DĚJEPIS II. ROČNÍK OA. Pracovní listy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DĚJEPIS II. ROČNÍK OA. Pracovní listy"

Transkript

1 DĚJEPIS II. ROČNÍK OA Pracovní listy

2 SVĚTA A POKUS O JEHO REVIZI I. SVĚTOVOU VÁLKOU Imperialismus vlna výbojů do Afriky Asie, Oceánie ze zemí Evropy, USA, Japonska Velká Británie - největší koloniální velmoc.. (nejdůleţitější drţavou - Indie, území v jiţní a východní Africe, pronikání do Barmy, Afganistanu, Malajska, Číny- Hongkong, Egypta, Súdánu atd.) Francie kolonie v Indočíně, v Africe (Alţírsko, Tunisko, západní a rovníková Afrika) kolonie měly v menší míře také Německo, Belgie, Itálie, Portugalsko, Španělsko, USA a Japonsko (díky reformám ve druhé polovině 19. století se z Japonska stala průmyslová velmoc, agresivní zahraniční politika namířena proti Číně, střety s Ruskem) boj o nové dělení koloniálního panství Ohniska konfliktů: jiţní Afrika ( , ) Angličané proti Búrům.. americko-španělská válka (1898) USA získaly Portoriko a Filipíny, posílily svůj vliv ve Střední Americe Panamský průplav rusko-japonská válka ( ) Rusko poraţeno dvě balkánské války ( ), balkánské státy proti Turecku (poraţeno) Bulharsko proti bývalým balkánským spojencům (Bulharsko poraţeno) Vztahy mezi evropskými velmocemi na přelomu 19. a 20. století francouzsko-německé nepřátelství (zábor Alsaska a Lotrinska Německem v roce 1871) rusko-rakouský spor o Balkán německo-britské námořní zbrojení Postupně vznikají velmocenská seskupení: 1882 Trojspolek Dohoda.. rozloţení sil mezi Trojspolek a Dohodu Vojenské konflikty v Evropě na začátku 20. století Balkánské války balkánské státy proti Turecku (poraţeno) - osmanská říše vytlačena z Evropy, území rozdělena mezi vítěze Bulharsko proti bývalým balkánským spojencům (Bulharsko poraţeno) VELKÁ VÁLKA (PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA) ( ) Příčiny:... Záminka: atentát mladých srbských nacionalistů na rakouského následníka trůnu Františka Ferdinanda d Este v Sarajevu Rakousko - Uhersko vyhlásilo válku Srbsku.. Pomoc Ruska Srbsku, za Rakousko - Uhersko se postavilo Německo (centrální mocnosti), Francie se připojila k Rusku, Německo přepadlo Belgii a Lucembursko, Velká Británie vyzvala Německo ke staţení z neutrální Belgie, Berlín neodpověděl, Velká Británie vstoupila do války. Itálie neutrální. 2

3 Průběh války: Čtyři evropská bojiště: západní fronta. Schlieffenův plán zákopová válka bojové plyny 1916 bitvy u Verdunu a na řece Sommě východní fronta.. italská fronta balkánská fronta. Vstup USA do války (6. dubna 1917).. Woodrow Wilson Konec války. brestlitevský mír ( ) Ludendorffova ofenziva v Compiégne. Důsledky I. světové války nové zbraně velké ničivé síly dosud nevídané mnoţství obětí dopad na civilní obyvatelstvo změna mapy světa: - rozpadly se čtyři monarchie:. -vznikly nové státy:. - existující státy výrazně změnily hranice.. USA ekonomicky nejsilnější stát světa, mezinárodní platidlo dolar SITUACE V RUSKU Rusko nejzaostalejší stát Evropy Car Mikuláš II. ( ) vstup do války záchrana carského Ruska.. Únorová revoluce Březen 1917 (podle pravoslavného kalendáře únor) nepokoje v Petrohradě.. Říjnová revoluce dvojvládí: Prozatímní vláda sověty.. Vladimír Iljič Lenin ( ) 7. listopadu (25. října).. Dekret o míru.. Dekret o půdě... 3

4 Otázky a úkoly 1. Před začátkem 1. světové války došlo: a) k búrské válce b) k americko-španělské válce c) k rusko-japonské válce d) ke gallipolské operaci 3. Které státy patřily do: Trojspolku.. 2. Balkánské války: a) byly tři b) byly bojem balkánských národů proti Turecku c) byly střetnutím mezi balkánskými národy d) zvítězilo v nich Bulharsko Dohody.. 4. První světová válka: a) odehrála se v letech b) byla střetnutím mezi Trojspolkem s Trojdohodou c) střetly se v ní převáţně státy se silnou demokratickou tradicí a státy s monarchistickými reţimy d) byla prvním celosvětovým konfliktem 5. Atentát na Františka Ferdinanda d Este: a) byl spáchán b) byl příčinou války c) byl záminkou k válce d) atentátníkem byl námořník z křiţníku Potěmkin 6. V první světové válce byly poprvé pouţity bojové otravné plyny v bitvě: a) u Verdunu b) u Yper c) na Sommě d) na Piavě 7. V první světové válce se bojovalo: a) na západní a východní frontě b) na srbské a italské frontě c) na kavkazské, mezopotamské a syropalestinské frontě d) ve Spojených státech amerických 8. Mezi tzv. nástupnické státy po rozpadu Rakouska - Uherska patřily: a) Maďarsko a Rakousko c) Prusko a Rumunsko b) Československo a Polsko d) Itálie a Jugoslávie 9. Uveďte, jsou-li daná tvrzení o průběhu války zcela správná. (ANO NE) a) Na počátku války zaznamenával vojenské úspěchy tábor Centrálních mocností. b) Menší frontou se stala válčiště v Srbsku, kde snadno a rychle zvítězila rakouská armáda. c) Itálie vstoupila do války na straně Centrálních mocností. d) Největší lidské a materiální válečné ztráty přinesla bitva na řece Sommě v roce e) Bezohledná ponorková válka ze strany Německa přiblíţila vstup USA do války (1917). 10. Jsou daná tvrzení zcela správná? (ANO NE) a) V Petrohradě vypukly stávky a demonstrace. Car rozpustil dumu, vyhlášená generální stávka přerostla v povstání proti carismu. Skončila vláda hohenzollernské dynastie v Rusku. b) V Rusku se ujala vlády liberální Prozatímní vláda v čele s Kerenským. c) Dne 7. listopadu roku 1917 (podle tehdejšího kalendáře v Rusku) skončilo v Rusku období krátké demokratizace, bolševici se chopili moci. d) Po podepsání separátního míru v Brestu Litevském získalo Rusko rozsáhlá území ve východní Evropě. 4

5 ČESKÁ POLITIKA V LETECH Domácí odboj 1914 všeobecná mobilizace Čeští politici.. Karel Kramář, Alois Rašín. Císař Karel I. ( ). Aktivizace české národní politiky.. Národní výbor.. Maffie 1917 Manifest spisovatelů (J. Kvapil). Zahraniční odboj Tomáš Garrigue Masaryk ( ). Odchod do emigrace (1914) Myšlenka národní revoluce Spolupráce s Edvardem Benešem a Milanem Rastislavem Štefánikem Únor 1916 zaloţení České (Československé) národní rady.. Zahraniční vojenské jednotky - československé legie.. - bitva u Zborova - konflikt s bolševiky VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY Ani za vlády posledního rakouského císaře Karla I. se nezměnila politická situace a říše se nefederalizovala, sílil odpor vůči monarchii Tříkrálová deklarace. V čele domácího odboje reorganizovaný Národní výbor (Karel Kramář) Stávky, vzpoury v armádě Washingtonská deklarace císař Karel I. přistoupil na podmínky Dohody (Andrássyho nóta).... 5

6 vyhlášena v Praze Československá republika (vyhlášena Národním výborem Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, František Soukup, Vavro Šrobár tzv. muţi 28. října) Martinská deklarace Prezident T. G. Masaryk Předseda vlády K. Kramář Otázky a úkoly 1. Rakouský císař Karel I. byl: a) synovec Františka Josefa I. b) synovec Františka Ferdinanda d Este c) bratr Františka Ferdinanda d Este 2. Legie byl(i,y): a) vojenský útvar římského vojska ve starověku b) vojenské jednotky čs. dobrovolníků a zajatců, přeběhlíků za 1. světové války c) smutné, tklivé písně vojáků na frontách d) filozofičtí stoupenci legismu v Číně 3. Manifest českých spisovatelů: a) byl přednesen v říšské radě v květnu 1917 b) autorem byl A. Jirásek c) byl výzvou k radikalizaci českých poslanců k obhajobě českých zájmů d) podpořil myšlenku české státní samostatnosti 4. Tříkrálová deklarace: a) byla dokumentem českých říšských a zemských poslanců b) obsahovala poţadavek sebeurčení národů a samostatnost c) byla přijata poslanci zemského sněmu d) rakouskou vládou byla akceptována 5. Mezi muţe 28. října, kteří toho dne vyhlásili existenci samostatného Československa, patřili: a) T. G. Masaryk a E. Beneš c) J. Stříbrný a F. Soukup b) A. Rašín a A. Švehla d) V. Šrobár a A. Janoušek 6. Martinská deklarace: a) byla podepsána b) byla podepsána c) byla prohlášením práva na sebeurčení slovenského národa a na spojení v společném státě s Čechy d) vznikla v Turčianském sv. Martině na shromáţdění Slovenské národní rady 7. Prvním československým prezidentem byl: a) Edvard Beneš b) T. G. Masaryk c) byl zvolen Předsedou první čs. vlády byl r. 1918: a) A. Švehla b) K. Kramář c) A. Rašín d) V. Tusar 6

7 SITUACE PO PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Paříţská mírová konference státy s všeobecnými zájmy. státy s ohraničenými zájmy poraţené státy:.. Německo versailleský systém. Společnost národů ( ). Poválečný vývoj v jednotlivých zemích Poválečný vývoj v jednotlivých zemích je provázen hospodářskou krizí (hospodářství zničeno válkou) a vzrůstem revolučního hnutí, které odpůrci demokracie vyuţívali ke svým cílům. USA nejsilnější průmyslová a finanční velmoc Evropa byla jejich velkým dluţníkem vítězství republikánské strany ve volbách prosazování tzv. izolacionismu a protekcionismu... americká liga Japonsko rychlý hospodářský rozvoj modernizace japonského průmyslu plány na ovládnutí Číny.. růst nacionalismu a šovinismu Velká Británie nejsilnější evropská velmoc, značně závislá na USA národně osvobozenecké hnutí v koloniích. stávky proti sniţování mezd Francie u moci pravice, opírala se o nacionalismus. politika přísných úsporných opatření a zvyšování daní úsilí o hegemonii na evropském kontinentě,.. Státy s totalitními reţimy totus ( lat. celý)... Znaky totalitních reţimů: 7

8 Komunismus Fašismus. Nacismus. Rusko Občanská válka ( ) bělogvardějci.. Rudá armáda. československé legie zahraniční intervence válečný komunismus Politika bolševického Ruska Třetí internacionála (Kominterna) 1921 NEP SSSR. Josif Vissarionovič Stalin (Dţugašvili) ( ) osobní diktatura gulagy Itálie zklamání z výsledků války.. hospodářské potíţe.. zrod fašismu (lat.fasces.) Benito Mussolini pochod na Řím.. Německo těţce postiţeno válkou. revoluční vlna v Německu výmarská republika ( ). Nacionálně socialistická německá dělnická strana (NSDAP)... Mein Kampf Politické aktivity ve 20. letech Konference v Janově (1922) Smlouva z Rapalla (1922).. Dawesův plán (1924).. Konference v Locarnu (1925). 8

9 Vstup Německa do Společnosti národů (1926) Youngův plán (1930) Briand-Kellogův pakt (1928) Shrnutí: Otázky a úkoly 1. Jsou uvedená tvrzení o poválečné situaci správná? (ANO NE) a) Poválečná soustava byla kompromisem mezi zájmy Velké Británie, Francie a SSSR. b) Itálie vyšla z války jako vítězný stát, ale cítila se ve svých zájmech poškozena. c) Bylo zákázáno moţné připojení Rakouska k Německu. d) Neúnosné poválečné reparace německý národ poníţily a v důsledku přinesly zesílení německého revanšismu. e) Spojené stály uvítaly evropskou poválečnou mírovou smlouvu, protoţe ve stejné době nastal rozhodný proevropský obrat v orientaci americké zahraniční politiky. 2. Sovětské koncentrační tábory měly název: a) NEP b) Gulag c) GOELRO 3. Briand-Kellogův pakt: a) byl podepsán r b) obsahoval závazek neřešit mezinárodní spory válkou c) obsahoval rýnský garanční pakt d) stanovil přísné sankce za porušení úmluvy 4. Locarnská konference se uskutečnila: a) 1922 b)1925 c) 1927 d) Tzv. rapallskou smlouvu roku 1922 podepsaly: a) Německo a Rusko b) Německo a Francie c) Německo a Itálie 6. Fašismus se zrodil: a) v SSSR b) v Německu c) v Japonsku d) v Itálii 7. Německo po prohrané první světové válce se stalo státem, který je znám jako: a) nacistické Německo c) výmarská republika b) Stressemannovo Německo d) třetí republika 8. Tzv. černé košile a pochod na hlavní město vedl politik: a) J. V. Stalin b) B. Mussolini c) A. Hitler d) P. von Hindenburg 9. Hitlerův pokus o fašistický puč se uskutečnil: a) 1919 b) 1920 c) 1922 d) Válečný komunismus se uplatnil: a) v Rusku b) v Německu c) v Itálii d) v Československu 11. Youngův plán měl pomoci řešit situaci: a) v Itálii b) v SSSR c) v Německu d) v USA 9

10 PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA ( ) Spory o hranice státu a národnostní otázka poţadavky Němců spor s Poláky. spor Slováků s Maďary územní problém Podkarpatské Rusi. Národy a národnostní menšiny (13,5 mil. obyvatel, Češi a Slováci 65 %, Němci 23,4 %, Maďaři 5,6 %, Rusíni, Ukrajinci, Rusové 3,4 %, Ţidé 1,6 %, Poláci 0,6 %) Myšlenka čechoslovakismu Politický systém První vláda vláda všenárodní koalice Prezident první republiky: Tomáš Garrigue Masaryk ( ) (opětovně zvolen 1920, 1927, 1934) narodil se v Hodoníně studoval ve Vídni, v Lipsku (tam poznal svou ţenu Američanku Charlottu Garrigueovou) v roce 1882 se stal profesorem na Filosofické fakultě praţské české university vydával časopis Athenaeum zaloţil realistickou stranu bojoval proti antisemitismu (doba tzv. hilsneriády) bojoval za vznik samostatného státu opětovně zvolen prezidentem v letech 1920, 1927, ze zdravotních důvodů abdikoval, konec ţivota proţil na zámku v. 10

11 Předseda vlády: Ministr zahraničí:.. Ministr financí: Ministr války: Měnová reforma.. Pozemková reforma První zákony Významné politické strany: Československá strana sociálně demokratická (zpočátku nejsilnější) Komunistická strana Československa - jejím cílem bylo přetvořit Československo po vzoru sovětského Ruska, od r v čele Klement Gottwald - prosinec 1920 pokus komunistického hnutí o revoluci potlačen tzv. skupina Hrad. Československá národní demokracie (strana české velkoburţoazie) Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu (agrární) Československá strana lidová (katolíci) Slovenská strana ľudová volby- vláda sociální demokracie( Vl.Tusar). Ústava Československé republiky ( ) zakotvovala občanská práva všech občanů.. (zákonodárný sbor Národní shromáţdění, skládalo se z Poslanecké sněmovny a Senátu, poslanci a senátoři voleni na základě všeobecného volebního práva volily i ţeny, NS volilo prezidenta) Zahraniční politika Spolupráce s Francií Spojenectví s Rumunskem a Jugoslávií Vztahy s okolními státy.. Ekonomická situace léta hospodářský, společenský a kulturní růst (ČSR patřilo mezi 10 nejprůmyslovějších států světa) Otázky a úkoly 1. Malá dohoda byla stvořena státy: a) Československo b) Maďarsko c) Jugoslávie d) Rumunsko 11

12 2. Československo muselo po svém vzniku řešit různé problémy. Označte správné odpovědi: a) nejslabší ekonomika ve střední Evropě b) vyhlášení separatistických států v sudetoněmeckém pohraničí c) odpor české populace proti odtrţení z habsburského soustátí d) problémy s Těšínskem, o které mělo zájem Polsko e) vyhlášení Slovenské republiky rad 3. Alois Rašín: a) byl čs. ministrem financí b) stál v čele vlády panské koalice c) podlehl atentátu d) za války v r byl odsouzen k smrti, ale po nástupu Karla I. na trůn amnestován e) byl hlavním iniciátorem měnové reformy 4. Určete, kterým oborem se zabývaly uvedené osobnosti (jedna poloţka je nadbytečná): a) F. Bílek b) F. Kafka c) J. Suk d) J. Saudek e) J. Kotěra f) F. Peroutka 1. český architekt a urbanista 2. slovenský básník 3. praţský spisovatel ţidovského původu píšící německy 4. český symbolistický sochař 5. český umělecký fotograf 6. český hudební skladatel 7. ţurnalista, esejista, komentátor politického ţivota VELKÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE ( ) Na přelomu 20. a 30. let dolehla na většinu zemí hluboká hospodářská krize, která přerušila slibný mezinárodní vývoj k světové bezpečnosti. Jejím nejzávaţnějším důsledkem bylo oslabení demokratických systémů, jimţ nespokojení lidé přestali věřit, a nástup totalitních a diktátorských reţimů černý čtvrtek krach na newyorské burze.. krize v USA postupně přechází v celosvětovou. pokles výroby o 37% pokles mezinárodního obchodu o 34% nezaměstnanost postihla 40 milionů lidí sociální nepokoje Hledání východiska z krize posílení státních zásahů do vývoje hospodářství volný trh (problémy se vyřeší automaticky) USA nejúspěšnější v hledání východiska z krize 1932 prezidentem Franklin Delano Roosevelt program rekonstrukce ekonomiky New Deal. V roce 1937 dosáhlo americké hospodářství úrovně před krizí v roce

13 NÁSTUP NACISMU V NĚMECKU Německo - jedna z prvních evropských zemí, kterou zasáhla krize: 6 milionů nezaměstnaných průmyslová výroba se sníţila o 41%, zahraniční obchod poklesl o dvě třetiny pokles ţivotní úrovně Němců = ţivná půda pro extremisty nacisty + komunisty (populistická hesla). Výmarská republika v čele s prezidentem Paulem von Hindenburgem neumí situaci řešit Adolf Hitler (NSDAP) volby NSDAP vítězí 1933 Hitler říšským kancléřem.... Charakter nacistické třetí říše totalitní policejní stát..... opory nacistické moci: SS (Schutzstaffeln).., SA (Sturmabteilungen), gestapo.. Upevnění Hitlerovy moci noc dlouhých noţů Hospodářská politika Systematická ideologická převýchova národa Opatření proti Ţidům norimberské zákony (1935) křišťálová noc (listopad 1938). holocaust. Cíle nacistického reţimu a jejich uskutečňování 13

14 ZHORŠENÍ POMĚRŮ A SELHÁNÍ MÍROVÉ DIPLOMACIE PRVNÍ POLOVINY 30. LET spory mezi velmocemi 1932, 1933 odzbrojovací konference v Ţenevě smlouvy o vzájemné pomoci AGRESIVITA TOTALITNÍCH STÁTŮ A POLITIKA APPEASEMENTU 1931 Japonsko útok na Čínu (obsazení Mandţuska), spory s Mongolskem, SSSR 1935 Itálie napadla a obsadila Habeš (Etiopii) (1935) Španělsko Francisco Franco Politika appeasementu. Agresivní politika Německa: anšlus.. Příprava přepadení ČSR Hitler poţaduje Sudety ČSR bez pomoci velmocí září 1938 Mnichovská konference: dohoda mezi Velkou Británií (Chamberlain), Francií (Daladier), Itálií (Mussolini) a Německem (Hitler) podepsán pakt o neútočení ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA VE 30. LETECH, MNICHOVSKÝ DIKTÁT Projevy hospodářské krize (pokles výroby o 40%, 1 milion nezaměstnaných, pokles mezd) protestní akce, sráţky s policií, častá střelba do lidí protesty inteligence proti policejním zákonům. Podpůrné akce podpora v nezaměstnanosti, ţebračenky. Sílí nacionalistické hnutí Sudetoněmecká strana (odnoţ NSDAP)- Konrád Henlein parlamentní volby prezidentské volby Příprava na obranu hranic. Březen 1938 anšlus Rakouska... Duben 1938 henleinovci vyhlásili tzv. karlovarský program.. Květen sílí hrozba německého útoku... Postoje k ČSR: Anglie nezájem Francie vyhýbavý postoj SSSR potvrzení spojenectví Srpen - mise lorda Runcimana září pokus henleinovců o nacistický puč v pohraničí. Anglická iniciativa jednání Chamberleina s Hitlerem. 14

15 vláda národní obrany (aţ do listopadu 1938) - generál Jan Syrový všeobecná mobilizace Mnichovská konference čs. vláda přijala mnichovský diktát Důsledky Mnichova: abdikace E. Beneše OBDOBÍ TZV. DRUHÉ REPUBLIKY (od 30. září 1938 do 15. března 1939) Nový čs. prezident. Nová vláda v čele vyhlášen Slovenský štát (prezident Josef Tiso) Hácha přinucen Hitlerem podepsat ţádost o ochranu vstup Němců na naše území vyhlášen Protektorát Böhmen und Mähren VĚDA A UMĚNÍ V MEZIVÁLEČNÝCH LETECH Francouz Frédéric Jolit-Curie Brit Alexandr Fleming (1928).. Rakušan Sigmund Freud Umělecký směr surrealismus.. Architektura konstruktivismus a funkcionalismus 15

16 Otázky a úkoly 1. Celosvětová hospodářská krize 1929 začala: a) tzv. černým čtvrtkem b) krachem na tokijské burze c) krachem na newyorské burze na Wall Street d) byla svým rozsahem mírnější neţ poválečné krize 2. Nástup Hitlera k moci je spjat s rokem: a) 1925 b) 1930 c)1933 d) Krvavá čistka v Německu zaměřená proti Hitlerovi nepohodlným osobám a proti vedení SA v červnu 1934 je spojena s pojmem: a) křišťálová noc c) norimberský proces b) noc dlouhých noţů d) bartolomějská noc 4. Osa Berlín-Řím: a) je název projektu ţeleznice spojující Německo a Itálii b) vznikla r c) je spojenectví agresivního hitlerovského Německa s fašistickou Itálií d) je navenek projekt postupu proti bolševismu a Rusku 5. Joseph Goebbles zastával funkci: a) ministra propagandy b) velitele SS c) maršála a ministra letectva d) velitele gestapa 6. Mnichovská dohoda byla výsledkem jednání mezi: a) ČSR, Německem, Anglií, Francií c) Německem, Itálií, Francií, Anglií b) Německem, ČSR, Maďarskem, Anglií 7. Důsledkem mnichovské dohody pro nás bylo: a) okupace Čech, Moravy a Slezska Němci b) odtrţení Slovenska c) odstoupení pohraničí ve prospěch Německa d) zánik 1. republiky, ztráta 1/3 území, opevnění a přirozených hranic 8. Tzv. 2. republika je období: a) mezi protektorátem a osvobozením 1945 b) mezi Mnichovem a rokem 1948 c) mezi Mnichovem a okupací zbytku republiky d) mezi osvobozením 1945 a únorovým pučem Vyřaďte nesprávné tvrzení: a) došlo k okupaci zbytku ČSR b) vznikl Slovenský štát c) vyhlášen Protektorát Čechy a Morava d) vynucen Háchův souhlas s okupací 10. Tzv. 2. republika je období: a) mezi protektorátem a osvobozením 1945 b) mezi Mnichovem a rokem 1948 c) mezi Mnichovem a okupací zbytku republiky d) mezi osvobozením 1945 a únorovým pučem

17 DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA I. fáze války ( ) začátek II. světové války: 1. září 1939 německý útok na Polsko blesková válka za 3 týdny Polsko poraţeno 3. září 1939 vyhlásily Francie a Anglie Německu válku obsazena Maginotova linie dohoda SSSR a Německa o nových vzájemných hranicích 1940 Převraty v Estonsku, Lotyšsku Listopad 1939 březen 1940 zimní válka Prosinec Taţení fašistických mocností v letech 1940/41 duben 1940 okupace Dánska, Norska květen taţení do Holandska, Belgie, Lucemburska května útok na Francii za 6 týdnů poraţena (část jednotek odešla do VB-formování zahraničního odboje- generál Charles de Gaulle, Většina území na severu a severozápadě okupována Němci, v jiţní Francii vazalský reţim maršál Pétain, centrum město Vichy; likvidace parlamentarismu, demokracie, uplatňovány protiţidovské zákony) Anglie Chamberleinova vláda podává demisi, předseda nové vlády Winston Churchill v září plánována invaze do Anglie od srpna 1940 vedena letecká bitva o Británii Pakt tří.., na podzim se přidává Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovensko, Finsko Vstup Itálie do války okupace Řecka a Jugoslávie. Severní Afrika. květen 1941 pomoc Německa generál Erwin Rommel,., proslulé oddíly Afrika-Korps.. 17

18 Druhá fáze války ( ) (plán Barbarossa) Tři strategické směry: Leningrad, Moskva, Kyjev útok na Leningrad (Sankt-Petěrburg) útok na Moskvu prosinec 1940 Němci 25 km od Moskvy- generál Ţukov stalingradská bitva v létě 1942 obrovský německý útok na jihovýchod (směr Kavkaz, Stalingrad, cíl- Baku ropná pole) bitva u Kurska červenec - srpen Válka v Tichomoří útok Japonska na americkou a leteckou základnu Pearl Harbor na Havajských ostrovech červen 1942 letecká a námořní bitva u ostrova Midway Třetí fáze války (1943) Vylodění spojenců v Itálii červenec 1943 pronikla americká a britská vojska na Sicílii (Dwight Eisenhower) září. Uţ v květnu 1943 byly německo-italské jednotky poraţeny v Africe, došlo také k přelomu ve válce v Tichomoří (boje u ostrova Guadalcanal na Šalamounových ostrovech nacházela se tam námořní a letecká základna Japonců v Polynésii); narůstá také partyzánský odboj v SSSR, Jugoslávii, Polsku, Francii i ČSR. 18

19 Diplomatická jednání: 1941 uzavřena Atlantická charta (Roosevelt a Churchill) Washingtonská deklarace jednání v Casablance jednání v Quebecku Teheránská konference - tzv. Velká trojka (Roosevelt, Churchill, Stalin) Čtvrtá fáze války (1944 květen 1945) 1944 (jaro, léto) osvobozen Leningrad, osvobozena Ukrajina, Finsko, Bělorusko, část Polska aţ k Visle - nejrychlejší postup sovětské armády den D operace Overlord - (generál Dwight Eisenhower) srpen osvobození Paříţe, posléze celé Francie, Belgie (Dwight Eisenhower, Bernard Montgomery) září spojenecká vojska dosahují německých hranic V Německu nastává totální mobilizace neúspěšný atentát německého armádního velení na Adolfa Hitlera Aktivizace národněosvobozeneckého hnutí v okupovaných zemích. srpen září povstání ve Varšavě Pátá fáze války (1945).. Únor osvobození Polska Jaltská konference.. 19

20 Duben osvobození Rakouska. - kapitulace německých vojsk v Itálii pád Berlína kapitulace Německa Poráţka Japonska 6. a 9. srpna 1945 jaderný útok Spojených států na japonská města Hirošimu a Nagasaki 2. září ČESKÉ ZEMĚ A SLOVENSKO V LETECH DRUHÉ SVĚTOVÉ Protektorát Čechy a Morava ( Böhmen und Mähren).. Prezident., protektorátní vláda Rozhodování měla v rukou okupační správa říšský protektor Konstantin von Neurath. Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu státní ministr Karl Herman Frank. Působení gestapa. Genocidní (vyhlazovací) politika vůči Ţidům a Romům platnost norimberských zákonů. (Terezín soustřeďování Ţidů před deportacemi do vyhlazovacích táborů, např. Osvětim, vyvraţděno asi Ţidů, sběrné tábory pro Romy Lety u Písku, Hodonín) Projevy nespokojenosti masové demonstrace převoz ostatků K. H. Máchy z Litoměřic do Prahy ( ) Domácí odboj Odbojové organizace se dělily na dva proudy: demokratický (občanský).... komunistický Demokratické odbojové organizace Politické ústředí 20

21 Obrana národa.. Petiční výbor Věrni zůstaneme. Ústřední vedení odboje domácího... Komunistický odboj KSČ Ústřední národně revoluční výbor Československa. Odbojové akce: Atentát na Reinharda Heydricha R. Heydrich operace Anthropoid Období heydrichiády (květen červenec 1942) Partyzánské oddíly.. Československý zahraniční odboj Po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava emigrovala velká část politiků i vojáků do zahraničí - centrem odboje... Československý národní výbor Prozatímní československá vláda. 21

22 Vedení komunistické strany (K. Gottwald, R. Slánský) Československo-sovětská smlouva Československé vojenské jednotky v zahraničí Legion Čechů a Slováků.. 1. československý armádní sbor. 1. československá smíšená brigáda Slovensko a Slovenské národní povstání Slovensko označováno jako farská republika poprvé v dějinách vznikl národní stát Slováků (prezident Josef Tiso, premiér Vojtěch Tuka) byl tam klerofašistický reţim bylo vazalským státem Německa, bojovalo proti Polsku Po vstupu do války proti SSSR změna situace. Slovenská národní rada. Slovenské národní povstání Ján Golián. Vznik partyzánských oddílů. 29. srpna 1944 Banská Bystrica Význam povstání: Osvobození ČSR Osvobození ČSR bylo zahájeno karpatsko-dukelskou operací (8. září 15. listopadu 1944) Rudá armáda osvobozuje Slovensko. Jednání o podobě poválečného Československa. 5. dubna 1945 Košický vládní program Osvobození Moravy. 22

23 Demarkační linie. Vstup sovětských vojsk i 1. československého armádního sboru na území Slovenska i českých zemí urychlil přípravu povstání českého lidu.. Česká národní rada.. Albert Praţák... Karel Kutlvašr.. 1. květen květen 1945 Účinná pomoc vlasovců BILANCE II.SVĚTOVÉ VÁLKY Holocaust (Šoa)... Bojů se účastnilo 30 států. Ztráty na ţivotech: zemřelo asi 58 milionů lidí, 35 milionů lidí zraněno. Sovětský svaz: 27 milionů lidí Čína:10 milionů Německo: 6,5 milionů Polsko: 6 milionů Japonsko: 2,5 milionu, Jugoslávie: 1,7 milionu, USA: , VB: , Itálie: , Československo: (z toho Ţidů) Nové zbraně.. 23

24 Otázky a úkoly 1. Druhá světová válka začala: a) sarajevským atentátem b) napadením Polska Německem c) okupací ČSR d) Mnichovskou dohodou 2. Vyhledejte správné pořadí po sobě následujících událostí úzce souvisejících s 2. světovou válkou: a) napadení Polska Německem, napadení Finska Sovětským svazem, uzavření Mnichovské dohody, zahájení bitvy o Anglii, vstup Spojených států do války, všeobecná mobilizace v Československu, vyhlášení Slovenského státu, anexe Rakouska Německem, Runcimanova mise b) anexe Rakouska Německem, napadení Finska Sovětským svazem, uzavření Mnichovské dohody, vstup Spojených států do války, zahájení bitvy o Anglii, vyhlášení Slovenského státu, všeobecná mobilizace v Československu, Runcimanova mise, napadení Polska s Německem c) všeobecná mobilizace v Československu, anexe Rakouska s Německem, uzavření Mnichovské dohody, vyhlášení Slovenského státu, Runcimanova mise, napadení Finska Sovětským svazem, napadení Polska Německem, zahájení bitvy o Anglii, vstup Spojených států do války d) anexe Rakouska Německem, Runcimanova mise, všeobecná mobilizace v Československu, uzavření Mnichovské dohody, vyhlášení Slovenského státu, napadení Polska Německem, napadení Finska Sovětským svazem, zahájení bitvy o Anglii, vstup Spojených států do války 3. České vysoké školy byly zavřeny: a) b) c) d) K domácím nekomunistickým odbojovým organizacím za 2. světové války patřily: a) Politické ústředí c) Omladina b) Obrana národa d) Petiční výbor Věrní zůstaneme 5. Atlantická charta: a) byla podepsána v srpnu 1941 třemi velmocemi (USA, Anglie, Rusko) b) určovala hlavní principy vedení války a poválečné organizace světa c) je totoţná s Washingtonskou deklarací d) cílem sjednocení bylo zničení fašismu, hospodářská spolupráce, mír a rovnoprávnost národů 6. Vytvořte správné dvojice událostí a dat: a) vstup USA do války b) bitva u ostrova Midway c) operace Overlord d) bitva u Kurska 1) ) ) ) Teheránská konference: a) uskutečnila se po Jaltské konferenci b) byla jednáním tzv. Velké trojky c) jednala o invazi do Francie, o ofenzívě na východní frontě a společném postupu po válce d) konala se roku Atentát na R. Heydricha byl spáchán: a) v srpnu 1940 b) v květnu 1941 c) v květnu

25 SVĚT PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE Postupimská konference (červenec srpen 1945) J. V. Stalin, Harry Truman (USA), Winston Churchill, v průběhu jednání ho vystřídal Clement Atlee (VB) Rozhodovalo se o osudu poraţeného Německa: dočasné rozdělení Německa na 4 zóny pod kontrolou USA, VB, Francie, SSSR, rozdělen i Berlín program čtyř D: demilitarizace. demokratizace denacifikace dekartelizace.. Byly vymezeny hranice Polska, SSSR. Byl dohodnut odsun Němců z Polska, Československa, Maďarska. Od listopadu1945 do října 1946 probíhal v Norimberku.. V roce 1945 došlo k zaloţení Organizace spojených národů. Druhá světová válka znamenala definitivní konec evropské nadvlády. Zrodil se nový bipolární svět. V popředí supervelmoci: POVÁLEČNÉ ČESKOSLOVENSKO Odsun Němců. divoký odsun.. státem organizovaný odsun... Mimořádné soudy s kolaboranty a válečnými zločinci Karl Hermann Frank, Josef Tiso.. Dekrety prezidenta republiky (Benešovy dekrety) Politický systém Podle dohod z Moskvy byly zakázány pravicové strany Politické strany: Čechy.. Slovensko Národní fronta první poválečné volby (40% získali komunisté) Prezident:., předseda vlády, ministr zahraničních věcí.., ministr národní obrany...

Dějiny 20. století, totalitní režimy

Dějiny 20. století, totalitní režimy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) Dějiny 20. století, totalitní režimy Kvarta 2 hodiny týdně Dataprojektor Mezinárodní vztahy před 1. světovou válkou Ukáže na mapě kolonie evropských

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

20. století-1 UDÁLOSTI A FAKTA. Otázka číslo: 1. Malá dohoda byla tvořena státy: Československo. Maďarsko. Jugoslávie

20. století-1 UDÁLOSTI A FAKTA. Otázka číslo: 1. Malá dohoda byla tvořena státy: Československo. Maďarsko. Jugoslávie 20. století-1 UDÁLOSTI A FAKTA Otázka číslo: 1 Malá dohoda byla tvořena státy: Československo Maďarsko Jugoslávie Rumunsko Otázka číslo: 2 Briand-Kellogův pakt: byl podepsán r. 1928 obsahoval závazek neřešit

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva

Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně Dataprojektor Velká Británie v 19. stol., Viktorie

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA Vznik Československa První republika 28. 10. 1918-30. 9. 1938 po rozpadu Rakouska-Uherska v závěru první světové války nový státního útvaru bez historické tradice Československo

Více

Politologie 1 Otázka číslo: 1 Otázka číslo: 2 Otázka číslo: 3 Otázka číslo: 4

Politologie 1 Otázka číslo: 1 Otázka číslo: 2 Otázka číslo: 3 Otázka číslo: 4 Politologie 1 MEZINÁRODNÍ VZTAHY A MODERNÍ UDÁLOSTI Otázka číslo: 1 Korejská válka: se odehrála v letech 1950 1953 začala útokem jihokorejské armády skončila příměřím v Pchanmundžonu Otázka číslo: 2 Které

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Téma: První světová válka

Téma: První světová válka Téma: První světová válka Vypracoval/a: Mgr. Zdeňka Báčová TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Počátek konfliktu 28. června 1914

Více

Historie století. Otázka číslo: 1. Atomová bomba byla svržena na Hirošimu v Japonsku:

Historie století. Otázka číslo: 1. Atomová bomba byla svržena na Hirošimu v Japonsku: Historie 04 20. století Otázka číslo: 1 Atomová bomba byla svržena na Hirošimu v Japonsku: 6. 8. 1945 8. 8. 1945 9. 8. 1945 9. 8. 1946 Otázka číslo: 2 O potrestání válečných zločinců rozhodoval: norimberský

Více

Vzdělávací oblast : Člověk a společnost. Předmět : Dějepis. Téma : Novověk. Ročník: 9

Vzdělávací oblast : Člověk a společnost. Předmět : Dějepis. Téma : Novověk. Ročník: 9 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Předmět : Dějepis Téma : Novověk Ročník: 9 Popis: Test obsahuje látku 1. pololetí 9. ročníku. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině. Ověřuje historické znalosti

Více

2. SVĚTOVÁ VÁLKA. 1. září 1939 8. května 1945 (2. září)

2. SVĚTOVÁ VÁLKA. 1. září 1939 8. května 1945 (2. září) 2. SVĚTOVÁ VÁLKA 1. září 1939 8. května 1945 (2. září) STRUČNÝ PŘEHLED CHARAKTER nejničivější konflikt v dějinách liší se záměry, taktikou a technikou -nejde jen o zisk území, ale genocidu celých národů

Více

Časově-tematický plán Dějepis 9

Časově-tematický plán Dějepis 9 Časově-tematický plán Dějepis 9 Měsíc Tematický celek - učivo Září Opakování učiva 8. roč. Svět po I. SV Pařížská mírová konference versailleský systém Nové uspořádání Evropy, rozpad Rakousko-Uherska Vznik

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

První světová válka bitva u Hradce Králové

První světová válka bitva u Hradce Králové První světová válka přelom 19. a 20. století napjaté vztahy mezi velmocemi 1866 bitva u Hradce Králové Habsb. monarchie oslabuje, 1867 vznik Rakouska-Uherska 1870 prusko-francouzská válka území Alsaska

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-10-1.svetova_valka Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická

Více

2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941)

2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941) 2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941) OSA A JEJÍ ÚTOČNÉ CO TO BYLO? PŘEDVÁLEČNÉ OBĚTI 1939? PLÁNY SRPEN 1939: Moskva, min. zahraničí SSSR:Molotov, Německa:Ribbentrop Vláda Německé Říše a vláda

Více

České a světové dějiny od konce 18. století do současnosti 3. ročník a septima

České a světové dějiny od konce 18. století do současnosti 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) České a světové dějiny od konce 18. století do současnosti 3. ročník a septima 2 hodiny týdně Dataprojektor Napoleonské války Připomene příčiny

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

Politické dějiny českých zemí v letech 1914-1945

Politické dějiny českých zemí v letech 1914-1945 Politické dějiny českých zemí v letech 1914-1945 1/ Období 1914-1918 - vznik 1. světové války: mocenské bloky Trojdohoda X Trojspolek - 1912 1913: tzv. balkánské války: Srbsko s podporou Ruska ohrožuje

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. kolonie evropské velmoci Trojspolek Trojdohoda

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. kolonie evropské velmoci Trojspolek Trojdohoda Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) Dějiny 20. století, totalitní režimy Kvarta 2 hodiny týdně Mapy a didaktické pomůcky Mezinárodní vztahy před 1. světovou válkou Ukáže na mapě

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT České svátky, vy_32_inovace_ma_36_02

Více

Historie 13. Otázka číslo: 1. Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA. jedním ze států USA

Historie 13. Otázka číslo: 1. Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA. jedním ze států USA Historie 13 Otázka číslo: 1 Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA jedním ze států USA samostatným státem, který je s USA spojen ekonomickou unií Otázka číslo: 2 V roce 1979 začal SSSR

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 298 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 22. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

ROZDĚLENÁ EVROPA 22 ROZDĚLENÁ EVROPA. Vypiš z uč. str. 76 výsledky jednání Postupimské konference

ROZDĚLENÁ EVROPA 22 ROZDĚLENÁ EVROPA. Vypiš z uč. str. 76 výsledky jednání Postupimské konference 22 ROZDĚLENÁ EVROPA Vypiš z uč. str. 76 výsledky jednání Postupimské konference ROZDĚLENÁ EVROPA Jak uspořádat Evropu v červenu 1945 byla uspořádána tzv. Postupimská konference (u Berlína) zástupců tzv.

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce Evropa na sklonku 2. světové války a po válce 1. Výsledky 2. světové války doplň údaje: zahynulo mil. lidí, koncentračními tábory prošlo mil. lidí, vyvražděno bylo mil. Židů, z toho 1 mil. v, celkem se

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Svět mezi světovými válkami Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Svět po 1. světové válce

Více

Otázka: Nejvýznamnější události 1. pol. 20. století. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Zdeňka. 1. Světová válka. Vznik Československa

Otázka: Nejvýznamnější události 1. pol. 20. století. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Zdeňka. 1. Světová válka. Vznik Československa Otázka: Nejvýznamnější události 1. pol. 20. století Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Zdeňka 1. Světová válka Vznik Československa Pařížský Versailleský systém Poválečné Československo Světová

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Důsledky 2. světové války pro Evropu

Důsledky 2. světové války pro Evropu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org.

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. AUTOR: Ing. Věra Bubíková VYTVOŘENO: 01.05.2013 NÁZEV: VY_32_Dějepis_02_II. světová válka, ZŠ praktická, 9. R - TÉMA: Období okupace ČÍSLO

Více

Studená válka. Mír nemožný, válka nemyslitelná.

Studená válka. Mír nemožný, válka nemyslitelná. Studená válka Mír nemožný, válka nemyslitelná. Kdo? USA NATO dvě supervelmoci dva vojenské pakty SSSR Varšavská smlouva USA a SSSR vyšly z 2. sv. války jako dvě supervelmoci se zcela protichůdnými politickými

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Kapitoly z dějin OBSAH DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA. Globální charakter válečného konfliktu. Diplomatické akce během války. Angloamerické spojenectví

Kapitoly z dějin OBSAH DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA. Globální charakter válečného konfliktu. Diplomatické akce během války. Angloamerické spojenectví Kapitoly z dějin OBSAH DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Globální charakter válečného konfliktu Diplomatické akce během války Angloamerické spojenectví Formování antihitlerovské koalice Teheránská konference Postavení

Více

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

A B C D E F. Třicátá léta ve 20.

A B C D E F. Třicátá léta ve 20. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení rozlišením

Více

Žáci použijí snímky s úkoly a závěrečným testem, které slouží k procvičení látky.

Žáci použijí snímky s úkoly a závěrečným testem, které slouží k procvičení látky. Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s událostmi roku 1938 v Československu,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0120. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0120. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960.

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960. Vyhodnocení workshopu: Československo v 50. letech Projekt: Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0026 Datum konání: 5. 10. 2012 Místo konání:

Více

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932.

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Českoslovenští politikové a především ministr zahraničních věcí s obavami sledovali vývoj

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

USA v 50. a 60.letech

USA v 50. a 60.letech USA v 50. a 60.letech Anotace:výkladová prezentace věnující se Spojeným státům americkým po druhé světové válce. (politický systém, období studené války, karibská krize, 2.berlínská krize) Dětský diagnostický

Více

ČSR po 2. světové válce

ČSR po 2. světové válce ČSR po 2. světové válce 22. 29. 3. 1945 moskevská jednání londýnská vláda- moskevské vedení KSČ - obnova republiky v předmnichovských hranicích (zásah SSSR připojení Podkarpatské Rusi k SSSR ČSR jediný

Více

Historie 16. Otázka číslo: 1. V době československé sametové revoluce stáli v čele světových velmocí:

Historie 16. Otázka číslo: 1. V době československé sametové revoluce stáli v čele světových velmocí: Historie 16 Otázka číslo: 1 V době československé sametové revoluce stáli v čele světových velmocí: Ronald Reagan, M. Gorbačov, H. Kohl, F. Mitterand W. Clinton, B. Jelcin, W. Brandt, F. Mitterand G. Bush,

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vybrané

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. Volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) - jednoletý

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. Volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) - jednoletý Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Předmět: Seminář dějin 20. století Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Vyučovací předmět dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_345 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_37 PROTEKTORÁT ČECHY

Více

Bakalářské státní závěrečné zkoušky Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek

Bakalářské státní závěrečné zkoušky Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek Bakalářské státní závěrečné zkoušky 2014-2016 Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek I. Obhajoba bakalářské práce Student v krátkém exposé (1-3 minuty) vyloží základní parametry své

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

Pražské jaro 1968 v Československu

Pražské jaro 1968 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0111. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0111. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_09. Moderní dějiny

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_09. Moderní dějiny Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Studijni-svet.cz První světová válka Více studijních materiálů na http://dejiny-online.cz. Navštivte také náš eshop http://obchod.studijni-svet.

Studijni-svet.cz První světová válka Více studijních materiálů na http://dejiny-online.cz. Navštivte také náš eshop http://obchod.studijni-svet. Otázka: První světová válka Předmět: Dějepis Přidal(a): psomilka 1914 1918 1. Příčiny a průběh 2. Zhodnoťte význam 1. s. války pro další dějiny světa. - do r. 1939 Velká nebo Světová válka Příčiny - imperialismus

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek společensko-historický přehled

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek společensko-historický přehled Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompní znění testových otázek společensko-historický přehled x Koš Znění otázky Odpověď Odpověď Odpověď c) Odpověď d) Správná odpověď 1 1 Volební období senátora Senátu

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Rusko v meziválečném období

Rusko v meziválečném období Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Český stát od r do současnosti

Český stát od r do současnosti Český stát od r. 1918 do současnosti Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora/autorky. Vytvořeno v MS Office PowerPoint 2010. Škola vlastní licence k software, pomocí kterých

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

2. SVĚTOVÁ VÁLKA. 1. září 1939 8. května 1945 (2. září)

2. SVĚTOVÁ VÁLKA. 1. září 1939 8. května 1945 (2. září) 2. SVĚTOVÁ VÁLKA 1. září 1939 8. května 1945 (2. září) STRUČNÝ PŘEHLED CHARAKTER nejničivější konflikt v dějinách liší se záměry, taktikou a technikou -nejde jen o zisk území, ale genocidu celých národů

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

Dějiny Sovětského svazu

Dějiny Sovětského svazu Dějiny Sovětského svazu Sovětský svaz (zkr. SSSR) bylo dřívější Rusko. Sovětským svazem se stalo v roce po ruské bolševické revoluci v roce 1917 za První světové války vedením Vladimíra Iljičem Lenina.

Více

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora Druhá světová válka (1. 9. 1939 2. 9. 1945): Osa: Německo (včetně Rakouska a čs. pohraničí), Itálie, Japonsko (od 1941; včetně Koreje), Maďarsko, Finsko, Rumunsko (do 1944), Slovensko x Spojenci: Velká

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook POLITICKÝ SYSTÉM OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY (UČEBNICE S. 36 40) V ČSR systém politického pluralismu, politické strany z předválečného období. Nejdůležitější politickou stranou se stala Československá sociálně

Více