prost edí - nap. Historie svitavské po ty (MUDr. Petr T e tík), Historie a souçasnost Ottendorferovy knihovny(pracovníci muzea)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "prost edí - nap. Historie svitavské po ty (MUDr. Petr T e tík), Historie a souçasnost Ottendorferovy knihovny(pracovníci muzea)"

Transkript

1 SVITAVSK KULTURNï S AV INFORMAÇNï I T A V S K M ësïçnïk K U L T U R N ï K A L E N D Å L E D E N Dobrÿ den Takzase sedíma kou utuæku(nebo klávesnici poçítaçe) a íkámsi, co hezkého napsatvonomvánoçnímçase... Vçera Jeæí ek, zítra Silvestr.Je têpánakoukámz okna hromadysnêhua dotohotrochude tê- zkrátkaobleva. Skonçiljedenrok. As nímkapr s prskavkama nastromeçku a o pûlnoci na námêstí. Moænáje tê nêkomu vydræ ela knekoneçnu se opakující novoroçní p edsevzetí: okou ení, pití ajídle a buduhodnêcviçit a mít rádlidi... Asi uæmáte plánovací kalendá s letopoçtem Taky se vám plní? Nojak se tak dívám- dêkujuzaoptání -jdeto! Podívejte se naten mûj: Leden: divadla a koncerty ùnor: v kinê Projekt p ehlídka umêleckÿch fil mû zdêjin kinematografie ve vybranÿch mêstech ataky ve Svitavách. B ezen:premiéranovéhofil mu Petra Zelenky Rok âábla ataky divadla a koncerty. Duben: Festival amatérskÿch pêveckÿch sborû opêt a zase ataky Burza po adû pro dêti znova... Kvêten: Amatérská vÿstavafotografie- vernisáætéto prestiæní vÿstavy nejlep ích fotografûje uæmnoholet spojovánase Svitavami! Aopêt tradiçnê setkání nejlep ích amatérskÿchfil ma ûu nás v kinê: Národníp ehlídkaamatérskÿchfil mûavideoprogramû-jsme zkrátka mêstemamatérské kultu ezaslíbenÿm... Odçervna do srpna: koncerty na námêstí, divadla v Parku Jana Palacha... Na konci prázdnin: Svitavské letní slavnosti s poutí k svatémujiljí na konec! Vzá í, íjnuatakylistopadu: divadla, koncertyat eba p ekvapení ajávlastnêje - tê aniteânevím,cosivymyslí meakamd ív skoçí me... Av prosinci zase urçitê vánoce atak po- ád dokolajak se to v echno pêknê toçí...!? Apocelÿrokvÿstavya kino hraje kaædÿ den ataneçní aplesy ajazykové kurzy a po- ady pro dêti ze kol a kolek a benefiçní koncerty a ataky urçitê a moænát eba a vûbec a tak dál... anacojsemv echnozapomnêl.!?... O çtvrteçních setkáních v muzeu 17.ledna v 1 7 hodin, Buâprokleta ty Kolymo- beseda se çleny tábu Çeské televize Praha a projekce ukázek z p ipravovaného dokumentu zoblasti bÿvalÿch stalinskÿch gulagû Vminulémrocejsmezahájili pravidelná mêsíçní çtvrteçní setkávání vmu- zeu se zají mavÿmi lidmi. Bylato setkání vúzkémkrouækulidí, ale vædy vel mi p íjemná. dokumentární fil mpro Çeskoutelevizi, ale çlenové tábusi odnesli také velké mnoæství vzpo mínek. Naneuvê itelnoubíduakruté æivotní podmínky nastranêjedné a na p á- Témata byl a blízká muzejnímu telství a pohosti nnost obyvatel bÿvalÿch prost edí - nap. Historie svitavské po ty (MUDr. Petr T e tík), Historie a souçasnost Ottendorferovy knihovny(pracovníci muzea) çi Vznik mêstskÿchst eleckÿchspoleçností a malovanÿch terçû ( PhDr. Petr Kmo ek). Besedovali js metaké s vÿtvarníky - Rudi Lorenzemo vÿtvarné práci shendikepovanÿmi dêtmi, s fotografem gulagû nastranê druhé. Aprotojs meje pozvali, aby se s námi otyto záæitky podêlili. Beseda se çleny tábu Çeské televize Praha a projekce ukázek z p ipravovaného dokumentuse bude ve vÿstavníchsíních Mêstského muzea a galerie konatveçtvrtek17.lednav17hodin. Otom, æesep ipravujevÿpravnápub- Jind ichem treitemojeho fotografování mezi rûznÿmi sociálními skupinami lidí a ve vel mi vzdálenÿch zemích, se syny grafika a básníka Bohuslava Reynka DanielemaJi ímjsme vzpomínali najejich otce a matku- francouzskou básní ku Suzanne Renaudovou. Vleto nímroce budeme vtêchto besedách s Vámi pokraçovat. Vlednu p ipravujemevÿstavufotografií z oblasti bÿvalÿchstali nskÿch gulagû(více o vÿstavê na 3. stranê Lucerny). Do têchto míst se vloni koncemsrpna vypravil çty çlennÿ táb Çeské televize, aby natoçil, jak to vypadá dnes tam, kambylo za stalinské vlády do pracovníchtáborûtransportováno nêkolik milionûlidí. Bêhemnatáçení na DálnémSeveru vzniklo mnoho fotografií které mûæete na vÿstavê v muzeu zhlédnout, v souçasné dobê se p ipravuje likace Vlastivêdy moravské, oblast Svitavsko a Moravskot ebovskojs me Vásjiæ na stránkách Lucerny informovali vloñskémroce. Vydavatelemtéto knihyje Muzejníavlastivêdná spoleçnost v Brnê za finançního p ispêní mêst Svitavy a Moravská T ebová a okolních obcí náleæejících historicky na Moravu. Publikace by mêla bÿt v prodeji jiæv çervnu leto ního roku.v echnyzískané poznatkyse ale do knihy nevejdou,atakbychomrádipozvali autoryjednotlivÿch kapitol na besedu ovÿvoji na eho území. Uæ vúnorusesnad mûæe metê it napovídání op írodních pomêrech na eho regionu, v dal ích mêsících na historickÿ vÿvoj dobílé hory, místopis jednotlivÿch obcí avjednání jsoui dal í témata. Anejen historická. Sp ánímv ehodobréhodoroku2002 Blanka Çuhelová Taktedy - dávejmenasebepozor... kdyæ jsem byl malej kluk, íkával mi mûj dêda: Hlavnê vædycky slu nê! Dêdaum el, jávyrost a moænádneskavím, æeto nenízastak málo... Atak- mêj mesehezkyaaƒje na nás ten novÿ rok 2002 hodnÿ! Petr Mohr

2 strana II svitavskÿ kult urní kalendá leden 2002 Od nepamêti k souçasnosti V. St edovêkou p edstavu o krajinê, která vytvá ely hranice feudálních panství, ale se nacházela v oblasti mêsta Svitav,lzerekonstruovat pouze na základê písemnÿch památekz pozdêj ích dob, p ípadnê ojedinêlÿch nálezû. Pokusí me serekonstruovat krajinu, kteráz ej mêzasahovala do oblasti Svitav v dobê na p elomu 1. tisíciletí na eho letopoçtu. Kli matické podmínky se ustálily a dosáhly povêtrnostních podmínek dne ního p edev í mpravidelnÿmrozvodñovánímna ja e ana podzi momezovaly vÿskyt lesû, lidského osídlení azemêdêlskou çinnost. íçní koryta nemêla pevné b ehy a p i povodních docházelo k zaplavování rozsáhlé oblasti. Meandrující ekou Svitavou protékalo vêt í mnoæství vody neæ v souçasnosti vmêlkÿch korytech. Jepravdêpodobné,æ e tok eky se pravidelnê zaná el a vytvá el podnebí. Povrch byl porostlÿ lesy, které nová íçní koryta, çí mæjakoby eka v urçitémrozsahu vytvá ely místyaæneproniknutelné pralesy se spadlÿmi kmeny bukû, jedlí a s mrkû. Zníæinnÿch poloh Moravy se poçínají roz- i ovat do vy ích polohluænílesytvo ené z ejmêol íavrbou. Cotvo ilopodrost têchto lesû, mûæeme odvodit od souçasnéhozbytkutêchtolesû. Lesyvytvá ely pohraniçní hvozdy mezi Çecha mi a Moravou, onichæse zmiñuje kroniká Kos mas kkroku 981. Lesní prost edí byloideální m útoçi têmproçernoua spárkatouzvê. Mezi nejnebezpeçnêj í zví ata pro çlovêkajistê pat ili vlci a medvêdi, o kterÿchse dozvídámezezprávpozdního a vrcholného st edovêku. putovala krajinou. Otázkou zûstává, covedlo st edovêké kolonizátory k zaloæení mêsta na horním toku eky Svitavy. Jistéje, æe nejstar í çást novê zakládaného mêstase nacházela v oblasti dne ního h bitova a kostela Svatého Jiljí, kde se p edpokládálidské osídleníjiæ ve 12. století. Polohaz ej mê nebyla náhodná. Kostel vznikl navyvÿ eninê v blízkosti soutoku íçek nad záplavovou oblastí. Nezbytností pro vznik mêstase stal zdroj pitné vody. Dal í mi p edpoklady pro zaloæení sídli tê byla blízkost trasy obchodních cest, které poskytovaly obyvatelstvu moænost Do dne ních dob se námzachovala p ivÿdêlku v podobê s mênného obchodu, ada pomístníchj men a povêstí z blízkého okolí. Dûleæitou souçástí krajiny byla sít vodníchtokû, ek, íçek apotokû,které çasto amoænost ubytování aochranylidí nauza- v enémprostoru.st edovêká mêsta nebyla zakládána zcela chaoticky. Vznikala urçitá síƒ mêst, která bylazpravidla ve vzdálenosti jednoho dne putování obchodníkû. Tuto vzdálenost lze vymezit délkou 10 aæ20 kilometrû(v na ichpodmínkách) podleterénu, kterÿmstezka procházela. Nápadnê stejná vzdálenost mezi mêsty Svitavy - Poliçka, Litomy l, Moravská T ebová, ÇeskáT e- bová, pakdále Litomy l - Vysoké Mÿto, Moravská T ebová - Mohelnicejetoho dokladem. Vraƒ meseov emksoutoku íçeknacházejících se v místech k iæovatky silnic vblízkosti budovy dne ní policie. Dne ní vÿznamtohoto soutokuje opomíjen a obçan jiænevnímátento soutok, ov emve st edovêku se zde stékaly íçky ( pop ípadê eky) protékající pod dne ní Máchovou alejí odvodñující oblast dne ní Cihelny aokolí, dále íçka od pivovaru a Olomoucké ulice. Vnedaleké blízkosti se vlévá do eky Svitavy takzvaná Çerná Svitava pramenící v oblasti Schindlerova háje protékající pod dne - ní Riegrovou ulicí, Wolkerovou alejí. eka Svitava bylatvo enaz Laçnovského potoka asamotnou ekou. Kostel Nav tívení P. Marie vzniknuv í ve 13. století senacházel na mírné vyvÿ eninê uprost edtéto íçní soustavy. ekyposkytovaly novê vzniklé osadê ochranu,ale na druhé stranêji omezovaly vrozvoji. Vprvní adê muselo dojít k úpravê íçníchtokû, mÿcenílesû,vznikupolí a stavbê mostû, mlÿnû a ke vznikucelé struktury pozdêj ího mêsta. Jan Richtr Zaprá ené a opra ované Pûvodní zámêr tohoto sloupeçku byl p edstavovat çtená ûmpomêrnê rozsáhlÿ fond muzejních knihoven. Minulÿ mêsícjsemsice psal o hrádku na H ebçi a slíbiljsem,æevprocház- ce po vÿznamnÿch památkách budeme pokraçovat, ale pozapomnêl jsemuvést, æetímhlavní m prûvodcem po krajinê jsou práce nêmeckÿch i çeskÿch autorû, jeæjsouuloæenyve Sbírkové knihovnê muzea. Abychbylkonkrétnêj í-jednáseo publikaci kolektivu autorûj. Mackerle, F. Továrek, P. Vacová pod názvem Moravskot ebovskÿ okres zroku1946. Tamse auto i çtená sky p ístupnou formou snaæili podat násti n vÿvojeokresupostráncegeografické, historické, demografické a po mnoha dal- ích stránkách,jichæ vyj menovat by bylo na celÿ çlánek. Dnes sice nepûjdeme postopách starÿch tvrzí a hradi ƒ (na to budeme mít vjarních mêsících çasu dost), ale chtêl bych vámp edstavit jeden novÿ a nadmíru cennÿ p írûstek sbírkové knihovny. Jedná se o çeskou-nêmeckou publikaci autorek Marie Borkovcové a Ireny Kuncové H ebeçské zvykosloví, kroje, písnê atance. Vydavatelijsou Mêstské muzeum Lan kroun a Svaz Nêmcû - regionální skupina H ebeçsko, Moravská T ebová. Uæ sama grafická úprava knihy naznaçuje, æesejednáozda iloupublikaci. Pevná vazba, kvalitní papír a pêkné reprodukce dodaly knize reprezentativní vzhled, çemuæjistê p ispêla i finançní pomoc Ministerstva kultury ÇR a mêstskÿch ú adû v Lan krounê a Moravské T ebové aúsilí mnoha dal ích institucí ajednotlivcû. Komplexních prací o H ebeçsku,jeho dêjinách a vÿvojije opravdujako afránu (alespoñz çeskéstrany), a taklze s povdêkem kvitovat snahu o popsání tohoto mnohdy opomíjeného kdysi çistê nêmeckéhojazykového ostrova. Autorky se s erudicí a nad enímpustilydotématu,kterÿ jejistê nelehké zpracovat. V í mají si lidové architektury, interiérû selskÿch stavení çili toho, co p ed na i maoçimapozvolna zaniká. Çást vênovaná místní m krojûmje bohatê doplnêna barevnÿmiilustracemi atvo íprvníçeskézpracovánítétone nevÿznamné souçásti æivota prostÿch li dí. Ale to nejobsáhlej í je tvo eno zevrubnÿm popsánímzvykû a obyçejû lidí vprûbêhuæivotaaroku,doplnêno kalendá e mvÿznamnÿch svátkû,lidovÿmipranosti ka mi, písnê miatanci. Takæe v emzájemcûmo historii na eho regionu: knihuje moæné po ídit buâ ve svitavském muzeu, nebo v muzeích vlan krounê a Moravské T ebové za cenu 280,- Kç. -rf-

3 leden 2002 svitavskÿ kult urní kalendá st r a n a III Staleté fotografie I. Ve sbírkáchsvitavského muzea se na- Obchodní dûm Otto Tyrolt byl obchod chází vêt í poçet sklenênÿch negativû ipozitivû,fotografií, pohlednic a svitkovÿch fil mû,jejichæstá í mûæeme datovat lety 1897 aæ1905. Vnásledující mcykluçlánkû bychom vámchtêli alespoñ nêkteré z nich p edstavit. Aprotoæe místa,kterájsou natêchto fotodokumentech zachycena, se v prûbêhulet zmênila (nêkdyi podstatnê), bude pro srovnání p iloæena i fotografie souçasná. sknihami ahudebninami, novinami açasopisy, kancelá skÿmipot ebamiahlavnê spohlednicemi afotografiemi Svitav a okolí. O majiteli obchodu a pozdêji jeho synovi js me jiæpsali vloñském roce jako odobrÿch fotografech, odkterÿch pochází témê os mdesát procent pohlednic, fotografií a sklenênÿch desek ve sbírkách na eho muzea.aprotozaçínámeprávêfotografiítohoto obchodního domu patrnê z roku Milo Vanêk Obchodní dûmtyrolt s majitelemazamêstnanci. Ulice: Neustadt 2,neznámÿautor, kolemroku Souçasnÿpohled na prodejnu podlahovÿch krytin Parterre. Ulice: T. G. Masaryka 2A, listopad Jsou slova,o kterÿchse v dobê nedávno minulé psát prostê nes mêlo. Jsou slova, jeæp i pouhémvyslovení se stávají synonymemsmrti, utrpení abolesti. Slova,jejichæobsahznáme z dokumentárních fil mû ahistorickÿch prací. Je dobré si je neustále p ipomínat. Jednímztakovÿchslovjepojmenování, se kterÿmjsemse poprvé setkal p i studiu nejnovêj í sovêtské historie vroce1992. Dostalase mi dorukoutrilogie A. SolæenicynaSouostroví Gulag. Doçetl jsemji aæpo dvouletech a zanechalave mnê nep edstavitelnÿ pocit beznadêje azmaru. To slovo gulag (rusky gosudarsvennoje upravlenijelagerej, çili volnê çesky p eloæeno hlavní správa nápravnÿchpracovníchtáborû) vemnêi dnes budístrachahrûzu. Pracovnítáborybylyz izoványv sovêtském Rusku odroku 1918 pro odpûrce sovêtské moci, ale i pro pachatele kri minálních çinû a mentálnê postiæené obyvatele. Zpoçátkufungovalyjakotrestanecké kolonie, do nichæbyly posílány miliony neloajálních obyvatel Ruska na p evÿchovu a nápravu. Staly se nástrojemteroru stalinské tajné policie NKVD. Poçet internovanÿch v têchto táborech, kterÿch bylo koncem stali n- ské diktatury na 200, sepouzeodhaduje. Ty nejst ízlivêj í odhady hovo í o12aæ15miliónech internovanÿch osob, z nichæse drtivá vêt ina nikdy nevrátila. Tábory Gulagu byly roztrou eny na Sibi i, Dálném Vÿchodê, Arktidê, na souostroví Solovky v Bílém mo i (mnohdy v místech vyhnaneckÿch carskÿch oblastí). Pozdêji byly budovány ivevropskéçásti SSSRapodél bajkalsko amurské magistrály. Táboryslouæilyjako nep etræitÿzdroj levné pracovní síly, otrocké práce na stavbách ko munis mu, pro práci v dolech, zemêdêlství a stavebnictví. PoStali novê s mrti v roce byla správa Gulagu zru ena. Ale pracovní tábory v Sovêtskémsvazu existovaly aædo pádu komunistického reæi mu. Je tê v roce 1989zde bylointernováno na osob. -rf-

4 strana IV svitavskÿ kult urní kalendá leden 2002 Pozvánka na vÿstavu V echnoto zaçalo vlistopaduloñského roku,kdyjsemsivnovináchp eçetlaçlánek ojednomruskémvêdci, kterÿ se rozhodl neobvyklÿmzpûsobe mpo moci Magadanské oblasti z hluboké ekonomické krize. Tento çlovêk prÿ organizuje pro bohaté turisty expedice do bÿvalÿch stalinskÿch táborûtzv. gulagû. Jedineçnézáæitkyumocnêné pobytemv divoké tajze mají p ilákat na Severovÿchod Ruska movité zahraniçní náv têvníky, kte íoblasti p inesoutolikpot ebnéfinançní prost edky. Ani bÿvali vêzni z gulagûse prÿspolupráci nebrání a nevidí na tomto druhu podnikání nic patného. ÇetlajsemSolæenicynai alamova a nedovedlajsemsi p edstavit tato hrûzná místa jako turistickou atrakci, p estoæe ví m, æ e v Ruskujeza peníze moæné úplnê v echno. Vest edu29.srpna2001 po mnoha mêsících p íprav se ná çty çlennÿ televizní táb koneçnê vydal nacestu. Po krátké zastávce v Moskvêjsme pokraçovali dál na vÿchod za Ural aje tê dál. Aætam, kde konçí Sibi atajga p echází vtundru. Tam, kde zi matrvá deset mêsícû a ze mêtémê nikdynerozmrzá. Dáluæcestanevedeanikdy nevedla. Pro milionylidí zde byla Koneçná... Pustá krajina obehnaná vysokÿmi dávnovyhaslÿmi sopkami. Z Kolymynebylo aneníútêku. Dodvacátÿchlet minuléhostoletí pat ilatatozemêpouzejejí mpûvodním obyvatelûm: Jukagirûm, Jakutûma Evenûm, jejich sobûm, vlkûm a medvêdûm. Obças na Kolymuzabloudil nêjakÿzlatokop. Pak p i la na Kolymusovêtská moc. Znárodnili soby,zaloæili sovchozy, koçujícímevenûmpostavili vesnice ajejichdêti poslali dointernátních kol. Mladí anad ení Komsomolci p ijíædêli nastavby mládeæe. Budovali mêsta, vesnicetovárny,æeleznice. Nêkte íz nich zûstali. Dobrovolnê. Psal se rok 1937 a do magadanského Nagájevskéhop ístavup iplul parník. Na jeho palubêi v podpalubí setísnily stovky, moænátisícelidí. Byli unaveni azuboæ eni, mnozí cestunep eæili. Mêli zaseboutÿdenní plavbu z Vladivostoku do Magadanu a nêkoli katÿdennícestuæeleznicí z centrálního Ruska p es celou Sibi. Tito lidé nep ijeli na Kolymu dobrovolnê. Nep ijeli stavêt továrny ani domy, nep ijeli upevñovat sovêtskou moc. Byli p idêleni nanejtêæ í práce vdolech ave stalinskÿch pracovních táborech. Toje stálo zdraví, mnohdyi æivot. Zavíce neædvacetlettakto pohltila drsná Kolyma miliony lidí... Jednoho dne Stalin ode el navêçné çasy nêkamdo pekel. Doly sezakonzervovaly,táboryatovárnyzaostnatÿm drátemse postupnê vyprázdnily. Lidé byli svobodni. Kçemu ale svoboda, kdyæ není kamjít. Atakzûstali a Kolyma æije dálsvÿmæivotem. Strávili js me tamtémê t i tÿdny. Chodili js me po místech, kterájsou nêmÿmi svêdky nejtemnêj í çásti ruské minulosti. I kdyæjsou d evêné vêzeñské barákyjiæ témê rozpadlé, zarostlé vysokou trávou adivokÿmk oví m, nelzejezruskéhistorie vymazat. Pryçny,latríny, boty, kabáty,læíce, plechovky, rukavice p ipomínají, æe zde byli lidé. Nasvazíchhorçní kûlya mezi nimi sezlovêstnêvine aænahoru ke stráæní vêæi ostnatÿ drát. Nádherná panenská p írodaruskétajgy nás sice oçarovala, ale zároveñjs me pocítili navlastní kûæ i její sílu anevyzpytatelnost. Od íznuti odsvêtajs me Tato hvêzda svítila p i komunistickÿch vyroçích. pochopili, coznamená Kolyma. Poznalijsme pohostinnost a p átelství iroké ruské du e, alei neuvê itelnoubídua chudobu Dálného Severu. Dovolte, abych vásj ménemcelého tábu pozvala na vÿstavu fotografií z daleké Koly my, která byla a pro mnohé dodnes j e synony mempekla alidského utrpení. Prost ednictvímna ichfotografií bychomvám chtêli p iblíæit nejen minulosttéto çásti Ruska,alep edev í msouçasnost a na eputování tí mto krajem. Helena Svobodová STÅLÉ EXPOZICE POHLED DO MUZEJNïCHSBïREK ZHISTORIE PRAÇEK SVITAVSKÅZASTAVENï OS OBNOST OSKARA SCHINDLERA Do Vzpomínka na Bohuslava Reynka Opu tênÿpracovní tábor, kde se têæil kobalt. BUà PROKLETA TY KOLYMO Vernisáæ: v 17 hodin Souçástí vernisáæe bude beseda se çleny tábu Çeské televize Praha a projekce ukázek z p ipravovaného dokumentu.

5 leden 2002 svitavskÿ kult urní kalendá strana V Po ady St ediska kulturních sluæeb Informace o v ech chystanÿchi jiæ uskuteçnênÿchpo adech SKS, vç etnêfotodokumentace, najdete na svitavy.cz 10. Çt19:30 Divadlo Trám ASPMa Jan Spálenÿ Michal Gero - k ídlovka, trubka, zpêv Radek Krampl -vibrafon, zpêv Filip Spálenÿ - tuba, baskytara Milan Ferda Peroutka - bicí Vstupné: 80,- Kç 11. Pá19:30hod. Ottendorferûv dûm Koncert KPH Josef Klíç -violoncello Eva Kuchovská -klavír Vstupné: 45,- Kç, sleva 30,- Kç(pro çleny KPH,dûchodce,studenty) 12. So 19:30hod. Ottendorferûv dûm Roman Dragoun s kapelou Vstupné: 80,- Kç 13. Ne15:00hod. Divadlo Trám Julie a spol. Praha: Perníková chaloupka Anebco v echno ne ikovnÿjeæidêdekjeæibabê vyvede ajaksetatínek p ed maminkou vymlouvá. Hrají dva herci s doprovodemharmoniky. Vstupné: 30,- Kç 18. Pá19:30hod. Divadlo Trám Pod lucernou s... Franti kem Çernÿma seskupinou Marcipán Vstupné: 40,- Kç 22. ùt 19:30hod. Bílÿ dû m Divadelníabonentnícyklus Milá máti, drahá dcero Pûvodní divadelní hra napsaná pro Stellu Zázvorkovou. Vstupné: 100,- Kç 27. Ne15:00hod. Divadlo Trám Divadlo C Svitavy: Bystrou ka, li ka Vstupné: 30,- Kç Pohlednice divadla Julie &spol. Kresba Jaroslav Chmelík Pozvánka na koncert Novÿrokzaçne mehudbouprovioloncello. Tento nástrojjeschopenvelkév elosti, aƒjetedy celÿroktakovÿ, v elÿazároveñ klidnÿ. Josef Klíç je interpret virtuozní, dobÿvající si v poslední dobêvhudebním svêtê slu nÿrespekt. Tentorodákz Moravské T ebové æij e v Brnê, kde se právê stal koncertním mistremv Janáçkovê ope e. Na podzi mtaké p evzal místo cellisty v Moravskémkvartetu,které p edçasnê opustil jeho bÿvalÿ profesorz Akademie, Bed ich Havlík. Joseftaké hudbu skládá, teâho právê çeká autorskÿ veçer v Holandsku. Avedletoho dvazájezdy do ecka,nasicílii ataké do Japonska. Usly í me dva pozdnê romantické cellové koncerty. Jeden Angliçana Edwarda Elgara, druhÿ Francouze Camille Saint- Saënse. Známêj í z nich, Saint-Saëns, byljedenze zakladatelû Národníspoleçnosti hudby.tato zajímavá spoleçnost sdruæila p ední francouzské skladatele spoleçnouideou- harmonicky pêstovat v echna hudební odvêtví, tedyi hudbu nástrojovou, do té doby odstrkovanou.tehdej í publikum,odchovanéromantis mem, preferovalo p edev í mopery aprogramní hudbu. Odskladatelû tehdej í Francieto bylazají mavá snaha,tak íkajíc vzali vêci do svÿch rukou. Atehdy právê vznikl i koncert, kterÿtaké usly íme. Samoz ejmês doprovodemklavíru, orchestr by se ná m do Çervené knihovny neve el. Prosím,p ivítejte mladéhoumêlcez na- eho kraje vlídnê... Blanka efrnová Agentura Scala: Gustav Skála: Pozvánka do divadla Milá máti, drahá dcero Pûvodní divadelní hra napsaná pro Stellu Zázvorkovou evropské arristokracie, i z poznámek císa e JosefaII., na konci æivota pociƒovala prázdnotuatrápilase pochybnost mi otom, jestlijednala vædy správnê. Text nemá ambice stát sehistorickou rekapitulací vládytétozají mavé panovnice. P edev í mje to text, kterÿ poskytuje moænost hereçce formátu Stelly Zázvorkové, aby ukázalacelÿ irokÿrejst íksvého hereckého mistrovství. Hrají: Stella Zázvorková, Ivan Vyskoçil, Milan Nêmec, Dagmar Novotná Autor textu a reæie: Gustav Skála dra mat urgie: Ond ej rámek kostÿ my: Josef Jelí nek Marie Terezie, rakouská královna, manæelka Franti ka têpána Lotrinského, matka dvou í skÿch císa û byla velmi pozoruhodná æena. Nejenæe dokázala vládnout p es t icet let í i rakouskÿch Habsburkû vdobách,kdyseevropazmítalav hlubokÿch rozporech novê vznikající historické epochy, aleje tê dokázala dát æivot estnácti dêtem. P esto, jak vysvítá z dochovanékorespondences nêkterÿmijejí mi dcerami, které byly provdány za çleny vysoké

6 strana VI svitavskÿ kult urní kalendá leden 2002 Pozvánky do divadla Trám Bystrou ka, li ka svitavského Céçka Takza vámi zase p ichází na e nej milej í hra oli ce Bystrou ce. Vznikla uæ vroce Hráli js meji mnohokrát - doma i ve svêtê. Ale uvêdomili js me si, æepro svitavské dêti uæhroznê dávno... Aæe t ebati, kte ítuhle pohádkuv Trámukdysi vidêli, se uædneska tak úplnê necítí dêt mi... Atak, milé dêti, jetady opêt revírník, uçitelskÿ, dûstojnÿ pán,li kabystrou - ka, paní revírníková, pes Lapák, kohout aslepice, jezevec, komár i li ák Zlatoh bítek. P íbêhli ky Bystrou ky ajejíhorevírníka zna p ece v Çechách kaædÿ! Je to pozdrav z Moravy od Rudolfa Têsnohlídka. Tuto hru plnou písniçek, p íjemného povídání a hezkého pokoukání vámzahraje azazpívá na moravskou notu na e Céçko v divadle Trámv nedêli 27. ledna 2002 v 15 hodin. Petr Mohr Marcipán Kolik cukru,tolik mandlí Marcipán spolutvo í Ji í Hodinazpêv, housle,taneçnívariace Martina P ibylová - klavír Ond ej kroch-kytara,sbor Tadeá Mesany - kontrabas Hosté: Leona Prokopcová - zpêv têpá kroch - klarinet, soprán, saxofon, irské flétny Vítêzslav Janda - tamburína, buben, hop Marcipán je chutné a tvárné têsto, ale také název souboru, kterÿ vede Ji í Hodi na. Debutové album Marcipánu p iná í - kro mênávodunap ípravutétodnestrochu neprávem pozapomenuté pochoutky -nev ední autorskéinterpretace písní zçech, Moravy Slovácka. Jsoutopísnê fa ankovÿchradostí, písnê o mládí, lásce, zármut ku,touze, písnêæertovnéavojenské. Lidová písniçka çasto zrála do své koneçné podoby po mnoho generací. Lidé si zpívali o tom,cojetê ilo,coseji mlíbilo, aletaké, çí msetrápili, coje dojí malo, i bolelo, çe musesmáli i nad çí mplakali - Amy sektêmto písniçkámçasto obrací me, kdyæzaæíváme nêco podobného. Jejich pravou sbírkouje na e vlastní srdce, íká zpêváka houslista Ji í Hodina, absolvent Praæské konzervato e. Na Conservatotie de Paris poté vystudoval obor dirigování Gregoriánského sboru. Odroku 1987je çlenemsouboru Schola Gregoriana Pragensis, se kterÿmse vênuje interpretaci gregoriánského choráluvrámci koncertníiliturgické çinnosti. Vroce 1997zaloæil æenskÿ vokální soubor Schola Benedicta, specializovanÿ na provozování gregoriánského chorálu. Vestejném, roce inicioval také vznik skupiny Marcipán, která navazuje na tradici lidovÿch pís ní u nás. P ed lety bylji í Hodina mimojiné spoluzakládající m çlenem Çesko moravské hudební spoleçnosti (dnes Çecho mor). Jan Spálenÿ a ASPM Jan Spálenÿse narodil 4.prosince 1942 na Královskÿch Vinohradech velmi mladÿm múzickyzaloæenÿmrodiçûmjako prvorozenÿ. Vdêtství mizernê a nemotornê vrzal na housle. Po prokymácení sepubertou objevil dixieland, prvníbránudosvêta jazzu, potaæ moi mprovizace. Hlavnê ov em potkal celÿ æ ivot milované dechové hudební nástroje. Po maturitê najedenáctiletce pracoval jako kopáç unádvorní party v továrnê Rudÿ Letov. Praæskou konzervato studovalvletech Hrálst ídavênatrombón,tubu,barytonsaxofon. V estapadesátém vêku svého æivota sezaçaluçithrátnakornet. Vbêhulethrál dixieland, rock nroll, thytmand blues, sbratremmêli kapel u Hipps a Apollobeat, hostoval v popvÿch kapelácha hudbê, které se p eváænê íká váæná. Odroku 1984 æije ASPM a pro ASPM. Celÿ æ ivot skládá, pí etexty, aranæ uje, provokuje... Hudebníreæisér,dramaturg, noçnívypravêç rozhlasovÿch pohádek, nêænÿ chlap. Tatínek jedné z æivÿch podob çeského bl ues. Akromêtohov ehosejanspálenÿ vyznaçujejednoulibûstkou. Vædycky,kdyæ p ijdeleden, musí do Svitav... Letos toje pot etí a do Trámu a10.ledna.. Spolus JanemSpálenÿmusly ímeauvidí me: Michala Geru ( k ídlovka, trubka, zpêv), Radka Krampla (vibrafon, zpêv), Filipa Spáleného(tuba, baskytara), Milana Ferdu Peroutku (bicí).

7 leden 2002 svitavskÿ kult urní kalendá strana VII OKRESN KNIHOVNA VE SVITAVáCH Máchova alej ç.1,56802svitavy Tel. : 0461/ Vÿpûjçníhodiny PRO DOSPëLÉ PRO DëTI +INTERNET Po- St 9-17 Çt zav eno Pá 9-17 So St8:45 hod. +INTERNET Po- St Çt zav eno Pá Dûm dêtí amládeæe Paleta tel.: e- mail: Novoroçníturnaj ve florbalu dvojic 6.-9.t. 12. So 9:00hod. louka u Jelena Zimníliga házedel 1. kolo 13. Ne8:00hod. st elnice DDM St elecká soutêæ VzPi 10. roçník Novoroçní cena 19. So 10:00hod. Kera mické dopoledne pro ve ejnost 20. Ne8:00hod. st elnice DDM St eleckásoutêæ VzPu30La 40S 5. Roçník Novoroçní cena 26. So 9:00hod. louka ujelena Zimníliga házedel 2. Kolo 27. Ne14:00hod. Stadion Míru Karnevalnaledê Asociace Brontosaura tel. ç. 0604/ e- mail: 24. Çt17:30hod. Nadace J. Plívy Putovánísvête mlete m Nav tívíme v echny kontinenty nad pohlednicemi amincemi zesouçasnostiaminulosti. Vstupné dobrovolné. Pozvánka do kina 9. Fil movÿ klub: V Çínêjedípsy Dánská akçní kri minální komediereæiséra Lasse Spanga Olsenase nijak netajíinspirací vtvorbê Quentina Tarantina. U lápnutÿ bankovní ú edníçeksestane hrdinou, kdyæ náhodouzne kodnílupiçe. Nalítne v ak podvodnici, vydávající se za manæelku uvêznêného zloçince, a chce ji pomoci... P íbêh sprudkÿm dêjem, nabitÿ akçními scénami, ale také notnou dávkou cynis mu, do krajnosti vypjatÿ çernÿ humor A. I.: Umêláinteligence Novÿ fil mstevena Spielberga byl natoçen podle povídky uznávaného britského autora sci-fi Briana Aldisse. Hrdinou p íbêhu jekybertronickÿjedenáctiletÿchlapec David, navenek nerozeznatelnÿ od lidskÿch vrstevníkû. Jeprvnímprototypemnovégeneracerobotû,kte í sejinakvespoleçnosti jiædávno zabydleli a kte í v ní mají jak p íznivce, takfanatické odpûrce. Narozdíl odjinÿchje Davidnaprogramovanÿtak,æe projevujeaz ej mêi cítílásku. Citové pouto mezí robotem a æenou,jíæ má nahradit na s mrt ne mocného syna,sev akukáæejako zdroj mnoha hlubokÿch konfliktû Fil movÿ klub: England! CeloveçerníhranÿdebutAchimavonBorriese spojuje dva podstatné atributy konce Projekt Pondêlí 4.února ùterÿ5. února St eda 6.února Çtvrtek 7. února Nebe nad Berlíne m Kachnípolévka Smrt v Benátkách Absolvent Pondêlí 11. února Lalie polné minulého století: následky çernobylské katastrofya údêl postkomunistickÿchslovanskÿch emingrantûve sjednocenémnêmecku. Dva kamarádipat ili k sovêtskÿmvojákûm, poslanÿmpo havárii çernobylskéjaderné elektrárnyv roce 1986dozasaæeného území. Uæ tehdy se marnê pokou eli utéct do ciziny. Jejich vysnênou zemí sestala Anglie. Po mnoha letech se j eden z nich - têæce nemocnÿ z ozá ení - vydá za sne m a skonçí vberlínê. Po mnoha peripetiích umírá na b ehu vysnêné Anglie... Realisticky podanÿ p íbêh,vycházející z osudu skuteçnÿch postav, zaznamenává p edev í mvyko enênost emigrantû, kte í se obtíænê vyrovnávají s existencí vjinémprost edí akte í majíznaçnêomezenÿvÿbêr moæností. 31. Fil movÿ klub: Toje mé têlo Zvlá tê ve Francii vzrûstá v poslední dobê poçet fil mû, které p ekvapují svousexuální otev eností a zobrazenímerotickÿch scén. Pat í mezi nê i tento snímek Jeana- Marce Barraa Pascala Arnolda. Pêtat icetiletÿfarmá æije po léta ve zdánlivê uspo ádaném manæelstvíspuritánskouæenou. Manæelé v ak spolu nikdy nespali. V e se mêní ve chvíli, kdy se v mêsteçku objeví krásná mladá Francouzka... Vbigotní m prost edí provinçního malomêstaje v ak cizoloæství neodpustitelnÿ h ích. ùterÿ 12. února Smysl æivota St eda 13. února Písnê z druhého patra Pondêlí 25.února Inti mita ùterÿ26. února Arizona Drea m St eda 27.února Kytice z tisíce ajedné noci V echna p edstavení probêhnou v kinê Ves mír a zaçínají vædy v 19:30 hodin. 31. Çt 17:00hod. Nadace J. Plívy Schûzka pêstitelû kaktusû, exotickÿch a sukulentních rostlin ZU SVITAVY tel St17:30hod. sál ZU Æákovskÿhudebníveçer III. Z Riegrova ul. 9. St 17:00 hod. III. Z II. kytarovÿ podveçer na Z Zpívání p i kyta e, çaji nebo kávê.

8 st r a n a VIII svitavskÿ kult urní kalendá leden 2002 KINO VESMïR ùt, St, Çt 19:30hod. Moulin Rouge USA, Austrálie 2001 Æádné zákony. Æádnáomezení. Jediné pravidlo. Nikdy se nezamiluj. Fil mjejako divokájízda aodehrávásevletech vlegendárnímpa íæskémnoçnímpodniku. Vhlavní roli Nicole Kidmanová. Scéná a reæie: Baz Luhr mann Vstupné: 55,- Kç titulky 128 min Pá, So,Ne 19:30hod. Rychle a zbêsile USA 2001 Rychlostje pro nê drogou. Akçníkriminálnífil m z prost edí svêtasuperrychlÿch aut. Nelegální uliçnízávodyspeciálnê upravenÿch vozû. Reæie: Rob Cohen Vstupné: 50,- Kç titulky 107 min Po, ùt 19:30hod. P ízraçnÿsvêt GB, USA2001 Æivot dvou p ítelkyñ se po skonçení st ední kolyradikálnêzmêní. Pozoruhodná komedie podle stejnoj menné kultovní knihy Daniela Clowese. Nev ední pohled nasvêt dvou dívek. Reæie: Terry Zwigoff Vstupné: 50,- Kç titulky 111 min. 9. St Fil movÿ klub 19:30hod. VÇínêj edípsy Dánsko 1999 Nic není dobrénebo patné. Otomrozhoduje ty sám. Kri minální komedie. P íbêhs prudkÿmspádem.inspirace vtvorbê Quentina Tarantina. Reæie a st ih: Lasse Spang Olsen Vstupné: pro çleny FK: 30,- Kç ostatní: 40,- Kç titulky 91 min Çt, Pá, So 19:30hod. Sexy bestie GB, panêlsko 2000 Zvlá tní smês çerné komedie a moderní gangsterky. P íbêh zku eného lupiçe a brutálního psychopatického gangstera. Zabijáckÿ hereckÿ vÿkon v roli zabij áka Bena Kingsleyho. Reæie: Jonathan Glazer Vstupné: 50,- Kç od15let titulky 89 min Ne, Po, ùt 19:30hod. A.I.: Umêláinteligence USA 2001 Vÿprava do svêta,ve kterémroboti sní atouæ í. Hlavnímhrdinou sci-fi fil muje kybertronickÿ jedenáctiletÿchlapec, kterÿje naprogramován tak, æeprojevujei cítí lásku. Vhlavní roli: HaleyJoel Osment Scéná a reæie: Steven Spielberg Vstupné: 50,- Kç titulky 146 min. 16.St Fil movÿ klub 19:30hod. England! SRN 2000 Vidêt Anglii a zem ít. Psychologické drama. Následky çernobylské katastrofy a údêl postkomunistickÿch slovanskÿch emigrantû ve sjednoceném Nêmecku. Vjedné z hlavníchrolí: Anna Geislerová Reæie: AchimvonBorries Vstupné: pro çleny FK: 30,- Kç ostatní: 40,- Kç od15let titulky 97 min Çt, Pá 19:30hod. Zatracená noçníd ina tel.: Pokladna otev ena kaædÿ den hod. GB, SRN 2000 Smutná komedie o plusecha mínusechsexu, o doplñováníregálû, o Samotá ích v 21. století. T i mladíci ajedna dívka- v ichni mají noçní práci. Reæie: Saul Metzstei n Vstupné: 50,- Kç od15let titulky 109 min So Ne 17:00a19:30hod. 17:00 hod. Draçídoupê USA 2000 Tyran Profion usiluje ozniçení pokojného císa - ství, kde vládne spravedlivá císa ovna. Fantasy dobrodruænÿ fil m podle strategické spoleçenské hry. Vhlavníroli: JeremyIrons Vstupné: 50,- Kç titulky 109 min Ne, Po 19:30hod. Planeta opic USA 2001 Ovládat planetu! Sci-fi dobrodruæ nÿ fil m. Pozemskÿ astronaut se ocitne na planetê, ovládané inteligentní opiçí civilizací. Reæie: TimBurton Vstupné: 55,- Kç titulky 120 min ùt, St 1 9:30hod. Sej mête Cartera USA 2000 íkali mu, æ e mstít se nemá cenu.jistêæe má. Sylvester Stallone nastopê vrahûsvého bratra. Akçníthriller. Remake klasické kri mi britského reæiséra Mikea Hodgese z roku Reæie: Stephen Kay Vstupné: 52,- Kç titulky 104 min Çt, Pá 19:30hod. Deníkprincezny USA 2001 Princeznou proti své vûli. Romantická komedie. Patnáctiletá dívka se rázemstává dêdiçkou královského trûnu a pozná tu pravou lásku! Od tvûrcû Pretty Woman. Reæie: Garry Marshall Vstupné: 55,- Kç titulky 116 min So,Ne 19:30hod. Babíléto ÇR 2001 Smutná komedie podle námêtuji ího Hubaçe. Její mi hrdinyjsou dûchodci nasklonkuæivota. Vhlavní roli: Vlasti mil Brodskÿ. Dále hrají: Stanislav Zindulka, Stella Zázvorková a dal í Reæie: Vladimír Michálek Vstupné: 52,- Kç 95 min Po, ùt, St 1 9: 30hod. Blikající svêtla Dánsko, védsko2000 Malí grázli s velkÿmi plány. Kri minální komedie- p íbêhsmola skézloçinecké party, ocitající se v nebezpeçí ze strany mocnêj ích mafiánû. Scéná a reæie: Andres Tho mas Jensen Vstupné: 50,- Kç od15let titulky 109 min. 31. Çt Fil movÿ klub 19:30 hod. Toje métêlo Francie 2000 P ekroç hranicesvobodnésexuality. Druhá çást volnétrilogie (první díl: Milenci). Æenatÿ muæ pozná pravou rozko aæs milenkou uprost ed bigotního malomêsta. Hlavní role: Jean- Marc Barr Scéná areæie: Jean Marc Barr a Pascal Arnold Vstupné: pro çleny FK: 30,- Kç ostatní: 40,- Kç od15let titulky 98 min února Pá, So,Ne 19:30hod. Operace: Hacker USA, Austrálie 2001 Pokud zná heslo, nikdo tê nezadræí. Akçní co mputerovÿ thriller. Ilegální prûnik do zakódovaného poçítaçového systému. St et Dobra azla na pozadí klasické velké bankovníloupeæe. V hlavní roli: JohnTravolta Reæie: Do minic Sena Vstupné: 50,- Kçtitulky 100 min. KINOKAVÅRNA GALAXIE tel.: 0602 / ùt, St, Çt 20:00hod. Moulin Rouge USA,Austrálie 2001 Vstupné: 55,- Kç titulky 128 min Pá, So 20:00hod. Rychle a zbêsile USA 2001 Vstupné: 50,- Kç titulky 107 min. 8. ùt 20:00hod. P ízraçnÿsvêt GB, USA2001 Vstupné: 50,- Kç titulky 111 min. 9. St 20:00hod. Dracula 2000 USA 2000 Touha a h íchjsoustaréjakolidstvo samo. Legendární hrdina románu Brama Stokera tentokrát v ulicích souçasného Londÿna a New Orleansu. Horor. Reæie: Patrick Lussier Vstupné: 50,- Kç titulky 100 min Çt, Pá, So 20:00hod. Sexy bestie GB, panêlsko 2000 Vstupné: 50,- Kç od15let titulky 89 min. 15. ùt 20:00hod. A.I.: Umêláinteligence USA 2001 Vstupné: 50,- Kç titulky 146 min. 16.St 20:00hod. Nahoru,dolû USA 2000 Dramatickÿ p íbêh olásce ariziku, které skrÿváromance. Milostnÿ p íbêh. Scéná a reæie: Don Ross Vstupné: 50,- Kç titulky 107 min Çt, Pá 20:00hod. Zatracená noçníd ina GB, SRN 2000 Vstupné: 50,- Kç od15let titulky 109 min. 19.So 20:00hod. Draçídoupê USA 2000 Vstupné: 50,- Kç titulky 109 min ùt, St 20:00hod. Sej mête Cartera USA 2000 Vstupné: 52,- Kç titulky 104 min Çt, Pá 20:00hod. Deníkprincezny USA 2001 Vstupné: 55,- Kç titulky 116 min. 26. So 20:00hod. Babíléto ÇR 2001 Vstupné: 52,- Kç 95 min :00hod. Blikající svêtla Dánsko, védsko 2000 Vstupné: 50,- Kç od15let titulky 109 min Çt, Pá, So 20:00hod. Operace: Hacker USA, Austrálie 2001 Vstupné: 50,- Kç titulky 100 min.

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Rozhodně přijď, pokud ti je 11 a víc let.

Rozhodně přijď, pokud ti je 11 a víc let. Pondělí 10:15 11:30 Relax yourself Kreativní svět Kongresový sál Vyrob si vlastní umělecké dílo. 15:00 16:00 Get the feel Lukostřelba - Sraz u hlavní recepce P ijď si zast ílet z profesionálního luku,

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY Uvádě ní ve známost aneb Luhač ovice v reklamě Vernisáž výstavy se koná 3 0. ř íjna 2 0 14

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Milena2 Luke ová. Vloçky, 2 vloçky, 2 bílé2 pe í, Mráz 2 olízl 2 kliku2 dve í, mete, 2 mete2 metelice, fujá, 2 fujá2 fujavice,

Milena2 Luke ová. Vloçky, 2 vloçky, 2 bílé2 pe í, Mráz 2 olízl 2 kliku2 dve í, mete, 2 mete2 metelice, fujá, 2 fujá2 fujavice, kolní rok 01 / 013 XIX roçník prosinec 4Základní kolaprof.v.vejdovskéhoolomouc htp:/ w.zrakol.cz Vtomtoçísle: Vánoçní básnê a kresby * Vánoçní achovÿ turnaj vpraze * Koncert pro Svêtlu ku * Na kluzi ti

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ale2 díky 2 vÿbornému2 vÿkonu2 pana2 idiçe

ale2 díky 2 vÿbornému2 vÿkonu2 pana2 idiçe achy v zemi tulipánû kolní rok 01 / 01 XVI roçník kvêten 9Základní kola prof. V. Vejdovského Litovel htp:/ w.zrakol.cz V tomto çísle: vítêzství vprostorové achy v orientaci zemi tulipánû na Slovensku (Euroches

Více

VIDEOSTART - 1. 6. 2009 íslo 21/09 NOVINKY NA DVD. DALŠÍ TITULY žánr info o DVD. Blu-Ray. DALŠÍ TITULY žánr info o BD

VIDEOSTART - 1. 6. 2009 íslo 21/09 NOVINKY NA DVD. DALŠÍ TITULY žánr info o DVD. Blu-Ray. DALŠÍ TITULY žánr info o BD VIDEOSTART - 1. 6. 2009 íslo 21/09 NOVINKY NA ZÁKLADNÍ NABÍDKA žánr info o D004892 Marley a já komedie eský 5.1, eské titulky 1 199,- USA, 2008, 115 min. D004936 Smrtící exploze sci-fi eský 2.0, eské titulky

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 Charakteristika kol ACADEMIA MERCUII je st ední kola, která integruje t i studijní obory: Gymnázium, Ekonomické lyceum a Cestovní ruch. kola

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Velká písmena - procvičování

Velká písmena - procvičování Velká písmena - procvičování MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_14 Tématický celek:

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ MICHAELA KOCOURKOVÁ umělecká agentura koncerty umělecká zastoupení eventy EXKLUZIVNÍ ZASTOUPENÍ Daniel Hůlka První typ koncertu Daniel Hůlka a Martin Rada (klavír, varhany) - výběr klasické, moderní a

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

Donald's. druæstvo2 získalo2 bronzovou2 medaili. 2 Já. Vêra2 Faksová, 2 5. 2 t ída

Donald's. druæstvo2 získalo2 bronzovou2 medaili. 2 Já. Vêra2 Faksová, 2 5. 2 t ída Mezinárodní achovÿturnajvolomouci kolní rok 01 / 013 XIX roçník íjen Základní kolaprof.v.vejdovskéhoolomouc htp:/ w.zrakol.cz Vtomtoçísle: achovÿ turnaj vlitovli * Jak se máme vnové kole * Náv têva Flory

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

03 čt Baron Prášil / Z. Jecelín dobrodružná komedie / 20.00 před Otáčivým hledištěm Český Krumlov

03 čt Baron Prášil / Z. Jecelín dobrodružná komedie / 20.00 před Otáčivým hledištěm Český Krumlov JIHOČESKÉ DIVADLO ZÁŘÍ 2015 03 čt Baron Prášil / Z. Jecelín dobrodružná komedie / 20.00 před Otáčivým hledištěm Český Krumlov 04 pá Baron Prášil / Z. Jecelín dobrodružná komedie / 20.00 před Otáčivým hledištěm

Více

VELITELSKO PEDAGOGICKÝ SBOR VOJENSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY V ROCE 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ (1983)

VELITELSKO PEDAGOGICKÝ SBOR VOJENSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY V ROCE 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ (1983) náčelník Vojenské hudební školy plk. Zdeněk Sviták zástupce náčelníka pro výuku zástupce náčelníka školy zástupce náčelníka pro věci politické mjr. Jiří Lhotský pplk. František Kysela pplk. Miloslav Klíma

Více

Na vlastní kûæi nemohoucí

Na vlastní kûæi nemohoucí çtvrtl etník Svitavské nem ocnice, a. s. / duben 201 4 / çísl o: 26 WWW. N EMSY. CZ Na vlastní kûæi nemohoucí koleními na téma Problematika stá í jsme v prvních mêsících roku zahájili projekt Dobrá zpráva

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

Krista2 Bendová. Ten2 má2 barev! 2 Ztratil 2 malí 2vtrávê2 paletu? A2 ta2 lítá 2 nad2 jeteli 2zkvêtu2 do2 kvêtu.

Krista2 Bendová. Ten2 má2 barev! 2 Ztratil 2 malí 2vtrávê2 paletu? A2 ta2 lítá 2 nad2 jeteli 2zkvêtu2 do2 kvêtu. kolní rok 01 / 013 XIX roçník duben 8Základní kolaprof.v.vejdovskéhoolomouc htp:/ w.zrakol.cz Vtomtoçísle: Jarní kresby a básniçky * Olomoucká achová liga * Goalbalovÿ turnaj * Vÿtvarná soutêæ Radost tvo

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

PŘÍSLUŠNÍCI VOJENSKÉ KONZERVATOŘE V ROCE 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY (1998)

PŘÍSLUŠNÍCI VOJENSKÉ KONZERVATOŘE V ROCE 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY (1998) Náčelník Vojenské konzervatoře pplk. Jiří Křen pplk. Jiří Mareš pplk. Ing. Pavel Mařík kpt. Ing. Karol Kohl zástupce náčelníka pro výuku zástupce náčelníka zástupce náčelníka pro týl XXIV Školská skupina:

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 P R O G R A M 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Čtvrtek 24. 6. 2010 9.30-11.30 hod. amfiteátr Bludník Zahraniční pořad pro školy

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Labutí jezero / A. Egerházi P. I. Čajkovskij balet / 19.00 v DK sk. T Dramaturgický úvod od 18.00 ve foyer DK Metropol

Labutí jezero / A. Egerházi P. I. Čajkovskij balet / 19.00 v DK sk. T Dramaturgický úvod od 18.00 ve foyer DK Metropol JIHOČESKÉ DIVADLO - LISTOPAD 2015 02 po Aida / G. Verdi opera / 19.00 v DK sk. G 03 út Žena jako druh / J. Murray-Smith sk. C1 Labutí jezero / A. Egerházi P. I. Čajkovskij balet / 19.00 v DK sk. T Dramaturgický

Více

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5 íloha. 12 - Životní prost edí Obec Rizikovost Popis ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov Jav rek Litostrov Rudka ky Dolní Kounice Hlína Ivan ice hlavní tak II/386 uzav

Více

Mûæe bÿt, æetento çláneçekzûstane çtená i. poçet. Není viditelnÿ zvlá tê pro ty, kte í vidêt nechtêjí. Nemyslí mtí mvizáæ mentálnê

Mûæe bÿt, æetento çláneçekzûstane çtená i. poçet. Není viditelnÿ zvlá tê pro ty, kte í vidêt nechtêjí. Nemyslí mtí mvizáæ mentálnê SVITAVSK KULTURNï S AV INFORMAÇNï I T A V S K M ësïçnïk K U L T U R N ï K A L E N D Å L I S T O P A D 2 0 0 1 Dobrÿ den, Potkáte-li nêkdy vlistopadu nêkde vna emmêstê na ulici nebo nêkdejinde studenta

Více

Na2 stromeçku2 ho í 2 svíçky, vyhlíæíme2 andêlíçky.

Na2 stromeçku2 ho í 2 svíçky, vyhlíæíme2 andêlíçky. têdrÿ veçer uæ je tady, sníh se sype na zahrady. Na stromeçku ho í svíçky, vyhlíæíme andêlíçky. Mají sanê spárem koní, rolniçky jim pêknê zvoní. kolní rok 01 / 01 XVI roçník prosinec 4Základní kola prof.

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

Krajinou Rudolfa Gajdoše

Krajinou Rudolfa Gajdoše Ach, jižní Moravo, zem žárná, Ty má lásko! Petr Bezruč Krajinou Rudolfa Gajdoše Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15 a Základní škola Mikulov, Valtická ul. 3 vyhlašují II. ročník výtvarné soutěže

Více

Květen v knihovně /2015

Květen v knihovně /2015 Květen v knihovně /2015 Slaný, Masarykovo nám. 159 Telefon + 420 312 522 238 - mail pujcovna@knihovnaslany.cz UPOZORNĚNÍ Oddělení pro dospělé bude v době od 23. května do 3. června 2015 ZAVŘENÉ! Zapůjčené

Více

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu.

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap30

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

1. A I. II. Pohádky v MŠ Ostrovačice Čj Dle nabídky Jou ano 4krát Bruslení Tv ZS Rosice Jou

1. A I. II. Pohádky v MŠ Ostrovačice Čj Dle nabídky Jou ano 4krát Bruslení Tv ZS Rosice Jou Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice Tel.: 546 427 328, 546 428 138 E-mail: info@zsostrovacice.cz Příloha č. 4 Akce (exkurze,

Více

Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400 ANOTACE Materiál

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY...

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY... 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 1.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY...2 1.2 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE INVESTORA ADATELE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 2.1. DRUH STAVBY....3 2.2. UMÍST NÍ STAVBY.4 3. PODKLADY....4

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

Drobná grafika - výstava datum začátku akce: leden - únor čas začátku akce: 08.00 místo konání: (obec): Chotěboř

Drobná grafika - výstava datum začátku akce: leden - únor čas začátku akce: 08.00 místo konání: (obec): Chotěboř Výstava Grafik Vendy Hoblinky Chalupy datum začátku akce: 06.01.2015 datum ukončení akce: 19.02.2015 čas začátku akce: 08.00 místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř stručný

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Informace. Programy a akce září 2010. České Švýcarsko a Šluknovsko na podzim Podzimní reklamní kampaň startuje!

Informace. Programy a akce září 2010. České Švýcarsko a Šluknovsko na podzim Podzimní reklamní kampaň startuje! PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz 16 / 2010 Z téměř každého stavení je slyšet vrčení kolovrátku a harašení skacích strojků, provázené klapotem tkalcovského

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ. Neorealismus

SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ. Neorealismus SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ Neorealismus Interaktivní výukový materiál Světová literatura 20. století V horních záložkách naleznete okruhy nejdůležitějších otázek, na které byste během studia měli

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ

DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ ZKU ENOSTI EVROPSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ZA ÍZENÍ DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Preferred we can do it! we can do it! Preferred 4 Blackpool Teaching Hospitals NHS Foundation Trust (UK) 5 Leveste (The Netherlands)

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PROCVIČOVÁNÍ TVARŮ A PRAVOPISU PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ

PROCVIČOVÁNÍ TVARŮ A PRAVOPISU PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Přítomní členové 1JGKB: viz přiloha č.1 1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta Klubu Prezident přivítal všechny přítomné členy a seznámil je s programem

Více

ŠAMANKA - červnové akce

ŠAMANKA - červnové akce ŠAMANKA - červnové akce Datum Čas akce místnost bližší informace 1.6.15 1.6.15 Kytarový recitál Lubomíra Dočkala O cestě do pralesa (nejen) pro Nejen klasická koncertní kytara, ale například i interpretace

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více