Miroslav Lubas a kolektiv

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Miroslav Lubas a kolektiv"

Transkript

1 SWECO HYDROPROJEKT a.s. METODIKA ODBORU OCHRANY VOD, KTERÁ STANOVUJE POSTUP KOMPLEXNÍHO ŘEŠENÍ PROTIPOVODŇOVÉ A PROTIEROZNÍ OCHRANY POMOCÍ PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ Miroslav Lubas a kolektiv 1

2 Sweco Hydroprojekt a.s. zpracovával a zpracovává dle dané metodiky několik stupňů a typů projekčních prací: Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v ČR (rozsah vymezen plochou území celé ČR) Studie proveditelnosti PB PPO v ploše povodí nebo území většího plošného rozsahu (rozsah vymezen hranicí většího územního celku region, mikroregion, obec; povodím nebo jeho částí vymezení v souladu s požadavky objednatele) Studie proveditelnosti PB PPO na vybraných úsecích toků a niv (zpravidla se jednalo o řešení v měřítku jednotek až desítek kilometrů toku, včetně nivy) Podrobnější stupně projektové dokumentace PB PPO (DUR, DSP vycházející z předchozího projektového stupně strategií, studií, studií proveditelnosti) Metodika je z hlediska praktického využití projektantem optimálně využitelná do úrovně studie (studie proveditelnosti), pro podrobnější projektové stupně je její využití hůře uchopitelné, projektant musí především vycházet z platné legislativy, která mu stanovuje rozsah a obsah projektových dokumentací (stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky, vodní zákon). Stejně tak využití pro komplexnířešení v rámciřešení v ploše celéčr je podmíněné. Pokud se ke zpracování podrobnějšího projektového stupně dostane projektant bez předchozích znalostí problematiky s předepsaným postupem držet se dané metodiky při zpracování projektu, metodika jasně neříká jak má v daném okamžiku postupovat. 2

3 Zkušenosti ze zpracování Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v ČR (rozsah vymezen plochou území celé ČR): Zpracování strategie v současné době probíhá, jedná se o koncepční dokument jehož součástí bude návrh jaká přírodě blízká opatření jsou v jednotlivých územích (úsecích) vhodná a to z hlediska zemědělské půdy, lesní půdy, vodních toků a niv (v souladu s katalogem opatření PB PO uvedeným v metodice + rozšíření viz dále). Práce jsou prováděny v souladu s metodikou MŽP, v některých bodech je ale nutné postupy uzpůsobit zvolenému plošnému měřítku tak, aby byly proveditelné. V rámci zpracování strategie se ukázal jako nejednoznačně uchopitelný katalog opatření část c. opatření na tocích a v nivě včetně zastavěného území v rámci dílčích interních metodických postupů bylo nutné jednotlivá opatření v katalogu podrobněji specifikovat tak, aby byl dílčími zpracovateli studie interpretován shodně. Katalog bylo navíc nutné rozšířit o další body (nad rámec opatření 1-6) tak, aby nezůstaly úseky toků bez navrhovaných opatření. Např. bylo doplněno opatření týkající se vodních nádrží na tocích. Pozn. dílčí problém při zpracování vznikl také existencí novější verze metodiky oproti věstníku 11/

4 Zkušenosti ze zpracování studií proveditelností PB PPO v ploše povodí nebo území většího plošného rozsahu: Pro tento stupeň projekčních prací je metodika poměrně dobře použitelná, což je dáno tím, že právě pro tyto typy akcí byla nejspíše zpracována. Jedná se o studie, kde se pro dané území řeší komplexně protierozní opatření, zadržení vody v krajině a protipovodňová ochrana, ekologie krajiny a vodních toků..). Při zpracování těchto typů studií se dá poměrně přesně postupovat podle jednotlivých dílčích kroků stanovených metodikou. 4

5 Zkušenosti ze zpracování studií proveditelností PB PPO na tocích a nivách V tomto případě je metodika využitelná pouze v částečném rozsahu, respektive jsou využitelné pouze dílčí části metodiky týkající se toků a niv. Pro projektanta seznamujícího se s metodikou nemusí být jasné podle kterých bodů má přesně postupovat v tomto případě přebírá funkci metodiky kvalitně zpracované zadání s podrobným seznamem prací v souladu s dílčími body metodiky, které se týkají daného předmětu plnění. V projektech, které se v naší společnosti zpracovávaly se domníváme, že tyto podklady (osnova předmětu plnění) byly vždy připraveny od zadavatele kvalitně. Jako podnět k aktualizaci navrhujeme, aby aktualizovaná metodika podrobněji specifikovala obsah jednotlivých typů studií, případně projektových dokumentací, včetně ukázky vzorového řešení (obsah, podrobnost, grafické zpracování..). Na základě zkušeností ze zpracování studií proveditelnosti na tocích v povodí Moravy a Dyje se ukázalo vhodné zpracovat přílohu, která bude sloužit jako podklad pro zapracování opatření do územně plánovacích dokumentací (ZUR, ÚP obcí) nebo územně analytických podkladů. V podstatě se by se mělo jednat o značně zjednodušený souhrnný výstup studie, který by obsahově odpovídal potřebám územního plánování (tzn. jednotlivá opatření by spadala do kategorií opatření využívaných územním plánováním). 5

6 Zkušenosti ze zpracování studií proveditelností PB PPO na tocích a nivách 6

7 Analýza geomorfologického typu toku a analýza současného (návrhového) stavu odklonu vodopisné sítě a niv od potenciálu přirozeného stavu. Přes počáteční rozpaky máme dobrou zkušenost s dílčí metodikou pro stanovení potenciálu přirozeného stavu vodopisné sítě. Jako velmi dobrý krok hodnotíme vypracování zjednodušené verze této metodiky, která do značné míry zjednodušuje a ujasňuje postup hodnocení HMF stavu vodních toků a jejich niv. Výsledky z jednotlivých projektů se nám zdají objektivní a odpovídající našemu subjektivnímu odhadu kvality toku. Stejně tak se nám zdá zjednodušená metodika dobře uchopitelná pro široké spektrum uživatelů a je dobře využitelná jak pro řešení rozsáhlejších území tak pro dílčí úseky toků (v porovnání např. s konkurenční metodikou Doc. Langhammera). Jako bod k zamyšlení navrhujeme významně negativní vliv vzdutí na výsledek hodnocení a to jak v případě stávajícího stavu tak v případě návrhu opatření. V případě širokých niv (Morava, Svratka), jsme potom naráželi na problém, že opatření v úseku meandrového pásu se příliš neprojevila, protože vzhledem k celkové šířce niv nejsou významná. Několikrát jsme v této souvislosti diskutovali hodnocení redukované šířky nivy, kde by byl ohodnocen přínos navrhovaných opatření. 7

8 Analýza geomorfologického potenciálu přirozeného stavu vodopisné sítě a současného (návrhového) stavu odklonu vodopisné sítě a niv od potenciálu přirozeného stavu vod. sítě. 8

9 Analýza geomorfologického typu toku a současného (návrhového) stavu odklonu vodopisné sítě a niv od potenciálu přirozeného stavu vod. sítě. V rámci stanovení geomorfologického typu toku je třeba zadat hodnotu Qa. U některých toků se může jednat o hodnotu ovlivněnou vodohospodářskými stavbami výše na toku, což může negativně ovlivnit výsledek analýzy (respektive výsledný typ se nemusí shodovat s přirozeným typem, ale bude odpovídat typu poplatnému novým okrajovým podmínkám). V případě aktualizace metodiky navrhujeme zvážit, jestli je možné toto nějakým způsobem ošetřit, aby vyšel skutečně správný geomorfologický typ. 9

10 Zkušenosti z projednávání opatření navržených v rámci studií proveditelnosti s dotčenými vlastníky a hospodařícími subjekty: Je to určitě jedna z nejproblematičtějších a nejzásadnějších záležitostí z celého zpracování studií proveditelnosti PB PPO, případně dalších projektových stupňů. Na rozdíl od analytické a návrhové části, kde vycházíme z technicky dobře zpracovaných a ověřených postupů, v této etapě narážíme na do jisté míry nepředvídatelný faktor s jehož vypořádáním nám metodika nepomáhá, prakticky tento problém neřeší a nestanovuje postup, respektive podporu při projednávání s vlastníky (pokud to může metodika udělat). Protierozní ochrana ani protipovodňová ochrana nejsou dnes dostatečným motivem pro vlastník k ochotě uvolnit pozemky pro realizaci opatření PB PPO (často se jedná o pozemky jiných vlastníků než jejichž majetek by byl chráněn). Z hlediska protierozních a protipovodňových opatřeních na zemědělských pozemcích (stejně tak ale i revitalizačních opatření), necítíme dostatečnou provázanost metodiky s dotační politikou do zemědělské produkce, respektive jako projektanti nemáme v ruce řádné argumenty pro jednání s vlastníky a zemědělci, které by byly dostatečné zajímavé pro to, aby stavbu umožnili na svých pozemcích realizovat. 10

11 11

12

13 13

14 Ostatní dílčí poznámky k metodice: Na základě zkušenosti se stanovováním hydrologických údajů a povodňových vln v rámci studií proveditelnosti a jejich uplatnitelnosti v podrobnější projektové dokumentaci doporučujeme, aby metodika od určité plochy povodí požadovala zajištění oficiálních hydrologických údajů ČHMÚ (zejména pro protipovodňovou ochranu sídel na tocích a poldry). V rámci aktualizované metodiky by měl být zohledněn také stav v současnosti běžně dostupných podkladů tak, aby byl návrh opatření zpracován v adekvátní přesnosti (např. DMT 5G, LPIS ) Jako zpracovatele studií PB PPO v ploše povodí nás zaráží fakt, že v rámci zpracování problematiky týkající se lesů a lesních půd, není možné si podkladová dat od organizace tato data spravující zakoupit. 14

15 Děkuji za pozornost Ing. Miroslav Lubas Tel: Mob: Mail:

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

P Ř Í C H O V I C E O D Ů V O D N Ě N Í

P Ř Í C H O V I C E O D Ů V O D N Ě N Í OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH II. O D Ů V O D N Ě N Í ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H

Více

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023 RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA Tel: + 420 603 891 284 e-mail: ekoex @post.cz ekologické expertizy, poradenství a služby IČO 665 37 819 Pokračování hornické činnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Oddělení ochrany podzemních vod Ing. Marie Kozlová METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU VaV SP/Ze1/153/07

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 CITOVANÉHO ZÁKONA) Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 ÚSTÍ NAD LABEM Duben 2013 OBSAH Strana ÚVOD... 5

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz stavitel Ochranné hráze na vodních tocích Prof. Ing. Jaromír Říha, CSc. Grada Publishing Tato publikace vyšla za podpory: projektu NAZV č. QH81223

Více

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín Návrh zadání Pořizovatel: Městský úřad Hořice... Zastupitel určený ke spolupráci při pořízení Změn II.:... Technická spolupráce : Městský

Více

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol.

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. Praha 2003 OBSAH : SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ CÍLE PROJEKTU A JEHO VÝZNAM... 6 1.1. ZADÁNÍ PROJEKTU A JEHO HLAVNÍ CÍLE... 6 1.2.

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy Centrum pro podporu občanů / Center for Citizens Support Chlumova 17, CZ 130 00 Praha 3 e-mail: cepo@arnika.org ELEKTRONICKOU POŠTOU Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 29/34

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010 kterým se vydává závazná část Plánu oblasti povodí Horní Vltavy pro území kraje Vysočina, závazná část Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy pro území

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více