Nebezpečí antisemitismus v rámci EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nebezpečí antisemitismus v rámci EU"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomie a sociálních věd Nebezpečí antisemitismus v rámci EU Diplomová práce Autor: Dobromil Přib Finance Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Štefan Danics, Ph.D. Praha Duben, 2011

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem předloţenou diplomovou práci vypracoval samostatně a pouţil jen pramenů, které cituji a uvádím v seznamu pouţité literatury. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen/a se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. Karlovy Vary dne Dobromil Přib

3 Poděkování Chtěl bych poděkovat vedoucímu práce doc. Dr. Ing. Štefanu Danicsovi, Ph.D. za jeho pomoc při zpracování diplomové práce, JUDr. Davidu Petrilákovi za konzultace k vybraným tématům, Dr. Leo Pavlátovi a Pavlu Rubínovi za čas na rozhovor, Ing. Bc. Pavlu Hnátkovi za poskytnutí materiálu z oblasti extremismu a Bc. Pavlu Šlederovi za konzultace k počítačové úpravě práce.

4 Anotace Cílem práce je zmapování geneze antisemitismu ve vybraných evropských zemích aţ do současnosti a nastínit rozdíly motivů antisemitismu v těchto vybraných zemích a navrhnout moţná opatření jak projevy antisemitismu v Evropské unie eliminovat. V práci jsou pouţita fakta z odborné historické a současné literatury, výsledky dostupných sociologických studií, z vybraných antisemitských tiskovin a materiál získaný z osobních rozhovorů se zástupcem Ţidovské obce, s policisty zabývajícími se extremismem a s příslušníky hnutí skinheads. Chtěl jsem zmapovat historický vývoj antisemitismu v jednotlivých vybraných zemích aţ do současné doby a pokusit se najít rozdílnost původu antisemitismu v těchto zemích. Klíčové pojmy: Antijudaismus, antisemitismus, definice antisemitismu, dělení antisemitismu, ekonomizující antisemitismus, EUMC, Evropská unie, Evropské centrum pro monitorování rasismu a xenofobie, globální antisemitismus, historizující antisemitismus, holocaust, nacionalistický antisemitismus, politizující antisemitismus, projevy antisemitismu, rasistický antisemitismus, šoa.

5 Annotation The aim of my thesis is the description of evolution of anti-semitism in the selected countries of European Union, outlining the differences in motives of anti-semitism in these countries and suggesting possible precautions for abolishing it at least in European Union. In the thesis are used data of historical and current scientific literature, the results of approachable sociological studies, selected anti-semitism printed papers, origins acquired from the oral interviews with a representative of the Jewish community, policemen concerning with extremism and members of the skinheads. I wanted to descript the historical development of anti-semitism in the particular selected countries so far and attempt to find variances of the origin of anti-semitism in these countries. Key words: Anti-Judaism, anti-semitism, definition of anti-semitism, sorts of anti-semitism, economising anti-semitism, EUMC, European Union, European Monitoring Centre for Racism and Xenophobia, global anti-semitism, historicist anti-semitism, Holocaust, national anti-semitism, politic anti-semitism, manifestation of anti-semitism, racist anti- Semitism, Shoah.

6 OBSAH ÚVOD... 8 I. VYMEZENÍ ANTISEMITISMU A JEHO FORMY Antisemitismus jako součást rasismu nebo specifický fenomén Pojem antisemitismus a jeho formy Antijudaismus Ekonomizující antisemitismus Nacionalistický antisemitismus Rasistický antisemitismus (šoa) Politizující antisemitismus Historizující antisemitismus (popírání šoa) Globální antisemitismus II. ČESKÁ REPUBLIKA Historický exkurs Protektorát Čechy a Morava Poválečná léta a období totalitního Československa Devadesátá léta a antisemitismus v České republice Ţidovská komunita v ČR a projevy antisemitismu v současnosti III. SLOVENSKO Historický exkurs Samostatný Slovenský štát Poválečná situace na Slovensku Současnost IV. SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO Historický exkurs Druhá světová válka a šoa Potrestání viníků Novodobá historie Německa a antisemitské projevy Současné Německo a antisemitismus V. POLSKÁ REPUBLIKA Historický exkurs Novodobá historie Polska a antisemitismus Druhá světová válka Polsko po druhé světové válce Současné Polsko a antisemitismus ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY

7 Úvod Téma antisemitismus jsem si zvolil z důvodu mého zájmu o historii, politologii a společenské vědy. Cílem mé práce je na základě deskripce projevů antisemitismu v České republice, na Slovensku, ve Spolkové republice Německo a v Polsku navrhnout opatření vůči tomuto stále aktuálnímu nebezpečí v rámci Evropské unie jako celku. Při zpracování jsem vycházel z odborné literatury, tisku a internetových zdrojů uvedených v závěru práce, ale také z osobních setkání s osobami, které mi poskytly relevantní informace k tématu, jako byl například předseda Ţidovské obce v Karlových Varech, policista, který se donedávna zabýval problematikou extremismu a bývalí příznivci hnutí skinheads. Větší akcent jsem, z pochopitelných důvodů věnoval České republice a také Spolkové republice Německo z důvodu původu největšího a nejbrutálnějšího projevu antisemitismu v dějinách lidstva jakým byl holocaust (šoa). Smyslem práce je tudíţ zmapování geneze antisemitismu ve vybraných evropských zemích a nastínit jejich odlišnosti a v této souvislosti navrhnout i moţná opatření k eliminaci antisemitismu v rámci Evropské unie. Téma antisemitismu, rasismu a xenofobie také souvisí s vnitřním a vnějším prostředím v Evropské unii, neboť Evropská unie je významným obchodním partnerem jak státu Izrael, tak států s muslimským obyvatelstvem a vnitřní stabilita a svoboda v Evropské unii velmi ovlivňuje hospodářský prostor a má vliv například na moţné rozhodování investorů apod. 8

8 Vymezení antisemitismu a jeho formy 1.1. Antisemitismus jako součást rasismu nebo specifický fenomén Z hlediska pojetí je sporné, zda chápat antisemitismus jako podskupinu širšího pojmu rasismu nebo jej vnímat jako samostatný fenomén, který má jasný cíl zášti a diskriminace. Pro větší přehlednost je třeba analyzovat všechny formy antisemitismu, abychom si uvědomili jakých podob můţe antisemitismus nabývat, a kdy, a kde se tyto podoby antisemitismu objevily Pojem antisemitismus a jeho formy Vymezit pojem antisemitismus je komplikované jiţ v pravém významu slova antisemitismus a to, co je obecně pod tímto pojmem chápáno a přijímáno. Jazykový význam slova antisemitismus by bylo v konečném důsledku nutno chápat jako vymezení se proti Semitům, tedy příslušníkům národů, kteří obývají Blízký východ a sever afrického kontinentu a to jsou etnicky jak Ţidé, tak Arabové, coţ by bylo jazykově přesné, ale z hlediska obecného uţití tohoto výrazu naprosto zavádějící. Bylo by moţno pouţít výraz antijudaismus, který je ovšem přijímán v uţším slova smyslu pouze jako nenávist vůči Ţidům z náboţenských důvodů. Z tohoto důvodu budu ve své práci pouţívat výraz antisemitismus v jeho širším slova smyslu, tj. jako nenávist vůči Ţidům a všemu ţidovskému. Antisemitismus bude v této práci vnímán jako forma vyhraněné xenofobie, která můţe nabývat různých forem a různé intenzity s tím, ţe má vţdy společný objekt strachu a tím jsou Ţidé. Evropské centrum pro monitorování rasismu a xenofobie (EUMC) má pro antisemitismus definici, která tento fenomén zasazuje do širších souvislostí: Antisemitismus je určitý způsob vnímání ţidů, který lze vyjádřit jako nenávist vůči ţidům. Slovní a fyzické projevy antisemitismu jsou zaměřeny proti ţidovským nebo neţidovským osobám nebo jejich majetku, proti institucím ţidovské komunity a náboţenským zařízením. Podobné projevy mohou být namířeny také proti státu Izrael jako představiteli ţidovského národa. Antisemitismus často obviňuje ţidy ze spiknutí s cílem poškodit lidstvo a nezřídka na ţidy svádí vinu za to, ţe se právě nedaří. 1 V této definici jsou prakticky zahrnuty všechny 1 Wikipedie, Antisemitismus, [online] [cit ]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/antisemitismus>. 9

9 projevy antisemitismu a je zde pouţíván výraz ţid s malým počátečním písmenem, aby bylo zřejmé, ţe antisemitismus nemá pouze rozměr rasový a etnický. Antisemitismus je většinou dělen na tři základní formy a těmi jsou náboţenský antijudaismus, kdy nenávist vůči Ţidům vychází pouze z náboţenského základu, rasový antisemitismus, u kterého vychází nenávist z etnického původu Ţidů jako takových a takzvaný nový antisemitismus, který zpochybňuje existenci státu Izrael a prezentuje se většinou jako antisionismus. Toto dělení je pouze základní a pro lepší pochopení tohoto pojmu je vhodnější pouţívat podrobnější dělení antisemitismu: - náboţensky motivovaný - ekonomizující - nacionalistický - rasistický - politizující - historizující - globální Antijudaismus Náboţenský antijudaismus je nejstarší formou antisemitismu v dějinách a je z historie znám jiţ od druhé poloviny 1. tisíciletí před Kristem. Šlo však spíše o nesnášenlivost, ve které se kombinovala xenofobie a etnocentrismus. Ţidé se svým náboţenstvím, které uznává pouze jediného boha, byli v protikladu s Řeky a Římany, kteří měli širokou škálu boţstev a měli jiné náboţenské rituály, např. co se týká čistoty stravy a pravidel uzavírání manţelských svazků. Křesťanský antijudaismus byl oproti pohanskému značně institucionalizován a byl zaloţen hlavně na presumpci zavraţdění Jeţíše Krista ţidy. Dále vycházel z nepravd o ţidovských rituálech, jakými mělo být vraţdění novorozeňat a křesťanských panen a pouţívání takto získané krve k přípravě tradičního jídla, tzv. macesů. tj. nedokvašených chlebů. Další 2 DANICS, Štefan; KAMÍN, Tomáš. Extremismus, rasismus a antisemitismus, dotisk 2. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, s. 10

10 příklad ţidovské věrolomnosti měl být Kristův ţidovský učedník Jidáš, který jej zradil za peníze. V období reformace nebyly ani protestantské církve k ţidům smířlivější, jak by se moţná dalo očekávat, ale také třeba významný reformátor Martin Luther hlásal nenávist vůči ţidům. Také v Novém zákoně lze nalézt prvky antisemitismu, nebo pasáţe, které byly antisemity vyuţity. Nový zákon například dává různý díl viny za ukřiţování Jeţíše Krista jiţ zmíněnému Jidáši, Pilátu Pontskému a ţidovským vůdcům a obyvatelům Jeruzaléma. Například v evangeliu svatého Jana, kde Jeţíš promlouvá k farizejům, je za ďábla označen Abraham otec farizejů. V této době lze nalézt křesťanský antijudaismus v církevní a v lidové podobě. Ukázkou lidové podoby mohou být pašijové hry, které formou divadelního představení kaţdoročně na Velikonoce připomínaly Jeţíšovu smrt ukřiţováním a přinášely obraz Ţidů jako viníků Kristovi smrti Ekonomizující antisemitismus Ekonomizující antisemitismus vychází ze znevýhodňování a omezování Ţidů z obchodu, různých povolání, omezování jejich vlastnických práv a celkové snahy zatlačit je do specifického postavení ve společnosti neţ má majoritní populace. Jedná se o určité speciální daně, zabavování majetku, pronásledování a útlak Ţidů z ekonomických důvodů. Jako odůvodnění těchto kroků vůči Ţidům je jejich vykreslení jako lichvářů a podvodníků, coţ vychází mimo jiné také ze středověku, kdy bylo půjčování peněz na úrok povaţováno za hřích. Ekonomizující antisemitismus v historii nacházel své kořeny často ve skutečnosti, ţe věřitelé byli Ţidé a dluţníci křesťané, coţ vedlo k prohloubení společenského antagonismu mezi Ţidy a křesťany. Z dnešního pohledu, kdy je obecně v ekonomice přijímán fakt, ţe peníze mají svou hodnotu v čase a místě, lze tento přístup povaţovat za zcela nesmyslný. Ekonomizující antisemitismus se projevuje ve dvou verzích a těmi jsou verze pravicová, která obviňuje Ţidy z toho, ţe vydělávají na úkor úspěšných obchodníků a bankéřů a levicová, která Ţidy vykresluje jako nástroj kapitalismu, kdy vydělávají na tíţivé situaci rolníků a proletariátu. Do ekonomizujícího antisemitismu lze zařadit i mýty o ţidovském 3 DANICS, Štefan; KAMÍN, Tomáš. Extremismus, rasismus a antisemitismus, dotisk 2. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, s. 11

11 spiknutí, které vycházejí z falzifikátu, nazvaném Protokoly sionských mudrců, jejichţ obsah bude popsán v jedné z následujících kapitol Nacionalistický antisemitismus Nacionalistický antisemitismus přichází se vznikem moderních států. Ţidé neměli nikdy v historii, do vzniku státu Izrael, svůj samostatný ţidovský stát, ale byli rozptýleni po celém světě a byli občany jiných států. Ţidům bylo často dáváno najevo, ţe sice jsou občany, ale druhé kategorie. Velká část Ţidů ţijících v různých zemích Evropy pouţívala ke vzájemné komunikaci německý jazyk nebo jazyk jidiš, který měl německý základ, coţ jim bylo v neněmeckých zemích vytýkáno ve smyslu, ţe nejsou plně integrováni ve státě a společnosti. Další věcí bylo, ţe hodně ţidovských občanů se hlásilo k německé národnosti a měli německy znějící příjmení, jako bylo například Goldstein nebo Blumenfeld a další. Ţidům bylo také připisováno, ţe se starají pouze o obchod a peníze a je jim jedno, kde se dá vydělat, tudíţ je u nich absence národní sounáleţitosti a neuznávají ţádný stát. Například český spisovatel Jan Neruda ve spisku Pro strach ţidovský z roku 1869 uvádí, ţe Ţidé nejsou součástí českého národa: Ţidé ţijí všude co národ cizí, u nás co nejcizejší. Vědomé cizosti té není jen u nás, kde má ráz jiţ hotového národního nepřátelství, nýbrţ všude. Výtečný jeden pozorovatel německý praví: Němec můţe se státi spíše Ţidem neţ Ţid Němcem. Jsou a zůstanou bodákem vraţeným do našeho masa. Nemůţeme obţalovat bodák ten; avšak nikdo se nemůţe divit, vzkřikneme-li při bolesti, kterou nám způsobuje, a pozorujeme-li se strachem, jak po kaţdém léčitelském pokusu hnisání dále se šíří. Tento způsob napadání probíhal v celé Evropě, kdy v Německu lze uvést příklad hudebního skladatele Richarda Wagnera, který napsal v roce 1850 v podobném duchu esej, nazvanou Ţidovství v hudbě a typickým příkladem nacionálního antisemitismu byla tzv. Dreyfusova aféra ve Francii, která na sklonku 19. století vyvolala politický skandál. Jednalo se o falešné obvinění kapitána francouzské armády ţidovského původu Alfreda Dreyfuse, který byl shledán vinným za údajnou velezradu a odsouzen k vyhnanství na Ďábelské ostrovy. Alfreda Dreyfuse se veřejně, mimo jiných, zastal i spisovatel Emile Zola. Plně rehabilitován byl důstojník Dreyfus aţ po téměř dvanácti letech. 5 4 DANICS, Štefan; KAMÍN, Tomáš. Extremismus, rasismus a antisemitismus, dotisk 2. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, s. 5 Wikipedie, Antisemitismus, [online] [cit ]. Dostupný na WWW:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Antisemitismus>. 12

12 1.6. Rasistický antisemitismus (šoa) Počáteční projevy rasistického antisemitismu jsou známy jiţ ve středověku např. ve Španělsku a Portugalsku, kde byli Ţidé pronásledováni inkvizicí z důvodu jejich rasy a nikoliv podle náboţenské příslušnosti, neboť se jednalo o tzv. novokřesťany, kteří jiţ přestoupili ke křesťanství. K těmto novokřesťanům bylo přistupováno s nedůvěrou a byli obviňováni z toho, ţe účelově podstoupili křest a tajně praktikují svou víru (v mnoha případech tomu tak bylo). Tyto projevy vůči novokřesťanům lze zařadit do projevů rasistického antisemitismu, neboť se uplatňovala ideologie čistoty krve bez ohledu na faktický stupeň pokřešťanštění Ţidů. V moderních dějinách jsou zaznamenány prvky nacistického antisemitismu v pseudovědeckých teoriích v 19. století, ve kterých byli Ţidé odsuzováni ne tolik pro své náboţenské vyznání, ale hlavně pro svůj původ a pro své údajné špatné dědičné vlastnosti. Byl jim připisován odpor k tvrdé fyzické práci, nedostatek patriotismu, absence sociálního cítění, podlézavost, vypočítavost a další. Docházelo i k srovnávání Ţidů jako rasy s jinými z hlediska vnějšího vzezření a antropologických znaků. Typickým představitelem rasistického antisemitismu té doby byl rasistický teoretik Artur de Gobineau. 6 Své nejbrutálnější podoby ovšem nabral rasistický antisemitismus v období let za vlády nacistů v Německu a následně na jimi okupovaných území a územích vlád jejich spojenců. Nacisté měli svou protiţidovskou politiku zaloţenu především na zdůrazňování fyzických a hlavně osobnostních odlišností ţidovské rasy. Nacisté směřovali svou politiku cíleně k likvidaci ţidovské rasy z území Německa a ze zemí sféry svého vlivu jakými byly například Slovensko, Maďarsko a Itálie. Toto období genocidy Ţidů bývá obecně označováno jako holocaust, ale tento výraz odmítá mnoho odborníků, ale i samotní Ţidé, neboť význam slova holocaust je rituální oběť. Nejlépe vysvětluje význam slova holocaust vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon: Slovo holocaust znamená zápalnou oběť nebo celooběť. Idea, která je obsaţena v tomto slově, je děsivá. Znamená to, ţe nacisté v roli velekněze obětovali Bohu šest miliónů Ţidů jako příjemnou, vonnou oběť. A Bůh ji přijal! To je naprosto nepřijatelná představa. Ale myšlení lidí, kteří v holocaustu chtějí vidět něco dobrého, od té představy vzdáleno není. Podle mnohých bylo oněch šest miliónů obětováno 6 Wikipedie, Antisemitismus, [online] [cit ]. Dostupný na WWW:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Antisemitismus>. 13

13 pro poučení, polepšení lidstva. Proto mám se slovem holocaust potíţe, vyhýbám se mu jak můţu, a pouţívám šoa, coţ hebrejsky znamená katastrofu, stejně jako zemětřesení nebo tajfun. Pro to, co se stalo, nemáme slov, protoţe nejsme schopni to pochopit a pojmenovat. 7 Perzekuce ţidovského obyvatelstva v Německu započala záhy po nástupu nacistů k moci a projevovala se postupně. Proto lze šoa rozdělit do dvou etap podle intenzity represí vůči Ţidům a to: první etapu mezi roky 1933 aţ 1941, kdy byla prováděna v Německu a v zemích, kde vládly autoritativní reţimy blízké nacistům, politika přijímání legislativních opatření, které stavěly ţidovské obyvatele do kategorie podřadných občanů, pokud jim občanská práva nebyla odňata úplně. Ţidovskému obyvatelstvu byla upírána nebo částečně omezována občanská a lidská práva ve společnosti jako bylo právo na majetek, omezení moţnosti výkonu určitých povolání, právo zdrţovat se na určitých veřejných místech, cestování veřejnou dopravou nebo uzavírání sňatků apod. Ruku v ruce, jako politické zdůvodnění těchto opatření, probíhala cílená štvavá kampaň ve sdělovacích prostředcích a oficiálně podporované a organizované šíření tiskovin s antisemitským obsahem jako byly letáky a veřejně vylepované plakáty. Tato štvavá kampaň a přijímání antisemitských zákonů měly za následek emigraci půl miliónu německých a rakouských Ţidů, coţ ovšem většině z nich s největší pravděpodobností zachránilo ţivot. Druhou etapou šoa je období, kdy byla realizována politika tzv. konečného řešení ţidovské otázky, která znamenala deportace Ţidů do vyhlazovacích a koncentračních táborů, otrocké práce a hromadné vyvraţďování. Tato politika se týkala všech Ţidů v Německu, na okupovaných územích a v nacisty spřátelených zemích, ale je nutno podotknout, ţe jednotlivé země v této věci postupovaly s různou intenzitou a v různých obdobích. Srovnávacím příkladem mohou být dvě sousedící země, jakými byly Slovensko, kterému bude věnována podrobnější pozornost v jedné z následujících kapitol a Maďarsko. Zatímco maďarský občan ţidovského původu se mohl například v roce 1943 cítit v Budapešti relativně bezpečně, pokud budou pominuty jiţ přijatá omezující opatření z první etapy šoa, pak na Slovensku byly jiţ během tohoto roku dokončeny odsuny do koncentračních a vyhlazovacích táborů. Obdobná situace, jako v případě Maďarska, byla i 7 DANICS, Štefan; KAMÍN, Tomáš. Extremismus, rasismus a antisemitismus, dotisk 2. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, s. 14

14 v Itálii a na jí okupovaných územích, kdy k transportům, např. soluňských a aténských Ţidů do koncentračních a vyhlazovacích táborů, docházelo aţ v roce Je těţké hodnotit, jakou roli sehrála v těchto případech humanita, problémy s technickým zajištěním transportů nebo strach o hospodářství země, neboť značná část ţidovských obyvatel byla velmi ekonomicky aktivních a vykonávala důleţitá povolání, ale ze zpětného pohledu je třeba konstatovat, ţe tato skutečnost v některých zemích zachránila mnoha Ţidům ţivot, protoţe větší šance na přeţití měl samozřejmě ten, kdo se dostal do koncentračního nebo vyhlazovacího tábora později. Počty obětí šoa nejsou přesně známy, ale odhaduje se, ţe v koncentračních a vyhlazovacích táborech zemřelo aţ Ţidů, přičemţ v ghettech to byl jeden milión a více neţ jeden milión Ţidů zastřelily mobilní popravčí čety (einsatzgruppen), často za aktivní pomoci místního obyvatelstva tzv. hivi hlavně na Ukrajině, východě Polska a Bělorusku. Je smutnou skutečností, ţe vyvraţďování Ţidů pro jejich původ probíhalo i po druhé světové válce. Jsou známé případy z Polska, kde probíhaly spontánní pogromy a také ze Sovětského svazu, kde bylo pronásledování a popravy Ţidů prováděno státem v rámci Stalinovi tzv. národnostní politiky Politizující antisemitismus Politizující antisemitismus je spojen především s kritikou státu Izrael z mnoha různých příčin. Není stanovena přesná hranice, kdy je kritika státu Izrael projevem antisemitismu nebo ne a za jakých okolností. Teoreticky se má za to, ţe kdyţ stát Izrael ztělesňuje Ţida, jde o antisemitismus, ale v ostatních případech se jedná o kritiku politiky státu Izrael, jako kaţdého jiného státu. To potvrzuje Zpráva o antisemitismu Evropské unie, která uvádí, ţe o projevy antisemitismu se jedná, pokud je stát Izrael spojován s předsudky spojenými s antisemitským vnímáním Ţida. Pokud není kritika státu Izrael a Izraelců spojována se stereotypním vnímáním Ţidů, nemá antisemitský základ. Často můţe být kritika státu Izrael spojena s latentním antisemitismem, kdy je kritizován stát Izrael například pro svou politiku v pásmu Gazy, ale kritik má pro své antisemitské názory vnitřní pohnutky a není schopen kritiky objektivní. Pokud je kritika státu Izrael konkretizována a není důvodem k napadání Ţidů, pak nejde o projev antisemitismu. Je otázkou, zda snaha o kritiku státu Izrael, hlavně ze strany zástupců arabských států je oprávněná a zcela objektivní. Jako 8 GROSS, Jan T. Strach, 1. vyd. Brno: JOTA, s. Esej k historickému výkladu. 15

15 příklad lze uvést některé delegáty arabských a muslimských států na konferenci v jihoafrickém Durbanu v září roku 2001, kteří se snaţili prosadit, aby bylo na této konferenci přijato prohlášení, ţe sionismus je rasismus a stát Izrael je rasistickým státem. Jedna stránka problému je politika státu Izrael a jeho kroky v otázce Palestinců, kde je těsná hranice mezi dodrţováním lidských práv a snaha Izraele ochránit své obyvatelstvo proti terorismu a druhou stránkou je historická animozita mezi arabskými státy a Izraelem a nezapomenutá poráţka v tzv. šestidenní válce, která se vedla de facto o zachování existence státu Izrael a v níţ některé arabské země v čele s Egyptem, utrpěly fatální poráţku. Je třeba také zmínit konflikt mezi Izraelem a Libanonem. Nejradikálnější prohlášení, na výše uvedené konferenci, zaznělo ze strany zástupců některých z těchto států a to konkrétně Egypta a Sýrie. Některé arabské země se váţně zabývají otázkou, zda šoa není ţidovskou smyšlenkou, coţ koresponduje s historizujícím antisemitismem. V některých z těchto muslimských zemích našla po válce azyl řada nacistických válečných zločinců, kde působili třeba jako poradci ve vojenských otázkách, coţ samozřejmě o něčem vypovídá. Oficiální zástupci některých muslimských zemí se svými politickými prohlášeními snaţí o delegitimizaci práva státu Izrael na svou existenci Historizující antisemitismus (popírání šoa) Historizující antisemitismus se projevuje tak, ţe se jeho nositelé snaţí zpochybňovat existenci šoa nebo se snaţí o bagatelizaci ve smyslu počtu obětí této tragédie, popírání existence plynových komor, zpochybňování autenticity dobových záběrů z koncentračních a vyhlazovacích táborů, vyvracení podílu viny Adolfa Hitlera na této tragédii apod. Náznaky historizujícího antisemitismu se začaly objevovat v padesátých letech minulého století, kdy jim ovšem nebyl přikládán velký význam, neboť realita tragédie koncentračních a vyhlazovacích táborů a plynových komor byla čerstvá a mnoho lidí ji mohlo potvrdit svým svědectvím. S odstupem let, kdy ubývá pamětníků, a přicházejí další generace, které znají tuto tragédii pouze zprostředkovaně z filmu a z televize, hlas popíračů a zpochybňovačů šoa sílí. Popíračům šoa nahrává, mimo jiné, i fakt, ţe nacisté se snaţili po válce zahladit stopy likvidací dokumentů a i v průběhu války prezentovali koncentrační tábory jako jakási sanatoria pro Ţidy. Dalším významným faktorem, který paradoxně nahrává zpochybňování šoa, je ta nejvzácnější část demokracie a tou je svoboda slova a písma. Pseudostudie na toto téma předkládají vylhaná nebo poupravená fakta nebo 9 DANICS, Štefan; KAMÍN, Tomáš. Extremismus, rasismus a antisemitismus, dotisk 2. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, s. 16

16 polopravdy, se kterými je dále manipulováno a tvoří zdánlivý logický celek. Manipulaci s těmito vylhanými skutečnostmi ve vztahu ke svobodě slova velmi výstiţně vyjádřila Hannah Arendtová ve své eseji Pravda a politika : Fakty formují názory a názory ovlivněné různými zájmy a emocemi se mohou velmi lišit, a přesto být legitimní, pokud respektují věcnou skutečnost. Ze svobody mínění je fraška, není-li zaručena informovanost o faktech a zpochybňují-li se fakty samy. 10 Známá historička Deborah L. Lipstadtová, která vyhrála soudní spor nad nejznámějším popíračem šoa Davidem Irvingem a soud jej nakonec označil za rasistu s vazbami na neonacisty, míní, ţe nelze přiznávat legitimitu těmto lţím veřejnými diskusemi, ale bojovat proti nim například soudně. Nebezpečí této formy antisemitismu je stále aktuálnější, neboť se v posledních desetiletích stále častěji stává součástí programu neonacistických stran, které se snaţí působit hlavně na mladou generaci. Nabízí se otázka, zda jde u kaţdého, kdo popírá veřejně šoa, o projev antisemitismu. Ve většině případů nejspíš ano, ale je zde, dle mého názoru, další skupina, které jde o honbu za senzací. Tento přístup je bezesporu morálně zavrţeníhodný, ale nejde o projev antisemitismu v pravém slova smyslu, coţ ovšem nesniţuje jeho nebezpečnost Globální antisemitismus Globálním antisemitismem se rozumí šíření představy o Ţidech jako politicky a mocensky silných ovládajících globální svět na klíčových postech ve světových organizacích, především v USA nebo politicky a mocensky silným státem Izrael. Význam pojmu globální lze ale především spatřovat ve formě, jakou se šíří a ţe vyuţívá moderních forem komunikace jako je internet a facebook a zpravodajství některých televizních stanic, které přinášejí jednostranné a neobjektivní reportáţe o zuboţených Palestincích jako obětech ţidovské zvůle. Nebezpečí globálního antisemitismu je spatřováno právě v jeho šíření, kdy následně takové názory přejímají lidé, kteří vlastně za celý svůj ţivot neudělali ţádnou zkušenost se Ţidy nebo státem Izrael. Tato forma antisemitismu má internacionální charakter a je bohuţel součástí světového globálního prostředí. 10 LIPSTADTOVÁ, Deborah E. Popírání holocaustu:sílící útok na pravdu a paměť. Vyd. 2. Praha: Paseka, s. 17

17 Velmi výstiţně popsal problematiku globálního antisemitismu ve svém článku novinář Alexandr Tomský: Zatímco staré formy antisemitismu mají dnes většinou zakrnělou podobu demonstrativní provokace, jimiţ se mediálně proti tabu liberální společnosti prosazují nepatrné skupinky ultrapravicových nacionalistů, nebo dřímají jako konspirativní teorie ţidovského spiknutí v podvědomí evropské a americké civilizace, šíří se dnes světem nová vlna subtilní antisionistické a ve svých důsledcích neméně hrozivé nenávisti vůči Ţidům. Vyvolalo ji v ţivot úsilí vytvořit ţidovský národ, respektive následný izraelsko-arabský konflikt. Její rétorika je velmi opatrná, často akademická (většina humanitních fakult západních univerzit je ovlivněna marxismem), a ukrývá se někdy podvědomě pod jinak jistě legitimním právem kritizovat politiku Izraele i americkou podporu. (Vycházím z nedávné obšírné zprávy amerického kongresu o globálním antisemitismu, která zaznamenala neuvěřitelných 320 násilných protiţidovských incidentů v Evropě za rok 2006 a z komentáře oxfordského profesora Emanuela Ottolenghiho). l) Kritici Izraele většinou deklarují svou objektivitu starým trikem antisemitismu, ţe nemají nic proti Ţidům; často chválí fundamentalisty nebo ty, kteří ţijí v diaspoře či nejsou sionisty. Jenomţe, kdyţ dva dělají totéţ není to totéţ. A v ţidovském národě také po tisíciletí pronásledování trpí někteří labilní jedinci chorobnou sebenenávistí, kterou zdůrazňují své ţidovství (Marx, Chomsky, Boby Fischer). 2) Izrael je souzen a odsouzen utopickou morálkou, standardem, který nikde nikdo neaplikuje na chování států a uţ vůbec ne, jde-li o stát, který bojuje o přeţití. Vţdyť většina států na světě byla uznána svými sousedy nedobrovolně. Československo potřebovalo dokonce dvě světové války. 3) Příkladem objektivního přístupu je kritika izraelské politiky, tak jak ji praktikuje anglický týdeník The Economist, a to proto, ţe vychází ze samozřejmé existence státu a jeho práva na existenci, i proto, ţe nepochybuje o Izraelském úsilí o mír, ale i bezpečnost. 4) Antisionisty poznáte podle toho, ţe jim chybí kritika arabských nepřátel Izraele, kteří mohli tak dávno získat výměnou za uznání a mír území, kdysi anektované Jordánskem 18

18 (1948) a posléze Izraelem (1967), a kteří mohli dohodou získat i svůj stát (Camp David). Tragika vzájemného vraţdění je přece náboţensko - politický fanatismus, a nikoli ţidovští osadníci, kteří by v případě reálné dohody museli vyklidit problematická území. 5) Zvláštní, ţe tito lidé nepranýřují ze svých morálních pozic otevřeně genocidní záměry Hizbaláhu a Hamasu, a ani jeden z největších zločinů lidstva - vysílání sebevraţedných atentátníků absolutní popření úcty k ţivotu - svému i svých zcela náhodných obětí. Jak se ubránit podezření, ţe se historie v nové podobě opakuje? Tak jako v minulosti nesli Ţidé úděl občas chráněných vyvrhelů (bohovraţda), stali se posléze synonymem všech lidských neřestí (judensau), tak je dnes křiţován Izrael jako nové globální zlo. Většinou čteme mezi řádky, ale někteří to říkají uţ otevřeně: Ţidé nemají právo na svou národní existenci jako ostatní. Pro nás a pro celý svět by bylo lépe, kdyby Izrael nebyl. Kaţdý prostý, slušný člověk (na rozdíl od některých intelektuálů) chápe, ţe tváří tvář latentnímu antisemitismu naší civilizace, je kaţdá úvaha o neexistenci reálně existujícího národa či dokonce démonizace sionismu nic neţ výzvou temných sil a skrytou předzvěstí příští genocidy. Kaţdý zločin začíná nejprve slovy. Antisionismus je jen novou formou prastarého antisemitismu. 11 Z tohoto výstiţného popisu globálního antisemitismu vyplývá, ţe se globální antisemitismus často prolíná s politizujícím antisemitismem a jeho nebezpečí spočívá právě v jeho globalizaci, tj. rozšiřuje se ze zemí křesťanských do muslimských a šíří se novými masmédii jako je internet. Navíc nespočívá pouze ve způsobu jeho šíření, ale v samotném obsahu a tento obsah je inovací starých forem nenávisti vůči Ţidům a všemu ţidovskému, pouze je přeměněn do lépe stravitelnější formy a skrývá se za falešnou humanitu nebo smysl pro spravedlnost. 11 TOMSKÝ, Alexander. Izrael, anti-sionismus a nová hrozba globálního antisemitismu. Blog.aktuálně.cz [online] , 2008, 5, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/alexander-tomsky.php>. 19

19 Česká Republika 2.1. Historický exkurs Ţidé se v oblasti Čech a Moravy začali usídlovat jiţ na počátku 10. století a jednalo se o kupce, kteří přicházeli z Východofranské a Byzantské říše a Cordóbského a Bagdádského chalífátu. Předmětem jejich obchodu byli hlavně otroci, orientální látky, koření apod. Čeští panovníci se k ţidovským kupcům v té době stavěli velmi pozitivně a udělovali jim různá privilegia. Ţidé se začali usazovat v Praze v prostoru na místě dnešní Malé Strany a později také pod Vyšehradem. Ţidovské obce se také nacházeli, dle dostupných pramenů, v dalších královských městech a to v Brně, Olomouci, Znojmě, Jihlavě, Litoměřicích a Chebu. Tyto ţidovské obce podléhaly přímo panovníkovi a Ţidé měli zpočátku postavení svobodných lidí tzv. hostů. Stejné postavení měli v té době také například němečtí a italští kupci. Počátkem 13. století začali být Ţidé, na základě církevního práva, vyřazováni z určitých řemesel a povolání a mohli je vykonávat pouze pro potřeby svých souvěrců v rámci ţidovské obce. Ţidům bylo umoţněno, aby se bez omezení věnovali peněţnictví a s omezením i obchodu. Peněţnictví (v té době téměř výhradně půjčování peněz na úrok), které jim bylo de facto vnuceno, bylo křesťanskou většinou odsuzováno a fakticky zapovězeno, neboť se dle církve té doby jednalo o hřích. Křesťanská společnost tyto sluţby Ţidů v hojné míře vyuţívala, ale na druhou stranu u ní vyvolávaly nevoli. V té době museli být Ţidé viditelně barevně odlišeni od ostatní společnosti a v Čechách se za tímto účelem uţívala ţlutá barva, která byla pokládána za barvu zrádců. Ţidé měli být zrádci proto, ţe ukřiţovali Jeţíše Krista a tím zradili pána Boha. Ţidé také museli bydlet v ghettech odděleně od křesťanů a nesměli, mimo jiných omezení, vlastnit půdu a provozovat zemědělství. Nicméně Ţidé byli stále pod ochranou panovníka a mohli si například řešit své spory prostřednictvím svých rabínů a učení Talmud. V roce 1389 v Praze proběhl velký pogrom na Ţidy, jehoţ záminkou bylo napadení kněze, který nesl hostii a měl ho údajně napadnout Ţid. Při tomto pogromu bylo vyvraţděno asi 3000 Ţidů. 20

20 V době husitství byla k ţidovskému obyvatelstvu vstřícnější atmosféra a bylo jim umoţněno, aby vykonávali některá z řemesel a povolání, která jim byla dříve zapovězena. I v této době však docházelo k pogromům z náboţenských důvodů. I husité měli zakořeněn předsudek, ţe Ţidé ukřiţovali Jeţíše Krista. Později se také stávalo, ţe Ţidé jako schopní obchodníci a řemeslníci, byli vypovídáni z měst a ze samotné země, neboť byli konkurencí pro křesťanské obyvatelstvo. Na přelomu 15. a 16. století se ţidovské obyvatelstvo začíná usazovat i na venkově a v dalších jiných městech neţ městech královských. V roce 1541 vypuknul v Praze mohutný poţár a za uţití útrpného práva byli vyslýcháni údajní pachatelé Ţidé, kteří se byli mučením k činu doznat. Na základě takto zjištěných důkazů byli Ţidé v roce 1542, na základě rozhodnutí zemského sněmu, vyhnáni z Prahy. V roce 1547 byl Ţidům, rozhodnutím panovníka Ferdinanda I., umoţněn návrat. Nejpříznivější dobou pro ţidovské obyvatelstvo ve středověku byla doba vlády Rudolfa II. Habsburského. Z té doby pochází mimo jiné také legenda o Golemovi. V té době ţil také jeho údajný zhotovitel a duchovní otec známý Rabbi Jehuda Löw, který byl velkým přínosem pro ţidovskou kulturu a vzdělanost. Mimo jiného významně reformoval ţidovské školství a sepsal mnoho filozofických spisů. Další významnou osobou té doby, z pohledu ţidovské kultury a rozvoje, byl praţský významný obchodník a mecenáš Mordechaj Maisl, který věnoval velké sumy ţidovským školám, financoval stavbu ţidovské radnice a dvou synagog, z nichţ jedna nese dodnes jeho jméno a je zde stálá expozice Ţidovského muzea. Postavení Ţidů v českých zemích se začalo podstatně zhoršovat v období tzv. třicetileté války, kdy byli nuceni vládnoucím Habsburkům nuceni odevzdávat stále vyšší daně a poplatky na financování vojska. Na druhé straně jim byla udělována další privilegia týkající se jejich obchodní činnosti, aby tyto odvody byli schopni splnit. V první polovině 17. století se výrazně zvýšil podíl ţidovského obyvatelstva v Čechách, k čemuţ významně přispěla skutečnost, ţe Ţidé byli v té době perzekuováni v okolních zemích, jako bylo Polsko, Uhry a také v samotném hlavním městě císařství Vídni. V roce 1650 český zemský sněm ruší majestát císaře Ferdinanda III., který zaručoval dřívější ţidovská privilegia. Ţidé nemohli zaměstnávat křesťanskou čeleď a museli roku 1657 opustit všechna místa, která neobývali před rokem Stát poté v roce 1679 pokračoval v omezování práv Ţidů 21

Rasismus a antisemitismus

Rasismus a antisemitismus Bankovní institut vysoká škola Praha Veřejná správa a Evropská unie Rasismus a antisemitismus Bakalářská práce Autor: David Limport Veřejná správa, Evropská unie Vedoucí práce: doc. Ing. Dr. Štefan Danics,

Více

Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu. Bc. Adam Hrdý

Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu. Bc. Adam Hrdý Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu Bc. Adam Hrdý Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu se zabývá historií antisemitismu, jeho vyvrcholením

Více

Informace o projektu

Informace o projektu Informace o projektu Dovedu to pochopit? Hudba slouží jako velmi silný prostředek k přenášení emocí. Spojení obrazu a zvuku je pro naše vnímání ještě silnějším nástrojem. Rozhodli jsme se využít síly hudby

Více

Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem

Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem 1 Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra církevních dějin Ing. Svetlana Drábková Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: Filozofie Učitelství pro základní školy Učitelství pro 2. stupeň základní školy, německý

Více

hrozby neonacismu příležitosti demokracie aktualizace příručky Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu programu Varianty společnosti Člověk v tísni

hrozby neonacismu příležitosti demokracie aktualizace příručky Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu programu Varianty společnosti Člověk v tísni hrozby neonacismu příležitosti demokracie aktualizace příručky Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu programu Varianty společnosti Člověk v tísni Asi-milovaní, o. s., 2009 hrozby neonacismu příležitosti

Více

Životní úroveň a kvalita života

Životní úroveň a kvalita života Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Životní úroveň a kvalita života Bakalářská práce Autor: Long Nguyen Duc Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Lukáš Urban, PhD. Praha

Více

Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce

Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce Bakalářská práce Autor: Zdeněk Duffek Bankovnictví,

Více

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana.

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor právo a právní věda Katedra právní teorie Diplomová práce Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Lucie Dufková 2011/2012 Prohlašuji, ţe

Více

Obsah. Obsah... 3. Úvod... 5. Autoři... 7. Otroctví... 9. Historická část... 89

Obsah. Obsah... 3. Úvod... 5. Autoři... 7. Otroctví... 9. Historická část... 89 2 Obsah Obsah..................................................................................... 3 Úvod...................................................................................... 5 Autoři.....................................................................................

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra slavistiky Ruské menšiny v ČR, motivy příchodu, zapojení do společnosti, jazykové či jiné problémy Russian minorities in the Czech Republic,

Více

Exkurze do minulosti výuka pro budoucnost: příručka pro pedagogy

Exkurze do minulosti výuka pro budoucnost: příručka pro pedagogy Exkurze do minulosti výuka pro budoucnost: příručka pro pedagogy Tato příručka pojednává o většině článků obsažených v Listině základních práv Evropské unie, zvláště pak o článcích uvedených v hlavě I

Více

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV ZA ROK 2013: ČESKÁ REPUBLIKA

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV ZA ROK 2013: ČESKÁ REPUBLIKA Úřad pro demokracii, lidská práva a pracovní záležitosti Ministerstvo zahraničí USA ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV ZA ROK 2013: ČESKÁ REPUBLIKA 27. února 2014 Celé znění zprávy zprávy Country Reports on

Více

MIROSLAV DOLEJŠÍ: ANALÝZA 17. LISTOPADU 1989

MIROSLAV DOLEJŠÍ: ANALÝZA 17. LISTOPADU 1989 O 17. listopadu 1989 aneb Jak lež zvítězila Publikováno: 31.5.2011 Rubrika: U NÁS Dovolím si uveřejnit geniální analýzu událostí 17. listopadu, která zapadla a je záměrně střeţena před zraky veřejnosti.

Více

NACISTICKÁ PROPAGANDA TEREZÍNSKÉHO GHETTA NAZIST PROPAGANDA OF THE TEREZIN GHETTO

NACISTICKÁ PROPAGANDA TEREZÍNSKÉHO GHETTA NAZIST PROPAGANDA OF THE TEREZIN GHETTO Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Historie Studijní program: Specializace v pedagogice Studijní obor (kombinace): Historie se zaměřením na vzdělávání

Více

Multikulturní výchova v mateřské škole

Multikulturní výchova v mateřské škole Multikulturní výchova v mateřské škole Materiál byl vytvořen pro seminář Jablonec a Liberec 2010 v rámci projektu Příprava na multikulturní výchovu pro učitele a učitelky v MŠ s pomocí internetových zdrojů

Více

Etika a zájmy vlastníků, manažerů, klientů a celé společnosti

Etika a zájmy vlastníků, manažerů, klientů a celé společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Etika a zájmy vlastníků, manažerů, klientů a celé společnosti Diplomová práce Autor: Bc. František Kuchař Finance, Finance a hospodaření

Více

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ (Pevné desky) UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ práce Brno 2010 Bc. Josefa Jelínková UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH

Více

Sociální postavení Romů v České republice v kontextu jejich vyloučení jako důsledek sociální konstrukce negativního obrazu Romů

Sociální postavení Romů v České republice v kontextu jejich vyloučení jako důsledek sociální konstrukce negativního obrazu Romů MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Bakalářská práce Sociální postavení Romů v České republice v kontextu jejich vyloučení jako důsledek sociální konstrukce negativního

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Řeckokatolická charita Prešov a její ideová souvislost s bl. Pavlem Petrem Gojdičem, OSBM

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Řeckokatolická charita Prešov a její ideová souvislost s bl. Pavlem Petrem Gojdičem, OSBM CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Řeckokatolická charita Prešov a její ideová souvislost s bl. Pavlem Petrem Gojdičem, OSBM Klára Bětíková Vedoucí práce: Mgr. ThLic. Walerian

Více

s jevů antisemitismem

s jevů antisemitismem Další problém představuje, že někteří lidé se řadě v roli obětí antisemitismu a holocaustu. V tomto světle se utváří podvědomá domněnka, že Židé musejí být oproti jiným národům lepší, že jsou to lidé vyšších

Více

DISKRIMINACE MANUÁL PRO PRACOVNÍKY INSTITUCÍ

DISKRIMINACE MANUÁL PRO PRACOVNÍKY INSTITUCÍ DISKRIMINACE MANUÁL PRO PRACOVNÍKY INSTITUCÍ DISKRIMINACE MANUÁL PRO PRACOVNÍKY INSTITUCÍ Kolektiv autorů, Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Praha 2006 Vydala: Poradna pro občanství/ Občanská

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu Odpovědná řešitelka výzkumu: PhDr. Markéta Štěchová Spoluřešitelé: Mgr. Petr Kotulan Mgr. Jan

Více

Brožura Socialistické Solidarity. Palestina. Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu

Brožura Socialistické Solidarity. Palestina. Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu Brožura Socialistické Solidarity Palestina Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu Obsah Úvod 4 Část I.: Nová Intifáda: Izrael, imperialismus a palestinský odpor

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Zdravotní pojištění v historii a v současné realitě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: JUDr. Miroslava

Více

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech Část 5 Doplňující informace o obecných tématech Obsah této části Děti........................................................................................................ 317 Občanství...................................................................................................

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Penitenciární péče Kód oboru: 7502R023 Název bakalářské

Více

Hana Hříbková Od pochybování k popírání holocaustu mystifikace druhé a třetí generace; meze svobody

Hana Hříbková Od pochybování k popírání holocaustu mystifikace druhé a třetí generace; meze svobody Hana Hříbková Od pochybování k popírání holocaustu mystifikace druhé a třetí generace; meze svobody V nedávné době se média začala opět zajímat o tzv. popírače holocaustu. O koho se jedná a co je jejich

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice Bakalářská práce Brno 2008 Autorka práce: Kateřina Malchárková Vedoucí

Více