DĚJEPIS II. ROČNÍK OA. Pracovní listy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DĚJEPIS II. ROČNÍK OA. Pracovní listy"

Transkript

1 DĚJEPIS II. ROČNÍK OA Pracovní listy

2 SVĚTA A POKUS O JEHO REVIZI I. SVĚTOVOU VÁLKOU Imperialismus vlna výbojů do Afriky Asie, Oceánie ze zemí Evropy, USA, Japonska Velká Británie - největší koloniální velmoc.. (nejdůleţitější drţavou - Indie, území v jiţní a východní Africe, pronikání do Barmy, Afganistanu, Malajska, Číny- Hongkong, Egypta, Súdánu atd.) Francie kolonie v Indočíně, v Africe (Alţírsko, Tunisko, západní a rovníková Afrika) kolonie měly v menší míře také Německo, Belgie, Itálie, Portugalsko, Španělsko, USA a Japonsko (díky reformám ve druhé polovině 19. století se z Japonska stala průmyslová velmoc, agresivní zahraniční politika namířena proti Číně, střety s Ruskem) boj o nové dělení koloniálního panství Ohniska konfliktů: jiţní Afrika ( , ) Angličané proti Búrům.. americko-španělská válka (1898) USA získaly Portoriko a Filipíny, posílily svůj vliv ve Střední Americe Panamský průplav rusko-japonská válka ( ) Rusko poraţeno dvě balkánské války ( ), balkánské státy proti Turecku (poraţeno) Bulharsko proti bývalým balkánským spojencům (Bulharsko poraţeno) Vztahy mezi evropskými velmocemi na přelomu 19. a 20. století francouzsko-německé nepřátelství (zábor Alsaska a Lotrinska Německem v roce 1871) rusko-rakouský spor o Balkán německo-britské námořní zbrojení Postupně vznikají velmocenská seskupení: 1882 Trojspolek Dohoda.. rozloţení sil mezi Trojspolek a Dohodu Vojenské konflikty v Evropě na začátku 20. století Balkánské války balkánské státy proti Turecku (poraţeno) - osmanská říše vytlačena z Evropy, území rozdělena mezi vítěze Bulharsko proti bývalým balkánským spojencům (Bulharsko poraţeno) VELKÁ VÁLKA (PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA) ( ) Příčiny:... Záminka: atentát mladých srbských nacionalistů na rakouského následníka trůnu Františka Ferdinanda d Este v Sarajevu Rakousko - Uhersko vyhlásilo válku Srbsku.. Pomoc Ruska Srbsku, za Rakousko - Uhersko se postavilo Německo (centrální mocnosti), Francie se připojila k Rusku, Německo přepadlo Belgii a Lucembursko, Velká Británie vyzvala Německo ke staţení z neutrální Belgie, Berlín neodpověděl, Velká Británie vstoupila do války. Itálie neutrální. 2

3 Průběh války: Čtyři evropská bojiště: západní fronta. Schlieffenův plán zákopová válka bojové plyny 1916 bitvy u Verdunu a na řece Sommě východní fronta.. italská fronta balkánská fronta. Vstup USA do války (6. dubna 1917).. Woodrow Wilson Konec války. brestlitevský mír ( ) Ludendorffova ofenziva v Compiégne. Důsledky I. světové války nové zbraně velké ničivé síly dosud nevídané mnoţství obětí dopad na civilní obyvatelstvo změna mapy světa: - rozpadly se čtyři monarchie:. -vznikly nové státy:. - existující státy výrazně změnily hranice.. USA ekonomicky nejsilnější stát světa, mezinárodní platidlo dolar SITUACE V RUSKU Rusko nejzaostalejší stát Evropy Car Mikuláš II. ( ) vstup do války záchrana carského Ruska.. Únorová revoluce Březen 1917 (podle pravoslavného kalendáře únor) nepokoje v Petrohradě.. Říjnová revoluce dvojvládí: Prozatímní vláda sověty.. Vladimír Iljič Lenin ( ) 7. listopadu (25. října).. Dekret o míru.. Dekret o půdě... 3

4 Otázky a úkoly 1. Před začátkem 1. světové války došlo: a) k búrské válce b) k americko-španělské válce c) k rusko-japonské válce d) ke gallipolské operaci 3. Které státy patřily do: Trojspolku.. 2. Balkánské války: a) byly tři b) byly bojem balkánských národů proti Turecku c) byly střetnutím mezi balkánskými národy d) zvítězilo v nich Bulharsko Dohody.. 4. První světová válka: a) odehrála se v letech b) byla střetnutím mezi Trojspolkem s Trojdohodou c) střetly se v ní převáţně státy se silnou demokratickou tradicí a státy s monarchistickými reţimy d) byla prvním celosvětovým konfliktem 5. Atentát na Františka Ferdinanda d Este: a) byl spáchán b) byl příčinou války c) byl záminkou k válce d) atentátníkem byl námořník z křiţníku Potěmkin 6. V první světové válce byly poprvé pouţity bojové otravné plyny v bitvě: a) u Verdunu b) u Yper c) na Sommě d) na Piavě 7. V první světové válce se bojovalo: a) na západní a východní frontě b) na srbské a italské frontě c) na kavkazské, mezopotamské a syropalestinské frontě d) ve Spojených státech amerických 8. Mezi tzv. nástupnické státy po rozpadu Rakouska - Uherska patřily: a) Maďarsko a Rakousko c) Prusko a Rumunsko b) Československo a Polsko d) Itálie a Jugoslávie 9. Uveďte, jsou-li daná tvrzení o průběhu války zcela správná. (ANO NE) a) Na počátku války zaznamenával vojenské úspěchy tábor Centrálních mocností. b) Menší frontou se stala válčiště v Srbsku, kde snadno a rychle zvítězila rakouská armáda. c) Itálie vstoupila do války na straně Centrálních mocností. d) Největší lidské a materiální válečné ztráty přinesla bitva na řece Sommě v roce e) Bezohledná ponorková válka ze strany Německa přiblíţila vstup USA do války (1917). 10. Jsou daná tvrzení zcela správná? (ANO NE) a) V Petrohradě vypukly stávky a demonstrace. Car rozpustil dumu, vyhlášená generální stávka přerostla v povstání proti carismu. Skončila vláda hohenzollernské dynastie v Rusku. b) V Rusku se ujala vlády liberální Prozatímní vláda v čele s Kerenským. c) Dne 7. listopadu roku 1917 (podle tehdejšího kalendáře v Rusku) skončilo v Rusku období krátké demokratizace, bolševici se chopili moci. d) Po podepsání separátního míru v Brestu Litevském získalo Rusko rozsáhlá území ve východní Evropě. 4

5 ČESKÁ POLITIKA V LETECH Domácí odboj 1914 všeobecná mobilizace Čeští politici.. Karel Kramář, Alois Rašín. Císař Karel I. ( ). Aktivizace české národní politiky.. Národní výbor.. Maffie 1917 Manifest spisovatelů (J. Kvapil). Zahraniční odboj Tomáš Garrigue Masaryk ( ). Odchod do emigrace (1914) Myšlenka národní revoluce Spolupráce s Edvardem Benešem a Milanem Rastislavem Štefánikem Únor 1916 zaloţení České (Československé) národní rady.. Zahraniční vojenské jednotky - československé legie.. - bitva u Zborova - konflikt s bolševiky VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY Ani za vlády posledního rakouského císaře Karla I. se nezměnila politická situace a říše se nefederalizovala, sílil odpor vůči monarchii Tříkrálová deklarace. V čele domácího odboje reorganizovaný Národní výbor (Karel Kramář) Stávky, vzpoury v armádě Washingtonská deklarace císař Karel I. přistoupil na podmínky Dohody (Andrássyho nóta).... 5

6 vyhlášena v Praze Československá republika (vyhlášena Národním výborem Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, František Soukup, Vavro Šrobár tzv. muţi 28. října) Martinská deklarace Prezident T. G. Masaryk Předseda vlády K. Kramář Otázky a úkoly 1. Rakouský císař Karel I. byl: a) synovec Františka Josefa I. b) synovec Františka Ferdinanda d Este c) bratr Františka Ferdinanda d Este 2. Legie byl(i,y): a) vojenský útvar římského vojska ve starověku b) vojenské jednotky čs. dobrovolníků a zajatců, přeběhlíků za 1. světové války c) smutné, tklivé písně vojáků na frontách d) filozofičtí stoupenci legismu v Číně 3. Manifest českých spisovatelů: a) byl přednesen v říšské radě v květnu 1917 b) autorem byl A. Jirásek c) byl výzvou k radikalizaci českých poslanců k obhajobě českých zájmů d) podpořil myšlenku české státní samostatnosti 4. Tříkrálová deklarace: a) byla dokumentem českých říšských a zemských poslanců b) obsahovala poţadavek sebeurčení národů a samostatnost c) byla přijata poslanci zemského sněmu d) rakouskou vládou byla akceptována 5. Mezi muţe 28. října, kteří toho dne vyhlásili existenci samostatného Československa, patřili: a) T. G. Masaryk a E. Beneš c) J. Stříbrný a F. Soukup b) A. Rašín a A. Švehla d) V. Šrobár a A. Janoušek 6. Martinská deklarace: a) byla podepsána b) byla podepsána c) byla prohlášením práva na sebeurčení slovenského národa a na spojení v společném státě s Čechy d) vznikla v Turčianském sv. Martině na shromáţdění Slovenské národní rady 7. Prvním československým prezidentem byl: a) Edvard Beneš b) T. G. Masaryk c) byl zvolen Předsedou první čs. vlády byl r. 1918: a) A. Švehla b) K. Kramář c) A. Rašín d) V. Tusar 6

7 SITUACE PO PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Paříţská mírová konference státy s všeobecnými zájmy. státy s ohraničenými zájmy poraţené státy:.. Německo versailleský systém. Společnost národů ( ). Poválečný vývoj v jednotlivých zemích Poválečný vývoj v jednotlivých zemích je provázen hospodářskou krizí (hospodářství zničeno válkou) a vzrůstem revolučního hnutí, které odpůrci demokracie vyuţívali ke svým cílům. USA nejsilnější průmyslová a finanční velmoc Evropa byla jejich velkým dluţníkem vítězství republikánské strany ve volbách prosazování tzv. izolacionismu a protekcionismu... americká liga Japonsko rychlý hospodářský rozvoj modernizace japonského průmyslu plány na ovládnutí Číny.. růst nacionalismu a šovinismu Velká Británie nejsilnější evropská velmoc, značně závislá na USA národně osvobozenecké hnutí v koloniích. stávky proti sniţování mezd Francie u moci pravice, opírala se o nacionalismus. politika přísných úsporných opatření a zvyšování daní úsilí o hegemonii na evropském kontinentě,.. Státy s totalitními reţimy totus ( lat. celý)... Znaky totalitních reţimů: 7

8 Komunismus Fašismus. Nacismus. Rusko Občanská válka ( ) bělogvardějci.. Rudá armáda. československé legie zahraniční intervence válečný komunismus Politika bolševického Ruska Třetí internacionála (Kominterna) 1921 NEP SSSR. Josif Vissarionovič Stalin (Dţugašvili) ( ) osobní diktatura gulagy Itálie zklamání z výsledků války.. hospodářské potíţe.. zrod fašismu (lat.fasces.) Benito Mussolini pochod na Řím.. Německo těţce postiţeno válkou. revoluční vlna v Německu výmarská republika ( ). Nacionálně socialistická německá dělnická strana (NSDAP)... Mein Kampf Politické aktivity ve 20. letech Konference v Janově (1922) Smlouva z Rapalla (1922).. Dawesův plán (1924).. Konference v Locarnu (1925). 8

9 Vstup Německa do Společnosti národů (1926) Youngův plán (1930) Briand-Kellogův pakt (1928) Shrnutí: Otázky a úkoly 1. Jsou uvedená tvrzení o poválečné situaci správná? (ANO NE) a) Poválečná soustava byla kompromisem mezi zájmy Velké Británie, Francie a SSSR. b) Itálie vyšla z války jako vítězný stát, ale cítila se ve svých zájmech poškozena. c) Bylo zákázáno moţné připojení Rakouska k Německu. d) Neúnosné poválečné reparace německý národ poníţily a v důsledku přinesly zesílení německého revanšismu. e) Spojené stály uvítaly evropskou poválečnou mírovou smlouvu, protoţe ve stejné době nastal rozhodný proevropský obrat v orientaci americké zahraniční politiky. 2. Sovětské koncentrační tábory měly název: a) NEP b) Gulag c) GOELRO 3. Briand-Kellogův pakt: a) byl podepsán r b) obsahoval závazek neřešit mezinárodní spory válkou c) obsahoval rýnský garanční pakt d) stanovil přísné sankce za porušení úmluvy 4. Locarnská konference se uskutečnila: a) 1922 b)1925 c) 1927 d) Tzv. rapallskou smlouvu roku 1922 podepsaly: a) Německo a Rusko b) Německo a Francie c) Německo a Itálie 6. Fašismus se zrodil: a) v SSSR b) v Německu c) v Japonsku d) v Itálii 7. Německo po prohrané první světové válce se stalo státem, který je znám jako: a) nacistické Německo c) výmarská republika b) Stressemannovo Německo d) třetí republika 8. Tzv. černé košile a pochod na hlavní město vedl politik: a) J. V. Stalin b) B. Mussolini c) A. Hitler d) P. von Hindenburg 9. Hitlerův pokus o fašistický puč se uskutečnil: a) 1919 b) 1920 c) 1922 d) Válečný komunismus se uplatnil: a) v Rusku b) v Německu c) v Itálii d) v Československu 11. Youngův plán měl pomoci řešit situaci: a) v Itálii b) v SSSR c) v Německu d) v USA 9

10 PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA ( ) Spory o hranice státu a národnostní otázka poţadavky Němců spor s Poláky. spor Slováků s Maďary územní problém Podkarpatské Rusi. Národy a národnostní menšiny (13,5 mil. obyvatel, Češi a Slováci 65 %, Němci 23,4 %, Maďaři 5,6 %, Rusíni, Ukrajinci, Rusové 3,4 %, Ţidé 1,6 %, Poláci 0,6 %) Myšlenka čechoslovakismu Politický systém První vláda vláda všenárodní koalice Prezident první republiky: Tomáš Garrigue Masaryk ( ) (opětovně zvolen 1920, 1927, 1934) narodil se v Hodoníně studoval ve Vídni, v Lipsku (tam poznal svou ţenu Američanku Charlottu Garrigueovou) v roce 1882 se stal profesorem na Filosofické fakultě praţské české university vydával časopis Athenaeum zaloţil realistickou stranu bojoval proti antisemitismu (doba tzv. hilsneriády) bojoval za vznik samostatného státu opětovně zvolen prezidentem v letech 1920, 1927, ze zdravotních důvodů abdikoval, konec ţivota proţil na zámku v. 10

11 Předseda vlády: Ministr zahraničí:.. Ministr financí: Ministr války: Měnová reforma.. Pozemková reforma První zákony Významné politické strany: Československá strana sociálně demokratická (zpočátku nejsilnější) Komunistická strana Československa - jejím cílem bylo přetvořit Československo po vzoru sovětského Ruska, od r v čele Klement Gottwald - prosinec 1920 pokus komunistického hnutí o revoluci potlačen tzv. skupina Hrad. Československá národní demokracie (strana české velkoburţoazie) Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu (agrární) Československá strana lidová (katolíci) Slovenská strana ľudová volby- vláda sociální demokracie( Vl.Tusar). Ústava Československé republiky ( ) zakotvovala občanská práva všech občanů.. (zákonodárný sbor Národní shromáţdění, skládalo se z Poslanecké sněmovny a Senátu, poslanci a senátoři voleni na základě všeobecného volebního práva volily i ţeny, NS volilo prezidenta) Zahraniční politika Spolupráce s Francií Spojenectví s Rumunskem a Jugoslávií Vztahy s okolními státy.. Ekonomická situace léta hospodářský, společenský a kulturní růst (ČSR patřilo mezi 10 nejprůmyslovějších států světa) Otázky a úkoly 1. Malá dohoda byla stvořena státy: a) Československo b) Maďarsko c) Jugoslávie d) Rumunsko 11

12 2. Československo muselo po svém vzniku řešit různé problémy. Označte správné odpovědi: a) nejslabší ekonomika ve střední Evropě b) vyhlášení separatistických států v sudetoněmeckém pohraničí c) odpor české populace proti odtrţení z habsburského soustátí d) problémy s Těšínskem, o které mělo zájem Polsko e) vyhlášení Slovenské republiky rad 3. Alois Rašín: a) byl čs. ministrem financí b) stál v čele vlády panské koalice c) podlehl atentátu d) za války v r byl odsouzen k smrti, ale po nástupu Karla I. na trůn amnestován e) byl hlavním iniciátorem měnové reformy 4. Určete, kterým oborem se zabývaly uvedené osobnosti (jedna poloţka je nadbytečná): a) F. Bílek b) F. Kafka c) J. Suk d) J. Saudek e) J. Kotěra f) F. Peroutka 1. český architekt a urbanista 2. slovenský básník 3. praţský spisovatel ţidovského původu píšící německy 4. český symbolistický sochař 5. český umělecký fotograf 6. český hudební skladatel 7. ţurnalista, esejista, komentátor politického ţivota VELKÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE ( ) Na přelomu 20. a 30. let dolehla na většinu zemí hluboká hospodářská krize, která přerušila slibný mezinárodní vývoj k světové bezpečnosti. Jejím nejzávaţnějším důsledkem bylo oslabení demokratických systémů, jimţ nespokojení lidé přestali věřit, a nástup totalitních a diktátorských reţimů černý čtvrtek krach na newyorské burze.. krize v USA postupně přechází v celosvětovou. pokles výroby o 37% pokles mezinárodního obchodu o 34% nezaměstnanost postihla 40 milionů lidí sociální nepokoje Hledání východiska z krize posílení státních zásahů do vývoje hospodářství volný trh (problémy se vyřeší automaticky) USA nejúspěšnější v hledání východiska z krize 1932 prezidentem Franklin Delano Roosevelt program rekonstrukce ekonomiky New Deal. V roce 1937 dosáhlo americké hospodářství úrovně před krizí v roce

13 NÁSTUP NACISMU V NĚMECKU Německo - jedna z prvních evropských zemí, kterou zasáhla krize: 6 milionů nezaměstnaných průmyslová výroba se sníţila o 41%, zahraniční obchod poklesl o dvě třetiny pokles ţivotní úrovně Němců = ţivná půda pro extremisty nacisty + komunisty (populistická hesla). Výmarská republika v čele s prezidentem Paulem von Hindenburgem neumí situaci řešit Adolf Hitler (NSDAP) volby NSDAP vítězí 1933 Hitler říšským kancléřem.... Charakter nacistické třetí říše totalitní policejní stát..... opory nacistické moci: SS (Schutzstaffeln).., SA (Sturmabteilungen), gestapo.. Upevnění Hitlerovy moci noc dlouhých noţů Hospodářská politika Systematická ideologická převýchova národa Opatření proti Ţidům norimberské zákony (1935) křišťálová noc (listopad 1938). holocaust. Cíle nacistického reţimu a jejich uskutečňování 13

14 ZHORŠENÍ POMĚRŮ A SELHÁNÍ MÍROVÉ DIPLOMACIE PRVNÍ POLOVINY 30. LET spory mezi velmocemi 1932, 1933 odzbrojovací konference v Ţenevě smlouvy o vzájemné pomoci AGRESIVITA TOTALITNÍCH STÁTŮ A POLITIKA APPEASEMENTU 1931 Japonsko útok na Čínu (obsazení Mandţuska), spory s Mongolskem, SSSR 1935 Itálie napadla a obsadila Habeš (Etiopii) (1935) Španělsko Francisco Franco Politika appeasementu. Agresivní politika Německa: anšlus.. Příprava přepadení ČSR Hitler poţaduje Sudety ČSR bez pomoci velmocí září 1938 Mnichovská konference: dohoda mezi Velkou Británií (Chamberlain), Francií (Daladier), Itálií (Mussolini) a Německem (Hitler) podepsán pakt o neútočení ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA VE 30. LETECH, MNICHOVSKÝ DIKTÁT Projevy hospodářské krize (pokles výroby o 40%, 1 milion nezaměstnaných, pokles mezd) protestní akce, sráţky s policií, častá střelba do lidí protesty inteligence proti policejním zákonům. Podpůrné akce podpora v nezaměstnanosti, ţebračenky. Sílí nacionalistické hnutí Sudetoněmecká strana (odnoţ NSDAP)- Konrád Henlein parlamentní volby prezidentské volby Příprava na obranu hranic. Březen 1938 anšlus Rakouska... Duben 1938 henleinovci vyhlásili tzv. karlovarský program.. Květen sílí hrozba německého útoku... Postoje k ČSR: Anglie nezájem Francie vyhýbavý postoj SSSR potvrzení spojenectví Srpen - mise lorda Runcimana září pokus henleinovců o nacistický puč v pohraničí. Anglická iniciativa jednání Chamberleina s Hitlerem. 14

15 vláda národní obrany (aţ do listopadu 1938) - generál Jan Syrový všeobecná mobilizace Mnichovská konference čs. vláda přijala mnichovský diktát Důsledky Mnichova: abdikace E. Beneše OBDOBÍ TZV. DRUHÉ REPUBLIKY (od 30. září 1938 do 15. března 1939) Nový čs. prezident. Nová vláda v čele vyhlášen Slovenský štát (prezident Josef Tiso) Hácha přinucen Hitlerem podepsat ţádost o ochranu vstup Němců na naše území vyhlášen Protektorát Böhmen und Mähren VĚDA A UMĚNÍ V MEZIVÁLEČNÝCH LETECH Francouz Frédéric Jolit-Curie Brit Alexandr Fleming (1928).. Rakušan Sigmund Freud Umělecký směr surrealismus.. Architektura konstruktivismus a funkcionalismus 15

16 Otázky a úkoly 1. Celosvětová hospodářská krize 1929 začala: a) tzv. černým čtvrtkem b) krachem na tokijské burze c) krachem na newyorské burze na Wall Street d) byla svým rozsahem mírnější neţ poválečné krize 2. Nástup Hitlera k moci je spjat s rokem: a) 1925 b) 1930 c)1933 d) Krvavá čistka v Německu zaměřená proti Hitlerovi nepohodlným osobám a proti vedení SA v červnu 1934 je spojena s pojmem: a) křišťálová noc c) norimberský proces b) noc dlouhých noţů d) bartolomějská noc 4. Osa Berlín-Řím: a) je název projektu ţeleznice spojující Německo a Itálii b) vznikla r c) je spojenectví agresivního hitlerovského Německa s fašistickou Itálií d) je navenek projekt postupu proti bolševismu a Rusku 5. Joseph Goebbles zastával funkci: a) ministra propagandy b) velitele SS c) maršála a ministra letectva d) velitele gestapa 6. Mnichovská dohoda byla výsledkem jednání mezi: a) ČSR, Německem, Anglií, Francií c) Německem, Itálií, Francií, Anglií b) Německem, ČSR, Maďarskem, Anglií 7. Důsledkem mnichovské dohody pro nás bylo: a) okupace Čech, Moravy a Slezska Němci b) odtrţení Slovenska c) odstoupení pohraničí ve prospěch Německa d) zánik 1. republiky, ztráta 1/3 území, opevnění a přirozených hranic 8. Tzv. 2. republika je období: a) mezi protektorátem a osvobozením 1945 b) mezi Mnichovem a rokem 1948 c) mezi Mnichovem a okupací zbytku republiky d) mezi osvobozením 1945 a únorovým pučem Vyřaďte nesprávné tvrzení: a) došlo k okupaci zbytku ČSR b) vznikl Slovenský štát c) vyhlášen Protektorát Čechy a Morava d) vynucen Háchův souhlas s okupací 10. Tzv. 2. republika je období: a) mezi protektorátem a osvobozením 1945 b) mezi Mnichovem a rokem 1948 c) mezi Mnichovem a okupací zbytku republiky d) mezi osvobozením 1945 a únorovým pučem

17 DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA I. fáze války ( ) začátek II. světové války: 1. září 1939 německý útok na Polsko blesková válka za 3 týdny Polsko poraţeno 3. září 1939 vyhlásily Francie a Anglie Německu válku obsazena Maginotova linie dohoda SSSR a Německa o nových vzájemných hranicích 1940 Převraty v Estonsku, Lotyšsku Listopad 1939 březen 1940 zimní válka Prosinec Taţení fašistických mocností v letech 1940/41 duben 1940 okupace Dánska, Norska květen taţení do Holandska, Belgie, Lucemburska května útok na Francii za 6 týdnů poraţena (část jednotek odešla do VB-formování zahraničního odboje- generál Charles de Gaulle, Většina území na severu a severozápadě okupována Němci, v jiţní Francii vazalský reţim maršál Pétain, centrum město Vichy; likvidace parlamentarismu, demokracie, uplatňovány protiţidovské zákony) Anglie Chamberleinova vláda podává demisi, předseda nové vlády Winston Churchill v září plánována invaze do Anglie od srpna 1940 vedena letecká bitva o Británii Pakt tří.., na podzim se přidává Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovensko, Finsko Vstup Itálie do války okupace Řecka a Jugoslávie. Severní Afrika. květen 1941 pomoc Německa generál Erwin Rommel,., proslulé oddíly Afrika-Korps.. 17

18 Druhá fáze války ( ) (plán Barbarossa) Tři strategické směry: Leningrad, Moskva, Kyjev útok na Leningrad (Sankt-Petěrburg) útok na Moskvu prosinec 1940 Němci 25 km od Moskvy- generál Ţukov stalingradská bitva v létě 1942 obrovský německý útok na jihovýchod (směr Kavkaz, Stalingrad, cíl- Baku ropná pole) bitva u Kurska červenec - srpen Válka v Tichomoří útok Japonska na americkou a leteckou základnu Pearl Harbor na Havajských ostrovech červen 1942 letecká a námořní bitva u ostrova Midway Třetí fáze války (1943) Vylodění spojenců v Itálii červenec 1943 pronikla americká a britská vojska na Sicílii (Dwight Eisenhower) září. Uţ v květnu 1943 byly německo-italské jednotky poraţeny v Africe, došlo také k přelomu ve válce v Tichomoří (boje u ostrova Guadalcanal na Šalamounových ostrovech nacházela se tam námořní a letecká základna Japonců v Polynésii); narůstá také partyzánský odboj v SSSR, Jugoslávii, Polsku, Francii i ČSR. 18

19 Diplomatická jednání: 1941 uzavřena Atlantická charta (Roosevelt a Churchill) Washingtonská deklarace jednání v Casablance jednání v Quebecku Teheránská konference - tzv. Velká trojka (Roosevelt, Churchill, Stalin) Čtvrtá fáze války (1944 květen 1945) 1944 (jaro, léto) osvobozen Leningrad, osvobozena Ukrajina, Finsko, Bělorusko, část Polska aţ k Visle - nejrychlejší postup sovětské armády den D operace Overlord - (generál Dwight Eisenhower) srpen osvobození Paříţe, posléze celé Francie, Belgie (Dwight Eisenhower, Bernard Montgomery) září spojenecká vojska dosahují německých hranic V Německu nastává totální mobilizace neúspěšný atentát německého armádního velení na Adolfa Hitlera Aktivizace národněosvobozeneckého hnutí v okupovaných zemích. srpen září povstání ve Varšavě Pátá fáze války (1945).. Únor osvobození Polska Jaltská konference.. 19

20 Duben osvobození Rakouska. - kapitulace německých vojsk v Itálii pád Berlína kapitulace Německa Poráţka Japonska 6. a 9. srpna 1945 jaderný útok Spojených států na japonská města Hirošimu a Nagasaki 2. září ČESKÉ ZEMĚ A SLOVENSKO V LETECH DRUHÉ SVĚTOVÉ Protektorát Čechy a Morava ( Böhmen und Mähren).. Prezident., protektorátní vláda Rozhodování měla v rukou okupační správa říšský protektor Konstantin von Neurath. Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu státní ministr Karl Herman Frank. Působení gestapa. Genocidní (vyhlazovací) politika vůči Ţidům a Romům platnost norimberských zákonů. (Terezín soustřeďování Ţidů před deportacemi do vyhlazovacích táborů, např. Osvětim, vyvraţděno asi Ţidů, sběrné tábory pro Romy Lety u Písku, Hodonín) Projevy nespokojenosti masové demonstrace převoz ostatků K. H. Máchy z Litoměřic do Prahy ( ) Domácí odboj Odbojové organizace se dělily na dva proudy: demokratický (občanský).... komunistický Demokratické odbojové organizace Politické ústředí 20

21 Obrana národa.. Petiční výbor Věrni zůstaneme. Ústřední vedení odboje domácího... Komunistický odboj KSČ Ústřední národně revoluční výbor Československa. Odbojové akce: Atentát na Reinharda Heydricha R. Heydrich operace Anthropoid Období heydrichiády (květen červenec 1942) Partyzánské oddíly.. Československý zahraniční odboj Po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava emigrovala velká část politiků i vojáků do zahraničí - centrem odboje... Československý národní výbor Prozatímní československá vláda. 21

22 Vedení komunistické strany (K. Gottwald, R. Slánský) Československo-sovětská smlouva Československé vojenské jednotky v zahraničí Legion Čechů a Slováků.. 1. československý armádní sbor. 1. československá smíšená brigáda Slovensko a Slovenské národní povstání Slovensko označováno jako farská republika poprvé v dějinách vznikl národní stát Slováků (prezident Josef Tiso, premiér Vojtěch Tuka) byl tam klerofašistický reţim bylo vazalským státem Německa, bojovalo proti Polsku Po vstupu do války proti SSSR změna situace. Slovenská národní rada. Slovenské národní povstání Ján Golián. Vznik partyzánských oddílů. 29. srpna 1944 Banská Bystrica Význam povstání: Osvobození ČSR Osvobození ČSR bylo zahájeno karpatsko-dukelskou operací (8. září 15. listopadu 1944) Rudá armáda osvobozuje Slovensko. Jednání o podobě poválečného Československa. 5. dubna 1945 Košický vládní program Osvobození Moravy. 22

23 Demarkační linie. Vstup sovětských vojsk i 1. československého armádního sboru na území Slovenska i českých zemí urychlil přípravu povstání českého lidu.. Česká národní rada.. Albert Praţák... Karel Kutlvašr.. 1. květen květen 1945 Účinná pomoc vlasovců BILANCE II.SVĚTOVÉ VÁLKY Holocaust (Šoa)... Bojů se účastnilo 30 států. Ztráty na ţivotech: zemřelo asi 58 milionů lidí, 35 milionů lidí zraněno. Sovětský svaz: 27 milionů lidí Čína:10 milionů Německo: 6,5 milionů Polsko: 6 milionů Japonsko: 2,5 milionu, Jugoslávie: 1,7 milionu, USA: , VB: , Itálie: , Československo: (z toho Ţidů) Nové zbraně.. 23

24 Otázky a úkoly 1. Druhá světová válka začala: a) sarajevským atentátem b) napadením Polska Německem c) okupací ČSR d) Mnichovskou dohodou 2. Vyhledejte správné pořadí po sobě následujících událostí úzce souvisejících s 2. světovou válkou: a) napadení Polska Německem, napadení Finska Sovětským svazem, uzavření Mnichovské dohody, zahájení bitvy o Anglii, vstup Spojených států do války, všeobecná mobilizace v Československu, vyhlášení Slovenského státu, anexe Rakouska Německem, Runcimanova mise b) anexe Rakouska Německem, napadení Finska Sovětským svazem, uzavření Mnichovské dohody, vstup Spojených států do války, zahájení bitvy o Anglii, vyhlášení Slovenského státu, všeobecná mobilizace v Československu, Runcimanova mise, napadení Polska s Německem c) všeobecná mobilizace v Československu, anexe Rakouska s Německem, uzavření Mnichovské dohody, vyhlášení Slovenského státu, Runcimanova mise, napadení Finska Sovětským svazem, napadení Polska Německem, zahájení bitvy o Anglii, vstup Spojených států do války d) anexe Rakouska Německem, Runcimanova mise, všeobecná mobilizace v Československu, uzavření Mnichovské dohody, vyhlášení Slovenského státu, napadení Polska Německem, napadení Finska Sovětským svazem, zahájení bitvy o Anglii, vstup Spojených států do války 3. České vysoké školy byly zavřeny: a) b) c) d) K domácím nekomunistickým odbojovým organizacím za 2. světové války patřily: a) Politické ústředí c) Omladina b) Obrana národa d) Petiční výbor Věrní zůstaneme 5. Atlantická charta: a) byla podepsána v srpnu 1941 třemi velmocemi (USA, Anglie, Rusko) b) určovala hlavní principy vedení války a poválečné organizace světa c) je totoţná s Washingtonskou deklarací d) cílem sjednocení bylo zničení fašismu, hospodářská spolupráce, mír a rovnoprávnost národů 6. Vytvořte správné dvojice událostí a dat: a) vstup USA do války b) bitva u ostrova Midway c) operace Overlord d) bitva u Kurska 1) ) ) ) Teheránská konference: a) uskutečnila se po Jaltské konferenci b) byla jednáním tzv. Velké trojky c) jednala o invazi do Francie, o ofenzívě na východní frontě a společném postupu po válce d) konala se roku Atentát na R. Heydricha byl spáchán: a) v srpnu 1940 b) v květnu 1941 c) v květnu

25 SVĚT PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE Postupimská konference (červenec srpen 1945) J. V. Stalin, Harry Truman (USA), Winston Churchill, v průběhu jednání ho vystřídal Clement Atlee (VB) Rozhodovalo se o osudu poraţeného Německa: dočasné rozdělení Německa na 4 zóny pod kontrolou USA, VB, Francie, SSSR, rozdělen i Berlín program čtyř D: demilitarizace. demokratizace denacifikace dekartelizace.. Byly vymezeny hranice Polska, SSSR. Byl dohodnut odsun Němců z Polska, Československa, Maďarska. Od listopadu1945 do října 1946 probíhal v Norimberku.. V roce 1945 došlo k zaloţení Organizace spojených národů. Druhá světová válka znamenala definitivní konec evropské nadvlády. Zrodil se nový bipolární svět. V popředí supervelmoci: POVÁLEČNÉ ČESKOSLOVENSKO Odsun Němců. divoký odsun.. státem organizovaný odsun... Mimořádné soudy s kolaboranty a válečnými zločinci Karl Hermann Frank, Josef Tiso.. Dekrety prezidenta republiky (Benešovy dekrety) Politický systém Podle dohod z Moskvy byly zakázány pravicové strany Politické strany: Čechy.. Slovensko Národní fronta první poválečné volby (40% získali komunisté) Prezident:., předseda vlády, ministr zahraničních věcí.., ministr národní obrany...

Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940

Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Svět po 1. světové válce

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Svět po 1. světové válce VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ Svět po 1. světové válce Versailleský mírový systém 18. ledna 1919 Versailleská konference účastníci: USA, Francie, Anglie,

Více

Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce

Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce Bakalářská práce Autor: Zdeněk Duffek Bankovnictví,

Více

> Nástup Hitlera k moci > Německo jako fašistick. istická diktatura. > Reakce okolních zemí. > Umělci a jejich odpor proti válcev ení

> Nástup Hitlera k moci > Německo jako fašistick. istická diktatura. > Reakce okolních zemí. > Umělci a jejich odpor proti válcev ení 2. světov tová válka příčiny, vznik, průběh > Nástup Hitlera k moci > Německo jako fašistick istická diktatura > Vrcholní nacističtí představitelé > Reakce okolních zemí > Válečné konflikty 30.let > Umělci

Více

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus.

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus. Co je to komunismus? Komunismus (z latinského communis = společný ) je politický směr, který prosazuje společné vlastnictví a odmítá (třídní) rozdíly mezi lidmi. Tímto slovem se také označuje stav společnosti,

Více

Třetí republika - národně socialistický stát 1945-1948

Třetí republika - národně socialistický stát 1945-1948 Go East str. 1/18 Třetí republika - národně socialistický stát 1945-1948 Tomáš Krystlík Ideová východiska poválečného státu vycházela z nekomunistického odboje. Shrnuta jsou v programu Za svobodu zpracovaném

Více

MOŽNOSTI STUDENTSKÉHO ŽIVOTA

MOŽNOSTI STUDENTSKÉHO ŽIVOTA MOŽNOSTI STUDENTSKÉHO ŽIVOTA tranzitdisplay 18/12/2009 31/1/2010 POSSIBILITIES OF A STUDENT LIFE tranzitdisplay 18/12/2009 31/1/2010 Výstavu Možnosti studentského života připravila u příležitosti 70. výročí

Více

MIROSLAV DOLEJŠÍ: ANALÝZA 17. LISTOPADU 1989

MIROSLAV DOLEJŠÍ: ANALÝZA 17. LISTOPADU 1989 O 17. listopadu 1989 aneb Jak lež zvítězila Publikováno: 31.5.2011 Rubrika: U NÁS Dovolím si uveřejnit geniální analýzu událostí 17. listopadu, která zapadla a je záměrně střeţena před zraky veřejnosti.

Více

Kapitoly z dějin 19. století

Kapitoly z dějin 19. století Kapitoly z dějin 19. století Úvod do výuky moderních dějin I Aleš Skřivan st., Ivo Budil, Roman Kodet, Aleš Skřivan ml, Lukáš Novotný Katedra historických věd / Fakulta filozofická / Západočeská univerzita

Více

Slovinská domobrana 1943-1945

Slovinská domobrana 1943-1945 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zdeněk Rejda Slovinská domobrana 1943-1945 Bílé místo na mapě slovinské historie? Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. Brno 2007 2 Prohlašuji, že jsem předloženou

Více

Vznik ČSR 1.republika

Vznik ČSR 1.republika Vznik ČSR 1.republika 1.Mezinárodní situace. 1.světová válka 1914-1918 Boj o rozdělení světa Mocnosti: Francie, Velká Britanie, Rusko, USA, (Italie) Německo, Rakousko-Uhersko, Turecko Ekonomické a politické

Více

Politické strany a systémy politických stran

Politické strany a systémy politických stran Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Politické strany a systémy politických stran Bakalářská práce Autor: Eva Kakosová Schacherlová Hospodářská politika a správa v oboru,

Více

Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu. Bc. Adam Hrdý

Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu. Bc. Adam Hrdý Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu Bc. Adam Hrdý Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu se zabývá historií antisemitismu, jeho vyvrcholením

Více

ANALÝZA 17. LISTOPADU 1989

ANALÝZA 17. LISTOPADU 1989 MIROSLAV DOLEJŠÍ (20.11.1931 26.6.2001) ANALÝZA 17. LISTOPADU 1989 A ZMĚN VE VÝCHODNÍ EVROPĚ ( VYDÁNO V ROCE 1990!!! ) PŘEDMLUVA K ANALÝZE 17.LISTOPADU 1989 MIROSLAVA DOLEJŠÍHO V politice není absolutního

Více

Informace o projektu

Informace o projektu Informace o projektu Dovedu to pochopit? Hudba slouží jako velmi silný prostředek k přenášení emocí. Spojení obrazu a zvuku je pro naše vnímání ještě silnějším nástrojem. Rozhodli jsme se využít síly hudby

Více

Koho si vybrat? Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura. 2/ 2013 Diplomatické fórum P Ř E D Č A S N É V O L B Y 2 0 1 3

Koho si vybrat? Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura. 2/ 2013 Diplomatické fórum P Ř E D Č A S N É V O L B Y 2 0 1 3 2/ 2013 Diplomatické fórum Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zdravím Vás jménem celého Diplomatického fóra. I tento rok jsme Vám připravili

Více

Problematika vydávání novin a časopisů na našem území, vývoj trhu a srovnání

Problematika vydávání novin a časopisů na našem území, vývoj trhu a srovnání Problematika vydávání novin a časopisů na našem území, vývoj trhu a srovnání Diplomová práce Martin Drozda Vysoká škola Hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. Studijní obor: Marketingové komunikace Vedoucí diplomové

Více

Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením.

Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením. Slovo úvodem Vážení čtenáři, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky pro Vás připravilo již sedmou zprávu o zahraniční politice České republiky. Ta Vám poskytne souhrnné údaje o naší zahraniční

Více

Výsledky německých politických stran na Jesenicku v parlamentních volbách v letech 1920 1935 Úvodem

Výsledky německých politických stran na Jesenicku v parlamentních volbách v letech 1920 1935 Úvodem Výsledky německých politických stran na Jesenicku v parlamentních volbách v letech 1920 1935 Úvodem Německé obyvatelstvo v českých zemích mělo na sklonku éry Rakouska-Uherska možnost širokého politického

Více

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Bakalářská práce Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Vypracovala: Zdenka Fialová Vedoucí práce: Mgr.

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

Mezinárodní válečné konflikty 2. pol. 20. století

Mezinárodní válečné konflikty 2. pol. 20. století Mezinárodní válečné konflikty 2. pol. 20. století Korejská válka: - trvání: 1950-1953 počátky konfliktu korejský poloostrov byl od r. 1910 japonskou kolonií po 2. světové válce rozdělen na 2 okupační zóny

Více

28. října 1918. den vzniku samostatného Československa. V čísle dále naleznete... Vznik Československa Poznáváte? ( díl páty ) číslo 8 2008

28. října 1918. den vzniku samostatného Československa. V čísle dále naleznete... Vznik Československa Poznáváte? ( díl páty ) číslo 8 2008 číslo 8 2008 28. října 1918 den vzniku samostatného Československa V čísle dále naleznete... Vznik Československa Poznáváte? ( díl páty ) www.politicti-vezni.cz 2008 Téma měsíce Vznik Československa SOUVISLOSTI

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice Bakalářská práce Brno 2008 Autorka práce: Kateřina Malchárková Vedoucí

Více

Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají

Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají František Hrdlička Rozhlas v okupaci 1939 1945 Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají okamžité personální zásahy také v rozhlase. Zostřující se kontrola se proměňuje

Více

Průvodce. Památník II. světové války 1. Památník II. světové války Hrabyně

Průvodce. Památník II. světové války 1. Památník II. světové války Hrabyně Průvodce Památník II. světové války 1 Památník II. světové války Hrabyně 2 Památník II. světové války Památník II. světové války 3 Památník II. světové války Areál s památníkem Památník II. světové války

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha

Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní institut vysoká škola Praha Pojišťovnictví Vývoj, současný stav a význam českého pojistného trhu a vliv Evropské unie Bakalářská práce Autor: Marie Miškovská, DiS. Pojišťovnictví Vedoucí práce:

Více

Brožura Socialistické Solidarity. Palestina. Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu

Brožura Socialistické Solidarity. Palestina. Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu Brožura Socialistické Solidarity Palestina Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu Obsah Úvod 4 Část I.: Nová Intifáda: Izrael, imperialismus a palestinský odpor

Více

Předsedající Jiří Nenutil: Předseda Senátu Milan Štěch:

Předsedající Jiří Nenutil: Předseda Senátu Milan Štěch: Předsedající Jiří Nenutil: Děkuji vám, že jste dorazili přes nepřízeň počasí v tak hojném počtu. Úvodem si vás dovolím požádat o vypnutí nebo ztišení mobilních telefonů. Dovolte, abych vás přivítal jménem

Více