VLIV PERIODICKY MODULOVANÉHO NÁSTŘIKU NA ZÁDRŽ KAPALINY A TLAKOVOU ZTRÁTU ZKRÁPĚNÉHO REAKTORU. VRATISLAV TUKAČ a JIŘÍ HANIKA. Experimentální část

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLIV PERIODICKY MODULOVANÉHO NÁSTŘIKU NA ZÁDRŽ KAPALINY A TLAKOVOU ZTRÁTU ZKRÁPĚNÉHO REAKTORU. VRATISLAV TUKAČ a JIŘÍ HANIKA. Experimentální část"

Transkript

1 VLIV PERIODICKY MODULOVANÉHO NÁSTŘIKU NA ZÁDRŽ KAPALINY A TLAKOVOU ZTRÁTU ZKRÁPĚNÉHO REAKTORU VRATISLAV TUKAČ a JIŘÍ HANIKA Ústav oganické technologie, Vysoká škola chemickotechnologická Paha, Technická 5, Paha 6 Došlo , přijato Klíčová slova: zkápěný eakto, peiodická modulace nástřiku, ozdělení dob podlení, zádž kapaliny, podélné pomíchávání, tlaková ztáta Úvod Výkon zkápěného eaktou může být nepříznivě ovlivněn neovnoměným tokem kapalné fáze a neúplným smočením lože katalyzátou. Infomace o toku a množství kapalné fáze v katalytickém loži zkápěného eaktou lze získat metodou měření ozdělení dob podlení stopovací látky v systému nebo stanovením volně vyteklé dynamické zádže kapaliny 1. Cílem této páce bylo studium vlivu paametů peiodicky modulovaného nástřiku kapaliny na hydodynamické vlastnosti zkápěného eaktou pilotního měřítka, zejména na dynamickou zádž kapaliny, míu podélného pomíchávání a tlakovou ztátu. Zkápěný eakto je třífázový vetikálně oientovaný tubkový eakto naplněný tvaovaným heteogenním katalyzátoem. Kapalná fáze stéká po katalytické náplni eaktou obvykle soupoudně s eagujícím plynem. Tyto eaktoy jsou využívány při velkokapacitních hydogenacích, zejména hydodesulfuizaci opných fakcí, nebo také po oxidační eakce, např. oxidace polutantů v odpadních vodách. Výkon, enegetické náoky, životnost katalyzátou i stabilitu a bezpečnost povozu významně ovlivňuje hydodynamika 2 toku fází eaktoem. Režim toku, tlaková ztáta, zádž a distibuce kapaliny, podélné a adiální pomíchávání a mía smočení povchu katalyzátou ovlivňuje tanspot eaktantů a tepla. Při nižších půtocích fází kapalina teče ve fomě filmu a paménků tzv. zkápěným tokem, při vysokých půtocích dochází k peiodickému zahlcování částí lože kapalinou při přiozeném pulzním ežimu. Hanice mezi zkápěným a pulzním tokem se nachází přibližně u hodnot mimovstvových hmotnostních půtoků 20 kg. m 2.s 1 po kapalnou a 0,2 kg. m 2.s 1 po plynnou fázi. Při pulzním ežimu dochází k intenzivní inteakci mezi fázemi, kteá vede k peiodickému obnovování smočeného povchu katalyzátou a intenzivnější výměně hmo- ty a tepla. Altenativou přiozeného pulzního toku je umělý pulzní tok vyvolaný peiodickou modulací toku, např. přeušovaným nástřikem fází (většinou kapaliny) do eaktou 3 5. Po popis toku v eaktou se nejčastěji používají dva hydodynamické modely 6 pseudohomogenní s pístovým tokem fází a pseudohomogenní s axiálním pomícháváním. Paamety těchto modelů lze získat z měření distibuce dob podlení stopovací látky v systému 6. Expeimentální část Expeimenty byly vedeny jak s kontinuálním, tak i peiodicky modulovaným nástřikem kapaliny za konstantního půtoku plynu. Byl použit systém voda-vzduch za atmosféického tlaku a laboatoní teploty (20 C). Zkápěný eakto byl tvořen 500 mm vysokým skleněným válcem o vnitřním půměu 108 mm opatřeným bočními tubusy po připojení elektod (stavebnice Kavalie Sázava). 33 cm vysoká vstva náplně byla tvořena extudáty aktivního uhlí (Chemvion Cabon) o ekvivalentním půměu 4,6 mm nebo skleněnými kuličkami o půměu 5 mm. Kapalina byla čepána ze zásobní nádže skleněným čepadlem s teflonovým vlnovcem do přepadové nádže umístěné 3,5 m nad základnou. Z nádže zajišťující konstantní přetlak stékala kapalina samospádem a přes otamet, egulační a solenoidový ventil natékala do spchové hlavice, kteou byla ozstřikována nad náplň. Tlakový vzduch z kompesoového ozvodu byl po edukci tlaku veden přes otamet a egulační ventil na hlavu kolony, kde byla snímána tlaková ztáta jako přetlak vůči atmosféře U-manometem a můstkovým elektickým čidlem. Po půchodu vstvou náplně a sepaátoem fází byl odplyn veden do atmosféy a kapalina se vacela do zásobní nádže. Řízení nástřiku kapaliny, tj. ovládání solenoidu, a měření vodivosti a tlakové ztáty bylo ealizováno postřednictvím modulů Adam 4000 (Advantech) popojených s počítačem přes seiové ozhaní RS 485. Řídící, monitoovací a vyhodnocovací pogamy byly vytvořeny v pogamovém postředí Matlab (MathWoks). Byla také měřena volně vyteklá dynamická zádž kapaliny jako objem kapaliny vyteklý z náplně po zastavení nástřiku. Metoda ozdělení dob podlení stopovací látky využívala měření odezvy vodivosti ve vstvě katalyzátou na nástřik nasyceného oztoku chloidu daselného. Vodivostní elektodu tvořila neezová síť nesoucí náplň eaktou a měděný dát zasunutý bočním tubusem do náplně ve vzdálenosti 5 cm na sítí. Vyhodnocení bylo povedeno momentovou metodou a identifikací paametů modelu kaskády míchaných buněk 6, kteý je ekvivalentní modelu pístového toku s podélným pomícháváním. Hodnoty signálu naměřené vodivostní elektodou při peiodickém nástřiku kapaliny byly ovlivněny také poměnlivou ychlostí půtoku kapaliny. Na obázku 1 je uveden příklad sovnání měřené signálové odezvy po nastříknutí stopovací látky a peiodicky se měnící hodnoty pozadí signálu způsobené poměnlivým půtokem kapaliny. Aby 859

2 0,12 U, V Et (), s -1 0,08 Nultý moment chaakteizuje celistvost, pvní moment střední dobu podlení a duhý moment lze využít po výpočet ozptylu a následně Pecletova kitéia chaakteizujícího podélné pomíchávání. Pomocí střední doby podlení t m, ekvivalentní pvnímu momentu M 1 a známého půtoku kapaliny Q L lze vypočíst hodnotu efektivní dynamické zádže kapaliny H ef vztažené na objem výplně V podle následujícího vztahu: H ef Q L t V m (3) 0,04 0, t, s Ob. 1. Odezva na impulzní nástřik stopovací látky a peiodické pozadí vodivostního signálu při modulovaném nástřiku kapaliny. Nomalizovaná výsledná odezva fekvenční funkce na impulzní nástřik stopovací látky po odečtení pozadí vodivostního signálu při peiodickém nástřiku kapaliny, peioda 40 s, split 0,5, střední doba podlení t m 16,6 s. distibuční funkce E(t), - - odezva na impuls U, pozadí signálu U bylo možné vyhodnotit odezvy momentovou metodou, bylo třeba od odezvy vodivosti stopovací látky odečíst tyto hodnoty pozadí. Výsledná křivka po nomalizaci na fekvenční funkci E(t) je vykeslena plnou čaou. Střední doba podlení stanovená jako pvní moment nomalizované křivky pak činila 16,6 s. Altenativní metodou by byla integace obou křivek zvlášť a následné odečtení integálu, kteý představuje pozadí. Výsledek by ale byl zatížen větší chybou díky chvostování a nastavení nulové linie. Vyhodnocení bylo povedeno standadním postupem momentovou metodou 6. Hodnoty nomalizované distibuční funkce E lze získat z časové řady naměřeného signálu napětí U podle vztahu: U t (1) E () t 0 U () () t dt a obecný -tý moment M křivky je definován následujícím integálem: M 0 t E ()dt t (2) Doba podlení τ vztažená na celý volný objem lože, nikoli jen na objem kapaliny, použitá po stanovení elativní délky peiody nástřiku kapaliny, se vypočte za pomoci mezeovitosti výplně ε: τ ε V Q L Duhý obecný moment křivky slouží k výpočtu elativního ozptylu σ podle vztahu: 2 M σ 2 ( M1) ( M ) Vztahy mezi paametem hydodynamického modelu Pecletovým kitéiem (Pe), chaakteizujícím axiální pomíchávání, a číselnými chaakteistikami (momenty) odezvových křivek jsou publikovány 6 po ůzné okajové podmínky. Po systém z obou stan uzavřený, tzn., že k podélnému pomíchávání dochází pouze uvnitř systému, platí: σ Pe 2 2Pe 2 + 2e 2 Pe Po sovnání bylo testováno i řešení po systém otevřený na vstupu, ale odchylky výsledků ležely v mezích chyb expeimentů. Pecletovo kitéium bylo z těchto vztahů 0,10 Et (), s -1 0,05 0, t, s Ob. 2. Řešení odezvy modelu kaskády 20 míchaných buněk při peiodickém nástřiku kapaliny a konstantní zádži kapaliny; distibuční funkce E(t), modulovaný nástřik kapaliny Q L, peioda 40 s, split 0,5 2 (4) (5) (6) Q L, 3-1 cm.s

3 vyhodnoceno nelineání egesí simplexovou metodou řešitelem pogamu Matlab. Po popis zkápěné vstvy byl fomulován model dvacetičlenné kaskády ideálně míchaných buněk, využívající paamety stanovené metodou ozdělení dob podlení. Peiodický nástřik byl simulován Fouieovou funkcí. Výsledky řešení modelu ve fomě vypočteného půběhu fekvenční funkce uvedené na ob. 2 byly v dobém souladu s expeimentálními daty a potvdily jejich věohodnost. Rozdíl mezi řešením a expeimentálními daty, kteý byl dán předpokladem konstantní hodnoty zádže kapaliny v čase, ukazuje, že tento předpoklad při modulovaném nástřiku není splněn a v závislosti na nástřiku dochází také k peiodické změně zádže. Komě sledování vodivosti byla také tlakovým převodníkem měřena při expeimentech tlaková ztáta vstvy náplně. Byly pozoovány oscilace hodnot tlakové ztáty a signálu odpovídajícího vodivosti při peiodicky přeušovaném nástřiku kapaliny do eaktou. Oscilace tlakové ztáty lze vysvětlit peiodickým zahlcováním lože kapalinou ve fázi nástřiku kapaliny a vypuzením kapaliny z lože poudícím plynem ve fázi zastavení jejího přívodu. Výsledky a diskuse Sledovanými veličinami byly velikost efektivní zádže kapaliny stanovené metodou ozdělení dob podlení a dynamické zádže stanovené jako objem kapaliny vyteklý z náplně po zastavení nástřiku. Vyhodnoceno bylo také Pecletovo kitéium podélného pomíchávání kapaliny a byla měřena tlaková ztáta lože. Řídícími veličinami byly půtoky kapaliny a plynu a při peiodické modulaci nástřiku kapaliny také paamety modulace: délka peiody a její split (tj. podíl peiody, po kteý byla do lože dávkována kapalina). Po poovnání vlastností extudovaného aktivního uhlí byla také pováděna měření na standadní náplni z 5 mm skleněných kuliček. Vliv toku kapalné fáze na sledované veličiny při peiodicky modulovaném nástřiku byly poovnávány při délkách peiod odpovídajících středním dobám podlení, tj. po Re L 3, 10 a 19 činily délky peiod 200, 60 a 40 s. Za těchto podmínek se pojevovaly nejvýaznější ozdíly v měřených veličinách. Vliv ychlosti toku fází na hodnoty zádže kapaliny Vliv půtoku kapalné a plynné fáze na množství kapaliny zadžované ve zkápěném loži byl studován na náplni tvořené skleněnými kuličkami nebo katalyzátoem. Byla povedena měření po tři střední hodnoty půtoku kapaliny, jak při kontinuálním toku, tak po peiodickou modulaci nástřiku kapaliny. Výsledky jsou pezentovány na obázku 3 jako závislost efektivní dynamické zádže kapaliny v loži, stanovené pomocí metody ozdělení dob podlení, na Reynoldsově kitéiu poudění kapaliny. Efektivní dynamická zádž kapaliny oste s ostoucím půtokem kapaliny při kontinuálním i modulovaném toku. Uvedené závěy platí jak po náplň ze skleněných kuliček tak tvořenou H ef 0,40 0,10 0, Re L Ob. 3. Sovnání závislosti efektivní dynamické zádže kapaliny na hodnotě Reynoldsova kitéia kapaliny po katalyzáto ( kontinuální, pulzní tok) a skleněné kuličky ( kontinuální, pulzní tok); výška vstev 33 cm, peioda 40 s, split 0,5 peiodického nástřiku kapaliny, Re G 6,7 výtlačky aktivního uhlí. U aktivního uhlí se pojevuje jeho větší smáčivost a poozita, efektivní zádž je mnohem vyšší než u skleněných kuliček a je méně citlivá na půtok kapaliny zejména po nižší hodnoty Re kitéia. Příčinou bude existence stabilních menisků kapaliny mezi částicemi katalyzátou. Dále bylo nalezeno, že efektivní dynamická zádž dosahuje při peiodickém nástřiku nižších hodnot, a to po obě testované náplně. Při délce peiody přibližně ovné vypočítané střední době podlení a splitu blízkého hodnotě 0,5 dochází v ežimu s peiodickým nástřikem kapaliny k nejvýaznějšímu snížení efektivní dynamické zádže kapaliny opoti toku kontinuálnímu. Expeimentálně byl sledován i vliv půtoku plynné fáze na zádž kapaliny, hodnota zádže klesala s ostoucím půtokem plynu. Ze závislostí efektivní zádže kapaliny na Reynoldsově kitéiu poudění vzduchu bylo také patné, že k nejvýaznějšímu snížení efektivní dynamické zádže kapaliny, tj. největší citlivosti k půtoku plynu, dochází při nižších hodnotách půtoku vzduchu, zatímco při vysokých hodnotách poudění efektivní dynamická zádž kapaliny s půtokem vzduchu klesá jen málo, potože její hodnota je nízká díky vypuzení pseudostabilních menisků kapaliny z lože poudícím plynem. Komě efektivní dynamické zádže byla po sovnání stanovována také volně vyteklá dynamická zádž kapaliny. Předpokládá se, že je tvořena hlavně kapalinou poudící ložem a jen částečně pseudostabilními menisky kapaliny mezi částicemi náplně. Její hodnota by tedy poti efektivní zádži měla být nižší. Na ob. 4 je uvedena závislost dynamické zádže na Reynoldsově kitéiu poudění kapaliny 861

4 H d 0,20 0,10 0, Re L Ob. 4. Závislost dynamické volně vyteklé zádže kapaliny H d na Reynoldsově kitéiu kapaliny Re L při peiodickém nástřiku; Re G 0 ( kont., pulzní), Re G 8 ( kont., pulzní), Re G 20 ( kont., pulzní), výška vstvy katalyzátou 33 cm, peioda 40 s, split 0,5 stanovená na katalyzátou při ůzném půtoku plynu. Potvdil se předpoklad, že dynamická zádž je přibližně poloviční poti efektivní zádži kapaliny a podobně jako u efektivní zádže hodnoty odpovídající pulznímu toku jsou nižší než po tok kontinuální. Obdobné výsledky byly získány i po lože skleněných kuliček, velikost dynamické zádže byla podobně jako u efektivní zádže v loži skleněných kuliček nižší než u poézního aktivního uhlí. Vliv paametů modulace nástř i- ku kapaliny Umělý pulzní tok byl vytvářen peiodickou modulací nástřiku kapaliny řízeným otevíáním a zavíáním solenoidového ventilu. Peioda představuje časový inteval mezi dvěma následujícími počátky otevření ventilu a split podíl doby otevření z celkové délky peiody. Délka peiody a její split významně ovlivňují hydodynamiku v loži, zejména je-li peioda souměřitelná s podlením kapaliny v loži. Poto bylo dále použito kitéium elativní peiody zahnující délku peiody i dobu podlení. Vliv délky elativní peiody nástřiku Relativní peiodu představuje podíl skutečné doby peiody nástřiku a střední doby podlení kapaliny vypočtené ze známého objemového půtoku kapaliny a volného objemu lože. Závislosti efektivní dynamické zádže na elativní peiodě vykazují minimum po hodnoty elativní peiody blízké jedné. Při ežimu s peiodickým nástřikem kapaliny je efektivní dynamická zádž kapaliny nižší opoti hodnotám odpovídajícím kontinuálnímu toku. Obdobné výsledky byly naměřeny i na skleněných kuličkách, ale pokles efektivní zádže při peiodickém ežimu nebyl tak výazný a minimum se nacházelo v okolí hodnot elativní peiody 0,7. Stejné závislosti byly pozoovány ovněž při studiu vlivu peiodického nástřiku kapaliny na hodnotu volně vyteklé dynamické zádže. Zjednodušeně lze předpokládat, že při ežimu s peiodickým nástřikem kapaliny se opoti kontinuálnímu ežimu snižuje půměná tloušťka filmu kapaliny, ve skutečnosti dochází k obnovování filmu na povchu částic. Tohoto jevu může být využito v systémech, kde ychlost eakce je bžděna nedokonalým tanspotem plynných eakčních komponent k částicím katalyzátou, neboť se snížením tloušťky filmu kapaliny nebo jeho obnovením se jejich tanspot uychluje. Vliv délky elativní peiody na podélné pomíchávání při peiodickém nástřiku a kontinuálním nástřiku kapaliny byl vyjádřen hodnotami Pecletových kitéií při půtoku plynu, jemuž odpovídá Reynoldsovo kitéium 6,7. Výška vstvy aktivního uhlí byla 33 cm. Hodnoty Pecletova kitéia při peiodickém nástřiku kapaliny vykazují maximum opět v okolí hodnot elativní peiody ovné jedné. Tato maxima přesahují hodnoty naměřené při kontinuálním toku a s ostoucím středním půtokem kapaliny se vzdalují hodnotám po kontinuální tok. Nejvýaznější zvýšení Pelcetova kitéia a tedy snížení podélného pomíchávání kapaliny a přibližování se pístovému toku se pojevuje stejně i na náplni ze skleněných kuliček při ežimu s peiodickým nástřikem kapaliny. Při elativních peiodách blízkých jedné dochází k nejvýaznějšímu snížení hodnot efektivní i dynamické zádže kapaliny a tedy ke snížení tloušťky filmu kapaliny a následně i zmenšení pomíchávání kapaliny v axiálním směu, potože se snižuje hodnota kapacity zádže kapaliny, což může mít pozitivní vliv na selektivitu případných následných eakcí povozovaných v tomto typu eaktou. Vliv splitu peiody při jednotkových elativních peiodách Vliv splitu při jednotkové hodnotě elativní peiody modulace nástřiku byl studován na vstvě katalyzátou (výška vstvy 33 cm). Byla zvolena taková délka peiody, při kteé dochází k nejvýaznějšímu snížení efektivní dynamické zádže kapaliny a současně dosažení maxima Pecletova kitéia, tj stav, kdy je systém na modulaci nejcitlivější. Měření byla povedena po ůzné nástřiky kapaliny, při peiodách délky 40 s, 60 s a 200 s a středním půtoku 20, 70 a 130 l.h 1. Objemový půtok vzduchu činil 800 l N.h 1. Z výsledků vyplývá, že k nejvýaznějšímu snížení efektivní dynamické zádže kapaliny dochází při hodnotách splitu blízkých 0,5, tj. pvní polovinu peiody je kapalina dávkována do eaktou a během duhé poloviny samovolně odtéká. Vliv splitu peiody na hodnotu kitéia podélného pomíchávání byl testován při třech půtocích kapaliny a při toku plynu, kteému odpovídá hodnota Reynoldsova kitéia Re G 6,73, na aktivním uhlí. Hodnoty se pohybovaly v ozmezí splitů 0,3, 0,5 a 0,6. K nejvýaznějšímu náůstu hodnot Pecletova kitéia při peiodickém nástřiku 862

5 kapaliny ve sovnání s kontinuálním tokem dochází při splitu 0,5 a při maximálním (Re L 19,42) použitém nástřiku kapaliny. Naopak při nejnižším použitém toku kapaliny (Re L 3,0) je zvýšení Pecletova kitéia v ežimu s peiodickým nástřikem poti kontinuálnímu toku kapaliny nevýazné a při splitu 0,6 je dokonce jeho hodnota nižší než při kontinuálním toku. Modulace nástřiku kapaliny má vliv i na tlakovou ztátu vstvy náplně kolony. Půměný přetlak vzduchu poti atmosféře snímaný před vstvou náplně odpovídá odpou vstvy poudění plynu. Poovnán byl také peiodický a kontinuální tok kapaliny. Expeimenty byly povedeny při Re G 6,7. Vliv modulace nástřiku kapaliny na tlakovou ztátu souvisí s dynamickou zádží kapaliny, kteá představuje zúžení půtočného půřezu po plyn. Také udžení konstantního půměného nástřiku kapaliny při ůzném splitu peiody vede ke zvýšení okamžitého nástřiku při malé hodnotě splitu a naopak ke snížení okamžitého nástřiku při splitu vyšším. Při splitu 0,5 je půměná hodnota polovinou okamžitého nástřiku. Potože při nižším splitu je okamžitý půtok kapaliny vyšší než půměný, je zřejmé, že dojde také ke zvýšení tlakové ztáty, přestože kapalina je nastřikována katší dobu. Naopak při nejvyšším testovaném splitu tlaková ztáta dosahuje nejnižších hodnot. Při nejmenší hodnotě splitu 0,3 dochází při všech studovaných půtocích kapaliny ke zvýšení tlakové ztáty opoti toku kontinuálnímu a při splitu 0,6 naopak ke snížení tlakové ztáty. Byl také testován vliv délky elativní peiody na tlakovou ztátu při konstantní hodnotě splitu 0,5. Bylo nalezeno, že při nejvyšším půtoku kapaliny dochází při peiodickém nástřiku kapaliny ke zvýšení tlakové ztáty opoti toku kontinuálnímu, naopak při nižších půtocích kapaliny dochází ke snížení tlakové ztáty, potože po zastavení nástřiku kapaliny dojde k vypuzení zbývající zádže kapaliny poudícím plynem. Vyšší tlaková ztáta znamená vyšší náklady na povoz pocesu. Z tohoto hlediska by bylo tedy nejvýhodnější pacovat při co nejvyšším splitu. V předcházejících kapitolách však bylo ukázáno, že efektivní dynamická zádž kapaliny dosahuje nejnižších hodnot při splitu 0,5 a současně Pecletova kitéia vykazují maximální hodnotu. Poto byla většina expeimentů ealizována při splitu peiody 0,5. Závě Byla vypacována metodika vyhodnocení odezvového signálu na impulzní nástřik stopovací látky do náplňové kolony při peiodické modulaci nástřiku kapaliny. Z měření ozdělení dob podlení byly vyhodnoceny hodnoty efektivní dynamické zádže kapaliny a Pecletova kitéia podélného pomíchávání. Vypočtené hodnoty byly poovnány s měřením volně vyteklé dynamické zádže kapaliny a byla měřena také tlaková ztáta vstvy. Kontinuální a peiodicky modulovaný nástřik kapaliny byl testován na náplni tvořené výtlačky aktivního uhlí nebo skleněnými kuličkami. Bylo nalezeno, že ostoucí půtok kapaliny snižuje hodnoty střední doby podlení a zvyšuje jak efektivní, tak dynamickou zádž kapaliny, Pecletovo kitéium a tlakovou ztátu vstvy v kontinuálním zkápěném i peiodickém pulzním ežimu. Rostoucí půtok plynu zvyšuje tlakovou ztátu vstvy, míně snižuje hodnoty dynamické zádže kapaliny a téměř neovlivňuje hodnotu Pecletova kitéia ve zkápěném i peiodickém pulzním ežimu. V ežimu s peiodicky modulovaným nástřikem kapaliny dochází ke snížení volně vyteklé i efektivní dynamické zádže kapaliny, tj. ke snížení tloušťky filmu kapaliny na částicích výplně, což může zlepšit tanspot plynných eaktantů. Dochází také ke zvýšení hodnot Pecletova kitéia opoti zkápěnému toku (nejvýazněji po hodnoty elativních pacovních peiod 1 a split 0,5), tj. snížení axiálního dispezního koeficientu, přiblížení k pístovému toku a potenciální zlepšení selektivity při povozovaní následných eakcí. Nejvyšších hodnot Pecletova kitéia je dosahováno při stejných dobách peiod, při kteých dochází k maximální edukci dynamické zádže kapaliny. Při splitu menším než 0,5 dochází v důsledku vyššího maximálního půtoku kapaliny ke zvýšení tlakové ztáty a hydodynamické paamety dosahují extému při délce elativní peiody menší než 1, naopak při splitu větším než 0,5 při délce elativní peiody větší než 1. Tato páce vznikla za finanční podpoy MŠMT ČR, gant VZ MSM LITERATURA 1. Tukač V., Hanika J.: Chem. Eng. Sci. 47, 2227 (1992). 2. Holub R. A., Dudukovic M. P., Ramachandan P. A.: Chem. Eng. Sci. 47, 2343 (1992). 3. Tuco F., Hudgins R. R., Silveston P. L., Sicadi S., Manna L. Bancheo M.: Chem. Eng. Sci. 56, 1429 (2001). 4. Lange R., Hanika J., Stadiotto D., Hudgins R. R., Silveston P. L.: Chem. Eng. Sci. 49, 5615 (1994). 5. Kouis Ch., Neophytides St., Vayenas C. G., Tsanopoulos J.: Chem. Eng. Sci. 53, 3129 (1998). 6. Westetep K. R., Van Swaaij W. P. M., Beenackes A. A. C. M.: Chemical Reacto Design and Opeation. John Wiley & Sons, New Yok V. Tukač and J. Hanika (Depatment of Oganic Technology, Institute of Chemical Technology, Pague): The Effect of Modulated Feed on Liquid Hold-up and Pessue Dop in Tickle Bed Reacto The pefomance of a tickle bed eacto can be consideably affected by the liquid amount and unifomity of its flow though the catalyst bed. The aim of the wok was to detemine the influence of peiodic modulation of liquid 863

6 feed on hydodynamic popeties of the pilot-scale tickle bed eacto using the method of esidence time distibution expeiment. By evaluation of measuement, mean esidence time, effective dynamic liquid hold-up and Peclet numbe of longitudinal mixing wee detemined. Simultaneously, feely dained-out dynamic hold-up of liquid and pessue dop in packed bed wee estimated and the esults wee compaed with continuous flow measuement. The expeiments with the system wate ai wee made with both continuous and peiodically modulated feed of liquid. A glass tickle bed eacto of length 500 mm and 106 mm in diamete was filled with 4.6-mm active cabon extudates o glass beads 5 mm in diamete. Evaluation of liquid conductivity esponse in the catalyst laye to injection of a satuated KCl solution was pefomed by the moment method and by identification of paametes of the continuous stied tank cascade model. It was found that peiodic liquid feed ate modulation leads to a decease in the feely dained-out liquid and also in effective dynamic hold-up of liquid in the bed. In case of liquid feed ate modulation a minimum was obseved on the dependence of liquid hold-up at a split of 0.5 and the time peiod coesponding to the theoetical mean hold-up time, calculated fom the flow ate of liquid and void volume in the packed bed. In the peiodic feed ate modulation egime unde the same hydodynamic conditions the values of the Peclet citeion incease compaed with continuous flow. Suppession of axial dispesion in the peiodic egime leads to appoaching to the ideal plug flow. PHARMtechexpo 2005, Střední & Východní Evopa, Famaceutická výoba, Zpacování a Balení, Exhibice & Konfeence Veletžní Palác, Paha, Česká epublika únoa 2005 Duhá PHARMtechexpo exhibice a konfeence se uskuteční ve Veletžním paláci v Paze od 9. do 10. únoa Exhibice se zaměří na technologii a řešení famaceutického výobního sektou společností v egionu. Pvní PHARMtechexpo 2004 se uskutečnila v Budapešti v únou 2004 s více než 75 vystavovateli, kteří představovali technologii po famaceutický půmysl podukt a sevis. Exhibice se zúčastnilo více než 24 zemí, kteé přestavily největší výobce v egionu. Pogam výstavy a konfeence se vzájemně doplňoval. Hlavní výzva je adesována vyššímu managementu famaceutických společností ve Střední a Východní Evopě. Pogam je zaměřen na výzkum a vývoj, podej a maketing famaceutických společností ve Střední a Východní Evopě. Významným pospěchem takové události je vytváření obchodních řetězců ve famaceutickém půmyslu, a tím se vyvaovat nedostatku konstuktivní komunikace mezi obchodními společnostmi. Manage logistiky, Alkaloid AD Skopje (Delegát po PHARMtechexpo 2004) Infomace o možnostech účasti: Webová stánka události: 864

Rozklad přírodních surovin minerálními kyselinami

Rozklad přírodních surovin minerálními kyselinami Laboatoř anoganické technologie Rozklad příodních suovin mineálními kyselinami Rozpouštění příodních mateiálů v důsledku pobíhající chemické eakce patří mezi základní technologické opeace řady půmyslových

Více

Fentonova oxidace ve zkrápěném reaktoru za kontinuálního a periodického nástřiku

Fentonova oxidace ve zkrápěném reaktoru za kontinuálního a periodického nástřiku Fentonova oxidace ve zkrápěném reaktoru za kontinuálního a periodického nástřiku Autor: Uhlíř David Ročník: 5. Školitel: doc.ing. Vratislav Tukač, CSc. Ústav organické technologie 2005 Úvod Odpadní vody

Více

MĚŘENÍ POVRCHOVÉHO ODTOKU VODY NA TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTECH MEASURING WATER SURFACE RUNOFF ON GRASSLAND

MĚŘENÍ POVRCHOVÉHO ODTOKU VODY NA TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTECH MEASURING WATER SURFACE RUNOFF ON GRASSLAND MĚŘENÍ POVRCHOVÉHO ODTOKU VODY NA TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTECH MEASURING WATER SURFACE RUNOFF ON GRASSLAND R. Šindelář 3 ), P. Kovaříček ), M. Vlášková ), D. Andet ), J. Fydych ) ) Výzkumný ústav zemědělské

Více

ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ A JEHO MODELY. Jitka Bartošová

ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ A JEHO MODELY. Jitka Bartošová ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ A JEHO MODELY Jitka Batošová Kateda managementu infomací, Fakulta managementu, Vysoká škola ekonomická Paha, Jaošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hadec batosov@fm.vse.cz Abstakt: Poces

Více

Emise jemných částic při spalování dřeva a hnědého uhlí v malých zdrojích

Emise jemných částic při spalování dřeva a hnědého uhlí v malých zdrojích Emise jemných částic při spalování dřeva a ho v malých zdojích Jiří Hoák Michal Banc Helena Hnilicová Malé domovní kotelny podukují více jak třetinu všech emisí jemných pachových částic v ČR. Výazné zlepšení

Více

Hlavní body. Keplerovy zákony Newtonův gravitační zákon. Konzervativní pole. Gravitační pole v blízkosti Země Planetární pohyby

Hlavní body. Keplerovy zákony Newtonův gravitační zákon. Konzervativní pole. Gravitační pole v blízkosti Země Planetární pohyby Úvod do gavitace Hlavní body Kepleovy zákony Newtonův gavitační zákon Gavitační pole v blízkosti Země Planetání pohyby Konzevativní pole Potenciál a potenciální enegie Vztah intenzity a potenciálu Úvod

Více

6A Paralelní rezonanční obvod

6A Paralelní rezonanční obvod 6A Paalelní ezonanční obvod Cíl úlohy Paktickým měřením ověřit základní paamety eálného paalelního ezonančního obvodu (PRO) - činitel jakosti Q, ezonanční kmitočet f a šířku pásma B. Vyšetřit selektivní

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra mechaniky STRUKTURNÍ A MATERIÁLOVÁ ANALÝZA KERAMICKÝCH MATERIÁLŮ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra mechaniky STRUKTURNÍ A MATERIÁLOVÁ ANALÝZA KERAMICKÝCH MATERIÁLŮ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Kateda mechaniky Magisteský studijní pogam: Stavební inženýství Studijní obo: Konstukce a dopavní stavby STRUKTURNÍ A MATERIÁLOVÁ ANALÝZA KERAMICKÝCH

Více

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová Vícefázové reaktory Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor Zuzana Tomešová 2008 Probublávaný reaktor plyn - kapalina - katalyzátor Hydrogenace méně těkavých látek za vyššího tlaku Kolony naplněné

Více

Konstrukční a technologické koncentrátory napětí

Konstrukční a technologické koncentrátory napětí Obsah: 6 lekce Konstukční a technologické koncentátoy napětí 61 Úvod 6 Účinek lokálních konstukčních koncentací napětí 63 Vliv kuhového otvou na ozložení napjatosti v dlouhém tenkém pásu zatíženém tahem

Více

Měrné emise škodlivin ze zdrojů malých výkonů

Měrné emise škodlivin ze zdrojů malých výkonů Měné emise škodlivin ze zdojů malých výkonů Tadeáš Ochodek 1 a Jiří Hoák 1 Specific Emissions of Hamful Substances fom Small Boiles Coal is on of the most impotant enegy souce and its significance will

Více

Spojky Třecí lamelová HdS HdM

Spojky Třecí lamelová HdS HdM Spojky Třecí lamelová HdS Hd Téma 5 KV Teoie vozidel 1 oment přenášený spojkou Lamela Přítlačný kotouč Setvačník F d 1 S i S - výpočtový (účinný) polomě spojky - počet třecích ploch - moment přenášený

Více

Úloha IV. Osciloskopy

Úloha IV. Osciloskopy Úloha IV. Osciloskopy 1. Měření napětí a fekvence elektických signálů osciloskopem Naučit se manipulaci s osciloskopem a používat jej po měření napětí a fekvence střídavých elektických signálů. Potřeby

Více

STANOVENÍ VÝHŘEVNOSTI U ŠTĚPKY RÉVÍ Z VINIC

STANOVENÍ VÝHŘEVNOSTI U ŠTĚPKY RÉVÍ Z VINIC ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LVIII 22 Číslo 1, 2010 STANOVENÍ VÝHŘEVNOSTI U ŠTĚPKY RÉVÍ Z VINIC J. Souček, P. Bug Došlo:

Více

ELEKTRICKÝ NÁBOJ COULOMBŮV ZÁKON INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE

ELEKTRICKÝ NÁBOJ COULOMBŮV ZÁKON INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE ELEKTRICKÝ NÁBOJ COULOMBŮV ZÁKON INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE 1 ELEKTRICKÝ NÁBOJ Elektický náboj základní vlastnost někteých elementáních částic (pvní elektické jevy pozoovány již ve staověku janta (řecky

Více

MĚŘENÍ VLHKOSTI V ENERGOPLYNU

MĚŘENÍ VLHKOSTI V ENERGOPLYNU ĚŘENÍ VLHKOSTI V ENERGOPLYNU Ing. aek Baláš, Ing. atin Lisý V tomto článku je teoeticky popsán poblém měření vlhkosti v enegoplynu. Po plyn geneovaný zplyňovací jednotkou Biofluid 100 je zde vybána metoda

Více

Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Roman Snop

Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Roman Snop Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru Roman Snop Charakteristika Zkrápěné reaktory jsou nejvhodněji aplikovatelné na provoz heterogenně katalyzovaných reakcí. Nacházejí uplatnění

Více

rdr r 1 r 2 Spojky třecí lamelové Lamela Přítlačný kotouč Setrvačník

rdr r 1 r 2 Spojky třecí lamelové Lamela Přítlačný kotouč Setrvačník oment přenášený spojkou Lamela Přítlačný kotouč pojky třecí lamelové etvačník F d i - výpočtový (účinný) polomě spojky - počet třecích ploch - moment přenášený spojkou Základní ovnice : F t F. f třecí

Více

Osciloskopy analýza signálů

Osciloskopy analýza signálů Osciloskopy analýza signálů 1. Měření napětí a fekvence elektických signálů osciloskopem Naučit se manipulaci s osciloskopem a používat jej po měření napětí a fekvence střídavých elektických signálů. Potřeby

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE název předmětu

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE název předmětu ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE název předmětu EKONOMIKA V ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU číslo úlohy 1. název úlohy NEMOVITOSTÍ Analýza

Více

4. konference o matematice a fyzice na VŠT Brno, Fraktály ve fyzice. Oldřich Zmeškal

4. konference o matematice a fyzice na VŠT Brno, Fraktály ve fyzice. Oldřich Zmeškal 4. konfeence o matematice a fyzice na VŠT Bno, 15. 9. 25 Faktály ve fyzice Oldřich Zmeškal Ústav fyzikální a spotřební chemie, Fakulta chemická, Vysoké učení technické, Pukyňova 118, 612 Bno, Česká epublika

Více

IV. Magnetické pole ve vakuu a v magnetiku. 1. Magnetické pole el. proudu 2. Vlastnosti mg. pole 3. Magnetikum

IV. Magnetické pole ve vakuu a v magnetiku. 1. Magnetické pole el. proudu 2. Vlastnosti mg. pole 3. Magnetikum IV. Magnetické pole ve vakuu a v magnetiku Osnova: 1. Magnetické pole el. poudu 2. Vlastnosti mg. pole 3. Magnetikum 1. Magnetické pole el. poudu histoický úvod podivné expeimenty ukazující neznámé silové

Více

Zkušenosti s realizací testu teplotní odezvy ve vrtech pro tepelná čerpadla

Zkušenosti s realizací testu teplotní odezvy ve vrtech pro tepelná čerpadla Acta Montanistica Slovaca Ročník 11 (006), mimoiadne číslo 1, 149-153 Zkušenosti s ealizací testu teplotní odezvy ve vtech po tepelná čepadla Jiří Ryška 1 Expeiences with pefoming a themal esponse test

Více

21. ročník, úloha II. 3... víno teče proudem (4 body; průměr 2,08; řešilo 38 studentů)

21. ročník, úloha II. 3... víno teče proudem (4 body; průměr 2,08; řešilo 38 studentů) 1 očník, úloha II 3 víno teče poudem (4 body; půmě,8; řešilo 38 studentů) Vinaři a řidiči kamionu dobře znají šikovné přelévání kapalin z těžkých nádob Vinař Ignác chce stočit víno z jednoho demižonu do

Více

Modely produkčních systémů. Plánování výroby. seminární práce. Autor: Jakub Mertl. Xname: xmerj08. Datum: ZS 07/08

Modely produkčních systémů. Plánování výroby. seminární práce. Autor: Jakub Mertl. Xname: xmerj08. Datum: ZS 07/08 Modely podukčních systémů Plánování výoby seminání páce Auto: Jakub Metl Xname: xmej08 Datum: ZS 07/08 Obsah Obsah... Úvod... 3 1. Výobní linky... 4 1.1. Výobní místo 1... 4 1.. Výobní místo... 5 1.3.

Více

Příklady elektrostatických jevů - náboj

Příklady elektrostatických jevů - náboj lektostatika Hlavní body Příklady elektostatických jevů. lektický náboj, elementání a jednotkový náboj Silové působení náboje - Coulombův zákon lektické pole a elektická intenzita, Páce v elektostatickém

Více

Měření koaxiálních kabelů a antén

Měření koaxiálních kabelů a antén Jihočeská Univezita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Kateda fyziky Měření koaxiálních kabelů a antén BAKALÁŘSKÁ PRÁCE České Budějovice 2010 Vedoucí páce: Ing. Michal Šeý Auto: Zdeněk Zeman Anotace

Více

6 Pokyny ke zpracování naměřených hodnot

6 Pokyny ke zpracování naměřených hodnot 6 Pokyny ke zpacování naměřených hodnot Při numeických výpočtech nesmíme zapomínat, že naměřené hodnoty veličin jsou pouze přibližná, neúplná čísla. Platné cify (číslice) daného čísla jsou všechny od pvní

Více

II. Statické elektrické pole v dielektriku. 2. Dielektrikum 3. Polarizace dielektrika 4. Jevy v dielektriku

II. Statické elektrické pole v dielektriku. 2. Dielektrikum 3. Polarizace dielektrika 4. Jevy v dielektriku II. Statické elektické pole v dielektiku Osnova: 1. Dipól 2. Dielektikum 3. Polaizace dielektika 4. Jevy v dielektiku 1. Dipól Konečný dipól 2 bodové náboje stejné velikosti a opačného znaménka ve vzdálenosti

Více

Úloha 5. Analýza signálů

Úloha 5. Analýza signálů Úloha 5. Analýza signálů Požadované znalosti: Lidský hlas a jeho vlastnosti; Elektické vlastnosti tkání, uč. 1. Měření napětí a fekvence elektických signálů osciloskopem Naučit se manipulaci s osciloskopem

Více

Průtokové metody (Kontinuální měření v proudu kapaliny)

Průtokové metody (Kontinuální měření v proudu kapaliny) Průtokové metody (Kontinuální měření v proudu kapaliny) 1. Přímé měření: analyzovaná kapalina většinou odvětvena + vhodný detektor 2. Kapalinová chromatografie (HPLC) Stanovení po předchozí separaci 3.

Více

8. Antény pro pásma DV, SV, KV

8. Antény pro pásma DV, SV, KV 8. Antény po pásma DV, SV, KV hlediska po výbě - kmitočtové pásmo, šíření vln, směové vlastnosti, výkony, cena 8.1 Vysílací antény po pásma DV, SV - povchová vlna - vetikální polaizace - ozhlas AM všesměové

Více

, F je síla působící mezi náboji, Q je velikost nábojů, r je jejich r vzdálenost, k je konstanta

, F je síla působící mezi náboji, Q je velikost nábojů, r je jejich r vzdálenost, k je konstanta Elektřina a magnetismus elektický náboj el. síla el. pole el. poud ohmův z. mag. pole mag. pole el. poudu elmag. indukce vznik střídavého poudu přenos střídavého poudu Elektřina světem hýbe Elektický náboj

Více

Gravitační a elektrické pole

Gravitační a elektrické pole Gavitační a elektické pole Newtonův gavitační zákon Aistotelés (384-3 př. n. l.) předpokládal, že na tělesa působí síla směřující svisle dolů. Poto jsou těžké předměty (skály tvořící placatou Zemi) dole

Více

KOTLE PRO VYTÁPĚNÍ RODINNÉHO DOMU

KOTLE PRO VYTÁPĚNÍ RODINNÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE KOTLE PRO VYTÁPĚNÍ RODINNÉHO DOMU BOILERS

Více

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 9. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 9. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 Elektány A1M15ENY přednáška č. 9 Jan Špetlík spetlij@fel.cvut.cz - v předmětu emailu ENY Kateda elektoenegetiky, Fakulta elektotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Paha 6 Palivo a spaliny vzduchový ventiláto

Více

9 Charakter proudění v zařízeních

9 Charakter proudění v zařízeních 9 Charakter proudění v zařízeních Egon Eckert, Miloš Marek, Lubomír Neužil, Jiří Vlček A Výpočtové vztahy Jedním ze způsobů, který nám v praxi umožňuje získat alespoň omezené informace o charakteru proudění

Více

Elektrické a magnetické pole zdroje polí

Elektrické a magnetické pole zdroje polí Elektické a magnetické pole zdoje polí Co je podstatou elektomagnetických jevů Co jsou elektické náboje a jaké mají vlastnosti Co je elementání náboj a bodový elektický náboj Jak veliká je elektická síla

Více

STANDARD PRO PROVÁDĚNÍ SCREENINGOVÉHO VYŠETŘENÍ PRSŮ

STANDARD PRO PROVÁDĚNÍ SCREENINGOVÉHO VYŠETŘENÍ PRSŮ 1 STANDARD PRO PROVÁDĚNÍ SCREENINGOVÉHO VYŠETŘENÍ PRSŮ I. Úvod Nádoové onemocnění psu je v naší ženské populaci nejčastější zhoubné nádoové onemocnění, jehož incidence má stoupající tendenci. V ČR se podílí

Více

Platí Coulombův zákon? Pole nabité koule.

Platí Coulombův zákon? Pole nabité koule. Platí Coulombův zákon? Pole nabité koule. Návody na pokusy Tato sada pokusů je ozdělena do tří samostatných expeimentálních částí: 1. Poměřování Coulombova zákona 2. Intenzita elektického pole v okolí

Více

( + ) t NPV 10000 + + = NPV

( + ) t NPV 10000 + + = NPV Základní pojmy Finanční management Základní pojmy ozhodování a nejčastější omyly ovlivnitelné a neovlivnitelné položky elevantní náklad stálé a poměnné náklady půměné náklady maginální náklady Příklad

Více

Teorie elektromagnetického pole Laboratorní úlohy

Teorie elektromagnetického pole Laboratorní úlohy Teorie elektromagnetického pole Laboratorní úlohy Martin Bruchanov 31. května 24 1. Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek 1.1. Vlastní indukčnost cívky Naměřené hodnoty Napětí na primární

Více

BNC100/ BNC160/ BNC200/ BNC300

BNC100/ BNC160/ BNC200/ BNC300 NOVINKY NÁSTROJŮ CZ81 Povlakované destičky po soustužení kalené oceli / / / ROZŠÍŘENÍ PROGRAMU Nové geometie řezné hany po optimalizaci výkonu Vícebřité jednoázové destičky po optimalizaci nákladů Šioká

Více

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce Vysoká škola chemicko technologická v Praze Ústav organické technologie (111) Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce Vypracoval : Bc. Tomáš Sommer Předmět: Vícefázové reaktory (prof. Ing.

Více

2.1.2 Jaký náboj projde proudovodičem, klesá-li v něm proud z 18 A na nulu tak, že za každou sekundu klesne hodnota proudu na polovinu?

2.1.2 Jaký náboj projde proudovodičem, klesá-li v něm proud z 18 A na nulu tak, že za každou sekundu klesne hodnota proudu na polovinu? . LKTCKÝ POD.. lektický odpo, páce a výkon el. poudu.. Jaké množství el. náboje Q pojde vodičem za t = 0 s, jestliže a) poud = 5 A je stálý, b) poud ovnoměně oste od nuly do A?.. Jaký náboj pojde poudovodičem,

Více

ČSN EN ISO 10211-1 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 10211-1 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.120.10 Březen 2003 Tepelné mosty ve stavebníh konstukíh Výpočet tepelnýh toků a povhovýh teplot Část 1: Základní metody ČSN EN ISO 10211-1 OPRAVA 1 73 0551 idt ISO 10211-1:1995/AC:2002-04

Více

Lepší řezání s... ...Wanner Řezací mlýny a regranulační systémy. ...superior granulators. Řezací mlýny pro nejmenší vtoky

Lepší řezání s... ...Wanner Řezací mlýny a regranulační systémy. ...superior granulators. Řezací mlýny pro nejmenší vtoky ...supeio ganulatos Lepší řezání s... Řezací mlýny po nejmenší vtoky Wanne B 08.10 Specialista po křehké mateiály Wanne Xta2 Mlýny po in-line aplikace s mnoha výhodami Wanne C 13.20s Wanne D 25.38 Univezální

Více

Elektromagnetické jevy, elektrické jevy 4. Elektrický náboj, elektrické pole

Elektromagnetické jevy, elektrické jevy 4. Elektrický náboj, elektrické pole Elektomagnetické jevy, elektické jevy 4. Elektický náboj, elektické pole 4. Základní poznatky (duhy el. náboje, vodiče, izolanty) Někteé látky se třením dostávají do zvláštního stavu přitahují lehká tělíska.

Více

VYUŽITÍ NANOSORBENTŮ NA BÁZI MnO 2 PRO ODSTRAŇOVÁNÍ As (V) Z VOD

VYUŽITÍ NANOSORBENTŮ NA BÁZI MnO 2 PRO ODSTRAŇOVÁNÍ As (V) Z VOD Citace Stnadová N., Dong Nguyen Thanh, Sang Nguyen Thi Minh, Ulbich P., Mandeep Singh: Využití nanosobentů na bázi MnO 2 po odstaňování As(V) z vod. Sboník konfeence Pitná voda 2010, s.151-156. W&ET Team,

Více

Reaktory pro systém plyn kapalina

Reaktory pro systém plyn kapalina FCHT Reaktory pro systém plyn kapalina Lubomír Krabáč 1 Probublávané reaktory: příklady procesů oxidace organických látek kyslíkem, resp. vzduchem chlorace hydrogenace org. látek s homogenním katal. vyšších

Více

Fuzzy prediktor pro kinematicko silové řízení kráčejícího robota

Fuzzy prediktor pro kinematicko silové řízení kráčejícího robota Fuzzy pedikto po kinematicko silové řízení káčejícího obota Ing. Jan Kaule, Ph.D. Ing. Mioslav UHER VA Bno Kateda technické kybenetiky a vojenské obotiky, Kounicova 65, 6 00 Bno, Česká epublika Abstakt:

Více

5. Světlo jako elektromagnetické vlnění

5. Světlo jako elektromagnetické vlnění Tivium z optiky 9 5 Světlo jako elektomagnetické vlnění Ve třetí kapitole jsme se dozvěděli že na světlo můžeme nahlížet jako na elektomagnetické vlnění Dříve než tak učiníme si ale musíme alespoň v základech

Více

Reaktory pro systém plyn-kapalina

Reaktory pro systém plyn-kapalina Reaktory pro systém plyn-kapalina Vypracoval : Jan Horáček FCHT, ústav 111 Prováděné reakce Rychlé : všechen absorbovaný plyn zreaguje již na fázovém rozhraní (př. : absorpce kyselých plynů : CO 2, H 2

Více

PODÉLNÁ STABILITA PLOVOUCÍHO TĚLESA VÁLCOVÉHO TVARU PLOVÁKŮ - 1. FÁZE LONGITUDINAL STABILITY OF THE FLOATING BODY BY CYLINDRICAL FORM OF FLOATS - 1

PODÉLNÁ STABILITA PLOVOUCÍHO TĚLESA VÁLCOVÉHO TVARU PLOVÁKŮ - 1. FÁZE LONGITUDINAL STABILITY OF THE FLOATING BODY BY CYLINDRICAL FORM OF FLOATS - 1 Ročník 5., Číslo III., listopad 00 PODÉLNÁ STABILITA PLOVOUCÍHO TĚLESA VÁLCOVÉHO TVARU PLOVÁKŮ -. FÁZE LONGITUDINAL STABILITY OF THE FLOATING BODY BY CYLINDRICAL FORM OF FLOATS - Leopold Habovský Anotace:

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport vodní páry

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport vodní páry KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 123TVVM transport vodní páry TRANSPORT VODNÍ PÁRY PORÉZNÍM PROSTŘEDÍM: Ve vzduchu obsažená vodní pára samovolně difunduje do míst s nižším parciálním tlakem až

Více

B1. Výpočetní geometrie a počítačová grafika 9. Promítání., světlo.

B1. Výpočetní geometrie a počítačová grafika 9. Promítání., světlo. B. Výpočetní geometie a počítačová gafika 9. Pomítání., světlo. Pomítání Převedení 3D objektu do 2D podoby je ealizováno pomítáním, při kteém dochází ke ztátě infomace. Pomítání (nebo též pojekce) je tedy

Více

VÁLEČKOVÁ LOŽISKA ŘADY E

VÁLEČKOVÁ LOŽISKA ŘADY E VÁLEČKOVÁ LOŽISKA ŘADY E Naše společnost je jedním z předních světových výobců valivých ložisek, lineání techniky a komponent po automobilový půmysl. Lze ji nalézt téměř na všech kontinentech v podobě

Více

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí (dále jen Smlouva") pro zákazníky kategorie C

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí (dále jen Smlouva) pro zákazníky kategorie C >on Zákaznické Číslo: 5100032965 Číslo Smlouvy: 70890749/VZ2014 Identiflkaíní kód Smlouvy: PCCOO10031912396000000001020130626090512 KUJIP01148LX Smlouva o sdužených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého

Více

do strukturní rentgenografie e I

do strukturní rentgenografie e I Úvod do stuktuní entgenogafie e I Difakce tg záření na kystalu Metody chaakteizace nanomateiálů I RND. Věa Vodičková, PhD. Studium kystalové stavby Difakce elektonů, neutonů, tg fotonů Kystal ideální mřížka

Více

b e z st a m á t í... e jt e s n 11. 3. 2 VERTY NOVA - drenážní čerpadla NOVA - drenážní čerpadla FEKA - kalové čerpadlo FEKA BVP - kalové čerpadlo

b e z st a m á t í... e jt e s n 11. 3. 2 VERTY NOVA - drenážní čerpadla NOVA - drenážní čerpadla FEKA - kalové čerpadlo FEKA BVP - kalové čerpadlo Jednofázové domácí vány se samonasávacím epadlem JETINOX 82 M, 102 M s nádží s pyžovým vakem, tlakovým spínaem a manometem. Dávají se s hoizontálními nádžemi (20, a 80 litů). Popojení epadla s nádží je

Více

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné).

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné). VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ PRO VÝROBU TEPELNĚ IZOLAČNÍCH MALT A OMÍTEK UTILIZATION OF ORGANIC WASTES FOR PRODUCTION OF INSULATING MORTARS AND PLASTERS Jméno autora: Doc. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník,

Více

I. Statické elektrické pole ve vakuu

I. Statické elektrické pole ve vakuu I. Statické elektické pole ve vakuu Osnova:. Náboj a jeho vlastnosti 2. Coulombův zákon 3. Intenzita elektostatického pole 4. Gaussova věta elektostatiky 5. Potenciál elektického pole 6. Pole vodiče ve

Více

VYUŽITÍ MATLABU JAKO MOTIVAČNÍHO PROSTŘEDKU VE VÝUCE FYZIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

VYUŽITÍ MATLABU JAKO MOTIVAČNÍHO PROSTŘEDKU VE VÝUCE FYZIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH VYUŽITÍ MATLABU JAKO MOTIVAČNÍHO PROSTŘEDKU VE VÝUCE FYZIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH J. Tesař, P. Batoš Jihočesá univezita, Pedagogicá faulta, Kateda fyziy, Jeonýmova 0, 37 5 Česé Budějovice Abstat V příspěvu

Více

DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU

DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU Součást Newtonovské klasická mechanika (v

Více

ELT1 - Přednáška č. 4

ELT1 - Přednáška č. 4 ELT1 - Přednáška č. 4 Statická elektřina a vodivost 2/2 Rozložení elektostatických nábojů Potenciál el. pole, el. napětí, páce Coulombův zákon Bodový náboj - opakování Coulombův zákon - síla, kteou působí

Více

Cvičení z termomechaniky Cvičení 6.

Cvičení z termomechaniky Cvičení 6. Příklad 1: Pacovní látkou v poovnávacím smíšeném oběhu spalovacího motou je vzduch o hmotnosti 1 [kg]. Počáteční tlak je 0,981.10 5 [Pa] při teplotě 30 [ C]. Kompesní pomě je 7, stupeň zvýšení tlaku 2

Více

Rutherfordův experiment s multikanálovým analyzátorem

Rutherfordův experiment s multikanálovým analyzátorem Ruthefodův expeiment s multikanálovým analyzátoem Úkol Ověřte Ruthefodův vztah po ozptyl poměřením počtu alfa částic ozptýlených tenkou zlatou fólií do ůzných úhlů mezi cca 0 a 90. Zjistěte, jak ovlivňuje

Více

Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů

Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů Univerzita obrany K-216 Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA Měření součinitele tření potrubí Protokol obsahuje 14 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina: 21-3LRT-C Datum zpracování:5.5.2011

Více

Stopkové frézy 202 202 202

Stopkové frézy 202 202 202 Stopkové fézy I 1 Stopkové fézy Obsah Pohon Obsah Stana Všeobecné infomace 3 Rychlá cesta k optimálnímu nástoji 4 5 Stopkové fézy z tvdokovu (HM = tvdokov) Stopkové fézy z tvdokovu 6 17 3 mm 6 mm 8 mm

Více

Referenční zářič s indukčním ohřevem

Referenční zářič s indukčním ohřevem Poceedings of Intenational Scientific Confeence of FME Session 4: Automation Contol and Applied Infomatics Pape 24 Refeenční zářič s indukčním ohřevem LYSENKO, Vladimí 1 1 Doc, Ing, CSc, Kateda fyziky,

Více

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Palivová soustava Steyr 6195 CVT Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti F8 KEPLEOVY ZÁKONY Evopský sociální fond Paha & EU: Investujeme do vaší udoucnosti F8 KEPLEOVY ZÁKONY Kepleovy zákony po planetání pohy zfomuloval Johannes Keple (1571 1630) na základě měření Tychona Baheho

Více

A) Dvouvodičové vedení

A) Dvouvodičové vedení A) Dvouvodičové vedení vedení symetické (shodné impednce vodičů vůči zemi) vede vění od MHz do mx. stovek MHz, dominntní vid TEM běžné hodnoty vové impednce: 3 Ω, 6 Ω impednce se zvětší, pokud se zmenší

Více

ATOMOVÁ HMOTNOSTNÍ JEDNOTKA

ATOMOVÁ HMOTNOSTNÍ JEDNOTKA CHEMICKÉ VÝPOČTY Teoie Skutečné hmotnosti atomů jsou velmi malé např.: m 12 C=1,99267.10-26 kg, m 63 Cu=1,04496.10-25 kg. Počítání s těmito hodnotami je nepaktické a poto byla zavedena atomová hmotností

Více

METODIKA PRO PŘEDPOVĚĎ EXTRÉMNÍCH TEPLOT NA LETECKÝCH METEOROLOGICKÝCH STANICÍCH AČR

METODIKA PRO PŘEDPOVĚĎ EXTRÉMNÍCH TEPLOT NA LETECKÝCH METEOROLOGICKÝCH STANICÍCH AČR Katedra vojenské geografie a meteorologie Univerzita obrany Kounicova 65 612 00 Brno METODIKA PRO PŘEDPOVĚĎ EXTRÉMNÍCH TEPLOT NA LETECKÝCH METEOROLOGICKÝCH STANICÍCH AČR 1 1. Obecná charakteristika Teplota

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚ OTÁČENÍ... 6 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 PŘÍPUSTNÝ

Více

Využití zobrazení v RGB prostoru: Barevné stupnice a jejich vlastnosti

Využití zobrazení v RGB prostoru: Barevné stupnice a jejich vlastnosti Polémy lomové mechaniky X. (), 5 3, ISBN 978-8-4-453-8 5 Využití zoazení v RGB postou: Baevné stupnice a jejich vlastnosti Pet Fantík a, a Ústav stavení mechaniky, Fakulta stavení, Vysoké učení technické

Více

5. Elektromagnetické kmitání a vlnění

5. Elektromagnetické kmitání a vlnění 5. Elektomagnetické kmitání a vlnění 5.1 Oscilační obvod Altenáto vyábí střídavý poud o fekvenci 50 Hz. V paxi potřebujeme napětí ůzných fekvencí. Místo fekvence používáme pojem kmitočet. Různé fekvence

Více

1.3.8 Rovnoměrně zrychlený pohyb po kružnici I

1.3.8 Rovnoměrně zrychlený pohyb po kružnici I 1.3.8 Rovnoměně zychlený pohyb po kužnici I Předpoklady: 137 Opakování: K veličinám popisujícím posuvný pohyb existují analogické veličiny popisující pohyb po kužnici: ovnoměný pohyb pojítko ovnoměný pohyb

Více

ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ

ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ Rok vzniku: 29 Umístěno na: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního ženýrství, Technická 2, 616 69 Brno, Hala C3/Energetický ústav

Více

Dřevěné nosníky se zářezem v podpoře

Dřevěné nosníky se zářezem v podpoře Příloha k článku na potálu TZB-ino Auto: Ing. Bohumil Koželouh, CSc., soudní znalec Posuzování dřevěných nosníků se zářezy v uložení (ČSN EN 1995-1-1) Při posuzování únosnosti dřevěných pvků se musí uvážit

Více

3.7. Magnetické pole elektrického proudu

3.7. Magnetické pole elektrického proudu 3.7. Magnetické pole elektického poudu 1. Znát Biotův-Savatův zákon a umět jej použít k výpočtu magnetické indukce v jednoduchých případech (okolí přímého vodiče, ve středu oblouku apod.).. Pochopit význam

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla. Martin Krajíček

Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla. Martin Krajíček Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla Autor: Vedoucí diplomové práce: Martin Krajíček Prof. Michael Valášek 1 Cíle práce 1. Vytvoření specifikace zařízení 2. Návrh zařízení včetně hydraulického

Více

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY O TECHNOLOGY AKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ ACULTY O ECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE O AUTOOTIVE ENGINEERING JEŘÁB

Více

NAMÁHÁNÍ TEPENNÉ STĚNY: LIDSKÁ BŘIŠNÍ AORTA

NAMÁHÁNÍ TEPENNÉ STĚNY: LIDSKÁ BŘIŠNÍ AORTA NAMÁHÁNÍ TEPENNÉ STĚNY: LIDSKÁ BŘIŠNÍ AORTA Kus: Biomechanika II Obo: Biomechanika a lékařské přístoje Pogam: Magisteský Fakulta stojní ČVUT v Paze Lukáš Honý lukas.hony@fs.cvut.cz CÍLE Analytickými metodami

Více

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologíı Ústav automatizace a měřicí techniky v Brně

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologíı Ústav automatizace a měřicí techniky v Brně Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologíı Ústav automatizace a měřicí techniky Algoritmy řízení topného článku tepelného hmotnostního průtokoměru Autor práce: Vedoucí

Více

Mechanika hmotného bodu

Mechanika hmotného bodu Mechanika hmotného bodu Pohybové zákony klaické fyziky Volný hmotný bod = hmotný bod (HB), na kteý nepůobí žádné íly (je to abtaktní objekt). Ineciální vztažná (ouřadná) outava = vztažná (ouřadná) outava,

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport vodní páry

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport vodní páry KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 123TVVM transport vodní páry Transport vodní páry porézním prostředím: Tepelná vodivost vzduchu: = 0,0262 W m -1 K -1 Tepelná vodivost izolantů: = cca 0,04 W

Více

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU Bořivoj Šourek,

Více

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS HODNOCENÍ MECHANICKÝCH A ELASTO-PLASTICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ VYUŽITÍM NANOINDENTACE Martin Vizina a

Více

Seminární práce z fyziky

Seminární práce z fyziky Seminání páce z fyziky školní ok 005/006 Jakub Dundálek 3.A Jiáskovo gymnázium v Náchodě Přeměny mechanické enegie Přeměna mechanické enegie na ovnoamenné houpačce Název: Přeměna mechanické enegie na ovnoamenné

Více

L2 Dynamika atmosféry I. Oddělení numerické předpovědi počasí ČHMÚ 2007

L2 Dynamika atmosféry I. Oddělení numerické předpovědi počasí ČHMÚ 2007 L2 Dynamika atmosféy I Oddělení nmeické předpovědi počasí ČHMÚ 2007 Plán přednášky Dynamika atmosféy Sostava ovnic Zákony zachování Vlny v atmosféře, příklady oscilací Příklady instabilit Rotjící sořadný

Více

Nabídkový sortiment uhlí z produkce OKD, a.s.

Nabídkový sortiment uhlí z produkce OKD, a.s. Nabídkový sotiment uhlí z podukce OKD, a.s. (Celkový přehled a chaakteistika jednotlivých komodit) Uhlí vhodné po koksování (UVPK) koksová směs paná (ksp) Uhlí koksové žíné Kž až koksové 1.skupiny Ka vysoká

Více

Přímá regulace momentu

Přímá regulace momentu Přímá regulace momentu Metoda přímé regulace momentu podle Depenbrocka - poprvé publikována M. Depenbrockem z TU Bochum v roce 1985 - v aplikacích využívá firma ABB (lokomotivy, pohony všeobecného užití)

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

7. MĚŘENÍ ODPORU 38XEMC P7 1

7. MĚŘENÍ ODPORU 38XEMC P7 1 7. MĚŘEÍ ODPO Etalony odpo Měření odpo -metem a -metem (chyby metody - měření malých a velkých odpoů - šivé vlivy a jejich odstanění) Séiová sovnávací metoda (přesnost, žití, šivé vlivy) Převodník Wheatstoneův

Více

Měřicí přístroje a měřicí metody

Měřicí přístroje a měřicí metody Měřicí přístroje a měřicí metody Základní elektrické veličiny určují kvalitativně i kvantitativně stav elektrických obvodů a objektů. Neelektrické fyzikální veličiny lze převést na elektrické veličiny

Více

WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý

WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý Daniel Juřík, Antonín Popelka, Petr Marvan AIS spol. s r.o. Brno Wide Area Monitoring Systémy (WAMS) umožňují realizovat

Více

Newtonův gravitační zákon Gravitační a tíhové zrychlení při povrchu Země Pohyby těles Gravitační pole Slunce

Newtonův gravitační zákon Gravitační a tíhové zrychlení při povrchu Země Pohyby těles Gravitační pole Slunce Gavitační pole Newtonův gavitační zákon Gavitační a tíhové zychlení při povchu Země Pohyby těles Gavitační pole Slunce Úvod V okolí Země existuje gavitační pole. Země působí na každé těleso ve svém okolí

Více