Směrnice pro nájem bytů zvláštního určení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice pro nájem bytů zvláštního určení"

Transkript

1 Označení dokumentu: S/08/2015 Skartační zn.: A/5 Účinnost od: Typ dokumentu: směrnice Revize/datum: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Zveřejnění na www: ano Počet stran/příloh: 10/4 MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, Třinec Směrnice pro nájem bytů zvláštního určení Směrnice S/08/2015 S/08/2015 Strana 1(celkem 10 )

2 Revize (změny): Revize č. Popis změny Datum revize Provedl 1 Formální úpravy změna formy dokumentu. 2 Změna znění bodu Přidání bodu S/08/2015 Strana 2(celkem 10 )

3 Obsah Článek 1 Účel... 4 Článek 2 Působnost... 4 Článek 3 Výklad pojmů a zkratek... 4 Článek 4 Postup Podání, evidence a administrace žádostí Přidělení a nájem bytu zvláštního určení Výměna bytu a omezení nájemních práv... 8 Článek 5 Vymezení odpovědnosti... 9 Článek 6 Schválení a účinnost... 9 Článek 7 Přílohy S/08/2015 Strana 3 (celkem 10)

4 Článek 1 Účel Účelem této směrnice je stanovení závazných pravidel pro nájem bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou v Oldřichovicích, Oldřichovice 783, Třinec (dále jen DPS Oldřichovice ). Pravidla neupravená v těchto Zásadách se řídí ustanovením OZ o nájmu bytů a vnitřní směrnicí č. 1/2013 Zásady pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince. Článek 2 Působnost Směrnice platí pro všechny žadatele o nájem bytu zvláštního určení v DPS Oldřichovice a osoby, které s nimi budou bytovou jednotku užívat. Podmínky pro přidělení bytu zvláštního určení a jeho užívání splňují fyzické osoby, které: a) jsou v Třinci hlášeny k trvalému pobytu alespoň 2 roky, b) nemají vůči městu Třinec závazky (čestné prohlášení příloha č. 3), c) jsou seniory nebo osobami s tělesným postižením, d) vyžadují pomoc jiné fyzické osoby, ale jejich zdravotní stav nevyžaduje nepřetržitou péči terénní sociální služby či zdravotní služby, e) mají dostatečný příjem k úhradě nájemného a služeb s ním spojených, f) nejsou trvale upoutány na lůžko, g) nemají závažné onemocnění, které by mohlo vést k narušování společného soužití (např. poruchy osobnosti, psychické poruchy), h) nejsou v akutní fázi drogové či alkoholové závislosti. Tabulka č. 1 Článek 3 Výklad pojmů a zkratek byt zvláštního určení nadměrný byt žadatel žádost OSV odbor SMM SZK OZ senior Byty určené pro ubytování osob se zdravotním postižením nebo byty v domě se zařízením určeným pro tyto osoby nebo byty v domě s pečovatelskou službou Byty v V. nadzemním podlaží DPS Oldřichovice č. 27, 28 a 29 o velkosti 2+1 a 3+0 Osoba žádající o nájem bytu zvláštního určení Žádost o nájem bytu zvláštního určení Odbor sociálních věcí Odbor správy majetku města Sociálně-zdravotní komise zřizovaná Radou města Třince Zákon č. 89/2012, Občanský zákoník Osoba, která má přiznaný starobní důchod S/08/2015 Strana 4 (celkem 10)

5 Článek 4 Postup 4.1. Podání, evidence a administrace žádostí Podání žádosti Žádost o přidělení bytu v DPS Oldřichovice se podává na podatelně Městského úřadu Třinec na předepsaném formuláři (příloha č. 1). Žadatelům se doporučuje konzultovat podání žádosti a její náležitosti s pověřeným zaměstnancem odboru sociálních věcí Městského úřadu Třinec. Povinnými přílohami žádosti, které slouží k posouzení, zda žadatel splňuje podmínky pro přidělení bytu zvláštního určení, a posouzení naléhavosti přidělení bytu, jsou: a) vyjádření lékaře k žádosti o přidělení bytu v DPS Oldřichovice ne starší půl roku (na předepsaném formuláři příloha č. 2), b) kopie dokumentu prokazujícího, že žadatel je senior nebo osoba s tělesným postižením, tj. má přiznaný starobní nebo invalidní důchod, c) kopie dokladu o přiznání příspěvku na péči (byl-li žadateli přiznán) a kopie průkazu osoby se zdravotním postižením (případně obdobného dokladu, pokud ho žadatel má), d) kopie smlouvy o poskytování sociálních služeb (využívá-li žadatel pečovatelskou službu či jinou terénní službu). Žádost je určena pro jednotlivce. V případě manželů nebo partnerů si podává žádost ten z nich, který potřebuje větší míru péče a podpory, a vepíše druhého manžela či partnera na svou žádost jako osobu, která s ním bude bytovou jednotku užívat. Do žádosti lze vepsat také další osoby, které budou sdílet společnou domácnost s žadatelem (např. děti). Tyto osoby se nepovažují za žadatele a nevzniká jim žádné právo k přidělení bytu či právo plynoucí z nájmu nebo přechodu nájmu (viz. článek 5). Manželé či partneři si mohou podat také žádost každý samostatně a jsou poté posuzováni jako jednotlivci Kontrola a hodnocení žádostí Po obdržení žádosti, OSV ověří, zda žadatel doložil všechny předepsané dokumenty. Neučinil-li tak, telefonicky či písemně ho vyzve k jejich doložení. Nedoloží-li žadatel chybějící dokumenty ve lhůtě do 30 dnů od výzvy, žádost se vyřadí. OSV rovněž ověří, zda žadatel splňuje podmínky pro přidělení bytu zvláštního určení dle platných zásad. O vyřazení žádosti a důvodu vyřazení žádosti je žadatel písemně informován. Je-li žádost kompletní včetně všech požadovaných dokumentů, provede OSV sociální šetření v místě bydliště žadatele k prošetření sociálních a bytových poměrů žadatele a provedení bodového hodnocení žádosti (formulář bodového hodnocení příloha č. 4). Žadatel je povinen umožnit pověřeném pracovníkovi OSV vstup do místa bydliště nebo na jiné místo, kde se žadatel zdržuje, za účelem provedení sociálního šetření a ověření správnosti údajů uvedených v žádosti. Neposkytne-li žadatel v tomto pověřenému pracovníkovi potřebnou součinnost, žádost vyřadí OSV. O vyřazení žádosti a důvodu vyřazení žádosti je žadatel informován. S/08/2015 Strana 5 (celkem 10)

6 Nedosáhne-li žadatel v bodovém hodnocení alespoň 35 bodů, žádost o přidělení bytu je jako neopodstatněná vyřazena OSV. Žadatel je o vyřazení žádosti písemně informován. Proti vyřazení žádosti ve výše uvedených případech si může žadatel podat námitku k Sociálně-zdravotní komisi města Třince, která ji posoudí a své stanovisko předloží Radě města Třince ke schválení. Budou-li s žadatelem bytovou jednotku užívat další osoby, které také potřebují pomoc a péči, mohou tyto osoby předložit OSV vlastní vyjádření lékaře k přidělení bytu v DPS Oldřichovice, kopii dokladu o přiznání příspěvku na péči či kopii smlouvy o využívání sociálních služeb a OSV provede bodové hodnocení také u nich. Bodové hodnocení se provádí maximálně u dvou osob v rámci jedné žádosti. Body se pak u obou osob sčítají pro posouzení v Sociálně-zdravotní komisi, kdy ale platí, že žadatel osobně musí v bodovém hodnocení získat alespoň 35 bodů. Body za položku bytová situace se přidělují jen u žadatele (jen u první posuzované osoby) Zařazení žadatele do pořadníku SZK posoudí nejméně 2x ročně žádosti, v nichž žadatel dosáhl alespoň 35 bodů, a zařadí je do pořadníku. Přihlíží při tom k celkově získanému bodovému hodnocení (včetně posouzení další osoby). Návrh pořadníku schvaluje Rada města Třince. O zařazení do pořadníku je žadatel písemně informován. Žadatel je vyřazen z pořadníku: a) pokud již nesplňuje podmínky pro přidělení bytu zvláštního určení a jeho užívání, b) nastoupil-li do zařízení poskytujícího pobytové sociální služby či zajistilli si jiné vhodné bydlení s dostupnými terénními službami, c) na vlastní žádost, d) nereaguje-li žadatel ve lhůtě do 30 dnů na písemnou výzvu OSV k aktualizaci nebo doplnění žádosti, neposkytne-li žadatel potřebnou součinnost při ověřování splnění podmínek pro přidělení bytu či nedoloží-li ve stanovené lhůtě dokumenty, které pověřený pracovník OSV požadoval, e) neuzavře-li žadatel na základě obdrženého sdělení OSV nájemní smlouvu na předmětný byt ve lhůtě do 30 dnů od převzetí sdělení, a to bez závažných důvodů (např. dlouhodobý pobyt ve zdravotnickém zařízení, v lázních, hospitalizace), f) uvedl-li žadatel do žádosti záměrně nepravdivé údaje, či je uvedl při hlášení změn, g) zemřel-li žadatel. Změny v pořadníku s ohledem na vyřazení žadatele dle předchozího odstavce projedná na podnět OSV SZK města Třince a doporučí ho ke schválení Radě města Třince. Vyřazení žadatelů z pořadníku ve svém vyjádření odůvodní. Povinnosti žadatele zařazeného do pořadníku: a) poskytnout pracovníkovi OSV součinnost při ověřování splnění podmínek pro přidělení bytu zvláštního určení při průběžném zjišťování, zda S/08/2015 Strana 6 (celkem 10)

7 žadatel nadále podmínky splňuje (ověřování se provádí každoročně a poté vždy před vydáním doporučení k uzavření nájemní smlouvy, b) předložit ve lhůtě do 30 dnů od doručení písemné výzvy OSV požadované doklady k ověření aktuálnosti a oprávněnosti žádosti (např. aktuální vyjádření lékaře, aktuální důchodový výměr) c) uzavřít nájemní smlouvu na byt zvláštního určení do 30 dnů od doručení sdělení OSV. Pracovník OSV provede každoročně v prvním čtvrtletí roku ověření splnění podmínek u všech žadatelů v pořadníku, a to zejména formou sociálního šetření v místě bydliště žadatele. Pracovník vyzve žadatele k doložení aktuálních dokumentů k jeho zdravotnímu stavu, poskytovaným sociálním službám či nároku na příspěvek na péči, jeví-li se to jako nezbytné k prokázání aktuálního stavu. Nastanou-li u žadatele změny, které mohou mít vliv na výši bodového hodnocení, pracovník provede nové bodové hodnocení. Aktualizované bodové hodnocení včetně nových podkladů je poté předloženo Sociálně-zdravotní komisi města Třince k projednání a případnému navržení změn v pořadníku. Aktuální pořadník vede pracovník OSV dle velkosti bytu a je veden na OSV. Žadateli na jeho dotaz pověřená pracovnice sdělí jeho aktuální umístění v pořadníku Zrušení evidence zájemců Žádosti žadatelů, které jsou vedeny v Evidenci žadatelů dle směrnice č. 4/2013 Zásady pro nájem bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou Oldřichovice, pozbývají platnosti do 3 let od účinnosti této směrnice. Osoby, které jsou vedeny v Evidenci žadatelů, budou písemně upozorněny OSV na ukončení platnosti jejich žádosti a možnost podat si žádost novou, pokud jejich zájem o byt zvláštního určení v DPS Oldřichovice trvá Přidělení a nájem bytu zvláštního určení Přidělení bytu zvláštního určení Žadatelům, kteří budou žít v bytě sami, se přidělují byty o velikosti 0+1. Žadatelům, kteří budou žít v bytě s dalšími osobami, se přidělují byty větší (1+1 a větší). Nadměrné byty mohou být nabídnuty žadateli, který bude byt sdílet s více osobami. Na tyto byty se nevede samostatný pořadník. Odmítnutí těchto bytů s ohledem na jejich velikost a omezenou bezbariérovost nevede k vyřazení žadatele z pořadníku. Neprojeví-li zájem o přidělení těchto žádná z osob zařazených v pořadníku, nabídne se jejich nájem veřejnosti prostřednictvím OSV ve spolupráci s odborem správy majetku města Třince. Při jejich nájmu musí být zachována podmínka, že jejich nájemcem bude senior nebo osoba s tělesným postižením při splnění podmínek stanovených pro přidělení bytů zvláštního určení. Byt č. IV/23 o velikosti 1+1 je z důvodu nízkých rozměrů podlahové plochy, absence balkónu a klasických oken nabízen žadatelům v pořadníku na byty 1+0. S/08/2015 Strana 7 (celkem 10)

8 Uvolněný byt připravený k přidělení je nabízen žadateli na 1. místě pořadníku a následně pak dalším žadatelům, přesně podle pořadí v pořadníku schváleného Radou města Třince. Při přidělování nelze zohledňovat požadavky na situování bytu. Nájemní smlouvu uzavírá odbor správy majetku města Městského úřadu Třinec na základě doporučení OSV. Před vydáním doporučení pověřený pracovník OSV ověří, zda žadatel nadále splňuje podmínky pro přidělení bytu zvláštního určení. V případě jejich splnění na základě občanského zákoníku v rámci přenesené působnosti vydá doporučení k uzavření nájemní smlouvy. Zjistí-li se v rámci ověřování, že žadatel na prvním místě v pořadníku již podmínky pro přidělení bytu nesplňuje, prošetří pracovník OSV a případně doporučí další žadatele z pořadníku. O skutečnosti nesplnění podmínek pro přidělení bytu informuje pracovník na zasedání určeném k projednávání pořadníků DPS Oldřichovice SZK, která může doporučit Radě města Třince vyřazení žadatele z pořadníku, případně jeho zařazení na jiné místo v pořadníku Nájemní smlouva Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 1 roku. Nájemcům, kteří řádně plní své povinnosti vyplývající z nájmu bytu a zároveň nadále splňují podmínky pro přidělení a užívání bytu, může být nájem prodlužován vždy nejdéle o další 2 roky. Před uplynutím doby, na kterou je nájemní smlouva uzavřena, provede pracovník OSV šetření a ověřuje, zda nájemník nadále splňuje podmínky a dává doporučení odboru správy majetku města k prodloužení nájemní smlouvy. V případě, že nájemce přestane splňovat podmínky pro přidělení a užívání bytu, smlouva nemůže být prodloužena. Výjimku tvoří nesplnění podmínek dle článku 2, bodů d) a f), kdy v těchto případech je možné prodloužit nájemní smlouvu na dobu nezbytně nutnou k zajištění potřebné péče v odpovídajícím zařízení. Povinnosti nájemce: a) dohodou ukončit nájemní vztah k obecnímu bytu a tento vrátit městu Třinec, přijme-li nabídku přidělení bytu zvláštního určení a je nájemcem obecního bytu, b) řídit se domovním řádem a obecně závaznými právními předpisy, zejména OZ, c) písemně nahlásit do 8 dnů odboru SV každou změnu, která může mít vliv na plnění podmínek pro užívání bytu, d) písemně nahlásit do 8 dnů odboru správy majetku města změny, které můžou mít vliv na výši nájemného a záloh na plnění s nájmem spojených Výměna bytu a omezení nájemních práv Byt zvláštního určení lze vyměnit pouze za jiný byt zvláštního určení na základě schválení Radou města Třince. Nájemce, který chce byt vyměnit, podává písemnou žádost sociálně zdravotní komisi prostřednictvím OSV. Schválená výměna nesmí být v rozporu s ustanoveními těchto Zásad. S/08/2015 Strana 8 (celkem 10)

9 Zemře-li nájemce, nájem bytu zvláštního určení skončí a pronajímatel (odbor správy majetku města Třince) vyzve dle 2301 OZ osoby, které bydlely v bytě společně s nájemcem, aby byt vyklidily nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy výzvu obdrží; nejsou-li v bytě takové osoby, pronajímatel vyzve obdobně nájemcovy dědice. Kopii výzvy zasílá odbor správy majetku města na OSV. OSV bude nápomocen při řešení bytové situace osob, které musí byt dle předchozího odstavce vyklidit. Článek 5 Vymezení odpovědnosti 5.1. Za podání žádosti a doložení všech příloh včetně případných dokladů osob, které budou spolu s uživatelem užívat bytovou jednotku, odpovídá žadatel Za kontrolu, evidenci, prošetření a bodové ohodnocení žádostí odpovídá OSV Za umožnění prošetření údajů uvedených v žádosti a dodání chybějících dokumentů na základě výzvy OSV odpovídá žadatel Za vyřazení žádostí dle bodu odpovídá OSV Za vypořádání námitek žadatelů proti rozhodnutí o vyřazení žádostí dle bodu odpovídá Rada města Třince Za přípravu podkladů k sestavení návrhu pořadníku pro SZK odpovídá OSV Za sestavení návrhu pořadníku žadatelů a jeho změn a předložení návrhu pořadníku Radě města Třince ke schválení odpovídá SZK Za schválení pořadníku a odpovídá Rada města Třince Za vedení pořadníku žadatelů odpovídá OSV Za vydání doporučení k uzavření, prodloužení či ukončení nájemní smlouvy pro odbor SMM odpovídá OSV Za zaslání výzvy k uzavření smlouvy žadateli z pořadníku odpovídá OSV Za uzavření nájemní smlouvy, její prodloužení či ukončení odpovídá SMM Za vedení agendy nájemních smluv včetně provádění vyúčtování nájmu a služeb odpovídá odbor SMM Za zpracování podkladů pro soudní řízení a zajištění podání žaloby na vyklizení bytu odpovídá odbor SMM Za podání návrhu na schválení výměny bytu Radě města Třince odpovídá SZK Za schválení výměny bytu odpovídá Rada města Třince Za podání návrhu na schválení výjimky z této směrnice odpovídá SZK Za schválení výjimky z této směrnice odpovídá Rada města Třince. Článek 6 Schválení a účinnost 6.1. Tato směrnice byla schválena na 8. schůzi Rady města Třince, usnesením č. 2015/ Směrnice nabývá účinnosti dnem Schválením této směrnice se ruší směrnice č. 4/2013. Zpracoval: Mgr. Ellen Raszková Schválil: RNDr. Věra Palkovská Datum: Datum: Podpis: Mgr. Ellen Raszková v. r. Podpis: RNDr. Věra Palkovská v. r. S/08/2015 Strana 9 (celkem 10)

10 Článek 7 Přílohy Příloha č. 1 Žádost o nájem bytu zvláštního určení Příloha č. 2 Vyjádření lékaře k žádosti o nájem bytu zvláštního určení Příloha č. 3 Čestné prohlášení žadatele o nájem bytu zvláštního určení Příloha č. 4 Bodové hodnocení žádosti o nájem bytu zvláštního určení S/08/2015 Strana 10 (celkem 10)

Z Á S A D Y PRO NÁJEM BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OLDŘICHOVICE

Z Á S A D Y PRO NÁJEM BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OLDŘICHOVICE Vnitřní směrnice č. 06/2012 Z Á S A D Y PRO NÁJEM BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OLDŘICHOVICE 1. Úvodní ustanovení (1) Těmito Zásadami se stanoví pravidla pro poskytování nájmu bytů

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu Závazný postup při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 schválený usnesením Rady městské části Praha 4 č. 5R-226/2013 ze

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 958 ze dne 13.5.2014 k návrhu na schválení Pravidel pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností

Více

Návrh. doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP

Návrh. doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Odbor majetkoprávní 2. zasedání Rada m. č. Praha 10 Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Důvod předložení:

Více

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR12_1036 ze dne 24. 07. 2012 Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Byty ze sociální rezervy, tzv. sociální byty, jsou určeny pro sociálně

Více

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah 1. Úvodní ustanovení:... 2 2. Způsoby pronájmu bytu městské časti Praha 14:... 3 2.1 Pravidla pro pronájem za podmínky odkoupení pohledávky:... 3 2.2

Více

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY Příloha č. 1 Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014 Účinnost od: 01.07.2013

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj S T A N O V Y Stavebního bytového družstva DRUBYD Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj Obsah : Část I. Základní ustanovení čl.1-2 Část II. Činnost družstva čl.3 Část III. Členství v družstvu čl.4-20

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ METODIKA STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 1 OBSAH: 1 ÚVOD. 3 2 ZÁKLADNÍ POJMY. 3 3 PŘÍJEMCE PODPORY BYTOVÉ DRUŽSTVO... 5 4 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ A VYUŽITÍ

Více

Článek I. Evidence žadatelů

Článek I. Evidence žadatelů Zásady nájmu bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5 v domech Městské části Praha 5. Praha leden

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Jiráskova 261-263 družstvo upravené dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Část I. Základní ustanovení

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název S T A N O V Y Stavebního bytového družstva Špičák Část I. Základní ustanovení Čl.1 Název firmy Firma přijala název Stavební bytové družstvo Špičák a má sídlo v Tanvald, Krkonošská 181, PSČ 468 41 zapsané

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STANOVY 2011 Shromáždění delegátů SBD Litoměřice 14.5.2011, Říp, Roudnice nad Labem STANOVY Stavební bytové družstvo Litoměřice OBSAH Část I. -_Základní ustanovení....

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o pomoci v hmotné nouzi Citace: 111/2006 Sb. Částka: 37/2006 Sb. Na straně (od-do): 1305-1328 Rozeslána dne: 31. března

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Tyto stanovy, jsou zpracovány v návaznosti na přijaté prohlášení ust. 1166 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma Družstvo přijalo obchodní firmu: Bytové družstvo vlastníků Hostivař Chudenická (dále jen družstvo ) Čl. 2 Sídlo družstva Družstvo má

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo

S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo Obsah: ČÁST PRVÁ... 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... Chyba! Záložka není definována. Čl. 1 Právní postavení družstva Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl.

Více