Nebezpečí antisemitismus v rámci EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nebezpečí antisemitismus v rámci EU"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomie a sociálních věd Nebezpečí antisemitismus v rámci EU Diplomová práce Autor: Dobromil Přib Finance Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Štefan Danics, Ph.D. Praha Duben, 2011

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem předloţenou diplomovou práci vypracoval samostatně a pouţil jen pramenů, které cituji a uvádím v seznamu pouţité literatury. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen/a se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. Karlovy Vary dne Dobromil Přib

3 Poděkování Chtěl bych poděkovat vedoucímu práce doc. Dr. Ing. Štefanu Danicsovi, Ph.D. za jeho pomoc při zpracování diplomové práce, JUDr. Davidu Petrilákovi za konzultace k vybraným tématům, Dr. Leo Pavlátovi a Pavlu Rubínovi za čas na rozhovor, Ing. Bc. Pavlu Hnátkovi za poskytnutí materiálu z oblasti extremismu a Bc. Pavlu Šlederovi za konzultace k počítačové úpravě práce.

4 Anotace Cílem práce je zmapování geneze antisemitismu ve vybraných evropských zemích aţ do současnosti a nastínit rozdíly motivů antisemitismu v těchto vybraných zemích a navrhnout moţná opatření jak projevy antisemitismu v Evropské unie eliminovat. V práci jsou pouţita fakta z odborné historické a současné literatury, výsledky dostupných sociologických studií, z vybraných antisemitských tiskovin a materiál získaný z osobních rozhovorů se zástupcem Ţidovské obce, s policisty zabývajícími se extremismem a s příslušníky hnutí skinheads. Chtěl jsem zmapovat historický vývoj antisemitismu v jednotlivých vybraných zemích aţ do současné doby a pokusit se najít rozdílnost původu antisemitismu v těchto zemích. Klíčové pojmy: Antijudaismus, antisemitismus, definice antisemitismu, dělení antisemitismu, ekonomizující antisemitismus, EUMC, Evropská unie, Evropské centrum pro monitorování rasismu a xenofobie, globální antisemitismus, historizující antisemitismus, holocaust, nacionalistický antisemitismus, politizující antisemitismus, projevy antisemitismu, rasistický antisemitismus, šoa.

5 Annotation The aim of my thesis is the description of evolution of anti-semitism in the selected countries of European Union, outlining the differences in motives of anti-semitism in these countries and suggesting possible precautions for abolishing it at least in European Union. In the thesis are used data of historical and current scientific literature, the results of approachable sociological studies, selected anti-semitism printed papers, origins acquired from the oral interviews with a representative of the Jewish community, policemen concerning with extremism and members of the skinheads. I wanted to descript the historical development of anti-semitism in the particular selected countries so far and attempt to find variances of the origin of anti-semitism in these countries. Key words: Anti-Judaism, anti-semitism, definition of anti-semitism, sorts of anti-semitism, economising anti-semitism, EUMC, European Union, European Monitoring Centre for Racism and Xenophobia, global anti-semitism, historicist anti-semitism, Holocaust, national anti-semitism, politic anti-semitism, manifestation of anti-semitism, racist anti- Semitism, Shoah.

6 OBSAH ÚVOD... 8 I. VYMEZENÍ ANTISEMITISMU A JEHO FORMY Antisemitismus jako součást rasismu nebo specifický fenomén Pojem antisemitismus a jeho formy Antijudaismus Ekonomizující antisemitismus Nacionalistický antisemitismus Rasistický antisemitismus (šoa) Politizující antisemitismus Historizující antisemitismus (popírání šoa) Globální antisemitismus II. ČESKÁ REPUBLIKA Historický exkurs Protektorát Čechy a Morava Poválečná léta a období totalitního Československa Devadesátá léta a antisemitismus v České republice Ţidovská komunita v ČR a projevy antisemitismu v současnosti III. SLOVENSKO Historický exkurs Samostatný Slovenský štát Poválečná situace na Slovensku Současnost IV. SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO Historický exkurs Druhá světová válka a šoa Potrestání viníků Novodobá historie Německa a antisemitské projevy Současné Německo a antisemitismus V. POLSKÁ REPUBLIKA Historický exkurs Novodobá historie Polska a antisemitismus Druhá světová válka Polsko po druhé světové válce Současné Polsko a antisemitismus ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY

7 Úvod Téma antisemitismus jsem si zvolil z důvodu mého zájmu o historii, politologii a společenské vědy. Cílem mé práce je na základě deskripce projevů antisemitismu v České republice, na Slovensku, ve Spolkové republice Německo a v Polsku navrhnout opatření vůči tomuto stále aktuálnímu nebezpečí v rámci Evropské unie jako celku. Při zpracování jsem vycházel z odborné literatury, tisku a internetových zdrojů uvedených v závěru práce, ale také z osobních setkání s osobami, které mi poskytly relevantní informace k tématu, jako byl například předseda Ţidovské obce v Karlových Varech, policista, který se donedávna zabýval problematikou extremismu a bývalí příznivci hnutí skinheads. Větší akcent jsem, z pochopitelných důvodů věnoval České republice a také Spolkové republice Německo z důvodu původu největšího a nejbrutálnějšího projevu antisemitismu v dějinách lidstva jakým byl holocaust (šoa). Smyslem práce je tudíţ zmapování geneze antisemitismu ve vybraných evropských zemích a nastínit jejich odlišnosti a v této souvislosti navrhnout i moţná opatření k eliminaci antisemitismu v rámci Evropské unie. Téma antisemitismu, rasismu a xenofobie také souvisí s vnitřním a vnějším prostředím v Evropské unii, neboť Evropská unie je významným obchodním partnerem jak státu Izrael, tak států s muslimským obyvatelstvem a vnitřní stabilita a svoboda v Evropské unii velmi ovlivňuje hospodářský prostor a má vliv například na moţné rozhodování investorů apod. 8

8 Vymezení antisemitismu a jeho formy 1.1. Antisemitismus jako součást rasismu nebo specifický fenomén Z hlediska pojetí je sporné, zda chápat antisemitismus jako podskupinu širšího pojmu rasismu nebo jej vnímat jako samostatný fenomén, který má jasný cíl zášti a diskriminace. Pro větší přehlednost je třeba analyzovat všechny formy antisemitismu, abychom si uvědomili jakých podob můţe antisemitismus nabývat, a kdy, a kde se tyto podoby antisemitismu objevily Pojem antisemitismus a jeho formy Vymezit pojem antisemitismus je komplikované jiţ v pravém významu slova antisemitismus a to, co je obecně pod tímto pojmem chápáno a přijímáno. Jazykový význam slova antisemitismus by bylo v konečném důsledku nutno chápat jako vymezení se proti Semitům, tedy příslušníkům národů, kteří obývají Blízký východ a sever afrického kontinentu a to jsou etnicky jak Ţidé, tak Arabové, coţ by bylo jazykově přesné, ale z hlediska obecného uţití tohoto výrazu naprosto zavádějící. Bylo by moţno pouţít výraz antijudaismus, který je ovšem přijímán v uţším slova smyslu pouze jako nenávist vůči Ţidům z náboţenských důvodů. Z tohoto důvodu budu ve své práci pouţívat výraz antisemitismus v jeho širším slova smyslu, tj. jako nenávist vůči Ţidům a všemu ţidovskému. Antisemitismus bude v této práci vnímán jako forma vyhraněné xenofobie, která můţe nabývat různých forem a různé intenzity s tím, ţe má vţdy společný objekt strachu a tím jsou Ţidé. Evropské centrum pro monitorování rasismu a xenofobie (EUMC) má pro antisemitismus definici, která tento fenomén zasazuje do širších souvislostí: Antisemitismus je určitý způsob vnímání ţidů, který lze vyjádřit jako nenávist vůči ţidům. Slovní a fyzické projevy antisemitismu jsou zaměřeny proti ţidovským nebo neţidovským osobám nebo jejich majetku, proti institucím ţidovské komunity a náboţenským zařízením. Podobné projevy mohou být namířeny také proti státu Izrael jako představiteli ţidovského národa. Antisemitismus často obviňuje ţidy ze spiknutí s cílem poškodit lidstvo a nezřídka na ţidy svádí vinu za to, ţe se právě nedaří. 1 V této definici jsou prakticky zahrnuty všechny 1 Wikipedie, Antisemitismus, [online] [cit ]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/antisemitismus>. 9

9 projevy antisemitismu a je zde pouţíván výraz ţid s malým počátečním písmenem, aby bylo zřejmé, ţe antisemitismus nemá pouze rozměr rasový a etnický. Antisemitismus je většinou dělen na tři základní formy a těmi jsou náboţenský antijudaismus, kdy nenávist vůči Ţidům vychází pouze z náboţenského základu, rasový antisemitismus, u kterého vychází nenávist z etnického původu Ţidů jako takových a takzvaný nový antisemitismus, který zpochybňuje existenci státu Izrael a prezentuje se většinou jako antisionismus. Toto dělení je pouze základní a pro lepší pochopení tohoto pojmu je vhodnější pouţívat podrobnější dělení antisemitismu: - náboţensky motivovaný - ekonomizující - nacionalistický - rasistický - politizující - historizující - globální Antijudaismus Náboţenský antijudaismus je nejstarší formou antisemitismu v dějinách a je z historie znám jiţ od druhé poloviny 1. tisíciletí před Kristem. Šlo však spíše o nesnášenlivost, ve které se kombinovala xenofobie a etnocentrismus. Ţidé se svým náboţenstvím, které uznává pouze jediného boha, byli v protikladu s Řeky a Římany, kteří měli širokou škálu boţstev a měli jiné náboţenské rituály, např. co se týká čistoty stravy a pravidel uzavírání manţelských svazků. Křesťanský antijudaismus byl oproti pohanskému značně institucionalizován a byl zaloţen hlavně na presumpci zavraţdění Jeţíše Krista ţidy. Dále vycházel z nepravd o ţidovských rituálech, jakými mělo být vraţdění novorozeňat a křesťanských panen a pouţívání takto získané krve k přípravě tradičního jídla, tzv. macesů. tj. nedokvašených chlebů. Další 2 DANICS, Štefan; KAMÍN, Tomáš. Extremismus, rasismus a antisemitismus, dotisk 2. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, s. 10

10 příklad ţidovské věrolomnosti měl být Kristův ţidovský učedník Jidáš, který jej zradil za peníze. V období reformace nebyly ani protestantské církve k ţidům smířlivější, jak by se moţná dalo očekávat, ale také třeba významný reformátor Martin Luther hlásal nenávist vůči ţidům. Také v Novém zákoně lze nalézt prvky antisemitismu, nebo pasáţe, které byly antisemity vyuţity. Nový zákon například dává různý díl viny za ukřiţování Jeţíše Krista jiţ zmíněnému Jidáši, Pilátu Pontskému a ţidovským vůdcům a obyvatelům Jeruzaléma. Například v evangeliu svatého Jana, kde Jeţíš promlouvá k farizejům, je za ďábla označen Abraham otec farizejů. V této době lze nalézt křesťanský antijudaismus v církevní a v lidové podobě. Ukázkou lidové podoby mohou být pašijové hry, které formou divadelního představení kaţdoročně na Velikonoce připomínaly Jeţíšovu smrt ukřiţováním a přinášely obraz Ţidů jako viníků Kristovi smrti Ekonomizující antisemitismus Ekonomizující antisemitismus vychází ze znevýhodňování a omezování Ţidů z obchodu, různých povolání, omezování jejich vlastnických práv a celkové snahy zatlačit je do specifického postavení ve společnosti neţ má majoritní populace. Jedná se o určité speciální daně, zabavování majetku, pronásledování a útlak Ţidů z ekonomických důvodů. Jako odůvodnění těchto kroků vůči Ţidům je jejich vykreslení jako lichvářů a podvodníků, coţ vychází mimo jiné také ze středověku, kdy bylo půjčování peněz na úrok povaţováno za hřích. Ekonomizující antisemitismus v historii nacházel své kořeny často ve skutečnosti, ţe věřitelé byli Ţidé a dluţníci křesťané, coţ vedlo k prohloubení společenského antagonismu mezi Ţidy a křesťany. Z dnešního pohledu, kdy je obecně v ekonomice přijímán fakt, ţe peníze mají svou hodnotu v čase a místě, lze tento přístup povaţovat za zcela nesmyslný. Ekonomizující antisemitismus se projevuje ve dvou verzích a těmi jsou verze pravicová, která obviňuje Ţidy z toho, ţe vydělávají na úkor úspěšných obchodníků a bankéřů a levicová, která Ţidy vykresluje jako nástroj kapitalismu, kdy vydělávají na tíţivé situaci rolníků a proletariátu. Do ekonomizujícího antisemitismu lze zařadit i mýty o ţidovském 3 DANICS, Štefan; KAMÍN, Tomáš. Extremismus, rasismus a antisemitismus, dotisk 2. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, s. 11

11 spiknutí, které vycházejí z falzifikátu, nazvaném Protokoly sionských mudrců, jejichţ obsah bude popsán v jedné z následujících kapitol Nacionalistický antisemitismus Nacionalistický antisemitismus přichází se vznikem moderních států. Ţidé neměli nikdy v historii, do vzniku státu Izrael, svůj samostatný ţidovský stát, ale byli rozptýleni po celém světě a byli občany jiných států. Ţidům bylo často dáváno najevo, ţe sice jsou občany, ale druhé kategorie. Velká část Ţidů ţijících v různých zemích Evropy pouţívala ke vzájemné komunikaci německý jazyk nebo jazyk jidiš, který měl německý základ, coţ jim bylo v neněmeckých zemích vytýkáno ve smyslu, ţe nejsou plně integrováni ve státě a společnosti. Další věcí bylo, ţe hodně ţidovských občanů se hlásilo k německé národnosti a měli německy znějící příjmení, jako bylo například Goldstein nebo Blumenfeld a další. Ţidům bylo také připisováno, ţe se starají pouze o obchod a peníze a je jim jedno, kde se dá vydělat, tudíţ je u nich absence národní sounáleţitosti a neuznávají ţádný stát. Například český spisovatel Jan Neruda ve spisku Pro strach ţidovský z roku 1869 uvádí, ţe Ţidé nejsou součástí českého národa: Ţidé ţijí všude co národ cizí, u nás co nejcizejší. Vědomé cizosti té není jen u nás, kde má ráz jiţ hotového národního nepřátelství, nýbrţ všude. Výtečný jeden pozorovatel německý praví: Němec můţe se státi spíše Ţidem neţ Ţid Němcem. Jsou a zůstanou bodákem vraţeným do našeho masa. Nemůţeme obţalovat bodák ten; avšak nikdo se nemůţe divit, vzkřikneme-li při bolesti, kterou nám způsobuje, a pozorujeme-li se strachem, jak po kaţdém léčitelském pokusu hnisání dále se šíří. Tento způsob napadání probíhal v celé Evropě, kdy v Německu lze uvést příklad hudebního skladatele Richarda Wagnera, který napsal v roce 1850 v podobném duchu esej, nazvanou Ţidovství v hudbě a typickým příkladem nacionálního antisemitismu byla tzv. Dreyfusova aféra ve Francii, která na sklonku 19. století vyvolala politický skandál. Jednalo se o falešné obvinění kapitána francouzské armády ţidovského původu Alfreda Dreyfuse, který byl shledán vinným za údajnou velezradu a odsouzen k vyhnanství na Ďábelské ostrovy. Alfreda Dreyfuse se veřejně, mimo jiných, zastal i spisovatel Emile Zola. Plně rehabilitován byl důstojník Dreyfus aţ po téměř dvanácti letech. 5 4 DANICS, Štefan; KAMÍN, Tomáš. Extremismus, rasismus a antisemitismus, dotisk 2. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, s. 5 Wikipedie, Antisemitismus, [online] [cit ]. Dostupný na WWW:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Antisemitismus>. 12

12 1.6. Rasistický antisemitismus (šoa) Počáteční projevy rasistického antisemitismu jsou známy jiţ ve středověku např. ve Španělsku a Portugalsku, kde byli Ţidé pronásledováni inkvizicí z důvodu jejich rasy a nikoliv podle náboţenské příslušnosti, neboť se jednalo o tzv. novokřesťany, kteří jiţ přestoupili ke křesťanství. K těmto novokřesťanům bylo přistupováno s nedůvěrou a byli obviňováni z toho, ţe účelově podstoupili křest a tajně praktikují svou víru (v mnoha případech tomu tak bylo). Tyto projevy vůči novokřesťanům lze zařadit do projevů rasistického antisemitismu, neboť se uplatňovala ideologie čistoty krve bez ohledu na faktický stupeň pokřešťanštění Ţidů. V moderních dějinách jsou zaznamenány prvky nacistického antisemitismu v pseudovědeckých teoriích v 19. století, ve kterých byli Ţidé odsuzováni ne tolik pro své náboţenské vyznání, ale hlavně pro svůj původ a pro své údajné špatné dědičné vlastnosti. Byl jim připisován odpor k tvrdé fyzické práci, nedostatek patriotismu, absence sociálního cítění, podlézavost, vypočítavost a další. Docházelo i k srovnávání Ţidů jako rasy s jinými z hlediska vnějšího vzezření a antropologických znaků. Typickým představitelem rasistického antisemitismu té doby byl rasistický teoretik Artur de Gobineau. 6 Své nejbrutálnější podoby ovšem nabral rasistický antisemitismus v období let za vlády nacistů v Německu a následně na jimi okupovaných území a územích vlád jejich spojenců. Nacisté měli svou protiţidovskou politiku zaloţenu především na zdůrazňování fyzických a hlavně osobnostních odlišností ţidovské rasy. Nacisté směřovali svou politiku cíleně k likvidaci ţidovské rasy z území Německa a ze zemí sféry svého vlivu jakými byly například Slovensko, Maďarsko a Itálie. Toto období genocidy Ţidů bývá obecně označováno jako holocaust, ale tento výraz odmítá mnoho odborníků, ale i samotní Ţidé, neboť význam slova holocaust je rituální oběť. Nejlépe vysvětluje význam slova holocaust vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon: Slovo holocaust znamená zápalnou oběť nebo celooběť. Idea, která je obsaţena v tomto slově, je děsivá. Znamená to, ţe nacisté v roli velekněze obětovali Bohu šest miliónů Ţidů jako příjemnou, vonnou oběť. A Bůh ji přijal! To je naprosto nepřijatelná představa. Ale myšlení lidí, kteří v holocaustu chtějí vidět něco dobrého, od té představy vzdáleno není. Podle mnohých bylo oněch šest miliónů obětováno 6 Wikipedie, Antisemitismus, [online] [cit ]. Dostupný na WWW:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Antisemitismus>. 13

13 pro poučení, polepšení lidstva. Proto mám se slovem holocaust potíţe, vyhýbám se mu jak můţu, a pouţívám šoa, coţ hebrejsky znamená katastrofu, stejně jako zemětřesení nebo tajfun. Pro to, co se stalo, nemáme slov, protoţe nejsme schopni to pochopit a pojmenovat. 7 Perzekuce ţidovského obyvatelstva v Německu započala záhy po nástupu nacistů k moci a projevovala se postupně. Proto lze šoa rozdělit do dvou etap podle intenzity represí vůči Ţidům a to: první etapu mezi roky 1933 aţ 1941, kdy byla prováděna v Německu a v zemích, kde vládly autoritativní reţimy blízké nacistům, politika přijímání legislativních opatření, které stavěly ţidovské obyvatele do kategorie podřadných občanů, pokud jim občanská práva nebyla odňata úplně. Ţidovskému obyvatelstvu byla upírána nebo částečně omezována občanská a lidská práva ve společnosti jako bylo právo na majetek, omezení moţnosti výkonu určitých povolání, právo zdrţovat se na určitých veřejných místech, cestování veřejnou dopravou nebo uzavírání sňatků apod. Ruku v ruce, jako politické zdůvodnění těchto opatření, probíhala cílená štvavá kampaň ve sdělovacích prostředcích a oficiálně podporované a organizované šíření tiskovin s antisemitským obsahem jako byly letáky a veřejně vylepované plakáty. Tato štvavá kampaň a přijímání antisemitských zákonů měly za následek emigraci půl miliónu německých a rakouských Ţidů, coţ ovšem většině z nich s největší pravděpodobností zachránilo ţivot. Druhou etapou šoa je období, kdy byla realizována politika tzv. konečného řešení ţidovské otázky, která znamenala deportace Ţidů do vyhlazovacích a koncentračních táborů, otrocké práce a hromadné vyvraţďování. Tato politika se týkala všech Ţidů v Německu, na okupovaných územích a v nacisty spřátelených zemích, ale je nutno podotknout, ţe jednotlivé země v této věci postupovaly s různou intenzitou a v různých obdobích. Srovnávacím příkladem mohou být dvě sousedící země, jakými byly Slovensko, kterému bude věnována podrobnější pozornost v jedné z následujících kapitol a Maďarsko. Zatímco maďarský občan ţidovského původu se mohl například v roce 1943 cítit v Budapešti relativně bezpečně, pokud budou pominuty jiţ přijatá omezující opatření z první etapy šoa, pak na Slovensku byly jiţ během tohoto roku dokončeny odsuny do koncentračních a vyhlazovacích táborů. Obdobná situace, jako v případě Maďarska, byla i 7 DANICS, Štefan; KAMÍN, Tomáš. Extremismus, rasismus a antisemitismus, dotisk 2. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, s. 14

14 v Itálii a na jí okupovaných územích, kdy k transportům, např. soluňských a aténských Ţidů do koncentračních a vyhlazovacích táborů, docházelo aţ v roce Je těţké hodnotit, jakou roli sehrála v těchto případech humanita, problémy s technickým zajištěním transportů nebo strach o hospodářství země, neboť značná část ţidovských obyvatel byla velmi ekonomicky aktivních a vykonávala důleţitá povolání, ale ze zpětného pohledu je třeba konstatovat, ţe tato skutečnost v některých zemích zachránila mnoha Ţidům ţivot, protoţe větší šance na přeţití měl samozřejmě ten, kdo se dostal do koncentračního nebo vyhlazovacího tábora později. Počty obětí šoa nejsou přesně známy, ale odhaduje se, ţe v koncentračních a vyhlazovacích táborech zemřelo aţ Ţidů, přičemţ v ghettech to byl jeden milión a více neţ jeden milión Ţidů zastřelily mobilní popravčí čety (einsatzgruppen), často za aktivní pomoci místního obyvatelstva tzv. hivi hlavně na Ukrajině, východě Polska a Bělorusku. Je smutnou skutečností, ţe vyvraţďování Ţidů pro jejich původ probíhalo i po druhé světové válce. Jsou známé případy z Polska, kde probíhaly spontánní pogromy a také ze Sovětského svazu, kde bylo pronásledování a popravy Ţidů prováděno státem v rámci Stalinovi tzv. národnostní politiky Politizující antisemitismus Politizující antisemitismus je spojen především s kritikou státu Izrael z mnoha různých příčin. Není stanovena přesná hranice, kdy je kritika státu Izrael projevem antisemitismu nebo ne a za jakých okolností. Teoreticky se má za to, ţe kdyţ stát Izrael ztělesňuje Ţida, jde o antisemitismus, ale v ostatních případech se jedná o kritiku politiky státu Izrael, jako kaţdého jiného státu. To potvrzuje Zpráva o antisemitismu Evropské unie, která uvádí, ţe o projevy antisemitismu se jedná, pokud je stát Izrael spojován s předsudky spojenými s antisemitským vnímáním Ţida. Pokud není kritika státu Izrael a Izraelců spojována se stereotypním vnímáním Ţidů, nemá antisemitský základ. Často můţe být kritika státu Izrael spojena s latentním antisemitismem, kdy je kritizován stát Izrael například pro svou politiku v pásmu Gazy, ale kritik má pro své antisemitské názory vnitřní pohnutky a není schopen kritiky objektivní. Pokud je kritika státu Izrael konkretizována a není důvodem k napadání Ţidů, pak nejde o projev antisemitismu. Je otázkou, zda snaha o kritiku státu Izrael, hlavně ze strany zástupců arabských států je oprávněná a zcela objektivní. Jako 8 GROSS, Jan T. Strach, 1. vyd. Brno: JOTA, s. Esej k historickému výkladu. 15

15 příklad lze uvést některé delegáty arabských a muslimských států na konferenci v jihoafrickém Durbanu v září roku 2001, kteří se snaţili prosadit, aby bylo na této konferenci přijato prohlášení, ţe sionismus je rasismus a stát Izrael je rasistickým státem. Jedna stránka problému je politika státu Izrael a jeho kroky v otázce Palestinců, kde je těsná hranice mezi dodrţováním lidských práv a snaha Izraele ochránit své obyvatelstvo proti terorismu a druhou stránkou je historická animozita mezi arabskými státy a Izraelem a nezapomenutá poráţka v tzv. šestidenní válce, která se vedla de facto o zachování existence státu Izrael a v níţ některé arabské země v čele s Egyptem, utrpěly fatální poráţku. Je třeba také zmínit konflikt mezi Izraelem a Libanonem. Nejradikálnější prohlášení, na výše uvedené konferenci, zaznělo ze strany zástupců některých z těchto států a to konkrétně Egypta a Sýrie. Některé arabské země se váţně zabývají otázkou, zda šoa není ţidovskou smyšlenkou, coţ koresponduje s historizujícím antisemitismem. V některých z těchto muslimských zemích našla po válce azyl řada nacistických válečných zločinců, kde působili třeba jako poradci ve vojenských otázkách, coţ samozřejmě o něčem vypovídá. Oficiální zástupci některých muslimských zemí se svými politickými prohlášeními snaţí o delegitimizaci práva státu Izrael na svou existenci Historizující antisemitismus (popírání šoa) Historizující antisemitismus se projevuje tak, ţe se jeho nositelé snaţí zpochybňovat existenci šoa nebo se snaţí o bagatelizaci ve smyslu počtu obětí této tragédie, popírání existence plynových komor, zpochybňování autenticity dobových záběrů z koncentračních a vyhlazovacích táborů, vyvracení podílu viny Adolfa Hitlera na této tragédii apod. Náznaky historizujícího antisemitismu se začaly objevovat v padesátých letech minulého století, kdy jim ovšem nebyl přikládán velký význam, neboť realita tragédie koncentračních a vyhlazovacích táborů a plynových komor byla čerstvá a mnoho lidí ji mohlo potvrdit svým svědectvím. S odstupem let, kdy ubývá pamětníků, a přicházejí další generace, které znají tuto tragédii pouze zprostředkovaně z filmu a z televize, hlas popíračů a zpochybňovačů šoa sílí. Popíračům šoa nahrává, mimo jiné, i fakt, ţe nacisté se snaţili po válce zahladit stopy likvidací dokumentů a i v průběhu války prezentovali koncentrační tábory jako jakási sanatoria pro Ţidy. Dalším významným faktorem, který paradoxně nahrává zpochybňování šoa, je ta nejvzácnější část demokracie a tou je svoboda slova a písma. Pseudostudie na toto téma předkládají vylhaná nebo poupravená fakta nebo 9 DANICS, Štefan; KAMÍN, Tomáš. Extremismus, rasismus a antisemitismus, dotisk 2. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, s. 16

16 polopravdy, se kterými je dále manipulováno a tvoří zdánlivý logický celek. Manipulaci s těmito vylhanými skutečnostmi ve vztahu ke svobodě slova velmi výstiţně vyjádřila Hannah Arendtová ve své eseji Pravda a politika : Fakty formují názory a názory ovlivněné různými zájmy a emocemi se mohou velmi lišit, a přesto být legitimní, pokud respektují věcnou skutečnost. Ze svobody mínění je fraška, není-li zaručena informovanost o faktech a zpochybňují-li se fakty samy. 10 Známá historička Deborah L. Lipstadtová, která vyhrála soudní spor nad nejznámějším popíračem šoa Davidem Irvingem a soud jej nakonec označil za rasistu s vazbami na neonacisty, míní, ţe nelze přiznávat legitimitu těmto lţím veřejnými diskusemi, ale bojovat proti nim například soudně. Nebezpečí této formy antisemitismu je stále aktuálnější, neboť se v posledních desetiletích stále častěji stává součástí programu neonacistických stran, které se snaţí působit hlavně na mladou generaci. Nabízí se otázka, zda jde u kaţdého, kdo popírá veřejně šoa, o projev antisemitismu. Ve většině případů nejspíš ano, ale je zde, dle mého názoru, další skupina, které jde o honbu za senzací. Tento přístup je bezesporu morálně zavrţeníhodný, ale nejde o projev antisemitismu v pravém slova smyslu, coţ ovšem nesniţuje jeho nebezpečnost Globální antisemitismus Globálním antisemitismem se rozumí šíření představy o Ţidech jako politicky a mocensky silných ovládajících globální svět na klíčových postech ve světových organizacích, především v USA nebo politicky a mocensky silným státem Izrael. Význam pojmu globální lze ale především spatřovat ve formě, jakou se šíří a ţe vyuţívá moderních forem komunikace jako je internet a facebook a zpravodajství některých televizních stanic, které přinášejí jednostranné a neobjektivní reportáţe o zuboţených Palestincích jako obětech ţidovské zvůle. Nebezpečí globálního antisemitismu je spatřováno právě v jeho šíření, kdy následně takové názory přejímají lidé, kteří vlastně za celý svůj ţivot neudělali ţádnou zkušenost se Ţidy nebo státem Izrael. Tato forma antisemitismu má internacionální charakter a je bohuţel součástí světového globálního prostředí. 10 LIPSTADTOVÁ, Deborah E. Popírání holocaustu:sílící útok na pravdu a paměť. Vyd. 2. Praha: Paseka, s. 17

17 Velmi výstiţně popsal problematiku globálního antisemitismu ve svém článku novinář Alexandr Tomský: Zatímco staré formy antisemitismu mají dnes většinou zakrnělou podobu demonstrativní provokace, jimiţ se mediálně proti tabu liberální společnosti prosazují nepatrné skupinky ultrapravicových nacionalistů, nebo dřímají jako konspirativní teorie ţidovského spiknutí v podvědomí evropské a americké civilizace, šíří se dnes světem nová vlna subtilní antisionistické a ve svých důsledcích neméně hrozivé nenávisti vůči Ţidům. Vyvolalo ji v ţivot úsilí vytvořit ţidovský národ, respektive následný izraelsko-arabský konflikt. Její rétorika je velmi opatrná, často akademická (většina humanitních fakult západních univerzit je ovlivněna marxismem), a ukrývá se někdy podvědomě pod jinak jistě legitimním právem kritizovat politiku Izraele i americkou podporu. (Vycházím z nedávné obšírné zprávy amerického kongresu o globálním antisemitismu, která zaznamenala neuvěřitelných 320 násilných protiţidovských incidentů v Evropě za rok 2006 a z komentáře oxfordského profesora Emanuela Ottolenghiho). l) Kritici Izraele většinou deklarují svou objektivitu starým trikem antisemitismu, ţe nemají nic proti Ţidům; často chválí fundamentalisty nebo ty, kteří ţijí v diaspoře či nejsou sionisty. Jenomţe, kdyţ dva dělají totéţ není to totéţ. A v ţidovském národě také po tisíciletí pronásledování trpí někteří labilní jedinci chorobnou sebenenávistí, kterou zdůrazňují své ţidovství (Marx, Chomsky, Boby Fischer). 2) Izrael je souzen a odsouzen utopickou morálkou, standardem, který nikde nikdo neaplikuje na chování států a uţ vůbec ne, jde-li o stát, který bojuje o přeţití. Vţdyť většina států na světě byla uznána svými sousedy nedobrovolně. Československo potřebovalo dokonce dvě světové války. 3) Příkladem objektivního přístupu je kritika izraelské politiky, tak jak ji praktikuje anglický týdeník The Economist, a to proto, ţe vychází ze samozřejmé existence státu a jeho práva na existenci, i proto, ţe nepochybuje o Izraelském úsilí o mír, ale i bezpečnost. 4) Antisionisty poznáte podle toho, ţe jim chybí kritika arabských nepřátel Izraele, kteří mohli tak dávno získat výměnou za uznání a mír území, kdysi anektované Jordánskem 18

18 (1948) a posléze Izraelem (1967), a kteří mohli dohodou získat i svůj stát (Camp David). Tragika vzájemného vraţdění je přece náboţensko - politický fanatismus, a nikoli ţidovští osadníci, kteří by v případě reálné dohody museli vyklidit problematická území. 5) Zvláštní, ţe tito lidé nepranýřují ze svých morálních pozic otevřeně genocidní záměry Hizbaláhu a Hamasu, a ani jeden z největších zločinů lidstva - vysílání sebevraţedných atentátníků absolutní popření úcty k ţivotu - svému i svých zcela náhodných obětí. Jak se ubránit podezření, ţe se historie v nové podobě opakuje? Tak jako v minulosti nesli Ţidé úděl občas chráněných vyvrhelů (bohovraţda), stali se posléze synonymem všech lidských neřestí (judensau), tak je dnes křiţován Izrael jako nové globální zlo. Většinou čteme mezi řádky, ale někteří to říkají uţ otevřeně: Ţidé nemají právo na svou národní existenci jako ostatní. Pro nás a pro celý svět by bylo lépe, kdyby Izrael nebyl. Kaţdý prostý, slušný člověk (na rozdíl od některých intelektuálů) chápe, ţe tváří tvář latentnímu antisemitismu naší civilizace, je kaţdá úvaha o neexistenci reálně existujícího národa či dokonce démonizace sionismu nic neţ výzvou temných sil a skrytou předzvěstí příští genocidy. Kaţdý zločin začíná nejprve slovy. Antisionismus je jen novou formou prastarého antisemitismu. 11 Z tohoto výstiţného popisu globálního antisemitismu vyplývá, ţe se globální antisemitismus často prolíná s politizujícím antisemitismem a jeho nebezpečí spočívá právě v jeho globalizaci, tj. rozšiřuje se ze zemí křesťanských do muslimských a šíří se novými masmédii jako je internet. Navíc nespočívá pouze ve způsobu jeho šíření, ale v samotném obsahu a tento obsah je inovací starých forem nenávisti vůči Ţidům a všemu ţidovskému, pouze je přeměněn do lépe stravitelnější formy a skrývá se za falešnou humanitu nebo smysl pro spravedlnost. 11 TOMSKÝ, Alexander. Izrael, anti-sionismus a nová hrozba globálního antisemitismu. Blog.aktuálně.cz [online] , 2008, 5, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/alexander-tomsky.php>. 19

19 Česká Republika 2.1. Historický exkurs Ţidé se v oblasti Čech a Moravy začali usídlovat jiţ na počátku 10. století a jednalo se o kupce, kteří přicházeli z Východofranské a Byzantské říše a Cordóbského a Bagdádského chalífátu. Předmětem jejich obchodu byli hlavně otroci, orientální látky, koření apod. Čeští panovníci se k ţidovským kupcům v té době stavěli velmi pozitivně a udělovali jim různá privilegia. Ţidé se začali usazovat v Praze v prostoru na místě dnešní Malé Strany a později také pod Vyšehradem. Ţidovské obce se také nacházeli, dle dostupných pramenů, v dalších královských městech a to v Brně, Olomouci, Znojmě, Jihlavě, Litoměřicích a Chebu. Tyto ţidovské obce podléhaly přímo panovníkovi a Ţidé měli zpočátku postavení svobodných lidí tzv. hostů. Stejné postavení měli v té době také například němečtí a italští kupci. Počátkem 13. století začali být Ţidé, na základě církevního práva, vyřazováni z určitých řemesel a povolání a mohli je vykonávat pouze pro potřeby svých souvěrců v rámci ţidovské obce. Ţidům bylo umoţněno, aby se bez omezení věnovali peněţnictví a s omezením i obchodu. Peněţnictví (v té době téměř výhradně půjčování peněz na úrok), které jim bylo de facto vnuceno, bylo křesťanskou většinou odsuzováno a fakticky zapovězeno, neboť se dle církve té doby jednalo o hřích. Křesťanská společnost tyto sluţby Ţidů v hojné míře vyuţívala, ale na druhou stranu u ní vyvolávaly nevoli. V té době museli být Ţidé viditelně barevně odlišeni od ostatní společnosti a v Čechách se za tímto účelem uţívala ţlutá barva, která byla pokládána za barvu zrádců. Ţidé měli být zrádci proto, ţe ukřiţovali Jeţíše Krista a tím zradili pána Boha. Ţidé také museli bydlet v ghettech odděleně od křesťanů a nesměli, mimo jiných omezení, vlastnit půdu a provozovat zemědělství. Nicméně Ţidé byli stále pod ochranou panovníka a mohli si například řešit své spory prostřednictvím svých rabínů a učení Talmud. V roce 1389 v Praze proběhl velký pogrom na Ţidy, jehoţ záminkou bylo napadení kněze, který nesl hostii a měl ho údajně napadnout Ţid. Při tomto pogromu bylo vyvraţděno asi 3000 Ţidů. 20

20 V době husitství byla k ţidovskému obyvatelstvu vstřícnější atmosféra a bylo jim umoţněno, aby vykonávali některá z řemesel a povolání, která jim byla dříve zapovězena. I v této době však docházelo k pogromům z náboţenských důvodů. I husité měli zakořeněn předsudek, ţe Ţidé ukřiţovali Jeţíše Krista. Později se také stávalo, ţe Ţidé jako schopní obchodníci a řemeslníci, byli vypovídáni z měst a ze samotné země, neboť byli konkurencí pro křesťanské obyvatelstvo. Na přelomu 15. a 16. století se ţidovské obyvatelstvo začíná usazovat i na venkově a v dalších jiných městech neţ městech královských. V roce 1541 vypuknul v Praze mohutný poţár a za uţití útrpného práva byli vyslýcháni údajní pachatelé Ţidé, kteří se byli mučením k činu doznat. Na základě takto zjištěných důkazů byli Ţidé v roce 1542, na základě rozhodnutí zemského sněmu, vyhnáni z Prahy. V roce 1547 byl Ţidům, rozhodnutím panovníka Ferdinanda I., umoţněn návrat. Nejpříznivější dobou pro ţidovské obyvatelstvo ve středověku byla doba vlády Rudolfa II. Habsburského. Z té doby pochází mimo jiné také legenda o Golemovi. V té době ţil také jeho údajný zhotovitel a duchovní otec známý Rabbi Jehuda Löw, který byl velkým přínosem pro ţidovskou kulturu a vzdělanost. Mimo jiného významně reformoval ţidovské školství a sepsal mnoho filozofických spisů. Další významnou osobou té doby, z pohledu ţidovské kultury a rozvoje, byl praţský významný obchodník a mecenáš Mordechaj Maisl, který věnoval velké sumy ţidovským školám, financoval stavbu ţidovské radnice a dvou synagog, z nichţ jedna nese dodnes jeho jméno a je zde stálá expozice Ţidovského muzea. Postavení Ţidů v českých zemích se začalo podstatně zhoršovat v období tzv. třicetileté války, kdy byli nuceni vládnoucím Habsburkům nuceni odevzdávat stále vyšší daně a poplatky na financování vojska. Na druhé straně jim byla udělována další privilegia týkající se jejich obchodní činnosti, aby tyto odvody byli schopni splnit. V první polovině 17. století se výrazně zvýšil podíl ţidovského obyvatelstva v Čechách, k čemuţ významně přispěla skutečnost, ţe Ţidé byli v té době perzekuováni v okolních zemích, jako bylo Polsko, Uhry a také v samotném hlavním městě císařství Vídni. V roce 1650 český zemský sněm ruší majestát císaře Ferdinanda III., který zaručoval dřívější ţidovská privilegia. Ţidé nemohli zaměstnávat křesťanskou čeleď a museli roku 1657 opustit všechna místa, která neobývali před rokem Stát poté v roce 1679 pokračoval v omezování práv Ţidů 21

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima 2 hodiny týdně dataprojektor (s připojením

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Majakovského 8. 9. třída Základní Dějepis Téma

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Izraelsko-arabský konflikt

Izraelsko-arabský konflikt Izraelsko-arabský konflikt Izraelsko arabský konflikt, jde o náboženství? Mgr. ALENA BENDOVÁ, 2012 Práce s textem za použití metod RWCT (text je rozmnožen buď pro dvojice nebo pro každého žáka) 1. Přečtete

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec ROZHODNUTÍ

Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec ROZHODNUTÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A OBČANSKOSPRÁVNÍ Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec Pan Martin Matička ROZHODNUTÍ Magistrát

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Seznamte se s... Holocaust. Protižidovská. nařízení

Seznamte se s... Holocaust. Protižidovská. nařízení Pomlčková válka Diskriminační označení Davidovou hvězdou se týkalo všech Židů od věku šesti let. Foto ČTK Kolik cípů má Davidova hvězda? Od roku 1939 byli Židé na našem území vystaveni pronásledování podobně

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Období totality. Od roku 1948 po Sametovou revoluci. Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0938

Období totality. Od roku 1948 po Sametovou revoluci. Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0938 Období totality Od roku 1948 po Sametovou revoluci Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0938 Název: Škola hrou Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Hrubý Jeseník 123, 289 32 Oskořínek

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

Židovská kultura a české dějiny Dr. Phil. Jana Starek

Židovská kultura a české dějiny Dr. Phil. Jana Starek Židovská kultura a české dějiny Dr. Phil. Jana Starek Letní semestr 2014 Pondělí 16.20-17.50, učebna K229 1. ročník, FEM + FVT Cíl kurzu: Přiblížit posluchačkám a posluchačům základní přehled o dějinách

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Anotace: materiál obsahuje 2 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VII. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě 12 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě

Více

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Z vily, ve které nyní sídlí naše školka, zmizeli téměř před 70 lety lidé. Kdo to byl? Proč odešli? Proč budou před školkou nějaké kameny? I v tomto školním roce se s

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 Puritáni čistí, vzorem kalvinismus cílem očista anglikánské církve od katolicismu prostý oděv, vlasy nakrátko kulaté hlavy, morálka,

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Den vzpomínání na oběti holocaustu. 2 5 2011 14 17 hodin. náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel

Den vzpomínání na oběti holocaustu. 2 5 2011 14 17 hodin. náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel Den vzpomínání na oběti holocaustu 2 5 2011 14 17 hodin náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel Co znamená Jom ha-šoa? Den holocaustu, hebrejsky šoa, celým názvem Jom ha-šoa ve ha-gvura

Více

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ To, oč jsme se snažili celý půlrok a to, co teď uvidíte úplně na čisto ( na nečisto to nepůjde, už tu byla uklízečka) Pro anketu jsme vybrali tyto osobnosti:

Více

Ţidovské dějiny od středověku po emancipaci

Ţidovské dějiny od středověku po emancipaci Ţidovské dějiny od středověku po emancipaci v 10. století centrem ţidovství muslimské Španělsko (Andalusie) maurská společnost zaujala k Ţidům vstřícný vztah vzrůstající moc křesťanského Španělska řada

Více

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky LIDSKÁ PRÁVA historické mezníky Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů

Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů Občanske asociace, mezinárodní, dobrovolnické a nevládní organizace, veřejné agentury a obyvatelé celého

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce Evropa na sklonku 2. světové války a po válce 1. Výsledky 2. světové války doplň údaje: zahynulo mil. lidí, koncentračními tábory prošlo mil. lidí, vyvražděno bylo mil. Židů, z toho 1 mil. v, celkem se

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Rasismus a antisemitismus

Rasismus a antisemitismus Bankovní institut vysoká škola Praha Veřejná správa a Evropská unie Rasismus a antisemitismus Bakalářská práce Autor: David Limport Veřejná správa, Evropská unie Vedoucí práce: doc. Ing. Dr. Štefan Danics,

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

MEZINÁRODNÍ ZPRÁVA O NÁBOŽENSKÉ SVOBODĚ V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

MEZINÁRODNÍ ZPRÁVA O NÁBOŽENSKÉ SVOBODĚ V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Úřad pro demokracii, lidská práva a pracovní záleţitosti Ministerstvo zahraničí USA MEZINÁRODNÍ ZPRÁVA O NÁBOŽENSKÉ SVOBODĚ V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 VYDÁNA 20. KVĚTNA 2013 2 Oficiální souhrn Ústava

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět Obor vzdělání: Kód oboru: Školní rok: 2013/2014 Třída: DS5 ROMISTIKA Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium)

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Vývoj na Blízkém východě VY_32_INOVACE_D0117

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Vývoj na Blízkém východě VY_32_INOVACE_D0117 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Arabsko-izraelské války

Arabsko-izraelské války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBČANSKÁ NAUKA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Zedník 36-67-H/01 Zedník 1. ročník = 33 hodin/ročník

Více