VLIV PERIODICKY MODULOVANÉHO NÁSTŘIKU NA ZÁDRŽ KAPALINY A TLAKOVOU ZTRÁTU ZKRÁPĚNÉHO REAKTORU. VRATISLAV TUKAČ a JIŘÍ HANIKA. Experimentální část

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLIV PERIODICKY MODULOVANÉHO NÁSTŘIKU NA ZÁDRŽ KAPALINY A TLAKOVOU ZTRÁTU ZKRÁPĚNÉHO REAKTORU. VRATISLAV TUKAČ a JIŘÍ HANIKA. Experimentální část"

Transkript

1 VLIV PERIODICKY MODULOVANÉHO NÁSTŘIKU NA ZÁDRŽ KAPALINY A TLAKOVOU ZTRÁTU ZKRÁPĚNÉHO REAKTORU VRATISLAV TUKAČ a JIŘÍ HANIKA Ústav oganické technologie, Vysoká škola chemickotechnologická Paha, Technická 5, Paha 6 Došlo , přijato Klíčová slova: zkápěný eakto, peiodická modulace nástřiku, ozdělení dob podlení, zádž kapaliny, podélné pomíchávání, tlaková ztáta Úvod Výkon zkápěného eaktou může být nepříznivě ovlivněn neovnoměným tokem kapalné fáze a neúplným smočením lože katalyzátou. Infomace o toku a množství kapalné fáze v katalytickém loži zkápěného eaktou lze získat metodou měření ozdělení dob podlení stopovací látky v systému nebo stanovením volně vyteklé dynamické zádže kapaliny 1. Cílem této páce bylo studium vlivu paametů peiodicky modulovaného nástřiku kapaliny na hydodynamické vlastnosti zkápěného eaktou pilotního měřítka, zejména na dynamickou zádž kapaliny, míu podélného pomíchávání a tlakovou ztátu. Zkápěný eakto je třífázový vetikálně oientovaný tubkový eakto naplněný tvaovaným heteogenním katalyzátoem. Kapalná fáze stéká po katalytické náplni eaktou obvykle soupoudně s eagujícím plynem. Tyto eaktoy jsou využívány při velkokapacitních hydogenacích, zejména hydodesulfuizaci opných fakcí, nebo také po oxidační eakce, např. oxidace polutantů v odpadních vodách. Výkon, enegetické náoky, životnost katalyzátou i stabilitu a bezpečnost povozu významně ovlivňuje hydodynamika 2 toku fází eaktoem. Režim toku, tlaková ztáta, zádž a distibuce kapaliny, podélné a adiální pomíchávání a mía smočení povchu katalyzátou ovlivňuje tanspot eaktantů a tepla. Při nižších půtocích fází kapalina teče ve fomě filmu a paménků tzv. zkápěným tokem, při vysokých půtocích dochází k peiodickému zahlcování částí lože kapalinou při přiozeném pulzním ežimu. Hanice mezi zkápěným a pulzním tokem se nachází přibližně u hodnot mimovstvových hmotnostních půtoků 20 kg. m 2.s 1 po kapalnou a 0,2 kg. m 2.s 1 po plynnou fázi. Při pulzním ežimu dochází k intenzivní inteakci mezi fázemi, kteá vede k peiodickému obnovování smočeného povchu katalyzátou a intenzivnější výměně hmo- ty a tepla. Altenativou přiozeného pulzního toku je umělý pulzní tok vyvolaný peiodickou modulací toku, např. přeušovaným nástřikem fází (většinou kapaliny) do eaktou 3 5. Po popis toku v eaktou se nejčastěji používají dva hydodynamické modely 6 pseudohomogenní s pístovým tokem fází a pseudohomogenní s axiálním pomícháváním. Paamety těchto modelů lze získat z měření distibuce dob podlení stopovací látky v systému 6. Expeimentální část Expeimenty byly vedeny jak s kontinuálním, tak i peiodicky modulovaným nástřikem kapaliny za konstantního půtoku plynu. Byl použit systém voda-vzduch za atmosféického tlaku a laboatoní teploty (20 C). Zkápěný eakto byl tvořen 500 mm vysokým skleněným válcem o vnitřním půměu 108 mm opatřeným bočními tubusy po připojení elektod (stavebnice Kavalie Sázava). 33 cm vysoká vstva náplně byla tvořena extudáty aktivního uhlí (Chemvion Cabon) o ekvivalentním půměu 4,6 mm nebo skleněnými kuličkami o půměu 5 mm. Kapalina byla čepána ze zásobní nádže skleněným čepadlem s teflonovým vlnovcem do přepadové nádže umístěné 3,5 m nad základnou. Z nádže zajišťující konstantní přetlak stékala kapalina samospádem a přes otamet, egulační a solenoidový ventil natékala do spchové hlavice, kteou byla ozstřikována nad náplň. Tlakový vzduch z kompesoového ozvodu byl po edukci tlaku veden přes otamet a egulační ventil na hlavu kolony, kde byla snímána tlaková ztáta jako přetlak vůči atmosféře U-manometem a můstkovým elektickým čidlem. Po půchodu vstvou náplně a sepaátoem fází byl odplyn veden do atmosféy a kapalina se vacela do zásobní nádže. Řízení nástřiku kapaliny, tj. ovládání solenoidu, a měření vodivosti a tlakové ztáty bylo ealizováno postřednictvím modulů Adam 4000 (Advantech) popojených s počítačem přes seiové ozhaní RS 485. Řídící, monitoovací a vyhodnocovací pogamy byly vytvořeny v pogamovém postředí Matlab (MathWoks). Byla také měřena volně vyteklá dynamická zádž kapaliny jako objem kapaliny vyteklý z náplně po zastavení nástřiku. Metoda ozdělení dob podlení stopovací látky využívala měření odezvy vodivosti ve vstvě katalyzátou na nástřik nasyceného oztoku chloidu daselného. Vodivostní elektodu tvořila neezová síť nesoucí náplň eaktou a měděný dát zasunutý bočním tubusem do náplně ve vzdálenosti 5 cm na sítí. Vyhodnocení bylo povedeno momentovou metodou a identifikací paametů modelu kaskády míchaných buněk 6, kteý je ekvivalentní modelu pístového toku s podélným pomícháváním. Hodnoty signálu naměřené vodivostní elektodou při peiodickém nástřiku kapaliny byly ovlivněny také poměnlivou ychlostí půtoku kapaliny. Na obázku 1 je uveden příklad sovnání měřené signálové odezvy po nastříknutí stopovací látky a peiodicky se měnící hodnoty pozadí signálu způsobené poměnlivým půtokem kapaliny. Aby 859

2 0,12 U, V Et (), s -1 0,08 Nultý moment chaakteizuje celistvost, pvní moment střední dobu podlení a duhý moment lze využít po výpočet ozptylu a následně Pecletova kitéia chaakteizujícího podélné pomíchávání. Pomocí střední doby podlení t m, ekvivalentní pvnímu momentu M 1 a známého půtoku kapaliny Q L lze vypočíst hodnotu efektivní dynamické zádže kapaliny H ef vztažené na objem výplně V podle následujícího vztahu: H ef Q L t V m (3) 0,04 0, t, s Ob. 1. Odezva na impulzní nástřik stopovací látky a peiodické pozadí vodivostního signálu při modulovaném nástřiku kapaliny. Nomalizovaná výsledná odezva fekvenční funkce na impulzní nástřik stopovací látky po odečtení pozadí vodivostního signálu při peiodickém nástřiku kapaliny, peioda 40 s, split 0,5, střední doba podlení t m 16,6 s. distibuční funkce E(t), - - odezva na impuls U, pozadí signálu U bylo možné vyhodnotit odezvy momentovou metodou, bylo třeba od odezvy vodivosti stopovací látky odečíst tyto hodnoty pozadí. Výsledná křivka po nomalizaci na fekvenční funkci E(t) je vykeslena plnou čaou. Střední doba podlení stanovená jako pvní moment nomalizované křivky pak činila 16,6 s. Altenativní metodou by byla integace obou křivek zvlášť a následné odečtení integálu, kteý představuje pozadí. Výsledek by ale byl zatížen větší chybou díky chvostování a nastavení nulové linie. Vyhodnocení bylo povedeno standadním postupem momentovou metodou 6. Hodnoty nomalizované distibuční funkce E lze získat z časové řady naměřeného signálu napětí U podle vztahu: U t (1) E () t 0 U () () t dt a obecný -tý moment M křivky je definován následujícím integálem: M 0 t E ()dt t (2) Doba podlení τ vztažená na celý volný objem lože, nikoli jen na objem kapaliny, použitá po stanovení elativní délky peiody nástřiku kapaliny, se vypočte za pomoci mezeovitosti výplně ε: τ ε V Q L Duhý obecný moment křivky slouží k výpočtu elativního ozptylu σ podle vztahu: 2 M σ 2 ( M1) ( M ) Vztahy mezi paametem hydodynamického modelu Pecletovým kitéiem (Pe), chaakteizujícím axiální pomíchávání, a číselnými chaakteistikami (momenty) odezvových křivek jsou publikovány 6 po ůzné okajové podmínky. Po systém z obou stan uzavřený, tzn., že k podélnému pomíchávání dochází pouze uvnitř systému, platí: σ Pe 2 2Pe 2 + 2e 2 Pe Po sovnání bylo testováno i řešení po systém otevřený na vstupu, ale odchylky výsledků ležely v mezích chyb expeimentů. Pecletovo kitéium bylo z těchto vztahů 0,10 Et (), s -1 0,05 0, t, s Ob. 2. Řešení odezvy modelu kaskády 20 míchaných buněk při peiodickém nástřiku kapaliny a konstantní zádži kapaliny; distibuční funkce E(t), modulovaný nástřik kapaliny Q L, peioda 40 s, split 0,5 2 (4) (5) (6) Q L, 3-1 cm.s

3 vyhodnoceno nelineání egesí simplexovou metodou řešitelem pogamu Matlab. Po popis zkápěné vstvy byl fomulován model dvacetičlenné kaskády ideálně míchaných buněk, využívající paamety stanovené metodou ozdělení dob podlení. Peiodický nástřik byl simulován Fouieovou funkcí. Výsledky řešení modelu ve fomě vypočteného půběhu fekvenční funkce uvedené na ob. 2 byly v dobém souladu s expeimentálními daty a potvdily jejich věohodnost. Rozdíl mezi řešením a expeimentálními daty, kteý byl dán předpokladem konstantní hodnoty zádže kapaliny v čase, ukazuje, že tento předpoklad při modulovaném nástřiku není splněn a v závislosti na nástřiku dochází také k peiodické změně zádže. Komě sledování vodivosti byla také tlakovým převodníkem měřena při expeimentech tlaková ztáta vstvy náplně. Byly pozoovány oscilace hodnot tlakové ztáty a signálu odpovídajícího vodivosti při peiodicky přeušovaném nástřiku kapaliny do eaktou. Oscilace tlakové ztáty lze vysvětlit peiodickým zahlcováním lože kapalinou ve fázi nástřiku kapaliny a vypuzením kapaliny z lože poudícím plynem ve fázi zastavení jejího přívodu. Výsledky a diskuse Sledovanými veličinami byly velikost efektivní zádže kapaliny stanovené metodou ozdělení dob podlení a dynamické zádže stanovené jako objem kapaliny vyteklý z náplně po zastavení nástřiku. Vyhodnoceno bylo také Pecletovo kitéium podélného pomíchávání kapaliny a byla měřena tlaková ztáta lože. Řídícími veličinami byly půtoky kapaliny a plynu a při peiodické modulaci nástřiku kapaliny také paamety modulace: délka peiody a její split (tj. podíl peiody, po kteý byla do lože dávkována kapalina). Po poovnání vlastností extudovaného aktivního uhlí byla také pováděna měření na standadní náplni z 5 mm skleněných kuliček. Vliv toku kapalné fáze na sledované veličiny při peiodicky modulovaném nástřiku byly poovnávány při délkách peiod odpovídajících středním dobám podlení, tj. po Re L 3, 10 a 19 činily délky peiod 200, 60 a 40 s. Za těchto podmínek se pojevovaly nejvýaznější ozdíly v měřených veličinách. Vliv ychlosti toku fází na hodnoty zádže kapaliny Vliv půtoku kapalné a plynné fáze na množství kapaliny zadžované ve zkápěném loži byl studován na náplni tvořené skleněnými kuličkami nebo katalyzátoem. Byla povedena měření po tři střední hodnoty půtoku kapaliny, jak při kontinuálním toku, tak po peiodickou modulaci nástřiku kapaliny. Výsledky jsou pezentovány na obázku 3 jako závislost efektivní dynamické zádže kapaliny v loži, stanovené pomocí metody ozdělení dob podlení, na Reynoldsově kitéiu poudění kapaliny. Efektivní dynamická zádž kapaliny oste s ostoucím půtokem kapaliny při kontinuálním i modulovaném toku. Uvedené závěy platí jak po náplň ze skleněných kuliček tak tvořenou H ef 0,40 0,10 0, Re L Ob. 3. Sovnání závislosti efektivní dynamické zádže kapaliny na hodnotě Reynoldsova kitéia kapaliny po katalyzáto ( kontinuální, pulzní tok) a skleněné kuličky ( kontinuální, pulzní tok); výška vstev 33 cm, peioda 40 s, split 0,5 peiodického nástřiku kapaliny, Re G 6,7 výtlačky aktivního uhlí. U aktivního uhlí se pojevuje jeho větší smáčivost a poozita, efektivní zádž je mnohem vyšší než u skleněných kuliček a je méně citlivá na půtok kapaliny zejména po nižší hodnoty Re kitéia. Příčinou bude existence stabilních menisků kapaliny mezi částicemi katalyzátou. Dále bylo nalezeno, že efektivní dynamická zádž dosahuje při peiodickém nástřiku nižších hodnot, a to po obě testované náplně. Při délce peiody přibližně ovné vypočítané střední době podlení a splitu blízkého hodnotě 0,5 dochází v ežimu s peiodickým nástřikem kapaliny k nejvýaznějšímu snížení efektivní dynamické zádže kapaliny opoti toku kontinuálnímu. Expeimentálně byl sledován i vliv půtoku plynné fáze na zádž kapaliny, hodnota zádže klesala s ostoucím půtokem plynu. Ze závislostí efektivní zádže kapaliny na Reynoldsově kitéiu poudění vzduchu bylo také patné, že k nejvýaznějšímu snížení efektivní dynamické zádže kapaliny, tj. největší citlivosti k půtoku plynu, dochází při nižších hodnotách půtoku vzduchu, zatímco při vysokých hodnotách poudění efektivní dynamická zádž kapaliny s půtokem vzduchu klesá jen málo, potože její hodnota je nízká díky vypuzení pseudostabilních menisků kapaliny z lože poudícím plynem. Komě efektivní dynamické zádže byla po sovnání stanovována také volně vyteklá dynamická zádž kapaliny. Předpokládá se, že je tvořena hlavně kapalinou poudící ložem a jen částečně pseudostabilními menisky kapaliny mezi částicemi náplně. Její hodnota by tedy poti efektivní zádži měla být nižší. Na ob. 4 je uvedena závislost dynamické zádže na Reynoldsově kitéiu poudění kapaliny 861

4 H d 0,20 0,10 0, Re L Ob. 4. Závislost dynamické volně vyteklé zádže kapaliny H d na Reynoldsově kitéiu kapaliny Re L při peiodickém nástřiku; Re G 0 ( kont., pulzní), Re G 8 ( kont., pulzní), Re G 20 ( kont., pulzní), výška vstvy katalyzátou 33 cm, peioda 40 s, split 0,5 stanovená na katalyzátou při ůzném půtoku plynu. Potvdil se předpoklad, že dynamická zádž je přibližně poloviční poti efektivní zádži kapaliny a podobně jako u efektivní zádže hodnoty odpovídající pulznímu toku jsou nižší než po tok kontinuální. Obdobné výsledky byly získány i po lože skleněných kuliček, velikost dynamické zádže byla podobně jako u efektivní zádže v loži skleněných kuliček nižší než u poézního aktivního uhlí. Vliv paametů modulace nástř i- ku kapaliny Umělý pulzní tok byl vytvářen peiodickou modulací nástřiku kapaliny řízeným otevíáním a zavíáním solenoidového ventilu. Peioda představuje časový inteval mezi dvěma následujícími počátky otevření ventilu a split podíl doby otevření z celkové délky peiody. Délka peiody a její split významně ovlivňují hydodynamiku v loži, zejména je-li peioda souměřitelná s podlením kapaliny v loži. Poto bylo dále použito kitéium elativní peiody zahnující délku peiody i dobu podlení. Vliv délky elativní peiody nástřiku Relativní peiodu představuje podíl skutečné doby peiody nástřiku a střední doby podlení kapaliny vypočtené ze známého objemového půtoku kapaliny a volného objemu lože. Závislosti efektivní dynamické zádže na elativní peiodě vykazují minimum po hodnoty elativní peiody blízké jedné. Při ežimu s peiodickým nástřikem kapaliny je efektivní dynamická zádž kapaliny nižší opoti hodnotám odpovídajícím kontinuálnímu toku. Obdobné výsledky byly naměřeny i na skleněných kuličkách, ale pokles efektivní zádže při peiodickém ežimu nebyl tak výazný a minimum se nacházelo v okolí hodnot elativní peiody 0,7. Stejné závislosti byly pozoovány ovněž při studiu vlivu peiodického nástřiku kapaliny na hodnotu volně vyteklé dynamické zádže. Zjednodušeně lze předpokládat, že při ežimu s peiodickým nástřikem kapaliny se opoti kontinuálnímu ežimu snižuje půměná tloušťka filmu kapaliny, ve skutečnosti dochází k obnovování filmu na povchu částic. Tohoto jevu může být využito v systémech, kde ychlost eakce je bžděna nedokonalým tanspotem plynných eakčních komponent k částicím katalyzátou, neboť se snížením tloušťky filmu kapaliny nebo jeho obnovením se jejich tanspot uychluje. Vliv délky elativní peiody na podélné pomíchávání při peiodickém nástřiku a kontinuálním nástřiku kapaliny byl vyjádřen hodnotami Pecletových kitéií při půtoku plynu, jemuž odpovídá Reynoldsovo kitéium 6,7. Výška vstvy aktivního uhlí byla 33 cm. Hodnoty Pecletova kitéia při peiodickém nástřiku kapaliny vykazují maximum opět v okolí hodnot elativní peiody ovné jedné. Tato maxima přesahují hodnoty naměřené při kontinuálním toku a s ostoucím středním půtokem kapaliny se vzdalují hodnotám po kontinuální tok. Nejvýaznější zvýšení Pelcetova kitéia a tedy snížení podélného pomíchávání kapaliny a přibližování se pístovému toku se pojevuje stejně i na náplni ze skleněných kuliček při ežimu s peiodickým nástřikem kapaliny. Při elativních peiodách blízkých jedné dochází k nejvýaznějšímu snížení hodnot efektivní i dynamické zádže kapaliny a tedy ke snížení tloušťky filmu kapaliny a následně i zmenšení pomíchávání kapaliny v axiálním směu, potože se snižuje hodnota kapacity zádže kapaliny, což může mít pozitivní vliv na selektivitu případných následných eakcí povozovaných v tomto typu eaktou. Vliv splitu peiody při jednotkových elativních peiodách Vliv splitu při jednotkové hodnotě elativní peiody modulace nástřiku byl studován na vstvě katalyzátou (výška vstvy 33 cm). Byla zvolena taková délka peiody, při kteé dochází k nejvýaznějšímu snížení efektivní dynamické zádže kapaliny a současně dosažení maxima Pecletova kitéia, tj stav, kdy je systém na modulaci nejcitlivější. Měření byla povedena po ůzné nástřiky kapaliny, při peiodách délky 40 s, 60 s a 200 s a středním půtoku 20, 70 a 130 l.h 1. Objemový půtok vzduchu činil 800 l N.h 1. Z výsledků vyplývá, že k nejvýaznějšímu snížení efektivní dynamické zádže kapaliny dochází při hodnotách splitu blízkých 0,5, tj. pvní polovinu peiody je kapalina dávkována do eaktou a během duhé poloviny samovolně odtéká. Vliv splitu peiody na hodnotu kitéia podélného pomíchávání byl testován při třech půtocích kapaliny a při toku plynu, kteému odpovídá hodnota Reynoldsova kitéia Re G 6,73, na aktivním uhlí. Hodnoty se pohybovaly v ozmezí splitů 0,3, 0,5 a 0,6. K nejvýaznějšímu náůstu hodnot Pecletova kitéia při peiodickém nástřiku 862

5 kapaliny ve sovnání s kontinuálním tokem dochází při splitu 0,5 a při maximálním (Re L 19,42) použitém nástřiku kapaliny. Naopak při nejnižším použitém toku kapaliny (Re L 3,0) je zvýšení Pecletova kitéia v ežimu s peiodickým nástřikem poti kontinuálnímu toku kapaliny nevýazné a při splitu 0,6 je dokonce jeho hodnota nižší než při kontinuálním toku. Modulace nástřiku kapaliny má vliv i na tlakovou ztátu vstvy náplně kolony. Půměný přetlak vzduchu poti atmosféře snímaný před vstvou náplně odpovídá odpou vstvy poudění plynu. Poovnán byl také peiodický a kontinuální tok kapaliny. Expeimenty byly povedeny při Re G 6,7. Vliv modulace nástřiku kapaliny na tlakovou ztátu souvisí s dynamickou zádží kapaliny, kteá představuje zúžení půtočného půřezu po plyn. Také udžení konstantního půměného nástřiku kapaliny při ůzném splitu peiody vede ke zvýšení okamžitého nástřiku při malé hodnotě splitu a naopak ke snížení okamžitého nástřiku při splitu vyšším. Při splitu 0,5 je půměná hodnota polovinou okamžitého nástřiku. Potože při nižším splitu je okamžitý půtok kapaliny vyšší než půměný, je zřejmé, že dojde také ke zvýšení tlakové ztáty, přestože kapalina je nastřikována katší dobu. Naopak při nejvyšším testovaném splitu tlaková ztáta dosahuje nejnižších hodnot. Při nejmenší hodnotě splitu 0,3 dochází při všech studovaných půtocích kapaliny ke zvýšení tlakové ztáty opoti toku kontinuálnímu a při splitu 0,6 naopak ke snížení tlakové ztáty. Byl také testován vliv délky elativní peiody na tlakovou ztátu při konstantní hodnotě splitu 0,5. Bylo nalezeno, že při nejvyšším půtoku kapaliny dochází při peiodickém nástřiku kapaliny ke zvýšení tlakové ztáty opoti toku kontinuálnímu, naopak při nižších půtocích kapaliny dochází ke snížení tlakové ztáty, potože po zastavení nástřiku kapaliny dojde k vypuzení zbývající zádže kapaliny poudícím plynem. Vyšší tlaková ztáta znamená vyšší náklady na povoz pocesu. Z tohoto hlediska by bylo tedy nejvýhodnější pacovat při co nejvyšším splitu. V předcházejících kapitolách však bylo ukázáno, že efektivní dynamická zádž kapaliny dosahuje nejnižších hodnot při splitu 0,5 a současně Pecletova kitéia vykazují maximální hodnotu. Poto byla většina expeimentů ealizována při splitu peiody 0,5. Závě Byla vypacována metodika vyhodnocení odezvového signálu na impulzní nástřik stopovací látky do náplňové kolony při peiodické modulaci nástřiku kapaliny. Z měření ozdělení dob podlení byly vyhodnoceny hodnoty efektivní dynamické zádže kapaliny a Pecletova kitéia podélného pomíchávání. Vypočtené hodnoty byly poovnány s měřením volně vyteklé dynamické zádže kapaliny a byla měřena také tlaková ztáta vstvy. Kontinuální a peiodicky modulovaný nástřik kapaliny byl testován na náplni tvořené výtlačky aktivního uhlí nebo skleněnými kuličkami. Bylo nalezeno, že ostoucí půtok kapaliny snižuje hodnoty střední doby podlení a zvyšuje jak efektivní, tak dynamickou zádž kapaliny, Pecletovo kitéium a tlakovou ztátu vstvy v kontinuálním zkápěném i peiodickém pulzním ežimu. Rostoucí půtok plynu zvyšuje tlakovou ztátu vstvy, míně snižuje hodnoty dynamické zádže kapaliny a téměř neovlivňuje hodnotu Pecletova kitéia ve zkápěném i peiodickém pulzním ežimu. V ežimu s peiodicky modulovaným nástřikem kapaliny dochází ke snížení volně vyteklé i efektivní dynamické zádže kapaliny, tj. ke snížení tloušťky filmu kapaliny na částicích výplně, což může zlepšit tanspot plynných eaktantů. Dochází také ke zvýšení hodnot Pecletova kitéia opoti zkápěnému toku (nejvýazněji po hodnoty elativních pacovních peiod 1 a split 0,5), tj. snížení axiálního dispezního koeficientu, přiblížení k pístovému toku a potenciální zlepšení selektivity při povozovaní následných eakcí. Nejvyšších hodnot Pecletova kitéia je dosahováno při stejných dobách peiod, při kteých dochází k maximální edukci dynamické zádže kapaliny. Při splitu menším než 0,5 dochází v důsledku vyššího maximálního půtoku kapaliny ke zvýšení tlakové ztáty a hydodynamické paamety dosahují extému při délce elativní peiody menší než 1, naopak při splitu větším než 0,5 při délce elativní peiody větší než 1. Tato páce vznikla za finanční podpoy MŠMT ČR, gant VZ MSM LITERATURA 1. Tukač V., Hanika J.: Chem. Eng. Sci. 47, 2227 (1992). 2. Holub R. A., Dudukovic M. P., Ramachandan P. A.: Chem. Eng. Sci. 47, 2343 (1992). 3. Tuco F., Hudgins R. R., Silveston P. L., Sicadi S., Manna L. Bancheo M.: Chem. Eng. Sci. 56, 1429 (2001). 4. Lange R., Hanika J., Stadiotto D., Hudgins R. R., Silveston P. L.: Chem. Eng. Sci. 49, 5615 (1994). 5. Kouis Ch., Neophytides St., Vayenas C. G., Tsanopoulos J.: Chem. Eng. Sci. 53, 3129 (1998). 6. Westetep K. R., Van Swaaij W. P. M., Beenackes A. A. C. M.: Chemical Reacto Design and Opeation. John Wiley & Sons, New Yok V. Tukač and J. Hanika (Depatment of Oganic Technology, Institute of Chemical Technology, Pague): The Effect of Modulated Feed on Liquid Hold-up and Pessue Dop in Tickle Bed Reacto The pefomance of a tickle bed eacto can be consideably affected by the liquid amount and unifomity of its flow though the catalyst bed. The aim of the wok was to detemine the influence of peiodic modulation of liquid 863

6 feed on hydodynamic popeties of the pilot-scale tickle bed eacto using the method of esidence time distibution expeiment. By evaluation of measuement, mean esidence time, effective dynamic liquid hold-up and Peclet numbe of longitudinal mixing wee detemined. Simultaneously, feely dained-out dynamic hold-up of liquid and pessue dop in packed bed wee estimated and the esults wee compaed with continuous flow measuement. The expeiments with the system wate ai wee made with both continuous and peiodically modulated feed of liquid. A glass tickle bed eacto of length 500 mm and 106 mm in diamete was filled with 4.6-mm active cabon extudates o glass beads 5 mm in diamete. Evaluation of liquid conductivity esponse in the catalyst laye to injection of a satuated KCl solution was pefomed by the moment method and by identification of paametes of the continuous stied tank cascade model. It was found that peiodic liquid feed ate modulation leads to a decease in the feely dained-out liquid and also in effective dynamic hold-up of liquid in the bed. In case of liquid feed ate modulation a minimum was obseved on the dependence of liquid hold-up at a split of 0.5 and the time peiod coesponding to the theoetical mean hold-up time, calculated fom the flow ate of liquid and void volume in the packed bed. In the peiodic feed ate modulation egime unde the same hydodynamic conditions the values of the Peclet citeion incease compaed with continuous flow. Suppession of axial dispesion in the peiodic egime leads to appoaching to the ideal plug flow. PHARMtechexpo 2005, Střední & Východní Evopa, Famaceutická výoba, Zpacování a Balení, Exhibice & Konfeence Veletžní Palác, Paha, Česká epublika únoa 2005 Duhá PHARMtechexpo exhibice a konfeence se uskuteční ve Veletžním paláci v Paze od 9. do 10. únoa Exhibice se zaměří na technologii a řešení famaceutického výobního sektou společností v egionu. Pvní PHARMtechexpo 2004 se uskutečnila v Budapešti v únou 2004 s více než 75 vystavovateli, kteří představovali technologii po famaceutický půmysl podukt a sevis. Exhibice se zúčastnilo více než 24 zemí, kteé přestavily největší výobce v egionu. Pogam výstavy a konfeence se vzájemně doplňoval. Hlavní výzva je adesována vyššímu managementu famaceutických společností ve Střední a Východní Evopě. Pogam je zaměřen na výzkum a vývoj, podej a maketing famaceutických společností ve Střední a Východní Evopě. Významným pospěchem takové události je vytváření obchodních řetězců ve famaceutickém půmyslu, a tím se vyvaovat nedostatku konstuktivní komunikace mezi obchodními společnostmi. Manage logistiky, Alkaloid AD Skopje (Delegát po PHARMtechexpo 2004) Infomace o možnostech účasti: Webová stánka události: 864

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS IX. Zdoje magnetických polí Obsah 9 ZDROJE MAGNETICKÝCH POLÍ 9.1 IOTŮV-SAVARTŮV ZÁKON 9.1.1 MAGNETICKÉ POLE POHYUJÍCÍHO SE ODOVÉHO NÁOJE 8 9. SÍLY MEZI DVĚMA PARALELNÍMI VODIČI

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

STUDIUM FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH OZONU. MALEC a VIKTOR TEKÁČ. Experimentální část

STUDIUM FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH OZONU. MALEC a VIKTOR TEKÁČ. Experimentální část STUDIUM FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH VZNIK A ZÁNIK TROPOSFÉRICKÉHO OZONU KAREL ŠEC, FRANTIŠEK SKÁCEL, LUKÁŠ MALEC a VIKTOR TEKÁČ Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Vysoká škola chemicko-technologická,

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR Martin Hanel, Stanislav Horáček, Jan Daňhelka, Martin Tomek, Kateřina Hánová, Adam Vizina, Ondřej Ledvinka, Pavel Treml, Eva Melišová

Více

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie Diplomová práce Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Autor práce: Bc. Martin Švejda Vedoucí práce: Ing. Matouš Bartl Plzeň

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Ladislav Havlát 4 Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc. České

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

Model ideální sítě škol

Model ideální sítě škol Libor Svoboda, Michaela Kleňhová a kol. Model ideální sítě škol (východiska, popis modelu a základní výsledky) Úvod Předkládaný článek se pokouší o modelový pohled na současnou síť středních škol v České

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

Vysoké školy v ČR a náklady na jejich vzdělávací činnost

Vysoké školy v ČR a náklady na jejich vzdělávací činnost II. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Vysoké školy v ČR a náklady na jejich vzdělávací činnost O bsah Ú v o d... 2 Z d r o j e d a t... 3 M e t o d i k a... 6 N á k l a d y n a v z d ě l á v

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření

Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření Martin Hanel, Ladislav Kašpárek, Magdalena Mrkvičková, Stanislav Horáček, Adam Vizina, Oldřich Novický, Renata Fridrichová

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Příloha k závěrečné zprávě za rok 2013 Číslo projektu: TA01021283 Název projektu: Vývoj a kalibrace modulární autonomní stanice pro měření

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. Funkční diagnostika. Zdeněk Vilikus

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. Funkční diagnostika. Zdeněk Vilikus VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA Funkční diagnostika Zdeněk Vilikus Praha 2012 Autor: Zdeněk Vilikus Praha 2012. ISBN 978-80-904815-8-9. Vysvětlení použitých ikon cíle a obsah kapitoly úkol

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice Analýza celoživotního dopadu veřejného důchodového pojištění v České republice Závěrečná výzkumná zpráva grantového projektu č. 402/07/0823 financovaného GA ČR Stanislav Klazar Barbora Slintáková Katedra

Více

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2?

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2? Co to vlastně je geologické ukládání? Zodpovědné využívání fosilních paliv Odstranění hlavního zdroje skleníkových plynů Vrácení uhlíku zpět do podzemí Poskytnutí času potřebného pro rozvoj energetických

Více

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Electric percolation treshold and dielectric properties Bc. Martin Winkler Diplomová práce 2008 ***nascannované zadání s.

Více

MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNY KLIMATU. Změna klimatu 2007: Fyzikální základy

MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNY KLIMATU. Změna klimatu 2007: Fyzikální základy MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNY KLIMATU Změna klimatu 2007: Fyzikální základy Příspěvek Pracovní skupiny I ke Čtvrté hodnotící zprávě Mezivládního Panelu změny klimatu (IPCC) Shrnutí pro politické představitele

Více

Ing. Petr Unucka. STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X

Ing. Petr Unucka. STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav materiálových věd a inženýrství Ing. Petr Unucka STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X EQUILIBRIA IN MULTICOMPONENT

Více

BEZPEČNOSTNÍ RÁM ZÁVODNÍHO VOZU RACE CAR ROLL CAGE

BEZPEČNOSTNÍ RÁM ZÁVODNÍHO VOZU RACE CAR ROLL CAGE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti bezpečnostní

Více