prost edí - nap. Historie svitavské po ty (MUDr. Petr T e tík), Historie a souçasnost Ottendorferovy knihovny(pracovníci muzea)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "prost edí - nap. Historie svitavské po ty (MUDr. Petr T e tík), Historie a souçasnost Ottendorferovy knihovny(pracovníci muzea)"

Transkript

1 SVITAVSK KULTURNï S AV INFORMAÇNï I T A V S K M ësïçnïk K U L T U R N ï K A L E N D Å L E D E N Dobrÿ den Takzase sedíma kou utuæku(nebo klávesnici poçítaçe) a íkámsi, co hezkého napsatvonomvánoçnímçase... Vçera Jeæí ek, zítra Silvestr.Je têpánakoukámz okna hromadysnêhua dotohotrochude tê- zkrátkaobleva. Skonçiljedenrok. As nímkapr s prskavkama nastromeçku a o pûlnoci na námêstí. Moænáje tê nêkomu vydræ ela knekoneçnu se opakující novoroçní p edsevzetí: okou ení, pití ajídle a buduhodnêcviçit a mít rádlidi... Asi uæmáte plánovací kalendá s letopoçtem Taky se vám plní? Nojak se tak dívám- dêkujuzaoptání -jdeto! Podívejte se naten mûj: Leden: divadla a koncerty ùnor: v kinê Projekt p ehlídka umêleckÿch fil mû zdêjin kinematografie ve vybranÿch mêstech ataky ve Svitavách. B ezen:premiéranovéhofil mu Petra Zelenky Rok âábla ataky divadla a koncerty. Duben: Festival amatérskÿch pêveckÿch sborû opêt a zase ataky Burza po adû pro dêti znova... Kvêten: Amatérská vÿstavafotografie- vernisáætéto prestiæní vÿstavy nejlep ích fotografûje uæmnoholet spojovánase Svitavami! Aopêt tradiçnê setkání nejlep ích amatérskÿchfil ma ûu nás v kinê: Národníp ehlídkaamatérskÿchfil mûavideoprogramû-jsme zkrátka mêstemamatérské kultu ezaslíbenÿm... Odçervna do srpna: koncerty na námêstí, divadla v Parku Jana Palacha... Na konci prázdnin: Svitavské letní slavnosti s poutí k svatémujiljí na konec! Vzá í, íjnuatakylistopadu: divadla, koncertyat eba p ekvapení ajávlastnêje - tê aniteânevím,cosivymyslí meakamd ív skoçí me... Av prosinci zase urçitê vánoce atak po- ád dokolajak se to v echno pêknê toçí...!? Apocelÿrokvÿstavya kino hraje kaædÿ den ataneçní aplesy ajazykové kurzy a po- ady pro dêti ze kol a kolek a benefiçní koncerty a ataky urçitê a moænát eba a vûbec a tak dál... anacojsemv echnozapomnêl.!?... O çtvrteçních setkáních v muzeu 17.ledna v 1 7 hodin, Buâprokleta ty Kolymo- beseda se çleny tábu Çeské televize Praha a projekce ukázek z p ipravovaného dokumentu zoblasti bÿvalÿch stalinskÿch gulagû Vminulémrocejsmezahájili pravidelná mêsíçní çtvrteçní setkávání vmu- zeu se zají mavÿmi lidmi. Bylato setkání vúzkémkrouækulidí, ale vædy vel mi p íjemná. dokumentární fil mpro Çeskoutelevizi, ale çlenové tábusi odnesli také velké mnoæství vzpo mínek. Naneuvê itelnoubíduakruté æivotní podmínky nastranêjedné a na p á- Témata byl a blízká muzejnímu telství a pohosti nnost obyvatel bÿvalÿch prost edí - nap. Historie svitavské po ty (MUDr. Petr T e tík), Historie a souçasnost Ottendorferovy knihovny(pracovníci muzea) çi Vznik mêstskÿchst eleckÿchspoleçností a malovanÿch terçû ( PhDr. Petr Kmo ek). Besedovali js metaké s vÿtvarníky - Rudi Lorenzemo vÿtvarné práci shendikepovanÿmi dêtmi, s fotografem gulagû nastranê druhé. Aprotojs meje pozvali, aby se s námi otyto záæitky podêlili. Beseda se çleny tábu Çeské televize Praha a projekce ukázek z p ipravovaného dokumentuse bude ve vÿstavníchsíních Mêstského muzea a galerie konatveçtvrtek17.lednav17hodin. Otom, æesep ipravujevÿpravnápub- Jind ichem treitemojeho fotografování mezi rûznÿmi sociálními skupinami lidí a ve vel mi vzdálenÿch zemích, se syny grafika a básníka Bohuslava Reynka DanielemaJi ímjsme vzpomínali najejich otce a matku- francouzskou básní ku Suzanne Renaudovou. Vleto nímroce budeme vtêchto besedách s Vámi pokraçovat. Vlednu p ipravujemevÿstavufotografií z oblasti bÿvalÿchstali nskÿch gulagû(více o vÿstavê na 3. stranê Lucerny). Do têchto míst se vloni koncemsrpna vypravil çty çlennÿ táb Çeské televize, aby natoçil, jak to vypadá dnes tam, kambylo za stalinské vlády do pracovníchtáborûtransportováno nêkolik milionûlidí. Bêhemnatáçení na DálnémSeveru vzniklo mnoho fotografií které mûæete na vÿstavê v muzeu zhlédnout, v souçasné dobê se p ipravuje likace Vlastivêdy moravské, oblast Svitavsko a Moravskot ebovskojs me Vásjiæ na stránkách Lucerny informovali vloñskémroce. Vydavatelemtéto knihyje Muzejníavlastivêdná spoleçnost v Brnê za finançního p ispêní mêst Svitavy a Moravská T ebová a okolních obcí náleæejících historicky na Moravu. Publikace by mêla bÿt v prodeji jiæv çervnu leto ního roku.v echnyzískané poznatkyse ale do knihy nevejdou,atakbychomrádipozvali autoryjednotlivÿch kapitol na besedu ovÿvoji na eho území. Uæ vúnorusesnad mûæe metê it napovídání op írodních pomêrech na eho regionu, v dal ích mêsících na historickÿ vÿvoj dobílé hory, místopis jednotlivÿch obcí avjednání jsoui dal í témata. Anejen historická. Sp ánímv ehodobréhodoroku2002 Blanka Çuhelová Taktedy - dávejmenasebepozor... kdyæ jsem byl malej kluk, íkával mi mûj dêda: Hlavnê vædycky slu nê! Dêdaum el, jávyrost a moænádneskavím, æeto nenízastak málo... Atak- mêj mesehezkyaaƒje na nás ten novÿ rok 2002 hodnÿ! Petr Mohr

2 strana II svitavskÿ kult urní kalendá leden 2002 Od nepamêti k souçasnosti V. St edovêkou p edstavu o krajinê, která vytvá ely hranice feudálních panství, ale se nacházela v oblasti mêsta Svitav,lzerekonstruovat pouze na základê písemnÿch památekz pozdêj ích dob, p ípadnê ojedinêlÿch nálezû. Pokusí me serekonstruovat krajinu, kteráz ej mêzasahovala do oblasti Svitav v dobê na p elomu 1. tisíciletí na eho letopoçtu. Kli matické podmínky se ustálily a dosáhly povêtrnostních podmínek dne ního p edev í mpravidelnÿmrozvodñovánímna ja e ana podzi momezovaly vÿskyt lesû, lidského osídlení azemêdêlskou çinnost. íçní koryta nemêla pevné b ehy a p i povodních docházelo k zaplavování rozsáhlé oblasti. Meandrující ekou Svitavou protékalo vêt í mnoæství vody neæ v souçasnosti vmêlkÿch korytech. Jepravdêpodobné,æ e tok eky se pravidelnê zaná el a vytvá el podnebí. Povrch byl porostlÿ lesy, které nová íçní koryta, çí mæjakoby eka v urçitémrozsahu vytvá ely místyaæneproniknutelné pralesy se spadlÿmi kmeny bukû, jedlí a s mrkû. Zníæinnÿch poloh Moravy se poçínají roz- i ovat do vy ích polohluænílesytvo ené z ejmêol íavrbou. Cotvo ilopodrost têchto lesû, mûæeme odvodit od souçasnéhozbytkutêchtolesû. Lesyvytvá ely pohraniçní hvozdy mezi Çecha mi a Moravou, onichæse zmiñuje kroniká Kos mas kkroku 981. Lesní prost edí byloideální m útoçi têmproçernoua spárkatouzvê. Mezi nejnebezpeçnêj í zví ata pro çlovêkajistê pat ili vlci a medvêdi, o kterÿchse dozvídámezezprávpozdního a vrcholného st edovêku. putovala krajinou. Otázkou zûstává, covedlo st edovêké kolonizátory k zaloæení mêsta na horním toku eky Svitavy. Jistéje, æe nejstar í çást novê zakládaného mêstase nacházela v oblasti dne ního h bitova a kostela Svatého Jiljí, kde se p edpokládálidské osídleníjiæ ve 12. století. Polohaz ej mê nebyla náhodná. Kostel vznikl navyvÿ eninê v blízkosti soutoku íçek nad záplavovou oblastí. Nezbytností pro vznik mêstase stal zdroj pitné vody. Dal í mi p edpoklady pro zaloæení sídli tê byla blízkost trasy obchodních cest, které poskytovaly obyvatelstvu moænost Do dne ních dob se námzachovala p ivÿdêlku v podobê s mênného obchodu, ada pomístníchj men a povêstí z blízkého okolí. Dûleæitou souçástí krajiny byla sít vodníchtokû, ek, íçek apotokû,které çasto amoænost ubytování aochranylidí nauza- v enémprostoru.st edovêká mêsta nebyla zakládána zcela chaoticky. Vznikala urçitá síƒ mêst, která bylazpravidla ve vzdálenosti jednoho dne putování obchodníkû. Tuto vzdálenost lze vymezit délkou 10 aæ20 kilometrû(v na ichpodmínkách) podleterénu, kterÿmstezka procházela. Nápadnê stejná vzdálenost mezi mêsty Svitavy - Poliçka, Litomy l, Moravská T ebová, ÇeskáT e- bová, pakdále Litomy l - Vysoké Mÿto, Moravská T ebová - Mohelnicejetoho dokladem. Vraƒ meseov emksoutoku íçeknacházejících se v místech k iæovatky silnic vblízkosti budovy dne ní policie. Dne ní vÿznamtohoto soutokuje opomíjen a obçan jiænevnímátento soutok, ov emve st edovêku se zde stékaly íçky ( pop ípadê eky) protékající pod dne ní Máchovou alejí odvodñující oblast dne ní Cihelny aokolí, dále íçka od pivovaru a Olomoucké ulice. Vnedaleké blízkosti se vlévá do eky Svitavy takzvaná Çerná Svitava pramenící v oblasti Schindlerova háje protékající pod dne - ní Riegrovou ulicí, Wolkerovou alejí. eka Svitava bylatvo enaz Laçnovského potoka asamotnou ekou. Kostel Nav tívení P. Marie vzniknuv í ve 13. století senacházel na mírné vyvÿ eninê uprost edtéto íçní soustavy. ekyposkytovaly novê vzniklé osadê ochranu,ale na druhé stranêji omezovaly vrozvoji. Vprvní adê muselo dojít k úpravê íçníchtokû, mÿcenílesû,vznikupolí a stavbê mostû, mlÿnû a ke vznikucelé struktury pozdêj ího mêsta. Jan Richtr Zaprá ené a opra ované Pûvodní zámêr tohoto sloupeçku byl p edstavovat çtená ûmpomêrnê rozsáhlÿ fond muzejních knihoven. Minulÿ mêsícjsemsice psal o hrádku na H ebçi a slíbiljsem,æevprocház- ce po vÿznamnÿch památkách budeme pokraçovat, ale pozapomnêl jsemuvést, æetímhlavní m prûvodcem po krajinê jsou práce nêmeckÿch i çeskÿch autorû, jeæjsouuloæenyve Sbírkové knihovnê muzea. Abychbylkonkrétnêj í-jednáseo publikaci kolektivu autorûj. Mackerle, F. Továrek, P. Vacová pod názvem Moravskot ebovskÿ okres zroku1946. Tamse auto i çtená sky p ístupnou formou snaæili podat násti n vÿvojeokresupostráncegeografické, historické, demografické a po mnoha dal- ích stránkách,jichæ vyj menovat by bylo na celÿ çlánek. Dnes sice nepûjdeme postopách starÿch tvrzí a hradi ƒ (na to budeme mít vjarních mêsících çasu dost), ale chtêl bych vámp edstavit jeden novÿ a nadmíru cennÿ p írûstek sbírkové knihovny. Jedná se o çeskou-nêmeckou publikaci autorek Marie Borkovcové a Ireny Kuncové H ebeçské zvykosloví, kroje, písnê atance. Vydavatelijsou Mêstské muzeum Lan kroun a Svaz Nêmcû - regionální skupina H ebeçsko, Moravská T ebová. Uæ sama grafická úprava knihy naznaçuje, æesejednáozda iloupublikaci. Pevná vazba, kvalitní papír a pêkné reprodukce dodaly knize reprezentativní vzhled, çemuæjistê p ispêla i finançní pomoc Ministerstva kultury ÇR a mêstskÿch ú adû v Lan krounê a Moravské T ebové aúsilí mnoha dal ích institucí ajednotlivcû. Komplexních prací o H ebeçsku,jeho dêjinách a vÿvojije opravdujako afránu (alespoñz çeskéstrany), a taklze s povdêkem kvitovat snahu o popsání tohoto mnohdy opomíjeného kdysi çistê nêmeckéhojazykového ostrova. Autorky se s erudicí a nad enímpustilydotématu,kterÿ jejistê nelehké zpracovat. V í mají si lidové architektury, interiérû selskÿch stavení çili toho, co p ed na i maoçimapozvolna zaniká. Çást vênovaná místní m krojûmje bohatê doplnêna barevnÿmiilustracemi atvo íprvníçeskézpracovánítétone nevÿznamné souçásti æivota prostÿch li dí. Ale to nejobsáhlej í je tvo eno zevrubnÿm popsánímzvykû a obyçejû lidí vprûbêhuæivotaaroku,doplnêno kalendá e mvÿznamnÿch svátkû,lidovÿmipranosti ka mi, písnê miatanci. Takæe v emzájemcûmo historii na eho regionu: knihuje moæné po ídit buâ ve svitavském muzeu, nebo v muzeích vlan krounê a Moravské T ebové za cenu 280,- Kç. -rf-

3 leden 2002 svitavskÿ kult urní kalendá st r a n a III Staleté fotografie I. Ve sbírkáchsvitavského muzea se na- Obchodní dûm Otto Tyrolt byl obchod chází vêt í poçet sklenênÿch negativû ipozitivû,fotografií, pohlednic a svitkovÿch fil mû,jejichæstá í mûæeme datovat lety 1897 aæ1905. Vnásledující mcykluçlánkû bychom vámchtêli alespoñ nêkteré z nich p edstavit. Aprotoæe místa,kterájsou natêchto fotodokumentech zachycena, se v prûbêhulet zmênila (nêkdyi podstatnê), bude pro srovnání p iloæena i fotografie souçasná. sknihami ahudebninami, novinami açasopisy, kancelá skÿmipot ebamiahlavnê spohlednicemi afotografiemi Svitav a okolí. O majiteli obchodu a pozdêji jeho synovi js me jiæpsali vloñském roce jako odobrÿch fotografech, odkterÿch pochází témê os mdesát procent pohlednic, fotografií a sklenênÿch desek ve sbírkách na eho muzea.aprotozaçínámeprávêfotografiítohoto obchodního domu patrnê z roku Milo Vanêk Obchodní dûmtyrolt s majitelemazamêstnanci. Ulice: Neustadt 2,neznámÿautor, kolemroku Souçasnÿpohled na prodejnu podlahovÿch krytin Parterre. Ulice: T. G. Masaryka 2A, listopad Jsou slova,o kterÿchse v dobê nedávno minulé psát prostê nes mêlo. Jsou slova, jeæp i pouhémvyslovení se stávají synonymemsmrti, utrpení abolesti. Slova,jejichæobsahznáme z dokumentárních fil mû ahistorickÿch prací. Je dobré si je neustále p ipomínat. Jednímztakovÿchslovjepojmenování, se kterÿmjsemse poprvé setkal p i studiu nejnovêj í sovêtské historie vroce1992. Dostalase mi dorukoutrilogie A. SolæenicynaSouostroví Gulag. Doçetl jsemji aæpo dvouletech a zanechalave mnê nep edstavitelnÿ pocit beznadêje azmaru. To slovo gulag (rusky gosudarsvennoje upravlenijelagerej, çili volnê çesky p eloæeno hlavní správa nápravnÿchpracovníchtáborû) vemnêi dnes budístrachahrûzu. Pracovnítáborybylyz izoványv sovêtském Rusku odroku 1918 pro odpûrce sovêtské moci, ale i pro pachatele kri minálních çinû a mentálnê postiæené obyvatele. Zpoçátkufungovalyjakotrestanecké kolonie, do nichæbyly posílány miliony neloajálních obyvatel Ruska na p evÿchovu a nápravu. Staly se nástrojemteroru stalinské tajné policie NKVD. Poçet internovanÿch v têchto táborech, kterÿch bylo koncem stali n- ské diktatury na 200, sepouzeodhaduje. Ty nejst ízlivêj í odhady hovo í o12aæ15miliónech internovanÿch osob, z nichæse drtivá vêt ina nikdy nevrátila. Tábory Gulagu byly roztrou eny na Sibi i, Dálném Vÿchodê, Arktidê, na souostroví Solovky v Bílém mo i (mnohdy v místech vyhnaneckÿch carskÿch oblastí). Pozdêji byly budovány ivevropskéçásti SSSRapodél bajkalsko amurské magistrály. Táboryslouæilyjako nep etræitÿzdroj levné pracovní síly, otrocké práce na stavbách ko munis mu, pro práci v dolech, zemêdêlství a stavebnictví. PoStali novê s mrti v roce byla správa Gulagu zru ena. Ale pracovní tábory v Sovêtskémsvazu existovaly aædo pádu komunistického reæi mu. Je tê v roce 1989zde bylointernováno na osob. -rf-

4 strana IV svitavskÿ kult urní kalendá leden 2002 Pozvánka na vÿstavu V echnoto zaçalo vlistopaduloñského roku,kdyjsemsivnovináchp eçetlaçlánek ojednomruskémvêdci, kterÿ se rozhodl neobvyklÿmzpûsobe mpo moci Magadanské oblasti z hluboké ekonomické krize. Tento çlovêk prÿ organizuje pro bohaté turisty expedice do bÿvalÿch stalinskÿch táborûtzv. gulagû. Jedineçnézáæitkyumocnêné pobytemv divoké tajze mají p ilákat na Severovÿchod Ruska movité zahraniçní náv têvníky, kte íoblasti p inesoutolikpot ebnéfinançní prost edky. Ani bÿvali vêzni z gulagûse prÿspolupráci nebrání a nevidí na tomto druhu podnikání nic patného. ÇetlajsemSolæenicynai alamova a nedovedlajsemsi p edstavit tato hrûzná místa jako turistickou atrakci, p estoæe ví m, æ e v Ruskujeza peníze moæné úplnê v echno. Vest edu29.srpna2001 po mnoha mêsících p íprav se ná çty çlennÿ televizní táb koneçnê vydal nacestu. Po krátké zastávce v Moskvêjsme pokraçovali dál na vÿchod za Ural aje tê dál. Aætam, kde konçí Sibi atajga p echází vtundru. Tam, kde zi matrvá deset mêsícû a ze mêtémê nikdynerozmrzá. Dáluæcestanevedeanikdy nevedla. Pro milionylidí zde byla Koneçná... Pustá krajina obehnaná vysokÿmi dávnovyhaslÿmi sopkami. Z Kolymynebylo aneníútêku. Dodvacátÿchlet minuléhostoletí pat ilatatozemêpouzejejí mpûvodním obyvatelûm: Jukagirûm, Jakutûma Evenûm, jejich sobûm, vlkûm a medvêdûm. Obças na Kolymuzabloudil nêjakÿzlatokop. Pak p i la na Kolymusovêtská moc. Znárodnili soby,zaloæili sovchozy, koçujícímevenûmpostavili vesnice ajejichdêti poslali dointernátních kol. Mladí anad ení Komsomolci p ijíædêli nastavby mládeæe. Budovali mêsta, vesnicetovárny,æeleznice. Nêkte íz nich zûstali. Dobrovolnê. Psal se rok 1937 a do magadanského Nagájevskéhop ístavup iplul parník. Na jeho palubêi v podpalubí setísnily stovky, moænátisícelidí. Byli unaveni azuboæ eni, mnozí cestunep eæili. Mêli zaseboutÿdenní plavbu z Vladivostoku do Magadanu a nêkoli katÿdennícestuæeleznicí z centrálního Ruska p es celou Sibi. Tito lidé nep ijeli na Kolymu dobrovolnê. Nep ijeli stavêt továrny ani domy, nep ijeli upevñovat sovêtskou moc. Byli p idêleni nanejtêæ í práce vdolech ave stalinskÿch pracovních táborech. Toje stálo zdraví, mnohdyi æivot. Zavíce neædvacetlettakto pohltila drsná Kolyma miliony lidí... Jednoho dne Stalin ode el navêçné çasy nêkamdo pekel. Doly sezakonzervovaly,táboryatovárnyzaostnatÿm drátemse postupnê vyprázdnily. Lidé byli svobodni. Kçemu ale svoboda, kdyæ není kamjít. Atakzûstali a Kolyma æije dálsvÿmæivotem. Strávili js me tamtémê t i tÿdny. Chodili js me po místech, kterájsou nêmÿmi svêdky nejtemnêj í çásti ruské minulosti. I kdyæjsou d evêné vêzeñské barákyjiæ témê rozpadlé, zarostlé vysokou trávou adivokÿmk oví m, nelzejezruskéhistorie vymazat. Pryçny,latríny, boty, kabáty,læíce, plechovky, rukavice p ipomínají, æe zde byli lidé. Nasvazíchhorçní kûlya mezi nimi sezlovêstnêvine aænahoru ke stráæní vêæi ostnatÿ drát. Nádherná panenská p írodaruskétajgy nás sice oçarovala, ale zároveñjs me pocítili navlastní kûæ i její sílu anevyzpytatelnost. Od íznuti odsvêtajs me Tato hvêzda svítila p i komunistickÿch vyroçích. pochopili, coznamená Kolyma. Poznalijsme pohostinnost a p átelství iroké ruské du e, alei neuvê itelnoubídua chudobu Dálného Severu. Dovolte, abych vásj ménemcelého tábu pozvala na vÿstavu fotografií z daleké Koly my, která byla a pro mnohé dodnes j e synony mempekla alidského utrpení. Prost ednictvímna ichfotografií bychomvám chtêli p iblíæit nejen minulosttéto çásti Ruska,alep edev í msouçasnost a na eputování tí mto krajem. Helena Svobodová STÅLÉ EXPOZICE POHLED DO MUZEJNïCHSBïREK ZHISTORIE PRAÇEK SVITAVSKÅZASTAVENï OS OBNOST OSKARA SCHINDLERA Do Vzpomínka na Bohuslava Reynka Opu tênÿpracovní tábor, kde se têæil kobalt. BUà PROKLETA TY KOLYMO Vernisáæ: v 17 hodin Souçástí vernisáæe bude beseda se çleny tábu Çeské televize Praha a projekce ukázek z p ipravovaného dokumentu.

5 leden 2002 svitavskÿ kult urní kalendá strana V Po ady St ediska kulturních sluæeb Informace o v ech chystanÿchi jiæ uskuteçnênÿchpo adech SKS, vç etnêfotodokumentace, najdete na svitavy.cz 10. Çt19:30 Divadlo Trám ASPMa Jan Spálenÿ Michal Gero - k ídlovka, trubka, zpêv Radek Krampl -vibrafon, zpêv Filip Spálenÿ - tuba, baskytara Milan Ferda Peroutka - bicí Vstupné: 80,- Kç 11. Pá19:30hod. Ottendorferûv dûm Koncert KPH Josef Klíç -violoncello Eva Kuchovská -klavír Vstupné: 45,- Kç, sleva 30,- Kç(pro çleny KPH,dûchodce,studenty) 12. So 19:30hod. Ottendorferûv dûm Roman Dragoun s kapelou Vstupné: 80,- Kç 13. Ne15:00hod. Divadlo Trám Julie a spol. Praha: Perníková chaloupka Anebco v echno ne ikovnÿjeæidêdekjeæibabê vyvede ajaksetatínek p ed maminkou vymlouvá. Hrají dva herci s doprovodemharmoniky. Vstupné: 30,- Kç 18. Pá19:30hod. Divadlo Trám Pod lucernou s... Franti kem Çernÿma seskupinou Marcipán Vstupné: 40,- Kç 22. ùt 19:30hod. Bílÿ dû m Divadelníabonentnícyklus Milá máti, drahá dcero Pûvodní divadelní hra napsaná pro Stellu Zázvorkovou. Vstupné: 100,- Kç 27. Ne15:00hod. Divadlo Trám Divadlo C Svitavy: Bystrou ka, li ka Vstupné: 30,- Kç Pohlednice divadla Julie &spol. Kresba Jaroslav Chmelík Pozvánka na koncert Novÿrokzaçne mehudbouprovioloncello. Tento nástrojjeschopenvelkév elosti, aƒjetedy celÿroktakovÿ, v elÿazároveñ klidnÿ. Josef Klíç je interpret virtuozní, dobÿvající si v poslední dobêvhudebním svêtê slu nÿrespekt. Tentorodákz Moravské T ebové æij e v Brnê, kde se právê stal koncertním mistremv Janáçkovê ope e. Na podzi mtaké p evzal místo cellisty v Moravskémkvartetu,které p edçasnê opustil jeho bÿvalÿ profesorz Akademie, Bed ich Havlík. Joseftaké hudbu skládá, teâho právê çeká autorskÿ veçer v Holandsku. Avedletoho dvazájezdy do ecka,nasicílii ataké do Japonska. Usly í me dva pozdnê romantické cellové koncerty. Jeden Angliçana Edwarda Elgara, druhÿ Francouze Camille Saint- Saënse. Známêj í z nich, Saint-Saëns, byljedenze zakladatelû Národníspoleçnosti hudby.tato zajímavá spoleçnost sdruæila p ední francouzské skladatele spoleçnouideou- harmonicky pêstovat v echna hudební odvêtví, tedyi hudbu nástrojovou, do té doby odstrkovanou.tehdej í publikum,odchovanéromantis mem, preferovalo p edev í mopery aprogramní hudbu. Odskladatelû tehdej í Francieto bylazají mavá snaha,tak íkajíc vzali vêci do svÿch rukou. Atehdy právê vznikl i koncert, kterÿtaké usly íme. Samoz ejmês doprovodemklavíru, orchestr by se ná m do Çervené knihovny neve el. Prosím,p ivítejte mladéhoumêlcez na- eho kraje vlídnê... Blanka efrnová Agentura Scala: Gustav Skála: Pozvánka do divadla Milá máti, drahá dcero Pûvodní divadelní hra napsaná pro Stellu Zázvorkovou evropské arristokracie, i z poznámek císa e JosefaII., na konci æivota pociƒovala prázdnotuatrápilase pochybnost mi otom, jestlijednala vædy správnê. Text nemá ambice stát sehistorickou rekapitulací vládytétozají mavé panovnice. P edev í mje to text, kterÿ poskytuje moænost hereçce formátu Stelly Zázvorkové, aby ukázalacelÿ irokÿrejst íksvého hereckého mistrovství. Hrají: Stella Zázvorková, Ivan Vyskoçil, Milan Nêmec, Dagmar Novotná Autor textu a reæie: Gustav Skála dra mat urgie: Ond ej rámek kostÿ my: Josef Jelí nek Marie Terezie, rakouská královna, manæelka Franti ka têpána Lotrinského, matka dvou í skÿch císa û byla velmi pozoruhodná æena. Nejenæe dokázala vládnout p es t icet let í i rakouskÿch Habsburkû vdobách,kdyseevropazmítalav hlubokÿch rozporech novê vznikající historické epochy, aleje tê dokázala dát æivot estnácti dêtem. P esto, jak vysvítá z dochovanékorespondences nêkterÿmijejí mi dcerami, které byly provdány za çleny vysoké

6 strana VI svitavskÿ kult urní kalendá leden 2002 Pozvánky do divadla Trám Bystrou ka, li ka svitavského Céçka Takza vámi zase p ichází na e nej milej í hra oli ce Bystrou ce. Vznikla uæ vroce Hráli js meji mnohokrát - doma i ve svêtê. Ale uvêdomili js me si, æepro svitavské dêti uæhroznê dávno... Aæe t ebati, kte ítuhle pohádkuv Trámukdysi vidêli, se uædneska tak úplnê necítí dêt mi... Atak, milé dêti, jetady opêt revírník, uçitelskÿ, dûstojnÿ pán,li kabystrou - ka, paní revírníková, pes Lapák, kohout aslepice, jezevec, komár i li ák Zlatoh bítek. P íbêhli ky Bystrou ky ajejíhorevírníka zna p ece v Çechách kaædÿ! Je to pozdrav z Moravy od Rudolfa Têsnohlídka. Tuto hru plnou písniçek, p íjemného povídání a hezkého pokoukání vámzahraje azazpívá na moravskou notu na e Céçko v divadle Trámv nedêli 27. ledna 2002 v 15 hodin. Petr Mohr Marcipán Kolik cukru,tolik mandlí Marcipán spolutvo í Ji í Hodinazpêv, housle,taneçnívariace Martina P ibylová - klavír Ond ej kroch-kytara,sbor Tadeá Mesany - kontrabas Hosté: Leona Prokopcová - zpêv têpá kroch - klarinet, soprán, saxofon, irské flétny Vítêzslav Janda - tamburína, buben, hop Marcipán je chutné a tvárné têsto, ale také název souboru, kterÿ vede Ji í Hodi na. Debutové album Marcipánu p iná í - kro mênávodunap ípravutétodnestrochu neprávem pozapomenuté pochoutky -nev ední autorskéinterpretace písní zçech, Moravy Slovácka. Jsoutopísnê fa ankovÿchradostí, písnê o mládí, lásce, zármut ku,touze, písnêæertovnéavojenské. Lidová písniçka çasto zrála do své koneçné podoby po mnoho generací. Lidé si zpívali o tom,cojetê ilo,coseji mlíbilo, aletaké, çí msetrápili, coje dojí malo, i bolelo, çe musesmáli i nad çí mplakali - Amy sektêmto písniçkámçasto obrací me, kdyæzaæíváme nêco podobného. Jejich pravou sbírkouje na e vlastní srdce, íká zpêváka houslista Ji í Hodina, absolvent Praæské konzervato e. Na Conservatotie de Paris poté vystudoval obor dirigování Gregoriánského sboru. Odroku 1987je çlenemsouboru Schola Gregoriana Pragensis, se kterÿmse vênuje interpretaci gregoriánského choráluvrámci koncertníiliturgické çinnosti. Vroce 1997zaloæil æenskÿ vokální soubor Schola Benedicta, specializovanÿ na provozování gregoriánského chorálu. Vestejném, roce inicioval také vznik skupiny Marcipán, která navazuje na tradici lidovÿch pís ní u nás. P ed lety bylji í Hodina mimojiné spoluzakládající m çlenem Çesko moravské hudební spoleçnosti (dnes Çecho mor). Jan Spálenÿ a ASPM Jan Spálenÿse narodil 4.prosince 1942 na Královskÿch Vinohradech velmi mladÿm múzickyzaloæenÿmrodiçûmjako prvorozenÿ. Vdêtství mizernê a nemotornê vrzal na housle. Po prokymácení sepubertou objevil dixieland, prvníbránudosvêta jazzu, potaæ moi mprovizace. Hlavnê ov em potkal celÿ æ ivot milované dechové hudební nástroje. Po maturitê najedenáctiletce pracoval jako kopáç unádvorní party v továrnê Rudÿ Letov. Praæskou konzervato studovalvletech Hrálst ídavênatrombón,tubu,barytonsaxofon. V estapadesátém vêku svého æivota sezaçaluçithrátnakornet. Vbêhulethrál dixieland, rock nroll, thytmand blues, sbratremmêli kapel u Hipps a Apollobeat, hostoval v popvÿch kapelácha hudbê, které se p eváænê íká váæná. Odroku 1984 æije ASPM a pro ASPM. Celÿ æ ivot skládá, pí etexty, aranæ uje, provokuje... Hudebníreæisér,dramaturg, noçnívypravêç rozhlasovÿch pohádek, nêænÿ chlap. Tatínek jedné z æivÿch podob çeského bl ues. Akromêtohov ehosejanspálenÿ vyznaçujejednoulibûstkou. Vædycky,kdyæ p ijdeleden, musí do Svitav... Letos toje pot etí a do Trámu a10.ledna.. Spolus JanemSpálenÿmusly ímeauvidí me: Michala Geru ( k ídlovka, trubka, zpêv), Radka Krampla (vibrafon, zpêv), Filipa Spáleného(tuba, baskytara), Milana Ferdu Peroutku (bicí).

7 leden 2002 svitavskÿ kult urní kalendá strana VII OKRESN KNIHOVNA VE SVITAVáCH Máchova alej ç.1,56802svitavy Tel. : 0461/ Vÿpûjçníhodiny PRO DOSPëLÉ PRO DëTI +INTERNET Po- St 9-17 Çt zav eno Pá 9-17 So St8:45 hod. +INTERNET Po- St Çt zav eno Pá Dûm dêtí amládeæe Paleta tel.: e- mail: Novoroçníturnaj ve florbalu dvojic 6.-9.t. 12. So 9:00hod. louka u Jelena Zimníliga házedel 1. kolo 13. Ne8:00hod. st elnice DDM St elecká soutêæ VzPi 10. roçník Novoroçní cena 19. So 10:00hod. Kera mické dopoledne pro ve ejnost 20. Ne8:00hod. st elnice DDM St eleckásoutêæ VzPu30La 40S 5. Roçník Novoroçní cena 26. So 9:00hod. louka ujelena Zimníliga házedel 2. Kolo 27. Ne14:00hod. Stadion Míru Karnevalnaledê Asociace Brontosaura tel. ç. 0604/ e- mail: 24. Çt17:30hod. Nadace J. Plívy Putovánísvête mlete m Nav tívíme v echny kontinenty nad pohlednicemi amincemi zesouçasnostiaminulosti. Vstupné dobrovolné. Pozvánka do kina 9. Fil movÿ klub: V Çínêjedípsy Dánská akçní kri minální komediereæiséra Lasse Spanga Olsenase nijak netajíinspirací vtvorbê Quentina Tarantina. U lápnutÿ bankovní ú edníçeksestane hrdinou, kdyæ náhodouzne kodnílupiçe. Nalítne v ak podvodnici, vydávající se za manæelku uvêznêného zloçince, a chce ji pomoci... P íbêh sprudkÿm dêjem, nabitÿ akçními scénami, ale také notnou dávkou cynis mu, do krajnosti vypjatÿ çernÿ humor A. I.: Umêláinteligence Novÿ fil mstevena Spielberga byl natoçen podle povídky uznávaného britského autora sci-fi Briana Aldisse. Hrdinou p íbêhu jekybertronickÿjedenáctiletÿchlapec David, navenek nerozeznatelnÿ od lidskÿch vrstevníkû. Jeprvnímprototypemnovégeneracerobotû,kte í sejinakvespoleçnosti jiædávno zabydleli a kte í v ní mají jak p íznivce, takfanatické odpûrce. Narozdíl odjinÿchje Davidnaprogramovanÿtak,æe projevujeaz ej mêi cítílásku. Citové pouto mezí robotem a æenou,jíæ má nahradit na s mrt ne mocného syna,sev akukáæejako zdroj mnoha hlubokÿch konfliktû Fil movÿ klub: England! CeloveçerníhranÿdebutAchimavonBorriese spojuje dva podstatné atributy konce Projekt Pondêlí 4.února ùterÿ5. února St eda 6.února Çtvrtek 7. února Nebe nad Berlíne m Kachnípolévka Smrt v Benátkách Absolvent Pondêlí 11. února Lalie polné minulého století: následky çernobylské katastrofya údêl postkomunistickÿchslovanskÿch emingrantûve sjednocenémnêmecku. Dva kamarádipat ili k sovêtskÿmvojákûm, poslanÿmpo havárii çernobylskéjaderné elektrárnyv roce 1986dozasaæeného území. Uæ tehdy se marnê pokou eli utéct do ciziny. Jejich vysnênou zemí sestala Anglie. Po mnoha letech se j eden z nich - têæce nemocnÿ z ozá ení - vydá za sne m a skonçí vberlínê. Po mnoha peripetiích umírá na b ehu vysnêné Anglie... Realisticky podanÿ p íbêh,vycházející z osudu skuteçnÿch postav, zaznamenává p edev í mvyko enênost emigrantû, kte í se obtíænê vyrovnávají s existencí vjinémprost edí akte í majíznaçnêomezenÿvÿbêr moæností. 31. Fil movÿ klub: Toje mé têlo Zvlá tê ve Francii vzrûstá v poslední dobê poçet fil mû, které p ekvapují svousexuální otev eností a zobrazenímerotickÿch scén. Pat í mezi nê i tento snímek Jeana- Marce Barraa Pascala Arnolda. Pêtat icetiletÿfarmá æije po léta ve zdánlivê uspo ádaném manæelstvíspuritánskouæenou. Manæelé v ak spolu nikdy nespali. V e se mêní ve chvíli, kdy se v mêsteçku objeví krásná mladá Francouzka... Vbigotní m prost edí provinçního malomêstaje v ak cizoloæství neodpustitelnÿ h ích. ùterÿ 12. února Smysl æivota St eda 13. února Písnê z druhého patra Pondêlí 25.února Inti mita ùterÿ26. února Arizona Drea m St eda 27.února Kytice z tisíce ajedné noci V echna p edstavení probêhnou v kinê Ves mír a zaçínají vædy v 19:30 hodin. 31. Çt 17:00hod. Nadace J. Plívy Schûzka pêstitelû kaktusû, exotickÿch a sukulentních rostlin ZU SVITAVY tel St17:30hod. sál ZU Æákovskÿhudebníveçer III. Z Riegrova ul. 9. St 17:00 hod. III. Z II. kytarovÿ podveçer na Z Zpívání p i kyta e, çaji nebo kávê.

8 st r a n a VIII svitavskÿ kult urní kalendá leden 2002 KINO VESMïR ùt, St, Çt 19:30hod. Moulin Rouge USA, Austrálie 2001 Æádné zákony. Æádnáomezení. Jediné pravidlo. Nikdy se nezamiluj. Fil mjejako divokájízda aodehrávásevletech vlegendárnímpa íæskémnoçnímpodniku. Vhlavní roli Nicole Kidmanová. Scéná a reæie: Baz Luhr mann Vstupné: 55,- Kç titulky 128 min Pá, So,Ne 19:30hod. Rychle a zbêsile USA 2001 Rychlostje pro nê drogou. Akçníkriminálnífil m z prost edí svêtasuperrychlÿch aut. Nelegální uliçnízávodyspeciálnê upravenÿch vozû. Reæie: Rob Cohen Vstupné: 50,- Kç titulky 107 min Po, ùt 19:30hod. P ízraçnÿsvêt GB, USA2001 Æivot dvou p ítelkyñ se po skonçení st ední kolyradikálnêzmêní. Pozoruhodná komedie podle stejnoj menné kultovní knihy Daniela Clowese. Nev ední pohled nasvêt dvou dívek. Reæie: Terry Zwigoff Vstupné: 50,- Kç titulky 111 min. 9. St Fil movÿ klub 19:30hod. VÇínêj edípsy Dánsko 1999 Nic není dobrénebo patné. Otomrozhoduje ty sám. Kri minální komedie. P íbêhs prudkÿmspádem.inspirace vtvorbê Quentina Tarantina. Reæie a st ih: Lasse Spang Olsen Vstupné: pro çleny FK: 30,- Kç ostatní: 40,- Kç titulky 91 min Çt, Pá, So 19:30hod. Sexy bestie GB, panêlsko 2000 Zvlá tní smês çerné komedie a moderní gangsterky. P íbêh zku eného lupiçe a brutálního psychopatického gangstera. Zabijáckÿ hereckÿ vÿkon v roli zabij áka Bena Kingsleyho. Reæie: Jonathan Glazer Vstupné: 50,- Kç od15let titulky 89 min Ne, Po, ùt 19:30hod. A.I.: Umêláinteligence USA 2001 Vÿprava do svêta,ve kterémroboti sní atouæ í. Hlavnímhrdinou sci-fi fil muje kybertronickÿ jedenáctiletÿchlapec, kterÿje naprogramován tak, æeprojevujei cítí lásku. Vhlavní roli: HaleyJoel Osment Scéná a reæie: Steven Spielberg Vstupné: 50,- Kç titulky 146 min. 16.St Fil movÿ klub 19:30hod. England! SRN 2000 Vidêt Anglii a zem ít. Psychologické drama. Následky çernobylské katastrofy a údêl postkomunistickÿch slovanskÿch emigrantû ve sjednoceném Nêmecku. Vjedné z hlavníchrolí: Anna Geislerová Reæie: AchimvonBorries Vstupné: pro çleny FK: 30,- Kç ostatní: 40,- Kç od15let titulky 97 min Çt, Pá 19:30hod. Zatracená noçníd ina tel.: Pokladna otev ena kaædÿ den hod. GB, SRN 2000 Smutná komedie o plusecha mínusechsexu, o doplñováníregálû, o Samotá ích v 21. století. T i mladíci ajedna dívka- v ichni mají noçní práci. Reæie: Saul Metzstei n Vstupné: 50,- Kç od15let titulky 109 min So Ne 17:00a19:30hod. 17:00 hod. Draçídoupê USA 2000 Tyran Profion usiluje ozniçení pokojného císa - ství, kde vládne spravedlivá císa ovna. Fantasy dobrodruænÿ fil m podle strategické spoleçenské hry. Vhlavníroli: JeremyIrons Vstupné: 50,- Kç titulky 109 min Ne, Po 19:30hod. Planeta opic USA 2001 Ovládat planetu! Sci-fi dobrodruæ nÿ fil m. Pozemskÿ astronaut se ocitne na planetê, ovládané inteligentní opiçí civilizací. Reæie: TimBurton Vstupné: 55,- Kç titulky 120 min ùt, St 1 9:30hod. Sej mête Cartera USA 2000 íkali mu, æ e mstít se nemá cenu.jistêæe má. Sylvester Stallone nastopê vrahûsvého bratra. Akçníthriller. Remake klasické kri mi britského reæiséra Mikea Hodgese z roku Reæie: Stephen Kay Vstupné: 52,- Kç titulky 104 min Çt, Pá 19:30hod. Deníkprincezny USA 2001 Princeznou proti své vûli. Romantická komedie. Patnáctiletá dívka se rázemstává dêdiçkou královského trûnu a pozná tu pravou lásku! Od tvûrcû Pretty Woman. Reæie: Garry Marshall Vstupné: 55,- Kç titulky 116 min So,Ne 19:30hod. Babíléto ÇR 2001 Smutná komedie podle námêtuji ího Hubaçe. Její mi hrdinyjsou dûchodci nasklonkuæivota. Vhlavní roli: Vlasti mil Brodskÿ. Dále hrají: Stanislav Zindulka, Stella Zázvorková a dal í Reæie: Vladimír Michálek Vstupné: 52,- Kç 95 min Po, ùt, St 1 9: 30hod. Blikající svêtla Dánsko, védsko2000 Malí grázli s velkÿmi plány. Kri minální komedie- p íbêhsmola skézloçinecké party, ocitající se v nebezpeçí ze strany mocnêj ích mafiánû. Scéná a reæie: Andres Tho mas Jensen Vstupné: 50,- Kç od15let titulky 109 min. 31. Çt Fil movÿ klub 19:30 hod. Toje métêlo Francie 2000 P ekroç hranicesvobodnésexuality. Druhá çást volnétrilogie (první díl: Milenci). Æenatÿ muæ pozná pravou rozko aæs milenkou uprost ed bigotního malomêsta. Hlavní role: Jean- Marc Barr Scéná areæie: Jean Marc Barr a Pascal Arnold Vstupné: pro çleny FK: 30,- Kç ostatní: 40,- Kç od15let titulky 98 min února Pá, So,Ne 19:30hod. Operace: Hacker USA, Austrálie 2001 Pokud zná heslo, nikdo tê nezadræí. Akçní co mputerovÿ thriller. Ilegální prûnik do zakódovaného poçítaçového systému. St et Dobra azla na pozadí klasické velké bankovníloupeæe. V hlavní roli: JohnTravolta Reæie: Do minic Sena Vstupné: 50,- Kçtitulky 100 min. KINOKAVÅRNA GALAXIE tel.: 0602 / ùt, St, Çt 20:00hod. Moulin Rouge USA,Austrálie 2001 Vstupné: 55,- Kç titulky 128 min Pá, So 20:00hod. Rychle a zbêsile USA 2001 Vstupné: 50,- Kç titulky 107 min. 8. ùt 20:00hod. P ízraçnÿsvêt GB, USA2001 Vstupné: 50,- Kç titulky 111 min. 9. St 20:00hod. Dracula 2000 USA 2000 Touha a h íchjsoustaréjakolidstvo samo. Legendární hrdina románu Brama Stokera tentokrát v ulicích souçasného Londÿna a New Orleansu. Horor. Reæie: Patrick Lussier Vstupné: 50,- Kç titulky 100 min Çt, Pá, So 20:00hod. Sexy bestie GB, panêlsko 2000 Vstupné: 50,- Kç od15let titulky 89 min. 15. ùt 20:00hod. A.I.: Umêláinteligence USA 2001 Vstupné: 50,- Kç titulky 146 min. 16.St 20:00hod. Nahoru,dolû USA 2000 Dramatickÿ p íbêh olásce ariziku, které skrÿváromance. Milostnÿ p íbêh. Scéná a reæie: Don Ross Vstupné: 50,- Kç titulky 107 min Çt, Pá 20:00hod. Zatracená noçníd ina GB, SRN 2000 Vstupné: 50,- Kç od15let titulky 109 min. 19.So 20:00hod. Draçídoupê USA 2000 Vstupné: 50,- Kç titulky 109 min ùt, St 20:00hod. Sej mête Cartera USA 2000 Vstupné: 52,- Kç titulky 104 min Çt, Pá 20:00hod. Deníkprincezny USA 2001 Vstupné: 55,- Kç titulky 116 min. 26. So 20:00hod. Babíléto ÇR 2001 Vstupné: 52,- Kç 95 min :00hod. Blikající svêtla Dánsko, védsko 2000 Vstupné: 50,- Kç od15let titulky 109 min Çt, Pá, So 20:00hod. Operace: Hacker USA, Austrálie 2001 Vstupné: 50,- Kç titulky 100 min.

Z jednání rady obce ve dnech 8.6., 22.6. a 13.7.2011

Z jednání rady obce ve dnech 8.6., 22.6. a 13.7.2011 Z jednání rady obce ve dnech 8.6., 22.6. a 13.7.2011 - RO projednala a schválila předání vodovodu v chatové oblasti NA ŠPICI stavebníkům z řad chatařů. - RO projednala a schválila směnu pozemku o výměře

Více

XI. Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka Česká Třebová 2015 K poctě 80. narozenin Zdeňka Pololáníka

XI. Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka Česká Třebová 2015 K poctě 80. narozenin Zdeňka Pololáníka K U L T U R N Í C E N T R U M Česká Třebová N a b í d k a p o ř a d ů ŘÍJEN 2015 XI. Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka Česká Třebová 2015 K poctě 80. narozenin Zdeňka Pololáníka Sobota 3.

Více

KALENDÁŘ AKCÍ ČERVEN 2015

KALENDÁŘ AKCÍ ČERVEN 2015 KALENDÁŘ AKCÍ ČERVEN 2015 MĚSTSKÉ DIVADLO Mikulášská 21 www.mikskrnov.cz 12. 6. 17:00 ZÁVĚREČNÁ TANEČNÍ SHOW tanečních souborů SVČ Méďa 18. 6. 19:00 MANON LESCAUT divadelní hra o nekonečné lásce maltézského

Více

Biologie všedního dne

Biologie všedního dne Pavel Vlach Zdeňka Chocholoušková Biologie všedního dne Věnováno Tomáši Kučerovi recenzovali: hlavní recenzenti: Doc. PhDr. Petr Dostál, CSc. Katedra biologie a environmentálních studií PF UK Praha Prof.

Více

o omezení vstupu z důvodu ochrany přírody

o omezení vstupu z důvodu ochrany přírody Správa Krkonošského národního parku - Veřejná vyhláška - Vrchlabí 3.12.2012 č.j. KRNAP 09515/2012 Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí (dále jen Správa ) jako orgán státní správy ochrany přírody

Více

PUTOVÁNÍ ZA KYTÍNSKÝMI SOCHAMI

PUTOVÁNÍ ZA KYTÍNSKÝMI SOCHAMI Autor: David Fiala, *1968 řezbář, ajurvedský masér a terapeut, Litoměřice David Fiala začal vyřezávat až ve 28 letech, opustil stabilní příjem v zaměstnání a rozhodl se posunout dál. Své sochy zásadně

Více

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Research Methods and Project Projekt ročníkové práce Student: Magda

Více

VY_12_INOVACE_70 Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, 582 55; IČ: 70987882; tel.: 569445137

VY_12_INOVACE_70 Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, 582 55; IČ: 70987882; tel.: 569445137 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: ŠKOLA PRO ŽIVOT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2362 Kód: 01.02 Číslo materiálu: 70 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

KULTURNÍ AKCE - KVĚTEN 2016

KULTURNÍ AKCE - KVĚTEN 2016 KULTURNÍ AKCE - KVĚTEN 2016 KINO 1. neděle 17.00 Kniha džunglí 3D Dobrodružný film USA, P 3. úterý 19.00 Spotlight Životopisný film USA s čes. titulky, 12-N 4. středa 19.00 Jak se zbavit nevěsty ČR komedie,

Více

GWYN ASHTON (GB) PETRA BÖRNEROVÁ TRIO (HU, SK, CZ)

GWYN ASHTON (GB) PETRA BÖRNEROVÁ TRIO (HU, SK, CZ) DŮM KULTURY ŠUMPERK, s. r. o. Fialova 3, 787 01 Šumperk, tel: 583 214276, tel./fax: 583 214287 tel.č. předprodeje vstupenek: 583 214279 /od 14 do 18 h/ e-mail: dksumperk@dksumperk.cz, www.dksumperk.cz,

Více

Základní škol Tečovice, příspě organizace ú 2 a a Mateřská škola vková no n r o

Základní škol Tečovice, příspě organizace ú 2 a a Mateřská škola vková no n r o Základ ní škola a Mate řská šk ola Tečovic e, přísp ěvková organiz ace V leto ním roce p ipadly na první ový týden jarní prázdniny. A hned po návratu do M ekala na v echny spousta práce s p ípravou masopustu.

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ MICHAELA KOCOURKOVÁ umělecká agentura koncerty umělecká zastoupení eventy EXKLUZIVNÍ ZASTOUPENÍ Daniel Hůlka První typ koncertu Daniel Hůlka a Martin Rada (klavír, varhany) - výběr klasické, moderní a

Více

Řemesla Kyjovského Slovácka

Řemesla Kyjovského Slovácka Řemesla Kyjovského Slovácka ÚVOD Řemesla začala vznikat specializací lidských činností na samém úsvitu lidských dějin. Kyjovské Slovácko má bohatou historii osídlení. S tím je spjat fakt, že hlubokou historii

Více

Do konce roku 2012 chystá Kašpárek v rohlíku tři velké originální akce

Do konce roku 2012 chystá Kašpárek v rohlíku tři velké originální akce Do konce roku 2012 chystá Kašpárek v rohlíku tři velké originální akce Pod stromeček vyjde také postřelená bejbypanková kniha Letní kino Houšťka - Brandýs nad Labem 23. září 2012 od 13 do 18 hodin Městské

Více

C) Pojem a znaky - nositelem územní samosprávy jsou územní samosprávné celky, kterými jsou v ČR

C) Pojem a znaky - nositelem územní samosprávy jsou územní samosprávné celky, kterými jsou v ČR Správní právo dálkové studium VIII. Územní samospráva A) Historický vývoj na území ČR - po roce 1918 při vzniku ČSR zpočátku převzala předchozí uspořádání rakousko uherské - samosprávu představovaly obce,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Městské kulturní středisko Horní Slavkov, příspěvková organizace Dlouhá 717, 357 31 Horní Slavkov Zpracovala Mgr. Soňa Kvasničková, ředitelka MKS Únor

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil U lihovaru byl umístěn kontejner na použitý textil. Tento textil bude sloužit pro dobročinné účely CHARITĚ SVITAVY. Kontejner na textil, který je umístěn

Více

stupnice, akordy... 7 sluchová cviçení... 11 rozklady... 12 frázování... 25 vzory (licks, patterns)... 28 vlastní tvorba... 44

stupnice, akordy... 7 sluchová cviçení... 11 rozklady... 12 frázování... 25 vzory (licks, patterns)... 28 vlastní tvorba... 44 stupnice, akordy.................................................. 7 sluchová cviçení................................................. 11 rozklady.......................................................

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku Podještědský měsíčník Sdružení obcí Podještědí ekarolinka Ročník XVII. Číslo 5. Květen 2012 e Hasičská zbrojnice v Trávničku Z mikroregionu Již podle obrázku na titulní stránce je možno poznat, který měsíc

Více

Autor: Iveta Motyčková Datum: 17.9.2012 Škola: Integrovaná ZŠ a MŠ Trnová, Trnová 222, okres Plzeň - sever

Autor: Iveta Motyčková Datum: 17.9.2012 Škola: Integrovaná ZŠ a MŠ Trnová, Trnová 222, okres Plzeň - sever Autor: Iveta Motyčková Datum: 17.9.2012 Škola: Integrovaná ZŠ a MŠ Trnová, Trnová 222, okres Plzeň - sever Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KYNOLOGICKÝ KLUB DRAHELČICE RUDNÁ, O.S. Obsah ÚVODNÍ SLOVO...3 DŮVOD EXISTENCE A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ...3 LIDÉ V OBČANSKÉM SDRUŽENÍ...4 ČINNOST V ROCE 2009...4 Výcvik základní poslušnosti

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_18_Bedřich Smetana Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Akční plán řídící skupiny pro Fairtrade na rok 2013 v Chrudimi

Akční plán řídící skupiny pro Fairtrade na rok 2013 v Chrudimi Akční plán řídící skupiny pro Fairtrade na rok 2013 v Chrudimi Cílem plánovaných aktivit je rozšířit povědomí o spravedlivém obchodu a rozvojové spolupráci mezi co nejvíce obyvatel všech věkových skupin

Více

Leden. 10. 1. navštívili vybraní žáci PrŠ rekvalifikační středisko pro později osleplé Dědina.

Leden. 10. 1. navštívili vybraní žáci PrŠ rekvalifikační středisko pro později osleplé Dědina. Leden 10. 1. navštívili vybraní žáci PrŠ rekvalifikační středisko pro později osleplé Dědina. 13. 1. se v učebně V. A konala výstava s názvem Mladý filatelista, kterého zúčastnili žáci různého věku a z

Více

Jana Rýznarová _ Diplomní projekt ateliér Ing. arch. Ivan Plicka, Ing. arch. Matyáš Sedlák ústav 15119 LS 2014 BYDLENÍ PRO SENIORY V PÍSKU POD

Jana Rýznarová _ Diplomní projekt ateliér Ing. arch. Ivan Plicka, Ing. arch. Matyáš Sedlák ústav 15119 LS 2014 BYDLENÍ PRO SENIORY V PÍSKU POD Jana Rýznarová _ Diplomní projekt ateliér Ing. arch. Ivan Plicka, Ing. arch. Matyáš Sedlák ústav 15119 LS 2014 BYDLENÍ PRO SENIORY V PÍSKU POD HRADBAMI 1 Zadání diplomové práce a prohlášení studenta 2

Více

Noviny obce Křoví prosinec 2013

Noviny obce Křoví prosinec 2013 Noviny obce Křoví prosinec 2013 Vážení spoluobčané, zima pomalu klepe na vrátka a začíná období očekávání svátků vánočních. V sobotu 30.11. jsme rozsvítili vánoční stromek u kostela a děti nám zazpívaly

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. občanského sdružení CARMINA BOHEMICA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. občanského sdružení CARMINA BOHEMICA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ občanského sdružení CARMINA BOHEMICA za rok 2010 V Praze dne 12.6.2011 1 / 11 Obsah Základní informace... 3 1 Informace o sboru... 4 2 Statutární záležitosti...

Více

KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail.

KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail. KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail.com Výro ní zpráva 2010 Základní údaje Název organizace: K i ovatka,

Více

NÁŠ STÁT. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

NÁŠ STÁT. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_24_CJ3 NÁŠ STÁT Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková NÁŠ STÁT Celý svět je rozdělený na několik států (téměř 200).

Více

9.15 Bonifantes s Míšou Novozámskou zahajovací koncert. 10.00 Velký výtvarný workshop a tvořivé dílny pro děti - na celé třídě Míru

9.15 Bonifantes s Míšou Novozámskou zahajovací koncert. 10.00 Velký výtvarný workshop a tvořivé dílny pro děti - na celé třídě Míru Zrcadlo umění 15. 17. 6. 2016 PROGRAM Středa 15. 6. 2016 třída Míru (STAGE MAGNUM) 9.00 Slavnostní fanfáry 9.15 Bonifantes s Míšou Novozámskou zahajovací koncert 10.00 Slavnostní zahájení - vypouštění

Více

Čtyři atesty a přece není pravá

Čtyři atesty a přece není pravá ZNALECKÁ HLÍDKA Čtyři atesty a přece není pravá Jde o jednu z nejvzácnějších známek naší první republiky, 10 K Znak Pošta československá 1919 na žilkovaném papíru - a nadto v úzkém formátu! Zezadu je opatřena

Více

Regionální muzeum v Litomyšli zřizované Pardubickým krajem

Regionální muzeum v Litomyšli zřizované Pardubickým krajem Regionální muzeum v Litomyšli zřizované Pardubickým krajem TISKOVÁ ZPRÁVA 20. duben 2012 REKONSTRUKCE MUZEA Z důvodu generální rekonstrukce bude muzeum uzavřeno pro veřejnost od 1. července 2012. Veškerý

Více

Pedagogický projekt JAK SE ŽIJE V AFRICE

Pedagogický projekt JAK SE ŽIJE V AFRICE Pedagogický projekt JAK SE ŽIJE V AFRICE Eva Sádlíková I. Ročník KA03D Studium pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život 27.5.2010 Pedagogický projekt JAK SE ŽIJE V AFRICE Cílová skupina:

Více

Program akcí Matice české na období září až prosinec 2013

Program akcí Matice české na období září až prosinec 2013 Program akcí Matice české na období září až prosinec 2013 Září 2013 Čtvrtek 26. září 2013 (pro očekávaný velký zájem je náhradní termín čtvrtek 3. října 2013), 16 hod. NUTNÁ REZERVACE PŘEDEM! Podrobná

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

1. září Klatovské náměstí Kino Šumava. 2. září Kino Šumava

1. září Klatovské náměstí Kino Šumava. 2. září Kino Šumava 1. září LETNÍ MUZICÍROVÁNÍ HORALKA,od 18.00 Filmový klub: SINGLE MAN 20.00 USA, titulky, od 12 let, 101 minut, Kč. 60,-Vizuálně vytříbené drama o osamělosti a boji s vnitřními démony s Colinem Firthem

Více

Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37, 356 01 Sokolov

Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37, 356 01 Sokolov Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37, 356 01 Sokolov Název projektu Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků ZUŠ Karlovarského kraje při zavádění nových studijních oborů v rámci

Více

RUDOLF MEDEK (1890 1940)

RUDOLF MEDEK (1890 1940) RUDOLF MEDEK (1890 1940) Pracovní list úroveň B Číňánek Li Když v roce 1914 začala válka, mnoho Čechů se dívalo s nadějí na Rusko. Doufali, že tato veliká slovanská země je osvobodí od rakouské nadvlády.

Více

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL V roce 1994 vydal Obecní úřad v Liptále knihu Liptál s podtitulem Kapitoly z historie obce na Valašsku Její autor PhDr. Ladislav Baletka zde zachytil dějiny obce od jejího vzniku

Více

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí.

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. Tento certifikát má hodnotu jedné ivé a zdravé kozy. Díky pomoci eských dárc nakupuje lov k v tísni tato veselá zví ata pro rodiny v chudých zemích Afriky a Asie.

Více

N zvy ulic v DaËicÌch

N zvy ulic v DaËicÌch N zvy ulic v DaËicÌch První oficiální rozdělení a pojmenování ulic města pochází z 80. let 19. století. Ulice měly svá jména samozřejmě již před tím, ale oficiálně pojmenovány byly až na zasedání obecního

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

http://www.slavnosti.slansko.cz/ http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni

http://www.slavnosti.slansko.cz/ http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni Zpravodaj č. 5/ 2013 Vážení přátelé slánského muzea, máj bude pro návštěvníky muzea jedním z nejbohatších měsíců. Zahájíme hned tři výstavy, připojíme se k městským slavnostem a pozveme Vás také do Třebíze.

Více

Začátky představení od cca 21 hodin. informace na 728262342.

Začátky představení od cca 21 hodin. informace na 728262342. Zde Vám přinášíme program letního kina ve Vrchotových Janovicích, které se nachází cca 20 Km od Vysokého Chlumce. Tak neváhejte a zpříjemněte si prázdninové dny pěkným filmem. Pá 29. 6. Začátky představení

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

KNIHA MÉHO SRDCE. Výstavka

KNIHA MÉHO SRDCE. Výstavka KNIHA MÉHO SRDCE Kniha mého srdce (KMS) je cyklus pořadů České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo), který proběhne v období od 4. dubna do října 2009. Je zaměřen na propagaci literatury, četby knih

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Tehov Svatojánská náves 78, 251 01 Tehov Tel: 323 640 573 e-mail: zstehov@seznam.cz www.zstehov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zpracovala: Mgr.

Více

Prezentace má za úkol seznámit žáka s kořeny hudebních stylů. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP

Prezentace má za úkol seznámit žáka s kořeny hudebních stylů. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP Identifikátor materiálu EU: ICT 3-27 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT= Předmět/Téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace má za úkol seznámit žáka s kořeny hudebních

Více

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL V roce 1994 vydal Obecní úřad v Liptále knihu Liptál s podtitulem Kapitoly z historie obce na Valašsku Její autor PhDr. Ladislav Baletka zde zachytil dějiny obce od jejího vzniku

Více

Z Á Ř Í 2011. Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D

Z Á Ř Í 2011. Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D Z Á Ř Í 2011 Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D Předprodej probíhá na všechna představení na celý měsíc. Online

Více

22/4 23/4 2013 OBOROVÉ DNY

22/4 23/4 2013 OBOROVÉ DNY Milé žákyně, milí žáci, v rámci ŠVP Škola pro budoucnost proběhnou v době přijímacích zkoušek další oborové dny. Smyslem je pracovat v oboru, který vás zajímá, a to se spolužáky z jiných ročníků, kteří

Více

S Poštovní spořitelnou do finále Středočeský kraj, Pňov Předhradí, 1. turnaj 17. a 18. května 2008

S Poštovní spořitelnou do finále Středočeský kraj, Pňov Předhradí, 1. turnaj 17. a 18. května 2008 S Poštovní spořitelnou do finále Středočeský kraj, Pňov Předhradí, 1. turnaj 17. a 18. května 2008 O víkendu 17. a 18. května proběhl na našich kurtech první díl ze série regionálních turnajů Středočeského

Více

Mezi hlavní témata MAS Kraj živých vod, z. s. v oblasti ochrany a využití minerálních pramenů patří:

Mezi hlavní témata MAS Kraj živých vod, z. s. v oblasti ochrany a využití minerálních pramenů patří: 2.6 Minerální prameny Nejvýznamnějším přírodním elementem území MAS Kraj živých vod, z. s. je voda, konkrétně prosté a minerální prameny. Množství kyselek vyvěrajících na tepelském panství zaujalo i jezuitského

Více

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 3. prosinec 2009 9:00 14:30 hodin Kulturní klub U Hradeb

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2014

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2014 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2014 SEZNAM KONCERTŮ čtvrtek 23. ledna, slavnostní aula Gymnázia Dr.Pekaře, od 19.00 hodin abonentní Pavla Švestková mezzosoprán Robert Fuchs klavír čtvrtek 13. února,

Více

JUNÁK- Svaz skautů a skautek ČR STŘEDISKO RADOST A NADĚJE BEROUN

JUNÁK- Svaz skautů a skautek ČR STŘEDISKO RADOST A NADĚJE BEROUN JUNÁK- Svaz skautů a skautek ČR STŘEDISKO RADOST A NADĚJE BEROUN ODDÍL RS DO ROKU 2012 Znak města Berouna STŘEDISKO RADOST A NADĚJE BEROUN ODDÍL RS DO ROKU 2012 v STŘEDISKO RADOST A NADĚJE BEROUN ODDÍL

Více

Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Komenské 1720, Staré Město, www.zsstmesto.cz. Metodika

Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Komenské 1720, Staré Město, www.zsstmesto.cz. Metodika Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace Komenské 1720, Staré Město, www.zsstmesto.cz Metodika k použití počítačové prezentace A Z kvíz Mgr. Martin MOTYČKA 2013 1 Metodika

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2015 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2015 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Schválený rozpočet obce na rok 2015 1.2. Kontejnéry na biologický odpad 1.3.

Více

Z Á Ř Í 2006. Začátky představení v 17:30 a 20:00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DOLBY DIGITAL SURROUND EX

Z Á Ř Í 2006. Začátky představení v 17:30 a 20:00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DOLBY DIGITAL SURROUND EX Z Á Ř Í 2006 Začátky představení v 17:30 a 20:00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DOLBY DIGITAL SURROUND EX Předprodej probíhá na všechna představení na celý měsíc. Online rezervace vstupenek

Více

DOPROVODNÉ PROGRAMY. Komentované prohlídky. Power jóga v galerii

DOPROVODNÉ PROGRAMY. Komentované prohlídky. Power jóga v galerii DOPROVODNÉ PROGRAMY KVĚTEN DUBEN 2015 Komentované prohlídky Power jóga v galerii RODIČE A DĚTI Rezervace vlkova@adamgallery.cz míst na dílny na emailu vlkova@adamgallery.cz. 2. 5. 16:00 18:00 Dětský výtvarný

Více

Druhou zastávkou byl hrad Helfštýn. Výlet do historie se opakoval a možná zásluhou fenomenálního průvodce si i něco zapamatujeme.

Druhou zastávkou byl hrad Helfštýn. Výlet do historie se opakoval a možná zásluhou fenomenálního průvodce si i něco zapamatujeme. 1 Slovo úvodem Minulé čtvrtletí, i když byly převážně prázdniny (a možná i právě proto), bylo programově velmi bohaté. Z proběhnuvších akcí bych zmínil např. svatbu Anit a Víti, křest Evy, Ondry, Radima

Více

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŽ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 V REGIONÁLNÍCH, CELOSTÁTNÍCH A MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍCH

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŽ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 V REGIONÁLNÍCH, CELOSTÁTNÍCH A MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍCH ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŽ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 V REGIONÁLNÍCH, CELOSTÁTNÍCH A MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍCH HUDEBNÍ OBOR Písňová soutěž Bohuslava Martinů, Praha říjen 2015 Beáta Vymlátilová 1. CENA pedagogické

Více

zpracovatel zprávy: Ing. Hana Olejníková manažer SPL, Ing. Renata Baslerová zastupující ředitelka organizace, manažer SPL

zpracovatel zprávy: Ing. Hana Olejníková manažer SPL, Ing. Renata Baslerová zastupující ředitelka organizace, manažer SPL Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 3. Etapa (1.9. 2014 31. 12. 2014) Název MAS: MAS Horní Pomoraví o.p.s. zpracovatel zprávy: Ing. Hana Olejníková manažer SPL, Ing. Renata Baslerová zastupující

Více

Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 18.30 a 21.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D

Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 18.30 a 21.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D Č E R V E N E C 2014 Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 18.30 a 21.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D Předprodej probíhá na všechna představení na celý měsíc.

Více

/01. Identifikační kód PDY 00001. 02. Kód životní situace SC00001. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci

/01. Identifikační kód PDY 00001. 02. Kód životní situace SC00001. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci /01. Identifikační kód PDY 00001 02. Kód životní situace SC00001 03. Pojmenování (název) životní situace Žádost o vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Od 01.01.2012 se vyrábějí

Více

Ú N O R 2013. Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D

Ú N O R 2013. Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D Ú N O R 2013 Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D Předprodej probíhá na všechna představení na celý měsíc. Online

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

ZÁŘÍ 2015 CHOMUTOVA. Program akcí města. www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz

ZÁŘÍ 2015 CHOMUTOVA. Program akcí města. www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz ZÁŘÍ 2015 Program akcí města CHOMUTOVA www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz výstavy VÝSTAVY 1. 9.- 30.9. PO PÁ 9.00 18.00, SO 9.00 12.00 MEZI SVĚTY OČIMA GENERACÍ SKKS výstavní síň knihovny, SKKS 474

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 202 V Praze dne 0. ledna 202 Částka: 3 O B S A H : Část I. Část II. 3. Pokyn generálního ředitele

Více

pátek 5. 9. 19.00 velký sál účastníci kurzů vstup na průkazky, ostatní vstup 30 Kč

pátek 5. 9. 19.00 velký sál účastníci kurzů vstup na průkazky, ostatní vstup 30 Kč DŮM KULTURY Nádražní 846 Provozní doba pokladny: PO PÁ: 7:00-11:30 a 12:15-15:30 tel.: 383 809 200, info@dkmilevsko.cz pondělí 1. 9. 15.00 17.00 taneční sál NÁBOR DO TANEČNÍ SKUPINY EFK pondělí 1. 9. 18.45

Více

MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J

MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J Září 2006 ČÍSLO 16 Zpravodaj je vydáván ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností města Železný Brod a Tanvald www.mestojablonec.cz

Více

Národní park umava. 9. kv tna Hnutí Duha

Národní park umava. 9. kv tna Hnutí Duha Národní park umava 9. kv tna 2011 Hnutí Duha Hlavní cíle a metodika Hlavní cíle et ení Cílem výzkumu Factum Invenio bylo zjistit, jak ob ané R vnímají problematiku hypotetické výstavby lanovek a sjezdovek

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

ZIMNÍ NABÍDKA ŠUMAVA

ZIMNÍ NABÍDKA ŠUMAVA ČESKÁ REPUBLIKA ŠUMAVA Šumava, jako jedno s nejstarších pohoří Evropy, je tvořena horninami prvohorního stáří, zejména žulami, rulami a svory. Je to lesnaté kopcovité pohoří s rozsáhlými náhorními plošinami

Více

Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D

Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D K V Ě T E N 2011 Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D Předprodej probíhá na všechna představení na celý měsíc.

Více

PREZENTA NÍ PROJEKT KARLOVARSK REGION V ITÁLII

PREZENTA NÍ PROJEKT KARLOVARSK REGION V ITÁLII PREZENTA NÍ PROJEKT KARLOVARSK REGION V ITÁLII eská republika má bohatou historii láze ství a tuto tradici dnes v láze sk ch místech napl uje wellness obsahem. Jestli e to platí o t iceti sedmi láze sk

Více

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová ZÁPIS ze společného zasedání Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje a Kulturní komise rady Libereckého kraje konaného v úterý 17. 6. 2014 od 14 hod. v Kamenářském

Více

Hudební dění v Polné a okolí 267

Hudební dění v Polné a okolí 267 Hudební dění v Polné a okolí 267 XVI. Hudební školství v Polné Až do konce osmdesátých let dvacátého století neexistovala v Polné institucionálně završená instituce, která by se věnovala výchově dětí a

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník Autor: Mgr. Simona Mrázová Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník VČELY Obsah 1. HISTORIE VČELAŘSTVÍ A DRUHY ÚLŮ... 2 2. POPIS ÚLU... 4 3. POPIS VČELY MEDONOSNÉ... 5 4. KDO ŽIJE

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Taktéž příští sobotu kázáním poslouží bratr Michal

Více

www.pravonazivot.cz Výro ní zpráva 2014 Provazníkova 1480/90, 614 00 Brno IČ: 27032558 tel: 545 213 564, info@pravonazivot.cz

www.pravonazivot.cz Výro ní zpráva 2014 Provazníkova 1480/90, 614 00 Brno IČ: 27032558 tel: 545 213 564, info@pravonazivot.cz Výro ní zpráva 2014 tel: 545 213 564, info@pravonazivot.cz Slovo úvodem Právo na ivot je nestátní nezisková organizace, která p sobí jako registrovaný poskytovatel sociálních slu eb pro seniory. Senior

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_2C_13_Současná_pražská_divadla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE 2015/2016. Bc. Lenka Bažíková ZÁMECKÝ AREÁL BŘECLAV PRŮVODNÍ ZPRÁVA

DIPLOMOVÁ PRÁCE 2015/2016. Bc. Lenka Bažíková ZÁMECKÝ AREÁL BŘECLAV PRŮVODNÍ ZPRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2015/2016 Bc. Lenka Bažíková ZÁMECKÝ AREÁL BŘECLAV PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zámecký areál v Břeclavi je komplex staveb, jehož historie sahá až do 11. století. V současnosti ovšem budovy chátrají,

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 02. Příroda, krajina a životní prostředí Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Zapojení do běžného života ve společnosti a nácvik překonávání překážek a nástrah vnějšího světa

Zapojení do běžného života ve společnosti a nácvik překonávání překážek a nástrah vnějšího světa Cíle, realizace, těžiště, výsledky, organizační aspekty a financování (přehled dosavadního rozpočtu) projektu. Co konkrétně v projektu děláte a jak pracujete. Cíle: Zlepšení kvality života lidí s duševním

Více

Symfonický orchestr (výklad)

Symfonický orchestr (výklad) Symfonický orchestr (výklad) Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Klíčová slova Druh učebního materiálu Ročník

Více

Leden. 22. ledna v deset hodin oddal starosta na obecním úřadu paní Melkovou a pana Víška

Leden. 22. ledna v deset hodin oddal starosta na obecním úřadu paní Melkovou a pana Víška Leden 1.1. oblačno 3 C, 2.1. zataženo, sníh s deštěm 2 C, 3.1. zataženo, sníh s deštěm 2 C, 4.1. oblačno 3 C, 5.1. polojasno -7 C, 6.1. zataženo -2 C, 7.1. polojasno -3 C, 8.1. zataženo, sněžení -2 C,

Více

BŘEZEN 2010. ČT 11 a PÁ 12I3, Besední dům I 19:30 Jeunesses musicales I 3. ab. koncert

BŘEZEN 2010. ČT 11 a PÁ 12I3, Besední dům I 19:30 Jeunesses musicales I 3. ab. koncert NABÍDKA KONCERTŮ březen až květen 2010 BŘEZEN 2010 ČT 11 a PÁ 12I3, Besední dům I 19:30 Jeunesses musicales I 3. ab. koncert Ginastera Impresiones de la Puna pro flétnu a smyčcové kvarteto Dvořák Smyčcový

Více

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES.

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. PROJEKT NOVÝ PRALES NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES V roce 2010 se Nový Prales rozkládá

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 Rada města Kostelec nad Orlicí USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 1. schvaluje a) vítěze na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci

Více