3. Skautská organizace ve zkratce Ideje a dějiny se zaměřením na konec třicátých let a léta čtyřicátá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. Skautská organizace ve zkratce Ideje a dějiny se zaměřením na konec třicátých let a léta čtyřicátá"

Transkript

1 1.Úvod 1.1.Vymezení pojmů 2. Nástin dějin Československa po roce Skautská organizace ve zkratce Ideje a dějiny se zaměřením na konec třicátých let a léta čtyřicátá 4. Politické procesy v kontextu událostí po 25. únoru Způsoby persekuce Soudní procesy Mimosoudní postihy PTP TNP Jiné formy persekuce 4.2.Časová osa procesů Hlavní procesy a jejich účelové zaměření Zařazení procesů se skauty Předpisy a právní normy pouţité při procesech se skauty 5.Skautská literatura za mříţemi 5.1.Formy literatury za mříţemi 5.2.Hlavní představitelé několika skupin a rozbor jejich tvorby 5.3.Způsoby výroby skautských samizdatů 6.Další osudy autorů a knih 7.Pouţité prameny

2 8.Dodatky 8.1. Fotokopie 8.2. Přepisy

3 1.Zhruba Úvod S odstupem času zdá téměř nemoţné, ţe mohlo v civilizované Evropě vzniknou a vydrţet něco takového jako byl komunismus. Nejde ani tak o mechanismy, kterými se komunisté dostali k moci, ale spíše o takové popření hodnot na jakých se tato část světa zdála stát. Zhoubné způsoby, jimiţ působily na literaturu a kulturu vůbec, jsou do značné míry jiţ vědecky zpracovány, nebo je literární historici zpracovávají. Tato práce by měla pojednávat o jedné spíše málo známé skupině lidí, kteří brali ideály svobody váţně, a o způsobu, jakým se jim podařilo přeţít i naprosté zhroucení společnosti a o úloze, kterou při tom hrála i útěcha z poesie. Řeč bude o skautech a jejich odporu proti komunistické totalitě instalované v Československé republice Sovětským svazem a jeho prodlouţenou rukou Komunistickou stranou Československa za souhlasu části občanů a netečnosti západních demokracií. Výčet příčin není třeba brát od druhé mnichovské dohody, k níţ velmoci dospěly v Jaltě a Teheránu, nebo dokonce od začátku Druhé světové vlky, případně uţ od konce té první Známým rysem dějin je, ţe se opakují, a neméně známým rysem demokratických politiků je, ţe jsou naivní pokud moţno na cizí účet. Diktátoři se neptají, diktátoři si berou, a tak se stalo, ţe si vzali i pár desítek let republiky Československé. Těmi se však nemá smysl zabývat, je lépe zabývat se lidmi, kteří se jim snaţili vzdorovat, způsoby, jak za to zaplatili a také a především literaturou svobodným územím, jeţ jim pomohlo přeţít.

4 1.1. Vymezení pojmů Prvním bodem kaţdé práce je vymezení pojmů, s nimiţ hodlá pracovat. V daném případě tedy půjde o autory - členy skautského hnutí postiţené útlakem komunistického reţimu především v období konce čtyřicátých let a v padesátých letech. Pro potřeby této práce mezi ně počítáme muţe a ţeny, jejichţ ţivot ovlivnila skautská výchova a sami toto ovlivnění přiznávali jako významnou součást utváření své osobnosti. Útlakem rozumíme jakékoliv omezování lidských a občanských práv na základě názoru. Vymezenou dobou se rozumí přibliţně období ohraničené 25. únorem 1948 a květnem 1960, kdy se i nestrnulejší z komunistických reţimů vytrvávající v tehdejším Československu, rozhodl většinu politických vězňů propustit na amnestii. Nicméně pro vysvětlení některých jevů bude samozřejmě nutné tato data překročit. Práce chce stručně nastínit inspirační zdroje těchto většinou velice mladých autorů a dokumentovat některé literární aktivity v podmínkách, pro vznik literatury velmi nepříznivých. Záměrně opomíjí rozsáhlou mnoţinu známých autorů tohoto okruhu, zaprvé proto ţe, přímo nezapadají do skupiny skautů vězňů, a často jde o osobnosti, jejichţ vězeňská tvorba byla publikována a je jiţ kriticky zpracována, jako jsou Josef Palivec, Jan Zahradníček, Zdenek Kalista, Zdeněk Rotrekl, Křelina, Jehlička, Bedřich

5 Fučík a další aţ po Jiřího Stránského a Karla Pecku, ač poslední dva jmenovaní rovněţ patří do zkoumaného okruhu.

6 2. Nástin dějin Československa po roce 1939 Uţ během války bylo patrné, ţe pro Československou vnitřní i zahraniční politiku budou mnohem více neţ dříve důleţité zájmy Sovětského svazu. Projevovalo se to mnoha oblastech v domácím odboji, v zahraničním odboji i v přístupu velmocí k Mnichovské dohodě, k československé exilové reprezentaci a k budoucí podobě Československa. Domácí odboj se začal utvářet okamţitě po březnu 1939 především mezi politickými představiteli první republiky, důstojníky a také společenskými hnutími jako Sokol, Orel a v neposlední řadě také Junák i mnoha dalšími. Komunisté se ho okázale stranili aţ do napadení Sovětského svazu Německem 22. června 1941 s tvrzením, ţe jde o imperialistickou válku, která se proletariátu netýká. Tento postoj zřejmě odpovídal obsahu mezistátních smluv mezi SSSR a Německem. I potom ovšem pracoval odděleně od ostatního odboje, který je komunisty po celých padesát let soustavně popírán, a byl řízen zájmy Moskvy. Celou odbojovou aktivitu tedy nesly demokratické podzemní skupiny. Zahraniční odboj, který se posléze stal určujícím pro další osud Československa, byl také poznamenán podobnou dvoudílností. Londýnský okruh, po určitých rozpacích západními mocnostmi uznaným za exilovou československou vládu, vedl prezident E. Beneš. Ten vzdor varování britské vlády podepsal spojeneckou smlouvu se SSSR a tím učinil první krok, jenţ do jisté míry zpečetil osud Československa. V závěru války, druhá část odboje -

7 představitelé Komunistické strany Československa KSČ, kteří se uchýlili do Moskvy, před návratem do vlasti při moskevských jednáních získali rozhodující silová ministerstva v první poválečné tzv. Košické vládě. Ve volbách v roce 1946 pak KSČ získala dvě pětiny hlasů a své postavení ještě posílila. I kdyţ situace byla víceméně jasná dávno před únorem 1948, odpovědní demokratičtí politici ji dlouho svým straníkům a voličům nepřiznali.

8 3.Skautské hnutí ve zkratce Ideje a dějiny se zaměřením na konec třicátých let a léta čtyřicátá Skautská výchovná metoda, kterou ve své knize Skauting for Boys v roce 1907 předloţil britský důstojník Robert Baden- Powell, pozdější lord of Gilwell, byla nesena ideály rytířství, obětavosti, přátelství a sluţby vlasti. Její americká tradice, jak ji utvořil přírodovědec a spisovatel Ernest Thomson Seton zase přinášela motivy odkazu přírodních národů zejména vztah k přírodě. A tak kdyţ se v roce 1911 Antonín Benjamin Svojsík, praţský středoškolský učitel, rozhodl zavést v Čechách jako novou náplň výchovy sokolského dorostu, měl na co navazovat. V základní příručce českého skautingu Základové junáctví se ovšem nespokojil s pouhou kopií anglického či amerického modelu a celý systém obohatil i o specificky české prvky. Zpracoval je ve spolupráci s předními českými autoritami své doby a kromě dobrozdání o nezávadnosti pobytu v přírodě pro zdraví mládeţe v nich lze najít i stati zpracovávající náměty obecně kulturní - ve např. oddíl Jana Nováka o rétorice, Karla Hoffmeistra o hudbě nebo Dr. Zdeňka Wirtha o umění. U tradicionalistického vedení tehdejší České obce sokolské však pro nové myšlenky nenašel pochopení a byl posléze nucen zaloţit vlastní organizaci, kterou na návrh Mikuláše Alše nazval Junák. V české společnosti od dob národního obrození měla své nezastupitelné místo literatura a proto jednou z prvních věcí, k níţ Svojsík přistoupil bylo zaloţení časopisu Junák, později Skaut Junák.

9 Skautští vedoucí od počátku v programu svých oddílu kladli důraz na drobné literární aktivity - od oddílových časopisů, které chlapci a děvčata sami psali, kronik, osobních deníků aţ po literární a dramatické výstupy u táborových ohňů a na oddílových schůzkách. Dnes si uţ jen málokdo uvědomuje, ţe to byli právě skauti, kdo s těmito činnostmi započal a zaslouţil se o jejich rozšíření. Některé skautské deníky se staly i uznávanou součástí českého písemnictví, jako například Táborový deník Jiřího Wolkera a o generaci později Skautský deník Jana Zábrany. Ve dvacátých a třicátých letech pak také začínají psát nejznámější skautští spisovatelé Jaroslav Foglar, Jaroslav Novák nebo Otakar Batlička. Především první z nich, přes všechny moţné výhrady ke slohu a literární úrovni, potom vytváří jedny z nejdůleţitějších českých knih pro mládeţ a také českou (i slovenskou) frazeologickou zásobu obohacuje o obraty, které v průběhu let téměř zlidověly. Otcové zakladatelé ovšem dali do vínku skautingu také tradici obrany přirozených lidských práv a národních ideálů, a proto není divu, ţe při nástupu německého nacismu k moci v listopadu 1933, který znamenal ohroţení Československa, skautské ústředí jako první přicházelo s iniciativou branné výchovy mládeţe. (V roce 1934 Ministerstvo národní obrany pověřilo zřízením oddělení branné výchovy právě skautské vedoucí štkpt. Valu a majora Melichárka. Celé skautské hnutí mající v té době přes padesát tisíc členů se do tohoto programu aktivně zapojilo. Dobou podmíněné směřování později určitá část veřejnosti dezinterpretovala a zneuţila proti němu. Co je však hlavní,

10 skautská branná výchova připravila mladé lidi v oddílech na pozdější II. a III. odboj. Do protinacistického odboje se skauti zapojili mnoha způsoby. Někteří odešli do zahraničí a bojovali potom v Československých zahraničních armádách jako RAF, kde dokonce u jedné stíhací peruti vznikla skautská druţina. Doma skauti prováděli sabotáţe např. likvidací orientačního značení pro přesun jednotek, anebo přímo vojenský výcvik jako skupina Zpravodajská brigáda (té se v roce 1942 podařilo zpozdit nasazení horských myslivců v Jugoslávii), pomáhali spojeneckému vojenskému zpravodajství jako kurýři, průzkum rozmístění jednotek, mapování vojenských objektů Jako velmi mladí lidé byli v těchto činnostech často mnohem úspěšnější neţ dospělí, protoţe nebyli nepřátelským ostrahám nápadní. Ale nejen to, lépe zvládali podmínky práce v utajení a snadněji odolávali snahám německého obranného zpravodajství o rozkrývání sítí protoţe se naučili lépe zachovávat mlčení. O skautském odboji se zachovalo poměrně málo zpráv, protoţe vzhledem k utajení a pravidlům konspirace nebylo moţné vést písemné záznamy. Další důvod je také to, ţádná skautská skupina nebyla vyzrazena, a proto chybí i německé vyšetřovací doklady zachované u odhalených odbojových skupin. Třetí důvod je i jistá samozřejmost, se kterou svou činnost v odboji skauti chápali, nezachovala se proto ani téměř ţádná vzpomínková literatura. Konečně po dobu padesáti let komunistický reţim zmínky o jakémkoli občanském odboji soustavně potlačoval (a naopak komunistické činy zveličoval).

11 Poválečnou historickou skupinu Junák ve Svazu národní revoluce (nynější Český svaz bojovníků za svobodu) ihned po únoru 1948 komunisti zrušili a její archiv se ztratil. Dobře dokumentovanou skupinou, která nyní zůstává jako historická skupina v Českém svazu bojovníků za svobodu, je zmíněná Zpravodajská brigáda, kterou zaloţili dospělí členové praţského 5. oddílu vodních skautů a dosáhla aţ počtu šest rot. Souběţně probíhala v ilegalitě běţná skautská činnost, pro niţ krytí poskytovaly německými úřady tolerované organizace zejména Klub českých turistů. Jen v Praţských odborech KČT tak na konci války působilo přes čtyřicet ilegálních skautských oddílů. Jejich vedoucí snaţili vychovávat děvčata a chlapce v duchu ideálů první republiky a také, jak jen to bylo ve válečných podmínkách moţné, zachovávat jim alespoň zbytky dětství. Tato činnost potom vyvrcholila organizací pomoci na osvobozených územích a také vystoupením v Praţském povstání, kde byla bojově nasazena Zpravodajská brigáda a skauti zajišťovali kurýrní sluţbu pro Českou národní radu. Pro vývoj povstání měla význam i mapa německých vojenských objektů v Praze, kterou tajně vytvořily skautské oddíly. Válka stála ţivot 800 českých skautů a skautek. Celá válečná činnost se projevila i v nesmírně silném nástupu Junáka bezprostředně po válce, kdy měla jen z ilegality vystoupivší část organizace více členů neţ hnutí před válkou. Počet členů posléze stoupl téměř aţ na čtvrt milionu. Tehdejší ministr školství proslulý Zdeněk Nejedlý dokonce v projevu licoměrně prohlásil nedovedu

12 si představit českou mládeţ bez našeho Junáka. Ovšem ve stejné době jiţ činnost Junáka částečně monitorovala tajná policie. Například Ihned po válce, zřejmě vlivem komunistického vedení Ministerstva vnitra, byla skautské organizaci Junák věnována nejdříve sporadická, postupem času však stále systematičtější pozornost./ / Tajná telefonická a písemná hlášení putovala z velitelství stanic a oblastních úřadoven SNB a StB na Ministerstvo vnitra. Byly sledovány návštěvy zahraničních skautů a skautek. To se týkalo zejména československého zájezdu světové náčelní skautek Olave Baden-Powell v září 1946, návštěvy ředitele mezinárodní skautské kanceláře J. S. Wilsona na jaře 1947 a návštěvy mezinárodních skautských zpravodajek z Velké Británie, Dánska, Holandska, Polska a Švýcarska v červnu Byl sledován a zdokumentován celý jejich program. Pozornosti neušla ani skupina 66 řadových francouzských skautů a skautek cestujících po republice v červenci Podle záznamu nelze pochybovat o tom, ţe svého člověka mělo Ministerstvo vnitra i v československé skautské výpravě na prvním poválečném mezinárodním skautském setkání: na Jamboree míru ve Francii v srpnu 1947.(Lešanovský 2000) Sledování mělo tedy mapovat vazby československých skautů na jejich zahraniční bratry, přátele a vedoucí.

13 4.Politické procesy v kontextu událostí po 25. únoru 1948 Po získání politické moci v únoru 1948 začala Komunistická strana Československa (KSČ) budovat stalinský model socialismu, v němţ připadla důleţitá úloha mocenskému ovládání společnosti různým formám perzekucí a politických represálií. Jejich první cíl logicky představovali ti, kteří z různých příčin tvořili opozici vůči novému reţimu a měli alespoň minimální moţnost jej ohrozit. Zásahy proti nim měly odstrašující i vliv na zbytek populace. Postihy byly jednou ze základních metod nové oficiální politiky komunistického státu a jedním z tradičních a základních způsobů vyrovnání se totalitní vlády s opozicí, v pozdějších fázích upevňování moci se staly formou řešení hospodářských neúspěchů způsobených chybnou politikou. Totalitní moc začala vytvářet systém nejistoty, který postupně vytlačil veškeré právní vědomí. Atmosféra strachu samozřejmě podporovala systém totální politické a administrativní nadvlády nad celou společností i jednotlivými občany, kteří neměli moţnost z bludného kruhu uniknout nebo se účinně bránit. Politické perzekuce byly odstupňované, většinou však nikoliv podle míry "provinění", ale podle momentálních potřeb reţimu. Některé občany stačilo jen vyloučit z veřejného ţivota, jiné bylo třeba trvale odstavit od podílu na moci. Často pouţívaná byla ekonomická forma postihů, prosazující ekonomické zájmy KSČ proti různým sociálním skupinám, druhem trestu bylo i vystěhovávání a přemísťování lidí především z velkých měst do pohraničí, coţ lze označit

14 za jistou formu vyhnanství. Perzekuce se však neomezovala jen na oblast politiky, měla také svou náboţenskou a národnostní podobu. Vyšší stupeň politické perzekuce představovala internace neboli omezování osobní svobody bez právoplatného odsouzení. Uţ 25. října 1948 byl přijat zákon na ochranu lidově demokratické republiky č. 231, doplněný zákonem o táborech nucené práce č. 245/1948 Sb., na jejichţ základě byly do nových koncentračních táborů poslány tisíce lidí. Vrcholem systému byly veřejné politické procesy, při nichţ soudy, plně poddané totalitní reţii vynášely rozsudky mnohaletého ţaláře i smrti, z nichţ 280 bylo skutečně vykonáno. Poúnorové perzekuce měly tři základní etapy. První se uskutečnila bezprostředně po únoru 1948 a jejím úkolem i cílem bylo upevnit a zdůvodnit dosaţené vítězství KSČ. Zaměřila se na hlavní exponenty z řad nekomunistických politických stran a organizací, které bylo třeba odstranit z jejich funkcí i veřejného ţivota. Druhá etapa začala na podzim roku 1948 a jejím smyslem bylo prosadit mocenský monopol komunistů do všech oblastí ţivota společnosti a vytvořit zcela novou strukturu mocenských institucí, jejich sloţení, úkolů i moţností. Třetí etapu od jara 1950 charakterizovalo úsilí o totální přestavbu celé společnosti v duchu komunistické ideologie a stalinského modelu socialismu i jeho praxe. Proto začalo postupně převaţovat "hledání nepřátel uvnitř strany", na které by bylo moţné svést váţné problémy, s nimiţ se nový reţim začal potýkat v ekonomické oblasti, ale nejen v ní.

15 4.1.Způsoby persekuce Soudní procesy Mimosoudní postihy PTP Systém postihů politicky nespolehlivých osob se nevyhnul přirozeně ani armádě, kterou se politické vedení snaţilo, co nejvíce podřídit vládnoucí straně. Kromě zásadních změn ve velitelském sboru, díky kterým z armády musely během roku 1948 dvě třetiny důstojníků, začala sluţba v armádě plnit výrazně politicky-osvětové cíle. Třetí věcí, která vytvářela atmosféru začátku padesátých let bylo horečné zbrojení začátku studené války, která ovšem ještě v té době nebyla zřetelně studená. Reţim začal vyuţívat také armádu jako nástroj persekuce. Pro tento účel byly vytvořeny speciální útvary Pomocné technické prapory, do nichţ se na základě dotazníků a materiálů výběrových komisí jednotlivých útvarů přesouvali nespolehliví nebo méně spolehliví vojáci základní sluţby. Později o zařazení pro nováčky rozhodovaly okresní vojenská velitelství. K PTP byli přiřazováni: 1. Osoby, které se dopustily trestných činů proti podle dekretů prezidenta republiky nebo nařízení SNR č 33/1945

16 Sb., zákona na ochranu republiky z roku 1923 a zákona na ochranu lidově demokratické republiky z roku 1948 a byly za to stíhány; 2. osoby zařazené do TNP; 3. osoby, které byly nebo jsou majiteli továrny či podniku nad 10 zaměstnanců; 4. osoby, které vlastnily nebo vlastní pozemky nad Ha; 5. osoby, které vlastnily velkostatek; 6. osoby, které vlastnily nemovitý majetek s výnosem vyšším neţ Kč měsíčně; 7. osoby, které byly po únoru 1948 odstraněny akčními výbory z veřejných funkcí; 8. osoby, které jsou dětmi osob uvedených pod 1-7; 9. osoby, které byly zadrţeny při pokusu o ilegální překročení státní hranice; 10. osoby, jejichţ rodiče nebo sourozenci uprchli do zahraničí; 11. osoby, které SNB prohlásí za nespolehlivé z jiných důvodů.

17 Ale ani to nestačilo k dostatečnému postihu nepřátelsky smýšlejících osob. Pro nevojáky a nespolehlivé osoby v záloze ve věku let bylo v polovině roku 1951 vyhlášeno výjimečné vojenské cvičení, které mělo podle povolávacích rozkazů trvat po dobu potřeby TNP U zrodu táboru nucené práce v září 1948 stál mocensko politický motiv. Půlroční vývoj komunistické moci směřoval k zavedení takové formy masové perzekuce, umoţňující uvěznění či internaci reţimu nepohodlných osob, které se nedopustily trestného činu, ale které představitelé nové moci Uţ pro jejich sociální původ nebo politickou minulost povaţovali za nepřátele. Rozsudky vynášely komise, které se řídily směrnicemi komunistických výborů nebo ministerstva vnitra a jeho Státní bezpečnosti, a byly tedy hrubým porušením základních občanských práv. Tato forma masové perzekuce, která začala jiţ v září 1948 byla jedním z prvních projevů zvůle a rozvratu právního řádu. Svou roli ve vytvoření TNP sehrála msta vůči představitelům jiných politických stran a vybičovaná třídní nenávist a hlavně změna reţimu - přechod k diktatuře. Všechny totalitní reţimy 20. století měly své koncentrační tábory. Kromě mocenskopolitických poslání měly TNP význam hospodářský, protoţe dodavatelem pracovních sil pro odvětví, do nichţ bylo zaměstnance získat, předvedším opět do dolů a hutí. Podniky o ně měly velký zájem a tím z TNP

18 plynuly do státního rozpočtu nemalé částky. Instituce masové perzekuce pošlapala práva a lidskou důstojnost tisíců nevinných a bezdůvodně internovaných občanů a u velké společenské skupiny vyvolala a udrţovala strach a hrůzu z pronásledování politického, sociálního i hospodářského. Vyhledávání a prověřování obětí se měly účastnit i společenské organizace a vytvořit dobře fungující organizační síť dvojek, trojek, pětek, od místní úrovně aţ po ústředí. Původně předpokládané "taţení proti reakci" se stalo záleţitostí úředních komisí, bezpečnosti a bezpečnostních "trojek" a "pětek" KSČ. Směrnice vymezovaly osoby, které měly být zařazeny do TNP, a členily je do několika skupin: 1. osoby vyhýbající se práci (např. tuláci, opilci), 2. osoby ohroţující hospodářský ţivot, zvláště zásobování (např. nepoctiví obchodníci a národní správci), 3. osoby odsouzené podle zákona na ochranu republiky a hospodářství, proti černému trhu a po odpykání řádného trestu, 4. osoby odsouzené za správní přestupky, 5. osoby ohroţující lidově demokratické zřízení včetně těch, které zesměšňují a kritizují reţim, vychvalují kapitalistický řád, pomáhají šířit nepravdivé zprávy, a osoby, které před válkou zastávaly vedoucí místa v hospodářském a politickém ţivotě, nebo mají bezpracné důchody,

19 6. osoby, které v bodech 1-5 umoţňují činnost druhým. V další části směrnice určova1y, jak výběr provádět: bezpečnostní orgány měly povinnost hlásit uvedené osoby bezpečnostním referentům národních výborů podobně se měly zapojit také společenské organizace a akční výbory Národní fronty. Přitom u vybíraných osob "skutečnosti všeobecně známé nebo známé úřadu nepotřebují důkazu". Poslední část směrnic se zabývala způsobem rozhodování přikazovacích (nebo zařazovacích) komisí, včetně jejich práva přijímat vedlejší opatření a postih (zákaz pobytu v místě, vyklizení bytu, uvalení národní správy na ţivnost nebo odejmutí ţivnostenského oprávnění. Členové komisí, jejichţ jména měla být utajena. Od srpna 1950 určovali oběti TNP prokurátoři, soudy a trestní komise okresních národních výborů, coţ vedlo ke sníţení počtu osob "přikazovaných" do TNP. V důsledku toho se do TNP často dostávali propuštění po odpykání niţších trestů (tzn. do tří let). Přesto byl počet nevinných obětí TNP ohromný. Představují významný díl masové perzekuce a ohromného mnoţství postiţených nezákonností a útlakem v zakladatelském období komunistického reţimu v letech Dosavadní údaje o jejich počtu se rozcházejí a naprosto přesná statistika dosud chybí. Z tehdejších oficiálních a neúplných zpráv odboru vězeňství či Správy TNP pro politická místa a vedení resortních ministerstev lze dospět k velmi pravděpodobným číslům. Celkový počet obětí TNP v letech dosáhl s největší pravděpodobností tisíc. V jejich víceúčelové

20 funkci dominovala základní: internovat či věznit reţimu nepohodlné nebo "politicky podezřelé" osoby, které se nedopustily trestného činu. Těmito rozsudky bez soudu se tábory nucené práce podobaly pomocným technickým praporům a v tehdejší stupnici masové perzekuce je lze pokládat za přechod od masové či kaţdodenní nezákonnosti ke stupni nejvyššímu a nejtvrdšímu - k politickým procesům. Mnoho především mladších skautů s niţšími tresty se po odpykání trestu dostalo podle K 2. odst. 1 písm. b) zákona o táborech nucené práce Do táborů budou zařazeny: Osoby právoplatně odsouzené pro některý z činů uvedených v zákonu ze dne 6. října 1948, č 231 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky. na další léta do TNP, kde vykonávali nejrůznější, především ale opět hornické práce Jiné formy persekuce Ve formách persekuce byla, ale moc ještě mnohem vynalézavější mezi mírnější tresty neţ uvěznění nebo pracovní tábory v armádě či mimo ni patřilo také vystěhování do pohraničí inspirované klasickým ruským vyhnanstvím na Sibiři -, a různé formy persekuce rodin nepohodlných lidí, které se v praxi reţimu udrţely po celou dobu jeho existence od znemoţnění práce v oboru aţ po nemoţnost získání kvalifikované práce vůbec, postih dětí za názory rodičů například zákazem studia na vysokých a středních školách. Dále reţim vyvíjel různé formy hospodářského nátlaku znárodnění firem, konfiskace

21 majetku, násilné zdruţstevnění zemědělských hospodářství a mnoho dalších. V neposlední řadě umělecká a tvůrčí omezení související s pošlapáním svobody projevu. Tyto postihy jsou však uţ přece jen o několik stupňů mírnější, ale dá se říci, ţe nebyl téměř nikdo v tehdejší společnosti, koho by se nějakým způsobem nedotkly. 4.2.Časová osa procesů Hlavní procesy a jejich účelové zaměření Procesy konce čtyřicátých a počátku padesátých let přes svou vnější jednotnou podobu se však přece jen trochu lišily. Přestoţe uţ jejich cíle, vţdy pečlivě zaměřené na jednotlivé společenské skupiny byly různé, jejich formální jednotnost ještě víc narušuje dělení vnitřní často opomínané, dělení na ty, kteří byli nevinnými oběťmi-v tom smyslu, ţe si pozornost reţimu vyslouţili jen svými názory nebo společenským postavením, a na ty, kteří reţimu aktivně odporovali a jako takoví byli odsouzeni. Skautské procesy patřily především do druhé skupiny. dělení na ty kteří něco skutečně udělali a naprosté oběti Zařazení procesů se skauty Reţim si dal zvlášť záleţet na několika rozsáhlejších procesech které lze nazvat monstrprocesy. Jejich zřejmým hlavním záměrem bylo zastrašovat odpůrce reţimu ale oproti

22 jiným procesům se dá u mnoha z nich najít jistá skutková podstata odporu. Mezi tyto soudní případy patří (podle časové posloupnosti): a) Květen 1949: proces s dr. Jaroslavem Borkovcem a spol.,, kterém byli souzeni skauti a skautky Karel Skála, Dagmar Skálová, Jiří Navrátil a další. Prostřednictvím V. Polesného a E. Čančíka byli napojeni na organizaci, která připravovala státní převrat. Zmínka o tomto pokusu o státní převrat je i v Pamětech Václava Černého a hodnotí jej jako pokus částečně řízený StB, která jím prý chtěla odhalit co nejvíce akceschopných protivníků. Jiná verze praví, ţe tento pokus byl Bezpečností odhalen aţ za pět minut dvanáct a měl reálnou šanci zastihnou reţim nepřipravený. Ve znaleckém posudku, který byl při jednání předčítán, byli skauti označeni za "vůbec nejnebezpečnější skupinu". Podařilo se přitom utajit většinu zapojených dospělých skautů a skautek, kterých bylo více neţ dvě stě. Před soudem se jich ocitlo pouhých dvacet. Odsouzeno k odnětí svobody bylo pouze deset. Tresty byly velice vysoké: 20, 30 let i doţivotí. b) Září 1949: proces s českobudějovickými rovery (staršími skauty) I. Mánkem, M. Bromem, K. Kolouchem, J. Koubou a R. Chounem, spojenými v Praze s odbojovou skupinou Za pravdu, v níţ pracovali skauti K. Pecka a F. Zahrádka. Sám Pecka vymezuje činnost skupiny jako převádění přes hranice a výrobu letáků. Výsledek: těţké ţaláře na 10 aţ 20 let.

23 c) Rok 1950: proces se šedesáti obţalovanými členy STO (Slovenská tajná ochrana). Mezi třemi provedenými rozsudky smrti byl i skautský činovník Eduard Tesár. d) Březen 1951: proces s Lubomírem Školoudem a dalšími (Zdeněk Kovařík, Ctirad Andrýs, Jiří Pašta, Bohuslav Marek, Radek Broţ, Karel Havránek, Květa Pilmanová, Zbyněk Školoud). Před konferencí KSČ vyhodila do povětří skupina krajskou propagační prodejnu v Hradci Králové. Za velezradu a další obvinění vyneseny rozsudky od 1 do 14 let vězení. e) Květen 1952: proces s dr. Karlem Průchou a spol. (František Němec, RNDr. PhMr. Miloslav Strţínek, František Jandus, Karel Grimm, Ivan Mikšovič, František Reiser, František Novotný, Milan Draţdík, Jan Homoláč). Skupina byla obviněna, ţe od roku 1950 budovala protistátní síť, spolupracovala se zahraničím a připravovala se na obnovení skautské organizace po změně komunistického reţimu. Ve skutečnosti šlo o běţné skautské schůzky, které se odehrávali přímo v bytě Dr. Průchy. Výsledek: tresty aţ do 15 let vězení. f) Červen 1952: proces s tišnovskými katolickými skauty. Do čela skupiny byl postaven katolický kněz ThDr. Otto Mádr. Vedle dlouholetých trestů (14 let aţ doţivotí) byli Vlastimil Ţelezný a Alois Pokorný odsouzeni k trestu smrti oběšením. Poprava byla vykonána 18. prosince Tato skupina se byla napojena na vysokoškolské studentské

24 kruhy a zabývala se především šířením protikomunistických letáků a sběrem informací. Skupina byla infiltrována StB a ve vyprovokované situaci byl v sebeobraně zastřelen agent František Mrkva. g) Říjen 1952: proces s dr. Pavlem Křivským a spol. (Vladimír Bláha, Antonín Celerýn, Zdeněk Kovařík, Slavoj Chodounský, ing. Karel Forst, Václav Pergner, ing. Jaromír Marek). Obvinění byli odsouzeni za velezradu, špionáţ, organizování povstání, podvratnou činnost, přechody ohroţených osob do exilu a další činy. Trest: 18 let aţ doţivotí. Zde si reţim vyrovnával účty s organizátory Junáckých borůvkových brigád, které s konaly na Šumavě v letech 1948 a 1949 a skauti během nich převáděli přes hranice. h) Březen aţ duben 1953: proces s Oldřichem Rottenbornem a spol. (František Bobek, Rudolf Probst, Vlastimil Herkolec Lubomír Procházka, Jindřich Valenta, Milan Novák, Jiří Lukšíček, Pavel Broţek, Josef Hlavín, Josef Krbeček, Jiří Holubec, Miroslav Kopt, Jaromír Vejdovský, Ludvík Maruška, Lubomí Ţáček - vesměs skauti ve věku od 16 do 22 let). Za ilegální skautskou činnost a úmysl rozvracet lidově demokratické zřízení a společenský řád republiky byly vysloveny poměrně nízké tresty. Skupina spolupracovala v SIO (Sdruţené ilegální organizace) a obstarávala kurýrní činnost, zároveň dělala drobné sabotáţní akce jako přerušování elektrického a telefonního vedení, výhruţné telefonáty představitelům strany. Řada z odsouzených v této skupině a další noví se ovšem

25 brzy sešli znovu u soudu v roce 1955, kdy uţ šlo o tresty od 6 do 10 let. i) Březen 1954: proces se skupinou SODAN. Mojmír Babušík Oldřich Klobas, Rudolf Mrázek, Jan Pospíšil, Antonín Barva Jan Koňorza, Milan Blaţek, Karel Ochmann, Bohumil Misáli, Vlastimil Ţampach, Jiří Andrášy aj. odsouzeni na 4 aţ 20 let. j) Prosinec 1954: proces s Jaromírem Nezdařilem a dalšími (Antonín Vojtíšek, Jan Karlas, Jiří Materna, Oldřich Lánský, Jindřich Lang, Jiří Nýdrle, Jan Kazda, Jiří Hylmar, Ladislav Kotyk: Za velezradu a vyzvědačství uděleny tresty od 3 do 18 let Předpisy a právní normy pouţité při procesech se skauty 5. Skautská literatura za mříţemi Dlouhé historické uvedení by někteří literární vědci zařadili jako psycho fyzické zázemí díla a jako takové by je moţná část z nich i odmítla s připomínkou, ţe hlavně a moţná jedině důleţité je dílo samo. Pro pochopení samizdatu je ale popis dějinné i osobní situace tvůrců naprosto nezbytný. Navíc v oblasti literatury, která sotva měla vysoké literární ambice. Účely této literatury byly jiné.

Budování socialismu v ČSR

Budování socialismu v ČSR VY_12_INOVACE_105 Budování socialismu v ČSR Pro žáky 9. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Moderní doba Únor 2012 Mgr. Regina Kokešová Určeno k prezentaci nového učiva a ověření schopnosti zapamatovat

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Politické procesy v Československu

Politické procesy v Československu Politické procesy v Československu Anotace: prezentace věnující se politickým procesům v 50. letech v Československu. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Literatura 20. století

Literatura 20. století Literatura 20. století celková charakteristika z hlediska historie a literárního vývoje Tvorbu spisovatelů ovlivnily: 1) 1. světová válka (1914 1918) 2) 2. světová válka (1939 1945) 3) studená válka 2.

Více

Oslava Svatého Jiří. Hrdinové. Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s.

Oslava Svatého Jiří. Hrdinové. Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s. Oslava Svatého Jiří Hrdinové Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s. Klecany 24. 4. 2015 Svatý Jiří 2 Svatý Jiří je patronem všech skautů. V České republice jeho svátek připadá na 24. dubna.

Více

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960.

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960. Vyhodnocení workshopu: Československo v 50. letech Projekt: Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0026 Datum konání: 5. 10. 2012 Místo konání:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

V 19 letech byl odsouzen za velezradu na 10 let a byl poslán do uranových dolů v Jáchymově.

V 19 letech byl odsouzen za velezradu na 10 let a byl poslán do uranových dolů v Jáchymově. Průběh projektu My, žáci 9. a 8. třídy, jsme se v letošním školním roce zapojili do projektu Příběhy našich sousedů. Tento dlouhodobý projekt nás zaujal možností pracovat se vzpomínkami přímého pamětníka.

Více

75 let skautingu v Moravské Třebové

75 let skautingu v Moravské Třebové Jiří Šmeral 75 let skautingu v Moravské Třebové Olomouc 2010 Počátky moravskotřebovského skautingu ve třicátých letech Historie moravskotřebovského skautingu dospěla v letošním roce do sedmdesátého pátého

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

Projekt Cesta dějinami BIOLOGIE PRÁCE V URANOVÝCH DOLECH A JEJÍ ZDRAVOTNÍ DOPADY

Projekt Cesta dějinami BIOLOGIE PRÁCE V URANOVÝCH DOLECH A JEJÍ ZDRAVOTNÍ DOPADY Projekt Cesta dějinami BIOLOGIE PRÁCE V URANOVÝCH DOLECH A JEJÍ ZDRAVOTNÍ DOPADY KONCENTRAČNÍ TÁBORY také koncentrák nebo též lágr (z německého Lager = tábor) slouží k hromadné internaci nebo věznění lidí,

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Vládní návrh ZÁKON ze dne. 2012 o zásluhách Václava Havla Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii. 2 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček Dějiny slovenského práva Ladislav Vojáček Ústavní vývoj 1945 1989 Příprava a přijetí Košického vládního programu první přímý kontakt: E. Beneš v Moskvě (prosinec 1943) vlastní jednání: březen 1945 v Moskvě

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 19. 3. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Jazyk a jazyková komunikace Literární výchova

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

Obr. 2: Lihovar v Rozsochách, kde Koutníkovi bydleli v letech

Obr. 2: Lihovar v Rozsochách, kde Koutníkovi bydleli v letech Obr. č. 1: č. 1: Rodný 1: Rodný domek domek Vincence Koutníka na na samotě na samotě Jalovčí Jalovčí u u Dolní u Dolní Rožínky. Zdroj: autor Obr. 2: Lihovar v Rozsochách, kde Koutníkovi bydleli v letech

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

11/1944 Ú. v. ÚSTAVNÍ DEKRET presidenta republiky *)

11/1944 Ú. v. ÚSTAVNÍ DEKRET presidenta republiky *) 11/1944 Ú. v. ÚSTAVNÍ DEKRET presidenta republiky *) (Příloha k vyhlášce č. 30/1945 Sb.) ze dne 3. srpna 1944 o obnovení právního pořádku (Uveřejněno v roč. V, č. 3 Úředního věstníku československého,

Více

Využití dopisů Dr. Milady Horákové ve výuce

Využití dopisů Dr. Milady Horákové ve výuce Využití dopisů Dr. Milady Horákové ve výuce 50. léta v Československu Hornické muzeum Příbram Památník Vojna - 20. června 2013 Mgr. František Štambera Proměny oficiálního obrazu procesu s Dr. Horákovou

Více

Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky

Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky Zbyněk Bureš, skautskou přezdívkou Brčil, se narodil 15. července 1924 v Praze. Maturoval na Vančurově gymnázium na Smíchově, později studoval Filozofickou fakultu

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 6. Proč se při soudu postavili obyvatelé vesnice proti panu Havelkovi?

1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 6. Proč se při soudu postavili obyvatelé vesnice proti panu Havelkovi? G Šternberk 1 1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 2. Kdy byl pan Havelka odsouzen a na jak dlouho? 3. Jaký vliv mělo na pana Havelku jeho uvěznění? 4. Vstoupil pan Havelka do

Více

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

247/1948 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 1948. o táborech nucené práce.

247/1948 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 1948. o táborech nucené práce. 247/1948 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 1948 o táborech nucené práce. Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně: 1 (1) Aby osoby uvedené v 2 mohly býti vychovány k práci jako

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4360_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

A B C D E F. Třicátá léta ve 20.

A B C D E F. Třicátá léta ve 20. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení rozlišením

Více

Jiří Kuře Král (* 1934)

Jiří Kuře Král (* 1934) Jiří Kuře Král (* 1934) vypracovali: Josef Crkal, Hana Landová Žofie Nováková Radka Staňková Tomáš Taybner Základní škola Mladá Boleslav, Komenského náměstí 91 pedagogické vedení: PhDr. Adam Krupička,

Více

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org.

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. AUTOR: Ing. Věra Bubíková VYTVOŘENO: 01.05.2013 NÁZEV: VY_32_Dějepis_02_II. světová válka, ZŠ praktická, 9. R - TÉMA: Období okupace ČÍSLO

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

SKAUTI ZA DOB KOMUNISMU

SKAUTI ZA DOB KOMUNISMU SKAUTI ZA DOB KOMUNISMU Úvod do skautingu Založen roku 1907 generálem Robertem Baden-Powellem v Anglii,dnes má celkem téměř 40 milionů členů ve 214 státech světa (kromě některých totalitních států - Afghánistán,

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Procesy v období komunismu

Procesy v období komunismu Procesy v období komunismu ÚVODEM Komunistické politické procesy v padesátých letech 20. století, zahájené po sovětském vzoru v zemích východního bloku, měly za cíl zlikvidovat, eliminovat a vystrašit

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 1 A 574/2002-22 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

II. ZROZENÍ SKAUTINGU

II. ZROZENÍ SKAUTINGU II. ZROZENÍ SKAUTINGU Ještě než se zmíníme o okolnostech vlastního založení skautingu Baden-Powellem, je třeba zmínit jinou osobnost, která měla na toto hnutí (a o českém skautingu to platí dvojnásob)

Více

Dějiny 20. století, totalitní režimy

Dějiny 20. století, totalitní režimy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) Dějiny 20. století, totalitní režimy Kvarta 2 hodiny týdně Dataprojektor Mezinárodní vztahy před 1. světovou válkou Ukáže na mapě kolonie evropských

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Tisková konference k zákonu o III. odboji (zákon č. 262/2011 Sb.) V Praze 15.11. 2011 ministr obrany Alexandr Vondra náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata ZÁKLADNÍ INFORMACE Po 22

Více

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS 9. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky T.G. Masaryk Charakteristické

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Štěstí trvá jenom vteřinu

Štěstí trvá jenom vteřinu Štěstí trvá jenom vteřinu Obsah 1.0 Úvod 2.0 Osobnosti 2.1 Eugenie Točíková 2.2 Vlastimil Kučera 3.0 Příběh paní Točíkové 3.1 Dětství a mládí 3.2 Válka, postřelení tatínka 3.3 Maturita a práce 3.4 Vztah

Více

BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU

BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU Pravidla úspěchu BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU 2013 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hellinger, Bert Pravidla úspěchu / Bert Hellinger ; [z německého originálu... přeložila Jitka Scharingerová].

Více

LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY

LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY HISTORIE - STAROVĚK Původem ze zchudlé šlechtické rodiny Zkušenosti z cest do Egypta a na Kypr Athény v krizi Válka s Megarou 594 př.n.l. zvolen archontem Rozsáhlé reformy - rozsáhlá

Více

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Perzekuce vojáků po únoru 1948 a jejich účast v protikomunistickém odboji

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Perzekuce vojáků po únoru 1948 a jejich účast v protikomunistickém odboji Historie a tradice ozbrojených sil ČR Perzekuce vojáků po únoru 1948 a jejich účast v protikomunistickém odboji Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H T-W Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H el e na Tom a nová-weisová Spisovatelka, herečka a rozhlasová redaktorka Helena Tomanová-Weisová své mládí prožila v dnes už zaniklém světě česko-

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Člověk v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Světová literatura 20.

Člověk v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Světová literatura 20. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0565 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_50_E. Hemingway Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Název školy Autor Mgr. Šárka

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů Příběhy našich sousedů Jiří Navrátil Scénář k audioreportáži Zpracovali: Anna Hubená, Viktorie Lain, Jan Munzarová, Eduard Klíma, Jacob Rybníkář Vyučující: Vladimír Rozhon Škola: ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek,

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Anotace: materiál obsahuje 2 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A.

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A. V Brně dne 4.9.2008 Sp. zn.: 3186/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol A. Důvody šetření Z tiskového

Více

Československý odboj v době druhé světové války

Československý odboj v době druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

Hospodářské dějiny Československa (opakování)

Hospodářské dějiny Československa (opakování) VY_32_INOVACE_DEJ_30 Hospodářské dějiny Československa 1918-1948 (opakování) Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Československo 1918-48 Předmět:

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

Rusko v meziválečném období

Rusko v meziválečném období Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11

SHARE 50+ v Evropě Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Logo agentury Číslo dotazníku: ID respondenta - - Křestní jméno Datum rozhovoru: Číslo tazatele: SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Písemný dotazník email:

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II 181/2007 Sb. - o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek - poslední stav textu 181/2007 Sb. ZÁKON ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československá novinářská cena (zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 171/1964 Sb. ze dne 26. srpna 1964) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Když nás obelhali jednou, mohou nás obelhat i podruhé. Talentovaný člověk ví, že má co rozdávat, a rád se o svoje nadání podělí s ostatními.

Když nás obelhali jednou, mohou nás obelhat i podruhé. Talentovaný člověk ví, že má co rozdávat, a rád se o svoje nadání podělí s ostatními. Když nás obelhali jednou, mohou nás obelhat i podruhé. Talentovaný člověk ví, že má co rozdávat, a rád se o svoje nadání podělí s ostatními. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak,

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_96 Jméno autora: Mgr. Lukáš Židek Třída/ročník:

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Veřejn ejná správa Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích Zákon č.

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 274/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 254 ze dne 09.04.2014 Návrhy na pojmenování ulic a náměstí ve vztahu k událostem 17. listopadu 1989 v lokalitě Nákladového nádraží

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii VY_32_INOVACE_05_ STÁTNÍ SVÁTKY_35 Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400 Anotace Digitální

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_53 Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: 3., popř. 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa

Více