3. Skautská organizace ve zkratce Ideje a dějiny se zaměřením na konec třicátých let a léta čtyřicátá

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. Skautská organizace ve zkratce Ideje a dějiny se zaměřením na konec třicátých let a léta čtyřicátá"

Transkript

1 1.Úvod 1.1.Vymezení pojmů 2. Nástin dějin Československa po roce Skautská organizace ve zkratce Ideje a dějiny se zaměřením na konec třicátých let a léta čtyřicátá 4. Politické procesy v kontextu událostí po 25. únoru Způsoby persekuce Soudní procesy Mimosoudní postihy PTP TNP Jiné formy persekuce 4.2.Časová osa procesů Hlavní procesy a jejich účelové zaměření Zařazení procesů se skauty Předpisy a právní normy pouţité při procesech se skauty 5.Skautská literatura za mříţemi 5.1.Formy literatury za mříţemi 5.2.Hlavní představitelé několika skupin a rozbor jejich tvorby 5.3.Způsoby výroby skautských samizdatů 6.Další osudy autorů a knih 7.Pouţité prameny

2 8.Dodatky 8.1. Fotokopie 8.2. Přepisy

3 1.Zhruba Úvod S odstupem času zdá téměř nemoţné, ţe mohlo v civilizované Evropě vzniknou a vydrţet něco takového jako byl komunismus. Nejde ani tak o mechanismy, kterými se komunisté dostali k moci, ale spíše o takové popření hodnot na jakých se tato část světa zdála stát. Zhoubné způsoby, jimiţ působily na literaturu a kulturu vůbec, jsou do značné míry jiţ vědecky zpracovány, nebo je literární historici zpracovávají. Tato práce by měla pojednávat o jedné spíše málo známé skupině lidí, kteří brali ideály svobody váţně, a o způsobu, jakým se jim podařilo přeţít i naprosté zhroucení společnosti a o úloze, kterou při tom hrála i útěcha z poesie. Řeč bude o skautech a jejich odporu proti komunistické totalitě instalované v Československé republice Sovětským svazem a jeho prodlouţenou rukou Komunistickou stranou Československa za souhlasu části občanů a netečnosti západních demokracií. Výčet příčin není třeba brát od druhé mnichovské dohody, k níţ velmoci dospěly v Jaltě a Teheránu, nebo dokonce od začátku Druhé světové vlky, případně uţ od konce té první Známým rysem dějin je, ţe se opakují, a neméně známým rysem demokratických politiků je, ţe jsou naivní pokud moţno na cizí účet. Diktátoři se neptají, diktátoři si berou, a tak se stalo, ţe si vzali i pár desítek let republiky Československé. Těmi se však nemá smysl zabývat, je lépe zabývat se lidmi, kteří se jim snaţili vzdorovat, způsoby, jak za to zaplatili a také a především literaturou svobodným územím, jeţ jim pomohlo přeţít.

4 1.1. Vymezení pojmů Prvním bodem kaţdé práce je vymezení pojmů, s nimiţ hodlá pracovat. V daném případě tedy půjde o autory - členy skautského hnutí postiţené útlakem komunistického reţimu především v období konce čtyřicátých let a v padesátých letech. Pro potřeby této práce mezi ně počítáme muţe a ţeny, jejichţ ţivot ovlivnila skautská výchova a sami toto ovlivnění přiznávali jako významnou součást utváření své osobnosti. Útlakem rozumíme jakékoliv omezování lidských a občanských práv na základě názoru. Vymezenou dobou se rozumí přibliţně období ohraničené 25. únorem 1948 a květnem 1960, kdy se i nestrnulejší z komunistických reţimů vytrvávající v tehdejším Československu, rozhodl většinu politických vězňů propustit na amnestii. Nicméně pro vysvětlení některých jevů bude samozřejmě nutné tato data překročit. Práce chce stručně nastínit inspirační zdroje těchto většinou velice mladých autorů a dokumentovat některé literární aktivity v podmínkách, pro vznik literatury velmi nepříznivých. Záměrně opomíjí rozsáhlou mnoţinu známých autorů tohoto okruhu, zaprvé proto ţe, přímo nezapadají do skupiny skautů vězňů, a často jde o osobnosti, jejichţ vězeňská tvorba byla publikována a je jiţ kriticky zpracována, jako jsou Josef Palivec, Jan Zahradníček, Zdenek Kalista, Zdeněk Rotrekl, Křelina, Jehlička, Bedřich

5 Fučík a další aţ po Jiřího Stránského a Karla Pecku, ač poslední dva jmenovaní rovněţ patří do zkoumaného okruhu.

6 2. Nástin dějin Československa po roce 1939 Uţ během války bylo patrné, ţe pro Československou vnitřní i zahraniční politiku budou mnohem více neţ dříve důleţité zájmy Sovětského svazu. Projevovalo se to mnoha oblastech v domácím odboji, v zahraničním odboji i v přístupu velmocí k Mnichovské dohodě, k československé exilové reprezentaci a k budoucí podobě Československa. Domácí odboj se začal utvářet okamţitě po březnu 1939 především mezi politickými představiteli první republiky, důstojníky a také společenskými hnutími jako Sokol, Orel a v neposlední řadě také Junák i mnoha dalšími. Komunisté se ho okázale stranili aţ do napadení Sovětského svazu Německem 22. června 1941 s tvrzením, ţe jde o imperialistickou válku, která se proletariátu netýká. Tento postoj zřejmě odpovídal obsahu mezistátních smluv mezi SSSR a Německem. I potom ovšem pracoval odděleně od ostatního odboje, který je komunisty po celých padesát let soustavně popírán, a byl řízen zájmy Moskvy. Celou odbojovou aktivitu tedy nesly demokratické podzemní skupiny. Zahraniční odboj, který se posléze stal určujícím pro další osud Československa, byl také poznamenán podobnou dvoudílností. Londýnský okruh, po určitých rozpacích západními mocnostmi uznaným za exilovou československou vládu, vedl prezident E. Beneš. Ten vzdor varování britské vlády podepsal spojeneckou smlouvu se SSSR a tím učinil první krok, jenţ do jisté míry zpečetil osud Československa. V závěru války, druhá část odboje -

7 představitelé Komunistické strany Československa KSČ, kteří se uchýlili do Moskvy, před návratem do vlasti při moskevských jednáních získali rozhodující silová ministerstva v první poválečné tzv. Košické vládě. Ve volbách v roce 1946 pak KSČ získala dvě pětiny hlasů a své postavení ještě posílila. I kdyţ situace byla víceméně jasná dávno před únorem 1948, odpovědní demokratičtí politici ji dlouho svým straníkům a voličům nepřiznali.

8 3.Skautské hnutí ve zkratce Ideje a dějiny se zaměřením na konec třicátých let a léta čtyřicátá Skautská výchovná metoda, kterou ve své knize Skauting for Boys v roce 1907 předloţil britský důstojník Robert Baden- Powell, pozdější lord of Gilwell, byla nesena ideály rytířství, obětavosti, přátelství a sluţby vlasti. Její americká tradice, jak ji utvořil přírodovědec a spisovatel Ernest Thomson Seton zase přinášela motivy odkazu přírodních národů zejména vztah k přírodě. A tak kdyţ se v roce 1911 Antonín Benjamin Svojsík, praţský středoškolský učitel, rozhodl zavést v Čechách jako novou náplň výchovy sokolského dorostu, měl na co navazovat. V základní příručce českého skautingu Základové junáctví se ovšem nespokojil s pouhou kopií anglického či amerického modelu a celý systém obohatil i o specificky české prvky. Zpracoval je ve spolupráci s předními českými autoritami své doby a kromě dobrozdání o nezávadnosti pobytu v přírodě pro zdraví mládeţe v nich lze najít i stati zpracovávající náměty obecně kulturní - ve např. oddíl Jana Nováka o rétorice, Karla Hoffmeistra o hudbě nebo Dr. Zdeňka Wirtha o umění. U tradicionalistického vedení tehdejší České obce sokolské však pro nové myšlenky nenašel pochopení a byl posléze nucen zaloţit vlastní organizaci, kterou na návrh Mikuláše Alše nazval Junák. V české společnosti od dob národního obrození měla své nezastupitelné místo literatura a proto jednou z prvních věcí, k níţ Svojsík přistoupil bylo zaloţení časopisu Junák, později Skaut Junák.

9 Skautští vedoucí od počátku v programu svých oddílu kladli důraz na drobné literární aktivity - od oddílových časopisů, které chlapci a děvčata sami psali, kronik, osobních deníků aţ po literární a dramatické výstupy u táborových ohňů a na oddílových schůzkách. Dnes si uţ jen málokdo uvědomuje, ţe to byli právě skauti, kdo s těmito činnostmi započal a zaslouţil se o jejich rozšíření. Některé skautské deníky se staly i uznávanou součástí českého písemnictví, jako například Táborový deník Jiřího Wolkera a o generaci později Skautský deník Jana Zábrany. Ve dvacátých a třicátých letech pak také začínají psát nejznámější skautští spisovatelé Jaroslav Foglar, Jaroslav Novák nebo Otakar Batlička. Především první z nich, přes všechny moţné výhrady ke slohu a literární úrovni, potom vytváří jedny z nejdůleţitějších českých knih pro mládeţ a také českou (i slovenskou) frazeologickou zásobu obohacuje o obraty, které v průběhu let téměř zlidověly. Otcové zakladatelé ovšem dali do vínku skautingu také tradici obrany přirozených lidských práv a národních ideálů, a proto není divu, ţe při nástupu německého nacismu k moci v listopadu 1933, který znamenal ohroţení Československa, skautské ústředí jako první přicházelo s iniciativou branné výchovy mládeţe. (V roce 1934 Ministerstvo národní obrany pověřilo zřízením oddělení branné výchovy právě skautské vedoucí štkpt. Valu a majora Melichárka. Celé skautské hnutí mající v té době přes padesát tisíc členů se do tohoto programu aktivně zapojilo. Dobou podmíněné směřování později určitá část veřejnosti dezinterpretovala a zneuţila proti němu. Co je však hlavní,

10 skautská branná výchova připravila mladé lidi v oddílech na pozdější II. a III. odboj. Do protinacistického odboje se skauti zapojili mnoha způsoby. Někteří odešli do zahraničí a bojovali potom v Československých zahraničních armádách jako RAF, kde dokonce u jedné stíhací peruti vznikla skautská druţina. Doma skauti prováděli sabotáţe např. likvidací orientačního značení pro přesun jednotek, anebo přímo vojenský výcvik jako skupina Zpravodajská brigáda (té se v roce 1942 podařilo zpozdit nasazení horských myslivců v Jugoslávii), pomáhali spojeneckému vojenskému zpravodajství jako kurýři, průzkum rozmístění jednotek, mapování vojenských objektů Jako velmi mladí lidé byli v těchto činnostech často mnohem úspěšnější neţ dospělí, protoţe nebyli nepřátelským ostrahám nápadní. Ale nejen to, lépe zvládali podmínky práce v utajení a snadněji odolávali snahám německého obranného zpravodajství o rozkrývání sítí protoţe se naučili lépe zachovávat mlčení. O skautském odboji se zachovalo poměrně málo zpráv, protoţe vzhledem k utajení a pravidlům konspirace nebylo moţné vést písemné záznamy. Další důvod je také to, ţádná skautská skupina nebyla vyzrazena, a proto chybí i německé vyšetřovací doklady zachované u odhalených odbojových skupin. Třetí důvod je i jistá samozřejmost, se kterou svou činnost v odboji skauti chápali, nezachovala se proto ani téměř ţádná vzpomínková literatura. Konečně po dobu padesáti let komunistický reţim zmínky o jakémkoli občanském odboji soustavně potlačoval (a naopak komunistické činy zveličoval).

11 Poválečnou historickou skupinu Junák ve Svazu národní revoluce (nynější Český svaz bojovníků za svobodu) ihned po únoru 1948 komunisti zrušili a její archiv se ztratil. Dobře dokumentovanou skupinou, která nyní zůstává jako historická skupina v Českém svazu bojovníků za svobodu, je zmíněná Zpravodajská brigáda, kterou zaloţili dospělí členové praţského 5. oddílu vodních skautů a dosáhla aţ počtu šest rot. Souběţně probíhala v ilegalitě běţná skautská činnost, pro niţ krytí poskytovaly německými úřady tolerované organizace zejména Klub českých turistů. Jen v Praţských odborech KČT tak na konci války působilo přes čtyřicet ilegálních skautských oddílů. Jejich vedoucí snaţili vychovávat děvčata a chlapce v duchu ideálů první republiky a také, jak jen to bylo ve válečných podmínkách moţné, zachovávat jim alespoň zbytky dětství. Tato činnost potom vyvrcholila organizací pomoci na osvobozených územích a také vystoupením v Praţském povstání, kde byla bojově nasazena Zpravodajská brigáda a skauti zajišťovali kurýrní sluţbu pro Českou národní radu. Pro vývoj povstání měla význam i mapa německých vojenských objektů v Praze, kterou tajně vytvořily skautské oddíly. Válka stála ţivot 800 českých skautů a skautek. Celá válečná činnost se projevila i v nesmírně silném nástupu Junáka bezprostředně po válce, kdy měla jen z ilegality vystoupivší část organizace více členů neţ hnutí před válkou. Počet členů posléze stoupl téměř aţ na čtvrt milionu. Tehdejší ministr školství proslulý Zdeněk Nejedlý dokonce v projevu licoměrně prohlásil nedovedu

12 si představit českou mládeţ bez našeho Junáka. Ovšem ve stejné době jiţ činnost Junáka částečně monitorovala tajná policie. Například Ihned po válce, zřejmě vlivem komunistického vedení Ministerstva vnitra, byla skautské organizaci Junák věnována nejdříve sporadická, postupem času však stále systematičtější pozornost./ / Tajná telefonická a písemná hlášení putovala z velitelství stanic a oblastních úřadoven SNB a StB na Ministerstvo vnitra. Byly sledovány návštěvy zahraničních skautů a skautek. To se týkalo zejména československého zájezdu světové náčelní skautek Olave Baden-Powell v září 1946, návštěvy ředitele mezinárodní skautské kanceláře J. S. Wilsona na jaře 1947 a návštěvy mezinárodních skautských zpravodajek z Velké Británie, Dánska, Holandska, Polska a Švýcarska v červnu Byl sledován a zdokumentován celý jejich program. Pozornosti neušla ani skupina 66 řadových francouzských skautů a skautek cestujících po republice v červenci Podle záznamu nelze pochybovat o tom, ţe svého člověka mělo Ministerstvo vnitra i v československé skautské výpravě na prvním poválečném mezinárodním skautském setkání: na Jamboree míru ve Francii v srpnu 1947.(Lešanovský 2000) Sledování mělo tedy mapovat vazby československých skautů na jejich zahraniční bratry, přátele a vedoucí.

13 4.Politické procesy v kontextu událostí po 25. únoru 1948 Po získání politické moci v únoru 1948 začala Komunistická strana Československa (KSČ) budovat stalinský model socialismu, v němţ připadla důleţitá úloha mocenskému ovládání společnosti různým formám perzekucí a politických represálií. Jejich první cíl logicky představovali ti, kteří z různých příčin tvořili opozici vůči novému reţimu a měli alespoň minimální moţnost jej ohrozit. Zásahy proti nim měly odstrašující i vliv na zbytek populace. Postihy byly jednou ze základních metod nové oficiální politiky komunistického státu a jedním z tradičních a základních způsobů vyrovnání se totalitní vlády s opozicí, v pozdějších fázích upevňování moci se staly formou řešení hospodářských neúspěchů způsobených chybnou politikou. Totalitní moc začala vytvářet systém nejistoty, který postupně vytlačil veškeré právní vědomí. Atmosféra strachu samozřejmě podporovala systém totální politické a administrativní nadvlády nad celou společností i jednotlivými občany, kteří neměli moţnost z bludného kruhu uniknout nebo se účinně bránit. Politické perzekuce byly odstupňované, většinou však nikoliv podle míry "provinění", ale podle momentálních potřeb reţimu. Některé občany stačilo jen vyloučit z veřejného ţivota, jiné bylo třeba trvale odstavit od podílu na moci. Často pouţívaná byla ekonomická forma postihů, prosazující ekonomické zájmy KSČ proti různým sociálním skupinám, druhem trestu bylo i vystěhovávání a přemísťování lidí především z velkých měst do pohraničí, coţ lze označit

14 za jistou formu vyhnanství. Perzekuce se však neomezovala jen na oblast politiky, měla také svou náboţenskou a národnostní podobu. Vyšší stupeň politické perzekuce představovala internace neboli omezování osobní svobody bez právoplatného odsouzení. Uţ 25. října 1948 byl přijat zákon na ochranu lidově demokratické republiky č. 231, doplněný zákonem o táborech nucené práce č. 245/1948 Sb., na jejichţ základě byly do nových koncentračních táborů poslány tisíce lidí. Vrcholem systému byly veřejné politické procesy, při nichţ soudy, plně poddané totalitní reţii vynášely rozsudky mnohaletého ţaláře i smrti, z nichţ 280 bylo skutečně vykonáno. Poúnorové perzekuce měly tři základní etapy. První se uskutečnila bezprostředně po únoru 1948 a jejím úkolem i cílem bylo upevnit a zdůvodnit dosaţené vítězství KSČ. Zaměřila se na hlavní exponenty z řad nekomunistických politických stran a organizací, které bylo třeba odstranit z jejich funkcí i veřejného ţivota. Druhá etapa začala na podzim roku 1948 a jejím smyslem bylo prosadit mocenský monopol komunistů do všech oblastí ţivota společnosti a vytvořit zcela novou strukturu mocenských institucí, jejich sloţení, úkolů i moţností. Třetí etapu od jara 1950 charakterizovalo úsilí o totální přestavbu celé společnosti v duchu komunistické ideologie a stalinského modelu socialismu i jeho praxe. Proto začalo postupně převaţovat "hledání nepřátel uvnitř strany", na které by bylo moţné svést váţné problémy, s nimiţ se nový reţim začal potýkat v ekonomické oblasti, ale nejen v ní.

15 4.1.Způsoby persekuce Soudní procesy Mimosoudní postihy PTP Systém postihů politicky nespolehlivých osob se nevyhnul přirozeně ani armádě, kterou se politické vedení snaţilo, co nejvíce podřídit vládnoucí straně. Kromě zásadních změn ve velitelském sboru, díky kterým z armády musely během roku 1948 dvě třetiny důstojníků, začala sluţba v armádě plnit výrazně politicky-osvětové cíle. Třetí věcí, která vytvářela atmosféru začátku padesátých let bylo horečné zbrojení začátku studené války, která ovšem ještě v té době nebyla zřetelně studená. Reţim začal vyuţívat také armádu jako nástroj persekuce. Pro tento účel byly vytvořeny speciální útvary Pomocné technické prapory, do nichţ se na základě dotazníků a materiálů výběrových komisí jednotlivých útvarů přesouvali nespolehliví nebo méně spolehliví vojáci základní sluţby. Později o zařazení pro nováčky rozhodovaly okresní vojenská velitelství. K PTP byli přiřazováni: 1. Osoby, které se dopustily trestných činů proti podle dekretů prezidenta republiky nebo nařízení SNR č 33/1945

16 Sb., zákona na ochranu republiky z roku 1923 a zákona na ochranu lidově demokratické republiky z roku 1948 a byly za to stíhány; 2. osoby zařazené do TNP; 3. osoby, které byly nebo jsou majiteli továrny či podniku nad 10 zaměstnanců; 4. osoby, které vlastnily nebo vlastní pozemky nad Ha; 5. osoby, které vlastnily velkostatek; 6. osoby, které vlastnily nemovitý majetek s výnosem vyšším neţ Kč měsíčně; 7. osoby, které byly po únoru 1948 odstraněny akčními výbory z veřejných funkcí; 8. osoby, které jsou dětmi osob uvedených pod 1-7; 9. osoby, které byly zadrţeny při pokusu o ilegální překročení státní hranice; 10. osoby, jejichţ rodiče nebo sourozenci uprchli do zahraničí; 11. osoby, které SNB prohlásí za nespolehlivé z jiných důvodů.

17 Ale ani to nestačilo k dostatečnému postihu nepřátelsky smýšlejících osob. Pro nevojáky a nespolehlivé osoby v záloze ve věku let bylo v polovině roku 1951 vyhlášeno výjimečné vojenské cvičení, které mělo podle povolávacích rozkazů trvat po dobu potřeby TNP U zrodu táboru nucené práce v září 1948 stál mocensko politický motiv. Půlroční vývoj komunistické moci směřoval k zavedení takové formy masové perzekuce, umoţňující uvěznění či internaci reţimu nepohodlných osob, které se nedopustily trestného činu, ale které představitelé nové moci Uţ pro jejich sociální původ nebo politickou minulost povaţovali za nepřátele. Rozsudky vynášely komise, které se řídily směrnicemi komunistických výborů nebo ministerstva vnitra a jeho Státní bezpečnosti, a byly tedy hrubým porušením základních občanských práv. Tato forma masové perzekuce, která začala jiţ v září 1948 byla jedním z prvních projevů zvůle a rozvratu právního řádu. Svou roli ve vytvoření TNP sehrála msta vůči představitelům jiných politických stran a vybičovaná třídní nenávist a hlavně změna reţimu - přechod k diktatuře. Všechny totalitní reţimy 20. století měly své koncentrační tábory. Kromě mocenskopolitických poslání měly TNP význam hospodářský, protoţe dodavatelem pracovních sil pro odvětví, do nichţ bylo zaměstnance získat, předvedším opět do dolů a hutí. Podniky o ně měly velký zájem a tím z TNP

18 plynuly do státního rozpočtu nemalé částky. Instituce masové perzekuce pošlapala práva a lidskou důstojnost tisíců nevinných a bezdůvodně internovaných občanů a u velké společenské skupiny vyvolala a udrţovala strach a hrůzu z pronásledování politického, sociálního i hospodářského. Vyhledávání a prověřování obětí se měly účastnit i společenské organizace a vytvořit dobře fungující organizační síť dvojek, trojek, pětek, od místní úrovně aţ po ústředí. Původně předpokládané "taţení proti reakci" se stalo záleţitostí úředních komisí, bezpečnosti a bezpečnostních "trojek" a "pětek" KSČ. Směrnice vymezovaly osoby, které měly být zařazeny do TNP, a členily je do několika skupin: 1. osoby vyhýbající se práci (např. tuláci, opilci), 2. osoby ohroţující hospodářský ţivot, zvláště zásobování (např. nepoctiví obchodníci a národní správci), 3. osoby odsouzené podle zákona na ochranu republiky a hospodářství, proti černému trhu a po odpykání řádného trestu, 4. osoby odsouzené za správní přestupky, 5. osoby ohroţující lidově demokratické zřízení včetně těch, které zesměšňují a kritizují reţim, vychvalují kapitalistický řád, pomáhají šířit nepravdivé zprávy, a osoby, které před válkou zastávaly vedoucí místa v hospodářském a politickém ţivotě, nebo mají bezpracné důchody,

19 6. osoby, které v bodech 1-5 umoţňují činnost druhým. V další části směrnice určova1y, jak výběr provádět: bezpečnostní orgány měly povinnost hlásit uvedené osoby bezpečnostním referentům národních výborů podobně se měly zapojit také společenské organizace a akční výbory Národní fronty. Přitom u vybíraných osob "skutečnosti všeobecně známé nebo známé úřadu nepotřebují důkazu". Poslední část směrnic se zabývala způsobem rozhodování přikazovacích (nebo zařazovacích) komisí, včetně jejich práva přijímat vedlejší opatření a postih (zákaz pobytu v místě, vyklizení bytu, uvalení národní správy na ţivnost nebo odejmutí ţivnostenského oprávnění. Členové komisí, jejichţ jména měla být utajena. Od srpna 1950 určovali oběti TNP prokurátoři, soudy a trestní komise okresních národních výborů, coţ vedlo ke sníţení počtu osob "přikazovaných" do TNP. V důsledku toho se do TNP často dostávali propuštění po odpykání niţších trestů (tzn. do tří let). Přesto byl počet nevinných obětí TNP ohromný. Představují významný díl masové perzekuce a ohromného mnoţství postiţených nezákonností a útlakem v zakladatelském období komunistického reţimu v letech Dosavadní údaje o jejich počtu se rozcházejí a naprosto přesná statistika dosud chybí. Z tehdejších oficiálních a neúplných zpráv odboru vězeňství či Správy TNP pro politická místa a vedení resortních ministerstev lze dospět k velmi pravděpodobným číslům. Celkový počet obětí TNP v letech dosáhl s největší pravděpodobností tisíc. V jejich víceúčelové

20 funkci dominovala základní: internovat či věznit reţimu nepohodlné nebo "politicky podezřelé" osoby, které se nedopustily trestného činu. Těmito rozsudky bez soudu se tábory nucené práce podobaly pomocným technickým praporům a v tehdejší stupnici masové perzekuce je lze pokládat za přechod od masové či kaţdodenní nezákonnosti ke stupni nejvyššímu a nejtvrdšímu - k politickým procesům. Mnoho především mladších skautů s niţšími tresty se po odpykání trestu dostalo podle K 2. odst. 1 písm. b) zákona o táborech nucené práce Do táborů budou zařazeny: Osoby právoplatně odsouzené pro některý z činů uvedených v zákonu ze dne 6. října 1948, č 231 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky. na další léta do TNP, kde vykonávali nejrůznější, především ale opět hornické práce Jiné formy persekuce Ve formách persekuce byla, ale moc ještě mnohem vynalézavější mezi mírnější tresty neţ uvěznění nebo pracovní tábory v armádě či mimo ni patřilo také vystěhování do pohraničí inspirované klasickým ruským vyhnanstvím na Sibiři -, a různé formy persekuce rodin nepohodlných lidí, které se v praxi reţimu udrţely po celou dobu jeho existence od znemoţnění práce v oboru aţ po nemoţnost získání kvalifikované práce vůbec, postih dětí za názory rodičů například zákazem studia na vysokých a středních školách. Dále reţim vyvíjel různé formy hospodářského nátlaku znárodnění firem, konfiskace

21 majetku, násilné zdruţstevnění zemědělských hospodářství a mnoho dalších. V neposlední řadě umělecká a tvůrčí omezení související s pošlapáním svobody projevu. Tyto postihy jsou však uţ přece jen o několik stupňů mírnější, ale dá se říci, ţe nebyl téměř nikdo v tehdejší společnosti, koho by se nějakým způsobem nedotkly. 4.2.Časová osa procesů Hlavní procesy a jejich účelové zaměření Procesy konce čtyřicátých a počátku padesátých let přes svou vnější jednotnou podobu se však přece jen trochu lišily. Přestoţe uţ jejich cíle, vţdy pečlivě zaměřené na jednotlivé společenské skupiny byly různé, jejich formální jednotnost ještě víc narušuje dělení vnitřní často opomínané, dělení na ty, kteří byli nevinnými oběťmi-v tom smyslu, ţe si pozornost reţimu vyslouţili jen svými názory nebo společenským postavením, a na ty, kteří reţimu aktivně odporovali a jako takoví byli odsouzeni. Skautské procesy patřily především do druhé skupiny. dělení na ty kteří něco skutečně udělali a naprosté oběti Zařazení procesů se skauty Reţim si dal zvlášť záleţet na několika rozsáhlejších procesech které lze nazvat monstrprocesy. Jejich zřejmým hlavním záměrem bylo zastrašovat odpůrce reţimu ale oproti

22 jiným procesům se dá u mnoha z nich najít jistá skutková podstata odporu. Mezi tyto soudní případy patří (podle časové posloupnosti): a) Květen 1949: proces s dr. Jaroslavem Borkovcem a spol.,, kterém byli souzeni skauti a skautky Karel Skála, Dagmar Skálová, Jiří Navrátil a další. Prostřednictvím V. Polesného a E. Čančíka byli napojeni na organizaci, která připravovala státní převrat. Zmínka o tomto pokusu o státní převrat je i v Pamětech Václava Černého a hodnotí jej jako pokus částečně řízený StB, která jím prý chtěla odhalit co nejvíce akceschopných protivníků. Jiná verze praví, ţe tento pokus byl Bezpečností odhalen aţ za pět minut dvanáct a měl reálnou šanci zastihnou reţim nepřipravený. Ve znaleckém posudku, který byl při jednání předčítán, byli skauti označeni za "vůbec nejnebezpečnější skupinu". Podařilo se přitom utajit většinu zapojených dospělých skautů a skautek, kterých bylo více neţ dvě stě. Před soudem se jich ocitlo pouhých dvacet. Odsouzeno k odnětí svobody bylo pouze deset. Tresty byly velice vysoké: 20, 30 let i doţivotí. b) Září 1949: proces s českobudějovickými rovery (staršími skauty) I. Mánkem, M. Bromem, K. Kolouchem, J. Koubou a R. Chounem, spojenými v Praze s odbojovou skupinou Za pravdu, v níţ pracovali skauti K. Pecka a F. Zahrádka. Sám Pecka vymezuje činnost skupiny jako převádění přes hranice a výrobu letáků. Výsledek: těţké ţaláře na 10 aţ 20 let.

23 c) Rok 1950: proces se šedesáti obţalovanými členy STO (Slovenská tajná ochrana). Mezi třemi provedenými rozsudky smrti byl i skautský činovník Eduard Tesár. d) Březen 1951: proces s Lubomírem Školoudem a dalšími (Zdeněk Kovařík, Ctirad Andrýs, Jiří Pašta, Bohuslav Marek, Radek Broţ, Karel Havránek, Květa Pilmanová, Zbyněk Školoud). Před konferencí KSČ vyhodila do povětří skupina krajskou propagační prodejnu v Hradci Králové. Za velezradu a další obvinění vyneseny rozsudky od 1 do 14 let vězení. e) Květen 1952: proces s dr. Karlem Průchou a spol. (František Němec, RNDr. PhMr. Miloslav Strţínek, František Jandus, Karel Grimm, Ivan Mikšovič, František Reiser, František Novotný, Milan Draţdík, Jan Homoláč). Skupina byla obviněna, ţe od roku 1950 budovala protistátní síť, spolupracovala se zahraničím a připravovala se na obnovení skautské organizace po změně komunistického reţimu. Ve skutečnosti šlo o běţné skautské schůzky, které se odehrávali přímo v bytě Dr. Průchy. Výsledek: tresty aţ do 15 let vězení. f) Červen 1952: proces s tišnovskými katolickými skauty. Do čela skupiny byl postaven katolický kněz ThDr. Otto Mádr. Vedle dlouholetých trestů (14 let aţ doţivotí) byli Vlastimil Ţelezný a Alois Pokorný odsouzeni k trestu smrti oběšením. Poprava byla vykonána 18. prosince Tato skupina se byla napojena na vysokoškolské studentské

24 kruhy a zabývala se především šířením protikomunistických letáků a sběrem informací. Skupina byla infiltrována StB a ve vyprovokované situaci byl v sebeobraně zastřelen agent František Mrkva. g) Říjen 1952: proces s dr. Pavlem Křivským a spol. (Vladimír Bláha, Antonín Celerýn, Zdeněk Kovařík, Slavoj Chodounský, ing. Karel Forst, Václav Pergner, ing. Jaromír Marek). Obvinění byli odsouzeni za velezradu, špionáţ, organizování povstání, podvratnou činnost, přechody ohroţených osob do exilu a další činy. Trest: 18 let aţ doţivotí. Zde si reţim vyrovnával účty s organizátory Junáckých borůvkových brigád, které s konaly na Šumavě v letech 1948 a 1949 a skauti během nich převáděli přes hranice. h) Březen aţ duben 1953: proces s Oldřichem Rottenbornem a spol. (František Bobek, Rudolf Probst, Vlastimil Herkolec Lubomír Procházka, Jindřich Valenta, Milan Novák, Jiří Lukšíček, Pavel Broţek, Josef Hlavín, Josef Krbeček, Jiří Holubec, Miroslav Kopt, Jaromír Vejdovský, Ludvík Maruška, Lubomí Ţáček - vesměs skauti ve věku od 16 do 22 let). Za ilegální skautskou činnost a úmysl rozvracet lidově demokratické zřízení a společenský řád republiky byly vysloveny poměrně nízké tresty. Skupina spolupracovala v SIO (Sdruţené ilegální organizace) a obstarávala kurýrní činnost, zároveň dělala drobné sabotáţní akce jako přerušování elektrického a telefonního vedení, výhruţné telefonáty představitelům strany. Řada z odsouzených v této skupině a další noví se ovšem

25 brzy sešli znovu u soudu v roce 1955, kdy uţ šlo o tresty od 6 do 10 let. i) Březen 1954: proces se skupinou SODAN. Mojmír Babušík Oldřich Klobas, Rudolf Mrázek, Jan Pospíšil, Antonín Barva Jan Koňorza, Milan Blaţek, Karel Ochmann, Bohumil Misáli, Vlastimil Ţampach, Jiří Andrášy aj. odsouzeni na 4 aţ 20 let. j) Prosinec 1954: proces s Jaromírem Nezdařilem a dalšími (Antonín Vojtíšek, Jan Karlas, Jiří Materna, Oldřich Lánský, Jindřich Lang, Jiří Nýdrle, Jan Kazda, Jiří Hylmar, Ladislav Kotyk: Za velezradu a vyzvědačství uděleny tresty od 3 do 18 let Předpisy a právní normy pouţité při procesech se skauty 5. Skautská literatura za mříţemi Dlouhé historické uvedení by někteří literární vědci zařadili jako psycho fyzické zázemí díla a jako takové by je moţná část z nich i odmítla s připomínkou, ţe hlavně a moţná jedině důleţité je dílo samo. Pro pochopení samizdatu je ale popis dějinné i osobní situace tvůrců naprosto nezbytný. Navíc v oblasti literatury, která sotva měla vysoké literární ambice. Účely této literatury byly jiné.

Projekt Cesta dějinami BIOLOGIE PRÁCE V URANOVÝCH DOLECH A JEJÍ ZDRAVOTNÍ DOPADY

Projekt Cesta dějinami BIOLOGIE PRÁCE V URANOVÝCH DOLECH A JEJÍ ZDRAVOTNÍ DOPADY Projekt Cesta dějinami BIOLOGIE PRÁCE V URANOVÝCH DOLECH A JEJÍ ZDRAVOTNÍ DOPADY KONCENTRAČNÍ TÁBORY také koncentrák nebo též lágr (z německého Lager = tábor) slouží k hromadné internaci nebo věznění lidí,

Více

SKAUTI ZA DOB KOMUNISMU

SKAUTI ZA DOB KOMUNISMU SKAUTI ZA DOB KOMUNISMU Úvod do skautingu Založen roku 1907 generálem Robertem Baden-Powellem v Anglii,dnes má celkem téměř 40 milionů členů ve 214 státech světa (kromě některých totalitních států - Afghánistán,

Více

Procesy v období komunismu

Procesy v období komunismu Procesy v období komunismu ÚVODEM Komunistické politické procesy v padesátých letech 20. století, zahájené po sovětském vzoru v zemích východního bloku, měly za cíl zlikvidovat, eliminovat a vystrašit

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

Období totality. Od roku 1948 po Sametovou revoluci. Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0938

Období totality. Od roku 1948 po Sametovou revoluci. Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0938 Období totality Od roku 1948 po Sametovou revoluci Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0938 Název: Škola hrou Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Hrubý Jeseník 123, 289 32 Oskořínek

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_53 Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: 3., popř. 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

Čítanka kolektivizace. Očista vysokých zemědělských škol od dětí vesnických boháčů a městské burţoazie

Čítanka kolektivizace. Očista vysokých zemědělských škol od dětí vesnických boháčů a městské burţoazie Očista vysokých zemědělských škol od dětí vesnických boháčů a městské burţoazie Po velkých prověrkách na všech typech vysokých škol na počátku roku 1949 pokračovala další etapa vylučování studentů v roce

Více

SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11

SHARE 50+ v Evropě Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Logo agentury Číslo dotazníku: ID respondenta - - Křestní jméno Datum rozhovoru: Číslo tazatele: SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Písemný dotazník email:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Rusko v meziválečném období

Rusko v meziválečném období Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

247/1948 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 1948. o táborech nucené práce.

247/1948 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 1948. o táborech nucené práce. 247/1948 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 1948 o táborech nucené práce. Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně: 1 (1) Aby osoby uvedené v 2 mohly býti vychovány k práci jako

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44 PRAHA 2 Vinohrady Lublaňská 666/44 Dům postavil stavitel Buldra roku 1879. Nacházela se zde ubytovna IV. správy MV (Správa sledování), využívaná plocha činila 544 m 2. FMV objekt uvolnilo v roce 1991.

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 Erich Maria Remarque (vlastním jménem Erich Paul Remark) 1898-1970 německý spisovatel Ţivotopis Studoval na učitelském ústavu Roku 1916 odešel jako 18letý do první světové války Na

Více

Historie skautingu v Karlových Varech 1923 2012

Historie skautingu v Karlových Varech 1923 2012 Historie skautingu v Karlových Varech 1923 2012 Počátky skautingu na karlovarsku (1923-1938)??? počátky skautingu v Karlových Varech nejsou příliš jasné, zachováno svědectví dvou skautů: Aloise Kačeny

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky:

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Prezentaci je vhodné použít při probírání látky o životě

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Anotace: materiál obsahuje 2 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Cahiers du CEFRES N 6, Dějiny a paměť Françoise Mayer, Marie-Elizabeth Ducreux (Ed.) Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Référence électronique

Více

DĚJINY ČESKÉHO SKAUTINGU CHLAPECKÉHO I DÍVČÍHO

DĚJINY ČESKÉHO SKAUTINGU CHLAPECKÉHO I DÍVČÍHO DĚJINY ČESKÉHO SKAUTINGU CHLAPECKÉHO I DÍVČÍHO 2005 Jitka Schnirchová 1.oddíl Otty Hanzlíčka Ústí nad Labem 1) 1911-1938 Zakladatelem československého skautingu byl středoškolský profesor tělocviku v Praze

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.14

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes

Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes 11 1 Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes 2 Sídlo a údaje o skupině: U Spořitelny 69/18 Praha 12 Modřany 143 00 Tel.: 777 785 423 IČO: 708 64 101 Číslo účtu: 634 753

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

NÁZEV ŠKOLY. ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK. DATUM VZNIKU červenec 2013 AUTOR

NÁZEV ŠKOLY. ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK. DATUM VZNIKU červenec 2013 AUTOR NÁZEV ŠKOLY GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK 4.

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Pracovní list 02 14 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Úkol č. 1: Doplňování Doplň chybějící části textu: 1. Základní práva a svobody občana našeho státu jsou zakotvena v, která je součástí. 2. Stát díky

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň...

... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň... ... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň... Právo má právo má právo má právo má právo na všechno kopnout do holeně do ledvin srazit pěstí na ulici zavřít kohokoliv jen tak ze zvůle držet

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 6.9.2013

Více

výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku

výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku VY_32_INOVACE_CJM4_4660_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4960_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Charakteristika předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

Charakteristika předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Charakteristika předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD představuje v rámci vzdělání na čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni

Více

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Každoročně vyzýváme studenty, aby ve svém okolí našli pamětníky, jejichž životy poznamenalo komunistické bezpráví, a aby

Více

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše.

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše. Poznámka redakce Abahoa: - některé zákony apod. doznaly od roku 1993 změn, takže opis originálu občasníku je doplněn malým textem s upřesněním platném ke dni 2.3.2oo3. Jezevec Úvodem... Milý bratři Junáci

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 NÁZEV ŠKOLY GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK 4.

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

V Praze dne 23. 10. 2008. Vážený pan Jindřich Šnýdl. Chrastava u Liberce. Věc: Žádost o stanovisko k životu a činnosti Rudolfa Fuksy

V Praze dne 23. 10. 2008. Vážený pan Jindřich Šnýdl. Chrastava u Liberce. Věc: Žádost o stanovisko k životu a činnosti Rudolfa Fuksy V Praze dne 23. 10. 2008 Vážený pan Jindřich Šnýdl Chrastava u Liberce Věc: Žádost o stanovisko k životu a činnosti Rudolfa Fuksy Vážený pane Šnýdle Obrátil jste se na Vojenský historický ústav s žádostí

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole POSTUP ŠKOLY PŘI ŘEŠENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŢÁKŮ Zpracováno podle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zřízeních, č. j. 21291/2010

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

...skauting pro život

...skauting pro život ...skauting pro život Junák svaz skautů a skautek ČR Junák cesta k osobnosti Je mnoho organizací, které si kladou za cíl naplňovat smysluplně volný čas dětí a mladých lidí. Méně je těch, které mají ambici

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní druţinu vnitřní řád. Je

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE

http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE POJEM NÁVRAT KSČ K DIKTATUŘE SOVĚTSKÉHO TYPU NE NOVÝ SYSTÉM, POUZE ZNOVUPOUŽITÍ NÁSTROJŮ 50. LET POČÍNAJÍCÍ

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

. Nový výchovný program Junáka. Vojtěch Zeisek KDF MFF UK 1. 3. 2010

. Nový výchovný program Junáka. Vojtěch Zeisek KDF MFF UK 1. 3. 2010 . 2005 2010..... Ekologický odbor Výkonné radu Junáka svazu skautů a skautek ČR KDF MFF UK 1. 3. 2010 . Proč nový program? Změna dnešní společnosti konzumní společnost zrychlená doba vliv médií, počítačů,

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více