ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ"

Transkript

1

2 ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ FANTOM Print 2010

3 Copyright 2004 Piper Verlag GmbH, München Translation Zdenk Sladovník Cover Jan Patrik Krásný ISBN

4 4

5 5

6 Cinkání píbor v jídeln ped chvílí doznlo. Na míse se zbytky leželo pár okousaných kachních kstek. Mísy a hrnce, které byly ješt ped hodinou vrchovat naložené a pod jejichž tíhou se malý stolek tém hroutil, byly doista vymetené. Na stíbrné míse zstal jediný pozstalý: osamlý brambor, dochucený máslem, solí a bylinkami, ale doposud panensky nedotený. Král Perdór, rozšafný muž v nejlepších letech s dlouhými, šedivými vlnitými vlasy, hustým oboím a mírn se kroutícím plnovousem, sklonil ruku se zprávou, která mu byla ped nkolika minutami doruena. Bude to mít nesmírn tžké, ten mladý kabcar. Opatrn odložil papír stranou, na ele mu naskoily vrásky. Jen tak mimodk odložil ubrousek, chránící drahý, pestrý brokátový kabátec, aby si ho pi jídle neušpinil mastnými skvrnami. Aby lovk dospl k takovému závru, nemusí být prorokem. Vychrtlý dvorní šašek, postávající vedle krále, pehnan potásal hlavou a rolniky na pestrobarevné apce se rozezvuely nejrznjšími tóny. Vsadím svj msíní plat na to, že ho rada brojak nejpozdji do msíce odstaví a dosadí jako místodržícího njakého hara e. Mj milý Fiorelli, tuto sázku prohraješ. Vládce Ilfarisu se pousmál. Zapomínáš, že dynastie Bardri má proti velkostatkám jednu obrovskou výhodu, a ta se jmenuje vojenské posádky. Vojsko dosud vždycky stálo na stran kabcar stejn jako prostý lid. To je dvod, pro si nemyslím, že se mocichtiví statkái v Tarpolu dostanou do sedla. Takové nebezpeí vskutku nehrozí. Fiorell, obleený jako vždy v pestré halen pizdobené nkolika vtvikami, se nadechl k odpovdi, jenže Perdór se mezitím odvrátil stranou a zatahal za šrku vedoucí ke zvonku na služebnictvo. 6

7 Bhem nkolika vtein se objevili ti sluhové, pinášející králi desert. Och, vydechl král dlouze a mnul si prsty. Tešový pudink s omákou z lesních plod. Kandované ovoce s okoládovým krémem, pohled mu utkvl na talíi zakrytém buclatou poklikou, a co je tohle? Nový výtvor našeho tvrce pralinek, Velienstvo, odpovdl jeden ze sluh a uklonil se. Pojmenoval ho Hejivé zimní slunce. Teatráln nadzvedl poklici, chránící novinku ped zvdavými zraky, a odkryl pohled na malou horu lahdek z tmavé okolády. Perdórovi se rozzáily oi, vylovil z hromádky jednu ze sladkostí, vložil si ji do úst a ve slastném oekávání pivel oi. Dvorní šašek znal tento ceremoniál naprosto dokonale. Te bude trvat nkolik minut, než bude král ochotný znovu nco íct. Fiorell tedy trpliv ekal, až se smysly jeho pána vrátí do reality. Skvostné, povzdechl si král po chvíli a zvolna otevel oi. Úpln skvostné. Jemná hoká okoláda se sladkým pomeranovým likérem, kousíkem pomerane a marcipánem. Ten se rozplývá na jazyku a umožuje, aby chu postupn ím dál víc vynikla. Vzít do svých služeb tohoto mistra, ne, tohoto nadaného umlce, tento výkvt nejvyššího tvrího talentu, to bylo nco. Mj nejlepší nápad za hodn dlouhou dobu. Vzal si z tácu další pralinku. Kvli takovému požitku bych dokázal jít i do války. Tím jsme se práv dostali k podstat vci, perušil dvorní šašek královy vzletné výlevy a také on sáhl po jedné pralince, vložil si ji do úst za levou tvá a bez nejmenšího vychutnávání ji okamžit rozkousal. Mhm, opravdu nejsou špatné. Perdór rozladn pohlédl na muže, který ho ml za úkol obveselovat. Chlape, ty nevzdáváš mistru pralinek patinou úctu. Takovou, jakou si za své umní zaslouží. Ty si to nevychutnáváš, ty se jenom cpeš. Vaši hosté také jen málokdy vzdávají mému umní píslušný obdiv, Velienstvo, opáil dvorní šašek. Tak pro bych ml dopávat druhým, co je mn samotnému odepeno? Vbec mi nelichotí, když po mn nkdo hodí kokou, když žongluji, jenom aby vidl, jestli dokážu udržet koku ve vzduchu spolu s míky. Panovník se potuteln ušklíbl. Ale tys to zvládl. Mockrát dkuju. Místa, kde m ta potvora pokousala a poškrábala, se už jakž takž hojí, zabruel Fiorell. Ale já jsem se chtl vrátit k válce. Perdór propustil služebnictvo, povstal a pešel k masivnímu psacímu stolu. Pomocí malého, filigránsky vypracovaného klíku, který neustále nosil zavšený na etízku kolem krku, otevel zásuvku a zmákl v ní skryté tlaítko. ást tžkého obložení podél dlouhé strany sálu se se zaskípním vysunula stranou. Za ní se do metrové výše kupily haldy knih, spis, poada a jiných papír, peliv uspoádané na jednotlivých regálech v abecedním poadí podle píslušných království. 7

8 Král vytáhl z malého výklenku schdky a pikázal Fiorellovi, aby vyšplhal nahoru k písmenu B. Borasgotán, smím-li prosit. Hop, hop! Dvorní šašek poslušn vyskákal po schdcích nahoru, popadl píslušný svazek a elegantním skokem se snesl dol na zem. Tady to máte, Velienstvo. Rozevel knihu. A zde jsou nejnovjší zprávy z jejich íše, dnes je pinesl poštovní holub. Pi tch teplotách venku málem umrzl. ekl bych, že nepiletl holub, ale ledáek. Perdór si šaškovy poznámky nevšímal a zaetl se do zprávy svého zvda, jenž pronikl do borasgotánské správy, aniž by byl odhalen, a vždy, když narazil na nco dležitého, okamžit o tom informoval ilfariského krále. Stovky tchto bdlých lidí byly rozesety po všech zemích Ulldartu, ve správních úadech, v cechovních sdruženích i jinde. Žili tam v anonymit jako prostí emeslníci, sedláci nebo šlechtici. Ilfaris musel vynaložil spoustu asu a ješt více penz, aby z tchto vláken, nitek a provázk upletl hustou sí, ale vynaložená námaha se vyplatila. Nkteré zprávy o rzných dležitých událostech asto dorazily k ilfariskému králi díve, než se o nich dozvdl vládce dotyné íše. A tyto vdomosti se prodávaly za obrovské sumy jiným zájemcm pokud to bylo v souladu s Perdórovými zámry. Rozlehlá jídelna byla královou tajnou pokladnicí a pouze jedním z mnoha archiv. Další byly rozesety po celém paláci, spravovali je vybraní, naprosto dvryhodní muži, kteí peliv shromažovali sebemenší, na pohled teba zcela nezajímavé stípky informací. Od hospodáství a cel pes dan a vojenské posádky, údernou sílu zvláštních jednotek až po nejrznjší klepy a povídaky, to všechno se dalo v archivu najít. Na map však byla jedna erná díra: Kensustrie. Tam se ani Perdórovi, ani žádnému z jeho pedchdc nepodailo natrvalo propašovat jediného informátora. Zprávy vyschly v okamžiku, kdy vybraní muži a ženy pekroili hranice Kensustrie, od té chvíle o nich nikdy neslyšeli. Všechno nasvduje tomu, že nám hrozí velké nepíjemnosti, pronesl Perdór po krátké pestávce, založil levou ruku za záda a zaal pecházet místností sem a tam. Pitom zrakem neustále pelétal poslední zprávu. Jak je možné, že se o takových novinkách dovídám až te? Byl jste pln zamstnán snídaní. V takových chvílích jste naprosto nepoužitelný. Fiorell zamrkal, udlal stojku a s hlavou dol šplhal po schdcích vzhru, jako by to byla ta nejjednodušší vc na svt. Když vyšplhal až úpln nahoru, spustil nohy, pikril se do depu a balancoval na jedné noze. Pitom žongloval se temi pralinkami, které po chvíli vyhodil vysoko do vzduchu a až poté jedna za druhou zmizely v šaškových ústech. Mohli bychom ty zprávy podstrit mladému kabcarovi, navrhl Fiorell a hlasit polkl. Byl by varován a mohl by Borasgotánu udlat áru pes rozpoet tím, že 8

9 Ilfaris nikdy nikomu nedal své vdomosti zadarmo a já nemám v úmyslu dlat výjimky, vpadl mu král do ei. K válce s Tarpolem nemusí dojít, pestože by k tomu vnitropolitická situace v Tarpolu možná svádla. Všechny zem pece podepsaly Tisíciletou mírovou smlouvu. Co ale potom mají znamenat ty nekonené dodávky železné rudy, masivní výroba železa, kácení v lesích a nábor dobrovolník pod záminkou, že potebují doplnit elitní bojvky? Dvorní šašek udlal piruetu, odrazil se a za cinkotu rolniek seskoil dol na mramorovou podlahu. No ovšem, z vytženého materiálu by taky mohli vyrábt teba párátka se železnými hroty. Možná chtjí posílit flotilu? nadhodil Perdór, neznlo to však píliš pesvdiv. A vyhlásit párátky válku Agarsii a Palestánu, Velienstvo? Prosím vás, nezapomínejte, že ten, kdo z nás dvou je blázen, jsem já. Tmavé oi se lišácky zatpytily. Taková slova si mohl dovolit jenom tehdy, když byli oba muži o samot. A tchto píležitostí samozejm s chutí a rád využíval. Máš pochopiteln pravdu. Ale nezapomínej, že díky tomu t já mohu nechat pipravit o hlavu, zatímco ty m ne. Tady stojí nco o dodávkách zbraní do provincie Worlac, pevedl panovník hovor na jiné téma. Je to teprve chvilka, co Grengor Bardri uklidnil situaci ve Worlaku a ten tajemný guvernér Pujur Vasja, kterého skoro nikdo nezná, se postaral o klid v Granburgu. Podle toho, co jsem se doslechl, tak pestože je velice mladý, musí mít talent. To, že se dokázal prosadit proti starému lišákovi Jukolenkovi, kterého zajímaly jenom úplatky, o nem svdí. Pro by tedy mlo v nejbližší dob nkde docházet k nepokojm? Vypadá to, že všude je klid a mír. Víte pece, co se stane, když si dáma v letech sundá korzet? Fiorell zatáhl bicho a pak ho hned prudce vypnul. Dokud má na sob korzet, má naprosto dokonalou postavu. Když si ho sundá, vyvalí se bicho ven. A možná úpln stejn zapsobí kabcarova smrt na provincie. Bardri je držel pohromad, sevené do korzetu a tedy do správné podoby. Te se ukáže, jestli bude tras tadc stejn pevným korzetem jako jeho otec, nebo jestli se poutka petrhnou. Worlac krom toho v posledních letech s Borasgotánem asto laškoval. Jako vždy jsi velice moudrý blázen, milý Fiorelli, ekl Perdór. Pesn to jsem práv ml na mysli. Domnívám se, že Borasgotán použije tyto pípravy jako nástroj k vydírání, bude chtít získat pi nadcházejících jednáních njakou výhodu. Rachocení šavlemi patí k vci. A k tomu pistupuje ten nekonený spor s Hustrabánem kvli baronii Kostromo. I tahle íše si te bude chtít vyzkoušet, jestli nový kabcar dokáže dost pevn odolávat jejich požadavkm. Jak se mi zdá, na severu te všude mohutn fouká. Tam si vbrzku budeme moci s našimi informacemi slušn vydlat. Jestli ten studený vítr zstane na severu a nebude mi fuet kolem nosu, budu jenom rád, prohodil dvorní šašek zamyšlen. Jak by se sem mohl dostat? V králových útrobách zmizela další pralinka. 9

10 Vítr bychom nemli nikdy podceovat, Velienstvo. Najednou zane vát ze všech stran, a aniž by lovk vdl pro a jak, pekvapí ho prudká boue. Prozatím to vypadá, že se schyluje k boui ve sklenici vody, milý Fiorelli. Když uvážím, co te íkáš, nezní tvoje soudy jako slova šaška a blázna, ale jako varování chmurného proroka. Neml by ses starat o veselou zábavu a nemalovat erty na ze? Král poklepal rukou o stl. Pesto nelze popít, že máš v podstat pravdu. Naídíme zvdm, aby se dvakrát dkladnji poohlíželi po všem nápadném. Co se te stane s mladým tras tadcem, který se co nevidt stane tras kabcarem? Necháme ho, aby se po hlav vrhl do neštstí? Dvorní šašek pimhouil oi. Nebylo by od nás píliš rozumné, kdybychom prost neinn složili ruce do klína. Mám na mysli budoucnost celého kontinentu, jestli chápete, co tím chci íct. Ztlumil hlas. Všichni pece známe to proroctví, Velienstvo. Perdór zamyšlen sevel palcem a ukazovákem pralinku a sledoval, jak se okoláda pozvolna rozpouští. Arrulschán je sice trochu barbar, když si vzpomenu, jak se chová pi jídle, panovník s odporem potásl hlavou, ale není hloupý. I kdyby se naplnily naše nejhorší obavy, chán by kabcarovi nezkivil jediný vlas. Krom toho vycházím z pedpokladu, že i Tarpol má vlastní tajnou službu a zvdy, kteí se doslechli o mohutných pípravách borasgotánského panovníka. Pousmál se. Ale na kabcara asi bude zanedlouho ekat korunovace a my mu k ní vnujeme krásný dárek. Bude to gesto, jaké se sluší, když jeden vládnoucí rod obdarovává druhý. Proto bych chtl mít co nejpesnjší informace a zprávy. Zburcuj všechny muže a ženy, které v Borasgotánu máme. A nám hlásí i ty nejmenší pohyby. Jestli velectný Arrulschán plánuje invazi, chci vdt díve než on, kdy a kde k ní dojde. Okamžit vypravím poštovní holuby, Velienstvo. Fiorell se uklonil. Doufejme, že dorazí do cíle a nestanou se z nich opeené rampouchy. Ach, ješt okamžik, pivolal král šaška zpátky. Co je vlastn pravdy na povídakách, že se tadc skrývá v jakési provincii, kde nadále uctívají Tzulana? Vypátrali už naši lidé, kde by to mohlo být? Dvorní šašek potásl hlavou a zatváil se jako sedm propršených dn. Nesmírn m to mrzí, Velienstvo. Jisté je, že opustil hlavní msto Ulsar a odtáhl na sever. Perdóra napadla nesmírn zajímavá myšlenka. A co kdyby on byl ten nový guvernér? Však víš, ten mladík, co v Granburgu tak dkladn zamával se šlechtou? K tomuto ukvapenému závru jsem rovnž dospl, vnjší okolnosti však mluví proti této domnnce, prohlásil Fiorell a opel se o dvee. Mladík, který se v Granburgu tak vehementn pustil do díla, je štíhlý, inorodý a oddaný vci, kterou si pedsevzal. Jak se zdá, má i zkušenosti z boj, vždy pece pežil nkolik pokus o atentát, k nimž došlo z Jukolenkova popudu. A to všechno jsou vlastnosti, které se k tlustému tras tadcovi vbec nehodí, pokud si ho tedy 10

11 správn vybavuji. Jediné, co by u obou dvou odpovídalo, jsou svtlé vlasy. Vasja je synem njakého bezvýznamného úedníka od dvora, který ped nedávnem zemel pi nehod, když se projíždl na koni, aspo jak jsem se doslechl. Takže se neoddávejte falešným domnnkám, Velienstvo. Ale i tak to nechám hned provit. Pesné místo, kde mladý tadc pobývá, zná jenom plukovník Mansk a možná sám tadc, jestli tu a tam vstane mezi jídlem od stolu a podívá se z okna. To by bylo až moc jednoduché, nemám pravdu, milý Fiorelli? povzdechl si panovník. A taky by to bylo poprvé a naposledy, že bych si takovou novinku nechal sám pro sebe. V zájmu celého kontinentu. Vzal z talíe poslední pralinku. A te bž. Zai všechno, na em jsme se domluvili. Dvorní šašek napodobil trapn pehnaný vojenský pozdrav, pitom srazil podpatky dlouhých špiatých bot tak prudce, až se mu rozcinkaly rolniky na kápi, a vybhl ven. Zvonil jako nazdobený vánoní stromek. Tak, ty mé zimní slunce. Jsi poslední svého druhu a nyní m svým mírným žárem zaheješ v žaludku, prohodil Perdór tiše k pralince a vložil si ji do úst. okoláda se pomalu rozpouštla a umožnila vyniknout likéru, který se králi rozlil na jazyku jako teplý med. Perdór s nesmírnou opatrností cucal kousek pomerane, potom zbožn rozžvýkal kousek marcipánu, velký jako bíško ukazováku, a spolu s ním i zbytky ovoce, likéru a okolády. Ach, to bylo velice inspirativní. Když cítím na pate takové blaho, slaví všechny mé smysly hotové hody. Ten, kdo nedokáže nco takového vychutnat, je absolutní nula, uvažoval polohlasn s pimhouenýma oima, zatímco jemn vydechoval nosem. Není to zrovna jeden z mých nejlepších výrok, ale mn se líbí. A te, Perdóre, do práce. Hustrabán a obchody volají. Bez váhání rozevel tlustý svazek vnovaný hustrabánskému království a zaal proítat zápisy, zprávy a neovené klepy, které se v nm bhem posledního roku nashromáždily. 11

12 Taralea, Všemocná bohyn, která existuje od samotného poátku djin, stvoila ve svém milosrdenství z ohn, vody, vzduchu a zem náš svt. Z hlíny vytvoila placku zem, chvíli ji makala a stlaovala, aby její povrch nebyl tak nudný, a doplnila ji nížinami a vyvýšeninami. Ale trocha té placky jí ješt zbyla. Rozdlila ji na malé kousky, zformovala je do podoby malých kulatých placiek a odložila je stranou. Tak vzniklo pt msíc. Potom Taralea zalila své dílo spoustou vody. Voda se nahromadila ve všech prohlubních a žlábcích. Tak vzniklo moe a jednotlivé kontinenty se svými ekami a jezery. LEGENDA O STVOENÍ SVTA KAPITOLA 1 12

13 13

14 Lodrik pomalu tasil tžký popraví me z pochvy. Zbra se s mírným, skípavým zvukem milimetr za milimetrem vysunovala z pouzdra a zjevovala se jeho oím, kousek po kousku byly stále lépe vidt rytiny a zaklínání, které do ní byly zapracovány. Stejn jako vtšina popravích nástroj byl i tento me pokryt nesetnými motivy, zaíkadly a znaky, které mly sloužit k odstrašení zlých duch a pomoci katovi, aby ml pi svém krvavém emesle pevnou ruku. Lidé si vyprávli o zbraních slavných mistr popravích hotové píbhy. Jejich mee nebo sekery se vyznaovaly kouzelnými vlastnostmi. Mnohé z nich rozežíraly duše popravených, aby zabránily obtem v návratu a ty je pak nemohly strašit. Jiné odsouzence uklidovaly, aby ve chvíli, kdy mistr popraví tne, nehýbali hlavou. Mladý muž, tadc a budoucí kabcar, držel epel zkoumav ped oima. Že by opravdu bylo nco na tom, co se povídá, totiž že tato šavle dokáže víc, než by se na první pohled zdálo? Zapadající slunce vrhala širokými okny v elní stn šermírny narudlé svtlo a vytváela na epeli iluzi husté, zvolna se pelévající krve. Na chviliku se mu v hlav vynoila vzpomínka na Jukolenkovu popravu: na udivený obliej bývalého guvernéra a na davy, které po šlechticov smrti jásaly na Lodrikovu poest. Jemn pejel rukou po ostí zbran a dotkl se jedné z rytin. Tlem mu projela vlna horka. Koneky prst ho zaaly svdit, jako by se jimi prodíral zástup mravenc, za modrýma oima mu znenadání vzplála bodavá bolest. Lodrik zalapal po dechu, upustil šavli a zakryl si rukama tváe. Bodavá bolest po chvilce povolila, zstalo mu po ní prudké bušení v zátylku. Guvernér se zhluboka nadechl, spustil ruce, podepl a uchopil zbra za rukoje, aby ji znovu zasunul do pochvy. Jaké tajemství pede mnou skrýváš? zeptal se tichým hlasem šavle, která se mu nevinn houpala u boku a niím nedávala najevo, že by mu o sob hodlala nco prozradit. Pane, co tady dláte? zadunl sálem Valjakovv hlas. Ml jste se setkat s Miklanovem, abyste urili, kdo bude novým guvernérem, a ne hloubat nad dalšími cvieními se zbraní. 14

15 Já vím, Valjakove, já vím, povzdechl si Lodrik, prohrábl si prsty svtlé vlasy a obrátil se k obrovitému tlesnému strážci. Já jsem prost jenom já nevím, co jsem. Zmatený? pomáhal mu muž. Ledov šedé oi spoinuly na guvernérovi. Nejste ve své kži? Mám nechat zavolat cerêla? Nemám dojem, že by mi mohl pomoct, odmítl tadc. Nco se ve mn dje. Pane, budete korunovaným kabcarem Tarpolu, to se práv dje, nic jiného. Valjakov popošel ke guvernérovi. A jak tvrdí Stojko, korunovace by mla probhnout co nejdív. Jinak se zanou o následníkovi trnu šíit nejrznjší ei, které by lidi v íši jenom zbyten zneklidovaly. Stoupl si vedle svého chránnce. Lodrik zaregistroval jemnou vni oleje, jímž si tlesný strážce pravideln promazával prsní pancí. V tomto ohledu s ním mžu jenom souhlasit. Beztak nás eká dlouhá cesta, než dorazíme do Ulsaru. Doufejme, že ministi a rádci zachovají chladnou hlavu, dokud se neujmete úadu a hodností. Njaká ukvapená reakce na výhržky z Borasgotánu by byla pohromou. Lodrik se opel o ze a podíval se na špiky bot. A jak mám na borasgotánské výhržky reagovat? Vládnout provincii je jedna vc. Ale celému království? Opravdu bych obas radji byl nkým jiným. Obyejným sedlákem. Nebo pece jen radji šlechticem. Pane, vy jste tadc a budoucí kabcar, prohlásil Stojko ode dveí. Vaše slovo má vtší váhu než slova všech ostatních šlechtic dohromady. Lodrikv dvrný rádce prošel sálem až k nim, hndé vlasy mu povlávaly za krkem. Valjakove, zaínáš lajdait. Já jsem klidn mohl být atentátník. Tlesný strážce se zlomysln ušklíbl. To by tvoje kroky znly úpln jinak, když jsi pecházel pede dvemi sem tam. Tys nás špehoval? Lodrikovi se zablesklo v oích, když pohlédl na nov píchozího muže s mohutným knírem. Nešpehoval jsem vás, to zrovna ne. Jenom jsem naslouchal. A pitom pochodoval sem tam, doplnil Valjakov, jenž položil mechanickou ruku na rukoje šavle a vesele se zašklebil. Znám tvoje kroky víc než dobe. Chcete m kvli tomu postavit ped tribunál? Jenom jsem si dlal starosti. A Miklanovo vás taky hledá, pane, bránil se rádce. Musíme do Ulsaru, zorganizovat oslavy a dát Tarpolu co nejdíve nového kabcara, aby si Borasgotán nemyslel, že s íší, která nemá na trn žádného vládce, bude mít snadnou práci. Údajn prý po zmizelém následníkovi pátrá celý dvr. A poslední, co bychom te potebovali, jsou ei o tom, že je tadc po smrti. Doufám, že plukovník Mansk udusí všechny pochybnosti hned v zárodku. Lodrik sebou trhnul a vzpímil se. Tak dobrá. Nebudeme déle otálet s tím, emu se stejn nemžeme vyhnout, a dosadíme nového guvernéra. Už se sem dostavili všichni hosté? Stojko pikývl. Sedí v audienní síni pokorn jako oveky a ekají, co se bude dít. A jak m sluhové ujišovali, všichni jsou hrozn pekvapení, pro bylo 15

16 tak najednou svoláno shromáždní celé provincie. A propos, pekvapení: kam se vlastn podl náš milý Hetrál? Poprosil m o dovolenou, vysvtlil Lodrik nepítomnost turîtského mistrovského stelce. Musí si prý ješt nco zaídit ve vlasti. Co pesn, to mi nechtl prozradit. Jenom prohlásil, že se brzy na jae znovu objeví u dvora v Ulsaru. Ten chlap je nejlepší herec, jakého znám. Dokonale zvládá jak šípy, tak šachové tahy. Škoda, zrovna te v zim bych si s ním tuze rád dal tu a tam njakou partiku, zalitoval rádce. Je skvlé, že je vždy tak klidný, chválil ho i Valjakov. Jasn že je klidný, zasmál se Stojko. Vždy je pece nmý. Což by leckomu jinému obas taky nijak neuškodilo, zabruel tlesný strážce. Mli bychom jít. Ti muži vyšli z šermírny, prošli slavnostním nádvoím a zamíili ke guvernérovu paláci. Když budova pišla o poslední zbytky ozdob z lístkového zlata, vypadala mnohem nenápadnji než pedtím: velká šedá kostka s prostorným balkónem, obestavná mramorovými sochami bojovník pipomínajícími slavné válené asy království. Pi pohledu na kamenná zobrazení boj a bitev Lodrik doufal, že se do takového druhu vyizování spor nikdy nezaplete. Ani osobn, ani jako vládce Tarpolu. Cestou ke dveím se jim s hvízdotem prohánl kolem uší ledový vítr. V Granburgu vás nepochybn bude zastupovat Miklanovo, že ano? dohadoval se Stojko, když vcházeli do vstupní haly. Podpatky jejich bot hlasit dunly na mramorové podlaze. Abych ekl pravdu, jednu chvíli jsem myslel na Norinu, piznal se guvernér. Cože? To pece nemyslíte vážn, pane, vyhrkl Valjakov. Nemjte strach, bránil se mladík s úšklebkem. Protože jsem si okamžit domyslel, že rozhodnutí, aby místo guvernéra obsadila mladá žena, by vyvolalo úpln stejnou reakci i u brojak a ostatních obyvatel provincie, rychle jsem od této myšlenky zase upustil. Tlesný strážce si oddechl tak hlasit, aby to všichni slyšeli, urovnal si šavli a na vteinu vdn pivel oi. Stojko se nahlas rozesmál. Valjakove, ty jsi možná dobrý tlesný strážce, ale diplomat by se z tebe nikdy nestal. Ne, tím bych se nikdy nestal, odvtil oslovený. Neumím poádn lhát. Má to snad znamenat, že diplomati jsou lhái? rádce na nho nepestával dorážet a v oích mu pobaven zajiskilo. No, vtšina z nich rozhodn ano, vyhnul se bojovník pímé odpovdi. Už kvli svému úadu. A te toho nechme. Naše hádání je tímto u konce. Stojko se usmál na guvernéra. Co by z nás bylo, kdybychom neposlouchali hlas rozumu, pane, nemám pravdu? Náš starý dobrák Valjakov je vždycky pipraven pustit se ve vší poestnosti do dkladné výmny názor. 16

17 Tlesný strážce zabruel nco, co vzdálen pipomínalo jistý neslušný výraz. Tak už toho nech, Stojko, zasáhl Lodrik a potásl hlavou. Už žádné spory a hádky. Te ne. Ovil si, jestli mu šedá guvernérská uniforma ozdobená zelenými výšivkami a stíbrnými šrkami, pásky a etízky správn sedí. Jestli se vám ješt bude chtít, tak pozdji, ale ne te. Sluší mi to? Dokonale, pochválil Stojko guvernérv vzhled. Valjakov pikývl. Vystoupali po schodech nahoru a vstoupili do audienního sálu, v nmž se shromáždili poslední dva zbylí granburští šlechtici a osm brojak. ady mocných v provincii dkladn proídly po exekucích následujících, poté co bylo odhaleno spiknutí proti guvernérovi. Na levé stran ela stolu sedl Ijuša Miklanovo, jediný brojak, který nezkušeného guvernéra od poátku vytrvale podporoval. Z podpory se vyvinulo nco jako pátelství. Vousatý muž Lodrika nauil chápat mentalitu obyvatel zdejší provincie, pomohl mu piblížit se lidu a na vlastní oi vidt obavy a starosti prostých lidí. Bez pomoci pátelského velkostatkáe by se tadcovi jen stží podailo uvést vci do pohybu. Navíc, což bylo pro Lodrika nemén dležité, Miklanovo ml nejkrásnjší dceru na celém kontinentu. Guvernér však nespatil pouze pátelské tváe. Lodrik mezi hosty objevil i výrazný supí nos Tareka Kolského. Hara vypadal mezi všemi dobe živenými muži jako vysušený strašák do zelí, jenž má na sob plandavé drahé šaty. Guvernér pesto ani na vteinu nepochyboval o tom, že na pole, kde by Kolskoj stál, by neusedla jediná vrána. Šlechticovy pichlavé oi se lovku zabodávaly až do morku kosti. Kolskoj byl jediný, o nmž všichni vdli, že i on se podílel na spiknutí, proti nmu však neexistoval jednoznaný dkaz viny. A práv on byl jako nejvýznamnjší místní šlechtic mluvím provinního shromáždní. Grémia, jež dosud nebylo nikdy svoláno, ani za Jukolenkových as, ani pod Lodrikovým vedením. Kolskoj trhl hlavou. Na okamžik se mu v oích objevila irá, neskrývaná nenávist, která rychle ustoupila výrazu falešného pátelství. Ctní pánové, povstate, zvolal Kolskoj a zvedl se. Guvernér Granburgu, hara Vasja, má tu est vás zde pivítat. Šlechtici a brojaci se hbit zvedli, jen aby se pak kabcarovu zástupci hluboce uklonili. Lodrik kráel podél stolu a zamíil do ela, tsn vedle nho se držel pozorný Valjakov. Stojko udlil sloužícím u dveí nkolik pokyn a s menším zpoždním je následoval. Guvernér zstal chvíli stát u své židle, pozorn si zrakem zmil pítomné a pak se posadil. Teprve nyní mohli usednout i hosté, pesn jak žádala etiketa. Jsem moc rád, že vás zase vidím, Ijušo, pozdravil Lodrik tiše pítele. Jste pipravený na nadcházející velký výstup? 17

18 Brojak se lišácky pousmál. Nemžu se dokat, až uvidím, jak se budou tváit. Musím si rychle ješt nco peíst, potom budeme moci zaít. Máte u sebe tu knihu, o kterou jsem vás prosil? Miklanovo mu ji podal. Sloužící pinesli poháry a džbány s pivem, zatímco se Lodrik pehrabával v tlustém svazku plném rzných akt, na pohled zcela zahloubaný do paragraf. Budil dojem, že ho muži sedící u stolu vbec nezajímají. Po chvíli zvedl hlavu, sklapl knihu a opel se lokty o stl. Nesmírn m tší, že tolik z vás vyhovlo mému pozvání. Musím vám oznámit adu vcí, která vtšinu z vás, ctné panstvo, zcela jist potší. Soudím, že guvernér s oblibou žertuje. Kolskému se ve tvái objevil nedvivý výraz. Že by snad sedláci dostali ješt další výhody? Já už mezitím pomalu nevím, z eho zaplatím chod domácnosti, tak málo mi te odvádjí. Lodrik na nj klidn pohlédl modrýma oima. Ne, to jsem neml v úmyslu, hara i. Budu muset odjet z provincie. Síní se rozlehl polohlasý šum. Alespo na as. Nový kabcar m chce vidt. A kdo bude bhem vaší nepítomnosti ídit provincii? vyptával se opatrn jeden z brojak. Normáln, tedy jak je pedepsáno, pebírá úad nejvýše postavený šlechtic v provincii, odvtil Kolskoj, v hlase mu zaznívala radost i nenávist, jedno pes druhé. Tedy já, pokud správn chápu podstatu vci, guvernére. Nebo ne? Pehlédl jste snad nkoho pi té istce? O tom si hned promluvíme. Nejdíve vám však podám vysvtlení, pro jsem znovu povolal k životu provinní shromáždní. Lodrik položil pravou ruku na tlustý svazek. Smyslem a cílem tohoto grémia je umožnit pravidelné setkávání všech tch, kdo mají v provincii rozhodující slovo. Tito lidé si pi nm vymují názory, hovoí o tžkostech a snaží se nalézt ešení, které by všechny uspokojilo. Nikdo z muž sedících u stolu se netváil píliš nadšen. Jaký druh tžkostí máte na mysli, guvernére? zeptal se jeden z velkostatká. Inu, kdyby se vyskytly problémy se sedláky nebo kdyby napíklad zavládla nejistota, jak by se nco dalo co nejlépe vyešit, prohodil Lodrik neurit. Až tak konkrétn vám to nedovedu íct, ale nepochybn se vždycky objeví nco, co by bylo možné probrat v širším kruhu. My si své záležitosti spravujeme sami a docela to zvládáme, jak si myslím, nadechl se Kolskoj po chvilce mlení. Když se chceme sejít, sejdeme se. Ale provinní shromáždní? Nevím, guvernére, nejsem o správnosti této vaší myšlenky zcela pesvden. Nevidím v ní žádnou Výhodu? skoil mu Lodrik do ei. Já vím, jak moc vám záleží na vašich výhodách, hara i. Ale v tomto pípad by mli výhodu všichni, ne pouze nkteí jednotlivci. O provinním shromáždní nebudeme více diskutovat, bude se konat 18

19 jednou msín, a sice vždy prvního. Kdo se nebude moci dostavit osobn, pošle za sebe zplnomocnného zástupce a sto vaslec jako pokutu. Jsem si jistý, vážení pánové, že všichni toto grémium velice brzy pln doceníte. Kolskoj se demonstrativn opel zády o opradlo židle a zadíval se na svj pohár, elisti mu mlely naprázdno. A nyní mám pro vás další, mimoádn píjemné pekvapení. Jak ctné panstvo vidí, zstala u stolu jedna židle prázdná. V žádném pípad za to nemže nepozornost služebnictva, ale já jsem jim to osobn naídil. Guvernér kývl na sluhy u dveí a ty se okamžit otevely. Brojaci a šlechtici se k nim zvdav otoili. Na prahu stála Norina. Mla na sob tmav rudé šaty se zlatými výšivkami, sahající až k zemi, a k nim slušivé vysoké erné boty. Dlouhé erné vlasy jí povlávaly na ramenou a lemovaly pvabný obliej. Na hrudi jí spoíval amulet s erným kamenem, který jí Lodrik vnoval. Mírn zešikmené hndé oi odvážn pohlédly na muže, rozesazené kolem stolu. Hlavu mla mírn natrenou vzhru a dávala najevo odhodlání nikomu neustoupit ani o pí. Pestože na mladé, urostlé žen nebylo na první pohled patrné žádné vzrušení, guvernér pesto postehl, že se jí malá jizva na pravém spánku rýsuje mnohem výraznji. Srdce jí tedy bušilo rychleji než obvykle. Vážení pánové, znáte zejm Norinu, dceru brojaka Miklanova, prohlásil Lodrik a vstal. Pešel k mladé žen a zavedl ji k volnému místu, kde se Norina posadila. Co, zasyel Kolskoj, co to má znamenat? Žena? Tady mezi námi? Máte vynikající posteh, hara i, pochválil ho Stojko a se smrteln vážným výrazem v oblieji si pejel rukou po kníru. Nkolik brojak se ušklíblo. Jiní se keovit rozkašlali. Jak všichni pítomní v tomto sále vdí, Norina Miklanovo je správkyní pozemk, které v minulosti patily spiklencm, vysvtloval Lodrik, jenž se oividn dobe bavil. A jako taková má nárok na to, aby byla souástí tohoto grémia. Pozvednu ji do stavu brojak. S prominutím, guvernére, te už ale rozhodn zacházíte píliš daleko! Kolskoj vyskoil ze židle, opel se rukama o stl a pedklonil se. Zdálo se, že hodlá probodnout Lodrika svým pichlavým pohledem skrz naskrz. Valjakov piložil ruku k rukojeti šavle. Vy jste už nkolikrát prokázal své myšlenkové bohatství a nápaditost, ale tohle nestrpím. Aby se njaká žena stala brojakem, to je zcela nepedstavitelné a v djinách Tarpolu nemá nco takového obdoby. Vždy ani nevíme, jak bychom mli ženu v takové pozici oslovovat. Brojaka, pronesla Norina pátelsky a mile se na rozvášnného šlechtice usmála. eknte své dcei, aby držela jazyk za zuby, když mluví dosplí, oboil se Kolskoj na Miklanova. 19

20 eknte jí to sám, hara i, odvtil vousatý muž klidn. Jste na to dost starý. Kolskoj se zvolna otoil k mladé žen. Mla byste co nejrychleji odjet zpátky na statek svého otce a krmit kuata, jak by se na vás slušelo. Tím, co tu dláte, porušujete všechny zákony. V tom se mýlíte, pihlásil se Lodrik o slovo a udeil dlaní na knihu. V žádném z tarpolských zákon nestojí, že by ženy nesmly mít takové postavení. Hovoí se sice pouze o mužích, ale nikde není uvedeno, že je taková vc ženám zakázána. To nemže být pravda, odporoval šlechtic. Chcete tím snad íct, že já, guvernér a královský úedník, zástupce kabcara, jsem lhá? Lodrikovi se nebezpen zablesklo v oích. Nebo jsem vám špatn rozuml? Chtl jsem tím íct, že jste urit nepátral dost dkladn. Chípí supího nosu se zachvlo. Nebo jste nco pehlédl, guvernére. Vy chcete tak velké pozemky se vší vážností natrvalo svit do rukou nezkušené dívky? Sedláci na ní budou za chvíli štípat diví. Já mám už dlouho na starosti velkou ást otcova majetku, podotkla Norina. Opt se mile usmála a položila ruku na amulet. Vím, na co je nutné dávat pozor. Vy nevíte vbec nic, odsekl Kolskoj opovržliv. Držte se v mezích slušnosti, hara i, ozval se Miklanovo. Hovoíte s mou dcerou, ne se svým poddaným. A vy jste jenom brojak, ne šlechtic, takže taky myslete na to, s kým mluvíte, Miklanovo. Máte štstí, že máte vlivné pátele, jinak byste se neodvážil použít vi mn takový tón. A od jisté exekuce, od níž ješt neuplynulo moc asu, váš vliv v pravém slova smyslu zemel, odvtil brojak. Pánové, Lodrik pozvedl ruce, umírnte se. Hovome trochu mén hlasit. Mám k vám jen jeden dotaz, guvernére, ekl Kolskoj a oi se mu zúžily. Opravdu chcete vlenit toto dve do našich ad? Guvernér neodvrátil zrak a pikývl. To jsem práv te udlal. Navzdory vašemu protestu. To bude mít dsledky, které vás budou stát úad, slíbil hara tiše a posadil se. Rázem vypadal zcela klidn a uvolnn, jako by vbec nedošlo k njakému sporu. Lodrika šlechticova slova podráždila, Stojkovi se na tvái zrailo pekvapení a údiv. V místnosti zavládlo ticho. Nikdo z muž se neodvážil pohnout, napít se nebo nco íct. Dobrá. Mladému muži se vrátila duchapítomnost. Pejdme k dalšímu pekvapení. Jak jsem již oznámil, odjedu z provincie, abych se setkal 20

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Co mi vyprávìl mimozemš an

Co mi vyprávìl mimozemš an Claude Vorilhon Co mi vyprávìl mimozemš an Jsou již mezi námi? Eko konzult Mimozemš an 3 1. Setkání Pozn.: Pøeklady výrokù z bible nebyly ovìøeny podle nìkterého z oficiálních církevních pøekladù bible.

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

3. série IV. roèníku kategorie JUNIOR Øe¹ení zasílej do 28. února 2006

3. série IV. roèníku kategorie JUNIOR Øe¹ení zasílej do 28. února 2006 3. série IV. roèníku kategorie JUNIOR Øe¹ení zasílej do 28. února 2006 Prázdninové sluníèko probudilo Matìje, Báru a Kosa do tøetího dne v Centrální vìdecké knihovnì. Mohli odpoèívat v pracovnì Báøina

Více

SEDM ZLATÝCH OBLÁČKŮ

SEDM ZLATÝCH OBLÁČKŮ SEDM ZLATÝCH OBLÁČKŮ VOJTĚCH FILIP VĚNOVÁNO BOHU 3 4 Copyright Autor: Vojtěch Filip Fotografie na obálce s laskavým svolením Petra Pospíšila, Hoher Bogen 2009 Vydal: Martin Koláček E-knihy jedou 2014 ISBN:

Více

Vážení ètenáøi, dovolujeme si vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

Od chvíle, kdy se na ně podívala naposledy, neuplynuly ještě ani dvě minuty. Měla pocit, jako by se ocitla v nějaké časové pasti.

Od chvíle, kdy se na ně podívala naposledy, neuplynuly ještě ani dvě minuty. Měla pocit, jako by se ocitla v nějaké časové pasti. Kapitola 1 Už to máš? zeptala se Olivia Abbottová mámy. Olivii se konečně podařilo přimět tátu, aby si dal pauzu od svého pravidelného úterního maratonu tai-či tím, že mu zatřepala pompony přímo před obličejem,

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí.

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí. Glen Sanderfur Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí Eko konzult Co se mi stalo 3 Smrtelné zranìní Glenna Sanderfursta pøivedlo

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ ECKO PERSKÉ VÁLKY ROZSAH PERSKÉ ÍŠE Kolem roku 500 p.n.l. byla Perskáíše nejvtší na svt. Její východní hranici tvoila eka Indus, na západ sahala

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

Statistická analýza volebních výsledk

Statistická analýza volebních výsledk Statistická analýza volebních výsledk Volby do PSP R 2006 Josef Myslín 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 1 Zdrojová data...4 1.1 Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran...4 1.2 Údaje o nezamstnanosti...4

Více

No dobře, je pravda, že není ani nudný. V tu chvíli přišla do třídy Margaretina učitelka, aby si promluvila s naším učitelem, což bylo dobré, protože

No dobře, je pravda, že není ani nudný. V tu chvíli přišla do třídy Margaretina učitelka, aby si promluvila s naším učitelem, což bylo dobré, protože 1. KAPITOLA Všimla jsem si, že učitelům se často pletou slova zajímavý a nudný. Ale když náš učitel řekl Třído, teď vám povím o jednom zajímavém projektu, stejně jsem ho začala poslouchat. Naše škola se

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest.

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest. Krevní Vzduchu Slovníek Tlak Myšlenková mapa Úvodní strana Odkazy Práce Obrázky Pozadí Vtip Pokus Papiák Midla tlaku Mt.Everest Barometr Barograf metr Aneroid Co to je? To je pístroj, který mí tlak vzduchu.

Více

Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech.

Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech. 1 SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ Ach, to léto! Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech. Každý nesl v jedné ruce krumpáč a v druhé kyblík. Jak tak pochodovali lesem, hřálo je do zad

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

MARKUS HEITZ FANTOM Print 2009 3

MARKUS HEITZ FANTOM Print 2009 3 MARKUS HEITZ FANTOM Print 2009 3 Copyright 2004 Piper Verlag GmbH, München Translation Zdenk Sladovník Cover Jan Patrik Krásný ISBN 978-80-7398-060-3 4 5 6 Na, puta, puta, na, puta, lákal bratr Matuc slepice,

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně DUCH? Z temného moře se vynořila plachetnice se třemi stěžni. Plachty měla svěšené a trup hluboko ponořený, jako by byla naložená těžkým nákladem. Na středním a nejvyšším stěžni vlála malá černá vlajka.

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Jak dělat potíže, aniž by ses do nich sám namočil, jak řídit školu a být

Více

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Dm chodba Chodba mezi pokoji je obložená ervenými dlaždicemi. Vpravo stojí stolek s telefonem, vlevo pak

Více

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let Cítím se klidný. Já přece nemám sebemenší důvod, abych lhal. Nepociťuji smutek, ani stín strachu, je to jen vyrovnání, blažený smír. Všechny

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

VÝPRAVA DO NEZNÁMA Dnešní den je pro myší kluky Otíka a Tomíka opravdu výjimečný. Čeká je výprava do neznáma a půjdou úplně, ale úplně sami. Buďte opatrní, nabádal je táta, když se rozcházeli v předsíni

Více

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád 1. KAPITOLA Pýcha předchází pád Babi, co je to? Babička vzhlédla od práce. Pro všechno na světě, holčičko, kde jsi to našla? Na půdě, odpověděla jsem. Co je to, babičko? Babička se pousmála a odpověděla:

Více

9. Tøi støelecké terèe

9. Tøi støelecké terèe 9. Tøi støelecké terèe Zoltov Tak už maluješ, holoubku? Kupecký Jako støelecké terèe se to snad hodí. Zoltov Oho, nahá žena vystupuje z vany! Jsi chlapík! Chlapík! Ptal ses, jestli je Petr na mužské. Není.

Více

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w.

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

košili a koženou vestu s přiléhavými, obtaženými kalhotami a měkkými botami, které vypadaly jako trepky. Frankie měl červenou tuniku, kterou volně

košili a koženou vestu s přiléhavými, obtaženými kalhotami a měkkými botami, které vypadaly jako trepky. Frankie měl červenou tuniku, kterou volně KAPITOLA 2 Najednou Frankie ucí l pod nohama pevnou zem a vlasy mu cuchal lehký vánek. Otevřel oči a to, co uviděl, mu vyrazilo dech. Frankie stál spolu s ostatními na poli pokrytém nízkou trávou. Charlie

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na stranu, vrtá do deva. Takhle úaduje josefovský starosta

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ Zpracovala Mgr. Jana íhová ZŠ Brno, Kamínky 5 Kontakt: rihovajana@centrum.cz Stih mužských i ženských odv ve starovkém ecku byl velmi jednoduchý.

Více

Viktor Dyk. Krysař VYŠEHRAD

Viktor Dyk. Krysař VYŠEHRAD Viktor Dyk Krysař VYŠEHRAD Illustrations Jaroslav Šerých dědicové, 2016 ISBN 978-80-7429-686-4 I A vaše jméno? Nejmenuji se; jsem nikdo. Jsem hůř než nikdo, jsem krysař. Muž, který takto mluvil, stál

Více

Otrokyně od Nilu. Tati! Kroutila jsem se ve snaze vymanit se z železného bojovníkova sevření.

Otrokyně od Nilu. Tati! Kroutila jsem se ve snaze vymanit se z železného bojovníkova sevření. Tati! Kroutila jsem se ve snaze vymanit se z železného bojovníkova sevření. Tati! Ucítila jsem, jak mě něco udeřilo do zátylku, a svět kolem mě zčernal. D o tváře mi šplíchala studená voda. Když jsem otevřela

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky.

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky. Neviditelnost Tomáš Dušek Byl jsem na kontrole. Našli mi v krvi zbytkový alkohol a špatný cholesterol. Ptal jsem se své doktorky, co to znamená. To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Už je to tady zas, že? podivil se Charlie. Kam jsme se dostali tentokrát? Do Zakázaného města! prohlásila Louisa a rozhlížela se kolem.

Už je to tady zas, že? podivil se Charlie. Kam jsme se dostali tentokrát? Do Zakázaného města! prohlásila Louisa a rozhlížela se kolem. KAPITOLA 2 Frankie pocí l na tvářích lehký závan větru. Zamrkal, a když se mu před očima vyjasnilo, uviděl, jak stojí před velkou klenutou bránou. Byla natřená několika barvami červenou, oranžovou a zelenou.

Více

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly.

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Neměla bys něco k jídlu, holčičko? zeptala se Sněhurky unaveně. Celý

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej..." Já:,,A jak ale mohl vzít roha?"

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej... Já:,,A jak ale mohl vzít roha? 2. Kapitola - Útěk,,Pink..probuď se!!" Já:,,Ehh...coo?? Nazdar Kurte.." Kurt:,,Pink, máme problém..pamatuješ na toho včerejšího návštěvníka?" Já:,,Na toho se nedá zapomenout...*zíív*" Kurt:,,Výborně..je

Více

Foliáš z Fornostu. Toulky

Foliáš z Fornostu. Toulky Foliáš z Fornostu Toulky Poutník I Byl večer, už zavřela se vrátka a jakýs poutník zpíval písničku. Ta slova zdála se být sladká, ale mužíček smutněl trošičku. Kousek dál v prachu cesty kráčí on, malý

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova 241 675 22 Stařeč www.infracz.cz

PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova 241 675 22 Stařeč www.infracz.cz Katalog forem a metod PDF publikace Upozornění pro uživatele této publikace: Elektronická verze publikace podléhá stejným pravidlům užívání jako tištěná. Všechna práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Můj pohled pozorování

Můj pohled pozorování Můj pohled pozorování Přemysl Vřeský Veselí nad Moravou 2013 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Jmenuji se Přemysl Vřeský a ukončil jsem druhý ročník studia Ajurvédské instituce Dhanvantri obor

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou

Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou Flo poskakovala po schodech k domovním dvefiím v rytmu hudby. Strãila klíã do zámku, vytrhla si z u í sluchátka ipodu velká jako knoflíky a zarazila

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Večer Pufík obcházel záhony modrých růží na zahradě a čekal na Pepíka. Jenže ten měl zpoždění, a tak si Pufík řekl, že mezitím něco napíše do své

Večer Pufík obcházel záhony modrých růží na zahradě a čekal na Pepíka. Jenže ten měl zpoždění, a tak si Pufík řekl, že mezitím něco napíše do své Večer Pufík obcházel záhony modrých růží na zahradě a čekal na Pepíka. Jenže ten měl zpoždění, a tak si Pufík řekl, že mezitím něco napíše do své velké bílé knihy. Napsal několik stránek, ale Pepík pořád

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP Stránka 1 z 8 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP EN 354 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - spojovací prostedky EN 795 B Ochrana proti pádm z výšky - kotvicí

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady.

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. slovo k zamyšlení - podkování blahopejeme dtská školka pathfinder dobrá nálada interview fejeton ADRA receptá atd Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. Nová íslice nám ješt dlá problémy ale je reálnou

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Bhem války bylo udleno: cca. 450.000 VZK 1. t. s mei cca. 92.000 VZK 1. t. bez me cca. 6.000.000 VZK 2. t. s mei cca. 2.000.000 VZK 2. t.

Bhem války bylo udleno: cca. 450.000 VZK 1. t. s mei cca. 92.000 VZK 1. t. bez me cca. 6.000.000 VZK 2. t. s mei cca. 2.000.000 VZK 2. t. ž Vojnový záslužný kríž 2.triedy s memi + miniatúra, kríž s miniatúrou pochádza od bývalého vojaka Wehrmachtu z Viedne.Odznaky sa našli na pôvodnej uniforme v pivnici majitea.!! 100% Original Tzv. ád Váleného

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

E.F. Burian: IDIOTEON

E.F. Burian: IDIOTEON E.F. Burian: IDIOTEON Den Jedním z potìšení laskavého laskavého dne jsou jeho nohy Snad ještì Vidíš je zahlédneš pøibìhnout jeho nos a než se pøilepený otoèíš na zdi zmizí èíhající za rohem na tvùj jako

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V OKRESE VSETÍN NA PRAHU NOVÉHO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ EVROPSKÉ UNIE Konference pro NNO,

NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V OKRESE VSETÍN NA PRAHU NOVÉHO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ EVROPSKÉ UNIE Konference pro NNO, NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V OKRESE VSETÍN NA PRAHU NOVÉHO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ EVROPSKÉ UNIE Konference pro NNO, 30.10.2006, Vsetín HODNOCENÍ AKCE Na konferenci se telefonicky a e-mailem pihlásilo

Více

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém f r a n z k a f k a Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém obraze a nevydá ho. Raději skočí Markétce

Více

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu.

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. Táhání fotki z albumu. DŮLEŽITÉ: V CELÉM FILMU NENÍ ŽÁDNÝ DIALOG. Jenom

Více

35 Kapitola druhá 36 Přípitek Patrové budovy, roztroušené na úpatí vysoké hory, zůstávaly dlouho po ránu v jejím stínu. V půl osmé se v trávě na záhonech ještě drželo studené vlhko od noční rosy, ale celé

Více

Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA. Ukázka knihy z internetového knihkupectví 1 Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA 2 Copyright Autor: Radim Weber Ilustrace: Václav Nenáhla Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2016 ISBN: 978-80-7512-382-4 (epub) 978-80-7512-383-1 (mobipocket) 978-80-7512-384-8

Více

K 98k Mauser - nejlepší nmecká puška

K 98k Mauser - nejlepší nmecká puška K 98k Mauser - nejlepší nmecká puška Karabina Mauser 98k byla základní pchotní zbraní nmecké armády ve druhé svtové válce a nejrozšíenjším typem nmecké opakovací pušky v tomto období. Ve své dob pedstavovaly

Více