SPECIÁL. Jak se český národ vyrovnává se svou minulostí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPECIÁL. Jak se český národ vyrovnává se svou minulostí"

Transkript

1 SPECIÁL Jak se český národ vyrovnává se svou minulostí

2 2 Obsah: Karel Čapek - PROČ NEJSEM KOMUNISTOU?... 4 Výtaţek z maturitní práce studenta... 8 Námět pro studenty Doprovodná anketa OBDOBÍ KOMUNISMU poučení z historie CO SE K TÉMATU TAKÉ PÍŠE V MF DNES... 48

3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Původně jsem měl v úmyslu přidat úvahy na téma vyrovnávání se s minulostí do klasického čísla Presíku. Ozval se i student, který tuto dobu zpracovával jako svůj maturitní projekt a nakonec se sešlo i velké mnoţství příspěvků. Proto jsem jako garant školního časopisu Presík rozhodl o jeho speciálním čísle. Navíc jsem připravil i anketu, aby dokreslila příspěvky zavěšené na virtuální škole. Důvodů, proč jsem zvolil toto téma úvahy, je více. Nejednou jsem slyšel v médiích i od různých osobností politického i společenského ţivota, ţe období let 1948 aţ 1989 se na středních školách zanedbává, mnohdy záměrně, informovanost studentů je nízká a je více neţ vhodné hledat způsoby, jak studentům o této době podávat informace, besedovat s nimi. I proto povaţuji tuto aktivitu za vhodnou, jako doplněk ke klasické výuce v humanitních předmětech. Pochopitelně mě k zadání této úvahy vedly i některé výroky, které zazněly v médiích. Vzhledem k tomu, ţe někteří pedagogové mají své osobní zkušenosti, kterými by mohli studentům tuto dobu přiblíţit, poprosil jsem o vyjádření i je. U některých jsem tím vzbudil jistou nevoli, přeci jen je tato historie ještě nedávná, ţivá a ne kaţdý na ni rád vzpomíná. Našlo se však dost zaměstnanců školy, kteří se o svůj názor podělili. Poměrně slušná odezva byla i z řad studentů. Ani jediný příspěvek od zaměstnanců či studentů nebyl nijak cenzurován a všechny jsou v tomto čísle zveřejněny. Objevily se i názory, zda toto téma nemůţe být mylně vykládáno, jako tahání politiky do školy. V ţádném případě. Na škole za mého působení ve funkci ředitele nebyla, není a ani nebude propagována ţádná politická strana, ţádná politická strana zde nemá ani svou buňku či svůj mládeţnický svaz, jako kdysi zavedli právě komunisté. Vyjadřovat se obecně k určité ideologii či státnímu zřízení není o politice, ale o celosvětovém názoru. Je třeba si také uvědomit, ţe k totalitě se velmi lehce sklouzne, daleko hůře se z ní potom společnost vymaňuje. Hitler i Gottwald vyhráli se svými stranami volby, na rozdíl od demokratů se ale rozhodli, ţe uţ se moci nevzdají a další demokratické volby jiţ nepřipustili. Pár let předtím by si jistě demokraté nedokázali představit, ţe je něco takového moţné. Jistě, je jiná mezinárodní situace. Ale nemůţe se i ta za pár let změnit? Všechny evropské státy jsou zadluţené a dle všeho není přílišná vůle dluhy sniţovat. Co kdyţ dojde k další ekonomické krizi, ke krachu? Nebo se ještě zvýší terorismus? Nemohou začít lidé volat po pevnější ruce, jedno zda zleva nebo zprava? Nemohou v demokratických volbách dát lidé naivně hlas stranám, které později jiţ další demokratické volby buď výrazně oklestí nebo ani nepřipustí? Studenti, respektive nastupující mladá generace, by měla být obeznámená s teorií, kam vedou diktatury a jaké přinášejí důsledky. Toto však nesouvisí s konkrétní politickou situací. Diskutovat o celospolečenských problémech se studenty je vhodné, propagovat konkrétní politické strany či hnutí nepřípustné. Trochu jsem na váţkách u připravené ankety. Tato anketa je jen doprovodným průzkumem, jakých jsou tisíce. Není nijak závazná, nevyplývá z ní ţádné řešení. Před pár měsíci podobnou anketu dávala ve škole v několika třídách redaktorka celostátních novin MF Dnes, coţ pro mě bylo jistou inspirací. Pochopitelně není jednoduché zformulovat veškeré moţné odpovědi. Řešením je pouţít otevřené otázky, ovšem jejich vyhodnocení je problematické a pracné. Objevily se názory, ţe otázky a odpovědi nebyly ideálně připravené. S formulací otázek a výběrem odpovědí mají problémy i profesionálové. Někdy je pokládají cíleně tak, aby vyšel výsledek, jaký si přeje zadavatel průzkumu. V tomto případě nejde o ţádný záměr, jde pouze o 3

4 moji nedokonalost, se kterou jsem otázky zformuloval a ke své nedokonalosti se přiznávám. Moţná mohlo být u některých otázek více variant odpovědí, přidáno obligátní nevím, neznám, nemám zájem, coţ u některých otázek v odpovědích bylo. Věřím, ţe se podařilo připravit zajímavé číslo. Jsem také rád, ţe jsou mnozí studenti schopní a ochotní formulovat své názory. Ing. Radko Sáblík, ředitel školy KAREL ČAPEK - PROČ NEJSEM KOMUNISTOU? Tato otázka se z čistě jasna vynořila mezi několika lidmi, kteří byli nakloněni čemukoli spíše neţ tomu, aby se bavili politikou. Je jisto, ţe by nikdo z přítomných nepoloţil otázku "Proč nejsem agrárníkem" nebo? Proč nejsem národním demokratem". Nebýti agrárníkem neznamená ještě ţádný určitý názor nebo ţivotní víru; avšak nebýti komunistou znamená býti nekomunistou; nebýti komunistou není pouhý zápor, nýbrţ jisté krédo. Pro mne osobně je ta otázka úlevou; neboť tuze bylo třeba nikoli polemizovat s komunismem, nýbrţ hájit se sám před sebou z toho, ţe nejsem komunistou a proč jím nemohu být. Bylo by mi lehčeji, kdybych jím byl. Ţil bych v domnění, ţe přispívám co nejřízněji k nápravě světa; domníval bych se, ţe stojím na straně chudých proti bohatým, na straně hladových proti ţokům peněz; věděl bych, jak o čem smýšlet, co nenávidět, čeho nedbat. Místo toho jsem jako nahý v trní: s holýma rukama, nekryt ţádnou doktrínou, cítě svou bezmoc pomoci světu a nevěda často jak chránit své svědomí. Je-li mé srdce na straně chudých, proč u všech všudy nejsem komunistou? Protoţe mé srdce je na straně chudých. Viděl jsem bídu tak palčivou a nevýslovnou, ze mi zhořklo vše, čím jsem. Kdekoli jsem byl, běţel jsem od paláců a muzeí podívat se na ţivot chudých v poniţující roli bezradného diváka. Nestačí dívat se a nestačí soucítit; měl bych ţít jejich ţivotem, ale bojím se smrti. Tato všivá nelidská bída není nesena na štítě ţádné strany; do těch strašných pelechů, kde není ani hřebík na oběšení, ani špinavý hadr na podestlání, křičí komunismus z opatrné dálky: tím je vinen společenský řád; za dva roky, za dvacet let zavlaje prapor revoluce, a pak.. Jakţe, za dva roky, za dvacet let? Coţ můţete tak lhostejně připustit, ţe se má takhle ţít ještě dva měsíce zimy, ještě dva týdny, ještě dva dny? Burţoazie, která zde nedovede nebo nechce pomoci, je mi cizí; ale stejně cizí je mi komunismus, který místo pomoci přináší prapor revoluce. Poslední slovo komunismu je vládnout a nikoli zachraňovat; jeho velikým heslem je moc a nikoli pomoc. Chudoba, hlad, nezaměstnanost nejsou mu nesnesitelnou bolestí a hanbou, nýbrţ rezervou temných sil, kvasící hromadou zuřivosti a odporu. "Tím je vinen společenský řád." Ne, tím jsme vinni všichni, ať stojíme nad lidskou bídou s rukama v kapsách, nebo s praporem revoluce v rukou. Chudí lidé nejsou třída, nýbrţ právě vytřídění, vyřazení a neorganizovaní; ti nebudou nikdy na stupních trůnu, ať na něm sedí kdokoliv. Hladoví nechtějí vládnout, nýbrţ jíst; vzhledem k bídě je lhostejno, kdo vládne; záleţí jen na tom, jak my lidé cítíme. Bída není instituce nebo třída, nýbrţ neštěstí; ohlíţeje se po výzvě k bezprostřední lidské pomoci, nalézám studenou doktrínu třídní vlády. Nemohu býti komunistou, protoţe jeho morálka není morálka pomoci. Protoţe káţe odstranění společenského řádu a nikoli odstranění společenského zlořádu, jímţ je bída. Protoţe, chce-li vůbec pomoci chudým, činí to podmínečně: nejprve musíme vládnout, a pak (snad) na vás dojde. Pohříchu ani tato podmínečná spása není textově zaručena. Chudí lidé nejsou masa. Tisíc dělníků můţe pomoci jednomu dělníkovi v jeho existenčním boji; ale tisíc chudáků nemůţe pomoci jednomu chudákovi ani ke kusu chleba. Chudý, hladový, bezradný člověk je naprosto osamělý. Jeho ţivot je historie pro sebe, neslučitelná s jinými; je to individuální případ, neboť je to neštěstí, i kdyţ se podobá jiným případům jako 4

5 ošlapek ošlapku. Převraťte společnost čímkoli navrch; chudí padnou zase ke dnu a nanejvýše k nim přibudou jiní. Nejsem ani za mák aristokrat, ale nevěřím v hodnotu mas. Ostatně nikdo snad váţně netvrdí, ţe masy budou vládnout; jsou jenom hmotným nástrojem k dosaţení jistých cílů; jsou prostě politickým materiálem v daleko tvrdším a bezohlednějším smyslu neţ straníci jiných barev. Je třeba stlačit člověka do jakési fazóny, aby se stal hromadným materiálem; je třeba dát mu uniformu z určitého sukna nebo z určitých idejí; po hříchu uniforma z idejí' se obyčejně nemůţe po půldruhém roce svléknout. Začal bych si komunismu hluboce váţit, kdyby přišel k dělníkovi a řekl mu počestně: "Ţádám od tebe něco, ale nic ti neslibuji; ţádám, abys byl u mne kusem, jednotkou, materiálem, tak, jako jsi kusem a materiálem v továrně; budeš poslouchat a mlčet, jako posloucháš a mlčíš v továrně. Zato jednou, aţ se vše změní, zůstaneš, čím jsi; povede se ti hůře nebo lépe, coţ nemohu zaručit; řád světa nebude k tobě štědřejší ani líbeznější, ale bude spravedlivější." - Myslím, ţe by se většina dělníků velmi rozmýšlela před touto nabídkou; a přece by byla svrchovaně poctivá, a kdoţ ví, zda by nebyla z vysoce mravních důvodů přijatelnější neţ všechny dosavadní oferty. Ţivit chudého člověka sliby je okrádání chudého. Snad se mu ţije lehčeji, malují-li se mu tučné husy na vrbě; ale prakticky je i dnes tak jako před sto lety lepší vrabec v hrsti neţli holub na střeše vládní budovy, a lepší je oheň ve sporáku, neţ červený kohout na krovech paláců, kterých ostatně je u nás značně méně, neţ jak by věřil člověk, jemuţ místo jeho očí vnucují třídní vědomí; neboť aţ na málo výjimek jsme co do ţivotní míry celkem nezámoţný lid, coţ se zpravidla zapomíná konstatovat. Obyčejně se říká, ţe chudý nemá co riskovat; naopak, děj se co děj, chudý riskuje nejvíc, neboť ztratí-li něco, ztratí poslední kůrku chleba; s kůrkou chudého se neexperimentuje. Ţádná revoluce se neodehraje na zádech malého počtu lidí, nýbrţ na zádech největšího počtu; ať je válka, nebo valutní krize, nebo cokoliv, je to chudák, který si to odnáší nejdřív a nejtíţe; není prostě mezí a dna bídy. To nejzpuchřelejší na světě není krov bohatých, nýbrţ krov chudých; zatřeste světem a pak se jděte podívat, koho to zasypalo. Co tedy činit? Pokud mne se týče, neutěšuji se příliš slovem "vývoj"; myslím, ţe bída je jediná věc na světě, která se nevyvíjí, ale jen chaoticky roste. Avšak není moţno odkládat otázku chudých do nějakého příštího řádu; má-li se jim vůbec kdy pomoci, musí se začít uţ dnes. Je ovšem otázka, má-li k tomu dnešní svět dosti mravních prostředků; komunismus praví, ţe nikoliv; nuţe, je to právě tento zápor, v čem se rozcházíme. Nechci sice tvrdit, ţe jest dost dokonale spravedlivých v této sociální sodomě; ale v kaţdém z nás sodomských je kousek spravedlivého, a já věřím, ţe bychom se mohli po delší námaze a mnohém mávání rukama dohovořit na zcela slušné spravedlnosti. Komunismus však praví, ţe se dohovořit nemůţeme; patrně vůbec pochybuje o lidské hodnotě většiny lidí, avšak o tělo věci bude mi mluviti dále. Dnešní společnost se nesesypala, kdyţ provedla jakous takous ochranu nezaměstnaných, zestárlých a nemocných; neříkám, ţe to stačí, avšak důleţité je pro chudé i pro mne, ţe aspoň tolik bylo moţno provésti dnes, hned na místě, bez rozčileného čekání na slavnou chvíli, kdy zavlaje prapor revoluce. Věřiti, ţe problém chudých je úkolem dnešního a ne teprve příštího řádu, to znamená ovšem nebýti komunistou. Věřiti, ţe důleţitější je kus chleba a teplo v kamnech dnes neţli revoluce za dvacet let, to znamená velmi nekomunistický temperament. 5

6 6 Nejdivnější a nejnelidštější na komunismu je jeho zvláštní pochmurnost. Čím hůře, tím lépe; porazí-li cyklista hluchou babičku, je to důkaz zpuchřelosti dnešního řádu; strčí-li dělník prst do koleček stroje, nerozmačkají mu jeho ubohý prst kolečka, nýbrţ měšťáci, a k tomu ještě s krveţíznivou rozkoší. Srdce všech lidí, kteří z těch či oněch osobních příčin nejsou komunisty, jsou zhovadilá a hnusná jako vřed; není dobrého chlupu na celém dnešním řádu; co je, je špatné. V jedné baladě praví Jiří Wolker: "Nejhlouběji v tvém srdci, Chudý, vidím nenávist." Je to strašlivé slovo, ale zvláštní je, ţe je docela nesprávné. Na dně srdcí chudých lidí je spíše podivuhodná a překrásná veselost. Dělník u stroje si daleko chutněji zašprýmuje neţli fabrikant nebo ředitel továrny; zedníci na stavbě uţijí víc legrace neţ stavitel nebo domácí pán, a zpívá-li někdo v domácnosti, je to rozhodně spíše sluţka drhnoucí podlahu neţli její paní. Takzvaný proletáře od přírody nakloněn téměř radostnému a dětskému pojímání ţivota; komunistický pesimismus a zasmušilá nenávist jsou do něho uměle pumpovány, a k tomu ještě nečistými troubami. Tento import zoufalé pochmurnosti se nazývá "výchova mas k revolučnosti" nebo "posilování třídního vědomí". Chudému, který má tak málo, berou ještě primitivní radost ze ţivota; to je první splátka na budoucí lepší svět. Nehostinné a nelidské je klima komunismu; není střední temperatury mezi mrazivou burţoazií a revolučním ohněm; není nic, čemu by se proletář směl s poţitkem a nerušeně oddat. Není na světě oběd nebo večeře; buď je to plesnivá kůrka, chudého nebo ţranice pánů. Není uţ láska, nýbrţ buď perverze bohatých, nebo proletářské plození dětí. Burţoa vdechuje svou vlastní hnilobu a dělník souchotiny; tím jaksi vymizel vzduch. Nevím, zda se ţurnalisté a spisovatelé vemluvili v tento nesmyslný obraz světa nebo zda vědomě lhou; vím jenom, ţe naivní a nezkušený člověk, jímţ je většinou proletář, ţije ve strašlivě zkresleném světě, který mu skutečně nestojí za nic jiného, neţ aby byl z kořene vyvrácen. Avšak jeţto takový svět je jenom fikce, bylo by velmi načase z kořene vyvrátit tuto ponurou fikci třeba nějakým revolučním činem; v tom případě jsem nadšeně při věci. Není pochyby, ţe v našem slzavém údolí je příliš mnoho nevýslovného neštěstí, přemíra strádání, poměrně málo blahobytu a nejméně radosti; pokud mne se týče, nemyslím, ţe bych měl ve zvyku líčit svět nějak zvlášť růţově, ale kdykoli zakopnu o nelidskou zápornost a tragičnost komunismu, chtěl bych křičet v rozhořčeném protestu, ţe to není pravda a ţe to přece vše takhle nevypadá. Poznal jsem velmi málo lidí, kteří by si nevyslouţili cibulačkou drobet spásy; velmi málo těch, na které by jen trochu střízlivý a rozšafný Hospodin mohl dštít oheň a síru. Je daleko více omezenosti neţ skutečné špatnosti ve světě; ale je tu přece jen víc sympatie a důvěry, přívětivosti a dobré vůle, neţ aby bylo moţno lámat hůl nad světem lidí. Nevěřím v dokonalost dnešního ani příštího člověka; svět se nestane rájem po dobrém ani revolucí, ba ani vyhubením lidského plemene. Ale kdybychom mohli nějakým způsobem sebrat všechno to dobré, co vězí koneckonců v kaţdém z nás hříšných lidských tvorů, věřím, ţe by se dal na tom konstituovat svět přece jen daleko vlídnější, neţ je ten dosavadní. Snad řeknete, ţe je slaboduchá filantropie; ano, patřím k idiotům, kteří mají člověka rádi, protoţe je to člověk. Velmi lehko dejme tomu se řekne, ţe les je černý, ale ţádný strom v lese není černý, nýbrţ je červený a zelený, poněvadţ je to obyčejná borovice nebo smrk. Velmi lehko se řekne, ţe společnost je špatná; ale běţte hledat zásadně špatné lidi. Pokuste se soudit svět bez brutálních generalizací; za chvilku vám nezůstane z vašich zásad ani šňupka. Předpokladem komunismu je umělá nebo úmyslná neznalost světa. Praví-li někdo, ţe nenávidí Němce, rád by mu řekl, aby šel mezi ně ţít; za měsíc bych se ho zeptal, nenávidí-li svou německou bytnou, má-li chuť podřezat germánského prodavače ředkviček nebo zaškrtit teutonskou babičku, která mu prodává sirky. Jeden z nejnemorálnějších darů lidského ducha je dar generalizace; místo aby shrnuli zkušenosti, hledí je prostě nahradit. V komunistických novinách se nedočtete o světě nic, neţ ţe je naskrze mizerný; pro člověka, kterému není omezenost vrcholem poznání, je to trochu málo. Nenávist, neznalost, zásadní nedůvěra, to je psychický svět komunismu; lékařská diagnóza by řekla, ţe je to patologický negativismus. Stane-li se člověk masou, snad je snáze přístupen této nákaze; ale v privátním ţivotě s jim nelze vyjít. Postavte se na chvilku vedle ţebráka na rohu ulice; všimněte si, kdo z chodců nejspíš vyšpulí z kapsy ten šestáček; jsou to v sedmi případech z desíti lidé, kteří sami se pohybují na mezi chudoby; ostatní tři případy jsou ţenské. Z tohoto faktu by

7 komunista pravděpodobně vysoudil, ţe burţoa má tvrdé srdce; já však z toho vysuzuji něco krásnějšího, totiţ ţe proletář má většinou měkké srdce a je v gruntu nakloněn vlídnosti, lásce a obětavosti. Komunismus se svou třídní nenávistí a vzteklostí chce z tohoto člověka učiniti canaille; takového poníţení si chudý člověk nezasluhuje. Dnešnímu světu není třeba nenávisti, nýbrţ dobré vůli ochoty, shody a spolupráce; je mu třeba vlídnějšího morálního klimatu; myslím, ţe by se s trochou obyčejné lásky a srdečnosti daly ještě dělat zázraky. Zastávám se dnešního světa, ne proto, ţe by to byl svět bohatých, ale protoţe to je zároveň svět chudých a pak těch prostředních těch drsných mezi ţernovy kapitálu a třídního proletariátu, kteří dnes jakţ takţ udrţují a zachraňují největší část lidských hodnot. Neznám celkem oněch deset tisíc bohatých a nemohu je tedy soudit; avšak soudil jsem třídu, jeţ se nazývá burţoazie, tak, ţe mi byl vytýkán špinavý pesimismus. Říkám to proto, abych měl tím větší právo zastat se do jisté míry těch, k jichţ vadám a vinám jistě nejsem slepý. Proletariát nemůţe tuto třídu nahradit, ale můţe do ní vejít. Není proletářské kultury pres všechny programové švindle; není dnes celkem ani národopisné kultury, ani aristokratické kultury, ani náboţenské kultury; co zbývá na kulturních hodnotách, spočívá na houţevnaté, konzervativní a přitom silně individualizované vrstvě burţoazní. Kdyby se proletariát hlásil o svůj podíl na této tradici, kdyby řekl: Dobrá, převezmu dnešní svět a budu na něm hospodařit se všemi hodnotami, které v něm jsou, snad bychom si mohli na zkoušku plácnout; ale hne-li se komunismus vpřed nejprv tím, ţe šmahem odmítá jako nepotřebný brak všecko, čemu říká burţoazní kultura, pak sbohem; pak trochu odpovědný člověk začíná brát v počet, co by se takhle zmařilo. Uţ jsem řekl, ţe skutečná chudoba není instituce, nýbrţ neštěstí. Můţete převrátit všechny řády, ale nezabráníte tomu, aby člověka nepotkávalo neštěstí, aby nebyl nemocen, netrpěl hladem a zimou, nepotřeboval pomocné ruky. Dělejte co dělejte, neštěstí ukládá člověku úkol morální a nikoli sociální. Tvrdá je řeč komunismu; nemluví o hodnotách soucitu, ochoty, pomoci a lidské solidarity; praví sebevědomě, ţe není sentimentální. Ale právě to je mi to nejhorší, ţe není sentimentální, neboť já jsem sentimentální jako kterákoliv sluţka, jako kaţdý hlupák, jako kaţdý slušný člověk; jen rošťák a demagog není sentimentální. Bez sentimentálních důvodů nepodáš bliţnímu sklenici vody; rozumové důvody té nepřivedou ani k tomu, abys pomohl na nohy člověku, který sklouzl. Pak je tu otázka násilí. Nejsem stará panna, abych se křiţoval při slově "násilí"; přiznám se, ţe bych někdy s chutí natloukl člověku, který říká špatné důvody nebo lţe; pohříchu to nejde, protoţe buď jsem já slabý na něj, nebo on je příliš slabý, neţ aby se mohl bránit. Jak vidíte, nejsem zrovna statečný; ale kdyby měšťáci začali provolávat, ţe půjdou vyvraţdit chudé lidi, sebral bych se jistě a běţel bych pomoci chudým lidem. Slušný člověk nemůţe být s tím, kdo vyhroţuje; i boj je fair play, a agitátor, který křičí po ozbrojení proletariátu, aniţ by. se stejně horlivě přimlouval za povinné ozbrojení měšťáků od hokynáře po bankovního ředitele, rozvrací lidskou společnost nikoli násilím, nýbrţ porušováním přirozené a prosté čestnosti. Říká se mi "relativista" pro zvláštní a patrně dosti těţkou intelektuální vinu, ţe se snaţím všemu porozumět; párám se ve všech naukách a ve všech literaturách aţ po 7

8 černošské povídačky a objevuji s mystickou radostí, ţe při troše trpělivosti a prostoty se lze jakţ takţ srozuměti se všemi lidmi jakékoliv kůţe nebo víry. Je tu patrně jakási společná lidská logika a zásoba společných lidských hodnot, jako je láska, humor, chuť k jídlu, optimismus a mnohé jiné věci, bez kterých se nedá ţíti. A tu mne někdy jímá hrůza, ţe se nemohu srozumět s komunismem. Chápu jeho ideály, ale nemohu pochopit jeho metodu. Někdy mi je, jako by mluvil cizí řečí a jako by jeho myšlení podléhalo jiným zákonům. Věří-li jeden národ, ţe se mají lidé navzájem snášet, a jiný, ţe se mají navzájem sníst, je to diference sice velmi malebná, ale nikoli naprosto zásadní; avšak věří-li komunismus, ţe zastřelit člověka odzadu není zločin, pak je tu něco, čemu nemohu rozumět, třeba se mi to říká po česku; mám hrozný dojem chaosu a skutečnou úzkost, ţe takhle se nikdy nesmluvíme. Věřím aţ podnes, ţe je jistých mravních a rozumových pět švestek, po nichţ člověk poznává člověka. Metoda komunismu je široce zaloţený pokus o mezinárodní nedorozumění; je to pokus roztříštit lidský svět na kusy, které k sobě nepatří a nemají si co říci. Co je dobré na jedné straně, nemůţe a nesmí být dobré na druhé straně; jako by nebyli tady i tam lidé fyziologicky a morálně titíţ. Pošlete na mne nejortodoxnějšího komunistu; neskolí-li mne na místě, doufám, ţe se s ním osobně shodnu ve spoustě věcí, pokud se ovšem netýkají komunismu. Avšak komunismus se zásadně neshodne s těmi druhými ani v tom, co se netýká komunismu; mluvte s ním o funkci sleziny a on řekne, ţe je to měšťácká věda; podobně existuje měšťácká poezie, měšťácký romantismus, měšťácká humanita a tak dále. Síla přesvědčení, jakou najdete u komunistů v kaţdé maličkosti, je téměř nadlidská: ne proto, ţe by to přesvědčení bylo tak povznášející, nýbrţ proto, ţe se jim posléze nepřejí. Nebo snad to není síla přesvědčení, nýbrţ rituální předpis nebo koneckonců řemeslo. Ale čeho je mi zvláště líto, jsou právě proletáři, kteří jsou takto přímo vyříznutí z ostatního vzdělaného světa, aniţ by se jim to nahradilo něčím jiným neţ luznou vyhlídkou na rozkoše revoluce. Komunismus uzavírá kordon mezi nimi a světem; a jste to vy, komunisté intelektuálové, kdo stojí s pestře pomalovanými štíty mezi nimi a vším tím, co je připraveno pro ně jako podíl pro nově příchozí. Ale ještě je místo pro holubici míru, ne-li mezi vámi, tedy nad vašimi hlavami nebo přímo shůry. Je mi lehčeji, kdyţ jsem řekl aspoň tolik, třebaţe to není vše; je mi, jako bych se vyzpovídal. Nestojím v ţádném houfu a moje pře s komunismem není pře zásad, nýbrţ osobního svědomí. A kdybych se mohl přít se svědomím a nikoli se zásadami, věřím, ţe by nebylo nemoţno aspoň si rozumět, a uţ to by bylo mnoho. VÝTAŢEK Z MATURITNÍ PRÁCE STUDENTA Přítomnost 4. XII Zasláno: Mgr. Ivona Liptáková Osudný rok 1948 a nástup komunismu k moci Rok 1948 byl rokem uskutečnění komunistického převratu v Československu. Komunisté pro něj pouţili vhodné záminky, kdyţ demokratické strany ostře vystoupily proti komunistickému ministru vnitra Noskovi. Ten soustavně infiltroval bezpečnostní síly státu příslušníky KSČ a naopak z nich důsledně odstraňoval komunistům nepohodlné lidi. Gottwald se ovšem postavil za svého ministra a zároveň zahájil kampaň s tvrzením, ţe hrozí sestavení úřednické reakční vlády. V té době jiţ jednal podle moskevských instrukcí. Dne 20. února část demokratických ministrů podala na protest proti politice KSČ demisi, jelikoţ jich ovšem nebyla ani polovina z 26 ministrů, Gottwald toho vyuţil k protiakci a po uspořádání generální stávky a různých dalších nátlakových akcí, v nichţ se především angaţovaly tzv. Akční výbory Národní fronty, provádějící očistu veřejného ţivota od nepřátel lidově 8

9 demokratického zřízení a reakce, donutil nemocného a vyčerpaného prezidenta k přijetí demise opozičních ministrů 25. února května se poté konaly volby do Národního shromáţdění s jednotnou kandidátkou Národní fronty, ve které bylo pro komunisty rezervováno 210 mandátů z celkových 300. Následovala Benešova abdikace jako marný pokus o vzdor 2. června a manifestační Gottwaldova volba prezidentem republiky 14. června Lidově demokratické Československo tak získalo svého prvního dělnického prezidenta. Rok 1950 a příchod ''monstrprocesů'' Vlna politických procesů, zahájených po sovětském vzoru v zemích východního bloku, se nemohla vyhnout ani Československu. Kreml a sovětští poradci v Praze ţádali vzorový proces, jenţ by patřičně odstrašil všechny potenciální odpůrce reţimu. Z mnoha různých variant byla nakonec jako hlava vymyšleného spiknutí vybrána poslankyně národně socialistické strany Milada Horáková. Příprava procesu probíhala zcela pod vlivem sovětských poradců, kteří mimo jiné zavedli i tzv. otázkové protokoly, jeţ dosud čs. Bezpečnost neznala, a prosadili i speciální přípravu obţalovaných, kteří se museli svá vystoupení před soudem donekonečna učit. Proces, který začal před státním soudem 31. května 1950, je označován jako největší, protoţe na hlavní skupinu byly navázány desítky dalších následných procesů po celé republice a počet obţalovaných dosáhl čísla 639. Všechny tyto procesy tvořily dohromady jeden celek. Výsledkem hlavního procesu s Miladou Horákovou byly čtyři justiční vraţdy. Včetně následných procesů však bylo uděleno celkem 10 trestů smrti, 48 doţivotních trestů a další tresty odnětí svobody v souhrnné délce 7830 let. Ač se všichni odvolali, rozsudek byl potvrzen a neuspěla ani ţádost o milost, kterou podali odsouzení k trestu smrti prezidentu Gottwaldovi. I přestoţe světová veřejnost včetně známých vědců (Einstein, Russell, Bernal) a umělců protestovala. Milada Horáková byla popravena jako poslední ze čtyř odsouzených k trestu smrti v ranních hodinách 27. června Urnu s jejím popelem rodině nevydali a dodnes není známo, kde se nachází. V roce 1991 jí udělil prezident Václav Havel řád T. G. Masaryka I. třídy in memoriam. Den smrti Milady Horákové se stal Dnem památky obětí komunistického reţimu. 60. léta ve znamení uvolňování společnosti V době politického tání ordinovaného Sovětským svazem postupovalo i další politické uvolnění. Dne 9. května udělil prezident Novotný rozsáhlou amnestii a na svobodu se dostalo na politických vězňů. Československo se v tomto roce především však stalo skutečně socialistickým státem. Národní shromáţdění (11. července) schválilo novou ústavu a nový název státu Československá socialistická republika. Nová ústava mj. likvidovala všechny prvky slovenských autonomních orgánů a zaváděla tuhý centralismus. Opatrná, ale přesto existující diskuze o politickém vývoji po únoru 1948 spojená s neustálými a v podstatě nikdy nepřekonanými hospodářskými problémy, dovedla Novotného reţim do velmi těţko řešitelných situací. Pomalá a váhavá destalinizace dospěla do bodu, kdy společnost očekávala radikální reformy a celkovou demokratizaci veřejného ţivota. 9

10 Coţ nakonec vyústilo roku 1968 v Praţské jaro představující vůbec nejrozsáhlejší experiment reformního komunismu. Začalo jako opoţděný pokus o destalinizaci v zemi, jeţ touţila po hlubokých, zásadních změnách proto také záhy, vlivem spontánního pohybu společnosti, přerostlo v proces, který začal odbourávat nejen stalinské dědictví, ale i základní charakteristiky reţimu. Z pokusu o reformu politického systému se vyvinula revoluce, kterou ukončil aţ vpád pěti armád Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna Český i slovenský národ úspěšně vzdoroval okupaci své země vydatně je v tom podpořily sdělovací prostředky. Jejich političtí vůdci však v sobě takovou odvahu nenalezli podpisem moskevského protokolu 26. srpna 1968 přijali okupaci jako realitu, kapitulovali a postupně k tomu donutili i vlastní veřejnost. Začalo více neţ dvacet let normalizace. V 80. letech se reţim chýlí ke svému konci Kolaps reţimu se stával skutečností. I přes mnohé ústupky byla KSČ odhodlána obhájit svůj mocenský monopol. Situace byla ovšem neudrţitelná. Hospodářství stagnovalo a váhavé zavádění principů tzv. ekonomické přestavby jen zvyšovalo celkový zmatek. Politicky se KSČ dostala do úplné izolace a veřejnost stále častěji dávala najevo nespokojenost s domácím děním. KSČ chyběla podpora ze strany Sovětského svazu a okolní bratrské reţimy proţívaly obdobný rozklad. Studentská demonstrace 17. listopadu 1989 ukončila ţivot nejen neoblíbené stokoruně, ale i celému totalitnímu reţimu. Rychlá, účinná a překvapivě bezproblémová demontáţ moci KSČ překvapila snad téměř všechny konzervativní komunisty i samotné občanské aktivisty. Začala pověstná sametová revoluce. Brutalita policejního zásahu ze 17. listopadu se stala neobhajitelnou a kaţdý, kdo mohl, se od ní distancoval. Pověstný černý Petr odpovědnosti posléze zůstal v rukou několika funkcionářů ministerstva vnitra a neoblíbeného šéfa praţských komunistů Miroslava Štěpána. V noci z 19. na 20. listopadu vytvořilo několik opozičních skupin hnutí Občanské fórum (v Bratislavě vzniklo prakticky současně hnutí Verejnost proti násiliu) a uţ 21. listopadu reformní federální premiér Ladislav Adamec zahájil jednání u kulatého stolu s nově institucionalizovanou opozicí. O tři dny později z čela KSČ odstoupil kompromitovaný Milouš Jakeš a nahradil ho nevýrazný a neznámý Karel Urbánek. Nakonec 29. prosince 1989 částečně obměněné Federální shromáţdění zvolilo jednomyslně novým prezidentem Václava Havla, kdyţ jeho předchůdce Gustáv Husák odstoupil ihned po jmenování Čalfovy vlády. Reţim normalizace i samotné KSČ definitivně skončil. Michal Konečný, 4. A 10

11 OBDOBÍ KOMUNISMU NETRADIČNÍM POHLEDEM Socialistické (komunistické) společenské zřízení Dobový vtip: Socialismus je společenské zřízení, které úspěšně řeší problémy, které se v jiných společenských zřízeních nevyskytují. Dobový vtip: Je moţné vybudovat komunismus ve Švýcarsku? Je, ale škoda tak krásné země. Dobový vtip: Soudruhu učiteli, jak je to vlastně s tím budováním komunismu, ptá se zvídavý ţáček. Víš, Pepíčku, začal s tím soudruh Lenin. Ale on se vlastně nejmenoval Lenin, ale Uljanov. V Rusku proběhla Velká říjnová socialistická revoluce. Tedy vlastně ona proběhla 7. listopadu. Pak v budování komunismu pokračoval soudruh Stalin. Tedy on se vlastně nejmenoval Stalin, ale Dţugašvili. No a chlapče, tak nějak je to i s tím budováním komunismu. Dobový vtip: Nejlépe se vypořádali s budováním komunismu v Indonésii, říká jeden pán druhému. Opravdu? Jak to udělali? Vrstva komunistů, vrstva betonu, vrstva komunistů, vrstva betonu Dobový vtip: Víte co vznikne, kdyţ se sloučí deset kobylek a deset komunistů? Dvacet škůdců. Socialismus měl být předstupněm komunismu, kde jiţ bude ráj na zemi. Nebude chudých ani bohatých, kaţdý si bude brát ze společného dle svých potřeb, kaţdý bude do společného přispívat dle svých schopností. Jelikoţ jiţ tato myšlenka je na první pohled utopií, budování také dopadlo tak, jak dopadlo. Zvláště, kdyţ se do vedení strany a státu (většinou to samé) dostali lidé, jejichţ kvalifikací bylo jednání bez skrupulí, schopnost dobře intrikovat a hodně hlasitě se zaštiťovat pracujícím lidem. Jiţ sama podstata ideologie, tedy třídní boj a diktatura proletariátu, dávala tušit, jak vše musí dopadnout. Základem byl třídní boj, tedy hraní na lidské emoce a nejhorší lidské pudy, jako jsou závist, nenávist. Kdy nepřítelem není jiný stát, jiná národnost, ale vlastní spoluobčané, kteří měli tu smůlu, ţe byli chytří a schopní, vzdělaní a ve velkých uvozovkách bohatí. Boj proti vlastní inteligenci vynesl do vedení země zaostalé a všehoschopné soudruhy z lidu, naopak posílání vzdělaných a schopných lidí k lopatě zapříčinilo následné ekonomické problémy země. Udrţet u moci zřízení, které je zaloţeno na diktatuře, je moţné pouze za pouţití násilí. Tak se zrodily koncentrační tábory, přišly na řadu justiční vraţdy, osoby označené za nepřátele socialismu končily v lepším případě u lopaty či v kotelnách, v horším ve vězení a v nejhorším na popravišti. 11

12 Ačkoli mělo jít o diktaturu proletariátu, tedy vládu pracujících, v kaţdé zemi, kde vznikl komunismus, v čele země nakonec stanul různě krutý diktátor, často psychopatický šílenec, který se pracujícími lidmi pouze zaštiťoval. Například Stalin, Mao, Gottwald, Castro. V Severní Koreji rovnou došli k rodinné dynastii, kdy si vládu moudrých vůdců předávají z otce na syna. Tohle uţ nemůţe být náhoda. Společenské elity Dobový vtip: Jaký je rozdíl, kdyţ řidič přejede zajíce a kdyţ spadne letadlo, v němţ cestuje Ústřední výbor Komunistické strany Československa? Kdyţ řidič přejede zajíce, je to škoda, ale není to tragédie. Pokud spadne letadlo s ÚV KSČ, je to tragédie, ale není to škoda. Dobový vtip: Ptá se soudruh inspektor ţáčků základní školy na představitele vládnoucí moci. Aničko, kdo je náš soudruh generální tajemník KSČ? To je naše sluníčko. Výborně Aničko. A co ty, Pepíčku. Kdo je tvojí matkou? Mojí matkou je komunistická strana, odpovídá Pepíček. Výborně, Pepíčku. A kdo je tvým otcem? Mým otcem je generální tajemník komunistické strany. Zase správně Pepíčku, jsi velmi chytrý. Čím bys chtěl být? Pepíček se zamyslí a pak odpoví. Sirotkem. Dobový vtip: Muţ stojí na ulici a vykřikuje Prezident je debil. Přijdou k němu tajní policisté a chystají se ho zatknout za hanobení představitele státu. Ale já myslel toho americkýho prezidenta, hájí se křikloun. Jeden z policistů se jen ušklíbne a poloţí mu ruku na rameno se slovy My dobře víme, kterej je debil. Jste zatčen. Diktatura proletariátu vynesla k moci osoby, které na její uplatňování nebyly vůbec připraveny. Ani svým vzděláním, ani svým charakterem. Vůdce revoluce hnala vpřed pouhá touha po moci, neštítili se v honbě za ní ničeho. Mnohdy šlo o osoby paranoidní, plné nenávisti. Aby se 12

13 vůdcové či úzká skupina kmotrů ve vedení strany a státu udrţeli u moci, neváhali vyuţívat vraţdy, mučení, zastrašování, psychický i fyzický teror, který v praxi prováděli příslušníci tajné policie, rekrutující se mnohdy z psychopatů, sadistů a podobně postiţených osob. Jako to bývá u klasických zločineckých mafií, nakonec si šli i kmotrové po krku sami, aby odstranili své konkurenty. Na rozdíl od klasické mafie, která pošle nájemné zabijáky a ti konkurenta odpraví, komunistická mafie měla k dispozici ke všemu odhodlané příslušníky tajné policie, prokurátory a soudce. Ti na pokyn vůdců u moci legálně vraţdili nejen své odpůrce, ale i své konkurenty uvnitř své strany. Pokud získá velmi omezený soudruh moc, mnohdy téměř neomezenou, naloţí s ní po svém. Jinak to ani ale není moţné, hlupák a omezenec, někdy i psychopat, který je náhle téměř všemocný, nedokáţe s nabytou mocí chytře nakládat. Chová se arogantně, chová se neotesaně, chová se směšně. Tak vznikl pojem papaláš, tedy osoba vozící se v limuzíně, které čouhá sláma z bot, jejíţ slovník je vpravdě lidový a jejíţ rozhled je významně omezený. Tito vedoucí pracovníci vzešlí z lidu vytvořili novou elitu, za kterou se musel kaţdý soudnější člověk stydět. Chovali se jak křováci, hráli si na honoraci, ale byli lidem pro smích. A být lidem pro smích je asi to nejhorší, co můţe někoho potkat. Ale pozor, přes svou směšnost byli velmi nebezpeční, jejich pouhé slovo dokázalo ničit ţivoty osob i celých rodin. Bohuţel tato elita se nedokázala u moci udrţet jinak, neţ násilnými metodami. Za jejichţ pomoci musela v lidech nabudit strach. Drţela si svá koryta za pomocí teroru. Coţ je stav, který lze krátkodobě udrţet a umoţňuje vcelku snadné vládnutí, ale nelze ho udrţet donekonečna. Členství ve straně Dobový vtip: Jaký je rozdíl mezi trabantem (dobové vozítko z bakelitu) a komunistou? Ţádný, za oboje se rodina stydí, ale je ráda, ţe je má. Kolem roku 1989 měla Komunistická strana Československa kolem 1,3 milionu členů, coţ v patnáctimilionovém státě znamenalo téměř desetinu obyvatelstva. Většina členů nevěřila idejím o komunismu, členství ve vládnoucí straně bylo pouhým základem jejich kariéry. U mnohých nastávala významná dilemata. Styděli se za své rozhodnutí vstoupit do strany, na druhé straně, pokud chtěli vykonávat nějaké zaměstnání, mnohdy neměli jinou moţnost. Na některých úřadech nemohl pracovat nestraník, do některých vedoucích míst se nemohl dostat nestraník. Existovala i jistá menšina kovaných soudruhů, kteří přes známost všech různých zločinů, přes známost okupace země, přes známost potlačování lidských práv, stále věřila myšlence komunismu. Klasickým představitelem této skupiny byla herečka soudruţka Jiřina Švorcová, která se s frenetickými 13

14 výkřiky vrhala na členy sovětské delegace a vášnivě líbala senilní sovětské soudruhy. K její cti je nutné dodat, ţe nic nehrála, ona svému bludu věří dodnes. Nepřevlékla kabát a je dále fanatickou zastánkyní této ideologie. Většina členů strany nebyla vrahy ani zločinci. Většina nebyla ani zlými lidmi. Jen prostě tito lidé obětovali své kariéře (někdy i zájmům své rodiny) část své důstojnosti. Mnohdy přitom museli čelit traumatům ve své mysli. Určitá sorta opravdových kariéristů se projevila i po roce S velkou pompou tito soudruzi vrátili své rudé kníţky a rychle vstupovali do jiných politických stran, které vyhodnotili jako dobrý výtah k moci. Bohuţel mnohým se podařilo vyjet aţ do nejvyšších pater politiky a státní moci. Ekonomika Dobový vtip: Jaké jsou největší čtyři nepřátelé socialismu? Jaro, léto, podzim, zima. Dobový vtip: Co znamená zkratka RVHP (Rada vzájemné hospodářské pomoci)? Rychle Vyvezli Hov...o Přivezli. Dobový vtip: Sejde se Američan, Brit a Rus. Začnou se bavit o své ekonomické situaci. Začne Američan. Já vydělávám čtyři tisíce dolarů měsíčně, k ţivotu potřebuji tři tisíce, co dělám s tím tisícem, do toho nikomu nic není. Pokračuje Brit. Já vydělávám dva tisíce liber. K ţivotu potřebuji patnáct set liber. Co dělám s těma pěti stovkami, do toho nikomu nic není. Končí Rus. Já vydělávám osm set rublů. K ţivotu potřebuju tisíc rublů. Kde seţenu ty dvě stovky, do toho nikomu nic není. Dobový vtip: Dva pánové se baví o nedostatku masa a uplácení řezníků, aby získali nějaký lepší kousek. Jeden z nich povídá druhému. Víte jaký je rozdíl mezi prodejnou masa za první republiky a za komunistů? Za první republiky bylo na krámě napsáno řezník a uvnitř bylo maso. Teď je na krámě napsáno maso a uvnitř je řezník. Základem socialistické či komunistické ekonomiky byly pětiletky, tedy plánování s výhledem na toto zmíněné období. Bohuţel se soudruhům nedařilo udrţet ţivotní standart, přestoţe plnili pětiletky na 120 %, přestoţe brigády socialistické práce pracovaly na sto padesát procent, respektive tuto státní ekonomiku prohnilý kapitalismus předbíhal mílovými kroky. Čeští komunisté měli to štěstí, ţe se zmocnili jedné z deseti hospodářsky nejrozvinutějších zemí světa. Tím měli odkud brát. Bohuţel s postupem času i jim začal docházet dech. Vymazání konkurence znamená daleko niţší tlak na rozvoj podniku a na produktivitu práce. Dalším negativním efektem byl nekonečný sovětský trh, který chtěl mnogo, na kvalitě aţ zase tak nezáleţelo. Mnoho výrobků se tak stalo v západním světě nekonkurenčními. Sověti řídili podivný hospodářský blok, tak zvanou Radu vzájemné hospodářské pomoci (RVHP), která nakonec 14

15 fungovala na principu směnného obchodu. Do Sovětského svazu se lifrovaly hory výrobků z jeho satelitů, zpátky přicházela ropa a plyn. Nakonec Sovětský svaz zanechal u svých satelitů značné sekery, z těchto dluhů se podařilo vymoci jen část. Pokud si vzpomínám, část dluhu nám po pádu komunismu byla splacena ropou a část nějakými vrtulníky. Jedno známé moudro říká. Pokud chceš pomoci chudákovi, nedávej mu rybu, ale nauč ho, jak si má rybu chytit. Zlikvidování bohatých, jejich nucený odchod do zahraničí, na pozice bez vlivu či do vězeňských mundůrů, byl zárodkem budoucího pádu nového zřízení. Výsledkem bylo chudnutí všech. Můţete sebrat majetek úspěšným a rozdat ho lidu. Ovšem co za nějaký čas? Majetek je vyčerpán a je potřeba vytvořit nový. Kdyţ nebude existovat skutečná hospodářská elita, kdyţ ve vedení podniků nebudou schopní a vzdělaní manaţeři, kteří dokáţí vytvořit zisk, není záhy z čeho rozdělovat. Toto si uvědomil i americký president Ronald Regan a rozhodl se komunistický blok zničit ekonomicky. Přišel se svým projektem hvězdných válek, rozpoutal divoké kolo zbrojení, které uspíšilo pád komunistického bloku. Gorbačovova Perestrojka byla zoufalým pokusem zachránit neudrţitelné. Soudruh Gorbačov měl nepochybně bohulibý záměr. Chtěl uvolnit poměry a dát větší prostor individualitám a svobodnějšímu rozhodování. Oţivit svou ekonomiku. Ovšem jak se v diktatuře jednou uvolní teror, za krátkou dobu se diktatura zhroutí. Lidem se začne částečná svoboda líbit, osobní i ekonomická, a chtějí ji víc, stejně jako ji mají v rozvinutých demokraciích. Není-li za remcání tvrdá represe, lidé se postupně přestávají bát a stávají se odváţnějšími. Pád neomezené moci komunistů se přiblíţil. Společenské vlastnictví Dobové rčení: Poctivě se ţivit a mírně přikrádat. Dobové rčení: Kdo nekrade, okrádá svoji rodinu. Nejhorší je stav, kdy rozhodují všichni a zároveň nikdo. Kdyţ není eminentní zájem na úspěchu. Stav, kdy všechno patří všem, ale ve skutečnosti existuje státní kapitalismus řízený a dušený hrstkou neschopných, nemůţe přinášet potřebnou produktivitu práce a zisky. Zaklínání se všelidovým vlastnictvím znamená, ţe úzká a nepříliš schopná elita řídí stát, kterému patří všechny významné podniky. Jak se uţ dávno prokázalo, stát je nejhorším hospodářem ze všech. Lidé navíc získali jeden velmi ošklivý návyk. Většinu by ani nenapadlo přelézt sousedovi přes plot a ukrást mu cihly, jablka či mrkev. Ale stalo se jakýmsi společenským fenoménem, morálně přijatelným jednáním, si brát ze společného. Tak se domů nosily papíry, sešity, tuţky, ale i se vozily cihly, cement. Vţdyť dotyčný nekrade, jen si bere z toho, co patří všem, tedy i jemu. Bony a tuzex Dobové rčení: Co je tvoje, je i moje. A co je moje, do toho ti nic není. Pochopitelně socialismus či komunismus nijak nezmenšil touhu lidí po osobním vlastnictvím. Pouze učinil ze všech ţebráky, kdy ani ti nejschopnější nemohli legální cestou skutečně zbohatnout. Nejbohatšími se tak stali komunističtí pohlaváři a poté šmelináři všeho druhu. 15

16 Ovšem co je to za stát, jehoţ elitami jsou nedovzdělaní papaláši, zelinář, řezník či vekslák? Který vedou přitroublí soudruzi z politbyra? Vzpomeňme na geniální ukázky moudrosti posledního skutečného generálního tajemníka KSČ s mocí, soudruha Jakeše, v jeho památném projevu z Hrádku. I s jeho kůlem v plotě, bojlery místo brojlery a Haničkou Zagorovou, co je hodná holka, má statisíce a přesto zlobí. Kaţdý, kdo tento projev neslyšel, by si ho měl pustit, aby pochopil, jaké mozky vedly tuto zemi. Téměř všichni lidé měli velké kulové, vyvolení si pak ţili významně nad poměry, ve srovnání s bohatými lidmi ze západního světa byli i tak k smíchu. Nepoctivý řezník či zelinář, co prodávali své zboţí pod pultem, si mohli postavit lepší chatu či koupit lepší auto. Či vystavovat svá panděra u moře. Západní zboţí nebylo běţně k sehnání, pouze ve vybraných prodejnách, kde se platilo bony. Tento systém vytvořil speciální sortu lidí, ze které vzešel po roce 1989 český organizovaný zločin. Vzpomeňme na kmotra Mrázka, typického veksláka. Bony se daly sehnat buď příslušností ke komunistické elitě, nebo pokoutně od veksláků. K jejich koupi jste museli mít západní peníze, tak zvanou tvrdou měnu, kterou pochopitelně nemohl legálně normální občan získat. Lidská práva Dobový vtip: Soudruh vrátný vypráví. Víte, to já byl kdysi generální ředitel. Pak mi soudruh ministr oznámil, ţe přijede sovětská delegace. Poděkoval jsem mu za upozornění a řekl, ţe si schovám hodinky a kolo ţe uţ mám přivázané. Stal jsem se obyčejným ředitelem. Pak přišel soudruh generální ředitel a vytkl mi, ţe jsem nebyl na poslední schůzi podnikové buňky Komunistické strany. Odpověděl jsem, ţe kdybych věděl, ţe je to poslední schůze, přišel bych na ni i s celou rodinou. Stal jsem se pouhým vedoucím provozu. Na zdi mi v kanceláři visel portrét soudruha Gustava Husáka a také jsem tam pověsil obrázek jedné herečky. Přišel soudruh ředitel a řekl mi, abych okamţitě sundal ze zdi tu kur..u. Zeptal jsem se ho, kterou má na mysli. A tak jsem tady na vrátnici. Dobový vtip: Probíhá schůze soudruhů v zaměstnání. Bohuţel jiţ delší dobu se postrádá jeden soudruh. Jiný soudruh se ptá. Tady Kotas, měl bych dotaz, kde je soudruh Nový? Ţádná odpověď, jen velmi ošklivé pohledy předsedajícího soudruha. Další schůze. Tady Kotas, měl bych dotaz, kde je soudruh Nový? Zase ţádná odpověď, jen ošklivé pohledy předsedajícího soudruha. Další schůze. Zvedne se ruka jednoho soudruha. Měl bych dotaz, kde je Kotas? Dobové rčení: Všichni si jsou rovní, někteří jsou si rovnější. 16

17 O dodrţování lidských práv nemá ve spojitosti s komunistickým reţimem smysl vůbec mluvit. Porušovány byly od počátku aţ do posledních okamţiků. Po dramatických padesátých létech, kdy soudruzi neváhali své oponenty i vraţdit, následovala klidnější léta, kdy soudruzi své oponenty uţ jenom zavírali a ekonomicky likvidovali. Kdyţ se kácí les, létají třísky, omlouvali své zločiny. Při budování tak velké myšlenky na pár mrtvolách přece nezáleţí. Mluvit o justičních vraţdách nemá smysl. Doznání vynucená brutálním mučením hovoří za vše. Někteří vězni prošli mučením gestapa i státní bezpečnosti, pokud shledávali horší brutalitu, tak ve prospěch soudruhů. O tomto otřesném období a zločinech snad kaţdý ví a odsuzují je i současní komunisté, ačkoli u některých mám značné pochybnosti, jak své pokání myslí upřímně. Dle mého, kdyby měli příleţitost, s velkou radostí by nám znovu zakroutili krkem. Kdo dostal nálepku nepřítele socialismu, začal proţívat krušné období. Byl vyhozen z práce (ekonomický teror), vysokoškoláci končili v kotelnách či u lopaty, často byl oponent obviněn a ve směšném procese odsouzen za rozvracení republiky či hanobení vládnoucích soudruhů (politický teror). Soudruhům nebylo cizí nic, co znepříjemnilo ţivot jejich oponentům. Chartistům sebrali řidičáky, šikanovali je, dlouhé hodiny vyslýchali, snaţili se je zlomit či přesvědčit ke spolupráci, mnohdy velmi drsnými metodami. Za nejohavnější metodu nátlaku a vydírání je nutné povaţovat perzekuci rodinných příslušníků, včetně dětí oponentů. Příbuzní emigranta se stávali politicky nespolehlivými a byla jim dopředu zapovězena některá zaměstnání. V padesátých létech hrozili mučeným vězňům mučením či likvidací jejich nejbliţších, pod dohledem soudruhů vyšetřovatelů ze Sovětského svazu, kde neváhali skutečně týrat i děti. V pozdějších létech se zaměřili soudruzi na jinou méně drastickou perzekuci rodinných příslušníků. Pro mnohé oponenty bylo těţké se pro svůj názor nechat šikanovat, vyhazovat z práce, zavírat do kriminálů. Ale mnozí byli ochotni pro svou pravdu toto vytrpět. Ale nejhorší pro ně muselo být, kdyţ soudruzi zaútočili na jejich děti. Mnohým dětem svých oponentů bránili studovat, neboť dobře věděli, ţe tím jim ničí ţivot a budoucnost nejvíce, respektive touto hrozbou mohou u oponenta dosáhnout svého. Hrozbou, kterou ale bez mrknutí oka neváhali naplnit. Ale pozor, oponentem se nestal pouze Havel a jemu podobní, který veřejně publikoval a kritizovali. Oponentem mohl být i člověk, který například odmítl jít k volbám. Tak tlačili také na mého otce, kdy byl soudruhy upozorněn, ţe pokud nepůjde jako tradičně volit, tak se já nemám šanci dostat na gymnázium. Otce jsme doma přemluvili, já mohl jít na gymnázium, ale v celé rodině z toho zbyla velká pachuť. Svoboda projevu Dobový vtip: Jaký je rozdíl mezi českou a americkou ústavou? Česká zaručuje občanovi svobodu projevu, americká i po projevu. Dobový vtip: Nemluv. Kdyţ mluvíš, nepiš. Kdyţ mluvíš a píšeš, nepodepisuj. Kdyţ mluvíš, píšeš a podepisuješ, tak se nediv. 17

18 Pochopitelně soudruzi nemohli připustit, aby se nevhodné myšlenky šířily éterem, protoţe by mohly v někom vyvolat touhu po svobodě, po změně. Proto cenzurovali všechno. Kaţdá i zcela nevinná hra musela být schválena cenzorem, kaţdý text k písni, kaţdá replika ve filmu. Mnohdy stupidní cenzoři nutili autory přepisovat i velmi nevinné texty. Západní kultura byla zakázána, respektive povolena jen ta, která kritizovala tamní poměry. Vysílání západních rozhlasových stanic bylo rušeno, k tomu soudruzi vystavěli speciální rušičky. Zavírali filmy i knihy do trezorů. Báli se jak čert kříţe kaţdé maličkosti, která by mohla v lidech probudit jiskřičku touhy po svobodě. Říci svobodně svůj názor znamenalo velké riziko, hrozilo vyhození ze školy, z práce a bohuţel často i soudní proces, protoţe republiku si rozvracet nedáme. Komunistická policie Dobový vtip: Proč chodí policajti ve třech? Jeden umí číst, druhý psát a třetí telefonovat. Dobový vtip: Přijdou dva policisté na sluţebnu i se svým sluţebním vlčákem. Tam si začnou prohlíţet intimní partie psa. To je divný, to je divný, říkají a vrtí oba hlavami. Jejich udivený kolega se ptá, co činí. Ale víš, lidé říkali, uţ zase jde ten pes s těma dvěma čur ama. Ale ať se díváme, jak se díváme, ten pes má jen jeden. Dobový vtip: Kolik je potřeba policajtů, aby zašroubovali ţárovku? Šest. Jeden stojí na stole, čtyři se stolem otáčí a šestý hlídá u dveří, jestli nejde proud. Dobový vtip: Víte, proč se utopili dva policajti? Kopali na hausbotu sklep. 18

19 Dobový vtip: Soudruh velitel přivede politického školitele na sluţebnu, kde sedí dva policisté. Jelikoţ musí odejít, poţádá své dva podřízené, aby se soudruhem počkali. Pokud byste se nudili, dodá, můţete se soudruha zeptat na toho, kdo napsal Komunistický manifest. Poté soudruh velitel odejde a vrátí se asi za půl hodiny. Vzápětí vytřeští oči. Soudruh lektor leţí v krvi na zemi, nad ním jeho podřízení. Soudruhu veliteli, hlásí jeden z nich, uţ se přiznal. Napsal to von a jeho brácha. Dobový vtip: Manţelka soudruha policisty nasbírá hříbky a poţádá svého muţe, aby je očistil. Kdyţ se za půl hodiny vrátí, najde hříbky na kaši. Lojzo, ţe tys ty hříbky bil, zlobí se manţelka. Nebil, klopí oči soudruh manţel. Nelţi, Lojzo, ţe tys ty hříbky zase bil! Nebil, říká sveřepě policajt, přísahám, upadly na umývarce! Dobový vtip: Soudruh inspektor se ptá ţáků páté třídy. Jak se jmenuješ, chlapečku? Lojza, soudruhu. A čím bys chtěl být, aţ budeš velký? Pilotem letadla. Jak se jmenuješ ty, holčičko? Anička, prosím, soudruhu. A čím bys chtěla být? Prodavačkou. A jak se jmenuješ ty, chlapečku? Nevím, odpovídá mírně dementní ţák. A čím bys chtěl být? Policajtem. Jistě za komunistů existovala i řada slušných policistů, kteří bojovali proti skutečným zločincům, kteří dbali o pořádek na silnicích. Bohuţel ti všichni ale trpěli tím, jakou pověst si policie (veřejná bezpečnost) vyslouţila. Byla represivní sloţkou zločinného reţimu a místo, aby občany chránila, mnohé z nich pronásledovala. Policisté měli otřesnou pověst a část z ní jim doposud zůstala. Ačkoli ti nejhorší patřili k tzv. Státní bezpečnosti - STB. Je otřesný paradox a velká nespravedlivost, ţe kde jaký člověk, kterého mnohdy velmi nevybíravými prostředky donutili tito zločinci podepsat spolupráci, je často propírán médii a zostouzen. Přitom si mnozí nedokáţí představit, jakým nátlakům byl podroben. Oproti tomu gauneři v řadách státní bezpečnosti zůstávají v anonymitě, berou královské výsluţné či díky svým starým kontaktům úspěšně podnikají. Lidové milice Dobový vtip: Na politickém školení zaměstnanců poloţí lektor jednomu ze školených otázku. Soudruhu, řekni nám, co nám naše Komunistická strana dala. Soudruh se zamyslí a odpovídá. Strana nám dala, strana nám dala ta nám tedy dala! 19

20 Není ţádný jasnější doklad o zločinnosti komunistického reţimu, neţ jsou jeho Lidové milice. Ozbrojená sloţka strany. Příslušníci Lidových milicí se rekrutovali z velmi důkladně prověřených členů komunistické strany, kteří se zúčastňovali vojenských manévrů a výcviku ve zbrani. V případě nouze měli se zbraní v ruce bránit své výhody proti svým spoluobčanům. Někteří členové Lidových milicí se podíleli na mlácení lidí při demonstracích. Dokonce i v listopadu 1989 někteří soudruzi uvaţovali, ţe proti demonstrantům povolají své ozbrojené sloţky. Poloţme si otázku. Jaké spolky (strany) mají svá ozbrojená komanda? Pouze extremistické spolky, fašistické strany a mafie. A také komunisti. Ti všichni mají své ozbrojené rabiáty, připravené hájit se zbraní v ruce zájmy svého spolku. Pro pochopení absurdnosti takové ozbrojené sloţky si zkuste představit, ţe by současné politické strany, například ODS, ČSSD, TOP 09 a jiné, měly své ozbrojené milice, jejichţ členové by se chodili cvičit v pouţívání zbraní, měli k dispozici samopaly. Byli by připraveni hájit zájmy svých stran se zbraní v ruce. Nepředstavitelné? Pro demokraty nepochybně, pro komunisty nikoli. Útěky z ráje Dobový vtip: Vyvolávač letecké společnosti na Václavském náměstí vykřikuje. Letenka do USA za dvacet tisíc korun. Přijde za ním soudruh a ptá se. Soudruhu, těch dvacet tisíc je i včetně zpáteční letenky? S debilama se nebavím, odpoví vyvolávač. V jiţ uvolněnější atmosféře na vysoké škole na hodině marxismu-leninismu (pozor, z tohoto prazvláštního předmětu se konala státní zkouška v rámci státnic na kaţdé vysoké škole!), jsem si dovolil poloţit lektorce otázku. Proč lidé z východu utíkají na západ a proč lidé ze západu neutíkají na východ? Dostalo se mi pokárání, ale soudruţka byla vstřícná. Řekla mi, ţe ví, ţe svou otázku nemyslím váţně, pouze chci narušit její hodinu a tedy mi odpouští. Velmi těţko se vysvětlovalo soudruhům, proč musejí střílet do zad své vlastní spoluobčany, kteří se ve svém pomýlení rozhodli opustit komunistický ráj a utéci do prohnilého kapitalismu. Vlastně oni se vysvětlováním nezabývali. Kdo nebyl chycen či zastřelen a utekl, toho vymazali z historie. Stalo se tak mnoha umělcům, vědcům, sportovcům. Mizeli z katalogů, z ročenek. Prostě přestali existovat. Komunistický stát byl velkým vězením, odkud mohl dostat propustku pouze vyvolený, u kterého se předpokládalo, ţe se spořádaně zase vrátí do své cely. 20

FENOMÉN Transformace. Šesté číslo sešitu 5 / 2014

FENOMÉN Transformace. Šesté číslo sešitu 5 / 2014 FENOMÉN Transformace Šesté číslo sešitu 5 / 2014 1 Stanislav Komárek.... 3... biolog, vysokoškolský pedagog Jiří Padevět...... 18... ředitel nakladatelství Academia Helena Kanyar Beckerová... 41... novinářka

Více

O komunistických časech

O komunistických časech O komunistických časech Publikace je součástí kampaně PROTI ZTRÁTĚ PAMĚTI. Přečtěte si MEMORANDUM. Před třiašedesáti lety, 27. června 1950, zavraždili představitelé Komunistické strany Československa Miladu

Více

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus.

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus. Co je to komunismus? Komunismus (z latinského communis = společný ) je politický směr, který prosazuje společné vlastnictví a odmítá (třídní) rozdíly mezi lidmi. Tímto slovem se také označuje stav společnosti,

Více

4/2012 ČLÁNKY - INFORMACE - AKTUALITY - NÁZORY- FOTOGRAFIE OBSAH:

4/2012 ČLÁNKY - INFORMACE - AKTUALITY - NÁZORY- FOTOGRAFIE OBSAH: 4/2012 ČLÁNKY - INFORMACE - AKTUALITY - NÁZORY- FOTOGRAFIE ÚVODNÍ SLOVO JANOUŠEK A PODOBNÍ ČEŠI SI PŘEDLONI PŘIPLATILI NA ZDRAVÍ 42 MILIARD PŘÍŠERNÝ DOKLAD TOHO V ČEM ŽIJEME ANONYMNÍ AKCIE NÁZORY EXPERTŮ

Více

Kde pfií tû? PORTÁL. TÉMA: Islamisté si ochoãují Evropu... Ma ínové: Pro zabité esenbáky omluvu nehledáme ROZHOVORY: Bar a, Kuras, Záhorovsk

Kde pfií tû? PORTÁL. TÉMA: Islamisté si ochoãují Evropu... Ma ínové: Pro zabité esenbáky omluvu nehledáme ROZHOVORY: Bar a, Kuras, Záhorovsk PORTÁL B R Á N A K V Y T Í B E N M N Á Z O R Ò M www.eportal.cz 1 2005 Osobité periodikum nejen pro politiku a ekonomiku Kde pfií tû? TÉMA: Islamisté si ochoãují Evropu... Ma ínové: Pro zabité esenbáky

Více

MIROSLAV DOLEJŠÍ: ANALÝZA 17. LISTOPADU 1989

MIROSLAV DOLEJŠÍ: ANALÝZA 17. LISTOPADU 1989 O 17. listopadu 1989 aneb Jak lež zvítězila Publikováno: 31.5.2011 Rubrika: U NÁS Dovolím si uveřejnit geniální analýzu událostí 17. listopadu, která zapadla a je záměrně střeţena před zraky veřejnosti.

Více

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra asijských studií BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Pa Ťin: Elektrické křeslo Ba Jin: Electric chair Olomouc 2010 Monika Syrová Vedoucí diplomové práce:

Více

Jak. (ne)dělat. dějiny PETR HAVLÍK. Petr Žantovský

Jak. (ne)dělat. dějiny PETR HAVLÍK. Petr Žantovský Jak (ne)dělat dějiny PETR HAVLÍK Petr Žantovský Věnováno Klárce, Ondrovi a Věře Nakladatelství Macek Delta, s.r.o., 2011 Petr Havlík, 2011 ISBN 978-80-7351-134-0 Obsah Předmluva... 5 I. kapitola Oslové

Více

Státní bezpečnost. Politická policie, bez níž by se normalizační režim zhroutil. Prokop Tomek

Státní bezpečnost. Politická policie, bez níž by se normalizační režim zhroutil. Prokop Tomek informační text Politická policie, bez níž by se normalizační režim zhroutil Prokop Tomek (StB) byla jedním z pilířů normalizace. V době pražského jara ovládl její příslušníky strach z důsledků pootevřené

Více

ŠKRTAJ, LŽOU A KRADOU

ŠKRTAJ, LŽOU A KRADOU ČASOPIS NOVÉ ANTIKAPITALISTICKÉ LEVICE číslo 9 KVĚTEN 2011 NOVÁ LEVICE VYJDĚME DO ULIC! ŠKRTAJ, LŽOU A KRADOU AKTUÁLNĚ 2 ŠKRTAJ, LŽOU A KRADOU Českou politika v dubnu 2011 nelze nazvat jinak než bizarní.

Více

Stanislav Reiniš. Největší omyl dějin

Stanislav Reiniš. Největší omyl dějin Stanislav Reiniš Největší omyl dějin Edice Myšlenky sv. 2 Vydává nakladatelství Bystrov a synové 2001 Stanislav Reiniš, 2001 ISBN I viděl jsem šelmu vystupující z moře, kteráž šelma měla sedm a deset rohů.

Více

VČERA NÁM LHALI ZÍTRA NÁS OKRADOU... DVOJÍ METR VLÁDY: Nízké daně pro bohaté, škrty a zdražování pro chudé

VČERA NÁM LHALI ZÍTRA NÁS OKRADOU... DVOJÍ METR VLÁDY: Nízké daně pro bohaté, škrty a zdražování pro chudé ČASOPIS NOVÉ ANTIKAPITALISTICKÉ LEVICE číslo 5 LÉTO 2010 NOVÁ LEVICE VČERA NÁM LHALI ZÍTRA NÁS OKRADOU... DVOJÍ METR VLÁDY: Nízké daně pro bohaté, škrty a zdražování pro chudé AKTUÁLNĚ 2 Připravme se na

Více

ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM V PRAZE. Seminární práce. Dominik Weinhold VIII. A

ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM V PRAZE. Seminární práce. Dominik Weinhold VIII. A ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM V PRAZE Pronásledování a perzekuce věřících za komunistického režimu OČIMA OBĚTÍ Seminární práce Dominik Weinhold VIII. A PRAHA 2012 DĚKUJI, DĚKUJI ZA ŽÍZEŇ, JEŽ SLABOST PROZRADILA,

Více

Neexistuje jiná rozumná forma výchovy neţ být příkladem. Nelze-li jinak, tedy odstrašujícím. Albert Einstein

Neexistuje jiná rozumná forma výchovy neţ být příkladem. Nelze-li jinak, tedy odstrašujícím. Albert Einstein Neexistuje jiná rozumná forma výchovy neţ být příkladem. Nelze-li jinak, tedy odstrašujícím. Albert Einstein 2 Věnováno památce mé maminky Jaroslavy in memoriam 3 Obrovské poděkování mé ţeně za podporu,

Více

J: Mohl bys mi, prosím, říct na začátek něco o sobě a o sluţbě, kterou děláš?

J: Mohl bys mi, prosím, říct na začátek něco o sobě a o sluţbě, kterou děláš? Rozhovor č.1 J: Mohl bys mi, prosím, říct na začátek něco o sobě a o sluţbě, kterou děláš? M: Je mi 44, to je ještě nízký věk, mám tři děti, jsem ţenatý 23 let. Ve své sluţbě pomáháme lidem, kteří jsou

Více

Marx jak ho málokdo zná

Marx jak ho málokdo zná Marx jak ho málokdo zná Gary North Můj zájem k prozkoumání ţivota a učení Karla Marxe probudila esej od Louise J. Hallea. Narazil jsem na Marxovo Náboţenské drama krátce poté, co bylo v říjnu 1965 vydáno.

Více

7.1. Dionýsovský temperament

7.1. Dionýsovský temperament 7.1. Dionýsovský temperament Jádrem dionýsovského temperamentu je kombinace SP, to znamená smysly v kombinaci s percepcí, vnímáním. Zahrnuje čtyři typy, ISTP, ESTP, ISFP a EFSP, které se od sebe v podstatných

Více

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT 7 pravidel, jak uskutečnit své sny 2 Pierre Franckh (2005) Překlad z němčiny: Mgr. Jana Novotná (2008) Digitalizace (8/2011) Sny se uskutečňují. Kaţdý den, kaţdou minutu, kaţdou vteřinu.

Více

JE LI NA STOLICI SV. PETRA ZIMA, JEŠTĚ HODNĚ DLOUHO POTRVÁ

JE LI NA STOLICI SV. PETRA ZIMA, JEŠTĚ HODNĚ DLOUHO POTRVÁ JSME TU JENOM OD VČEREJŠKA, NIC JSME NEPOZNALI, NAŠE DNY JSOU NA ZEMI JEN STÍNEM (Jób 8,9) ČÍSLO 5* ROČNÍK V* 22. 2. 2012* (ČAS 1 ročník XVI* Kurýr ročník VII) Ve druhém století našeho letopočtu žil v

Více

Ziskem nemusí být vždy jen peníze

Ziskem nemusí být vždy jen peníze Praktický průvodce světem podnikání cz 12 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 12 / ročník 9, prosinec 2008 Bedlivě sledované veřejné zakázky strana 20

Více

Petr Klápště - Hříbek, Kateřina Hořavová - káča Marek Bečka - Me2d. Svět okolo nás. Metodika ke skautské stezce

Petr Klápště - Hříbek, Kateřina Hořavová - káča Marek Bečka - Me2d. Svět okolo nás. Metodika ke skautské stezce Petr Klápště - Hříbek, Kateřina Hořavová - káča Marek Bečka - Me2d Svět okolo nás Metodika ke skautské stezce Svět okolo nás je druhou z šesti oblastí stezky, pro kterou vychází metodická příručka a možná

Více

FENOMÉN Transformace. Dvanácté číslo sešitu 11 / 2014

FENOMÉN Transformace. Dvanácté číslo sešitu 11 / 2014 FENOMÉN Transformace Dvanácté číslo sešitu 11 / 2014 1 Karel Hynek...... 3... psychiatr, vysokoškolský pedagog Jan Lamser...... 18... bankéř působící v ČSOB Michal Mejstřík... 36... spoluzakladatel Institutu

Více

Jak jsem budoval kapitalismus s lidskou tváří aneb Velké otazníky moderního konzumismu ve světle selského rozumu. Oldřich Lukáš

Jak jsem budoval kapitalismus s lidskou tváří aneb Velké otazníky moderního konzumismu ve světle selského rozumu. Oldřich Lukáš Jak jsem budoval kapitalismus s lidskou tváří aneb Velké otazníky moderního konzumismu ve světle selského rozumu ne mocných Oldřich Lukáš ekonom, ekolog, etikolog, pedagog Prolog Neomezená moc morálně

Více

NIDAL SALEH Pane Salehu, můžete nám představit svou novou knihu?

NIDAL SALEH Pane Salehu, můžete nám představit svou novou knihu? NIDAL SALEH se narodil 15. července 1936 v palestinském Nábulusu, kde absolvoval základní školu a gymnázium. Po maturitě roce 1954 už jako jordánský občan nastoupil na dvouletou pedagogickou školu v Ammánu.

Více

VIII. Občan a společnost

VIII. Občan a společnost Kap 08-2003.qxd 10.1.2003 14:54 Page 155 155 Deset let Ústavy ČR, deset let práva v České republice Jde nejen o to, jaké máme zákony, ale zejména v jakém stavu je mechanismus, který má významně pomáhat

Více

Interpretace raného křesťanství v díle Karla Kautského

Interpretace raného křesťanství v díle Karla Kautského Interpretace raného křesťanství v díle Karla Kautského Pavel Chalupníček Odborný asistent na Katedře institucionální ekonomie Vysoké školy ekonomické v Praze a student na Institutu ekumenických studií

Více

securitas imperii Josef Mlejnek Solidarita jako sociální a politické hnutí pokus o kvadraturu kruhu? STUDIE Historické a duchovní kořeny Solidarity

securitas imperii Josef Mlejnek Solidarita jako sociální a politické hnutí pokus o kvadraturu kruhu? STUDIE Historické a duchovní kořeny Solidarity Josef Mlejnek securitas imperii Solidarita jako sociální a politické hnutí pokus o kvadraturu kruhu? Koncem srpna 1980 došlo k uzavření tzv. Gdaňských dohod, kdy byl polský komunistický režim stávkujícími

Více

Dk -Dialog. Úvodní slovo. Ročník XXI/Číslo 3 Vyšlo 30. 9. 2013

Dk -Dialog. Úvodní slovo. Ročník XXI/Číslo 3 Vyšlo 30. 9. 2013 Dk -Dialog Ročník XXI/Číslo 3 Vyšlo 30. 9. 2013 Úvodní slovo Den demokracie 15. září přichází letos v nejisté a pochmurné době. Znejistěn je svět, který prožívá syrskou krizi srovnatelnou zřejmě s někdejšími

Více

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 editoriál Milí čtenáři, právě držíte v rukou letošní druhé číslo našeho časopisu. Vznikalo na začátku července, v době, o níž se rádo říká, že je léto v plném proudu.

Více

Začal školní rok a určitě by se slušelo

Začal školní rok a určitě by se slušelo Č A S O P I S M L A D Ý C H S O C I Á L N Í C H D E M O K R A T Ů Vážení přátelé, dostáváte do rukou další číslo časopisu Ventil. Vzhledem k tomu, že přichází po prázdninách, najdete v něm informace o

Více