NOVINKY V DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY OD 1. LEDNA 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINKY V DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY OD 1. LEDNA 2015"

Transkript

1 BULLETIN leden 2015 Také v roce 2015 Vás budeme pravidelně informovat o novinkách a změnách, které mohou ovlivnit Vaši práci. V aktuálním vydání našeho Bulletinu Vám se věnujeme těmto oblastem: Novinky v dani z přidané hodnoty Daň z příjmu - novinky a změny Novinky v daních z příjmů a mzdového účetnictví od roku 2015 Daňový řád - nejdůležitější změny V případě, že budete potřebovat jakékoli doplňující informace, a to nejen k tématům z tohoto Bulletinu, neváhejte kontaktovat naše odborníky, kteří jsou tady pro Vás. Kontakty najdete na poslední straně aktuálního vydání nebo na

2 NOVINKY V DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY OD 1. LEDNA 2015 DRUHÁ SNÍŽENÁ SAZBA DPH VE VÝŠI 10% Týká se zboží uvedeného v příloze č.3a k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti, radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě určené pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely. Mimoto bude snížená sazba platit pro tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti, hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované, a to kromě zboží, u něhož reklama přesahuje 50 % plochy. VÝPOČET OBRATU PRO DPH Od roku 2015 se do obratu pro účely DPH bude opět započítávat i osvobozený nájem nemovitostí. DODÁNÍ ZBOŽÍ NEBO POŘÍZENÍ ZBOŽÍ Z JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU Při dodání zboží nebo pořízení zboží z jiného členského státu, které obsahují zboží podléhající různým sazbám DPH, lze uplatnit pouze nejvyšší z těchto sazeb, tj. 21%. A to i na zboží, které podléhá snížené sazbě DPH. Možnost uplatnit příslušnou sazbu daně pro každý druh zboží samostatné zůstává. U dovozu zboží, který nepodléhá clu, se musí sazby DPH stále rozlišovat. DOBROVOLNÁ IDENTIFIKACE K DPH Osoba povinná k dani, která není plátcem nebo právnická osoba nepovinná k dani se nově může identifikovat k DPH s předstihem - 6k (zboží) a 6l (služby). PŘENESENÁ DAŇOVÁ POVINNOST ( 92f) Vládním nařízením ze dne došlo k zavedení režimu přenesené daňové povinnosti pro konkrétní zboží nebo služby. Režim přenesené daňové povinnosti se použije při dodání vybraného zboží, pokud celková částka základu daně za toto zboží na daňovém dokladu překračuje Kč pro: obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, kovy, včetně drahých kovů, s určitými výjimkami. mobilní telefony, integrované obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky a desky plošných spojů osazené těmito obvody, které jsou dodávány ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele, přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat o hmotnosti nejvýše 10 kg sestávající nejméně z centrální procesorové jednotky, klávesnice a displeje, videoherní konzole Při fakturaci je nutné rozdělit na samostatnou fakturu režim přenesené daňové povinnosti a zboží nebo služby podléhající DPH. Výše zmiňované si musí hlídat kupující. Pokud se prodávající i kupující shodnou, že se jedná o zboží nebo službu podléhající režimu PDP, potom se režim PDP uplatní. DOKLAD O PŘIJATÉ PLATBĚ ( 29) Na dokladu o přijaté platbě musí být uveden rozsah plnění. Může chybět pouze jednotková cena. STAVBY PRO SOCIÁLNÍ BYDLENÍ Stavba pro sociální bydlení je v zákoně definována jako stavba bytového domu dle katastrálních předpisů, v němž není obytný prostor s podlahovou plochou nad 120 m2. Dříve se do podlahové plochy započítávala nášlapná plocha včetně prostorů na chodbě (sklep apod.) Nově se do podlahové plochy bytu započítává i plocha zdí, ale nezapočítávají se výše zmiňované prostory na chodbě. Tato úprava platí pro výstavbu bytového domu, u oprav se sociální bydlení nesleduje. REŽIM JEDNOHO SPRÁVNÍHO MÍSTA Telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby poskytované konečnému spotřebiteli, se zdaňují v místě spotřeby. Poskytovatel těchto služeb se buď identifikuje k DPH ve všech státech, kde tato spotřeba probíhá nebo se zaregistruje k jednomu správnímu místu a z něj podává hlášení do všech členských států EU. Toto hlášení se podává za čtvrtletí, termín je 20 dní po skončení čtvrtletí. Hlášení se podává i nulové a daň se následně platí v EUR. RUČENÍ ZA NEZAPLACENOU DPH Od 1. prosince 2014 se prostřednictvím změny zákona č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti snížil limit pro platby v hotovosti z 350 tis. Kč na 270 tis. Kč. Uvedená změna ovlivní ručení plátců za DPH neodvedenou dodavatelem. Bude-li plátce hradit cenu odebraného zboží či služeb na český bankovní účet dodavatele, který není zveřejněn v registru plátců, sníží se v takové situaci limit pro vznik ručení ze 700 tis. Kč na 540 tis. Kč.

3 DAŇ Z PŘÍJMU - NOVINKY A ZMĚNY Rádi bychom Vás seznámili s dalšími změnami v daňové oblasti. Některé jsou platné již pro rok 2014 a další platí od roku DAŇ Z PŘÍJMU PRO ROK 2014 DAŇOVĚ ÚČINNÉ NÁKLADY ( 24 ZDP) Ztráta z prodeje pozemku je daňově uznatelným n á k l a d e m. Ta t o z m ě n a v y p l ý v á ze s k u t e č n o s t i, že pozemek je součást stavby. Ustanovení se nepoužije u poplatníka fyzické osoby. DAŇOVĚ NEUZNATELNÉ NÁKLADY ( 25 ZDP) Členské příspěvky jsou daňově neuznatelné, kromě těch, které jsou taxativně uvedeny v 24 odst. 2 písm. d) ZDP. OPRAVNÉ POLOŽKY Od nelze uplatnit u pohledávek 6 měsíců p o s p l a t n o s t i o p ra v n o u p o l ož k u v e v ý š i 2 0 %. U pohledávek vzniklých do konce roku 2013 se používají původní pravidla výpočtu opravných položek. Pro pohledávky vzniklé v roce 2014 platí následující: u pohledávek 18 měsíců po splatnosti je možné tvořit zákonnou OP do výše 50% neuhrazené hodnoty pohledávky u pohledávek 30 měsíců po splatnosti je možné tvořit zákonnou OP až do výše 100% neuhrazené hodnoty pohledávky. OPRAVY CHYB VZNIKLÝCH V MINULÝCH ÚČETNÍCH OBDOBÍCH Pokud společnost zjistí, že v minulých účetních obdobích došlo k nějaké chybě, účtuje se o ní v běžném účetním období a to na účet 425. Na tento účet se zaznamenají všechny náklady i výnosy, které s chybou souvisejí. Valná hromada následně rozhodne, jak bude s tímto účtem dále naloženo. DAŇ Z PŘÍJMU OD ROKU 2015 SOLIDÁRNÍ DAŇ A ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ Fyzická osoba, která měla zálohu na solidární daň, ale celkově nebude solidární daň platit - tj. její základ daně je pod hranicí 1,2 mil. Kč nemusí nově podávat daňové přiznání a může požádat zaměstnavatele o roční zúčtování. MAJETKOVÝ PROSPĚCH PŘI BEZÚROČNÉ ZÁPŮJČCE Bezúplatný příjem v podobě majetkového prospěchu při bezúročné zápůjčce, výpůjčce a výprose bude nově předmětem daně. Majetkový prospěch do výše 100 tis. Kč od jedné osoby za období, za které se podává daňové přiznání, bude od daně osvobozen. Majetkový prospěch, který podmínky osvobození nesplní, bude zvyšovat základ daně poplatníka. Pokud však poplatník tento majetkový prospěch využije k dosažení, zajištění a udržení svých zdanitelných příjmů, bude si o něj moci svůj základ daně opět snížit. BEZÚROČNÉ A NÍZKOÚROČENÉ PŮJČKY MEZI ZAMĚSTNAVATELI A ZAMĚSTNANCI Půjčky do 300 tis. Kč mohou být úročeny sníženou nebo nulovou úrokovou sazbou. Bezúročné půjčky nejsou v takovém případě pro zaměstnance předmětem daně. Zaměstnavatel dále musí rozlišovat, zda se jedná o spojené osoby či nikoli. ZÁLOHY NA PODÍL NA ZISKU Pokud se společnost rozhodne vyplatit podíl na zisku, je nejprve nutné zpracovat mezitímní účetní závěrku. K datu výplaty je nutno z této zálohy srazit daň ve výši 15%, případně je možno uplatnit osvobození při výplatě zálohy dceřinou společností do mateřské společnosti. Tyto zálohy se sledují na nově vzniklém účtu 432 Rozhodnutí o zálohách na výplatu podílu na zisku. UPLATNĚNÍ ODČITATELNÝCH POLOŽEK V DODATEČNÉM DAŇOVÉM PŘIZNÁNÍ Nově bude možné uplatnit odčitatelné položky v dodatečném daňovém přiznání bez omezení určitou výší základu daně. Také v rámci doměřovacího řízení bude možné uplatnit odčitatelné položky, ovšem při výpočtu penále bude správce daně vycházet z částky daně tak, jako kdyby daňové položky při doměření zohledněny nebyly. OZNÁMENÍ O OSVOBOZENÝCH PŘÍJMECH FYZICKÝCH OSOB ( 38v ZDP) Fyzické osoby mají nově povinnost oznamovat správci daně osvobozené příjmy přijaté od , pokud jejich výše přesáhne 5 mil Kč. Lhůta pro podání oznámení je shodná s lhůtou pro podání přiznání k dani z příjmů. Za neoznámení osvobozeného příjmu vzniká povinnost uhradit pokutu ve výši od 0,1% až 15% z částky neoznámeného příjmu. FYZICKÉ OSOBY S PŘÍJMY NAD 840 TIS KČ POBÍRAJÍCÍ STAROBNÍ DŮCHOD ( 4 ZDP) Fyzické osoby, u kterých základ daně z příjmů dle 6, 7 a 9 ZDP přesáhne 840 tis Kč, jsou povinni zdanit i přijatý starobní důchod ve svém přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

4 NOVINKY V DANÍCH Z PŘÍJMŮ A MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ OD ROKU 2015 ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY z Kč na Kč. SLEVA NA DRUHÉ A DALŠÍ DÍTĚ Daňové zvýhodnění na druhé dítě bude činit Kč (pro první dítě je zachováno Kč), na třetí a další dítě bude činit Kč měsíčně. ZAVEDENÍ NOVÉ SLEVY ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE do zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy (nové ustanovení 35 bb). Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem v daném zdaňovacím období za péči o dítě v předškolním zařízení, maximálně však do výše minimální mzdy (aktuálně 8500 korun). Slevu na dítě bude moci uplatnit samozřejmě pouze jeden z poplatníků ve společně hospodařící domácnosti NOVÉ PROHLÁŠENÍ K DANI V souvislosti se změnou ve výši daňového zvýhodnění u dalších dětí bude nutné, aby poplatník prohlásil, jaký je počet dětí vyživovaných v rámci jeho společně hospodařící domácnosti, jaké skutečnosti jsou u něho dány pro přiznání daňového zvýhodnění a zda uplatňuje daňové zvýhodnění na jedno nebo na druhé, třetí a každé další dítě, zda daňové zvýhodnění uplatňuje i jiná osoba (bude tedy nutné od roku 2015 nechat podepisovat nové tiskopisy prohlášení k dani minimálně u poplatníků, kteří mají děti a chtějí uplatňovat daňové zvýhodnění). Odpadne vyplnění údaje o pobírání či nepobírání starobního důchodu. SLEVA PRO PRACUJÍCÍ DŮCHODCE Základní slevu na poplatníka Kč měsíčně budou moci využít opět i osoby pobírající starobní důchod. SOLIDÁRNÍ ZVÝŠENÍ DANĚ Již nebude povinnost podávat daňové přiznání, pokud se fyzické osobě zvýší jen záloha na daň z příjmů. Povinnost podat přiznání zůstává pro poplatníky, kterým se zvýšila daň za zdaňovací období o solidární zvýšení daně (odpadne tedy povinnost např. zaměstnanců, kteří v jednom měsíci pobírali vyšší prémie, čímž překročili limit pro solidární zvýšení daně u zálohy na daň z příjmů za tento měsíc, ale za celý rok neměli tak vysoký základ daně). ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ MIMO EU zažádat si o vydání zaměstnanecké karty, která nahrazuje povolení k výkonu práce a povolení k pobytu a to od nabytí účinnosti zákona od DAŇOVÝ ŘÁD NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY OD ROKU 2015 POVINNOST PODÁVAT ELEKTRONICKY PŘIZNÁNÍ Od platí, že pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, je povinen přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů a všechna řádná i dodatečná daňová tvrzení podávat pouze elektronicky datovou zprávou prostřednictvím datové schránky nebo prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu (EPO) podepsané elektronickým podpisem. Za nesplnění povinnosti elektronického podání uloží správce daně pokutu ve výši 2 tis Kč. Toto ustanovení se vztahuje na všechna výše uvedená formulářová podání od INDIVIDUÁLNÍ PROMÍJENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ DANĚ Od může správce daně prominout penále, úrok z prodlení a úrok z posečkané částky a to na základě žádosti podané daňovým subjektem. Je možno žádat o prominutí příslušenství vzniklého po Prominutí daně nebo příslušenství daně není možné, pokud daňový subjekt nebo osoba, která je členem jeho statutárního orgánu, v posledních 3 letech porušil daňové nebo účetní právní předpisy.

5 Náš svět v číslech Místní znalosti, globální dosah Nexia International více než 220 členských společností Více než V roce 2013 se zúčastnilo našich 17 globálních setkání a konferencí více než osob lidí 100 v Evropě, na Blízkém východě a v Africe v Severní a Střední Americe 190 v Severní a Střední Americe 90 v Evropě, na Blízkém východě a v Africe v Asii a Tichomoří v Jižní Americe v Jižní Americe 15 komisí miliard USD V roce 2013 ocenění Rising Star Network Award na IAB Awards 604 po celém světě a zájmových skupin v Asii a Tichomoří Poměr počtu společníků a zaměstnanců je 1:8 International Accounting Bulletin Survey , zemích Ocenění a pověření Máme kanceláře ve více než Síť Nexia sdružuje přední nezávislé účetní firmy, které poskytují auditorské služby a daňové i jiné poradenství, na něž se naši klienti mohou plně spolehnout. Síť Nexia je dostatečně malá na to, aby mohla svým klientům poskytovat služby na míru a lokální znalosti, a zároveň sdružuje tolik firem, že je dostatečně velká na to, aby mohla operovat na skutečně globální úrovni. V roce 2013 zvýšení zisku o 4 % oproti roku 2012 Naše mezinárodní síť je všude tam, kde nás potřebujete Služby Účetnictví a audit Daňové poradenství Konzultace v oblasti řízení podniku Korporátní finance Insolvence a restrukturalizace společností Podpora v soudních sporech 2014 Nexia International Limited. Všechna práva vyhrazena. Ochranné známky NEXIA INTERNATIONAL, NEXIA a logo NEXIA jsou vlastnictvím společnosti Nexia International Limited. Nexia International je přední mezinárodní síť nezávislých účetních a poradenských firem, které poskytují komplexní portfolio služeb v oblasti auditu, účetnictví, daní a poradenství. Nexia International neposkytuje služby vlastním jménem či jakýmkoli jiným způsobem. Nexia International a její členské firmy jsou nezávislými subjekty. Členské firmy síťě Nexia International nejsou majetkově propojenými osobami a fungují nezávisle na sobě. Nexia International nenese žádnou odpovědnost za jednání, opomenutí či závazky svých členů. Každá členská firma sítě Nexia International je samostatnou právnickou osobou. Nexia International nenese odpovědnost za ztrátu vzniklou jednáním či opomenutím, které bylo učiněno na základě obsahu tohoto dokumentu. Před tím, než na základě informací uvedených v tomto dokumentu začnete jakkoli jednat či se jednání zdržíte, vyhledejte radu odborníka. Vlastníkem veškerých práv duševního vlastnictví souvisejících s tímto dokumentem je společnost Nexia International Limited (případně má k těmto právům licenci). Nexia a Nexia International jsou ochranné známky společnosti Nexia International Limited.

6 Síť v České republice Praha Bělehradská 18 / Praha 4 tel: / fax: Liberec Chrastavská 273/30 / Liberec 1 tel: / fax: Olomouc 8. května 37 / Olomouc tel: / fax: Služby na nejvyšší úrovni ve střední Evropě i ve světě Belgie Bulharsko Česká republika Lucembursko Maďarsko Nizozemsko Polsko Rumunsko Rusko Slovensko Člen skupiny ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI Všechny údaje zde uvedené jsou pouze informativní povahy. Nejedná se o právní ani daňové poradenství ani o jejich náhradu. Jakákoliv odpovědnost a ručení jsou tudíž vyloučeny. Redakce: Jan Šuma, Zdeněk Lážek. Lucie Čapková, Romana Vítová. Vydáno v lednu 2015.

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH ) s účinností od 1. ledna

Více

Novinky daně 2015. Zrušená ustanovení JIM. Zachováno daň z příjmů. Zachováno ostatní

Novinky daně 2015. Zrušená ustanovení JIM. Zachováno daň z příjmů. Zachováno ostatní Novinky daně 2015 Zrušená ustanovení JIM Zachováno daň z příjmů zůstává superhrubá mzda zůstává solidární zvýšení daně zůstávají limity pro daňové odpočty úroků u hypoték či úvěrů ze stavebního spoření

Více

AKTUÁLNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ZMĚNY 2014/2015

AKTUÁLNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ZMĚNY 2014/2015 Odkaz ke stažení: h t t p : / / 1 d r v. m s / 1 l V U J a l AKTUÁLNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ZMĚNY 2014/2015 Ing. Pavel Běhounek 1.9.2014 Pro KDP ČR, klub Ostrava Ing. Pavel Běhounek daňový poradce ev.č. 601

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton březen 2015 2 Obsah Grant Thornton bude díky EPDOR rozvíjet strategické investiční projekty v energetice 3 Výroční zpráva Finančně Analytického Útvaru 4 Ručení za nezaplacenou

Více

Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček

Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček Dopady rekodifikace (NOZ a ZOK) Přizpůsobení stanov obchodních korporací

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇOVÝ ŘÁD VYDÁNÍ Č.: 1 I LEDEN 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇOVÝ ŘÁD VYDÁNÍ Č.: 1 I LEDEN 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 1 I LEDEN 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY, KTERÉ SE PROMÍTAJÍ JIŽ DO ROKU 2014 DALŠÍ ZMĚNY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ 2015 DAŇOVÝ

Více

Tento článek se věnuje výplatě

Tento článek se věnuje výplatě 17 / 2014 Daňový a účetní 15. srpna 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Zálohy na podíl na zisku od roku 2014 Ing. Ivan Macháček, Ing. Pavla Strakošová Tento článek se věnuje výplatě podílů a záloh

Více

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Podnikatelé - výdajové paušály Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u zbývajícího 60% a 80% paušálu. Limit pro všechny paušální

Více

Daňový zpravodaj společnosti EVEREST CZ s.r.o.

Daňový zpravodaj společnosti EVEREST CZ s.r.o. Daňový zpravodaj společnosti EVEREST CZ s.r.o. Daňové novinky 2014-2015 S novým občanským zákoníkem nastalo množství drobných změn od 1. 1. 2014, s novou vládou však bohužel přibude množství změn i od

Více

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz ESCNEWSLETTER březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, v našem 2. vydání odborného občasníku se vracíme ke

Více

Vedle mzdy, platu nebo odměny

Vedle mzdy, platu nebo odměny 9 / 2015 Daňový a účetní 24. dubna 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Daňový pohled na příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření,

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Novely daňových a dalších důležitých zákonů od roku 2014 3 Daň z příjmů 3 Připomenutí novinek z roku 2013 3 Novinky účinné k 1.1.2014 týkající se výlučně fyzických

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 S účinností od 1. 1. 2014 nabude účinnosti dvojice zákonů, které zásadním způsobem zasáhnou do soukromého i podnikatelského práva. Jedná

Více

BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE

BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE prosinec 2014 Vážení uživatelé, dne 21. 11. 2014 vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 267/2014 Sb. zásadní novela zákona o daních

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2014 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2014 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2014 Vydala

Více

LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2014 v kostce

LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2014 v kostce & ParCon Partner poradenské služby LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2014 v kostce se zaměřením na podnikatelské subjekty verze 01/10. 1. 2014 Ing. Linda Marková, 2014 Ing. Pavel Hanuš, 2014 ParCon & Partner, v. o.

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: VYDÁNÍ Č.: 3 I PROSINEC 2013 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: VYDÁNÍ Č.: 3 I PROSINEC 2013 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 I PROSINEC 2013 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ DAŇOVÝ ŘÁD DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Aktualizace POHODA, release 10900 LEDEN 2015

Aktualizace POHODA, release 10900 LEDEN 2015 Aktualizace POHODA, release 10900 LEDEN 2015 Každý rok v měsíci říjnu jsou chodníky v ulicích Jihlavy označeny bílou křídovou linkou, která vede k jedinému cíli, k filmu. Konkrétně k místu promítání dokumentárních

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Daň z příjmů 1 Účetnictví 2 Pojistné na sociální zabezpečení 4 Zdravotní pojištění 5 Silniční daň 5 Daň z nemovitostí

Více

Orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními v prvním nebo druhém stupni. Rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně

Orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními v prvním nebo druhém stupni. Rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně Daně 9/12 září 2012 a účetnictví AKTUALITY, PŘÍKLADY, ŘEŠENÉ TESTY S VÝKLADEM vtipně a netradičně Vážení a milí čtenáři, zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, jsou motivováni

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více