3. Skautská organizace ve zkratce Ideje a dějiny se zaměřením na konec třicátých let a léta čtyřicátá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. Skautská organizace ve zkratce Ideje a dějiny se zaměřením na konec třicátých let a léta čtyřicátá"

Transkript

1 1.Úvod 1.1.Vymezení pojmů 2. Nástin dějin Československa po roce Skautská organizace ve zkratce Ideje a dějiny se zaměřením na konec třicátých let a léta čtyřicátá 4. Politické procesy v kontextu událostí po 25. únoru Způsoby persekuce Soudní procesy Mimosoudní postihy PTP TNP Jiné formy persekuce 4.2.Časová osa procesů Hlavní procesy a jejich účelové zaměření Zařazení procesů se skauty Předpisy a právní normy pouţité při procesech se skauty 5.Skautská literatura za mříţemi 5.1.Formy literatury za mříţemi 5.2.Hlavní představitelé několika skupin a rozbor jejich tvorby 5.3.Způsoby výroby skautských samizdatů 6.Další osudy autorů a knih 7.Pouţité prameny

2 8.Dodatky 8.1. Fotokopie 8.2. Přepisy

3 1.Zhruba Úvod S odstupem času zdá téměř nemoţné, ţe mohlo v civilizované Evropě vzniknou a vydrţet něco takového jako byl komunismus. Nejde ani tak o mechanismy, kterými se komunisté dostali k moci, ale spíše o takové popření hodnot na jakých se tato část světa zdála stát. Zhoubné způsoby, jimiţ působily na literaturu a kulturu vůbec, jsou do značné míry jiţ vědecky zpracovány, nebo je literární historici zpracovávají. Tato práce by měla pojednávat o jedné spíše málo známé skupině lidí, kteří brali ideály svobody váţně, a o způsobu, jakým se jim podařilo přeţít i naprosté zhroucení společnosti a o úloze, kterou při tom hrála i útěcha z poesie. Řeč bude o skautech a jejich odporu proti komunistické totalitě instalované v Československé republice Sovětským svazem a jeho prodlouţenou rukou Komunistickou stranou Československa za souhlasu části občanů a netečnosti západních demokracií. Výčet příčin není třeba brát od druhé mnichovské dohody, k níţ velmoci dospěly v Jaltě a Teheránu, nebo dokonce od začátku Druhé světové vlky, případně uţ od konce té první Známým rysem dějin je, ţe se opakují, a neméně známým rysem demokratických politiků je, ţe jsou naivní pokud moţno na cizí účet. Diktátoři se neptají, diktátoři si berou, a tak se stalo, ţe si vzali i pár desítek let republiky Československé. Těmi se však nemá smysl zabývat, je lépe zabývat se lidmi, kteří se jim snaţili vzdorovat, způsoby, jak za to zaplatili a také a především literaturou svobodným územím, jeţ jim pomohlo přeţít.

4 1.1. Vymezení pojmů Prvním bodem kaţdé práce je vymezení pojmů, s nimiţ hodlá pracovat. V daném případě tedy půjde o autory - členy skautského hnutí postiţené útlakem komunistického reţimu především v období konce čtyřicátých let a v padesátých letech. Pro potřeby této práce mezi ně počítáme muţe a ţeny, jejichţ ţivot ovlivnila skautská výchova a sami toto ovlivnění přiznávali jako významnou součást utváření své osobnosti. Útlakem rozumíme jakékoliv omezování lidských a občanských práv na základě názoru. Vymezenou dobou se rozumí přibliţně období ohraničené 25. únorem 1948 a květnem 1960, kdy se i nestrnulejší z komunistických reţimů vytrvávající v tehdejším Československu, rozhodl většinu politických vězňů propustit na amnestii. Nicméně pro vysvětlení některých jevů bude samozřejmě nutné tato data překročit. Práce chce stručně nastínit inspirační zdroje těchto většinou velice mladých autorů a dokumentovat některé literární aktivity v podmínkách, pro vznik literatury velmi nepříznivých. Záměrně opomíjí rozsáhlou mnoţinu známých autorů tohoto okruhu, zaprvé proto ţe, přímo nezapadají do skupiny skautů vězňů, a často jde o osobnosti, jejichţ vězeňská tvorba byla publikována a je jiţ kriticky zpracována, jako jsou Josef Palivec, Jan Zahradníček, Zdenek Kalista, Zdeněk Rotrekl, Křelina, Jehlička, Bedřich

5 Fučík a další aţ po Jiřího Stránského a Karla Pecku, ač poslední dva jmenovaní rovněţ patří do zkoumaného okruhu.

6 2. Nástin dějin Československa po roce 1939 Uţ během války bylo patrné, ţe pro Československou vnitřní i zahraniční politiku budou mnohem více neţ dříve důleţité zájmy Sovětského svazu. Projevovalo se to mnoha oblastech v domácím odboji, v zahraničním odboji i v přístupu velmocí k Mnichovské dohodě, k československé exilové reprezentaci a k budoucí podobě Československa. Domácí odboj se začal utvářet okamţitě po březnu 1939 především mezi politickými představiteli první republiky, důstojníky a také společenskými hnutími jako Sokol, Orel a v neposlední řadě také Junák i mnoha dalšími. Komunisté se ho okázale stranili aţ do napadení Sovětského svazu Německem 22. června 1941 s tvrzením, ţe jde o imperialistickou válku, která se proletariátu netýká. Tento postoj zřejmě odpovídal obsahu mezistátních smluv mezi SSSR a Německem. I potom ovšem pracoval odděleně od ostatního odboje, který je komunisty po celých padesát let soustavně popírán, a byl řízen zájmy Moskvy. Celou odbojovou aktivitu tedy nesly demokratické podzemní skupiny. Zahraniční odboj, který se posléze stal určujícím pro další osud Československa, byl také poznamenán podobnou dvoudílností. Londýnský okruh, po určitých rozpacích západními mocnostmi uznaným za exilovou československou vládu, vedl prezident E. Beneš. Ten vzdor varování britské vlády podepsal spojeneckou smlouvu se SSSR a tím učinil první krok, jenţ do jisté míry zpečetil osud Československa. V závěru války, druhá část odboje -

7 představitelé Komunistické strany Československa KSČ, kteří se uchýlili do Moskvy, před návratem do vlasti při moskevských jednáních získali rozhodující silová ministerstva v první poválečné tzv. Košické vládě. Ve volbách v roce 1946 pak KSČ získala dvě pětiny hlasů a své postavení ještě posílila. I kdyţ situace byla víceméně jasná dávno před únorem 1948, odpovědní demokratičtí politici ji dlouho svým straníkům a voličům nepřiznali.

8 3.Skautské hnutí ve zkratce Ideje a dějiny se zaměřením na konec třicátých let a léta čtyřicátá Skautská výchovná metoda, kterou ve své knize Skauting for Boys v roce 1907 předloţil britský důstojník Robert Baden- Powell, pozdější lord of Gilwell, byla nesena ideály rytířství, obětavosti, přátelství a sluţby vlasti. Její americká tradice, jak ji utvořil přírodovědec a spisovatel Ernest Thomson Seton zase přinášela motivy odkazu přírodních národů zejména vztah k přírodě. A tak kdyţ se v roce 1911 Antonín Benjamin Svojsík, praţský středoškolský učitel, rozhodl zavést v Čechách jako novou náplň výchovy sokolského dorostu, měl na co navazovat. V základní příručce českého skautingu Základové junáctví se ovšem nespokojil s pouhou kopií anglického či amerického modelu a celý systém obohatil i o specificky české prvky. Zpracoval je ve spolupráci s předními českými autoritami své doby a kromě dobrozdání o nezávadnosti pobytu v přírodě pro zdraví mládeţe v nich lze najít i stati zpracovávající náměty obecně kulturní - ve např. oddíl Jana Nováka o rétorice, Karla Hoffmeistra o hudbě nebo Dr. Zdeňka Wirtha o umění. U tradicionalistického vedení tehdejší České obce sokolské však pro nové myšlenky nenašel pochopení a byl posléze nucen zaloţit vlastní organizaci, kterou na návrh Mikuláše Alše nazval Junák. V české společnosti od dob národního obrození měla své nezastupitelné místo literatura a proto jednou z prvních věcí, k níţ Svojsík přistoupil bylo zaloţení časopisu Junák, později Skaut Junák.

9 Skautští vedoucí od počátku v programu svých oddílu kladli důraz na drobné literární aktivity - od oddílových časopisů, které chlapci a děvčata sami psali, kronik, osobních deníků aţ po literární a dramatické výstupy u táborových ohňů a na oddílových schůzkách. Dnes si uţ jen málokdo uvědomuje, ţe to byli právě skauti, kdo s těmito činnostmi započal a zaslouţil se o jejich rozšíření. Některé skautské deníky se staly i uznávanou součástí českého písemnictví, jako například Táborový deník Jiřího Wolkera a o generaci později Skautský deník Jana Zábrany. Ve dvacátých a třicátých letech pak také začínají psát nejznámější skautští spisovatelé Jaroslav Foglar, Jaroslav Novák nebo Otakar Batlička. Především první z nich, přes všechny moţné výhrady ke slohu a literární úrovni, potom vytváří jedny z nejdůleţitějších českých knih pro mládeţ a také českou (i slovenskou) frazeologickou zásobu obohacuje o obraty, které v průběhu let téměř zlidověly. Otcové zakladatelé ovšem dali do vínku skautingu také tradici obrany přirozených lidských práv a národních ideálů, a proto není divu, ţe při nástupu německého nacismu k moci v listopadu 1933, který znamenal ohroţení Československa, skautské ústředí jako první přicházelo s iniciativou branné výchovy mládeţe. (V roce 1934 Ministerstvo národní obrany pověřilo zřízením oddělení branné výchovy právě skautské vedoucí štkpt. Valu a majora Melichárka. Celé skautské hnutí mající v té době přes padesát tisíc členů se do tohoto programu aktivně zapojilo. Dobou podmíněné směřování později určitá část veřejnosti dezinterpretovala a zneuţila proti němu. Co je však hlavní,

10 skautská branná výchova připravila mladé lidi v oddílech na pozdější II. a III. odboj. Do protinacistického odboje se skauti zapojili mnoha způsoby. Někteří odešli do zahraničí a bojovali potom v Československých zahraničních armádách jako RAF, kde dokonce u jedné stíhací peruti vznikla skautská druţina. Doma skauti prováděli sabotáţe např. likvidací orientačního značení pro přesun jednotek, anebo přímo vojenský výcvik jako skupina Zpravodajská brigáda (té se v roce 1942 podařilo zpozdit nasazení horských myslivců v Jugoslávii), pomáhali spojeneckému vojenskému zpravodajství jako kurýři, průzkum rozmístění jednotek, mapování vojenských objektů Jako velmi mladí lidé byli v těchto činnostech často mnohem úspěšnější neţ dospělí, protoţe nebyli nepřátelským ostrahám nápadní. Ale nejen to, lépe zvládali podmínky práce v utajení a snadněji odolávali snahám německého obranného zpravodajství o rozkrývání sítí protoţe se naučili lépe zachovávat mlčení. O skautském odboji se zachovalo poměrně málo zpráv, protoţe vzhledem k utajení a pravidlům konspirace nebylo moţné vést písemné záznamy. Další důvod je také to, ţádná skautská skupina nebyla vyzrazena, a proto chybí i německé vyšetřovací doklady zachované u odhalených odbojových skupin. Třetí důvod je i jistá samozřejmost, se kterou svou činnost v odboji skauti chápali, nezachovala se proto ani téměř ţádná vzpomínková literatura. Konečně po dobu padesáti let komunistický reţim zmínky o jakémkoli občanském odboji soustavně potlačoval (a naopak komunistické činy zveličoval).

11 Poválečnou historickou skupinu Junák ve Svazu národní revoluce (nynější Český svaz bojovníků za svobodu) ihned po únoru 1948 komunisti zrušili a její archiv se ztratil. Dobře dokumentovanou skupinou, která nyní zůstává jako historická skupina v Českém svazu bojovníků za svobodu, je zmíněná Zpravodajská brigáda, kterou zaloţili dospělí členové praţského 5. oddílu vodních skautů a dosáhla aţ počtu šest rot. Souběţně probíhala v ilegalitě běţná skautská činnost, pro niţ krytí poskytovaly německými úřady tolerované organizace zejména Klub českých turistů. Jen v Praţských odborech KČT tak na konci války působilo přes čtyřicet ilegálních skautských oddílů. Jejich vedoucí snaţili vychovávat děvčata a chlapce v duchu ideálů první republiky a také, jak jen to bylo ve válečných podmínkách moţné, zachovávat jim alespoň zbytky dětství. Tato činnost potom vyvrcholila organizací pomoci na osvobozených územích a také vystoupením v Praţském povstání, kde byla bojově nasazena Zpravodajská brigáda a skauti zajišťovali kurýrní sluţbu pro Českou národní radu. Pro vývoj povstání měla význam i mapa německých vojenských objektů v Praze, kterou tajně vytvořily skautské oddíly. Válka stála ţivot 800 českých skautů a skautek. Celá válečná činnost se projevila i v nesmírně silném nástupu Junáka bezprostředně po válce, kdy měla jen z ilegality vystoupivší část organizace více členů neţ hnutí před válkou. Počet členů posléze stoupl téměř aţ na čtvrt milionu. Tehdejší ministr školství proslulý Zdeněk Nejedlý dokonce v projevu licoměrně prohlásil nedovedu

12 si představit českou mládeţ bez našeho Junáka. Ovšem ve stejné době jiţ činnost Junáka částečně monitorovala tajná policie. Například Ihned po válce, zřejmě vlivem komunistického vedení Ministerstva vnitra, byla skautské organizaci Junák věnována nejdříve sporadická, postupem času však stále systematičtější pozornost./ / Tajná telefonická a písemná hlášení putovala z velitelství stanic a oblastních úřadoven SNB a StB na Ministerstvo vnitra. Byly sledovány návštěvy zahraničních skautů a skautek. To se týkalo zejména československého zájezdu světové náčelní skautek Olave Baden-Powell v září 1946, návštěvy ředitele mezinárodní skautské kanceláře J. S. Wilsona na jaře 1947 a návštěvy mezinárodních skautských zpravodajek z Velké Británie, Dánska, Holandska, Polska a Švýcarska v červnu Byl sledován a zdokumentován celý jejich program. Pozornosti neušla ani skupina 66 řadových francouzských skautů a skautek cestujících po republice v červenci Podle záznamu nelze pochybovat o tom, ţe svého člověka mělo Ministerstvo vnitra i v československé skautské výpravě na prvním poválečném mezinárodním skautském setkání: na Jamboree míru ve Francii v srpnu 1947.(Lešanovský 2000) Sledování mělo tedy mapovat vazby československých skautů na jejich zahraniční bratry, přátele a vedoucí.

13 4.Politické procesy v kontextu událostí po 25. únoru 1948 Po získání politické moci v únoru 1948 začala Komunistická strana Československa (KSČ) budovat stalinský model socialismu, v němţ připadla důleţitá úloha mocenskému ovládání společnosti různým formám perzekucí a politických represálií. Jejich první cíl logicky představovali ti, kteří z různých příčin tvořili opozici vůči novému reţimu a měli alespoň minimální moţnost jej ohrozit. Zásahy proti nim měly odstrašující i vliv na zbytek populace. Postihy byly jednou ze základních metod nové oficiální politiky komunistického státu a jedním z tradičních a základních způsobů vyrovnání se totalitní vlády s opozicí, v pozdějších fázích upevňování moci se staly formou řešení hospodářských neúspěchů způsobených chybnou politikou. Totalitní moc začala vytvářet systém nejistoty, který postupně vytlačil veškeré právní vědomí. Atmosféra strachu samozřejmě podporovala systém totální politické a administrativní nadvlády nad celou společností i jednotlivými občany, kteří neměli moţnost z bludného kruhu uniknout nebo se účinně bránit. Politické perzekuce byly odstupňované, většinou však nikoliv podle míry "provinění", ale podle momentálních potřeb reţimu. Některé občany stačilo jen vyloučit z veřejného ţivota, jiné bylo třeba trvale odstavit od podílu na moci. Často pouţívaná byla ekonomická forma postihů, prosazující ekonomické zájmy KSČ proti různým sociálním skupinám, druhem trestu bylo i vystěhovávání a přemísťování lidí především z velkých měst do pohraničí, coţ lze označit

14 za jistou formu vyhnanství. Perzekuce se však neomezovala jen na oblast politiky, měla také svou náboţenskou a národnostní podobu. Vyšší stupeň politické perzekuce představovala internace neboli omezování osobní svobody bez právoplatného odsouzení. Uţ 25. října 1948 byl přijat zákon na ochranu lidově demokratické republiky č. 231, doplněný zákonem o táborech nucené práce č. 245/1948 Sb., na jejichţ základě byly do nových koncentračních táborů poslány tisíce lidí. Vrcholem systému byly veřejné politické procesy, při nichţ soudy, plně poddané totalitní reţii vynášely rozsudky mnohaletého ţaláře i smrti, z nichţ 280 bylo skutečně vykonáno. Poúnorové perzekuce měly tři základní etapy. První se uskutečnila bezprostředně po únoru 1948 a jejím úkolem i cílem bylo upevnit a zdůvodnit dosaţené vítězství KSČ. Zaměřila se na hlavní exponenty z řad nekomunistických politických stran a organizací, které bylo třeba odstranit z jejich funkcí i veřejného ţivota. Druhá etapa začala na podzim roku 1948 a jejím smyslem bylo prosadit mocenský monopol komunistů do všech oblastí ţivota společnosti a vytvořit zcela novou strukturu mocenských institucí, jejich sloţení, úkolů i moţností. Třetí etapu od jara 1950 charakterizovalo úsilí o totální přestavbu celé společnosti v duchu komunistické ideologie a stalinského modelu socialismu i jeho praxe. Proto začalo postupně převaţovat "hledání nepřátel uvnitř strany", na které by bylo moţné svést váţné problémy, s nimiţ se nový reţim začal potýkat v ekonomické oblasti, ale nejen v ní.

15 4.1.Způsoby persekuce Soudní procesy Mimosoudní postihy PTP Systém postihů politicky nespolehlivých osob se nevyhnul přirozeně ani armádě, kterou se politické vedení snaţilo, co nejvíce podřídit vládnoucí straně. Kromě zásadních změn ve velitelském sboru, díky kterým z armády musely během roku 1948 dvě třetiny důstojníků, začala sluţba v armádě plnit výrazně politicky-osvětové cíle. Třetí věcí, která vytvářela atmosféru začátku padesátých let bylo horečné zbrojení začátku studené války, která ovšem ještě v té době nebyla zřetelně studená. Reţim začal vyuţívat také armádu jako nástroj persekuce. Pro tento účel byly vytvořeny speciální útvary Pomocné technické prapory, do nichţ se na základě dotazníků a materiálů výběrových komisí jednotlivých útvarů přesouvali nespolehliví nebo méně spolehliví vojáci základní sluţby. Později o zařazení pro nováčky rozhodovaly okresní vojenská velitelství. K PTP byli přiřazováni: 1. Osoby, které se dopustily trestných činů proti podle dekretů prezidenta republiky nebo nařízení SNR č 33/1945

16 Sb., zákona na ochranu republiky z roku 1923 a zákona na ochranu lidově demokratické republiky z roku 1948 a byly za to stíhány; 2. osoby zařazené do TNP; 3. osoby, které byly nebo jsou majiteli továrny či podniku nad 10 zaměstnanců; 4. osoby, které vlastnily nebo vlastní pozemky nad Ha; 5. osoby, které vlastnily velkostatek; 6. osoby, které vlastnily nemovitý majetek s výnosem vyšším neţ Kč měsíčně; 7. osoby, které byly po únoru 1948 odstraněny akčními výbory z veřejných funkcí; 8. osoby, které jsou dětmi osob uvedených pod 1-7; 9. osoby, které byly zadrţeny při pokusu o ilegální překročení státní hranice; 10. osoby, jejichţ rodiče nebo sourozenci uprchli do zahraničí; 11. osoby, které SNB prohlásí za nespolehlivé z jiných důvodů.

17 Ale ani to nestačilo k dostatečnému postihu nepřátelsky smýšlejících osob. Pro nevojáky a nespolehlivé osoby v záloze ve věku let bylo v polovině roku 1951 vyhlášeno výjimečné vojenské cvičení, které mělo podle povolávacích rozkazů trvat po dobu potřeby TNP U zrodu táboru nucené práce v září 1948 stál mocensko politický motiv. Půlroční vývoj komunistické moci směřoval k zavedení takové formy masové perzekuce, umoţňující uvěznění či internaci reţimu nepohodlných osob, které se nedopustily trestného činu, ale které představitelé nové moci Uţ pro jejich sociální původ nebo politickou minulost povaţovali za nepřátele. Rozsudky vynášely komise, které se řídily směrnicemi komunistických výborů nebo ministerstva vnitra a jeho Státní bezpečnosti, a byly tedy hrubým porušením základních občanských práv. Tato forma masové perzekuce, která začala jiţ v září 1948 byla jedním z prvních projevů zvůle a rozvratu právního řádu. Svou roli ve vytvoření TNP sehrála msta vůči představitelům jiných politických stran a vybičovaná třídní nenávist a hlavně změna reţimu - přechod k diktatuře. Všechny totalitní reţimy 20. století měly své koncentrační tábory. Kromě mocenskopolitických poslání měly TNP význam hospodářský, protoţe dodavatelem pracovních sil pro odvětví, do nichţ bylo zaměstnance získat, předvedším opět do dolů a hutí. Podniky o ně měly velký zájem a tím z TNP

18 plynuly do státního rozpočtu nemalé částky. Instituce masové perzekuce pošlapala práva a lidskou důstojnost tisíců nevinných a bezdůvodně internovaných občanů a u velké společenské skupiny vyvolala a udrţovala strach a hrůzu z pronásledování politického, sociálního i hospodářského. Vyhledávání a prověřování obětí se měly účastnit i společenské organizace a vytvořit dobře fungující organizační síť dvojek, trojek, pětek, od místní úrovně aţ po ústředí. Původně předpokládané "taţení proti reakci" se stalo záleţitostí úředních komisí, bezpečnosti a bezpečnostních "trojek" a "pětek" KSČ. Směrnice vymezovaly osoby, které měly být zařazeny do TNP, a členily je do několika skupin: 1. osoby vyhýbající se práci (např. tuláci, opilci), 2. osoby ohroţující hospodářský ţivot, zvláště zásobování (např. nepoctiví obchodníci a národní správci), 3. osoby odsouzené podle zákona na ochranu republiky a hospodářství, proti černému trhu a po odpykání řádného trestu, 4. osoby odsouzené za správní přestupky, 5. osoby ohroţující lidově demokratické zřízení včetně těch, které zesměšňují a kritizují reţim, vychvalují kapitalistický řád, pomáhají šířit nepravdivé zprávy, a osoby, které před válkou zastávaly vedoucí místa v hospodářském a politickém ţivotě, nebo mají bezpracné důchody,

19 6. osoby, které v bodech 1-5 umoţňují činnost druhým. V další části směrnice určova1y, jak výběr provádět: bezpečnostní orgány měly povinnost hlásit uvedené osoby bezpečnostním referentům národních výborů podobně se měly zapojit také společenské organizace a akční výbory Národní fronty. Přitom u vybíraných osob "skutečnosti všeobecně známé nebo známé úřadu nepotřebují důkazu". Poslední část směrnic se zabývala způsobem rozhodování přikazovacích (nebo zařazovacích) komisí, včetně jejich práva přijímat vedlejší opatření a postih (zákaz pobytu v místě, vyklizení bytu, uvalení národní správy na ţivnost nebo odejmutí ţivnostenského oprávnění. Členové komisí, jejichţ jména měla být utajena. Od srpna 1950 určovali oběti TNP prokurátoři, soudy a trestní komise okresních národních výborů, coţ vedlo ke sníţení počtu osob "přikazovaných" do TNP. V důsledku toho se do TNP často dostávali propuštění po odpykání niţších trestů (tzn. do tří let). Přesto byl počet nevinných obětí TNP ohromný. Představují významný díl masové perzekuce a ohromného mnoţství postiţených nezákonností a útlakem v zakladatelském období komunistického reţimu v letech Dosavadní údaje o jejich počtu se rozcházejí a naprosto přesná statistika dosud chybí. Z tehdejších oficiálních a neúplných zpráv odboru vězeňství či Správy TNP pro politická místa a vedení resortních ministerstev lze dospět k velmi pravděpodobným číslům. Celkový počet obětí TNP v letech dosáhl s největší pravděpodobností tisíc. V jejich víceúčelové

20 funkci dominovala základní: internovat či věznit reţimu nepohodlné nebo "politicky podezřelé" osoby, které se nedopustily trestného činu. Těmito rozsudky bez soudu se tábory nucené práce podobaly pomocným technickým praporům a v tehdejší stupnici masové perzekuce je lze pokládat za přechod od masové či kaţdodenní nezákonnosti ke stupni nejvyššímu a nejtvrdšímu - k politickým procesům. Mnoho především mladších skautů s niţšími tresty se po odpykání trestu dostalo podle K 2. odst. 1 písm. b) zákona o táborech nucené práce Do táborů budou zařazeny: Osoby právoplatně odsouzené pro některý z činů uvedených v zákonu ze dne 6. října 1948, č 231 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky. na další léta do TNP, kde vykonávali nejrůznější, především ale opět hornické práce Jiné formy persekuce Ve formách persekuce byla, ale moc ještě mnohem vynalézavější mezi mírnější tresty neţ uvěznění nebo pracovní tábory v armádě či mimo ni patřilo také vystěhování do pohraničí inspirované klasickým ruským vyhnanstvím na Sibiři -, a různé formy persekuce rodin nepohodlných lidí, které se v praxi reţimu udrţely po celou dobu jeho existence od znemoţnění práce v oboru aţ po nemoţnost získání kvalifikované práce vůbec, postih dětí za názory rodičů například zákazem studia na vysokých a středních školách. Dále reţim vyvíjel různé formy hospodářského nátlaku znárodnění firem, konfiskace

21 majetku, násilné zdruţstevnění zemědělských hospodářství a mnoho dalších. V neposlední řadě umělecká a tvůrčí omezení související s pošlapáním svobody projevu. Tyto postihy jsou však uţ přece jen o několik stupňů mírnější, ale dá se říci, ţe nebyl téměř nikdo v tehdejší společnosti, koho by se nějakým způsobem nedotkly. 4.2.Časová osa procesů Hlavní procesy a jejich účelové zaměření Procesy konce čtyřicátých a počátku padesátých let přes svou vnější jednotnou podobu se však přece jen trochu lišily. Přestoţe uţ jejich cíle, vţdy pečlivě zaměřené na jednotlivé společenské skupiny byly různé, jejich formální jednotnost ještě víc narušuje dělení vnitřní často opomínané, dělení na ty, kteří byli nevinnými oběťmi-v tom smyslu, ţe si pozornost reţimu vyslouţili jen svými názory nebo společenským postavením, a na ty, kteří reţimu aktivně odporovali a jako takoví byli odsouzeni. Skautské procesy patřily především do druhé skupiny. dělení na ty kteří něco skutečně udělali a naprosté oběti Zařazení procesů se skauty Reţim si dal zvlášť záleţet na několika rozsáhlejších procesech které lze nazvat monstrprocesy. Jejich zřejmým hlavním záměrem bylo zastrašovat odpůrce reţimu ale oproti

22 jiným procesům se dá u mnoha z nich najít jistá skutková podstata odporu. Mezi tyto soudní případy patří (podle časové posloupnosti): a) Květen 1949: proces s dr. Jaroslavem Borkovcem a spol.,, kterém byli souzeni skauti a skautky Karel Skála, Dagmar Skálová, Jiří Navrátil a další. Prostřednictvím V. Polesného a E. Čančíka byli napojeni na organizaci, která připravovala státní převrat. Zmínka o tomto pokusu o státní převrat je i v Pamětech Václava Černého a hodnotí jej jako pokus částečně řízený StB, která jím prý chtěla odhalit co nejvíce akceschopných protivníků. Jiná verze praví, ţe tento pokus byl Bezpečností odhalen aţ za pět minut dvanáct a měl reálnou šanci zastihnou reţim nepřipravený. Ve znaleckém posudku, který byl při jednání předčítán, byli skauti označeni za "vůbec nejnebezpečnější skupinu". Podařilo se přitom utajit většinu zapojených dospělých skautů a skautek, kterých bylo více neţ dvě stě. Před soudem se jich ocitlo pouhých dvacet. Odsouzeno k odnětí svobody bylo pouze deset. Tresty byly velice vysoké: 20, 30 let i doţivotí. b) Září 1949: proces s českobudějovickými rovery (staršími skauty) I. Mánkem, M. Bromem, K. Kolouchem, J. Koubou a R. Chounem, spojenými v Praze s odbojovou skupinou Za pravdu, v níţ pracovali skauti K. Pecka a F. Zahrádka. Sám Pecka vymezuje činnost skupiny jako převádění přes hranice a výrobu letáků. Výsledek: těţké ţaláře na 10 aţ 20 let.

23 c) Rok 1950: proces se šedesáti obţalovanými členy STO (Slovenská tajná ochrana). Mezi třemi provedenými rozsudky smrti byl i skautský činovník Eduard Tesár. d) Březen 1951: proces s Lubomírem Školoudem a dalšími (Zdeněk Kovařík, Ctirad Andrýs, Jiří Pašta, Bohuslav Marek, Radek Broţ, Karel Havránek, Květa Pilmanová, Zbyněk Školoud). Před konferencí KSČ vyhodila do povětří skupina krajskou propagační prodejnu v Hradci Králové. Za velezradu a další obvinění vyneseny rozsudky od 1 do 14 let vězení. e) Květen 1952: proces s dr. Karlem Průchou a spol. (František Němec, RNDr. PhMr. Miloslav Strţínek, František Jandus, Karel Grimm, Ivan Mikšovič, František Reiser, František Novotný, Milan Draţdík, Jan Homoláč). Skupina byla obviněna, ţe od roku 1950 budovala protistátní síť, spolupracovala se zahraničím a připravovala se na obnovení skautské organizace po změně komunistického reţimu. Ve skutečnosti šlo o běţné skautské schůzky, které se odehrávali přímo v bytě Dr. Průchy. Výsledek: tresty aţ do 15 let vězení. f) Červen 1952: proces s tišnovskými katolickými skauty. Do čela skupiny byl postaven katolický kněz ThDr. Otto Mádr. Vedle dlouholetých trestů (14 let aţ doţivotí) byli Vlastimil Ţelezný a Alois Pokorný odsouzeni k trestu smrti oběšením. Poprava byla vykonána 18. prosince Tato skupina se byla napojena na vysokoškolské studentské

24 kruhy a zabývala se především šířením protikomunistických letáků a sběrem informací. Skupina byla infiltrována StB a ve vyprovokované situaci byl v sebeobraně zastřelen agent František Mrkva. g) Říjen 1952: proces s dr. Pavlem Křivským a spol. (Vladimír Bláha, Antonín Celerýn, Zdeněk Kovařík, Slavoj Chodounský, ing. Karel Forst, Václav Pergner, ing. Jaromír Marek). Obvinění byli odsouzeni za velezradu, špionáţ, organizování povstání, podvratnou činnost, přechody ohroţených osob do exilu a další činy. Trest: 18 let aţ doţivotí. Zde si reţim vyrovnával účty s organizátory Junáckých borůvkových brigád, které s konaly na Šumavě v letech 1948 a 1949 a skauti během nich převáděli přes hranice. h) Březen aţ duben 1953: proces s Oldřichem Rottenbornem a spol. (František Bobek, Rudolf Probst, Vlastimil Herkolec Lubomír Procházka, Jindřich Valenta, Milan Novák, Jiří Lukšíček, Pavel Broţek, Josef Hlavín, Josef Krbeček, Jiří Holubec, Miroslav Kopt, Jaromír Vejdovský, Ludvík Maruška, Lubomí Ţáček - vesměs skauti ve věku od 16 do 22 let). Za ilegální skautskou činnost a úmysl rozvracet lidově demokratické zřízení a společenský řád republiky byly vysloveny poměrně nízké tresty. Skupina spolupracovala v SIO (Sdruţené ilegální organizace) a obstarávala kurýrní činnost, zároveň dělala drobné sabotáţní akce jako přerušování elektrického a telefonního vedení, výhruţné telefonáty představitelům strany. Řada z odsouzených v této skupině a další noví se ovšem

25 brzy sešli znovu u soudu v roce 1955, kdy uţ šlo o tresty od 6 do 10 let. i) Březen 1954: proces se skupinou SODAN. Mojmír Babušík Oldřich Klobas, Rudolf Mrázek, Jan Pospíšil, Antonín Barva Jan Koňorza, Milan Blaţek, Karel Ochmann, Bohumil Misáli, Vlastimil Ţampach, Jiří Andrášy aj. odsouzeni na 4 aţ 20 let. j) Prosinec 1954: proces s Jaromírem Nezdařilem a dalšími (Antonín Vojtíšek, Jan Karlas, Jiří Materna, Oldřich Lánský, Jindřich Lang, Jiří Nýdrle, Jan Kazda, Jiří Hylmar, Ladislav Kotyk: Za velezradu a vyzvědačství uděleny tresty od 3 do 18 let Předpisy a právní normy pouţité při procesech se skauty 5. Skautská literatura za mříţemi Dlouhé historické uvedení by někteří literární vědci zařadili jako psycho fyzické zázemí díla a jako takové by je moţná část z nich i odmítla s připomínkou, ţe hlavně a moţná jedině důleţité je dílo samo. Pro pochopení samizdatu je ale popis dějinné i osobní situace tvůrců naprosto nezbytný. Navíc v oblasti literatury, která sotva měla vysoké literární ambice. Účely této literatury byly jiné.

MIROSLAV DOLEJŠÍ: ANALÝZA 17. LISTOPADU 1989

MIROSLAV DOLEJŠÍ: ANALÝZA 17. LISTOPADU 1989 O 17. listopadu 1989 aneb Jak lež zvítězila Publikováno: 31.5.2011 Rubrika: U NÁS Dovolím si uveřejnit geniální analýzu událostí 17. listopadu, která zapadla a je záměrně střeţena před zraky veřejnosti.

Více

František Bártík TÁBOR VOJNA. ve svïtle vzpomìnek b val ch vïzú. Vyšehrad

František Bártík TÁBOR VOJNA. ve svïtle vzpomìnek b val ch vïzú. Vyšehrad František Bártík TÁBOR VOJNA ve svïtle vzpomìnek b val ch vïzú Vyšehrad František Bártík, 2008 ISBN 978-80-7021-938-6 Obsah Úvod................................................. 13 Tábor Vojna ZAJATECKÝ

Více

Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce

Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce Bakalářská práce Autor: Zdeněk Duffek Bankovnictví,

Více

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus.

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus. Co je to komunismus? Komunismus (z latinského communis = společný ) je politický směr, který prosazuje společné vlastnictví a odmítá (třídní) rozdíly mezi lidmi. Tímto slovem se také označuje stav společnosti,

Více

Podkopávej ze všech sil dnešní režim!

Podkopávej ze všech sil dnešní režim! ZABAVENO! Podkopávej ze všech sil dnešní režim! Ilegální tiskoviny odbojové skupiny Za pravdu (1949) PETR BLAŽEK Zabavené výtisky časopisu a několik letáků se jako důkazy protistátní činnosti odbojové

Více

OABS MV ČR Layout Zbyněk Benýšek ISBN 978-80-254-1125-4

OABS MV ČR Layout Zbyněk Benýšek ISBN 978-80-254-1125-4 OABS MV ČR Layout Zbyněk Benýšek ISBN 978-80-254-1125-4 Obsah Úvodem 9 Kdo byl kdo 13 První společné akce 19 Bombový útok na sekretariát OV KSČ v Sedlčanech 23 Bombový útok na sekretariát OV KSČ v Milevsku

Více

Komunista Jan Drda. Hledání a nacházení vyššího principu v kultuře bojující

Komunista Jan Drda. Hledání a nacházení vyššího principu v kultuře bojující MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA HISTORICKÝ ÚSTAV Komunista Jan Drda. Hledání a nacházení vyššího principu v kultuře bojující (Magisterská diplomová práce) Jana Černá Vedoucí práce: Mgr.

Více

Životní úroveň a kvalita života

Životní úroveň a kvalita života Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Životní úroveň a kvalita života Bakalářská práce Autor: Long Nguyen Duc Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Lukáš Urban, PhD. Praha

Více

Případ Zdeněk Boček a spol.

Případ Zdeněk Boček a spol. třetí odboj Případ Zdeněk Boček a spol. Studenti práv Univerzity Karlovy proti totalitě Jaroslav Rokoský Posluchači Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kteří se nesmířili s komunistickým pučem v únoru

Více

TEMATIZACE GENDERU A FEMINITY V DÍLE ALOISE JIRÁSKA F. L. VĚK

TEMATIZACE GENDERU A FEMINITY V DÍLE ALOISE JIRÁSKA F. L. VĚK UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta filozofická TEMATIZACE GENDERU A FEMINITY V DÍLE ALOISE JIRÁSKA F. L. VĚK Michaela Vrbová Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana.

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor právo a právní věda Katedra právní teorie Diplomová práce Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Lucie Dufková 2011/2012 Prohlašuji, ţe

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra slavistiky Ruské menšiny v ČR, motivy příchodu, zapojení do společnosti, jazykové či jiné problémy Russian minorities in the Czech Republic,

Více

recenze a anotace 134 2010/03 paměť a dějiny

recenze a anotace 134 2010/03 paměť a dějiny Eva ŠTOLBOVÁ Sametová historie Vega-L, Praha 2009, 152 s. Memoárová kniha Evy Štolbové (nar. 1935) neobsahuje pramenné odkazy, má pouhých 147 stran textu, vyšla v neznámém nakladatelství a nezískala žádnou

Více

Public relations pro Státní bezpečnost

Public relations pro Státní bezpečnost ČLÁNKY A STUDIE 191 Public relations pro Státní bezpečnost Bezpečnostní propaganda v letech 1968 1971 Petr Cajthaml Komunistické ministerstvo vnitra a jím řízená Státní bezpečnost byly represivním aparátem,

Více

Federace dětských domovů ČR. BULLETIN č. 67

Federace dětských domovů ČR. BULLETIN č. 67 Federace dětských domovů ČR BULLETIN č. 67 Vychází na podzim 2007 Obsah: Str. Přehled 14. jednání výboru FDD ČR 3 Přehled 15. jednání výboru FDD ČR 3 Odborný seminář v Javorníku 4 Dítě s poruchami chování

Více

FILOZOFICKÁ FAKULTA OBRAZ KULTURY V CELOSTÁTNÍCH DENÍCÍCH V LETECH 1990 A 1991

FILOZOFICKÁ FAKULTA OBRAZ KULTURY V CELOSTÁTNÍCH DENÍCÍCH V LETECH 1990 A 1991 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra muzikologie OBRAZ KULTURY V CELOSTÁTNÍCH DENÍCÍCH V LETECH 1990 A 1991 THE IMAGE OF CULTURE IN NATIONAL NEWSPAPERS IN THE YEARS 1990 AND 1991

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Řeckokatolická charita Prešov a její ideová souvislost s bl. Pavlem Petrem Gojdičem, OSBM

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Řeckokatolická charita Prešov a její ideová souvislost s bl. Pavlem Petrem Gojdičem, OSBM CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Řeckokatolická charita Prešov a její ideová souvislost s bl. Pavlem Petrem Gojdičem, OSBM Klára Bětíková Vedoucí práce: Mgr. ThLic. Walerian

Více

ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM V PRAZE. Seminární práce. Dominik Weinhold VIII. A

ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM V PRAZE. Seminární práce. Dominik Weinhold VIII. A ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM V PRAZE Pronásledování a perzekuce věřících za komunistického režimu OČIMA OBĚTÍ Seminární práce Dominik Weinhold VIII. A PRAHA 2012 DĚKUJI, DĚKUJI ZA ŽÍZEŇ, JEŽ SLABOST PROZRADILA,

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha

Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní institut vysoká škola Praha Pojišťovnictví Vývoj, současný stav a význam českého pojistného trhu a vliv Evropské unie Bakalářská práce Autor: Marie Miškovská, DiS. Pojišťovnictví Vedoucí práce:

Více

ANALÝZA 17. LISTOPADU 1989

ANALÝZA 17. LISTOPADU 1989 MIROSLAV DOLEJŠÍ (20.11.1931 26.6.2001) ANALÝZA 17. LISTOPADU 1989 A ZMĚN VE VÝCHODNÍ EVROPĚ ( VYDÁNO V ROCE 1990!!! ) PŘEDMLUVA K ANALÝZE 17.LISTOPADU 1989 MIROSLAVA DOLEJŠÍHO V politice není absolutního

Více

Interpretace raného křesťanství v díle Karla Kautského

Interpretace raného křesťanství v díle Karla Kautského Interpretace raného křesťanství v díle Karla Kautského Pavel Chalupníček Odborný asistent na Katedře institucionální ekonomie Vysoké školy ekonomické v Praze a student na Institutu ekumenických studií

Více

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností Úvodní slovo Boží člověk Jsou lidé, kteří svou neobyčejností zaujmou a zůstávají v paměti. Takový byl otec Adolf Kajpr. Měl vždycky co říct, vzpomíná na jeho promluvy pamětník. Dostal dar slova. Už v dětství

Více

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska The long-term

Více

ALMANACH. Písek, Karla Čapka 402. Motto: Sem, vzpomínko věrná má, slétni ku břehům otavských vod a dnové aţ zaplanou letní, sem kytičku pozdravů shoď.

ALMANACH. Písek, Karla Čapka 402. Motto: Sem, vzpomínko věrná má, slétni ku břehům otavských vod a dnové aţ zaplanou letní, sem kytičku pozdravů shoď. 1941 2001 Motto: Sem, vzpomínko věrná má, slétni ku břehům otavských vod a dnové aţ zaplanou letní, sem kytičku pozdravů shoď. Tu v lesy kolem hoch zapadal rád a k harfě Otavy ladíval sen, aspoň, má vzpomínko,

Více

JEDEN SVEˇT NA ŠKOLÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ. Krkonošské papírny, n. p., závod 01 Hostiné

JEDEN SVEˇT NA ŠKOLÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ. Krkonošské papírny, n. p., závod 01 Hostiné T 544 ČSN 50 6210 Kčs 1,10 JEDEN SVEˇT NA ŠKOLÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ meˇsíc filmu na školách Příklady dobré praxe Krkonošské papírny, n. p., závod 01 Hostiné PříběhY bezpráví příklady dobré praxe úvod 5

Více

Kartotéka akce 48 a vyhodnocení tzv. protistátní činnosti členů Církve římskokatolické ve vybraných tzv. ilegálních skupinách

Kartotéka akce 48 a vyhodnocení tzv. protistátní činnosti členů Církve římskokatolické ve vybraných tzv. ilegálních skupinách STUDIE 45 Kartotéka akce 48 a vyhodnocení tzv. protistátní činnosti členů Církve římskokatolické ve vybraných tzv. ilegálních skupinách u Petra Gabrielová Uvedení do tématu Fond vyšetřovacích spisů dosud

Více

RODINA, MANŽELSTVÍ A OSOBNI ŽIVOT

RODINA, MANŽELSTVÍ A OSOBNI ŽIVOT RODINA, MANŽELSTVÍ A OSOBNI ŽIVOT Jedním z hlavních témat léto knihy je změna. Ţijeme v nepředvídatelném a sloţitém světě, který se nám mění před očima. Ať se nám to líbí nebo ne, musíme se vyrovnával

Více

Státní bezpečnost. Politická policie, bez níž by se normalizační režim zhroutil. Prokop Tomek

Státní bezpečnost. Politická policie, bez níž by se normalizační režim zhroutil. Prokop Tomek informační text Politická policie, bez níž by se normalizační režim zhroutil Prokop Tomek (StB) byla jedním z pilířů normalizace. V době pražského jara ovládl její příslušníky strach z důsledků pootevřené

Více

Z (ne)známé korespondence

Z (ne)známé korespondence dokumenty Z (ne)známé korespondence Dopisy Františka Moravce a Dr. Edvarda Beneše z let 1939 1945 Zdeněk Vališ Činnosti generála Františka Morav ce 1, respektive vojenskému výzvědnému zpravodajství za

Více

Roverský mikulášský seminár 2005 TOTALITA an eb ces ta tam a zas e zpátky Juná k - sva z skautu a skautek ÈR Totalita Nepřichází sama od sebe, ale od lidí k lidem. Může přijít znovu. Je proto i nyní živým

Více