znovu od místa, kdy jsem přišel na to, jak použít klíč k bráně. Vložil jsem

Více

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika 9. Kombinatorika, pravdpodobnost a statistika VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 V kódu je na prvním míst jedno z písmen A, B, C nebo D. Na dalších dvou pozicích je libovolné dvojciferné íslo od 11 do 45. (Existují

Více