VLIV PERIODICKY MODULOVANÉHO NÁSTŘIKU NA ZÁDRŽ KAPALINY A TLAKOVOU ZTRÁTU ZKRÁPĚNÉHO REAKTORU. VRATISLAV TUKAČ a JIŘÍ HANIKA. Experimentální část

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLIV PERIODICKY MODULOVANÉHO NÁSTŘIKU NA ZÁDRŽ KAPALINY A TLAKOVOU ZTRÁTU ZKRÁPĚNÉHO REAKTORU. VRATISLAV TUKAČ a JIŘÍ HANIKA. Experimentální část"

Transkript

1 VLIV PERIODICKY MODULOVANÉHO NÁSTŘIKU NA ZÁDRŽ KAPALINY A TLAKOVOU ZTRÁTU ZKRÁPĚNÉHO REAKTORU VRATISLAV TUKAČ a JIŘÍ HANIKA Ústav oganické technologie, Vysoká škola chemickotechnologická Paha, Technická 5, Paha 6 Došlo , přijato Klíčová slova: zkápěný eakto, peiodická modulace nástřiku, ozdělení dob podlení, zádž kapaliny, podélné pomíchávání, tlaková ztáta Úvod Výkon zkápěného eaktou může být nepříznivě ovlivněn neovnoměným tokem kapalné fáze a neúplným smočením lože katalyzátou. Infomace o toku a množství kapalné fáze v katalytickém loži zkápěného eaktou lze získat metodou měření ozdělení dob podlení stopovací látky v systému nebo stanovením volně vyteklé dynamické zádže kapaliny 1. Cílem této páce bylo studium vlivu paametů peiodicky modulovaného nástřiku kapaliny na hydodynamické vlastnosti zkápěného eaktou pilotního měřítka, zejména na dynamickou zádž kapaliny, míu podélného pomíchávání a tlakovou ztátu. Zkápěný eakto je třífázový vetikálně oientovaný tubkový eakto naplněný tvaovaným heteogenním katalyzátoem. Kapalná fáze stéká po katalytické náplni eaktou obvykle soupoudně s eagujícím plynem. Tyto eaktoy jsou využívány při velkokapacitních hydogenacích, zejména hydodesulfuizaci opných fakcí, nebo také po oxidační eakce, např. oxidace polutantů v odpadních vodách. Výkon, enegetické náoky, životnost katalyzátou i stabilitu a bezpečnost povozu významně ovlivňuje hydodynamika 2 toku fází eaktoem. Režim toku, tlaková ztáta, zádž a distibuce kapaliny, podélné a adiální pomíchávání a mía smočení povchu katalyzátou ovlivňuje tanspot eaktantů a tepla. Při nižších půtocích fází kapalina teče ve fomě filmu a paménků tzv. zkápěným tokem, při vysokých půtocích dochází k peiodickému zahlcování částí lože kapalinou při přiozeném pulzním ežimu. Hanice mezi zkápěným a pulzním tokem se nachází přibližně u hodnot mimovstvových hmotnostních půtoků 20 kg. m 2.s 1 po kapalnou a 0,2 kg. m 2.s 1 po plynnou fázi. Při pulzním ežimu dochází k intenzivní inteakci mezi fázemi, kteá vede k peiodickému obnovování smočeného povchu katalyzátou a intenzivnější výměně hmo- ty a tepla. Altenativou přiozeného pulzního toku je umělý pulzní tok vyvolaný peiodickou modulací toku, např. přeušovaným nástřikem fází (většinou kapaliny) do eaktou 3 5. Po popis toku v eaktou se nejčastěji používají dva hydodynamické modely 6 pseudohomogenní s pístovým tokem fází a pseudohomogenní s axiálním pomícháváním. Paamety těchto modelů lze získat z měření distibuce dob podlení stopovací látky v systému 6. Expeimentální část Expeimenty byly vedeny jak s kontinuálním, tak i peiodicky modulovaným nástřikem kapaliny za konstantního půtoku plynu. Byl použit systém voda-vzduch za atmosféického tlaku a laboatoní teploty (20 C). Zkápěný eakto byl tvořen 500 mm vysokým skleněným válcem o vnitřním půměu 108 mm opatřeným bočními tubusy po připojení elektod (stavebnice Kavalie Sázava). 33 cm vysoká vstva náplně byla tvořena extudáty aktivního uhlí (Chemvion Cabon) o ekvivalentním půměu 4,6 mm nebo skleněnými kuličkami o půměu 5 mm. Kapalina byla čepána ze zásobní nádže skleněným čepadlem s teflonovým vlnovcem do přepadové nádže umístěné 3,5 m nad základnou. Z nádže zajišťující konstantní přetlak stékala kapalina samospádem a přes otamet, egulační a solenoidový ventil natékala do spchové hlavice, kteou byla ozstřikována nad náplň. Tlakový vzduch z kompesoového ozvodu byl po edukci tlaku veden přes otamet a egulační ventil na hlavu kolony, kde byla snímána tlaková ztáta jako přetlak vůči atmosféře U-manometem a můstkovým elektickým čidlem. Po půchodu vstvou náplně a sepaátoem fází byl odplyn veden do atmosféy a kapalina se vacela do zásobní nádže. Řízení nástřiku kapaliny, tj. ovládání solenoidu, a měření vodivosti a tlakové ztáty bylo ealizováno postřednictvím modulů Adam 4000 (Advantech) popojených s počítačem přes seiové ozhaní RS 485. Řídící, monitoovací a vyhodnocovací pogamy byly vytvořeny v pogamovém postředí Matlab (MathWoks). Byla také měřena volně vyteklá dynamická zádž kapaliny jako objem kapaliny vyteklý z náplně po zastavení nástřiku. Metoda ozdělení dob podlení stopovací látky využívala měření odezvy vodivosti ve vstvě katalyzátou na nástřik nasyceného oztoku chloidu daselného. Vodivostní elektodu tvořila neezová síť nesoucí náplň eaktou a měděný dát zasunutý bočním tubusem do náplně ve vzdálenosti 5 cm na sítí. Vyhodnocení bylo povedeno momentovou metodou a identifikací paametů modelu kaskády míchaných buněk 6, kteý je ekvivalentní modelu pístového toku s podélným pomícháváním. Hodnoty signálu naměřené vodivostní elektodou při peiodickém nástřiku kapaliny byly ovlivněny také poměnlivou ychlostí půtoku kapaliny. Na obázku 1 je uveden příklad sovnání měřené signálové odezvy po nastříknutí stopovací látky a peiodicky se měnící hodnoty pozadí signálu způsobené poměnlivým půtokem kapaliny. Aby 859

2 0,12 U, V Et (), s -1 0,08 Nultý moment chaakteizuje celistvost, pvní moment střední dobu podlení a duhý moment lze využít po výpočet ozptylu a následně Pecletova kitéia chaakteizujícího podélné pomíchávání. Pomocí střední doby podlení t m, ekvivalentní pvnímu momentu M 1 a známého půtoku kapaliny Q L lze vypočíst hodnotu efektivní dynamické zádže kapaliny H ef vztažené na objem výplně V podle následujícího vztahu: H ef Q L t V m (3) 0,04 0, t, s Ob. 1. Odezva na impulzní nástřik stopovací látky a peiodické pozadí vodivostního signálu při modulovaném nástřiku kapaliny. Nomalizovaná výsledná odezva fekvenční funkce na impulzní nástřik stopovací látky po odečtení pozadí vodivostního signálu při peiodickém nástřiku kapaliny, peioda 40 s, split 0,5, střední doba podlení t m 16,6 s. distibuční funkce E(t), - - odezva na impuls U, pozadí signálu U bylo možné vyhodnotit odezvy momentovou metodou, bylo třeba od odezvy vodivosti stopovací látky odečíst tyto hodnoty pozadí. Výsledná křivka po nomalizaci na fekvenční funkci E(t) je vykeslena plnou čaou. Střední doba podlení stanovená jako pvní moment nomalizované křivky pak činila 16,6 s. Altenativní metodou by byla integace obou křivek zvlášť a následné odečtení integálu, kteý představuje pozadí. Výsledek by ale byl zatížen větší chybou díky chvostování a nastavení nulové linie. Vyhodnocení bylo povedeno standadním postupem momentovou metodou 6. Hodnoty nomalizované distibuční funkce E lze získat z časové řady naměřeného signálu napětí U podle vztahu: U t (1) E () t 0 U () () t dt a obecný -tý moment M křivky je definován následujícím integálem: M 0 t E ()dt t (2) Doba podlení τ vztažená na celý volný objem lože, nikoli jen na objem kapaliny, použitá po stanovení elativní délky peiody nástřiku kapaliny, se vypočte za pomoci mezeovitosti výplně ε: τ ε V Q L Duhý obecný moment křivky slouží k výpočtu elativního ozptylu σ podle vztahu: 2 M σ 2 ( M1) ( M ) Vztahy mezi paametem hydodynamického modelu Pecletovým kitéiem (Pe), chaakteizujícím axiální pomíchávání, a číselnými chaakteistikami (momenty) odezvových křivek jsou publikovány 6 po ůzné okajové podmínky. Po systém z obou stan uzavřený, tzn., že k podélnému pomíchávání dochází pouze uvnitř systému, platí: σ Pe 2 2Pe 2 + 2e 2 Pe Po sovnání bylo testováno i řešení po systém otevřený na vstupu, ale odchylky výsledků ležely v mezích chyb expeimentů. Pecletovo kitéium bylo z těchto vztahů 0,10 Et (), s -1 0,05 0, t, s Ob. 2. Řešení odezvy modelu kaskády 20 míchaných buněk při peiodickém nástřiku kapaliny a konstantní zádži kapaliny; distibuční funkce E(t), modulovaný nástřik kapaliny Q L, peioda 40 s, split 0,5 2 (4) (5) (6) Q L, 3-1 cm.s

3 vyhodnoceno nelineání egesí simplexovou metodou řešitelem pogamu Matlab. Po popis zkápěné vstvy byl fomulován model dvacetičlenné kaskády ideálně míchaných buněk, využívající paamety stanovené metodou ozdělení dob podlení. Peiodický nástřik byl simulován Fouieovou funkcí. Výsledky řešení modelu ve fomě vypočteného půběhu fekvenční funkce uvedené na ob. 2 byly v dobém souladu s expeimentálními daty a potvdily jejich věohodnost. Rozdíl mezi řešením a expeimentálními daty, kteý byl dán předpokladem konstantní hodnoty zádže kapaliny v čase, ukazuje, že tento předpoklad při modulovaném nástřiku není splněn a v závislosti na nástřiku dochází také k peiodické změně zádže. Komě sledování vodivosti byla také tlakovým převodníkem měřena při expeimentech tlaková ztáta vstvy náplně. Byly pozoovány oscilace hodnot tlakové ztáty a signálu odpovídajícího vodivosti při peiodicky přeušovaném nástřiku kapaliny do eaktou. Oscilace tlakové ztáty lze vysvětlit peiodickým zahlcováním lože kapalinou ve fázi nástřiku kapaliny a vypuzením kapaliny z lože poudícím plynem ve fázi zastavení jejího přívodu. Výsledky a diskuse Sledovanými veličinami byly velikost efektivní zádže kapaliny stanovené metodou ozdělení dob podlení a dynamické zádže stanovené jako objem kapaliny vyteklý z náplně po zastavení nástřiku. Vyhodnoceno bylo také Pecletovo kitéium podélného pomíchávání kapaliny a byla měřena tlaková ztáta lože. Řídícími veličinami byly půtoky kapaliny a plynu a při peiodické modulaci nástřiku kapaliny také paamety modulace: délka peiody a její split (tj. podíl peiody, po kteý byla do lože dávkována kapalina). Po poovnání vlastností extudovaného aktivního uhlí byla také pováděna měření na standadní náplni z 5 mm skleněných kuliček. Vliv toku kapalné fáze na sledované veličiny při peiodicky modulovaném nástřiku byly poovnávány při délkách peiod odpovídajících středním dobám podlení, tj. po Re L 3, 10 a 19 činily délky peiod 200, 60 a 40 s. Za těchto podmínek se pojevovaly nejvýaznější ozdíly v měřených veličinách. Vliv ychlosti toku fází na hodnoty zádže kapaliny Vliv půtoku kapalné a plynné fáze na množství kapaliny zadžované ve zkápěném loži byl studován na náplni tvořené skleněnými kuličkami nebo katalyzátoem. Byla povedena měření po tři střední hodnoty půtoku kapaliny, jak při kontinuálním toku, tak po peiodickou modulaci nástřiku kapaliny. Výsledky jsou pezentovány na obázku 3 jako závislost efektivní dynamické zádže kapaliny v loži, stanovené pomocí metody ozdělení dob podlení, na Reynoldsově kitéiu poudění kapaliny. Efektivní dynamická zádž kapaliny oste s ostoucím půtokem kapaliny při kontinuálním i modulovaném toku. Uvedené závěy platí jak po náplň ze skleněných kuliček tak tvořenou H ef 0,40 0,10 0, Re L Ob. 3. Sovnání závislosti efektivní dynamické zádže kapaliny na hodnotě Reynoldsova kitéia kapaliny po katalyzáto ( kontinuální, pulzní tok) a skleněné kuličky ( kontinuální, pulzní tok); výška vstev 33 cm, peioda 40 s, split 0,5 peiodického nástřiku kapaliny, Re G 6,7 výtlačky aktivního uhlí. U aktivního uhlí se pojevuje jeho větší smáčivost a poozita, efektivní zádž je mnohem vyšší než u skleněných kuliček a je méně citlivá na půtok kapaliny zejména po nižší hodnoty Re kitéia. Příčinou bude existence stabilních menisků kapaliny mezi částicemi katalyzátou. Dále bylo nalezeno, že efektivní dynamická zádž dosahuje při peiodickém nástřiku nižších hodnot, a to po obě testované náplně. Při délce peiody přibližně ovné vypočítané střední době podlení a splitu blízkého hodnotě 0,5 dochází v ežimu s peiodickým nástřikem kapaliny k nejvýaznějšímu snížení efektivní dynamické zádže kapaliny opoti toku kontinuálnímu. Expeimentálně byl sledován i vliv půtoku plynné fáze na zádž kapaliny, hodnota zádže klesala s ostoucím půtokem plynu. Ze závislostí efektivní zádže kapaliny na Reynoldsově kitéiu poudění vzduchu bylo také patné, že k nejvýaznějšímu snížení efektivní dynamické zádže kapaliny, tj. největší citlivosti k půtoku plynu, dochází při nižších hodnotách půtoku vzduchu, zatímco při vysokých hodnotách poudění efektivní dynamická zádž kapaliny s půtokem vzduchu klesá jen málo, potože její hodnota je nízká díky vypuzení pseudostabilních menisků kapaliny z lože poudícím plynem. Komě efektivní dynamické zádže byla po sovnání stanovována také volně vyteklá dynamická zádž kapaliny. Předpokládá se, že je tvořena hlavně kapalinou poudící ložem a jen částečně pseudostabilními menisky kapaliny mezi částicemi náplně. Její hodnota by tedy poti efektivní zádži měla být nižší. Na ob. 4 je uvedena závislost dynamické zádže na Reynoldsově kitéiu poudění kapaliny 861

4 H d 0,20 0,10 0, Re L Ob. 4. Závislost dynamické volně vyteklé zádže kapaliny H d na Reynoldsově kitéiu kapaliny Re L při peiodickém nástřiku; Re G 0 ( kont., pulzní), Re G 8 ( kont., pulzní), Re G 20 ( kont., pulzní), výška vstvy katalyzátou 33 cm, peioda 40 s, split 0,5 stanovená na katalyzátou při ůzném půtoku plynu. Potvdil se předpoklad, že dynamická zádž je přibližně poloviční poti efektivní zádži kapaliny a podobně jako u efektivní zádže hodnoty odpovídající pulznímu toku jsou nižší než po tok kontinuální. Obdobné výsledky byly získány i po lože skleněných kuliček, velikost dynamické zádže byla podobně jako u efektivní zádže v loži skleněných kuliček nižší než u poézního aktivního uhlí. Vliv paametů modulace nástř i- ku kapaliny Umělý pulzní tok byl vytvářen peiodickou modulací nástřiku kapaliny řízeným otevíáním a zavíáním solenoidového ventilu. Peioda představuje časový inteval mezi dvěma následujícími počátky otevření ventilu a split podíl doby otevření z celkové délky peiody. Délka peiody a její split významně ovlivňují hydodynamiku v loži, zejména je-li peioda souměřitelná s podlením kapaliny v loži. Poto bylo dále použito kitéium elativní peiody zahnující délku peiody i dobu podlení. Vliv délky elativní peiody nástřiku Relativní peiodu představuje podíl skutečné doby peiody nástřiku a střední doby podlení kapaliny vypočtené ze známého objemového půtoku kapaliny a volného objemu lože. Závislosti efektivní dynamické zádže na elativní peiodě vykazují minimum po hodnoty elativní peiody blízké jedné. Při ežimu s peiodickým nástřikem kapaliny je efektivní dynamická zádž kapaliny nižší opoti hodnotám odpovídajícím kontinuálnímu toku. Obdobné výsledky byly naměřeny i na skleněných kuličkách, ale pokles efektivní zádže při peiodickém ežimu nebyl tak výazný a minimum se nacházelo v okolí hodnot elativní peiody 0,7. Stejné závislosti byly pozoovány ovněž při studiu vlivu peiodického nástřiku kapaliny na hodnotu volně vyteklé dynamické zádže. Zjednodušeně lze předpokládat, že při ežimu s peiodickým nástřikem kapaliny se opoti kontinuálnímu ežimu snižuje půměná tloušťka filmu kapaliny, ve skutečnosti dochází k obnovování filmu na povchu částic. Tohoto jevu může být využito v systémech, kde ychlost eakce je bžděna nedokonalým tanspotem plynných eakčních komponent k částicím katalyzátou, neboť se snížením tloušťky filmu kapaliny nebo jeho obnovením se jejich tanspot uychluje. Vliv délky elativní peiody na podélné pomíchávání při peiodickém nástřiku a kontinuálním nástřiku kapaliny byl vyjádřen hodnotami Pecletových kitéií při půtoku plynu, jemuž odpovídá Reynoldsovo kitéium 6,7. Výška vstvy aktivního uhlí byla 33 cm. Hodnoty Pecletova kitéia při peiodickém nástřiku kapaliny vykazují maximum opět v okolí hodnot elativní peiody ovné jedné. Tato maxima přesahují hodnoty naměřené při kontinuálním toku a s ostoucím středním půtokem kapaliny se vzdalují hodnotám po kontinuální tok. Nejvýaznější zvýšení Pelcetova kitéia a tedy snížení podélného pomíchávání kapaliny a přibližování se pístovému toku se pojevuje stejně i na náplni ze skleněných kuliček při ežimu s peiodickým nástřikem kapaliny. Při elativních peiodách blízkých jedné dochází k nejvýaznějšímu snížení hodnot efektivní i dynamické zádže kapaliny a tedy ke snížení tloušťky filmu kapaliny a následně i zmenšení pomíchávání kapaliny v axiálním směu, potože se snižuje hodnota kapacity zádže kapaliny, což může mít pozitivní vliv na selektivitu případných následných eakcí povozovaných v tomto typu eaktou. Vliv splitu peiody při jednotkových elativních peiodách Vliv splitu při jednotkové hodnotě elativní peiody modulace nástřiku byl studován na vstvě katalyzátou (výška vstvy 33 cm). Byla zvolena taková délka peiody, při kteé dochází k nejvýaznějšímu snížení efektivní dynamické zádže kapaliny a současně dosažení maxima Pecletova kitéia, tj stav, kdy je systém na modulaci nejcitlivější. Měření byla povedena po ůzné nástřiky kapaliny, při peiodách délky 40 s, 60 s a 200 s a středním půtoku 20, 70 a 130 l.h 1. Objemový půtok vzduchu činil 800 l N.h 1. Z výsledků vyplývá, že k nejvýaznějšímu snížení efektivní dynamické zádže kapaliny dochází při hodnotách splitu blízkých 0,5, tj. pvní polovinu peiody je kapalina dávkována do eaktou a během duhé poloviny samovolně odtéká. Vliv splitu peiody na hodnotu kitéia podélného pomíchávání byl testován při třech půtocích kapaliny a při toku plynu, kteému odpovídá hodnota Reynoldsova kitéia Re G 6,73, na aktivním uhlí. Hodnoty se pohybovaly v ozmezí splitů 0,3, 0,5 a 0,6. K nejvýaznějšímu náůstu hodnot Pecletova kitéia při peiodickém nástřiku 862

5 kapaliny ve sovnání s kontinuálním tokem dochází při splitu 0,5 a při maximálním (Re L 19,42) použitém nástřiku kapaliny. Naopak při nejnižším použitém toku kapaliny (Re L 3,0) je zvýšení Pecletova kitéia v ežimu s peiodickým nástřikem poti kontinuálnímu toku kapaliny nevýazné a při splitu 0,6 je dokonce jeho hodnota nižší než při kontinuálním toku. Modulace nástřiku kapaliny má vliv i na tlakovou ztátu vstvy náplně kolony. Půměný přetlak vzduchu poti atmosféře snímaný před vstvou náplně odpovídá odpou vstvy poudění plynu. Poovnán byl také peiodický a kontinuální tok kapaliny. Expeimenty byly povedeny při Re G 6,7. Vliv modulace nástřiku kapaliny na tlakovou ztátu souvisí s dynamickou zádží kapaliny, kteá představuje zúžení půtočného půřezu po plyn. Také udžení konstantního půměného nástřiku kapaliny při ůzném splitu peiody vede ke zvýšení okamžitého nástřiku při malé hodnotě splitu a naopak ke snížení okamžitého nástřiku při splitu vyšším. Při splitu 0,5 je půměná hodnota polovinou okamžitého nástřiku. Potože při nižším splitu je okamžitý půtok kapaliny vyšší než půměný, je zřejmé, že dojde také ke zvýšení tlakové ztáty, přestože kapalina je nastřikována katší dobu. Naopak při nejvyšším testovaném splitu tlaková ztáta dosahuje nejnižších hodnot. Při nejmenší hodnotě splitu 0,3 dochází při všech studovaných půtocích kapaliny ke zvýšení tlakové ztáty opoti toku kontinuálnímu a při splitu 0,6 naopak ke snížení tlakové ztáty. Byl také testován vliv délky elativní peiody na tlakovou ztátu při konstantní hodnotě splitu 0,5. Bylo nalezeno, že při nejvyšším půtoku kapaliny dochází při peiodickém nástřiku kapaliny ke zvýšení tlakové ztáty opoti toku kontinuálnímu, naopak při nižších půtocích kapaliny dochází ke snížení tlakové ztáty, potože po zastavení nástřiku kapaliny dojde k vypuzení zbývající zádže kapaliny poudícím plynem. Vyšší tlaková ztáta znamená vyšší náklady na povoz pocesu. Z tohoto hlediska by bylo tedy nejvýhodnější pacovat při co nejvyšším splitu. V předcházejících kapitolách však bylo ukázáno, že efektivní dynamická zádž kapaliny dosahuje nejnižších hodnot při splitu 0,5 a současně Pecletova kitéia vykazují maximální hodnotu. Poto byla většina expeimentů ealizována při splitu peiody 0,5. Závě Byla vypacována metodika vyhodnocení odezvového signálu na impulzní nástřik stopovací látky do náplňové kolony při peiodické modulaci nástřiku kapaliny. Z měření ozdělení dob podlení byly vyhodnoceny hodnoty efektivní dynamické zádže kapaliny a Pecletova kitéia podélného pomíchávání. Vypočtené hodnoty byly poovnány s měřením volně vyteklé dynamické zádže kapaliny a byla měřena také tlaková ztáta vstvy. Kontinuální a peiodicky modulovaný nástřik kapaliny byl testován na náplni tvořené výtlačky aktivního uhlí nebo skleněnými kuličkami. Bylo nalezeno, že ostoucí půtok kapaliny snižuje hodnoty střední doby podlení a zvyšuje jak efektivní, tak dynamickou zádž kapaliny, Pecletovo kitéium a tlakovou ztátu vstvy v kontinuálním zkápěném i peiodickém pulzním ežimu. Rostoucí půtok plynu zvyšuje tlakovou ztátu vstvy, míně snižuje hodnoty dynamické zádže kapaliny a téměř neovlivňuje hodnotu Pecletova kitéia ve zkápěném i peiodickém pulzním ežimu. V ežimu s peiodicky modulovaným nástřikem kapaliny dochází ke snížení volně vyteklé i efektivní dynamické zádže kapaliny, tj. ke snížení tloušťky filmu kapaliny na částicích výplně, což může zlepšit tanspot plynných eaktantů. Dochází také ke zvýšení hodnot Pecletova kitéia opoti zkápěnému toku (nejvýazněji po hodnoty elativních pacovních peiod 1 a split 0,5), tj. snížení axiálního dispezního koeficientu, přiblížení k pístovému toku a potenciální zlepšení selektivity při povozovaní následných eakcí. Nejvyšších hodnot Pecletova kitéia je dosahováno při stejných dobách peiod, při kteých dochází k maximální edukci dynamické zádže kapaliny. Při splitu menším než 0,5 dochází v důsledku vyššího maximálního půtoku kapaliny ke zvýšení tlakové ztáty a hydodynamické paamety dosahují extému při délce elativní peiody menší než 1, naopak při splitu větším než 0,5 při délce elativní peiody větší než 1. Tato páce vznikla za finanční podpoy MŠMT ČR, gant VZ MSM LITERATURA 1. Tukač V., Hanika J.: Chem. Eng. Sci. 47, 2227 (1992). 2. Holub R. A., Dudukovic M. P., Ramachandan P. A.: Chem. Eng. Sci. 47, 2343 (1992). 3. Tuco F., Hudgins R. R., Silveston P. L., Sicadi S., Manna L. Bancheo M.: Chem. Eng. Sci. 56, 1429 (2001). 4. Lange R., Hanika J., Stadiotto D., Hudgins R. R., Silveston P. L.: Chem. Eng. Sci. 49, 5615 (1994). 5. Kouis Ch., Neophytides St., Vayenas C. G., Tsanopoulos J.: Chem. Eng. Sci. 53, 3129 (1998). 6. Westetep K. R., Van Swaaij W. P. M., Beenackes A. A. C. M.: Chemical Reacto Design and Opeation. John Wiley & Sons, New Yok V. Tukač and J. Hanika (Depatment of Oganic Technology, Institute of Chemical Technology, Pague): The Effect of Modulated Feed on Liquid Hold-up and Pessue Dop in Tickle Bed Reacto The pefomance of a tickle bed eacto can be consideably affected by the liquid amount and unifomity of its flow though the catalyst bed. The aim of the wok was to detemine the influence of peiodic modulation of liquid 863

6 feed on hydodynamic popeties of the pilot-scale tickle bed eacto using the method of esidence time distibution expeiment. By evaluation of measuement, mean esidence time, effective dynamic liquid hold-up and Peclet numbe of longitudinal mixing wee detemined. Simultaneously, feely dained-out dynamic hold-up of liquid and pessue dop in packed bed wee estimated and the esults wee compaed with continuous flow measuement. The expeiments with the system wate ai wee made with both continuous and peiodically modulated feed of liquid. A glass tickle bed eacto of length 500 mm and 106 mm in diamete was filled with 4.6-mm active cabon extudates o glass beads 5 mm in diamete. Evaluation of liquid conductivity esponse in the catalyst laye to injection of a satuated KCl solution was pefomed by the moment method and by identification of paametes of the continuous stied tank cascade model. It was found that peiodic liquid feed ate modulation leads to a decease in the feely dained-out liquid and also in effective dynamic hold-up of liquid in the bed. In case of liquid feed ate modulation a minimum was obseved on the dependence of liquid hold-up at a split of 0.5 and the time peiod coesponding to the theoetical mean hold-up time, calculated fom the flow ate of liquid and void volume in the packed bed. In the peiodic feed ate modulation egime unde the same hydodynamic conditions the values of the Peclet citeion incease compaed with continuous flow. Suppession of axial dispesion in the peiodic egime leads to appoaching to the ideal plug flow. PHARMtechexpo 2005, Střední & Východní Evopa, Famaceutická výoba, Zpacování a Balení, Exhibice & Konfeence Veletžní Palác, Paha, Česká epublika únoa 2005 Duhá PHARMtechexpo exhibice a konfeence se uskuteční ve Veletžním paláci v Paze od 9. do 10. únoa Exhibice se zaměří na technologii a řešení famaceutického výobního sektou společností v egionu. Pvní PHARMtechexpo 2004 se uskutečnila v Budapešti v únou 2004 s více než 75 vystavovateli, kteří představovali technologii po famaceutický půmysl podukt a sevis. Exhibice se zúčastnilo více než 24 zemí, kteé přestavily největší výobce v egionu. Pogam výstavy a konfeence se vzájemně doplňoval. Hlavní výzva je adesována vyššímu managementu famaceutických společností ve Střední a Východní Evopě. Pogam je zaměřen na výzkum a vývoj, podej a maketing famaceutických společností ve Střední a Východní Evopě. Významným pospěchem takové události je vytváření obchodních řetězců ve famaceutickém půmyslu, a tím se vyvaovat nedostatku konstuktivní komunikace mezi obchodními společnostmi. Manage logistiky, Alkaloid AD Skopje (Delegát po PHARMtechexpo 2004) Infomace o možnostech účasti: Webová stánka události: 864

Rozklad přírodních surovin minerálními kyselinami

Rozklad přírodních surovin minerálními kyselinami Laboatoř anoganické technologie Rozklad příodních suovin mineálními kyselinami Rozpouštění příodních mateiálů v důsledku pobíhající chemické eakce patří mezi základní technologické opeace řady půmyslových

Více

6A Paralelní rezonanční obvod

6A Paralelní rezonanční obvod 6A Paalelní ezonanční obvod Cíl úlohy Paktickým měřením ověřit základní paamety eálného paalelního ezonančního obvodu (PRO) - činitel jakosti Q, ezonanční kmitočet f a šířku pásma B. Vyšetřit selektivní

Více

Hlavní body. Keplerovy zákony Newtonův gravitační zákon. Konzervativní pole. Gravitační pole v blízkosti Země Planetární pohyby

Hlavní body. Keplerovy zákony Newtonův gravitační zákon. Konzervativní pole. Gravitační pole v blízkosti Země Planetární pohyby Úvod do gavitace Hlavní body Kepleovy zákony Newtonův gavitační zákon Gavitační pole v blízkosti Země Planetání pohyby Konzevativní pole Potenciál a potenciální enegie Vztah intenzity a potenciálu Úvod

Více

ELEKTRICKÝ NÁBOJ COULOMBŮV ZÁKON INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE

ELEKTRICKÝ NÁBOJ COULOMBŮV ZÁKON INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE ELEKTRICKÝ NÁBOJ COULOMBŮV ZÁKON INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE 1 ELEKTRICKÝ NÁBOJ Elektický náboj základní vlastnost někteých elementáních částic (pvní elektické jevy pozoovány již ve staověku janta (řecky

Více

Zkušenosti s realizací testu teplotní odezvy ve vrtech pro tepelná čerpadla

Zkušenosti s realizací testu teplotní odezvy ve vrtech pro tepelná čerpadla Acta Montanistica Slovaca Ročník 11 (006), mimoiadne číslo 1, 149-153 Zkušenosti s ealizací testu teplotní odezvy ve vtech po tepelná čepadla Jiří Ryška 1 Expeiences with pefoming a themal esponse test

Více

STANDARD PRO PROVÁDĚNÍ SCREENINGOVÉHO VYŠETŘENÍ PRSŮ

STANDARD PRO PROVÁDĚNÍ SCREENINGOVÉHO VYŠETŘENÍ PRSŮ 1 STANDARD PRO PROVÁDĚNÍ SCREENINGOVÉHO VYŠETŘENÍ PRSŮ I. Úvod Nádoové onemocnění psu je v naší ženské populaci nejčastější zhoubné nádoové onemocnění, jehož incidence má stoupající tendenci. V ČR se podílí

Více

VYUŽITÍ NANOSORBENTŮ NA BÁZI MnO 2 PRO ODSTRAŇOVÁNÍ As (V) Z VOD

VYUŽITÍ NANOSORBENTŮ NA BÁZI MnO 2 PRO ODSTRAŇOVÁNÍ As (V) Z VOD Citace Stnadová N., Dong Nguyen Thanh, Sang Nguyen Thi Minh, Ulbich P., Mandeep Singh: Využití nanosobentů na bázi MnO 2 po odstaňování As(V) z vod. Sboník konfeence Pitná voda 2010, s.151-156. W&ET Team,

Více

VYUŽITÍ MATLABU JAKO MOTIVAČNÍHO PROSTŘEDKU VE VÝUCE FYZIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

VYUŽITÍ MATLABU JAKO MOTIVAČNÍHO PROSTŘEDKU VE VÝUCE FYZIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH VYUŽITÍ MATLABU JAKO MOTIVAČNÍHO PROSTŘEDKU VE VÝUCE FYZIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH J. Tesař, P. Batoš Jihočesá univezita, Pedagogicá faulta, Kateda fyziy, Jeonýmova 0, 37 5 Česé Budějovice Abstat V příspěvu

Více

( + ) t NPV 10000 + + = NPV

( + ) t NPV 10000 + + = NPV Základní pojmy Finanční management Základní pojmy ozhodování a nejčastější omyly ovlivnitelné a neovlivnitelné položky elevantní náklad stálé a poměnné náklady půměné náklady maginální náklady Příklad

Více

9 Charakter proudění v zařízeních

9 Charakter proudění v zařízeních 9 Charakter proudění v zařízeních Egon Eckert, Miloš Marek, Lubomír Neužil, Jiří Vlček A Výpočtové vztahy Jedním ze způsobů, který nám v praxi umožňuje získat alespoň omezené informace o charakteru proudění

Více

Analýza a klasifikace dat

Analýza a klasifikace dat Analýza a klasifikace dat Jiří Holčík Březen 0 Přípava a vydání této publikace byly podpoovány pojektem ESF č. CZ..07/..00/07.038 Víceoboová inovace studia Matematické biologie a státním ozpočtem České

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výoční zpáva za ok 2014 Čeven 2015 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www. o p zp.cz Zelená linka: 800 260 500 dotazy@sf zp.cz OBSAH SHRNUTÍ... 7 1 ÚVOD... 9 1.1 IDENTIFIKACE

Více

Seminární práce z fyziky

Seminární práce z fyziky Seminání páce z fyziky školní ok 005/006 Jakub Dundálek 3.A Jiáskovo gymnázium v Náchodě Přeměny mechanické enegie Přeměna mechanické enegie na ovnoamenné houpačce Název: Přeměna mechanické enegie na ovnoamenné

Více

Newtonův gravitační zákon Gravitační a tíhové zrychlení při povrchu Země Pohyby těles Gravitační pole Slunce

Newtonův gravitační zákon Gravitační a tíhové zrychlení při povrchu Země Pohyby těles Gravitační pole Slunce Gavitační pole Newtonův gavitační zákon Gavitační a tíhové zychlení při povchu Země Pohyby těles Gavitační pole Slunce Úvod V okolí Země existuje gavitační pole. Země působí na každé těleso ve svém okolí

Více

Tomáš Hanzák, Marek Mikoška MFF UK obor Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie. Optimalizace II s aplikací ve financích (EKN004)

Tomáš Hanzák, Marek Mikoška MFF UK obor Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie. Optimalizace II s aplikací ve financích (EKN004) omáš Hanzák, Maek Mikoška MFF UK obo Pavděpodobnost, matematická statistika a ekonometie Optimalizace II s aplikací ve financích (EKN4) LS 5 / 6 Zápočtová úloha Makowitzův model Obsah Zadání úlohy Makowitzův

Více

Petr Kulhánek, Milan Červenka

Petr Kulhánek, Milan Červenka A S T R O F Y Z I K A V P Ř Í K L A D E C H Pet Kulhánek, Milan Čevenka Paha 01 FEL ČVUT OBSAH I. ZÁKLADNÍ VZTAHY 3 1. Pasek 3. Poxima Centaui 4 3. Magnituda 4 4. Pogsonova ovnice 5 5. Absolutní magnituda

Více

Poptávka po nehomogenních penězích základní model

Poptávka po nehomogenních penězích základní model Poptávka po nehomogenních penězích základní model Michal Kvasnička Astakt: Příspěvek se zaývá poptávkou po penězích ve světě, kde klesající egulace finančních thů a klesající tansakční náklady vedou k

Více

ízená termonukleární fúze

ízená termonukleární fúze 1) Význam temojadené fúze ízená temonukleání fúze Pet Kadaka V dlouhodobém výhledu, v ádu stovek let, nabízí jadená fúze pavdpodobn jediný udžitelný zdoj elektické enegie v množství potebném k uspokojení

Více

5.3.4 Využití interference na tenkých vrstvách v praxi

5.3.4 Využití interference na tenkých vrstvách v praxi 5.3.4 Využití intefeence na tenkých vstvách v paxi Předpoklady: 5303 1. kontola vyboušení bousíme čočku, potřebujeme vyzkoušet zda je spávně vyboušená (má spávný tva) máme vyobený velice přesný odlitek

Více

WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý

WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý Daniel Juřík, Antonín Popelka, Petr Marvan AIS spol. s r.o. Brno Wide Area Monitoring Systémy (WAMS) umožňují realizovat

Více

VYHODNOCOVÁNÍ CHROMATOGRAFICKÝCH DAT

VYHODNOCOVÁNÍ CHROMATOGRAFICKÝCH DAT VYHDNCVÁNÍ CHRMATGRAFICKÝCH DAT umístění práce: laboratoř č. S31 vedoucí práce: Ing. J. Krupka 1. Cíl práce: Seznámení s možnostmi, které poskytuje GC chromatografie pro kvantitativní a kvalitativní analýzu.

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

Gravitace. Kapitola 8. 8.1 Gravitační zákon. 8.1.1 Isaac Newton a objev gravitačního zákona

Gravitace. Kapitola 8. 8.1 Gravitační zákon. 8.1.1 Isaac Newton a objev gravitačního zákona Kapitola 8 Gavitace 8.1 Gavitační zákon 8.1.1 Isaac Newton a objev gavitačního zákona Keple objevil své evoluční zákony o pohybu planet v oce 1609 a 1619. Dlouho však byly jeho výsledky přijímány s nedůvěou.

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Proudový model. Transportní model(neovlivněný stav)

Proudový model. Transportní model(neovlivněný stav) Základy technologií a odpadového hospodářství - Počítačovásimulace podzemního proudění a transportu rozpuštěných látek část 2 Jan Šembera, Jaroslav Nosek Technickáuniverzita v Liberci / Technische Universität

Více

Maxima Open Source Software ve výuce matematiky a fyziky - 2

Maxima Open Source Software ve výuce matematiky a fyziky - 2 Uvedené pogamy kolegy velmi zaujaly. Všichni by je ádi ve výuce alespoň občas používali, ale poblém pávem viděli ve finanční náočnosti licencování uvedeného softwae jak po školu, tak po žáky (pokud by

Více

Hmotnostní procenta (hm. %) počet hmotnostních dílů rozpuštěné látky na 100 hmotnostních dílů roztoku krát 100.

Hmotnostní procenta (hm. %) počet hmotnostních dílů rozpuštěné látky na 100 hmotnostních dílů roztoku krát 100. Roztoky Roztok je hoogenní sěs. Nejčastěji jsou oztoky sěsi dvousložkové (dispezní soustavy. Látka v nadbytku dispezní postředí, duhá složka dispegovaná složka. Roztoky ohou být kapalné, plynné i pevné.

Více

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf. Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně

Více

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Shrnutí Článek se zabývá vyhodnocením provozních měření traktorových dopravních souprav s cílem stanovit vliv svahu na energetické a

Více

Smlouva o dílo č.20038/2012-1383

Smlouva o dílo č.20038/2012-1383 Smlouva o dílo č.20038/2012-1383 1. Smluvní stany Objednatel: Česká epublika - Ministestvo obany se sídlem Tychonova 1, 160 00 Paha 6, jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební spávy Bno

Více

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5.

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5. A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5. cvičení) Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A08B0268P A:Měření

Více

č.. 6: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

č.. 6: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Pedologické praktikum - téma č.. 6: Práce v pedologické laboratoři - půdní fyzika Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Půdní

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ELEKTROMAGNETISMUS. učební text. Lubomír Ivánek

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ELEKTROMAGNETISMUS. učební text. Lubomír Ivánek Vysoká škola báňská Technická univezita Ostava ELEKTOMAGNETISMUS učební text Lubomí Ivánek Ostava 7 ecenze: Ing. Pet Oság,CSc. Název: Elektomagnetismus učební text Auto: Lubomí Ivánek Vydání: pvní, 7 Počet

Více

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04 Všeobecně V moderních vodárnách, bazénech a koupalištích je třeba garantovat kvalitu vody pomocí automatických měřicích a regulačních zařízení. Měřicí panel PM 01 slouží ke zjišťování parametrů volného

Více

Abychom obdrželi všechna data za téměř konstantních podmínek, schopných opakování:

Abychom obdrželi všechna data za téměř konstantních podmínek, schopných opakování: 1.0 Vědecké přístupy a získávání dat Měření probíhalo v reálném čase ve snaze získat nejrelevantnější a pravdivá data impulzivní dynamické síly. Bylo rozhodnuto, že tato data budou zachycována přímo z

Více

Metodické pokyny pro práci s modulem Řešitel v tabulkovém procesoru Excel

Metodické pokyny pro práci s modulem Řešitel v tabulkovém procesoru Excel Metodické pokyny pro práci s modulem Řešitel v tabulkovém procesoru Excel Modul Řešitel (v anglické verzi Solver) je určen pro řešení lineárních i nelineárních úloh matematického programování. Pro ilustraci

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Kolektor: SK 218 Objednatel:

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS LKTŘINA A MAGNTIZMUS II. Coulombův zákon Obsah COULOMBŮV ZÁKON.1 LKTRICKÝ NÁBOJ. COULOMBŮV ZÁKON.3 PRINCIP SUPRPOZIC 4.4 LKTRICKÉ POL 5.5 SILOKŘIVKY LKTRICKÉHO POL 6.6 SÍLA PŮSOBÍCÍ NA NABITOU ČÁSTICI

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

Použití splinů pro popis tvarové křivky kmene

Použití splinů pro popis tvarové křivky kmene NAZV QI102A079: Výzkum biomasy listnatých dřevin Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a dřevařská 9. února 2011 Cíl práce Cíl projektu: Vytvořit a ověřit metodiku pro sestavení lokálního

Více

Neuronové časové řady (ANN-TS)

Neuronové časové řady (ANN-TS) Neuronové časové řady (ANN-TS) Menu: QCExpert Prediktivní metody Neuronové časové řady Tento modul (Artificial Neural Network Time Series ANN-TS) využívá modelovacího potenciálu neuronové sítě k predikci

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Analyzátory moči a močového sedimentu

Analyzátory moči a močového sedimentu KATALOG 2013 Dirui Industrial Co., Ltd Analyzátory moči a močového sedimentu Katalog produktů firmy DIRUI Analyzátory moči a močového sedimentu Analyzátory přístrojové vybavení Název Popis H-100 - analyzátor

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku Pracoval: Jakub Michálek stud. skup. 15 dne: 20. března 2009 Odevzdal dne: Možný

Více

Příklady z hydrostatiky

Příklady z hydrostatiky Příklady z hydrostatiky Poznámka: Při řešení příkladů jsou zaokrouhlovány pouze dílčí a celkové výsledky úloh. Celý vlastní výpočet všech úloh je řešen bez zaokrouhlování dílčích výsledků. Za gravitační

Více

APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD

APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD Ywetta Maléterová Simona Krejčíková Lucie Spáčilová, Tomáš Cajthaml František Kaštánek Olga Šolcová Vysoké požadavky na kvalitu vody ve

Více

C e Ce e Veškeé tělesné pohybové aktivity vedou k všestannému ozvoji žáka, nejen ke zvýšení jeho pohybových schopností a dovedností, ale i k posílení jeho chaakteových vlastností (zodpovědnost, spolupáce,

Více

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem Komplexní zkouška požárně bezpečnostních zařízení tunelu na Dálnici D8 Praha Ústí nad Labem státní TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým

Více

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 10000. Čas (s) Model časového průběhu sorpce vyplývá z 2. Fickova zákona a je popsán následující rovnicí

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 10000. Čas (s) Model časového průběhu sorpce vyplývá z 2. Fickova zákona a je popsán následující rovnicí Program Sorpce1.m psaný v prostředí Matlabu slouží k vyhlazování naměřených sorpčních křivek a výpočtu difuzních koeficientů. Kromě standardního Matlabu vyžaduje ještě Matlab Signal Processing Toolbox

Více

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE Autoři: Ing. David LÁVIČKA, Ph.D., Katedra eneegetických strojů a zařízení, Západočeská univerzita v Plzni, e-mail:

Více

ANALÝZA ČASOV ARTIKULACE JANAčKOVY HUDBY A JEJÍ M02N VYU2ITÍ P I VÝUCE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH UNIVERZITNÍHO TYPU

ANALÝZA ČASOV ARTIKULACE JANAčKOVY HUDBY A JEJÍ M02N VYU2ITÍ P I VÝUCE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH UNIVERZITNÍHO TYPU ANALÝZA ČASOV ARTKULACE JANAčKOVY HUDBY A JEJÍ M02N VYU2TÍ P VÝUCE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH UNVERZTNÍHO TYPU Kael Steinmetz Svým příspěvkem bych chtěl hlavně upozonit na potřebu výchovy mladých editoů kitických

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou.

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 1 Pracovní úkoly 1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 2. Sestrojte graf této závislosti. 2 Teoretický úvod 2.1 Povrchové napětí

Více

NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY KAPILÁRNÍ KOLONY

NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY KAPILÁRNÍ KOLONY NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY KAPILÁRNÍ KOLONY BLESKOVĚ ODPAŘUJÍCÍ (Vaporization Injection) Split Splitless On-Column CHLADNÉ (Cool Injection) nástřik velkých objemů (LVI) On-Column On-Column-SVE PTV NÁSTŘIKOVÉ

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

Ing. Radovan Nečas Mgr. Miroslav Hroza

Ing. Radovan Nečas Mgr. Miroslav Hroza Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. Hněvkovského, č.p. 30, or. 65, 617 00 BRNO zapsaná v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3470 Aktivační energie rozkladu vápenců a její souvislost s ostatními

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz Proč zvolit vakuové solární kolektory Sunpur? Vakuové kolektory SUNPUR jsou při srovnání s tradičními plochými kolektory mnohem účinnější,

Více

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Vstup USB měřicího modulu AD24USB je tvořen diferenciálním nízkošumovým zesilovačem s bipolárními operačními zesilovači. Charakteristickou vlastností těchto zesilovačů

Více

Základní pojmy a jednotky

Základní pojmy a jednotky Základní pojmy a jednotky Tlak: p = F S [N. m 2 ] [kg. m. s 2. m 2 ] [kg. m 1. s 2 ] [Pa] (1) Hydrostatický tlak: p = h. ρ. g [m. kg. m 3. m. s 2 ] [kg. m 1. s 2 ] [Pa] (2) Převody jednotek tlaku: Bar

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip

Více

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu. Aktivní prostředí v plynné fázi. Plynové lasery Inverze populace hladin je vytvářena mezi energetickými hladinami některé ze složek plynu - atomy, ionty nebo molekuly atomární, iontové, molekulární lasery.

Více

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1 GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU Veronika Berková 1 1 Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT, Thákurova 7, 166 29, Praha, ČR veronika.berkova@fsv.cvut.cz Abstrakt. Metody

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Úlohou automatického ultrazvukového zkoušení je zejména nahradit rentgenové zkoušení, protože je rychlejší, bezpečnější a podává lepší informace o velikosti

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ

Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ Matematika a byznys Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ Alena Švédová A07146 Investice do akcií společnosti ČEZ ÚVOD Tímto tématem, které jsem si pro tuto práci zvolila, bych chtěla poukázat na to,

Více

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách 1 Účel Řasové testy toxicity slouží k testování možných toxických účinků látek a vzorků na vodní producenty. Zelené řasy patří do skupiny necévnatých

Více

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. lukas.dvorak@tul.cz Obsah prezentace co je to anaerobní membránový bioreaktor princip technologie výhody a nevýhody technologická uspořádání

Více

Využití technologie GIS a prostorových databází při výpočtu fragmentace krajiny. Miroslav Kopecký, Tomáš Soukup

Využití technologie GIS a prostorových databází při výpočtu fragmentace krajiny. Miroslav Kopecký, Tomáš Soukup Využití technologie GIS a prostorových databází při výpočtu fragmentace krajiny Miroslav Kopecký, Tomáš Soukup Geoinformace pro praxi, Brno 27.6.-28.6.2009 Řešitelé Projekt je řešen za podpory EEA v rámci

Více

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Teorie: Derivační spektrofotometrie, využívající derivace absorpční křivky, je obecně používanou metodou pro zvýraznění detailů průběhu záznamu,

Více

Změna skupenství Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková

Změna skupenství Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a uměleká Opava příspěvková organizae Praskova 399/8 Opava 7460 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkureneshopnost oblast podpory.5 Registrační

Více

Použití injektorů pro aeraci vody

Použití injektorů pro aeraci vody Dolejš P., Dobiáš P.: Použití injektorů pro aeraci vody, Zborník prednášok z XV. konferencie s medzinárodnou účasťou PITNÁ VODA, Trenčianské Teplice 8. - 10. října 2013, s. 97-102, VodaTím s.r.o, ISBN

Více

NOVÉ POZNATKY V EXPERIMENTÁLNÍ ČINNOSTI NA SVISLÝCH SKLADOVACÍCH SYSTÉMECH SYPKÝCH HMOT. Robert Brázda 1

NOVÉ POZNATKY V EXPERIMENTÁLNÍ ČINNOSTI NA SVISLÝCH SKLADOVACÍCH SYSTÉMECH SYPKÝCH HMOT. Robert Brázda 1 The International Journal of TRANSPORT & LOGISTICS Medzinárodný časopis DOPRAVA A LOGISTIKA NOVÉ POZNATKY V EXPERIMENTÁLNÍ ČINNOSTI NA SVISLÝCH SKLADOVACÍCH SYSTÉMECH SYPKÝCH HMOT ISSN 1451-107X Robert

Více

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D. Fakulta stavební ČVUT v Praze 1 Úvod Při přesných inženýrsko geodetických

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

06. Plynová chromatografie (GC)

06. Plynová chromatografie (GC) 06. Plynová chromatografie (GC) Plynová chromatografie je analytická a separační metoda, která má výsadní postavení v analýze těkavých látek. Mezi hlavní výhody této techniky patří jednoduché a rychlé

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Český metrologický institut (dále jen ČMI ), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování metrologických a technických

Více

23.6.2009. Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové

23.6.2009. Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové Petr Rapant Institut geoinformatiky VŠB TU Ostrava Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové 23.3.2009 Rapant, P.: DMR XIII (2009) 2 stékání vody po terénu není triviální proces je součástí

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část III. - 23. 3. 2013 Hmotnostní koncentrace udává se jako

Více

Cena elektrické energie a možnosti snižování nákladů ve vodárenství Ing. Miroslav Tomek VODING HRANICE spol.s.r.o.

Cena elektrické energie a možnosti snižování nákladů ve vodárenství Ing. Miroslav Tomek VODING HRANICE spol.s.r.o. Cena elektrické energie a možnosti snižování nákladů ve vodárenství Ing. Miroslav Tomek VODING HRANICE spol.s.r.o. ÚVOD Bez elektrické energie si dnes nedovedeme představit žádný provoz či objekt. Týká

Více

X. Hallův jev. Michal Krištof. 2. Zjistěte závislost Hallova napětí na magnetické indukci při dvou hodnotách konstantního proudu vzorkem.

X. Hallův jev. Michal Krištof. 2. Zjistěte závislost Hallova napětí na magnetické indukci při dvou hodnotách konstantního proudu vzorkem. X. Hallův jev Michal Krištof Pracovní úkol 1. Zjistěte závislost proudu vzorkem na přiloženém napětí při nulové magnetické indukci. 2. Zjistěte závislost Hallova napětí na magnetické indukci při dvou hodnotách

Více

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů 3.3.1 Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Vlhký vzduch a jeho stav

Vlhký vzduch a jeho stav Vlhký vzduch a jeho stav Příklad 3 Teplota vlhkého vzduchu je t = 22 C a jeho měrná vlhkost je x = 13, 5 g kg 1 a entalpii sv Určete jeho relativní vlhkost Řešení Vyjdeme ze vztahu pro měrnou vlhkost nenasyceného

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS IX. Zdoje magnetických polí Obsah 9 ZDROJE MAGNETICKÝCH POLÍ 9.1 IOTŮV-SAVARTŮV ZÁKON 9.1.1 MAGNETICKÉ POLE POHYUJÍCÍHO SE ODOVÉHO NÁOJE 8 9. SÍLY MEZI DVĚMA PARALELNÍMI VODIČI

Více

Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš

Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš KVANTOVÁNÍ ZVUKOVÝCH SIGNÁLŮ NÍZKÉ ÚROVNĚ Abstrakt Quantization of acoustic low level signals David Bursík, Miroslav Lukeš Při testování kvality A/D převodníků se používají nejrůznější testovací signály.

Více

DODATEČNÁ INFORMACE č. 5 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÁ INFORMACE č. 5 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ: 62243136 / CZ62243136, plátce DPH DODATEČNÁ INFORMACE č. 5

Více

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK TÁNÍ A TUHNUTÍ - OSNOVA Kapilární jevy příklad Skupenské přeměny látek Tání a tuhnutí Teorie s video experimentem Příklad KAPILÁRNÍ JEVY - OPAKOVÁNÍ KAPILÁRNÍ JEVY - PŘÍKLAD Jak

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Stacionární magnetické pole

Stacionární magnetické pole Stacionání magnetické poe Vzájemné siové působení vodičů s poudem a pemanentních magnetů Magnetické jevy - známy od středověku, přesnější poznatky 19. stoetí. Stacionání magnetické poe: zdojem je nepohybující

Více

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO Výroba stlačeného vzduchu z pohledu spotřeby energie Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám el. energie jsme připravili některá

Více