Koncepce činnosti Nadace útěk, vyhnání, smíření a zásadní úvahy k plánované stálé expozici

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce činnosti Nadace útěk, vyhnání, smíření a zásadní úvahy k plánované stálé expozici"

Transkript

1 Úvod Koncepce činnosti Nadace útěk, vyhnání, smíření a zásadní úvahy k plánované stálé expozici 1. Úkol nadace - Vzpomínání na vyhnání Odsouzení vyhnání Prohloubení smíření a vzájemného porozumění - Multiperspektivní koncepční pojetí jako příspěvek k evropskému procesu porozumění a kultuře vzpomínání 2. Téma: Nucená migrace v německých a evropských dějinách - Přesídlování, evakuace, útěk a vyhnání Němců - Historický kontext nacistické expanzivní a vyhlazovací politiky a ideologie životního prostoru - Evropská dimenze - Etnopoliticky motivované vyhnání a genocida 3. Profil, místo, cílové skupiny a vzdělávací úkol 4. Dokumentační a informační centrum 5. Výhled

2 Strana 2 Zásadní úvahy k stálé expozici Prolog; zeměpisný přehled 1) Princip etnicky homogenních národních států a rozpad mnohonárodnostních říší na konci první světové války 2) Národnostní většiny a menšiny v období mezi světovými válkami 3) Národní společenství (Volksgemeinschaft), antisemitismus a "životní prostor na východě" jako základní komponenty nacionálního socialismu 4) Druhá světová válka - Okupační teror, nucená migrace a genocida jako součást nacistické nadvlády - Etnický režim stalinského Sovětského svazu - Evakuace a útěk německého civilního obyvatelstva 5) Vyhnání Němců a nové uspořádání Evropy - Cesta k Postupimské konferenci - "Divoké vyhnání - Nucené vysídlování - Deportace, internační tábory a vyhnání v jihovýchodní Evropě 6) Utečenci a vyhnanci v Německu a v Evropě po roce 1945: Strategie, konflikty a úspěchy integračních procesů - Zkušenosti prvních okamžiků - Mezi integrací a asimilací: Utečenci a vyhnanci v obou německých státech - Snahy o smíření 7) Po roce 1989: Na cestě k evropské kultuře vzpomínání?

3 Strana 3 Úvod Dějiny Evropanů 20. století probíhaly ve znamení dlouhých fází pokusů o národnostní homogenizaci, válek, autoritativních režimů a totalitních diktatur. To vedlo vedle ostatních podob organizovaného násilí také k masovému vyhánění a vyhlazování národů. Zejména nacismus a stalinismus přinesly utrpení milionům lidí a vyhloubily hluboké propasti mezi evropskými národy. Také následující generace jsou tak postaveny před úkol převzít odpovědnost za tuto část evropských dějin a svědomitě se s ní vyrovnat. V dialogu mezi evropskými sousedy, vedeném jak ve vědeckých kruzích, tak také v běžných mezilidských vztazích a naplněném snahou o vzájemné pochopení, jde o to, kriticky se podívat na národní pojetí dějin a analyzovat je, vzbudit zájem veřejnost pro myšlenku společného vzpomínání a připomínání a přispět tak k procesu smíření a partnerství v Evropě. Nadace útěk, vyhnání, smíření se bude zabývat osudy milionů uprchlíků a vyhnanců, kteří v Evropě ztratili v důsledku válek, národnostních konfliktů a diktatur ve 20. století svůj domov a byli vystaveni fyzickým a psychickým hrůzám a násilí. Během druhé světové války, na jejím konci a také v dalších poválečných letech muselo přibližně 14 milionů Němců opustit své domovy v dřívějších východních provinciích Pruska a v sídelních oblastech ve střední, jihovýchodní a východní Evropě. Byli odtud vyhnáni v důsledku nacistické politiky, jejích zločinů a jí započaté a krutým způsobem vedené války. V rozděleném poválečném Německu začínali z ničeho a museli si zde vybudovat úplně novou existenci, a to často bez projevů solidarity ze strany domácího přijímajícího obyvatelstva; v sovětské okupační zóně a v NDR existovala navíc snaha tabuizovat jejich osud. Nadace chce vyzdvihnout integraci utečenců a vyhnanců do společnosti obou německých států až do roku 1990, která byla přes všechny překážky úspěšná, a ocenit jejich podíl na znovuvybudování Německa a jejich vstřícnost vůči myšlence vzájemného porozumění. Činnost Nadace útěku, vyhnání, smíření je věnovaná této tragédii útěku a vyhnání, stejně jako vzpomínkám na ni a zamyšlením. Nadace chce přitom přispět k tomu, aby bylo vyhnání vždy a ve všech místech odsouzeno jako násilný politický nástroj a porušování lidských práv.

4 Strana 4 Svému úkolu udržet živou vzpomínku na útěk a vyhnání ve 20. století v historickém kontextu druhé světové války a nacistické expanzivní a vyhlazovací politiky a jejich následků, který jí ukládá zákon, chce dostát na základě úzké spolupráce s vnitrostátními a mezinárodními vědeckými zařízeními, historickými muzei a památníky, s organizacemi vyhnanců a občansko-společenskými iniciativami a subjekty na ochranu lidských práv. Nadace útěk, vyhnání, smíření bude provádět svou činnost s pomocí přeshraniční výměny a dialogu a bude se přitom řídit výrokem polského intelektuála Jana Józefa Lipského: Musíme si navzájem všechno povědět, a to s tou podmínkou, že každý bude hovořit o své vlastní vině. Pokud to neuděláme, nedovolí nám zátěž z minulosti, abychom se vydali do společné budoucnosti. (1985) Právě z tohoto povědomí se rodí onen duch smíření, bez něhož není možné přiměřené, důstojné vzpomínání i na prožité utrpení útěku a vyhnání, a bez něhož by především nebyla možná společná budoucnost v Evropě žijící v míru, jak to vyjádřila spolková kancléřka Angela Merkelová v projevu proneseném dne 18. září Němci jsou si vědomi zodpovědnosti, kterou nesou za zločiny nacistického protiprávního režimu: zřízení systému koncentračních a vyhlazovacích táborů, vyvraždění šesti milionů Židů a přibližně půl milionu Sintů a Romů, až do milionů jdoucí počet oběti mezi civilním obyvatelstvem v Polsku, na Ukrajině, v Bělorusku a v Rusku, hrůzný teror v okupovaných oblastech, miliony sovětských válečných zajatců umírajících hladem a zřízení systému nucených prací. Vztahy obou německých států k jejich východním sousedům zůstaly následně těmito událostmi po desetiletí těžce zatížené; na Západě se navíc celá situaci ještě v důsledku studené války přiostřila, na Východě stálo těmto vztahům v cestě shora nařízené socialistické přátelství mezi národy. Vyrovnání se s těmito nejtemnějšími kapitolami německých dějin 20. století a vzpomínání na oběti nacismu jsou proto trvalým úkolem celostátního a celospolečenského významu. Koncepce financování památníků na spolkové úrovni, která se v roce 2008 dočkala svého pokračování, se proto ujímá osobitým způsobem tohoto úkolu a zdůrazňuje přitom, že základem jakéhokoli vzpomínání je znalost historických skutečností a jejich vědecký výzkum. Nadace útěk, vyhnání, smíření se cítí být zavázána tímto postojem, který se staví proti všem pokusům o interpretaci minulosti ve smyslu vzájemného zúčtování vin a jakémukoli zlehčování zločinů nacistického režimu. Ve vztahu k procesům vyhnání ve 20. století je nutné konstatovat: Bezpráví vedlo v dějinách často k novému bezpráví, ale přesto nevytváří dřívější bezpráví, ať již bylo jakkoli obrovské, právní a morální oprávnění pro nové bezpráví. To platí také a

5 Strana 5 především pro vyhnání Němců z východní Evropy po roce Toto konstatování však nezlehčuje zodpovědnost německého národa za zločinnou politiku nacistického režimu. V rozměrech evropské perspektivy připomene Nadace miliony lidí, kteří se stali od 30. let minulého století v době Stalina oběťmi zlovolné totalitní nadvlády. Nucené práce, deportace, gulag, umírání hladem a masové vraždění byly konstitutivními prvky stalinistického teroru. K největším masovým zločinům patří Velká čistka, hladomor (holodomor) na Ukrajině a deportace etnických a sociálních skupin obyvatelstva v rámci Sovětského svazu. Vyrovnání se s minulostí v rámci evropského kontextu a s respektem vůči pohledu ostatních přispívají k procesu smíření a vzájemného porozumění. Svou činností se Nadace útěk, vyhnání, smíření účastní na utváření mírové společné budoucnosti v Evropě.

6 Strana 6 1. Úkol nadace Vzpomínání na vyhnání Odsouzení vyhnání Prohloubení smíření a vzájemného porozumění V souvislosti s etnickými čistkami na Balkáně, ke kterým docházelo od roku 1991, se dostali v posledních letech v Evropě opět silněji do povědomí veřejnosti lidé, kteří ztratili v důsledku druhé světové války svůj domov a z nichž mnozí přišli také o život. Útěk a vyhnání přibližně 14 milionů Němců 1 a ztráta velké části státního území patří k závažným historickým zkušenostem německých dějin, které však byly na dlouhou dobu vytlačeny z ohniska vzpomínání. Tato katastrofa je, pokud chceme hovořit slovy autora jako je Karl Schlögel, důležitou kapitolou dějin německého národa a musí zaujmout centrální místo v národní paměti (2003). V roce 1945 došlo také k zániku duševních krajin (Horst Bienek), bez nichž by byl obraz Německa po dlouhá staletí stejně neúplný jako bez přítomnosti území jako jsou Franky a Meklenbursko. V důsledku nacistické politiky jsou německé historické východní provincie ztraceny. Ale nikde není napsáno, jak říká Günter Grass, že tím musí upadnout do zapomenutí také kulturní podstata těchto provincií a měst. Historie útěku a vyhnání, stejně jako kulturní dědictví dotčených oblastí jsou součástí národní identity a společné kultury vzpomínání Německa. Spolková vláda se 19. března 2008 usnesla na Základní koncepci muzeálního, dokumentačního a informačního centra v Berlíně, které se bude zabývat problematikou útěku, vyhnání a nucené migrace ve 20. století. Podle této koncepce má nová instituce přispět v duchu myšlenky smíření a v návaznosti na politiku vzájemného porozumění realizovanou Spolkovou republikou Německo k tomu, aby se vzpomínalo na bezpráví vyhnání a aby se vyhnání jednou pro vždy odsoudilo. Za tímto účelem bude vědecky dokumentovat případy etnických čistek. Klíčovým tématem činnosti Nadace bude přitom útěk a vyhnání Němců. Na základě vládního rozhodnutí byla dne 30. prosince 2008 nabytím účinnosti zákona o zřízení nadace Německého historického muzea v Berlíně (Deutsches Historisches Museum) zřízena pod jeho záštitou nesamostatná nadace s názvem Nadace útěk, vyhnání, smíření. Zároveň s ustanovením orgánů Nadace v roce 2009 a jejich rozšířením novým zákonem ze dne 19. června 2010 byl ustanoven 1 Všechna čísla, která zde uvádíme, jsou pouze odhadnuté hodnoty, při kterých se sice přihlíží k nejnovějším publikacím, které ale vědecké kruhy hodnotí přesto různým způsobem. Číselné údaje byly ve většině případů převzaty z Lexikon der Vertreibungen. Deportation, Zwangsaussiedlung und ethnische Säuberung im Europa des 20. Jahrhunderts (Lexikon vyhnání, deportací, nuceného vysídlení a etnických čistek 20. století), vydaného Detlefem Brandesem, Holmem Sundhaussenem, Stefanem Troebstem ve spolupráci s Kristinou Kaiserovou a Krzysztofem Ruchniewiczem, Vídeň, Kolín, Výmar 2010.

7 Strana 7 tým, který zodpovídá za její vybudování. Muzeální, dokumentační a informační centrum má vzniknout v Berlíně v prostorách budovy Deutschlandhaus nedaleko dřívějšího nádraží Anhalter Bahnhof po ukončení sanace objektu. Multiperspektivní koncepční pojetí jako příspěvek k evropskému procesu porozumění a kultuře vzpomínání Vyrovnání se s dějinami v rámci vzájemné spolupráce zůstane výzvou s mnoha podobami," to jsou slova ze zprávy Spolkové vlády o finanční podpoře kultury ve smyslu ustanovení 96 spolkového zákona o záležitostech vyhnanců a utečenců z prosince roku 2009: My Němci se stejně jako naši evropští sousedé vyrovnáváme s nacismem a totalitarismem, se dvěma světovými válkami, útěkem, vyhnáním a nuceným vysídlováním. Tento proces probíhá také stále častěji na nadnárodní úrovni a získává tak zcela nově společensky, politicky a vědecky na závažnosti v rámci evropského sjednocovacího procesu. Předpokladem učení se zaměřeného na smíření mezi národy je ochota pokusit se pochopit jednání lidí v jejich mnohovrstevnosti a dynamice. Snahy o smíření se nemohou spokojit s tím, že se pouze odsoudí to, co se stalo. Naopak, hledají příčiny a pohnutky, jsou ochotny přijmout zpochybnění vlastního pohledu a vědí, jak jsou nepostradatelné vztahy postavené na vzájemném dialogu. Po dlouhou dobu byl pohled na minulost Evropy formován navzájem si odporujícími národními narativními principy vzpomínání. Odlišné vnímání, ale především odlišné historické zkušenosti vedly a stále ještě vedou k tomu, že se interpretace dějin často stává předmětem sporů a je zneužívána k politické instrumentalizaci. Proto je v případě nucené migrace obzvláště důležité zvolit multiperspektivní přístup, aby bylo možné představit odlišná chápání dějin, kriticky se podívat na jejich konstrukci a dokumentovat jejich procesy. Prezentace různých zkušenostních horizontů a interpretačních vzorců, které existují nejen mezi jednotlivými evropskými státy, ale také uvnitř jejich vlastních společností umožní nahlížet na dřívější události z různých úhlů pohledu a vytvořit si na tomto základu vlastní názor. S tím spojená reflexe národních, bilaterální a evropských nadnárodních diskurzů o etnických čistkách a vyhnání může pak přispět ke vzájemnému porozumění.

8 Strana 8 2. Téma: Nucená migrace v německých a evropských dějinách Přesídlování, evakuace, útěk a vyhnání Němců V Německu dnes běžně používané spojení dvou pojmů útěk a vyhnání (Flucht und Vertreibung) se vztahuje na velmi rozdílné historické události: Baltští Němci a jiné německy hovořící menšiny byly v duchu politiky přesídlování diktované nacistickým státem z větší části usídleni v důsledku paktu Stalina s Hitlerem, uzavřeného v roce 1939, na anektovaném a obsazeném území Polska a teprve na konci války se z nich stali utečenci; Stalin nechal naopak deportovat velkou část ruských Němců neprodleně po napadení Sovětského svazu Německem v roce 1941 na Sibiř a do Střední Asie. To znamená, že část německých menšin žijících mimo území tehdejší Říše musela opustit svůj domov již během druhé světové války. Od října 1944 bylo evakuováno na statisíce Němců z východních oblastí Německa, ze Slovenska, Chorvatska a severního Sedmihradska. Z Východního Pruska, Pomořanska, Východního Braniborska a Slezska prchaly v roce 1944/45 miliony civilistů před postupujícími vojsky Rudé armády, kteří se kvůli příliš pozdním povelům k evakuaci ze strany nacistických úřadů zapletli na mnoha místech do bojů. Mnozí z těch, kteří zůstali, byli deportováni na nucené práce do Sovětského svazu nebo ztratili svůj domov v době mezi koncem války a Postupimskou konferencí během takzvaného divokého vyhánění. V Československu a na území, které bylo připojeno k Polsku, se to týkalo přibližně jednoho milionu osob. Divoké vyhánění nebylo postaveno na smluvním základu a působilo spontánně, ačkoliv bylo v mnoha případech řízeno a prováděli ho bezohledným způsobem příslušníci armádních složek, nově zřízených policejních jednotek nebo revolučních gard. Později následovalo na základě Postupimské dohody organizované nucené vysídlování Němců, kteří zůstali ve své vlasti. Pro německé menšiny, které přišly z Československa, Polska, Jugoslávie, Maďarska nebo Rumunska, měl jejich vztah ke státům, které byly do roku 1945 jejich vlastí, značný vliv na situaci, ve které se po roce 1945 nacházely. Proto je nezbytné přihlédnout při snaze o vysvětlení požadavku na vytvoření národního státu bez Němců nejen ke krátkodobým a rozhodujícím způsobem relevantním příčinám, kterými byla nacistická válečná a okupační nadvláda, ale také ke střednědobým a dlouhodobým důvodům. Tyto důvody je nutné hledat ve vizi etnicky homogenního národního státu, která se rozšířila v době před první světovou válkou, a v často velmi konfliktním vztahu nových národních států k jejich menšinám po roce 1918.

9 Strana 9 Nově nastolené a ve většině případů komunistické vlády ve středovýchodní a jihovýchodní Evropě podporovaly vyhnání a vysídlení Němců a používaly přitom dřívější plány exilových vlád svých zemí. Zatímco Němci z Československa nebo z Jugoslávie a z větší části nového Polska byli téměř úplně vyhnáni, postupovalo Maďarsko a Rumunsko téměř až do konce války spojenci Německa jiným způsobem. Velký počet banátských Švábů a sedmihradských Sasů v Rumunsku byl po skončení války zavlečen na nucené práce do Sovětského svazu. Stejně jako většina rumunských Němců směli ti, kteří přežili, zůstat po svém návratu ve své vlasti, ačkoli byli také v době komunistického režimu vystaveni těžkým represím, které přiměly později mnohé z nich k vystěhování do Německa. Naopak z Maďarska byla po druhé světové válce vyhnána asi polovina zde žijících Němců, a to bez ohledu na skutečnost, že Maďarsko s nacistickou diktaturou dlouho kolaborovalo. Obzvlášť tragickou kapitolu představují internační tábory, které se nepodařilo především v případě dunajských Švábů v Jugoslávii velké části postižených přežít. V oblastech táhnoucích se od Východního Pruska až po Banát se staly miliony lidí obětí přesídlování, evakuace, útěku, divokého vyhnání a nuceného vysídlování jsou to hořké osudy, kterých zůstali Němci na Západě a ve střední části země ušetřeni. Historický kontext nacistické expanzivní a vyhlazovací politiky a ideologie životního prostoru Útěk a vyhnání Němců je nutné vidět v kontextu s nacistickou expanzivní a vyhlazovací politikou, a s ideologií životního prostoru a jejími následky. Poté, co Adolf Hitler a NSDAP převzali v roce 1933 moc ve státě, byla povýšena totalitní ideologie národního společenství (Volksgemeinschaft) založená na rasistických kritériích na státní doktrínu, která vedla ve svém důsledku nejprve k sociálnímu vyloučení rasově definovaných menšin jako byli Židé, Sintové a Romové, ale také politicky jinak smýšlející osoby, ke zbavení občanských práv a vyhnání. Z celkového počtu více než Židů, kteří v Německu na začátku roku 1933 žili, bylo do roku 1938 pronásledováním a postupnou ztrátou základních existenčních podmínek přinuceno přibližně lidí opustit svou vlast. Dalším asi Židům se podařilo uprchnout z Německa ještě do začátku války v roce Po podepsání Mnichovské dohody v roce 1938, rozbití československého státu v roce 1939 a napadení Polska 1. září 1939 následovala rozsáhlá opatření na vyhnání a přesídlení dalších skupin obyvatelstva. Vyvraždění příslušníků elity Druhé polské republiky a polských Židů již na samém začátku války a pozdější vyhlazovací válka

10 Strana 10 proti Sovětskému svazu dokládají, že se populačně-politická opatření nacistického režimu zásadně lišila od předcházejících etnických čistek a že je nutné je hodnotit jako část dlouhodobé strategie genocidy. Kromě toho se stalo částečně okupované a částečně anektované Polsko centrálním dějištěm nacistického vyhlazování židovského obyvatelstva, stejně jako Sintů a Romů. Hlavními znaky této politiky bylo vyvlastnění, deportace, ghettoizace a konečně systematické vraždění. Napadení Sovětského svazu, zločiny proti civilnímu obyvatelstvu a váleční zajatci vedly k radikalizaci nacistického způsobu vedení války a okupační politiky po roce Její konečný cíl germanizace a zotročení východní části Evropy až po Ural byl zformulován v Generálním plánu Východ, který v gigantických rozměrech počítal s vyhnáním obyvatelstva a vynesl na světlo vůli nacistického režimu k masovému vraždění. Evropská dimenze V základní koncepci spolkové vlády pro Nadaci útěk, vyhnání, smíření z roku 2008 je zformulováno její poslání v tom smyslu, že má vylíčit útěk a vyhnání Němců z dřívějších sídelních území... zasazené do kontextu celoevropského vyhánění ve 20. století. Vyhnání ve 20. století lze vysvětlit pouze s přihlédnutím k myšlence vytvoření etnicky homogenního národního státu. V této době vystřídala původní přednárodní" princip loajality myšlenka etnické příslušnosti. I když vytvoření etnických skupin v sobě vždy skrývá prvky určitého konstruktu, byla přesto například příslušnost k německému, polskému nebo českému národu často ochotně akceptovanou možností chápání vlastní identity a vymezení se. Již během dlouhého 19. století docházelo na Balkáně k etnickým čistkám, z nichž většina byla namířena proti muslimům. Následkem srbského povstání proti osmanské nadvládě v roce 1804, řeckých snah o nezávislost od roku 1821 nebo balkánských válek v letech 1912/13 byly vyhnány miliony muslimů. První světovou válku označil historik Michael Schwartz za prapůvodní katastrofu radikalizace a rozšíření etnických čistek ve velké části Evropy. Patří k tomu také katastrofa Arménů v letech 1915/16, kterou mezinárodní vědecké kruhy hodnotí jako genocidu a kterou rozpoutaly formou vyhnání osmansko-turecké úřady. Nejpozději však od přijetí Lausannské konvence v roce 1923 se stalo velkoplošné přesídlování obyvatelstva možným politickým řešením také pro demokratické státy. Se souhlasem mezinárodního společenství států zpečetila tato smlouva násilím

11 Strana 11 provázenou výměnu obyvatelstva mezi Řeckem a novým Tureckem, která se týkala téměř dvou milionů osob. Brzy nato následovaly v Sovětském svazu masové deportace, které se staly po nastolení stalinistické krutovlády ve 30. letech etnopolitickým nástrojem upevnění státní moci. Tyto deportace postihly skupiny, kterým byly připisovány určité sociální znaky, jako například kulaky (velkostatkáře), duchovní nebo etnické menšiny jako byli Korejci, Poláci a Němci. Tyto historické souvislosti, k nimž patří také mocenské praktiky evropských států v jejich koloniích, jsou pro pochopení podstaty nucené migrace nezbytné. Stálá expozice se proto bude vedle hlavního zaměření nadace na příčiny, průběh a následky útěku a vyhnání Němců zabývat také celoevropskou dimenzí tohoto tématu. Nucená migrace se v Evropě 20. století týkala desítek milionů lidí, a to především ve střední části, na východě a jihovýchodě našeho kontinentu. Lidé ztratili svou vlast a přišli často o život, protože patřili k určité etnické skupině, protože k této skupině byli přiřazeni nebo protože byli vzhledem ke své etnické příslušnosti považováni za politického nepřítele. Výstava proto přinese také všeobecný přehled více než třiceti různých etnických skupin, kterých se v Evropě vyhnání týká, a některé z těchto nucených migrací hlouběji zdokumentuje. Představí přitom nejen společné rysy jednotlivých případů vyhnání, ale upozorní také na jejich částečně zásadní rozdíly. Vědecký komparativní přístup má přitom za úkol prohloubit poznatky tak, aby se zabránilo chybnému ztotožňování. Dalším pojednávaným tématem vedle řecko-turecké výměny obyvatelstva v raných 20. letech a vyhnání a (nuceného) přesídlení více než 1,6 milionů Poláků z území a v rámci území západního a centrálního Polska, které bylo anektované a obsazené nacistickým Německem, budou etnické čistky v rozpadající se Jugoslávii v 90. letech minulého století včetně genocidy ve Srebrenici. Naposledy zmíněné události jsou nejen názorným příkladem přetrvávající aktuálnosti této problematiky, ale vedly také v Německu, Rakousku a v jiných zemích k jejímu novému citlivějšímu vnímání.

12 Strana 12 Etnopoliticky motivované vyhnání a genocida Činnost nadace bude zaměřená na útěk a vyhnání Němců a etnopoliticky motivovanou nucenou migraci v Evropě ve 20. století. Na rozdíl od politicky a nábožensky motivovaných čistek stojí v popředí etnických čistek příslušnost dotčených osob k odlišným etnickým skupinám. Ke klíčovým prvkům etnických čistek patří válka hrající roli katalyzátoru, cílená aplikace teroru a násilí, a v neposlední řadě masové znásilňování, s jejichž pomocí se rozpoutávají migrační vlny a provádějí procesy vyhánění, včetně zahlazování kulturních stop. Mezi vyhnáním a politikou genocidy existuje však jeden zásadní rozdíl. Základem etnických čistek je záměr odsunout určitou skupinu obyvatelstva z určitého území. Naopak v případě genocidy není cílem pachatelů odsunutí dotčených osob, nýbrž vyvraždění pokud možno všech příslušníků jedné skupiny. Přesto však měly v dějinách četné etnické čistky ve svém důsledku genocidní účinky, ačkoliv jejich výchozí motivací nebyly genocidní úmysly. To znamená, že pachatelé přinejmenším počítali s mrtvými jako hromadným průvodním jevem. Pro plánované muzeální, informační a dokumentační centrum hraje proto klíčovou roli jasné analytické odlišení fenoménu etnických čistek od genocidy a vyhnání od vyhlazovacích praktik.

13 Strana Profil, místo, cílové skupiny a vzdělávací úkol Nadace útěk, vyhnání, smíření chápe sebe sama jako v rámci Německa jedinečné a mezinárodně viditelné místo seznamování se s dějinami nucené migrace ve 20. století a vzpomínání na ně, zakotvené v celoevropském kontextu a spočívající na dvou pilířích. Stálá expozice prezentuje široké veřejnosti příčiny, průběh a následky etnických čistek v Evropě, přičemž její těžiště spočívá na útěku a vyhnání německého obyvatelstva a jeho začlenění do nové společnosti. Dokumentační a informační centrum nabídne prohlubující vzdělávací programy a možnosti bádání a bude působit jako instituce specializovaná na zprostředkovávání výsledků vědeckého bádání na téma německé, evropské a globální nucené migrace. Plánované muzeální, dokumentační a informační centrum bude mít své sídlo v prostorách budovy Deutschlandhaus v Berlíně. Berlín je vzhledem ke své zeměpisné poloze, historickému významu a vztahům, své polické funkci a četným památníkům obzvlášť vhodným místem pro práci na tematických okruzích Nadace. V místě dnes již neexistujícího nádraží Anhalter Bahnhof, které se nachází na protilehlé straně Deutschlandhausu, začaly od roku 1942 četné deportace židovských Berlíňanů do Terezína; centrála gestapa, SS a sídlo Hlavního říšského bezpečnostního úřadu (dnes stálá expozice Topografie teroru ) se nacházely v bezprostředním sousedství. Samotná budova Deutschlandhaus se stala od roku 1960 na několik desetiletí fórem pro setkání vyhnanců organizovaných v krajanských sdruženích a Svazu vyhnanců působícím v Západním Berlíně. Historie tohoto objektu poslouží v rámci stálé výstavy také ke znázornění aspektů integrace vyhnanců. Vyśtavy nadace jsou určeny pro široké publikum. Jejich cílem je zprostředkování znalostí o útěku, vyhnání a začlenění Němců do přijímajících oblastí během druhé světové války a po jejím skončení, včetně informací o dalších nucených migračních tocích především v rámci Evropy 20. století. Jako cílové skupiny přicházejí v úvahu vedle příslušníků generace přímých účastníků a jejich potomků obyvatelé hlavního města a tuzemští a zahraniční návštěvníci Berlína. Mnozí návštěvníci přicházejí ze států, ve kterých je nucená migrace stále ještě stejně živým tématem jako v Německu. Stálá expozice bude proto doplněna nejen kompletním vícejazyčným výkladem, ale také dalšími nabídkami, jako je audioprůvodce, speciální prohlídky apod., určené pro zahraniční návštěvníky především ze severovýchodní, střední, jihovýchodní a východní Evropy. Stálá expozice Nadace útěk, vyhnání, smíření budou navíc doplňovat pravidelné dočasné výstavy. Tyto dočasné výstavy se mohou věnovat aktuálnímu vývoji, nebo

14 Strana 14 podrobněji představit jednotlivé historické aspekty. Ve spolupráci s regionálními muzei, dotovanými na základě takzvaného paragrafu o kultuře, tedy na základě ustanovení 96 Zákona o záležitostech vyhnanců a utečenců (Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge), stejně jako s dalšími domácími a evropskými muzei se představí dějiny regionů severovýchodní, střední, jihovýchodní a východní Evropy, ve kterých dříve na mnoha místech žili a někde stále ještě žijí Němci v úzkém kontaktu se svými sousedy. Vzhledem k historickému, stejně jako aktuálnímu významu tématu nucené migrace má Nadace důležitý vzdělávací úkol. Muzeální, dokumentační a informační centrum se má bezprostředně obracet na žáky, učitele a studující a připravit nabídku programů dalšího vzdělávání, seminářů a workshopů v rámci vzdělávání dospělých. Pozornost se přitom zaměří zejména na školní třídy, jejichž žáci často pocházejí z rodin, které mají zkušenosti s (nucenou) migrací a se začleněním do nového životního prostředí. Nadace kromě toho chápe sebe sama jako mezinárodně viditelné kompetenční centrum vybavené specializovanou knihovnou a sbírkou dokumentů, které nabízí možnosti k vědeckému bádání. Celkově vznikne místo vzdělávání a vzpomínání, které zohlední úroveň znalostí každého jednotlivého návštěvníka a bude podle zásad moderních muzeálněpedagogických koncepcí prezentovat a zprostředkovávat znalosti o příčinách, průběhu a důsledcích nucené migrace. Přitom bude ponechán také patřičný a důstojný prostor pro individuální vzpomínky. Cílem je vytvořit místo živé paměti respektující princip dialogu, které upomíná, vzdělává a přispívá ke vzájemnému porozumění.

15 Strana Dokumentační a informační centrum Jedním z nosných pilířů činnosti Nadace je dokumentační a informační centrum. Toto zařízení nabízí možnost k prohlubujícímu a rozsáhlejšímu studiu dané tématiky z pohledu evropské a celosvětové perspektivy. Dokumentační a informační centrum bude vybaveno veřejnou prezenční knihovnou, která vypracuje svůj vlastní profil a bude shromažďovat domácí a zahraniční publikace na téma nucené migrace. Přitom bude spolupracovat s knihovnou Martina Opitze v Herne, specializovanou na dřívější německé východní regiony a oblasti osídlené Němci, stejně jako s jinými německými a evropskými knihovnami s podobným tematickým zaměřením. Do Dokumentačního a informačního centra Nadace bude také začleněna speciální knihovna Deutschlandhausu, která se od roku 1999 nacházela v depozitáři Německého historického muzea. Je také možné, že dojde k převzetí dalších odborných a soukromých sbírek, které odpovídají tematickému zaměření Centra. K úkolům Dokumentačního a informačního centra patří také sběr, vyhotovování a vědecké vyhodnocení příslušných materiálů, včetně písemných a audiovizuálních svědectví domácích a zahraničních pamětníků. Přitom se jedná jak o evidenci a prezentaci již existujících dokumentů, tak také o vlastní projekty pamětníků, které jsou koncipovány přesně ve smyslu tematických okruhů stálé expozice a úkolu Nadace. Cílem je vybudovat digitální archiv pamětníků, který bude shromažďovat svědectví o prožitých událostech a jiné ego-dokumenty z celé Evropy a umožní tak multiperspektivní přístup k této tematice. Dokumentační a informační centrum usiluje o navázání úzké spolupráce s evropskými a domácími archívy. Zejména archív pro dokumentaci vyhnanců Lastenausgleichsarchiv Spolkového archívu se sídlem v Bayreuthu má ve svých sbírkách jedinečné materiály, které odpovídají tematickému zaměření Nadace a mohou být návštěvníkům Deutschlandhausu částečně zpřístupněny v digitalizované podobě: svědectví pamětníků o událostech útěku a vyhnání, stejně jako takzvané soupisy duší (Gemeindeseelenlisten) z fondu Ost-Dokumentation, písemnosti z řízení ve věci finančního odškodnění obětí fašismu (spisy, podklady informačních kanceláří pro vyhnance - Heimatauskunftsstellen), kartotéční lístky a jiné materiály (např. korespondence) Církevní pátrací služby (Kirchlicher Suchdienst). To platí také pro sbírku asi historických fotografií měst, obcí a osob z bývalých východních a sídelních oblastí, které se nacházejí v bayreuthských spisech. Návštěvníci si tak mohou v rámci ustanovení zákona o archívech sami zjistit v materiálech archívu Lastenausgleichsarchiv, jaké informace jsou zde o určitém

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. Volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) - jednoletý

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. Volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) - jednoletý Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Předmět: Seminář dějin 20. století Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Vyučovací předmět dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 Obecné informace Příklady podpořených projektů 20.10.2009 Pardubice Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

Ústavou je Chorvatsko zřízeno jako nacionální stát chorvatského národa a stát příslušníků národnostních menšin.

Ústavou je Chorvatsko zřízeno jako nacionální stát chorvatského národa a stát příslušníků národnostních menšin. Zdenka Čuchnilová: Odraz chorvatské menšinové legislativy Bohatá kulturní činnost českých besed v Chorvatsku, která je prezentovaná v předchozím referátů, vychází z úsilí mnohých entuziastů udržet identitu

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 obecné informace o programu 15.4.2010 Kulturní dědictví v partnerských městech I 12. září 16. září 2007 Česká Třebová (koordinátor, ČR), Agrate Brianza (Italie), Olawa (Polsko),

Více

MEZINÁRODNÍ VZTAHY VÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA Otázky ke státním závěrečným zkouškám

MEZINÁRODNÍ VZTAHY VÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA Otázky ke státním závěrečným zkouškám Okruhy k bakalářské státní závěrečné zkoušce v oboru Mezinárodní vztahy východoevropská studia (Průměrná doba prezentace a diskuze bude 20 minut/blok) Mezinárodní vztahy 1. Vývoj vestfálského mezinárodního

Více

Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století. Prezentace

Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století. Prezentace Prezentace WEBINÁŘ O PROJEKTU MATERIÁLY PRO UČITELE PUBLIKACE ODDĚLENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURU ŽMP Otázka1 NAVŠTÍVILI JSTE V UPLYNULÝCH TŘECH LETECH ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE? O PROJEKTU 2011-2013 PODPOŘENO

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více

Vývoj Polska, vývoj hranic

Vývoj Polska, vývoj hranic Vývoj Polska, vývoj hranic 3 velké etapy ději: Polsko do dělení (do konce 18. stol.) období národní nesvodový (do začátku 20. stol.) obnovení Polska (od r. 1918) Ad 1 etapa: formování etnického státu (piastovská

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

1 3 OBSAH. Život karpatských Němců za socialismu až po současnost

1 3 OBSAH. Život karpatských Němců za socialismu až po současnost 1 3 OBSAH Předmluva 1 Uvod 1.1. Nèmci jako národ 1.2 Němci jako národnostní mensina 1.3. Pocty Němců 2. Němci v^eské republice 2.2 Uvod 2.3. Literární rešerse 2.4. Prováděný výzkum 2.5. Historie Němců

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Mezi světovými válkami

Mezi světovými válkami Mezi světovými válkami První světová válka byla velkým mezníkem v lidských dějinách především v Evropě dalekosáhlé změny důsledkem poválečného uspořádání je druhá světová válka Pařížská mírová konference

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Svět mezi světovými válkami Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Svět po 1. světové válce

Více

VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO

VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO VY_12_INOVACE_04_02_VL ANOTACE NĚMECKO Popis Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2129(INI) 26. 8. 2013. o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2129(INI) 26. 8. 2013. o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro kulturu a vzdělávání 26. 8. 2013 2013/2129(INI) NÁVRH ZPRÁVY o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI)) Výbor pro kulturu a vzdělávání

Více

Majority a minority ve společnosti

Majority a minority ve společnosti STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Majority a minority ve společnosti VY_32_ INOVACE _06_113 Projekt MŠMT Název projektu

Více

Dějepis - Kvarta. politický vývoj významných států Evropy a světa do první světové války

Dějepis - Kvarta. politický vývoj významných států Evropy a světa do první světové války - Kvarta Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Učivo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Židé jako menšina. Židovské identity

Židé jako menšina. Židovské identity Židé jako menšina 115 Na konci první světové války se nadnárodní habsburská monarchie rozpadla. Místo nadnárodního mocnářství, v němž přinejmenším v Předlitavsku, jeho západní části, platilo, že i přes

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s poválečným uspořádáním Evropy

Více

Č. j. USTR 486/2015. KONCEPCE VĚDECKÉHO ZAMĚŘENÍ Ústavu pro studium totalitních režimů

Č. j. USTR 486/2015. KONCEPCE VĚDECKÉHO ZAMĚŘENÍ Ústavu pro studium totalitních režimů Č. j. USTR 486/2015 KONCEPCE VĚDECKÉHO ZAMĚŘENÍ Ústavu pro studium totalitních režimů Schválena Radou ÚSTR dne 26. června 2015 Úvod Následující koncepce dlouhodobého vědeckého rozvoje Ústavu pro studium

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

A B C D E F. Třicátá léta ve 20.

A B C D E F. Třicátá léta ve 20. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení rozlišením

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Mezinárodn. rodní organizace

Mezinárodn. rodní organizace rodní organizace OSN založena 1945 Organizace spojených národů anglická zkratka UN (United Nations) http://www.osn.cz/ http://cs.wikipedia.org/wiki/organizace_spojených_národů OSN Organizace spojených

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 Workshop k přípravě projektových žádostí 12.2.2009 Praha Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

Historická interpretace 3. Žáci by se měli naučit identifikovat různé způsoby, kterými je reprezentována minulost

Historická interpretace 3. Žáci by se měli naučit identifikovat různé způsoby, kterými je reprezentována minulost Národní učební osnovy pro Anglii DĚJĚPIS Stupeň 1 1. Cíle: a) umístit události a objekty v chronologickém pořadí b) používat obecná slova a fráze spojované s chodem času (např. před, po, kdysi dávno, minulost)

Více

RAKOVNÍK. Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust

RAKOVNÍK. Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust RAKOVNÍK Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust 1. Pátrání ve Státním okresním archivu v Rakovníku zde se nám podařilo získat materiál k historii Židů na Rakovnicku,

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Vlastivěda Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 10. - VLASTIVĚDA 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA

Více

Evropa pro občany Obecné informace Praha

Evropa pro občany Obecné informace Praha Evropa pro občany 2007-13 Obecné informace 18.6.2013 Praha Program Evropa pro občany je hlavním programem Evropské unie pro částečné financování mezinárodních projektů zaměřených na podporu aktivního evropského

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Studená válka. Mír nemožný, válka nemyslitelná.

Studená válka. Mír nemožný, válka nemyslitelná. Studená válka Mír nemožný, válka nemyslitelná. Kdo? USA NATO dvě supervelmoci dva vojenské pakty SSSR Varšavská smlouva USA a SSSR vyšly z 2. sv. války jako dvě supervelmoci se zcela protichůdnými politickými

Více

DĚJEPIS (6. 9. ročník)

DĚJEPIS (6. 9. ročník) DĚJEPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování

Více

Bakalářské státní závěrečné zkoušky Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek

Bakalářské státní závěrečné zkoušky Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek Bakalářské státní závěrečné zkoušky 2014-2016 Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek I. Obhajoba bakalářské práce Student v krátkém exposé (1-3 minuty) vyloží základní parametry své

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 9. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 9. ročník MODERNÍ DOBA D-9-7-01 D-9-7-02 na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky - popíše příčiny, průběh a důsledky první a druhé světové války - uvede příklady zneužití

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 972/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 972/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 972/0 Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Petra Gazdíka, Romana Sklenáka, Pavla Kováčika, Marka Bendy, Karolíny Peake a Roma Kostřici na

Více

Dějiny 20. století, totalitní režimy

Dějiny 20. století, totalitní režimy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) Dějiny 20. století, totalitní režimy Kvarta 2 hodiny týdně Dataprojektor Mezinárodní vztahy před 1. světovou válkou Ukáže na mapě kolonie evropských

Více

Výukový materiál. Číslo DUMu/Název DUMu: VY_52_INOVACE_04_11_Válečná a poválečná léta

Výukový materiál. Číslo DUMu/Název DUMu: VY_52_INOVACE_04_11_Válečná a poválečná léta Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.288 Název projektu: Učíme lépe a moderněji OP VK 1.4 Výukový materiál Číslo DUMu/Název DUMu:

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 298 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 22. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Nikdo však tehdy netušil, že od zákazů pěstovat holuby, rybařit, chovat papouška a kanárky, povede cesta ke komínům pecí osvětimských krematorií. Nakonec směli židé jen zemřít. Karel

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Dimenze gendrově citlivé metodiky a didaktiky

Dimenze gendrově citlivé metodiky a didaktiky / GENDER TOOLBOX Dimenze gendrově citlivé metodiky a didaktiky podle Geritt Kaschuby / Karin Derichs-Kunstmann 1. Dimenze obsahy Gendrové perspektivy v oblasti práce s dětmi a mládeží jako téma Jsou genderové

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima 2 hodiny týdně Dataprojektor Starověký blízký východ: staroorientální

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-10-1.svetova_valka Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

17. Výtvarná výchova

17. Výtvarná výchova 17. 202 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova patří do vzdělávací oblasti. Je zařazen do všech čtyř ročníků nižšího

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Pozornost věnovaná tématům Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních režimů

Pozornost věnovaná tématům Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních režimů Příbram Vojna 2013: Josef Märc Projektová výuka, současné dějiny a šťastná babička komunistka (50. léta v Československu) Pozornost věnovaná tématům Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev) - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

NÁZEV ŠKOLY. ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK. DATUM VZNIKU červenec 2013 AUTOR

NÁZEV ŠKOLY. ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK. DATUM VZNIKU červenec 2013 AUTOR NÁZEV ŠKOLY GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 VY_32_INOVACE_6A_14_Česko-německá deklarace z roku 1997 ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA

Více

První světová válka bitva u Hradce Králové

První světová válka bitva u Hradce Králové První světová válka přelom 19. a 20. století napjaté vztahy mezi velmocemi 1866 bitva u Hradce Králové Habsb. monarchie oslabuje, 1867 vznik Rakouska-Uherska 1870 prusko-francouzská válka území Alsaska

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

Příloha č. 1: Portért Franjo Tujdmana prezidenta Chorvatska (fotografie)

Příloha č. 1: Portért Franjo Tujdmana prezidenta Chorvatska (fotografie) Seznam příloh Příloha č. 1: Portért Franjo Tujdmana prezidenta Chorvatska (fotografie) Příloha č. 2: Slobodan Miloševič prezident Srbska a Černé Hory (fotografie) Příloha 3: Etnické rozdělení Jugoslávie

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vybrané

Více

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org.

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. AUTOR: Ing. Věra Bubíková VYTVOŘENO: 01.05.2013 NÁZEV: VY_32_Dějepis_02_II. světová válka, ZŠ praktická, 9. R - TÉMA: Období okupace ČÍSLO

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

Člověk a příroda - Zeměpis 7.ročník

Člověk a příroda - Zeměpis 7.ročník rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií,

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Žiju v demokracii vzdělávací program think-tanku Evropské hodnoty

Žiju v demokracii vzdělávací program think-tanku Evropské hodnoty Žiju v demokracii Je tomu již čtvrt století, co se země střední Evropy osvobodily od totality a zařadily se mezi demokratické státy. Své ukotvení ve společenství zemí západní civilizace, které sdílejí

Více

Doprovodné a edukační programy

Doprovodné a edukační programy Doprovodné a edukační programy Historická výstavní budova Velikonoční edukační programy Slezské zemské muzeum připravilo pro zájemce dva Velikonoční edukační programy, které se budou konat od 1. do 30.

Více

Člověk a společnost. 20. Problematika vymezení pojmu minorita. Vytvořila: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 20. Problematika vymezení pojmu minorita. Vytvořila: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 20. www.ssgbrno.cz Vytvořila: PhDr. Andrea Kousalová, DUM číslo: DUM 20 číslo: 20 Problematika Problematika vymezení vymezení pojmu pojmu Strana: 1 Škola, Šmahova 110 Ročník 1. ročník

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s událostmi roku 1938 v Československu,

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS 9. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky T.G. Masaryk Charakteristické

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II 181/2007 Sb. - o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek - poslední stav textu 181/2007 Sb. ZÁKON ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu

Více